Status: Goedgekeurd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2005-2006 Status: Goedgekeurd"

Transcriptie

1 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid van de paritaire commissie beroepsonderwijs bedrijfsleven van het kenniscentrum ECABO. Het bestuur van het kenniscentrum ECABO heeft op 1 juli 2005 de goedkeuring van het ministerie van OCW ontvangen. De delen 1 en 2 (blz. 1 t/m 71) geven de kern en de nadere uitwerking van het kwalificatieprofiel weer evenals het bijbehorende verantwoordingsdocument, waarin de keuzes van de paritaire commissie beroepsonderwijs bedrijfsleven zijn toegelicht en verantwoord. In deel 3 (vanaf blz. 72) zijn de onderliggende brondocumenten opgenomen. Kwalificatiedossier Managementassistent

2 Inhoudsopgave DEEL 1 DE DOOR HET MIISTERIE VA OCW/LV VAST TE STELLE KER VA HET KWALIFICATIEPROFIEL ALGEMEE IFORMATIE SPECIFIEKE IFORMATIE KERTAKE KEROPGAVE COMPETETIEMATRIX... 6 DEEL 2 DE DOOR HET BESTUUR VA HET KEISCETRUM OP ADVIES VA DE PARITAIRE COMMISSIE BEROEPSODERWIJS BEDRIJFSLEVE VAST TE STELLE ADERE UITWERKIG VERRIJKTE KERTAKE VA HET TOTALE KWALIFICATIEPROFIEL EVETUELE KEROPGAVE BEHORED BIJ EE UITSTROOMDIFFERETIATIE 15 8 BEROEPSCOMPETETIES MET BEHEERSIGSCRITERIA OPBOUW KWALIFICATIEPROFIEL Kern uitstroomdifferentiaties CERTIFICEERBARE EEHEDE COMPETETIEMATRIX VERATWOORDIGSDOCUMET De onderliggende beroepscompetentieprofielen aam en structuur van het kwalificatieprofiel Van beroepscompetentieprofiel(en) naar kwalificatieprofiel Leer- en burgerschapscompetenties Borging van de kwaliteit van examinering Doorstroomrechten Het proces van totstandkoming van het kwalificatiedossier BIJLAGE DEEL 3 BRODOCUMETE Er bestaat in het ederlands een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen worden. We zouden consequent kunnen werken met 'hij/zij' en 'zijn/haar', maar dat geeft een gedwongenheid die wij stilistisch niet verantwoord vinden. De personen die in dit stuk de handelingen verrichten of beschreven worden, kunnen in onze optiek net zo goed mannen zijn als vrouwen. Kwalificatiedossier Managementassistent

3 DEEL 1 DE DOOR HET MIISTERIE VA OCW/LV VAST TE STELLE KER VA HET KWALIFICATIEPROFIEL Kwalificatieprofiel Managementassistent (crebo-code: 90510) 1 ALGEMEE IFORMATIE datum: 1 juli 2005 versie: 2 Onder regie van Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO Ontwikkeld door ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie in samenwerking met vertegenwoordigers van de branche en het middelbaar beroepsonderwijs Bron- en referentiedocumenten Beroepscompetentieprofielen: - Directiesecretaresse/Managementassistent (15 december 2003) - Projectsecretaresse (16 december 2003) Het door de Stuurgroep kwalificatiestructuur vastgestelde brondocument Leren en Burgerschap (juni 2004) Raamwerk moderne vreemde talen in het secundair beroepsonderwijs, gebaseerd op de standaard voor Europese taalniveaus (Common European Framework of Reference of Languages; Learning, teaching, assessment, council of Europe, 2001) Verantwoording door/op Bestuur ECABO d.d. 15 december 2004 Kwalificatiedossier Managementassistent 1

4 2 SPECIFIEKE IFORMATIE Korte typering van het kwalificatieprofiel De managementassistent is werkzaam in een arbeidsorganisatie (groot, klein, profit, non-profit) waar sprake is van een directie, manager of managementteam. De managementassistent ondersteunt het management gedurende het hele proces van planning, organisatie en opdrachtuitvoering tot afronding van de werkzaamheden. Ze vertaalt de werkzaamheden naar door haar te ondernemen acties. Het gaat daarbij om het organiseren en coördineren van besprekingen, vergaderingen, conferenties en andere zakelijke bijeenkomsten en het bewaken van de deadlines. De managementassistent functioneert als achtervang en intermediair in contacten met andere afdelingen en externe partijen. Zij heeft een vertrouwensfunctie en ze moet met discretie en tact handelen. De managementassistent handelt tijdens afwezigheid van directie en/of management in zijn of haar plaats, binnen de aan haar gedelegeerde verantwoordelijkheid. Zij neemt initiatieven door zelf te handelen of door zaken die geen uitstel dulden door te sluizen naar een direct-verantwoordelijke van de directie of management. Zij zorgt ervoor dat ondanks afwezigheid van directie en management zaken niet stagneren. De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het verzorgen en afhandelen van allerlei vormen van schriftelijke en mondelinge communicatie in het ederlands en in een à twee moderne vreemde talen, inclusief faxen en en. De managementassistent verzamelt feiten en gegevens die nodig zijn voor besprekingen en vergaderingen en verslagen. Zij redigeert en voegt gegevens toe die zijn ingebracht door derden. Tijdens besprekingen, vergaderingen en bijeenkomsten treedt zij op als coördinatrice en gastvrouw. De managementassistent zorgt voor een actueel (elektronisch) archief en verwerkt en verzorgt de (elektronische) post. Samen met directie en management zorgt ze in overleg met betrokkenen binnen en buiten de organisatie voor het plannen van afspraken voor zowel interne als externe besprekingen, inclusief het opstellen van vergaderschema s. Daarnaast stuurt ze in veel gevallen de secretariaatsmedewerkers aan en heeft een stem bij de werving en selectie van die medewerkers. De managementassistent werkt zelfstandig en is voor directie en management en de organisatie een spin in t web. De loopbaanmogelijkheden voor de diverse uitstroomdifferentiaties van de managementassistent: De managementassistent kan op basis van ervaring, commerciële, sociaal-communicatieve kwaliteiten en organisatievermogen, managementopleidingen en baanwisselingen een positie verwerven met meer inhoud en meer verantwoordelijkheden. De managementassistent kan uitgroeien tot officemanager van directieleden/managers van grote organisaties, maar ook functies verwerven op het terrein van pr, marketing, personeel en organisatie, facilitaire dienstverlening, communicatie of uitgroeien tot zelfstandig ondernemer. Kwalificatiestructuur ECABO, zie bijlage 1 Kwalificatiedossier Managementassistent 2

5 Typering en niveau van de kwalificatie 0 assistent 0 niveau 1 0 vakman/vakvrouw 0 niveau 2 0 niveau 3 0 niveau 4 middenkaderfunctionaris niveau 4 Uitstroomdifferentiaties De uitstroomdifferentiaties en bijbehorende competentiematrix zijn vastgesteld door het bestuur van kenniscentrum ECABO op advies van de paritaire commissie beroepsonderwijs bedrijfsleven behorend bij kenniscentrum ECABO op basis van het mandaat van het ministerie van OCW/LV. De uitstroomdifferentiaties zijn daarmee integraal onderdeel van het door het ministerie van OCW/LV vastgestelde kwalificatieprofiel. Vrije ruimte De inhoud van de vrije ruimte wordt vastgesteld en onderhouden door het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling. Examinering De onderwijsinstellingen bieden via de bedrijfstakgroepen (BTG s) van de Bve Raad de paritaire commissie inzicht in de wijze waarop de examinering van dit kwalificatieprofiel wordt vormgegeven. De paritaire commissie kan hierover haar mening geven, maar heeft geen bevoegdheden inzake examinering. Diploma Ten bewijze dat is voldaan aan de eisen uit dit kwalificatieprofiel wordt het diploma Managementassistent toegekend, indien de examinering van de kern met tenminste één van de onderstaande uitstroomdifferentiaties met een voldoende resultaat is afgerond: - Directiesecretaresse (crebo-code: 90511) - Projectsecretaresse (crebo-code: 90512). Certificeerbare eenheden iet van toepassing Wettelijke beroepsvereisten iet van toepassing Kwalificatiedossier Managementassistent 3

6 3 KERTAKE De volgende kerntaken maken deel uit van de kern van het kwalificatieprofiel: 1. Verzorgt de correspondentie 2. Legt en onderhoudt interne en externe contacten 3. Verzorgt bijeenkomsten 4. Verzorgt de post en het archief Kwalificatiedossier Managementassistent 4

7 4 KEROPGAVE De volgende kernopgaven maken deel uit van de kern van het kwalificatieprofiel: Kernopgave 1: Simultaan werken De managementassistent staat voor de opgave om tijdens de uitvoering van een taak te beslissen of zij door moet gaan met deze taak, of dat zij aan een andere taak, die zich aandient, prioriteit moet geven. Zij moet dus een goed overzicht hebben van haar taken, de prioriteit van de taken kunnen bepalen en hier een beslissing in durven nemen. Het risico van het niet simultaan kunnen werken is dat een taak die voorrang heeft blijft liggen en dat betrokkenen ontevreden zijn over haar functioneren. Kernopgave 2: Informatie doorspelen De managementassistent is een aanspreekpunt en vraagbaak voor directie en management. Zij staat voor de opgave om enerzijds op de hoogte te zijn van zaken die betrekking hebben op het werk van de leidinggevende en de medewerkers en anderzijds voortdurend te bepalen welke informatie, zo nodig op eigen initiatief, doorgespeeld moet worden. Zij moet daartoe informatie verzamelen, genereren en wegen. Ook moet zij inzicht hebben in de werkzaamheden van de betrokkenen en op de hoogte zijn van zaken die spelen. Indien zij niet op de hoogte is van zaken of niet kan bepalen welke informatie doorgespeeld moet worden, benadeelt zij directie en management in het beschikken over informatie en kunnen deze mogelijk hun werkzaamheden niet goed uitvoeren. Kernopgave 3: Anticiperen op acties en verplichtingen De managementassistent moet de directie en het management op adequate wijze ondersteunen en aan hen gegevens en informatie beschikbaar stellen. Zij staat voor de opgave om, zo nodig op eigen initiatief, te anticiperen op acties en verplichtingen van de directie en het management en op de behoefte aan de tijdige en volledige levering van informatie en gegevens. Indien zij niet anticipeert of informatie en gegevens niet tijdig en volledig levert, benadeelt zij de directie en het management in een juiste en tijdige informatievoorziening. Kwalificatiedossier Managementassistent 5

8 5 COMPETETIEMATRIX In de competentiematrix zijn ten behoeve van de overzichtelijkheid de competenties opgenomen die bij de kern van dit kwalificatieprofiel een rol spelen. De matrix is een hulpmiddel en brengt in beeld welke competenties nodig zijn bij welke kerntaken en kernopgaven. Voor de nadere detaillering wordt geadviseerd het betreffende onderdeel in deel 2 van het kwalificatieprofiel te bekijken. Kerntaak 1: 2: 3: 4: Verzorgt de correspondentie Legt en onderhoudt interne en externe contacten Verzorgt bijeenkomsten Verzorgt de post en het archief Kernopgave 1: Simultaan werken 2:. Informatie doorspelen 3: Anticiperen op acties en verplichtingen Competenties Kerntaak Kernopgave De managementassistent is in staat om op adequate wijze teksten te formuleren, te redigeren en vorm te geven X X X X 2. de telefoon te beantwoorden, door te verbinden en X X X X telefoonnotities te maken 3. in- en externe bezoekers te ontvangen X X X X 4. het management te ondersteunen bij vergaderingen X X X X 5. draaiboeken/checklisten op te stellen X X X X 6. een voor-/nacalculatie van kosten te maken X X X X 7. inkomende/uitgaande post af te handelen X X X X 8. een archief op te zetten, te beheren en te optimaliseren X X X X 9. werkzaamheden voor te bereiden X X X X X X X 10. zorg te dragen voor de kwaliteit X X X X X X X 11. het werkproces aan te sturen X X X X X X X 12. verantwoordelijkheden te dragen en naar bevoegdheden te X X X X X X X handelen 13. om te gaan met problemen X X X X X X X 14. te communiceren tijdens de werkzaamheden X X X X X X X 15. te rapporteren over de werkzaamheden X X X X X X X 16. samen te werken X X X X X X X 17. beroepscompetenties te ontwikkelen X X X X X X X 18. relaties te beheren X X X X X X X 19. veilig en milieubewust te werken X X X X X X X 20. klantgericht te handelen X X X X X X X 21. informatie te presenteren X X X X X X X Kwalificatiedossier Managementassistent 6

9 DEEL 2 DE DOOR HET BESTUUR VA HET KEISCETRUM OP ADVIES VA DE PARITAIRE COMMISSIE BEROEPSODERWIJS BEDRIJFSLEVE VAST TE STELLE ADERE UITWERKIG 6 VERRIJKTE KERTAKE VA HET TOTALE KWALIFICATIEPROFIEL Kerntaak 1: Verzorgt de correspondentie Proces De managementassistent verzamelt op basis van een instructie, een concept, op trefwoorden of op eigen initiatief gegevens waarna zij een schriftelijk bericht uitwerkt en bewerkt in het ederlands of een moderne vreemde taal. Zij controleert het document inhoudelijk en taalkundig, vergelijkt het met de oorspronkelijke tekst op volledigheid en controleert op ontbrekende pagina s, waarna de definitieve tekst wordt uitgewerkt en ingedeeld. In voorkomende gevallen werkt ze ingesproken tekst uit en stelt een analytisch verslag op door de tekst te comprimeren en te scheiden in hoofd- en bijzaken. Daarnaast verwerkt en redigeert zij aangeleverde bestanden naar inhoud en vorm. Bij het opstellen en redigeren houdt zij zich aan de bedrijfsregels voor taalgebruik en lay-out. Ze zorgt voor afstemming met het management over de aard en toonzetting van het document en het (laten) ondertekenen ervan. Zij registreert de documenten en slaat de brief, de overeenkomst, de aanvraag, de begroting, de offerte, het verslag, de fax, de , etc. op en distribueert het product. Tot slot voegt de managementassistent een kopie van het document toe aan het juiste dossier. Rol/verantwoordelijkheden Het plannen en organiseren van de werkzaamheden op het gebied van correspondentie gebeurt in overleg met de leidinggevende. De managementassistent verzorgt de correspondentie zelfstandig aan de hand van aanwijzingen, trefwoorden of instructies van het management of op eigen initiatief. Ze zorgt voor een efficiënte verwerking van alle documenten. Ze stelt prioriteiten, bewaakt de voortgang tijdens de verwerking van de documenten en gebruikt de juiste materialen en middelen. Complexiteit Het combineren van diverse activiteiten, zoals het opstellen en redigeren van teksten en het tijdig verzenden en opbergen van documenten vergt een goede planning en organisatie van de afzonderlijke activiteiten. Betrokkenen De managementassistent werkt nauw samen met het management. Zij onderhoudt rechtstreekse contacten met medewerkers in de organisatie, met externe relaties, de secretariaatsmedewerkers en medewerkers facilitaire dienst. Hulpmiddelen De managementassistent werkt ten behoeve van de correspondentie met een pc met relevante softwarepakketten, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden. Kwalificatiedossier Managementassistent 7

10 Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s In eerste instantie is een, eventueel op afstand, toeziend oog nodig bij het verloop van het proces en de controle van het resultaat. De managementassistent levert binnen de gestelde tijd producten af die taalkundig en inhoudelijk correct en doelgericht zijn. De documenten zijn conform de huisstijl of bedrijfsregels opgesteld en voorzien van de juiste bijlagen. De managementassistent zorgt voor een actueel en volledig relatiebestand en voor de toegankelijkheid van informatie voor de opdrachtgever(s). Effectiviteit versus kosten De managementassistent moet regelmatig bepalen welk distributiekanaal/-middel in een bepaalde situatie gezien de verwachte effectiviteit en kosten het meest geschikt is. Tijd versus kwaliteit De managementassistent moet gezien de beperkte tijd die beschikbaar is, regelmatig een evenwicht vinden tussen snelheid en zorgvuldigheid bij de afhandeling van de opdrachten. Prioritering De managementassistent moet bij gelijktijdige opdrachten van verschillende opdrachtgevers regelmatig een afweging maken welke opdrachten voorrang hebben ten opzichte van andere. Speciale dienstverlening versus organisatievoorschriften De managementassistent moet regelmatig bepalen of zij tegemoet komt aan de wensen van de klant of dat zij strikt de voorschriften van de organisatie volgt. Kwalificatiedossier Managementassistent 8

11 Kerntaak 2: Legt en onderhoudt interne en externe contacten Proces De managementassistent is bij het leggen en onderhouden van in- en externe (telefonische) contacten het aanspreekpunt en de vraagbaak voor het management. Zij verschaft tijdig juiste en volledige mondelinge of schriftelijke informatie, stelt zich hierbij representatief en klantvriendelijk op en weet haar gedrag zorgvuldig en correct af te stemmen op de ander. Zo geeft zij de ander de ruimte om zaken aan de orde te stellen en kan zij controleren of de boodschap goed is begrepen. Ze maakt notities van mondelinge contacten en zorgt ervoor dat op ieder binnenkomend signaal zo spoedig mogelijk wordt gereageerd. Ze vat gesprekken goed samen en trekt er de juiste conclusies uit. Ze ontvangt (buitenlandse) relaties of medewerkers en staat ze te woord in het ederlands of een moderne vreemde taal. Rol/verantwoordelijkheden De managementassistent functioneert als aanspreekpunt en vraagbaak voor alle betrokkenen zowel binnen als buiten de organisatie. Ze zorgt ervoor dat taken adequaat en juist worden afgehandeld en toont betrokkenheid. Ze is zich bij de veelheid aan contacten goed bewust van de belangen van de organisatie en haar positie daarin. Ze weet dat haar rol als bewaker van de voortgang accuraat handelen vereist. Ze is verantwoordelijk voor haar eigen taken, maar geeft ook sturing aan directe collega s en andere medewerkers. Complexiteit De managementassistent heeft te maken met een veelheid aan activiteiten en verantwoordelijkheden. Haar coördinerende rol maakt dat zij flexibel en snel moet kunnen reageren. Zij is het aanspreekpunt voor anderen in de organisatie, die veelal met problemen en knelpunten bij haar te rade gaan. Voor de managementassistent is met name van belang dat zij goed overzicht houdt over alle werkzaamheden en daarbij tactisch en strategisch te werk gaat binnen de organisatie. Daarnaast stuurt zij medewerkers effectief en efficiënt aan, bewaakt de voortgang en deadlines, en signaleert wanneer de werkzaamheden achterblijven bij de planning Betrokkenen De managementassistent werkt nauw samen met haar manager en directe collega s en met externe betrokkenen. Daarnaast legt en onderhoudt zij contacten met verschillende klanten en (buitenlandse) relaties. Hulpmiddelen De managementassistent maakt gebruik van relevante communicatiemiddelen en traditionele kantoorbenodigdheden en heeft te maken met nieuwe ontwikkelingen en verandering in communicatieprocessen, zoals netwerken, telewerken, E-groups, en eventuele uitbesteding van telefoonbeantwoording aan een callcenter. Kwalificatiedossier Managementassistent 9

12 Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s De managementassistent kan zelfstandig interne en externe contacten onderhouden. Van haar wordt verwacht dat zij informatie juist, volledig en tijdig verschaft en dat zij zich in contacten met externe relaties representatief, zelfbewust, besluitvaardig, overtuigend en klantvriendelijk opstelt en vragen adequaat beantwoordt. Ze betracht de vereiste zorgvuldigheid bij het werken met vertrouwelijke informatie. Zij komt snel en effectief in actie, wanneer hulp of dienstverlening nodig is. Zij heeft gevoel voor verhoudingen, kan signalen in houding en lichaamstaal van anderen interpreteren en kent de bedrijfscultuur van de organisatie. Ze draagt zorg voor een goede bereikbaarheid. Informatie achterhouden versus openheid De managementassistent moet regelmatig bepalen of zij bepaalde gegevens/informatie verstrekt of dat zij deze vanuit het organisatiebelang achterhoudt. In contact brengen versus dit niet doen De managementassistent moet regelmatig bepalen of zij (externe) relaties in direct contact brengt met directie en/of management of juist niet. Informatie wel of niet doorspelen De managementassistent moet regelmatig bepalen of bepaalde gegevens/informatie voor directie en management van belang zijn of niet. Kwalificatiedossier Managementassistent 10

13 Kerntaak 3: Verzorgt bijeenkomsten Proces De managementassistent ondersteunt het management bij het plannen, voorbereiden, organiseren en afwikkelen van besprekingen, vergaderingen, congressen, seminars, cursussen, trainingen en andere zakelijke bijeenkomsten. Zij inventariseert in overleg met het management het doel, de aard en de voorwaarden van de te organiseren bijeenkomst en stelt een overzichtelijk draaiboek of een overzichtelijke checklist op. Ze maakt werkplanningen, legt afspraken vast, vraagt offertes aan en stelt agenda s op in het ederlands of een van de moderne vreemde talen. De managementassistent stelt deelnemerslijsten op, verstuurt uitnodigingen, reserveert ruimten, regelt faciliteiten voor reizen en reserveert hotels voor betrokkenen. Ze geeft eenvoudige presentaties en werkt presentaties uit, notuleert, werkt verslagen uit in het ederlands of een van de moderne vreemde talen en draagt zorg voor de verzending ervan. Tijdens het proces verzamelt ze gegevens voor het maken van een voor- en nacalculatie m.b.t. de totale kosten. Ze zorgt voor verwerking van de facturen en declaraties en handelt deze af. Ze controleert de voortgang van werkzaamheden aan de hand van het draaiboek of de checklist, en let er met name op of een deelactiviteit tijdig en volledig kan worden afgerond. Waar nodig, stelt ze de plannen tussentijds bij. Ze beheert en bewaakt de (elektronische) agenda en de logistieke planning. Wanneer de bijeenkomst georganiseerd wordt in opdracht van derden, zorgt de managementassistent voor de budgettering van de totale kosten voor administratieve ondersteuning. Ze maakt in voorkomende gevallen in overleg met management een offertevoorstel conform de huisregels en controleert de gegevens op rekenkundige juistheid. De managementassistent maakt in overleg planningen voor de uitvoering van de administratieve taken die uit de offerte voortvloeien. Rol/verantwoordelijkheden Het voorbereiden en organiseren van bijeenkomsten geschiedt in opdracht. De managementassistent ondersteunt een ervaren collega bij de werkzaamheden of voert deze zelfstandig uit. Het zelfstandig voorbereiden en organiseren betreft kleine en grote bijeenkomsten. Wat betreft het voorbereiden en organiseren van bijeenkomsten worden aan de managementassistent eisen gesteld op het gebied van geduld en doorzettingsvermogen. De managementassistent legt in overleg met directie en management procedures en werkafspraken vast. Ze houdt goed zicht op de werklast van directie of management en geeft ongevraagd hulp of ondersteuning rekeninghoudend met haar positie. Ze zorgt voor een efficiënt agendabeheer en een goede prioriteitsstelling bij het maken en afhandelen van afspraken. Ze moet informatie verzamelen en op orde houden en assisteren bij de uitvoering en afwerking van de taken. Ze onderhoudt contact met de relaties aangaande afspraken, offertes en facturatie. Ze draagt praktische en adequate oplossingen aan bij klachten, toont analytisch vermogen en cijfermatig inzicht. In voorkomende gevallen besteedt zij een deel van de werkzaamheden uit aan het secretariaat waaraan ze sturing geeft. Kwalificatiedossier Managementassistent 11

14 Complexiteit Betrokkenen Hulpmiddelen Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s De aard en omvang van bijeenkomsten zijn bepalend voor de complexiteit van het werkproces. De uiteenlopende taken vergen van haar een heldere en effectieve communicatie. Opgedragen taken moeten efficiënt georganiseerd en gecoördineerd worden en tot in detail uitgewerkt worden. Ze stelt de eigen planning snel bij wanneer zich onverwacht werk of storingen voordoen. Het verzorgen van bijeenkomsten betekent plannen, voorbereiden, organiseren, overzicht houden, inspelen op gebeurtenissen, problemen oplossen, het management ondersteunen en taken adequaat afwikkelen. De managementassistent werkt nauw samen met het management. Zij onderhoudt rechtstreekse contacten met medewerkers in de organisatie, met externe relaties, de secretariaatsmedewerkers en medewerkers facilitaire dienst. De managementassistent maakt bij het voorbereiden, organiseren en verzorgen van bijeenkomsten gebruik van een pc met relevante softwarepakketten en geautomatiseerde communicatiemiddelen en traditionele kantoorbenodigdheden. De managementassistent organiseert zelfstandig (internationale) bijeenkomsten. Ze zorgt voor een heldere en effectieve communicatie naar medewerkers en (internationale) opdrachtgevers. Taalgebruik en gehanteerde terminologie zijn in overeenstemming met de doelgroep waarop de communicatie is gericht. Ze heeft alle relevante activiteiten naar behoren gepland en georganiseerd m.b.v. een elektronisch management-planningssysteem. Afspraken over catering, verblijfsaccommodaties en zaalreserveringen zijn verzorgd, eventueel via de facilitaire dienst. Invitaties, agenda s en stukken zijn tijdig bij ieder aanwezig. Een draaiboek inclusief een checklist wordt gehanteerd voor een goede voortgang van de (internationale) bijeenkomst. Daarnaast bewaakt zij het budget, de onkostenvergoedingen en de stukken en verstuurt ze declaraties en rekeningen. Ze geeft hulp en ondersteuning waar dat nodig is en vangt lacunes bij anderen op. Uitgevoerde werkzaamheden evalueert ze met het management. Regels/interne procedures versus eigen keuzes De managementassistent moet afwegen of zij strikt alle regels handhaaft of dat zij een zekere tolerantie toont ten aanzien van bepaalde regels ten gunste van de leefbaarheid/werkbaarheid. Zelf initiatief nemen of uitsluitsel vragen De managementassistent moet regelmatig overleggen of zij een bijeenkomst op een bepaald tijdstip door laat gaan of dat zij haar leidinggevende om een alternatief tijdstip vraagt gezien de beschikbaarheid van de locatie en/of de gewenste deelnemers. Relaties doorgeleiden of niet De managementassistent moet regelmatig bepalen of zij (externe) relaties in direct contact brengt met haar opdrachtgever(s) of juist niet. Informatie wel of niet doorspelen De managementassistent moet regelmatig bepalen of zij bepaalde gegevens/informatie verstrekt of dat zij deze vanuit het organisatiebelang achterhoudt. Kwalificatiedossier Managementassistent 12

15 Kerntaak 4: Verzorgt de post en het archief Proces De managementassistent ontvangt, dateert, sorteert en registreert de post. Ze leest de in het ederlands of een moderne vreemde taal gestelde ingekomen stukken, maakt, indien nodig, aantekeningen en stelt dossiers samen om de verwerking en het beheer van informatie te optimaliseren. Zij bepaalt naar wie of waarheen de ingekomen stukken moeten worden doorgestuurd en welke handtekeningen nodig zijn. Ze voegt, indien nodig, dossiers toe om de verwerking van de stukken te vergemakkelijken. Ze bewaakt de afhandeling. De managementassistent beheert en onderhoudt het archief conform de geldende richtlijnen. Ze zorgt voor de volledigheid van dossiers. Ze beheert de informatiestromen v.w.b. de opslag van ingekomen en uitgaande documenten. Tijdens het werkproces controleert ze het archief en de dossiers regelmatig op actualiteit en schoont deze zo nodig op. Bij post en archivering betreft het fysieke en digitale documenten. Rol/verantwoordelijkheden De managementassistent verwerkt de post zelfstandig en selecteert de door haar of door anderen te beantwoorden post. Ze is verantwoordelijk voor de dagelijkse informatiestroom van documenten, voor de juistheid, volledigheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid van dossiers. Zij gaat correct om met vertrouwelijke stukken en bewaakt de afhandeling van documenten. Daarnaast maakt zij collega s attent op informatie uit relevante vakliteratuur. Ze is verantwoordelijk voor een ordelijk, systematisch onderhouden archief voor directie en/of management en maakt afspraken met betrokkenen over de toegang tot het archief. Complexiteit Voor het ontsluiten, beschikbaar stellen en naspeurbaar maken van documenten dient de managementassistent goed inzicht te hebben in aard, doel en structuur van de organisatie. Betrokkenen De managementassistent onderhoudt t.b.v. deze kerntaak contact met medewerkers en specialisten in de organisatie bijvoorbeeld met de archivaris en medewerkers van de postkamer en systeembeheer. Hulpmiddelen Bij het verzorgen van post en archief maakt de managementassistent gebruik van relevante communicatiemiddelen, een pc, een (elektronisch) postregistratiesysteem, een voortgangsregistratiesysteem en een archiveringssysteem. Verder maakt zij gebruik van postdiensten, de koeriersdienst, de frankeermachine, de printer, de fax, de . Kwaliteit van proces en De managementassistent werkt accuraat en is vaardig in het resultaat ontvangen, dateren, sorteren, registreren, verspreiden en verzenden van allerlei soorten (elektronische) post in de organisatie. De post is door haar gelezen en van aantekeningen voorzien. Ze heeft er zorg voor gedragen dat de post beantwoord is waarbij zij zorgvuldig omgaat met vertrouwelijke informatie. Ze kiest een passende verzendwijze en houdt rekening met de kosten. De relevante stukken zijn opgeslagen en het archief is actueel. De managementassistent zorgt voor een systematische, accurate en tijdige aanpak en is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het archief, de beschikbaarheid van dossiers en de naspeurbaarheid van documenten. Kwalificatiedossier Managementassistent 13

16 Keuzes en dilemma s Informatie wel of niet doorspelen De managementassistent moet regelmatig bepalen of zij bepaalde gegevens/informatie verstrekt of dat zij deze vanuit afdelingsbelang achterhoudt. Effectiviteit versus kosten De managementassistent moet regelmatig bepalen welk distributiekanaal/-middel in een bepaalde situatie, gezien de snelheid, tijd en verwachte kosten het meest geschikt is. Kwalificatiedossier Managementassistent 14

17 7 EVETUELE KEROPGAVE BEHORED BIJ EE UITSTROOMDIFFERETIATIE iet van toepassing Kwalificatiedossier Managementassistent 15

18 8 BEROEPSCOMPETETIES MET BEHEERSIGSCRITERIA Verklaring van de gebruikte coderingen: L E S C O P leercompetentie economische burgerschapscompetentie normatieve burgerschapscompetentie sociale burgerschapscompetentie culturele burgerschapscompetentie organisatorische burgerschapscompetentie politieke burgerschapscompetentie Beroepscompetentie 1 (VM) Beheersingscriteria gericht op het proces Resultaat Teksten formuleren, redigeren en vormgeven De managementassistent is in staat om op adequate wijze teksten te formuleren, te redigeren en vorm te geven ten behoeve van een efficiënte informatieoverdracht. Verzamelt informatie bij de opdrachtgever Formuleert voorstellen en ontwerpt standaardbrieven en formulieren Stelt teksten, nota s, brieven etc. zelfstandig op Werkt teksten uit, zo nodig m.b.v. een dictafoon Werkt (digitaal) aangeleverde berichten uit en zorgt voor een correcte opmaak Zorgt ervoor dat aard, karakter en toonzetting van de tekst overeenkomen met de opdracht en de gehanteerde aanspreekvorm in de organisatie Controleert de documenten inhoudelijk en taalkundig, stelt de definitieve teksten op en laat de documenten zo nodig controleren door de opdrachtgever Registreert, distribueert en slaat de producten op zodat deze toegankelijk zijn voor directie en/of management Handelt in overleg met de directie en/of het management de correspondentie correct af in het ederlands/een moderne vreemde taal Taalkundig en inhoudelijk correcte producten (brieven, memo s, faxen etc.) Berichten zijn duidelijk afgestemd op het doel ervan en op de ontvanger(s) De producten zijn conform huisstijl Kwalificatiedossier Managementassistent 16

19 Beroepscompetentie 2 (VM) Beheersingscriteria gericht op het proces Resultaat Beroepscompetentie 3 (VM) Beheersingscriteria gericht op het proces Resultaat Telefoon beantwoorden, doorverbinden en telefoonnotities maken De managementassistent is in staat om op adequate wijze de telefoon te beantwoorden, gesprekken door te verbinden en informatie door te geven t.b.v. een efficiënte informatieoverdracht. Zorgt voor een optimale telefonische bereikbaarheid bij afwezigheid Verbindt gesprekken snel en correct door met de juiste personen Maakt afspraken en noteert deze zo nodig in de (elektronische) agenda Verzamelt en registreert telefonische vragen Legt informatie vast en geeft deze door m.b.v. telefoonnotitie of e- mail Draagt de informatie inhoudelijk correct en tijdig over Bevestigt afspraken mondeling of schriftelijk in het ederlands/een moderne vreemde taal Maakt efficiënt gebruik van de hulpmiddelen, zoals telefoonnotities, agenda, Spreekt correct ederlands/een moderne vreemde taal Gesprekken zijn met de juiste personen doorverbonden De telefonische informatieoverdracht is inhoudelijk correct en efficiënt De telefoonnotities zijn duidelijk en volledig In- en externe bezoekers ontvangen De managementassistent is in staat om op adequate wijze in- en externe bezoekers te ontvangen en te voorzien van informatie. Staat de interne en externe bezoekers correct/representatief te woord in het ederlands/een moderne vreemde taal Inventariseert de informatiebehoefte op een efficiënte wijze Stelt gerichte vragen om de aard van de vraag te achterhalen Handelt eenvoudige vragen van bezoekers zelf af en verwijst bij complexe vragen naar derden Verstrekt de bezoekers de gevraagde informatie Brengt op correcte wijze het contact tussen de bezoekers en directie en/of management tot stand Maakt doeltreffend gebruik van de beschikbare hulpmiddelen zoals agenda, fax, , intranet etc. Efficiënte en correcte ontvangst van en informatievoorziening aan interne en externe bezoekers Kwalificatiedossier Managementassistent 17

20 Beroepscompetentie 4 (VM) Beheersingscriteria gericht op het proces Resultaat Management ondersteunen bij vergaderingen De managementassistent is in staat om op adequate wijze het management te ondersteunen bij het plannen en organiseren van vergaderingen. Voert tijdig overleg met de opdrachtgever en betrokkenen, stelt in overleg met de opdrachtgever tijdig de agenda op in het ederlands/ een moderne vreemde taal en draagt zorg voor de beschikbaarheid van de benodigde stukken Houdt de (elektronische) agenda nauwkeurig bij odigt deelnemers tijdig uit door toezending van agenda en stukken en registreert meldingen van verhindering Reserveert tijdig ruimte en faciliteiten Treedt zelfstandig op als coördinatrice en gastvrouw bij kleine en grote vergaderingen met in- en externe (buitenlandse) relaties. otuleert in het ederlands of maakt tijdens een vergadering aantekeningen in een moderne vreemde taal Stelt in overleg met de leidinggevende op basis van de notulen een verslag en/of besluitenlijst op in het ederlands/een moderne vreemde taal en stemt deze af met de voorzitter (opdrachtgever) Draagt in overleg met directie en/of management zorg voor tijdige verzending van verslag of besluitenlijst aan alle deelnemers Deelnemers zijn goed en tijdig geïnformeerd Agenda en stukken zijn tijdig verzonden Vergaderingen verlopen technisch volgens plan Taalkundig correct(e) verslag en/of besluitenlijst Verslag en/of besluitenlijst vormen een inhoudelijk correcte weergave van de bespreking en zijn gedistribueerd naar betrokkenen Kwalificatiedossier Managementassistent 18

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretarieel medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretarieel medewerker (SE 002) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Secretaresse (SE 003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Directiesecretaresse/managementassistent Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Directiesecretaresse/managementassistent Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Directiesecretaresse/managementassistent Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 06-januari-2004 Pagina 1 van 18 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Directiesecretaresse/managementassistent

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse

Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse In onderstaande formulierenset van de opleiding management assistent is aangegeven wat de verschillen zijn tussen management assistent

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Projectsecretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Projectsecretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Projectsecretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 18 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Projectsecretaresse Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Juridisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Juridisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Juridisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Juridisch secretaresse (SE 007) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Directiesecretaresse

Directiesecretaresse Directiesecretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Medisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Medisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Medisch secretaresse Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 17 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Medisch secretaresse (SE 008) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Directiesecretaresse / Managementassistent (95391),niveau 4 BBL Cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen Detaillering proces-competentie-matrix Secretaresse Kerntaak 1 Voert taken rondom informatiemanagement uit 1.1 werkproces: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Vakkennis en Communicatieve

Nadere informatie

Functiebeschrijving secretaresse

Functiebeschrijving secretaresse Functiebeschrijving secretaresse 1. Doel van de functie De secretaresse verricht managementondersteunende, secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende van het desbetreffende

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert taken rondom informatiemanagement uit

Kerntaak 1: Voert taken rondom informatiemanagement uit Kerntaak 1: Voert taken rondom informatiemanagement uit Werkproces 1.1: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling De secretaresse verwerkt, behandelt en bewaakt de e-mails/post. Ze verkrijgt

Nadere informatie

Gesprekken voeren Spreken Schrijven. Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven

Gesprekken voeren Spreken Schrijven. Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven TAALPROFIEL MODERNE VREEMDE TALEN KWALIFICATIEPROFIEL MANAGEMENTASSISTENT Beroepscompetentie: Kerntaak: 1. De managementassistent is in staat om op adequate wijze verschillende soorten teksten te formuleren,

Nadere informatie

Medisch secretaresse

Medisch secretaresse Medisch secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV ROC Mondriaan Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL cohort 2013 Uitstroomrichtingen : 90471 Bedrijfsadministratief

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 MBO-beroep in beeld Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Secretariële beroepen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Secretariële beroepen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Secretariële beroepen Uitstroom: Secretaresse Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93233 Niveau: 3 1 Deel A: Beeld van de beroepengroep Secretariële beroepen

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Kwalificatieprofiel wielertrainer 2 Algemene informatie datum: 7 januari 2008 versie: 3 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Beroepscompetentieprofiel wielertrainer

Nadere informatie

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 De hier opgenomen typeringen zijn ontleend aan werkzaamheden, die binnen een school/- onderdelen worden aangemerkt als

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren. Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL. Uitstroomrichting 90472 Secretarieel medewerker

Beoordelingsformulieren. Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL. Uitstroomrichting 90472 Secretarieel medewerker Beoordelingsformulieren ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL Uitstroomrichting 90472 Secretarieel

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretaresse mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretaresse mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 1 van 11 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4 Profiel Praktijkbegeleider Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie datum: december 2005 versie: 4 Onder regie van NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Kwalificatiedossier. Senior Medewerker Informatiedienstverlening. Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008. Status: Versie 1.

Kwalificatiedossier. Senior Medewerker Informatiedienstverlening. Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008. Status: Versie 1. Kwalificatiedossier Senior Medewerker Informatiedienstverlening Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008 Status: Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 KWALIFICATIEPROFIEL SENIOR MEDEWERKER DIV... 3 2 ALGEMENE

Nadere informatie

Secretaresse Mei 2009

Secretaresse Mei 2009 Functienaam Vastgesteld: Secretaresse Mei 2009 Aard van de functie De secretaresse ondersteunt en faciliteert manager en (beleids)adviseurs. Zij voert haar werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uit. Minder

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Secretarieel medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument VV, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument VV, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert taken rondom informatiemanagement uit

Kerntaak 1: Voert taken rondom informatiemanagement uit Kerntaak 1: Voert taken rondom informatiemanagement uit Werkproces 1.1: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling De directiesecretaresse/managementassistent verwerkt, behandelt en bewaakt van

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Officemanager BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Het betreft een bestaande functie die opnieuw ingericht gaat worden. Je bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Evaluatieformulieren

Evaluatieformulieren Evaluatieformulieren EVALUATIEFORMULIER 1 leidinggevenden niveau A, B en C 4 EVAFORM 1 1) collegialiteit 1. werkt samen (in team) aan de uitvoering van het gehele takenpakket van de organisatie, de dienst,

Nadere informatie

Status: Goedgekeurd

Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Logistiek in het MKB

Logistiek in het MKB Keuzedeel mbo Logistiek in het MKB gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0062 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Sectorkamer Mobiliteit,

Nadere informatie

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Doel Plannen, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel en administratief gebied, ten behoeve van de leidinggevende en/of

Nadere informatie

Kerntaak 1: Begeleidt en verzorgt spreekuren

Kerntaak 1: Begeleidt en verzorgt spreekuren Kerntaak 1: Begeleidt en verzorgt spreekuren Werkproces 1.1: Plannen werkzaamheden De TOA begeleidt en plant spreekuren. Hij ziet als eerste de patiënten en bepaalt de prioriteiten van patiënten, de verrichtingen

Nadere informatie

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken FUWA-VO Sessie Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie Centraal Bureau Onderdeel Financiën & Beheer Salarisschaal 5 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 K1: Pedagogisch werker = 3; de gewoon getypte onderdelen behoren bij de kwalificatie van niveau 3 en van niveau 4. K2: Gespecialiseerd

Nadere informatie

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Werkproces 1.1: Ontvangt producten en slaat deze op De vakbekwaam medewerker groene detailhandel controleert binnenkomende natuurlijke/levende/plantaardige

Nadere informatie

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen Detaillering proces-competentie-matrix Technicus Kerntaak 1 Ontwerpt producten of systemen 1.1 werkproces: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De technicus onderzoekt de behoeften van de doelgroep

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen KSS. Onderliggend

Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen KSS. Onderliggend KWALIFICATIEPROFIEL GOLFINSTRUCTEUR LEVEL 2 Datum: 26 mei 2008 Versie: 8 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen

Nadere informatie

Toezichthouder milieu en ruimte

Toezichthouder milieu en ruimte Competentiekaart Praktijkleren Toezichthouder milieu en ruimte Aequor Ede, december 2008 4 juni 2013 Toezichthouder milieu en ruimte l cohort 2008-2009 pagina 1 van 23 4 juni 2013 Toezichthouder milieu

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING Stichting Talent Managementondersteuner januari 2013 Opdrachtgever Stichting Talent Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisen Inleiding In dit document staan de kerntaken van de oefenleider centraal zoals deze gelden voor de Stichting Brandweeropleidingen BOGO.

Nadere informatie

Werken als artiest drama

Werken als artiest drama 08763 Atirst Drama 29-10-2008 11:52 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als artiest drama Artiest Drama Wat laat je zien? Je hebt passie voor theater Je laat jezelf zien Je gaat ervoor en je zet door

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op Werkproces 1.1: Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor De logistiek medewerker bereidt, op basis van de opdracht van de leidinggevende, zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur.

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur. Profiel Medewerker Administratie: Doel van de functie De Medewerker Administratie is verantwoordelijk voor de administratie op het gebied van facturatie, betalingen, salaris, pensioen en personeel. De

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Arbeidsparticipatie. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo

Keuzedeel mbo. Arbeidsparticipatie. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Keuzedeel mbo Arbeidsparticipatie behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013.

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL 2015-2017 Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. 1= startniveau 2=aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar NB: Als er lln.

Nadere informatie

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Werkproces 2.2: Verzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af De verzamelt en controleert op aanwijzing van de Fotograaf

Nadere informatie

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden.

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Professioneel intercultureel communiceren Training Kinderopvang Drie video-opnames van gesprekken, met tips

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

Digitale vaardigheden basis

Digitale vaardigheden basis Keuzedeel mbo Digitale vaardigheden basis gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0022 Penvoerder: Sectorkamer ICT en creatieve industrie Gevalideerd door: sectorkamer ICT en creatieve industrie

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie