Resultaten. Zorg en Gezondheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten. Zorg en Gezondheid"

Transcriptie

1 Resultaten Zorg en Gezondheid

2 INHOUDSTAFEL 1. Het rapport p Inleiding p Responsgegevens p Algemene tevredenheid p Totaaloverzicht van de vragen p Impactanalyse p Open vragen p Het tabellenrapport: overzicht van de antwoorden per subgroep p. 26 Bijlage: Detailoverzicht: alle vragen in close-up p. 43 2

3 1. Het Het rapport rapport 1. Inleiding p Responsgegevens p Algemene tevredenheid p Totaaloverzicht van de vragen p Impactanalyse p Open vragen p. 25 3

4 Inleiding 1. VOORWOORD Om de 2 jaar organiseert de Vlaamse overheid de Personeelspeiling bij personeel en management. Aan de Personeelspeiling 2014 namen 48 entiteiten deel. 45 daarvan maken deel uit van de Diensten van de Vlaamse overheid. 1 De bevraging liep van 12 mei tot en met 15 juni Daardoor zijn de resultaten beschikbaar in september Dat sluit beter aan op de beleids- en beheerscyclus. In 2014 werd een zelfde vragenlijst over de eigen organisatie voorgelegd aan personeel en management. Het management (top- en leidinggevend middenkader) kreeg nog een extra vragenblok over het functioneren van de Vlaamse overheid. 2 In dit rapport vindt u voor uw entiteit de resultaten van de gemeenschappelijke vragen voor personeel en management. Dit rapport leert u hoe personeel en management in uw entiteit hun werk beleven. Hoe het management kijkt naar het functioneren van de Vlaamse overheid, wordt globaal gerapporteerd op het niveau van de Vlaamse overheid. Vanuit deze inschatting door personeel en management, kan elke entiteit gericht initiatieven nemen om het eigen personeelsbeleid verder vorm te geven. De vergelijking doorheen de tijd laat toe om eerdere acties te evalueren. Vanuit het oogpunt organisatieontwikkeling levert de Personeelspeiling waardevolle aanknopingspunten voor elke entiteit, en voor de Vlaamse overheid in haar geheel. In 2012 werden al inhoudelijke bruggen geslagen met het project Modern HR-beleid. Betrokkenheid van medewerkers komt nu uitdrukkelijk aan bod. De Vlaamse overheid herdacht in de tussentijd haar centrale waarden: vertrouwen, openheid, wendbaarheid en daadkracht. De 4 nieuwe waarden werden meegenomen in de bevraging. Elke entiteit krijgt daardoor bij wijze van nulmeting een eerste indicatie over deze waarden in de eigen organisatie. Misschien koos uw entiteit er ook voor om zelf een aantal extra vragen op te nemen in de bevraging. In de Personeelspeiling 2014 wordt de vergelijkbaarheid met vorige edities maximaal behouden, ook voor de bevraging van het management die geïntegreerd werd in één bevraging. Het rapport houdt de opbouw van de vorige editie. Bij de resultaten vindt u ook al een aantal analyses zodat u sneller tot de essentie komt. Zet je mening aan het werk is geen loze slogan. Doel is immers om met de resultaten van de Personeelspeiling aan de slag te gaan. Hopelijk helpt dit rapport u en uw medewerkers daarbij. Samen met de DVD in bijlage hebt u meer dan voldoende materiaal daartoe. Meer weten? Meer informatie over de Personeelspeiling vindt u op De Personeelspeiling wordt georganiseerd door het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) samen met het departement Bestuurszaken (DBZ). AgO staat in voor het opzet en de uitvoering van de bevraging. Daarnaast biedt AgO in het natraject ondersteuning aan management en P&O. DBZ staat in voor analyses op het niveau van de Vlaamse overheid. DBZ rapporteert aan de minister van Bestuurszaken, de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. 1 De Diensten van de Vlaamse overheid worden in de rapportering als vergelijkingsbasis voor de Vlaamse overheid (VO) gebruikt. Onder dit toepassingsgebied worden alle entiteiten begrepen die ressorteren onder het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) van 13 januari 2006, zie 2 De vragenlijst van de Personeelspeiling 2014 vindt u op de DVD bij dit rapport. 4

5 Inleiding 1. WAT VINDT U IN DIT RAPPORT De antwoorden op de vragen De standaardbevraging in de Personeelspeiling 2014 omvat in totaal 42 vragen items peilen naar de tevredenheid omtrent diverse aspecten van het personeelsbeleid, op basis van 6 vaste antwoordcategorieën: Niet akkoord Eerder niet akkoord Noch akkoord, noch niet akkoord Eerder akkoord Akkoord Weet niet - 4 items peilen in welke mate de nieuwe waarden van de Vlaamse overheid op uw organisatie van toepassing zijn, op basis van 6 vaste antwoordcategorieën: Helemaal niet van toepassing Niet echt van toepassing Van toepassing Goed van toepassing Volledig van toepassing Weet niet - Daarnaast wordt in 3 vragen gepeild naar: - de intentie om van werk te veranderen (gesloten vraag met vaste antwoordcategorieën); - de betrokkenheid van de medewerkers (gesloten vraag met vaste antwoordcategorieën); - eventuele suggesties of bedenkingen die de respondenten willen meegeven in de context van de Personeelspeiling (open vraag) - Mogelijk voegde uw entiteit nog eigen extra vragen toe : maximaal 10 gesloten vragen en maximaal 2 open vragen. Het totaalrapport bestaat uit verschillende delen: 1. Het rapport met de globale resultaten 2. Het tabellenrapport: overzicht van de antwoorden per subgroep - Vaste subgroepen zijn: niveau (A, B, C, D), geslacht (M, V), leeftijd (<30, 30-40, 41-50, >50), en Personeel (P) of Management 3 (M). - Bijkomende opsplitsingen: de entiteit kiest deze zelf. De eerste is opgenomen in het rapport, andere worden digitaal opgeleverd. 3. Bijlage: met detailoverzicht alle vragen in close up Bovenaan rechts vindt u op elke pagina een aanduiding van het deel waar u zich bevindt. Op de meegeleverde DVD vindt u deze informatie in bewerkbare vorm zodat u zelf aan de slag kan. 3 Volgens de bestaande VO rapporteringsdefinities wordt als management beschouwd: leidinggevend top- en middenkader. 5

6 Inleiding 1. WAT VINDT U IN DIT RAPPORT Wat u over de cijfers en de antwoorden moet weten 1. Geen resultaten voor (sub)groepen met minder dan 10 respondenten 4 Om de anonimiteit van de respondenten te garanderen, worden geen resultaten getoond voor (sub)groepen waarvan minder dan 10 personen de bevraging hebben ingevuld. In het rapport ziet u dan <10 bij het aantal respondenten, bij de resultaten staat een streepje (-). Voor de subgroep management ligt de rapporteringsgrens op 5 respondenten. 2. Geen historische vergelijking indien uw entiteit niet deelnam aan vorige edities Waar mogelijk worden de resultaten vergeleken met de metingen van 2012 en Als uw entiteit bij die gelegenheden niet deelnam, wordt uiteraard geen vergelijking gemaakt. Ook voor nieuwe of gewijzigde vragen is er geen historische vergelijking mogelijk. 3. Aanduiding van significante verschillen Statistisch spreken we van een significant verschil wanneer we met 95% zekerheid kunnen zeggen dat dit verschil niet aan toeval te wijten is. In het rapport worden significante verschillen aangeduid met een asterisk (*) en met een rode of groene kleur: - rood voor resultaten die significant lager zijn; - groen voor resultaten die significant hoger zijn; - verschillen in het grijs zijn statistisch niet significant en kunnen als toevallige afwijkingen beschouwd worden. 4. Terminologie - VO: de gemiddelden over alle respondenten van de deelnemende entiteiten van de Diensten van de Vlaamse Overheid. 5 - Gemiddelde: de som van alle scores gedeeld door het aantal respondenten ( weet niet wordt niet meegerekend). Het gemiddelde ligt telkens tussen 1 en 5. Op de DVD vindt u de cijfers uit dit rapport terug in het Excel-bestand detailresultaten. Daarin ook: - Mediaan: centrummaat: de middelste waarde in een geordende verzameling. De helft van de respondenten scoort hoger, de helft lager. - Standaarddeviatie: de spreiding van de scores rond het gemiddelde. Hoe lager de standaarddeviatie, hoe meer gelijkend de scores van de verschillende respondenten. Hoe hoger de standaarddeviatie, hoe meer verschillend de scores. 4 Cf. deontologisch kader : 5 Meer bepaald: het toepassingsgebied Diensten van de Vlaamse overheid (DVO). Zie 6

7 Inleiding 1. WAT VINDT U IN DIT RAPPORT 1. Het totaalrapport in detail: het eigenlijke rapport 1.1. Responsgegevens De responsgegevens geven weer hoeveel personeelsleden van uw entiteit deelgenomen hebben aan de Personeelspeiling 2014: - De algemene responsgegevens situeren het responspercentage van uw entiteit t.o.v. het geheel van de deelnemende entiteiten. Uw entiteit wordt in het geel aangeduid. De horizontale lijn geeft het gemiddelde van de deelnemende entiteiten van de VO aan. - De detailgegevens tonen de respons voor verschillende vaste subgroepen en (indien gevraagd) de bijkomende opsplitsing voor uw entiteit Algemene tevredenheid Hier krijgt u een gedetailleerd overzicht van de antwoorden op de algemene tevredenheidsvraag In het algemeen ben ik tevreden met mijn huidige werk voor de vaste subgroepen van uw entiteit als geheel en voor de eventuele bijkomende opsplitsing. (Voor eventuele tweede en volgende opsplitsingen: zie DVD.) Bovenaan de pagina vindt u: - de spreiding van de antwoorden voor uw entiteit als geheel (%) en de gemiddelde score. - de gemiddelde score voor uw entiteit vergeleken met de andere deelnemende entiteiten. De score van uw entiteit wordt in het geel aangeduid. De horizontale lijn geeft het gemiddelde van de VO aan. - de afwijking van de gemiddelde score voor uw entiteit t.o.v. de gemiddelde score voor de VO, en t.o.v. de metingen van 2012 en 2010 voor uw entiteit, met aanduiding van significante verschillen. Onderaan de pagina vindt u: - de spreiding van de antwoorden voor de verschillende subgroepen in uw entiteit (% ) en de gemiddelde score voor elke subgroep. Significante verschillen worden gerapporteerd voor de gemiddelde score van elke subgroep t.o.v. de gemiddelde score van de entiteit. - de afwijking van de gemiddelde score voor elke subgroep t.o.v. de gemiddelde score voor de VO, en t.o.v. de metingen van 2012 en 2010 voor uw entiteit, met aanduiding van significante verschillen. Mogelijk vroeg uw entiteit om de resultaten weer te geven volgens één of meerdere bijkomende opsplitsingen. Hierover wordt op dezelfde wijze gerapporteerd. De rapportering over de eerste bijkomende opsplitsing vindt u in het totaalrapport (indien minder dan 10 subgroepen); in het andere geval en voor alle volgende opsplitsingen vindt u deze informatie in de Excel-file bijkomende opsplitsing op de meegeleverde DVD. 7

8 Inleiding 1. WAT VINDT U IN DIT RAPPORT 1.3. Totaaloverzicht van de vragen In dit rapportonderdeel krijgt u volgens 5 thematische clusters de globale resultaten. Het gaat om de gemiddelde scores voor de clusters : - Waarden - Loopbaan - Werk - Leiding - Betrokkenheid Gevolgd door de gemiddelde scores voor de nieuwe waarden van de Vlaamse overheid. Daarna volgen de verloopintentie en de betrokkenheid bij de entiteit. Voor beide vragen wordt de procentuele verdeling per antwoordcategorie gegeven. Als uw entiteit extra vragen toevoegde, volgen ook hiervoor de globale resultaten. In het totaaloverzicht wordt waar mogelijk de vergelijking gemaakt met de VO-resultaten en met eerdere metingen. Significante verschillen worden aangeduid Impactanalyse De grafiek combineert 2 resultaten: - Op de horizontale as wordt de gemiddelde tevredenheid weergegeven voor elk item binnen uw entiteit. Hoe meer naar rechts, hoe hoger de tevredenheid. - Op de verticale as (Y-as) wordt weergegeven in welke mate een item bijdraagt tot de algemene tevredenheid in uw entiteit. Deze samenhang wordt uitgedrukt door de correlatie of het verband tussen de tevredenheid voor dit item en de algemene tevredenheid. De correlatiecoëfficiënt ligt tussen 0 en 1. Met andere woorden: hoe hoger, hoe meer samenhang met de algemene tevredenheid. Door op beide assen de items te positioneren rond de gemiddelde waarde, ontstaan 4 kwadranten. Deze visuele voorstelling helpt om mogelijke prioriteiten te bepalen: - verbeterpunten - aandachtspunten - sterktes - buffers De kleuren waarmee de items worden aangeduid, refereren naar de verschillende thematische clusters. Vermits de cluster betrokkenheid eerder als een resultante beschouwd wordt, wordt deze hier niet mee opgenomen. In een aanvullende grafiek worden de scores van uw entiteit gepositioneerd ten opzichte van het VO-gemiddelde. Impactanalyse extra vragen Indien mogelijk wordt ook een impactanalyse voorzien voor de gesloten vragen met de standaardantwoordschaal. Hier is er natuurlijk geen VO-gemiddelde. Daarom worden op de X-as de gemiddelde scores van de items weergegeven. De items worden gepositioneerd ten opzichte van het gemiddelde van de scores. 8

9 Inleiding 1. WAT VINDT U IN DIT RAPPORT 2. Het tabellenrapport: overzicht van de antwoorden per subgroep In het tabellenrapport worden de resultaten uitgesplitst voor de vaste subgroepen: niveau, geslacht, leeftijdscategorie, personeel/management. Waar de resultaten voor een subgroep significant afwijken ten opzichte van het resultaat als geheel, wordt dit aangeduid d.m.v. een kleurcode (zie aanduiding van significante verschillen ). Mogelijk vroeg uw entiteit om de resultaten ook weer te geven volgens een bijkomende opsplitsing. Eén bijkomende opsplitsing wordt op dezelfde wijze opgenomen in het rapport. 6 Eventuele volgende opsplitsingen vindt u in het Excel-bestand bijkomende opsplitsingen op de DVD bij dit rapport. 3. Bijlage: Detailoverzichten de vragen in close up In dit deel vindt u de detailresultaten voor de gesloten vragen volgens de vaste subgroepen en de subgroepen van de eerste bijkomende opsplitsing van uw entiteit. Deze detailoverzichten worden op dezelfde manier gelezen als de resultaten voor de algemene tevredenheidsvraag in deel 1. Vraag 34 peilt naar de intentie om de organisatie als werkgever aan te bevelen bij familie en vrienden. De resultaten voor 2010 worden weergegeven volgens de antwoordmogelijkheden die toen gebruikt werden (ja/neen). Digitale bijlagen bij het totaalrapport Als digitale bijlagen vindt u op de DVD bij dit rapport: - het totaalrapport in pdf; - het totaalrapport in Excel; - de resultaten voor de gevraagde bijkomende opsplitsingen (in Excel); - de detailresultaten voor alle vragen in de Personeelspeiling 2014 (en eventueel extra vragenblok) met de cijfers voor (in Excel): o uw entiteit als geheel o diensten Vlaamse overheid o de metingen van 2012 en 2010 voor uw entiteit o de verschillende subgroepen voor uw entiteit - de vragenlijst voor de Personeelspeiling 2014 (in pdf); - de vragenlijst van het eventuele extra vragenblok van uw entiteit (in pdf); - een lijst met de letterlijke antwoorden op de open vragen van de Personeelspeiling 2014 en het eventuele extra vragenblok (in Word). 6 Als deze bijkomende opsplitsing meer dan 10 subgroepen telt, vindt u deze informatie terug op de bijgeleverde DVD. 9

10 2. RESPONSGEGEVENS Algemeen overzicht Aantal deelnemende entiteiten: 45 Totaal aantal respondenten: Aantal aangeschrevenen Aantal antwoorden Responsgraad Responsgraad 2012 Responsgraad 2010 Totaal VO % 64% 65% Zorg en Gezondheid % % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Responsoverzicht van de deelnemende entiteiten Noot: de 45 entiteiten van het toepassingsgebied Diensten van de Vlaamse overheid vormen de vergelijkingsbasis VO (zie 1. Inleiding). In dit responsoverzicht en in vergelijkbare grafieken ziet u 50 verticale lijnen. In 2 entiteiten werden personeelsleden met een specifiek statuut apart bevraagd. Ook 3 entiteiten van de Vlaamse overheid die niet tot het toepassingsgebied Diensten van de Vlaamse overheid behoren namen deel aan de Personeelspeiling

11 2. RESPONSGEGEVENS Detailoverzicht vaste subgroepen Zorg en Gezondheid Aantal aangeschrevenen Aantal antwoorden Responsgraad Totaal % Niv. A Niv. B Niv. C Niv. D Man Vrouw <30j 30-40j 41-50j >50j Personeel Management Respons per niveau: Respons per geslacht: Respons per leeftijd: Respons voor personeel / management: < < <5 67% 70% 48% - 63% 61% - 65% 63% 57% 63% - 11

12 2. RESPONSGEGEVENS Detailoverzicht bijkomende opsplitsing Zorg en Gezondheid Aantal aangeschrevenen Aantal antwoorden Responsgraad Totaal % Responsgegevens voor de bijkomende opsplitsing: GSZ 14 <10 - IZO % PTV % STAF % VSB % WEL % 12

13 3. ALGEMENE TEVREDENHEID (vaste subgroepen) Vraag 1. In het algemeen ben ik tevreden met mijn huidige werk. n = 135 Gemiddelde voor uw entiteit: 10% 6% 37% 45% 4,1 5 Vergelijking met de andere entiteiten VO Niet akkoord (1) Eerder akkoord (4) Eerder niet akkoord (2) Akkoord (5) Noch akkoord, noch niet akkoord (3) Weet niet Vergelijking VO -0,1 Trend Trend Resultaten per niveau Niv. A (72) 11% 31% 51% 4,2 Vergelijking VO -0,1 Trend 2012 Trend 2010 Niv. B (37) 16% 8% 46% 30% 3,9-0,4* Niv. C (22) 5% 45% 50% 4,5* +0,2 Niv. D (<10) Man (44) 5% 14% 9% 32% 41% Resultaten per geslacht 3,9 Vergelijking VO -0,3 Trend 2012 Trend 2010 Vrouw (91) 9% 40% 47% 4,3-0,1 Resultaten per leeftijdsgroep < 30j (<10) Vergelijking VO Trend 2012 Trend j (54) 41-50j (31) > 50j (41) 9% 13% 10% 5% 10% 24% 46% 42% 59% 41% 35% 4,1 4,0 4,3-0,1-0,3 0 13

14 4. TOTAALOVERZICHT VAN DE VRAGEN Globale resultaten voor cluster: Waarden n = 135 Vergelijking VO Trend 2012 Trend Ik werk in een positieve werksfeer. 13. In mijn directe werkomgeving wordt kwaliteitsvol werk geleverd. 14. Er wordt goed samengewerkt in mijn directe werkomgeving. 15. In mijn directe werkomgeving worden afspraken en regels correct nageleefd. 16. In mijn directe werkomgeving wordt er gezocht naar manieren om beter te werken. 17. In mijn directe werkomgeving werken we klantgericht. 3,8 4,3 3,8 3,8 3,8 4,2-0,1 0-0,2* -0,2-0,2* -0,1 15

15 4. TOTAALOVERZICHT VAN DE VRAGEN Globale resultaten voor cluster: Loopbaan n = 135 Vergelijking VO Trend 2012 Trend Ik krijg loon naar werken. 20. In Zorg en Gezondheid verlopen de interne selecties van personeel (interne mobiliteit, bevorderingen, ) eerlijk. 21. Binnen de Vlaamse overheid heb ik voldoende kansen op promotie. 22. Binnen de Vlaamse overheid heb ik voldoende kansen om van functie te veranderen. 32. In Zorg en Gezondheid worden de middelen (mensen en financiën) goed ingezet. 2,2 2,5 3,2 3,5 3,6-0,1 +0,4* -0,4* -0,3* 0 16

16 4. TOTAALOVERZICHT VAN DE VRAGEN Globale resultaten voor cluster: Werk n = 135 Vergelijking VO Trend 2012 Trend Ik doe mijn werk inhoudelijk graag. 3. In mijn job kan ik datgene doen waar ik goed in ben. 7. Ik kom met plezier naar mijn werk. 8. Mijn werk is belangrijk voor Zorg en Gezondheid. 18. Ik leer regelmatig iets bij om mijn werk beter uit te voeren. 19. Ik krijg kansen om zaken bij te leren die nuttig zijn voor mijn verdere loopbaan. 4,2 4,0 3,9 4,3 3,6 3,7-0,2* -0,2* -0,2* -0,1-0,4* -0,3* 17

17 4. TOTAALOVERZICHT VAN DE VRAGEN Globale resultaten voor cluster: Leiding n = 135 Vergelijking VO Trend 2012 Trend Ik kan mijn werk en privéleven goed op elkaar afstemmen. 4,0-0,3* 6. Ik krijg waardering voor mijn werk. 3,8 +0,1 10. Ik word aanvaard zoals ik ben. 4,3-0,1 11. Ik beschik over voldoende middelen (materiaal en toestellen) om mijn werk uit te voeren. 4,3 +0,1 12. Ik krijg alle nodige informatie om mijn werk goed te kunnen doen. 3, Ik heb inspraak in zaken die mij aanbelangen. 3,6-0,1 25. Ik weet duidelijk wat van mij verwacht wordt. 4,0-0,2 26. De feedback van mijn leidinggevende helpt mij om mijn werk beter te doen. 3,6-0,2 27. Ik word rechtvaardig geëvalueerd. 4,1-0,2* 28. Het management van Zorg en Gezondheid communiceert op een open en eerlijke manier. 29. Het management van Zorg en Gezondheid geeft duidelijk aan waar het met mijn organisatie naartoe moet. 3,6 3,4 +0,4* +0,1 18

18 4. TOTAALOVERZICHT VAN DE VRAGEN Globale resultaten voor cluster: Betrokkenheid n = 135 Vergelijking VO Trend 2012 Trend Ik werk graag voor Zorg en Gezondheid. 31. Zorg en Gezondheid levert waardevol werk voor de samenleving. 33. De toekomst van Zorg en Gezondheid betekent veel voor mij. 34. Ik zou Zorg en Gezondheid als werkgever aanbevelen bij mijn familie en vrienden. 35. Ik zou de Vlaamse overheid als werkgever aanbevelen bij mijn familie en vrienden. 36. Ik ben er fier op dat ik voor de Vlaamse overheid werk. 4,1 4,4 3,9 3,8 4,2 3,8-0,2* 0-0,3* -0,1 0-0,2* 19

19 4. TOTAALOVERZICHT VAN DE VRAGEN De nieuwe waarden van de Vlaamse overheid n = 135 W1. Zorg en Gezondheid doet wat ze zegt. W2. Zorg en Gezondheid stelt zich open op in de samenwerking met partners binnen en buiten de Vlaamse overheid. W3. Zorg en Gezondheid speelt alert in op ontwikkelingen in de samenleving. W4. Zorg en Gezondheid voert haar beslissingen kordaat uit. 3,5 3,6 3,4 3,3 Vergelijking VO +0,2* ,1 20

20 4. TOTAALOVERZICHT VAN DE VRAGEN Vraag 23. Ik heb in de voorbije periode concrete acties ondernomen om ander werk te krijgen of ik heb concrete plannen om dat in de toekomst te doen. n = 135 Vergelijking VO Trend 2012 Trend 2010 Ja 31% 69% 0% Ja, binnen de Vlaamse overheid 13% 87% -3% Ja, buiten de Vlaamse overheid 5% 95% +2% Ja, binnen en buiten de Vlaamse overheid 13% 87% +2% NEEN 69% 31% 0% 21

21 4. TOTAALOVERZICHT VAN DE VRAGEN Vraag 37. Betrokkenheid: Wat bindt je aan Zorg en Gezondheid? n = 135 Vergelijking VO Trend 2012 De arbeidsinhoud (de aard van het werk, de wijze waarop taken verricht worden, de uitdaging ). 68% 32% -3% De arbeidsomstandigheden (materiaal waarmee je werkt, werkomgeving, inrichting, verlichting, lawaai, veiligheid, ). 18% 82% -6% De arbeidsrelaties (hoe leidinggevenden en werknemers met elkaar omgaan, samenwerken, conflicten oplossen, ). 24% 76% -7% De arbeidsvoorwaarden (loon en toelagen, maar ook zekerheid, pensioenregelingen, werktijden, kinderopvang, opleidings- en carrièremogelijkheden, ). 55% 45% -8% Iets anders. 10% 90% +3% Er is weinig of niets dat me bindt aan Zorg en Gezondheid. 6% 94% +2% 22

22 Impact op de algemene tevredenheid Het rapport 1,0 0,9 5. IMPACTANALYSE Correlatie van de scores met de algemene tevredenheid De impactanalyse geeft aan in welke mate elk item bijdraagt tot de algemene tevredenheid binnen uw entiteit. De verschillende items worden daarbij gepositioneerd rond het gemiddelde voor uw entiteit. Verbeterpunten Sterktes 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Aandachtspunten Gemiddelde score Legende Loopbaan Werk Waarden Leiding 4. Ik krijg loon naar werken. 2. Ik doe mijn werk inhoudelijk graag. 9. Ik werk in een positieve werksfeer. 5. Ik kan mijn werk en privéleven goed op elkaar afstemmen. 20. In Zorg en Gezondheid verlopen de 3. In mijn job kan ik datgene doen waar ik goed 13. In mijn directe werkomgeving wordt 6. Ik krijg waardering voor mijn werk. interne selecties van personeel eerlijk. in ben. kwaliteitsvol werk geleverd. 10. Ik word aanvaard zoals ik ben. 21. Binnen de Vlaamse overheid heb ik voldoende 7. Ik kom met plezier naar mijn werk. 14. Er wordt goed samengewerkt in mijn directe 11. Ik beschik over voldoende middelen (materiaal en toestellen) kansen op promotie. 8. Mijn werk is belangrijk voor werkomgeving. om mijn werk uit te voeren. 22. Binnen de Vlaamse overheid heb ik voldoende Zorg en Gezondheid. 15. In mijn directe werkomgeving worden afspraken 12. Ik krijg alle nodige informatie om mijn werk goed te kunnen doen. kansen om van functie te veranderen. 18. Ik leer regelmatig iets bij om mijn werk beter en regels correct nageleefd. 24. Ik heb inspraak in zaken die mij aanbelangen. 32. In Zorg en Gezondheid worden de uit te voeren. 16. In mijn directe werkomgeving wordt er gezocht 25. Ik weet duidelijk wat van mij verwacht wordt. middelen (mensen en financiën) goed ingezet. 19. Ik krijg kansen om zaken bij te leren die nuttig naar manieren om beter te werken. 26. De feedback van mijn leidinggevende helpt mij om mijn werk zijn voor mijn verdere loopbaan. 17. In mijn directe werkomgeving werken we beter te doen. klantgericht. 27. Ik word rechtvaardig geëvalueerd. 28. Het management van Zorg en Gezondheid communiceert op een open en eerlijke manier. 29. Het management van Zorg en Gezondheid geeft duidelijk aan waar het met mijn organisatie naartoe moet Buffers 23

23 Impact op de algemene tevredenheid Het rapport 1,0 0,9 5. IMPACTANALYSE - AANVULLING Scores ten opzichte van het VO-gemiddelde De impactanalyse geeft aan in welke mate elk item bijdraagt tot de algemene tevredenheid binnen uw entiteit. De verschillende items worden hier gepositioneerd rond het gemiddelde voor de VO. Verbeterpunten Sterktes 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Aandachtspunten Legende Loopbaan Werk Waarden Leiding 4. Ik krijg loon naar werken. 2. Ik doe mijn werk inhoudelijk graag. 9. Ik werk in een positieve werksfeer. 5. Ik kan mijn werk en privéleven goed op elkaar afstemmen. 20. In Zorg en Gezondheid verlopen de 3. In mijn job kan ik datgene doen waar ik goed 13. In mijn directe werkomgeving wordt 6. Ik krijg waardering voor mijn werk. interne selecties van personeel eerlijk. in ben. kwaliteitsvol werk geleverd. 10. Ik word aanvaard zoals ik ben. 21. Binnen de Vlaamse overheid heb ik voldoende 7. Ik kom met plezier naar mijn werk. 14. Er wordt goed samengewerkt in mijn directe 11. Ik beschik over voldoende middelen (materiaal en toestellen) kansen op promotie. 8. Mijn werk is belangrijk voor werkomgeving. om mijn werk uit te voeren. 22. Binnen de Vlaamse overheid heb ik voldoende Zorg en Gezondheid. 15. In mijn directe werkomgeving worden afspraken 12. Ik krijg alle nodige informatie om mijn werk goed te kunnen doen. kansen om van functie te veranderen. 18. Ik leer regelmatig iets bij om mijn werk beter en regels correct nageleefd. 24. Ik heb inspraak in zaken die mij aanbelangen. 32. In Zorg en Gezondheid worden de uit te voeren. 16. In mijn directe werkomgeving wordt er gezocht 25. Ik weet duidelijk wat van mij verwacht wordt. middelen (mensen en financiën) goed ingezet. 19. Ik krijg kansen om zaken bij te leren die nuttig naar manieren om beter te werken. 26. De feedback van mijn leidinggevende helpt mij om mijn werk zijn voor mijn verdere loopbaan. 17. In mijn directe werkomgeving werken we beter te doen. klantgericht. 27. Ik word rechtvaardig geëvalueerd. 28. Het management van Zorg en Gezondheid communiceert op een open en eerlijke manier. 29. Het management van Zorg en Gezondheid geeft duidelijk aan waar het met mijn organisatie naartoe moet Vergelijking VO Buffers 24

24 6. Open vragen Vraag 42: Wil je in de context van de Personeelspeiling nog iets meegeven aan jouw organisatie? Dat kan hier. U vindt de antwoorden op de open vragen terug op de DVD die u samen met dit rapport hebt ontvangen. Over de antwoorden op het vragenblok voor managers (leidinggevend top- en middenkader) over het functioneren van de Vlaamse overheid wordt enkel globaal gerappporteerd op het niveau van de Vlaamse overheid. 25

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog!

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! Rapportage van de zelfevaluaties met ProZO! in schooljaar 2011-2012 Actis Onderzoek drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 september

Nadere informatie

Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk

Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk Maart 2010 - Juli 2010 Expertisecentrum LEEFtijd Mieke Verbaarschot, Miranda van Zijl 7 juli 2010 1 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Rijk 1.2 Uitvoering cursussen 1.3 Deelnemers

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 1 2 Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 3 Colofon Publicatie Zorg op Afstand, Ontwikkeling

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK De beginnende leraar in het (buitengewoon) basisonderwijs, (buitengewoon) secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie en deeltijds kunstonderwijs VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK Directie en

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

Waarom leraren de sector verlaten

Waarom leraren de sector verlaten Waarom leraren de sector verlaten Onderzoek naar de uitstroom uit het primair en voortgezet onderwijs J.F.M. de Jonge J.A. de Muijnck Zoetermeer, november 2002 1 Dit onderzoek is uitgevoerd voor het Sectorbestuur

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN - eindrapport - dr. M. Witvliet Y. Bleeker, MSc Regioplan Jollemanhof 8 09 GW Amsterdam Tel.: + (0)0 5 5 5 Amsterdam,

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie