Resultaten. Zorg en Gezondheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten. Zorg en Gezondheid"

Transcriptie

1 Resultaten Zorg en Gezondheid

2 INHOUDSTAFEL 1. Het rapport p Inleiding p Responsgegevens p Algemene tevredenheid p Totaaloverzicht van de vragen p Impactanalyse p Open vragen p Het tabellenrapport: overzicht van de antwoorden per subgroep p. 26 Bijlage: Detailoverzicht: alle vragen in close-up p. 43 2

3 1. Het Het rapport rapport 1. Inleiding p Responsgegevens p Algemene tevredenheid p Totaaloverzicht van de vragen p Impactanalyse p Open vragen p. 25 3

4 Inleiding 1. VOORWOORD Om de 2 jaar organiseert de Vlaamse overheid de Personeelspeiling bij personeel en management. Aan de Personeelspeiling 2014 namen 48 entiteiten deel. 45 daarvan maken deel uit van de Diensten van de Vlaamse overheid. 1 De bevraging liep van 12 mei tot en met 15 juni Daardoor zijn de resultaten beschikbaar in september Dat sluit beter aan op de beleids- en beheerscyclus. In 2014 werd een zelfde vragenlijst over de eigen organisatie voorgelegd aan personeel en management. Het management (top- en leidinggevend middenkader) kreeg nog een extra vragenblok over het functioneren van de Vlaamse overheid. 2 In dit rapport vindt u voor uw entiteit de resultaten van de gemeenschappelijke vragen voor personeel en management. Dit rapport leert u hoe personeel en management in uw entiteit hun werk beleven. Hoe het management kijkt naar het functioneren van de Vlaamse overheid, wordt globaal gerapporteerd op het niveau van de Vlaamse overheid. Vanuit deze inschatting door personeel en management, kan elke entiteit gericht initiatieven nemen om het eigen personeelsbeleid verder vorm te geven. De vergelijking doorheen de tijd laat toe om eerdere acties te evalueren. Vanuit het oogpunt organisatieontwikkeling levert de Personeelspeiling waardevolle aanknopingspunten voor elke entiteit, en voor de Vlaamse overheid in haar geheel. In 2012 werden al inhoudelijke bruggen geslagen met het project Modern HR-beleid. Betrokkenheid van medewerkers komt nu uitdrukkelijk aan bod. De Vlaamse overheid herdacht in de tussentijd haar centrale waarden: vertrouwen, openheid, wendbaarheid en daadkracht. De 4 nieuwe waarden werden meegenomen in de bevraging. Elke entiteit krijgt daardoor bij wijze van nulmeting een eerste indicatie over deze waarden in de eigen organisatie. Misschien koos uw entiteit er ook voor om zelf een aantal extra vragen op te nemen in de bevraging. In de Personeelspeiling 2014 wordt de vergelijkbaarheid met vorige edities maximaal behouden, ook voor de bevraging van het management die geïntegreerd werd in één bevraging. Het rapport houdt de opbouw van de vorige editie. Bij de resultaten vindt u ook al een aantal analyses zodat u sneller tot de essentie komt. Zet je mening aan het werk is geen loze slogan. Doel is immers om met de resultaten van de Personeelspeiling aan de slag te gaan. Hopelijk helpt dit rapport u en uw medewerkers daarbij. Samen met de DVD in bijlage hebt u meer dan voldoende materiaal daartoe. Meer weten? Meer informatie over de Personeelspeiling vindt u op De Personeelspeiling wordt georganiseerd door het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) samen met het departement Bestuurszaken (DBZ). AgO staat in voor het opzet en de uitvoering van de bevraging. Daarnaast biedt AgO in het natraject ondersteuning aan management en P&O. DBZ staat in voor analyses op het niveau van de Vlaamse overheid. DBZ rapporteert aan de minister van Bestuurszaken, de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. 1 De Diensten van de Vlaamse overheid worden in de rapportering als vergelijkingsbasis voor de Vlaamse overheid (VO) gebruikt. Onder dit toepassingsgebied worden alle entiteiten begrepen die ressorteren onder het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) van 13 januari 2006, zie 2 De vragenlijst van de Personeelspeiling 2014 vindt u op de DVD bij dit rapport. 4

5 Inleiding 1. WAT VINDT U IN DIT RAPPORT De antwoorden op de vragen De standaardbevraging in de Personeelspeiling 2014 omvat in totaal 42 vragen items peilen naar de tevredenheid omtrent diverse aspecten van het personeelsbeleid, op basis van 6 vaste antwoordcategorieën: Niet akkoord Eerder niet akkoord Noch akkoord, noch niet akkoord Eerder akkoord Akkoord Weet niet - 4 items peilen in welke mate de nieuwe waarden van de Vlaamse overheid op uw organisatie van toepassing zijn, op basis van 6 vaste antwoordcategorieën: Helemaal niet van toepassing Niet echt van toepassing Van toepassing Goed van toepassing Volledig van toepassing Weet niet - Daarnaast wordt in 3 vragen gepeild naar: - de intentie om van werk te veranderen (gesloten vraag met vaste antwoordcategorieën); - de betrokkenheid van de medewerkers (gesloten vraag met vaste antwoordcategorieën); - eventuele suggesties of bedenkingen die de respondenten willen meegeven in de context van de Personeelspeiling (open vraag) - Mogelijk voegde uw entiteit nog eigen extra vragen toe : maximaal 10 gesloten vragen en maximaal 2 open vragen. Het totaalrapport bestaat uit verschillende delen: 1. Het rapport met de globale resultaten 2. Het tabellenrapport: overzicht van de antwoorden per subgroep - Vaste subgroepen zijn: niveau (A, B, C, D), geslacht (M, V), leeftijd (<30, 30-40, 41-50, >50), en Personeel (P) of Management 3 (M). - Bijkomende opsplitsingen: de entiteit kiest deze zelf. De eerste is opgenomen in het rapport, andere worden digitaal opgeleverd. 3. Bijlage: met detailoverzicht alle vragen in close up Bovenaan rechts vindt u op elke pagina een aanduiding van het deel waar u zich bevindt. Op de meegeleverde DVD vindt u deze informatie in bewerkbare vorm zodat u zelf aan de slag kan. 3 Volgens de bestaande VO rapporteringsdefinities wordt als management beschouwd: leidinggevend top- en middenkader. 5

6 Inleiding 1. WAT VINDT U IN DIT RAPPORT Wat u over de cijfers en de antwoorden moet weten 1. Geen resultaten voor (sub)groepen met minder dan 10 respondenten 4 Om de anonimiteit van de respondenten te garanderen, worden geen resultaten getoond voor (sub)groepen waarvan minder dan 10 personen de bevraging hebben ingevuld. In het rapport ziet u dan <10 bij het aantal respondenten, bij de resultaten staat een streepje (-). Voor de subgroep management ligt de rapporteringsgrens op 5 respondenten. 2. Geen historische vergelijking indien uw entiteit niet deelnam aan vorige edities Waar mogelijk worden de resultaten vergeleken met de metingen van 2012 en Als uw entiteit bij die gelegenheden niet deelnam, wordt uiteraard geen vergelijking gemaakt. Ook voor nieuwe of gewijzigde vragen is er geen historische vergelijking mogelijk. 3. Aanduiding van significante verschillen Statistisch spreken we van een significant verschil wanneer we met 95% zekerheid kunnen zeggen dat dit verschil niet aan toeval te wijten is. In het rapport worden significante verschillen aangeduid met een asterisk (*) en met een rode of groene kleur: - rood voor resultaten die significant lager zijn; - groen voor resultaten die significant hoger zijn; - verschillen in het grijs zijn statistisch niet significant en kunnen als toevallige afwijkingen beschouwd worden. 4. Terminologie - VO: de gemiddelden over alle respondenten van de deelnemende entiteiten van de Diensten van de Vlaamse Overheid. 5 - Gemiddelde: de som van alle scores gedeeld door het aantal respondenten ( weet niet wordt niet meegerekend). Het gemiddelde ligt telkens tussen 1 en 5. Op de DVD vindt u de cijfers uit dit rapport terug in het Excel-bestand detailresultaten. Daarin ook: - Mediaan: centrummaat: de middelste waarde in een geordende verzameling. De helft van de respondenten scoort hoger, de helft lager. - Standaarddeviatie: de spreiding van de scores rond het gemiddelde. Hoe lager de standaarddeviatie, hoe meer gelijkend de scores van de verschillende respondenten. Hoe hoger de standaarddeviatie, hoe meer verschillend de scores. 4 Cf. deontologisch kader : 5 Meer bepaald: het toepassingsgebied Diensten van de Vlaamse overheid (DVO). Zie 6

7 Inleiding 1. WAT VINDT U IN DIT RAPPORT 1. Het totaalrapport in detail: het eigenlijke rapport 1.1. Responsgegevens De responsgegevens geven weer hoeveel personeelsleden van uw entiteit deelgenomen hebben aan de Personeelspeiling 2014: - De algemene responsgegevens situeren het responspercentage van uw entiteit t.o.v. het geheel van de deelnemende entiteiten. Uw entiteit wordt in het geel aangeduid. De horizontale lijn geeft het gemiddelde van de deelnemende entiteiten van de VO aan. - De detailgegevens tonen de respons voor verschillende vaste subgroepen en (indien gevraagd) de bijkomende opsplitsing voor uw entiteit Algemene tevredenheid Hier krijgt u een gedetailleerd overzicht van de antwoorden op de algemene tevredenheidsvraag In het algemeen ben ik tevreden met mijn huidige werk voor de vaste subgroepen van uw entiteit als geheel en voor de eventuele bijkomende opsplitsing. (Voor eventuele tweede en volgende opsplitsingen: zie DVD.) Bovenaan de pagina vindt u: - de spreiding van de antwoorden voor uw entiteit als geheel (%) en de gemiddelde score. - de gemiddelde score voor uw entiteit vergeleken met de andere deelnemende entiteiten. De score van uw entiteit wordt in het geel aangeduid. De horizontale lijn geeft het gemiddelde van de VO aan. - de afwijking van de gemiddelde score voor uw entiteit t.o.v. de gemiddelde score voor de VO, en t.o.v. de metingen van 2012 en 2010 voor uw entiteit, met aanduiding van significante verschillen. Onderaan de pagina vindt u: - de spreiding van de antwoorden voor de verschillende subgroepen in uw entiteit (% ) en de gemiddelde score voor elke subgroep. Significante verschillen worden gerapporteerd voor de gemiddelde score van elke subgroep t.o.v. de gemiddelde score van de entiteit. - de afwijking van de gemiddelde score voor elke subgroep t.o.v. de gemiddelde score voor de VO, en t.o.v. de metingen van 2012 en 2010 voor uw entiteit, met aanduiding van significante verschillen. Mogelijk vroeg uw entiteit om de resultaten weer te geven volgens één of meerdere bijkomende opsplitsingen. Hierover wordt op dezelfde wijze gerapporteerd. De rapportering over de eerste bijkomende opsplitsing vindt u in het totaalrapport (indien minder dan 10 subgroepen); in het andere geval en voor alle volgende opsplitsingen vindt u deze informatie in de Excel-file bijkomende opsplitsing op de meegeleverde DVD. 7

8 Inleiding 1. WAT VINDT U IN DIT RAPPORT 1.3. Totaaloverzicht van de vragen In dit rapportonderdeel krijgt u volgens 5 thematische clusters de globale resultaten. Het gaat om de gemiddelde scores voor de clusters : - Waarden - Loopbaan - Werk - Leiding - Betrokkenheid Gevolgd door de gemiddelde scores voor de nieuwe waarden van de Vlaamse overheid. Daarna volgen de verloopintentie en de betrokkenheid bij de entiteit. Voor beide vragen wordt de procentuele verdeling per antwoordcategorie gegeven. Als uw entiteit extra vragen toevoegde, volgen ook hiervoor de globale resultaten. In het totaaloverzicht wordt waar mogelijk de vergelijking gemaakt met de VO-resultaten en met eerdere metingen. Significante verschillen worden aangeduid Impactanalyse De grafiek combineert 2 resultaten: - Op de horizontale as wordt de gemiddelde tevredenheid weergegeven voor elk item binnen uw entiteit. Hoe meer naar rechts, hoe hoger de tevredenheid. - Op de verticale as (Y-as) wordt weergegeven in welke mate een item bijdraagt tot de algemene tevredenheid in uw entiteit. Deze samenhang wordt uitgedrukt door de correlatie of het verband tussen de tevredenheid voor dit item en de algemene tevredenheid. De correlatiecoëfficiënt ligt tussen 0 en 1. Met andere woorden: hoe hoger, hoe meer samenhang met de algemene tevredenheid. Door op beide assen de items te positioneren rond de gemiddelde waarde, ontstaan 4 kwadranten. Deze visuele voorstelling helpt om mogelijke prioriteiten te bepalen: - verbeterpunten - aandachtspunten - sterktes - buffers De kleuren waarmee de items worden aangeduid, refereren naar de verschillende thematische clusters. Vermits de cluster betrokkenheid eerder als een resultante beschouwd wordt, wordt deze hier niet mee opgenomen. In een aanvullende grafiek worden de scores van uw entiteit gepositioneerd ten opzichte van het VO-gemiddelde. Impactanalyse extra vragen Indien mogelijk wordt ook een impactanalyse voorzien voor de gesloten vragen met de standaardantwoordschaal. Hier is er natuurlijk geen VO-gemiddelde. Daarom worden op de X-as de gemiddelde scores van de items weergegeven. De items worden gepositioneerd ten opzichte van het gemiddelde van de scores. 8

9 Inleiding 1. WAT VINDT U IN DIT RAPPORT 2. Het tabellenrapport: overzicht van de antwoorden per subgroep In het tabellenrapport worden de resultaten uitgesplitst voor de vaste subgroepen: niveau, geslacht, leeftijdscategorie, personeel/management. Waar de resultaten voor een subgroep significant afwijken ten opzichte van het resultaat als geheel, wordt dit aangeduid d.m.v. een kleurcode (zie aanduiding van significante verschillen ). Mogelijk vroeg uw entiteit om de resultaten ook weer te geven volgens een bijkomende opsplitsing. Eén bijkomende opsplitsing wordt op dezelfde wijze opgenomen in het rapport. 6 Eventuele volgende opsplitsingen vindt u in het Excel-bestand bijkomende opsplitsingen op de DVD bij dit rapport. 3. Bijlage: Detailoverzichten de vragen in close up In dit deel vindt u de detailresultaten voor de gesloten vragen volgens de vaste subgroepen en de subgroepen van de eerste bijkomende opsplitsing van uw entiteit. Deze detailoverzichten worden op dezelfde manier gelezen als de resultaten voor de algemene tevredenheidsvraag in deel 1. Vraag 34 peilt naar de intentie om de organisatie als werkgever aan te bevelen bij familie en vrienden. De resultaten voor 2010 worden weergegeven volgens de antwoordmogelijkheden die toen gebruikt werden (ja/neen). Digitale bijlagen bij het totaalrapport Als digitale bijlagen vindt u op de DVD bij dit rapport: - het totaalrapport in pdf; - het totaalrapport in Excel; - de resultaten voor de gevraagde bijkomende opsplitsingen (in Excel); - de detailresultaten voor alle vragen in de Personeelspeiling 2014 (en eventueel extra vragenblok) met de cijfers voor (in Excel): o uw entiteit als geheel o diensten Vlaamse overheid o de metingen van 2012 en 2010 voor uw entiteit o de verschillende subgroepen voor uw entiteit - de vragenlijst voor de Personeelspeiling 2014 (in pdf); - de vragenlijst van het eventuele extra vragenblok van uw entiteit (in pdf); - een lijst met de letterlijke antwoorden op de open vragen van de Personeelspeiling 2014 en het eventuele extra vragenblok (in Word). 6 Als deze bijkomende opsplitsing meer dan 10 subgroepen telt, vindt u deze informatie terug op de bijgeleverde DVD. 9

10 2. RESPONSGEGEVENS Algemeen overzicht Aantal deelnemende entiteiten: 45 Totaal aantal respondenten: Aantal aangeschrevenen Aantal antwoorden Responsgraad Responsgraad 2012 Responsgraad 2010 Totaal VO % 64% 65% Zorg en Gezondheid % % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Responsoverzicht van de deelnemende entiteiten Noot: de 45 entiteiten van het toepassingsgebied Diensten van de Vlaamse overheid vormen de vergelijkingsbasis VO (zie 1. Inleiding). In dit responsoverzicht en in vergelijkbare grafieken ziet u 50 verticale lijnen. In 2 entiteiten werden personeelsleden met een specifiek statuut apart bevraagd. Ook 3 entiteiten van de Vlaamse overheid die niet tot het toepassingsgebied Diensten van de Vlaamse overheid behoren namen deel aan de Personeelspeiling

11 2. RESPONSGEGEVENS Detailoverzicht vaste subgroepen Zorg en Gezondheid Aantal aangeschrevenen Aantal antwoorden Responsgraad Totaal % Niv. A Niv. B Niv. C Niv. D Man Vrouw <30j 30-40j 41-50j >50j Personeel Management Respons per niveau: Respons per geslacht: Respons per leeftijd: Respons voor personeel / management: < < <5 67% 70% 48% - 63% 61% - 65% 63% 57% 63% - 11

12 2. RESPONSGEGEVENS Detailoverzicht bijkomende opsplitsing Zorg en Gezondheid Aantal aangeschrevenen Aantal antwoorden Responsgraad Totaal % Responsgegevens voor de bijkomende opsplitsing: GSZ 14 <10 - IZO % PTV % STAF % VSB % WEL % 12

13 3. ALGEMENE TEVREDENHEID (vaste subgroepen) Vraag 1. In het algemeen ben ik tevreden met mijn huidige werk. n = 135 Gemiddelde voor uw entiteit: 10% 6% 37% 45% 4,1 5 Vergelijking met de andere entiteiten VO Niet akkoord (1) Eerder akkoord (4) Eerder niet akkoord (2) Akkoord (5) Noch akkoord, noch niet akkoord (3) Weet niet Vergelijking VO -0,1 Trend Trend Resultaten per niveau Niv. A (72) 11% 31% 51% 4,2 Vergelijking VO -0,1 Trend 2012 Trend 2010 Niv. B (37) 16% 8% 46% 30% 3,9-0,4* Niv. C (22) 5% 45% 50% 4,5* +0,2 Niv. D (<10) Man (44) 5% 14% 9% 32% 41% Resultaten per geslacht 3,9 Vergelijking VO -0,3 Trend 2012 Trend 2010 Vrouw (91) 9% 40% 47% 4,3-0,1 Resultaten per leeftijdsgroep < 30j (<10) Vergelijking VO Trend 2012 Trend j (54) 41-50j (31) > 50j (41) 9% 13% 10% 5% 10% 24% 46% 42% 59% 41% 35% 4,1 4,0 4,3-0,1-0,3 0 13

14 4. TOTAALOVERZICHT VAN DE VRAGEN Globale resultaten voor cluster: Waarden n = 135 Vergelijking VO Trend 2012 Trend Ik werk in een positieve werksfeer. 13. In mijn directe werkomgeving wordt kwaliteitsvol werk geleverd. 14. Er wordt goed samengewerkt in mijn directe werkomgeving. 15. In mijn directe werkomgeving worden afspraken en regels correct nageleefd. 16. In mijn directe werkomgeving wordt er gezocht naar manieren om beter te werken. 17. In mijn directe werkomgeving werken we klantgericht. 3,8 4,3 3,8 3,8 3,8 4,2-0,1 0-0,2* -0,2-0,2* -0,1 15

15 4. TOTAALOVERZICHT VAN DE VRAGEN Globale resultaten voor cluster: Loopbaan n = 135 Vergelijking VO Trend 2012 Trend Ik krijg loon naar werken. 20. In Zorg en Gezondheid verlopen de interne selecties van personeel (interne mobiliteit, bevorderingen, ) eerlijk. 21. Binnen de Vlaamse overheid heb ik voldoende kansen op promotie. 22. Binnen de Vlaamse overheid heb ik voldoende kansen om van functie te veranderen. 32. In Zorg en Gezondheid worden de middelen (mensen en financiën) goed ingezet. 2,2 2,5 3,2 3,5 3,6-0,1 +0,4* -0,4* -0,3* 0 16

16 4. TOTAALOVERZICHT VAN DE VRAGEN Globale resultaten voor cluster: Werk n = 135 Vergelijking VO Trend 2012 Trend Ik doe mijn werk inhoudelijk graag. 3. In mijn job kan ik datgene doen waar ik goed in ben. 7. Ik kom met plezier naar mijn werk. 8. Mijn werk is belangrijk voor Zorg en Gezondheid. 18. Ik leer regelmatig iets bij om mijn werk beter uit te voeren. 19. Ik krijg kansen om zaken bij te leren die nuttig zijn voor mijn verdere loopbaan. 4,2 4,0 3,9 4,3 3,6 3,7-0,2* -0,2* -0,2* -0,1-0,4* -0,3* 17

17 4. TOTAALOVERZICHT VAN DE VRAGEN Globale resultaten voor cluster: Leiding n = 135 Vergelijking VO Trend 2012 Trend Ik kan mijn werk en privéleven goed op elkaar afstemmen. 4,0-0,3* 6. Ik krijg waardering voor mijn werk. 3,8 +0,1 10. Ik word aanvaard zoals ik ben. 4,3-0,1 11. Ik beschik over voldoende middelen (materiaal en toestellen) om mijn werk uit te voeren. 4,3 +0,1 12. Ik krijg alle nodige informatie om mijn werk goed te kunnen doen. 3, Ik heb inspraak in zaken die mij aanbelangen. 3,6-0,1 25. Ik weet duidelijk wat van mij verwacht wordt. 4,0-0,2 26. De feedback van mijn leidinggevende helpt mij om mijn werk beter te doen. 3,6-0,2 27. Ik word rechtvaardig geëvalueerd. 4,1-0,2* 28. Het management van Zorg en Gezondheid communiceert op een open en eerlijke manier. 29. Het management van Zorg en Gezondheid geeft duidelijk aan waar het met mijn organisatie naartoe moet. 3,6 3,4 +0,4* +0,1 18

18 4. TOTAALOVERZICHT VAN DE VRAGEN Globale resultaten voor cluster: Betrokkenheid n = 135 Vergelijking VO Trend 2012 Trend Ik werk graag voor Zorg en Gezondheid. 31. Zorg en Gezondheid levert waardevol werk voor de samenleving. 33. De toekomst van Zorg en Gezondheid betekent veel voor mij. 34. Ik zou Zorg en Gezondheid als werkgever aanbevelen bij mijn familie en vrienden. 35. Ik zou de Vlaamse overheid als werkgever aanbevelen bij mijn familie en vrienden. 36. Ik ben er fier op dat ik voor de Vlaamse overheid werk. 4,1 4,4 3,9 3,8 4,2 3,8-0,2* 0-0,3* -0,1 0-0,2* 19

19 4. TOTAALOVERZICHT VAN DE VRAGEN De nieuwe waarden van de Vlaamse overheid n = 135 W1. Zorg en Gezondheid doet wat ze zegt. W2. Zorg en Gezondheid stelt zich open op in de samenwerking met partners binnen en buiten de Vlaamse overheid. W3. Zorg en Gezondheid speelt alert in op ontwikkelingen in de samenleving. W4. Zorg en Gezondheid voert haar beslissingen kordaat uit. 3,5 3,6 3,4 3,3 Vergelijking VO +0,2* ,1 20

20 4. TOTAALOVERZICHT VAN DE VRAGEN Vraag 23. Ik heb in de voorbije periode concrete acties ondernomen om ander werk te krijgen of ik heb concrete plannen om dat in de toekomst te doen. n = 135 Vergelijking VO Trend 2012 Trend 2010 Ja 31% 69% 0% Ja, binnen de Vlaamse overheid 13% 87% -3% Ja, buiten de Vlaamse overheid 5% 95% +2% Ja, binnen en buiten de Vlaamse overheid 13% 87% +2% NEEN 69% 31% 0% 21

21 4. TOTAALOVERZICHT VAN DE VRAGEN Vraag 37. Betrokkenheid: Wat bindt je aan Zorg en Gezondheid? n = 135 Vergelijking VO Trend 2012 De arbeidsinhoud (de aard van het werk, de wijze waarop taken verricht worden, de uitdaging ). 68% 32% -3% De arbeidsomstandigheden (materiaal waarmee je werkt, werkomgeving, inrichting, verlichting, lawaai, veiligheid, ). 18% 82% -6% De arbeidsrelaties (hoe leidinggevenden en werknemers met elkaar omgaan, samenwerken, conflicten oplossen, ). 24% 76% -7% De arbeidsvoorwaarden (loon en toelagen, maar ook zekerheid, pensioenregelingen, werktijden, kinderopvang, opleidings- en carrièremogelijkheden, ). 55% 45% -8% Iets anders. 10% 90% +3% Er is weinig of niets dat me bindt aan Zorg en Gezondheid. 6% 94% +2% 22

22 Impact op de algemene tevredenheid Het rapport 1,0 0,9 5. IMPACTANALYSE Correlatie van de scores met de algemene tevredenheid De impactanalyse geeft aan in welke mate elk item bijdraagt tot de algemene tevredenheid binnen uw entiteit. De verschillende items worden daarbij gepositioneerd rond het gemiddelde voor uw entiteit. Verbeterpunten Sterktes 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Aandachtspunten Gemiddelde score Legende Loopbaan Werk Waarden Leiding 4. Ik krijg loon naar werken. 2. Ik doe mijn werk inhoudelijk graag. 9. Ik werk in een positieve werksfeer. 5. Ik kan mijn werk en privéleven goed op elkaar afstemmen. 20. In Zorg en Gezondheid verlopen de 3. In mijn job kan ik datgene doen waar ik goed 13. In mijn directe werkomgeving wordt 6. Ik krijg waardering voor mijn werk. interne selecties van personeel eerlijk. in ben. kwaliteitsvol werk geleverd. 10. Ik word aanvaard zoals ik ben. 21. Binnen de Vlaamse overheid heb ik voldoende 7. Ik kom met plezier naar mijn werk. 14. Er wordt goed samengewerkt in mijn directe 11. Ik beschik over voldoende middelen (materiaal en toestellen) kansen op promotie. 8. Mijn werk is belangrijk voor werkomgeving. om mijn werk uit te voeren. 22. Binnen de Vlaamse overheid heb ik voldoende Zorg en Gezondheid. 15. In mijn directe werkomgeving worden afspraken 12. Ik krijg alle nodige informatie om mijn werk goed te kunnen doen. kansen om van functie te veranderen. 18. Ik leer regelmatig iets bij om mijn werk beter en regels correct nageleefd. 24. Ik heb inspraak in zaken die mij aanbelangen. 32. In Zorg en Gezondheid worden de uit te voeren. 16. In mijn directe werkomgeving wordt er gezocht 25. Ik weet duidelijk wat van mij verwacht wordt. middelen (mensen en financiën) goed ingezet. 19. Ik krijg kansen om zaken bij te leren die nuttig naar manieren om beter te werken. 26. De feedback van mijn leidinggevende helpt mij om mijn werk zijn voor mijn verdere loopbaan. 17. In mijn directe werkomgeving werken we beter te doen. klantgericht. 27. Ik word rechtvaardig geëvalueerd. 28. Het management van Zorg en Gezondheid communiceert op een open en eerlijke manier. 29. Het management van Zorg en Gezondheid geeft duidelijk aan waar het met mijn organisatie naartoe moet Buffers 23

23 Impact op de algemene tevredenheid Het rapport 1,0 0,9 5. IMPACTANALYSE - AANVULLING Scores ten opzichte van het VO-gemiddelde De impactanalyse geeft aan in welke mate elk item bijdraagt tot de algemene tevredenheid binnen uw entiteit. De verschillende items worden hier gepositioneerd rond het gemiddelde voor de VO. Verbeterpunten Sterktes 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Aandachtspunten Legende Loopbaan Werk Waarden Leiding 4. Ik krijg loon naar werken. 2. Ik doe mijn werk inhoudelijk graag. 9. Ik werk in een positieve werksfeer. 5. Ik kan mijn werk en privéleven goed op elkaar afstemmen. 20. In Zorg en Gezondheid verlopen de 3. In mijn job kan ik datgene doen waar ik goed 13. In mijn directe werkomgeving wordt 6. Ik krijg waardering voor mijn werk. interne selecties van personeel eerlijk. in ben. kwaliteitsvol werk geleverd. 10. Ik word aanvaard zoals ik ben. 21. Binnen de Vlaamse overheid heb ik voldoende 7. Ik kom met plezier naar mijn werk. 14. Er wordt goed samengewerkt in mijn directe 11. Ik beschik over voldoende middelen (materiaal en toestellen) kansen op promotie. 8. Mijn werk is belangrijk voor werkomgeving. om mijn werk uit te voeren. 22. Binnen de Vlaamse overheid heb ik voldoende Zorg en Gezondheid. 15. In mijn directe werkomgeving worden afspraken 12. Ik krijg alle nodige informatie om mijn werk goed te kunnen doen. kansen om van functie te veranderen. 18. Ik leer regelmatig iets bij om mijn werk beter en regels correct nageleefd. 24. Ik heb inspraak in zaken die mij aanbelangen. 32. In Zorg en Gezondheid worden de uit te voeren. 16. In mijn directe werkomgeving wordt er gezocht 25. Ik weet duidelijk wat van mij verwacht wordt. middelen (mensen en financiën) goed ingezet. 19. Ik krijg kansen om zaken bij te leren die nuttig naar manieren om beter te werken. 26. De feedback van mijn leidinggevende helpt mij om mijn werk zijn voor mijn verdere loopbaan. 17. In mijn directe werkomgeving werken we beter te doen. klantgericht. 27. Ik word rechtvaardig geëvalueerd. 28. Het management van Zorg en Gezondheid communiceert op een open en eerlijke manier. 29. Het management van Zorg en Gezondheid geeft duidelijk aan waar het met mijn organisatie naartoe moet Vergelijking VO Buffers 24

24 6. Open vragen Vraag 42: Wil je in de context van de Personeelspeiling nog iets meegeven aan jouw organisatie? Dat kan hier. U vindt de antwoorden op de open vragen terug op de DVD die u samen met dit rapport hebt ontvangen. Over de antwoorden op het vragenblok voor managers (leidinggevend top- en middenkader) over het functioneren van de Vlaamse overheid wordt enkel globaal gerappporteerd op het niveau van de Vlaamse overheid. 25

Resultaten voor. Vlaamse Overheid. Mei - September - December 2006

Resultaten voor. Vlaamse Overheid. Mei - September - December 2006 Resultaten voor Vlaamse Overheid Mei - September - December 2006 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. PERSONEEL... 4 2.1 Respons - personeel... 4 2.2 Hoe leest u de resultaten?... 5 2.3 Resultaten Basisvragen...

Nadere informatie

Departement Bestuurszaken Nota aan het SOPO. uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 1

Departement Bestuurszaken Nota aan het SOPO. uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 1 Agentschap voor Overheidspersoneel Departement Bestuurszaken Nota aan het SOPO uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 1 vragen naar / e-mail telefoonnummer datum Linda Wouters 0491 72 85 96 16/09/2013

Nadere informatie

BUE Feedbackgevers LK

BUE Feedbackgevers LK BUE 2014 - Feedbackgevers LK Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven De leidinggevende kwaliteiten van je chef Via deze vragenlijst kan je je mening geven over de wijze waarop je chef zijn of haar

Nadere informatie

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL BUE 2014 - Zelfevaluatie OL Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven Je leidinggevende kwaliteiten Via deze vragenlijst kun je je mening geven over de wijze waarop je je leidinggevende rol hebt

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid

Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid Praktijkcase Federale en Vlaamse overheid 7 februari 2013 7 februari 2013 2 7 februari 2013 3 Personeelspeiling Vlaamse overheid doet een tweejaarlijkse

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

IWT KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2013 Executive summary redactie door IWT. Uitgevoerd door: GfK Belgium Opgesteld voor:

IWT KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2013 Executive summary redactie door IWT. Uitgevoerd door: GfK Belgium Opgesteld voor: IWT KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2013 Executive summary redactie door IWT Uitgevoerd door: GfK Belgium Opgesteld voor: 1 Onderzoeksopzet Om bij de verdere ontwikkeling van zijn werking beter rekening

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E:

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E: Medewerkersonderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam mei 2014 Uw consultant Roelle van Esch E: roelle.van.esch@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory.

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory. Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: Emile.van.Geelen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Rapportering Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding 2016

Rapportering Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding 2016 Rapportering Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding 1. BASISGEGEVENS In werden 19326 begeleidingen pakket 1 en 6415 begeleidingen pakket 2 beëindigd. Uiteindelijk hebben 18901 klanten (pakket 1) en 6287

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-21 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eerste groep en overige groepen...

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016 Vondelschool Bussum Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, april 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek Stichting Het Lichtpunt

Medewerkersonderzoek Stichting Het Lichtpunt Medewerkersonderzoek Meting mei 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3 2. Respons...8 3. Wat speelt waar in welke mate...10 4. Verdiepend inzicht...12 5. Resultaten op de vragen:

Nadere informatie

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats Medewerkertevredenheidsonderzoek Meting september 2006 Referentie: 1d7ded35-93c8-42cb-9950-2976b36c7cec Meting september 2006 Definitieve respons - - Medewerkertevredenheidsonderzoek - 2e meting Groep

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Selectie-instrument HARRIE

Selectie-instrument HARRIE Selectie-instrument HARRIE 1 Inleiding Voor u ligt het selectie-instrument HARRIE ; een vragenlijst die u als collega van een medewerker met autisme kan invullen om voor uzelf inzichtelijk te maken of

Nadere informatie

Focus. Evaluatie van de tien maatregelen vanuit het sectoraal akkoord in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid

Focus. Evaluatie van de tien maatregelen vanuit het sectoraal akkoord in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid Focus Leeftijdsbewust personeelsbeleid augustus 2011 Er wordt steeds meer nadruk gelegd op een leeftijdsbewust personeelsbeleid, zowel vanuit de organisatie zelf als vanuit maatschappelijk / politieke

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van een personeelstevredenheidsonderzoek op basis van het CAF.

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van een personeelstevredenheidsonderzoek op basis van het CAF. GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van een personeelstevredenheidsonderzoek op basis van het CAF. Albert De Smet Adelbrecht Haenebalcke Agenda korte voorstelling van

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Individueel rapport Lager Kader

Individueel rapport Lager Kader Individueel rapport Lager Kader Leidinggevende: Jef Peeters (Voorbeeld) Entiteit: Voorbeeld Bevragingsperiode: 25/11/2014-24/12/2014 Rapportdatum: 23/01/2015 Hoe situeert u dit rapport? In totaal namen

Nadere informatie

Vragenlijst Leeftijdsscan

Vragenlijst Leeftijdsscan De leeftijdsscan Dit document is een blanco vragenlijst ter voorbereiding van het invullen van de leeftijdsscan op www.leeftijdsscan.be. Die website helpt u in real time om een duidelijk beeld te vormen

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID Resultaten Dienstverlening m.b.t. de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid in het kader van het decreet van 13 juli 2001 en het

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Aan de slag! Gebruikershandleiding voor patiëntervaringsonderzoek voor fysiotherapeuten Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Welkom! Qualizorg biedt u het inzicht

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 17--26 Mirotek Design - demo 8/2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 4 Prioriteiten...

Nadere informatie

Legenda. Sterrentabellen. Thema s en ervaringsvragen. Waarderingsvragen

Legenda. Sterrentabellen. Thema s en ervaringsvragen. Waarderingsvragen Legenda Bij de overzichten van de resultaten van de ervaringsvragen en thema s worden onderstaande standaardkleuren gebruikt: Totale Populatie ZA-2 ZA-3 ZA-4 De legenda staat altijd weergegeven rechts

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

In de kijker. In deze editie: Agenda. Oproep. Aan de slag met de PEP-toolbox! nummer 44 juni 2014. > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda

In de kijker. In deze editie: Agenda. Oproep. Aan de slag met de PEP-toolbox! nummer 44 juni 2014. > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda nummer 44 juni 2014 In deze editie: > Nieuws > Oproep > In de kijker > Agenda AgOweb Inschrijven Uitschrijven Vorige nieuwsbrieven Aan de slag met de PEP-toolbox! Summerschool 2014 Uitbreiding ondersteuningsaanbod

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n BS De Windroos Valkenswaard Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid Bij een groot aantal vragen konden

Nadere informatie

Agentschap voor Overheidspersoneel Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42

Agentschap voor Overheidspersoneel <overheidspersoneel@vlaanderen.be> Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42 Van: Agentschap voor Overheidspersoneel Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42 nummer 42 februari 2014 In deze editie: > Nieuws > Oproep

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Osira Amstelring Dagbesteding en dagverzorging Meting maart - mei 2013 Uw consultant Claar Janssen E: claar.janssen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave

Nadere informatie

IWT Klantentevredenheid 2011 Executive summary

IWT Klantentevredenheid 2011 Executive summary IWT Klantentevredenheid 2011 Executive summary Onderzoeksopzet De beheersovereenkomst tussen IWT en de voogdijminister voorziet in een 2-jaarlijkse klantentevredenheidsanalyse. Midden 2011 werd een eerste

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Enige tijd geleden heeft onze school BS Hiliglo deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zeist, 10 februari 2010

Zeist, 10 februari 2010 Loyalis Seminar Rien Fait, SOML Zeist, 10 februari 2010 Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) 4 brede scholengemeenschappen ruim 1.000 medewerkers tot 2001 structureel hoog ziekteverzuim: > 11% 2001:

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013 1 Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen Rapportage 2 medewerkersenquête September 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 1 De respons... 5 2 Overzicht van de rapportcijfers...

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG AT-RECRUITMENT Auditor: Pieter van Galen Datum: 05/08/11 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Hoe denken uw ouders (onder meer) over: - de leidsters - de sfeer - de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem BS De Pinksterbloem/ Amsterdam Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pinksterbloem deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

PROEFVERSIE VIPD. Persoonlijk Ontwikkelrapport Naam: Pieter Proef Datum: 19/11/ IPDK

PROEFVERSIE VIPD. Persoonlijk Ontwikkelrapport Naam: Pieter Proef Datum: 19/11/ IPDK VIPD Persoonlijk Ontwikkelrapport Naam: Pieter Proef Datum: 2013 IPDK Inhoudsopgave 360 Graden Analyse Deel 1. Inleiding 360 Graden Analyse Deel 2. Competentieprofiel Deel 3. Resultatenoverzicht Deel

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld, Haarlem Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 ISP360

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driehoek deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

OBS De Kubus Almelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013

OBS De Kubus Almelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013 OBS De Almelo Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, april 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 OBS De

Nadere informatie

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) SBO Focus

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) SBO Focus Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) SBO Focus Enige tijd geleden heeft onze school SBO Focus deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben twaalf

Nadere informatie

BS Prins Bernhard Tilburg. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015. Haarlem, april 2015

BS Prins Bernhard Tilburg. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015. Haarlem, april 2015 BS Prins Tilburg Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 Haarlem, april 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

Medewerkertevredenheid

Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid Onderzoek verantwoording Nationaal Scholenonderzoek in opdracht van: de Kosmos te Hoogland Uitgevoerd door : Centrum voor Online Onderzoek Projectnummer : SO2010-11 Datum : 21 januari

Nadere informatie

Samenvatting. BS Mooitaki/ Beetgumermolen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Mooitaki

Samenvatting. BS Mooitaki/ Beetgumermolen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Mooitaki BS Mooitaki/ Beetgumermolen Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Mooitaki Enige tijd geleden heeft onze school BS Mooitaki deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder

Nadere informatie

BS De Springplank Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014

BS De Springplank Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014 BS De Amsterdam Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, november 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58

Nadere informatie

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0)

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0) Brancherapport Onderwijs studiejaar 2013-2014 Uw consultant Timon Visser E: timon.visser@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Scores 1. Scores op de thema s...7 2. Scores

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon/ Rotterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Kameleon

Samenvatting. BS De Kameleon/ Rotterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Kameleon BS De Kameleon/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Kameleon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 Inhoud Situering Onderzoek Resultaten Eigen onderzoek Vergelijking resultaten met ander onderzoek Interpretatie - besluit

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

Oec. BS De Bonkelaar Amsterdam. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2014

Oec. BS De Bonkelaar Amsterdam. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2014 Amsterdam Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, april 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Amsterdam

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche Medewerkersonderszoek 2012/2013 Hoofdrapportage MBO branche Inleiding Voor u ligt het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit eerste MTO is sectorbreed

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

KWIC INSTRUMENT. Meting Arbeidsklimaat (Gallup vragenlijst) u Doelstelling instrument u Vragenlijst

KWIC INSTRUMENT. Meting Arbeidsklimaat (Gallup vragenlijst) u Doelstelling instrument u Vragenlijst KWIC INSTRUMENT 17 Meting Arbeidsklimaat (Gallup vragenlijst) u Doelstelling instrument u Vragenlijst 1. Doelstelling instrument Dit instrument is een meting van arbeidsklimaat door middel van slechts

Nadere informatie

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten.

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Januari 2010 Colofon De Inspectieraad heeft in 2008 opdracht

Nadere informatie

BS De Springplank Amsterdam. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014

BS De Springplank Amsterdam. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014 BS De Springplank Amsterdam Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, november 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel:

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

Samenvatting van Oudertevredenheidonderzoek

Samenvatting van Oudertevredenheidonderzoek Page 1 of 6 Samenvatting van Oudertevredenheidonderzoek Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft onze school deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. De huidige referentiegroep bevat gegevens van

Nadere informatie

Samenvatting. BS `t Zigt/ Delfzijl. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS `t Zigt

Samenvatting. BS `t Zigt/ Delfzijl. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS `t Zigt Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS `t Zigt Enige tijd geleden heeft onze school BS `t Zigt deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Klimop

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Klimop BS De Klimop/ Nieuw Bergen Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Klimop Enige tijd geleden heeft onze school BS De Klimop deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Overzicht analyse- en evaluatie-instrumenten

Overzicht analyse- en evaluatie-instrumenten Overzicht analyse- en evaluatie-instrumenten Onderstaand overzicht toont welke instrumenten de school kan gebruiken om haar beginsituatie in kaart te brengen en/of beleid te evalueren. Voeding Beweging

Nadere informatie

Samenvatting. BS Julianaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Julianaschool

Samenvatting. BS Julianaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Julianaschool Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Julianaschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Julianaschool deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015

ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015 ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015 Agenda Welkom en doel van de bijeenkomst MedewerkerMonitor: deelnemers en respons Uitkomsten: scores totaal en indicatoren Uitkomsten:

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Sectorresultaten MedewerkerMonitor Najaar 2013. Utrecht, 14 januari 2014 Arlette Stierman

Sectorresultaten MedewerkerMonitor Najaar 2013. Utrecht, 14 januari 2014 Arlette Stierman Sectorresultaten MedewerkerMonitor Najaar 2013 Utrecht, 14 januari 2014 Arlette Stierman Agenda 1. Toelichting MedewerkerMonitor 2. Respons en ervaringen 3. Toelichting rapportages MedewerkerMonitor 4.

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

HGW in de groep. Uitslagen Quick Scan. Basisschool De Bakelgeert

HGW in de groep. Uitslagen Quick Scan. Basisschool De Bakelgeert HGW in de groep Uitslagen Quick Scan Basisschool De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

BS De Wichelroede Udenhout. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

BS De Wichelroede Udenhout. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 BS De Wichelroede Udenhout Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Samenvatting. BS Kon. Wilhelminaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Kon. Wilhelminaschool

Samenvatting. BS Kon. Wilhelminaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Kon. Wilhelminaschool Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Kon. Wilhelminaschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Kon. Wilhelminaschool deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Tweemaster/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster

Samenvatting. BS De Tweemaster/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster BS De Tweemaster/ Heerhugowaard Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster Enige tijd geleden heeft onze school BS De Tweemaster deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever

Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever Pesten: een probleem voor werknemer en werkgever Een benchmarkstudie naar de relatie met jobtevredenheid, verzuim en verloopintenties Een jaar geleden, op 1 juli 2002, is de Wet op Welzijn op het Werk

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert BS De Bonckert/ Boxmeer Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Inleiding In het kader van de Monitor en evaluatie Tweede Fase HAVO / VWO heeft het ITS voor het Ministerie van OCenW, directie voortgezet onderwijs, onderzoek gedaan in het

Nadere informatie

CBS De Vijverhof Voorburg. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013

CBS De Vijverhof Voorburg. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013 CBS De Vijverhof Voorburg Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, november 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

OBS Het Overbos Oostvoorne. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, november 2011

OBS Het Overbos Oostvoorne. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, november 2011 OBS Het Overbos Oostvoorne Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, november 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel:

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

BS Antares Tilburg. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013

BS Antares Tilburg. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013 BS Antares Tilburg Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, april 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

OBS De Bonkelaar Almelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, maart 2014

OBS De Bonkelaar Almelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, maart 2014 Almelo Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Almelo Oudertevredenheidspeiling

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2014 Berchmanianum

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2014 Berchmanianum Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2014 Berchmanianum Utrecht, oktober 2014 Kiwa Carity Wij zijn Kiwa Carity, een veertigtal experts, adviseurs en onderzoekers die vanuit eigen kennis en kunde als één team

Nadere informatie