Zorgverzekeringswet (Zvw)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgverzekeringswet (Zvw)"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 11 Nota: Definitie van het combinatieproduct HH, IB en PV Inleiding Naar aanleiding van de notulen van de 3 de Fysieke Overlegtafel van de bestuurlijke aanbesteding combinatieproduct HH, IB en PV (9 juli 2015) en mijn reactie daarop (bijlage 1), heb ik mij daarna afgevraagd of dit wel de juiste weg is. In deze nota worden kaders gegeven waarbinnen dit combinatieproduct zich zal kunnen positioneren. Dit mede in het licht van de afschaffing van producten zoals HH1/ HH2, en dat aparte regionale producten IB en PV uitsluitend beschikbaar zijn bij zware, complexe zorg. Na een analyse van het zorgstelsel en gebruikmakend van kernbegrippen wordt een voorstel gedaan van een definitie van zo n product uitgaande van de grote variatie in de ondersteunings-, hulp- en/of zorgvragen van de cliënt en het gevarieerde aanbod van de zorgaanbieders Uitgangspunt zijn onder andere de volgende overwegingen zoals zijn verwoord in het concept deelovereenkomst: (A) De gemeente hun burgers die bekingen kennen in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie wenst te ondersteunen; (B) Dienstverleners de dienst dagelijkse ondersteuning aanbieden, waarmee zij burgers die bekingen kennen in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie kunnen ondersteunen; (C) Partijen onder zelfredzaamheid verstaan dat burgers in ieder geval zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen, voor zover zij daaraan de voorkeur geven, en maximaal 1 zelfstandig kunnen deel nemen aan het maatschappelijke verkeer. Vraagtekens kunnen gezet worden bij de overweging (E): De gemeente heeft geconstateerd dat er momenteel ruim 140 cliënten zijn die naast hulp bij huishouden ook ambulante begeleiding ontvangen en is van mening dat deze twee vormen van ondersteuning gecombineerd moeten kunnen worden in één voorziening en daarmee ook geleverd moet kunnen worden door één professional. Vooruitlopend op het aanbieden van dit combinatieproduct is een besparing ingeboekt van 504,000 op de begeleiding van deze 143 cliënten. Is het uitgangspunt van de gemeente de overwegingen A, B en C, of is het gewoon een bezuinigingsmaatregel? Is het aan de gemeente om te bepalen of dit geleverd moet worden door één professional? Uitgangspunt voor deze nota is de basis van de Wet maatschappelijk ondersteuning: het ondersteunen van mensen die er niet op eigen kracht of met hulp van hun sociale netwerk in slagen zelfredzaam te zijn of te particien in de samenleving. Positionering van het combinatieproduct HH, IB, PV binnen het huidig stelsel Met profiel/ proces van een oudere die langzaam kwetsbaarder wordt op de achtergrond, vertaalt dit onderstaand schema dat proces met het huidige stelsel (vier stelselwetten). Tevens is in blauw aangegeven de positionering van het combinatieproduct HH, IB, PV dat de gemeente Rheden vanaf 2016 wil aanbieden. Let wel, hierbij is geen rekening gehouden met de specifieke zaken voor jeugdigen en de Jeugdwet. 1 Is het woord maximaal een juiste toevoeging?

2 Pagina 2 van 11 Toelichting Vier stelselwetten 2 Zorgverzekeringswet (Zvw): o Regelt de basisaanspraken op zorg o Verplicht burgers tot het sluiten van een basisverzekering o Regelt dat zorgverzekeraars iedereen moeten toelaten tot de basiszorgverzekering o Regelt de financiering van de basiszorgverzekering o Verplicht zorgverzekeraars om de declaraties van zorgaanbieders te controleren Wet langdurige zorg (Wlz): o Regelt de zorg voor burgers die 24-uurs zorg en manent toezicht nodig hebben o Regelt dat burgers recht hebben op zorg aan huis of in een instelling Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): o Regelt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor maatschappelijke ondersteuning o Regelt de ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie van burgers Jeugdwet: o o Regelt de gemeentelijke verantwoording voor hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders Betreft bijna alle hulp bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen Richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 3,4 Zorgverzekeringswet (Zvw) In de Zvw is bepaald dat mensen aanspraak hebben op verpleging en verzorging zoals verpleegkundigen die plegen te bieden wanneer zij behoefte hebben aan geneeskundige zorg, of een hoog risico daarop. Deze zorg maakt onderdeel uit van het basispakket van verzekerden. De (wijk)verpleegkundige bepaalt de behoefte aan verpleging en verzorging van de verzekerde naar aard, inhoud en omvang. De toevoeging of een hoog risico daarop is de basis voor inzet van enkel soonlijke verzorging, zoals hulp bij het opstaan of het wassen. Bijvoorbeeld bij mensen op een hoge leeftijd die nog niet direct behoefte hebben aan geneeskundige zorg, maar wel een hoog risico hebben hieraan behoefte te krijgen. De (wijk)verpleegkundige heeft nadrukkelijk de ruimte om, op basis van de professionele afweging, soonlijke verzorging te bieden in een situatie waar nog geen sprake is van dominante medische problematiek. Zorg zoals verpleegkundigen te bieden omvat meer dan verpleging en verzorging. Door te verwijzen naar zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, valt het verpleegkundig arsenaal aan zorg, zoals de beroepsgroep dit omschrijft, in het basispakket: niet alleen de zorgverlening (verpleging en verzorging), maar ook het coördineren, signaleren, coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement) en de individuele, geïndiceerde en zorggerelateerde, preventie. Vooral mensen bij wie de gezondheidssituatie snel kan veranderen en verslechteren (bijvoorbeeld kwetsbare ouderen) en/of die dikwijls al (intensief) te maken hebben met huisartsenzorg of ziekenhuiszorg zullen hier gebruik van maken. Het kan van belang zijn bij deze cliënten alert te zijn op de behoefte aan verpleegkundige zorg dan wel een behoefte te voorkomen. Door de cliënt te observeren, kunnen problemen worden gesignaleerd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan signaleren van symptomen van decubitus, uitdroging, smetten, verslechtering van de fysieke en/of psychische situatie en het in de gaten houden van therapietrouw. Tijdige signalering hiervan voorkomt ernstigere aandoeningen die gepaard kunnen gaan met bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en daardoor ook hogere kosten. De observatie kan bijvoorbeeld plaatsvinden via ADL-ondersteuning (al of niet dagelijks) en deze ADL-ondersteuning valt dan in deze gevallen onder zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden. De wijkverpleegkundige analyseert de problemen en maakt een inschatting van de mogelijkheden tot zelfredzaamheid en het vermogen tot zelfregie. Op basis hiervan stelt zij de 2 Zó werkt de zorg in Nederland, kaartenboek Gezondheidszorg Editie Informatiekaart Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, december

3 Pagina 3 van 11 indicatie vast voor zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden. De zorg waarop de cliënt redelijkerwijze is aangewezen wordt vastgelegd in een individueel zorgplan. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De behoefte aan verzorging zoals die tot 2015 ten laste van de AWBZ werd verleend, kan ook samenhang hebben met de behoefte aan begeleiding. Deze verzorging houdt dan geen verband met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Deze verzorging in de vorm van ondersteuning is niet naar het basispakket overgeheveld, maar is net als de AWBZ functie begeleiding gepositioneerd onder de Wmo De Wmo 2015 regelt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van mensen die er niet op eigen kracht of met hulp van hun sociale netwerk in slagen zelfredzaam te zijn of te particien in de samenleving. De omschrijving van zelfredzaamheid bevat twee elementen: o het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen o het voeren van een gestructureerd huishouden Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. Het begrip algemeen dagelijkse levensverrichtingen wordt gebruikt om te bepalen in hoeverre iemand zelfredzaam is. De soonlijke verzorging van mensen valt binnen deze begripsbepaling. Iemand die als gevolg van bekingen ADLverrichtingen niet zelf kan doen, zal hulp nodig hebben en, indien hij zoveel hulp nodig heeft dat het niet verantwoord is dat hij zonder enige vorm van (vrijwel) continu toezicht en hulp leeft, misschien zelfs niet langer thuis kan blijven wonen. Voor de zelfredzaamheid van mensen zijn de volgende algemene dagelijkse levensverrichtingen van belang: in en uit bed komen, aan- en uitkleden, bewegen, lopen, gaan zitten en weer opstaan, lichamelijke hygiëne, toiletbezoek, eten/drinken, medicijnen innemen, ontspanning, sociaal contact. Persoonlijke verzorging (in de zin van ADL-ondersteuning) in verband met een psychiatrische aandoening of beking, een verstandelijke of zintuiglijke handicap die gericht is op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid, is geregeld in de Wmo. Het gaat in deze gevallen niet om het daadwerkelijk douchen en aankleden van de betrokkenen, maar om de begeleiding hierbij. De Wmo 2015 regelt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van mensen die er niet op eigen kracht of met hulp van hun sociale netwerk in slagen zelfredzaam te zijn of te particien in de samenleving. Bij de Wmo gaat het om de behoefte aan ondersteuning bij zelfredzaamheid, vastgesteld volgens de vereisten van het zorgvuldig onderzoek. Gemeente Rheden Hulp bij huishouden (HH) Volgens de website van de gemeente Rheden wordt het volgende verstaan onder HH: Als u het huishouden niet helemaal zelfstandig kunt doen, dan maakt u mogelijk de nieuwe regeling huishoudelijke hulp met toeslag (HHT). U kunt daarbij denken aan de volgende huishoudelijke taken: Schoonmaakwerkzaamheden Wassen/verzorging van kleding Maaltijden bereiden Boodschappen doen Klein huishoudelijk onderhoud Individuele begeleiding (IB) Over IB thuis wordt door de gemeente Rheden het volgende geschreven: Dit is begeleiding thuis door een ambulant begeleider. Deze vorm van begeleiding wordt veel gebruikt bij mensen met psychische, psychogeriatrische of pedagogische problemen.

4 Pagina 4 van 11 Wet langdurige zorg (Wlz) De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Het kan hier gaan om verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis, of een instelling in de gehandicaptenzorg. De zorg kan ook worden geleverd met een soonsgebonden budget, Volledig Pakket Thuis of een Modulair Pakket Thuis. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beking of aandoening. Alles wat de cliënt nodig heeft wordt vanuit de Wlz geregeld, namelijk: Verblijf Begeleiding, verpleging en verzorging Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beking of stoornis Hulpmiddelen Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt. Iemand met een zware zorgbehoefte gaat in gesprek met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij voeren een objectief onderzoek uit naar de soonlijke situatie en omgeving. Er wordt dan gekeken of er aan de volgende criteria wordt voldaan: Is er manent toezicht nodig? Is er 24 uur dag zorg in de nabijheid nodig? Het CIZ zal een zorgprofiel vaststellen waarin staat van de inhoud en omvang is van de zorg waar de zorgbehoevende recht op heeft. Vervolgens wordt het indicatiebesluit doorgestuurd naar het zorgkantoor met wie nadere afspraken gemaakt worden over de vorm van de geleverde zorg. Bij een Wlz-indicatie wordt er ook met het CIZ besproken over de vorm van de zorg die geleverd zal worden. In principe wordt zorg op drie manieren geleverd: Zorg in een zorginstelling Zorg thuis (als de situatie dit toelaat en de kosten niet hoger zijn dan bij verblijf in een instelling Zorg via een soonsgebonden budget (Pgb) Welke andere vormen van zorg kan bij het CIZ worden aangevraagd? Een specifieke behandeling die gericht is op herstel of verbetering van een aandoening, of het verbeteren van vaardigheden of gedrag. Dit kan zijn het leren omgaan met woedeaanvallen, of het voorkomen van complicaties bij complexe problematiek. Het gaat hier om behandeling handicap, vanwege een lichamelijke ziekte of vanwege een psychogeriatrisch probleem (dementie). Overleg altijd eerst met uw behandelaar voor u een aanvraag doet. ADL-assistentie in en om de ADL-woning. Eerstelijns verblijf. Vanuit de Wlz kan de cliënt alleen in aanmerking komen als blijvend zorg nodig is en er daarnaast sprake is van 24-uurs zorg in de nabijheid of manent toezicht. Ook moet er geen andere oplossing zijn. Wat valt niet onder Wlz: Huishoudelijke hulp: bijvoorbeeld hulp bij opruimen, schoonmaken en het doen van de was. Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer: bijvoorbeeld een rolstoel, een gehandicaptenparkeerkaart, collectief vervoer of een taxipas. Aanpassingen aan de woning: als u bijvoorbeeld een traplift of verhoogd toilet nodig heeft. Sociaal leven: ondersteuning bij sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Hulp bij opvoeding. Dagbesteding en vervoer als u geen indicatiebesluit heeft voor zorg vanuit de Wlz.

5 Pagina 5 van 11 Afbakening en kanteling Gegeven de afbakening die de wetgever voor ogen heeft, zoals bovenstaand is beschreven, laat het nog steeds onverlet dan de zorgbehoefte van de cliënt lastig in hokjes en binnen de lijntjes valt in te kleuren. Zeker wanneer de zorgvraag varieert dag,, maand.... Wanneer is het moment gekomen dat het zo niet meer verder kan (kantelmoment)? Uit de onderliggende documenten (b.v. 3 de FOT: daarnaast moet uitgewerkt worden hoeveel reistijd toegestaan is ) blijkt dat de zorgaanbieders en de zorginkos (gemeente, zorgverzekeraars) een behoefte aan duidelijkheid qua aanbod (= 3 uur plus 10 minuten fietstijd, salarisschalen, CAO s e.d.). Oftewel, wat kan worden geleverd op basis van de uitkomst van de theoretische rekensom P (prijs) x Q (hoeveelheid). In het geval van de gemeente Rheden: 28,45 x 400 patiënten x 150 uur jaar x = (= 4.267,50 cliënt jaar). De cliënt heeft behoefte op welke wijze zijn zorgvraag wordt opgelost : een schoon huis, hulp bij ADL, de was doen, etc. Definitie van het combinatieproduct De taken uit de omschrijving van de huidige regeling hulp bij het huishouden (zoals HHT), gegeven de Wmo gedachte, is vermoedelijk in veel gevallen het startpunt van het combinatieproduct HH, IB en PV: dus het toevoegen van IB en PV naast de HHT (schoonmaakwerkzaamheden, wassen/verzorging van kleding, maaltijden bereiden, boodschappen doen, klein huishoudelijk onderhoud). Ook de verdere verzwaring van ondersteuning is redelijk vast omkaderd. Er zal overigens altijd sprake zijn van een grijs gebied. Wanneer moeten de taken nu overgenomen worden door meer gespecialiseerde zorgaanbieders zoals verzorgenden en/of verpleegkundigen, vanuit de Zvw of de Wlz? Bij de Zvw heeft de overheid heeft dit kantelpunt als volgt verwoord: zij die behoefte hebben aan geneeskundige zorg, of een hoog risico daarop. Vanuit de Wlz kan de cliënt alleen in aanmerking komen als blijvend zorg nodig is én er daarnaast sprake is van 24-uurs zorg in de nabijheid of manent toezicht. Ook moet er geen andere oplossing zijn. Gegeven het voorgaande kan het combinatieproduct als volgt worden gedefinieerd Definitie: combinatieproduct HH, IB en PV Het combinatieproduct biedt ondersteuning thuis, voor mensen die er niet op eigen kracht of met hulp van hun sociale netwerk in slagen 1) zelfredzaam te zijn of 2) te particien in de samenleving, op het gebied van: het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en/of het voeren van een gestructureerd huishouden (inclusief huishoudelijke hulp). Deze ondersteuning eindigt bij het niet meer voldaan aan bovenstaande criteria, indien de VP en/of PV wordt verleend vanuit de Zorgverzekeringswet (basispakket) of vanuit de Wet langdurige zorg. op verzoek van de cliënt (of diens wettelijke vertegenwoordiger), bij overlijden,

6 Pagina 6 van 11 bij verhuizen naar een andere gemeente, bij afloop van het laatst afgegeven besluit voor de betreffende cliënt van de gemeente (beschikking) HH = Huishoudelijke Hulp, IB = Individuele Begeleiding, PV = Persoonlijke Verzorging, VP = Verpleging Discussie Geeft deze definitie voldoende ruimte en grenzen voor zorgvragers, zorgaanbieders en zorginkos om te voldoen aan de overwegingen (A, B en C) zoals is bedoeld met de Wmo? Wat gebeurt er met HH en IB indien de cliënt, vanuit het basispakket (Zvw) of vanuit de Wlz, zorg ontvangt ten aanzien van Verpleging en Persoonlijke Verzorging (zie blauwe Wmo blokjes in schema)? o In tegenstelling tot bovenstaande definitie, zou dit kunnen vallen onder het combinatieproduct waarbij het zorgplan of dienstverleningsopdracht wordt aangepast aan de nieuwe situatie, zonder dat een nieuwe beschikking van de gemeente noodzakelijk is? o Of zou een tweede combinatieproduct moeten worden aangeboden, op basis van een nieuwe beschikking van de gemeente, die op deze nieuwe situatie (PV en VP vanuit de Zvw of Wlz) aansluit maar dan m.n. richt op HH en IB? Of zou HH en IB in alle gevallen dan vallen onder reeds bestaande regelingen, zoals HHT of regionale produkten (bij zwaardere of complexe situaties)? Hoe zit het met (potentiële) cliënten die alleen behoefte hebben aan lichte vormen van IB en PV maar dat HH (door eigen hulp, mantelzorger) niet nodig is? Op welke wijze wordt vermeden dat cliënten tussen wal en schip vallen en/of van het kastje naar de muur gaan en daardoor niet tijdig de juiste zorg, hulp en/of ondersteuning ontvangen? Is de gemeente bereid om, gezien de verwachte grote variatie van de doelgroepen en de daarbij behorende zeer uiteenlopende hulp-, ondersteunings- en zorgvragen, beschikkingen te verstrekken die voldoende ruimte laat aan de zorgvragers en zorgaanbieders om af te spreken wat redelijkerwijs noodzakelijk is binnen de (ruime) definitie van het combinatieproduct? Dus zonder vooraf vastgestelde gedetaileerde specificaties over prijs en uren of iode? Maar ook voldoende ruimte te geven om te schuiven met inzet op HH of IB of PV, al naar gelang de afspraken tussen cliënt en zorgaanbieder? Betrek in de discussie tijdens de FOT s ook de situatie rondom het kind, jongere en hun ouders. Sluit hun behoefte ook aan bij deze discussie rondom het combinatieprodukt en de reeds bestaande regelingen komende van de Jeugdwet?

7 Pagina 7 van 11 Bijlage 1. Reactie Notulen 3 de Fysieke Overlegtafel van de bestuurlijke aanbesteding combinatieproduct HH, IB en PV Dank voor uw reactie op mijn inbreng zoals is verwoord in de notulen van deze 3 de FOT. Ik ben verheugd dat een extra bijeenkomst met de zorgaanbieders wordt georganiseerd op 13 augustus a.s. om de definitie van het combinatieproduct te bespreken. Ik wil ervoor pleiten om dit in eerste instantie te doen vanuit de zorgvrager. Wat voor praktische zorg-, regie-, en hulpvragen/ problemen heeft deze cliënt. Wat is het profiel van deze cliënt? De huidige omschrijving zoals is verwoord in artikel 2.2 lijkt kennelijk tot verwarring zoals blijkt uit de notulen van de 3 de FOT ( Wat is dan precies het verschil tussen HH2 en dit combinatieproduct en H300 begeleiding is dan weer te zwaar... ). Op basis van de BUIG cijfers (maart 2015) blijkt dat het leeftijdsprofiel van de 462 Rhedense cliënten die nu begeleiding ontvangen fors afwijkend is t.o.v. het leeftijdsprofiel bij HH: Leeftijdsopbouw % (bron: BUIG 1 maart 2015) Begeleiding (462 cliënten) Hulp bij Huishouden (1207 cliënten) % 0% % 16% % 84% Is het beeld van een licht dementerende oudere nog steeds juist als een profiel voor een cliënt die in aanmerking komt voor zo n combinatieproduct? Wat betekent dit voor de aanname 70% HH en 30% IB? In Bijlage 1 (niet bijgevoegd) is een folder in te zien van de thuisbegeleiding van STMG. Behalve ondersteuning bij de opvoeding van de kinderen en schoon huis lijkt dit ook sterk op dit combinatieproduct? Of toch niet? Maar wat zijn dan de verschillen? Resultaten. Vervolgens, wat wil de gemeente Rheden bereiken voor deze cliënt? Is dat zoals omschreven is in artikel 2.1? Wordt hiermee het belangrijkste afgedekt? Hoe zit het b.v. met soonlijke verzorging en hygiëne, met medicijngebruik, met beweging en houding? Resultaten: dienstverleners verrichten bij het uitvoeren van de voorziening dagelijkse ondersteuning activiteiten die zijn gericht op het bereiken van de volgende resultaten bij een cliënt, voor zover nodig om deze cliënt te ondersteunen: (a) de cliënt kan wonen in een schoon huis; (b) de cliënt kan dagelijks beschikken over voedsel; (c) de cliënt kan beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding; (d) de cliënt kan de dagelijkse gebruikelijke zorg (niet zijnde opvoeding) voor de kinderen bieden; (e) de cliënt kan maximaal zelfstandig functioneren waarbij opname in een instelling dus niet nodig is en verwaarlozing voorkomen wordt. Haalbaar? Is de zorgaanbieder ook in staat om deze bovenstaande ondersteuning te leveren zoals wordt verwoord in de dienstverleningsopdracht en het ondersteuningsplan (artikel 6.6)? Welke competenties en vaardigheden van medewerkers ( niveau 2 of getalenteerde huishoudelijke hulpen ) van zorgaanbieders zijn nodig om zowel Huishoudelijke Hulp en Persoonlijke Verzorging en Individuele Begeleiding te leveren om te voldoen aan bovenstaande punten 1, 2 en 3? Hoeveel uur daadwerkelijke inzet (dus zonder reistijden) is gemiddeld noodzakelijk om te voldoen aan de punten 1, 2, 3 en in welke frequentie (1x of 3x of 7 keer of meerdere keren dag)? De gemeente gaat uit van gemiddeld drie uur met een gemiddelde van 70% HH en 30% begeleiding (IB). o Vraag: Hoe staat het met Persoonlijke Verzorging?

8 Pagina 8 van 11 o Vraag: Er wordt steeds gesproken over dagelijkse ondersteuning. Het is tot dusver niet duidelijk of dit inderdaad dagelijks (= 7 x ) is? Uitgaande van de aannames van de gemeente (3 uur, 70% HH/30% IB) komt dat neer op X minuten dag HH en IB bij 1 t/m 7 bezoeken : Minuten zorg bezoek 1 maal 2 maal 3 maal 4 maal 5 maal 6 maal 7 maal HH 70% IB 30% Totaal (X) Huidige cliënten. Voor bestaande HH2 cliënten betekent 3 uur een teruggang. In 2014 kregen zij gemiddeld 3,5 uur. Daarnaast zijn er cliënten die zowel HH1 (HHT) én IB (apart) ontvangen. Op 1 maart 2015 waren er 462 begeleidings voorzieningen in Rheden (en 7 in Rozendaal). Wat betekent dit nieuwe combinatieproduct voor hen ten opzichte van de huidige regeling(en)? Wat is de onderbouwing van 3 uur (150 uur jaar cliënt) terwijl de afgelopen jaren het gemiddeld aantal uren bij HH2 en PGB hoger was? Ook betekent dit dat voor de beoogde 200 HH1 cliënten, die nu gemiddeld 3 uur HH ontvangen, een relatieve achteruitgang qua uren op het gebied van huishoudelijke hulp (ten gunste van IB, en PV dan?). Is dit reëel? Persoonlijke Verzorging. In de documenten wordt bijna uitsluitend gesproken over Huishoudelijke Hulp en Individuele Begeleiding. Maar het gaat toch om het combinatieproduct HH, IB én PV. Hoe wordt PV omschreven in artikel 2.1, 2.2, 5.2 en 6.1? Welke competenties en vaardigheden zijn hiervoor nodig? Kantelmomenten. Volgens de notulen van de 3 de FOT, zullen deze nadrukkelijker worden benoemd in de deelovereenkomst. Er wordt verwezen naar zwaardere zorg (regionaal ingekocht). Hoe is deze zorg dan omschreven in die contracten met de zorgaanbieders? Dit is dan toch het eindpunt (kantelmoment) voor dit combinatieproduct? Geldt dit voor IB én PV? Voor huishoudelijke hulp geldt dan gewoon de HHT regeling van de gemeente Rheden? Overigens wat is zwaardere zorg : zwaarder zowel qua intensiteit als qua frequentie? Hoe zijn nu de kantelmomenten omschreven in de HHT regeling? Regisserend vermogen. In artikel 5.2 van de deelovereenkomst wordt verwezen naar bijlage 2, als zijnde de wijze van beoordeling of er sparke is van regisserende vaardigheden. Biedt deze bijlage 2 voldoende handvatten voor de zorgaanbieders om met deze uitgangspunten de zelfredzaamheid van de cliënt te beoordelen?

9 Pagina 9 van 11 Bijlage 2. Definities kernbegrippen Huishoudelijk Hulp met toeslag 5 (HHT): De handelingen die noodzakelijk zijn voor het voeren van het huishouden: Schoonmaakwerkzaamheden Wassen/ verzorgen van kleding Maaltijden bereiden Boodschappen doen Klein huishoudelijk onderhoud Huishoudelijk Hulp 1 6 (HH1): Huishoudelijke werkzaamheden: Schoonmaakwerkzaamheden Wassen/ verzorgen van kleding Huishoudelijk Hulp 2 7 (HH2 HH1 + PV): Werkzaamheden HH1 uitgebreid met ondersteuning in de dagelijkse organisatie van het huishouden en bij de (zelf)verzorging van de cliënt en eventueel andere gezinsleden. Persoonlijke verzorging 8 (PV): Ondersteunen of overnemen van de zelfzorg bij mensen met een aandoening of beking. Stimuleren om deze activiteiten zelf te doen en het aanleren ervan: Hulp en begeleiding bij soonlijke verzorging en hygiëne Hulp en begeleiding bij eten en voeding Hulp bij beweging en houding Hulp bij huidverzorging Hulp bij medicijngebruik Opheffen of compenseren van tekort aan zelfredzaamheid Stimuleren of aanleren van zelfzorghandelingen Voor zover dit geen specifieke programmatische aanpak hier vereist is (b.v. ergotherapeut). Ook wordt in dit kader vaak de term ADL gebruikt: zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten (zelfredzaamheid): eten, inclusief medicijnen innemen, drinken, in en uit bed komen, zitten en opstaan, bewegen/ lopen, sociaal contact, aan- en uitkleden, praten, gehoor, plassen/ ontlasting, lichaamswarmte regelen, lichamelijke hygiëne. Individuele begeleiding (IB) 9 : De activiteiten aan cliënten met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke handicap, die matige of zware bekingen hebben op het terrein van De sociale redzaamheid Het bewegen en verplaatsen Het psychisch functioneren Het geheugen en de oriëntatie of Probleemgedrag Voorbeelden: hulp bij uitvoeren of overnemen van eenvoudige of complexe taken/activiteiten die buiten de dagelijkse routine vallen, hulp bij de administratie, hulp bij of overnemen van post openmaken, voorlezen, hulp bij plannen en stimuleren van contact in soonsgebonden omgeving, hulp bij zich aan regels, afspraken houden, corrigeren van besluiten of gedrag, etc. 5 Rheden.nl 6 Raadsvoorstel 10 maart Raadsvoorstel 10 maart Zorginstituutnederland 9 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ, transitiebureau

10 Pagina 10 van 11 Begeleiding (BG-Basis, H300) 10 : Doel: Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en die strekken tot voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing. Ondersteunen bij bekingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven, waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen. Begeleiden bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie. Grondslag: Een somatische (SOM), psychiatrische (PSY) of psychogeriatrische (PG) aandoening/beking, een verstandelijke (VG), lichamelijke (LG) of zintuiglijke (ZG) handicap met matige of zware bekingen op het terrein van en/of: 1. sociale redzaamheid; 2. het bewegen en verplaatsen; 3. het psychisch functioneren; 4. het geheugen en de oriëntatie; 5. het vertonen van matig of zwaar probleemgedrag. Inhoud: De activiteiten bestaan uit: 1. Het ondersteunen bij of het oefenen met vaardigheden of handelingen. 2. Het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van (dag)structuur of het voeren van regie. 3. Het overnemen van toezicht. 4. Aansturen van gedrag Basispakket Zvw: Verpleging en verzorging in de eigen omgeving (extramuraal) U heeft aanspraak op verpleging en verzorging als deze verband houdt met de behoefte aan de geneeskundige zorg of een hoog risico daarop bestaat. De inhoud en omvang van de te verlenen zorg wordt begrensd door wat verpleegkundigen als zorg plegen te bieden. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan heeft u alleen aanspraak als er sprake is van verzorging vanwege complexe somatische problematiek of vanwege een lichamelijke handicap, waarbij er: Sprake is van behoefte aan manent toezicht, of 24 uur dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met 1 of meer specifieke verpleegkundige handelingen Voor bepaalde doelgroepen is het mogelijk om een soonsgebonden budget (PGB) aan te vragen, waarmee u zelf uw verplegfing en verzorging kunt inkopen (apart PGB reglement, onderdeel van de basispakket). Een wijkverpleegkundige (niveau 5) moet een indicatie stellen voor uw zorgbehoefte. Dit wordt samen met u uitgewerkt in een zorgplan. In het zorgplan wordt onder andere een onderverdeling vastgesteld in het aantal uuur verzorging en aantal uur verpleging. U heeft geen aanspraak op verpleging en verzorging vanuit de basisverzekering, als u recht heeft op verzorging en verpleging ten laste van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deelovereenkomst Dagelijkse Ondersteuning 11 Resultaten: dienstverleners verrichten bij het uitvoeren van de voorziening dagelijkse ondersteuning activiteiten die zijn gericht op het bereiken van de volgende resultaten bij een cliënt, voor zover nodig om deze cliënt te ondersteunen: 10 Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012, NZa 11 Deelovereenkomst van opdracht voor de levering van Dageliijkse Ondersteuning tussen de gemeente Rheden en de dienstverlebers

11 Pagina 11 van 11 (a) de cliënt kan wonen in een schoon huis; (b) de cliënt kan dagelijks beschikken over voedsel; (c) de cliënt kan beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding; (d) de cliënt kan de dagelijkse gebruikelijke zorg (niet zijnde opvoeding) voor de kinderen bieden; (e) de cliënt kan maximaal zelfstandig functioneren waarbij opname in een instelling dus niet nodig is en verwaarlozing voorkomen wordt. Doelgroep: de voorziening dagelijkse ondersteuning is bedoeld voor cliënten die kampen met psychosociale problematiek en voor ouderen met afnemende regiemogelijkheden en een hulp bij het huishoudenbehoefte. Daar waar een gecombineerde inzet van de oude Hulp bij het Huishouden en de oude H300 kan worden ingezet, is Dagelijkse ondersteuning aan de orde. Echter, daar waar de achteruitgang van de burger zodanig is dat deze relatief lichte vorm van begeleiding in dagelijkse ondersteuning niet meer adequaat is, zal een andere voorziening geïndiceerd en toegekend worden. Deze opsomming is bedoeld als richtinggevend voor de begripsvorming maar is niet limitatief bedoeld.

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Informatie kaart Afbakening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en wijkverpleging Zorg verzekerings wet Deze informatiekaart gaat in op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen zorgverzekeraars en

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 3. Nadere beschrijving product en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Op basis van de prestatiebeschrijvingen opgesteld door de Nza (2013). Nza F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) Toeleidingtraject

Nadere informatie

Productomschrijvingen inkoop 2016

Productomschrijvingen inkoop 2016 Productomschrijvingen inkoop 2016 Begeleiding basis (H300 + H305): - Gericht op het versterken van de eigen kracht en stimuleren van het netwerk. - Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015

De nadere regels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 Blz. 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015, b e s l u i t vast te stellen: De nadere

Nadere informatie

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv. Begeleiding Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 33101 Begeleiding individueel... 3 2 33102 Module Ondersteuning

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

69 Zorgzwaartepakketten

69 Zorgzwaartepakketten DC 69 Zorgzwaartepakketten verstandelijk gehandicapten 1 Inleiding Cliënten die zorg in het kader van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) nodig hebben, kunnen aanspraak maken op een budget daarvoor.

Nadere informatie

Toelichtingskader op productcodes/activiteiten Wmo en Jeugd.

Toelichtingskader op productcodes/activiteiten Wmo en Jeugd. Toelichtingskader op productcodes/activiteiten Wmo en Jeugd. Hieronder is op basis van het voorgestelde bekostigingsmodel voor de OWO-gemeenten een eerste aanzet opgesteld van een toelichtingskader op

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf Versie 1 juli 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Beschermende woonomgeving 5 2.3 Therapeutisch leefklimaat 5 2.4 Permanent toezicht 5 3 Indicatiecriteria 6 3.1

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING.

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING. WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-MAIL: INFO@PENNEMES.NL - WEBSITE : WWW. P E N N E M E S.NL K A M E R V A N KOOPHANDEL 41.232.103

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector V&V

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2533/izzp Zorgzwaartepakketten sector & Verzorging 2013 ZZP 3 VV Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ

Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ 20 maart 2009 Vanwege de nieuwe maatregelen in de AWBZ per 1 januari 2009 is deze brochure op enkele punten achterhaald. Hieronder vindt u de wijzigingen

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Wet Langdurige Zorg. A.L.V. 27 oktober 2014

Wet Langdurige Zorg. A.L.V. 27 oktober 2014 Wet Langdurige Zorg A.L.V. 27 oktober 2014 Aanleiding: Rapport van de WRR, waarin geadviseerd wordt tot modernisering van de AWBZ (wordt kamerbreed onderschreven. Kosten van de AWBZ stegen van 16 miljard

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen)

Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) Perceel 1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ambulant 2016 (volwassenen) 1a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Inleiding Onderdeel van de Offerteaanvraag Inkoop Wmo en Jeugd is het Perceel

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van, no.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van, no. Concept versie d.d. 19 februari 2014 Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met wijziging van het zorgpakket Zvw 2015 Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders CIZ Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders Inhoudsopgave CIZ van AWBZ naar Wlz Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg van aanvraag tot besluit Langdurige zorg

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Soort uitspraak: IgA = Indicatiegeschil AWBZ Datum: 26 oktober 2011 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: Begeleiding. Onderstaand de volledige uitspraak.

Soort uitspraak: IgA = Indicatiegeschil AWBZ Datum: 26 oktober 2011 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: Begeleiding. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: ZZP en begeleiding in groepsverband schoolgaande verzekerde In dit geschil gaat het om de vraag of een schoolgaande verzekerde met een ZZP in aanmerking kan komen voor begeleiding

Nadere informatie

Wat is zorg verandert?

Wat is zorg verandert? Zorg voor kinderen met een beperking? Huis ter Heide VG netwerken 7 November 2015 1 Wat is zorg verandert? Vier jarig samenwerkingsproject van aantal organisaties Bekostigd door VWS Samenwerking met Naar-Keuze

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek

Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek Factsheet decentralisatie AWBZ Doetinchem 4 juli 2013 Wendy van Beek Aanleiding en kern van de boodschap Er zijn veel landelijke ontwikkelingen rondom de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo en de toekomst

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

Datum 23 september 2014 Betreft Commissiebrief over meer duidelijkheid over de kinderen die vallen onder de Intensieve Kindzorg

Datum 23 september 2014 Betreft Commissiebrief over meer duidelijkheid over de kinderen die vallen onder de Intensieve Kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Datum: 21 februari 2011 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 21 februari 2011 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Indicatie voor verblijf voor dakloze verzekerden Dakloosheid op zich leidt niet tot een aanspraak op AWBZ-verblijf. Er moet sprake zijn van een grondslag op basis

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor oudere mensen met een verstandelijke beperking met het accent op verzorging en verpleging Indicatiestelling Zorg)

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Actualiteiten en pgb. Waar gaan we het over hebben? Wat is jouw beperking? Hans van der Knijff. 28 november 2014

Actualiteiten en pgb. Waar gaan we het over hebben? Wat is jouw beperking? Hans van der Knijff. 28 november 2014 Actualiteiten en pgb Hans van der Knijff 28 november 2014 Waar gaan we het over hebben? Wat is je beperking Aanvraag Pgb in Wmo Pgb in Jeugdwet Pgb in Zorgverzekeringswet Wet langdurige zorg/ Awbz Wat

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

INFORMATIEKAART SPOEDZORG

INFORMATIEKAART SPOEDZORG INFORMATIEKAART SPOEDZORG 1. Inleiding Naar aanleiding van een aantal concrete situaties bij gemeenten bleken er onduidelijkheden te bestaan rond de verantwoordelijkheden en financiering van verschillende

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Relevante wet- en regelgeving 5. Algemeen 7. Indicatiecriteria 8. Behandelvormen 9. Omvang en geldigheidsduur van de indicatie 15.

Relevante wet- en regelgeving 5. Algemeen 7. Indicatiecriteria 8. Behandelvormen 9. Omvang en geldigheidsduur van de indicatie 15. Beleidsregels indicatiestelling voor de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2016 2 Beleidsregels indicatiestelling voor de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Dagactiviteiten en kortdurend verblijf Wmo 2015

Dagactiviteiten en kortdurend verblijf Wmo 2015 Dagactiviteiten en kortdurend verblijf Wmo 2015 Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 07100 Dagactiviteit

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Formulier bij bijlage 1 Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding

Formulier bij bijlage 1 Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding Formulier bij bijlage 1 Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding Gebruik van dit formulier: Met het sluiten van de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding vragen wij u diensten en activiteiten

Nadere informatie

Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland

Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland Met deze vragenlijst kunt u zich voorbereiden op het invullen van de digitale versie op www.hhm.nl/pgbregiodenhelder Volgens onze inschatting kost

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2534/izzp ZZP 1B GGZ Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep) voor verzekerden jonger dan drieëntwintig jaar Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

PGB verpleging en verzorging

PGB verpleging en verzorging Aanvraagformulier Deel 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb is aangevraagd)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Van landelijk naar lokaal

Van landelijk naar lokaal Van landelijk naar lokaal Decentraliseren en particperen Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 7 februari 2015 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Overgang naar Wmo

Nadere informatie

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015.

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015. Beste ouder, In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 nuari 2015. Bij deze e-mail zijn twee bijlagen bijgesloten: 1. Een brief aan u als ouder

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

HET BESTE UIT TWEE WERELDEN THUIS BIJ U WELKE ZORG KUNT U VERWACHTEN? WWW.NUSANTARA.NL

HET BESTE UIT TWEE WERELDEN THUIS BIJ U WELKE ZORG KUNT U VERWACHTEN? WWW.NUSANTARA.NL HET BESTE UIT TWEE WERELDEN THUIS BIJ U WELKE ZORG KUNT U VERWACHTEN? WWW.NUSANTARA.NL HET BESTE UIT TWEE WERELDEN Eens was er geen thuis meer in Indië. U ging er weg, en trof een koud en nat Nederland.

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Wet langdurige zorg. Bijeenkomst 31 maart 2015. Christiaan Dol

Wet langdurige zorg. Bijeenkomst 31 maart 2015. Christiaan Dol Wet langdurige zorg Bijeenkomst 31 maart 2015 Christiaan Dol May 12, 2015 Inhoud bijeenkomst Kennismaking en inleiding Wettelijke kaders Spelers Wlz Wet langdurige zorg Indicatiestelling PAUZE Overgangsrecht

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Onderwerp: Samenvatting: Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Het onderwerp van dit geschil is of en zo ja, in welke situaties, een verzekerde aangewezen kan zijn op

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf

Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf Onderwerp Zorgvorm Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf Kortdurend verblijf Datum 25 april 2014 Uitgebracht aan Soort uitspraak Samenvatting CIZ Advies als bedoeld in artikel 58 AWBZ

Nadere informatie

1. Achtergronden stelselwijziging

1. Achtergronden stelselwijziging 1. Achtergronden stelselwijziging 1.1. Doelstelling Wlz In het wetsvoorstel is uitgebreid beschreven wat de doelstelling is van de Wet langdurige zorg (Wlz). 1 Het doel van deze wet is dat ouderen met

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer Hoofdkantoor Princenhof Park 3 3972 NG Driebergen Postbus 232 3970 AE Driebergen T 030-751 80 00 F 030-751 80 01 E info@ciz.nl www.ciz.nl Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels

Nadere informatie

Geriatrisch Netwerk Scheveningen Scheveningen VierKwart en SENOS

Geriatrisch Netwerk Scheveningen Scheveningen VierKwart en SENOS Kansen van de transities in zorg en welzijn Loes Hulsebosch Geriatrisch Netwerk Scheveningen Scheveningen VierKwart en SENOS 2 1 Wet langdurige zorg Regelt: Recht op zorg voor mensen die blijvend 24 uur

Nadere informatie

Vaststelling toegang zorgwetten voor volwassenen

Vaststelling toegang zorgwetten voor volwassenen Vaststelling toegang zorgwetten voor volwassenen Ontwikkeld in opdracht van de gemeente Utrecht Enschede, 1 mei 2015 LN/15/0557/btu ir. Laura Hofman dr. Patrick Jansen INTRODUCTIE Door de hervorming van

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT)

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een manier om aan te

Nadere informatie

Vergoeding van onze hulpmiddelen

Vergoeding van onze hulpmiddelen Vergoeding van onze hulpmiddelen De medische hulpmiddelen die Focal levert worden in in het algemeen vergoed. Vergoeding kan evenwel vanuit verschillende bronnen plaats vinden. Vanuit welk wettelijk recht

Nadere informatie

Informatie over zorgzwaartepakketten

Informatie over zorgzwaartepakketten Informatie over zorgzwaartepakketten voor cliënten, familie en andere betrokkenen Voor wie is deze folder? Deze informatie is voor mensen met psychiatrische problemen die voor langere tijd bij GGZ ingeest

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Datum: 30 augustus 2010 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 30 augustus 2010 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Indicatie voor verblijf van Bureau Jeugdzorg (BJz) BJz is de bevoegde instantie om een indicatie af te geven voor minderjarige verzekerden met psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) N O T I T I E Aan : Leden IVVU Van : Kees Weevers Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) Datum : 13 oktober 2014 Op 4 maart 2014 hebben minister Schippers en staatssecretaris

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Inhoud Wat gaat er gebeuren? De huidige Begeleiding Invoering Begeleiding in de Wmo Project Invoering Begeleiding Uitkomsten oriëntatiefase Vervolg: visiefase

Nadere informatie

Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek.

Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek. Bij verzekerde is sprake van de grondslagen verstandelijke handicap en psychiatrische aandoening. Zowel

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie