Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing"

Transcriptie

1 Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Typering Centre of Expertise Visie en beleid Voortgang positionering Voortgang doelstellingen Voortgang producten en diensten Voortgang doelgroepen en bereik Voortgang PR en communicatie Organisatie Voortgang organisatie en besturing Voortgang ondersteunende faciliteiten CoE HA Voortgang business development Finance en control Voortgang kosten en baten Voortgang (Co)Financiering... 14

3 1 Inleiding Deze management review beschrijft de huidige stand van zaken van het CoE HA en geeft een overzicht van de plannen en werkwijze voor de komende tijd. De vorige management review dateert van september In oktober 2013 heeft de reviewcommissie geconstateerd dat het CoE HA goede voortgang heeft geboekt. Het CoE heeft zich goed ontwikkeld als innovatieplatform. Binnen anderhalf jaar is samen met de partners voor meer dan 7 miljoen aan nieuwe concrete innovatieprogramma s in zorg en welzijn in gang gezet voor de periode t/m Intussen draaien 18 innovatiewerkplaatsen (IWP s). Vanuit het CoE HA wordt begeleiding geboden op o.a. business development en ehealth. Het management stuurt op de resultaten van de IWP s en van het Centre als geheel. Evenals de vorige keer heeft het management van het CoE HA ervoor gekozen om ter voorbereiding op de review een sterkte-zwakte analyse te maken van de actuele stand van zaken bij het CoE HA, in samenwerking met het Platform Bèta Techniek. Ter voorbereiding hiervan hebben experts van het Platform 9 telefonische interviews afgenomen bij vertegenwoordigers van de onderwijspartners, de zorgpartners, de bedrijfspartners en bij de directeur van het CoE. Op basis hiervan is een conceptanalyse gemaakt door het Platform. Deze analyse is op 22 april besproken tijdens een bijeenkomst met elf externe partners en een aantal vertegenwoordigers van de Hanzehogeschool. In de management review staat per onderwerp beschreven wat de stand van zaken is en welke ontwikkelingen in gang gezet zijn. Daarbij wordt steeds de verbinding gelegd met de criteria die OCW gesteld heeft voor 2014 en de do s en don ts zoals die zijn beschreven in het Fasemodel publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. De resultaten van de sterkte zwakte analyse zijn verwerkt in deze management review. In het analyserapport van Platform Bèta Techniek (mei 2014) staat onder meer: Het centrum heeft in een zeer korte tijd veel van de grond weten te krijgen en een goed netwerk opgebouwd. Verschillende IWP s hebben zeker de potentie om uit te groeien tot financieel zelfstandige publiek-private samenwerking. De overall conclusie is dat dit centrum (ook in vergelijking met andere centra) heel veel heeft weten te bereiken in korte tijd. Een indrukwekkend aantal IWP s is gestart en een aantal van de IWP s heeft al flinke stappen gezet. Daarnaast kan worden gesteld: In de IWP s is sterk de nadruk gelegd op het creëren van concrete producten en diensten, die uiteindelijk ook vermarkt kunnen worden, waardoor een IWP inkomsten kan genereren die nodig zijn voor een financieel zelfstandig voortbestaan. Er is een netwerk opgebouwd van 90 commerciële en niet commerciële partners. Er zijn verbindingen gelegd die anders niet tot stand waren gekomen. Er is binnen de IWP s duidelijk sprake van co-creatie tussen onderwijs en bedrijfsleven c.q. zorginstellingen. Door de vele IWP s wordt de innovatievoucher van 25k niet gezien als een subsidie, maar als een investering, die gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van producten en diensten. Het concept IWP biedt een goed platform, dat verder uitgebouwd kan worden. Door het kiezen van een aantal thema s heeft men programmalijnen kunnen uitzetten en zijn de IWP s meer dan alleen een verzameling projecten. Een groot aantal studenten participeert in de IWP s, niet alleen hbo-, maar ook mbo-studenten. Vele centra hebben deze ambitie, maar dit centrum is een van de weinige centra waar mbo en hbo samenwerken. De participatie van een lector die zowel voor mbo als hbo werkt is een groot pluspunt. In de IWP s werken verschillende onderwijsinstellingen samen, niet alleen een aantal hbo-scholen, maar ook RUG, UMCG en ROC s. Door deze gezamenlijke aanpak heeft het hbo/mbo zich ook een sterkere positie weten te verwerven binnen netwerken zoals het HANNN, waar vooral de universiteiten een dominante positie hebben. 1

4 Het centrum heeft zich de afgelopen tijd vooral gericht op het opstarten en begeleiden van de IWP s. Een belangrijke mijlpaal die bereikt dient te zijn om van fase 1 naar fase 2 te kunnen is het vaststellen van de gewenste positionering in de markt ten opzichte van anderen, inclusief het bijbehorende business model, de doelgroepen en de financiering. Dan kan fase 2 ook snel doorlopen worden. De uitdagingen voor de komende jaren zijn: - Sterkere positionering en profilering (inclusief duidelijke innovatievisie) - Focus op thema s, cluster IWP s - Versterken van ondernemerschap en business development We kunnen ons vinden in de conclusies van het Platform Bèta Techniek en zijn trots op het vele dat in weinig tijd is bereikt. De verbeterpunten zijn heel logisch, gezien het feit dat het CoE HA nog geen anderhalf jaar bestaat. We hebben ervoor gekozen om te starten vanuit de innovatiewerkplaatsen. Nu het concept van de IWP s staat, komt de fase dat we het CoE HA als geheel sterk neerzetten als platform voor publiek-private samenwerking op Healthy Ageing en sterkere verbindingen gaan leggen tussen de IWP s. Opmerking: we spreken van bedrijven als we organisaties in de commerciële private sector bedoelen. Daarnaast zijn er zorg- en welzijnsinstellingen en kennisinstellingen betrokken als partner bij het CoE HA. De management review is geschreven vanuit de Hanzehogeschool als penvoerder en eindverantwoordelijke van het CoE HA. In een aantal teksten ligt daardoor een relatief groot accent op de inbreng vanuit de Hanzehogeschool, echter in het ontwikkelen van concrete activiteiten en het maken van inhoudelijke keuzes hebben alle partners een rol. De conceptversie is in de adviesraad besproken en in de stuurgroep. Tevens is het concept voorgelegd aan de beoordelingscommissie en een aantal van de betrokken deans, lectoren en trekkers van IWP s. De reacties zijn verwerkt. 1.1 Typering Centre of Expertise Het Centre of Expertise Healthy Ageing is één van de achttien Centres of Expertise die op dit moment worden ingericht in Nederland rond thema's die gelden als belangrijke (inter)nationale speerpunten. Het CoE HA richt zich op de maatschappelijke en economische uitdagingen in de zorg- en welzijnssector. Deze sector heeft te maken met vergrijzing, ontgroening, individualisering en technologische innovaties. Door o.a. de vergrijzing stijgen de zorgkosten enorm. Voor Noord- Nederland geldt daarnaast dat in de krimpgebieden de kwaliteit van zorg nog extra onder druk staat. In Nederland is het CoE HA het enige Centre of Expertise dat zich richt op Zorg en Welzijn. Het CoE HA is voor Noord-Nederland een volgende stap in aansluiting op eerdere initiatieven. Deze initiatieven hebben geleid tot het ontstaan van netwerken en programma s binnen de thematiek van Healthy Ageing. Kennisinstellingen, bedrijven en overheden hebben zich in 2009 verbonden in het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN). Binnen de Hanzehogeschool Groningen is Healthy Ageing een zwaartepunt: het is de centrale thematiek van kenniscentrum CaRES, en andere kenniscentra werken vanuit hun eigen context aan de Healthy Ageing-thematiek. De gezamenlijke noordelijke hogescholen hebben bovendien in het sectorplan Scholen voor Ambitie Healthy Ageing gekozen als een gezamenlijk strategisch thema. Eind 2012 heeft het ministerie van OCW besloten vier miljoen euro subsidie toe te kennen aan het nieuwe CoE HA, voor innovaties op het gebied van gezond opgroeien en gezond ouder worden. Op 1 januari 2013 is het CoE HA van start gegaan. Daarbij werkt de Hanzehogeschool Groningen (HG) inmiddels samen met ruim 120 partners, waarvan er bijna 100 actief betrokken zijn in de innovatiewerkplaatsen. Tot de partners behoren onder andere het UMCG, NHL Hogeschool, Van Hall Larenstein, Stenden, de noordelijke ROC s, zorg- en welzijnsinstellingen (o.a. ziekenhuizen, Timpaan Groep, Tinten Welzijnsgroep, ZuidOostZorg Friesland, GGD/GGZ) en bedrijven (o.a. Ordina, VitalinQ). De Hanzehogeschool is penvoerder van het CoE HA en daarmee eindverantwoordelijk. In totaal gaat het om 16 miljoen euro, 2

5 inclusief de 4 miljoen subsidie. Het CoE HA maakt onderdeel uit van de prestatieafspraken die de Hanzehogeschool Groningen heeft gemaakt met het Ministerie van OCW. Onlangs zijn in overleg met de partners de missie en visie aangescherpt. Daarbij is meer accent gelegd op de rollen en meerwaarde van het CoE als innovatieplatform. Ook is de visie op innovatie explicieter beschreven. Missie: Het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) is een netwerkorganisatie van bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs- en kennisinstellingen, die gezamenlijk praktische innovatie van zorg en welzijn bewerkstelligen en kennis daarover ontwikkelen voor nieuw en beter onderwijs. Het CoE HA draagt door nieuwe markttoepassingen, dienstverlening aan bedrijven en instellingen bij aan de verbetering van de beroepspraktijk, vergroting van gezondheid en welzijn en participatie van burgers (jong en oud) en aan versterking van de economie. Visie: Het CoE HA is in 2016 een duurzaam en toekomstbestendig netwerk waarin partijen samenwerken aan praktijkgerichte vragen en innovaties in zorg en welzijn. Het CoE HA is financieel gezond en draait vanaf 2016 zonder subsidie. In het CoE HA is sprake van publiek-private samenwerking op het terrein van active and healthy ageing. Ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten werken in multidisciplinair verband samen aan onderzoek, innovatie en het bevorderen van de kwaliteit van onderwijs. Het CoE HA initieert nieuwe activiteiten, verbindt partners, biedt ondersteuning en borgt de kwaliteit. Om innovaties met maatschappelijke en/of economische meerwaarde succesvol op de markt te brengen biedt het CoE HA ondersteuning op business development, ehealth/technologie en onderwijs/opleiden van professionals. (Top)onderwijs, toegepast onderzoek, innovaties in zorg en welzijn en om-, bij- en nascholing zijn nauw aan elkaar gelieerd. Op deze wijze bieden de beroepspraktijk van zorg en welzijn, bedrijven en onderwijsinstellingen samen toegevoegde waarde aan onderwijs, onderzoek, business en human capital op het gebied van healthy ageing. Visie op innovatie: Het CoE HA richt zich op het realiseren van praktijkgerichte innovatie. Dit betreft het verbeteren en doorontwikkelen van bestaande producten, diensten en onderwijs en het implementeren van innovaties in de praktijk. We sturen op innovaties die zodanig worden ontwikkeld, dat ze reproduceerbaar en opschaalbaar zijn. Er is een relatief grote kans van slagen door het optimaal benutten van bestaande expertise. Daarnaast wil het CoE HA enkele disruptieve innovaties realiseren, met geheel nieuwe diensten en producten. 3

6 2 Visie en beleid Dit hoofdstuk beschrijft de voortgang, als het gaat om de positionering, de doelstellingen, producten en diensten en bereik studenten en bedrijven. Het CoE HA heeft een voortvarende start gemaakt, wat onder meer blijkt uit het aantal innovatiewerkplaatsen dat al van start gegaan is en de eerste innovaties die gerealiseerd zijn. De eerste twee jaar richten we ons op de opbouw van de regionale innovatiewerkplaatsen met de partners en volgen we de nationale en internationale ontwikkelingen. In het derde en vierde jaar zullen we ons meer richten op de landelijke rol van het CoE HA, ook in relatie tot de Europese plannen en ontwikkelingen. 2.1 Voortgang positionering Het CoE HA is een duidelijk herkenbare organisatie die zich van andere initiatieven in Noord-Nederland onderscheidt door de samenwerking tussen onderzoek, onderwijs, bedrijven en instellingen met de nadruk op praktijkgerichte innovaties. Het CoE HA onderscheidt zich onder meer door het grote aandeel praktijkgericht onderzoek en de sterke betrokkenheid van studenten. Door de gekozen opzet met innovatiewerkplaatsen met een grote in kind bijdrage van de partners heeft het CoE HA een grote uitvoeringscapaciteit. Bovendien is er door de aanwezigheid van de onderwijsinstellingen een directe lijn naar het opleiden van professionals. Het CoE HA draagt door de gekozen opzet bij aan verdere versterking van het noordelijke speerpunt Healthy Ageing, het sluit aan bij de Top sector Life Sciences and Health (LSH) en het biedt kansen voor vergroten van de economische bedrijvigheid. Het CoE HA sluit aan bij de brede aanpak van het thema Healthy Ageing in Noord-Nederland. Noord-Nederland onderscheidt zich door de focus op preventie, participatie en een gezonde leefstijl van jong tot oud. Op 1 juli 2013 is Noord-Nederland in Brussel door het European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing uitgeroepen tot een van de top drie voorbeeldregio s in Europa op het gebied van Active & Healthy Ageing. Het CoE HA sluit aan op de Human Capital Agenda van de topsector Life Sciences & Health, die vraagt om nieuwe opleidingen voor specialismen in de gezondheidstechnologie, een goede inbedding van gezondheidstechnologie in de curricula van de overige opleidingen, intensieve samenwerking tussen moderne gezondheidszorgpraktijken, bedrijfsleven en opleidingen en het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de sector, de opleidingen en het werken in de zorg. Een goed voorbeeld van samenwerking is het Centre of Expertise Healthy Ageing, waar hogescholen en ondernemers de innovatiekracht versterken. Rob van Leen, boegbeeld Life Sciences and Health in Life Science & Health Special, Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant. Maart 2014 In Noord-Nederland zijn meerdere netwerken actief op het terrein van Healthy Ageing. Door het HANNN, ZIF, UMCG en andere partners wordt het CoE HA beschouwd als een waardevolle toevoeging aan het netwerk, met name door het grote aantal concrete projecten in de IWP s, de sterke participatie van bedrijven en het accent op praktijkgericht onderzoek, opleiden van professionals en het implementeren van innovaties in de praktijk. Het Zorg Innovatie Forum (ZIF) participeert actief in twee innovatiewerkplaatsen. Het CoE HA zal binnen Noord Nederland haar positie komende jaren verder versterken en ook op landelijk niveau zal het CoE HA een steeds belangrijkere rol gaan vervullen op het terrein van Healthy Ageing. Waar mogelijk haken we aan bij Europese ontwikkelingen. Een aantal partners is al betrokken bij Europese projecten en ontwikkelingen waaronder het European Innovation Partnership Active and Healthy Ageing. 4

7 2.2 Voortgang doelstellingen OCW criteria 2014: 1. Ten aanzien van de gestelde doelstellingen is sprake van substantiële en aantoonbare vooruitgang Sinds de review in 2013 heeft er verdere vooruitgang plaatsgevonden ten aanzien van de doelen: - In samenspraak met de partners zijn de missie/visie en doelen verder aangescherpt en is de meerwaarde van het CoE HA beschreven. - Bij het CoE HA zijn inmiddels ruim 120 partners aangesloten, waarvan bijna 100 actief betrokken zijn in de innovatiewerkplaatsen. - Er zijn in januari nieuwe innovatiewerkplaatsen gestart, waardoor het totaal nu staat op 18. Nieuwe innovatiewerkplaatsen zijn in voorbereiding. Aanvragen worden eind juni ingediend. Het streven is dat er eind innovatiewerkplaatsen operationeel zijn. - De innovatiewerkplaatsen leveren de eerste concrete resultaten op. - Het CoE HA biedt ondersteuning aan de partners in de innovatiewerkplaatsen op business development, ehealth-technologie en onderwijsontwikkeling/bijscholing professionals. - Elk jaar worden waar nodig verschillende onderdelen van het businessplan geactualiseerd. Op basis van de aangescherpte missie en visie is voor het CoE HA het volgende hoofddoel geformuleerd: Na vier jaar is het CoE HA een duurzaam ecosysteem voor publiek-private samenwerking. Het is een innovatieplatform met 25 innovatiewerkplaatsen, waar tientallen praktijkgerichte onderzoeken en implementaties van nieuwe zorg- en preventieoplossingen plaatsvinden. Het CoE HA schaalt de resultaten op naar landelijke en eventueel internationale toepassing en zorgt voor inbedding in nieuw en verbeterd onderwijs. Het hoofddoel is uitgewerkt in subdoelstellingen en prestatie indicatoren voor de komende 4 jaar. Hieronder staat in tabelvorm de voortgang ten aanzien van de subdoelstellingen en prestatie indicatoren weergegeven. De pi s Waarde jaar 1 en 2 en jaar 3 en 4 zijn afkomstig uit het oorspronkelijke Businessplan. Subdoelstellingen Het CoE ontwikkelt in de periode tot 2017 een netwerk van innovatiewerkplaatsen. In een periode van 4 jaar initieert en voert het CoE praktijkgericht onderzoek uit (4 grote en 15 kleinere projecten). Het CoE HA actualiseert onderwijs en ont- Prestatie indicatoren Aantal innovatiewerkplaatsen Aantal deelnemende bedrijven/zorg- en welzijnsinstellingen Aantal deelnemende onderwijsinstellingen/ kennisinstellingen Aantal hbo- En mbo-stagiairs Aantal onderzoeksprogramma s met aandacht voor leren, voeding, bewegen (sport) Kleinere onderzoeksprojecten Aandacht voor ouderenzorg in de verpleegkun- Waarde jaar 1 en Waarde jaar 3 en Verdubbeling aantal Stand van zaken juni In verschillende iwp s is de onderwijsontwikkeling een van de doelen/ activi- Stand van zaken april mbo stagiairs 61 hbostagiairs 21 onderzoeksprojecten 71 Nulmeting is bij een aantal partners uitgevoerd. 5

8 wikkelt nieuw onderwijs ten behoeve van het hbo en het mbo (in samenwerking met mbo, hbo en zorg- en welzijnsinstellingen). Er zijn in de periode tot 2017 innovaties/ toepassingen/ producten die geschikt zijn voor de markt (valorisaties) Start ups (nieuw toevoegde pi) Het CoE HA is financieel gezond en de inkomsten dekken de kosten. dige, paramedische, welzijns- en aanverwante hboen mboopleidingen Aandacht voor technologie en e- health in bovengenoemde opleidingen Hoeveelheid ontwikkeld onderwijs op basis van input van de partners (zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven) Aantal innovaties Waarvan aantal regionaal toepasbare zorginnovaties Waarvan aantal nationaal toepasbare zorginnovaties Waarvan aantal Europees toepasbare zorginnovaties Aantal nieuwe bedrijven op het gebied van Healthy Ageing Financiële bijdrage van partners (cash inkomsten) binnen 4 jaar ects. Verdubbeling aantal ects. Verdubbeling aantal ects teiten. De resultaten worden pas (i.v.m. doorlooptijd van onderwijsontwikkeling) na twee jaar verwacht. Ook de stand van de te verwachten innovaties zal pas na twee jaar zichtbaar worden. O.a. HG start in credits nieuw ontwikkeld onderwijs (3 minoren); Alfacollege verschillende modulen en aanpassen competentieprofielen en kwalificatiedossiers K pm Bijdrage in het eerste jaar is ,- cash van partners tot april 2014 is 136K aan cash toegezegd in de IWP s Nu de basis voor het CoE HA is gelegd, gaan we focussen, kiezen en positioneren. Komende maanden wordt sterk ingezet op de positionering en profilering van het CoE HA; het uitwerken van het business model en het sterker sturen op thema s en samenhang tussen de IWP s. Het doel is dat het CoE HA na vier jaar structureel kan functioneren zonder overheidssubsidies. Hiervoor werken we het business model voor het CoE HA komende tijd verder uit, in samenwerking met partners van het CoE HA en experts op dit terrein. Er ligt een aantal alternatieve verdienmodellen (zie paragraaf 4.1). Bij de uitwerking gebruiken we de uitkomsten van de risico-analyse die in het voorjaar van 2014 is uitgevoerd. Waar nodig zullen we alternatieve scenario s ontwikkelen. 6

9 2.3 Voortgang producten en diensten OCW criteria 2014: 2. In het werkveld is het Centre bekend, en worden de (verwachte) opbrengsten van het Centre als waardevol beschouwd. Het CoE HA is een duidelijk herkenbaar centrum, dat zich van andere initiatieven in Noord Nederland onderscheidt door de nadrukkelijke samenwerking tussen onderzoek, onderwijs, bedrijven en zorginstellingen, met de nadruk op praktijkgerichte innovaties. Dat het centre bekendheid en betekenis krijgt in de regio blijkt ook uit de groei van het aantal partners in de afgelopen maanden en de grote belangstelling voor het aanvragen van innovatiewerkplaatsen. Het onderscheidend vermogen van het CoE HA ten opzichte van andere netwerken is met name de grote beschikbare expertise en menskracht en de praktische insteek. Tijdens de sterkte zwakte analyse in april 2014 werd dit bevestigd. Tevens werd aangegeven dat het CoE HA verbindingen tot stand brengt in de publiek-private samenwerking die anders niet waren gelegd. Centre of Expertise Healthy Ageing Het CoE HA biedt voor de partners de volgende diensten aan: - Een groot netwerk met veel expertise en kennisdeling. - Ondersteuning en advies bij het opzetten en inrichten van de innovatiewerkplaats, met name als het gaat om business development, ehealth en onderwijs. In totaal zijn nu 18 innovatiewerkplaatsen actief op de thema s: Bewegen en sport; Voeding; Wonen, vrije tijd en zorg; Welzijn en zorg; ehealth en technologie; Jeugd en Leefstijl; en Arbeid en Zorg. - Informatieve bijeenkomsten en kennisdeling via themabijeenkomsten, voortgangsgesprekken met IWP s en een jaarlijks symposium. De partners zien duidelijk de meerwaarde van de innovatiewerkplaatsen. Dit blijkt onder meer uit de grote belangstelling voor deelname aan de innovatiewerkplaatsen en het aantal aanvragen. Met name het grote netwerk, de publiek-private samenwerking in de innovatiewerkplaatsen en de sturing op business development maakt dat men verwacht dat het CoE HA waardevolle producten en diensten op zal leveren. De innovatiewerkplaatsen In de innovatiewerkplaatsen is sprake van co-creatie. Partners afkomstig uit bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen en kennisinstellingen werken veelal in samenspraak met klanten/gebruikers aan praktijkgericht onderzoek en de beoogde innovaties. Het praktijkgerichte onderzoek is tegen relatief lage kosten door de inbreng van de hogescholen (onderzoekers, lectoren, kennis en ervaring) en de betrokkenheid van studenten. Innovatiewerkplaatsen kunnen alleen starten als er innovatieve producten en diensten ontwikkeld worden met maatschappelijke en economische meerwaarde op de gekozen thema s. Dit staat in de voorwaarden voor het aanvragen van een innovatiewerkplaats. In de 18 innovatiewerkplaatsen vindt veel praktijkgericht onderzoek plaats. De ruim 20 onderzoeksprogramma s, de ruim 70 onderzoeksprojecten en de 5 promotietrajecten gaan de komende tijd veel resultaten opleveren. Het CoE zet sterk in op de verbinding tussen de iwp s op thema s en de vraagsturing vanuit de markt. Voorbeelden van producten en diensten die de innovatiewerkplaatsen zullen ontwikkelen zijn: toolkits, leefstijlprogramma s, gevalideerde app s, nascholingen voor professionals, zelfmonitoringdienst, serious games. Het CoE HA heeft een overzicht gemaakt van alle te verwachten resultaten per IWP. Komend jaar zullen waarschijnlijk nog circa 7 innovatiewerkplaatsen starten. Vanuit de innovatiewerkplaatsen zijn nu al de eerste concrete en innovatieve producten en diensten opgeleverd. Een aantal voorbeelden van concrete resultaten tot nu toe (mei 2014): IWP Clinical Malnutrition : Ontwikkeling van een nieuwe app, de Pt-Global app. Met de Pt-Global app kan niet alleen worden gescreend op ondervoeding, maar juist ook ondervoeding worden vastgesteld en gemonitord. Het doel van de IWP Clinical Malnutrition is de kennis rondom voeding en beweging in relatie tot ondervoeding te vergroten, zowel bij de professional als bij de patiënt/cliënt. 7

10 De beoogde innovaties dragen bij aan efficiëntie en effectiviteit binnen de zorg (o.a. diëtetiek en fysiotherapie) en daarmee aan een gezonde leefstijl van de patiënt. Partners van IWP Clinical Malnutrition zijn o.a. UMCG Kaakchirurgie (trekker), FrieslandCampina, Ordina, Hanzehogeschool Groningen, Mediq Tefa. De Pt-Global is als testversie gepresenteerd tijdens de Clinical Nutrition Week 2014 in Savannah, USA. IWP Active Ageing: ehealth platform 'leef gezond met diabetes' voor mensen met diabetes met interactieve informatie over diabetes, beweging en gezonde voeding. Het platform is geïntegreerd met de activity tracker Fitbit Zip. Op onderwijs gebied: Scholingsdag voor zorgverleners over gebruik e- Health platform, diabetes, psychosomatiek, Fitbit en motivational interviewing. Op het gebied van onderzoek: Set meetinstrumenten om verandering van gedrag (beweging, voeding en motivatie) te kunnen kwantificeren. IWP Kind in de Wijk: Analyse van de wijkplannen is gedaan, keuze van de speerpunten is gemaakt; uitvoeringsplan, voeding en bewegen. Nu wordt er concreet gewerkt aan analyse van de opbrengsten tot nu toe m.b.t. voeding en bewegen, validatiebijeenkomst is gepland met de belangrijkste stakeholders. IWP Health Space Design: Ontwerpvoorstellen ter verbetering van: de wayfinding voor ouderen in het UMCG; de wayfinding voor alle bezoekers in Martini Ziekenhuis Groningen; de positionering van Facility Management in het bouwkundig ontwerpproces (UMCG); organisatorisch-ruimtelijke thema s aangedragen door s Heerenloo. IWP Health Food & Technolgy: Gouden standaard aminozuurprofilering opgezet. Bedrijfskundige informatiestroom opgezet door Telson en Ordina. Start van product development met Medisch Centrum Leeuwarden en Koninklijke Koopmans om te komen tot gezonde voeding van voorheen waardeloze afvalstromen van garnalen en wei. IWP Maatschappelijke Participatie van mensen met een psychische beperking: Realisatie van rehabilitatieplan en wordt nu ingebouwd in EPD. De IRB gedachte is wijd verspreid en trainingen zijn gestart voor rehabiliteitsplan. Nu wordt er concreet gewerkt aan de Woonschool en herstelacademie. Deze zullen ervoor zorgen dat we een duurzame ambulantisering kunnen maken. Onderwijs Met de kennis van de innovaties in de praktijk van zorg en welzijn en de vernieuwingen die in de innovatiewerkplaatsen ontstaan, geeft CoE-HA een impuls aan (vraaggestuurde) vernieuwing en uitbreiding van het onderwijs op het brede terrein van Healthy Ageing. Het CoE HA ondersteunt de ontwikkeling van masters, bachelors, majors, minoren en excellentieprogramma s. Verder biedt CoE-HA studenten, docenten, leerlingen en professionals uit wo, hbo en mbo de gelegenheid deel te nemen aan praktijkprojecten zoals die worden uitgevoerd in o.a. de innovatiewerkplaatsen. In januari 2014 waren al 160 studenten betrokken bij de IWP s. Ook biedt het CoE HA ondersteuning aan de IWP s op onderwijsontwikkeling en het opleiden van professionals. Voorbeelden van concrete activiteiten die in gang gezet zijn: Ontwikkeling 3 masteropleidingen: Master Healthy Ageing Sport, healthcare & wellbeing, (Hanzehogeschool); Master Talentkracht, gezond opgroeien (Hanzehogeschool); Zorgtechnologie, (NHL Hogeschool). Bij elke masteropleiding hoort een boegbeeld lector, die ook betrokken is bij IWP s en die masterstudenten zal inzetten bij onderzoek en innovatie binnen IWP s. Ontwikkeling topminor Toekomst in Gezondheid (30 credits, start september 2014: samenwerking vier noordelijke hogescholen). Ontwikkeling minoren Financieel Management in de Zorg en Zorgmarketing (beide 30 credits, Hanzehogeschool, start september 2014) Ontwikkeling modulen ouderen en aanpassen competentieprofielen en kwalificatiedossiers voor technische medewerkers en zorgverleners (Alfa College) Inrichten elektronische leeromgeving (Stichting ZON) met onderwijsmateriaal over veel ehealth/technologie thema s. 8

11 Het CoE HA biedt de partners een aantal ondersteunende diensten aan, zoals advies op het gebied van business development, ehealth en onderwijs. Er worden voortgangsgesprekken gevoerd met de trekkers van de IWP s en door middel van themabijeenkomsten en een jaarlijks symposium wordt expertise en kennis gedeeld binnen een breed netwerk. 2.4 Voortgang doelgroepen en bereik Bij het CoE HA hebben zich inmiddels 122 partners aangesloten, waarvan er ruim 96 actief betrokken zijn bij de innovatiewerkplaatsen. Het aantal partners is het afgelopen jaar sterk gegroeid. In de eerste tranche zijn 6 innovatiewerkplaatsen gestart, in de tweede tranche 8 en in de derde tranche 4. In onderstaande tabel staat een overzicht met het aantal partners dat actief betrokken is in de eerste 18 innovatiewerkplaatsen. Het aantal betrokken partners is in onderstaande tabel afgezet tegen de pi s uit het oorspronkelijke businessplan. Type organisatie Aantal partners in CoE Aantal partners actief in iwp PI: Waarde jaar 1 en 2 PI: Waarde jaar 3 en 4 Bedrijven Zorg- en welzijnsinstellingen Kennisinstellingen Onderwijsinstellingen MBO Onderwijsinstellingen VMBO 2 2 Netwerkorganisaties 7 5 Overheden 5 5 Totaal Tabel: Aantal partners in CoE HA, stand van zaken mei 2014 De onderwijsinstellingen die betrokken zijn bij het CoE HA hebben een aanbod van opleidingen die professionals opleiden voor de zorg en welzijnssector, zowel op mbo niveau als op hbo niveau. Het CoE HA heeft niet zozeer tot doel om het aantal studenten in deze sector te vergroten, dan wel om studenten beter voor te bereiden op de praktijk en de uitdagingen in de zorg- en welzijnssector. Daarnaast is het doel om het aantal studenten uit andere sectoren, zoals studenten uit economische opleidingen en technische opleidingen te interesseren en op te leiden voor de uitdagingen in de zorg- en welzijnssector. Studenten werken regelmatig in multidisciplinaire opdrachten samen met studenten van verschillende opleidingen, bijvoorbeeld bij opdrachten rondom zorg en technologie. Het doel is om het aantal studenten uit deze nadere sectoren dat werkt aan Healthy Ageing gerelateerde opdrachten te vergroten. Vanaf september 2013 is het aantal studenten dat werkt en leert in de innovatiewerkplaatsen sterk toegenomen. In verschillende innovatiewerkplaatsen wordt ervaring opgedaan met het concept leerwerkplaatsen. In totaal zijn al ongeveer 160 studenten betrokken bij de innovatiewerkplaatsen. Met name de innovatiewerkplaats Welzijn en zorg ouderen: innoveren door leren werkt met grote groepen mbo en hbo studenten. Het aantal studenten dat betrokken is bij de innovatiewerkplaatsen zal verder stijgen. We verwachten komend jaar een verdubbeling. Het aantal studenten dat HA gerelateerd onderwijs volgt zal verder toenemen, onder andere door het aanbod van nieuw onderwijs op dit vlak. 9

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 www.vanhall-larenstein.nl Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht VHL Voorwoord College van Bestuur VHL 1. Van Hall Larenstein

Nadere informatie

Business Plan. Automotive Centre of Expertise (ACE)

Business Plan. Automotive Centre of Expertise (ACE) Business Plan 8 december 2010 Rev. 4.1 Automotive Centre of Expertise (ACE) High Tech Mobility Executive Summary De Hogescholen HAN, Fontys en het Nederlandse Automotive bedrijfsleven dienen een aanvraag

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Tomorrow s Electricity Grid

Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Tomorrow s Electricity Grid Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise Een samenwerking met en voor het energiegerelateerde bedrijfsleven Tomorrow s Electricity Grid Met dank aan TUDelft, Prof. Van der

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 9 april 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. Toelichting:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Rapportage mei t/m augustus 2014

Rapportage mei t/m augustus 2014 Aan: Raad van Toezicht Van: College van Bestuur Onderwerp: Bestuurlijke rapportage Kenmerk: NOTCVB14/13866 Bijlage: 3.2 Rapportage mei t/m augustus 2014 Inleiding In deze bestuurlijke rapportage geeft

Nadere informatie

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3.

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. Inleiding 4 4. Perspectief op lange termijn 6 4.1. Omgevingsanalyse

Nadere informatie

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Mediacompetenties. Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! PROJECTPLAN. 16 april 2012

Mediacompetenties. Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! PROJECTPLAN. 16 april 2012 PROJECTPLAN Mediacompetenties Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! 16 april 2012 Van: BTB fonds, A&O fonds Grafimedia. 1 Korte projectbeschrijving. Aanleiding De media-

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan Maritieme Academie Holland: samen sterker Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan april 2013 1. INLEIDING 3 1.1. WIE? 3 1.2. BELANGHEBBENDEN 4 1.3. GROEIMODEL PARTNERS 5 1.4. POSITIE TECHNIEK

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs

publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs Opleidingshuis Onderzoekshuis Leven lang leren Laboratorium Projectbureau Marketingorganisatie Netwerkorganisatie Loket verkoopkantoor

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie