School-Muziek-Sport: Doen meer kinderen mee?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School-Muziek-Sport: Doen meer kinderen mee?"

Transcriptie

1 School-Muziek-Sport: Doen meer kinderen mee? SMS-Kinderfonds Dordrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Doelgroep, harde kern 3. Bekendheid en gebruik 4. Participatie Kinderen die opgroeien in arme gezinnen zijn extra kwetsbaar. Arme kinderen doen het vaak minder goed op school, vertonen vaker probleemgedrag en zijn vaker sociaal uitgesloten dan hun rijkere leeftijdsgenootjes. Om meer kinderen mee te laten doen, kunnen hun ouders een beroep doen op het SMS- Kinderfonds. Bij de start van het SMS-Kinderfonds in 2006 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) een nulmeting uitgevoerd. Dit jaar maten we het bereik, gebruik én effect van het fonds. Begin 2006 werd het SMS-Kinderfonds in het leven geroepen. Het fonds is een onderdeel van het armoedebeleid van de gemeente Dordrecht en heeft tot doel de maatschappelijke participatie van kinderen uit arme gezinnen te vergroten. Dit kan door een groter aandeel kinderen uit arme gezinnen te laten deelnemen aan sportactiviteiten, muziekles, schoolreisjes en schoolkampen. Voor de uitvoering van het SMS-Kinderfonds werkt de gemeente samen met Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds. De signalering en aanmelding van de kinderen gebeurt door scholen en hulpverleners (zoals GGD en Jeugdzorg). Kinderen en jongeren tot 18 jaar, woonachtig in Dordrecht in een armoedesituatie komen in aanmerking voor het SMS-Kinderfonds. Als inkomensgrens werd 120% van het wettelijke minimumloon (WML) gerekend, sinds 2012 is dit teruggeschroefd naar 110%. De gemeente had het streven om middelen uit het SMS-Kinderfonds pas in te zetten als voorliggende voorzieningen (bijzondere bijstand, kinderbijslag, kindertoeslag, tegemoetkoming studiekosten etc.) waren benut. Een beoogd neveneffect van het SMS-Kinderfonds was dan ook een betere benutting van de bestaande voorliggende voorzieningen. Vanwege bezuinigingen wordt hier niet meer actief op ingezet. Bij de start van het SMS-Kinderfonds is door het OCD (in 2006) een nul-meting 1 uitgevoerd. In deze meting laten we zien in welke mate het SMS-Kinderfonds bijdraagt aan de participatie van kinderen uit arme gezinnen. De verschillen met 2006 zijn, gezien alle andere invloeden in dat tijdsbestek, te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de invloed van het beleid op de ontwikkelingen. In deze factsheet gaan we daarom niet in op verschillen met de uitkomsten in Conclusies Bereik en gebruik SMS-Kinderfonds Ruim 10% van de Dordtse kinderen groeit op in een huishouden met een inkomen <110% wettelijk sociaal minimum (WSM). De doelgroep van het SMS-Kinderfonds in Dordrecht bestaat daarmee uit minimaal kinderen. Het SMS-Kinderfonds bereikte in 2011 in Dordrecht ruim kinderen. Daarmee maakt ongeveer 65% van de Dordtse kinderen uit een gezin met een inkomen <110% WSM gebruik van het SMS-Kinderfonds. Toch zien we dat er nog zo n Dordtse kinderen op geen enkele manier participeren. Een groot deel daarvan zal uit deze gezinnen met een laag inkomen komen, maar om daar zeker van te zijn is nader onderzoek nodig. In ieder geval kunnen er dus nog tot kinderen méér worden bereikt. 1 J.M. Schiff (2006). 0-meting SMS- Kinderfonds. Onderzoekcentrum Drechtsteden. 2

2 Direct effect SMS-Kinderfonds Opvallend is dat ouders die al vier jaar of langer gebruik maken van het SMS- Kinderfonds (de kerngroep), bekender zijn met de landelijke en de gemeentelijke voorzieningen, dan ouders die een inkomen hebben tot 110% van het WML. De voorlichting die medewerkers van het SMS-Kinderfonds hierover geven is dus van belang voor deze groep. Daarnaast valt te verwachten dat ouders die tot de kerngroep behoren veel meer moeite hebben met het rondkomen dan ouders die een inkomen hebben tot 110% van het WML. Toch zien we dat net wat meer ouders uit de kerngroep een warme maaltijd op tafel kunnen zetten. Het lijkt erop dat deze ouders dus net wat meer draagkracht hebben door het SMS-kinderfonds. Daarnaast blijkt dat het aandeel kinderen uit de kerngroep dat vanwege financiële redenen niet sport of naar zwemles gaat, lager is dan bij ouders met een inkomen <110% WML. Hieruit blijkt duidelijk dat zij door het SMS-Kinderfonds beter in staat zijn noodzakelijke activiteiten als zwemles en sport te bekostigen. Langdurig effect SMS-Kinderfonds Ongeveer 65% van de Dordtse kinderen uit een gezin met een inkomen <110% WSM maakt gebruik van het SMS-Kinderfonds. Negen op de tien gezinnen die gebruik maken van het fonds geven aan dat (nog steeds) één of meer van hun kinderen niet deel kunnen nemen aan diverse activiteiten vanwege de kosten. Wat de betekenis is voor de kinderen die een bijdrage krijgen van het fonds om mee te doen, laat zich deels raden. Er zijn diverse onderzoeken die laten zien dat deelname aan (een van deze) activiteiten ook effecten heeft op de participatie in de samenleving op latere leeftijd. In het hier en nu zal meegaan op schoolreisje of lid zijn van een sportclub, hen plezier doen. Maar of ze er door deze deelname ook meer bijhoren of meer aansluiting vinden zou een zeer interessant vervolgonderzoek kunnen zijn. 2 Doelgroep en harde kern Hoeveel gezinnen zouden gebruik kunnen maken van het SMS-Kinderfonds? Wat zijn kenmerken van deze gezinnen en hoe is hun financiële situatie? De doelgroep van het SMS-Kinderfonds bestaat uit kinderen die opgroeien in een huishouden tot 110% van het Wettelijk Minimum Loon (WML). Tot en met 2011 gold dit voor kinderen die opgroeiden in een huishouden tot 120% WML. Omvang doelgroep Hoeveel kinderen precies in aanmerking komen voor het SMS-Kinderfonds is onbekend, maar gelet op landelijke gegevens is de schatting dat ruim kinderen van 5 tot 18 jaar in Dordrecht opgroeien in huishoudens tot 120WML 2. Om de schatting nog iets beter toe te kunnen spitsen op Dordrecht kijken we naar de meest recente cijfers over het aantal kinderen van 0-18 jaar dat opgroeit in huishoudens tot 110% WSM 3 (Wettelijk Sociaal Minimum) of 120%WSM. We zien dat ongeveer 10% van de Dordtse kinderen in 2009 in een gezin leefde met een inkomen tot 110% WSM (tabel 2.1). Landelijk was dat net geen 9%. Tabel 1 Aantal Dordtse kinderen (0 t/m 18) in particuliere huishoudens categorie aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel totaal tot 110% WSM tot 120% WSM Bron: RIO Het CBS bericht in de armoedemonitor dat het aantal kinderen in armoede in de jaren direct na de economische recessie van een piek bereikte, om vervolgens terug te lopen tot zijn laagste punt in Sinds 2008 neemt het aantal 2 A. Roest (2011). Kunnen méér kinderen meedoen? Veranderingen in de maatschappelijke deelname van kinderen, SCP. (Het SCP legde de ondergrens bij 5 jaar, omdat er voor die tijd nauwelijks sprake is van maatschappelijk meedoen.) Volgens het SCP (op basis van het ) leeft 12% van de kinderen 5-18 in een huishouden met een inkomen <120%. 3 Het WSM is afgeleid van het WML. Het WML is een vast bedrag, ongeacht huishoudensituatie. Hoewel in allerlei verordeningen en wetteksten staat dat de grens ligt op 110%WML, wordt in de praktijk vaak gebruik gemaakt van het afgeleide WSM. Dat geldt ook voor Dordrecht. 4 Armoedemonitor Den Haag: SCP/CBS 3

3 arme kinderen weer met enkele tienduizenden per jaar toe. Op basis van de verwachtingen van het CBS en het SCP kunnen we stellen dat het aantal kinderen in huishoudens tot 110% WSM minimaal 10% van het totaal aantal kinderen bedraagt en waarschijnlijk meer. Dat betekent dat in 2012 de Dordtse doelgroep van het SMS-Kinderfonds uit minimaal kinderen bestaat. In wat voor soort gezinnen wonen deze kinderen? Om te kunnen beoordelen of er verschillen zijn tussen gezinnen met een laag inkomen en andere gezinnen, vroegen we twee groepen een vragenlijst in te vullen: 1. de kerngroep; deze bestaat uit ouders van kinderen die vier jaar of langer achtereenvolgend gebruik maakten van het SMS-Kinderfonds. De respons was 33%, voldoende om betrouwbare uitspraken te doen. 2. ouders van kinderen in de leeftijd tot 19 jaar. We trokken een steekproef uit het GBA 5 en kregen ook een respons van 33%. In deze groep maken we onderscheid tussen huishoudens met een inkomen tot 110% WML en huishoudens met een inkomen boven 110% WML. 6 We vergelijken telkens deze drie groepen: de kerngroep (die vier jaar of langer achtereen gebruik maakt van het SMS-Kinderfonds), de groep met een inkomen onder 110% WSM en de groep met een inkomen boven 110% WSM. Achtergrondkenmerken doelgroep Zijn er verschillen tussen de drie onderzoeksgroepen? We kijken achtereenvolgens of deze groepen zich van elkaar onderscheiden op het gebied van huishoudsituatie, aantal thuiswonende kinderen, de dagbesteding van de ouder(-s) en de financiële situatie. Huishoudensituatie We zien in de huishoudensituatie geen verschil tussen de harde kern en de groep met een inkomen onder 110% WML. De groep met een hoger inkomen bestaat uit beduidend minder eenoudergezinnen. Figuur 1 Huishoudensituatie harde kern en <110% WSM 14% 33% tweeoudergezin eenoudergezin 67% 86% Kijken we naar het aantal kinderen, dan valt op dat gezinnen met een inkomen <110% WSM vaker één en minder vaak twee kinderen hebben dan gezinnen met een hoger 5 Die we manipuleerden, waardoor we meer huishoudens aanschreven met een laag inkomen 6 We hebben respondenten gevraagd naar het netto maandinkomen van het huishouden. De berekening is dan als volgt. Voor een alleenstaande ouder is het WSM 1130,39 en voor een echtpaar is dit 1241,37. Nemen we dan 110%WSM, dan is de grens voor een alleenstaande ouder 1243,43 en voor een tweeoudergezin 1365,51 (bron rijksoverheid.nl). Dit kan nog nader gespecificeerd worden naar het aantal kinderen in het gezin, waardoor de grens voor de meeste ouders nog wat lager ligt dan deze bedragen, en dus wat minder ouders in aanmerking komen ( In deze factsheet houden we geen rekening met het aantal kinderen, omdat de inkomenscategorieën die respondenten moeten invullen dan te specifiek moeten worden. Uit ervaringen weten we dat mensen deze dan niet altijd betrouwbaar invullen. Voor een eenoudergezin gebruiken we daarom de antwoordcategorie die het dichtst bij 110% WSM ligt, nl 1250,00 en voor een tweeoudergezin is dit 1399,00. 4

4 inkomen. Opvallend is dat gezinnen uit de harde kern een ander beeld geven dan de gezinnen met een inkomen <110% WSM (figuur 2). Dat zou erop kunnen duiden dat van de gezinnen met een laag inkomen, vooral de gezinnen met meer kinderen gebruik maken van het SMS-Kinderfonds. Figuur 2 Aantal thuiswonende kinderen harde kern 29% 49% 17% 4% <110% WSM 49% 35% 12% 3% 31% 47% 18% 3% landelijk 41% 42% 13% 3% of meer Arbeidsparticipatie Kijken we naar de arbeidsparticipatie van de ouders, dan zien we weer een groot verschil tussen de groep die meer dan 110% WSM verdient en de andere twee groepen. In tabel 2 zien we dat van de huishoudens die vier jaar achtereen gebruik maakten van het SMS-Kinderfonds er geen één gezin is waarvan beide ouders werken. Ook bij de groep die minder dan 110% WSM ontvangt is dit aandeel klein (10%). Terwijl van de groep met de (wat) hogere inkomens meer dan zeven op de tien huishoudens bestaan uit twee e ouders. Tabel 2 e ouders per groep (%) tweeoudergezin twee één niet eenoudergezin één niet harde kern <110% WSM > 110% WSM Totaal Financiële situatie Wat betekent de financiële situatie van gezinnen nu in de dagelijkse praktijk? Ruim de helft van de gezinnen uit de kerngroep moet schulden maken om rond te komen (zie figuur 3). Dit geldt ook voor ruim een derde van de gezinnen met een inkomen tot 110% WSM. Maar een klein deel van deze groepen kunnen een beetje geld overhouden. Toch zien we hier een verbetering ten opzichte van Toen zei bijna de helft van de respondenten met een inkomen tot 120% WSM dat ze schulden moesten maken om rond te komen. Figuur 3 Financiële situatie harde kern 53% 7% 34% 6% <110% WSM 36% 10% 44% 10% 3% 8% 39% 18% Dordrecht 9% 7% 37% 15% schulden maken spaarmiddelen aanspreken ik kan precies een beetje geld overhouden veel geld overhouden Dordrecht: bron Participatiemonitor

5 We zien nog beter wat dat betekent voor het dagelijks leven van deze gezinnen wanneer we kijken naar figuur 4. Als we naar het gemiddelde Dordtse gezin kijken, kan vrijwel elk gezin dagelijks een warme maaltijd betalen, maar zoomen we in op de kerngroep of de groep met een inkomen onder 110% WSM dan kunnen nog maar acht op de tien gezinnen dat. De verschillen worden nog groter wanneer we kijken naar de andere aspecten. Figuur 4 Voldoende geld voor levensbehoeften naar inkomensgroep dagelijks warme maaltijd 84% 82% 98% 96% dagelijks groente/fruit 62% 68% 98% regelmatig nieuwe kleren 28% 26% 90% 82% kerngroep <110%WSM Dordrecht schoolkosten kinderen betalen 38% 94% 88% uitstapjes met gezin 8% 16% 82% 76% Dordrecht: bron participatiemonitor 2009, OCD 3 Bekendheid en gebruik regelingen Naast een hogere deelname aan activiteiten door kinderen uit arme gezinnen, was een betere benutting van voorliggende voorzieningen tot 2011 een belangrijk nevendoel van het SMS-Kinderfonds. Stichting Leergeld besteedt bij een aanvraag altijd aandacht aan het gebruik van voorliggende voorzieningen. Stichting Jeugdsportfonds doet dit niet. Vanaf het begin tot 2010 ving de Sociale Dienst dit op door extra voorlichting te geven, maar wegens bezuinigingen zijn ze hier in 2010 mee gestopt. Met name voor de gezinnen met een inkomen tot 110% WSM is de bekendheid en het gebruik van deze voorzieningen van belang, omdat veel voorzieningen bedoeld zijn voor mensen met een laag inkomen. We vroegen onze respondenten naar de bekendheid met en het gebruik van deze voorzieningen. We stelden deze vraag ook in de nulmeting in 2006, waardoor we ook kunnen kijken naar de ontwikkeling in de bekendheid en het gebruik. Landelijke voorzieningen De bekendheid van landelijke voorzieningen is vanzelfsprekend hoger bij de groep die er recht op heeft. Op de kinderbijslag na zijn de hier genoemde voorzieningen inkomensafhankelijk. We verwachten daarom bij alle regelingen een betere bekendheid van deze voorzieningen. In figuur 5 valt daardoor het lage aandeel mensen uit de harde kern en de inkomensgroep < 110% WSM op, dat bekend is met de regeling voor een tegemoetkoming van schoolkosten. 6

6 Figuur 5 Bekendheid landelijke voorzieningen kinderbijslag kindertoeslag alleenstaande oudertoeslag 100% 99% 100% 99% 93% 82% 92% 88% 81% kerngroep <110%WSM tegemoetkoming schoolkosten 46% 43% 63% Gemeentelijke voorzieningen Van de gemeentelijke voorzieningen zijn respondenten het meest bekend met de kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen. Er wordt het meest gebruik gemaakt van de bijzondere bijstand. Figuur 6 Bekendheid gemeentelijke voorzieningen kwijtschelding gemeentelijke belastingen 43% 63% 79% bijzondere bijstand 33% 37% 34% Regeling Gratis Peuteren 43% 29% kerngroep <110%WSM Persoonlijk Minima Budget 14% 36% Bonus voor Vrijwilligerswerk 15% 13% 21% 7

7 Tabel 3 Bekendheid en gebruik regelingen (%) bekendheid gebruik kerngroep <110% >110% kerngroep <110% >110% landelijke regelingen kinderbijslag kindertoeslag alleenstaande oudertoeslag b tegemoetkoming schoolkosten c gemeentelijke regelingen Regeling gratis peuterspeelzaal PMB: Persoonlijk Minima Budget Bonus voor Vrijwilligerswerk Bijzondere bijstand kwijtschelding gemeentelijke belastingen Toelichting a : we tellen hier de mensen die er op het moment van de afname van de vragenlijsten gebruik van maakten, behalve bij bijzondere bijstand, daar telden we ook de mensen die er voorheen gebruik van hebben gemaakt. Toelichting b : gepercenteerd op alleenstaande ouders Toelichting c : gepercenteerd op gezinnen met een kind in de leeftijd van jaar 4 Participatie doelgroep en harde kern Doen meer kinderen mee? Dat is het doel van het SMS-Kinderfonds. In hoeverre participeren kinderen uit arme en niet-arme gezinnen als het gaat om sport, hobbyclubs en schoolactiviteiten? En hoe is de financiële situatie van arme gezinnen eigenlijk? Gebruik SMS Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds dragen zorg voor de uitvoering van het SMS-Kinderfonds. In tabel 4 zien we dat in aanvragen zijn gehonoreerd. In totaal werden hiermee kinderen geholpen. Dat betekent dat er per kind gemiddeld 1,8 aanvragen werden gehonoreerd. De doelgroep bestond in 2011 uit minimaal kinderen. Dat wil zeggen dat ongeveer 65% van de arme kinderen gebruik maakt van het SMS-Kinderfonds. Deze kinderen zouden zonder het SMS-Kinderfonds niet mee doen. In 2011 deden dus ruim meer kinderen mee. Tabel 4 Aantal kinderen dat gebruik maakte van het SMS-Kinderfonds categorie St. Leergeld Jeugdsportfonds totaal aanvragen kinderen aanvragen kinderen aanvragen kinderen Bron: St. Leergeld en Jeugdsportfonds Het aantal gehonoreerde aanvragen per kind is in de afgelopen jaren iets opgelopen, van 1,6 aanvragen per kind in 2006 tot 1,8 aanvragen per kind in Zo kan iemand bijvoorbeeld voor hetzelfde kind een aanvraag indienen voor een lidmaatschap en voor een schoolreisje. Het niet-gebruik kan verschillende oorzaken hebben, zowel positieve als negatieve. Zo zijn er gezinnen die er geen gebruik van willen maken (trots) en gezinnen die er niet bekend mee zijn. 8

8 Meedoen We vroegen ons af hoeveel gezinnen er zijn waarin geen van de kinderen deelneemt aan een van de activiteiten uit tabel 5. Dit komt voor in 17% van de gezinnen. We zien hier geen verschillen tussen gezinnen met laag of een hoog inkomen. Omgerekend naar absolute aantallen 7 participeren zo n Dordtse kinderen op geen enkele manier. Tabel 5 geeft de participatie van kinderen in de verschillende leeftijdscategorieën weer per inkomensgroep. De gegevens zijn op het niveau van het kind berekend (in tegenstelling tot de overige uitkomsten die zijn berekend op huishoudenniveau). De deelname aan activiteiten is bij kinderen uit gezinnen met een laag inkomen in alle leeftijdsgroepen lager dan bij andere kinderen. Kinderen uit de kerngroep van 0-3 jaar doen nog helemaal niet mee. Tabel 5 % kinderen dat deelneemt aan activiteiten, naar leeftijdsgroep en inkomensgroep categorie 0-3 jaar 4-11 jaar jaar kern <110 >110 kern <110 >110 kern <110 >110 schoolreisjes zwemles sportclub muziek of dans hobby bij vereniging activiteiten buurthuis Niet meedoen om financiële redenen We hebben gezinnen gevraagd in hoeverre hun kinderen niet mee kunnen doen aan activiteiten vanwege financiële redenen. Van alle gezinnen in Dordrecht zegt bijna een kwart dat een of meer van hun kinderen geen lid is van een sportclub vanwege de kosten. Dit geldt voor twee op de tien gezinnen ook voor het volgen van zwemlessen. In 16% van de gezinnen gaan een of meer kinderen niet mee op schoolreis vanwege de financiën. Van de gezinnen met een inkomen boven 110% WSM geeft 35% aan dat hun kinderen niet mee kunnen doen aan één of meer activiteiten vanwege de kosten. Dat geldt voor acht op de tien gezinnen met een inkomen onder 110% WSM en voor ruim negen op de tien uit de harde kern. Omgerekend naar aantallen praten we dan over ongeveer kinderen die opgroeien in een gezin met een inkomen <110% WSM die aan één of meer activiteiten niet meedoen. Een deel van deze kinderen doet dus wel aan sommige activiteiten mee, maar kan ook aan iets niet meedoen. Zo n kind gaat bijvoorbeeld wel mee op schoolreis, maar zit niet op zwemles. In figuur 7 hebben we op een rij gezet aan welke activiteiten kinderen niet deelnemen vanwege de kosten. Zo zien we dat bij drie op de tien gezinnen uit de kerngroep en de groep met een inkomen <110% (een deel van) de kinderen uit het gezin niet op zwemles zit. 7 Er zijn in Dordrecht in gezinnen. 17% * 4.566=776. In een gezin wonen gemiddeld 1,7 kinderen. 776*1,7=

9 Figuur 7 Niet meedoen vanwege financiële redenen andere hobby bij vereniging 5% 26% 31% muziek- dansles 27% 8% sporten 8% 30% 34% kerngroep <110%WSM 27% zwemles 29% 4% buurthuis activiteiten 4% 21% 22% Deelname aan activiteiten brengt ook vaak materiële kosten met zich mee (bijvoorbeeld de aanschaf van sportkleding). Logischerwijs zien we ook hier grote verschillen tussen de inkomensgroepen (in figuur 8). Van de inkomens <110% WSM heeft 15% er geen moeite mee om deze spullen te betalen, vier op de tien hebben er wel moeite mee, maar ze schaffen de spullen toch aan, de overige 45% kan het niet betalen. Figuur 8 Moeite met kosten voor de aanschaf van spullen harde kern 10% 36% 54% <110% WSM 15% 40% 45% 78% 18% 4% geen moeite moeite, maar we betalen kunnen niet betalen drs. A.E. de Jong drs. J.H. van Laarhoven september 2012 Postbus AP Dordrecht (078)

0-meting SMS-Kinderfonds

0-meting SMS-Kinderfonds 0-meting SMS-Kinderfonds Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht drs. J.M. Schiff mei 2006 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Sociale Dienst gemeente Dordrecht Sociaal Geografisch Bureau

Nadere informatie

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede Doel Armoede is geen eenduidig begrip. Armoede wordt vaak gemeten via een inkomensgrens: iedereen met een inkomen beneden die grens is arm, iedereen er boven is

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Armoede in Utrecht Factsheet

Armoede in Utrecht Factsheet Armoede in Utrecht Factsheet Hier komt tekst Afdeling Onderzoek, maart 2015 Margriet de Haan, Linda Scheelbeek, Robin Tromp Inhoudsopgave 1. Ontwikkelingen armoede algemeen 2. Utrecht vergeleken: Wettelijk

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 186 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan

Nadere informatie

Maatwerk gewenst in de ondersteuning? Soort beperking van belang

Maatwerk gewenst in de ondersteuning? Soort beperking van belang Maatwerk gewenst in de ondersteuning? Soort beperking van belang Door: Dorrit Verkade en Annelies de Jong van Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) Waarom deze factsheet? Er vinden belangrijke veranderingen

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, CONVENANT Kinderen doen mee! Partijen, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Het College van

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Cijfers & Feiten. Drs Fransje Grisnich, Sociaal Planbureau Groningen. Armoede in Groningen. over

Cijfers & Feiten. Drs Fransje Grisnich, Sociaal Planbureau Groningen. Armoede in Groningen. over Cijfers & Feiten over Armoede in Groningen Drs Fransje Grisnich, Sociaal Planbureau Groningen Wat is armoede? 1. Lage inkomensgrens: leven op of onder een vastgesteld laag inkomen (CBS) Koopkrachtbenadering.

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Kinderopvang in de Drechtsteden

Kinderopvang in de Drechtsteden Kinderopvang in de Drechtsteden Ouders over kinderopvang en hun betrokkenheid daarbij Inhoud: 1. Samenvatting en conclusies 2. Gebruik van kinderopvang 3. Tevredenheid over kinderopvang 4. Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Belasting- en inkomensregelingen voor gezinnen met minderjarige kinderen

Belasting- en inkomensregelingen voor gezinnen met minderjarige kinderen Belasting- en inkomensregelingen voor gezinnen met minderjarige kinderen Reinder Lok Huishoudens met minderjarige kinderen werden in 27 gemiddeld met 2 824 per jaar gecompenseerd door belasting- en inkomensregelingen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Armoedesignalement 2014: Armoede in 2013 toegenomen, maar piek lijkt bereikt. Den Haag, 18 december 2014

PERSBERICHT. Armoedesignalement 2014: Armoede in 2013 toegenomen, maar piek lijkt bereikt. Den Haag, 18 december 2014 Inlichtingen bij PERSBERICHT Dr. J.C. Vrooman c. vrooman@scp.nl T 070 3407846 Dr. P.H. van Mulligen persdienst@cbs.nl T 070 3374444 Armoedesignalement 2014: Armoede in 2013 toegenomen, maar piek lijkt

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Armoedemonitor Voorschoten 2012

Armoedemonitor Voorschoten 2012 Armoedemonitor Voorschoten 2012 Februari 2014 Opgesteld door te Groningen Databewerking: Wim Zijlema Redactie: Anne-Wil Hak en Tessa Schoot Uiterkamp In opdracht van de gemeente Voorschoten structureert

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Monitor lage inkomens Rotterdam

Monitor lage inkomens Rotterdam Monitor lage inkomens Rotterdam Een analyse van de doelgroep van het Rotterdamse armoedebeleid Een onderzoek naar het gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen door Rotterdamse huishoudens met een

Nadere informatie

Kinderbijslag op maat voor de toekomst

Kinderbijslag op maat voor de toekomst Kinderbijslag op maat voor de toekomst Voorstel van de SP voor een inkomensafhankelijke kinderbijslag Jan de Wit Agnes Kant Jona Linde Kinderbijslag op maat voor de toekomst Voorstel van de SP voor een

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Informatie 17 december 2015

Informatie 17 december 2015 Informatie 17 december 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS Ondanks het aflopen van de economische recessie, is de armoede in Nederland het afgelopen jaar verder gestegen. Vooral het aantal huishoudens dat

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Meedoen in Kinderdijk

Meedoen in Kinderdijk Meedoen in Kinderdijk Belangstelling voor activiteiten en diensten Inhoud: 1. Conclusies 2. Belangstelling in beeld Sinds 2011 heeft Kinderdijk een eigen wijkcentrum, het Multifunctioneel Centrum (MFC)

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden Jaarverslag Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2013 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden. In het afgelopen jaar heeft Leergeld

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Kinderen en armoede. Waarom inzet van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds?

Kinderen en armoede. Waarom inzet van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds? Kinderen en armoede Waarom inzet van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds? Cijfers over kinderen die in armoede opgroeien In 2011 groeiden 359.000 kinderen op in armoede (10,6%) In 2012 groeiden 377.000

Nadere informatie

Bijna 14.000 kinderen in de provincie Groningen groeien op in armoede

Bijna 14.000 kinderen in de provincie Groningen groeien op in armoede Feiten & Cijfers Bijna 14.000 kinderen in de provincie Groningen groeien op in armoede Opgroeien in armoede heeft nadelige gevolgen voor de ontwikkeling en de maatschappelijke participatie van kinderen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen Het declaratiefonds van de gemeente Sporten, naar het theater of een dagje uit? Met een minimuminkomen is het vaak moeilijk om voldoende geld vrij te maken

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012

Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012 Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012 Februari 2014 Opgesteld door te Groningen Databewerking: Wim Zijlema Redactie: Anne-Wil Hak en Tessa Schoot Uiterkamp In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden Jaarverslag Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden. In het afgelopen jaar heeft Leergeld

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens.

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Hoofdstuk 7 Werk en inkomen 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Achtereenvolgens komen aan de orde: 7.2 Aanbodkant arbeidsmarkt

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014 Inkomens Effect Rapportage gemeente Waalwijk 2014 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens in de

Nadere informatie

Vuurwerkvrije binnenstad

Vuurwerkvrije binnenstad Vuurwerkvrije binnenstad Draagvlak onder de inwoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Historische Binnenstad van Dordrecht telt veel kwetsbare gebouwen en monumenten. Vuurwerk met oudjaar

Nadere informatie

KENNISMEMO 12-03. 18 juni 2012. Katinka van Brakel T (020) 687 3176 Katinka.vanBrakel@uwv.nl. Peter Hilbers T (020) 687 3173 Peter.Hilbers@uwv.

KENNISMEMO 12-03. 18 juni 2012. Katinka van Brakel T (020) 687 3176 Katinka.vanBrakel@uwv.nl. Peter Hilbers T (020) 687 3173 Peter.Hilbers@uwv. 12-03 Datum 18 juni 2012 Van Kenniscentrum UWV Aan Raad van Bestuur Katinka van Brakel T (020) 687 3176 Katinka.vanBrakel@uwv.nl Peter Hilbers T (020) 687 3173 Peter.Hilbers@uwv.nl Margreet Stoutjesdijk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag ASEA/LIV/2004/37584

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag ASEA/LIV/2004/37584 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Kinderen doe mee, meedoen is meetellen Stichting Leergeld Lochem Beleidsplan 2015-2019 Inleiding. Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens bijna

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 31 deelnemers. Sjaak Rijk is kwaliteitsadviseur bij Sociale Zaken Almere. Hij zal de deelnemers aan deze Beraadsgroep informeren over de wijzigingen in de Wet werk en bijstand sinds

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud In hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Dordrecht? Wat weten ze van de veiligheidsrisico

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht De gemeente Dordrecht wil in het kader van bezuinigingen de openingstijden van de Stadswinkel aanpassen. Tegelijkertijd wil ze daarbij ook rekening houden

Nadere informatie

Bevorderen sportdeelname arme kinderen in Den Haag Niels Reijgersberg. Hugo van der Poel

Bevorderen sportdeelname arme kinderen in Den Haag Niels Reijgersberg. Hugo van der Poel Bevorderen sportdeelname arme kinderen in Den Haag Niels Reijgersberg Hugo van der Poel mulier instituut - sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Mulier Instituut sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek

Nadere informatie

Subsidie Kinderfonds 2015

Subsidie Kinderfonds 2015 Openbaar Onderwerp Subsidie Kinderfonds 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds hebben in 2014 een subsidieaanvraag

Nadere informatie

Benchmark Minimaeffectrapportages. Een vergelijking van de financiële positie van inwoners met lage inkomens in diverse gemeenten

Benchmark Minimaeffectrapportages. Een vergelijking van de financiële positie van inwoners met lage inkomens in diverse gemeenten Benchmark Minimaeffectrapportages 2012 Een vergelijking van de financiële positie van inwoners met lage inkomens in diverse gemeenten Benchmark Minimaeffectrapportages 2012 Een vergelijking van de financiële

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Naar een Financieel Vangnet

Naar een Financieel Vangnet Naar een Financieel Vangnet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond: een vangnet als voorwaarde voor vernieuwing... 4 3. Huidige armoede beleid... 5 4. Nieuw financieel vangnet... 6 Bijzondere bijstand...

Nadere informatie

Inkomens in Helmond RIO 2013

Inkomens in Helmond RIO 2013 FACT sheet Inkomens in Helmond RIO 2013 Informatie van Onderzoek en Statistiek Jaarlijks levert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfermatige informatie over de inkomens van en huishoudens

Nadere informatie

Armoedemonitor. Roosendaal 2006

Armoedemonitor. Roosendaal 2006 Armoedemonitor Roosendaal 2006 Colofon De Armoedemonitor is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid en is een coproductie van: Gemeente Roosendaal Onderzoek, informatiebeheer en datamanagement Postbus

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

van invoering (beoogd)

van invoering (beoogd) Overzicht van de maatregelen: de stapeling In de tabel worden de maatregelen opgesomd, die tezamen de stapeling vormen. In de tabel worden alleen de maatregelen genoemd, die een financiële impact hebben.

Nadere informatie

Alle kinderen een goede start

Alle kinderen een goede start Alle kinderen een goede start Voorwoord Misschien moet je het wel zelf hebben ervaren om het te zien. De schaamte van het niet rond kunnen komen. De frustratie bij ouders die het beste willen voor hun

Nadere informatie

Gemeente Helmond. Armoedemonitor 2011. Armoede en het bereik van financiële regelingen in Helmond. Onderzoek en Statistiek

Gemeente Helmond. Armoedemonitor 2011. Armoede en het bereik van financiële regelingen in Helmond. Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Armoedemonitor 2011 Armoede en het bereik van financiële regelingen in Helmond Onderzoek en Statistiek COLOFON Titel: Armoedemonitor 2011 Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Armoede en gezondheid

Armoede en gezondheid 25 epidemiologisch bulletin, 12, jaargang 47, nummer 2 Armoede en gezondheid Gegevens over Den Haag Ad van Dijk, Irene van der Meer Centraal thema in de Haagse Nota s Volksgezondheid sinds 1999 is het

Nadere informatie

Notitie. datum: dinsdag 20 december 2011. Katja Vermeiren. herijking minimabeleid

Notitie. datum: dinsdag 20 december 2011. Katja Vermeiren. herijking minimabeleid Notitie datum: dinsdag 20 december 2011 van: onderwerp Katja Vermeiren herijking minimabeleid Aanleiding Het minimabeleid wordt als een van de speerpunten in het coalitieakkoord 2010-2014 genoemd Hierbij

Nadere informatie

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW Verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet

Nadere informatie

Alleenstaande ouders en kindregelingen

Alleenstaande ouders en kindregelingen Alleenstaande ouders en kindregelingen Op deze site wordt u geïnformeerd over regelingen die in het regeerakkoord Bruggen slaan zijn opgenomen. Naar aanleiding van de plannen voor het versoberen van de

Nadere informatie

Armoede en parochie. Opzet 1. Mijn moeder (tekst 1) 2. Wat is armoede? o Iedere deelnemer geeft een woord of definitie o Bespreking tekst 2

Armoede en parochie. Opzet 1. Mijn moeder (tekst 1) 2. Wat is armoede? o Iedere deelnemer geeft een woord of definitie o Bespreking tekst 2 Armoede en parochie Situering Met dit materiaal kunt u leren wat armoede eigenlijk is en welk plan je als parochies kunt maken om met armoede aan de slag te gaan. Als u het in groepsverband doet, is het

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

de Nationale ombudsman

de Nationale ombudsman Aan de staatssecretaris van Financiën, dhr. Ir. ED. Wiebes, T.a.v. contactpersoon Nationale, 1 Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Geachte heer Wiebes, Al geruime tijd ontvang ik veel klachten over de dwangverrekening

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 258 Wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet,

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie 2015

Verordening maatschappelijke participatie 2015 Bijlage 7 Verordening maatschappelijke participatie 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014; Gelet op artikel 8 en artikel 35 van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 525 Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene wet per 1 juli 2013 Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen

Nadere informatie

Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland. Martijnschut.wordpress.com

Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland. Martijnschut.wordpress.com Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland Martijnschut.wordpress.com Armoede Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau,

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Lokale lastendruk in Kampen

Lokale lastendruk in Kampen Lokale lastendruk in Kampen Notitie opgesteld in opdracht van de gemeente Kampen (herziene versie) Dr. ir. C. Hoeben COELO 19 februari 2004 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Verhuisonderzoek Drechtsteden

Verhuisonderzoek Drechtsteden Verhuisonderzoek Kenmerken van de verhuizingen en de verhuisredenen? Inhoud: 1. Conclusies 2. Verhuissaldo 3. Huishoudengroepen 4. Inkomensgroepen 5. Kenmerk en prijs woning 6. Woningvoorraad 7. Vertrekredenen

Nadere informatie

Monitor lage inkomens. Huishoudens met een laag inkomen en het bereik van financiële regelingen in Helmond 2014

Monitor lage inkomens. Huishoudens met een laag inkomen en het bereik van financiële regelingen in Helmond 2014 Monitor lage inkomens Huishoudens met een laag inkomen en het bereik van financiële regelingen in Helmond 2014 COLOFON Titel Opdrachtgever: Opdrachtnemer : Monitor lage inkomens: huishoudens met een laag

Nadere informatie

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering Infomarkt Krispijn Bekendheid en waardering Op donderdag 15 maart 2012 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst in de wijken Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn een Infomarkt, om de wijkbewoners te

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie