ARTIKEL 9. DUURZAME ZORG. Over management van continuïteit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARTIKEL 9. DUURZAME ZORG. Over management van continuïteit."

Transcriptie

1 Widdershoven, G.A.M. (1999). Care, cure and interpersonal understanding. Journal of Advanced Nursing, 29 (5), Widdershoven, G.A.M. (2001). Dialogue in Evaluation: A Hermeneutic Perspective. Evaluation, 7(2), Wijnroks, L., Janssen, C., Epskamp, S., Kloosterman, D. Mispelblom Beyer, I., Post, T., Stor, P. Storsbergen, H. & Kersten, M. (2006). Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis. Het onderkennen van hechtingsproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Utrecht: LKNG / LEMMA Zijlstra, R.H.P., Vlaskamp, C. & Buntinx, W.H.E. (2001). Direct care staff turnover: an indicator of the quality of life of individuals with profound multiple disabilities. European Journal on Mental Disability. Vol 22, ARTIKEL 9. DUURZAME ZORG. Over management van continuïteit. Dr. W.H.E. Buntinx, Koraal Groep Universiteit van Maastricht. SITUERING EN SAMENVATTING Waar we het over gehechtheid hebben, blijken elementen als regelmaat, stabiliteit en continuïteit van centraal belang. In dit hoofdstuk wordt vanuit een managementperspectief en via een empirisch onderzoek nagegaan hoe duurzaam en stabiel de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking is georganiseerd. Iedereen weet dat het fenomeen teamwisselingen erg frequent voorkomt in onze zorgsector. Wat is de impact van team(in)stabiliteit op enerzijds teameffectiviteit en anderzijds ervaren kwaliteit van begeleiding? Of concreter: hoe is het voor cliënten met een gehechtheidsprobleem, voor hun familie en voor hun begeleiders om al dan niet geconfronteerd te worden met nieuwe gezichten en dus ook met breuk, verlies en het gevoel van in de steek gelaten te worden? Eén van de belangrijkste conclusies van het onderzoek is dat de gemiddelde tijd dat teamleden deel uitmaken van het woongroepteam de grootste invloed heeft op de gemeten kwaliteit, zowel op vlak van teamfunctioneren als op vlak van (door familie) ervaren kwaliteit. De auteur besluit zijn bijdrage met een aantal aanbevelingen voor het management. INLEIDING Gehechtheid is de affectieve band van een kind met een opvoeder die regelmatig met het kind omgaat en aan wie het kind troost ontleent in tijden van angst en spanning (Wijnroks et al., p. 9). Indien de hechtingsfiguur een stabiele factor vormt in het leven van het kind zal een kind een gehechtheidrelatie met die persoon vormen (p. 11). In omschrijvingen zoals deze valt op dat begrippen regelmatig en stabiliteit als voorwaarden worden genoemd voor gehechtheid. Het is bekend dat deze voorwaarde in professionele opvoedingssituaties en in het bijzonder in residentiële zorgvoorzieningen voor mensen met verstandelijke beperkingen soms problematisch is. Frequente en ongerichte wisselingen in het team van begeleiders en opvoeders zorgen nogal eens voor onregelmatigheid en instabiliteit. Dat is niet alleen onpraktisch voor het functioneren van het begeleidende team waar steeds weer nieuwe collega s moeten worden ingewerkt, maar ook voor familieleden van residentiële cliënten die telkens weer kennis moeten maken met en moeten wennen aan nieuwe gezichten. En wat te denken van de effecten op bewoners zelf en vooral op bewoners die juist kampen met een sterk verminderd aanpassingsvermogen? 12 1

2 In dit hoofdstuk gaan we in op deze problematiek. We doen dit vanuit een organisatorisch standpunt. Professionele zorg is zorg die moet worden georganiseerd en gemanaged en dus is het, naast het inhoudelijke pedagogische of behandelperspectief, zeker de moeite waard ook stil te staan bij organisatorische factoren die te maken hebben met continuïteit. Ondanks de toegenomen individualisering van zorg en ondersteuning (individuele ondersteuningsplannen; persoonlijke ondersteuners) wordt begeleiding in de praktijk veelal in groepsverband gegeven vanuit teams van begeleiders. Het is dus relevant om te kijken naar fenomenen die met teambegeleiding en in het bijzonder met teamstabiliteit en teamwisselingen samenhangen. De nadruk zal in dit hoofdstuk liggen op het in kaart brengen van de relaties tussen enerzijds teamstabiliteit en anderzijds, de kwaliteit van functioneren van het begeleidend team (proceskenmerk) en de ervaren kwaliteit van begeleiding (uitkomstkenmerk). We doen dit op basis van uitkomsten van een empirisch onderzoek bij vijf residentiële instellingen voor mensen met verstandelijke beperkingen van alle leeftijden en niveaus van functioneren (Buntinx, 2004). In de tweede paragraaf bespreken we de relevantie van teamstabiliteit voor de begeleiding van mensen met verstandelijke beperkingen op basis van wetenschappelijke literatuur. In de derde paragraaf beschrijven we kort het onderzoek naar teamwisselingen en geven we een overzicht van de in de praktijk aangetroffen team(in)stabiliteit. De vierde paragraaf behandelt de relatie tussen teamwisselingen en teameffectiviteit. De vijfde paragraaf gaat in op de relatie tussen teamwisselingen en ervaren kwaliteit van begeleiding. In de zesde paragraaf wordt de relatie tussen teamwisselingen en organisatiekenmerken besproken. In de zevende paragraaf zoeken we naar de bijdrage van al deze factoren samen tot de kwaliteit van begeleiding. Tot slot volgen in paragraaf acht enkele conclusies en aanbevelingen voor de praktijk. CONTINUÏTEIT EN STABILITEIT VAN BEGELEIDING IN DE LITERATUUR In de wetenschappelijke literatuur wordt het belang van continuïteit in de begeleiding van mensen met verstandelijke beperkingen op vele manieren benaderd. Vooral orthopedagogisch onderzoek heeft hieraan aandacht besteed, zij het dat dit onderwerp vaak in beschouwende en beschrijvende passages vermeld is en nauwelijks tot de focus van het onderzoek behoort. In de management en organisatieliteratuur heeft continuïteit van teamsamenstelling op vergelijkbare wijze aandacht gekregen: minder als primair object van onderzoek dan als beïnvloedende factor bij teameffectiviteit. Hierna bespreken we een selectie van opvattingen uit dit soort onderzoek (voor een meer uitgebreide bespreking, zie Buntinx, 2004). Teameffectiviteit Frequente wisselingen worden beschouwd als een belemmerende factor voor de onderlinge samenwerking, voor de communicatie met het cliëntsysteem en voor de LITERATUUR Arrow, H., McGrath, J.E. & Berdhal, J.L. (2000). Small groups as complex systems: Formation, coordination, development, and adaptation. London: Sage Publications. Bowlby, J. (1988). A Secure Base. Clinical applications of attachment theory. London: Routledge. Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Experiments by nature and design. Cambridge: Harvard University Press. Buntinx, W. (2003). Omvang en kenmerken van personeelswisselingen in residentiële instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap. Een exploratieve studie. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten, 29 (3), Buntinx, W.H.E. (2004). Continuïteit van zorg. Maastricht: Universitaire pers. Janssen, C.G.C., Schuengel, C. & Stolk, J. (2002). Gedragsproblemen bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking, gehechtheidsproblemen en psychologische stress. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten. (28) 1, Konst, D. & Schuurman, M. (2006). Teams in balans. Utrecht: Centrum voor Consultatie en Expertise. Meininger, H.P. (1998). Autonomie en professionele verantwoordelijkheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten, 24, Roovers, M. (2004). Mensbeelden en moreel handelen in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Een empirisch ethisch onderzoek. Nijmegen: Valkhof Pers. Ruyter, P.A. de (1995). De groepsleider: spil in de zorg. In D.A. Flikweert (Red.). De Groepsleider: spil in de zorg. Utrecht: NGBZ. Velthausz, F.J.M. (1987). Sociaal gedrag, sociale interactie en kommunikatie bij diepzwakzinnigen: een observatieonderzoek (proefschrift). Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht. Vlaskamp, C. (1993). Een kwestie van perspectief. Methodiekontwikkeling in de zorg voor ernstig meervoudig gehandicapten. Assen: Van Gorcum. 2 11

3 selijk. Wanneer een team (bijvoorbeeld door de komst van cliënten met bepaalde problematiek) met nieuwe vragen wordt geconfronteerd kan het nodig zijn te voorzien in nieuwe teamleden die over de vereiste competenties beschikken. Ook wanneer een team behoefte heeft aan creatieve impulsen is het gunstiger nieuwe medewerkers op te nemen die kunnen zorgen voor andere perspectieven en van gevestigde paden afwijken. Job rotation kan daarbij een positieve rol vervullen. De boodschap uit het besproken onderzoek luidt dus niet dat stabiele teams in alle gevallen beter zijn, maar dat teamaanpassingen onder normale omstandigheden rekening dienen houden met geleidelijkheid en een zekere planning waarbij er voor wordt gewaakt dat niet in korte tijd bijvoorbeeld méér dan de helft van de begeleiders van een team wordt vervangen. Teamwisselingen die slordig plaatsvinden zonder goed beleid, als gevolg van incidenten en kettingreacties binnen de organisatie zoals helaas vaak voorkomt (Buntinx, 2003) zijn negatief. Het lijkt vooral van belang te letten op de gemiddelde tijd dat teamleden bij elkaar zijn en daarin plotse en drastische veranderingen te vermijden. Wanneer veranderingen gewenst zijn, is het van belang om daarover met cliënten en andere belangrijke personen uit het sociale netwerk van de cliënt, goed te communiceren. Wat betreft de samenstelling van teams is het ook goed om rekening te houden met differentiatie in karakters en competenties. De neiging om sterk homogene teams (van goedkope krachten) samen te stellen staat haaks op de creatieve output (zie ook: Konst & Schuurman, 2006). In grotere teams is het ook gemakkelijker om heterogeniteit na te streven. Interdisciplinaire teams waarbij medewerkers creatief op de behoeften van de cliënten kunnen inspelen zijn daarbij te verkiezen. Dus liever orthopedagogen, maatschappelijk werkers, artsen die deel uitmaken van een team dan die op consultbasis van op een afstand als hit and run deskundigen worden ingezet. Dit soort heterogeniteit komt ook de teamcontinuïteit ten goede. Als managementaanbevelingen voor de praktijk kan het volgende worden aangegeven: 1. Ga bewust om met teamwisselingen door deze te monitoren als onderdeel van de managementinformatie van de organisatie. Monitor in het bijzonder stabiliteit en de gemiddelde tijd dat het team met de huidige medewerkers functioneel is. 2. Monitor regelmatig de arbeidstevredenheid en de rolduidelijkheid van medewerkers in begeleidende teams. 3. Vermijdt te kleine teams met versnipperde dienstverbanden. Dit is een ongunstige voorwaarde voor arbeidstevredenheid en kwaliteit van begeleiding. 4. Nu mensen met verstandelijke beperkingen steeds meer in kleine groepen in de samenleving wonen, dienen teams hierop te worden samengesteld en gemanaged: heterogeniteit van competenties is wenselijk. 5. Als teamwisselingen wenselijk of onvermijdelijk zijn, communiceer dan goed met cliënten en met familie en mensen uit het sociale netwerk van de cliënt. Ondersteun teams extra in een dergelijke fase en let vooral op de duidelijkheid over taken en arbeidstevredenheid. 10 kwaliteit van zorg en begeleiding in het algemeen. Nieuwe groepsleiders hebben tijd nodig om vertrouwd te geraken met elkaar en met de werkwijze van het team, maar uiteraard ook met de bewoners zelf, hun sociale netwerk, hun individuele ondersteuningsplannen en met specifieke ontwikkelings of behandelprogramma s (Vlaskamp, 1993; Zijlstra, Vlaskamp & Buntinx, 2001). Met het vertrek van groepsleiders verdwijnt veel cliëntspecifieke kennis uit het woongroepteam. Daarnaast zijn frequente of omvangrijke wisselingen nadelig voor de cohesie tussen de groepsleden en voor het vermogen om na vertrek van collega s en binnenkomst van nieuwelingen de coordinatiestructuren van het team te herstellen (Arrow, McGrath & Brendhal, 2000). Personeelswisselingen belemmeren daarmee in functionele zin de effectiviteit van teams. Relationele effectiviteit Professionele begeleiding van mensen met verstandelijke beperkingen komt tot stand binnen een dialoog tussen zorgvrager en zorgverlener. Deze dialoog is afhankelijk van wederkerige relaties en van wederzijdse responsiviteit tussen groepsleiders en clientsysteem: dat is de mate waarin beide partijen elkaars behoeften en reacties goed inschatten en er juist op reageren (Widdershoven, 1999; 2001). Met cliëntsysteem bedoelen we dat niet alleen de relaties van groepsleiders met de primaire cliënt van belang zijn, maar ook die met de familie en het verdere sociale netwerk van de cliënt. Dezen zijn vaak erg betrokken bij de cliënt en vormen daarmee een belangrijke bron van ondersteuning. Een goede dialoog tussen professionele en natuurlijke ondersteuners is bevorderlijk voor het opzetten van krachtige ondersteuningsstrategieën. Communicatie, persoonlijke betrokkenheid en wederzijds vertrouwen zijn elementen en voorwaarden voor het voeren en in stand houden van deze dialoog (Bonfenbrenner, 1979; Meininger, 1998; Roovers, 2004; De Ruyter, 1995). Personeelswisselingen belemmeren daarmee ook in relationele zin de effectiviteit van teams. Verstoring van relaties door personeelswisselingen kan ernstige nadelige gevolgen hebben voor het functioneren van bewoners en kan leiden tot gedragsproblemen (Janssen, Schuengel & Stolk, 2002; Vlaskamp, 1993). Stabiliteit en gehechtheid Gehechtheid is niet alleen relevant in de eerste jaren van de menselijke ontwikkeling en is niet beperkt tot (gezins)relaties tussen ouders en kinderen. Gehechtheidsrelaties zijn relevant op elke leeftijd en in meerdere situaties. De verklaring daarvoor is dat mensen in het streven naar bevrediging van behoeften gevoelig zijn voor personen in hun omgeving die daarbij een faciliterende rol (kunnen) spelen. Gehechtheidsgedrag is elk gedrag dat leidt tot het bevorderen of behouden van de nabijheid van een ander persoon van wie men verwacht of ervaren heeft dat deze behulpzaam is bij het eigen functioneren of bij het reduceren van stress en aanpassingsproblemen. De ervaring dat een gehechtheidsfiguur beschikbaar en responsief is leidt tot een duurzaam veilig gevoel, in het bijzonder bij mensen die vermoeid, angstig of (chronisch) ziek zijn (Bowlby, 1988, p ). De beschikbaarheid van ondersteunende personen 3

4 en de zekerheid dat deze adequaat op ondersteuningsbehoeften reageren, is de werkzame kern van de gehechtheidsrelatie en bekrachtigt haar voortbestaan. Vlaskamp (1993, p.22) wijst erop dat bewoners overbelast kunnen raken door een steeds wisselend en niet op hun behoeften afgestemd aanbod van begeleiders. Dit kan leiden tot vermijdingsgedrag of isolement. Zij laat ook zien dat personeelsverloop en wisseldiensten de context voor alle betrokkenen onduidelijk maken en tot kennisgebrek leidt bij groepsleiders met betrekking tot ondersteuningsbehoeften en benaderingswijzen van de betrokken cliënten. Dit leidt ertoe dat groepsleiders hun werk onbevredigend kunnen ervaren door het gebrek aan het tot stand kunnen brengen van zinvolle communicatie en vooruitgang (p. 23). Onderzoek toont aan dat positieve gehechtheidrelaties tussen groepsleiders en kinderen in professionele zorgsituaties zeer wel mogelijk zijn en dat de kwaliteit van deze relaties zelfs los staan van de gehechtheidkwaliteit met hun ouders. Voorwaarde is dat groepsleiders hun aandacht niet over teveel kinderen moeten verdelen en er voldoende tijd is om tot interactie te komen (Goossens & IJzendoorn, 1990). Stabiliteit: een voorwaarde voor ondersteuning Wetenschappelijke auteurs betwijfelen niet dat frequente personeelswisselingen negatieve gevolgen hebben voor de hulpverleningsrelatie en uiteindelijk voor de kwaliteit van bestaan van mensen met verstandelijke beperkingen. Dit komt door hun grote afhankelijkheid van groepsleiders die hun zorgvragen juist moeten kunnen inschatten en er vervolgens adequaat op moeten reageren. Velthausz (1987) wijst erop dat gezien het minder conventionele karakter van de communicatie van mensen met ernstige verstandelijke beperkingen en de sterke persoonsgebondenheid van de communicatie, de communicatieve betekenis van gedragingen in veel gevallen slechts achterhaald kan worden in langdurige omgang. Omdat mensen met ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperkingen met vaak nog bijkomende motorische en/of zintuiglijke beperkingen moeilijk langdurig contact aankunnen, zouden zij het meest zijn gebaat met talrijke contacten met een zelfde begeleider. Vlaskamp wijst op het belang van sensitiviteit en responsiviteit van groepsleiding om een goede inschatting te kunnen maken van de (zorg)behoeften van mensen met een (ernstige) verstandelijke handicap en hierop adequaat te reageren (Vlaskamp, 1993). Omdat het vertrekpunt van professionele begeleiding ligt bij het goed begrijpen van ondersteuningsbehoeften van individuele cliënten, vormen personeelswisselingen in dit verband een belemmerende factor voor een consistent patroon van sensitiviteit en responsiviteit van groepsleiding. Continuïteit en stabiliteit van het begeleidend team zijn voorwaarden voor kwaliteit van zorg. OMVANG VAN TEAMWISSELINGEN: EEN ONDERZOEK Het onderzoek waarop dit hoofdstuk is gebaseerd vond plaats bij vijf Nederlandse algemene residentiële instellingen voor mensen met verstandelijke beperkingen. In totaal waren daarbij 188 woongroepen betrokken. Met vragenlijsten werden 1768 groepsbegeleiders en 1703 familieleden benaderd. Groepsleiders kregen vragen CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Beschikbaarheid en continuïteit van beschikbaarheid van groepsleiders is een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van gehechtheidsrelaties in de (residentiële) zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Naarmate de beperkingen ernstiger en/of meervoudig zijn groeit de afhankelijkheid van deze mensen van personen in hun omgeving. In professionele zorgomgevingen zijn dat vooral de medewerkers die dagelijks direct in contact staan met de cliënten: meestal de groepsbegeleiders. De kwaliteit van bestaan van deze cliënten hangt dan ook in hoge mate af van de kwaliteit van ondersteuning zoals geleverd door professionele begeleiders. In de organisatie van deze ondersteuning speelt de stabiliteit van het team een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt het belangrijkste organisatiekenmerk met het oog op kwaliteit, de tijd op woongroep te zijn. Dat wil zeggen: de gemiddelde levensduur van het team, te verstaan als de som van het aantal maanden dat elk teamlid deel uitmaakt van het team, gedeeld door het aantal teamleden. Daarbij bleek dat dit kenmerk bij grotere teams gunstiger is en dat het ook samen gaat met gunstiger arbeidstevredenheid van begeleiders. Hogere arbeidstevredenheid in het team is vervolgens weer een bevorderende factor voor de kwaliteit van de begeleiding. Vanuit organisatieperspectief vormen grotere teams en grotere clusters gunstiger voorwaarden voor de kwaliteit van de ondersteuning. Staat dit niet op gespannen voet met de gewenste kleinschaligheid en individualisering van ondersteuning? Het antwoord is dat de gewoonte die in residentiële instellingen vaak nog heerst om aan één groep bewoners één team te verbinden schijnbaar meer continuïteit biedt, maar in de praktijk is dit niet het geval. Een geringe verstoring van een klein team (tijdelijk door ziekte of door vertrek van een teamlid) leidt tot grotere impact op de activiteiten en de effectiviteit dan wanneer een groter team actief is voor (meerdere groepjes van) bewoners. In dit laatste geval zijn er wel méér begeleiders waarmee cliënten moeten leren omgaan, maar de kans dat zij langer te maken hebben met begeleiders zie zij kennen en die hun ondersteuningsbehoeften kennen is groter. We leiden daaruit af dat daarmee ook gunstiger voorwaarden voor gehechtheidsrelaties worden geboden. Daarnaast kan er binnen het team uiteraard worden gewerkt met persoonlijke ondersteuners die zich de ondersteuningsbehoeften van bepaalde cliënten eigen maken en ook als aanspreekpunt voor cliënt en familie functioneren. Ook kunnen goede overdrachtprotocollen en (digitale) dossiers helpen om de continuïteit van informatie te waarborgen. Het hier besproken onderzoek was gericht op het organisatorische perspectief van continuïteit en ging uit van de realiteit dat ondersteuning overwegend plaatsvindt in groepsverband (voor cliënten) en in teamverband (voor begeleiders). Wil dit nu zeggen dat teamstabiliteit het hoogste goed is? Voorzichtigheid is geboden. Om te beginnen kan teamstabiliteit in professionele zorgsituaties niet altijd gegarandeerd worden. En een stabiel team van onvoldoende functionerende begeleiders of met een hoge mate van gewoontevorming of bedrijfsblindheid dus blind voor de werkelijke ondersteuningsbehoeften van de cliënten is natuurlijk helemaal onwen 4 9

5 Instroomfrequentie blijkt het sterkst gerelateerd te zijn aan ziekteverzuim en de tijdelijke vervangingen van teamleden die daarmee samenhangen. Er is geen relatie tussen de grootte van de woongroep (respectievelijk van het team) en de stabiliteit en de instroomfrequentie van nieuwe medewerkers. Wel is er een positieve relatie tussen de grootte van het team en de gemiddelde tijd dat groepsbegeleiders deel uit maken van het team. In woongroepen met een grotere zorgzwaarte is er iets meer instroom van nieuwe gezichten. Dit hangt samen met het feit dat in deze groepen zorgactiviteiten die voor een groot deel fysieke verzorging betreffen moeilijk kunnen worden uitgesteld. Dus is aanvulling van het team en vervanging van zieke medewerkers sneller nodig. Er is geen samenhang tussen zorgzwaarte en stabiliteit of gemiddelde lidmaatschap van groepsbegeleiders in het team. De omvang van clusters van woongroepen of teams hangt samen met minder instroomfrequentie van nieuwe gezichten; grotere clusters van woongroepen vangen meer tijdelijk verzuim op binnen het eigen cluster. In sociowoningen (woongroepen in de samenleving) werd gemiddeld een iets grotere stabiliteit aangetroffen. TEAMWISSELINGEN IN SAMENHANG In de paragrafen 4, 5 en 6 werd afzonderlijk gekeken naar de relatie tussen teamwisselingen en teameffectiviteit, ervaren kwaliteit van begeleiding en organisatiekenmerken. Als we alle factoren samen beschouwen en kijken op welke manier teamwisselingen een rol spelen bij het verklaren van ervaren kwaliteit van begeleiding komen we tot de volgende bevindingen. De beste voorspellers van (door familie) ervaren kwaliteit van begeleiding zijn: de arbeidstevredenheid van de groepsleiders (meer arbeidstevredenheid medewerkers hogere door familie ervaren kwaliteit); de gemiddelde tijd dat groepsleiders samen deel uitmaken van het team (teams met hoger gemiddelde tijd van het teamlidmaatschap hogere door familie ervaren kwaliteit); de omvang van het cluster (grotere clusters hogere door familie ervaren kwaliteit). Daarenboven heeft een langer lidmaatschap van het team ook nog eens een effect op arbeidstevredenheid en via dit effect ook op ervaren kwaliteit. Daarmee is tijd op woongroep de belangrijkste factor gebleken voor het verklaren van verschillen in inhoudelijke en relationele kwaliteit van zorg zoals geleverd door woongroepteams in deze instellingen. met betrekking tot arbeidstevredenheid, rolduidelijkheid, vertrouwen in eigen doelmatigheid en ervaren autonomie. Familieleden en primaire contactpersonen kregen vragen over inhoudelijke en relationele aspecten van de door hen ervaren kwaliteit van zorg. Primaire cliënten werden in dit onderzoek niet rechtstreeks benaderd omdat méér dan de helft (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapt was en communicatie in de context van de te onderzoeken factoren niet mogelijk was. Familie en contactpersonen van primaire cliënten zijn echter in de hulpverleningsrelatie relevante personen om een oordeel te geven over de kwaliteit van de door de organisatie geboden zorg. In dit onderzoek ging het dus niet over ervaringen van primaire cliënten maar om die van andere significante personen in het cliëntsysteem. Het onderzoek spitste zich toe op de vraag onder welke condities méér of minder continuïteit in de begeleidende teams voorkomt en hoe continuïteit is gerelateerd aan de kwaliteit van het teamfunctioneren en de geboden zorg. Wat zijn teamwisselingen en hoe frequent komen ze voor? Het verschijnsel teamwisselingen verwijst naar veranderingen in de formatie groepsbegeleiders die aan een bepaalde groep cliënten (in dit geval allemaal bewoners van woongroepen) is toegewezen. Deze veranderingen kunnen op verschillende manieren worden benaderd. Wij deden dat aan de hand van drie maten: Stabiliteit (van het team): betreft teamleden die het afgelopen jaar (12 maanden) onafgebroken deel uitmaakten van het team; Instroomfrequentie: betreft teamleden die toetraden tot het team in laatste 12 maanden, (ongeacht duur van het teamlidmaatschap en de reden, zoals vervanging of versterking van het team); Tijd op Woongroep: betreft de gemiddelde tijd dat teamleden deel uitmaken van het woongroepteam. De twee eerste maten zijn percentages op basis van het totale aantal teamleden in de formatie. In het eerste geval gaat het om het percentage dat tijdens de afgelopen 12 maanden onafgebroken deel uitmaakte van het team. In het tweede geval gaat het om het percentage nieuwe gezichten die tijdens de laatste twaalf maanden opdook in de formatie. De derde maat wordt uitgedrukt in het gemiddelde aantal maanden dat alle teamleden deel uitmaken van de teamformatie; dat is dus de totale som van de maanden dat teamleden deel uitmaken van het team gedeeld door het aantal teamleden. In het onderzoek bij vijf instellingen werd de continuïteit onderzocht in 188 teams. Deze teams hadden de zorg over een groep bewoners van minimaal 3 en maximaal 14 (gemiddeld 8,5). De gemiddelde omvang van de teams bedroeg 9 medewerkers (los van het dienstverband). Op instellingsniveau was de laagste gemiddelde stabiliteit 58% en de hoogste gemiddelde stabiliteit 72%. Binnen elke instelling was er een grote variatie: stabiliteit van de teams varieerde tussen 0 en 100 %. De gemiddelde stabiliteit bedroeg 66% (anders gezegd: 1/3 van het aantal teamleden verdwijnt in de loop van 1 jaar). De instroomfrequentie varieerde op instellingsniveau tussen 42% en 100%. Dat betekent dat bijvoorbeeld in een team van 10 begeleiders er 4 tot 10 nieuwe begelei 8 5

6 ders instromen in de loop van een jaar. Het gaat om groepsbegeleiders die de bewoners dus niet kenden: nieuwe gezichten. Binnen de instellingen was er ook hier een zeer grote variatie: tussen 0 en méér dan 200% nieuwe gezichten. Gemiddeld 64%. In de loop van 1 jaar ziet de cliënt dus bijna 2/3 nieuwe gezichten. In een team van bijvoorbeeld 10 personen zouden dat er dat tussen 0 en 20 zijn, met een gemiddelde van 6. De Tijd op Woongroep bedroeg over alle instellingen gemiddeld 43 maanden. Ook deze maat wisselde sterk per voorziening: van gemiddeld 26 maanden tot gemiddeld 67 maanden. Juist omdat er grote variatie is in het voorkomen van teamwisselingen is het interessant om na te gaan hoe deze samen hangen met teameffectiviteit, met kwaliteit en met organisatiekenmerken. TEAMWISSELINGEN EN TEAMEFFECTIVITEIT De effectiviteit van een team kan op twee manieren worden benaderd. Als een uitkomst: de mate waarin het team haar doelstellingen (heeft) bereikt. Als een proces: activiteiten en voorwaarden die leiden tot goede resultaten. Goede resultaten worden vanuit cliëntperspectief in de dienstensector opgevat als tevreden klanten. In het model van ons onderzoek werd vooral naar de tweede opvatting gekeken. Zo werden vier voorwaarden van teameffectiviteit onderzocht: 1. arbeidstevredenheid van de teamleden; 2. rolduidelijkheid van de teamleden; 3. vertrouwen van de teamleden in eigen doelmatigheid; 4. door teamleden ervaren autonomie. Arbeidssatisfactie van groepsbegeleiders wordt gezien als een bevorderende factor voor cliënttevredenheid. Groepsbegeleiders die tevreden zijn met hun werk leiden eerder tot een tevreden cliëntsysteem. Bij teams met een langere gemiddelde diensttijd vinden we grotere arbeidstevredenheid dan bij teams met een kortere gemiddelde diensttijd. Bij de andere twee maten (stabiliteit en instroomfrequentie) vonden we geen relatie. Rolduidelijkheid is groter bij teams van medewerkers die langer bij elkaar zijn. Het vertrouwen in eigen doelmatigheid is groter bij stabiele teams en bij teams die langer bij elkaar zijn. Hetzelfde geldt voor ervaren autonomie: stabiliteit en lengte van de gemiddelde diensttijd in het team hangen positief samen met ervaren autonomie. De tijd die groepsleiders bij elkaar zijn in hetzelfde team is dus duidelijk positief gerelateerd aan de effectiviteit van het team. Stabiliteit is ook gunstig voor vertrouwen in eigen doelmatigheid en ervaren autonomie maar hangt niet zozeer samen met arbeidstevredenheid en rolduidelijkheid. TEAMWISSELINGEN EN ERVAREN KWALITEIT VAN BE GELEIDING De kwaliteit van begeleiding werd bevraagd bij de belangrijkste contactpersoon van de cliënt. Dat dienden personen te zijn die regelmatig contact hadden en ervaring hadden met het team. Meestal waren dat familieleden (ouders, broers, zussen) van de primaire cliënt. Als er geen familie was, konden dat andere personen zijn die echter al een langere relatie met de primaire cliënt hadden en ook ervaring hadden met het team dat zorg bood aan de cliënt. Ervaren kwaliteit werd beoordeeld naar twee aspecten. Ten eerste, de inhoudelijke kwaliteit van geboden zorg en ondersteuning. Deze heeft betrekking op zaken zoals tevredenheid met geboden dagbesteding, met de wijze waarop het team de contacten van de cliënt met familieleden ondersteunt, met de zorg voor gezondheid, met de geboden bescherming en veiligheid en emotionele ondersteuning van de cliënt. Ten tweede, relationele kwaliteit van geboden zorg en ondersteuning. Daarbij ging het om de responsiviteit van groepsleiders in de richting van familieleden, maar ook over wederzijds vertrouwen, bejegening en ervaren begrip. Er is een duidelijk positief verband tussen de gemiddelde tijd op woongroep en de door familie ervaren kwaliteit van zorg, zowel wat betreft de inhoudelijke kwaliteit als wat betreft de functionele (relationele) aspecten van de dienstverlening. Met de maten stabiliteit en instroomfrequentie wordt dit verband niet gevonden. Teams waarvan de leden gemiddeld langer bij elkaar zijn, hebben een positief effect op de kwaliteit van (ervaren) zorg. Ook op instellingsniveau werd de hoogste kwaliteit ervaren bij de instelling met de hoogste gemiddelde diensttijd van teams. TEAMWISSELINGEN EN ORGANISATIEKENMERKEN Naast de vraag naar de samenhang van teamwisselingen met teameffectiviteit en ervaren kwaliteit van zorg, is het van belang om na te gaan onder welke organisatorische omstandigheden meer of minder teamwisselingen voorkomen. In het genoemde onderzoek werd gekeken naar de organisatiefactoren instelling, groepsgrootte (van bewoners), zorgzwaarte, clustergrootte (managementlaag boven de woongroep), situering van de woongroep (op een instellingsterrein of in de samenleving). In paragraaf 3 beschreven we de uitkomsten van de teamwisselingen in de verschillende instellingen. Er is dus sprake van een behoorlijke variatie: de ene instelling is de nadere niet. Voor de verschillen in gemiddelde teamwisselingen kunnen vele verklaringen zijn. In een nadere beschouwing van de instellingen bleek stabiliteit sterk samen te hangen met het algemene personeelsverloop van de instelling. Het vertrek van vaste teamleden kan vele oorzaken hebben zoals het vertrek van de medewerker uit de instelling, of naar een andere groep, of naar een andere functie. Binnen een instelling lijkt teamstabiliteit het sterkst gerelateerd te zijn aan verloop van personeel; dat is dus personeel dat de instelling verlaat (beëindiging dienstverband). 6 7

Onderlinge verbondenheid. begeleiding en zorg voor mensen met een verstandelijke en/of andere beperkingen

Onderlinge verbondenheid. begeleiding en zorg voor mensen met een verstandelijke en/of andere beperkingen Onderlinge verbondenheid begeleiding en zorg voor mensen met een verstandelijke en/of andere beperkingen Onderlinge verbondenheid Alleen in verbondenheid met de ander kan je mens zijn. Door de ander ontdek

Nadere informatie

Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017)

Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017) Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017) Hechtingsrelatie Zelfregulatie en interactie tijdens de nacht Onderdeel van de discussie rond sensitief en responsief ouderschap richt zich

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 119 120 Samenvatting 121 Inleiding Vermoeidheid is een veel voorkomende klacht bij de ziekte sarcoïdose en is geassocieerd met een verminderde kwaliteit van leven. In de literatuur

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7. SAMENVATTING & DISCUSSIE

HOOFDSTUK 7. SAMENVATTING & DISCUSSIE HOOFDSTUK 7. SAMENVATTING & DISCUSSIE Inleiding Dit proefschrift staat in het teken van de professionaliteit van de jeugdzorgwerker in de Provinciale residentiële Jeugdzorg, de Justitiële residentiële

Nadere informatie

Hou me vast, maar raak me niet aan

Hou me vast, maar raak me niet aan Hou me vast, maar raak me niet aan verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en probleemgedrag 19 september 2013 Mirjam Wouda, orthopedagoog & gz-psycholoog Ons Tweede Thuis m.wouda@onstweedethuis.nl

Nadere informatie

Zorg Verbeteren in Eigen Huis. Achtergrond van de methode

Zorg Verbeteren in Eigen Huis. Achtergrond van de methode Zorg Verbeteren in Eigen Huis Achtergrond van de methode Dr. W.H.E. Buntinx Buntinx Training & Consultancy www.buntinx.org Symposium De Driestroom 15 oktober 2009 Elst 1 Achtergrond van de methode voor

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING. Werk en Psychische Gezondheid: Studies naar de invloed van werk kenmerken, sociale rollen en gender

SAMENVATTING SAMENVATTING. Werk en Psychische Gezondheid: Studies naar de invloed van werk kenmerken, sociale rollen en gender SAMENVATTING Werk en Psychische Gezondheid: Studies naar de invloed van werk kenmerken, sociale rollen en gender In de jaren negentig werd duidelijk dat steeds meer werknemers in Nederland, waaronder in

Nadere informatie

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte.

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte. Een chronische en progressieve aandoening zoals multiple sclerose (MS) heeft vaak grote consequenties voor het leven van patiënten en hun intieme partners. Naast het omgaan met de fysieke beperkingen van

Nadere informatie

INLEIDING EN SITUERING

INLEIDING EN SITUERING INLEIDING EN SITUERING Erik De Belie & Filip Morisse Imagination is more important than knowledge A. Einstein Het herkennen van een gehechtheidsproblematiek bij personen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Kennisdeling in lerende netwerken

Kennisdeling in lerende netwerken Kennisdeling in lerende netwerken Managementsamenvatting Dit rapport presenteert een onderzoek naar kennisdeling. Kennis neemt in de samenleving een steeds belangrijker plaats in. Individuen en/of groepen

Nadere informatie

Wat vinden ouders ervan?

Wat vinden ouders ervan? Wat vinden ouders ervan? Een samenvatting van het onderzoek naar de ervaringen van ouders/wettelijk vertegenwoordigers met betrekking tot de geboden zorg bij Nieuw Woelwijck. Jorien Luijkx, MSc. Annet

Nadere informatie

Afgeronde onderzoeksprojecten Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (periode 2008 2012)

Afgeronde onderzoeksprojecten Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (periode 2008 2012) Afgeronde onderzoeksprojecten Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (periode 2008 2012) In de periode 2008-2012 heeft het Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking

Nadere informatie

Gezondheidsraad (1999). Dagbesteding voor mensen met een ernstige meervoudige handicap. Den Haag: Gezondheidsraad.

Gezondheidsraad (1999). Dagbesteding voor mensen met een ernstige meervoudige handicap. Den Haag: Gezondheidsraad. DAGBESTEDING Dagbesteding voor personen met ernstige meervoudige beperkingen is steeds meer en beter uitgewerkt. Dit is een positieve evolutie, gezien het deelnemen aan activiteiten op meerdere manieren

Nadere informatie

De paradox van verantwoordelijkheid en autonomie. Leentje De Wachter Coördinator stimul Lubbeek Lector, filosofie en ethiek, UC Leuven-Limburg

De paradox van verantwoordelijkheid en autonomie. Leentje De Wachter Coördinator stimul Lubbeek Lector, filosofie en ethiek, UC Leuven-Limburg De paradox van verantwoordelijkheid en autonomie Leentje De Wachter Coördinator stimul Lubbeek Lector, filosofie en ethiek, UC Leuven-Limburg OVERZICHT 1. Maatschappelijke context 2. Probleemstelling de

Nadere informatie

Reactieve hechtingsstoornis; een diagnose in beweging. Band Gedrag Interactie Relatie Stoornis Mentale representatie

Reactieve hechtingsstoornis; een diagnose in beweging. Band Gedrag Interactie Relatie Stoornis Mentale representatie Carlo Schuengel, Orthopedagogiek VU Reactieve hechtingsstoornis; een diagnose in beweging Signaleren verstoord gehechtheidsgedrag Verschillende betekenissen van gehechtheid Band Gedrag Interactie Relatie

Nadere informatie

Gehechtheidsproblematiek bij jongvolwassenen met lvb

Gehechtheidsproblematiek bij jongvolwassenen met lvb Gehechtheidsproblematiek bij jongvolwassenen met lvb Een interventieprogramma Monique Boon Ton van der Wiel Psychische en Gedragsproblemen Relatief vaak sprake van psychische en gedragsproblemen. onder

Nadere informatie

Hechting en hechtingsproblemen. Risico- en beschermende factoren

Hechting en hechtingsproblemen. Risico- en beschermende factoren Hechting en hechtingsproblemen Risico- en beschermende factoren September 2017 2017 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

NVAB-richtlijn blijkt effectief

NVAB-richtlijn blijkt effectief NVAB-richtlijn blijkt effectief Nieuwenhuijsen onderzocht de kwaliteit van de sociaal-medische begeleiding door bedrijfsartsen van werknemers die verzuimen vanwege overspannenheid, burn-out, depressies

Nadere informatie

Dag van de dementiezorg

Dag van de dementiezorg Dag van de dementiezorg In Nederland hebben ongeveer 12.000 mensen dementie die jonger zijn dan 65 jaar. Dezelfde kenmerken als dementie op oudere leeftijd Problemen met het geheugen vaak niet op de voorgrond

Nadere informatie

Epilepsiezorg Waarden vanuit patiëntperspectief

Epilepsiezorg Waarden vanuit patiëntperspectief Epilepsiezorg Waarden vanuit patiëntperspectief Een onderzoek naar waarden binnen ondersteuning aan mensen met epilepsie samenvatting januari 2017 Epilepsiezorg Waarden vanuit patiëntperspectief Een onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Het aantal eerste en tweede generatie immigranten in Nederland is hoger dan ooit tevoren. Momenteel wonen er 3,2 miljoen immigranten in Nederland, dat is 19.7% van de totale

Nadere informatie

Veiligheid en welbevinden. Hoofdstuk 1

Veiligheid en welbevinden. Hoofdstuk 1 30 Veiligheid en welbevinden Kees (8) en Lennart (7) zitten in de klimboom. Kees geeft Lennart een speels duwtje en Lennart geeft een duwtje terug. Ze lachen allebei. Maar toch kijkt Lennart even om naar

Nadere informatie

Buntinx Training & Consultancy. De professional en de manager in dialoog Mark Vervuurt. St. Michielsgestel. 20 januari 2010

Buntinx Training & Consultancy. De professional en de manager in dialoog Mark Vervuurt. St. Michielsgestel. 20 januari 2010 Buntinx Training & Consultancy Boekpresentatie De professional en de manager in dialoog Mark Vervuurt St. Michielsgestel 20 januari 2010 www.buntinx.org De contextuele professional W.H.E. Buntinx Mission

Nadere informatie

Inhoud 20-10-2011. Gehechtheidstheorie: Cees Janssen Gevaar van chronische stress Bewijs: onderzoek Sterkenburg

Inhoud 20-10-2011. Gehechtheidstheorie: Cees Janssen Gevaar van chronische stress Bewijs: onderzoek Sterkenburg 1 Inhoud Gehechtheidstheorie: Cees Janssen Gevaar van chronische stress Bewijs: onderzoek Sterkenburg Praktijk: Tineke Pilon Consequenties voor praktijk: alles is liefde 2 Definitie Gehechtheidsband Met

Nadere informatie

How to present online information to older cancer patients N. Bol

How to present online information to older cancer patients N. Bol How to present online information to older cancer patients N. Bol Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Goede informatievoorziening is essentieel voor effectieve

Nadere informatie

VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ

VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ Visie Dichterbij: Dichterbij schept voorwaarden waardoor mensen met een verstandelijke beperking: - leven in een eigen netwerk temidden van anderen - een eigen

Nadere informatie

MTO. Medewerkers & Team Onderzoek NIEUW! Onderzoek van medewerkerstevredenheid en teameffectiviteit. Medewerkers & Team Onderzoek

MTO. Medewerkers & Team Onderzoek NIEUW! Onderzoek van medewerkerstevredenheid en teameffectiviteit. Medewerkers & Team Onderzoek MTO NIEUW! Onderzoek van medewerkerstevredenheid en teameffectiviteit Binnen en buiten de zorginstelling verandert er veel en snel. De uitdagingen waarvoor we nu staan zijn vele malen complexer dan een

Nadere informatie

WORK EXPERIENCE PROFILE

WORK EXPERIENCE PROFILE WORK EXPERIENCE PROFILE VANDERHEK METHODOLOGISCH ADVIESBUREAU Werkstress is een verschijnsel dat al jaren sterk de aandacht trekt. Statistieken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid geven aan dat

Nadere informatie

de jaren van de vorige eeuw lag de focus op de beschrijving van stressreacties en onderzoek van de (karakteristieken van) stimuli die een

de jaren van de vorige eeuw lag de focus op de beschrijving van stressreacties en onderzoek van de (karakteristieken van) stimuli die een Samenvatting Werkstress bij verpleegkundigen is al jaren wereldwijd een probleem. Werkstress kan negatieve gevolgen hebben voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid en kan het plezier in het werk

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20566 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Wit, Frank R.C. de Title: The paradox of intragroup conflict Issue Date: 2013-02-28

Nadere informatie

Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden. Prof. dr. Petri Embregts

Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden. Prof. dr. Petri Embregts Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden Prof. dr. Petri Embregts Kwaliteit van zorg- en hulpverlening vindt in de meest wezenlijke vorm plaats in een betekenisvolle relatie tussen de cliënt en

Nadere informatie

Internaliserende stoornissen, sekse en emotieregulatie

Internaliserende stoornissen, sekse en emotieregulatie Internaliserende stoornissen, sekse en emotieregulatie Dr. Annemiek Karreman Departement Medische en Klinische Psychologie, Tilburg University Deze presentatie Twee experimentele studies naar de rol van

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie...

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie... Inhoud Inleiding... 3 Algemene gegevens... 4 Gevoel van veiligheid... 5 De mate waarin agressie voorkomt... 7 Omgaan met agressie... 8 Ontwikkeling van agressie... 11 Kwalitatieve analyse... 11 Conclusies...

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS

Subsidiënt: Ministerie van VWS De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Ruim de helft van de interne oproepkrachten in de verpleging en verzorging vindt voordelen van flexibel

Nadere informatie

Doe mij maar een gewoon leven

Doe mij maar een gewoon leven Triple C model Doe mij maar een gewoon leven Het Relationeel Competentiemodel Triple C is binnen ASVZ niet meer weg te denken in de omgang met cliënten die intensieve begeleiding vragen. Daarnaast wordt

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Empowerment van (kinder) psychiatrische verpleegkundigen

Empowerment van (kinder) psychiatrische verpleegkundigen Empowerment van (kinder) psychiatrische verpleegkundigen Inge Antrop en Karolijne Geldolf 21 maart 2012 NVKVV Residentiele zorg bij kinderen en jongeren met een psychiatrische problematiek (Leichtman,

Nadere informatie

Onderzoekers: diverse onderzoekers, in binnen- en buitenland onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp, Dr. A. van der Putten & Drs. P.

Onderzoekers: diverse onderzoekers, in binnen- en buitenland onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp, Dr. A. van der Putten & Drs. P. Alle projecten richten zich op personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en staan onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp en/of Dr. A. van der Putten. Lopende projecten 1.

Nadere informatie

Samenvatting. Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld

Samenvatting. Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld Samenvatting Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld om hen heen. Zo hebben vele mensen een natuurlijke neiging om zichzelf als bijzonder positief te beschouwen (bijv,

Nadere informatie

STABLE LOVE, STABLE LIFE?

STABLE LOVE, STABLE LIFE? STABLE LOVE, STABLE LIFE? De rol van sociale steun en acceptatie in de relatie van paren die leven met de ziekte van Ménière Oktober 2011 Auteur: Drs. Marise Kaper Master Sociale Psychologie, Rijksuniversiteit

Nadere informatie

het psychisch functioneren van de ouder, de tevredenheid van de ouders met de (huwelijks)relatie en de gezinscommunicatie. Een beter functioneren van

het psychisch functioneren van de ouder, de tevredenheid van de ouders met de (huwelijks)relatie en de gezinscommunicatie. Een beter functioneren van 9 Samenvatting 173 174 9 Samenvatting Kanker is een veel voorkomende ziekte. In 2003 werd in Nederland bij meer dan 72.000 mensen kanker vastgesteld. Geschat wordt dat het hier in 9.000 gevallen om mensen

Nadere informatie

Doe mij maar een gewoon leven

Doe mij maar een gewoon leven Triple C model Doe mij maar een gewoon leven Het Relationeel Competentiemodel Triple C is binnen ASVZ niet meer weg te denken in de omgang met cliënten die intensieve begeleiding vragen. Daarnaast wordt

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden in de Nederlandse volwassen bevolking Het doel van het eerste deel van dit proefschrift, was te onderzoeken in hoeverre

Gezondheidsvaardigheden in de Nederlandse volwassen bevolking Het doel van het eerste deel van dit proefschrift, was te onderzoeken in hoeverre Samenvatting Inleiding In Nederland wordt van burgers verwacht dat zij een zelfstandige en verantwoordelijke rol vervullen met betrekking tot hun gezondheid en zorg. Dit is het gevolg van verschillende

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) onderhoudt middels de organisaties Kerk in Actie (KiA) en ICCO Alliantie contacten met partners in Brazilië. Deze studie verkent de onderhandelingen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Dit proefschrift gaat over de invloed van inductieprogramma s op het welbevinden en de professionele ontwikkeling van beginnende docenten, en welke specifieke kenmerken van inductieprogramma s daarvoor

Nadere informatie

VISIE OP PROBLEEMGEDRAG

VISIE OP PROBLEEMGEDRAG VISIE OP PROBLEEMGEDRAG INLEIDING Bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) kunnen zorgprofessionals en anderen terecht voor expertise over ernstig en aanhoudend probleemgedrag. Het gaat om probleemgedrag

Nadere informatie

Reactieve hechtingsstoornis; een diagnose in beweging. Band Gedrag Interactie Relatie Stoornis Mentale representatie

Reactieve hechtingsstoornis; een diagnose in beweging. Band Gedrag Interactie Relatie Stoornis Mentale representatie Carlo Schuengel, Orthopedagogiek VU Signaleren verstoord Reactieve hechtingsstoornis; een diagnose in beweging Verschillende betekenissen van gehechtheid Band Gedrag Interactie Relatie Stoornis Mentale

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Langdurig ziekteverzuim is een erkend sociaal-economisch en sociaal-geneeskundig probleem op nationaal en internationaal niveau. Verschillende landen hebben wettelijke maatregelen genomen

Nadere informatie

Yes We Can Fellow onderzoek

Yes We Can Fellow onderzoek Yes We Can Fellow onderzoek Resultaten 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 Respons... 3 Eigenschappen responsegroep... 3 Enkelvoudige of meervoudige problematiek... 4 Zorg voorafgaand aan opname... 4 Situatie

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Samenvatting. Leeftijd en Psychologisch Contractbreuk in Relatie tot Werkuitkomsten

Samenvatting. Leeftijd en Psychologisch Contractbreuk in Relatie tot Werkuitkomsten Samenvatting Leeftijd en Psychologisch Contractbreuk in Relatie tot Werkuitkomsten De beroepsbevolking in Nederland, maar ook in andere westerse landen, vergrijst in een rap tempo. Terwijl er minder kinderen

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/22989 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/22989 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/22989 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Pouw, Lucinda Title: Emotion regulation in children with Autism Spectrum Disorder

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 199

Samenvatting. Samenvatting 199 Samenvatting Samenvatting 199 Goede zorg aan het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking is niet vanzelfsprekend, bijvoorbeeld omdat de verstandelijke beperking mensen belemmert in het

Nadere informatie

Au-tomutilatie. Een groot probleem, een grote uitdaging. Carmen van Bussel Orthopedagoog/GZ-psycholoog

Au-tomutilatie. Een groot probleem, een grote uitdaging. Carmen van Bussel Orthopedagoog/GZ-psycholoog Au-tomutilatie Een groot probleem, een grote uitdaging Carmen van Bussel Orthopedagoog/GZ-psycholoog Inhoud Waarom verwonden cliënten zichzelf? Handelingsverlegenheid en machteloosheid bij begeleiders

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Samenvatting Dit proefschrift beschrijft een aantal onderzoeken op het gebied van gehechtheid en psychosociaal functioneren in de volwassenheid. In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de gehechtheidstheorie.

Nadere informatie

hoofdstuk 1 doelstellingen hoofdstuk 2 diagnosen

hoofdstuk 1 doelstellingen hoofdstuk 2 diagnosen Dit proefschrift gaat over moeheid bij mensen die dit als belangrijkste klacht presenteren tijdens een bezoek aan de huisarts. In hoofdstuk 1 wordt het onderwerp moeheid in de huisartspraktijk kort geïntroduceerd,

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Nederlandse samenvatting Uit een recente rapportage van KWF Kankerbestrijding blijkt dat 64% van de (ex-) patiënten met kanker zorgen ervaart over psychosociale

Nadere informatie

Kinderstudies ACK. Gehechtheid aan pleegouders. Amsterdams Centrum voor. vrije Universiteit amsterdam

Kinderstudies ACK. Gehechtheid aan pleegouders. Amsterdams Centrum voor. vrije Universiteit amsterdam Amsterdams Centrum voor Kinderstudies ACK interdisciplinair onderzoek naar kinderen, ouders en samenleving Gehechtheid aan pleegouders vrije Universiteit amsterdam Gehechtheid aan pleegouders De relatie

Nadere informatie

Meedoen Meten. DICHTERBIJ Kenniscentrum voor Dagbesteding en Werk. Angela Prudon. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Master Social Work

Meedoen Meten. DICHTERBIJ Kenniscentrum voor Dagbesteding en Werk. Angela Prudon. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Master Social Work Meedoen Meten DICHTERBIJ Kenniscentrum voor Dagbesteding en Werk Angela Prudon Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Master Social Work Programma Welkom Introductie Dichterbij HAN Master Social Work

Nadere informatie

HET BELANG VAN BETEKENISVOLLE RELATIES KAN NOOIT WORDEN ONDERSCHAT! PAULA STERKENBURG

HET BELANG VAN BETEKENISVOLLE RELATIES KAN NOOIT WORDEN ONDERSCHAT! PAULA STERKENBURG HET BELANG VAN BETEKENISVOLLE RELATIES KAN NOOIT WORDEN ONDERSCHAT! DR. PAULA STERKENBURG PAULA STERKENBURG Waarom zijn betekenisvolle relaties belangrijk? Wat zij betekenisvolle relaties? Betekenisvolle

Nadere informatie

Eigen regie bij LVB cliënten. Brigitte Althoff

Eigen regie bij LVB cliënten. Brigitte Althoff Eigen regie bij LVB cliënten Brigitte Althoff Voorstellen Onderzoek gedaan naar de ethische dilemma's in de ambulante zorg voor volwassen cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) die alcohol

Nadere informatie

Tinnitus en arbeid. Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid tot werken

Tinnitus en arbeid. Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid tot werken Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid Universitair Medisch Centrum Groningen Tinnitus en arbeid Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Mijn Natuurlijke Werk Stijl (NWS)

Mijn Natuurlijke Werk Stijl (NWS) Mijn Natuurlijke Werk Stijl (NWS) Gegevens van de referentiegroep: Uw unieke logincode: Bewaar deze code goed, u kan ze gebruiken voor het aanvragen van bijkomende rapporten. Copyright 2011-2013 Pontis

Nadere informatie

Chapter 8. Nederlandse samenvatting

Chapter 8. Nederlandse samenvatting Chapter 8 Nederlandse samenvatting NEDERLANDSE SAMENVATTING Angst is een menselijke emotie die iedereen van tijd tot tijd wel eens ervaart. Veel mensen voelen zich angstig of nerveus wanneer ze bijvoorbeeld

Nadere informatie

Samenvatting. Welk type zorg is PDL?

Samenvatting. Welk type zorg is PDL? Samenvatting In dit proefschrift is de zorgverlening volgens Passiviteiten Dagelijks Leven (PDL) beschreven. PDL wordt in toenemende mate toegepast in de Nederlandse en Vlaamse ouderenzorg en men ervaart

Nadere informatie

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én Protocol groepsindeling 1. Inleiding De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school

Nadere informatie

Revalidatieprogramma

Revalidatieprogramma Revalidatiegeneeskunde Revalidatieprogramma Chronische pijn Deze folder geeft u algemene informatie over revalidatie bij chronische pijn. Uiteraard komt de folder niet in plaats van een gesprek met uw

Nadere informatie

Samenvatting meting kwaliteitservaringen Onderzoek naar de kwaliteitservaringen van cliënten, vertegenwoordigers, begeleiders

Samenvatting meting kwaliteitservaringen Onderzoek naar de kwaliteitservaringen van cliënten, vertegenwoordigers, begeleiders Samenvatting meting kwaliteitservaringen Onderzoek naar de kwaliteitservaringen van cliënten, vertegenwoordigers, begeleiders Inhoud. Opzet onderzoek. Uitkomsten cliënten. Uitkomsten vertegenwoordigers.

Nadere informatie

Chronische zieke werknemers: Werkbeleving & ziekteverzuim

Chronische zieke werknemers: Werkbeleving & ziekteverzuim Chronische zieke werknemers: Werkbeleving & ziekteverzuim dr. Nathalie Donders drs. Karin Roskes dr. Joost van der Gulden Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesvragen

Samenvatting. Adviesvragen Samenvatting Adviesvragen Een deel van de mensen die kampen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen heeft geen contact met de hulpverlening. Bij hen is geregeld sprake van acute nood. Desondanks

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Burnout, een toestand van mentale uitputting door chronische stress in de werksituatie, vormt een ernstig maatschappelijk probleem dat momenteel veel aandacht krijgt. In

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

Zideris eigenzinnige zorg

Zideris eigenzinnige zorg 2017 Zideris eigenzinnige zorg www.zideris.nl Kleinschalige organisatie voor professionele begeleiding en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wonen, werk, dagbesteding, ambulante

Nadere informatie

Pedagogisch contact. Verbondenheid door aanraken. De lichamelijkheid van pedagogisch contact. Simone Mark

Pedagogisch contact. Verbondenheid door aanraken. De lichamelijkheid van pedagogisch contact. Simone Mark Pedagogisch contact Verbondenheid door aanraken Simone Mark Mag je een kleuter nog op schoot nemen? Hoe haal je vechtende kinderen uit elkaar? Mag je een verdrietige puber een troostende arm bieden? De

Nadere informatie

Risicoindicatoren. residentiële jeugdzorg, jeugdzorg plus en justitiële jeugdinrichtingen

Risicoindicatoren. residentiële jeugdzorg, jeugdzorg plus en justitiële jeugdinrichtingen Risicoindicatoren residentiële jeugdzorg, jeugdzorg plus en justitiële jeugdinrichtingen Inhoudsopgave Uitgangspunten 3 Risico-model 4 Risico-indicatoren 5 Toelichting op de indicatoren 6 2 Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

Stress, spanningen, en psychosociale problematiek na confrontatie met een hart- of longaandoening

Stress, spanningen, en psychosociale problematiek na confrontatie met een hart- of longaandoening Stress, spanningen, en psychosociale problematiek na confrontatie met een hart- of longaandoening 1. Wat is stress? 2. Een aandoening als oorzaak voor stress en psychosociale problematiek 3. Problematiek

Nadere informatie

Rapportage voor Saffier De Residentiegroep. Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorgconcept

Rapportage voor Saffier De Residentiegroep. Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorgconcept Rapportage voor Saffier De Residentiegroep Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorgconcept 24 februari 2015 Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorg-

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Aangeboren doofblindheid

Aangeboren doofblindheid Aangeboren doofblindheid Het ondersteunen van kinderen en volwassenen met beperkingen in zien en horen sinds de geboorte of vlak daarna Saskia Damen Mijkje Worm Bartiméus wil kennis en ervaring over de

Nadere informatie

Menslievende Professionalisering. Onderzoek naar de training Menslievende Professionalisering. Petri Embregts, Maaike Hermsen & Lisanne van Alphen

Menslievende Professionalisering. Onderzoek naar de training Menslievende Professionalisering. Petri Embregts, Maaike Hermsen & Lisanne van Alphen Menslievende Professionalisering Onderzoek naar de training Menslievende Professionalisering juni 2015 Petri Embregts, Maaike Hermsen & Lisanne van Alphen Achtergrond Zorgverleners werkzaam in het primaire

Nadere informatie

Psychosociale begeleiding in het Oncologie Centrum

Psychosociale begeleiding in het Oncologie Centrum Psychosociale begeleiding in het Centrum Inleiding Als u te horen krijgt dat u kanker heeft of een hematologische ziekte, kan er veel veranderen in uw leven en dat van uw naasten. Niet alleen lichamelijk,

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch)

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) 159 Ouders spelen een cruciale rol in het ondersteunen van participatie van kinderen [1]. Participatie, door de Wereldgezondheidsorganisatie gedefinieerd als

Nadere informatie

Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap

Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap Katrien Symons (contact: Katrien.Symons@UGent.be) Prof. Dr. Mieke Van Houtte Dr. Hans Vermeersch ACHTERGROND Een vroege eerste geslachtsgemeenschap

Nadere informatie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie Context Het aanbieden van welzijn, dagbesteding of zingevingactiviteiten

Nadere informatie

Infant Mental Health

Infant Mental Health Infant Mental Health WAIMH Vlaanderen wants you! WAIMH Vlaanderen VZW Draagvlak uitbouwen voor IMH professionals 16 november 2017 20u Antwerpen www.waimh-vlaanderen.be Ik zie u graag Motherhood constellation

Nadere informatie

Dr. Daantje Derks Associate Professor Erasmus University Rotterdam. WERKEN IN DE TOEKOMST Performance Management 3.0

Dr. Daantje Derks Associate Professor Erasmus University Rotterdam. WERKEN IN DE TOEKOMST Performance Management 3.0 Dr. Daantje Derks Associate Professor Erasmus University Rotterdam WERKEN IN DE TOEKOMST Performance Management 3.0 INTRODUCTIE Competitief voordeel Werknemers maken het verschil Innovatie Creativiteit

Nadere informatie

Chapter. Samenvatting

Chapter. Samenvatting Chapter 9 9 Samenvatting Samenvatting Patiënten met chronische pijn die veel catastroferende gedachten (d.w.z. rampdenken) hebben over pijn ervaren een verminderd fysiek en psychologisch welbevinden. Het

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Revalidatieprogramma

Revalidatieprogramma Revalidatiegeneeskunde Revalidatieprogramma Chronische pijn Deze folder geeft u algemene informatie over revalidatie bij chronische pijn. Uiteraard komt de folder niet in plaats van een gesprek met uw

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 hoofdstuk 3

Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 hoofdstuk 3 Vallen komt in alle leeftijdsgroepen voor, maar vormt vooral bij ouderen een groot gezondheidsprobleem. Onder een val wordt verstaan een gebeurtenis waarbij de betrokkene onbedoeld op de grond of een lager

Nadere informatie

Een realistisch perspectief op veiligheid en gedrag

Een realistisch perspectief op veiligheid en gedrag Een realistisch perspectief op veiligheid en gedrag De logica van onveilig gedrag Eigen richtlijnen bepalen perspectief op veiligheid Goed gereedschap onvoldoende hefboom voor verandering Net als regels

Nadere informatie

Uitnodiging. Advance Care Planning in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Symposium 28 november 2013

Uitnodiging. Advance Care Planning in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Symposium 28 november 2013 Uitnodiging Annemieke Wagemans, arts verstandelijk gehandicapten bij Maasveld, een van de werkstichtingen van Koraal Groep, promoveert op 28 november aanstaande op het onderwerp Medische beslissingen rond

Nadere informatie

Verbinden vanuit diversiteit

Verbinden vanuit diversiteit Verbinden vanuit diversiteit Krachtgericht sociaal werk in een context van armoede en culturele diversiteit Studievoormiddag 6 juni 2014 Het verhaal van Ahmed Een zoektocht met vele partners Partners De

Nadere informatie

Vragenlijst Arbeid en Re-integratie

Vragenlijst Arbeid en Re-integratie Vragenlijst Arbeid en Re-integratie Inzicht in werk en welbevinden Naam Geslacht Leeftijd Sans Nom-Example Vrouw 39 jaar Geboortedatum 08-02-1975 Referentiecode A1.0003.256 Datum 25-01-2015 Rapport Versie

Nadere informatie