Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management"

Transcriptie

1 Aan Van ons kenmerk Gent, Partners SEL zorgregio Gent SEL Zorgregio Gent 10 januari Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management Beste, In het kader van de werkgroep zorg rond opname en ontslagmanagement (zoroo) wordt volop gewerkt aan de opmaak van een best-practice document. Dit om op die manier bij te dragen aan de bevordering van een kwalitatief hoogstaand opname- en ontslagbeleid. Aan de hand van dit document zal gepoogd worden in te spelen op de heersende noden, knelpunten bloot te leggen en prioriteiten voorop te stellen. Dit om de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie zo vlot mogelijk te laten verlopen, in de eerste plaats voor de patiënt, maar ook voor alle betrokken hulp- en zorgverleners in het ziekenhuis als in de thuiszorg. In deze best-practice kan uiteraard de visie van de eerstelijnsgezondheidszorg niet ontbreken. Hiervoor werd een document opgesteld dat de visie van de thuiszorg bespreekt op basis van twee onderzoeksrapporten (CASOC en OVOSIT). Een eerste luik omschrijft de algemene bevindingen en een tweede luik gaat kort in op de visie van afzonderlijke eerstelijnsdisciplines. Nu zouden wij u willen vragen dit document door te nemen en u opmerkingen, bedenkingen, aanvullingen, aan ons te bezorgen zodat dit document de eerstelijnsvisie zo goed mogelijk representeert. Voor u opmerkingen is plaats voorzien onderaan het document of u mag ook in de tekst aanduiden of verbeteren wanneer u dat wenst. Verder blijkt uit verschillende onderzoeken dat één van de grootste knelpunten binnen het opname- en ontslagmanagement het gebrek aan een centraal aanspreekpunt binnen de eerstelijnsgezondheidszorg is. Om een duidelijk beeld te kunnen vormen of deze nood er inderdaad is en wie u hier eventueel voor aangewezen lijkt. zouden wij u willen vragen de bijgevoegde vragenlijst ingevuld 1

2 aan ons terug te bezorgen. Dit omdat wij graag u mening, als eerstelijnspartner, rondom dit item zouden horen. De input zal vertrouwelijk in de werkgroep besproken worden. Alvast ongelofelijk bedankt voor uw reactie! Met Vriendelijke groet, SEL Gent Dokter Verdonck en Julie Vanbleu 2

3 Document Eerstelijnszorg In dit document doen we een poging de visie/mening van de eerstelijnsgezondheidszorg weer te geven op hoe het ontslagmanagement momenteel verloopt en wat de verwachtingen hieromtrent zijn. Dit document is gebaseerd op het onderzoeksrapport CASOC vanuit de beperkte werkgroep ontslagmanagement en op het eerder gevoerde onderzoek van OVOSIT in kader van het Oost-Vlaams Project Opname- en Ontslagtraject. Tijdens het doornemen van deze onderzoeken hebben wij ons hoofdzakelijk gefocust op de thuiszorg. Uit beide onderzoeken blijkt dat hulpverleners uit de thuiszorg in het algemeen van mening zijn dat ze vaak te weinig betrokken worden bij het opname enontslagproces. Hierbij is het wel belangrijk een onderscheid te maken tussen de huisarts en de andere hulpverleners van de thuiszorg. De Huisarts geeft immers aan wel vaak gecontacteerd te worden en geeft ook vaak aan dat hij vindt dat hij voldoende op de hoogte gehouden werd (Casoc, p25, Ovosit, D1, p24). Nochtans is het wel belangrijk dat ook de andere hulpverleners voldoende geïnformeerd worden. Wanneer de thuishulp de continuïteit van de zorg wil garanderen is het bijvoorbeeld uiterst belangrijk dat hij tijdig op de hoogte gebracht wordt van de (mogelijke) ontslagdatum zodat hier de nodige maatregelen en stappen voor ondernomen kunnen worden om de patiënt vlot thuis op te vangen, op die manier kan ook een nieuwe opname voorkomen worden (Casoc, p5, 34, Ovosit, p5-6). Wederzijdse feedback over de sectoren heen is dus uitermate belangrijk! Wanneer gevraagd werd naar de reden waarom geen informatie doorgegeven werd, werd het feit dat er geen vaste procedure rond bestaat als voornaamste reden aangehaald (Ovosit, D2; p20). De nood aan een gemeenschappelijk gestructureerd communicatie kanaal is dus zeer groot, gezien blijkt dat de communicatie tussen de verschillende actoren onvoldoende op mekaar is afgestemd (Casoc, p34). 3

4 Ook één centrale aanspreekpersoon binnen de thuiszorg zou de informatieoverdracht binnen de sector maar ook sector overschrijdend kunnen bevorderen. Want ook dit wordt als een belangrijk knelpunt aangegeven. Binnen de thuiszorg is immers niet duidelijk wie het aanspreekpunt is. Terwijl zowel vanuit de ziekenhuizen als vanuit de thuiszorg wordt aangegeven dat hier nood aan is! De zorgcoördinator geeft zelf aan dat hij hier misschien een rol in zou kunnen spelen maar dat dit wegens tijd gebrek niet steeds mogelijk is. In het onderzoek komt ook naar voor dat zijn rol momenteel nog te beperkt gekend is binnen het ziekenhuis om te fungeren als aanspreekpunt (Ovosit, D1; p 14, 24). De vraag zou ook gesteld kunnen worden of deze taak door de zorgbemiddelaar opgenomen zou kunnen worden. Ook wanneer er wel informatiedoorstromen plaatsvinden worden deze niet steeds als optimaal en efficiënt ervaren (Casoc, p34). Veelal blijkt dat alle aandacht naar medische informatie gaat maar dat de sociale situatie van de patiënt vaak achterwege blijft of niet bekeken wordt. Nochtans was iedereen in het onderzoek het er over eens dat dit meer aandacht zou moeten krijgen (Ovosit, p104). Wanneer we kijken naar de belangrijkste hindernissen (Ovosit, D1, p53) die door de thuiszorg aangehaald worden om tot een goed ontslag en opname traject te komen, komen volgende items aan bod: - gebrek aan informatie over betrokken hulpverleners en - gebrek aan efficiënte communicatie Andere hindernissen die door de thuiszorg vaak ervaren worden zijn: - weinig efficiënt verloop van het traject - te weinig informatie over het opname en/of ontslag en - gebrek aan tijd Wanneer gevraagd werd naar aspecten die volgens hen noodzakelijk zijn voor een goed opname en ontslagtraject komen volgende punten naar voor; (Ovosit, D1, p 49) - aanwezigheid van een aanspreekpunt, zowel in het ziekenhuis als in de thuiszorg - voldoende kennis rond de betrokken hulpverleners - communicatie 4

5 - correcte informatie overdracht - voldoende overleg en - structureel verloop van het traject. Dit zijn zaken die door de gehele thuiszorg naar voorgedragen werden. Hieronder geven we een kort overzicht van wat de afzonderlijke disciplines binnen de thuiszorg aanhaalden als specifieke aandachtspunten en bemerkingen (De disciplines die in het onderzoek bekeken werden zijn huisartsen, thuisverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, sectorverantwoordelijken, zorg coördinatoren en apothekers). De uitsplitsing per discipline gebeurde in het Ovosit onderzoek. Meer bepaald in het tweede deel; de thuiszorgsector. Huisartsen De huisartsen vinden dat er nood is aan opvolging door één persoon die alle betrokken hulpverleners op de hoogte houdt en op regelmatige basis overleg heeft met de ontslagmanager van het ziekenhuis. De behandelende arts in het ziekenhuis zou de ontslagmanager tijdig en voor het ontslag moeten laten weten wanneer een ontslag gepland zal worden zodat de thuiszorg de tijd heeft om alles op een goede manier te organiseren. De huisartsen vinden dat zij als eerste de keuze moeten hebben om een behandeling bij te sturen en dat de andere zorgverstrekkers voor continuïteit mogen zorgen. Overleg tussen de betrokken zorgverleners en de huisarts vinden ze bijgevolg heel belangrijk (Ovosit, D2, p77). Enerzijds wil de huisarts dus één persoon die het ontslag vanuit de thuissituatie regelt (contacten onderhoudt) met de ontslagmanager van het ziekenhuis en anderzijds willen ze dat de huisarts als eerste de keuze heeft de behandeling bij te sturen. Om die reden schuift de thuiszorg naar voor dat de door de patiënt aangeduide persoon de contacten zou kunnen onderhouden met de ontslagmanager, maar dat daarbinnen het overleg met de huisarts vooropstaat in het bijsturen van behandeling. 5

6 Thuisverpleegkundige De thuisverpleegkundigen gaan ervan uit dat een teamoverleg de beste manier is om de thuiszorg te organiseren en de communicatie tussen de diverse actoren op gang te trekken. Toch zeker wanneer het om zwaar zorgbehoevende patiënten gaat (Ovosit, D2, p86). Wanneer geen team plaatsvindt vinden ze dat de thuiszorg het best georganiseerd kan worden door contact tussen de verschillende hulpverleners of door een zorgbemiddelaar die de communicatie tussen de verschillende actoren goed onderhoudt (aanvulling vanuit de thuisverpleegkunde). Ze geven ook aan dat ze vinden dat de patiënt bij een heropname een fiche (thuiszorgdossier?) zou moeten meenemen naar het ziekenhuis zodat men daar weet wie reeds actief betrokken is rond de patiëntsituatie. Volgens hen kennen beide sectoren nog te weinig elkaars mogelijkheden en beperkingen (Ovosit, D2, p86) Een belangrijk item die door de thuisverpleegkunde wordt meegegeven is dat bij ontslag naast de juiste inschatting van zorgen thuis ook de materialen en nodige voorschriften voor de patiënt, (rek. houdend met de diensten en de artsen van wacht ) alsook de aanwezigheid van mantelzorg of andere thuiszorgdiensten niet uit het ook verloren mag worden (aanvulling vanuit de thuisverpleegkunde). Maatschappelijk werkers De maatschappelijk werkers zien het feit dat weinig of geen informatie rond de zorgbemiddelaar beschikbaar is als een belangrijke hindernis. Door het feit dat ze in sommige situaties slechts onregelmatig een huisbezoek afleggen wordt door het ziekenhuis vaak vergeten om ze in te lichten. Dit gebeurt dan door een familielid of een andere hulpverlener, maar de maatschappelijk werker zou het liefst op de hoogte gebracht worden door iemand van het ziekenhuis die zelf nauw betrokken is bij de opvolging van de patiënt. Maatschappelijk werkers geven ook aan dat ze vinden dat meer gepeild mag worden naar de organisatie en belasting van de mantelzorg en mogelijke inschakeling van hulpmiddelen en diensten naar ontslag toe (Ovosit, D2, p97) Sectorverantwoordelijken Sectorverantwoordelijken vinden het hoofdzakelijk belangrijk dat ze tijdig op de 6

7 hoogte worden gebracht van het ontslag en dat ze voldoende informatie krijgen rond de uit te voeren taken, aantal in te plannen dagen en uren, de situatie van de cliënt (o.a. naar mobiliteit en zelfredzaamheid) en op de hoogte worden gehouden van te nemen preventiemaatregelen bijvoorbeeld bij besmettelijke ziektes (zoals MRSA, hepatitis, enz.) (Ovosit, D2, p106). Zorg coördinator De zorg coördinator denkt dat het goed zou zijn wanneer er een procedure uitgewerkt zou worden rond de ontslagteams en het doorgeven van informatie. Hij geeft aan dat hij het als een taak van zichzelf ziet om relevante informatie door te geven aan de betrokken thuiszorgpartners (Ovosit, D2, p115). Apothekers Geven aan dat bij ontslag op vrijdagnamiddag of in het weekend de huisarts vaak niet te bereiken is en de dokter van wacht geen voorschrift heeft voor verpleegkundige zorgen, de apotheker en eventuele nodige hulpmiddelen (Ovosit, D2, p121). Kinesitherapeuten Geven aan vragende partij te zijn om meer en duidelijkere informatie te krijgen rond kinesitherapeutische behandelingen die aan hun patiënt gegeven werd tijdens de ziekenhuisopname. Dit zowel na orthopedische ingrepen, na oefentherapie in het kader van valpreventie bij bejaarden, na trainingstherapie na cardiale en pulmonaire incidenten..., Er wordt aangegeven dat het telkens interessant is om te weten welk deel van een programma reeds is doorlopen, of welke metingen reeds werden uitgevoerd (aanvulling vanuit de kinesitherapeuten). Gelieve u opmerkingen, bedenkingen, aanvullingen, op dit document hieronder te noteren en te bezorgen aan Julie Vanbleu 7

8 Opmerkingen op deze tekst: Met vriendelijke groet en alvast heel erg bedankt! SEL Gent Dokter P. Verdonck en Julie Vanbleu 8

9 Vragenlijst centraal aanspreekpunt binnen de eerstelijnsgezondheidszorg Vindt u het aanduiden van een centraal aanspreekpunt nuttig/noodzakelijk? (waarom wel / waarom niet?) Denkt u dat het haalbaar/ mogelijk is een centraal aanspreekpunt aan te duiden? (waarom wel/ waarom niet?) Welke organisatie lijkt u het meest geschikt om als aanspreekpunt te fungeren? Welke persoon/discipline lijkt u het meest geschikt om als aanspreekpunt te fungeren? Wat zijn volgens u de randvoorwaarden om als centraal aanspreekpunt te fungeren? 9

10 Wat verwacht u van een centraal aanspreekpunt? Wat zouden volgens u de belangrijkste taken van het centraal aanspreekpunt zijn? Wanneer zou het centraal aanspreekpunt bereikbaar moet zijn? (Werkdagen?, werkuren? Weekend? Vakantie? Feestdagen?, dag en nacht?) Denkt u dat het voor u zelf / eigen organisatie haalbaar zou zijn als centraal aanspreekpunt te fungeren? (werklast, tijdsdruk, ) (waarom wel/ waarom niet?) Vindt u dat het centraal aanspreekpunt financieel ondersteund moet worden? Alvast heel erg bedankt voor u medewerking! Met vriendelijke groet, Sel Gent Dokter P. Verdonck en Julie Vanbleu 10

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan de Deo, Gent in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform vzw Opdracht van het Federaal Ministerie

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN

PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN Eindrapport Jakob De Maeyer Bea Maes &HQWUXPYRRU*H]LQVHQ2UWKRSHGDJRJLHN.8/HXYHQ 0XOWLSOXV 'DQNZRRUG We willen uitdrukkelijk iedereen

Nadere informatie

Onderzoek gesubsidieerd in kader van de Limburgse innovatiepremie 2012 en met financiële ondersteuning van VPS Thuisverpleging Bree

Onderzoek gesubsidieerd in kader van de Limburgse innovatiepremie 2012 en met financiële ondersteuning van VPS Thuisverpleging Bree Complexe wondzorg in Limburg. Resultaten van de enquête bij de thuisverpleegkundigen. Balliu Kristof Kiopekzis Melissa Nuyts Erik Nelissen Roald Depoortere Anja Hasselt, Maart 2014 Onderzoek gesubsidieerd

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

2008-2009 MAGDA. KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ]

2008-2009 MAGDA. KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ] 2008-2009 MAGDA KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ] 2 Ik heb van de week gelezen van de Bond zonder Naam en dat was: Liever stout en moedig

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 23160 BELGISCH STAATSBLAD 20.04.2004 Ed. 3 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis f Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis Deze publicatie is geschreven door Prismant

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Klant. werking. werk. schrift1

Klant. werking. werk. schrift1 Klant werking schrift1 werk De provincie heeft zich gedurende 7 jaar geëngageerd in het Reset-project vanuit de vaststelling dat een aantal mensen tussen de mazen van het begeleidingsnet glippen. Wij hebben

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk

Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk PATIENTENVERSIE Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk Een richtlijn voor patiënten. Inleiding: Niet aangeboren hersenletsel (NAH) Deze richtlijn gaat over de terugkeer naar werk van patiënten met niet-aangeboren

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie