0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL in opdracht van: Gemeente Breda -XOL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL"

Transcriptie

1 . /, 0 $$7%(/(,'*(0((17(%5('$ 6 7$1 ' 9$1=$.(1.$16(1(1 0 2 *(/,-.+('(1 Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot -XOL PPMDNL in opdracht van: Gemeente Breda

2 6DPHQYDWWLQJ,QOHLGLQJ Het document dat hier voorligt, geeft een totaalbeeld van het klimaatbeleid van de gemeente Breda en richt zich daarbij op: een evaluatie van het klimaatbeleid van de laatste vier jaren; de huidige energiesituatie van de stad als geheel; de aanwezige potentiëlen op het gebied van energie efficiëntie en duurzame energie; de potentie van de gemeente Breda vergeleken met de landelijke doelstellingen op het gebied van energie en CO 2 ; aanbevelingen voor een nieuw klimaatbeleid. 7RHOLFKWLQJ In de afgelopen vier jaren heeft de gemeente Breda een actief en op diverse gebieden voorlopend klimaatprogramma uitgevoerd. Er zijn vele projecten uitgevoerd, waaronder de volgende: woningbouw nieuwbouw: warmtepompen nieuw Wolfslaar; woningbouw bestaande bouw: besparingsacties huishoudens en duurzaam bouwen loket; bedrijven: duurzaam ondernemen aanpak en energieafspraken Heuvel; Vervoer gemeentelijke organisatie: pilot biodiesel en het nieuwe rijden. 6HFWRU +XLGLJDDQGHHO 3RWHQWLHHOHQHUJLHEHVSDULQJ HQHUJLHYHUEUXLN Woningbouw 35% 12% Bedrijven 61% 2,4% Gemeentelijke gebouwen 4% 0,4% 7RWDDO 100% 15% Ta b e l 1 : En e r g i e b e s p a r i n g sp o t e n t i ë l e n In het huidige energieverbruik van de gehele stad, zijn de bedrijven en instellingen de grootste verbruikers. Het verbruik van energie in Bredase woningen, ligt 6% lager dan het landelijke gemiddelde. De verklaring voor dit lagere verbruik is vermoedelijk dat 19% van de woningen is aangesloten op het warmtenet en dat er in Breda meer tussenwoningen en meergezinswoningen zijn dan gemiddeld in Nederland. Bij de bestaande woningbouw kan de meeste energie bespaard worden. Voor bedrijven moet worden opgemerkt dat de procesgebonden besparingspotentiëlen niet bekend zijn. Het hier bepaalde potentieel is dus enkel gebouwgebonden. 2 PLAN VAN AANPAK BEDRI JVENPROJECTEN ENERGIE EN DUURZAAMHEID

3 +XLGLJDDQGHHO 3RWHQWLHHO HQHUJLHYHUEUXLN Duurzame energie 2% 8% Ta b e l 2 : Po t e n t i e e l d u u r z a m e e n e r g i e De beste mogelijkheden voor realisatie van het potentieel duurzame energie liggen bij de woningbouw en de bedrijven. Zonne-energie en biomassa vertegenwoordigen het grootste potentieel. In termen van CO 2 emissie, kan er 22% reductie bereikt worden ten opzichte van het verbruik van nu. Als de landelijke doelstellingen tegen de mogelijkheden van Breda worden aangehouden, ontstaat het volgende beeld: Landelijk streeft men naar een jaarlijkse efficiëntie verbetering van 2%. Voor Breda is dat haalbaar als zij haar potentieel van 15% in 7,5 jaar realiseert (en het energieverbruik niet toeneemt). Hierna moeten nieuwe technieken toe te passen zijn om dit niveau vast te houden. Landelijk wil men 20% duurzame energie realiseren in Breda heeft een potentieel van 8 %.In regionaal verband liggen er kansen om met grootschalige windlocaties door te groeien richting 20%. Het landelijke doel is om in % van de broeikasgassen gereduceerd hebben. Breda kan 22% CO 2 uitstoot reduceren. Ten aanzien van nieuw klimaatbeleid kunnen de volgende aanbevelingen gedaan worden: In de woningbouw stapsgewijs de CO2 emissiereductie opvoeren tot 80%: Bij nieuwbouw, onder andere door de biomassacentrale in Teteringen Bij bestaande bouw, door: o projecten en afspraken met woningbouwcorporaties over groot onderhoud en renovaties; o advies en aanbod van maatregelen en financiering voor particuliere huiseigenaren; o stimulering van energiezuinig gedrag in samenwerking met het energiebedrijf en de installatiebranche. Bij bedrijven richten op handhaving en stimulering van energie efficiëntie en duurzame energie: opschalen van de aanpak duurzaam ondernemen; extra aandacht voor vervoersmanagement; het midden- en kleinbedrijf voorlichten en stimuleren; energiezuinige nieuwbouw. PLAN VAN AANPAK BEDRIJVENPROJECTEN ENERGIE EN DUURZAAMHEI D BREDA 3

4 Bij de gemeentelijke gebouwen en installaties zelf verder aan de slag gaan met de wettelijke eisen en zelf het goede voorbeeld geven: uitvoering energiebesparing bij de openbare verlichting; invoering van energiebeheer; plaatsing van voorbeeldinstallaties duurzame energie; inkoop van groene energie. Optimaal benutten van het potentieel duurzame energie, met name door de toepassing van Zonne-energie, Biomassa en warmtepompen. Onderzoeken van nieuwe potenties, waaronder: Nieuwe duurzame energieopties, te weten: o bijstook van het warmtenet met biodiesel; o energieteelt; o diepere warmte / koude opslag. Productieprocessen bij bedrijven. Verkeer en vervoer in de stad. 4 PLAN VAN AANPAK BEDRI JVENPROJECTEN ENERGIE EN DUURZAAMHEID

5 ,QKRXGVRSJDYH, Q O HL G L Q J 1.1 Klimaatbeleid Breda Nationale doelstellingen met betrekking tot klimaatbeleid Doelstelling en opzet van de rapportage 9 +XL GL J H H Q H U JL H VLWXDW L H 2.1 Inleiding Woningbouw Algemeen Energieverbruik huishoudens Bedrijven Gemeentelijke gebouwen Duurzame Energie Conclusie 16 3 RWHQ WLH HO H Q H U J L H HI ILFL sqwlhhqgxxu]dp H H Q H U J L H 3.1 Inleiding Potentieel energie efficiëntie Woningbouw Bedrijven Gemeentelijke gebouwen Potentieel duurzame energie Conclusie 22. DQ VHQ H Q PR JHO L MNK H GH Q N OLPDDW E H O H L G H Q NOLPDDWSURMHFWHQ 4.1 Inleiding Stand van zaken klimaatbeleid Kansen en mogelijkheden klimaatbeleid Woningbouw Stand van zaken 26 PLAN VAN AANPAK BEDRIJVENPROJECTEN ENERGIE EN DUURZAAMHEI D BREDA 5

6 4.2.2 Kansen en mogelijkheden Bedrijven Gemeentelijke gebouwen Stand van zaken Kansen en mogelijkheden Duurzame energie Stand van zaken Kansen en mogelijkheden Verkeer en Vervoer Stand van zaken Kansen en mogelijkheden Conclusie 46 & RQFOXVL H V 5 H IHU HQWLH V % L MOD J H, ' RHOVW HOOLQJHQNOLPDDW EHOHLG.\ RWR(8HQ Q DW L R Q DDO % L MOD J H,, 7 RHOLFKWLQJKXL GL J HH Q H U JL H VLWXDW LH % L MOD J H,,, 6WDQG YD Q ]DN HQ 'X X U ]DP H(QHU JL H L Q % U H GD % L MOD J H, 9 7 RHO L FKWLQJ3RWHQ WL sohq H Q H U JL H H II L FLsQ WL H H Q G X X U ]DP H H Q HU JL H % L MOD J H 9 7R HO L FKWLQJ NOL PDDWEHO H L G % L MOD J H 9, 7 RHO L FKWLQJ7HUPHQ % L MOD J H 9,, 6 DPH Q VW H OOLQJ (QH U JL HU DDG 6 PLAN VAN AANPAK BEDRI JVENPROJECTEN ENERGIE EN DUURZAAMHEID

7 PLAN VAN AANPAK BEDRIJVENPROJECTEN ENERGIE EN DUURZAAMHEI D BREDA 7

8 ,QOHLG LQJ. O L P D D W E H O H L G % U H G D Gemeenten spelen een cruciale rol in het realiseren van de nationale klimaatdoelstellingen. Zij zijn tenslotte de regisseur in de stedenbouw en bedrijvigheid en daarnaast de gebruiker en stimulator van duurzame energie. Breda onderschrijft het belang van klimaatbeleid op lokaal niveau en wil zich actief inspannen om de uitstoot van broeikasemissies, waaronder CO 2 emissies, te beperken. De gemeente Breda is zeer actief op het gebied van klimaatbeleid en voert onder meer een BANS activiteitenprogramma en het EU project MUSEC uit. Om het energieprobleem aan te pakken, gebruikt Breda de voorkeursvolgorde uit de zogenaamde Trias Energetica: 1. Beperk de vraag: voorkom onnodig gebruik 2. Gebruik duurzame / eindeloze bronnen 3. Gebruik eindige bronnen verstandig en efficiënt 1 D W L R Q D O H G R H O V W H O O L Q J H Q P H W E H W U H N N L Q J W R W N O L P D D W E H O H L G In het nieuwe regeerakkoord zijn de volgende doelstellingen ten aanzien van klimaatbeleid opgenomen: 1. 20% DE in 2020 Het is nog niet duidelijk wat precies de kaders zijn, bijvoorbeeld of en hoe import meegerekend kan worden % reductie broeikasgassen in 2020, ten opzicht van 1990/95, Europees is 20% afgesproken, en 30% als alle geïndustrialiseerde landen meedoen; het betreft alle broeikasgassen, dus niet alleen CO % jaarlijkse energie efficiëntie verbetering Dit betekent dat de economische groei (enigszins) wordt gecompenseerd. Zie voor een uitgebreidere toelichting, een toelichting op Kyoto en de Europese doelstellingen Bijlage I. 8 PLAN VAN AANPAK BEDRI JVENPROJECTEN ENERGIE EN DUURZAAMHEID

9 ' R H O V W H O O L Q J H Q R S ] H W Y D Q G H U D S S R U W D J H Doel van deze rapportage is om de huidige situatie van de gemeente Breda ten aanzien van energie- en klimaatbeleid te beschrijven en de kansen voor de toekomst aan te geven. Naast de vereisten voor het Europese MUSEC project, dient dit rapport ook om de vierjarige BANS periode te evalueren en activiteiten voor de BANS tussenregeling te inventariseren. Deze activiteiten zijn enerzijds nodig om de voortgang van het klimaatbeleid te waarborgen en anderzijds kunnen ze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het langere termijn klimaatbeleid. Het vervolg op dit rapport is de ontwikkeling van een klimaatbeleid en een bijbehorend activiteitenprogramma in samenspraak met andere locale partijen. Zo is het ook in de kadernota 2008 omschreven. Dit is tevens het voortgangstraject zoals dat in MUSEC beschreven is. Of de Energieraad hierin de belangrijkste partner zal zijn, of dat de consultatie uitgebreid zal worden naar meerdere partijen, is een vraag die nog beantwoord moet worden. Zoals in de kadernota wordt aangeven, hangt klimaatbeleid nauw samen met andere beleidsthema s als water, luchtkwaliteit en bodem (koude-/warmteopslag). Ecofys heeft in overleg met de opdrachtgever informatie verzameld. Een overzicht van gehanteerde documenten is opgenomen in hoofdstuk 6. Tijdens de totstandkoming van het rapport zijn de relevante beleidsmedewerkers een paar keer bijeengekomen om de opzet en inhoud van de rapportage te bespreken. Samen met de uitkomsten van Work package 2 van het project MUSEC, te weten een nulmeting van het energieverbruik van de gemeente en een potentieelbepaling duurzame energie en energie efficiëntie, heeft Ecofys op basis van deze informatie een analyse en kansenverkenning gemaakt. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in dit document. Ten aanzien van de gegevens verzameling bleek monitoring van projectresultaten in de zin van energiebesparing moeilijk te zijn. Er is bij de gemeente nog geen monitoringssysteem dat het mogelijk maakt het aandeel van projecten in de energiesituatie vast te stellen. Bovendien kunnen niet alle resultaten gekwantificeerd worden. Bijgevolg is de energiesituatie bepaald aan de hand van beschikbare algemene gegevens over Breda en kengetallen. In de volgende hoofdstukken is achtereenvolgens beschreven: 1. In hoofdstuk 2 het huidige energieverbruik in de gemeente Breda 2. In hoofdstuk 3 het potentieel voor duurzame energie en energie efficiëntie in de gemeente Breda 3. In hoofdstuk 4 De stand van zaken van het klimaatbeleid en de klimaatprojecten en de kansen en mogelijkheden voor de toekomst. 4. In hoofdstuk 5 De conclusie PLAN VAN AANPAK BEDRIJVENPROJECTEN ENERGIE EN DUURZAAMHEI D BREDA 9

10 +XLGLJHHQHUJLHV LWXDWLH, Q O H L G L Q J In de volgende paragrafen worden het energieverbruik en de CO 2 emissies voor Breda inzichtelijk gemaakt. De gegevens worden gepresenteerd in verschillende categorieën van verbruikers: huishoudens (woningen), diensten (horeca, overheid, financiële instellingen, etc), industrie en landbouw. De sector transport (verkeer en vervoer) is niet meegenomen omdat het moeilijk is hierover nauwkeurige gegevens te verkrijgen. In Bijlage II staat uitgebreidere informatie over het huidige energieverbruik van de gemeente Breda. Volgens het Energiebeleidsplan Breda, fase 1 opgesteld door G3 advies (oktober 2000) was het totale energieverbruik in Breda in 2000 exclusief verkeer circa TJ (primaire energie). In de nieuwe berekening komt het totale energie verbruik in 2006/2007 op TJ op basis van primaire energie en de onderwaarde 1 van aardgas (0,03165 TJ/m 3 ). De samenstelling van bedrijven is echter zeer bepalend voor het energieverbruik van de industrie. 35% Hiervan betreft woningbouw, 65% bedrijven en instellingen en openbare verlichting/riolering. De totale CO 2 -emissie bedraagt daarbij kton voor Breda. Totaal verbruik Aardgas/warmte Totaal verbruik Elektriciteit Totaal CO 2 uitstoot Totaal woningen Totaal bedrijven en instellingen Totaal riolering (in bedrijven en instellingen) Totaal openbare verlichting (in bedrijven en instellingen) Totaal TJ (onderwaarde gas) m kwh ton TJ TJ 41 TJ 60 TJ TJ Hierbij is het verbruik van openbare verlichting gebaseerd op lichtmasten met een verbruik van 7,3 miljoen kwh en de riolering wordt op basis van kengetallen geschat op 4,97 miljoen kwh. Dit is 59,5 TJ voor verlichting en 40,67 TJ voor rioolpompen en gemalen. Deze verbruiken zijn opgenomen in het verbruik van de nutsbedrijven respectievelijk openbaar bestuur. 1 Dit is de minimale energie-inhoud van een kubieke meter aardgas. 10 PLAN VAN AANPAK BEDRI JVENPROJECTEN ENERGIE EN DUURZAAMHEID

11 616 TJ 4% Totaal woningen TJ 35% Totaal bedrijven en instellingen TJ 61% Totaal gemeentelijke gebouwen en installaties Fi g u u r 1 To t a a l e n e r g i e v e r b r u i k B r e d a : R Q L Q J E R X Z $ O J H P H H Q Op het moment van opstellen van deze rapportage staan er in Breda woningen. Dit komt respectievelijk overeen met 1% en 7,5% van de totale woningvoorraad in Nederland en de provincie Brabant. Breda is opgedeeld in 11 verschillende wijken (Centrum, Noord, Oost, Zuid- Oost, Zuid, West, Noord-West, Bavel, Ulvenhout, Prinsenbeek, Teteringen). Het grootste gedeelte van de woningvoorraad, 71%, is gebouwd na ( Q H U J L H Y H U E U X L N K X L V K R X G H Q V Het gemiddelde verbruik per woning in Breda is in kwh en m 3 a.e. 2 In Nederland is dit voor het zelfde jaar ongeveer kwh en m 3 a.e. Het elektriciteitsverbruik ligt in Breda lager. Het gemiddelde gasverbruik is berekend voor de woningen die een gasaansluiting hebben. Ongeveer 19% van de woningen is echter aangesloten op het warmtenet of een ander vervangend warmtesysteem. Als dit wordt meegerekend komt het gemiddelde gebruik op m 3 a.e (uitgaande van primair energieverbruik). Aardgas [m 3 ] Elektriciteit [kwh] Gemiddelde Nederland 2006 (bron: SenterNovem) Gemiddelde Breda 2006 (bron: energieleveranciers Breda) Gemiddelde Breda 2006 incl. warmtenet Percentage minder tov Nederland 7% 5% Ta b e l 1 : Ge m i d d e l d v e r b r u i k w o n i n g e n 2 Deze cijfers zijn gebaseerd op werkelijk verbruikgegevens op postcode over 2006 van Breda. Er zijn cijfers over aansluitingen van particuliere woningen (het totaal aantal woningen is ). PLAN VAN AANPAK BEDRIJVENPROJECTEN ENERGIE EN DUURZAAMHEI D BREDA 11

12 Bij relatief jonge woningen is het energieverbruik lager. In Breda is de verspreiding van de leeftijd van het woningbestand zeer gelijkmatig. In onderstaand taartdiagram is de verdeling van het woningbestand in Breda weergegeven. Zie voor meer informatie over de relatie tussen energieverbruik en de leeftijd van de woning Bijlage II. /HHIWLMGVRSERXZZRQLQJEHVWDQG 8% 0% 5% 11% 13% voor % 16% 13% na 1999 onbekend 16% Fi g u u r 2 : W o n i n g b e s t a n d B r e d a In de buurten Zandberg, Belcrum en Hagebeemd is meer dan 70% van de woningen van voor Het energieverbruik in deze wijken ligt daarmee ongeveer 50% hoger dan het gemiddelde van Breda. De buurten Heuvel en Doornbos-linie zullen over het algemeen zeker 25% meer verbruiken dan het gemiddelde in Breda omdat hier 75% van de woningen in de periode is gebouwd. De best presterende buurten zijn: Kroeten, omdat hier alle woningen van na 2000 zijn, tevens wordt hier door retourwarmte Amercentrale en windmolen een heel hoge EPL behaald. Nieuw Wolfslaar, omdat 92% van de woningen van na 2000 zijn en er tevens een centraal warmte koude opslag systeem is waarmee m 3 a.e. worden bespaard. Overkroeten, omdat praktisch alle woningen in de periode gebouwd zijn. In de buurten Hoge Vucht en Doorbos-Linie worden verschillende initiatieven ontwikkeld om het verbruik terug te dringen onder andere via het project Lusten en Lasten. Deze buurten met nieuwe woningen zullen het best geïsoleerd zijn en een efficiënter CV systeem hebben. 12 PLAN VAN AANPAK BEDRI JVENPROJECTEN ENERGIE EN DUURZAAMHEID

13 Het primair energieverbruik 3 wordt voor een gedeelte bepaald door het aantal woningen, het woningtype en het bouwjaar. Van groter invloed is echter de aanwezige energie-infrastructuur. Wanneer woningen op een warmtenet in plaats van een gasnet zijn aangesloten, dan zal het primair verbruik aanzienlijk lager liggen. Dit omdat het gelijktijdig met warmte opgewekte elektriciteit gezien kan worden als vermeden energie. Zo is voor de wijk Bavel (met name Nieuw Wolfslaar) het primair verbruik beduidend lager dan van de wijken die niet op een warmtenet of warmte/koude opslag zijn aangesloten. In Nederland is het gemiddeld primair verbruik per woning ongeveer 0,082 TJ. In Breda ligt dit met ongeveer 0,077 TJ per woning beduidend lager (ongeveer 6%). Van iets minder grote invloed op het primair verbruik, is het type woning. Als in een wijk relatief veel meergezinswoningen (flats) en tussenwoningen staan, is het gemiddelde energieverbruik lager. In onderstaande tabel is te zien dat Breda meer tussenwoningen en meergezinswoningen heeft dan gemiddeld. Type woning Percentage NL 4 Percentage Breda 5 Absoluut Breda Vrijstaand 15% 8% onder-1 kap 13% 8% Hoekwoning 13% 14% Tussenwoning 28% 35% Meergezinswoningen 31% 34% Onbekend 45 Totaal Ta b e l 2 : v e r d e l i n g w o n i n g e n B r e d a v e r s u s N e d e r l a n d % H G U L M Y H Q Onder bedrijven wordt hier verstaan zowel de profit als de non-profit sector. In 2006 zijn er werkzame personen in Breda. Ruim 50% is werkzaam binnen de volgende drie sectoren: - handel, reparatie (19%) - zakelijke dienstverlening (16%) - gezondheids- en welzijnszorg (17%). Het energieverbruik in Breda voor de profit en de non-profitsector is in totaal TJ (uitgaande van de onderwaarde van aardgas en primair energieverbruik). Bijgaande CO 2 emissies komen uit op 695 kton. 3 De hoeveelheid energie (gas, kolen, etc) die de energie-centrale verbruikt om aan de energievraag (veelal elektriciteit) van de gebruikers te voldoen. Hierin is ook rekening gehouden met de transmissieverliezen van elektriciteit (netverliezen). 4 Bron: CBS Bron: Bredata 2007 PLAN VAN AANPAK BEDRIJVENPROJECTEN ENERGIE EN DUURZAAMHEI D BREDA 13

14 landbouw, jacht, bosbouw 3% 7% 4% 7% 0% delfstoffen winning industrie nutsbedrijven, recycling 3% 5% 1% 1% 7% 39% bouwnijverheid handel, reparatie horeca vervoer, opslag, communicatie financiele instellingen zakelijke dienstverlening 15% 1% 7% openbaar bestuur en overheid onderwijs gezondheids- en welzijnszorg overige diensten Fi g u u r 3 : En e r g i e v e r b r u i k n a a r s e ct o r i n p e r c e n t a g e s De meeste energie wordt verbruikt in de sectoren industrie (39%) en de handel en reparatie (15%). Terwijl in de industrie ongeveer 5% van de mensen werken en in de handel en reparatie ongeveer 19%. Zie onderstaande figuur. 8% 17% 9% 2% 4% 16% %DQHQ 0% 5% 1% 5% 2% 6% 5% 20% landbouw, jacht, bosbouw delfstoffen winning industrie nutsbedrijven, recycling bouwnijverheid handel, reparatie horeca vervoer, opslag, communicatie financiele instellingen zakelijke dienstverlening openbaar bestuur en overheid onderwijs gezondheids- en welzijnszorg overige diensten Fi g u u r 4 : b a n e n p e r s e c t o r 14 PLAN VAN AANPAK BEDRI JVENPROJECTEN ENERGIE EN DUURZAAMHEID

15 * H P H H Q W H O L M N H J H E R X Z H Q Er zijn circa 359 gemeentelijke gebouwen, waarvan er 186 onderwijsgerelateerd zijn. 131 Zijn er in eigendom en 55 worden er gehuurd via een dienstverleningsovereenkomst. Het totale energieverbruik van deze gebouwen is naar (zeer ruwe) schatting 90 mln kwh en 12 mln m 3 aardgas. Het verbruik van de gemeentelijke gebouwen en installaties is meegenomen in de sector Bedrijven (zie boven). ' X X U ] D P H ( Q H U J L H In december 2006 heeft het regionaal samenwerkingsverband Milieu en Afval, regio Breda de energiemonitor 2006 gemaakt voor de deelnemende gemeenten. In deze energiemonitor is per gemeente een schatting gemaakt van de gerealiseerde duurzame energie projecten plus de projecten waaraan op dit moment wordt gewerkt. De getallen zijn gebaseerd op projecten die bij de gemeente Breda bekend zijn. Het aantal installaties waarmee duurzame energie wordt opgewekt, zal in werkelijkheid iets hoger zijn. Op dit moment wordt de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie geschat op 340 TJ. Circa 90% hiervan bestaat uit biomassa. Dit betreft diverse afvalstromen (bv. huishoudelijke afval, houtafval, snoeiafval) die in Breda worden ingezameld en elders in energiecentrales worden gebruikt om energie op te wekken. Hierbij dient aangetekend te worden dat de energie uit biomassa wordt toegerekend aan de gemeente waar de biomassa wordt ingezameld. Zie voor de hoeveelheid opgewekte energie per project Bijlage III. 2% Duurzame energie Traditionele energie 98% Fi g u u r 5 : h u i d i g e a a n d e e l d u u r za m e e n e r g i e PLAN VAN AANPAK BEDRIJVENPROJECTEN ENERGIE EN DUURZAAMHEI D BREDA 15

16 & R Q F O X V L H Ten aanzien van de energiesituatie van de gemeente Breda kunnen de volgende conclusies getrokken worden: Woningen maken 35 % uit van het totale energieverbruik van de gemeente Breda Woningen hebben een 6% lager verbruik in Breda dan in de rest van Nederland. Dit komt vermoedelijk door: o Aansluiting van ca. 19% van de woningen op het warmtenet o Een hoger percentage meergezinswoningen en tussenwoningen dan gemiddeld in Nederland. Bedrijven maken 65% uit van het totale energieverbruik van de gemeente Breda. De industrie, met 39% veruit de grootste categorie, betreft zowel gebouwgebonden als procesgebonden energieverbruik. De categorieën openbaar bestuur, gezondheid en welzijn en onderwijs hebben bij uitstek gebouwgebonden verbruik dat bovendien door de gemeente beïnvloed kan worden. Gezamenlijk vertegenwoordigen ze 15% van het verbruik door de bedrijven. Het MKB (horeca, handel en reparatie) is met 22 % de een na grootste verbruiker. Duurzame Energie maakt 2% uit van het totale energieverbruik van de gemeente Breda 16 PLAN VAN AANPAK BEDRI JVENPROJECTEN ENERGIE EN DUURZAAMHEID

17 3RWHQWLHHO H Q H UJLH HIILFLsQ WLH H Q GXXU]DPH HQHUJLH, Q O H L G L Q J In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het energie efficiëntie potentieel in Breda, en vervolgens van het potentieel duurzame energie. Niet alle berekeningen en figuren zijn hier opgenomen, zie daarvoor het uitgebreidere overzicht in Bijlage V. 3 R W H Q W L H H O H Q H U J L H H I I L F L s Q W L H In Breda kan, zoals ook in de rest van Nederland, de meeste besparing op het gasverbruik van woningen worden bereikt. Een goede tweede is het besparingspotentieel in het elektriciteitsverbruik van bedrijven. In Bijlage IV staat uitgebreidere informatie over de potentiëlen van de gemeente Breda. 3RWHQWLHHOEHVSDULQJHQ Woningen Bedrijven Gemeentelijke gebouwen Ta b e l 3 : Be s p a r i n g sp o t e n t i e e l i n B r e d a 3RWHQWLHHOEHVSDULQJHQWRYWRWDDOYHUEUXLN 2,4% 0,4% 12,0% Overig verbruik Woningen Bedrijven 85,2% Gemeentelijke gebouwen Fi g u u r 6 : Ge b o u w g e b o n d e n b e s p a r i n g s p o t e n t i e e l i n B r e d a PLAN VAN AANPAK BEDRIJVENPROJECTEN ENERGIE EN DUURZAAMHEI D BREDA 17

18 : R Q L Q J E R X Z Nieuwbouw Ervan uitgaande dat een gemiddelde EPL 6,6 is (met een EPC van 0,8, een aardgas- en een elektriciteitsnet en een CV ketel), bestaat het potentieel bij nieuw te bouwen woningen uit een verhoging van EPL van 6,6 tot het maximale 10 (geen gebruik van fossiele brandstoffen). Het is zelfs mogelijk om energieproducerende woningen neer te zetten, maar dit is nog zeer innovatief. Met de huidige EPL streefwaarden (zie de tabel in Bijlage IV) wordt een besparing van 44 TJ bereikt, dat wil zeggen dat het energieverbruik van de gemeente met 44 TJ minder toeneemt. In potentie zou het toegenomen energieverbruik, van de nieuwbouwwoningen bij een EPL 10 nul kunnen zijn. Bestaande bouw Algemeen kan geconcludeerd worden dat bij de oudste woningen het meest bereikt kan worden met isolatie. Woningen die in de jaren 90 zijn gebouwd, zijn als gevolg van voorschriften en normen - goed geïsoleerd opgeleverd. Er kan bijna 60 miljoen m³ gas bespaard worden met isolatiemaatregelen en het plaatsen van HR++ glas en HR-ketels. Dat komt overeen met TJ of 33% van het totale energieverbruik (50% van het aardgasverbruik) van de woningbouw in Breda. Elektriciteitsbesparing is te realiseren met gedragsverandering, bewustwording en voorzieningen. De ervaring leert dat dit zeker 5% reductie tot gevolg heeft of 97 TJ voor Breda. % H G U L M Y H Q Het besparingpotentieel dat hieronder bepaald is, heeft betrekking op het gebouwgebonden potentieel. Voor het procesgebonden potentieel moet nader onderzoek verricht worden. Elektriciteit Voor de berekening is uitgegaan van de volgende aanname: er is 30% besparing mogelijk voor 30% van de gebouwen. De belangrijkste besparingen kunnen worden bereikt met het aanbrengen van hoogfrequente TL-verlichting en het toepassen van daglichtregeling. Bij een totaal verbruik van 401 miljoen kwh elektriciteit zal het gebruik door 30% van de bedrijven/gebouwen 120 miljoen kwh zijn. Als hierop 30% bespaard kan worden, levert dat een besparing op van 36 miljoen kwh (= 295 TJ) Gas Er wordt hier van uitgegaan dat bij 80% van de gebouwen een besparing van 0,2 GJ/m² gehaald kan worden. Dit betekent dat in totaal 101 TJ bespaard kan worden op het gasverbruik. 18 PLAN VAN AANPAK BEDRI JVENPROJECTEN ENERGIE EN DUURZAAMHEID

19 * H P H H Q W H O L M N H J H E R X Z H Q Het totale gasverbruik bedraagt 4,9 miljoen m³ per jaar en het totale elektriciteitsgebruik bedraagt 17,8 miljoen kwh per jaar. Elektriciteit Voor de berekening is uitgegaan van de volgende aanname: er is 30% besparing mogelijk voor 30% van de gebouwen. De belangrijkste besparingen kunnen worden bereikt met het aanbrengen van hoogfrequente TL-verlichting en het toepassen van daglichtregeling. Bij een totaal verbruik van 17,8 miljoen kwh elektriciteit zal het gebruik door 30% van de gebouwen 5,3 miljoen kwh zijn. Als hierop 30% bespaard kan worden, levert dat een besparing op van 1,6 miljoen kwh, ofwel 13,9 TJ Gas Er wordt vanuit gegaan dat bij 80% van de gebouwen een besparing van 0,2 GJ/m² gehaald kan worden. Dit betekent dat in totaal 58 TJ bespaard kan worden op het gasverbruik. 3 R W H Q W L H H O G X X U ] D P H H Q H U J L H Voor de gemeente Breda is een duurzame energiescan (DE-scan) uitgevoerd (zie Bijlage IV). In Bijlage IV wordt tevens een kort overzicht van het landelijk duurzaam energie beleid gegeven. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste kerngegevens te vinden: Kerngegevens 2007 Aardgasverbruik 298 mln m 3 Elektragebruik 826 mln kwh Warmtegebruik aardgas equivalent 10 mln m 3 Totaal energiegebruik TJ CO 2 uitstoot kiloton Duurzame energiepotentieel TJ Percentage van energiegebruik 9 % Voor de DE-Scan heeft Ecofys voornamelijk gebruik gemaakt van de gegevens van Breda (http://www.breda.buurtmonitor.nl/) en de gegevens uit aangeleverde rapportages. Het totale DE-potentieel is ruim TJ, waarvan 128 TJ voor nieuwe woningen en bedrijven. Ter illustratie, met dit potentieel kan het energiegebruik van ongeveer huishoudens worden gedekt. In termen van CO 2 komt het totale potentieel overeen met ongeveer ton. De sector bedrijven (424 TJ) en volkshuisvesting (huishoudens) (423 TJ) leveren de grootste bijdragen, gevolgd door Biomassa gemeentelijk beheer (246 TJ), wind (77 TJ), Agrarisch (75 PLAN VAN AANPAK BEDRIJVENPROJECTEN ENERGIE EN DUURZAAMHEI D BREDA 19

20 TJ) en Biomassa agrarisch (62 TJ). Wanneer het potentieel wordt vertaald naar de Bredase sectoren (zie hoofdstuk 2), dan ziet het er als volgt uit: o Huishoudens (volkshuisvesting) 30% o diensten en industrie (bedrijven en zorg 30% + 3%) 33% o landbouw (agrarisch) 5% o Duurzame energie (Biomassa agrarisch en gemeentelijk beheer en buitengebied + wind) 27% 4% 5% 17% 1% 5% 30% 3% 0% 3% 0% 0% Volkshuisvesting Gemeente Vastgoed Sport & recreatie Onderwijs Infrastructuur Zorg Bedrijven Agrarisch Bio: agrarisch Bio: gem. beheer Bio: buitengebied Wind 30% Fi g u u r 7 : D E- S ca n n a a r se c t o r Over het algemeen geldt dat de toepassing van duurzame energie technieken betere mogelijkheden hebben binnen nieuw te ontwikkelen gebouwen en grootschalige renovatie dan bij bestaande gebouwen. Wind en bio-energie als niet objectgebonden (gebouwgebonden) duurzame energietechnieken zijn altijd belangrijke opties. Wel moet opgemerkt worden dat de DE-scan een theoretisch potentieel bepaalt. Theoretisch betekent dat voorbij wordt gegaan aan de politieke en/of financiële haalbaarheid. Wanneer gekeken wordt naar de invulling van de verschillende DE technieken dan is goed te zien dat de grootste bijdragen komen van zonnepanelen (29%), zonnewarmte actief (18% - warmtepomp en zonneboiler) en verbranding droge biomassa (15%), gevolgd het gebruik van omgevingswarmte (14% - toepassing warmtepompen), energieopslag (9%) en vergisting natte biomassa (7%). In de sector huishoudens kunnen voornamelijk zonne-energie opties (zonnepanelen en zonneboilers) en omgevingswarmte (warmtepompen; vooral bij nieuwbouw) worden toegepast. De huisvesting van bedrijven biedt mogelijkheden voor zonnepanelen, warmtepompen en 20 PLAN VAN AANPAK BEDRI JVENPROJECTEN ENERGIE EN DUURZAAMHEID

21 energie-opslag. Energie-opslag betekent dat de warmte die (hoe dan ook) in de zomer wordt geproduceerd, wordt opgeslagen in de bodem in diepe waterhoudende zandlagen. Gedurende de winterperiode kan deze weer terug worden gehaald en nuttig worden ingezet voor de verwarming van (kantoor/utiliteit) gebouwen, veelal in combinatie met een warmtepomp. Hoewel het DE potentieel voor gemeentelijk vastgoed (gemeentelijk eigendom) beperkt is, biedt het de gemeente bij uitstek de mogelijkheid om haar duurzame voorbeeldfunctie en intenties duidelijk te maken. De gemeente beschikt als eigenaar/gebruiker van het vastgoed over goede mogelijkheden om duurzame energie te integreren in de eigen gebouwen. Zonnepanelen 15% 5% 29% Zonnewarmte actief Zonnewarmte passief Omgevingswarmte 7% Energie-opslag 9% Vergisting natte biomassa 14% 1% 18% Verbranding droge biomassa Wind Fi g u u r 8 : D E- S ca n n a a r t e ch n i e k Hieronder worden de mogelijkheden van de meest kansrijke opties besproken: Warmtepompen Belangrijke voorwaarden om warmtepompen toe te kunnen passen is dat de gebouwen goed geïsoleerd zijn en er een lage temperatuur verwarmingssysteem aangelegd wordt. Daarom zijn warmtepompen alleen een reële optie bij nieuwbouwprojecten en/of grootschalige renovatieprojecten. Zonneboilers Belangrijke voorwaarden om zonneboilercombi s toe te kunnen passen is dat de gebouwen goed geïsoleerd zijn en er een lage temperatuur verwarmingssysteem aangelegd wordt. Daarom zijn zonneboilercombi s alleen een reële optie bij nieuwbouwprojecten en/of grootschalige renovatieprojecten. PLAN VAN AANPAK BEDRIJVENPROJECTEN ENERGIE EN DUURZAAMHEI D BREDA 21

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Definitief Rapport. Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel. Gemeente Bloemendaal

Definitief Rapport. Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel. Gemeente Bloemendaal Definitief Rapport Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M.

Nadere informatie

Duurzame Waddeneilanden

Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Secretariaat De Waddeneilanden

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal EINDRAPPORTAGE Marktverkenning Duurzame Energie Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M. Maris BECO Groep Mw. M. Baurdoux BECO

Nadere informatie

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050 Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl tel +31 (0)30 280 83 00 fax +31 (0)30 280 83 01 e-mail info@ecofys.nl VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING:

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD 11-4-2012 2012 2015 Definitief Energieneutraal in 2030. Dit is en blijft de doelstelling van gemeente Heerhugowaard. En evenals in de voorgaande beleidsperiode vormt

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Dr. J.G. de Beer Drs. M.F. Chang Dr. L. Folkerts E45106. in opdracht van: Stichting Duurzaam Texel. juli 2001

Vertrouwelijk. Dr. J.G. de Beer Drs. M.F. Chang Dr. L. Folkerts E45106. in opdracht van: Stichting Duurzaam Texel. juli 2001 Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl tel +31 (0)30 280 83 00 fax +31 (0)30 280 83 01 e-mail info@ecofys.nl (1(5*,(3/$17(;(/ Vertrouwelijk

Nadere informatie

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Uden Veghel Inleiding Voor u ligt het eindconcept van het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Integraal Duurzaamheidbeleidsplan

Nadere informatie

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014 Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland 30 april 2014 1 VOORWOORD Dit derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan (NEEAP) voor Nederland is opgesteld in het kader van de rapportageverplichting

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 6 september 2011 MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 2011-2014 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Doelstelling... 5 1.2 Wettelijk kader en besluitvorming... 5 1.3 Verantwoording...

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 a Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Gedeputeerde staten van Drenthe Maart 2009 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO09022003Programma

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD

BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD ENERGIEVERKENNING BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD Eindrapport BECO Groep Oktober 2008 Toon Buiting Allard van Krevel Jochem Blok SAMENVATTING De gemeente Barneveld wil inzicht in de mogelijkheden

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2015-2017

Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2.1. Duurzaam wonen... 4 2.2. Duurzame scholen... 7 2.3. Duurzame afvalverwerking... 9 2.4. Duurzame mobiliteit... 10 2.5. Duurzame gemeentelijke

Nadere informatie