MILIEUKWALITEIT ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MILIEUKWALITEIT ELEKTRICITEITSPRODUCTIE"

Transcriptie

1 MILIEUKWALITEIT ELEKTRICITEITSPRODUCTIE De kosteneffectiviteit van de MEP-regeling scriptie Bedrijfseconomie 19 december 2003 vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Auteur : Robert Melgerd Studentnummer : Begeleidend docent : prof. dr. C.A.A.M. Withagen Tweede lezer : prof. dr. J.C.J.M. van den Bergh

2 VOORWOORD Deze scriptie is geschreven naar aanleiding van mijn afstudeeropdracht, die is uitgevoerd in het kader van het afronden van de studie bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Mijn interesse voor duurzame energie is ontstaan op mijn werk, omdat ik daar in aanraking ben gekomen met een aantal haalbaarheidsonderzoeken voor investeringen in duurzame energie. De missie van mijn werkgever, AMIC Installation Consultancy B.V., is om een bijdrage te leveren het percentage CO 2 -uitstoot duurzaam te verminderen. De CO 2 -uitstoot leidt namelijk tot een verandering van ons leefklimaat door onder andere een stijging van de zeespiegel en grote temperatuurwisselingen. Ik sluit mij aan bij de missie van mijn werkgever en hoop dat de overheid en marktpartijen zich er ook bij zullen aansluiten. Mijn scriptiebegeleider is de heer prof. dr. C.A.A.M. Withagen, docent aan de vakgroep Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit. Graag wil ik de heer Withagen bedanken voor zijn enthousiasme bij het begeleiden van mijn afstudeeropdracht en het snel reageren op vragen of op ingeleverde verslagen. Ook wil ik de tweede lezer, de heer prof. dr. J.C.J.M. van den Bergh, docent aan de vakgroep Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit, bedanken voor het lezen en het beoordelen van mijn scriptie. Tevens wil ik de heren M. Strootman en J. van Eynatten van Nuon, de heer drs. E.J.W. van Sambeek van Energieonderzoek Centrum Nederland, de heren prof. dr. H. Verbruggen en dr. H.L.M. de Groot van de Vrije Universiteit, de heer ing. W. van der Heul en mevrouw drs. M.W.J. Homans, medewerkers bij het Ministerie van Economische Zaken en de heer drs. F.J.M. Crone, lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid bedanken voor hun medewerking aan mijn onderzoek. Als laatste wil ik iedereen bedanken die mij heeft geholpen bij het uitvoeren van het onderzoek en het schrijven van deze scriptie. Ik hoop met deze scriptie een verhelderend beeld te geven over de productie van duurzame energie en de noodzaak om duurzame energie te produceren en consumeren. Zelf heb ik al een stap in de goede richting gezet door groene elektriciteit af te nemen. In de bijlagen is mijn Nuon Groenstroom Garantie te vinden. Robert Melgerd Koog aan de Zaan, 19 december Robert Melgerd ii

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...ii Samenvatting... v 1. INLEIDING DOEL- EN PROBLEEMSTELLING BEPERKINGEN LEESWIJZER DUURZAME ELEKTRICITEIT INLEIDING VRAAG EN AANBOD Ontwikkeling van het aanbod Ontwikkeling van de vraag Marktverdeling over leveranciers Binnenlandse productie Bronnen voor import UITWERKING VAN DE DOELSTELLINGEN Problemen met internationale handel in duurzame elektriciteit Boete als maximumprijs Handelsbarrières belemmeren importprobleem niet OPLOSSINGEN CONCLUSIE REGULERENDE ENERGIE BELASTING INLEIDING GROENCERTIFICATEN Groencertificaten in Nederland Groencertificaten uit het buitenland RELATIE GROENCERTIFICATEN EN REB STIMULERING PER 1 JANUARI CONCLUSIE MILIEUKWALITEIT ELEKTRICITEITSPRODUCTIE INLEIDING STRUCTUUR VAN DE MEP ENERQ KRITIEK OP DE MEP CONCLUSIE Robert Melgerd iii

4 5. ONDERZOEKSMODEL INLEIDING ENERGIESUBSIDIES BEREKENING VAN DE KOSTENEFFECTIVITEIT Definities Maatwerk ONDERZOEKSRESULTATEN REB Inleiding Onderzoeksresultaten IBO (2001) en De Beer et al. (2000) Conclusies ONDERZOEK MEP ONDERZOEKSRESULTATEN INLEIDING ONDERZOEKSMETHODE RESULTATEN Resultaten interviews Resultaten kosteneffectiviteit Resultaten onrendabele topberekeningen Resultaten beleid Ministerie van Economische Zaken CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN CONCLUSIES AANBEVELINGEN VERVOLGONDERZOEK LITERATUURLIJST OVERIGE WEBSITES AFKORTINGEN EN EENHEDEN AFKORTINGEN EENHEDEN LIJST VAN INTERVIEWS BIJLAGEN Robert Melgerd iv

5 SAMENVATTING Deze scriptie is een onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de ministeriële regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). Deze regeling moet producenten van duurzame elektriciteit stimuleren te investeren in nieuwe productiecapaciteit in Nederland. De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt. Zal de ministeriële regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) op een effectieve wijze leiden tot meer investeringen in duurzame energie? Om tot de beantwoording te komen van deze probleemstelling heb ik een literatuur- en kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat investeringen in duurzame energie noodzakelijk zijn om de Kyoto doelstellingen van 1997 te halen. Deze doelstelling houdt een verbruik van tien procent duurzame energie in ten opzichte van het totale energieverbruik. In dit onderzoek is alleen gekeken naar de productie van duurzame elektriciteit, vanwege enkele bijzondere kenmerken van elektriciteit en omdat de MEP alleen van toepassing is op duurzame elektriciteit. In het literatuuronderzoek is ook het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) energiesubsidies opgenomen. Het IBO heeft in 2001 onderzoek gedaan naar de kosteneffectiviteit van de bestaande energiesubsidies. Zij hebben een aantal neveneffecten van subsidies ontdekt, die de effectiviteit van de subsidies verminderen. Dit onderzoek is als leidraad gebruikt voor het onderzoek in deze scriptie. Het kwalitatief onderzoek heb ik uitgevoerd middels een zestal diepte interviews. Deze interviews zijn gehouden met verschillende betrokkenen van de MEP regeling en het IBO onderzoek. Interviews zijn gehouden bij het Ministerie van Economische Zaken, een lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid, de Nuon Business-unit Renewable Energy Projects, ECN, de voorzitter van het IBO energiesubsidies en een onderzoeker van het bijhorende Ecofys onderzoek. Uit de interviews zijn verschillende meningen naar voren gekomen, maar over het algemeen zijn alle geïnterviewden van mening dat de MEP zal leiden tot meer investeringen in productiemiddelen voor duurzame elektriciteit in Nederland. In theorie gaat de MEP verschillende neveneffecten van het IBO onderzoek tegen. Hiervoor zal wel meer maatwerk moeten worden verricht en zullen de uitvoeringskosten stijgen. Deze kosten worden veroorzaakt door de uitvoering van de regeling en de berekening van de tarieven. De uitvoering en het beheer van de MEP ligt bij EnerQ, een dochter van TenneT, de landelijke netbeheerder. Jaarlijks worden in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken de onrendabele toppen berekend van de verschillende elektriciteitsopties, als windenergie op land, windenergie op zee, waterkracht en biomassa, wat inhoudt dat investeringen die zonder subsidie ook rendabel zijn voor de investeerder, niet meer in aanmerking voor subsidie zullen komen. De tarieven van de MEP worden jaarlijks aangepast op deze berekeningen. Oktober 2003 zijn door Robert Melgerd v

6 het Ministerie de tarieven voor 2004 en 2005 bekendgemaakt. Voor deze berekeningen is gebruik gemaakt van een berekeningsmodel van ECN en KEMA. Naar mijn mening leidt de MEP tot meer investeringen in duurzame elektriciteit, omdat het de investeerder meer zekerheid biedt en veel overzichtelijker is dan eerdere subsidies. Bovendien zorgt de MEP ervoor dat er geen belastinggeld meer kan weglekken naar het buitenland door import van goedkope duurzame elektriciteit, wat de MEP een stuk effectiever maakt dan eerdere subsidies. Het Ministerie van Economische Zaken zal in het berekeningsmodel van ECN en KEMA rekening moeten houden met het feit dat producenten alleen zullen investeren als de investering winstgevend is en de risico s van investeringen gereduceerd worden en ze zal niet alleen aan haar eigen belangen, zoals bezuinigingen en effectiviteit van de subsidie, moeten denken. Het Ministerie heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat er nog harde uitspraken kunnen worden gemaakt over de effectiviteit van de MEP en dat de resultaten van de evaluatie van de MEP per 1 juli 2004 bekend gemaakt zullen worden. De MEP is in ieder geval een stap in goede richting voor het effectief wegzetten van overheidsgeld om de uitstoot van CO 2 te reduceren. Robert Melgerd vi

7 1. INLEIDING De Elektriciteits- en de Gaswet 1998 hebben het Energierapport van het Ministerie van Economische Zaken in het leven geroepen om periodiek te discussiëren over het te voeren energiebeleid. In het meest recente Energierapport uit 2002 staan drie belangrijke aspecten van de elektriciteit- en gassector centraal: (1) voorzieningszekerheid, (2) economische efficiëntie en (3) milieukwaliteit. Verder wordt in het Energie-rapport 2002 ingegaan op de doelstellingen van de Derde Energienota voor energiebesparing en duurzame energie. Voor duurzame energie (warmte, koude en elektriciteit) is de doelstelling tien procent van het totale energieverbruik in Voor 2010 is een tussendoel geformuleerd van vijf procent. De doelstellingen zijn geformuleerd naar aanleiding van de resultaten van de Kyoto conferentie van In deze scriptie wordt ingegaan op het derde aspect van het Energierapport 2002 en met name de productie van duurzame elektriciteit, vanwege de volgende bijzondere kenmerken van elektriciteit (Aalbers, 2001, Borenstein, 2002 en Scheepers en De Beus, 2002) In de praktijk is het niet mogelijk om elektriciteit op grote schaal op te slaan. Elektriciteit moet voortdurend in balans worden gehouden, omdat elektriciteit, zoals gezegd, niet opgeslagen kan worden. Wanneer op bepaalde momenten vraag en aanbod niet met elkaar overeenstemmen, kan dat de stabiliteit van het hele netwerk in gevaar brengen. De elektriciteitsvraag is op de korte termijn vrijwel ongevoelig voor prijswijzigingen. Wanneer prijzen stijgen, verminderen afnemers hun vraag nauwelijks, ook omdat het direct doorgeven van deze prijssignalen (real-time pricing) in de praktijk nog niet plaatsvindt. En als laatste bestaan er op korte termijn nauwelijks substitutiemogelijkheden voor elektriciteit. Om de doelstellingen voor duurzame energie te halen is in de loop van het vorige decennium ( ) ruim 800 miljoen uitgegeven aan energiesubsidies, met als doel het terugdringen van het gebruik van energie, vooral van energie gebaseerd op fossiele bronnen. Naast deze uitgaven wordt duurzame energie ook nog ondersteund door de fiscale faciliteiten in onder andere de Regulerende Energie Belasting (REB, ook wel ecotax genoemd). In tabel 1.1 staan een aantal financiële stimuleringsregelingen opgesomd en het?- teken geeft aan welke regeling door welke partij en in welke situatie aan te vragen is. De stimuleringsregelingen oftewel energiesubsidies worden ook gebruikt om innovaties, investeringen in energiebesparing en diffusie van schonere en energie-efficiëntie productietechnologieën te bevorderen, die vervolgens tot een schoner milieu moeten leiden (De Vries en Nentjes, 2001). In deze scriptie wordt alleen ingegaan op de stimulering van de productie van duurzame elektriciteit. Robert Melgerd

8 In 2000 zijn enkele van deze energiesubsidies onderzocht in het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) energiesubsidies. Het IBO heeft de kosteneffectiviteit van energiesubsidies en de mogelijkheden voor verbetering van deze kosteneffectiviteit onderzocht. Tabel 1.1 Overzicht van financiële stimuleringsregelingen voor 2003, bron: PDE (2003b) In de bestaande economische literatuur zijn subsidies geen populair instrument (De Beer et al., 2000 en De Vries en Nentjes, 2001), vanwege de ongewenste neveneffecten, zoals onder andere het freerider effect 1, van subsidies die bij alternatieve economische instrumenten, zoals heffingen en emissierechten, niet optreden. Bovendien zijn subsidies in strijd met het beginsel dat de vervuiler moet betalen (Verbruggen, Gielen en Brouwer, 2002). In de economische wetenschap wordt wel ingegaan op de positieve invloed van subsidies op de adoptie en diffusie van technieken 2. In een aantal theoretische modellen beïnvloeden de subsidies niet alleen de financiële afweging, maar ook de informatie van de investeerders (IBO, 2000). 1 Investeringen in energiebesparende technieken of duurzame energie-opwekking die ook zonder subsidie en op hetzelfde moment in de tijd hadden plaatsgevonden, worden in deze context niet als een direct gevolg van de subsidie aangemerkt. Bron: IBO energiesubsidies (2000) 2 Proefschrift van Valentina Dinica (2003) aan de Universiteit van Twente Robert Melgerd

9 In de politiek zijn de energiesubsidies ook een belangrijk onderwerp. Partij van de Arbeid (PvdA) kamerlid Ferd Crone geeft in de Volkskrant (9 juni 2003) aan dat voormalig Minister van Economische Zaken Jorritsma, door haar streven naar privatisering, een aantal belangrijke problemen over het hoofd heeft gezien betreffende de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie. Voormalig Minister Heinsbroek zag deze problemen, volgens Crone wel, maar werkte ze niet uit. Voormalig Minister Hoogervorst heeft een wetsvoorstel ingediend voor een nieuwe regeling, die in deze scriptie centraal staat, en Minister Brinkhorst, kabinet Balkenende II, heeft deze nieuwe regeling afgelopen juli in laten gaan. 1.1 DOEL- EN PROBLEEMSTELLING Per 1 juli 2003 is de regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) een toevoeging aan de Elektriciteitswet In de bijlagen is de regeling subsidiebedragen MEP 2003 opgenomen en in tabel 1.1 is te zien dat de MEP-regeling alleen betrekking heeft op producenten van duurzame energie. In deze scriptie wordt de kosteneffectiviteit van deze regeling onderzocht en wordt het onderzoek van IBO gebruikt als leidraad. De doelstelling van deze scriptie wordt als volgt geformuleerd. Doelstelling van het onderzoek: Het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van de ministeriële regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie. En de daaruit volgende probleemstelling: Zal de ministeriële regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) op een effectieve wijze leiden tot meer investeringen in duurzame energie? Deelvragen: Wat is duurzame energie? Waarom zijn investeringen in duurzame energie noodzakelijk? Wat houdt de REB-regeling in? Wat houdt de MEP-regeling in? Is de MEP-regeling een verbetering van het beleid van het Ministerie van Economische Zaken? Wat is kosteneffectiviteit? Welke economische prikkels zijn er nog meer nodig voor deze investeringen? Robert Melgerd

10 1.2 BEPERKINGEN De MEP is pas sinds 1 juli 2003 in werking. De evaluatieperiode van de regeling tot de verschijning van deze scriptie is dus vrij kort. Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft aangegeven (MinEZ, 2003c) nog geen harde uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van de MEP, omdat er nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Ook voor dit onderzoek is het niet mogelijk gebleken om aan voldoende gegevens te komen voor een kwantitatief onderzoek. Het onderzoek heeft plaatsgevonden tot 1 december Gegevens die na deze datum beschikbaar zijn gekomen via onder andere het Ministerie van Economische Zaken of EnerQ of in artikelen, verschenen in landelijke dagbladen of economische tijdschriften, zijn niet meer verwerkt in deze scriptie. 1.3 LEESWIJZER In hoofdstuk twee wordt het thema duurzame energie besproken. Het beleid van de Nederlandse overheid en de activiteiten van marktpartijen komen aan bod. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de REB-regeling in hoofdstuk drie en op de MEP-regeling in hoofdstuk vier. In hoofdstuk vijf wordt het IBO energiesubsidies besproken en wordt het onderzoeksmodel uiteengezet. Daarna worden in hoofdstuk zes de onderzoeksresultaten besproken. In hoofdstuk zeven worden de conclusies van het onderzoek besproken. Robert Melgerd

11 2. DUURZAME ELEKTRICITEIT 2.1 INLEIDING Per 1 juli 2001 is de markt voor duurzame elektriciteit 3, elektriciteit opgewekt uit bronnen als zon, wind, waterkracht en biomassa, vrijgegeven. De Nederlandse overheid probeerde hiermee de productie en consumptie van duurzame elektriciteit een duwtje in de rug te geven en de uitstoot van CO 2 te reduceren. De overheid verwachtte destijds een daling van de kosten van elektriciteit voor eindgebruikers als gevolg van concurrentie tussen producenten, handelaren en leveranciers (Van Sambeek, Van Thuijl en Roos, 2003). Ondanks de vrije markt, verwachtte de overheid dat weinig bedrijven vrijwillig financiële risico s zouden nemen om de duurdere duurzame elektriciteit te produceren of in te kopen, zonder de verwachting deze ook tegen hogere prijzen af te kunnen zetten (Boots, Schaeffer en De Zoeten, 2001). Daarom was aanvullend beleid noodzakelijk om het aandeel duurzame elektriciteit te vergroten (Van Sambeek, Van Thuijl en Roos, 2003). En op verscheidene manieren probeert de overheid al enige jaren de productie en de verkoop van duurzame elektriciteit te stimuleren. Met name vrijstelling van de REB bij consumptie van duurzame elektriciteit is belangrijk. In hoofdstuk drie wordt hier nader op in gegaan. De productie van duurzame elektriciteit in Nederland in 2000 bedroeg ruim gigawattuur (GWh). Daarnaast werd naar schatting bijna 200 GWh geïmporteerd. Het totale aanbod van duurzame elektriciteit bedroeg dus GWh. De financiering van de onrendabele kosten werd voor GWh gefinancierd met middelen uit het Milieu Actieplan 4 (MAP) en zo n 600 GWh werd verkocht als groene elektriciteit (PVE, 2000). Het MAP liep tot 31 december In paragraaf 2.2 wordt onder andere aan de hand van Kroon (2002) de vraag naar en het aanbod van duurzame elektriciteit besproken. En om afnemers de zekerheid te geven dat groene elektriciteit daadwerkelijk duurzaam is opgewekt, is er een systeem van groencertificaten geïntroduceerd (PDE, 2003a). Voor elke eenheid duurzame elektriciteit wordt door de CertiQ, voorheen Groencertificatenbeheer, een groencertificaat uitgegeven aan de producent van de duurzame elektriciteit. Dit systeem wordt in hoofdstuk drie uitgebreid besproken. In paragraaf 2.3 wordt aan de hand van het artikel van Boots, Schaeffer en De Zoeten (2001) de uitwerking van de doelstellingen van de Europese Commissie voor productie van duurzame elektriciteit besproken. In paragraaf 2.4 dragen Boots, Schaeffer en De Zoeten (2001) oplossingen aan voor het weglekken van belastinggeld naar producenten van duurzame elektriciteit in het buitenland. 3 Eigenlijk gaat het om elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (in het Engels: renewable electricity). Duurzame energie of elektriciteit is de gangbare term (bron: Boots, Schaeffer en De Zoeten, 2001) 4 In het kader van MAP hadden de energiedistributiebedrijven per eind 2000 een resultaatverplichting met betrekking tot CO 2 reductie uit GWh duurzame elektricteit. (bron: PVE, 2000) Robert Melgerd

12 2.2 VRAAG EN AANBOD ONTWIKKELING VAN HET AANBOD De productie van duurzame elektriciteit in Nederland was in 2001 toereikend om circa tot huishoudens te voorzien van groene elektriciteit. Op het moment dat in juli 2001 de groene elektriciteitsmarkt vrij werd gegeven, waren er al ruim een half miljoen groene elektriciteit klanten (ECN, 2001). Het aanbod dat moet voorzien in de huidige snel stijgende vraag zal grotendeels uit het buitenland worden betrokken. Nieuw binnenlands aanbod is momenteel niet voorhanden, terwijl in andere EU-landen aanbod van duurzame elektriciteit in ruime mate beschikbaar is (Boots, Schaeffer en De Zoeten, 2001, Kroon, 2002 en MinEZ, 2002). Boots, Schaeffer en De Zoeten (2001) verwachtten destijds dat het nog een tijd zou duren, voordat er concurrerende binnenlandse capaciteit bijgeplaatst zou worden, omdat de tijd tussen de investeringsbeslissing en de daadwerkelijke productie enige jaren bedraagt. Met name het traject voor windenergie kan snel oplopen tot vijf à tien jaar, onder andere vanwege vergunningverlening, bestemmingsplannen, de onbekendheid en gebrek aan kennis van lokale bestuurders en de hoeveelheid bezwaarschriften van omwoners. Dit traject is in strijd met de volledige liberalisering van de elektriciteitsmarkt en van echt vrijgeven is dus nog geen sprake ONTWIKKELING VAN DE VRAAG Oktober 2003 telde Greenprices (www.greenprices.nl) afnemers van duurzame energie, dit is een stijging van ten opzichte van april Eind 2002 telde Nederland afnemers (PDE, 2003a). De meeste van deze afnemers zijn particuliere huishoudens en zo n 32 procent van het totaal aantal huishoudens neemt groene elektriciteit af (www.greenprices.nl). Zakelijke klanten nemen ook elektriciteit af. Relatief nemen zij zelfs veel meer elektriciteit af. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de totale afname van duurzame elektriciteit zichtbaar. Sinds 1 juli 2001 is door een actief wervingsbeleid van de distributiebedrijven het aantal afnemers, zoals gezegd, flink gestegen. Tabel 2.1 Totale verkoop van duurzame elektriciteit. Bron: Kroon (2002) MARKTVERDELING OVER LEVERANCIERS Door de verhoging van de REB voor conventionele of grijze elektriciteit en een vrijstelling daarvan voor duurzame elektriciteit per 1 juli 2001 is de prijs van duurzame of groene elektriciteit momenteel nagenoeg Robert Melgerd

13 gelijk geworden aan die van grijze elektriciteit (PDE, 2003a). In de bijlagen wordt de totstandkoming van elektriciteitsprijs nader toegelicht. Veel leveranciers hebben in de eerste helft van 2001, vlak voor de liberalisering van de markt, door actieve marketing het aantal afnemers weten te vergroten. Nuon, Essent en Eneco zijn de grootste leveranciers. Deze energiebedrijven hanteren verschillende namen voor groene elektriciteit, zoals Natuurstroom (Nuon), groene elektriciteit (Essent) en Ecostroom (Eneco). De groene elektriciteitsproducten verschillen onderling qua samenstelling, dit is de zogenaamde brandstof mix. In deze scriptie zal hier verder niet op worden ingegaan. Alle gebruikte bronnen komen wel in aanmerking voor de REB vrijstelling. Momenteel heeft een consument de keuze uit zo n twintig leveranciers om over te stappen naar groene elektriciteit (bron: Onderstaande tabel toont een geschatte verdeling van de markt voor groene elektriciteit over de belangrijkste spelers op deze markt. De marktverdeling is te vergelijken met die voor grijze elektriciteit. Nieuwe spelers, zoals Echte Energie, EnergyXS en Energiebedrijf.com, hebben nog maar een bescheiden marktaandeel (Kroon, 2002). Omdat deze nieuwe spelers de duurzame elektriciteit goedkoper aanbieden dan grijze elektriciteit, zijn ze hun marktaandeel wel aan het vergroten. Tabel 2.2 Marktverdeling leveranciers duurzame elektriciteit, bron: Kroon (2002) Augustus 2003 is de leverancier van groene elektriciteit, EnergyXS, als eerste sinds de liberalisering failliet gegaan. EnergyXS leverde stroom aan zo n klanten, waaronder bedrijven. EnergyXS is in de problemen gekomen omdat haar belangrijkste leverancier, producent E.On, zijn leveringscontract heeft opgezegd. E.On verlangde een bankgarantie van vijftien miljoen euro, die Energy XS niet kon geven. De particuliere klanten van EnergyXS vielen automatisch terug op een noodleverancier, die door de regionale netbeheerder werd toegewezen. Zij werden daarbij afgerekend tegen gereguleerde tarieven. Zakelijke klanten moesten binnen tien dagen een nieuwe leverancier vinden, anders zouden zij worden afgesloten van het net (Het Financieele Dagblad, 18 augustus 2003). PvdA-er Ferd Crone vindt dat er een wettelijke regeling moet komen om aan zakelijke klanten een noodleverancier toe te kunnen wijzen, zodat zij niet zonder stroom komen te zitten, wanneer een leverancier failliet gaat (Het Financieele Dagblad, 22 augustus 2003). Robert Melgerd

14 2.2.4 BINNENLANDSE PRODUCTIE In 2000 bedroeg de bijdrage aan de energievoorziening van in Nederland geproduceerde duurzame energie (warmte, koude en elektriciteit) 1,2 procent (MinEZ, 2002). Het grootste deel hiervan betreft duurzame elektriciteit, voornamelijk afkomstig uit biomassa en wind. In de figuur staan ook aardwarmte, energieopslag en warmtepompen genoemd. Met behulp van deze technieken worden fossiele brandstoffen voor warmte en koude bespaard. In deze scriptie wordt alleen de productie van duurzame elektriciteit besproken en worden deze technieken verder niet behandeld. Kroon (2002) laat deze technieken buiten beschouwing, omdat hij ook alleen spreekt over elektriciteit. Het Energierapport 2002 laat deze technieken ook achterwege, omdat de technieken volgens het Ministerie van Economische Zaken niet met efficiency verbetering te maken hebben. Bio-energie 43% Waterkracht 1% Wind-energie 17% Zon-PV 4% Zon-Thermisch 4% Aardwarmte 1% Energie-opslag 6% Warmtepompen 24% Figuur 2.1 Duurzame energie in Nederland, bron: PDE (2002) Doordat de vraag naar groene elektriciteit de laatste twee jaar zo snel is gestegen is de binnenlandse productie momenteel ontoereikend om deze vraag te kunnen voorzien. Deze groei van de vraag is geïllustreerd in de tabellen 2.1 en 2.2. Daarom moet er ook worden overgegaan tot import van groene elektriciteit BRONNEN VOOR IMPORT De belangrijkste bron voor import van duurzame energie is kleinschalige waterkracht uit Noorwegen en Zweden (Kroon, 2002), maar hier lijken, net als in Nederland, niet echt veel nieuwe projecten plaats te vinden. De vrijstelling van REB betaling bij aankoop van groene elektriciteit is sinds 1 januari 2003 niet meer geldig voor waterkracht, omdat er te veel belastinggeld weglekt naar allang terugverdiende installaties. Energiebedrijven, die elektriciteit importeren, geproduceerd door waterkracht, zullen volgens Kroon (2002) overstappen naar een andere techniek. Omdat er nog veel duurzame elektriciteit geïmporteerd moet worden, zal de importcapaciteit vanuit Duitsland uitgebreid worden. Robert Melgerd

15 De Business Unit Renewable Energy Projects van Nuon heeft een aantal projecten opgestart verspreid over Europa. Een in het oog springend project is Artic Wind in Noorwegen, het meest noordelijk gelegen windpark ter wereld. Daarnaast wordt er aan nog drie windparken in Noorwegen gewerkt. Volgens Kroon (2002) zijn er nog geen aanwijzingen dat windenergie ook massaal geïmporteerd wordt. Het is soms voordeliger om de duurzame elektriciteit uit windenergie aan het binnenlandse net te leveren, dan het naar Nederland te exporteren (Kroon, 2002). In tegenstelling tot Nuon zet Essent juist een made in Holland merk groene elektriciteit op de markt. In deze scriptie wordt verder niet ingegaan op de marktstrategieën van de elektriciteitsleveranciers. In de volgende paragraaf worden de effecten besproken van de handel in duurzame opgewekte elektriciteit zoals dit in deze paragraaf is geschetst. 2.3 UITWERKING VAN DE DOELSTELLINGEN De Europese Commissie heeft een akkoord bereikt over indicatieve doelstellingen voor duurzame elektriciteit. Volgens deze richtlijn zou dat negen procent zijn in 2010 (Boots, Schaeffer en De Zoeten, 2001, ECN, 2001 en MinEZ, 2002). In 2000 was 4,3 procent van het elektriciteitsverbruik duurzaam opgewekt. In de bijlagen is een tabel opgenomen met de doelstellingen van 2010 voor de EU als geheel en voor de 15 lidstaten afzonderlijk. Lidstaten worden vrij gelaten om zelf het beleid te bepalen dat zij geschikt vinden om hun doel te bereiken. Voorbeelden van opties zijn een systeem van vaste vergoedingen voor invoering op het net (Duitsland en Spanje) of een groencertificatensysteem met een consumptie- of productieverplichting (Denemarken en het Verenigd Koninkrijk) (ECN, 2001). In paragraaf 3.2 wordt verder ingegaan op de werking van het groencertificatensysteem. De doelstelling van de Nederlandse overheid is negen procent duurzame elektriciteit in de totale elektriciteitsconsumptie. Boots, Schaeffer en De Zoeten (2001) beweren dat deze negen procent grotendeels concurrerend in Nederland kan worden geproduceerd zonder dat daar handel voor nodig is. Echter zal de Nederlandse overheid veel problemen krijgen om het beleid daadwerkelijk te realiseren, met name inzake ruimtelijke ordening voor windturbines op land en op zee PROBLEMEN MET INTERNATIONALE HANDEL IN DUURZAME ELEKTRICITEIT De REB vrijstelling voor duurzame elektriciteit en de productiesubsidie uit REB gelden zijn bepalend voor de minimum marktwaarde voor groencertificaten in Nederland. In andere landen wordt de marktwaarde bepaald door vergelijkbare belastingmaatregelen, of bijvoorbeeld door een verplichting om een bepaalde hoeveelheid duurzame elektriciteit te produceren of te consumeren, met een hieraan verbonden boete indien niet aan de verplichting wordt voldaan. Omdat in Nederland de REB-vrijstelling plus productiesubsidie hoger is dan de marktwaarde van duurzame elektriciteit in andere landen, nodigt dit uit tot export van duurzame elektriciteit naar Nederland. De in verhouding relatief lage kosten voor grensoverschrijdend elektriciteitstransport vormen geen belemmering voor deze export. Bovendien wordt op middellange termijn Robert Melgerd

16 verwacht dat de transportkosten nog verder zullen dalen gezien de gezamenlijke inspanningen van landelijke netbeheerders en toezichthouders in de EU-landen om naar een geharmoniseerd systeem voor internationale tarifering te streven voor de hele Europese Unie. Om de gevolgen van de snel naderende binnenlandse aanbodbeperking af te wenden hebben de meeste groene elektriciteitleveranciers grote volumes aan importcontracten zeker gesteld. De productiesubsidie die uit de REB-opbrengsten wordt betaald is ook van toepassing op geïmporteerde groene elektriciteit. Met de toename van de import van duurzaam geproduceerde elektriciteit vloeit een steeds groter bedrag aan belastinggeld naar buitenlandse projecten. Dit leidt echter niet tot toenemend aanbod van groene elektriciteit in andere Europese landen. Bestaande installaties in het buitenland kunnen er de voorkeur aan geven aan de Nederlandse markt te leveren in plaats van gebruik te maken van de stimuleringsregelingen in eigen land. Het Ministerie van Economische Zaken studeert nu op een wijze waarop enerzijds kan worden voldaan aan de doelstellingen van het Nederlandse duurzame energiebeleid en anderzijds het weglekken van belastinggeld wordt voorkomen. Tegelijkertijd dient daarbij rekening te worden gehouden met EU-regulering die discriminatie van buitenlandse bronnen van duurzame elektriciteit verbiedt en dient op de langere termijn aansluiting te worden gezocht bij de toenemende harmonisatie van groene elektriciteitsmarkten in de EU als gevolg van het in werking treden van de EU-richtlijn voor duurzame energie BOETE ALS MAXIMUMPRIJS In de groencertificatenlanden speelt de hoogte van de boete, bij het niet voldoen aan het opgelegde quotum, een belangrijke rol. De boete fungeert als maximum prijs voor groene elektriciteitscertificaten. De voorgestelde boetes in bijvoorbeeld Denemarken, Groot-Brittannië en Italië zijn lager dan het Nederlandse REB-voordeel. Voor energiebedrijven in die landen blijft het economisch aantrekkelijk om bij schaarste niet aan hun verplichting te voldoen, de boete in eigen land te betalen en de duurzame elektriciteit (en de certificaten) te exporteren naar Nederland en toch nog een hogere marge en/of winst te behalen. De bijdrage aan het aanbod van duurzame energie als gevolg van de Nederlandse REB-vrijstelling is twijfelachtig. Het Ministerie van Economische Zaken heeft dit in 2001 erkend en heeft bij het indienen van de regels voor het groencertificatensysteem destijds afgezien van het uitgeven van groencertificaten aan buitenlandse import van duurzame elektriciteit HANDELSBARRIÈRES BELEMMEREN IMPORTPROBLEEM NIET In bovenstaande paragraaf is verondersteld dat er geen handelsbarrières zijn voor de import van duurzame elektriciteit naar Nederland. In het geval van een internationaal groencertificatensysteem klopt die aanname. Omdat groencertificaten los van de elektriciteit kunnen worden verhandeld, hoeven er immers geen grote elektriciteitsstromen naar Nederland worden geïmporteerd om elektriciteit als groen te verkopen. Import van groencertificaten is dan voldoende. Het internationale groencertificatensysteem staat nog los van Robert Melgerd

17 Nederlandse groencertificatensysteem en uitgifte van Nederlandse groencertificaten voor buitenlandse elektriciteit zal voorlopig gekoppeld blijven aan de daadwerkelijke import daarvan. Voormalig Minister Jorritsma stelde in een brief aan de Tweede Kamer 5 dat het mogelijk is om duurzame elektriciteit te importeren en hiervoor certificaten te boeken op een Nederlandse certificatenaccount. Voor de acceptatie van deze elektriciteit en certificaten moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet de elektriciteit fysiek geïmporteerd zijn. Ten tweede moet de elektriciteit zodanig opgewekt zijn, dat deze voldoet aan de Nederlandse definitie van duurzaamheid. Ten derde moet duidelijk zijn dat de geïmporteerde elektriciteit niet eerder als duurzame elektriciteit is verkocht, of al is gesubsidieerd of fiscaal gestimuleerd in het land van herkomst. Als aan de voorwaarden is voldaan, komen deze certificaten in aanmerking voor verkoop van groene elektriciteit aan de Nederlandse consument en dus voor het REB-voordeel. De huidige transportkosten voor elektriciteit uit bijvoorbeeld Scandinavië, Duitsland, België of Frankrijk liggen niet hoger dan drie eurocent per kwh. Afgezet tegen een marktwaarde van zeventien eurocent per kwh voor duurzame elektriciteit in Nederland is dat niet onoverkomelijk. Verder komt er op korte termijn een tarief van maximaal 0,44 cent per kwh voor internationaal transport van elektriciteit binnen Europa. Ook zonder een internationaal certificatensysteem zal er veel handel zijn in export van groene elektriciteit naar Nederland om hier van het belastingvoordeel te profiteren. Eventuele importcapaciteitsproblemen kunnen worden voorkomen door tegencontracten voor grijze elektriciteit af te sluiten, waardoor er geen daadwerkelijk transport van elektriciteit plaatsvindt, maar eigenlijk alleen het groene aspect wordt uitgeruild. In de Nederlandse regelgeving rondom groencertificaten wordt getracht dit tegen te gaan. Bovendien zal binnen enkele jaren volgens een nieuwe Europese richtlijn duurzame elektriciteit voorrang moeten krijgen op de Europese hoogspanningsnetten. 2.4 OPLOSSINGEN Voor de Nederlandse overheid bestond de kern van het probleem voor 1 juli 2003 eruit dat het REB-beleid leidde tot een veel hogere consumptie van duurzame elektriciteit dan de doelstelling, met overeenkomstige kosten voor de Nederlandse belastingbetaler. Daarbij was nog niet gegarandeerd dat er ook daadwerkelijk meer duurzame elektriciteit in Europa opgewekt zou worden. Een simpele manier om deze inconsistentie weg te werken was de doelstelling sterk te verhogen en te verklaren dat men het niet erg vindt dat Nederland een grotere bijdrage levert aan het bereiken van de Europese doelstelling (Boots, Schaeffer en De Zoeten, 2001). Het toenmalige beleid moest aangepast worden. Hiervoor beschreven Boots, Schaeffer en De Zoeten (2001) in hun artikel de volgende mogelijkheden. 5 Brief aan de Tweede Kamer, 8 maart 2001, bron: Boots, Schaeffer en De Zoeten (2001) Robert Melgerd

18 Een eerste mogelijkheid is om alleen duurzame elektriciteitsproductie uit eigen land in aanmerking te laten komen voor groencertificaten, en dus voor het REB-voordeel. Import wordt dan niet toegestaan. Echter, dit komt niet overeen met de algemene positieve attitude van Nederland ten aanzien van liberalisering en internationalisering. Ook in het licht van marktwerking in de energiesector en de Europese regelgeving moet import van elektriciteit, die ergens anders met duurzame bronnen is opgewekt, mogelijk zijn (Kroon, 2002). Een tweede, meer structurele oplossing kan worden gevonden in het formuleren van een productiedoelstelling naast de al bestaande consumptiedoelstelling. Nederland committeert zich dan om naast de consumptiedoelstelling van negen procent bijvoorbeeld zes procent van de totaal verbruikte elektriciteit zelf duurzaam te produceren. Dat betekent dat iedereen die de REB-vrijstelling claimt, minstens tweederde van zijn certificaten uit eigen land moet betrekken. Dit is analoog aan de opvattingen binnen het Kyoto-protocol ten aanzien van klimaatbeleid, waarin Nederland heeft afgesproken minstens de helft van de emissiereductie van broeikasgassen in eigen land te realiseren. Als derde biedt afschaffen of verkleinen van één of beide REB-voordelen 6 een meer radicale oplossing. Afschaffen van de REB-doorsluis naar (buitenlandse) producenten voorkomt dat belastinggeld rechtstreeks naar het buitenland vloeit. Afschaffen van de REB-vrijstelling voor consumptie zorgt voor het duurder worden van duurzame elektriciteit voor de eindgebruiker dan grijze elektriciteit, zodat werkelijke concurrentie op de prijs kan ontstaan tussen de verschillende aanbieders. Of de doelstelling wordt gehaald ligt dan niet meer in handen van de overheid, maar hangt af van de marketingactiviteiten van de energieleveranciers en de betalingsbereidheid van de consument. Met het schrappen van deze subsidie valt voor de energieleveranciers een belangrijke stimulans weg om zich te profileren in groene elektriciteit, omdat de marges zullen dalen. Blok, directeur van adviesbureau Ecofys, vermoedt dat de prijzenslag zich vanaf 1 juli 2004 zal gaan afspelen op de grijze energiemarkt, die dan vrijkomt voor consumenten (Het Financieele Dagblad, 29 oktober 2003). Van Son, directeur van Essent, stelt dat het product groene elektriciteit dan volledig dreigt te verdwijnen (Trouw, 22 september 2003) als de REB-vrijstelling afgeschaft wordt. Een mogelijkheid die het ministerie van Economische Zaken in 2001 nog niet prefereerde, maar welke zowel het importprobleem oplost alsook een zekere garantie biedt dat de doelstelling wordt gehaald, is volgens Boots, Schaeffer en De Zoeten (2001), de vertaling van de negen procentdoelstelling in een verplichting tot afname van negen procent duurzame elektriciteit door consumenten. Stimulering van de vraag naar groene elektriciteit middels de REB-vrijstelling is dan niet meer nodig en zou kunnen worden afgeschaft. Nederland kan volop meedoen in de internationale handel in groencertificaten. De marktvraag is verzekerd door de verplichting en belastinggeld stroomt niet naar het buitenland. Om massale import van goedkope elektriciteit 6 artikel 36i voor consumptie en artikel van 36o voor productie van duurzaam opgewekte elektriciteit Robert Melgerd

19 van bijvoorbeeld kleinschalige waterkracht uit Noorwegen te voorkomen, moet een belangrijke eis voor acceptatie van buitenlandse groencertificaten zijn, dat het producerende land ook een verplichte doelstelling voor productie van duurzame elektriciteit heeft van een redelijk niveau. Boots, Schaeffer en De Zoeten (2001) vinden dit in de Europese context veruit de meest elegante oplossing. Verbruggen, Gielen en Brouwer (2002) en Menges (2003) geven drie soorten oplossingen voor het opnemen van nieuwe energietechnologieën met behulp van energiesubsidies. De first-best oplossing zorgt ervoor dat de vervuiler moet betalen. Deze oplossing maakt energiesubsidies overbodig, omdat de nieuwe energietechnologieën door de markt opgenomen worden tot de meerkosten van deze technologieën gelijk zijn aan de prijs van de vermeden uitstoot van broeikasgassen of koolstofdioxide (CO 2 ). Als deze oplossing niet bereikbaar is, kan men een subsidie op de te realiseren CO 2 -reductie invoeren, de second-best oplossing. Bij deze oplossing kan een ongewenst neveneffect optreden, wat inhoudt dat de productiekosten in een bedrijfstak niet zullen stijgen, maar zelf dalen. Dit effect wordt ook wel het Baumol effect genoemd. Ook rest het probleem dat een energiesubsidie erop is gericht om investeringen in nieuwe technieken te stimuleren in plaats van de CO 2 -reductie zelf. Deze indirecte vorm van subsidiëring wordt de third-best oplossing genoemd. De subsidie kan dan ten opzichte van de meerkosten van de techniek te hoog worden vastgesteld, wat leidt tot het free rider effect. Ook kan deze oplossing leiden tot een hoger niveau van energiegebruik en CO 2 uitstoot, het zogenaamde rebound effect. 2.5 CONCLUSIE Voormalig Minister van Economische Zaken Jorritsma gaf na het verschijnen van het artikel van Boots, Schaeffer en De Zoeten geïmporteerde stroom voorlopig geen groencertificaten (Energie Beurs Bulletin, 2001). Ze kon destijds nog niet garanderen dat groene elektriciteit uit het buitenland duurzaam is opgewekt. Hiermee volgde ze een advies van de auteurs op. Kroon (2002) benadrukt ook dat de informatie over import van duurzame elektriciteit nogal ondoorzichtig is. De afnemers krijgen geen informatie over hoe en waar het product dat zij kopen is geproduceerd. Voormalig Minister Jorritsma hield het systeem van groencertificaten nationaal, omdat het volgens haar nog niet mogelijk was om de betrouwbaarheid van de diverse systemen in het buitenland na te gaan. Daardoor kon niet worden gegarandeerd dat de geïmporteerde elektriciteit op een duurzame wijze is opgewekt. De maatregel kwam nadat Boots, Schaeffer en De Zoeten adviseerden om alleen groene elektriciteit uit eigen land in aanmerking te laten komen voor groencertificaten. Echter, sinds 1 januari 2002 komt door regelgeving van de Europese Commissie ook groene elektriciteit uit het buitenland in aanmerking voor groencertificaten, maar de certificaten worden pas verstrekt als is aangetoond dat de elektriciteit fysiek geïmporteerd is. Om in aanmerking te komen voor REB-vrijstelling hoeft een buitenlandse producent niet in het bezit te zijn van een groencertificaat. In hoofdstuk drie wordt de REB regeling verder uitgewerkt. Robert Melgerd

20 Dinica (2003) stelt in haar proefschrift dat het Nederlandse investeringsklimaat voor duurzame energie te weinig stabiliteit en te veel versnipperde maatregelen om investeerders te lokken vertoont. Ook schrijft Dinica (2003) dat investeerders niet geïnteresseerd zijn in beleidsmaatregelen en subsidies, maar nog meer in winstverwachtingen en een duidelijk beeld van de risico s. In Nederland zijn het met name politieke risico s die investeerders afschrikken: de onzekerheid over groene elektriciteit bijvoorbeeld schaadt het vertrouwen van de investeerders. Dinica (2003) concludeert dat samen met de afgenomen politieke belangstelling voor het milieu, het nakomen van de internationale afspraken voor Nederland een echt probleem lijkt te vormen, als er geen wijzigingen in het beleid plaatsvinden. Verbruggen, Gielen en Brouwer (2002) en Menges (2003) geven een drietal oplossingen en laten zien dat de second- en third-best oplossing de energiesubsidie minder effectief maakt. De first-best oplossing is echter alleen inzetbaar, wanneer er sprake is van voldoende internationale coördinatie. Zoals in de inleiding vermeldt, is per 1 juli 2003 de MEP ingevoerd om de productie te stimuleren en effectiever om te gaan met het overheidsgeld. In de volgende hoofdstukken wordt bekeken of deze regeling kan zorgdragen voor meer investeringen in duurzame energie. Robert Melgerd

Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom

Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom ECN Beleidsstudies ENERGIE MARKT TRENDS 2001 Marktstructuur en strategie Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom Emiel van Sambeek Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken mr drs. C.F. Bakas en mr L. van Gastel Sinds 1 januari 2002 hebben de middelgrote elektriciteitsafnemers, een groep van ongeveer

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Duurzame energie in Nederland 2008

Duurzame energie in Nederland 2008 Duurzame energie in Nederland 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Investeringen in Vermogen Hernieuwbare Elektriciteit

Investeringen in Vermogen Hernieuwbare Elektriciteit Investeringen in Vermogen Hernieuwbare Elektriciteit Notitie Delft, juni 2014 Opgesteld door: Sebastiaan Hers Frans Rooijers Arno Schroten 1 Inleiding In de voorgaande notitie die op 21 mei jl. is besproken,

Nadere informatie

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

M A S T E R S C R I P T I E J A N J A A P B A K K E R

M A S T E R S C R I P T I E J A N J A A P B A K K E R M A S T E R S C R I P T I E J A N J A A P B A K K E R Iets nieuws onder zon Een onderzoek naar de diffusie van zonnestroomtechnologie onder Nederlandse huishoudens Jan Jaap Bakker 3379523 Masterscriptie

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

Een keurmerk voor groene energie. Marktconforme middelen ter stimulering van duurzame energie

Een keurmerk voor groene energie. Marktconforme middelen ter stimulering van duurzame energie Een keurmerk voor groene energie Marktconforme middelen ter stimulering van duurzame energie Breukelen, oktober 1999 Inhoud Inleiding 3 1 Duurzame energie: motieven en ambities 4 1.1 Waarom duurzame energie?

Nadere informatie

Overheidsingrepen in de energiemarkt

Overheidsingrepen in de energiemarkt Overheidsingrepen in de energiemarkt Onderzoek naar het Nederlandse speelveld voor fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen kernenergie en energiebesparing Ecofys Netherlands BV Kanaalweg 16-G P.O.

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Architectuur analyse van de slimme meter

Architectuur analyse van de slimme meter Master Thesis Architectuur analyse van de slimme meter Doelstellingen, privacy en security Auteur: ing. Hans van Bijnen (s0826006) Onderwijsinstelling: Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit: Faculteit

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN Commissieleden: A.W. Kist, F.J.M. Crone, D.F. Hudig, N.G. Ketting, T. de Swaan, R. Willems 26 juni 2008 INHOUD SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN...4 1. INLEIDING...11

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie De Laka-bibliotheek Dit is een pdf van één van de publicaties in de bibliotheek van Stichting Laka, het in Amsterdam gevestigde documentatie-

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen

Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen LOKALE DUURZAME ENERGIEBEDRIJVEN EEN MIDDEL VOOR GEBIEDSONTWIKKELING BIJ BEDRIJVENTERREINEN COLOFON Titel: Lokale

Nadere informatie

Blackout. Onderzoek naar geprivatiseerde en geliberaliseerde elektriciteitsnetwerken als hoge risico-systemen.

Blackout. Onderzoek naar geprivatiseerde en geliberaliseerde elektriciteitsnetwerken als hoge risico-systemen. Blackout Onderzoek naar geprivatiseerde en geliberaliseerde elektriciteitsnetwerken als hoge risico-systemen. René van Santvoort MCDM 4 Culemborg, september 2002 Samenvatting De energiebedrijven in Nederland

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak Wie doet het licht uit? De toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

Nadere informatie