Voorlopige zorgprofielen vasculair risicomanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorlopige zorgprofielen vasculair risicomanagement"

Transcriptie

1 Voorlopige zorgprofielen vasculair risicomanagement Oudlaan GA Utrecht Utrecht, maart 2010 Jacob Hofdijk Maartje Raven Petra Ebben-de Jong Bob Smits

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Dankwoord Inleiding Doel Projectresultaat Methodologie Omschrijving van de zorgprofielen Definities Patiëntengroepen Aard van de patiëntengroepen Omvang van de patiëntengroepen Exclusiecriteria Zorgactiviteiten De consulten De zorginterventies (pro memori) Organisatiekosten (pro memori) Tarieven Discussie Protocollen versus gegevens uit onderzoek Kosten leefstijlinterventies en organisatiekosten Exclusie 75+ patiënten? Rekenmodel Introductie rekenmodel Werking van het rekenmodel Input Berekeningen Output Vertaling van het rekenmodel...20 Bijlage 1 Rekenmodel...24 Bijlage 2 Literatuur...25 Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 2 van 25

3 Voorwoord In februari 2009 is de zorgstandaard vasculair risicomanagement landelijk gepresenteerd op het congres Vitaal veranderen: van Atherosclerose naar Zorgstandaard vasculair risicomanagement. Om met deze zorgstandaard daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan moet er veel gebeuren. In de flyer Werkprogramma Vitale Vaten 1 (juli 2009) is op een rijtje gezet aan welke doelen gewerkt moet worden en welke projecten en activiteiten daarbij kunnen passen. Het werkprogramma baseerde zich op het Chronic Care Model dat het raamwerk vormt voor de zorgstandaard. Om de zorgstandaard te kunnen contracteren, is het nodig dat er inzicht bestaat in de kosten van het werken met de zorgstandaard Vanwege de mogelijkheid van integrale bekostiging van vasculair risicomanagement per 2010 is vanuit het Platform Vitale Vaten al vrij snel gestart met het project voorlopige zorgprofielen. Het adviesbureau Casemix heeft deze opdracht op zich genomen. Met de voorlopige zorgprofielen worden patiëntengroepen onderscheiden naar zorgactiviteiten die gedurende het zorgproces zullen plaatsvinden. Het gaat telkens om gemiddelden per patiëntengroep. We spreken niet over definitief maar over voorlopig omdat er nog te weinig gegevens beschikbaar zijn over de zorgactiviteiten die ingezet moeten worden. De zorgstandaard gaat uit van zorg op maat. Dit betekent dat vasculair risicomanagement multidisciplinair en transmuraal opgezet dient te worden. Voor de meeste patiënten met hart- en vaatziekten start het chronische zorgtraject in de tweede lijn. Noodzakelijke specialistische zorg moet voor alle patiëntgroepen tijdig beschikbaar zijn. Zorg op maat hoeft niet in te houden dat alles (activiteiten, middelen) wat bijdraagt aan de verlaging van het risico op hart- en vaatziekten onder de gezondheidszorg valt en ten laste komt van het gezondheidszorgbudget. De zorgprofielen zijn te gebruiken om inschattingen te maken van de kosten van het werken met de zorgstandaard vasculair risicomanagement op landelijk én regionaal nivo. Hiervoor kan het rekenmodel worden gebruikt, te downloaden via Bij de berekening van de zorgprofielen is uitgegaan van de kosten die in 2010 onder de ketendbc vallen. In 2010 omvat de ketendbc vasculair risicomanagement de zorg voor hart- en vaatpatiënten en patiënten met een risico van 5% om binnen 10 jaar te overlijden aan hart- en vaatziekten. De ketendbc start nàdat de diagnose voor bovenstaande is gesteld en eindigt (tijdelijk) wanneer behandeling in een specifiek zorgprogramma gericht op één gezondheidsprobleem niet zinvol is (multimorbiditeit) en/of er sprake is van een zodanige acute situatie/verergering van de hart- en vaatziekte dat alleen specialistische zorg en/of palliatieve, terminale zorg (symptoombestrijding aandoening) nodig is. Kosten die nog niet deel uit maken van de ketendbc maar wel gemaakt worden, kunnen wel uitgerekend worden in het rekenmodel. Bij het berekenen van de kosten zijn de opbrengsten van preventie niet meegenomen. 1 Werkprogramma Vitale Vaten. Invoering zorgstandaard vasculair risicomanagement Flyer. Den Haag: Nederlandse Hartstichting. Juli Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 3 van 25

4 De voorlopige zorgprofielen zijn niet meer dan een eerste aanzet om zicht te krijgen op de zorg die de grote groep van mensen met (een hoog risico op) hart- en vaatziekten nodig heeft en de kosten die dit met zich meebrengt. Om de toekomstige definitieve zorgprofielen te berekenen is verder onderzoek noodzakelijk. We hopen van harte dat dit rapport en het rekenmodel u ondersteunt bij de invoering van de zorgstandaard in de praktijk! Prof. dr. Cor Spreeuwenberg, voorzitter Platform Vitale Vaten Dankwoord Dank gaat uit naar een ieder die zich ingezet heeft om ons van betrouwbare data en inzichten te voorzien: Cor Spreeuwenberg (Platform Vitale Vaten, UMC Maastricht), Marc Berg (Programma Chronisch Zieken VWS, partner Plexus), Carel Bakx (UMC Nijmegen), Roderick Kraaijenhagen (NIPED, NVVC-CCPH), Karin Kaasjager (Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem), Hella Grandjean (Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem), Bas Aukema (GC Maarssenbroek), Ineke Volman (GC Maarssenbroek), Jeroen Struys (RIVM), Anne-Margreet Strijbis (Platform Vitale Vaten/Nederlandse Hartstichting) en Ineke van Dis (Nederlandse Hartstichting). Met dank aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het financieren van dit project. Bronvermelding: Platform Vitale Vaten Voorlopige zorgprofielen vasculair risicomanagement. Utrecht, Casemix, maart 2010 Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 4 van 25

5 1 Inleiding 1.1 Doel Per 1 januari 2010 kan voor vasculair risicomanagement (VRM) 2 gebruik gemaakt worden van integrale bekostiging. Om een beeld te krijgen van de kosten per patiënt die onder de ketendbc vasculair risicomanagement vallen worden in dit rapport voorlopige zorgprofielen voor vasculair risicomanagement beschreven. Ziekenhuizen hanteren de volgende definitie voor zorgprofielen: een DBC-zorgprofiel (ook wel 'verrichtingenprofiel' genoemd) geeft het gemiddelde van alle geregistreerde verrichtingen weer binnen een bepaalde DBC 3. Voor ketenzorg geldt dat het profiel wordt bepaald over de integrale prestatie. Aangezien er momenteel nog geen data zijn op grond waarvan de profielen kunnen worden afgeleid, zijn er voor de vasculair risicomanagement voorlopige zorgprofielen opgesteld op basis van expert opinion. Deze voorlopige zorgprofielen beperken zich tot de deelprestaties die momenteel (2010) onder verzekerde zorg vallen. De zorgprofielen wordt uitgedrukt in het gemiddeld aantal voorkomende deelprestaties. Om een indruk te krijgen van de kostprijs van de vasculair risicomanagement - prestatie is gebruik gemaakt van een gemiddeld uurtarief van de betrokken zorgverleners. Voor het voorlopig zorgprofiel van vasculair risicomanagement hanteert Casemix de volgende definitie: Het VRM-zorgprofiel geeft het gemiddeld aantal zorgactiviteiten aan van de ketendbc (de verzekerde prestatie), op basis van expert opinion Projectresultaat Het resultaat betreft vertaling van de Zorgstandaard in deelprocessen: 1. Indeling van de Zorgstandaard in een drietal patiëntengroepen en daarbinnen twee deelprocessen (initiële jaar en 4 jaren follow up). Per deelproces worden de zorgactiviteiten beschreven. 2. Rekenmodel inclusief scenario s. De gebruikers van het projectresultaat (rapport en rekenmodel) zijn de overheid (Ministerie van VWS en Financiën) en zorgverleners, waarbij vooral zorggroepen bedoeld worden. Een zorggroep is een organisatie waarbinnen een groep zorgaanbieders zich in een juridische entiteit hebben verenigd om de zorgverlening op het gebied van een of meer (chronische) ziekten te verzorgen. Zij sluiten contracten met zorgverzekeraars om de chronische zorg in een bepaalde regio te coördineren en uit te voeren 4. Het rapport bevat het rekenmodel dat als exceldocument als bijlage wordt geleverd. Rekenmodel en handleiding zijn te downloaden van de 2 Het Ministerie van VWS gebruikt tot nu toe de term cardiovasculair risicomanagement. Om te benadrukken dat het hier om alle door atherosclerose (slagaderverkalking) veroorzaakte vaataandoeningen gaat hoofd, hart, perifeer hanteert het Platform Vitale Vaten de term vasculair risicomanagement Visiedocument NZa, functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen, april 2009, pag. 16 Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 5 van 25

6 1.1.2 Methodologie De Zorgstandaard en de Multidisciplinaire CBO-richtlijn/NHG-Standaard cardiovasculair risicomanagement (2006) zijn als basis gebruikt voor de uitwerking van de voorlopige zorgprofielen en kosten. De volgende onderdelen zijn geïnventariseerd, uitgewerkt en geanalyseerd in overleg met enkele zorgverleners en andere materiedeskundigen: 1. Deelprocessen met criteria (de wijze waarop de patiëntenpopulatie wordt ingedeeld in patiëntengroepen en deelprocessen). 2. Per zorgactiviteit de uitvoerders, de geschatte tijd en het relatieve voorkomen. 3. Kostprijs per zorgactiviteit. 4. Relatieve deelname van patiënten aan de deelprocessen. Hierbij is van de literatuur gebruik gemaakt (zie literatuurlijst) en van de interviews met deskundigen op het gebied van vasculair risicomanagement. De volgende deskundigen zijn geïnterviewd en gesproken: Bas Aukema (praktijkondersteuner, innovatiemanager) en Ineke Volman (huisarts), Gezondheidscentrum Maarssenbroek (Maartje Raven, Anne-Margreet Strijbis) Dr. Karin Kaasjager, internist en Hella Grandjean, vasculair verpleegkundige, Rijnstate ziekenhuis, Arnhem (Gesprek met Jacob Hofdijk, juni 2009) Dr. Roderick Kraaijenhagen, cardioloog, medisch directeur NDDO Institute for Prevention and Early Diagnostics (NIPED), voorzitter Commissie Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie van de Nederlandse vereniging voor Cardiologie (NVVC-CCPH) (Anne-Margreet Strijbis) Dr. Carel Bakx, huisarts, senior wetenschappelijk onderzoeker afdeling eerstelijnsgeneeskunde, UMC Nijmegen (Anne-Margreet Strijbis). Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 6 van 25

7 2 Omschrijving van de zorgprofielen 2.1 Definities Vasculair risicomanagement (VRM) staat voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ), inclusief leefstijladviezen en begeleiding, bij patiënten met een verhoogd risico van eerste of nieuwe manifestaties van HVZ. Hart- en vaatziekten zijn beperkt tot de hart- en vaatziekten veroorzaakt door atherotrombotische processen. Daartoe behoren onder meer: myocardinfarct, angina pectoris, herseninfarct, transient ischaemic attack (TIA), aneurysma aortae en perifeer arterieel vaatlijden. Het risico van HVZ is multifactorieel bepaald. Daarom worden de risicofactoren in samenhang beoordeeld en behandeld. De behandeling van patiënten met een verhoogd risico van HVZ is dan ook gebaseerd op een beoordeling van alle belangrijke risicofactoren bij de betreffende patiënt, het zogenoemde risicoprofiel 5. Voor vasculair risicomanagement is een zorgstandaard 6 samengesteld. De patiëntengroepen en zorgactiviteiten die daarin zijn onderscheiden vormen de basis voor de in deze rapportage uitgewerkte voorlopige zorgprofielen inclusief kostenberekening. In het model voor de berekening van de kosten van de keten VRM wordt in het model uitgegaan van de voorlopige zorgprofielen en de overige kosten die per 2010 integraal kunnen worden bekostigd. Het VRM zorgprofiel geeft het gemiddeld aantal zorgactiviteiten aan van de Keten DBC ( de verzekerde prestatie), op basis van expert opinion. Aangezien er zowel landelijk als lokaal sprake kan zijn van verschillende inschattingen van het voorkomen van patiënten in de verschillende groepen en deelprocessen en ook de behandeling kan afwijken, wordt er in het rekenmodel gesproken van Standaard en Scenario. De Standaard is het uitgangspunt dat in het kader van dit proces als basis is gekozen voor de berekening. Het Scenario daarentegen is, indien gewenst, vrij te gebruiken door de beoogde gebruikers (overheid, zorggroepen) en resulteert door eigen input in een bijbehorend kostenplaatje (zie hoofdstuk 3. Rekenmodel). 2.2 Patiëntengroepen Aard van de patiëntengroepen De patiëntengroepen van de voorlopige zorgprofielen op basis van de Zorgstandaard 7 voor VRM zijn: 1. Patiëntengroep bekend met HVZ. ( HVZ ) 2. Patiëntengroep zonder HVZ, met een risico van 10% om binnen 10 jaar te overlijden aan een HVZ. ( 10% ) 3. Patiëntengroep zonder HVZ, met een risico van 5-9% om binnen 10 jaar te overlijden aan een HVZ. ( 5-9% ) De risicoschatting van patiënten zonder HVZ vindt in de Multidisciplinaire CBO-richtlijn/NHG- Standaard cardiovasculair risicomanagement 2006 plaats, op basis van de SCORE-risicofunctie. De SCORE-risicofunctie neemt niet alle risicofactoren mee. Bij de toelichting bij het gebruik van de 5 Multidisciplinaire CBO-richtlijn/NHG-Standaard cardiovasculair risicomanagement Platform Vitale Vaten, Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement. Den Haag: Nederlandse Hartstichting februari Platform Vitale Vaten, Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement. Den Haag: Nederlandse Hartstichting februari 2009 Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 7 van 25

8 risicotabel vermeldt de richtlijn dat Bij additionele risicofactoren, zoals een belaste familieanamnese, ongezond voedingspatroon, weinig lichamelijke activiteit en een BMI > 30 kg/m2 of middelomtrek > 102 cm bij mannen en > 88 cm bij vrouwen, het risico van HVZ hoger is dan in de tabel is aangegeven (pag. 21). De groep patiënten die een risico heeft van 10% bevat dus niet alleen de patiënten die volgens de risicotabel 10% of hoger komen maar ook zogenaamde score-plus -patiënten: Patiënten die volgens de risicotabel onder de 10% komen, maar door additionele risicofactoren net zo behandeld moeten worden als de eerste groep (namelijk: meestal medicamenteus). Per patiëntengroep bevinden de patiënten zich in de initiële fase dan wel in de follow up fase, conform de Zorgstandaard (tabel 1). De initiële fase is er opgericht de patiënten voor te bereiden op het VRM op basis van hun risicoprofiel en kent een eigen zorgprofiel. De follow-up fase bestaat uit het onderhoud van het VRM en kent een daarop toegesneden zorgprofiel voor de follow-up jaren. Dat wil zeggen; de 4 jaren na het initiële jaar. Tabel 1. Verdeling van de patiënten van VRM naar patiëntengroep (links) en deelproces (rechts). Patiëntengroep Deelprocessen HVZ Initieel + Follow-up 10% Initieel + Follow-up 5-9% Initieel + Follow-up Omvang van de patiëntengroepen De patiëntengroepen en de geschatte omvang in het standaardscenario zijn in het schema hieronder weergegeven (tabel 2). Het scenario gaat uit van 4 miljoen patiënten met een vasculair risico >5 % om binnen 10 jaar te overlijden aan HVZ. Volgende de exclusiecriteria in par. 2.3 worden 1 miljoen patiënten buiten beschouwing gelaten. Van de 3 miljoen patiënten met vasculair risico die overblijven zijn er ongeveer onder te verdelen in de hoofdgroep met HVZ, 1.5 miljoen in groep zonder HVZ maar met een risico van 5-9% om binnen 10 jaar te overlijden aan HVZ en ongeveer aan de groep zonder HVZ maar met een risico van 10% om binnen 10 jaar te overlijden aan HVZ (tabel 1). Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 8 van 25

9 Tabel 2. De omvang van de populaties per patiëntengroep (in aantallen patiënten) van VRM in de voorlopige zorgprofielen. De rechter kolom geeft een omschrijving van de berekening van de populaties gebaseerd op cijfers van de Nederlandse Hartstichting en Bakx. Embargo: deze landelijke cijfers kunnen niet voor andere doeleinden gebruikt/gepresenteerd worden, omdat het om schattingen gaat Patiëntengroep Omvang (aantal patiënten) Omschrijving van de berekening van de omvang van de populatie per patiëntengroep Totaal mln. exclusief de groep die buiten de zorgstandaard is gelaten (zie exclusiecriteria, H2.3) 8 HVZ (totaal) (HVZ met DM1+2 = 3.9% 10 ) (hartfalen) = HVZ (initiële jaar) HVZ (follow up) Risico 10% (totaal) HVZ initieel (hartfalen) (aangeboren hartafwijking) = HVZ totaal HVZ initieel = in de 4 follow up jaren Exclusief de groep die niet in Zorgstandaard valt (zie exclusiecriteria Hoofdstuk 2.3) Risico 10% Risico 10% = / 5 = in initieel jaar. (initiële jaar) Risico 10% (follow up) Risico 5-9% (totaal) Risico 10% = / 5 x 4 jaren = in follow up jaren Exclusief de groep die niet in Zorgstandaard valt (zie exclusiecriteria Hoofdstuk 2.3) Risico 5-9% (initieel) Risico 5-9% = / 5 x 4 jaren = in follow up jaren. 8 Bakx, Cardiovasculair risicomanagement in de huisartspraktijk, Cijfers Nederlandse Hartstichting, De betreft een zeer ruwe schatting. 10 Bakx, Cardiovasculair risicomanagement in de huisartspraktijk, Cijfers Nederlandse Hartstichting, De aantallen van hartfalen betreffen uitingen. Waarschijnlijk is groep HVZ totaal groter 12 Incidentiecijfers Nederlandse Hartstichting Wat betreft incidentiecijfers zijn de hoogste aantallen genomen. Het gaat hier om uitingen. Waarschijnlijk is groep HVZ initieel lager. 13 Schatting van de medici die zitting hebben in het Dagelijks Bestuur van Platform Vitale Vaten. 14 Schatting van de medici die zitting hebben in het Dagelijks Bestuur van Platform Vitale Vaten. Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 9 van 25

10 Risico 5-9% (follow up) Risico 5-9% = / 5 x 4 jaren = in follow up jaren. NB. De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op cijfers van de Nederlandse Hartstichting 15, Bakx 16 en schattingen van de medici die zitting hebben in het Dagelijks Bestuur van Platform Vitale Vaten. Deze landelijke cijfers kunnen niet voor andere doeleinden gebruikt/gepresenteerd worden, omdat het om schattingen gaat. Bij een vervolg van het project zorgprofielen zou onder andere een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd moeten worden. In het rekenmodel kunnen de cijfers, indien gewenst, aangepast worden. De totalen van de groepen Risico 10% en Risico 5-9% (zie tabel 2) zijn alle patiënten in elk van de jaren opgeteld (initieel en follow up) in de periode van één jaar. De totalen zijn verdeeld over de patiëntengroepen en deelprocessen (initieel en follow up) met een verhouding van 1:4 voor initieel:follow-up (1 jaar initieel en 4 jaar follow up) per patiëntengroep. Deze getallen per deelproces zijn schattingen. Rekenvoorbeeld: Initieel groep Risico 10% (1 jaar): Follow-up groep Risico 10% (4 jaar: 4x ): Totaal groep 2: Exclusiecriteria Op de patiëntenpopulatie van vasculair risicomanagement zijn de volgende exclusiecriteria van toepassing: Voor de patiëntengroep met HVZ worden patiënten met HVZ én DM1+2 (Diabetes Mellitus type 1 en type 2) en hartfalen buiten beschouwing gelaten, omdat deze groepen een eigen zorgstandaard hebben waarvan vasculair risicomanagement reeds onderdeel is. De patiënten zonder HVZ met een risico van <5% om binnen 10 jaar te overlijden aan HVZ vallen buiten de Zorgstandaard/richtlijn en worden derhalve buiten beschouwing gelaten. De DBC-keten/voorlopige zorgprofielen start nadat de patiëntengroepen reeds zijn bepaald en gediagnosticeerd en gestart wordt met vasculair risicomanagement. Dat betekent dat de consulten met betrekking tot het opstellen van het risicoprofiel buiten beschouwing worden gelaten. Om pragmatische redenen is de kostenberekening beperkt tot de periode van 5 jaar na het eerste consult. Deze grens is getrokken omdat er na 5 jaar vaak sprake zal zijn van andere (bijkomende) diagnoses. Voor patiënten met HVZ wordt hartrevalidatie voorafgaande aan dit zorgprofiel buiten beschouwing gelaten, omdat het deel uitmaakt van de ziekenhuis-dbc. In een later stadium kan onderzocht worden welke invloed hartrevalidatie heeft op (bijv.) de frequentie van de verschillende consulten als de patiënt deel uit maakt van de VRM-keten. 2.4 Zorgactiviteiten De zorgactiviteiten worden per patiëntengroep en deelproces weergegeven. De zorgactiviteiten zijn onder te verdelen in consulten, zorginterventies en organisatiekosten: 15 Vaartjes I, Peters RJG, van Dis SJ, Bots ML. Hart en vaatziekten in Nederland 2007, cijfers over leefstijl- en risicofactoren, ziekte en sterfte. Den Haag: Nederlandse Hartstichting, 2007 (hoofdstuk 1). Wat betreft incidentiecijfers zijn de hoogste aantallen genomen. 16 Bakx, JC, Boven Ca van, Tiersma WP, Strijbis AM, Spreeuwenberg C. Integrale bekostiging kan transmuraler. Medisch Contact 2009: 54: Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 10 van 25

11 1. Consulten 2. Zorginterventies: a) Leefstijlinterventies. b) Laboratoriumonderzoek (een set van laboratoriumonderzoeken, volgens het concept van de minimale dataset cardiovasculair risicomanagement (Zichtbare Zorg). c) Beeldvormend onderzoek (één van de onderzoeken: Echo, ECG, Doppler). d) Medicatie e) 24-Uursbloeddrukmeting Organisatiekosten In de volgende subhoofdstukken worden de consulten, zorginterventies en organisatiekosten verder toegelicht De consulten Tijdens de behandeling en de follow-up kunnen patiënten rekenen op advisering en begeleiding door zorgverleners gedurende langere tijd. Welke zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling is afhankelijk van het risicoprofiel, de (co-)morbiditeit en de wensen van patiënten. De betrokken (BIGgeregistreerde) disciplines kunnen zijn: medisch specialist, huisarts, apotheker, praktijkondersteuner, (gespecialiseerd) verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist, psycholoog en/of gedragstherapeut 18. Omdat er sprake is van een team van zorgverleners, wordt er één eerstverantwoordelijke aangewezen: de centrale zorgverlener (CZV). De CZV ziet erop toe dat de afspraken aansluiten op de behoeften en wensen van de patiënt, dat ze zijn afgestemd op elkaar en dat ze worden nageleefd. De CZV heeft daarom een centrale rol in de totstandkoming en naleving van het individuele zorgplan 19. Het risico op dubbele bekostiging neemt ook af doordat er betere afstemming tussen de verschillende zorgaanbieders zal plaatsvinden 20. In het model is rekening gehouden met de inzet van de rol van de CZV in plaats van de huisarts conform de Zorgstandaard, vanwege kostenefficiëntie (substitutie van duurdere naar goedkopere diensten). De verdeling van het aantal consulten per BIGgeregistreerde discipline is naar schatting weergegeven in tabel 3 en 4. Tabel 3. De verdeling van het aantal consulten per betrokken discipline per patiëntengroep in het voorlopige zorgprofiel. Patiëntengroep Deelproces Consult huisarts (aantal p./j.) Consult CZV- + POH- (aantal p./j.) Consult paramedici (aantal p./j.) Consult specialist (aantal p./j.) Totaal consulten (aantal p./j.) HVZ Initieel 0,25 3 0,5 1,25 5 Follow-up 0,8 2,4 0,4 0,4 4 10% Initieel 1,0 3,2 0,4 0,4 5 Follow-up 0,6 2,0 0,2 0, % Initieel 0,4 3,6 0,4 0 4,4 Follow-up 0 1,0 0,2 0 1,2 17 Over de 24-uursbloeddrukmeting wordt in huidige Multidisciplinaire CBO-richtlijn/NHG-Standaard cardiovasculair risicomanagement (2006) nog geen melding gedaan. Van deze richtlijn verschijnt een herziening in Platform Vitale Vaten, Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement. Den Haag: Nederlandse Hartstichting februari Zorgstandaard vasculair risicomanagement, Nederlandse Hartstichting, Visiedocument functionele bekostiging, NZa, 2009 Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 11 van 25

12 Tabel 4. De percentuele verdeling van het aantal consulten per betrokken discipline per patiëntengroep in het voorlopige zorgprofiel. Patiëntengroep Deelproces Consult huisarts (%) Consult CZV (%) Consult paramedici (%) Consult specialist (%) Totaal (%) HVZ Initieel Follow-up % Initieel Follow-up % Initieel Follow-up De duur van de consulten per BIG-geregistreerde discipline is weergegeven in tabel 5. Tabel 5. De duur van de consulten per BIG-geregistreerde discipline in het voorlopige zorgprofiel. Zorgverlener Huisarts Consultduur 20 min. CZV 20 min. (30 min. intake, 1x in het initiële jaar) 21 Paramedici 20 min. (ook wel 30 min., intake: 60 min.) 22 Specialist 20 min. De cijfers zijn gebaseerd op een schatting op basis van de gesprekken (zie par ) en documenten (zie literatuurlijst). De kanttekening moet hierbij geplaatst worden dat er vanuit gegaan is van een redelijk minimale consultduur. Verschillende zorgaanbieders zullen verschillende consultduur hanteren, afhankelijk van het zorgplan (zie ook discussie, hoofdstuk 3) De zorginterventies (pro memori) De volgende zorginterventies zijn van toepassing in VRM op de patiëntengroepen en deelprocessen en worden vanaf 2010 (leefstijlinterventies) of vanaf 2011 (laboratoriumonderzoek, beeldvormend onderzoek, medicatie en 24-uursbloeddrukmeting) toegevoegd aan de beleidsregel omtrent de integrale bekostiging van VRM: 1. Leefstijlinterventies: Leefstijlinterventies, zoals stoppen met roken. 2. Laboratoriumonderzoek: Een set van laboratoriumonderzoeken, volgens het Concept minimale dataset CVR. 3. Beeldvormend onderzoek: Eén van de onderzoeken: Echo, ECG en Doppler. 4. Medicatie: Antistollingsmiddelen, plaatjesaggregatieremmers, statines, lipidenverlagend medicamenten Uursbloeddrukmeting. Leefstijlinterventies kunnen, indien mogelijk, vanaf 1 januari 2010 conform de beleidsregel van de NZa worden betrokken bij de integrale bekostiging van vasculair risicomanagement. De leefstijlinterventies zijn niet meegenomen in de voorlopige zorgprofielen, omdat ze momenteel nog 21 Input Cor Spreeuwenberg, Maastricht 22 Input huisartsen GC Maarssenbroek Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 12 van 25

13 geen deel uit maken van de verzekerde prestatie. De kosten met betrekking tot stoppen met rokencursussen en andere leefstijlinterventies kunnen, indien gewenst, in het rekenmodel worden doorgerekend per patiënt per jaar en per totale kosten per jaar. Laboratoriumonderzoek, beeldvormend onderzoek, medicatie en 24-uursbloeddrukmeting zijn tevens nog niet zijn opgenomen in de verzekerde prestatie. Vanaf 2011 kunnen deze zorgactiviteiten onderdeel gaan uitmaken van de integrale bekostiging. In het rekenmodel kunnen deze kosten indien gewenst door de gebruiker van het rekenmodel worden doorberekend per patiënt per jaar en per totale kosten per jaar. In het schema hieronder (tabel 6) zijn de aantallen zorginterventies per patiënt en de percentages van het totaal aantal patiënten per patiëntengroep voor de Standaard gegeven die gebruik maken van de zorginterventies (één van de drie beeldvormende diagnostiek, een set van laboratoriumonderzoeken en een set van medicatie (ongedefinieerd aantal)). De aantallen en tarieven (zie hoofdstuk 2.5) van de zorgactiviteiten zijn pro memori (met het oog op het mogelijk toekomstig deel uitmaken van de integrale bekostiging) opgenomen in dit rapport. Over leefstijlinterventies (tarieven nog onbekend) en 24-uursbloeddrukmeting (mogelijk tarief gegeven in tabel 7) is nog weinig bekend over aantallen. Deze aantallen zijn daarom niet gegeven in tabel 6 en niet in het rekenmodel. Tabel 6. Aantal zorgactiviteiten per patiënt per patiëntengroep per jaar in het voorlopige zorgprofiel. Patiëntengroep Deelproces Beeldvormende diagnostiek (aantal) Laboratoriumonderzoek (per set, aantal) Medicatie (per set, aantal) HVZ Initieel 0,9 0,9 0,9 follow-up 0,3 0,9 0,9 10% Initieel 0,3 0,9 0,9 follow-up 0,3 0,9 0,9 5-9% initieel 0 0,9 0,1 follow-up 0 0,5 0,1 De geschatte cijfers in tabel 6 zijn uitgegaan van het feit dat men in de praktijk nooit een deelname van 100% aan de zorgactiviteiten aantreft. Bijvoorbeeld: 1 patiënt heeft gemiddeld 0,9 Echo per jaar in de groep HVZ; in alle gevallen krijgen patiënten in die groep te maken met diagnostiek, labonderzoek en medicatie. Er zal echter altijd sprake zijn van een zekere uitval. Daarom wordt uitgegaan van 90% (0,9). Er is uitgegaan van het feit dat aan het einde van ieder initieel jaar controle plaatsvindt voor alle patiëntengroepen Organisatiekosten (pro memori) Organisatiekosten zijn kosten gemaakt door de hoofdcontractant en de zorgverleners voor ICT, ketenmanagement, infrastructuur en samenwerking. De kosten per patiënt per jaar zijn naar schatting 30,- à 40,- à -55,- 23. De overhead per patiënt is sterk afhankelijk van het aantal geïncludeerde patiënten. De kosten zijn nu nog niet in het model opgenomen (pro memori) (zie discussie Hoofdstuk 3). 23 RIVM, schatting Jeroen Struys Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 13 van 25

14 2.5 Tarieven De getoonde tarieven zijn uurtarieven (NZa, 2008 en 2009) in het geval van de zorgverleners (waarvan schattingen voor CZV en paramedici) en kostprijzen per zorgactiviteit (NZa, 2008) in het geval van de zorginterventies (tabel 7). Voor het laboratoriumonderzoek zijn de tarieven (NZa, 2005) en voor beeldvormend onderzoek zijn kostprijzen (NZa, 2005 (laatste uitgave)) gegeven. De zorginterventies beeldvormende diagnostiek, laboratoriumonderzoek, medicatie en 24- uursbloeddrukmeting vallen momenteel nog buiten de zorgprestaties zoals beschreven in de beleidsregel vasculair risicomanagement van het NZa en zijn daarom pro memori in de voorlopige zorgprofielen opgenomen. Leefstijlinterventies en organisatiekosten zullen in vanaf 2010 een belangrijke rol in de integrale bekostiging gaan vormen. Daarom zijn deze posten ook pro memori in de voorlopige zorgprofielen opgenomen. De tarieven voor beeldvormende diagnostiek, laboratoriumonderzoek en een voorbeeld tarief voor 24-uursbloeddrukmeting ( 55,- per meting (UMCN, 2010). Voor 24-uursbloeddrukmeting bestaat (nog) geen vastgesteld tarief/kostprijs (declaratiecode 39848) en organisatiekosten zijn gegeven in tabel 7. In het rekenmodel zijn deze niet doorgevoerd. Indien gewenst, kunnen de tarieven in het Scenario in het rekenmodel doorberekend worden. De kosten voor medicatie en leefstijlinterventies zijn nog niet bepaald. Voor medicatie en voor leefstijlinterventies kunnen in het rekenmodel, indien gewenst, beschikbare tarieven of kostprijzen toegevoegd worden. Hiermee kunnen schattingen gemaakt worden voor toevoeging van deze kostenposten aan de totale kosten per jaar en kosten per patiënt per jaar. Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 14 van 25

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG

TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG JUNI 2014 COLOFON, 1 juni 2014. Leden van InEen kunnen dit document voor

Nadere informatie

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Onder redactie van: Mw. P.G. Cornelis-Dijkstra, praktijkverpleegkundige Drs. A. Oostindjer, kaderhuisarts

Nadere informatie

Business case PreventieConsult CMR

Business case PreventieConsult CMR Business case PreventieConsult CMR Business case PreventieConsult CMR In opdracht van de partners van het PreventieConsult Ede, april 2013 Contact VitaValley / Vital Innovators Zonneoordlaan 17 6718 TK

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inhoudsgave 1. Introductie 2. Algemene voorwaarden 3. Diabetes Mellitus type 2 4. COPD 5. Resultaatbeloning Multidisciplinaire zorg DM/COPD. 6. Astma/COPD

Nadere informatie

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG.

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG. NISB/10/44390/LBR/lrg BEWEEGKUUR Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Nadere informatie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend-

Nadere informatie

Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie

Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie Rapport Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie Op 23 februari 2009 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave Volgnummer

Nadere informatie

Rapport. Van preventie verzekerd

Rapport. Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Op 16 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk Dit rapport is een uitgave van het NIVEL 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk, Liset van Dijk, Irma Hermans, Jesse Jansen, Dinny de Bakker, NIVEL

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Meer bestuurskracht nodig van zorggroepen Utrecht, augustus 2012 Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Referentie-informatie ten behoeve van de in- en verkoop van Forensische Zorg voor zorgaanbieders en het ministerie van Justitie.

Nadere informatie

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker Diabetes tot 2025 preventie en zorg in samenhang DIABETES TOT 2025 PREVENTIE EN ZORG IN SAMENHANG Eindredactie: C.A. Baan en C.G. Schoemaker Sector Volksgezondheid

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen ISBN 978-90-8523-184-4 2008 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Landelijke monitor populatiemanagement. andelijke onitor. opulatie- Deel 1: beschrijving proeftuinen

Landelijke monitor populatiemanagement. andelijke onitor. opulatie- Deel 1: beschrijving proeftuinen andelijke onitor Landelijke monitor populatiemanagement opulatie- Deel 1: beschrijving proeftuinen Landelijke monitor populatiemanagement Deel 1: beschrijving proeftuinen RIVM Rapport 133001001/2014 Colofon

Nadere informatie

Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst

Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst RIVM Rapport 260322001/2007 Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst M.C. Poortvliet C.T.M. Schrijvers C.A. Baan Contact: C.A. Baan Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek

Nadere informatie

Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening

Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlands Huisartsen Genootschap Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Preventie kan effectiever!

Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< >±H ±< >±H ±< overzichtstudies >±H ±< Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< Deelnamebereidheid en deelnametrouw >±H ±< aan preventieprogramma s in de zorg >±H ±< NIVEL 2012 Berber Koopmans

Nadere informatie

palliatieve zorg in beeld

palliatieve zorg in beeld palliatieve zorg in beeld Colofon Als kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg heeft IKNL deze rapportage samengesteld om een beeld te geven van de palliatieve zorg in Nederland

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen

Een ziekte komt zelden alleen Een ziekte komt zelden alleen Een verkenning van de organisatie van zorg voor chronisch zieken met comorbiditeit in de eerste lijn Vilans Ruth Pel Littel Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Co- en Multimorbiditeit:

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Minder zelfmanagementvaardigheden, dus meer zorggebruik? De relatie tussen patiënt activatie van mensen met

Nadere informatie

andelijke onitor opulatie- Deel 2: Ontwerprapport Landelijke monitor populatiemanagement

andelijke onitor opulatie- Deel 2: Ontwerprapport Landelijke monitor populatiemanagement andelijke onitor Landelijke monitor populatiemanagement opulatie- Deel 2: Ontwerprapport Landelijke Monitor Populatiemanagement Deel 2: Ontwerprapport RIVM Rapport 133001002/2014 Colofon RIVM 2014 Delen

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie