Voorlopige zorgprofielen vasculair risicomanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorlopige zorgprofielen vasculair risicomanagement"

Transcriptie

1 Voorlopige zorgprofielen vasculair risicomanagement Oudlaan GA Utrecht Utrecht, maart 2010 Jacob Hofdijk Maartje Raven Petra Ebben-de Jong Bob Smits

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Dankwoord Inleiding Doel Projectresultaat Methodologie Omschrijving van de zorgprofielen Definities Patiëntengroepen Aard van de patiëntengroepen Omvang van de patiëntengroepen Exclusiecriteria Zorgactiviteiten De consulten De zorginterventies (pro memori) Organisatiekosten (pro memori) Tarieven Discussie Protocollen versus gegevens uit onderzoek Kosten leefstijlinterventies en organisatiekosten Exclusie 75+ patiënten? Rekenmodel Introductie rekenmodel Werking van het rekenmodel Input Berekeningen Output Vertaling van het rekenmodel...20 Bijlage 1 Rekenmodel...24 Bijlage 2 Literatuur...25 Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 2 van 25

3 Voorwoord In februari 2009 is de zorgstandaard vasculair risicomanagement landelijk gepresenteerd op het congres Vitaal veranderen: van Atherosclerose naar Zorgstandaard vasculair risicomanagement. Om met deze zorgstandaard daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan moet er veel gebeuren. In de flyer Werkprogramma Vitale Vaten 1 (juli 2009) is op een rijtje gezet aan welke doelen gewerkt moet worden en welke projecten en activiteiten daarbij kunnen passen. Het werkprogramma baseerde zich op het Chronic Care Model dat het raamwerk vormt voor de zorgstandaard. Om de zorgstandaard te kunnen contracteren, is het nodig dat er inzicht bestaat in de kosten van het werken met de zorgstandaard Vanwege de mogelijkheid van integrale bekostiging van vasculair risicomanagement per 2010 is vanuit het Platform Vitale Vaten al vrij snel gestart met het project voorlopige zorgprofielen. Het adviesbureau Casemix heeft deze opdracht op zich genomen. Met de voorlopige zorgprofielen worden patiëntengroepen onderscheiden naar zorgactiviteiten die gedurende het zorgproces zullen plaatsvinden. Het gaat telkens om gemiddelden per patiëntengroep. We spreken niet over definitief maar over voorlopig omdat er nog te weinig gegevens beschikbaar zijn over de zorgactiviteiten die ingezet moeten worden. De zorgstandaard gaat uit van zorg op maat. Dit betekent dat vasculair risicomanagement multidisciplinair en transmuraal opgezet dient te worden. Voor de meeste patiënten met hart- en vaatziekten start het chronische zorgtraject in de tweede lijn. Noodzakelijke specialistische zorg moet voor alle patiëntgroepen tijdig beschikbaar zijn. Zorg op maat hoeft niet in te houden dat alles (activiteiten, middelen) wat bijdraagt aan de verlaging van het risico op hart- en vaatziekten onder de gezondheidszorg valt en ten laste komt van het gezondheidszorgbudget. De zorgprofielen zijn te gebruiken om inschattingen te maken van de kosten van het werken met de zorgstandaard vasculair risicomanagement op landelijk én regionaal nivo. Hiervoor kan het rekenmodel worden gebruikt, te downloaden via Bij de berekening van de zorgprofielen is uitgegaan van de kosten die in 2010 onder de ketendbc vallen. In 2010 omvat de ketendbc vasculair risicomanagement de zorg voor hart- en vaatpatiënten en patiënten met een risico van 5% om binnen 10 jaar te overlijden aan hart- en vaatziekten. De ketendbc start nàdat de diagnose voor bovenstaande is gesteld en eindigt (tijdelijk) wanneer behandeling in een specifiek zorgprogramma gericht op één gezondheidsprobleem niet zinvol is (multimorbiditeit) en/of er sprake is van een zodanige acute situatie/verergering van de hart- en vaatziekte dat alleen specialistische zorg en/of palliatieve, terminale zorg (symptoombestrijding aandoening) nodig is. Kosten die nog niet deel uit maken van de ketendbc maar wel gemaakt worden, kunnen wel uitgerekend worden in het rekenmodel. Bij het berekenen van de kosten zijn de opbrengsten van preventie niet meegenomen. 1 Werkprogramma Vitale Vaten. Invoering zorgstandaard vasculair risicomanagement Flyer. Den Haag: Nederlandse Hartstichting. Juli Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 3 van 25

4 De voorlopige zorgprofielen zijn niet meer dan een eerste aanzet om zicht te krijgen op de zorg die de grote groep van mensen met (een hoog risico op) hart- en vaatziekten nodig heeft en de kosten die dit met zich meebrengt. Om de toekomstige definitieve zorgprofielen te berekenen is verder onderzoek noodzakelijk. We hopen van harte dat dit rapport en het rekenmodel u ondersteunt bij de invoering van de zorgstandaard in de praktijk! Prof. dr. Cor Spreeuwenberg, voorzitter Platform Vitale Vaten Dankwoord Dank gaat uit naar een ieder die zich ingezet heeft om ons van betrouwbare data en inzichten te voorzien: Cor Spreeuwenberg (Platform Vitale Vaten, UMC Maastricht), Marc Berg (Programma Chronisch Zieken VWS, partner Plexus), Carel Bakx (UMC Nijmegen), Roderick Kraaijenhagen (NIPED, NVVC-CCPH), Karin Kaasjager (Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem), Hella Grandjean (Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem), Bas Aukema (GC Maarssenbroek), Ineke Volman (GC Maarssenbroek), Jeroen Struys (RIVM), Anne-Margreet Strijbis (Platform Vitale Vaten/Nederlandse Hartstichting) en Ineke van Dis (Nederlandse Hartstichting). Met dank aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het financieren van dit project. Bronvermelding: Platform Vitale Vaten Voorlopige zorgprofielen vasculair risicomanagement. Utrecht, Casemix, maart 2010 Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 4 van 25

5 1 Inleiding 1.1 Doel Per 1 januari 2010 kan voor vasculair risicomanagement (VRM) 2 gebruik gemaakt worden van integrale bekostiging. Om een beeld te krijgen van de kosten per patiënt die onder de ketendbc vasculair risicomanagement vallen worden in dit rapport voorlopige zorgprofielen voor vasculair risicomanagement beschreven. Ziekenhuizen hanteren de volgende definitie voor zorgprofielen: een DBC-zorgprofiel (ook wel 'verrichtingenprofiel' genoemd) geeft het gemiddelde van alle geregistreerde verrichtingen weer binnen een bepaalde DBC 3. Voor ketenzorg geldt dat het profiel wordt bepaald over de integrale prestatie. Aangezien er momenteel nog geen data zijn op grond waarvan de profielen kunnen worden afgeleid, zijn er voor de vasculair risicomanagement voorlopige zorgprofielen opgesteld op basis van expert opinion. Deze voorlopige zorgprofielen beperken zich tot de deelprestaties die momenteel (2010) onder verzekerde zorg vallen. De zorgprofielen wordt uitgedrukt in het gemiddeld aantal voorkomende deelprestaties. Om een indruk te krijgen van de kostprijs van de vasculair risicomanagement - prestatie is gebruik gemaakt van een gemiddeld uurtarief van de betrokken zorgverleners. Voor het voorlopig zorgprofiel van vasculair risicomanagement hanteert Casemix de volgende definitie: Het VRM-zorgprofiel geeft het gemiddeld aantal zorgactiviteiten aan van de ketendbc (de verzekerde prestatie), op basis van expert opinion Projectresultaat Het resultaat betreft vertaling van de Zorgstandaard in deelprocessen: 1. Indeling van de Zorgstandaard in een drietal patiëntengroepen en daarbinnen twee deelprocessen (initiële jaar en 4 jaren follow up). Per deelproces worden de zorgactiviteiten beschreven. 2. Rekenmodel inclusief scenario s. De gebruikers van het projectresultaat (rapport en rekenmodel) zijn de overheid (Ministerie van VWS en Financiën) en zorgverleners, waarbij vooral zorggroepen bedoeld worden. Een zorggroep is een organisatie waarbinnen een groep zorgaanbieders zich in een juridische entiteit hebben verenigd om de zorgverlening op het gebied van een of meer (chronische) ziekten te verzorgen. Zij sluiten contracten met zorgverzekeraars om de chronische zorg in een bepaalde regio te coördineren en uit te voeren 4. Het rapport bevat het rekenmodel dat als exceldocument als bijlage wordt geleverd. Rekenmodel en handleiding zijn te downloaden van de 2 Het Ministerie van VWS gebruikt tot nu toe de term cardiovasculair risicomanagement. Om te benadrukken dat het hier om alle door atherosclerose (slagaderverkalking) veroorzaakte vaataandoeningen gaat hoofd, hart, perifeer hanteert het Platform Vitale Vaten de term vasculair risicomanagement Visiedocument NZa, functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen, april 2009, pag. 16 Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 5 van 25

6 1.1.2 Methodologie De Zorgstandaard en de Multidisciplinaire CBO-richtlijn/NHG-Standaard cardiovasculair risicomanagement (2006) zijn als basis gebruikt voor de uitwerking van de voorlopige zorgprofielen en kosten. De volgende onderdelen zijn geïnventariseerd, uitgewerkt en geanalyseerd in overleg met enkele zorgverleners en andere materiedeskundigen: 1. Deelprocessen met criteria (de wijze waarop de patiëntenpopulatie wordt ingedeeld in patiëntengroepen en deelprocessen). 2. Per zorgactiviteit de uitvoerders, de geschatte tijd en het relatieve voorkomen. 3. Kostprijs per zorgactiviteit. 4. Relatieve deelname van patiënten aan de deelprocessen. Hierbij is van de literatuur gebruik gemaakt (zie literatuurlijst) en van de interviews met deskundigen op het gebied van vasculair risicomanagement. De volgende deskundigen zijn geïnterviewd en gesproken: Bas Aukema (praktijkondersteuner, innovatiemanager) en Ineke Volman (huisarts), Gezondheidscentrum Maarssenbroek (Maartje Raven, Anne-Margreet Strijbis) Dr. Karin Kaasjager, internist en Hella Grandjean, vasculair verpleegkundige, Rijnstate ziekenhuis, Arnhem (Gesprek met Jacob Hofdijk, juni 2009) Dr. Roderick Kraaijenhagen, cardioloog, medisch directeur NDDO Institute for Prevention and Early Diagnostics (NIPED), voorzitter Commissie Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie van de Nederlandse vereniging voor Cardiologie (NVVC-CCPH) (Anne-Margreet Strijbis) Dr. Carel Bakx, huisarts, senior wetenschappelijk onderzoeker afdeling eerstelijnsgeneeskunde, UMC Nijmegen (Anne-Margreet Strijbis). Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 6 van 25

7 2 Omschrijving van de zorgprofielen 2.1 Definities Vasculair risicomanagement (VRM) staat voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ), inclusief leefstijladviezen en begeleiding, bij patiënten met een verhoogd risico van eerste of nieuwe manifestaties van HVZ. Hart- en vaatziekten zijn beperkt tot de hart- en vaatziekten veroorzaakt door atherotrombotische processen. Daartoe behoren onder meer: myocardinfarct, angina pectoris, herseninfarct, transient ischaemic attack (TIA), aneurysma aortae en perifeer arterieel vaatlijden. Het risico van HVZ is multifactorieel bepaald. Daarom worden de risicofactoren in samenhang beoordeeld en behandeld. De behandeling van patiënten met een verhoogd risico van HVZ is dan ook gebaseerd op een beoordeling van alle belangrijke risicofactoren bij de betreffende patiënt, het zogenoemde risicoprofiel 5. Voor vasculair risicomanagement is een zorgstandaard 6 samengesteld. De patiëntengroepen en zorgactiviteiten die daarin zijn onderscheiden vormen de basis voor de in deze rapportage uitgewerkte voorlopige zorgprofielen inclusief kostenberekening. In het model voor de berekening van de kosten van de keten VRM wordt in het model uitgegaan van de voorlopige zorgprofielen en de overige kosten die per 2010 integraal kunnen worden bekostigd. Het VRM zorgprofiel geeft het gemiddeld aantal zorgactiviteiten aan van de Keten DBC ( de verzekerde prestatie), op basis van expert opinion. Aangezien er zowel landelijk als lokaal sprake kan zijn van verschillende inschattingen van het voorkomen van patiënten in de verschillende groepen en deelprocessen en ook de behandeling kan afwijken, wordt er in het rekenmodel gesproken van Standaard en Scenario. De Standaard is het uitgangspunt dat in het kader van dit proces als basis is gekozen voor de berekening. Het Scenario daarentegen is, indien gewenst, vrij te gebruiken door de beoogde gebruikers (overheid, zorggroepen) en resulteert door eigen input in een bijbehorend kostenplaatje (zie hoofdstuk 3. Rekenmodel). 2.2 Patiëntengroepen Aard van de patiëntengroepen De patiëntengroepen van de voorlopige zorgprofielen op basis van de Zorgstandaard 7 voor VRM zijn: 1. Patiëntengroep bekend met HVZ. ( HVZ ) 2. Patiëntengroep zonder HVZ, met een risico van 10% om binnen 10 jaar te overlijden aan een HVZ. ( 10% ) 3. Patiëntengroep zonder HVZ, met een risico van 5-9% om binnen 10 jaar te overlijden aan een HVZ. ( 5-9% ) De risicoschatting van patiënten zonder HVZ vindt in de Multidisciplinaire CBO-richtlijn/NHG- Standaard cardiovasculair risicomanagement 2006 plaats, op basis van de SCORE-risicofunctie. De SCORE-risicofunctie neemt niet alle risicofactoren mee. Bij de toelichting bij het gebruik van de 5 Multidisciplinaire CBO-richtlijn/NHG-Standaard cardiovasculair risicomanagement Platform Vitale Vaten, Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement. Den Haag: Nederlandse Hartstichting februari Platform Vitale Vaten, Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement. Den Haag: Nederlandse Hartstichting februari 2009 Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 7 van 25

8 risicotabel vermeldt de richtlijn dat Bij additionele risicofactoren, zoals een belaste familieanamnese, ongezond voedingspatroon, weinig lichamelijke activiteit en een BMI > 30 kg/m2 of middelomtrek > 102 cm bij mannen en > 88 cm bij vrouwen, het risico van HVZ hoger is dan in de tabel is aangegeven (pag. 21). De groep patiënten die een risico heeft van 10% bevat dus niet alleen de patiënten die volgens de risicotabel 10% of hoger komen maar ook zogenaamde score-plus -patiënten: Patiënten die volgens de risicotabel onder de 10% komen, maar door additionele risicofactoren net zo behandeld moeten worden als de eerste groep (namelijk: meestal medicamenteus). Per patiëntengroep bevinden de patiënten zich in de initiële fase dan wel in de follow up fase, conform de Zorgstandaard (tabel 1). De initiële fase is er opgericht de patiënten voor te bereiden op het VRM op basis van hun risicoprofiel en kent een eigen zorgprofiel. De follow-up fase bestaat uit het onderhoud van het VRM en kent een daarop toegesneden zorgprofiel voor de follow-up jaren. Dat wil zeggen; de 4 jaren na het initiële jaar. Tabel 1. Verdeling van de patiënten van VRM naar patiëntengroep (links) en deelproces (rechts). Patiëntengroep Deelprocessen HVZ Initieel + Follow-up 10% Initieel + Follow-up 5-9% Initieel + Follow-up Omvang van de patiëntengroepen De patiëntengroepen en de geschatte omvang in het standaardscenario zijn in het schema hieronder weergegeven (tabel 2). Het scenario gaat uit van 4 miljoen patiënten met een vasculair risico >5 % om binnen 10 jaar te overlijden aan HVZ. Volgende de exclusiecriteria in par. 2.3 worden 1 miljoen patiënten buiten beschouwing gelaten. Van de 3 miljoen patiënten met vasculair risico die overblijven zijn er ongeveer onder te verdelen in de hoofdgroep met HVZ, 1.5 miljoen in groep zonder HVZ maar met een risico van 5-9% om binnen 10 jaar te overlijden aan HVZ en ongeveer aan de groep zonder HVZ maar met een risico van 10% om binnen 10 jaar te overlijden aan HVZ (tabel 1). Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 8 van 25

9 Tabel 2. De omvang van de populaties per patiëntengroep (in aantallen patiënten) van VRM in de voorlopige zorgprofielen. De rechter kolom geeft een omschrijving van de berekening van de populaties gebaseerd op cijfers van de Nederlandse Hartstichting en Bakx. Embargo: deze landelijke cijfers kunnen niet voor andere doeleinden gebruikt/gepresenteerd worden, omdat het om schattingen gaat Patiëntengroep Omvang (aantal patiënten) Omschrijving van de berekening van de omvang van de populatie per patiëntengroep Totaal mln. exclusief de groep die buiten de zorgstandaard is gelaten (zie exclusiecriteria, H2.3) 8 HVZ (totaal) (HVZ met DM1+2 = 3.9% 10 ) (hartfalen) = HVZ (initiële jaar) HVZ (follow up) Risico 10% (totaal) HVZ initieel (hartfalen) (aangeboren hartafwijking) = HVZ totaal HVZ initieel = in de 4 follow up jaren Exclusief de groep die niet in Zorgstandaard valt (zie exclusiecriteria Hoofdstuk 2.3) Risico 10% Risico 10% = / 5 = in initieel jaar. (initiële jaar) Risico 10% (follow up) Risico 5-9% (totaal) Risico 10% = / 5 x 4 jaren = in follow up jaren Exclusief de groep die niet in Zorgstandaard valt (zie exclusiecriteria Hoofdstuk 2.3) Risico 5-9% (initieel) Risico 5-9% = / 5 x 4 jaren = in follow up jaren. 8 Bakx, Cardiovasculair risicomanagement in de huisartspraktijk, Cijfers Nederlandse Hartstichting, De betreft een zeer ruwe schatting. 10 Bakx, Cardiovasculair risicomanagement in de huisartspraktijk, Cijfers Nederlandse Hartstichting, De aantallen van hartfalen betreffen uitingen. Waarschijnlijk is groep HVZ totaal groter 12 Incidentiecijfers Nederlandse Hartstichting Wat betreft incidentiecijfers zijn de hoogste aantallen genomen. Het gaat hier om uitingen. Waarschijnlijk is groep HVZ initieel lager. 13 Schatting van de medici die zitting hebben in het Dagelijks Bestuur van Platform Vitale Vaten. 14 Schatting van de medici die zitting hebben in het Dagelijks Bestuur van Platform Vitale Vaten. Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 9 van 25

10 Risico 5-9% (follow up) Risico 5-9% = / 5 x 4 jaren = in follow up jaren. NB. De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op cijfers van de Nederlandse Hartstichting 15, Bakx 16 en schattingen van de medici die zitting hebben in het Dagelijks Bestuur van Platform Vitale Vaten. Deze landelijke cijfers kunnen niet voor andere doeleinden gebruikt/gepresenteerd worden, omdat het om schattingen gaat. Bij een vervolg van het project zorgprofielen zou onder andere een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd moeten worden. In het rekenmodel kunnen de cijfers, indien gewenst, aangepast worden. De totalen van de groepen Risico 10% en Risico 5-9% (zie tabel 2) zijn alle patiënten in elk van de jaren opgeteld (initieel en follow up) in de periode van één jaar. De totalen zijn verdeeld over de patiëntengroepen en deelprocessen (initieel en follow up) met een verhouding van 1:4 voor initieel:follow-up (1 jaar initieel en 4 jaar follow up) per patiëntengroep. Deze getallen per deelproces zijn schattingen. Rekenvoorbeeld: Initieel groep Risico 10% (1 jaar): Follow-up groep Risico 10% (4 jaar: 4x ): Totaal groep 2: Exclusiecriteria Op de patiëntenpopulatie van vasculair risicomanagement zijn de volgende exclusiecriteria van toepassing: Voor de patiëntengroep met HVZ worden patiënten met HVZ én DM1+2 (Diabetes Mellitus type 1 en type 2) en hartfalen buiten beschouwing gelaten, omdat deze groepen een eigen zorgstandaard hebben waarvan vasculair risicomanagement reeds onderdeel is. De patiënten zonder HVZ met een risico van <5% om binnen 10 jaar te overlijden aan HVZ vallen buiten de Zorgstandaard/richtlijn en worden derhalve buiten beschouwing gelaten. De DBC-keten/voorlopige zorgprofielen start nadat de patiëntengroepen reeds zijn bepaald en gediagnosticeerd en gestart wordt met vasculair risicomanagement. Dat betekent dat de consulten met betrekking tot het opstellen van het risicoprofiel buiten beschouwing worden gelaten. Om pragmatische redenen is de kostenberekening beperkt tot de periode van 5 jaar na het eerste consult. Deze grens is getrokken omdat er na 5 jaar vaak sprake zal zijn van andere (bijkomende) diagnoses. Voor patiënten met HVZ wordt hartrevalidatie voorafgaande aan dit zorgprofiel buiten beschouwing gelaten, omdat het deel uitmaakt van de ziekenhuis-dbc. In een later stadium kan onderzocht worden welke invloed hartrevalidatie heeft op (bijv.) de frequentie van de verschillende consulten als de patiënt deel uit maakt van de VRM-keten. 2.4 Zorgactiviteiten De zorgactiviteiten worden per patiëntengroep en deelproces weergegeven. De zorgactiviteiten zijn onder te verdelen in consulten, zorginterventies en organisatiekosten: 15 Vaartjes I, Peters RJG, van Dis SJ, Bots ML. Hart en vaatziekten in Nederland 2007, cijfers over leefstijl- en risicofactoren, ziekte en sterfte. Den Haag: Nederlandse Hartstichting, 2007 (hoofdstuk 1). Wat betreft incidentiecijfers zijn de hoogste aantallen genomen. 16 Bakx, JC, Boven Ca van, Tiersma WP, Strijbis AM, Spreeuwenberg C. Integrale bekostiging kan transmuraler. Medisch Contact 2009: 54: Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 10 van 25

11 1. Consulten 2. Zorginterventies: a) Leefstijlinterventies. b) Laboratoriumonderzoek (een set van laboratoriumonderzoeken, volgens het concept van de minimale dataset cardiovasculair risicomanagement (Zichtbare Zorg). c) Beeldvormend onderzoek (één van de onderzoeken: Echo, ECG, Doppler). d) Medicatie e) 24-Uursbloeddrukmeting Organisatiekosten In de volgende subhoofdstukken worden de consulten, zorginterventies en organisatiekosten verder toegelicht De consulten Tijdens de behandeling en de follow-up kunnen patiënten rekenen op advisering en begeleiding door zorgverleners gedurende langere tijd. Welke zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling is afhankelijk van het risicoprofiel, de (co-)morbiditeit en de wensen van patiënten. De betrokken (BIGgeregistreerde) disciplines kunnen zijn: medisch specialist, huisarts, apotheker, praktijkondersteuner, (gespecialiseerd) verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist, psycholoog en/of gedragstherapeut 18. Omdat er sprake is van een team van zorgverleners, wordt er één eerstverantwoordelijke aangewezen: de centrale zorgverlener (CZV). De CZV ziet erop toe dat de afspraken aansluiten op de behoeften en wensen van de patiënt, dat ze zijn afgestemd op elkaar en dat ze worden nageleefd. De CZV heeft daarom een centrale rol in de totstandkoming en naleving van het individuele zorgplan 19. Het risico op dubbele bekostiging neemt ook af doordat er betere afstemming tussen de verschillende zorgaanbieders zal plaatsvinden 20. In het model is rekening gehouden met de inzet van de rol van de CZV in plaats van de huisarts conform de Zorgstandaard, vanwege kostenefficiëntie (substitutie van duurdere naar goedkopere diensten). De verdeling van het aantal consulten per BIGgeregistreerde discipline is naar schatting weergegeven in tabel 3 en 4. Tabel 3. De verdeling van het aantal consulten per betrokken discipline per patiëntengroep in het voorlopige zorgprofiel. Patiëntengroep Deelproces Consult huisarts (aantal p./j.) Consult CZV- + POH- (aantal p./j.) Consult paramedici (aantal p./j.) Consult specialist (aantal p./j.) Totaal consulten (aantal p./j.) HVZ Initieel 0,25 3 0,5 1,25 5 Follow-up 0,8 2,4 0,4 0,4 4 10% Initieel 1,0 3,2 0,4 0,4 5 Follow-up 0,6 2,0 0,2 0, % Initieel 0,4 3,6 0,4 0 4,4 Follow-up 0 1,0 0,2 0 1,2 17 Over de 24-uursbloeddrukmeting wordt in huidige Multidisciplinaire CBO-richtlijn/NHG-Standaard cardiovasculair risicomanagement (2006) nog geen melding gedaan. Van deze richtlijn verschijnt een herziening in Platform Vitale Vaten, Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement. Den Haag: Nederlandse Hartstichting februari Zorgstandaard vasculair risicomanagement, Nederlandse Hartstichting, Visiedocument functionele bekostiging, NZa, 2009 Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 11 van 25

12 Tabel 4. De percentuele verdeling van het aantal consulten per betrokken discipline per patiëntengroep in het voorlopige zorgprofiel. Patiëntengroep Deelproces Consult huisarts (%) Consult CZV (%) Consult paramedici (%) Consult specialist (%) Totaal (%) HVZ Initieel Follow-up % Initieel Follow-up % Initieel Follow-up De duur van de consulten per BIG-geregistreerde discipline is weergegeven in tabel 5. Tabel 5. De duur van de consulten per BIG-geregistreerde discipline in het voorlopige zorgprofiel. Zorgverlener Huisarts Consultduur 20 min. CZV 20 min. (30 min. intake, 1x in het initiële jaar) 21 Paramedici 20 min. (ook wel 30 min., intake: 60 min.) 22 Specialist 20 min. De cijfers zijn gebaseerd op een schatting op basis van de gesprekken (zie par ) en documenten (zie literatuurlijst). De kanttekening moet hierbij geplaatst worden dat er vanuit gegaan is van een redelijk minimale consultduur. Verschillende zorgaanbieders zullen verschillende consultduur hanteren, afhankelijk van het zorgplan (zie ook discussie, hoofdstuk 3) De zorginterventies (pro memori) De volgende zorginterventies zijn van toepassing in VRM op de patiëntengroepen en deelprocessen en worden vanaf 2010 (leefstijlinterventies) of vanaf 2011 (laboratoriumonderzoek, beeldvormend onderzoek, medicatie en 24-uursbloeddrukmeting) toegevoegd aan de beleidsregel omtrent de integrale bekostiging van VRM: 1. Leefstijlinterventies: Leefstijlinterventies, zoals stoppen met roken. 2. Laboratoriumonderzoek: Een set van laboratoriumonderzoeken, volgens het Concept minimale dataset CVR. 3. Beeldvormend onderzoek: Eén van de onderzoeken: Echo, ECG en Doppler. 4. Medicatie: Antistollingsmiddelen, plaatjesaggregatieremmers, statines, lipidenverlagend medicamenten Uursbloeddrukmeting. Leefstijlinterventies kunnen, indien mogelijk, vanaf 1 januari 2010 conform de beleidsregel van de NZa worden betrokken bij de integrale bekostiging van vasculair risicomanagement. De leefstijlinterventies zijn niet meegenomen in de voorlopige zorgprofielen, omdat ze momenteel nog 21 Input Cor Spreeuwenberg, Maastricht 22 Input huisartsen GC Maarssenbroek Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 12 van 25

13 geen deel uit maken van de verzekerde prestatie. De kosten met betrekking tot stoppen met rokencursussen en andere leefstijlinterventies kunnen, indien gewenst, in het rekenmodel worden doorgerekend per patiënt per jaar en per totale kosten per jaar. Laboratoriumonderzoek, beeldvormend onderzoek, medicatie en 24-uursbloeddrukmeting zijn tevens nog niet zijn opgenomen in de verzekerde prestatie. Vanaf 2011 kunnen deze zorgactiviteiten onderdeel gaan uitmaken van de integrale bekostiging. In het rekenmodel kunnen deze kosten indien gewenst door de gebruiker van het rekenmodel worden doorberekend per patiënt per jaar en per totale kosten per jaar. In het schema hieronder (tabel 6) zijn de aantallen zorginterventies per patiënt en de percentages van het totaal aantal patiënten per patiëntengroep voor de Standaard gegeven die gebruik maken van de zorginterventies (één van de drie beeldvormende diagnostiek, een set van laboratoriumonderzoeken en een set van medicatie (ongedefinieerd aantal)). De aantallen en tarieven (zie hoofdstuk 2.5) van de zorgactiviteiten zijn pro memori (met het oog op het mogelijk toekomstig deel uitmaken van de integrale bekostiging) opgenomen in dit rapport. Over leefstijlinterventies (tarieven nog onbekend) en 24-uursbloeddrukmeting (mogelijk tarief gegeven in tabel 7) is nog weinig bekend over aantallen. Deze aantallen zijn daarom niet gegeven in tabel 6 en niet in het rekenmodel. Tabel 6. Aantal zorgactiviteiten per patiënt per patiëntengroep per jaar in het voorlopige zorgprofiel. Patiëntengroep Deelproces Beeldvormende diagnostiek (aantal) Laboratoriumonderzoek (per set, aantal) Medicatie (per set, aantal) HVZ Initieel 0,9 0,9 0,9 follow-up 0,3 0,9 0,9 10% Initieel 0,3 0,9 0,9 follow-up 0,3 0,9 0,9 5-9% initieel 0 0,9 0,1 follow-up 0 0,5 0,1 De geschatte cijfers in tabel 6 zijn uitgegaan van het feit dat men in de praktijk nooit een deelname van 100% aan de zorgactiviteiten aantreft. Bijvoorbeeld: 1 patiënt heeft gemiddeld 0,9 Echo per jaar in de groep HVZ; in alle gevallen krijgen patiënten in die groep te maken met diagnostiek, labonderzoek en medicatie. Er zal echter altijd sprake zijn van een zekere uitval. Daarom wordt uitgegaan van 90% (0,9). Er is uitgegaan van het feit dat aan het einde van ieder initieel jaar controle plaatsvindt voor alle patiëntengroepen Organisatiekosten (pro memori) Organisatiekosten zijn kosten gemaakt door de hoofdcontractant en de zorgverleners voor ICT, ketenmanagement, infrastructuur en samenwerking. De kosten per patiënt per jaar zijn naar schatting 30,- à 40,- à -55,- 23. De overhead per patiënt is sterk afhankelijk van het aantal geïncludeerde patiënten. De kosten zijn nu nog niet in het model opgenomen (pro memori) (zie discussie Hoofdstuk 3). 23 RIVM, schatting Jeroen Struys Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 13 van 25

14 2.5 Tarieven De getoonde tarieven zijn uurtarieven (NZa, 2008 en 2009) in het geval van de zorgverleners (waarvan schattingen voor CZV en paramedici) en kostprijzen per zorgactiviteit (NZa, 2008) in het geval van de zorginterventies (tabel 7). Voor het laboratoriumonderzoek zijn de tarieven (NZa, 2005) en voor beeldvormend onderzoek zijn kostprijzen (NZa, 2005 (laatste uitgave)) gegeven. De zorginterventies beeldvormende diagnostiek, laboratoriumonderzoek, medicatie en 24- uursbloeddrukmeting vallen momenteel nog buiten de zorgprestaties zoals beschreven in de beleidsregel vasculair risicomanagement van het NZa en zijn daarom pro memori in de voorlopige zorgprofielen opgenomen. Leefstijlinterventies en organisatiekosten zullen in vanaf 2010 een belangrijke rol in de integrale bekostiging gaan vormen. Daarom zijn deze posten ook pro memori in de voorlopige zorgprofielen opgenomen. De tarieven voor beeldvormende diagnostiek, laboratoriumonderzoek en een voorbeeld tarief voor 24-uursbloeddrukmeting ( 55,- per meting (UMCN, 2010). Voor 24-uursbloeddrukmeting bestaat (nog) geen vastgesteld tarief/kostprijs (declaratiecode 39848) en organisatiekosten zijn gegeven in tabel 7. In het rekenmodel zijn deze niet doorgevoerd. Indien gewenst, kunnen de tarieven in het Scenario in het rekenmodel doorberekend worden. De kosten voor medicatie en leefstijlinterventies zijn nog niet bepaald. Voor medicatie en voor leefstijlinterventies kunnen in het rekenmodel, indien gewenst, beschikbare tarieven of kostprijzen toegevoegd worden. Hiermee kunnen schattingen gemaakt worden voor toevoeging van deze kostenposten aan de totale kosten per jaar en kosten per patiënt per jaar. Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 14 van 25

15 Tabel 7. De tarieven per consult, kosten van zorgactiviteiten en organisatiekosten, inclusief geprojecteerde datum van ingang van contractering onder integrale bekostiging (linker kolom). Ingangsjaar Zorgactiviteit Omschrijving Kosten ( ) Zorgverlener Tarief ( /u) Tarief ( /20min.) 2010 Huisarts Consult 85, , CZV Consult 63,- 21, Paramedici Consult 63,- 21, Specialist Consult 135, ,17 Zorginterventie Kosten ( ) 2010 Leefstijlinterventie (niet Bv. Stoppen met pro memori medicamenteus) (pro rokencursus. memori) 2011 Beeldvormende diagnostiek (pro memori) 2011 Labonderzoek 29 (set van onderzoeken) (pro memori) Echo (hart) ECG (hart) Doppler Echo, hart) (uitgebreide Bloedglucose nuchter Totaal cholesterol HDL cholesterol LDL cholesterol Triglyceriden Creatinine Albuminurie Totaal 39, , , ,00 1,59 3,00 3,00 2,00 1,50 4,14 17,23 30 pro memori 2011 Medicatie (pro memori) uursbloeddrukmeting (pro Bloeddrukmeting (duur 55,00 31 memori) consult ± 1 uur) Organisatiekosten Kosten ( ) 2010 Organisatiekosten (pro memori) Projectmanagement, ICT 30,- tot 50, NZa tarief, NZa-tarief, NZa-tarief, Tarief van declaratiecode uit referentietabellen DBC Onderhoud, NZa-tarief, Concept Minimale Dataset, Platform Vitale Vaten, NZa-tarieven, In de eerste lijn kon per uitgevoerde 24-uursmeting 43,- (2009) en 55,- (2010) gedeclareerd worden. In ziekenhuizen valt deze meting onder de DBC hypertensie: 311 of onder de andere lopende DBC. 32 deze kosten zijn gebaseerd op een schatting van RIVM (Jeroen Struys), de kosten zijn sterk afhankelijk van het aantal geïncludeerde patiënten. Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 15 van 25

16 3 Discussie 3.1. Protocollen versus gegevens uit onderzoek De input met betrekking tot tabel 5 (consultduur) is gebaseerd op data uit het MATADOR 33 onderzoek (projectleider C. Spreeuwenberg) in Maastricht. De duur van consulten zal variëren tussen de verschillende zorgaanbieders. Het proefschrift van Berna Sol 34 omschrijft bijvoorbeeld een intakegesprek van minuten (nurse practitioner, of POH/CZV) en follow up sessies van 30 minuten face to face of 15 minuten per telefoon. De self management interventie die gepresenteerd wordt in het proefschrift van Berna Sol (2008) duurt 1 jaar en bestond uit een gemiddelde van 4.4 consulten per patiënt per jaar. Ook uit het gesprek met twee eerstelijnsdeskundigen (Aukema en Volman) kwam een intakeconsult met andere duur dan de in de tabel gestelde naar voren. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de cijfers van Sol, Aukema en Volman gebaseerd zijn op protocollen, waarbij met uitval van patiëntendeelname geen rekening wordt gehouden. De cijfers uit het MATADOR-onderzoek zijn gebaseerd op ervaringen van radicale substitutie en efficiënte bedrijfsvoering Kosten leefstijlinterventies en organisatiekosten De leefstijlinterventies en organisatiekosten (zoals ICT) zijn nog niet gekwantificeerd, maar zijn wel (pro memori) opgenomen in het rekenmodel, omdat deze vanaf 2010 een belangrijke dimensie in de contractering zullen vormen. Er moet rekening gehouden worden met een toename van de kosten per patiënt per jaar als deze kostenposten meegenomen worden in de integrale bekostiging. De kosten voor organisatie (ICT, samenwerking, e.d.) worden geschat op 30 tot 50 euro per patiënt per jaar (sterk afhankelijk van de grootte van de patiëntenpopulatie). Voor het berekenen van de kosten voor leefstijlinterventies is verder onderzoek noodzakelijk Exclusie 75+ patiënten? Zorgstandaarden richten zich op de organisatie van zorg rond een specifieke chronische ziekte. Boven de leeftijd van 75 jaar is er vaak sprake van multimorbiditeit. Het is de vraag of het zorgstandaardmodel voor deze groep passend is. In 2009 bestaat 6.8% van de totale Nederlandse populatie uit mensen boven de 75 jaar. Op basis van hernieuwde analyse van de cijfers, zoals gepresenteerd in het artikel in Medisch Contact 35 voegt Bakx de volgende informatie toe over deze leeftijdsgroep: Van alle personen > 60 jr. ( personen) is 27% 75 jaar en ouder (3.245 personen). Van de groep 75+ is 77% bekend met een verhoogd cardiovasculair risicoprofiel Van de groep is 71% bekend met een verhoogd cardiovasculair risicoprofiel De groep 75+ met verhoogd cardiovasculair risico bestaat voor 70% uit mensen met doorgemaakte hart- of vaatziekte, exclusief hartfalen. Wat betreft hartfalen is van alle patiënten die in de in de huisartspraktijk bekend zijn met hartfalen 67% > 75 jaar (hartfalen is niet in de tabel in Medisch Contact opgenomen) MATADOR is het Maastrichts Transmuraal Diabetes Onderzoek, Self management of vascular risk factors, Berna Sol, Bakx, JC, Boven Ca van, Tiersma WP, Strijbis AM, Spreeuwenberg C. Integrale bekostiging kan transmuraler. Medisch Contact 2009: 54: Wat betreft hartfalen is van alle patiënten die in de in de huisartspraktijk bekend zijn met hartfalen 67% > 75 jaar (hartfalen is niet in de tabel in Medisch Contact opgenomen) Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 16 van 25

17 Als men de groep 75+ uit het bestand haalt, daalt de groep patiënten die met een verhoogd cardiovasculair risicoprofiel bij de huisarts bekend zijn naar ongeveer 20%. De groep 75-plussers bevat meer mensen met doorgemaakte hart- vaatziekten en minder mensen met alleen een verhoogd risico voor hart en vaatziekten 37. Uit andere onderzoeken blijkt verder dat de 75+-groep in veel gevallen > 3 chronische aandoeningen heeft. Exclusie van mensen boven de 75 jaar zorgt voor een afname in kosten van de ketendbc vasculair risicomanagement, omdat de omvang van de patiëntengroep afneemt. In de multidisciplinaire CBO-richtlijn/NHG-Standaard cardiovasculair risicomanagement is de groep van >75 jaar meegenomen en daarom is dat in de Zorgstandaard en de voorlopige zorgprofielen ook gedaan. Voor opstellers van richtlijnen en Zorgstandaarden en beleidsmakers is het noodzakelijk om voor deze leeftijdsgroep op basis van gegevens uit onderzoek tot een ander, meer passend, zorgmodel te komen met andere financiering. 37 Van de mensen met een verhoogd cardiovasculair risicoprofiel is een beperkt deel onder geprotocolleerde behandeling van de huisarts. Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 17 van 25

18 4 Rekenmodel 4.1. Introductie rekenmodel Het rekenmodel bevat een Standaard waarin waarden zijn vastgesteld die opgesteld zijn vanuit de interviews en beschikbare literatuur. De Standaard geeft daarmee het voorlopige zorgprofiel weer, zoals het uit het onderzoek is gebleken en dat voor de kostenberekening van de introductie van de VRM Zorgstandaard is gebruikt. Omdat er sprake kan zijn van verschillende inschattingen en er nog wordt gesproken van voorlopige zorgprofielen biedt het rekenmodel de mogelijkheid om verschillende Scenario s door te rekenen. Deze functionaliteit maakt het mogelijk om kosten te berekenen in bepaalde scenario s waarin de aantallen patiënten, de tarieven en de zorgprofielen naar eigen inzicht aangepast kunnen worden. Het rekenmodel maakt de verschillen in kosten tussen het scenario en de standaard inzichtelijk. Het rekenmodel bepaalt de kosten van de VRM patiënten voor 1 kalenderjaar, namelijk In het rekenmodel is hiermee rekening gehouden bij het bepalen van de populatieomvang. Het model gaat uit van een verdeling van alle VRM patiënten over de 3 patiëntengroepen (HVZ, 10% en 5-9%) en twee deelprocessen (initieel en 4 follow-up jaren) in 1 jaar Werking van het rekenmodel Het model bevat een aantal tabbladen met input, berekeningen en een tabblad met output Input De input wordt gedaan op tabbladen scenario berekenen en voorlopig zorgprofiel. In die tabbladen in het rekenmodel zijn de inputkolommen voor het scenario geel gearceerd. De input voor het berekenen van de kosten per patiëntgroep bestaat uit: Gegevens over patiëntenaantallen, zorgprofielen en tarieven van zorgactiviteiten. Alle gegevens die de standaard bepalen zijn opgenomen in het excelbestand en kunnen niet aangepast worden. Het scenario kan wel geheel naar eigen wens aangepast worden in de gele kolommen. Invoeren van een scenario: Stap 1: Tabblad scenario berekenen : Scenario aantal patiënten: Deze kunnen aangepast worden in de tabel populatieomvang in het tabblad Scenario berekenen. Scenario tarieven: De tarieven kunnen aangepast worden in de tarieventabel in het tabblad Scenario berekenen. Ook kunnen in de tarieventabel nieuwe zorgactiviteiten en bijbehorende tarieven toegevoegd worden. Stap 2: Tabblad voorlopige zorgprofielen : Scenario aantal activiteiten: In het tabblad voorlopige zorgprofielen is per patiëntengroep en per deelproces een zorgprofiel weergegeven. In het tabblad kan per deelproces aangegeven worden hoe vaak een zorgactiviteit gemiddeld per patiënt per jaar wordt uitgevoerd (aantal zorgactiviteiten). Het toevoegen van een zorgactiviteit kan via de tabel tarieven in het tabblad Scenario berekenen (zie ook stap 1). Zorgactiviteiten die in de tarieventabel worden toegevoegd verschijnen automatisch in het tabblad voorlopige zorgprofielen. Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 18 van 25

19 4.3. Berekeningen De berekeningen vinden op de achtergrond plaats en kunnen niet aangepast worden door de gebruiker Output Stap 3: Tabblad scenario berekenen Klik op de knop Scenario berekenen in het tabblad scenario berekenen. Hierdoor verschijnen de gegevens van het ingevoerde scenario naast de standaard in de grafieken en tabellen van het rekenmodel. Het tabblad Scenario bevat de volgende grafieken: Zorgprofiel Kosten per patiënt per patiëntengroep per deelproces per jaar Totale kosten toch per patiëntengroep per deelproces per jaar In de grafieken worden de uitkomsten van het scenario en de standaard per patiëntgroep per deelproces getoond. Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 19 van 25

20 5 Vertaling van het rekenmodel De uitgangspunten uit de voorgaande hoofdstukken zijn verwerkt in het rekenmodel. Onderstaande overzichten geven de uikomsten van het standaard scenario weer. Onderstaande tabel (tabel 8) vormt de input voor de patientenpopulaties per patientengroep en deelprocessen in het rekenmodel voor de standaard van de voorlopige zorgprofielen. Er zijn geen waarden ingevuld voor het vergelijkende scenario (kolom rechts). Tabel 8. De omvang van de patiëntenpopulatie. Patiëntengroepen Deelproces aantal patiënten HVZ Initieel HVZ follow up Zonder HVZ Risico 10% Initieel Zonder HVZ Risico 10% follow up Zonder HVZ Risico 5-9% Initieel Zonder HVZ Risico 5-9% follow up TOTAAL Scenario aantal patiënten Voor het uitvoeren van kostencalculaties worden in het rekenmodel de tarieven uit onderstaande tabel gebruikt. (Tabel 9) Tabel 9: De tarieventabel van de voorlopige zorgprofielen Zorgverlener/Zorgactiviteit Tarief Scenariotarief Huisarts 24,79 CZV 21,00 Paramedici 21,00 Specialist 45,17 Leefstijlinterventies - ICT en projectmanagement - Labset - Beeldvormende diagnostiek - Medicatie - 24-uursbloeddrukmeting - zorgactiviteit invoeren zorgactiviteit invoeren zorgactiviteit invoeren zorgactiviteit invoeren zorgactiviteit invoeren Voorlopige zorgprofielen Vasculair Risicomanagement, rapport maart 2010 Pagina 20 van 25

van chaos naar eenheid

van chaos naar eenheid van chaos naar eenheid Alles is aanwezig, je moet het alleen op de juiste plek zetten Carel Bakx, huisarts Doesburg Mark van der Wel Henny Peelen Wat gaat er gebeuren? Waarom een nieuw Vasculair Risico

Nadere informatie

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich.

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich. Bijlage 1: samenwerkingsafspraken diëtisten binnen DBC CVRM GHC Uitgangspunten Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) staat voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL BR/CU-7012 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) REGELING CV/NR-100.106 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) REGELING CV/NR-100.106.2 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Inleiding Het minutenschema voor ketenzorg COPD is gebaseerd op het zorgprofiel voor ketenzorg COPD van de Stichting Ketenkwaliteit COPD uit juni

Nadere informatie

Minutenschema zorgprogramma COPD

Minutenschema zorgprogramma COPD Inleiding Het minutenschema voor ketenzorg COPD is gebaseerd op de model keten DBC voor COPD van de Stichting Ketenkwaliteit COPD uit juni 2008. In dit model zijn aanpassingen aangebracht op basis van:

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Voorlopige minimale dataset Diabetes

Voorlopige minimale dataset Diabetes Voorlopige minimale dataset Diabetes Bestand 1: Identificatie client/patient nummer Begindatum_zorgtraject Einddatum_zorgtraject Reden_einddatum_zorgtraject Einde kalenderjaar Verwijzing naar 2e lijn Overlijden

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Zorgproces HVZ. identificatie. Anamnese/ probleeminventarisatie. Gedeelde besluitvorming / Individueel Zorgplan. Follow up

Zorgproces HVZ. identificatie. Anamnese/ probleeminventarisatie. Gedeelde besluitvorming / Individueel Zorgplan. Follow up Zorgproces HVZ Het HVZ zorgproces bestaat uit 5 fasen: identificatie, anamnese/probleeminventarisatie, gedeelde besluitvorming/ individueel zorgplan, interventies en follow up. In de volgende hoofdstukken

Nadere informatie

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM De zorggroep heeft hard gewerkt om de Indicatoren sets van InEen en NHG gelijk te trekken. Na veel overleg met NHG en InEen is dit gelukt. Hieronder is een artikel te

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Rekenmodel voor integrale bekostiging

Rekenmodel voor integrale bekostiging Rekenmodel voor integrale bekostiging Spreker: Marjolein Dijns-van der Hoek 10 november 2009 Leerhotel het Klooster, Amersfoort Financiering 2010 -Integrale bekostiging -Ketenfinanciering/ DBC s -Kostprijsberekeningmodel

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Opening en welkom Adriaan Timmers, huisarts, bestuurder STERK Presentatie ketenzorgprogramma CVRM en transmurale afspraken Huug van Duijn, kaderarts Hart-

Nadere informatie

Chronische Nierschade in Nederland

Chronische Nierschade in Nederland Chronische Nierschade in Nederland Stadium GFR (ml/min/1,73m 2 ) Albuminurie > 30 mg/24 hr Prevalentie VS (%) Prevalentie Nederland (%) 1 >90 Ja 3,3 1,3 2 60-89 Ja 3,0 3,8 3 30-59 Ja/nee 4,3 5,3 4 15-29

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen. Wat betekent dit voor u!

Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen. Wat betekent dit voor u! Verandering op komst: functionele, integrale bekostiging voor niet-complexe chronische zorgvormen Wat betekent dit voor u! Agenda 1. Actuele ontwikkelingen in de bekostiging 2. Wat is functionele bekostiging

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.7 30 mei 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.8 3 oktober 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12327 11 juli 2011 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg

Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg < Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg Sector Huisartsenzorg, Versterking eerste lijn en Ketenzorg - 1 juli 2015 Inleiding & inhoud In het Inkoopbeleid 2016 Multidisciplinaire zorg hebben wij u

Nadere informatie

vernieuwing in de DM2 zorg Ida Spelt, huisarts Wassenaar

vernieuwing in de DM2 zorg Ida Spelt, huisarts Wassenaar Scoop op vernieuwing in de DM2 zorg Ida Spelt, huisarts Wassenaar Kwaliteitsfunctionaris Zorggroep Haaglanden Verandermodel 4 camerabewegingen uitzoomen huisartsen in zorggroepen voor zorg bij chronische

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2013

Overzicht Ketenzorg 2013 Overzicht Ketenzorg 2013 Agis / Take Care Now Ketenzorg voor Diabetes Mellitus type 2 voor verzekerden vanaf 18 jaar. Een zorgprogramma voor diabetes type 2 door een team van zorgverleners, waarbij de

Nadere informatie

Disclosure belangen deze spreker

Disclosure belangen deze spreker Disclosure belangen deze spreker (potentiële) Belangenverstrengeling geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven n.v.t. The state of the art: Cardiovasculair risicomanagement van 2009

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) REGELING CU/NR-702 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 Partijen zoals genoemd in de overeenkomst basishuisartsenzorg 2015 2016 komen in aanvulling op de overeenkomst

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017

INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017 INVENTARISATIEFORMULIER IN- EN EXCLUSIE CVRM Versie w1.1 Jan. 2017 Opname in de keten is alleen mogelijk voor patiënten die aan de onderstaande criteria voldoen: patiënten waarvan opdrachtnemer de hoofdbehandelaar

Nadere informatie

Disclosure belangen sprekers

Disclosure belangen sprekers Disclosure belangen sprekers (potentiële) Belangenverstrengeling geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven n.v.t. Centrale zorgverlener Welke rol kan zij spelen? dr. ir. Helene Voogdt

Nadere informatie

Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven

Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven Chronische zorg transmurale uitwerking Louis Lieverse Internist vasculair geneeskundige Stafarts

Nadere informatie

CVRM in N.Kennemerland

CVRM in N.Kennemerland CVRM in N.Kennemerland Goof Zonneveld Jacco Rempe Huisartsenzorg Noord-Kennemerland Zorgprogramma CVRM Preventie Preventie van HVZ traditioneel altijd aandacht voor hypertensie, onvoldoende aandacht voor

Nadere informatie

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 Ketenzorg DM2, VRM, COPD en Astma Programmatische multidisciplinaire zorg (ketenzorg) wordt ingekocht op basis van

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) REGELING Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 702 15 januari 2013 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

In Hart(vaten) en Nieren. Transmurale afspraken cardiovasculair risicomanagement ACT

In Hart(vaten) en Nieren. Transmurale afspraken cardiovasculair risicomanagement ACT In Hart(vaten) en Nieren Transmurale afspraken cardiovasculair risicomanagement ACT Inleiding 17.30 Het belang van de basiszorg, Moniek Köhlen, Medisch directeur AMC 17.40 De aanpak CVRM in Amsterdam,

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren. Regeling CU/NR-703 Stoppen-met-Roken-programma Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, zevende lid, 38, derde lid, en artikel 40, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg - (Wmg), heeft de

Nadere informatie

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw.

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw. 2012095565 DE UITVOERING VAN ARTIKEL 2.6 lid 7 Bzv In het bijgevoegde standpunt legt CVZ artikel 2.6 lid 7 Bzv uit. Op 1 januari 2012 is de omschrijving van de prestatie 'dieetadvisering' in het Besluit

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Inleiding 11 INLEIDING. Aanleiding. Onderwerp en doel

Inleiding 11 INLEIDING. Aanleiding. Onderwerp en doel Inleiding Aanleiding In 2006 verschenen de eerste Nederlandse multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en de daarvan afgeleide NHG-Standaard. Gezien de constante stroom van

Nadere informatie

Zorgprogramma Zorgbehoeften Verandermanagement

Zorgprogramma Zorgbehoeften Verandermanagement Zorgprogramma Zorgbehoeften Verandermanagement Casus Lindeheide Identificatie Risicoprofiel Modulaire opbouw Individueel zorgplan Centrale zorgverlener Zelfmanagement ICT Integrale zorg Zorgbehoeften o.b.v.

Nadere informatie

DO NOT COPY. Chronische ziekten. Inhoud. De maatschappelijke opgave. Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid. Preventie in de zorg

DO NOT COPY. Chronische ziekten. Inhoud. De maatschappelijke opgave. Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid. Preventie in de zorg Chronische ziekten De maatschappelijke opgave Inhoud Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid Preventie in de zorg Aanpak diabetes 25 oktober 2007 Eric Koster Toename chronische aandoeningen

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Noodzaak Zorgmodule Voeding? Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Ontwikkeling Zorgmodule Voeding (1)

Inhoud presentatie. Noodzaak Zorgmodule Voeding? Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Ontwikkeling Zorgmodule Voeding (1) Inhoud presentatie 1. De Zorgmodule Voeding. Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 i. Wat is de Zorgmodule Voeding? Hoe is deze tot stand gekomen? Op

Nadere informatie

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard?

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Meting in de tweede lijn S. Snoeijs (NIVEL) A. Strijbis (Platform Vitale Vaten/Hartstichting) M. Bos (Hartstichting) L. van Dijk

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013

Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist. Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 Zorgmodule Voeding Kansen voor de diëtist Wineke Remijnse Beleidsadviseur NVD April 2013 Inhoud presentatie 1. De Zorgmodule Voeding. i. Wat is de Zorgmodule Voeding? Hoe is deze tot stand gekomen? Op

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

REGELING CV/NR-100.107.2. Transparantievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 )

REGELING CV/NR-100.107.2. Transparantievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) REGELING CV/NR-100.107.2 Transparantievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) Gelet op artikel 38 lid 7 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren. REGELING Stoppen-met-rokenprogramma Gelet op de artikelen 36 derde lid, 37 eerste lid aanhef onder a, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Transmurale samenwerking bij cardiovasculair risicomanagement

Transmurale samenwerking bij cardiovasculair risicomanagement Transmurale Dit digitale Kaartenboek gaat over (CVRM). Op de eerste kaart staat wat deze samenwerking belemmert en op de tweede kaart staan oplossingsrichtingen hiervoor. De derde kaart geeft weer hoe

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.2 1 maart 2017 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de

Nadere informatie

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM CEL 2010 0049 Indicatorenset DM Deze indicatorenset Diabetes Melitus is vervaardigd in opdracht van ZN en wordt ingebracht bij Zichtbare Zorg als de door zorgverzekeraars gewenste indicatorenset. Zorgverzekeraars

Nadere informatie

BEGRIPPEN EN DEFINITIES ZORGSTANDAARDEN

BEGRIPPEN EN DEFINITIES ZORGSTANDAARDEN BEGRIPPEN EN DEFINITIES ZORGSTANDAARDEN Werkgroep Begrippen en definities zorgstandaarden Januari 2010 1 Begrippen en definities zorgstandaarden Samenstelling werkgroep Begrippen en definities zorgstandaarden

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel III Conceptset indicatoren

Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel III Conceptset indicatoren Platform Vitale Vaten Vasculair Risicomanagement Deel III Conceptset indicatoren Status: conceptversie 2 februari 2009 Met verzoek commentaar te leveren op de organisatie-indicatoren vòòr 21 maart 2009

Nadere informatie

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS 1 Veranderende zorgvraag - de visie van VWS Congres DiabeteszorgBeter 3 oktober 2008, Zeist Fred Krapels Hoofd Eerstelijns- en Ketenzorg, tvs plv. Directeur Curatieve Zorg Ministerie van VWS Toename chronische

Nadere informatie

Naar gestructureerd en met de patiënt gestuurd (cardio)vasculair risicomanagement

Naar gestructureerd en met de patiënt gestuurd (cardio)vasculair risicomanagement Naar gestructureerd en met de patiënt gestuurd (cardio)vasculair risicomanagement Prof. dr. Cor Spreeuwenberg Voorzitter Platform Vitale Vaten Lid coördinatiecommissie zorgstandaarden ZonMw Voorzitter

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE

SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE Huisartsen controleren niet systematisch patiënten met een hart- en/of vaatziekte (HVZ). Om hierin verbetering aan te brengen moet de huisarts

Nadere informatie

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care?

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Symposium Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Sodehotel La Woluwe 25/04, 09u-13u. Symposium - Towards an evidence-based Workforce Planning in Healthcare. Hoe is het dreigende huisartsentekort

Nadere informatie

Aanvullende informatie op het inkoopbeleid voor zorggroepen 2015, Coöperatie VGZ

Aanvullende informatie op het inkoopbeleid voor zorggroepen 2015, Coöperatie VGZ Aanvullende informatie op het inkoopbeleid voor zorggroepen 2015, Coöperatie VGZ Onderwerpen 1. Nieuwe huisartsenbekostiging 2. Voetzorg 3. CQI 4. Meekijkconsult en consult medisch specialist 5. Labonderzoek

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM) Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

Keten-dbc voor diabetes. dr. JN Struijs, dr. CA Baan

Keten-dbc voor diabetes. dr. JN Struijs, dr. CA Baan Keten-dbc voor diabetes dr. JN Struijs, dr. CA Baan Zorggroepen ZonMw evaluatie 2 ook buiten evaluatie veel gebeurd 3 Experiment met keten-dbc ZonMw Programma vormgeven aan een adequate organisatie van

Nadere informatie

Landelijk Diabetes Congres Diabetes en hart- en vaatziekten

Landelijk Diabetes Congres Diabetes en hart- en vaatziekten Landelijk Diabetes Congres Diabetes en hart- en vaatziekten Joke Lanphen, kaderhuisarts hart en vaatziekten Inhoud presentatie 1 Voorkomen van HVZ bij DM type 2 2 NHG standaard CVRM en diabetes 3 Metingen

Nadere informatie

Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL

Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL PATIËNTENINFORMATIE Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL Inhoudsopgave 1 Voorwoord.............................................................................. 3 2 Zorroo ondersteunt

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012

Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012 Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012 01 02 Chaostheorie: verbindingen komen vanzelf tot stand op de meest 02 aangepaste wijze. Scheppingstheorie:er

Nadere informatie

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Patiënten en zorgverleners willen bereiken dat in Nederland de kwaliteit van de zorg aan mensen met hart- en vaatziekten verbetert

Nadere informatie

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Vitale Vaten Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Dé Gezonde regio: waar? Dé Gezonde regio: wie? Verleiden Opbouw presentatie Inleiding hart- en vaatziekten Project Vitale Vaten Gorinchem

Nadere informatie

Inkoopbeleid Stoppen met Roken 2013 binnen de Integrale bekostiging

Inkoopbeleid Stoppen met Roken 2013 binnen de Integrale bekostiging Inkoopbeleid Stoppen met Roken 2013 binnen de Integrale bekostiging 1 Algemeen Met ingang van 2013 verandert de vergoeding voor Stoppen-met-Roken begeleiding (SMR). De vergoeding van gedragsmatige ondersteuning

Nadere informatie

Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3

Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3 Bijsluiter gebruik HVZ-indicatoren in de huisartsenpraktijk Fenna Schouten f.schouten@nhg.org 09-02-2017 Versie 3 Inhoud Overzicht van de indicatoren... 2 Populatiegegevens... 2 Bloeddruk... 2 LDL en lipideverlagende

Nadere informatie

Persoonsgerichte preventie: wie, wat, waar, hoe. Roderik Kraaijenhagen NIPED, Amsterdam

Persoonsgerichte preventie: wie, wat, waar, hoe. Roderik Kraaijenhagen NIPED, Amsterdam Persoonsgerichte preventie: wie, wat, waar, hoe Roderik Kraaijenhagen NIPED, Amsterdam Chronic disease burden - hart- en vaatziekten - diabetes - COPD - depressie / angst - obesitas Adequate preventie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Patiëntenparticipatie in Diseasemanagement & Chronic Care Model. Margo Weerts

Patiëntenparticipatie in Diseasemanagement & Chronic Care Model. Margo Weerts Patiëntenparticipatie in Diseasemanagement & Chronic Care Model Margo Weerts De Hart&Vaatgroep De nieuwe organisatie van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Ontstaan uit: - Vereniging van Vaatpatiënten

Nadere informatie

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen. Hart & Vaten Pas

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen. Hart & Vaten Pas Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen Hart & Vaten Pas Ik heb een hart- of vaatziekte Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen In het geval ik onwel word: Bel 112 voor een ambulance Bel mijn huisarts:

Nadere informatie

Uniforme aanpak cardiometabole risicofactoren en comorbiditeit. De mogelijkheden van de webtool

Uniforme aanpak cardiometabole risicofactoren en comorbiditeit. De mogelijkheden van de webtool Uniforme aanpak cardiometabole risicofactoren en comorbiditeit De mogelijkheden van de webtool Uniforme aanpak van cardiometabole risicofactoren en comorbiditeit bij diabetes mellitus type 2, obesitas,

Nadere informatie

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg Wie van jullie is er onderdeel van een zorggroep? Archiatros Begrippen Effect op de POH Tips voor de POH Archiatros Facilitaire dienstverlener met name

Nadere informatie

Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement. Welke rol speelt u bij de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten?

Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement. Welke rol speelt u bij de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten? Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement Welke rol speelt u bij de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten? DGV_08_DEF1.indd 1 01-09-2008 10:19:43 NHG DGV Hoge sterfte door hart-

Nadere informatie

Inhoud: IMPLEMENTATIEPLAN VRM KETENZORG NU

Inhoud: IMPLEMENTATIEPLAN VRM KETENZORG NU 1 IMPLEMENTATIEPLAN VRM KETENZORG NU Inhoud: 1. Inclusie van de doelgroep. 2 2. Rol en taakverdeling in de ketenzorg: overzicht.. 3 3. Implementatieplan VRM voor de HVZ populatie: Stappen uit het overzicht

Nadere informatie

Samenvatting voor niet-ingewijden

Samenvatting voor niet-ingewijden voor niet-ingewijden Type 2 diabetes Diabetes is een ernstige chronische ziekte, die wordt gekenmerkt door te hoge glucosespiegels (de suikers ) in het bloed. Er zijn verschillende typen diabetes, waarvan

Nadere informatie

Leuven protocol Cardiovasculaire preparticipatie screening en evaluatie van sporters boven 35 jaar goedgekeurd door ALV op 17 september 2015

Leuven protocol Cardiovasculaire preparticipatie screening en evaluatie van sporters boven 35 jaar goedgekeurd door ALV op 17 september 2015 Leuven protocol Cardiovasculaire preparticipatie screening en evaluatie van sporters boven 35 jaar goedgekeurd door ALV op 17 september 2015 Goedgekeurd door ALV op 17-09-2015 (VSG6816) 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Workshop voor apothekers en huisartsen. Altijd een statine bij hart- en. t Voorbeeld

Workshop voor apothekers en huisartsen. Altijd een statine bij hart- en. t Voorbeeld Workshop voor apothekers en huisartsen Altijd een statine bij hart- en vaatziekten en type-2-diabetes? t Voorbeeld Programma Maken van de ingangstoets Bespreking leerdoelen en inleiding Presentatie ti

Nadere informatie

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat Uit een analyse van de NZa blijkt de regelgeving voor palliatieve zorg voor zorgaanbieders niet altijd helder te zijn. Hieronder geven we een toelichting op veel gestelde vragen. 1 Inzet specialistisch

Nadere informatie

Informatie avonden CVRM ketenzorg in de regio GHO-GO. 16 en 23 januari 2017 Botterstraat Huizen

Informatie avonden CVRM ketenzorg in de regio GHO-GO. 16 en 23 januari 2017 Botterstraat Huizen Informatie avonden CVRM ketenzorg in de regio GHO-GO 16 en 23 januari 2017 Botterstraat Huizen AGENDA 1. Introductie op de ketenzorg CVRM in het Gooi. 15 2. De inclusie criteria en het selectie proces.

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2012

Zorginkoopdocument 2012 Zorginkoopdocument 2012 2a Ketenzorg 0 Basisdocument (visie, uitgangspunten, Achmea Divisie Zorg en Gezondheid) 1 Basis Huisartsenzorg 2 Ketenzorg Inkoopvoorwaarden 3 Geïntegreerde Eerstelijnszorg Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Informatie starten VVR zorgprogramma. Voor: huisartsenpraktijken Versie: 1.0 Syntein, december 2016

Informatie starten VVR zorgprogramma. Voor: huisartsenpraktijken Versie: 1.0 Syntein, december 2016 Informatie starten VVR zorgprogramma Voor: huisartsenpraktijken Versie: 1.0 Syntein, december 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Wat is CVRM?... 3 1.2 Richtlijnen en standaarden... 3 1.3 Voorwaarden

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2012 VRM

Zorginkoopdocument 2012 VRM Zorginkoopdocument 2012 VRM Zorginkoopdocument 2012 2c Ketenzorg VRM 0 Basisdocument (visie, uitgangspunten, Achmea Divisie Zorg en Gezondheid) 1 Basis Huisartsenzorg 2 ketenzorg Inkoopvoorwaarden 3 geïntegreerde

Nadere informatie

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten WWW.ZORROO.NL 1 Voorwoord Zorroo staat voor Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken. Wij zijn een organisatie die samen met uw huisarts en andere

Nadere informatie

KETENZORG: KANSEN HUISARTS!! Sylvester Jenniskens, huisarts - kaderarts DM - medisch directeur Chronos

KETENZORG: KANSEN HUISARTS!! Sylvester Jenniskens, huisarts - kaderarts DM - medisch directeur Chronos KETENZORG: KANSEN HUISARTS!! Sylvester Jenniskens, huisarts - kaderarts DM - medisch directeur Chronos de schipper van VWS wil: Méér substitutie van zorg van 2 e naar 1 e lijn Geen vast patiëntenbestand

Nadere informatie