Nieuws brief. Jaargang 9 - Nr. 1 Driemaandelijks - Januari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws brief. Jaargang 9 - Nr. 1 Driemaandelijks - Januari 2010"

Transcriptie

1 Nieuws brief Jaargang 9 - Nr. 1 Driemaandelijks - Januari 2010 BELGIË P.B ASSE BC5759 AFGIFTEKANTOOR 1730 ASSE - P Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders vzw Nekkerspoelstraat Mechelen Telefoon kantoor Discart kantoor Brackeva kantoor Van Lierde Fax kantoor Van Lierde Website Bank Raad van Bestuur Guido Discart Voorzitter Marc Brackeva Ondervoorzitter Jan Eyskens Penningmeester Johan Van Lierde Secretaris Marc Beerten Paul Bruloot Peter Coene Frank De Smet Gilbert De Wilde Francis Snoeck Peter Van Noten Editoriaal Als de nood het hoogst is,... De Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders (CVG) timmert reeds jaren aan de weg voor een dynamische toekomst en efficiënte modernisering van ons beroep dat ook beter dient aan te sluiten bij de sociaal-maatschappelijke realiteit van de rechtzoekende gemeenschap. In het kader van deze missie heeft de CVG als studie- en actieplatform reeds heel wat richting en sturing gegeven aan het debat zowel binnen de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders als daarbuiten in het politieke en sociale middenveld. Het is onder impuls van de CVG dat door een zogenaamde reparatiewet het fameuze artikel 1524 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek inzake centrale beslagberichten werd bijgestuurd. Het is onder impuls van de CVG dat het wetsvoorstel voor een nieuw statuut en deontologische code werd aangevat en het al te éénzijdige wetsvoorstel rond het betalingsbevel werd afgevoerd. Het is onder impuls van de CVG dat het initiatief werd opgestart voor de concrete uitbouw van het elektronische e-platform binnen ons beroep, met het unieke kanaal en de authentieke bron van het GSB-project (Gerechtsdeurwaarders Service Bus), waarrond er reeds zoveel commotie is opgevoerd. Wat er zich de laatste maanden rond de behandeling van dit GSB-project en zijn projectmanager heeft afgespeeld, tart zo stilaan alle welvoeglijke grenzen van de verbeelding en normen van menselijke dialoog. Ondertussen dreigt met de stilaan vernietigende vaudeville rond het GSB-project ook het kind met het badwater weggegooid te worden en komt de implementatie van het reeds lang verwachte Centraal Bestand van Beslagberichten (CBB) binnen ons korps finaal op de helling te staan. Objectiviteit, redelijkheid en de meest elementaire regels van gezond verstand zijn in dit kwalijke dossier reeds lang verdampt in een alsmaar emotioneler en grimmiger sfeer tussen de kampen. De buitenwereld volgt reeds geruime tijd niet meer en kijkt onbegrijpelijk en met verstomming toe voor zoveel kwade wil. Waarmee ook het alarmerende gegeven meer en meer opduikt dat het Centraal Bestand van Beslagberichten wel eens definitief van het gerechtsdeurwaarderkorps zou kunnen weggehaald worden en toegewezen aan een andere speler. Pas dan zal men gaan beseffen welke ravage er werd aangericht aan de collectiviteit van het korps en aan het imago van het beroep. Men kan alleen hopen,dat zoals het Vlaamse spreekwoord zegt als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Hopelijk komt bij iedereen binnen ons korps het besef naar boven dat we finaal met onze toekomst aan het spelen zijn. Laat de redelijken opstaan en zonder nog te dralen hun verantwoordelijkheid opnemen, gesteund op waarheid en objectiviteit in plaats van op verzinsels en emoties. Het is de hoogste tijd. Guido Discart, voorzitter CVG Productie Vanwittenbergh&Partners Verantwoordelijke uitgever Guido Discart Veemarkt 25, 2800 Mechelen

2 2 JANUARI 2010 Nieuwsbrief Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders Noblesse oblige... Evaluatie van de Nederlandse gerechtsdeurwaarder In 2006 werden in justitieel Nederland een aantal beleidsprioriteiten vooropgesteld die gericht zijn op een daadwerkelijke modernisering van de rechterlijke organisatie en de bevordering van een slagvaardige en toegankelijke rechtspraak en rechtspleging en rechtsbijstand. Bij het uitwerken van deze beleidslijnen werden een aantal belangrijke studies gepubliceerd die een doorlichting geven van het gehele gerechtelijk apparaat. Ook de gerechtsdeurwaarders kwamen hierbij grondig aan bod met een relevant rapport van 147 pagina s Trendrapportage gerechtsdeurwaarders 2006: toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening ( zie: CVG-Nieuwsbrief, december 2006, nr.4, en ) In 2001 werd in Nederland een nieuwe Gerechtsdeurwaarderswet ingevoerd, met onder meer als doel de marktwerking binnen de beroepsgroep te vergroten, en werd er afgesproken om na verloop van tijd deze regelgeving te evalueren. Op 14 juli 2007 werd door Justitie een Commissie geïnstalleerd die een globale evaluatie moest maken omtrent de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (afgekort: KBvG) en de wijze waarop een goede onafhankelijke ambtsvervulling kan gewaarborgd worden en eventueel bijsturingen aan de wetgeving noodzakelijk zijn. Op 24 maart 2009 werd het bijzonder gestoffeerd advies van 64 pagina s uitgaande van deze evaluatiecommissie met de veelzeggende titel Noblesse Oblige neergelegd bij het Nederlands parlement ( ). Tegelijk werden op basis van dit evaluatierapport een 39-tal concrete aanbevelingen geformuleerd voor een betere werking van het gerechtsdeurwaardersambt in zijn geheel en de KBvG in het bijzonder. Het verslag van de evaluatiecommissie analyseert in een 18-tal hoofdstukken de bestaande toestand en de knelpunten en mogelijkheden om tot een vernieuwd en maatschappelijk verantwoord gerechtsdeurwaardersambt te komen: inleiding: een bijzonder ambt opzet en werkwijze de KBvG als publiekrechtelijke beroepsorganisatie (PBO) een toetsingskader de KBvG als PBO getoetst de interne huishouding intern en extern toezicht kwaliteit van de beroepsuitoefening benoemingenbeleid register gerechtsdeurwaarder KBvG en kantoor in moeilijkheden de beroepsopleiding de rituelen van het ambt het belang van de debiteur gerechtsdeurwaarder en nevenwerkzaamheden klachten tarieven ambtswerk toetsing van het ondernemingsplan tuchtrecht en de KBvG Deze structurele en transparante aanpak waarbij de Nederlandse justitiële wereld ten gronde wordt bevraagd en geanalyseerd, staat in schril contrast met de krampachtige pogingen waarmee men in België tracht het gerechtelijke landschap in beweging te brengen en te doen aansluiten bij de actuele noden van deze tijd. Deze verschillende documenten beschrijven uitermate leerzaam en relevant de positie van de gerechtsdeurwaarder binnen het Nederlandse rechtsbestel. In deze bijdrage schetsen we een overzicht van de voornaamste krachtlijnen die in dit evaluatierapport zijn aangestipt. Het is tevens tekenend dat er belangrijke bedenkingen werden geformuleerd over het ethische kader en de sociaal-maatschappelijke rol die de gerechtsdeurwaarder binnen de rechtsbedeling in de toekomst te vervullen heeft. De CVG pleit er reeds geruime tijd voor dat ook in ons land een dergelijke analyse en evaluatie van het beroep en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGW) zou gemaakt worden. Helaas ligt dit perspectief blijkbaar nog ver af. Daarom wil de CVG de confraters en beleidsmakers wijzen op deze lacune en tegelijk een positieve impuls geven om uit deze helder gestelde Nederlandse evaluatie en adviezen lessen te trekken en inspiratie op te doen voor de verdere uitbouw van het gerechtsdeurwaardersambt in ons land. Uit deze resem van bevindingen en beschouwingen worden een drietal hoofdthema s gedistilleerd. Vooreerst staat in het Nederlands evaluatierapport de KBvG centraal in haar hoedanigheid van publiekrechtelijke beroepsorganisatie (PBO). Ten tweede wordt het beroep van gerechtsdeurwaarder bekeken vanuit 3 verschillende perspectieven: dat van de schuldenaar, dat van de schuldeiser/opdrachtgever en ten slotte het perspectief van de gerechtsdeurwaarder en het statuut van zijn ambt. In derde orde komt de problematiek van het toezicht en het tuchtrecht ter sprake. Rol van de gerechtsdeurwaarder binnen het rechtsbestel De gerechtsdeurwaarder treedt binnen het rechtsbestel zelden op de voorgrond, maar is niettemin een onmisbare schakel. Hij draagt zorg voor de verwezenlijking van het ambt. Een goede rechtshandhaving is van rechtsstatelijk belang. Een maatschappelijke rechtsorde houdt in dat vonnissen ten uitvoer worden gelegd op een snelle en zorgvuldige en efficiënte wijze: de nakoming van een rechterlijke uitspraak moet op een geordende manier zonder eigenrichting kunnen worden afgedwongen, en daarvoor is de gerechtsdeurwaarder in het leven geroepen. Bij al zijn ambtshandelingen oefent de gerechtsdeurwaarder publiekrechtelijke macht uit. In het belang van de rechtsorde oefent hij een zekere politie uit, bijvoorbeeld bij het leggen van beslag of een ontruiming. De relatie die de gerechtsdeurwaarder daarbij heeft met zijn opdrachtgever is een wezenlijk andere dan een reguliere marktbetrekking. In deze zin staat het bijzondere karakter van deurwaardersambt haaks op een uitsluitend op commercie gerichte praktijkuitoefening.

3 3 Dat wanbetaling niet mag lonen is ook een kwestie van het vertrouwen dat in het maatschappelijke verkeer en in het handelsverkeer geldt. De boodschap die de gerechtsdeurwaarder met zijn ambtshandeling brengt, zal niet altijd voor iedereen even welkom zijn. Maar het recht moet zijn loop kunnen hebben en tegen deze achtergrond moet ook naar het functioneren van de gerechtsdeurwaarder worden gekeken. In deze context zijn aan de gerechtsdeurwaarder bijzondere privileges en een wettelijk domeinmonopolie toebedeeld. De door hem uit te oefenen publiekrechtelijke macht is echter niet alleen een voorrecht, een machtsmonopolie het legt ook een bijzondere verantwoordelijkheid op zijn schouders die verder gaat dan bijvoorbeeld uitsluitend een efficiënte rechtshandhaving. Het openbare karakter van het ambt vergt dat niet uitsluitend het perspectief van de opdrachtgever bepalend is. Er moet telkens gestreefd worden naar een evenwicht tussen de belangen van de schuldenaar en de belangen van de schuldeiser. Een gerechtsdeurwaarder die slechts loopjongen van zijn opdrachtgever is, heeft er onvoldoende oog voor dat hij gelet op zijn bijzondere positie ook rekening moet houden met de belangen van de schuldenaar. De Commissie wijst er op dat er nog heel wat moet gedaan worden om de begrijpelijkheid van de ambthandelingen in een begrijpelijke mensentaal te verwoorden. De Commissie vraagt ook aandacht voor een onderbelicht aspect, namelijk dat het hybride karakter van het ambt (openbaar ambtenaar en ondernemer tegelijk) moet gefundeerd zijn op een duidelijk afgesproken normenkader en beroepsethiek die worden afgebakend door de eigen beroepsorganisatie. De deugden van de koopman zijn niet altijd dezelfde als die van de openbaar ambtenaar. Soms zijn ze met elkaar in strijd. Ondernemerschap kan leiden tot mooie innovaties en creatieve oplossingen, maar ook de deur openen voor louter economische afwegingen op momenten en in situaties waarin dit ongewenst is. Kortom, de hybride prikkelstructuur waarbinnen de gerechtsdeurwaarder opereert, bevat serieuze integriteitrisico s, bijvoorbeeld ten aanzien van belangenverstrengeling. Het spanningsveld tussen marktbenadering en ambtelijke missie vraagt een duidelijk kader van publiekrechtelijke zelfregulering, tuchtrecht en financieel toezicht als tegengewicht tegen een onbeperkte marktwerking en puur commerciële logica. Kernwaarden : de verantwoordelijkheid voor een goede rechtsbedeling De reden van bestaan van de KBvG (in België is dit de NKGW) als publiekrechtelijke beroepsorganisatie (PBO) is volgens de Commissie haar gidsrol. De KBvG draagt de kernwaarden van de gerechtsdeurwaarder uit en zorgt er voor dat de professionele norm tussen de oren zit bij iedere gerechtsdeurwaarder. Samen vormen de gerechtsdeurwaarders zo een kwalitatief hoogstaand gilde waarvan de leden elkaar de maat nemen ( noblesse oblige ) en waarbij zodoende niet of nauwelijks nodig blijkt om tot een tuchtrechtelijke handhaving over te gaan. De beroepsethische kernvraag moet zijn: wat betaamt een zorgvuldig handelende gerechtsdeurwaarder in de uitvoering van een goede en efficiënte rechtsbedeling? In het belang daarvan functioneert de gerechtsdeurwaarder, maar de context waarbinnen hij zijn beroep uitoefent is divers. Van belang zijn: de rechtsstaat en de rechtsorde (de normatieve context), de samenleving (de sociale context) en de markt (de economische context). Elk daarvan stelt autonome eisen, wat leidt tot spanningen tussen ambt, empathie en markt. Dit kan morele dilemma s oproepen. Als openbaar ambtenaar moet de

4 4 JANUARI 2010 Nieuwsbrief Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders noblesse oblige (vervolg) gerechtsdeurwaarder boven alles het rechtsstatelijke kader als de voornaamste norm zien. De beroepsuitoefening resulteert dan niet in de basishouding dat alles wat niet verboden is, wel mag of kan. De gerechtsdeurwaarder behoort derhalve te handelen vanuit het besef dat hij de Staat vertegenwoordigt. Waarden gaan aan normen vooraf. Normen kunnen op een draagvlak rekenen indien de onderliggende waarden gezamenlijk worden gedeeld. Vier kernwaarden en ambtelijke plichten vloeien hier uit voort: Integriteit als fundament van een goede beroepsuitoefening in onafhankelijkheid en onpartijdigheid; Waakzaamheid ten aanzien van verschillende belangen met een vermogen tot empathie en inleving, medeverantwoordelijkheid voor de samenleving, fair play en wellevendheid; Professionaliteit als kenmerk van vakmanschap met prudentie, collegialiteit, transparantie, nauwgezetheid, betrouwbaarheid; Dienstbaarheid vermits de plicht tot service tot uiting komt in de ministerieplicht tegenover de individuele rechtzoekende en als fundament van de publieke taakvervulling. Verordeningen als normenkader Een duidelijk besef van de bijzondere rol in het rechtsbestel met de bijhorende waarden zal leiden tot duidelijke beroepsnormen. De Commissie duidt het als een belangrijk actiepunt aan dat de KBvG (lees NKGW) meer gebruik moet maken van een sturende en verordenende bevoegdheid die juist moet dienen als een tegenwicht tegen een onbeperkte marktwerking. Zo dient er onder meer een duidelijke codificerende normering te komen van bijvoorbeeld nevenwerkzaamheden, de mate van participatie in een kantoor door anderen dan gerechtsdeurwaarders en de mate van samenwerking met andere vormen van dienstverlening en de kwaliteit van de kantoororganisatie. De KBvG als publiekrechtelijke beroepsorganisatie kan niet louter een verzameling van concurrenten zijn, een middenstanderige ondernemersvereniging. Er moet een bereidheid zijn om kennis met elkaar te delen. De cultuur van onderling wantrouwen en mekaars vliegen vangen moet plaats maken voor de overtuiging dat gerechtsdeurwaarders gezamenlijk de kwaliteitsnorm en de beroepseer hoog houden. Het gilde moet de emanatie zijn dat het ambt onafhankelijk, integer en vakbekwaam wordt uitgeoefend. De interne organisatie van het beroep zelf moet daarom volledig democratisch en transparant functioneren met een proactieve interne communicatie, een deugdelijk huishoudelijk reglement en een permanente beroepsopleiding. Het publieke debat opzoeken De KBvG dient zich niet te beperken tot het vervullen van de secretariaatsfunctie van de beroepsgroep. Extern relaties onderhouden betekent de beroepsgroep goed neerzetten in het publieke debat en niet verkrampt of terughoudend zijn om contacten te onderhouden met andere spelers in het veld, zoals de advocaten, notarissen, de rechterlijke macht of de sociale organisaties. De gerechtsdeurwaarder heeft immers een sociaal-maatschappelijke functie. De beroepsorganisatie kan dus op haar beurt een belangrijke bijdrage leveren op het ontwerp inzake de certificeringsnormen voor de schuldhulpverlening, het commentaar op een recent Groenboek van de Europese Commissie inzake tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en op het eindrapport van de Commissie inzake burgerlijk procesrecht. De beroepsorganisatie moet proactief contact met de samenleving zoeken. De KBvG heeft daar zeker belang bij nu de beroepsgroep enerzijds geen spontane sympathie opwekt bij de gemiddelde burger, maar anderzijds wel van groot belang is als laatste schakel in de keten van de civiele rechtshandhaving, en dus dicht bij de burger staat. Gerechtsdeurwaarders hebben nog altijd met een negatief imago te maken. Ze worden vooral gezien als meedogenloze uitvoerders van gerechtelijke vonnissen, verantwoordelijk voor het afsluiten van gas en licht en voor huisuitzettingen. Het beeld van deurwaarder Dreverhaven uit Bordewijks roman Karakter uit 1937 blijft de beroepsgroep achtervolgen. Interne huishouding versterken De evaluatiecommissie is van oordeel dat de kwaliteit van de interne organisatie en werking van de KBvG dringend dient te verbeteren. Er moet verder geïnvesteerd worden in een professioneel apparaat met een kwalitatief hoogwaardig juridisch ondersteunend bureau met voldoende personele bezetting. Ook de kwaliteit van het bestuur en de debatcultuur moet verbeterd worden met open en gelegitimeerde besluitvormingsprocessen. Vage agenda s, zwakke leiding, rommelige debatten, casuïstische discussies tussen enkelen, zwijgers die ter vergadering wel merkten welke kant het opging en zich bij stemming naar de heersende opinie voegden, matige kennis van de beleidsdossiers, gebrek aan durf tegenover het bestuur, gebrek aan belangstelling voor de vraag waar de gerechtsdeurwaarder over 5 of 10 jaar zou moeten staan, gebrek aan moed in heikele kwesties knopen door te hakken, vrees, zoal geen tegenzin, de verordenende bevoegdheid van de ledenraad te gebruiken: dit tekende de eerste jaren in belangrijke mate de ledenraad van de KBvG en het verklaarde de bij veel leden levende gedachte dat de ledenraad (die kan vergeleken worden met de vaste raad bij ons) een irrelevant gezelschap vormde. De evaluatiecommissie stelt dat het bestuursniveau ten gronde moet opgekrikt worden door bv. opleiding en trainingen in debat- en vergadertechniek en scouten van kandidaat-bestuursleden met potentiële leiderscapaciteit en maatschappelijke betrokkenheid. Een intensiever contact met andere juridische beroepsgroepen is noodzakelijk en kan bijdragen aan het besef van de bijzondere positie die de gerechtsdeurwaarder inneemt in het rechtsbestel en aan de vorming van een homogeen beeld van de beroepsgroep. Belang van de debiteur Een bijzonder hoofdstuk besteedt de commissie aan de problematiek met de debiteur. Het is van rechtsstatelijk belang dat rechterlijke uitspraken ook daadwerkelijk ten uitvoer worden gelegd: wanbetaling mag vanuit het oogpunt van de rechtshandhaving nooit lonen. De recovery rate van de Nederlandse gerechtsdeurwaarder is behoorlijk positief. De marktwerking en de scherpere concurrentie bij incasso-activiteiten dwingt er toe om het de opdrachtgever naar zijn zin te maken, maar kent nauwelijks een prikkel om het belang van de schuldenaar zorgvuldig in het oog te houden. De schuldenaar is slechts het lij-

5 5 dend voorwerp van een exploot. Volgens de commissie bestaat de indruk dat de KBvG zich teveel vereenzelvigt met het belang van de opdrachtgever/schuldeiser. Omdat de gerechtsdeurwaarder als één van de eersten een problematische schuld ziet ontstaan, bestaat de indruk dat hier een waardevolle signaalfunctie onbenut blijft. Als monopolistisch functionaris in het rechtsbestel behoort de gerechtsdeurwaarder de belangen van beide partijen schuldeiser en schuldenaar in het oog te houden. De KBvG moet als beroepsorganisatie dit fundamenteel gegeven in alle omstandigheden voorop te stellen. De commissie verwijst naar een spraakmakende uitspraak van 28 juni 1991 in kortgeding van de voorzitter van de Rechtbank van Zwolle: Ander dan (de opdrachtgever) stelt, ben ik van oordeel dat de deurwaarder bij zijn ambtverrichtingen zich niet uitsluitend mag laten leiden door partijdige belangen van diens opdrachtgever. De deurwaarder is een door de Kroon benoemde en in die hoedanigheid beëdigde openbare ambtenaar, die ten dienste staat van de justitiabelen bij uitsluiting aan hem/haar opgedragen wettelijk vereiste rechtshandelingen verricht. Daaruit vloeit voort een dubbele verantwoordelijkheid van de deurwaarder. Enerzijds is hij aansprakelijk jegens zijn particuliere opdrachtgever, anderzijds is hij steeds een openbaar ambtenaar, die in het rechtsbestel een taak vervult ten behoeve van het algemeen belang. In een geval als het onderhavige uitvoering van een opdracht tot beslaglegging diende (de gerechtsdeurwaarder) derhalve niet alleen de instructies van zijn opdrachtgever uit te voeren, maar moest hij daarbij ook als openbaar ambtenaar met een eigen verantwoordelijkheid ervoor zorgen dat de rechtens te eerbiedigen belangen van de aspirantbeslagene niet in het gedrang kwamen. Het gevaar dat de gerechtsdeurwaarder nog enkel op commerciële en marktgedreven basis loopjongen wordt van zijn opdrachtgever is momenteel één van de grote ideologische spanningsvelden binnen het beroep. Een leuke passage in het rapport is waar onze confrater Jan Delva uitdrukkelijk in deze context wordt geciteerd: Het belang van de debiteur door de Vlaamse gerechtsdeurwaarder en lid van de Nationale Kamer J. Delva omschreven als de gerechtelijke patiënt leeft bij de meeste beroepsgenoten niet of nauwelijks. Wat dat betreft voelt de gerechtsdeurwaarder (en met hem ook de KBvG) de spanning die in het beroep ingebakken zit: ondernemer en ambtenaar tegelijkertijd. Het gaat in de praktijk van alledag om targets halen richting de (grote) opdrachtgevers, waaronder het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) en de Informatie beheer groep (IBG), die de gerechtsdeurwaarders tegen elkaar uitspelen. Deze grote opdrachtgevers kunnen gaan shoppen als de recovery rate bijvoorbeeld door een al te terughoudende c.q. nobele beroepsuitoefening tegenvalt. De harde realiteit is dat de aandacht voor het individuele geval tijd kost en tijd is nu eenmaal geld. Daardoor is maatwerk bij met name de grote kantoren nauwelijks meer mogelijk. Interesse in (en tijd voor) de concrete omstandigheden van de debiteur bestaat er bij de grotere kantoren steeds minder, zo bleek tijdens een hoorzitting met de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) en met het Landelijk Overleg Sociaal Raadslieden (LOSR). LOSR heeft bij de KBvG aangedrongen op betere voorlichting richting schuldenaren door middel van het gebruik van standaardformulieren in begrijpelijke taal en een meer expliciete verwijzing naar (schuld)hulpverlenende instanties. Centraal register beslagen Eén van de kernbladzijden van dit evaluatierapport is besteed aan de absolute noodzaak om een centraal register van beslagen in te richten, naar analogie van het debat rond het Centraal Register van Beslagberichten (CBB) zoals we dat in Bel-

6 6 JANUARI 2010 Nieuwsbrief Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders Bulkaanbieders en wurgcontracten uit den boze Het evaluatierapport geeft een aantal relevante beschouwingen over de kwalijke evolutie van tarievenoorlog binnen het beroep. Het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders ( Btag) is de referentiebasis. Rond de tarifering en kostenaanrekening van ambtshandelingen heerst er in Nederland een kritisch debat. Het regeringsprogramma ter bevordering van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit leidde na uitgebreid parlementair overleg tot een nieuw tariefnoblesse oblige (vervolg) gië ook kennen. Hier volgt in extenso deze sleutelpassage: Bijkomend probleem is dat de kennis over de debiteur met de komst van de landelijke ambtelijke bevoegdheid niet meer bij dezelfde behandelend gerechtsdeurwaarder geconcentreerd is, maar verspreid is geraakt over diverse gerechtsdeurwaarders die van elkaar niet weten dat de andere bij wijze van spreken gisteren ook al bij de debiteur langs is geweest. Overleg over een beslag en de consequenties daarvan was daarom vroeger eenvoudiger. Nu zijn er vaak meer gerechtsdeurwaarders in het spel en is het overzicht zoek. Voor een minnelijke regeling, laat staan voor een voorwaardelijke opheffing van een beslag, is overleg met vele partijen nodig. Dat kost allemaal tijd en geld en er bestaat een gerede kans dat de ene executie de andere in de wielen rijdt. Een zinloze opeenstapeling van beslagen moet worden voorkomen, zo is de Commissie van verschillende kanten voorgehouden. Dat kan bijvoorbeeld door een concentratie van beslagen bij de eerste beslaglegger die dan als coördinerend gerechtsdeurwaarder heeft te gelden. De noodzaak voor een centralisatie van kennis omtrent de debiteur in de ene of andere vorm is klemmender geworden. Dubbele beslagen op eenzelfde goed waren vroeger verboden, tegenwoordig is het normaal geworden, zelfs door dezelfde gerechtsdeurwaarder. Feit is wel dat de afgelopen twee decennia de schuldenproblematiek flink is gestegen en dat de betalingsmoraal is gedaald, dus dat het op zich begrijpelijk is dat er meer beslagen worden gelegd dan voorheen. Het vertrouwen in het handelsverkeer vergt dat er maatregelen worden genomen tegen een dalende betalingsmoraal. Een actieve incasso is daar een terecht onderdeel van. Dat überhaupt meer inzet van de gerechtsdeurwaarder wordt verlangd bij de handhaving van civiel- en bestuursrecht behoeft dus niet te verbazen. In dit verband heeft de (vorige) KBvG-voorzitter tijdens de hoorzitting beeldend opgemerkt dat met de verslechterde betalingsmoraal in Nederland een vonnis allang geen waardebon meer is, en terecht opgemerkt dat dat feit het werk van de gerechtsdeurwaarder lastiger maar ook (nog) belangrijker maakt dan voorheen. Merkwaardig is dat de commissie vermeldt: Er bestaat bij onze zuiderburen al langer een landelijke registratie van beslagen die bedoeld is om een ongewenste en onoverzichtelijke stapeling van beslagen en executiekosten te voorkomen. De oprichting van het Centraal Bestand van Beslagberichten dat tot op heden nog steeds niet is gerealiseerd! - is nu juist één van de fundamentele discussiepunten binnen de eigen Nationale Kamer! Toezicht en tuchtrecht Een gerechtsdeurwaarderskantoor behoort geen winkel van sinkel te zijn. Nevenwerkzaamheden van gerechtsdeurwaarders dienen altijd direct in het verlengde van hun kernfunctie te liggen. En die kernfunctie is het uitbrengen van dagvaardingen en andere betekeningen en de tenuitvoerlegging van executiorale titels. Incassowerkzaamheden zijn in beginsel met de kernfunctie verbonden. Het verkopen van handels- en persoonsinformatie, verzekeringen of het optreden als makelaar niet. De commissie maakt zich zorgen over de inflatie van nevenwerkzaamheden die een aantal grote Nederlandse gerechtsdeurwaarderskantoren combineren. Raadpleging van websites van kantoren maakt duidelijk dat kantoren nevenwerkzaamheden aanbieden op o.a. het terrein van opleidingen, management, consultancy, die weinig of niets te maken hebben met de kernfunctie van de gerechtsdeurwaarder. Daarnaast zijn enkele grotere kantoren allianties met incassobureaus aangegaan of hebben financiële belangen in incassobureaus verworven. Aard en omvang van alle al dan niet bezoldigde nevenbetrekkingen moeten worden gemeld aan de KBvG en moeten opgenomen worden in een officieel beroepsregister. De commissie stelt dat er geen plaats is voor èn èn,veeleer is het of of. Of men laat zich benoemen door de Kroon en aanvaardt daarmee dat de positie van de gerechtsdeurwaarder zich tegen menige nevenwerkzaamheid verzet. Of men kiest voor de vrijheid van het ondernemerschap met alle ondernemersrisico s van dien. Het statuut van vrije beroepsbeoefenaar kan nooit een vrijbrief zij voor belangenverstrengeling en vermenging van ambtelijke en nevenactiviteiten. De commissie wijst op de noodzaak van een duidelijk tuchtrechtelijk kader. Er werd een afzonderlijke hoorzitting gewijd aan de situatie bij het gerechtsdeurwaarderstuchtrecht, waarbij een meer genuanceerde uitbreiding van tuchtsancties wordt voorgesteld (van waarschuwing, berisping tot schorsing) en publicatie van de tuchtrechtelijke uitspraak als onderdeel van de sanctie geldt (bv. lancering van de website ). Een verhoogde kenbaarheid van de tuchtrechtelijke uitspraken kan een zuiverende werking hebben binnen de beroepsgroep en als dusdanig meer preventief bijdragen aan een breder gedragen professioneel normbesef. Klachten De commissie pleit tevens voor een duidelijk kader inzake beroepsethiek, die trouwens bij elke juridische beroepsbeoefenaar van binnenuit dient ontwikkeld te zijn. Een verscherpte concurrentie zet de dagelijkse praktijk onder druk. Er moeten omzetcijfers gehaald worden, het no cure, no pay systeem en informele tariefafspraken zetten de poort open voor een geperverteerd concurrentiemodel. Een verplichte cursus beroepsethiek, liefst aan de hand van veel casuïstieke tuchtrechtspraak, kan daar zeer behulpzaam bij zijn. Vanuit de beroepsorganisatie zou er ook een model van klachtenformulier voor de gemiddelde burger in begrijpelijke taal dienen ontwikkeld te worden, bij voorkeur in samenwerking met de sociale platforms en consumentenverenigingen. Een intern meldpunt van klachtencentrale dient door de beroepsorganisatie gecoördineerd te worden, zeker inzake de tarieven die bij de uitvoeringskosten gehanteerd worden. Naast klachten uitgaande van de burger is de KBvG als beroepsorganisatie ook het aanspreekpunt en adres voor klachten van administratieve aard en kan zelf als klager optreden. Een duidelijke deontologische code met aangepast tuchtrecht is dus een actuele noodzaak.

7 7 systeem. Naast de landelijke bevoegdheid en de vrijere vestiging werd het nieuwe stelsel gezien als een mogelijkheid om de concurrentie tussen gerechtsdeurwaarders te bevorderen. Het vaste schuldenaarstarief werd geïntroduceerd. Doch werd er tegelijk een zorgelijke evolutie zichtbaar waarbij de grotere spelers bulkovereenkomsten en wurgcontracten afsluiten met scherpe kortingen, in de hoop om grote opdrachtgevers aan het kantoor te binden. In een aantal gevallen wordt de gerechtsdeurwaarder gedwongen op omzet in te zetten. Hier gaat het niet meer om verhaal ten laste van de debiteur van kosten die in werkelijkheid niet gemaakt zijn, maar om de overname van kostenrisico door de gerechtsdeurwaarder. Scoort het kantoor niet conform het contract, dan blijft werk dat anders wel beloond zou zijn, onbeloond. Daarbij kan het contract ook dwingen tot langdurige voorfinanciering. In de permanente competitie met zijn beroepsgenoten laat de gerechtsdeurwaarder zich overhalen om de eisen van de opdrachtgever blindelings in te willigen, soms per saldo tot zijn schade. Drie zorgelijke trends tekenen zich af: het afsluiten met opdrachtgevers van bijzondere contracten met garantierendementen ; steeds grotere samenwerkingsverbanden met incassobureaus en verzekeringsmaatschappijen ; gedwongen voorfinanciering die risico s kan opleveren voor de liquiditeit. Bij deze interne concurrentie blijkt dat de grote opdrachtgevers de gerechtsdeurwaarders soms genadeloos tegen elkaar uitspelen. Zij gaan shoppen als de recovery rate, bijvoorbeeld door een in hun ogen al te terughoudende, casu quo nobele beroepsuitoefening, tegenvalt. Met ethiek hoog in het vaandel blijkt het lastig om scherp te concurreren. Maatwerk bij in het bijzonder de grote kantoren is nauwelijks meer mogelijk. Aandacht voor het individuele geval kost tijd en geld. Interesse in de debiteur bestaat er bij die kantoren evenmin. Kennis aangaande de debiteur is met de landelijke bevoegdheid verspreid over diverse gerechtsdeurwaarders. Door de grotere kantoren wordt geboden op debiteurenportefeuilles, met retourprovisie. Een groot ambtelijk volume is daardoor steeds meer noodzakelijk: zoveel mogelijk exploten betekenen, waarbij het zeker niet als een ramp wordt ervaren als de meeste debiteuren de deur niet opendoen. Vooral die kantoren zijn in staat door allerlei kortingen (prijsdumping), soms tot wel 40 %, grote opdrachtgevers binnen te halen. De commissie stelt dat het exploot niet een winstbron voor de eiser mag zijn. De tussenkomst van de overheid, die door middel van een exploot de civiele rechtshandhaving gestalte geeft, is een uiterste middel. Het tijdens de hoorzittingen geschetste scenario dat het executiebeleid harder wordt naarmate de marges kleiner worden, lijkt reëel. De gerechtsdeurwaarder moet een rechtvaardig rechtverschaffer zijn. Zijn ambitie om te incasseren is daaraan ondergeschikt. In het evaluatierapport wordt geconcludeerd dat de gemiddelde gerechtsdeurwaarder weliswaar een goede boterham verdient, maar gebukt gaat onder een fundamentele onzekerheid. Moet er nu geconcurreerd worden met of zonder beroepsethische beperkingen? Een heldere set van beroeps- en gedragsregels, die ook strikt gehandhaafd wordt, schept duidelijkheid voor iedereen. De KBvG behoort als beroepsorganisatie het baken te zijn voor de nobele beroepsgenoot. Dat is de gerechtsdeurwaarder die zichzelf als bijzonder ambtsdrager beperkingen oplegt, maar die aldus handelend nooit de concurrentie zal aankunnen met zijn collega, die zichzelf hoofdzakelijk of zelfs uitsluitend als ondernemer beschouwt en het niet zo nauw neemt met beroeps- en gedragsregels, voor zover die een zuiver commerciële beroepsopvatting in de weg staan. Tot zover een aantal van de voornaamste krachtlijnen uit dit omstandige evaluatierapport inzake de werking van het gerechtsdeurwaardersambt en de Koninklijke beroepsorganisatie (KBvG) in Nederland. Dit verslag is een uitermate interessante en inspirerende denkoefening om de stand van zaken binnen ons eigen korps te toetsen. Samenvatting: Godfried van de Perre

8 8 JANUARI 2010 Nieuwsbrief Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders De invorderingsindustrie Mythe of realiteit De Roeselaarse vrederechter kwam de laatste tijd meerdere keren in de media met een verontruste aanklacht omtrent wat hij in lapidaire termen afwisselend de booming business van de invorderingsindustrie of de schuldenindustrie noemt. In een interview verschenen in het weekblad Humo (nr van 8 december 2009) en eerder in een opiniestuk in De Morgen schetst hij een bewogen doch ook al te eenzijdig en bijwijlen populistisch getint beeld over de schuldenproblematiek en daaraan gekoppelde invorderingspraktijk. Nagels met koppen, doorspekt met spijkers op laag water. Vanuit de Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders (CVG) hebben we ook reeds voortdurend de aandacht gevestigd op de alarmerende toename van schulden bij gezinnen en bedrijven dat gaandeweg een sociaal en maatschappelijk probleem van eerste orde dreigt te worden. De kranten kopten de laatste weken met titels zoals Vrederechter zet elke dag 60 gezinnen uit huis. Dit jaar werden al dubbel zoveel Vlaamse gezinnen uit hun woning gedreven als in 2008 omdat ze de huur niet kunnen betalen. Terwijl 15 % van de Belgen moet leven van een inkomen onder de armoedegrens en het aantal collectieve schuldbemiddelingen op ruim ligt, een stijging met 14 %. Er is dus een schrijnende schuldenproblematiek die zich als kankergezwel uitzaait door agressieve verkoopstechnieken en opgefokte consumptiedrift in onze samenleving. Dit is een maatschappelijk fenomeen waar de gerechtsdeurwaarder ook dagelijks mee geconfronteerd wordt. De zogenaamde schuldenindustrie is dus geen oorzaak, maar een problematisch gevolg van deze maatschappelijke overconsumptie. In het interview met vrederechter Nolf lees je weinig of niets over de dieperliggende oorzaken van de schuldeninflatie. In ons rechtssysteem en sociale rechtsordening is het de regel dat wie schulden aangaat, deze ook moet terugbetalen. Dit handelsverkeer moet gebeuren op een rechtszekere, billijke en transparante manier. Andermaal worden gerechtsdeurwaarders steevast gelijkgeschakeld en in dezelfde zak gestoken met de commerciële (wan)praktijken van incassobureaus die meestal werken volgens het no cure, no pay -systeem. Vrederechter Nolf, zelf magistraat die deel uitmaakt van het gerechtelijk apparaat, weet goed dat de gerechtsdeurwaarder een openbaar ministerieel ambtenaar is, medewerker van het gerecht die ook ten dienste staat van de uitvoerende macht en alle rechtzoekende burgers. De gerechtsdeurwaarder oefent zijn ambt dus uit binnen een wettelijk kader waaronder het K.B. van 30 november 1976 over de tarifering van kosten. Dat hiermee alles koek en ei zou zijn, is hiermee niet gezegd en dat een aantal praktijken van gerechtsdeurwaarders ten stelligste betwist kunnen worden, is ook de stelling van de CVG, die opkomt tegen de dubieuze praktijken van sommige confraters. De CVG verzet zich tegen confraters die oneigenlijk gebruik maken van hun ambt om op commerciële leest geschoeide incassopraktijken op te zetten. Maar daarmee moeten alle gerechtsdeurwaarders niet over dezelfde kam geschoren worden. Het is duidelijk dat er in de minnelijke fase noch door een gerechtsdeurwaarder noch door een incassokantoor kosten kunnen en mogen aangerekend worden. De CVG is dan ook vurig voorstander van een meer transparante en eenduidige invorderingspraktijk. We hebben een nieuwe procedure inzake versnelde invordering uitgewerkt en pleiten voor een wetgevend initiatief om de gerechtelijke aanmaning strikt te definiëren tegenover de minnelijke incasso, zodat er meer duidelijkheid komt over de verhaalbaarheid van de kosten en de bemiddelingsfunctie inhoud krijgt. We pleiten tevens voor een laagdrempelig meldpunt waar rechtzoekende burgers wetsinbreuken of feitelijke misbruiken door gerechtsdeurwaarders in de uitoefening van hun ambt kunnen meedelen. Ook pleit de CVG voor het oprichten van een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van ons korps en de centra voor schuldbemiddeling die tot doel heeft voorstellen te formuleren ten aanzien van de politieke wereld om desgevallend wetgevend op te treden tegenover nutsbedrijven en tegen de sirenenzang van bepaalde kredietbedrijven in het kader van de strijd tegen de overmatige schuldenlast. Via bv. het makkelijk ondertekenen van loonoverdrachten komen ook werkende consumenten precies in de negatieve schuldenspiraal terecht. De meeste gerechtsdeurwaarders zijn beroepshalve het stootkussen tussen de rechtzoekende partijen, schuldeiser én schuldenaar. We beseffen dat deze rol van betekenende buffer onsympathiek en weinig mediatiek is. Veel van de aan het optreden van gerechtsdeurwaarders toegeschreven problemen zijn eigenlijk te wijten aan de houding van de opdrachtgevers/ schuldeisers. Daarom verwachten we van een maatschappelijk betrokken vrederechter zoals Jan Nolf wat meer correcte nuance in zijn betoog en zijn nobele inzet om onze rechtspraktijk op het terrein menselijker en toegankelijker te maken. Paul Bruloot, bestuurder CVG

9 9 In perspectief Het gerechtelijk landschap De minister van Justitie Stfaan de Clerck liet onlangs zijn tweeledige oriëntatienota van 130 pagina s over een nieuw gerechtelijk landschap verschijnen. Een eerste deel handelt over de rechterlijke organisatie en de vertegenwoordiging van de magistratuur. Een tweede nota handelt over de tucht, evaluatie en deontologie. Opvallend is dat er in deze oriëntatienota met geen woord gerept wordt over de gerechtsdeurwaarder als scharnier in de rechtsuitvoeringspraktijk. Sinds oktober 2009 kwamen 9 politieke partijen elke week samen in de Senaat om een akkoord te bereiken over de krachtlijnen voor een nieuwe architectuur en modernisering van het beheer van ons justitie-apparaat en een globale hervorming van het tuchtrecht. Deze werkgroep van 9 politieke partijen werd symbolisch de Atomiumwerkgroep genoemd, verwijzend naar de negen bollen van het gerestaureerde Atomium. Ondertussen is er één bol afgevallen, want de N-VA stapte uit dit overleg, omdat men van oordeel was dat het oorspronkelijk concept van de eenheidsrechtbank onvoldoende werd behouden. De minister van Justitie heeft inmiddels beslist de debatten voorlopig op te schorten om bijkomend tussentijds politiek overleg te organiseren, alvorens de debatten te hernemen. Het wordt derhalve een ware processie van Echternach met één stap vooruit en twee achteruit. This must be Belgium Staatsblad nog dikker De dikte van het Belgisch Staatsblad begint stilaan vormen aan te nemen van een ziekelijke obesitas. Voor 2009 ging het Staatsblad over de zegge en schrijve pagina s, een zevende dikker dan het jaar daarvoor. Als elke Belg geacht wordt de wet te kennen, dan is dit wel een meer dan virtueel, zeg maar kafkaïaans niveau en blijkt de regeldrift de overheden in dit land stilaan onverzadigbaar. Concreet zou dit betekenen dat we elke werkdag gemiddeld 200 bladzijden met allerhande nieuwe regeltjes in de vorm van wetten, Koninklijke besluiten, decreten, verordeningen, reglementen, enz. op ons zien afkomen. Date met deurwaarder.. In De Morgen van 17 december 2009 werd een originele Russische invorderingsmanier uit de doeken gedaan. We citeren: In Rusland zetten gerechtsdeurwaarders voortaan hun knapste medewerkers in als lokvogels voor wanbetalers. De aantrekkelijke vrouwen zullen, met behulp van foto s, op het internet doelbewust contact zoeken met gezochte schuldenaars. Als er een afspraakje tot stand komt, slaat de val dicht. De ambtenaren hebben bij dit romantisch etentje op restaurant al een resem debiteuren laten arresteren. Als de schuldenaren gevat werden, namen de ambtenaren hun auto en hun rijbewijs of hun jachtvergunning in beslag. Op die manier proberen ze de mannen te bewegen om hun rekeningen te betalen. Door de crisis is het aantal Russen met schulden serieus gestegen. Of, hoe men van de nood een deugd maakt. Schuldencentrale In het aankondigingbeleid van minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne werd een goed jaar geleden de zogenaamde schuldencentrale aangekondigd, een zwarte lijst van wanbetalers. Zo liet althans de minister verstaan in De Zondagskrant van 20 december 2009: We werken aan de uitbouw van een schuldencentrale die een signaal geeft als een consument omvangrijke schulden heeft. Voordat kredietgevers een nieuwe lening toekennen, willen we ze een knipperlichtsignaal geven wanneer de aanvrager van het krediet al omvangrijke schulden heeft. Om dat te realiseren moet de bestaande kredietcentrale van de Nationale Bank worden omgevormd. We wachten nog een studie af van de Nationale Bank die onderzoekt of schulden bij mobiele telefoonoperators een indicatie zijn van toekomstige problemen met kredieten. De studie wordt begin 2010 afgerond. In de strijd tegen de overmatige schuldenlast moet men inderdaad beschikken over een centraal punt van gegevens en indicaties die de consument enigszins beschermt. Schulden aan ziekenhuizen, energieleveranciers of telefoonmaatschappijen nemen hand over hand toe. Als een consument al moeilijkheden heeft om de eindjes aan elkaar te knopen voor basisuitgaven zoals verwarming of telefoon, dan moet er absoluut vermeden worden dat hij door het aangaan van een nieuwe lening nog dieper in de problemen en in een schuldenspiraal komt. In het najaar 2009 keurde de Ministerraad een wetsontwerp goed voor een meer accurate consumentenbescherming. Zo zal bijvoorbeeld de bedenktijd bij het afsluiten van een krediet stijgen van 7 naar 14 dagen en wordt het cash uitbetalen van een lening verboden. Geld lenen, kost ook geld. Elke dag 60 gezinnen uit huis gezet De Standaard van 30 november 2009 trok de aandacht met een alarmerende blikvanger: Vrederechter zet elke dag 60 gezinnen uit huis. Tijdens het jaar 2008 werd volgens de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) gezinnen uit hun woning gezet. Dat zijn er 207 per week of 30 per dag. Voor 2009 gaat men naar een verdubbeling: 60 uitzettingen per dag. Het aantal wanbetalingen neemt drastisch toe: een verdubbeling van het aantal procedures van eigenaars tegen wanbetalers, waarbij in 90 procent van de gevallen dergelijke procedure leidt tot uitzetting op bevel van de vrederechter. Het zijn vooral uitkeringsgerechtigden die uit huis worden gezet. Een onmiskenbaar teken van groeiende armoede. Jaarrecord faillissementen In 2008 werden er faillissementen uitgesproken, toen een absoluut jaarecord. Voor het jaar 2009 ligt de teller nog heel wat hoger: eind november waren er al bedrijven over de kop gegaan, een stijging tegen het voorgaande jaar met 13,35 procent. Alleen reeds in september 2009 werden er in één maand tijd falingen genoteerd, de zwaarste maand ooit. Het zijn vooral de horeca, de transportsector en de telecommunicatie die zware klappen incasseren. Op 11 maanden tijd ging er binnen de horecasector per 33 actieve ondernemingen één over de kop. Binnen de wereld van het wegtransport één op 39 en binnen de telecommunicatiebranche één per 41. De eerste 11 maanden van 2009 kwamen er jobs op de tocht te staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever, een stijging van 21 % tegenover het voorgaande jaar.

10 10 JANUARI 2010 Nieuwsbrief Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders Algemene vergadering 14 december 2009 Op maandag 14 december 2009 hield de CVG met een ruime opkomst van de leden haar statutaire algemene vergadering in Sint-Niklaas. Waarnemend voorzitter Marc Brackeva deed namens voorzitter Guido Discart het welkomstwoord dat we hier in grote lijnen weergeven: Vooreerst namens de ganse Raad van Bestuur van de CVG hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid. Het is in moeilijker tijden dat aanwezigheid en betrokkenheid van u allen een riem onder het hart zijn voor al degenen die willen nadenken over ons beroep en ons korps. Deze Algemene Vergadering biedt de gelegenheid om terug te blikken op een werkjaar dat voor ons korps zeer bizar en onheilspellend is verlopen, zeg maar een crisisjaar voor ons beroep. Het is zeer merkwaardig dat er zo weinig naar de grond van de zaak is gegaan in hetgeen zich dit jaar heeft afgespeeld. Daarmee is het nuttig om eerst nog even een stukje recente historiek te schetsen om des te beter te kunnen vatten wat er allemaal op het spel staat. Daarna wil ik nog eens de hoofdlijnen van het inhoudelijk debat aanduiden en de rol hierbij van de CVG. En dan ten slotte, last but not least, wat met de toekomst, onze toekomst van het beroep? Eerst een stukje historiek. Eén van de voornaamste doelstellingen bij de oprichting van de CVG, nu al 10 jaar geleden, was de medewerking aan de uitbouw van een elektronisch platform binnen ons beroep en ons korps. Het is vanuit de CVG dat de moeizame tocht werd aangevat om het GSB-project (de zogenaamde Gerechtsdeurwaarders Service Bus) op zijn poten te zetten. Dit heeft bloed, zweet en tranen en ook heel wat euro s gekost. Op het ultieme moment dat het GSB-platform eindelijk in zijn operationele fase kwam, hebben we dan de ganse campagne meegemaakt die in de schoot van de Nationale Kamer tot een ware paleisrevolutie heeft geleid. We willen daar niet meer op terug komen. Gedane zaken nemen geen keer. En we gaan hier niet meer opnieuw aan de klaagmuur gaan staan of met modder gooien. Het enige wat ons als CVG interesseert, is de toekomst van ons beroep en ons korps de nodige zuurstof geven. En het is niet enkel vandaag dat we zeggen dat rond een leefbare toekomst van ons beroep zware vraagtekens en een dikke mist hangen. Dit is ook altijd de bottom-line geweest waar onze stichter-voorzitter Guido Discart zich met hart en ziel voor ingezet heeft. Met grote bezorgdheid heeft hij steeds gehamerd op de geloofwaardige en concrete tot stand komen van het GSBproject, samen met het reeds te lang aanslepende pleidooi rond een nieuw geactualiseerde statuut en deontologische code, die ook vanuit de politiek reeds geruime tijd werden en worden gevraagd en hoe dan ook zullen ingevoerd worden. We hebben vanuit de CVG in de zomer van 2007, bij het aantreden van de nieuwe federale regering, een duidelijk memorandum, ons 10-punten programma, naar buiten gebracht. Dit is en blijft onze bijbel. En als we de huidige maatschappelijke evolutie bekijken, kunnen we niet anders dan vaststellen dat onze analyse en de voorstellen van ons 10-punten-programma juist en correct zijn. Dat zien we ook in het dossier rond de schuldenproblematiek en de armoedebestrijding, dat de laatste maanden als een probleem van eerste orde in allerhande media naar voor wordt geschoven. Wat ook betekent dat we collectief als korps van gerechtsdeurwaarders niet blind kunnen blijven voor dit fenomeen en dat de politiek en het sociaal-maatschappelijk middenveld van ons korps als cruciale speler binnen de rechtsuitvoering ook een standpunt en een visie verwacht. We moeten niet negeren dat we momenteel binnen de Nationale Kamer in een ondoorzichtig kluwen en in een weinig verheffend schouwspel zijn beland. Het is niet de CVG en haar bestuursleden die oorzaak zijn van de huidige malaise binnen de Nationale Kamer. Integendeel. Maar nogmaals, we gaan ons niet wentelen in weinig productieve achterhoedegevechten. Wellicht zullen sommigen ons verwijten dat we te braaf, te mak en te naïef zijn geweest bij het interne dispuut binnen de Nationale Kamer. Daarvoor is deze vergadering nogmaals van groot belang omdat we hier-en-nu willen in open debat gaan omtrent de huidige gang van zaken en over wat er de komende maanden op het spel staat. We zien de CVG méér dan ooit als een positieve hefboom om de toekomst van ons korps mee veilig te stellen en groeikansen te geven. In deze context willen we u dan ook meedelen dat we vanuit de CVG het GSB-project dat door confrater Patrick Van Buggenhout met een enorme inzet praktisch op de rails werd gezet en dat momenteel ook effectief functioneert, zullen en willen verder zetten en als operationeel e-platform aan alle confraters die er in geloven en blijven geloven aanbieden om er mee in te participeren. Want dat is nu ook voor buitenstaanders de onbegrijpelijke paradox van gans het verhaal: het GSB-project marcheert, de machine is operationeel, en het blijft ons nog steeds een raadsel waarom deze moest sneuvelen en waarom er zogenaamd tabula rasa werd gemaakt. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Maar we willen positief blijven en laten we hopen dat nu de storm wat gaan liggen is, dat ook van de andere kant van de barricaden, wijsheid, redelijkheid en inzicht terug de bovenhand zullen halen, en dat het collectieve belang wordt nagestreefd. En hierbij is de meest logische uitgangspositie, ook ten overstaan van het kabinet Justitie en de politieke besluitvormers, dat er één GSB-platform door ons korps zou worden gehanteerd en één gezamenlijke visie op de toekomst van ons beroep zou worden geformuleerd, in plaats van de gespreide slagorde waar we in verzeild zijn. Mag ik bij deze dus nogmaals een oproep doen om méér dan ooit de CVG te blijven steunen. Vergeet niet dat uw steun onze inzet betekent, in het belang van ons allemaal. Minder dan ooit zullen we afhaken. Het is in tijden van crisis dat de ware verhoudingen immers naar boven komen. En mag ik jullie nogmaals bedanken voor uw aanwezigheid en uw belangstelling. De agenda van de algemene vergadering werd verder toegelicht met het verslag van de penningmeester van de CVG, Jan Eyskens over het voorbije werkjaar. Tevens werd het huidige

11 11 bedrag van de lidgelden voor het komende werkjaar 2010 gehandhaafd. De waarnemend voorzitter deed tevens een oproep tot het indienen van nieuwe kandidaturen voor de Raad van Bestuur van de CVG. Gezien de animositeit die rond zijn persoon werd georkestreerd, besloot Patrick Van Buggenhout als bestuurder ontslag te nemen omdat hij de sereniteit rond de CVG niet in het gedrang wenst te brengen. Voorts werd op deze algemene vergadering door Marc Brackeva nog verder toelichting gegeven omtrent een verdere doorstart van een alternatief GSB-platform met behoud van authentieke bron waarbij een aantal kantoren het initiatief nemen. Francis Snoeck gaf uitleg over de nieuwe en geactualiseerde editie van de Codex Gerechtsdeurwaarders 2010 die in voorbereiding is in samenwerking met Knops Publishing, in opvolging van de succesvolle eerste codex-editie van Woordvoerder van de CVG, Godfried van de Perre gaf als extern waarnemer een aantal kanttekeningen en observaties bij wat zich binnen het korps de voorbije maanden heeft afgespeeld en waarschuwde voor een nefaste impact van de interne spanningen en verdeeldheid en het onbegrip bij het politieke milieu en het middenveld. Tevens volgden er nog een aantal punctuele vragen van CVG-leden. Zoals gebruikelijk werd deze algemene vergadering afgesloten met een geanimeerde nababbel tussen pot en pint. De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van de CVG wensen eenieder een sprankelend en voorspoedig We hopen dat binnen ons korps de rede, verstandhouding en samenwerking terug de bovenhand halen. Een sterk en samenhangend korps is niet ieder zijn zaak, maar is allen onze zaak. Dat is het streefdoel van de CVG voor dit nieuwe werkjaar 2010.

12 12 JANUARI 2010 Nieuwsbrief Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders Betekenen in strafzaken: omgezet in wetsvoorstel In het Memorandum van juni 2007 aan de Regering met het 10 punten-programma dat de prioritaire beleidsprioriteiten van de CVG weergeeft, staat als derde punt vermeld: de wijze van betekenen in strafzaken (correctionele en politiezaken) gelijk laten sporen met de burgerlijke betekeningwijze: de gerechtsdeurwaarders zijn samen met de politie vragende partij om de archaïsche wijze van betekenen in strafzaken af te schaffen en deze akten op dezelfde wijze te doen als thans de burgerlijke akten; hiermee ontlast men de lokale politie van heel wat administratief-gerechtelijke taken. Onder impuls van de CVG en confraters-cvg-bestuurders Patrick Van Buggenhout en Francis Snoeck is er momenteel bij de bevoegde Commissies Justitie een wetsvoorstel ter bespreking tot invoering van de burgerlijke betekeningwijze in strafzaken (wetsvoorstel met nummer 1211 tot opheffing van artikel 37 en wijziging van de artikelen 38, 44 en 46 van het Gerechtelijk Wetboek wat de betekening in strafzaken betreft). Vanuit de CVG werd er voor het aanhangig maken van dit wetsvoorstel veelvuldig overleg gepleegd met de lokale politiediensten en met het expertise netwerk van het college van procureur-generaals, die mede de gelijkschakeling van betekeningwijze van strafzaken met de burgerlijke betekeningwijze ondersteunden. Dit is een concrete stap vooruit in een meer efficiënte rechtsuitvoering. Het is dan ook met enige fierheid dat de CVG dit wetsvoorstel dat in de laatste rechte lijn naar een plenaire stemming zit, kan aankondigen.

Samenvatting. Achtergrond

Samenvatting. Achtergrond Achtergrond Gerechtsdeurwaarders verrichten ambtelijke handelingen op het terrein van het civiele recht: van het betekenen van dagvaardingen, vonnissen en andere mededelingen aan belanghebbenden, tot en

Nadere informatie

Memorandum. van de vzw Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders

Memorandum. van de vzw Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders vzw Nekkerspoelstraat 55 2800 Mechelen Telefoon 03-886 51 77 kantoor Discart 03-218 28 00 kantoor Brackeva 015-21 95 75 kantoor Van Lierde Fax 015-21 02 12

Nadere informatie

Reactie van de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incassoondernemingen (NVI) op het wetsvoorstel wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet.

Reactie van de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incassoondernemingen (NVI) op het wetsvoorstel wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet. Reactie van de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incassoondernemingen (NVI) op het wetsvoorstel wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet. De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen

Nadere informatie

Ook bij de deurwaarde staat de tijd niet stil. Naam: Michel van Leeuwen Functie: directeur/gerechtsdeurwaarder

Ook bij de deurwaarde staat de tijd niet stil. Naam: Michel van Leeuwen Functie: directeur/gerechtsdeurwaarder Ook bij de deurwaarde staat de tijd niet stil Naam: Michel van Leeuwen Functie: directeur/gerechtsdeurwaarder Actuele ontwikkelingen Wijzigingen gerechtsdeurwaarderswet Invoering regelgeving BLOS Beperking

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

IN OPDRACHT VAN STRUYCKEN ADVOCATEN. De gerechtsdeurwaarder en de betekening van het proces-verbaal.

IN OPDRACHT VAN STRUYCKEN ADVOCATEN. De gerechtsdeurwaarder en de betekening van het proces-verbaal. IN OPDRACHT VAN STRUYCKEN ADVOCATEN De gerechtsdeurwaarder en de betekening van het proces-verbaal. Geschreven door: Iman Adeel Datum: 5 november 2015 Inhoudsopgave 1. De gerechtsdeurwaarder 1.1 Wat doet

Nadere informatie

mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat

mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat Aansprakelijkheid & schuldhulpverlening aan (ex)ondernemers BRONNEN VAN AANSPRAKELIJKHEID Onrechtmatige daad (6:162 BW) Tekortschieten in nakoming verbintenis

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 62784 10 november 2017 Advies Raad van State inzake Besluit houdende regeling van de wijze van tenuitvoerlegging van beslissingen

Nadere informatie

WIK (Wet Incassokosten)

WIK (Wet Incassokosten) WIK (Wet Incassokosten) Per 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Wat moet u weten? In de WIK wordt de verschuldigdheid van de incassokosten wettelijk vastgelegd. De rechter mag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF van de CONFERENTIE van VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS

NIEUWSBRIEF van de CONFERENTIE van VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS NIEUWSBRIEF van de CONFERENTIE van VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS Op maandag 11 maart 2002 hield de Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders een Algemene Vergadering en informele drink in de Stadsschouwburg

Nadere informatie

Involon Incasso & deurwaarderssymposium. 29 juni Wilbert van de Donk Voorzitter KBvG

Involon Incasso & deurwaarderssymposium. 29 juni Wilbert van de Donk Voorzitter KBvG Involon Incasso & deurwaarderssymposium 29 juni 2016 Wilbert van de Donk Voorzitter KBvG Actuele ontwikkelingen en de KBvG Thema s: Gewijzigde Gerechtsdeurwaarderswet per 1 juli 2016 Beleidsplan KBvG 2016-2020

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. versie 3.7 januari 2012

GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. versie 3.7 januari 2012 GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken versie 3.7 januari 2012 Op verzoek van de Raad voor de rechtspraak en onder de verantwoordelijkheid van de landelijke

Nadere informatie

Gedragsregels van de Raad van Advies van Sint Maarten Omtrent de handhaving van de onafhankelijkheid van de Raad en de kwaliteit van zijn adviezen

Gedragsregels van de Raad van Advies van Sint Maarten Omtrent de handhaving van de onafhankelijkheid van de Raad en de kwaliteit van zijn adviezen I. Inleiding Gedragsregels van de Raad van Advies van Sint Maarten Omtrent de handhaving van de onafhankelijkheid van de Raad en de kwaliteit van zijn adviezen De Raad van Advies streeft na de beginselen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Uw teamgenoot in creditmanagement

Uw teamgenoot in creditmanagement Uw teamgenoot in creditmanagement [een perfecte uitrusting] U heeft er als onderneming of overheidsinstelling ongetwijfeld mee te maken: klanten die niet op tijd betalen. Vervelend, want het kost veel

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Klantafspraken en de gevolgen voor de berekening van de bewaarplicht.

Klantafspraken en de gevolgen voor de berekening van de bewaarplicht. Meningsuiting De berekening van de bewaarplicht in geval sprake is van bijzondere klantafspraken. Inleiding D e gerechtsdeurwaarders zorgen er in ons rechtssysteem voor dat dagvaardingen, vonnissen en

Nadere informatie

Tuchtrecht voor gerechtsdeurwaarders. Martin Scharenborg

Tuchtrecht voor gerechtsdeurwaarders. Martin Scharenborg Tuchtrecht voor gerechtsdeurwaarders Martin Scharenborg Dit boek maakt deel uit van de serie tuchtrecht: Tuchtrecht voor accountants (isbn 9789463185905) Tuchtrecht voor gerechtsdeurwaarders (isbn 9789463185929)

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

Zachte aanpak of...incasso met pit!

Zachte aanpak of...incasso met pit! Zachte aanpak of......incasso met pit! GERECHTSDEURWAARDERS I INCASSOSPECIALISTEN I JURISTEN Wij zijn Hofman s, Incassospecialisten en Juristen. Hofman s, Incassospecialisten en Juristen is een toonaangevend

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Noblesse Oblige. Commissie evaluatie Koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders (Artikel 85 Gerechtsdeurwaarderswet)

Noblesse Oblige. Commissie evaluatie Koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders (Artikel 85 Gerechtsdeurwaarderswet) Noblesse Oblige Commissie evaluatie Koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders (Artikel 85 Gerechtsdeurwaarderswet) Ten Geleide Op 11 juli 2007 heeft de Staatssecretaris van Justitie besloten

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EUROPA - ADR A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/SL/AS A D V I E S over DE RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Nadere informatie

Regel 2 De zaakwaarnemer dient te vermijden dat zijn vrijheid en onafhankelijkheid in de uitoefening van zijn beroep in gevaar zouden kunnen komen.

Regel 2 De zaakwaarnemer dient te vermijden dat zijn vrijheid en onafhankelijkheid in de uitoefening van zijn beroep in gevaar zouden kunnen komen. De gedragsregels brengen hedendaagse maatschappelijke normen en waarden onder woorden die naar de heersende opvatting van ProAgent behoren te worden inachtgenomen bij de uitoefening van het beroep van

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer

REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer 1. Definities: 1.a. de Stichting: De statutair te Utrecht gevestigde stichting: Stichting Rentmeesterskamer, hierna ook aan te duiden

Nadere informatie

Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Gedragsregels voor de MfN-registermediator Gedragsregels voor de MfN-registermediator Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij dienen tevens als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER. Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van:

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER. Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van: GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van: destijds toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder te, thans gerechtsdeurwaarder

Nadere informatie

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV:

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV: Vrij beroep 1/ België Wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De ledenraad van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG),

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De ledenraad van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4928 31 maart 2010 Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit De ledenraad van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Statuut van Onafhankelijkheid

Statuut van Onafhankelijkheid Statuut van Onafhankelijkheid Zoals laatstelijk gewijzigd en vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs ingevolge artikel 6 lid 2 en artikel 12 lid 3 van de statuten van

Nadere informatie

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2011 1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2. Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit KLACHT Bij brief van 2010,

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het Bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg op 27 september 2017 2017 1 Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 467 Oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van de mens) Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN Ontvangen

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE GEDRAGSREGELS

REGLEMENT HOUDENDE GEDRAGSREGELS REGLEMENT HOUDENDE GEDRAGSREGELS als bedoeld in artikel 19 van de statuten van de Stichting VRT - Verenigd Register van Taxateurs (de stichting), gevestigd te Rotterdam. Inleiding Blijkens artikel 2.1.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 222 Wet van 25 mei 2009 tot wijziging van de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt in verband met het verruimen van de mogelijkheden tot

Nadere informatie

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ;

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ; De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer 1700033154; overwegende, dat - de behoefte bestaat een interne klachtenadviesprocedure

Nadere informatie

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay gezocht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. XS to XL Incasso is een dynamisch, sterk groeiend incassobureau. U vindt ons in Leerdam en Woerden.

Nadere informatie

Aan : Leden, Ledenraad, bestuur en commissie wetgeving van de KBvG Betreft : wijziging Gerechtsdeurwaarderswet d.d.

Aan : Leden, Ledenraad, bestuur en commissie wetgeving van de KBvG Betreft : wijziging Gerechtsdeurwaarderswet d.d. REACTIE Aan : Leden, Ledenraad, bestuur en commissie wetgeving van de KBvG Betreft : wijziging Gerechtsdeurwaarderswet d.d. : 16 oktober 2013 Inleiding 1. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N BEROEPSREGL - Onthaalouders A08 Brussel, 25.06.2009 MH/BL/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE UITSLUITING VAN DE BEROEPSACTIVITEIT

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling

Nadere informatie

Invordering Onbetwiste Schulden (IOS)

Invordering Onbetwiste Schulden (IOS) Invordering Onbetwiste Schulden (IOS) artikel 1394/20 tot en met 1394/27 Gerechtelijk Wetboek Engelse Wandeling 2K5 8500 KORTRIJK Openingsuren: Elke werkdag van 8-12 uur en van 13u30-17 uur Telefoon: 056

Nadere informatie

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Beslissing als bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet in de zaak met nummer 135.2003 van: [ ], wonende te [ klaagster, ], Duitsland, tegen: [

Nadere informatie

Voor de Raad van State als adviseur en bestuursrechter is het van. belang zicht te hebben op wat er leeft in de werelden van recht,

Voor de Raad van State als adviseur en bestuursrechter is het van. belang zicht te hebben op wat er leeft in de werelden van recht, Inleiding Vice-President Raad van State tijdens de bijeenkomst van een delegatie van de Raad met de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling donderdag 12 februari 2009 Dames en heren, Voor de Raad van State

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 324 Besluit van 4 juli 2001, houdende nadere regels met betrekking tot het aantal toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders en de duur van de

Nadere informatie

Klachtenmanagement bij lokale besturen Juridische en organisatorische context. 25 oktober 2007

Klachtenmanagement bij lokale besturen Juridische en organisatorische context. 25 oktober 2007 Klachtenmanagement bij lokale besturen Juridische en organisatorische context 25 oktober 2007 Inhoud 1. Situering klachtenbehandeling 2. Juridische context 3. Draagvlak? 4. Conclusies 2 1. Situering klachtenbehandeling

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Het is niet toevallig dat juist

Het is niet toevallig dat juist Nieuws Jaargang 6 - nr. 2 brief Driemaandelijks - Juni 2007 BELGIE P.B. 1750 LENNIK 1 BC 5759 Afgiftekantoor 1750 Lennik 1 - P.309387 EDITORIAAL DOOR GUIDO DISCART Deugdelijk Bestuur Conferentie van Vlaamse

Nadere informatie

Zachte aanpak of...incasso met pit!

Zachte aanpak of...incasso met pit! Zachte aanpak of......incasso met pit! GERECHTSDEURWAARDERS I INCASSOSPECIALISTEN I JURISTEN Wij zijn Hofman Gerechtsdeurwaarders, Incassospecialisten en Juristen. Hofman Gerechtsdeurwaarders, Incassospecialisten

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland.

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland. Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederlan Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Commissie: de Geschillencommissie; Stichting Deurwaarders Collectief

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

POSITION PAPER GEDRAGSCODE

POSITION PAPER GEDRAGSCODE POSITION PAPER GEDRAGSCODE DE BNA GEDRAGSCODE: WAARDEVOL VOOR ZOWEL OPDRACHTGEVER, SAMENLEVING ALS ARCHITECTENBRANCHE ZELF Integriteit en transparantie zijn onderscheidende kernmerken voor modern ondernemerschap.

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Artikel 1. Toepassingsgebied: A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso verstrekte opdrachten

Nadere informatie

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Het deskundigenonderzoek neemt in de burgerlijke procedure een belangrijke plaats in. Hoewel de rechters niet verplicht zijn

Nadere informatie

Gedragscode NVM bestuurders

Gedragscode NVM bestuurders De NVM is een organisatie met aanzienlijke financiële en maatschappelijke belangen. Dat schept verantwoordelijkheden voor de landelijke bestuurders (Algemeen bestuur en vakgroepbesturen). Het Algemeen

Nadere informatie

Hilversum, 14 oktober 2015 Betreft: reactie doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht Gerechtsdeurwaarders (34145) Onze ref.:db.

Hilversum, 14 oktober 2015 Betreft: reactie doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht Gerechtsdeurwaarders (34145) Onze ref.:db. Aan de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal per e-mail cie.vj@tweedekamer.nl Hilversum, 14 oktober 2015 Betreft: reactie doorberekening kosten

Nadere informatie

11-521 RvT Zwolle. Taxatie als deskundige. Noodzaak van plaatselijke bekendheid.

11-521 RvT Zwolle. Taxatie als deskundige. Noodzaak van plaatselijke bekendheid. 11-521 RvT Zwolle DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR Brussel, 25 juni 2002 AXM_advies 2. ADVIES 1. INLEIDING De SERV werd op 13 juni 2002 om advies gevraagd over het ontwerp van

Nadere informatie

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat.

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat. Gedragscode Prins Claus Fonds 3 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2002 Zo zijn onze manieren! Inleiding Een gedragscode voor het Prins Claus Fonds dient rekening te houden met de aard van de organisatie, het

Nadere informatie

Uw partner in creditmanagement

Uw partner in creditmanagement Uw partner in creditmanagement In-Kas Intermediair In-Kas Intermediair is van mening dat u het geld beter In-Kas kunt hebben dan uitstaan bij uw klant dan wel debiteur. Intermediair staat voor bemiddelen

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat gerechtsdeurwaarder X het vonnis van de kantonrechter d.d. 18 december 2007 heeft betekend, terwijl hij verzoeker niet eerst heeft uitgenodigd dan wel heeft

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit: directoraat-generaal Veiligheid Personeel & Materieel CONCEPT Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van DGV Politie/Personeel en Materieel, houdende invoering van de Tijdelijke regeling functieonderhoud

Nadere informatie

Gedragsregels. Oud nieuw Algemeen. door het kerkgenootschap gestelde regels. zijn kerkgenootschap gestelde regels.

Gedragsregels. Oud nieuw Algemeen. door het kerkgenootschap gestelde regels. zijn kerkgenootschap gestelde regels. Gedragsregels Oud nieuw Algemeen 1. De predikant is persoonlijk verantwoordelijk voor de 1. De predikant is persoonlijk verantwoordelijk voor de invulling en uitoefening van zijn ambt binnen de door invulling

Nadere informatie

Deurwaarder 2.0. Arno Flanderijn Gerechtsdeurwaarder. Heeft de gerechtsdeurwaarder een houdbaarheidsdatum?

Deurwaarder 2.0. Arno Flanderijn Gerechtsdeurwaarder. Heeft de gerechtsdeurwaarder een houdbaarheidsdatum? Deurwaarder 2.0 Arno Flanderijn Gerechtsdeurwaarder Heeft de gerechtsdeurwaarder een houdbaarheidsdatum? INLEIDING Gerechtsdeurwaarder anno 2017 Veranderingen, bedreigingen en kansen Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Gedragsregels voor de MfN-registermediator Gedragsregels voor de MfN-registermediator Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij dienen tevens als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf

Nadere informatie

INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN. Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder

INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN. Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder 01 Elke onbetwiste schuld die een geldsom tot voorwerp heeft

Nadere informatie

Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling.

Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling. Onafhankelijkheid. Belangenverstrengeling. Klagers hebben een woning gekocht die beklaagde in verkoop had. Voordat de woning aan klagers verkocht werd, was met andere gegadigden ook al een koopovereenkomst

Nadere informatie

De Kluijver Actief voor uw zaak

De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver. Actief voor uw zaak Actie ondernemen op een factuur die te lang uitstaat? Dan wordt het tijd voor De Kluijver. De Kluijver in Alphen aan den Rijn is al vele

Nadere informatie

No.W /II 's-gravenhage, 19 juni 2014

No.W /II 's-gravenhage, 19 juni 2014 ... No.W03.14.0103/II 's-gravenhage, 19 juni 2014 Bij Kabinetsmissive van 24 april 2014, no.2014000816, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 35 Besluit van 12 januari 2016, houdende regeling van enkele onderwerpen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van beslissingen van de tuchtrechter

Nadere informatie

Reactie op internetconsultatie: Wijziging Arbobesluit i.v.m. het stellen van regels aan de raadpleging van een andere bedrijfsarts (second opinion)

Reactie op internetconsultatie: Wijziging Arbobesluit i.v.m. het stellen van regels aan de raadpleging van een andere bedrijfsarts (second opinion) Datum 19 december 2016 Aan De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.k.n. Van Coen van der Veer, lid Dagelijks Bestuur FNV Contact: Rik van Steenbergen (rik.vansteenbergen@fnv.nl) Onderwerp Reactie

Nadere informatie

Ervaringen Gevarieerd. De oefening werkt het beste bij organisaties of teams die in beweging zijn.

Ervaringen Gevarieerd. De oefening werkt het beste bij organisaties of teams die in beweging zijn. HANDOUT MANAGEMENTGODEN VRAGENLIJST 1 Tijd: 2 uur 20 minuten. Doelen O Deelnemers bewust maken van de organisatie of teamcultuur waarin ze werken. O Hen bewust maken van het soort cultuur dat ze wensen.

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren Presentatie Credit Expo 7 november 2013 Patrick Vergauwen, Gedelegeerd-Bestuurder Credit Management & Advice nv Basis van het contractueel recht (relatie verkoper en koper): - Code Napoleon - Burgerlijk

Nadere informatie

INTEGRITEITSBELEID. Beroepsvereniging

INTEGRITEITSBELEID. Beroepsvereniging INTEGRITEITSBELEID Wallaart & Kusse Public Affairs (WKPA) streeft ernaar het juiste te doen. Dat is voor ons integriteit. In deze notitie beschrijven wij op hoofdlijnen ons integriteitsbeleid. Beroepsvereniging

Nadere informatie

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Beschikking van 7 september 2004 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met zaaknummer 28.2003 van: [ ], wonende te [ ],

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

CONCEPT-AMVB inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken

CONCEPT-AMVB inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken CONCEPT-AMVB inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken Dd 12-02-08 Artikel 1 (definities) In dit besluit wordt verstaan onder: a. Onze Minister: Onze Minister van Justitie; b. register: het

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Regeling nevenwerkzaamheden gemeente Almere Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almere; gelet op het bepaalde in artikel 15:1e van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure.

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure. Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0359 (COD) 9316/17 NOTA van: aan: Nr. Comdoc.: 14875/16 Betreft: het voorzitterschap het Coreper / de Raad JUSTCIV

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 10390 14 juli 2009 Besluit van..., houdende nadere regels inzake buitengerechtelijke kosten bij tenuitvoerlegging van

Nadere informatie

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak De minister van Justitie Mr. E.M.H. Hirsch Ballin Postbus 20301 2500 GH Den Haag Datum: 3 mei 2010 Ons kenmerk: B2.1.10/1793/RO Uw kenmerk: 5645121/10/6 Onderwerp:

Nadere informatie

Reactie van de KBvG op de aanbevelingen in het evaluatierapport van de Commissie Van der Winkel

Reactie van de KBvG op de aanbevelingen in het evaluatierapport van de Commissie Van der Winkel Reactie van de KBvG op de aanbevelingen in het evaluatierapport van de Commissie Van der Winkel Aanbeveling 1. De KBvG expliciteert de kernwaarden van het beroep en formuleert daarbij concrete normen van

Nadere informatie