Hoe veilig is onze zorg? Behoefte aan samenhangend veiligheidsmanagementsysteem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe veilig is onze zorg? Behoefte aan samenhangend veiligheidsmanagementsysteem"

Transcriptie

1 Safety Hoe veilig is onze zorg? Behoefte aan samenhangend veiligheidsmanagementsysteem in het ziekenhuis Interview met Johan Hellings (Algemeen directeur ZOL), door Johan De Neve Patiëntenveiligheid in ziekenhuizen streeft naar het voorkomen van vermijdbare incidenten met schade voor de patiënt. Ondanks de grote evidentie (en illusie) van veilige zorg is de realisatie ervan een complexe aangelegenheid en derhalve een grote uitdaging. Missen is en blijft echter menselijk maar wordt al te vaak geassocieerd met verantwoordelijkheid, schuld en straf wat een vlotte rapportering in de weg staat. Daarom dient een samenhangend veiligheidssysteem, als onderdeel van een kwaliteitssysteem, ontwikkeld te worden in overleg met alle betrokkenen van het ziekenhuis. Een belangrijke component van dit veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is de patiëntveiligheidscultuur, een kritische succesfactor, zo blijkt, bij de uitbouw van veilige zorg in de ziekenhuizen. N1132N_2008 Johan Hellings, algemeen directeur van het Ziekenhuis Oost-Limburg, schreef een reeks van drie boeiende artikelen over patiëntveiligheid in het ziekenhuis voor het Tijdschrift voor Geneeskunde, waarvan de twee eerste ondertussen reeds werden gepubliceerd en het derde binnenkort zal verschijnen. In een eerste bijdrage wordt het algemene kader geschetst en enkele begrippen rond patiëntveiligheid uitgelegd. In het tweede artikel gaat de auteur dieper in op het belang van de veiligheidscultuur. Een derde tekst ten slotte is op dit moment nog in voorbereiding en zal handelen over de complexiteit van het meten. Sinds 1 april is Johan Hellings ook deeltijds aangesteld aan de universiteit van Hasselt om samen met een vijftal andere specialisten in de materie de economische aspecten van patiëntveiligheid te gaan bestuderen. De UHasselt heeft, binnen de faculteit Toegepaste economische wetenschappen, van patiëntveiligheid een onderzoeksspeerpunt gemaakt. Veilige zorg in het ziekenhuis Naar aanleiding van een aantal ophefmakende publicaties in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, besteden een aantal internationale instanties zoals ook de Wereld Gezondheidsorganisatie nu meer en meer aandacht aan het aspect van patiëntveiligheid in ziekenhuizen. Dit wil zeggen het streven naar het voorkomen van vermijdbare incidenten met schade voor de patiënt. Veilige zorg blijkt echter, ondanks de schijnbare eviden- Johan Hellings (Algemeen directeur ZOL): Er sterven meer mensen door vermijdbare incidenten in het ziekenhuis dan door verkeersongevallen.tie, een complexe aangelegenheid die sterk verweven is met talloze factoren van de zorgverlening. Vermijdbaar incident met schade Zowel overuse, underuse als misuse kunnen een invloed hebben op de kwaliteit van zorg. In het kader van patiëntveiligheid ligt de nadruk meestal op de schade door toediening van verkeerde zorg (misuse). Een incident wordt omschreven als een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces (een bepaalde handeling of het niet uitvoeren van een handeling) die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden. Indien het incident effectief tot schade aan de 263

2 patiënt leidt, is er sprake van een adverse event, een incident met schade. Dit houdt niet automatisch een notie van vermijdbaarheid in en evenmin dient er bij een ongewenste gebeurtenis steeds een fout te zijn vanuit het perspectief van de juridische causualiteitsfilosofie. Bij voorkeur wordt de term preventable adverse event of vermijdbaar incident met schade gebruikt. Het voorkomen ervan is de belangrijkste betrachting bij het streven naar veilige zorg. Johan Hellings: In een Nederlands rapport van 2007 (Wagner en de Bruijne) wordt er gesteld dat bij 2,3% van alle opnames in Nederlandse ziekenhuizen vermijdbare schade optreedt. In 2004 ging het om patiënten, waarvan in het ziekenhuis overleden als gevolg van een vermijdbare onbedoelde gebeurtenis. De impact hiervan op de ziekenhuisfinanciering wordt geraamd op 171 miljoen euro. Wanneer men dit vergelijkt met het aantal verkeersdoden, dan sterven er meer mensen als gevolg van vermijdbare incidenten in ziekenhuizen, dan door een verkeersaccident. Enkele cijfers Op basis van een retrospectieve analyse van ontslaggegevens van alle Belgische ziekenhuizen van het jaar 2000, werd een prevalentie van 7,12% adverse outcome vastgesteld in internistische afdelingen en 6,32% in de chirurgische afdelingen, met grote verschillen tussen de verschillende ziekenhuizen (1). In een tussentijds ontwerpadvies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen wordt verwezen naar een berekening van het Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne waaruit blijkt dat er jaarlijks 500 à 600 vermijdbare overlijdens zijn als gevolg van een niet optimaal beleid omtrent ziekenhuishygiëne; 20% tot 30% van de ziekenhuisinfecties in ziekenhuizen zou vermijdbaar zijn (2). Inzake patiëntveiligheid blijft voorzichtigheid met cijfers evenwel steeds geboden. Er blijft een gebrek bestaan aan een gestandaardiseerd terminologisch kader, aan goede meetinstrumenten en aan empirische evidentie omtrent de waarde van de verschillende onderzoeksmethoden. 1. Van Den Eede K, et al. Adverse outcomes in Belgian acute hospitals: retrospective analysis of the national hospital discharge dataset. International journal for Quality in Health Care 2006;18:211-9). 2. Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen. Tussentijds ontwerpadvies aangaande wetsvoorstel Mayeur dd 20 januari 2006 mbt nosocomiale infecties, veiligheidsnormen en schadevergoeding. FOD Volksgezondheid, Het begrip preventable adverse event (Figuur 1) maakte eigenlijk de essentie van mijn doctoraatsonderzoek uit. Het is belangrijk om dit begrip terminologisch goed te kaderen (Figuur 1). Hierbij wordt het accent gelegd op schade voor de patiënt die vermeden kan worden. Het vermijden van schade, in dit geval door geneesmiddelen, is een belangrijk aspect van patiëntveiligheid. Bepaalde nevenwerkingen van geneesmiddelen (bv. in het geval van chemotherapie) zijn uiteraard onvermijdelijk. Samen met een arts, een verpleegkundige en een clinical pharmacist heb ik in het kader van mijn onderzoek een duizendtal patiëntendossiers nagekeken op de aanwezigheid van preventable adverse events. In vier verschillende ziekenhuizen hebben we met behulp van een trigger tool, een specifieke methodologie, een vóóren een nameting gedaan. De vier deelnemende ziekenhuizen werkten tussen de twee metingen aan gerichte verbetering vanuit een multidisciplinair patiëntveiligheidscomité. De focus werd daarbij ook gericht op veiligheidscultuur. Om de medicatieveiligheid te verhogen, hebben we gewerkt rond heel eenvoudige zaken: kennis van het geneesmiddel, aandacht voor het voorschrift, vergroten van de betrokkenheid van de patiënt, leren uit incidenten en goede communicatie op de afdeling Deze aanpak resulteerde globaal in een daling van het aantal preventable adverse events, hetgeen een bemoedigende vaststelling is. De resultaten van deze studie zullen in de loop van dit jaar gepubliceerd worden. Gezondheid, ziekte en zorg zijn niet deterministisch Het Nederlandse Praktijkboek Patiëntveiligheid specificeert patiëntveiligheid als: het (nagenoeg) ontbreken van de (kans op) aan de patiënt toegebrachte lichamelijke en/of psychische schade die is ontstaan door het niet volgens de professionele standaard handelen van hulpverleners en/of tekortkomingen van het zorgsysteem. Uit deze definitie blijkt ook de eerder probabilistische aard van de zorgverlening. De zorgverlener dient namelijk onzekerheden en risico s zo goed mogelijk in te schatten en die keuzes te maken die de hoogste kans bieden op gezondheid en gewenst resultaat met het laagste risico op een ongewenste uitkomst. Johan Hellings: De gezondheidszorg is inderdaad moeilijk binair te vatten. Toch is in bepaalde deelgebieden een gunstige evolutie hieromtrent te merken. Patiënten met kanker worden nog zelden behandeld zonder het vooraf- 264

3 Adverse events Injury No injury Adverse reactions Preventable adverse events Potential adverse events Trivial medication errors Outcomes Figuur 1: Een voorbeeld van duidelijke terminologie (Otero and Schmitt 2004). Not preventable Inherent risk of s Preventable Medication errors Causes gaandelijk toepassen van diverse diagnostische technieken, multidisciplinair overleg of het gebruik van standaard evidence-based-behandelingsprotocollen. De ene fout is de andere niet Door het specifieke karakter van de zorg in het ziekenhuis, de patiëntkarakteristieken en de aard van de zorgvraag maar ook door de verscheidenheid van de betrokken zorgverleners, zullen verschillende soorten errors ontstaan. Vooral in de psychologie werd onderzoek gedaan naar het ontstaan van zulke errors, enerzijds op vraag van de hoogrisicobedrijfssectoren (burgerluchtvaart, chemische en nucleaire industrie ) en anderzijds op basis van oorzakelijke analyses van grote rampen (Chernobyl, Herald of Free Enterprise ). Johan Hellings: In heel ons betoog trachten we zeer bewust errors niet als fouten te benaderen omdat dit onmiddellijk een connotatie van schuld en verantwoordelijk oproept. Indien ik aan u zou vragen om de associaties te noemen die in u opkomen bij het woord fout, dan zou u waarschijnlijk zeer snel bij straf terechtkomen, tenzij u een atypische Vlaming bent. Eigenlijk kunnen we er niets aan doen, we zijn namelijk op die manier opgevoed, het zit als het ware ingebakken in onze culturele beleving. Zonder daarvoor middelmatigheid, gebrek aan uitrusting, opleiding of inzet zomaar te accepteren, dienen we te werken aan een veiligheidscultuur die deze welhaast automatische associatie van fout met schuld zoveel mogelijk tracht te vermijden. Op die manier zullen mensen ook veel meer geneigd zijn om zonder angst voor eventuele repercussies over opgemerkte fouten binnen het systeem te rapporteren. Men zal sneller kunnen bijsturen zonder eerst te moeten wachten op een incident met ernstige schade voor de patiënt. De verschillende mechanismen en invloeden die binnen een zorginstelling aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van errors worden overzichtelijk weergegeven in een schema van Ritter (Figuur 2). Op organisatorisch niveau valt in de eerste plaats het belang op van een goede interne organisatie en een stimulerende veiligheidscultuur, maar tegelijkertijd spelen hier ook een aantal macro-economische factoren een rol, zoals bijvoorbeeld de wettelijke bepalingen en de context waarin de gezondheidszorg georganiseerd is in ons land. Binnen het geheel van managementprocessen die hieruit voortvloeien, treffen we de latent errors, die ik vertaald heb in sluimerende gebreken. Deze zwakten van de organisatie (niet-aangepaste werkschema s, onvoldoende opleiding, permanent hoge werkdruk, gebrekkige communicatie ) houden intrinsiek een verhoogd risico op onveiligheid in. Ze worden ook onvermijdelijke organisatie- of systeemeigen pathogenen genoemd en kunnen leiden tot twee soorten effecten: omstandigheden die het ontstaan van active errors veroorzaken en ondermijning van het veiligheidssysteem. Op een volgend niveau komen inhoud van het werk, samenstelling van het team, kenmerken van het individu, takenpakket en patiëntgerelateerde aspecten aan bod. En ten slotte is er de zorg zelf, die onveilig, onjuist of zelfs onwettig kan worden uitgevoerd. De errors die op dit niveau voorkomen, noemen we de active failures, aangezien ze gelinkt zijn aan een actieve handeling (er gebeurt iets). Wanneer we een incident wensen te voorkomen, zullen we trachten om bepaalde verdedigingsmechanismen en barrières in te bouwen. Dit doen we door bijvoorbeeld een label aan te brengen bij patiënten met een gekende allergie of medicatie via een barcode te identificeren. 265

4 ORGANIZATION & MANAGEMENT CULTURE FACTORS INFLUENCING PRACTICE CARE DELIVERY PROBLEMS DEFENSES & BARRIERS Management decisions & organizational processes Work environment factors Team factors Individual staff factors Task factors Unsafe acts Errors Violations Event Figuur 2: Inzichten in het ontstaan van errors (Ritter). Patiënt factors LATENT FAILURES ERROR & VIOLATION PRODUCING CONDITIONS ACTIVE FAILURES In het geval van active errors maakt men een onderscheid tussen slips ans lapses en mistakes. De eerste vorm ontstaat bijvoorbeeld wanneer activiteiten worden onderbroken door een telefonische oproep en nadien moeten voortgezet worden. Bij mistakes daarentegen gaat het om tekortkomingen met een grotere potentiële impact. Ze ontstaan in omstandigheden waar planning en denkvermogen gevraagd worden (diagnose- en indicatiestelling, het opstellen van behandelingsplan ) en worden verder opgedeeld in rule-based mistakes waarbij regels en protocols niet correct worden uitgevoerd en knowledge-based mistakes waarbij verkeerde regels of protocols worden gekozen. Op die manier kan de gevaarlijke illusie ontstaan waarbij iemand denkt meer controle over de situatie te hebben dan in werkelijkheid het geval is. De weg naar een systeembenadering is moeizaam Voor artsen en verpleegkundigen blijkt het traditioneel moeilijk aanvaardbaar dat het maken van errors onvermijdelijk is ondanks een goede opleiding en motivatie en dat ze eigenlijk een uiting zijn van falende systemen en niet zozeer van falende individuen. Een cultuur van praktijkvoering echter die in het teken staat van de individuele arts-patiëntenrelatie blijkt niet gemakkelijk integreerbaar in de gestructureerde benadering die nodig is om de integrale patiëntveiligheid te verbeteren vanuit een systeemperspectief. In deze benadering krijgt een samenhangend veiligheidsmanagementsysteem (VMS) een centrale plaats, niet als een losstaand systeem maar wel als een verbijzondering binnen een integraal kwaliteitssysteem. Vier onderdelen maken er essentieel deel van uit: risico-inventarisatie, analyse van incidenten en verwikkelingen, het uitbouwen van barrières ter preventie en het ontwikkelen van een veiligheidscultuur. Johan Hellings: Wanneer we op vakantie vertrekken met een lijnvliegtuig hebben we er over het algemeen geen probleem mee dat voortdurend mensen met checklijsten opduiken. Wanneer de piloot het vliegtuig aan de grond houdt omdat er nog een laatste handtekening op een bepaald document ontbreekt, wordt dat door alle passagiers als geruststellend ervaren. Zou het niet mooi zijn als we een gelijkaardige situatie in het operatiekwartier kunnen realiseren: steeds de juiste, goed voorbereide patiënt, met alle noodzakelijke klinische informatie (aard van de ingreep, klinische indicatoren, onderzoeksresultaten, beelden ) voorhanden, al het materiaal in orde en alle betrokken personen aanwezig of stand-by. De World Alliance for Patient Safety, opgericht binnen de WGO, heeft recent een universal protocol for save surgery opgesteld, naar analogie met de checklijsten binnen de burgerluchtvaart, onder het motto van Save surgery saves lifes. Het zal een grote uitdaging zijn om zo n schijnbaar evidente aanpak te implementeren in het dagdagelijks functioneren binnen het ziekenhuis. Niet omdat men dat niet wenst, wel omdat het integreren van dergelijke, geprotocoleerde manier van werken, aanleiding zal geven tot een aanpassing van de werking en de organisatie. Goede afstemming met alle betrokkenen is daarom belangrijk. 266

5 Veiligheidscultuur als essentiële voedingsbodem voor patiëntveiligheid Internationale instellingen, zoals de WGO en de EC, benadrukken het belang van een stimulerende organisatiecultuur voor de bevordering van patiëntveiligheid. Het betreft een gemeenschappelijke manier van zingeving in de organisatie die het mensen mogelijk maakt situaties en gebeurtenissen op eenzelfde eigen wijze te beleven, te beoordelen en te waarderen. In het tweede interimrapport van de werkgroep veiligheid en kwaliteit in de gezondheidszorg van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen worden twee aspecten van de veiligheidscultuur gespecificeerd: een cultuur die aanvaardt dat instellingen en verstrekkers fouten (kunnen) maken en een cultuur van openheid en transparantie die het voor de organisatie en de individuen die in de organisatie werken, mogelijk maakt uit die fouten te leren om de herhaling ervan in de toekomst te voorkomen. Volgens Reason zijn vier eigenschappen kenmerkend voor een veiligheidscultuur. Just rechtvaardig: een faire context waarin mensen worden aangemoedigd om open te zijn en vertrouwen krijgen, maar waar ook het onderscheid tussen aanvaardbaar en niet-aanvaardbaar gedrag duidelijk is. Flexible flexibel: de organisatie past haar reacties aan in functie van de context en de concrete omstandigheden, met vertrouwen in de capaciteiten en de ervaring van de medewerkers. Learning lerend: de organisatie kan uit haar ervaringen de juiste conclusies trekken en bezit het vermogen om de noodzakelijke aanpassingen te implementeren. Reporting rapporterend: een context van vertrouwen waarin mensen bereid zijn over errors te rapporteren en dit systematisch kunnen doen op een eenvoudige, zinvolle en bruikbare wijze. Uit een meting met hoge responsgraad in zes algemene ziekenhuizen bleek dat de evolutie naar een niet-sanctionerende cultuur, een grotere ondersteuning door het ziekenhuismanagement en structurele aandacht bij de transfer van patiënten tussen de verschillende afdelingen de belangrijkste globale uitdagingen zijn. Ondanks het feit dat er nog weinig evidentie bestaat over interventies die de veiligheidscultuur in ziekenhuizen kunnen verbeteren, reiken die onderzoeksresultaten toch de prioritaire werkpunten aan voor de uitbouw van een veiligheidscultuur in de betrokken ziekenhuizen, de essentiële voedingsbodem voor een verbeterde patiëntveiligheid in de ziekenhuizen. Johan Hellings: In het derde artikel van deze reeks over patiëntveiligheid in het ziekenhuis bespreek ik voornamelijk de complexiteit van het meten. Het is namelijk op dit moment zeker niet gemakkelijk om patiëntveiligheid in kaart te brengen, aangezien men (nog) niet beschikt over goede meetpunten en -instrumenten om eventuele vooruitgang aan te tonen of bedrijfseconomische effecten van een bepaalde ingreep te documenteren. Na een overzicht van de reeds beschikbare meetinstrumenten uit de literatuur ontwikkelen we de thesis dat meten weliswaar niet eenvoudig is, maar wel mogelijk. Hiervoor zijn er diverse benaderingen; retrospectief, prospectief, werken met indicatoren, chart review, dataanalyse, zorgobservatie, enz. Het grote belang van terminologie en methodologie moet onderstreept worden om in de grote complexiteit van patiëntveiligheid gefundeerde uitspraken te kunnen doen. We zullen daarbij ook stilstaan bij de vraag wie er mag beschikken over de gegevens: de overheid?, de ziekteverzekering?, de patiënt? In de luchtvaartindustrie worden alle veiligheidsdata geanomiseerd en centraal verzameld door internationale organisaties (bijvoorbeeld het IATA). Deze data worden dan verder geanalyseerd en teruggekoppeld zodat hieruit kan geleerd worden. Er kunnen voor de ziekenhuissector interessante leerervaringen onstaan uit de studie van de burgerluchtvaart. Wanneer iemand van de piloten of het cabinepersoneel in Denemarken bijvoorbeeld een fout meldt volgens een gestandaardiseerde procedure zal deze persoon niet meer strafrechtelijk kunnen worden vervolgd, ook al is hij of zij zelf verantwoordelijk voor de fout. Dit werd overgenomen in de Act on Patiënt Safety in de Deense gezondheidszorg. Op kan men onder andere de federale beleidsnota in verband met patiëntveiligheid terugvinden. Hellings J, Vleugels A. Patiëntveiligheid in het ziekenhuis. Context en begrippen. Tijdschr Geneesk 2007;63: Hellings J, Vleugels A. Patiëntveiligheid in het ziekenhuis. Het belang van veiligheidscultuur-resultaten van een onderzoek in zes algemene ziekenhuizen. Tijdschr Geneesk 2007;63: Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Healthcare Executive 2008;40:

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Het resultaat telt ziekenhuizen

Het resultaat telt ziekenhuizen Het resultaat telt ziekenhuizen 213 Utrecht, februari 215 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Inleiding voor de resultaten 12 1 Operatief proces 16 1.1 Pijn na een operatie 21 1.2 Heupfractuur 26 1.3

Nadere informatie

Een goed gesprek. Over het kritisch vermogen van de werkvloer Ingrid Doorten en Marion Vermeer

Een goed gesprek. Over het kritisch vermogen van de werkvloer Ingrid Doorten en Marion Vermeer Een goed gesprek Over het kritisch vermogen van de werkvloer Ingrid Doorten en Marion Vermeer Achtergrondstudie bij het advies Garanties voor kwaliteit van zorg Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 7 2.

Nadere informatie

Van Registreren naar Regisseren

Van Registreren naar Regisseren Van Registreren naar Regisseren Evaluatie van de Wet Melding Voorvallen Burgerluchtvaart Evaluatiecommissie Meldingplicht Voorvallen Burgerluchtvaart Den Haag/Rotterdam, mei 2009 RP/AvH TR19145r01 Van

Nadere informatie

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Hier werk je veilig, of je werkt hier niet Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Eindrapportage Shell Nederland november 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Inleiding 6 Analyse patiëntveiligheid

Nadere informatie

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan de Deo, Gent in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform vzw Opdracht van het Federaal Ministerie

Nadere informatie

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres Bezoekadres Telefoon Fax Website Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Otterstraat 118-124, Utrecht 030 27 29 700 030 27 29 729 www.nivel.nl

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

LMJ Linnaeus. 2011 jaargang 19 nr. 4. Patiëntveiligheid een hot item in de bestuurskamer? R. de Groot en C. Coenders. A. Boom

LMJ Linnaeus. 2011 jaargang 19 nr. 4. Patiëntveiligheid een hot item in de bestuurskamer? R. de Groot en C. Coenders. A. Boom LMJ Linnaeus Medisch Journaal 2011 jaargang 19 nr. 4 Patiëntveiligheid Medisch-wetenschappelijk tijdschrift van het Linnaeusinstituut En verder: De briefing checklist op de hartkatheterisatiekamer Het

Nadere informatie

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement

Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement Voorwoord In de afgelopen jaren is er zorgbreed veel aandacht gekomen voor patiëntveiligheid. Eind 2008 is in de ggz Veilige zorg,

Nadere informatie

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling?

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling? Beslissen over effectieve hulp Wat werkt in indicatiestelling? 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Laaggeletterdheid te lijf

Laaggeletterdheid te lijf Laaggeletterdheid te lijf Signalering ethiek en gezondheid 2011 CENTRUM VOOR ETHIEK EN GEZONDHEID Laaggeletterdheid te lijf Uitgave van het Centrum voor ethiek en gezondheid ISBN 978-90-78823-00-1 Auteursrecht

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Evidence-Based Care in Nursing

Evidence-Based Care in Nursing OPENBARE LES Connie Dekker-van Doorn Evidence-Based Care in Nursing Het voordeel van de twijfel 1 Evidence-Based Care in Nursing Het voordeel van de twijfel Hogeschool Rotterdam Uitgeverij Colofon ISBN:

Nadere informatie

omotica n de angdurige Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van technieken en risico s

omotica n de angdurige Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van technieken en risico s omotica n de Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie angdurige van technieken en risico s Handreiking voor risicobeheersing door zorgaanbieders Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van

Nadere informatie

Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg

Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg TNO-rapport KvL/P&Z 2010.017 Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 01 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Plan van Aanpak Dynamische RI&E

Plan van Aanpak Dynamische RI&E Plan van Aanpak Dynamische RI&E Wim Bakker 2 van 68 Dynamische RI&E Plan van Aanpak Implementatie Wim Bakker Warffum Augustus 2014 www.frieslandcampina.com 3 van 68 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISK MATURITY IN DE PRAKTIJK

RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISK MATURITY IN DE PRAKTIJK 2011 Universiteit Twente Naam Student: Martijn Mensink Studentnummer: 0098469 Onderwijsinstelling: Universiteit Twente Studierichting: Bedrijfswetenschappen Begeleider: Prof. dr. P.B. Boorsma Tweede begeleider:

Nadere informatie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie Adinda van Gaalen Rosa Becker Renate Gielesen Sjoerd Roodenburg Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie 2 Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSCULTUUR OP EEN DIALYSEAFDELING. 30 april 2009 Ludo Meyers Directeur patiëntenzorg

VEILIGHEIDSCULTUUR OP EEN DIALYSEAFDELING. 30 april 2009 Ludo Meyers Directeur patiëntenzorg VEILIGHEIDSCULTUUR OP EEN DIALYSEAFDELING 30 april 2009 Ludo Meyers Directeur patiëntenzorg 1. EEN ALGEMENE SITUERING VAN PATIENTVEILIGHEID 2. DEFINIEREN VAN CULTUUR 3. VISIE VAN DE OVERHEID 4. DE ROL

Nadere informatie

Zorggebruik tijdens de wachtdiensten: waarom kiezen voor de spoedgevallendienst of de huisartsenwachtpost?

Zorggebruik tijdens de wachtdiensten: waarom kiezen voor de spoedgevallendienst of de huisartsenwachtpost? UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2010-2011 Zorggebruik tijdens de wachtdiensten: waarom kiezen voor de spoedgevallendienst of de huisartsenwachtpost? Ontwikkeling

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie