Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen"

Transcriptie

1 Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen

2 1 Instrumentarium 1.1 Basis Gemeentelijke diensten Organisatie A. Stand van zaken De gemeente Kapellen heeft zich geëngageerd om de taken die zijn opgenomen in de contracttekst van de samenwerkingsovereenkomst te laten uitvoeren door de milieu- en groendienst. Daarnaast neemt de milieu- en groendienst de taken op die ze verplicht is uit te voeren. Kapellen spreekt haar gemeentelijke communicatiekanalen aan om zowel de burgers als het eigen personeel te sensibiliseren en op de hoogte te brengen van haar activiteiten. De gemeentelijke communicatiekanalen bestaan uit de afvalkalender, de website, brieven, flyers, elektronische nieuwsbrief, de nieuwsflash, persberichten, het Aankondigingsblad (regionale krant) en de Info Kapellen (3- maandelijks gemeentelijk informatiemagazine). Daarnaast publiceert de gemeente steevast in de afvalkrant van de intercommunale IGEAN. B. Planning Bestendigen van de huidige werking. De Info Kapellen zal in maal verschijnen waardoor het gemakkelijker wordt om meer activiteiten en publicaties tijdig aan de Kapelse burgers bekend te maken. C. Bijlage / Personeel A. Stand van zaken De gemeentelijke milieu- en groendienst is de jongste 10 jaar uitgebreid tot een volwaardige en autonome dienst binnen de gemeentelijke administratie. De personeelsbezetting bestaat uit een hoofddeskundige milieu & groen, een deskundige milieu & groen, een duurzaamheidsambtenaar en 2,5 administratieve medewerkers. Tijdens het schooljaar wordt de milieu- en groendienst ondersteund door een stagiair die de opleiding kantoor volgt. Hij/zij presteert wekelijks 12 uur. Er werken ook 12 VTE groenarbeiders en 4 VTE op het containerpark. In de personeelsformatie van de gemeente Kapellen is de functie van milieuambtenaar opgenomen, dit onder de omschrijving hoofddeskundige milieu en groen. 2

3 Het takenpakket van de duurzaamheidsambtenaar houdt het uitwerken van een duurzaam beleid in, alsook het uitvoeren van de bepalingen voorzien in de samenwerkingsovereenkomst. Dit houdt ondermeer in dat de duurzaamheidsambtenaar verantwoordelijk is voor de communicatie naar eigen diensten en de burgers, het opstellen van de milieubarometer, het opvolgen van het MBP en het organiseren van allerlei acties in het teken van de SO. De gemeente Kapellen beantwoordt vele vragen over milieu en groen aan het milieuloket. Burgers en ondernemers kunnen vragen stellen aan de balie, per telefoon, mail of fax. Naam medewerker Functie Aanstellingsniveau % VTE bezig met gemeentelijk milieuen natuurbeleid Ronny Denisse Hoofddeskundige Milieu & Groen (milieuambtenaar) B statutair 100 Sofie Vincke Deskundige Milieu & Groen B statutair 100 Mireille Martens duurzaamheidsambtenaar B bepaalde duur 100 (SO) Miranda Wouters Administratief medewerker C statutair 80 Marjan Peeters Administratief medewerker C gesco 100 Ann Kinjet Administratief medewerker C statutair 50 In 2010 heeft de gemeente Kapellen 1 VTE (1710 uur) MiNa-werker ingezet voor het pesticidenvrij onkruid verwijderen uit de goten en op de voet- en fietspaden van het centrum van Putte en de wijk Vredenburch. Hiervoor werd de beschutte werkplaats Aralea ingeschakeld. B. Planning De gemeente zal opnieuw beroep doen op MiNa-werkers in het kader van het thema water. De ervaring leert ons dat het moeilijk is voor 1VTE om de wijk Putte te onderhouden, alsook nieuwe wijken op een pesticidenvrije manier onkruidvrij te maken. De gemeente Kapellen vraagt daarom 1,5 VTE aan, aan de Vlaamse overheid. In 2011 zal het huidige werkterrein (Putte + wijk Vredenburch) niet uitgebreid worden. C. Bijlage / Instellen van een centraal meldpunt voor milieuklachten A. Stand van zaken De burgers kunnen tijdens de kantooruren steeds terecht bij de milieu- en groendienst via telefoon (03/ ) of aan de balie. Na 16u kunnen ze terecht bij de politie die een 24u permanentie voorziet. In de politiezone Antwerpen Noord waartoe Kapellen behoort, bemannen 2 politieagenten de cel milieu. De burgers worden omtrent deze permanentie geïnformeerd via de website. 3

4 B. Planning De verantwoordelijke binnen Politiezone Antwerpen Noord voor milieu en stedenbouw gaat op pensioen bij de aanvang van Momenteel wordt hij niet vervangen. De gemeentelijke milieudienst zal in overleg met de politie duidelijke afspraken maken om de samenwerking op het terrein en administratief zo vlot mogelijk te laten verlopen. C. Bijlage / Overleg milieuhandhavende en milieuklachten behandelende diensten A. Stand van zaken De politie en de ambtenaren contacteren elkaar regelmatig. Naast de ad hoc contacten, wordt er ook een overleg georganiseerd tussen beide partijen. Van dit overleg wordt er steeds een verslag bijgehouden. Er worden naast enkele heikele punten ook dossiers besproken die langer lopen. Vaak vloeien hieruit acties voort, al dan niet gezamenlijk. De intercommunale wordt enkel ingeschakeld bij de afvalverwerking FostPlus. Anderzijds wordt er soms adviesverlening aan hen gevraagd bij milieuvergunningaanvragen. B. Planning Bestendigen van de huidige werking. De handhavingambtenaar, die zal worden aangesteld via de intercommunale IGEAN, zal betrokken worden bij het overleg tussen de politie en de hoofddeskundige milieu en groen. C. Bijlage Bijlage 1: verslag van het politieoverleg Handhaving Personeel A. Stand van zaken De gemeente Kapellen beschikt over een beëdigd VLAREM-ambtenaar, namelijk hoofddeskundige milieu & groen Ronny Denisse. De controle van vergunningen, klachten e.a. wordt steeds uitgevoerd in samenwerking met de Politiezone Antwerpen Noord. Voor milieuzaken wordt meestal een beroep gedaan op de hoofdinspecteur, die verantwoordelijk is voor milieu en ruimtelijke ordening binnen het plaatselijke politiekorps. Ook de hoofdinspecteur is in het bezit van een VLAREMbekwaamheidsbewijs. B. Planning De verantwoordelijke binnen Politiezone Antwerpen Noord voor milieu en stedenbouw gaat op pensioen bij de aanvang van Momenteel wordt hij niet vervangen. In

5 zal de gemeente wel toetreden tot de intergemeentelijke werking voor milieuhandhaving bij de intercommunale IGEAN. C. Bijlage / Proactieve & Reactieve controles A. Stand van zaken In 2010 voerde de hoofddeskundige milieu & groen in samenwerking met de politie controles uit op klasse 1 en 2 inrichtingen. De milieu- en groendienst geeft doorheen het jaar advies aan bedrijven ivm milieuvergunningen, zowel preventief, als bij bedrijven die niet voldoen aan de vigerende milieunormen. In bijlage vindt u een opsomming van verschillende adviezen die de gemeente verstrekte inzake milieuvergunningen. Tijdens het overleg met de politie worden er nieuwe afspraken gemaakt over welke acties er ondernomen moeten worden. In november 2010 werden de opslagplaatsen voor vuurwerk extra doorgelicht in samenwerking met het Ministerie voor Economische Zaken. B. Planning Tot nog toe werden er vooral reactieve controles uitgevoerd. Ook in 2011 zullen de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst inzake preventieve controles worden uitgevoerd. De hoofddeskundige milieu en groen zal de politie en handhavingsambtenaar blijvend ondersteunen. De handhavingsambtenaar die aangesteld is via de intercommunale Igean zal in 2011 volledig operationeel zijn. In principe zullen de politie en de handhavingsambtenaar instaan voor de interventies. C. Bijlage Bijlage 2: Lijst adviezen milieu- & groendienst inzake milieuvergunningen Logistieke ondersteuning A. Stand van zaken De gemeente stelt het nodige materiaal, lokalen en budgetten ter beschikking om de taken die zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst en waartoe een milieu- en groendienst verplicht is, te kunnen uitvoeren. B. Planning Indien de gemeente een nieuw gebouw in gebruik wenst te nemen voor de administratieve diensten, dan zal er ook een plaats voorzien worden voor de milieu- en groendienst. Momenteel zijn er ruwe ideeën voor een nieuwe site. Concrete plannen zijn nog niet voor handen. C. Bijlage / 5

6 1.1.3 Milieu Management Informatie Systeem (MMIS) A. Stand van zaken De milieu- en groendienst heeft vlot toegang tot online milieu-informatie. De volgende databanken worden door de milieu- en groendienst gehanteerd: * MKROS * Energieprestatiedatabank * Pesticidenreductiedatabank (online inventaris pesticidengebruik) B. Planning Indien er vanaf 2011 meer databanken in gebruik zijn, zal de milieu- en groendienst deze ook bijhouden en opvolgen. C. Bijlage Bijlage 3: MKROS: analyse en opvolging van hinderklachten Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur A. Stand van zaken In de gemeente Kapellen is sinds 1992 een adviesraad voor milieu en natuur actief. In bijlage vindt u het jaarverslag van Het huishoudelijk reglement en de afsprakennota zijn reeds meegestuurd in het verleden. - Het aantal milieuraadsleden is onophoudelijk in beweging. De gendervoorwaarde van 1/3 vrouwen is moeilijk te halen. De milieuraad schreef nogmaals een twintigtal adviesraden en sociale organisaties aan. Ook werd er aan verschillende natuurverenigingen gevraagd om een tweede persoon af te vaardigen van het vrouwelijk geslacht. Bij de 25 stemgerechtigde leden zijn er 8 dames. In het jaarverslag krijgt u een volledig overzicht. - De gemeente stimuleert de werking van de milieuraad door voldoende ondersteuning te verlenen. De duurzaamheidsambtenaar is secretaris van de milieuraad en is daardoor onder andere verantwoordelijk voor de verslagen. Tijdens de 2 open milieuraden wordt er telkens een spreker uitgenodigd over een hot topic: (1) voorstelling Bosgroep Antwerpen Noord & (2) Het beter beschermen en beheren van bomen. De leden van de MR hebben zelf inspraak bij de keuze van de spreker voor de open raden. - Jaarlijks organiseert de milieuraad een milieuweek in de maand maart. Hiervoor maakt de gemeente zowel financiële als logistieke middelen vrij. De werkingskosten van de MR zijn in de begroting opgenomen onder de algemene nummer van administratieve prestaties binnen de milieudienst ( ). Op het aparte nummer van de samenwerkingsovereenkomst is er voorzien. Daarnaast geeft de gemeente aan de milieu- en natuurverenigingen een jaarlijkse subsidie met een maximum van 375 indien ze aan de vooropgestelde criteria voldoen. In 2010 werden er subsidies 6

7 uitgekeerd aan VELT ( 375), Natuurpunt ( 375) en Natuurbehoud Kapellenbos ( 62,5). - De milieuraad vergadert 10 keer per jaar. In mei en oktober 2010 werden er naar traditie twee open milieuraden georganiseerd. Naar aanleiding van het nieuwe milieubeleidsplan werd er een extra open milieuraad georganiseerd in de maand februari. Deze milieuraden werden publiek gemaakt via de website en andere publicaties. - In februari stelde Mevr. Hilde Boydens en Mevr. Dorien De Greef van IGEAN het nieuwe MBP voor van de gemeente Kapellen. Deze open vergadering werd georganiseerd tijdens het openbaar onderzoek. De opmerkingen van deze avond werden allemaal opgenomen in het overwegingsdocument. - In mei werd Mevr. Karolien Devriendt uitgenodigd om de Bosgroep Antwerpen Noord voor te stellen. Zij informeert de milieuraad o.a. over gratis bosrandpakketten voor zure zandgronden voor eigenaars van bospercelen in Kapellenbos. - Dhr. Jos Schenk van vzw bomen beter beheren bracht in oktober een uiteenzetting over boomverzorging. Er werd uitleg gegeven over hoe een boom groeit, hoe hij reageert op snoeiwondes, hoe en wanneer je best kan snoeien en hoe je de toestand van een boom visueel kan beoordelen. - Het centrale thema van de milieuweek was duurzame energie. De milieuraad organiseerde diverse activiteiten zoals een filmvertoning, een tentoonstelling (Mijn nergiezuinige woning), een milieuquiz en een bezoek aan het provinciaal centrum Duurzaam Wonen en Bouwen: Kamp C. In bijlage vindt u een overzicht van de acties en andere randactiviteiten. - De agenda van de milieuraad wordt bepaald door het bureau (ambtenaren, schepen, voorzitter en ondervoorzitter van de MR). Er is ruimte voor agendapunten van het schepencollege, de hogere overheid, milieuverenigingen alsook voor punten aangebracht door de leden van de milieuraad. - In de opvolglijst die maandelijks bezorgd wordt aan de leden van de milieuraad, wordt er een overzicht geschetst van de adviezen die zij aan de verschillende overheden formuleerden en wat er nadien met gebeurde. B. Planning Op vraag van de burgemeester wordt er op regelmatige basis een overleg georganiseerd tussen de verschillende adviesraden om synergie op te merken en gezamenlijke acties uit te voeren. In 2011 is het centraal thema van de milieuweek: Klimaat en de gevolgen voor de biodiversiteit. Ook zal er in samenwerking met de leden een milieuweek op school worden georganiseerd over hetzelfde thema. Om deze en andere activiteiten te organiseren beschikt de MR over een eigen budget van C. Bijlage 7

8 Bijlage 4: Jaarverslag MR Bijlage 5: Notule SC subsidies milieuverenigingen Bijlage 6: Flyer milieuquiz Bijlage 7: Affiche milieuweek 2010 Bijlage 8: Opvolglijst MR 2010 Bijlage 9: Mailing Milieuweek Gemeentelijk milieubeleid A. Stand van Zaken De gemeente beschikt over een beleidsplan met een luik leefmilieu. Daarnaast beschikt ze ook over een MBP Tijdens het openbaar onderzoek van het ontwerp MBP ontving de gemeente opmerkingen van de volgende organisaties: Departement LNE, OVAM, VMM, vzw Natuurbehoud Kapellenbos, Fietsersbond Kapellen. Op de gemeenteraad van 17 mei 2010 werd het milieubeleidsplan goedgekeurd. B. Planning Huidige werking bestendigen. C. Bijlage Bijlage 10: Notule GR goedkeuring MBP Bijlage 11: MBP Bijlage 12: overzicht adviesverlenende organisaties 1.2 Onderscheidingsniveau (Totaal: 7 punten) Duurzaamheidsamtbtenaar A. Stand van Zaken Er is sinds 1 juli 2003 een duurzaamheidsambtenaar werkzaam bij de gemeente Kapellen. De duurzaamheidsambtenaar is ingeschaald op niveau B. De gemeente Kapellen tekende in 2008 in op de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Hierdoor blijft de duurzaamheidsambtenaar minimaal in dienst tot het einde van de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst. De duurzaamheidsambtenaar onderhoudt veel contacten met andere diensten, zowel om hen aan te sporen om rekening te houden met de duurzame thema s als om met hen samen te werken. Door het organiseren van acties samen met de vrijetijdsdiensten (cultuur en bibliotheek) spreekt de duurzaamheidsambtenaar een groep burgers aan die anders zeer moeilijk te bereiken zijn voor milieuthema s. Ook worden er steeds meer contacten gelegd met de 5 lagere scholen van Kapellen. Het takenpakket van de duurzaamheidsambtenaar is ondermeer gericht op het organiseren van acties om o.a. te voldoen aan de samenwerkingsovereenkomst. Deze 8

9 acties zijn gericht op het eigen personeel (dikke truiendag, Fanatieke Fietsers) en naar de inwoners van Kapellen (Klimaatwijken/Energiejacht, Belgerinkel). B. Planning In 2011 zal de milieudienst voor de tweede maal een project organiseren in samenwerking met de bibliotheek. Leerlingen van het zesde leerjaar worden in maart geïnformeerd over het thema klimaat en biodiversiteit. C. Bijlage / Milieubeleidsplan : 3 punten A. Stand van Zaken Tijdens het openbaar onderzoek van het ontwerp MBP ontving de gemeente opmerkingen van de volgende organisaties: Departement LNE, OVAM, VMM, vzw Natuurbehoud Kapellenbos, Fietsersbond Kapellen. Op de gemeenteraad van 17 mei 2010 werd het milieubeleidsplan goedgekeurd. B. Planning Huidige werking bestendigen C. Bijlage Bijlage 10: Notule GR goedkeuring MBP Bijlage 11: MBP Bijlage 12: Overzicht adviesverlenende organisaties 9

10 1.2.3 Milieubarometer 2 punten A. Stand van Zaken In 2003 is er een milieubarometer opgemaakt volgens de richtlijnen van de samenwerkingsovereenkomst. De milieubarometer bestond uit 20 indicatoren die in samenspraak met het college van burgemeester en schepenen en de milieuraad werden uitgekozen. In 2009 werd de milieubarometer uitgebreid naar 28 criteria. Bij de keuze van nieuwe criteria werd vooral gekeken naar de toegevoegde waarde, de mate waarin het item paste in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en in hoeverre er gegevens in het verleden achterhaald konden worden, zodat het startjaar (2003) nog steeds als nulmeting gehanteerd kan worden. In de aangepaste milieubarometer is de CO 2 uitstoot van gebouwen, straatverlichting en het wagenpark opgenomen. CO 2 is immers de emissie die de gemeente het best kan terugdringen en zo rechtstreeks bijdragen tot een mindering van het broeikaseffect. De milieubarometer verschijnt telkens in het voorjaar op de gemeentelijke website. Om de burger gemakkelijk zijn weg te laten vinden op de website, staat de milieubarometer ook een tijdje op de homepage geprogrammeerd. Voor het eerst sinds 2004 is het elektriciteitsverbruik op het administratief centrum terug gestegen en dit ondanks de vele sensibilisatiecampagnes van de milieu- en groendienst. Ook het aardgasverbruik is licht gestegen in 2010, wat mogelijk te wijten is aan de natte herfst- en de koude wintermaanden (januari/februari en december). Het totaal aantal kwh groene stroom is in 2010 spectaculair gestegen in de gemeente: de waarde is bijna verdrievoudigd tov Dit is enerzijds te wijten aan het grote aantal Kapellenaren die zonnepanelen lieten plaatsen en anderzijds aan de omschakeling van grijze naar groene stroom door vele burgers. In 2010 organiseerde de Provincie Antwerpen een samenaankoop van groene stroom, waarin de gemeente Kapellen intensief participeerde. De zuiveringsgraad van het huishoudelijk afvalwater in de gemeente is in 2010 met meer dan 4% gestegen tov Deze stijging is hoofdzakelijk te wijten aan grote rioleringswerken in Kapellenbos (west) waar een drukrioleringssysteem en een nieuw grachtenstelsel werden aangelegd. De bewoners in dit gebied die nog gebruik maakten van een sterfput, dienden aan te sluiten op de riolering en ook de huishoudens die gebruik maakten van de -dikwijls slecht functionerende- minizuiveringsinstallaties, zijn verplicht om aan te sluiten op het rioleringsnet, waardoor het afvalwater op een betere manier gezuiverd kan worden. Het nitraatgehalte in het grondwater is gehalveerd tov De gehaltes zijn eigenlijk verwaarloosbaar zolang ze onder de 10mg NO 3- blijven. Bovendien zijn de kleine schommelingen in de gehaltes moeilijk te verklaren daar ze hoofdzakelijk te wijten zijn aan natuurlijke processen. Er is een duidelijke stijging merkbaar in de totale hoeveelheid aangeboden huishoudelijk afval per inwoner. Ook de niet-recycleerbare hoeveelheid huishoudelijk afval is voor het eerst terug gestegen sinds In 2009 werd er131kg per inwoner opgehaald, dit jaar 10

11 stranden we op 137kg afval per inwoner en dit ondanks de intensieve sensibiliseringscampagne met mailings en de afvalwaaier die de gemeente Kapellen in 2010 voerde. Na de invoering van het retributiereglement op het containerpark in april 2004 en de invoering van het Diftar-systeem ivm de ophaling voor huisvuil en gft in oktober 2007, treed er blijkbaar een gewenning op aan de afvalprijzen. Dit effect wordt nog versterkt door de Kapelse Jacobuscheques, die het mogelijk maken om huisvuil op deze wijze te betalen. Intensieve promotiecampagnes blijken dus onvoldoende om de hoeveelheid restafval/afval per inwoner verder te doen dalen of te stabiliseren op het niveau van Voor het derde jaar op rij is het pesticidengebruik van de gemeente Kapellen drastisch gedaald. Deze verbetering van 60% tov 2007 is niet meer te wijten aan het niet meer bedelen van rattenvergif. In 2010 kwamen immers 185 inwoners 5 zakjes van 25gram rattenvergif halen. De milieu- en groendienst ziet er op toe dat het pesticidengebruik wordt afgebouwd tot een nulgebruik in Vooral de eigen diensten van de gemeente hebben minder gedoogde pesticiden gebruikt. Aangezien in 2011 de wijk De Sterre ook 100% pesticidenvrij zal zijn, zal dit cijfer volgend jaar blijvend dalen. De pesticiden die de beschutte werkplaats Aralea gebruikt op het grondgebied van Kapellen, zijn ook in deze statistiek verrekend. Het aantal km fietspad is opnieuw licht gestegen tov het aantal km weg. Dit cijfer is niet helemaal representatief, daar de gemeente in 2010 opnieuw fors investeerde in de heraanleg/vernieuwing van bestaande fietspaden, zoals bijvoorbeeld het fietspad langs de Antwerpsesteenweg, de Dorpstraat en de Grensstraat. B. Planning Huidige werking bestendigen C. Bijlage Bijlage 13a: Milieubarometer Milieu Management Informatie Systeem (MMIS) A. Stand van Zaken De gemeente hanteert de databanken die operationeel zijn. B. Planning Indien er vanaf 2011 meer databanken in gebruik zijn, zal de milieu- en groendienst deze ook invullen. C. Bijlage / 11

12 1.2.5 Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur : 1 punt A. Stand van Zaken Er werden drie open milieuraden georganiseerd: in februari, mei en oktober In februari stelde Mevr. Hilde Boydens en Mevr. Dorien De Greef van IGEAN het nieuwe MBP voor van de gemeente Kapellen. Deze open vergadering werd georganiseerd tijdens het openbaar onderzoek. De opmerkingen van deze avond werden allemaal opgenomen in het overwegingsdocument. - In mei werd Mevr. Karolien Devriendt uitgenodigd om de Bosgroep Antwerpen Noord voor te stellen. Zij informeert de milieuraad over gratis bosrandpakketten voor zure zandgronden voor eigenaars van bospercelen. - Dhr. Jos Schenk van vzw bomen beter beheren bracht in oktober uiteenzetting over boomverzorging. Er werd uitleg gegeven over hoe een boom groeit, hoe hij reageert op snoeien, hoe en wanneer je best kan snoeien en hoe je de toestand van een boom visueel kan beoordelen. B. Planning De gemeente zal in open milieuraden organiseren. De data van de open milieuraden werden ook reeds in de gemeentelijke afvalkalender gepubliceerd. C. Bijlage / Handhaving bij sloopwerken : 1 punt A. Stand van Zaken De milieudienst werkt intensief samen met de bouwdienst in de gemeente Kapellen. Wanneer mensen afbraakwerken plannen, worden zij doorgestuurd naar de milieudienst. Deze burgers krijgen steeds het advies om selectief te slopen en de afvalfracties gescheiden aan te bieden op het containerpark wanneer het om kleine sloopwerken gaat. Ook de verschillende tarieven voor het aanleveren van sloopafval op het containerpark, dienen om de mensen aan te sporen tot selectief slopen. Aan het milieuloket verkrijgen de burgers die een vergunning voor slopen bekomen een specifieke brochure over de afbraak van asbesthoudend afval. Alle inwoners van Kapellen werden ook over het selectief sorteren van sloopafval geïnformeerd via het gemeentelijk infoblad en de afvalkrant van de intercommunale. Daarnaast voert de politie op het grondgebied Kapellen allerhande controles uit inzake afbraakwerken. B. Planning Bestendigen huidige werking. C. Bijlage Bijlage 13b: Artikel selectief slopen_afvalkrant 26 12

13 2 Afval 2.1 Basis afval Hiervoor wordt verwezen naar de afvalenquête van Ovam (webapplicatie) Afvalpreventie en hergebruik - A. Stand van Zaken In 2010 werden 5000 nieuwe stickers gedrukt om reclame uit de brievenbus te weren. In de gemeente Kapellen is een door OVAM erkend kringloopcentrum aanwezig waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten (reeds opgestuurd in het verleden). Het gebruik van de kringwinkel werd nog eens extra onder de aandacht gebracht met een artikel in de Afvalkrant. De milieu- en groendienst is zich bewust van het afvalprobleem in de gemeente. Sinds oktober 2007 wordt het Diftar-systeem toegepast waardoor vooral de hoeveelheid gftafval spectaculair gedaald is. De hoeveelheid restafval daalde ook, maar niet voldoende om het vooropgestelde objectief te halen. De inwoners van Kapellen worden langs verschillende kanalen geïnformeerd over afvalpreventie: de gemeentelijke infokanalen, de afvalkalender, de dag van de compostmeesters, Kapellen verspreidt en werkt mee aan de afvalkrant van IGEAN rond afvalpreventie. In deze afvalkrant verschijnt er steeds een gemeentelijk artikel. In 2010 werden alle sorteerregels nogmaals uit de doeken gedaan via een nieuwe sensibilisatiecampagne met de Slimmy (mascotte van afval sorteren in Kapellen). Alle gezinnen ontvingen 3 brochures en een afvalwaaier. Op het gemeentelijk containerpark worden nu ook kaarsresten afzonderlijk ingezameld. Zo n 50kg kaarsresten werden in 2010 verzameld. Hierover werd een artikel gepubliceerd in de Info Kapellen. De gemeente biedt de mogelijkheid aan de burgers om tegen gereduceerde prijs een compostvat aan te kopen. In de Afvalkrant van juni 2010 werd er uitebreid aandacht besteed aan de compostmeesterwerking en het gebruik van compost in de tuin. In 2010 werden 65 compostvaten verkocht. Hierdoor verwerkt de burger zijn eigen huis-, tuin-, en keukenafval. Daarnaast organiseert de milieu- en groendienst jaarlijks een kippenactie waarbij er in kippen werden verkocht. De burgers kunnen kiezen uit 2 soorten kippen die speciaal gekozen zijn in functie van het verwerken van grote hoeveelheden gft. Op de gemeente Kapellen kunnen ouders een subsidie krijgen voor de aankoop van herbruikbare luiers. De gezinsdienst houdt deze aanvragen bij. In 2010 ontving de gemeente slechts 1 aanvraag. De gemeente Kapellen beschikt over een reglement dat herbruikbare bekers oplegt in de gemeentelijke fuifzaal Escapade. Daarnaast kunnen deze bekers tegen een waarborg uitgeleend worden. In 2010 werden de bekers 7 maal uitgeleend. 13

14 Sinds enkele jaren gebruikt de gemeente overal dezelfde zitbanken en straatpaaltjes. Zij worden vervaardigd uit gerecycleerd kunststof. Huidige werking bestendigen Bijlagen worden toegevoegd aan de OVAM afvalenquête. Bijlage 14a: Artikel kaarsresten_info Kapellen Bijlage 14b: Artikel de kringwinkel_afvalkrant Bijlage 14c: Afvalkrant juni 2010 compost Selectieve inzameling en restafval Hiervoor wordt verwezen naar de afvalenquête van Ovam (webapplicatie). Op het gemeentelijke containerpark worden sinds 2010 ook kaarsresten afzonderlijk ingezameld. Zo n 50kg kaarsresten werden verzameld Opruimen achtergelaten afvalstoffen Hiervoor wordt verwezen naar de afvalenquête van Ovam (webapplicatie). 2.2 Onderscheidingsniveau afval (Totaal: 10 punten) Acties mbt afvalpreventie en hergebruik : max 4 punten Ondersteunen compostmeesterwerking 1 punt - A. Stand van Zaken De gemeente telt 6 actieve compostmeesters die de compostwerking in alle lagere scholen ondersteunen, alsook de eerste zaterdag van de maand op het containerpark de demonstratieplaats verzorgen om de bevolking te informeren. De compostmeesters bemannen jaarlijks een infostand op de avond voor de nieuwe inwoners. Een aantal keer per jaar vergaderen de compostmeester om hun werking te evalueren en te plannen. Op zondag 12 september 2010 bemande er verschillende compostmeesters een informatieve stand van de milieudienst op de Dorpsdag. In 2010 ontvingen alle compostmeesters een duurzaam cadeau. Ze konden kiezen tussen een stand-by button en een douchecoach. Jaarlijks organiseert de gemeente Kapellen een activiteit voor de juni compostmaand. In 2010 werd er een bezoek gebracht aan de tuinen van Ivo Pauwels. In totaal namen een 40-tal mensen deel aan dit bezoek. De compostmeesters zijn steeds in de mogelijkheid om cursussen van OVAM e.d. te volgen. 14

15 Vanaf 2011 kunnen de compostmeesters hun eigen budget beheren. De gemeente Kapellen maakte hiervoor 750 vrij. Bijlagen worden toegevoegd aan de OVAM afvalenquête. Inrichten demonstratieplaats thuiscomposteren 1 punt De compostmeesters beheren en onderhouden een demonstratieplaats op het containerpark. Eind 2009 werden alle afspraken ivm het onderhoud nog eens overlopen met de parkwachters en de compostmeesters. De eerste zaterdag van elke maand is er een compostmeester aanwezig op het containerpark tussen 10u en 12u om de burgers uitleg te geven. De gemeente geeft de mogelijkheid aan haar inwoners om tegen gereduceerde prijs een compostvat aan te kopen. In 2010 werden er 65 stuks verkocht. In het najaar werden alle kopers die een compostvat aankochten aangeschreven. In de brief werden de burgers uitgenodigd om contact op te nemen met de compostmeesters die bij de mensen thuis persoonlijk advies kunnen komen geven. De milieudienst zorgt ervoor dat de brief waarmee de burger zijn compostvat kan gaan afhalen op het containerpark, in de bus valt een week voordat de compostmeester op het containerpark aanwezig is. Hierdoor worden de burgers correct geïnformeerd over het goed gebruik van het compostvat. Huidige werking bestendigen. Bijlagen worden toegevoegd aan de OVAM afvalenquête. Actieve sensibilisatie rond afvalpreventie 1 punt In april 2010 werd voor de zevende maal een kippenverkoop georganiseerd. Er werden ongeveer 670 kippen verkocht. De burgers kunnen kiezen uit 2 soorten kippen die speciaal gekozen zijn in functie van het verwerken van grote hoeveelheden gft. Op zondag 20 juni 2010 werd er voor de inwoners van Kapellen een bus ingezet om de tuinen van Ivo Pauwels in Zoersel te bezoeken. De bezoekers kregen veel info over sierplanten en hoe zij het best geplant en onderhouden kunnen worden. Compost kreeg in dit verhaal een centrale rol. Er namen een 40-tal mensen deel. Huidige werking bestendigen. 15

16 Bijlage 57b: Artikel kippenactie_info Kapellen Herbruikbare luiers 1 punt De gemeente Kapellen heeft een subsidiereglement om ouders financieel te ondersteunen die kiezen voor herbruikbare luiers. De gezinsdienst houdt deze aanvragen bij. In 2010 ontving de gemeente 1 aanvraag. De gemeente Kapellen bestelde nieuwe folders bij de provincie. Deze folders zijn zowel beschikbaar op de milieudienst, als op de gezinsdienst. Daarnaast werd de subsidie van de gemeente voor herbruikbare luiers nog eens onder de aandacht gebracht met een artikel over alle subsidies van de gemeente. Huidige werking bestendigen / Herbruikbare bekers 1 punt In 2010 werden de herbruikbare bekers 7 keer ontleend. Het reglement van fuifzaal Eskapade legt zelfs het gebruik van herbruikbare bekers op. Doordat de fuifzaal weinig wordt gehuurd, zijn in 2010 de herbruikbare bekers weinig uitgeleend. Huidige werking bestendigen. Er wordt op toegezien dat het reglement correct toegepast wordt. / Acties/maatregelen mbt selectieve inzameling 2 punten Textielafval 1 punt Op het grondgebied van Kapellen zijn er 4 vzw s werkzaam die textiel ophalen. In 2009 ondertekenden zij allen een overeenkomst met de gemeente Kapellen. Op deze manier kunnen de inwoners van Kapellen hun textiel laten ophalen. In de gemeente Kapellen staan ook verschillende textielcontainers op privé-domein en op het containerpark. In 2010 werd een vergadering belegd met de textielophalers waarin betere afspraken werden gemaakt. De nieuwe data van de ophaling in 2011 werden in de afvalkalender opgenomen. 16

17 De data van de textielophaling werden opgenomen in de afvalkalender van De afspraken die in 2010 werden gemaakt zullen in een addendum aan het contract worden toegevoegd. / Ruimingsspecie naar vergunde inrichting De gemeente Kapellen voert sinds enkele jaren geen slibruimingen meer uit in grachten. Er wordt voor gekozen om enkel kruidruimingen in de grachten uit te voeren. Rioolkolkslib wordt door RIANT, beheerder van de riolering in Kapellen, afgevoerd. Huidige werking bestendigen. In het voorjaar van 2011 wordt het slib uit de vijver van het gemeentepark geruimd. / Rapportage bedrijfsafvalstoffen gemeentediensten 1 punt Hiervoor wordt verwezen naar de afvalenquête van Ovam (webapplicatie) en het Integraal Milieujaarverslag Doelstelling restafval 3 punten - A. Stand van Zaken Door het invoeren van het Diftar-systeem in oktober 2007 werd er gestreefd naar een sterke daling van de hoeveelheid restafval aangeboden door de inwoners van Kapellen. De doelstelling voor Vlaanderen om maximum 150 kg per inwoner restafval op te halen was voor de gemeente Kapellen een absoluut minimum. In 2009 was de gemiddelde hoeveelheid restafval 132 kg per inwoner per jaar. De gemeente streeft ernaar om haar inwoners nog beter te laten sorteren zodat de hoeveelheid restafval verminderd. Hiervoor zette zij een sensibilisatiecampagne op die bestaat uit 3 delen. Uiteindelijk is Kapellen in 2010 gestrand op 137 kg restafval/inwoner/jaar. Huidige Diftar-systeem bestendigen en bekijken hoe dit bijgestuurd kan worden om de toegenomen hoeveelheid restafval opnieuw te verminderen. Bijlagen worden toegevoegd aan de OVAM afvalenquête. 17

18 2.2.4 Acties/maatregelen mbt illegaal ontwijkgedrag 1 punt Zwerfvuilactie Jaarlijks ondersteunt de gemeente Kapellen de school t Zilverenhoekse (basisschool Maria Immaculata) in hun educatieve week rond afval. Steevast staat er een bezoek aan het containerpark op het programma, alsook de komst van de vuilkar, de veegploeg en de compostmeester. Het gemeentebestuur voorziet vuilzakken waarmee de kinderen zich wapenen om de wijk zwerfvuilvrij te maken. In 2011 ontwikkelt de gemeente een subsidiereglement om wijken en verenigingen te stimuleren om zwerfvuil en onkruid te verwijderen. Er wordt bekeken of een opruimactie kan passen in de campagne in de vuilbak. De gemeenteschool de Platanen wordt door de milieudienst ook uitgenodigd om ook deel te nemen aan de zwerfvuilactie. / Straatvuilbakjes - A. Stand van Zaken Momenteel staan er ongeveer 165 straatvuilbakjes in het straatbeeld en op de gemeentelijke domeinen. Het extra plaatsen van straatvuilbakjes is een evenwichtsoefening. Enerzijds trekken straatvuilbakjes sluikstort aan, anderzijds groepeer je het probleem. Momenteel is er in het overleg van de veegploeg afgesproken dat vegers zelf plaatsen mogen aangeven waar het wenselijk is om een extra straatvuilbakje te voorzien. Dit wordt dan op de vergadering besproken. Daarnaast heerst er een mentaliteitsprobleem. Mensen laten probleemloos hun afval op de grond vallen, zelfs als ze op minder dan 5 meter van een vuilbak staan. Samen met de politie en de technische dienst wordt er naar een oplossing gezocht om vooral het centrum van Kapellen proper te houden. In 2011 zullen op de begraafplaats in het centrum van Kapellen alle oude vuilbakken vervangen worden door een nieuwe om een gescheiden afvalinzameling op de begraafplaats mogelijk te maken: elke afvalunit bestaat uit een grijze bak met opschrift restafval en een groene bak met opschrift groenafval. / 18

19 Hoeveelheid straatafval 1 punt - A. Stand van Zaken Het afval dat verzameld wordt door de veegploeg (zwerfvuil, sluikstort en vuil uit straatvuilbakjes) wordt gegroepeerd afgevoerd via een container op het containerpark. Er werd 116,03 ton gemeentevuil afgevoerd in B. planning Huidige werking bestendigen. / Regelmatige controles op illegaal ontwijkgedrag - A. Stand van Zaken De cel milieu van de politie zoekt op het veld naar inwoners die de wet overtreden inzake sluikstorten en sluikverbranden. De gemeentelijke diensten ruimen het sluikstort op. De gemeente heeft een retributiereglement opgesteld voor het ophalen van sluikstort met een minimum forfait van 250 om overtreders te laten betalen voor de opruimwerken. In 2010 werd er vaak sluikstort opgeruimd maar er werd geen sluikstorter geïdentificeerd. In 2010 werd er een brochure opgesteld over het GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) die bij alle inwoners van Kapellen viel. Dit document bestaat uit een opsomming van regels om de gemeente Kapellen leefbaar te houden. Zowel sluikstort, zwerfvuil als hondenpoep zijn hier een belangrijk onderdeel. Huidige werking bestendigen. Bijlagen worden toegevoegd aan de OVAM afvalenquête. 19

20 3 MILIEUVERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK 3.1 Basis Hout en breekpuin (interne werking) - A. Stand van Zaken De gemeente implementeert het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout en Copro gekeurd breekpuin in de werking van de gemeentelijke diensten. De gemeente neemt standaard in elk bestek voor de aankoop van hout en houtproducten het standaardbestekvoorschrift duurzaam geëxploiteerd hout op. Jaarlijks bestelt de magazijnier planken aan bij de firma Martens Hout. Dit bedrijf heeft een COC-nummer en verwijst in haar factuur naar het FSC-label dat het aangekochte hout draagt. In de tuin van de Oude Pastorij (cultuurcentrum) werden de 4 versleten tuinbanken vervangen door 4 nieuwe vervaardigd uit FSC-hout. Verder neemt de gemeente ook het gebruik van gekeurd breekpuin op in de bestekken. Huidige werking bestendigen. Bijlage 14d: Factuur: Revabo: aankoop Copro-gekeurd breekpuin. Bijlage 15: Factuur FSC Martens Hout Passieve sensibilisatie (naar burgers toe) - A. Stand van Zaken FSC hout werd besproken in het laatste nummer van de Info Kapellen. Er werd ook verwezen naar de website om de weg voor de inwoners naar duurzaam hout te vereenvoudigen. In 2010 zette Greenpaece de zeeduivel op de lijst van bedreigde vissen. Dit is een gelegenheid om de inwoners van Kapellen te laten kennismaken met het MSCkeurmerk en de VISwijzer ( Ook hierover werd een artikeltje gepubliceerd in de Info Kapellen. Verder werd ook het gebruik van seizoensproducten en groenten en fruit uit de regio gepromoot via de Info Kapellen. De gemeente wenst een actie rond lokale voedingsproducten te organiseren. Naast proevertjes van lokale productie is er ook ruimte voor bio en Fair Trade producten. Deze actie zal georganiseerd worden op de boerenmarkt in Kapellen. Naast proevertjes ontvangen de voorbijgangers ook een boekje waarin de herkomst van de voeding 20

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008 OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 008 Zwart : basis is verplicht Rood: onderscheidingsniveau jaarlijks terugkerend (vast aantal punten) Groen: occasionele acties THEMA PUNTEN INSTRUMENTARIUM..

Nadere informatie

Milieujaarprogramma. Gemeente Kapellen

Milieujaarprogramma. Gemeente Kapellen Milieujaarprogramma 2009 Gemeente Kapellen 1 Instrumentarium 1.1 Basis 1.1.1 Gemeentelijke diensten 1.1.1.1 Organisatie A. Stand van zaken De gemeente Kapellen heeft zich geëngageerd om de taken die zijn

Nadere informatie

BASISNIVEAU verwijzing MJP

BASISNIVEAU verwijzing MJP Bijlage ALGEMEEN - Gemeenten Index Milieujaarprogramma 214 (rapportering 213) Samenwerkingsovereenkomst 28-213 Opgelet: voor de uitgevoerde acties op onderscheidingsniveau is een apart tabblad voorzien.

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 Gemeente Kampenhout *************************************************************************** *************************************************************************** MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 ***************************************************************************

Nadere informatie

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 9 maart 2010 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 9 maart 2010 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 9 maart 2010 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Verslag van de vergadering van de GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR PLAATS: Zolder cultuurcentrum, Dorpstraat 45,

Nadere informatie

MilieujaarprogrammaOverijse 2012

MilieujaarprogrammaOverijse 2012 MilieujaarprogrammaOverijse 2012 Vergadering RAMINA 8maart 2013 Milieudienst Overijse SITUERING MJP 2012 werd integraal goedgekeurd en bracht een subsidiebedrag op van 77.718 euro op; Ondertekening voor2012

Nadere informatie

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen dienst duurzaamheid en milieu Bredabaan 182 T 03 650 02 90 milieudienst@brasschaat.be zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen Verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren krijgen een subsidie.

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

Analyseren van hinderklachten. Gunther Van Broeck Annemie Wynands

Analyseren van hinderklachten. Gunther Van Broeck Annemie Wynands Gunther Van Broeck Annemie Wynands Contracttekst SO Art. 1.1 Analyseren en rapporteren van hinderklachten Jaarlijks analyseert de gemeente de geregistreerde hinderklachten. Indien zij de hinderklachten

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2014 dd. 5/03/2014

Milieujaarprogramma 2014 dd. 5/03/2014 Milieujaarprogramma 2014 dd. 5/03/2014 Gemeentebestuur Wuustwezel Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel 1 INHOUDPGAVE INHOUDPGAVE... 2 ALGEMENE GEGEVENS... 4 INLEIDING... 5... 6 1. Instrumentarium... 7 1.1 BASIS...

Nadere informatie

Milieutrefdag 4 juni 2009. Ecologische voetafdruk In jouw gemeente

Milieutrefdag 4 juni 2009. Ecologische voetafdruk In jouw gemeente Milieutrefdag 4 juni 2009 Ecologische voetafdruk In jouw gemeente Doelstelling Workshop: Alle gemeenten warm maken voor een inspirerende Campagne Ecologische voetafdruk Ecologische Voetafdruk in jouw gemeente

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL MILIEUJAARPROGRAMMA 2012 1 INHOUDPGAVE INHOUDPGAVE...2 ALGEMENE GEGEVENS...4 INLEIDING...5... 6 1. Instrumentarium... 7 1.1 BASIS...8 1.1.1

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL MILIEUJAARPROGRAMMA 2011 1 INHOUDPGAVE INHOUDPGAVE...2 ALGEMENE GEGEVENS...4... 5 1. Instrumentarium... 6 1.1 BASIS...7 1.1.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

MiNa jaarverslag 2009. Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur

MiNa jaarverslag 2009. Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Gemeente Wichelen Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur MINA-raad Jaarverslag 2009 1. Bestaande reglementen - optioneel Op de gemeenteraad van 23 december 2003 werden de statuten, het huishoudelijk

Nadere informatie

Een fietstocht langs duurzame voorbeelden in verschillende gemeenten. Beste manier om andere te overtuigen is: zien dat het kan en werkt bij hun buur.

Een fietstocht langs duurzame voorbeelden in verschillende gemeenten. Beste manier om andere te overtuigen is: zien dat het kan en werkt bij hun buur. Eerste idee: Een fietstocht langs duurzame voorbeelden in verschillende gemeenten. Beste manier om andere te overtuigen is: zien dat het kan en werkt bij hun buur. Uitvoering: 3 gemeenten werken samen

Nadere informatie

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005)

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Dienst Leefmilieu Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en

Nadere informatie

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen?

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? 1 Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? Danny Wille Ingenieur - OVAM Inhoud 2 Inleiding; Vlaams afvalstoffenbeleid; Statistieken Vlaanderen-Nederland; diftar in het

Nadere informatie

MILIEUJAARPROGRAMMA 2009

MILIEUJAARPROGRAMMA 2009 MILIEUJAARPROGRAMMA 2009 ALGEMENE GEGEVENS oppervlakte : 10.703 ha aantal inwoners op 1 januari 2009: 39.106 adres stadhuis: Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden telefoon : 011-70 14 14 telefax : 011-70

Nadere informatie

5.339 kwh / kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh 9. Totaal aantal kwh groene stroom verbruikt in de gemeente

5.339 kwh / kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh 9. Totaal aantal kwh groene stroom verbruikt in de gemeente Indicator Milieubarometer ENERGIE Gemeente als bedrijf 1.Totaal elektriciteitsverbruik door de gemeentelijke dienst (AC) 163.728 kwh 161.540 kwh 167.699 kwh 165.549 kwh 165.000 kwh 147.108 kwh 122.605

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen.

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. TOELICHTING AFVALCIJFERS IVAREM 2015 ALGEMEEN IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. Het is haar doelstelling om een vooruitstrevend duurzaam en integraal

Nadere informatie

Verslag vergadering Gemeentelijke Milieuadviesraad Dinsdag 13 maart 2007 Gemeentehuis Lubbeek raadzaal gemeentehuis Lubbeek

Verslag vergadering Gemeentelijke Milieuadviesraad Dinsdag 13 maart 2007 Gemeentehuis Lubbeek raadzaal gemeentehuis Lubbeek Verslag vergadering Gemeentelijke Milieuadviesraad Dinsdag 13 maart 2007 Gemeentehuis Lubbeek raadzaal gemeentehuis Lubbeek Aanwezig: Stemgerechtigd: Artois Marc, Bracquiné Marc, De Clercq Eddy, de Néeff

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

MILIEUJAARPROGRAMMA MORTSEL 2009 MILIEUJAARVERSLAG MORTSEL 2008

MILIEUJAARPROGRAMMA MORTSEL 2009 MILIEUJAARVERSLAG MORTSEL 2008 MILIEUJAARPROGRAMMA MORTSEL 2009 MILIEUJAARVERSLAG MORTSEL 2008 INHOUDSTAFEL Inleiding 6 1. Instrumentarium 7 1.1. Basis 7 1.1.1. Gemeentelijke diensten 7 1.1.2. Handhaving 7 1.1.3. MMIS 8 1.1.4. Gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeente (en afgeleiden) vervangen door stad (en afgeleiden)

Gemeente (en afgeleiden) vervangen door stad (en afgeleiden) Artikel 5.1.1.5 Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 1. Volgende bepalingen gelden onverminderd het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 2. De gemeente beschikt

Nadere informatie

dikke truiendag, bio ontbijt, donderdag veggiedag, oktober energie, trappenactie, waterspaartoetsactie, sensibilisatie PMD scheiden 37 en 56254

dikke truiendag, bio ontbijt, donderdag veggiedag, oktober energie, trappenactie, waterspaartoetsactie, sensibilisatie PMD scheiden 37 en 56254 Naam Indicator Info over Bron grootheid 2011 2010 INTERN Beleid Score interne Eigen diensten: milieuzorg stappenplan interne milieuzorg aantal subsidiedossiers voor lokale overheid bij eandis Stand van

Nadere informatie

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen Over de enquête Deze enquête werd verstuurd naar de milieudiensten van alle Vlaamse Steden en Gemeenten, alsook naar de duurzaamheidsambtenaren

Nadere informatie

Milieuraad Eeklo. 1. Bestaande reglementen. Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009

Milieuraad Eeklo. 1. Bestaande reglementen. Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009 Milieuraad Eeklo Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 1. Bestaande reglementen Gemeente Stad Eeklo Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009 Reglement Aanwezig? Datum bekrachtiging

Nadere informatie

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2011.

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2011. Bijlage bij thema Instrumentarium JAARVERSLAG GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSPLAN

MILIEUBELEIDSPLAN MILIEUBELEIDSPLAN 2008-2013 GEMEENTE LENDELEDE Gemeente Lendelede Milieudienst Dorpsplein 1 8860 Lendelede Tel.: 051/33 63 05 Fax: 051/ 33 63 07 Email: milieudienst@lendelede.be 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord.

Nadere informatie

EERSTE ACTIEPROGRAMMA PLANNINGSDOCUMENT B Reductieprogramma volgens het stappenplan, eerste actieprogramma - GEMEENTE HERENTHOUT -

EERSTE ACTIEPROGRAMMA PLANNINGSDOCUMENT B Reductieprogramma volgens het stappenplan, eerste actieprogramma - GEMEENTE HERENTHOUT - EERSTE ACTIEPROGRAMMA PLANNINGSDOCUMENT B Reductieprogramma volgens het stappenplan, eerste actieprogramma - GEMEENTE HERENTHOUT - 1 Deel 1: beschrijving en motivering van de te ondernemen acties in functie

Nadere informatie

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder Leeswijzer cluster Hinder Cluster Hinder Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Toelichting Leeswijzer. De leeswijzer is een onderdeel van

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

Sluikstorten vs zwerfvuil

Sluikstorten vs zwerfvuil ONTWIJKGEDRAG Sluikstorten vs zwerfvuil Zwerfvuil > klein afval dat vaak nonchalant of zonder dat men er bij stilstaat op straat gooien of achterlaten in een park of berm Sluikstorten > het doelbewust

Nadere informatie

BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2.

BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2. BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2. Ophaling van huishoudelijke afvalstoffen. Hoofdstuk A.4. Afdeling

Nadere informatie

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen.

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen. HUISHOUDELIJK ELEKTRICITEITSVERBRUIK Omschrijving Meeteenheid Beleidsdomein Relatie met de SO Gemeentelijke beleidsdoelstelling bron Dataleverancier Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten

Nadere informatie

Milieujaarprogramma Deerlijk 2011

Milieujaarprogramma Deerlijk 2011 Milieujaarprogramma Deerlijk 2011 MAART 2011 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 Algemeen... 5 1 INSTRUMENTARIUM... 6 1.1 Basis... 6 1.1.1 Gemeentelijke diensten... 6 1.1.1.1 Organisatie... 6 1.1.1.2 Personeel...

Nadere informatie

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Verslag van de vergadering van de GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR PLAATS: raadzaal gemeentehuis, Chr. Pallemansstraat

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Gemeentebestuur Zomergem

Gemeentebestuur Zomergem Gemeentebestuur Zomergem Hoofdstuk: 1. Instrumentarium Voorwoord In 2010 ging Zomergem door op de ingeslagen weg op het vlak van milieubeleid. De personeelswissel op de milieudienst eind augustus verliep

Nadere informatie

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur?

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Lokale milieuraden zijn een goed instrument om de verschillende belangengroepen, en in het bijzonder de milieubeweging, inspraak te geven bij het

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Pesticidengebruik door de gemeentelijke diensten

Pesticidengebruik door de gemeentelijke diensten MILIEUBAROMETER: INDICATORENFICHE GROENBEHEER 1/1 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Milieubarometer: Pesticidengebruik door de gemeentelijke diensten Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Pesticidengebruik

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1.1.1 Gemeentelijke diensten... 2

Inhoudstafel. 1.1.1 Gemeentelijke diensten... 2 Milieujaarprogramma 2012 Inhoudstafel 1 Instrumentarium... 2 1.1 Basis... 2 1.1.1 Gemeentelijke diensten... 2 1.1.1.1 Personeel... 2 1.1.1.2 Organisatie... 4 1.1.1.3 Instellen van een centraal meldpunt

Nadere informatie

Selectief slopen en ontmantelen Sloopinventaris afvalstoffen

Selectief slopen en ontmantelen Sloopinventaris afvalstoffen Selectief slopen en ontmantelen Sloopinventaris afvalstoffen Studiedag Grondverzet en selectief slopen december 2010 - januari 2011 Philippe Van de Velde OVAM -Afvalstoffen en Materialenbeheer - dienst

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. materialen

AANVRAAGFORMULIER. materialen AANVRAAGFORMULIER materialen AANVRAGER : Naam vereniging : Naam verantwoordelijke :... Adres :.. Tel. :. GSM :. E-mail : Aard van de manifestatie : Datum van de manifestatie : Datum levering : Datum ophaling

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG MORTSEL 2008

MILIEUJAARVERSLAG MORTSEL 2008 MILIEUJAARVERSLAG MORTSEL 2008 1 INHOUDSTAFEL Instrumentarium... 8 Inleiding Actie I.1: Ambtelijk overlegorgaan en integratie Actie I.2: Opstellen van een milieubarometer Vaste stoffen... 12 Afvalpreventie-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken Preventie en Welzijn Jan Sempels 5 december 2008 Intergemeentelijk (opdrachthoudend) Milieubedrijf Oost-Brabant opgericht

Nadere informatie

Officiële opening containerpark Mortsel Persnota donderdag 6 september 2012

Officiële opening containerpark Mortsel Persnota donderdag 6 september 2012 Officiële opening containerpark Mortsel Persnota donderdag 6 september 2012 1. Inleiding De intercommunale IGEAN cv werd in 1969 opgericht door een aantal gemeenten in het noorden van het arrondissement

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2013.

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2013. Bijlage bij thema Instrumentarium JAARVERSLAG GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. IDENTIFICATIE VAN DE INDIENER VAN HET AFVALPLAN INDIEN HET GAAT OM EEN RECHTSPERSOON / VERENIGING / ORGANISATIE: 1) Naam van de rechtspersoon / vereniging / organisatie: 2)

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2012. Gemeente Langemark Poelkapelle

Milieujaarprogramma 2012. Gemeente Langemark Poelkapelle Milieujaarprogramma 2012 Gemeente Langemark Poelkapelle 2 Algemeen... 6 1. Instrumentarium... 7 1.1. Basis... 7 1.1.1. Gemeentelijke diensten... 7 1.1.2. Handhaving... 8 1.1.3. MMIS... 8 1.1.4. Gemeentelijke

Nadere informatie

0. Algemene Informatie

0. Algemene Informatie 0. Algemene Informatie Een milieujaarprogramma (MJP) is een concretisering van het milieubeleidsplan (MBP) en geeft aan hoe de Samenwerkingsovereenkomst (SO) wordt uitgevoerd. Het MJP staat stil bij de

Nadere informatie

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

Gemeente Ranst. Milieujaarprogramma 2012. In het kader van de. Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013

Gemeente Ranst. Milieujaarprogramma 2012. In het kader van de. Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 Gemeente Ranst Milieujaarprogramma 2012 In het kader van de Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 Besproken en goedgekeurd op de Adviesraad voor Milieuraad en Natuur dd. 22/03/2012 Besproken en

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Dina Spruyt kondigt ook aan dat ze zich geen kandidaat meer stelt als voorzitter in de nieuw samengestelde MilieuAdviesRaad (MAR).

Dina Spruyt kondigt ook aan dat ze zich geen kandidaat meer stelt als voorzitter in de nieuw samengestelde MilieuAdviesRaad (MAR). Verslag milieuadviesraad Vergadering van 19/02/2013 Aanwezig Rebecca Vertenten, Anne Nijns, Valère Boesmans, René Beelen, Yvo Langen, Marc Buydens, Kurt Peeters, Joel Fontaine, Marcel Secretin Afwezig

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 WERKING MILIEURAAD

JAARVERSLAG 2008 WERKING MILIEURAAD JAARVERSLAG 2008 WERKING MILIEURAAD Vergaderingen bureau in 2008: Het bureau van de gemeentelijke milieuraad is samengesteld uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de milieuambtenaar, de

Nadere informatie

Netheidsverantwoordelijke

Netheidsverantwoordelijke Netheidsverantwoordelijke Infobrochure Dienst leefomgeving Tel.: 053 640 653 leefomgeving@denderleeuw.be 1. Waarom het project netheidsverantwoordelijken? Een buurt die er niet proper bij ligt zorgt voor

Nadere informatie

HAMME MILIEUBAROMETER 2013

HAMME MILIEUBAROMETER 2013 HAMME MILIEUBAROMETER 2013 1 Algemene informatie We moeten bewust omgaan met het milieu. Daar zijn we intussen allemaal wel van overtuigd. Er gebeurt dan ook al heel wat om het milieu waar mogelijk te

Nadere informatie

Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur

Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Gemeente Wichelen Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Verslag MINAraad Vergadering Dagelijks Bestuur 21 september 2009 Aanwezig : Erauw Pascal (voorzitter), De Smet Kristof (schepen), Looman

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO Titel Nummer 13/12 Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Datum 14 maart 2013 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4,

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Invoering ja/ja sticker. Plan van aanpak 15 november 2016

Invoering ja/ja sticker. Plan van aanpak 15 november 2016 Invoering ja/ja sticker Plan van aanpak 15 november 2016 Inhoud Inleiding Bijdrage bestuurlijke doelen Bijdrage duurzaamheid Wijziging systeem Aanpassen regelgeving Aanpak communicatie Handhaving Monitoring

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER

Ontheffing tot het opstellen van een MER Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst Mer Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gemeente Willebroek HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De begrippen en definities vermeld

Nadere informatie

Hondenpoepcampagne. Haviland Afvalbeleid P&D

Hondenpoepcampagne. Haviland Afvalbeleid P&D Hondenpoepcampagne Haviland Afvalbeleid P&D Aanleiding Jaarlijks: afvalpreventieweek de 1 ste week van mei, gecoördineerd door Haviland, in 18 gemeenten Thema wordt door de milieuambtenaren bepaald 2012:

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL ZITTING VAN DE OPEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR (MINA-RAAD) DD.

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL ZITTING VAN DE OPEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR (MINA-RAAD) DD. 1 PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL ZITTING VAN DE OPEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR (MINA-RAAD) DD. 20 maart 2012 Aanwezig: Voorzitter: Frans Van Hees.

Nadere informatie

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen MILIEUBAROMETER: INDICATORENFICHE ENERGIE 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Milieubarometer: Energieverbruik gemeentelijke gebouwen Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Energieverbruik gemeentelijke

Nadere informatie

Infosessie duurzaam aankopen. papier en drukwerk

Infosessie duurzaam aankopen. papier en drukwerk Infosessie duurzaam aankopen papier en drukwerk mei 2006: gestart als duurzaamheidsambtenaar in Dilsen-Stokkem Milieuverantwoord productgebruik: - veel wantrouwen bij collega s - velen zien het als een

Nadere informatie

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 REGIONS FOR R4R RECYCLING Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 R4R = INTERREG IV C project Interregionale samenwerking binnen Europa Uitwisseling van ervaringen Doel: effectiviteit regionale beleid verbeteren

Nadere informatie

Bijlage Rapportering. Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten Algemene regels: - 1 punt per actieve sensibilisatie met max. 2 punten per thema

Bijlage Rapportering. Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten Algemene regels: - 1 punt per actieve sensibilisatie met max. 2 punten per thema Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 Bijlage Rapportering Algemene regels: - 1 punt per actieve sensibilisatie met max. 2 punten per thema Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 Bijlage

Nadere informatie

Jaarverslag milieuraad. Werkingsjaar 2011. Stad Deinze. Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012

Jaarverslag milieuraad. Werkingsjaar 2011. Stad Deinze. Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012 Jaarverslag milieuraad Werkingsjaar 2011 Stad Deinze Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012 De voorzitter, De secretaris, W. Vercruysse D. Bruyneel Jaarverslag milieuraad 2011 Stad Deinze 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Milieuraad. Langemark-Poelkapelle

Jaarverslag 2010. Milieuraad. Langemark-Poelkapelle Gemeentelijke adviesraad voor Milieu en Natuur Langemark-Poelkapelle Jaarverslag 2010 Milieuraad Langemark-Poelkapelle INHOUD 1. Reglementen m.b.t. de oprichting en werking van de milieuraad...3 1.1. Statuten...3

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

Beter adviseren. Dossier VII Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013. Inleiding. 1. Achtergrond

Beter adviseren. Dossier VII Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013. Inleiding. 1. Achtergrond Beter adviseren achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Dossier VII Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 Inleiding 1. Achtergrond 2. Andere samenwerkingsovereenkomsten met de Vlaamse

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

ZITTING VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR (MINA-RAAD) DD. 6 september 2011

ZITTING VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR (MINA-RAAD) DD. 6 september 2011 PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL ZITTING VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR (MINA-RAAD) DD. 6 september 2011 Aanwezig: Voorzitter: Frans Van Hees. Ondervoorzitter:

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013

Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 Bijlage Definities/Afkortingen Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 DEFINITIES Algemeen Milieu- en natuurvereniging Een milieu- en natuurvereniging is een vereniging die natuur en/of milieu als

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD FINANCIELE DIENST Vrijthof 10-3960 Bree Tel. + 32 89 84 85 13 Fax + 32 89 46 23 93 E-mail : financie@bree.be UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2012 Aanwezig Burgemeester-Voorzitter:

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf. Kathelijne De Ridder

Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf. Kathelijne De Ridder Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf Kathelijne De Ridder Hoeveel kilo papier gebruikt de gemiddelde Belg per jaar? a) 265 kilo/jaar b) 354 kilo/jaar c) 358 kilo/jaar Hoeveel kilogram restafval

Nadere informatie

Infovergadering project Hogeweg. Afkoppelen hemelwater

Infovergadering project Hogeweg. Afkoppelen hemelwater Infovergadering project Hogeweg Afkoppelen hemelwater Waarom gemengde riolering niet ideaal? Nadelen vermenging hemelwater en afvalwater Bezinken vervuild slib van huishoudens => hevige regen riolen overstorten

Nadere informatie

Enschede zonder afval

Enschede zonder afval Enschede zonder afval Factsheets eerste kwartaal Diftar 2017 Aanbiedgedrag Restafval Aantal ledigingen/stortingen per inzamelmiddel 140 liter 240 liter 30 liter verzamelcontainer Tarief 4,03 - totaal 8,06

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

Verslag van de vergadering van de GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 10 04 2007 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Verslag van de vergadering van de GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR PLAATS: raadzaal gemeentehuis, Chr. Pallemansstraat

Nadere informatie

Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR p9, aangepast GR p20)

Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR p9, aangepast GR p20) Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR 17-1-2006 p9, aangepast GR 19-9-2006 p20) HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De

Nadere informatie

Vooraf. 0. Algemene Informatie

Vooraf. 0. Algemene Informatie Vooraf In het vorig MJP werden opmerkingen gemaakt over de hoeveelheid aan bijlagen. In dit MJP werd het aantal papieren bijlagen drastisch beperkt en zoveel als mogelijk digitaal toegevoegd ( Digitale

Nadere informatie

MBO. Briefadvies MBO. Datum

MBO. Briefadvies MBO. Datum Briefadvies MBO afgewerktee olie Briefadvies MBO afgewerkte olie Datum van goedkeuring Volgnummer Coördinator + e-mailadres 22 november 2012 2012 78 Francis Noyen, francis.noyen@minaraad.be Co-auteur +

Nadere informatie