Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen"

Transcriptie

1 Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen

2 1 Instrumentarium 1.1 Basis Gemeentelijke diensten Organisatie A. Stand van zaken De gemeente Kapellen heeft zich geëngageerd om de taken die zijn opgenomen in de contracttekst van de samenwerkingsovereenkomst te laten uitvoeren door de milieu- en groendienst. Daarnaast neemt de milieu- en groendienst de taken op die ze verplicht is uit te voeren. Kapellen spreekt haar gemeentelijke communicatiekanalen aan om zowel de burgers als het eigen personeel te sensibiliseren en op de hoogte te brengen van haar activiteiten. De gemeentelijke communicatiekanalen bestaan uit de afvalkalender, de website, brieven, flyers, elektronische nieuwsbrief, de nieuwsflash, persberichten, het Aankondigingsblad (regionale krant) en de Info Kapellen (3- maandelijks gemeentelijk informatiemagazine). Daarnaast publiceert de gemeente steevast in de afvalkrant van de intercommunale IGEAN. B. Planning Bestendigen van de huidige werking. De Info Kapellen zal in maal verschijnen waardoor het gemakkelijker wordt om meer activiteiten en publicaties tijdig aan de Kapelse burgers bekend te maken. C. Bijlage / Personeel A. Stand van zaken De gemeentelijke milieu- en groendienst is de jongste 10 jaar uitgebreid tot een volwaardige en autonome dienst binnen de gemeentelijke administratie. De personeelsbezetting bestaat uit een hoofddeskundige milieu & groen, een deskundige milieu & groen, een duurzaamheidsambtenaar en 2,5 administratieve medewerkers. Tijdens het schooljaar wordt de milieu- en groendienst ondersteund door een stagiair die de opleiding kantoor volgt. Hij/zij presteert wekelijks 12 uur. Er werken ook 12 VTE groenarbeiders en 4 VTE op het containerpark. In de personeelsformatie van de gemeente Kapellen is de functie van milieuambtenaar opgenomen, dit onder de omschrijving hoofddeskundige milieu en groen. 2

3 Het takenpakket van de duurzaamheidsambtenaar houdt het uitwerken van een duurzaam beleid in, alsook het uitvoeren van de bepalingen voorzien in de samenwerkingsovereenkomst. Dit houdt ondermeer in dat de duurzaamheidsambtenaar verantwoordelijk is voor de communicatie naar eigen diensten en de burgers, het opstellen van de milieubarometer, het opvolgen van het MBP en het organiseren van allerlei acties in het teken van de SO. De gemeente Kapellen beantwoordt vele vragen over milieu en groen aan het milieuloket. Burgers en ondernemers kunnen vragen stellen aan de balie, per telefoon, mail of fax. Naam medewerker Functie Aanstellingsniveau % VTE bezig met gemeentelijk milieuen natuurbeleid Ronny Denisse Hoofddeskundige Milieu & Groen (milieuambtenaar) B statutair 100 Sofie Vincke Deskundige Milieu & Groen B statutair 100 Mireille Martens duurzaamheidsambtenaar B bepaalde duur 100 (SO) Miranda Wouters Administratief medewerker C statutair 80 Marjan Peeters Administratief medewerker C gesco 100 Ann Kinjet Administratief medewerker C statutair 50 In 2010 heeft de gemeente Kapellen 1 VTE (1710 uur) MiNa-werker ingezet voor het pesticidenvrij onkruid verwijderen uit de goten en op de voet- en fietspaden van het centrum van Putte en de wijk Vredenburch. Hiervoor werd de beschutte werkplaats Aralea ingeschakeld. B. Planning De gemeente zal opnieuw beroep doen op MiNa-werkers in het kader van het thema water. De ervaring leert ons dat het moeilijk is voor 1VTE om de wijk Putte te onderhouden, alsook nieuwe wijken op een pesticidenvrije manier onkruidvrij te maken. De gemeente Kapellen vraagt daarom 1,5 VTE aan, aan de Vlaamse overheid. In 2011 zal het huidige werkterrein (Putte + wijk Vredenburch) niet uitgebreid worden. C. Bijlage / Instellen van een centraal meldpunt voor milieuklachten A. Stand van zaken De burgers kunnen tijdens de kantooruren steeds terecht bij de milieu- en groendienst via telefoon (03/ ) of aan de balie. Na 16u kunnen ze terecht bij de politie die een 24u permanentie voorziet. In de politiezone Antwerpen Noord waartoe Kapellen behoort, bemannen 2 politieagenten de cel milieu. De burgers worden omtrent deze permanentie geïnformeerd via de website. 3

4 B. Planning De verantwoordelijke binnen Politiezone Antwerpen Noord voor milieu en stedenbouw gaat op pensioen bij de aanvang van Momenteel wordt hij niet vervangen. De gemeentelijke milieudienst zal in overleg met de politie duidelijke afspraken maken om de samenwerking op het terrein en administratief zo vlot mogelijk te laten verlopen. C. Bijlage / Overleg milieuhandhavende en milieuklachten behandelende diensten A. Stand van zaken De politie en de ambtenaren contacteren elkaar regelmatig. Naast de ad hoc contacten, wordt er ook een overleg georganiseerd tussen beide partijen. Van dit overleg wordt er steeds een verslag bijgehouden. Er worden naast enkele heikele punten ook dossiers besproken die langer lopen. Vaak vloeien hieruit acties voort, al dan niet gezamenlijk. De intercommunale wordt enkel ingeschakeld bij de afvalverwerking FostPlus. Anderzijds wordt er soms adviesverlening aan hen gevraagd bij milieuvergunningaanvragen. B. Planning Bestendigen van de huidige werking. De handhavingambtenaar, die zal worden aangesteld via de intercommunale IGEAN, zal betrokken worden bij het overleg tussen de politie en de hoofddeskundige milieu en groen. C. Bijlage Bijlage 1: verslag van het politieoverleg Handhaving Personeel A. Stand van zaken De gemeente Kapellen beschikt over een beëdigd VLAREM-ambtenaar, namelijk hoofddeskundige milieu & groen Ronny Denisse. De controle van vergunningen, klachten e.a. wordt steeds uitgevoerd in samenwerking met de Politiezone Antwerpen Noord. Voor milieuzaken wordt meestal een beroep gedaan op de hoofdinspecteur, die verantwoordelijk is voor milieu en ruimtelijke ordening binnen het plaatselijke politiekorps. Ook de hoofdinspecteur is in het bezit van een VLAREMbekwaamheidsbewijs. B. Planning De verantwoordelijke binnen Politiezone Antwerpen Noord voor milieu en stedenbouw gaat op pensioen bij de aanvang van Momenteel wordt hij niet vervangen. In

5 zal de gemeente wel toetreden tot de intergemeentelijke werking voor milieuhandhaving bij de intercommunale IGEAN. C. Bijlage / Proactieve & Reactieve controles A. Stand van zaken In 2010 voerde de hoofddeskundige milieu & groen in samenwerking met de politie controles uit op klasse 1 en 2 inrichtingen. De milieu- en groendienst geeft doorheen het jaar advies aan bedrijven ivm milieuvergunningen, zowel preventief, als bij bedrijven die niet voldoen aan de vigerende milieunormen. In bijlage vindt u een opsomming van verschillende adviezen die de gemeente verstrekte inzake milieuvergunningen. Tijdens het overleg met de politie worden er nieuwe afspraken gemaakt over welke acties er ondernomen moeten worden. In november 2010 werden de opslagplaatsen voor vuurwerk extra doorgelicht in samenwerking met het Ministerie voor Economische Zaken. B. Planning Tot nog toe werden er vooral reactieve controles uitgevoerd. Ook in 2011 zullen de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst inzake preventieve controles worden uitgevoerd. De hoofddeskundige milieu en groen zal de politie en handhavingsambtenaar blijvend ondersteunen. De handhavingsambtenaar die aangesteld is via de intercommunale Igean zal in 2011 volledig operationeel zijn. In principe zullen de politie en de handhavingsambtenaar instaan voor de interventies. C. Bijlage Bijlage 2: Lijst adviezen milieu- & groendienst inzake milieuvergunningen Logistieke ondersteuning A. Stand van zaken De gemeente stelt het nodige materiaal, lokalen en budgetten ter beschikking om de taken die zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst en waartoe een milieu- en groendienst verplicht is, te kunnen uitvoeren. B. Planning Indien de gemeente een nieuw gebouw in gebruik wenst te nemen voor de administratieve diensten, dan zal er ook een plaats voorzien worden voor de milieu- en groendienst. Momenteel zijn er ruwe ideeën voor een nieuwe site. Concrete plannen zijn nog niet voor handen. C. Bijlage / 5

6 1.1.3 Milieu Management Informatie Systeem (MMIS) A. Stand van zaken De milieu- en groendienst heeft vlot toegang tot online milieu-informatie. De volgende databanken worden door de milieu- en groendienst gehanteerd: * MKROS * Energieprestatiedatabank * Pesticidenreductiedatabank (online inventaris pesticidengebruik) B. Planning Indien er vanaf 2011 meer databanken in gebruik zijn, zal de milieu- en groendienst deze ook bijhouden en opvolgen. C. Bijlage Bijlage 3: MKROS: analyse en opvolging van hinderklachten Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur A. Stand van zaken In de gemeente Kapellen is sinds 1992 een adviesraad voor milieu en natuur actief. In bijlage vindt u het jaarverslag van Het huishoudelijk reglement en de afsprakennota zijn reeds meegestuurd in het verleden. - Het aantal milieuraadsleden is onophoudelijk in beweging. De gendervoorwaarde van 1/3 vrouwen is moeilijk te halen. De milieuraad schreef nogmaals een twintigtal adviesraden en sociale organisaties aan. Ook werd er aan verschillende natuurverenigingen gevraagd om een tweede persoon af te vaardigen van het vrouwelijk geslacht. Bij de 25 stemgerechtigde leden zijn er 8 dames. In het jaarverslag krijgt u een volledig overzicht. - De gemeente stimuleert de werking van de milieuraad door voldoende ondersteuning te verlenen. De duurzaamheidsambtenaar is secretaris van de milieuraad en is daardoor onder andere verantwoordelijk voor de verslagen. Tijdens de 2 open milieuraden wordt er telkens een spreker uitgenodigd over een hot topic: (1) voorstelling Bosgroep Antwerpen Noord & (2) Het beter beschermen en beheren van bomen. De leden van de MR hebben zelf inspraak bij de keuze van de spreker voor de open raden. - Jaarlijks organiseert de milieuraad een milieuweek in de maand maart. Hiervoor maakt de gemeente zowel financiële als logistieke middelen vrij. De werkingskosten van de MR zijn in de begroting opgenomen onder de algemene nummer van administratieve prestaties binnen de milieudienst ( ). Op het aparte nummer van de samenwerkingsovereenkomst is er voorzien. Daarnaast geeft de gemeente aan de milieu- en natuurverenigingen een jaarlijkse subsidie met een maximum van 375 indien ze aan de vooropgestelde criteria voldoen. In 2010 werden er subsidies 6

7 uitgekeerd aan VELT ( 375), Natuurpunt ( 375) en Natuurbehoud Kapellenbos ( 62,5). - De milieuraad vergadert 10 keer per jaar. In mei en oktober 2010 werden er naar traditie twee open milieuraden georganiseerd. Naar aanleiding van het nieuwe milieubeleidsplan werd er een extra open milieuraad georganiseerd in de maand februari. Deze milieuraden werden publiek gemaakt via de website en andere publicaties. - In februari stelde Mevr. Hilde Boydens en Mevr. Dorien De Greef van IGEAN het nieuwe MBP voor van de gemeente Kapellen. Deze open vergadering werd georganiseerd tijdens het openbaar onderzoek. De opmerkingen van deze avond werden allemaal opgenomen in het overwegingsdocument. - In mei werd Mevr. Karolien Devriendt uitgenodigd om de Bosgroep Antwerpen Noord voor te stellen. Zij informeert de milieuraad o.a. over gratis bosrandpakketten voor zure zandgronden voor eigenaars van bospercelen in Kapellenbos. - Dhr. Jos Schenk van vzw bomen beter beheren bracht in oktober een uiteenzetting over boomverzorging. Er werd uitleg gegeven over hoe een boom groeit, hoe hij reageert op snoeiwondes, hoe en wanneer je best kan snoeien en hoe je de toestand van een boom visueel kan beoordelen. - Het centrale thema van de milieuweek was duurzame energie. De milieuraad organiseerde diverse activiteiten zoals een filmvertoning, een tentoonstelling (Mijn nergiezuinige woning), een milieuquiz en een bezoek aan het provinciaal centrum Duurzaam Wonen en Bouwen: Kamp C. In bijlage vindt u een overzicht van de acties en andere randactiviteiten. - De agenda van de milieuraad wordt bepaald door het bureau (ambtenaren, schepen, voorzitter en ondervoorzitter van de MR). Er is ruimte voor agendapunten van het schepencollege, de hogere overheid, milieuverenigingen alsook voor punten aangebracht door de leden van de milieuraad. - In de opvolglijst die maandelijks bezorgd wordt aan de leden van de milieuraad, wordt er een overzicht geschetst van de adviezen die zij aan de verschillende overheden formuleerden en wat er nadien met gebeurde. B. Planning Op vraag van de burgemeester wordt er op regelmatige basis een overleg georganiseerd tussen de verschillende adviesraden om synergie op te merken en gezamenlijke acties uit te voeren. In 2011 is het centraal thema van de milieuweek: Klimaat en de gevolgen voor de biodiversiteit. Ook zal er in samenwerking met de leden een milieuweek op school worden georganiseerd over hetzelfde thema. Om deze en andere activiteiten te organiseren beschikt de MR over een eigen budget van C. Bijlage 7

8 Bijlage 4: Jaarverslag MR Bijlage 5: Notule SC subsidies milieuverenigingen Bijlage 6: Flyer milieuquiz Bijlage 7: Affiche milieuweek 2010 Bijlage 8: Opvolglijst MR 2010 Bijlage 9: Mailing Milieuweek Gemeentelijk milieubeleid A. Stand van Zaken De gemeente beschikt over een beleidsplan met een luik leefmilieu. Daarnaast beschikt ze ook over een MBP Tijdens het openbaar onderzoek van het ontwerp MBP ontving de gemeente opmerkingen van de volgende organisaties: Departement LNE, OVAM, VMM, vzw Natuurbehoud Kapellenbos, Fietsersbond Kapellen. Op de gemeenteraad van 17 mei 2010 werd het milieubeleidsplan goedgekeurd. B. Planning Huidige werking bestendigen. C. Bijlage Bijlage 10: Notule GR goedkeuring MBP Bijlage 11: MBP Bijlage 12: overzicht adviesverlenende organisaties 1.2 Onderscheidingsniveau (Totaal: 7 punten) Duurzaamheidsamtbtenaar A. Stand van Zaken Er is sinds 1 juli 2003 een duurzaamheidsambtenaar werkzaam bij de gemeente Kapellen. De duurzaamheidsambtenaar is ingeschaald op niveau B. De gemeente Kapellen tekende in 2008 in op de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Hierdoor blijft de duurzaamheidsambtenaar minimaal in dienst tot het einde van de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst. De duurzaamheidsambtenaar onderhoudt veel contacten met andere diensten, zowel om hen aan te sporen om rekening te houden met de duurzame thema s als om met hen samen te werken. Door het organiseren van acties samen met de vrijetijdsdiensten (cultuur en bibliotheek) spreekt de duurzaamheidsambtenaar een groep burgers aan die anders zeer moeilijk te bereiken zijn voor milieuthema s. Ook worden er steeds meer contacten gelegd met de 5 lagere scholen van Kapellen. Het takenpakket van de duurzaamheidsambtenaar is ondermeer gericht op het organiseren van acties om o.a. te voldoen aan de samenwerkingsovereenkomst. Deze 8

9 acties zijn gericht op het eigen personeel (dikke truiendag, Fanatieke Fietsers) en naar de inwoners van Kapellen (Klimaatwijken/Energiejacht, Belgerinkel). B. Planning In 2011 zal de milieudienst voor de tweede maal een project organiseren in samenwerking met de bibliotheek. Leerlingen van het zesde leerjaar worden in maart geïnformeerd over het thema klimaat en biodiversiteit. C. Bijlage / Milieubeleidsplan : 3 punten A. Stand van Zaken Tijdens het openbaar onderzoek van het ontwerp MBP ontving de gemeente opmerkingen van de volgende organisaties: Departement LNE, OVAM, VMM, vzw Natuurbehoud Kapellenbos, Fietsersbond Kapellen. Op de gemeenteraad van 17 mei 2010 werd het milieubeleidsplan goedgekeurd. B. Planning Huidige werking bestendigen C. Bijlage Bijlage 10: Notule GR goedkeuring MBP Bijlage 11: MBP Bijlage 12: Overzicht adviesverlenende organisaties 9

10 1.2.3 Milieubarometer 2 punten A. Stand van Zaken In 2003 is er een milieubarometer opgemaakt volgens de richtlijnen van de samenwerkingsovereenkomst. De milieubarometer bestond uit 20 indicatoren die in samenspraak met het college van burgemeester en schepenen en de milieuraad werden uitgekozen. In 2009 werd de milieubarometer uitgebreid naar 28 criteria. Bij de keuze van nieuwe criteria werd vooral gekeken naar de toegevoegde waarde, de mate waarin het item paste in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en in hoeverre er gegevens in het verleden achterhaald konden worden, zodat het startjaar (2003) nog steeds als nulmeting gehanteerd kan worden. In de aangepaste milieubarometer is de CO 2 uitstoot van gebouwen, straatverlichting en het wagenpark opgenomen. CO 2 is immers de emissie die de gemeente het best kan terugdringen en zo rechtstreeks bijdragen tot een mindering van het broeikaseffect. De milieubarometer verschijnt telkens in het voorjaar op de gemeentelijke website. Om de burger gemakkelijk zijn weg te laten vinden op de website, staat de milieubarometer ook een tijdje op de homepage geprogrammeerd. Voor het eerst sinds 2004 is het elektriciteitsverbruik op het administratief centrum terug gestegen en dit ondanks de vele sensibilisatiecampagnes van de milieu- en groendienst. Ook het aardgasverbruik is licht gestegen in 2010, wat mogelijk te wijten is aan de natte herfst- en de koude wintermaanden (januari/februari en december). Het totaal aantal kwh groene stroom is in 2010 spectaculair gestegen in de gemeente: de waarde is bijna verdrievoudigd tov Dit is enerzijds te wijten aan het grote aantal Kapellenaren die zonnepanelen lieten plaatsen en anderzijds aan de omschakeling van grijze naar groene stroom door vele burgers. In 2010 organiseerde de Provincie Antwerpen een samenaankoop van groene stroom, waarin de gemeente Kapellen intensief participeerde. De zuiveringsgraad van het huishoudelijk afvalwater in de gemeente is in 2010 met meer dan 4% gestegen tov Deze stijging is hoofdzakelijk te wijten aan grote rioleringswerken in Kapellenbos (west) waar een drukrioleringssysteem en een nieuw grachtenstelsel werden aangelegd. De bewoners in dit gebied die nog gebruik maakten van een sterfput, dienden aan te sluiten op de riolering en ook de huishoudens die gebruik maakten van de -dikwijls slecht functionerende- minizuiveringsinstallaties, zijn verplicht om aan te sluiten op het rioleringsnet, waardoor het afvalwater op een betere manier gezuiverd kan worden. Het nitraatgehalte in het grondwater is gehalveerd tov De gehaltes zijn eigenlijk verwaarloosbaar zolang ze onder de 10mg NO 3- blijven. Bovendien zijn de kleine schommelingen in de gehaltes moeilijk te verklaren daar ze hoofdzakelijk te wijten zijn aan natuurlijke processen. Er is een duidelijke stijging merkbaar in de totale hoeveelheid aangeboden huishoudelijk afval per inwoner. Ook de niet-recycleerbare hoeveelheid huishoudelijk afval is voor het eerst terug gestegen sinds In 2009 werd er131kg per inwoner opgehaald, dit jaar 10

11 stranden we op 137kg afval per inwoner en dit ondanks de intensieve sensibiliseringscampagne met mailings en de afvalwaaier die de gemeente Kapellen in 2010 voerde. Na de invoering van het retributiereglement op het containerpark in april 2004 en de invoering van het Diftar-systeem ivm de ophaling voor huisvuil en gft in oktober 2007, treed er blijkbaar een gewenning op aan de afvalprijzen. Dit effect wordt nog versterkt door de Kapelse Jacobuscheques, die het mogelijk maken om huisvuil op deze wijze te betalen. Intensieve promotiecampagnes blijken dus onvoldoende om de hoeveelheid restafval/afval per inwoner verder te doen dalen of te stabiliseren op het niveau van Voor het derde jaar op rij is het pesticidengebruik van de gemeente Kapellen drastisch gedaald. Deze verbetering van 60% tov 2007 is niet meer te wijten aan het niet meer bedelen van rattenvergif. In 2010 kwamen immers 185 inwoners 5 zakjes van 25gram rattenvergif halen. De milieu- en groendienst ziet er op toe dat het pesticidengebruik wordt afgebouwd tot een nulgebruik in Vooral de eigen diensten van de gemeente hebben minder gedoogde pesticiden gebruikt. Aangezien in 2011 de wijk De Sterre ook 100% pesticidenvrij zal zijn, zal dit cijfer volgend jaar blijvend dalen. De pesticiden die de beschutte werkplaats Aralea gebruikt op het grondgebied van Kapellen, zijn ook in deze statistiek verrekend. Het aantal km fietspad is opnieuw licht gestegen tov het aantal km weg. Dit cijfer is niet helemaal representatief, daar de gemeente in 2010 opnieuw fors investeerde in de heraanleg/vernieuwing van bestaande fietspaden, zoals bijvoorbeeld het fietspad langs de Antwerpsesteenweg, de Dorpstraat en de Grensstraat. B. Planning Huidige werking bestendigen C. Bijlage Bijlage 13a: Milieubarometer Milieu Management Informatie Systeem (MMIS) A. Stand van Zaken De gemeente hanteert de databanken die operationeel zijn. B. Planning Indien er vanaf 2011 meer databanken in gebruik zijn, zal de milieu- en groendienst deze ook invullen. C. Bijlage / 11

12 1.2.5 Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur : 1 punt A. Stand van Zaken Er werden drie open milieuraden georganiseerd: in februari, mei en oktober In februari stelde Mevr. Hilde Boydens en Mevr. Dorien De Greef van IGEAN het nieuwe MBP voor van de gemeente Kapellen. Deze open vergadering werd georganiseerd tijdens het openbaar onderzoek. De opmerkingen van deze avond werden allemaal opgenomen in het overwegingsdocument. - In mei werd Mevr. Karolien Devriendt uitgenodigd om de Bosgroep Antwerpen Noord voor te stellen. Zij informeert de milieuraad over gratis bosrandpakketten voor zure zandgronden voor eigenaars van bospercelen. - Dhr. Jos Schenk van vzw bomen beter beheren bracht in oktober uiteenzetting over boomverzorging. Er werd uitleg gegeven over hoe een boom groeit, hoe hij reageert op snoeien, hoe en wanneer je best kan snoeien en hoe je de toestand van een boom visueel kan beoordelen. B. Planning De gemeente zal in open milieuraden organiseren. De data van de open milieuraden werden ook reeds in de gemeentelijke afvalkalender gepubliceerd. C. Bijlage / Handhaving bij sloopwerken : 1 punt A. Stand van Zaken De milieudienst werkt intensief samen met de bouwdienst in de gemeente Kapellen. Wanneer mensen afbraakwerken plannen, worden zij doorgestuurd naar de milieudienst. Deze burgers krijgen steeds het advies om selectief te slopen en de afvalfracties gescheiden aan te bieden op het containerpark wanneer het om kleine sloopwerken gaat. Ook de verschillende tarieven voor het aanleveren van sloopafval op het containerpark, dienen om de mensen aan te sporen tot selectief slopen. Aan het milieuloket verkrijgen de burgers die een vergunning voor slopen bekomen een specifieke brochure over de afbraak van asbesthoudend afval. Alle inwoners van Kapellen werden ook over het selectief sorteren van sloopafval geïnformeerd via het gemeentelijk infoblad en de afvalkrant van de intercommunale. Daarnaast voert de politie op het grondgebied Kapellen allerhande controles uit inzake afbraakwerken. B. Planning Bestendigen huidige werking. C. Bijlage Bijlage 13b: Artikel selectief slopen_afvalkrant 26 12

13 2 Afval 2.1 Basis afval Hiervoor wordt verwezen naar de afvalenquête van Ovam (webapplicatie) Afvalpreventie en hergebruik - A. Stand van Zaken In 2010 werden 5000 nieuwe stickers gedrukt om reclame uit de brievenbus te weren. In de gemeente Kapellen is een door OVAM erkend kringloopcentrum aanwezig waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten (reeds opgestuurd in het verleden). Het gebruik van de kringwinkel werd nog eens extra onder de aandacht gebracht met een artikel in de Afvalkrant. De milieu- en groendienst is zich bewust van het afvalprobleem in de gemeente. Sinds oktober 2007 wordt het Diftar-systeem toegepast waardoor vooral de hoeveelheid gftafval spectaculair gedaald is. De hoeveelheid restafval daalde ook, maar niet voldoende om het vooropgestelde objectief te halen. De inwoners van Kapellen worden langs verschillende kanalen geïnformeerd over afvalpreventie: de gemeentelijke infokanalen, de afvalkalender, de dag van de compostmeesters, Kapellen verspreidt en werkt mee aan de afvalkrant van IGEAN rond afvalpreventie. In deze afvalkrant verschijnt er steeds een gemeentelijk artikel. In 2010 werden alle sorteerregels nogmaals uit de doeken gedaan via een nieuwe sensibilisatiecampagne met de Slimmy (mascotte van afval sorteren in Kapellen). Alle gezinnen ontvingen 3 brochures en een afvalwaaier. Op het gemeentelijk containerpark worden nu ook kaarsresten afzonderlijk ingezameld. Zo n 50kg kaarsresten werden in 2010 verzameld. Hierover werd een artikel gepubliceerd in de Info Kapellen. De gemeente biedt de mogelijkheid aan de burgers om tegen gereduceerde prijs een compostvat aan te kopen. In de Afvalkrant van juni 2010 werd er uitebreid aandacht besteed aan de compostmeesterwerking en het gebruik van compost in de tuin. In 2010 werden 65 compostvaten verkocht. Hierdoor verwerkt de burger zijn eigen huis-, tuin-, en keukenafval. Daarnaast organiseert de milieu- en groendienst jaarlijks een kippenactie waarbij er in kippen werden verkocht. De burgers kunnen kiezen uit 2 soorten kippen die speciaal gekozen zijn in functie van het verwerken van grote hoeveelheden gft. Op de gemeente Kapellen kunnen ouders een subsidie krijgen voor de aankoop van herbruikbare luiers. De gezinsdienst houdt deze aanvragen bij. In 2010 ontving de gemeente slechts 1 aanvraag. De gemeente Kapellen beschikt over een reglement dat herbruikbare bekers oplegt in de gemeentelijke fuifzaal Escapade. Daarnaast kunnen deze bekers tegen een waarborg uitgeleend worden. In 2010 werden de bekers 7 maal uitgeleend. 13

14 Sinds enkele jaren gebruikt de gemeente overal dezelfde zitbanken en straatpaaltjes. Zij worden vervaardigd uit gerecycleerd kunststof. Huidige werking bestendigen Bijlagen worden toegevoegd aan de OVAM afvalenquête. Bijlage 14a: Artikel kaarsresten_info Kapellen Bijlage 14b: Artikel de kringwinkel_afvalkrant Bijlage 14c: Afvalkrant juni 2010 compost Selectieve inzameling en restafval Hiervoor wordt verwezen naar de afvalenquête van Ovam (webapplicatie). Op het gemeentelijke containerpark worden sinds 2010 ook kaarsresten afzonderlijk ingezameld. Zo n 50kg kaarsresten werden verzameld Opruimen achtergelaten afvalstoffen Hiervoor wordt verwezen naar de afvalenquête van Ovam (webapplicatie). 2.2 Onderscheidingsniveau afval (Totaal: 10 punten) Acties mbt afvalpreventie en hergebruik : max 4 punten Ondersteunen compostmeesterwerking 1 punt - A. Stand van Zaken De gemeente telt 6 actieve compostmeesters die de compostwerking in alle lagere scholen ondersteunen, alsook de eerste zaterdag van de maand op het containerpark de demonstratieplaats verzorgen om de bevolking te informeren. De compostmeesters bemannen jaarlijks een infostand op de avond voor de nieuwe inwoners. Een aantal keer per jaar vergaderen de compostmeester om hun werking te evalueren en te plannen. Op zondag 12 september 2010 bemande er verschillende compostmeesters een informatieve stand van de milieudienst op de Dorpsdag. In 2010 ontvingen alle compostmeesters een duurzaam cadeau. Ze konden kiezen tussen een stand-by button en een douchecoach. Jaarlijks organiseert de gemeente Kapellen een activiteit voor de juni compostmaand. In 2010 werd er een bezoek gebracht aan de tuinen van Ivo Pauwels. In totaal namen een 40-tal mensen deel aan dit bezoek. De compostmeesters zijn steeds in de mogelijkheid om cursussen van OVAM e.d. te volgen. 14

15 Vanaf 2011 kunnen de compostmeesters hun eigen budget beheren. De gemeente Kapellen maakte hiervoor 750 vrij. Bijlagen worden toegevoegd aan de OVAM afvalenquête. Inrichten demonstratieplaats thuiscomposteren 1 punt De compostmeesters beheren en onderhouden een demonstratieplaats op het containerpark. Eind 2009 werden alle afspraken ivm het onderhoud nog eens overlopen met de parkwachters en de compostmeesters. De eerste zaterdag van elke maand is er een compostmeester aanwezig op het containerpark tussen 10u en 12u om de burgers uitleg te geven. De gemeente geeft de mogelijkheid aan haar inwoners om tegen gereduceerde prijs een compostvat aan te kopen. In 2010 werden er 65 stuks verkocht. In het najaar werden alle kopers die een compostvat aankochten aangeschreven. In de brief werden de burgers uitgenodigd om contact op te nemen met de compostmeesters die bij de mensen thuis persoonlijk advies kunnen komen geven. De milieudienst zorgt ervoor dat de brief waarmee de burger zijn compostvat kan gaan afhalen op het containerpark, in de bus valt een week voordat de compostmeester op het containerpark aanwezig is. Hierdoor worden de burgers correct geïnformeerd over het goed gebruik van het compostvat. Huidige werking bestendigen. Bijlagen worden toegevoegd aan de OVAM afvalenquête. Actieve sensibilisatie rond afvalpreventie 1 punt In april 2010 werd voor de zevende maal een kippenverkoop georganiseerd. Er werden ongeveer 670 kippen verkocht. De burgers kunnen kiezen uit 2 soorten kippen die speciaal gekozen zijn in functie van het verwerken van grote hoeveelheden gft. Op zondag 20 juni 2010 werd er voor de inwoners van Kapellen een bus ingezet om de tuinen van Ivo Pauwels in Zoersel te bezoeken. De bezoekers kregen veel info over sierplanten en hoe zij het best geplant en onderhouden kunnen worden. Compost kreeg in dit verhaal een centrale rol. Er namen een 40-tal mensen deel. Huidige werking bestendigen. 15

16 Bijlage 57b: Artikel kippenactie_info Kapellen Herbruikbare luiers 1 punt De gemeente Kapellen heeft een subsidiereglement om ouders financieel te ondersteunen die kiezen voor herbruikbare luiers. De gezinsdienst houdt deze aanvragen bij. In 2010 ontving de gemeente 1 aanvraag. De gemeente Kapellen bestelde nieuwe folders bij de provincie. Deze folders zijn zowel beschikbaar op de milieudienst, als op de gezinsdienst. Daarnaast werd de subsidie van de gemeente voor herbruikbare luiers nog eens onder de aandacht gebracht met een artikel over alle subsidies van de gemeente. Huidige werking bestendigen / Herbruikbare bekers 1 punt In 2010 werden de herbruikbare bekers 7 keer ontleend. Het reglement van fuifzaal Eskapade legt zelfs het gebruik van herbruikbare bekers op. Doordat de fuifzaal weinig wordt gehuurd, zijn in 2010 de herbruikbare bekers weinig uitgeleend. Huidige werking bestendigen. Er wordt op toegezien dat het reglement correct toegepast wordt. / Acties/maatregelen mbt selectieve inzameling 2 punten Textielafval 1 punt Op het grondgebied van Kapellen zijn er 4 vzw s werkzaam die textiel ophalen. In 2009 ondertekenden zij allen een overeenkomst met de gemeente Kapellen. Op deze manier kunnen de inwoners van Kapellen hun textiel laten ophalen. In de gemeente Kapellen staan ook verschillende textielcontainers op privé-domein en op het containerpark. In 2010 werd een vergadering belegd met de textielophalers waarin betere afspraken werden gemaakt. De nieuwe data van de ophaling in 2011 werden in de afvalkalender opgenomen. 16

17 De data van de textielophaling werden opgenomen in de afvalkalender van De afspraken die in 2010 werden gemaakt zullen in een addendum aan het contract worden toegevoegd. / Ruimingsspecie naar vergunde inrichting De gemeente Kapellen voert sinds enkele jaren geen slibruimingen meer uit in grachten. Er wordt voor gekozen om enkel kruidruimingen in de grachten uit te voeren. Rioolkolkslib wordt door RIANT, beheerder van de riolering in Kapellen, afgevoerd. Huidige werking bestendigen. In het voorjaar van 2011 wordt het slib uit de vijver van het gemeentepark geruimd. / Rapportage bedrijfsafvalstoffen gemeentediensten 1 punt Hiervoor wordt verwezen naar de afvalenquête van Ovam (webapplicatie) en het Integraal Milieujaarverslag Doelstelling restafval 3 punten - A. Stand van Zaken Door het invoeren van het Diftar-systeem in oktober 2007 werd er gestreefd naar een sterke daling van de hoeveelheid restafval aangeboden door de inwoners van Kapellen. De doelstelling voor Vlaanderen om maximum 150 kg per inwoner restafval op te halen was voor de gemeente Kapellen een absoluut minimum. In 2009 was de gemiddelde hoeveelheid restafval 132 kg per inwoner per jaar. De gemeente streeft ernaar om haar inwoners nog beter te laten sorteren zodat de hoeveelheid restafval verminderd. Hiervoor zette zij een sensibilisatiecampagne op die bestaat uit 3 delen. Uiteindelijk is Kapellen in 2010 gestrand op 137 kg restafval/inwoner/jaar. Huidige Diftar-systeem bestendigen en bekijken hoe dit bijgestuurd kan worden om de toegenomen hoeveelheid restafval opnieuw te verminderen. Bijlagen worden toegevoegd aan de OVAM afvalenquête. 17

18 2.2.4 Acties/maatregelen mbt illegaal ontwijkgedrag 1 punt Zwerfvuilactie Jaarlijks ondersteunt de gemeente Kapellen de school t Zilverenhoekse (basisschool Maria Immaculata) in hun educatieve week rond afval. Steevast staat er een bezoek aan het containerpark op het programma, alsook de komst van de vuilkar, de veegploeg en de compostmeester. Het gemeentebestuur voorziet vuilzakken waarmee de kinderen zich wapenen om de wijk zwerfvuilvrij te maken. In 2011 ontwikkelt de gemeente een subsidiereglement om wijken en verenigingen te stimuleren om zwerfvuil en onkruid te verwijderen. Er wordt bekeken of een opruimactie kan passen in de campagne in de vuilbak. De gemeenteschool de Platanen wordt door de milieudienst ook uitgenodigd om ook deel te nemen aan de zwerfvuilactie. / Straatvuilbakjes - A. Stand van Zaken Momenteel staan er ongeveer 165 straatvuilbakjes in het straatbeeld en op de gemeentelijke domeinen. Het extra plaatsen van straatvuilbakjes is een evenwichtsoefening. Enerzijds trekken straatvuilbakjes sluikstort aan, anderzijds groepeer je het probleem. Momenteel is er in het overleg van de veegploeg afgesproken dat vegers zelf plaatsen mogen aangeven waar het wenselijk is om een extra straatvuilbakje te voorzien. Dit wordt dan op de vergadering besproken. Daarnaast heerst er een mentaliteitsprobleem. Mensen laten probleemloos hun afval op de grond vallen, zelfs als ze op minder dan 5 meter van een vuilbak staan. Samen met de politie en de technische dienst wordt er naar een oplossing gezocht om vooral het centrum van Kapellen proper te houden. In 2011 zullen op de begraafplaats in het centrum van Kapellen alle oude vuilbakken vervangen worden door een nieuwe om een gescheiden afvalinzameling op de begraafplaats mogelijk te maken: elke afvalunit bestaat uit een grijze bak met opschrift restafval en een groene bak met opschrift groenafval. / 18

19 Hoeveelheid straatafval 1 punt - A. Stand van Zaken Het afval dat verzameld wordt door de veegploeg (zwerfvuil, sluikstort en vuil uit straatvuilbakjes) wordt gegroepeerd afgevoerd via een container op het containerpark. Er werd 116,03 ton gemeentevuil afgevoerd in B. planning Huidige werking bestendigen. / Regelmatige controles op illegaal ontwijkgedrag - A. Stand van Zaken De cel milieu van de politie zoekt op het veld naar inwoners die de wet overtreden inzake sluikstorten en sluikverbranden. De gemeentelijke diensten ruimen het sluikstort op. De gemeente heeft een retributiereglement opgesteld voor het ophalen van sluikstort met een minimum forfait van 250 om overtreders te laten betalen voor de opruimwerken. In 2010 werd er vaak sluikstort opgeruimd maar er werd geen sluikstorter geïdentificeerd. In 2010 werd er een brochure opgesteld over het GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) die bij alle inwoners van Kapellen viel. Dit document bestaat uit een opsomming van regels om de gemeente Kapellen leefbaar te houden. Zowel sluikstort, zwerfvuil als hondenpoep zijn hier een belangrijk onderdeel. Huidige werking bestendigen. Bijlagen worden toegevoegd aan de OVAM afvalenquête. 19

20 3 MILIEUVERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK 3.1 Basis Hout en breekpuin (interne werking) - A. Stand van Zaken De gemeente implementeert het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout en Copro gekeurd breekpuin in de werking van de gemeentelijke diensten. De gemeente neemt standaard in elk bestek voor de aankoop van hout en houtproducten het standaardbestekvoorschrift duurzaam geëxploiteerd hout op. Jaarlijks bestelt de magazijnier planken aan bij de firma Martens Hout. Dit bedrijf heeft een COC-nummer en verwijst in haar factuur naar het FSC-label dat het aangekochte hout draagt. In de tuin van de Oude Pastorij (cultuurcentrum) werden de 4 versleten tuinbanken vervangen door 4 nieuwe vervaardigd uit FSC-hout. Verder neemt de gemeente ook het gebruik van gekeurd breekpuin op in de bestekken. Huidige werking bestendigen. Bijlage 14d: Factuur: Revabo: aankoop Copro-gekeurd breekpuin. Bijlage 15: Factuur FSC Martens Hout Passieve sensibilisatie (naar burgers toe) - A. Stand van Zaken FSC hout werd besproken in het laatste nummer van de Info Kapellen. Er werd ook verwezen naar de website om de weg voor de inwoners naar duurzaam hout te vereenvoudigen. In 2010 zette Greenpaece de zeeduivel op de lijst van bedreigde vissen. Dit is een gelegenheid om de inwoners van Kapellen te laten kennismaken met het MSCkeurmerk en de VISwijzer (www.viswijzer.nl). Ook hierover werd een artikeltje gepubliceerd in de Info Kapellen. Verder werd ook het gebruik van seizoensproducten en groenten en fruit uit de regio gepromoot via de Info Kapellen. De gemeente wenst een actie rond lokale voedingsproducten te organiseren. Naast proevertjes van lokale productie is er ook ruimte voor bio en Fair Trade producten. Deze actie zal georganiseerd worden op de boerenmarkt in Kapellen. Naast proevertjes ontvangen de voorbijgangers ook een boekje waarin de herkomst van de voeding 20

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Verslag van de vergadering van de GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR PLAATS: raadzaal gemeentehuis, Chr. Pallemansstraat

Nadere informatie

Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten)

Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp unaniem vastgesteld door Gemeenteraad van 28 januari 2010 (na unaniem gunstig

Nadere informatie

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING LOKAAL MILIEU-, NATUUR- EN ENERGIEBELEID IN DE GEMEENTE BEVEREN: IDEEËN, BELEIDSVOORSTELLEN EN -PRIORITEITEN VANWEGE DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR LEEFMILIEU EN NATUUR VOOR DE PERIODE 2013-2018 GROENBOEK

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING 2009 Deel 1: Activiteitenverslag 1 De maatschappij 1.1 Deelnemers

Nadere informatie

E VALUAT IER APPORT ISVAG

E VALUAT IER APPORT ISVAG 2007 E VALUAT IER APPORT ISVAG 2012 Legislatuur 2007-2012 Inhoud 1 INLEIDING p. 3 2 STRUCTUUR EN WERKING p. 5 3 BELEID 2007 2012 3.1 PERSONEEL & VEILIGHEID p. 7 3.2 EXPLOITATIE & AANVOER p. 12 3.3 ONDERHOUD

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

Zitting van 23 december 2013

Zitting van 23 december 2013 Zitting van 23 december 2013 Aanwezig : De Heer Callens K., Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K., en Lepla M.; Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat Gemeenten en verenigingen CO zorgen samen voor het klimaat coole 2 projecten e d u u r z a a m m e t s t i j l Deze publicatie is een uitgave van Tandem. Tandem is het steunpunt voor lokale besturen en

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

Bijlage secundair onderwijs schooljaar 2013-2014

Bijlage secundair onderwijs schooljaar 2013-2014 Inleiding De stad Kortrijk draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. De stad neemt veel initiatieven rond duurzame ontwikkeling. Ook voor het onderwijs worden activiteiten opgezet en aangeboden. Deze acties

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 15de jaargang Nr. 4 december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester In naam van alle personeelsleden van de gemeente, het ocmw, de politie, de raadsleden, de

Nadere informatie

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Beter adviseren, achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Dossier XI: Organiseren van een open milieuraad Inleiding 1. Achtergrond 1.1. Link met de Samenwerkingsovereenkomst 1.2. Wat is een open

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

Autodelen: een handboek voor lokale besturen

Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen colofon Deze publicatie is een uitgave van Bond Beter Leefmilieu in het kader van het Europese MoMo-project More

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel Gemeente Langemark- (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2015 Kasteelstraat 1 8920 Langemark- Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle Deel 1 : beleidsnota Inhoudstafel AP-19: Verbeteringswerken

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

ADVIES VAN DE PROVINCIALE MINA-RAAD. over HET ONTWERP PROVINCIAAL MILIEUJAARPROGRAMMA 2006

ADVIES VAN DE PROVINCIALE MINA-RAAD. over HET ONTWERP PROVINCIAAL MILIEUJAARPROGRAMMA 2006 ADVIES VAN DE PROVINCIALE MINA-RAAD over HET ONTWERP PROVINCIAAL MILIEUJAARPROGRAMMA 2006 Goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van 16 februari 2006 1 1. Het document Het Milieujaarprogramma (MJP) geeft

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Delen gemeentelijk wagenpark. Handleiding lokale besturen. Met steun van de Vlaamse overheid

Delen gemeentelijk wagenpark. Handleiding lokale besturen. Met steun van de Vlaamse overheid Delen gemeentelijk wagenpark Handleiding lokale besturen Met steun van de Vlaamse overheid Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Sneller, verder, gemakkelijk, meer flexibel... 3 De auto als alternatief voor de

Nadere informatie