Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a"

Transcriptie

1 A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink, D66/OZO; M. Idsinga, PvdA, mw. E. Muller, GL; O. Obahiagbon, D66/OZO; J. Olsen, CU; mw. A. Osei, PvdA; H. Res, CDA; mw. A. Saranjam, NSS; mw. Y. Jaspers, NSS; J. Walgering, GL; W. Clappers, VVD; L. Grijpma, CDA; mw. Lap, SP; mw. Van den Brink, SP Portefeuillehouder : mw. M. Dalgliesh, M. La Rose Ambt. Ondersteuning : H. Dijksman (MO) Afwezig Met bericht Verslag : J. Kehla, PvdA, R. Bissesar, mw. B. Kwayie. : V. Sandfort (Dutch Office Support) A. ALGEMEEN A1. Opening en vaststelling agenda 1. De voorzitter opent de vergadering om 20:04 uur en heet de aanwezigen welkom. 2. Mw. Arnhem, PvdA vraagt namens mevrouw Osei of bespreekpunt EZ1 (Stand van Zaken Winkelcentrum Kraaiennest) omgewisseld kan worden met bespreekpunt AS1 (Notitie Herontwerp heroverweging schuldhulpverlening) omdat een aantal van de PvdA woordvoerders eerder weg moet. 3. De voorzitter constateert dat de betrokken DB-leden aanwezig zijn en vraagt hoe het met de aanwezigheid van de ambtelijke ondersteuning zit. 4. M. La Rose heeft begrepen dat iedereen vandaag vroeg naar huis wil. Los daarvan hecht hij aan een goede inhoudelijke discussie. Hij wijst erop dat zijn ambtelijke ondersteuning aanwezig is maar die van zijn collega nog niet. 5. Mw. Arnhem, PvdA legt zich daarbij neer. 6. De voorzitter constateert dat de commissieleden akkoord gaan met de agenda. A2. Mededelingen 7. De voorzitter heeft een afmelding ontvangen van de heer Bissesar. Hij wordt vervangen door mevrouw Lap. 8. Mw.Arnhem, PvdA meldt dat mevrouw Kwayie ziek is. 9. Mw. Osei, PvdA vertelt dat zij zich ook niet lekker voelt. Zij was speciaal voor het agendapunt schuldhulpverlening gekomen, maar aangezien dit niet naar voren gehaald kan worden wil zij zich alsnog afmelden en naar huis gaan. 10. De voorzitter betreurt dit en wenst haar beterschap. 11. Er zijn verder geen mededelingen. A3. Vragen halfuur commissieleden 12. De voorzitter meldt dat er geen vragen zijn binnengekomen. A4. a. Conceptverslag commissie W&D d.d. 5 oktober Het verslag wordt vastgesteld. b. Conceptverslag commissie W&D d.d. 23 oktober Dit verslag is nog niet gereed. c. Actielijst 15. De voorzitter gelooft dat er nog niets met actiepunt 1 is gedaan. Hij zal dit nogmaals bij de griffie onder de aandacht brengen want de griffie moet hiertoe het initiatief nemen. 16. De status van het tweede actiepunt is niet helder en de voorzitter wil daar bij het agendaoverleg aandacht aan schenken. 17. Dhr. La Rose heeft inmiddels begrepen dat de ambtelijke ondersteuning van zijn collega wel in huis is en hij stelt voor om alsnog de beide bespreekpunten om te draaien. 18. De voorzitter stemt hiermee in. Concept verslag commissie W&D Pagina 1 van 12

2 A5. Raadsadressen 19. Er zijn geen raadsadressen. B. BESPREEKPUNTEN ARMOEDE / SCHULDHULPVERLENING AS.1 Notitie Herontwerp heroverweging schuldhulpverlening 20. De voorzitter wijst erop dat hij die dag nog een heeft gestuurd nadat het DB een notitie had gestuurd. Omdat deze nazending vooral het proces aangaf en niet de inhoud van de nota betrof, heeft hij deze toegestaan. Vóór april moet er een stuk liggen dat wordt geijkt met de stadsdelen en het gaat er deze avond om een aantal kaders mee te geven aan het DB, op basis waarvan het stadsdeel die nota kan beïnvloeden. Daarna gaat de nota naar de gemeenteraad en het college en wordt er in mei een definitief besluit genomen, waarbij de financiële consequenties verder worden uitgewerkt. 21. Mw. Osei, PvdA wil namens haar partij enige punten aangeven die belangrijk zijn en meegenomen kunnen worden in een volgende fase. Voor een effectieve schuldhulpverlening moet er naar de oorzaken gekeken worden en van daaruit moet de begeleiding worden ingezet. Sommige groepen worden echter niet bereikt en zij vraagt extra aandacht voor de licht verstandelijk gehandicapten en alleenstaande ouders die niet kunnen of willen mee werken. De PvdA wil hier toch extra aandacht aan geven. Vanuit de centrale stad wordt voornamelijk gekeken naar mensen die wel willen meedoen. De PvdA wil extra aandacht voor zij die dit niet kunnen. Zij begrijpt uit het stuk dat de focus meer ligt op de mensen die wel kunnen meedoen en vraagt hoe de portefeuillehouder daarmee om gaat. 22. Zij vraagt tevens wat de rol is van Kansrijk Zuidoost in deze, en hoe de samenwerking met Bureau Jeugdzorg en de scholen werkt voor het signaleren van de problemen. Zij wijst op de motie die ten grondslag ligt aan het signaleren van armoede. Ze heeft uit het stuk begrepen dat een bedrag van uit de W-middelen komt te vervallen en dat er voor Amsterdam 4,1 mln. incidenteel is ingezet. Zij vraagt hoe het wegvallen van deze middelen opgevangen gaat worden en wat de burger daarvan gaat merken. Ze vraagt of dit op een andere manier opgevangen kan worden want geld is nodig om effectief naar oplossingen te kunnen zoeken. Ze vraagt of dit zou betekenen dat men minder kan gaan doen. 23. Ze vraagt of de portefeuillehouder de snelheid van het traject kan beïnvloeden. 24. Ten slotte wijst zij erop dat de nadruk te vaak bij de schuldenaar wordt gelet en zij pleit ervoor ook naar de schuldeisers te kijken. Zij kunnen een struikelblok vormen voor het niet goed kunnen aflopen van een traject. Zij vraagt aandacht voor wat de schuldeisers meer kunnen doen om het traject succesvol te laten verlopen. Ze denkt aan wat de voormalige IB-groep, die nu DUO heet en NUON kunnen bijdragen. Ze denkt dat naar de centrale stad toe de nadruk gelegd kan worden op meer landelijk aandacht. De PvdA vindt het bij de aanpak van schuldhulpverlening belangrijk dat alle middelen ingezet worden. Ze noemt maatwerk en voorlichting en wil de nadruk leggen op gezinnen waar kinderen betrokken zijn. 25. Mw. Lap, SP is blij dat de basis wordt gelegd voor een constructieve aanpak van het schuldhulpprobleem. Aan de preventiekant vraagt de SP zich af of met de woningbouwverenigingen, gemeentelijke energiebedrijven en Waternet afspraken gemaakt kunnen worden over het melden van de eerste niet-betaalde huur of niet-betaalde termijn na een aanmaning. Dan kan er vanuit schuldhulpverlening snel een afspraak gemaakt worden om te bezien of dit een structureel karakter krijgt. Als dit het geval is kunnen er meteen stappen gezet worden. Preventie is beter dan genezen. 26. Mw. Saranjam, NSS vindt het spijtig dat de commissie een notitie krijgt die één jaar oud is. Op de flap staat dat het DB het stuk nog niet heeft behandeld maar dat zij de commissie graag informeert. Het college van BW heeft hierover al in februari 2010 besloten. De stadsdelen en instellingen zoals Madi hebben begin februari 2010 commentaar geleverd waarna het advies nader is vastgesteld tijdens het portefeuillehoudersoverleg in november Daarnaast vindt zij dat ondanks dat schuldhulpverlening niet voorkomt op de zogenaamde A lijst van onderwerpen die expliciet aan de centrale stad toebehoren, de centrale stad hier toch het beleid voor bepaalt. Het stadsdeel is alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van de schuldhulpverlening en zij besteedt dit uit aan instellingen voor maatschappelijke dienstverlening. Zij vindt dat als een onderwerp niet op de A-lijst staat, dan het beleid door het stadsdeel moet worden bepaald en niet van bovenaf worden opgelegd. De doelstellingen in de notitie spreken aan, maar de heroverweging en de taakverdeling niet. Ze kan zich niet vinden in de visie noch de aanpak. De dienstverlening is niet laagdrempelig en zeker niet outreachend. Het is bureaucratisch met te veel laagjes. De resultaten van onderzoek zouden uitwijzen dat forse verbeteringen noodzakelijk zijn maar de notitie lijkt te pleiten voor het creëren van meer plekken van ambtenaren, vooral op het management nivo. Concept verslag commissie W&D Pagina 2 van 12

3 De laatste jaren is het aantal Amsterdammers met schulden toegenomen en dit stijgt verder als gevolg van de economische crisis. In de notitie gaat het voornamelijk over psychosociale problemen en het behandelen van mensen die in de schuld zitten. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er vanwege de crisis of vanwege hun psychosociale problemen in de schulden zitten. 28. Op blz. 9 staat dat contacten met de schuldeisers plaatsvinden via de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam (GKA) en dat het GKA ook de onderhandelingen voert. De gemeente stelt nu dat grote schuldeisers één aanspreekpunt moeten krijgen. De centrale stad wordt verantwoordelijk voor de afspraken met de grote schuldeisers. Er komt een managementorgaan bij, namelijk uitvoerend crediteurenmanagement dat alle contacten met de schuldeisers zal onderhouden. De GKA is een gemeentelijke instantie. Zij vraagt zich af of de GKA dan niet de rol van crediteurenmanagement kan spelen. 29. In het nieuwe stelsel komen er veel laagjes bij en daar geeft ze enkele voorbeelden van. 30. De voorzitter vraagt of mevrouw Saranjam ter zake wil komen. 31. Mw. Saranjam, NSS geeft aan dat er laagjes bij zijn gekomen. Ze vraagt zich af of hiermee de wachtlijsten voorkomen kunnen worden, of de doorlooptijden verkort en bewaakt kunnen worden. In 2009 was de gemiddelde duur 34 weken en dat vindt zij te veel. De efficiency moet verbeterd worden maar niet zo. 32. Er worden 3 knelpunten van het huidige werkproces op p.13 genoemd: hoge uitval, lage doorlooptijden en een laag slagingspercentage. De notitie biedt geen garantie dat deze knelpunten worden weggenomen. 33. Er staan voor haar 2 belangrijke vragen centraal: het uitwerkingsvraagstuk en de financieringsstructuur. Het nieuwe stelsel brengt veel kosten met zich mee en de bijdrage van het Rijk komt in 2011 te vervallen. De huidige uitgaven bedragen voor schuldhulpverlening 16 mln. Ze vraagt hoeveel het aandeel van het stadsdeel Zuidoost per jaar is, inclusief de middelen ten behoeve van preventieve activiteiten. 34. Tenslotte vraagt zij wat er gebeurt met mensen die niet voldoen aan de voorwaarden voor hulpverlening als er nog geen inkomen is? Het gaat om 55% van de gevallen en zij vindt dit hoog. Deze groep wordt niet opgenomen bij de aanmeldingen schuldhulpverlening Ze wil verder weten wat er gaat gebeuren met schuldenaren die uitvallen en niet meer in aanmerking komen voor een schuldsanering. 35. Mw. Muller, GL vindt het een heldere nota die hoop geeft op een verbetering van de resultaten hoewel de knelpunten op pagina 7 anders lijken te suggereren. 36. Ze vraagt wat er verandert binnen de nieuwe taakverdeling tussen stadsdeel en centrale stad. 37. Er komt een integrale aanpak waar lang voor is gepleit. Madi krijgt dan wel te maken met meerdere instellingen. Bij een multi-probleem gezin moet er dan veel overdracht zijn en eerder is geconstateerd dat het daar vaak mis is gegaan. De overdracht moet goed geborgd worden. 38. Ze vraagt als de preventieve zorg van de leerlingen van het voortgezet onderwijs onder het stadsdeel val, of dit dan ook geldt voor de schuldhulpverlening. Graag ziet zij hier te zijner tijd een uitwerking van met de nadruk op hoe het stadsdeel dit doet bij de scholen. 39. Ze heeft gezocht naar het antwoord op de vraag waarom de voorlichting en schuldhulpverlening voor MBO-leerlingen een taak is voor de centrale stad terwijl dit voor andere leerlingen ligt bij de stadsdelen. Het hiervoor gebruikte argument vindt zij niet overtuigend. Er zijn meerdere schooltypes die stadsdeeloverschrijdend zijn en ook niet evenredig over de stad verspreid. Misschien is het een goede keuze, maar zij zet er vraagtekens bij. 40. Ze mist in deze nota een stukje over kinderen uit een gezin met schulden, zoals mevrouw Osei ook al heeft aangegeven. Hun kans op een goede ontwikkeling is in gevaar. Op p staat veel over de hoofdtaken van het herontwerp, maar niets over de kinderen uit zo n gezin. Er zijn veel potjes en fondsen waar geld uit kan komen voor het lidmaatschap van een club en ze vraagt hier aandacht voor. Ze vindt dat één van de taken van een hulpverlener moet zijn om te voorkomen dat kinderen het slachtoffer worden. 41. Dhr. Res, CDA vindt schuldhulpverlening net als opnieuw uitgedeelde speelkaarten: ze zijn wel geschud maar de kaarten in de handen blijven hetzelfde. Hij wijst erop dat er vorig jaar over mogelijke verbeteringen binnen de schuldhulpverlening is gesproken. Het grootste probleem toen was dat het 6 maanden mag duren voordat het proces begint. Hij vindt hier niets over terug. Vaak is in het begin al te zien of er afloscapaciteit is. Als het traject lang is stappen er ook meer mensen vroegtijdig uit. Hij ziet geen andere impulsen om dit tegen te gaan dan de constatering dat dit niet verstandig is. 42. Eerder is ook geconstateerd dat veel mensen recidiveren en hij vraagt hoe dit aangepakt moet worden. Concept verslag commissie W&D Pagina 3 van 12

4 43. De crediteuren hebben het recht om zoveel mogelijk van hun geld binnen te krijgen. Ze kunnen niet gedwongen worden om medewerking te verlenen. Dit zou misschien wetmatig mogelijk moeten worden. 44. Het voorkomen van schulden zou een veel grotere prioriteit moeten hebben in schuldhulpverlening. Soms zit men erin voordat men dit in de gaten heeft. Samenvattend noemt hij tempo, strak aanpakken en voorkomen als belangrijkste punten voor zijn partij. 45. Dhr. Bottse, VVD vindt het zeer elegant om een stuk te bespreken dat het DB nog niet heeft behandeld. Daardoor is er nog sturing en input mogelijk. Hij noemt vier punten. 46. Hij ziet op de financiële pagina dat Zuidoost de hoogste kosten uitgeeft aan schuldhulpverlening in Amsterdam. De VVD ziet graag een ambitieniveau waarbij het stadsdeel naar de middenmoot verhuist. 47. De VVD vindt wachtlijsten voor schuldhulpverlening niet toelaatbaar en ziet graag garanties dat dit tot een minimum wordt beperkt. 48. De VVD ziet graag dat mensen geholpen worden als het om de eerste keer gaat met de nadruk op jongeren in het stadsdeel, want daar zal het effectiever zijn. 49. Hij vraagt of het DB bereid is om de vrijblijvendheid van schuldhulpverlening te gaan verminderen. Waar het uitstappercentage groot is ziet de VVD graag meer verplichtingen zodat de schuldhulpverlening succesvoller kan zijn. 50. Tenslotte is de beste weg uit schulden het vinden van werk. De VVD ziet dan ook graag het punt dat ter kennisname is gekregen op korte termijn op de agenda van de commissie verschijnen. 51. Mw. Osei, PvdA vraagt wat voor gedachte dhr. Bottse heeft bij zijn uitgesproken hoop om tot de middenmoot te behoren bij de investering die het stadsdeel doet bij schuldhulpverlening. 52. Daarnaast wijst zij erop dat er ook werkenden zijn die arm zijn en hoe de heer Bottse daarover denkt. 53. Dhr. Bottse, VVD begrijpt de laatste vraag niet. Bij de eerste vraag wijst hij erop dat het stadsdeel uitgeeft aan schuldhulpverlening. Daarna komt Noord met en de rest van de stadsdelen zit onder de Hij denkt dat als de kosten nog efficiënter ingezet worden, het bedrag naar beneden gaat en er minder nodig is. 54. De voorzitter herhaalt de eerste vraag. 55. Dhr. Bottse, VVD stelt dat er ook ondernemers zijn die in armoede leven en hij noemt de kredietcrisis. Hij heeft aan willen geven dat werk belangrijk is en dat mensen op die manier participeren. Hij beaamt dat er ook werkenden zijn die arm zijn. 56. Mw. Muller, GL wijst erop dat het bedrag voor Zuidoost van misschien wel hoog ligt maar wanneer er naar percentages wordt gekeken, deze niet zo uiteen lopen. 57. Dhr. Bottse, VVD neemt daar kennis van. Hij denkt dat het bedrag hoog is en wijst erop dat er nog dat bezuinigingen aankomen. 58. Mw. Lap, SP benadrukt dat de cijfers uit 2009 komen. Toen waren de stadsdelen nog niet samengevoegd en was Zuidoost het grootste stadsdeel. Nu zijn er andere stadsdelen die ook groot zijn en zij is benieuwd naar hoe de verhoudingen nu liggen. 59. Dhr. Bottse, VVD vindt dit een goed punt. 60. Mw. Osei, PvdA vraagt of de heer Bottse vindt dat de werkende armen en de ondernemers die het moeilijk hebben pech hebben. 61. Dhr. Bottse, VVD is begaan met mensen in het stadsdeel die het niet breed hebben. Hij heeft een punt willen maken door te stellen dat het belangrijk is om aan het werk zijn. Zij voor wie dit niet geldt moeten geholpen worden. 62. Mw. Osei, PvdA denkt dat alle aanwezigen het eens zijn over het belang van werk. Zij doelde op de mensen die het ondanks soms meerdere banen niet redden. 63. Dhr. Butt, D66/OZO vindt het een hoopgevende notitie. Hij had liever gezien dat het DB er eerst overheen gegaan zou zijn en de notitie zou presenteren met een visie want dan kon de commissie daarmee worstelen. 64. Naast het hoopgevende aspect kan hij zich niet voorstellen dat het om iets nieuws gaat. In hoofdlijnen lijkt het onveranderd. Hij ziet geen verlichtende ideeën. 65. Zijn partij hecht ook aan het belang van preventieve middelen. Schuldsanering ziet hij niet als het moeilijkste deel van de schuldhulpverlening. De voorbeelden van werkenden die in een moeilijke situatie terecht komen betreffen vaak mensen die wel goed met middelen om kunnen gaan en die er weer bovenop komen met een schuldsanering. Moeilijker ligt het voor psychosociale gevallen en hij denkt dat preventie juist voor die groep belangrijk is. 66. Zijn partij denkt dat instanties als Madi en Kansrijk een slag kunnen slaan als zij outreachend bezig zijn en hij hoopt dat dit terugkomt in het aandeel van Zuidoost in deze notitie. 67. Hij vraagt wat de rol wordt voor Kansrijk Zuidoost en of er iets aan de bevoegdheden verandert. Concept verslag commissie W&D Pagina 4 van 12

5 68. Ook wil hij weten wat het vervolgtraject na deze bespreking is? Hij vraagt of het stadsdeel een bijdrage zal leveren aan de notitie, in wat voor vorm dit gebeurt en of de raad dit nog te zien krijgt voordat de centrale stad dit ziet. 69. Dhr. Eggink, D66/OZO vraagt zich af of het economisch zinvol is om aan schuldhulpverlening te doen of dat het meer bezien moet worden als maatschappelijk werk. 70. Er is nu 62% uitval van de mensen die aan een traject beginnen. Het is terecht dat men daar iets aan wil doen maar het voorgestelde traject werkt niet want schulden kan men niet stabiliseren. Grote bedrijven als energieleveranciers zullen hun verlies niet nemen als incassobureaus van postorderbedrijven wel 100% van de schuld te krijgen. Het verbaast hem in de notitie dat er geen incassobureaus als schuldeiser worden genoemd. Daar is moeilijker afspraken mee te maken en als afspraken niet voor 100% van de schulden te maken zijn lukken ze niet. Hij vindt het stuk oude wijn in nieuwe zakken waar adviesbureaus het nodige aan verdiend hebben. Het nieuwe in het stuk is de intake. Van de mensen die in categorie B vallen wordt in het begin al budgetbeheer verwacht en hij vraagt zich af of er veel mensen zijn die dit in het begin willen doen. Hij denkt dat het budgetneutraal uitgevoerd kan worden want er komt veel capaciteit vrij. 71. Hij vraagt zich af wie bepaalt of iemand in categorie A of B terecht komt. D66/OZO vindt de criteria bij de intake belangrijk en dat deze stadsbreed, uniform vastgesteld moeten worden. 72. Tenslotte merkt hij op dat de stadsdelen meer taken toebedeeld krijgen en minder geld en hij vraagt hier aandacht voor. 73. Dhr. Res, CDA vraagt of D66/OZO ook niet vindt dat er naast de economische kant sprake is van een sociale kant. 74. Dhr. Eggink, D66/OZO herhaalt of het een economisch of een maatschappelijk probleem is met de overweging of dit punt niet bij het maatschappelijk werk zou horen. 75. Mw. Muller, SP vraagt of er ergens in de nota staat dat met crediteuren ook incassobureaus bedoeld worden. 76. Dhr. Eggink, D66/OZO heeft het woord incassobureaus niet gezien maar er wordt wel verwezen naar grote bedrijven die schuldeiser zijn. 77. Mw. Arnhem, PvdA merkt op dat incassobureaus geen schuldeisers zijn. 78. Dhr. Eggink, D66/OZO onderschrijft dit maar wijst erop dat ze wel het lastigste zijn. 79. Mw. Saranjam, NSS wil het belastingkantoor toevoegen als lastige schuldeiser. Ze ziet het belastingkantoor als een probleem op zich. 80. De voorzitter vat samen dat iedereen de contacten met de schuldeisers al dan niet vertegenwoordigd door incassobureaus, belangrijk vindt. 81. Mw. De Boer, D66/OZO denkt dat het stadsdeel weinig keuze meer heeft als zij binnen deze kaders moet gaan werken. Ze sluit zich aan bij mevrouw Saranjam want het stadsdeel doet er erg lang over om hier een eigen invulling aan te geven. De notitie is van 10 juni en daar had al een financiële paragraaf bij kunnen zitten. 82. Bij de nieuwe aanpak zit een integrale intake om te signaleren of iemand traject A of B moet volgen. Ook zij vindt dat dit stadsbreed hetzelfde moet zijn. Zij vraagt in hoeverre daaraan wordt gewerkt en of daar garanties uit kunnen voortkomen. 83. Zij neemt aan dat het convergentie traject door Madi gedaan zal worden. Ze vraagt of Madi daartoe is toegerekend en of dat niet een zware taak wordt binnen het huidige Madi. Ze vraagt naar de financiële consequenties. 84. Dhr. Idsinga, PvdA meldt dat de aanvullende notitie een vraag bij hem oproept. In de taakverdeling vanuit het aanvullende memo wordt gezegd dat DWI regisseur is op stedelijk niveau en bij het stadsdeel zijn het de Madi s. Daar wordt een organisatie uit Zeeburg genoemd die hij voor Zuidoost niet kan plaatsen. Hij vraagt om verduidelijking. Beantwoording portefeuillehouder 85. Mw. Dalgliesh had verwacht dat de commissie de richting aan zou reiken en heeft dit ook van velen meegekregen. Ze heeft niet alles meegeschreven. 86. Ze geeft toe dat er in de notitie sprake is van plakwerk en vindt dit niet altijd een schande. Deze notitie is ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad van 3 februari. De inhoud is bijna hetzelfde als die van de huidige notitie. 87. Het traject is in 2009 gestart op basis van verschillend onderzoek. Er is een onderzoek geweest van Bureau Hiemstra en De Vries waaruit bleek dat er nog forse stappen in Amsterdam gezet kunnen worden als het gaat om de effectiviteit. Daar is een ambtelijke en een bestuurlijke werkgroep mee aan de slag gegaan. Dit is er uiteindelijk uitgekomen waarbij in de notitie staat vermeld dat er nog veel uitgewerkt moet worden voordat deze notitie, hoewel B&W al akkoord is gegaan met de richting, aan DB en de verschillenden stadsdelen voorgelegd zou worden. In november heeft zij aangegeven Concept verslag commissie W&D Pagina 5 van 12

6 dat dit traject loopt. Ze heeft het verzoek om kennis te krijgen van de notitie door de commissie gehonoreerd maar was verrast dat de notitie deze avond ter bespreking was geagendeerd. Ze vindt dit op zich jammer want dit stuk is nog niet in het DB behandeld. In april is er opnieuw een portefeuillehoudersoverleg waarbij een aantal van de genoemde zaken verder uitgewerkt zal worden. Ze was van plan om de notitie met een visie van het DB ter bespreking voor te leggen. Het loopt nu anders, maar zij kan nu wel een aantal genoemde zaken meenemen, zoals kinderen in een gezin met armoede, of als men niet wil en dan nog kijken hoe kinderen te helpen zijn. 88. Ze zal niet op alle vragen een antwoord kunnen geven maar dat was volgens haar ook niet de bedoeling. 89. De voorzitter stelt voor om de vragen te clusteren want hij verwacht ook niet dat zij op detailvragen in kan gaan. 90. Mw. Dalgliesh meldt dat de rol van Zuidoost bestaat uit het ambtelijk en bestuurlijk betrokken zijn. Deze rol is ook gedreven door de bezuinigingen. Met ingang van volgend jaar komt de 50% bijdrage van DWI te vervallen. Dit is des te meer reden om mee te werken aan een traject waarbij efficiënter vorm gegeven wordt aan schuldhulpverlening. In Zuidoost valt de economische situatie nog mee, er is nog geen piek in de aanvragen en ze ziet Kansrijk Zuidoost als één van de redenen hiervoor. 91. Met ingang van volgend jaar zal het stadsdeel de van DWI missen. Dus er zal ook gekeken moeten worden naar hoe dit beter te organiseren is in Zuidoost. In het portefeuillehoudersoverleg heeft zij aangeven dat het niet zo kan zijn dat cliënten die door DWI worden bediend nu over de schutting richting stadsdeel kunnen worden gegooid zonder dat zij hier in extra tegemoet gekomen worden. Dit geldt voor alle stadsdelen en is een punt dat nog uitgewerkt moet worden. Ze denkt dat de verdeling van de middelen over alle stadsdelen zal gebeuren op basis van aantallen. Het gaat nu om 290 cliënten van DWI die worden overgeheveld en er moet gekeken worden of Madi die taak aankan. Als de extra benodigde middelen niet vanuit centrale stad geleverd worden dan zal het voor 2012 nog meevallen maar de jaren erna worden moeilijk. Dan moet er gekeken worden of dit uit eigen budget opgeplust moet worden maar ze hoopt dat het niet zo ver komt. Dan moet er wel een efficiëntere structuur op poten zijn gezet. 92. Er ligt momenteel een wetsvoorstel schuldsanering bij de Tweede Kamer. In maart zal er meer duidelijk zijn en vragen als hoe men om dient te gaan met grote crediteuren, de belastingdienst of ziektekostenverzekeraars moeten geregeld worden. Dan zal ook duidelijk worden wat de taak van de gemeente zal zijn. De gemeente Amsterdam heeft wel gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met enkele grote crediteuren. Dit traject loopt al sinds 2009 en er hebben heel veel ambtenaren en bestuurders hun tijd mee gevuld. Hoe dit te finetunen moet nog uitgewerkt worden. 93. De incassobureaus worden meegenomen in dit verhaal. 94. Ze ziet jongeren en mensen met psychosociale problemen als bijzondere doelgroepen die extra aandacht moeten krijgen. 95. Ze verwacht dat deze notitie in maart naar de commissie komt. 96. De voorzitter denkt eerder aan april in verband met het ijken van uitkomsten. 97. Mw. Dalgliesh bedoelt de visie van het DB, dat wordt maart, vóór het portefeuillehoudersoverleg van april. 98. Dhr. Butt, CU vraagt of er nog een invloedsmoment van de commissie zou komen. 99. Mw. Dalgliesh denkt dat dit duidelijk wordt als het aan de raad wordt voorgelegd ter besluitvorming. Dit traject loopt al vanaf 2009 en als de raad grote wijzigingen wil, dan wordt dit moeilijk. Het DB is ook afhankelijk van middelen van de centrale stad die zij voor dit traject ter beschikking wil stellen. Als de raad het daar niet mee eens is en eigen middelen wil inzetten, dan heeft zij daar geen probleem mee Mw. Saranjam, NSS gelooft dat als de portefeuillehouder één antwoord geeft over de A-lijst, er veel duidelijk wordt. Voor bepaalde dossiers en onderwerpen die op de A-lijst komen te staan wordt de gemeente verantwoordelijk. Als een dossier daar niet op voorkomt is het de verantwoordelijkheid van het stadsdeel De voorzitter vat de vraag samen: mag het stadsdeel een eigen koers varen of moet zij mee in het traject van de gemeente? Als het anders wordt zonder extra gelden is dat een moeilijke opdracht. Als de raad dat wel wil zou er een autonoom beleid gevoerd moeten worden in Zuidoost en dan kost dat geld Mw. Dalgliesh vindt het in de praktijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In de praktijk betaalt de gemeente Amsterdam 50% en het stadsdeel ook. Er zijn op stedelijk niveau verschillende afspraken gemaakt zoals over sanctiebeleid. In Zuidoost wordt dit beleid tot op heden niet toegepast. In de notitie probeert men om meer druk te zetten een traject af te maken. De druk wordt ook naar het stadsdeel opgevoerd om dat beleid in te voeren. Er komt een moment, eerder in april dan later, dat Zuidoost ook mee zal moeten gaan met de andere stadsdelen en de gemeente Amsterdam om Concept verslag commissie W&D Pagina 6 van 12

7 toch strenger te worden. De burger in Zuid moet op hetzelfde kunnen rekenen als in Zuidoost. De komende tijd komen er nog meer maatregelen die pijn gaan doen. Als Zuidoost niet mee zou gaan kan de gemeente zeggen dat Zuidoost het dan ook zelf maar moet betalen. Er moet nog 16,2 mln. tot 2014 bezuinigd worden en ze zou niet weten waar dat geld anders vandaan zou moeten komen. Er is een werkgroep die vanuit de raad zou starten om het armoedebeleid integraal aan te pakken. Voor nu moet deze lijn echter gevolgd worden. Ze komt terug naar de commissie met een visie vanuit het DB en haar insteek op 4 april in portefeuillehoudersoverleg. Het is de trend dat de 7 stadsdelen gelijk optrekken De voorzitter gelooft niet dat de commissie de portefeuillehouder met een onmogelijke opdracht op pad stuurt. Er zijn suggesties gedaan als het gaat om kinderen en contacten met de grote schuldeisers. Hij ziet dit als een eerste punt naar aanleiding van de commissie Mertens die kijkt naar de bevoegdheden van stad en stadsdeel en er zullen nog meer volgen Mw. Osei, PvdA vraagt in verband met de rol van het stadsdeel of de portefeuillehouder ook wil kijken naar de rol van de organisaties die in het verleden een preventieve rol hebben gespeeld. Ze acht het mogelijk dat deze organisaties een rol zouden kunnen spelen De VNG heeft haar steun ingetrokken aan de wet die eraan zit te komen omdat zij de beleidsvrijheid in het geding ziet komen. Ze vraagt hoe Amsterdam daar tegenover staat en hoe het stadsdeel daarmee om gaat Mw. Saranjam, NSS stelt dat als de rol van het stadsdeel autonoom is, dat zij dan ideeën heeft over de richtlijnen voor schuldhulpverlening. Dan is men ook van een aantal bureaucratische laagjes af De voorzitter vindt dat mevrouw Saranjam dan ook aan moet geven waar het geld dan vandaan moet komen Dhr. Res, CDA wijst erop dat dan ook de wet moet veranderen De voorzitter vindt dat de commissie wel realistisch moet blijven Dhr. Obahiagbon, D66/OZO vraagt naar de taakverdeling in geval van een conflict. Daar is hij bang voor want hij denkt dat uiteindelijk de schuldenaar de dupe hiervan wordt. De taakverdeling moet duidelijk zijn in geval van een conflict Dhr. Butt, CU wijst erop dat het preventieve deel is benadrukt, maar hij heeft er niet veel over gehoord Mw. Dalgliesh verwijst naar p.27 voor de voorgestelde taakverdeling. Het hele preventieve gedeelte komt bij het stadsdeel te liggen. Bij het stadsdeel staan meer kruisjes dan bij de centrale stad. De uitvoering komt naar de stadsdelen toe. Kansrijk gaat gewoon door, en dat kan ook Dhr. Butt, CU vraagt naar de verdeling van de middelen en welk percentage er aan preventie besteed wordt. Hij vraagt of de middelen er nog zijn om het preventieve deel te garanderen Mw. Dalgliesh kan dat niet garanderen. Er komt veel uitvoering naar het stadsdeel toe. De stadsdelen trekken aan de bel voor alles wat erbij komt en daar zouden zij extra middelen voor willen hebben. Daar moet nog nader over gediscussieerd worden. In de raad zullen keuzes gemaakt moeten worden over wat het stadsdeel nog kan doen, en wat zij nog moet doen Mw. Lap, SP herinnert aan haar vraag over de mogelijkheid om een overeenkomst te maken met woningbouwverenigingen Mw. Dalgliesh wijst op een rapport van Berenschot van oktober Op stedelijk niveau is er namelijk een convenant met de woningbouwcorporaties. Op het moment dat mensen 2 maanden huurachterstand hebben volgt er een melding aan Madi, die dan op huisbezoek gaat om te kijken wat er aan de hand is. Amsterdam is in gesprek met NUON en andere grootleveranciers over een soortgelijke constructie. De woningbouwcorporaties wensen meer resultaat van de interventie van Madi en betalen ook mee aan het project Mw. Osei, PvdA vraagt nog naar de terugtrekking van VNG bij het wetsvoorstel dat er ligt en de rol van de grass roots organisaties Mw. Dalgliesh neemt dit mee. Ze wijst erop dat mevrouw Osei een motie heeft ingediend om een conferentie te organiseren voor alle organisaties die een rol spelen bij bestrijding armoede Ze is bekend met het terugtreden van VNG bij het wetsvoorstel in adviserende zin. Er is veel commotie rondom het wetsvoorstel. De minister is van plan om de gemeente een grotere rol te geven bij het crediteurenmanagement maar dit is nog niet afgetikt. De wet komt waarschijnlijk in maart /april Ook vanuit het rijk geldt dat de middelen voor armoedebestrijding fors worden geschrapt. Dan moet de wetgeving daarbij passen De voorzitter denkt dat de wet afgewacht moet worden. De VNG heeft ook een standpunt over het opheffen van stadsdelen waar het kabinet anders over denkt. Concept verslag commissie W&D Pagina 7 van 12

8 122. Hij rondt het onderwerp af, dit komt terug in maart zodat de portefeuillehouder dit nog met de commissie vóór het portefeuillehoudersoverleg van 4 april kan bespreken. Hij last een korte pauze in. ECONOMIE EZ.1 Stand van Zaken Winkelcentrum Kraaiennest 123. De voorzitter meldt dat het gaat om de Kraaiennest notitie van het DB met op p.3, 5 concrete voorstellen met de vraag om hiermee in te stemmen. Elke andere bijdrage staat de voorzitter niet toe Dhr. Walgering, GL bedankt het DB voor de uitgebreide notitie, die best wel helder is. Hij vraagt over het oude winkelcentrum hoe het zit met de ontwikkeling ten aanzien van de kadoshop De voorzitter wijst erop dat er afgesproken is dat er niet over individuele bedrijven of personen gepraat zou worden Dhr. Walgering, GL vindt het een goede zaak dat sommige bedrijven een regeling met Principaal getroffen hebben over een adviestraject Hij vindt dat de leegstand van het oude winkelcentrum terecht een zorg is voor het stadsdeel. Hij wil een motie onder de aandacht brengen die in het verleden is aangenomen waarbij gesteld is dat lege ruimtes als expositieruimtes gebruikt kunnen worden. Hij dringt erop aan deze motie ter hand te nemen Hij is benieuwd naar de brancheringscommissie die aan het werk is voor De Kameleon en vraagt naar de stand van zaken en of er gedacht is aan horeca, een coffeeshop, een Chinees restaurant, of gaat misschien het oude restaurant mee? 129. Zijn partij staat achter het idee van de mini shopperhal Mw. van den Brink, SP meldt dat het stadsdeel in 2007 het branchepatroon voor De Kameleon heeft vastgesteld, inclusief de shopperhal. Bij Principaal is het concept mini-shopperhal onder de aandacht gebracht. De kleine bedrijfjes zijn voor Zuidoost heel belangrijk en heeft een grote aantrekkingkracht voor het winkelende publiek. Ze vraagt naar de stand van zaken De toekomst van de Kameleon is onzeker in verband met de sloop van Kleiburg, hetzelfde lot als van het oude winkelcentrum Kraaiennest staat voor de deur Ze vraagt wat de extra aandacht voor ondernemers die niet meeverhuizen naar De Kameleon inhoudt Dhr. Idsingsa, PvdA is tevreden over de voorgestelde maatregelen. Hij wijst op de onduidelijkheid in het stuk dat zowel ter kennisname leek te zijn als om instemming vroeg aandacht voor de ondernemers die niet meeverhuizen: hier kan de PvdA zich in vinden. Hij vraagt tevens aan de portefeuillehouder of het nog mogelijk is voor ondernemers die niet hebben gereageerd, om toch nog in aanmerking te komen voor het adviestraject zodat ook deze mensen een kans krijgen om op basis van een advies verder te kijken extra inspanningen om leegstand te voorkomen: hij is blij dat GL al naar een motie verwees want anders had zijn partij dit aangeslingerd. Hij vindt het idee sympathiek De mini shopperhal: de meest populaire winkelstraten zijn meestal een combinatie van kleine speciaalzaken en bekende zaken. Dit zou in een mini-shopperhal vorm kunnen krijgen. Er dient wel nadrukkelijk en serieus gekeken te worden naar betaalbare m 2 prijzen. Hij wijst op de mogelijkheid dat een verhuurder de huur op kan krikken voor de grotere zaken ten behoeve van de kleinere De PvdA neemt aan dat tot aan de sluiting van de winkels de leefbaarheid gewaarborgd kan worden Meedenken over de branche invulling van De Kameleon: er is een programma samengesteld met brancheringsbeleid en hij gaat ervan uit dat dit meegenomen wordt Hij vraagt of er nog processen lopen van winkeliers die ontevreden zijn en naar de rechter zijn gestapt. Hij wil weten of er nog financiële risico s gelopen worden met claims. Ook vraagt hij hoe Principaal omgaat met de soms forse schuldachterstanden Dhr. Bottse, VVD vraagt of de heer Idsinga de m 2 prijs voor de shopperhal lager wil hebben dan voor Albert Heijn Dhr. Idsingsa, PvdA bevestigt dit. Het is voor Albert Heijn ook aantrekkelijk om die zaken erbij te hebben. Daarnaast moeten de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen Dhr. Res, CDA vindt de aanbevelingen vanzelfsprekend en op de goede weg. Hij denkt dat iedereen mag meedenken met de brancheringscommissie. Hij ziet dit als het benadrukken van de rol die het stadsdeel al heeft Hij denkt dat het voor het winkelcentrum beter is om eind 2011 te starten vindt hij commercieel gezien minder verstandig. De vorige keer dat hierover gesproken werd was al 70% gevuld De mini-shopperhal kan een kracht en verrijking zijn, ook voor Ahold en Blokker. Hij hoopt op een gezegende toekomst. Concept verslag commissie W&D Pagina 8 van 12

9 145. Mw. Van den Brink, SP had de actieve deelname aan de branche-invulling sterker geformuleerd willen zien Mw. Jaspers, NSS vraagt hoe het zit met de processen van de ondernemers die naar de rechter zijn gestapt. wat de bijdrage is van het stadsdeel om deze ondernemers te compenseren en of dit individueel of met elke ondernemer gebeurt extra aandacht: Principaal heeft inmiddels al 20 gesprekken gevoerd met ondernemers en zij vraagt of daar al een uitkomst van bekend is extra inspanning leegstand: wat voor soort van financieel haalbare activiteiten zijn er al naar voren gebracht? concept mini-shopperhal vindt de SP belangrijk. Ondernemers kunnen zich verder ontwikkelen. De SP is benieuwd naar de uitkomst en vraagt of Principaal hier al op heeft gereageerd Ze vraagt of er al concrete maatregelen op het gebied van Schoon, Heel en Veilig zijn bedacht Tenslotte vraagt zij of er een goede formule is bedacht voor de branche-invulling Dhr. Bottse, VVD vraagt of zij het eens is met het gevraagde besluit Mw. Jaspers, NSS is het daarmee eens Dhr. Bottse, VVD meldt dat de VVD content is met het verslag. Een sterk winkelcentrum moet terugkomen. De VVD heeft 3 opmerkingen, is het eens met maatregelen en zou het punt als een B- punt willen agenderen naar de raad Hij constateert dat de markt op dinsdag niet terugkomt in de maatregelen die worden uitgevoerd. Hij vraagt wat dat betekent en of dit een onderdeel van wat er vandaag wordt besloten De voorzitter herinnert eraan dat afgesproken was dat de markten als apart onderwerp terug zouden komen in de commissie. Deze vraag wordt daar beantwoord Dhr. Bottse, VVD bedankt hiervoor. De VVD hoopt dat alle ondernemers goed geïnformeerd zijn over het geld van de kansenzone en ook dat ze de toeleiding naar ondernemingshuis kunnen vinden Hij vraagt tenslotte of de portefeuillehouder een indicatie kan geven van wat de maatregelen tot nu toe hebben gekost Dhr. Obahiagbon, D66/OZO heeft de notitie met genoegen gelezen Hij vraagt of er voor de voor ondernemers die niet mee gaan, een apart traject met advies en begeleiding komt en of het stadsdeel dat kan garanderen Hij vraagt hoe het stadsdeel zich in gaat spannen om leegstand te voorkomen. Hij wil concrete plannen van de portefeuillehouder horen D66/OZO heeft ook met genoegen voorstellen over een mini-shopperhal gehoord, en vraagt hoe het stadsdeel zich gaat inspannen voor de kleinere ondernemers want die zijn heel hard nodig, ook voor de lokale economie Dhr. Bottse, VVD vraagt of de heer Obahiagbon eventueel bereid is de lagere huurprijs door het stadsdeel te laten betalen Hij heeft begrepen dat de heer Obahiagbon voorstelde dat het DB ondernemers een garantie zou moeten geven voor andere locatie en vraagt naar de reden. Ook vraagt hij of er voor zwakke ondernemers een regeling moet worden getroffen Dhr. Obahiagbon, D66/OZO geeft aan dat de heer Bottse hem verkeerd heeft begrepen en herhaalt zijn vraag Dhr. Bottse, VVD bevestigt dat hij het verkeerd had begrepen Dhr. Obahiagbon, D66/OZO vindt dat de vraag wie de m 2 prijs gaat betalen voor de portefeuillehouder is. Als de prijs laag is voor de ondernemers is hij betaalbaar Dhr. Bottse, VVD vraagt of de heer Obahiagbon bereid is subsidie te geven Dhr. Obahiagbon, D66/OZO laat dat aan de portefeuillehouder over Dhr. Butt, CU kan zich vinden in ingeslagen weg voor Kraaiennest Hij vraagt of er binnen de 50% ondernemers die niet mee kunnen ook ondernemers zitten die wel graag mee zouden willen gaan, bereid zijn de exploitatie in De Kameleon te willen dragen maar om andere redenen dan huurachterstanden niet mee mogen van Principaal De 5 punten lijken ook voor de CU logisch Bij 1. inspanningen om leegstand te voorkomen staat dat het stadsdeel zich zou inspannen. Hij vraagt hoe realistisch dat is. Er moeten ondernemers gevonden worden om zich in 1 jaar daar te willen gaan inzetten. Dit lijkt niet realistisch en niet zinvol Schoon en Veilig spreekt voor zich, meedenken over de branchering, punt 5, is ook goed De mini-shopperhal klinkt als een mooi initiatief. Hij vraagt zich af hoe realistisch de voorgestelde m 2 prijs is. De CU is geen voorstander van subsidie, en wil een hogere prijs ook niet opleggen aan Albert Heijn. Die zou het vrijwillig moeten willen doen. Hij heeft geen idee hoe dit dan wel bewerkstelligd kan worden. Principaal lijkt hierin de leidende organisatie. Concept verslag commissie W&D Pagina 9 van 12

10 176. Dhr. Idsinga, PvdA wijst erop dat degene die uiteindelijk de huurprijs bepaalt de verhuurder is. In het verleden is het bij woningen gebeurd dat de verhuurder om een gewenste samenstelling te bereiken met de huurprijs heeft geschoven Mw. Lap, SP vraagt naar de oppervlakteprijs van de shopperhal Amsterdamse Poort en of dit te vergelijken is Dhr. Butt, CU begrijpt het voorbeeld van de heer Idsinga over sociale huurwoningen, maar dit heeft niets te maken met volkshuisvesting. Ondernemen doe je met een winstoogmerk, iedere ondernemer staat op zichzelf. Dan zou het niet eerlijk zijn om een ander iets op te leggen. Als Principaal daar achter staat, dan is zijn partij niet tegen Mw. De Boer, D66/OZO ziet hier een taak voor de portefeuillehouder in zijn contacten en onderhandelingen met Principaal. Zij kan zich een gedifferentieerde m 2 prijs voorstellen. Daarmee kan de portefeuillehouder onderhandelen. Beantwoording door de portefeuillehouder 180. Dhr. La Rose bedankt voor de heldere respons Er lopen geen processen meer. Er is wel een geschil geweest rond 3 partijen die een uitspraak wilden hebben over of zij recht hadden op nadeelcompensatie. Dit is niet voor de rechter gekomen maar door een extern schadebureau opgenomen. Dat is op initiatief van het stadsdeel geweest met medeweten van die drie partijen. Daar is een speciaal protocol voor. Het rapport is in concept vrij en ingezien door de derde partijen die commentaar kunnen geven. Het externe bureau heeft gesteld dat een verzoek voor nadeelcompensatie geen stand kan houden. De drie partijen kunnen alsnog naar de rechter Aan werkzaamheden om het gebied Schoon, Heel en Veilig te houden is uitgegeven. Aan overbruggingsregelingen is tussen mln. door stadsdeel en stad uitgegeven. Aan overige maatregelen, grondige schoonmaak en verhoogd verlichtingsniveau, aanleg van een tijdelijk marktterrein en parkeerplaatsen, In totaal is er 6mln., uitgegeven om Kraaiennest door deze moeilijke periode te trekken over een periode van 10 jaar, door stadsdeel en centrale stad Er zijn nogal wat ondernemers die ondanks deze overbruggingsregelingen huurschulden hebben opgebouwd Dhr. Bottse, VVD vraagt of de 6 mln. exclusief de kosten voor huurderving is voor Principaal? 185. Dhr. La Rose bevestigt dit Dhr. Bottse, VVD denkt dat Principaal ook een bedrag heeft moeten derven vanwege het verlagen van de huur van de panden Dhr. La Rose weet niet hoeveel dit is Deze maatregelen hebben nog rek en ruimte om problemen zoveel mogelijk te verlichten. Principaal is autonoom over wie ze wel en niet meenemen naar het nieuwe winkelcentrum. Voor Principaal is van belang hoe elke individuele ondernemer in het nieuwe winkelcentrum gaat presteren Er zijn partijen die al een overgangsgarantie hebben gehad. De kans van een minder goed presterende partij om over te gaan is minder dan die van een goed presterende partij. De zorg voor het stadsdeel ligt bij de niet-kansrijke partijen. De niet meegaanders zijn nog niet definitief. Het stadsdeel moet de pijn die de mensen gaan lijden zoveel mogelijk verlichten binnen de grenzen die het stadsdeel zich nog denkt te kunnen permitteren. Daarvoor komt er een consulent die als klankbord beschikbaar zal zijn en met de partijen zal kijken naar alternatieve mogelijkheden of een zachte landing. In geval van huurschulden zal er eerst een coulanceregeling met Principaal moeten zijn. Het stadsdeel kan daar niet in interveniëren. De resultaten daarvan moeten worden afgewacht en zijn nog niet duidelijk Er is een branchecommissie die op basis van het opgestelde profiel kijkt of de individuele kandidaten hierin passen. Uiteindelijk zal De Kameleon een contract met deze partijen sluiten Het stadsdeel staat hier verder vanaf maar het brancheprofiel verhaal is belangrijk want dit is nodig om deze te koppelen aan de druk op de mini-shopperhal. Dan ontstaat de behoefte om in te zoomen op partijen die zich in die mini-shopperhal zouden kunnen vestigen. Er zullen meer mensen zijn dan units. Dan moet er een keuze gemaakt worden waarbij hij niet denkt dat dit op levensvatbaarheid, maar op het niveau van de gewenste branches dient te gebeuren om de Kameleon zo interessant mogelijk te maken Mw. Van den Brink, SP vraagt of het stadsdeel als adviseur in de branche commissie zit Dhr. La Rose meldt dat er een onafhankelijke voorzitter is, een representant van het stadsdeel en een representant van Principaal Dhr. Walgering, GL vraagt naar de door hem genoemde coffeeshop, en het Chinees restaurant en andere horeca Dhr. La Rose kan niet ingaan op individuele casussen. Concept verslag commissie W&D Pagina 10 van 12

11 196. Dhr. Eggink, D66/OZO vraagt naar de door de portefeuillehouder genoemde koppeling van de mini-shopperhal met mensen die nu in Kraaiennest zitten Dhr. La Rose, stelt dat hij dit wel moet doen want hij wil een entree vanuit het huidige winkelcentrum. Hij weet dat er veel partijen op de wachtlijst staan bij de Shopperhal in de Amsterdamse Poort. Veel partijen willen een kleine unit hebben De voorzitter wijst op de verwarring in de notitie waar lijkt dat er ook kansrijke ondernemers van buiten hun intrek kunnen nemen Dhr. La Rose, denkt dat men daar niet aan ontkomt. Het stadsdeel kan niet voorspellen of Principaal meegaat met het creëren van een mini-shopperhal en het lijkt hem niet handig om daar op dat moment verder over te speculeren. Als er een shopperhal zou komen is nu nog niet bekend uit hoeveel units deze gaat bestaan. Het is niet duidelijk of het stadsdeel in staat zal zijn om de eventuele mini-shopperhal met huidige aanbod kandidaten te vullen Over de suggestie om een lagere huurprijs te bedingen voor de mini-shopperhal zegt hij dat het gaat om zakelijk vastgoed. Een groot winkelbedrijf zou niet genegen om iets meer te betalen om een concurrent toe te laten met zijn specialistisch aanbod. Hij wil graag een mini shopperhal realiseren, maar ziet prijsdifferentiatie niet als een onderhandelingspunt. Grote partijen bieden een gegarandeerde vaste loop in een winkelcentrum. Het komt voor dat in het belang van het winkel centrum juist korting gegeven wordt aan grote partijen. Het stadsdeel kan daar niet in treden Mw. Van den Brink, SP denkt dat de huurprijs van een eenheid in de shopperhal lager zal liggen omdat er geen opslagruimte is De voorzitter vindt dit te specialistisch Dhr. La Rose denkt dat het stadsdeel in het kader van leefbaarheid verplicht is om winkeliers en het winkelende publiek Schoon, Heel en Veilig tot het eind op minimaal het huidige niveau te bieden Als er grote gaten gaan vallen in het winkelcentrum, dan is het niet in het belang van het stadsdeel, Principaal of de zittende ondernemer om vroegtijdig afscheid te nemen, tenzij er een deal is gesloten. Alle partijen hebben er een belang bij om het zo goed mogelijk gevuld te houden Hij ziet de leeggevallen plekken het liefst gebruikt worden voor activiteiten die levendigheid brengen. Hij kan echter Principaal niet verplichten om lege ruimtes voor niets aan te bieden aan welke partij dan ook. Dit kan ook niet tegenover andere partijen die wel betalen. Partijen moeten minimale kosten op kunnen brengen. Partijen moeten ook bereid zijn om voor de nog resterende tijd investeringen te doen. Hij noemt nog passieve tentoonstelling, achter glas als optie Mw. Saranjam, NSS vraagt of hij op basis van een interview op AT5 hierover een reactie heeft gehad van Principaal Dhr. La Rose meldt dat er al intensief contact was op ambtelijk niveau met Principaal. Bestuurlijk zijn er ook periodieke ontmoetingen. Het is niet voor de hand liggend dat dit op basis van televisiebeelden gebeurt Mw. Lap, SP vraagt of er contact opgenomen gaat worden met kunstenaars in Kruitberg? 209. Dhr. La Rose vindt een kunstenaarscollectief een voor de hand liggend idee, maar hij denkt ook breder en noemt het Kit De voorzitter vraagt of er een termijn gegeven kan worden aan de uitvoering van deze motie Dhr. La Rose, meldt dat er nu sprake is van 4 kleine units. Hij zal daar werk van maken maar is daarbij afhankelijk van het tempo dat Principaal met de huurders heeft. Zo gauw er gaten dreigen te vallen moet het stadsdeel in actie komen en moeten derden partijen al gevraagd worden om hier ideeën voor te ontwikkelen. Het kan zijn dat het de moeite niet loont om hier nog inspanningen voor te verrichten Dhr. Obahiagbon, D66/OZO begrijpt dat binnen een grens mensen geholpen kunnen worden. Hij vraagt waar die grens ligt De voorzitter wijst op de genoemde adviseur en weet niet of er meerdere details te melden zijn Dhr. La Rose vindt het speelveld voor economie breed en grillig. Hij is nu meer bezig met damage control dan met nieuwe dingen. Op basis van het bestemmingsplan is hij gebonden aan winkelcentra. Buiten de winkelcentra kan hij geen detailhandel toestaan. Dus hij kan niet onbeperkt aan partijen die in moeilijkheden komen alternatieve plekken aanbieden. Binnen de bestaande contouren moet hij creatief zijn Dhr. Res, CDA merkt op dat de 70% ondernemers die al akkoord zijn een indicatie hebben van de kosten voor de komende 5 jaar. Daarmee marchanderen is dan niet reëel Dhr. La Rose herstelt een foutje want er loopt een formele juridische procedure vanuit de uitbaters van het Fitness centrum die de huurbeëindiging aan willen vechten. C. PUNTEN VOOR EEN VOLGENDE VERGADERING Termijnagenda: Concept verslag commissie W&D Pagina 11 van 12

12 217. Dhr. Clappers, VVD wil graag het bestek van het opbouwwerk op de termijnagenda zetten De voorzitter verbaast zich erover dat dit punt er niet opstaat want er was een afspraak dat er een terugkoppeling zou komen. Het zal ingepland worden in overleg met de ambtelijke organisatie en de portefeuillehouder Dhr. Bottse, VVD wil het ter kennisname punt van deze avond over participatie op de agenda hebben. Hij vraagt de voorzitter om de data in te vullen voor het 2e kwartaal. Hij wil graag participatie beleid combineren met arbeidsmarktbeleid De VVD zou graag meer willen weten over de status van het Ondernemershuis na 1 mei Hij vraagt of de kostendekkendheid van de markten in april geagendeerd kan worden De voorzitter geeft aan dat het niet alleen om kostendekkendheid ging en dat dit sowieso in juni plaatsvindt Dhr. Bottse, VVD ziet dit graag op de termijnagenda Mw. Arnhem, PvdA meldt dat er voor arbeidsmarktbeleid een motie is aangenomen tijdens de begroting die door meerdere fracties is ondertekend. De PvdA zal een stuk schrijven en dit voorleggen aan de ondertekenaars en daarna het stuk aanbieden aan de commissie als de ondertekenaars het eens zijn De voorzitter gelooft dat hij de verkeerde termijnagenda voor zich heeft Dhr. Walgering, GL wijst op het armoedebeleid. Er is ooit een nota geweest en hij vraagt of er ontwikkelingen zijn. Dit is te combineren met Kansrijk Zuidoost De voorzitter vindt dit een brede vraag en hij stelt voor dat de heer Walgering zelf op onderzoek uitgaat en op basis van zijn bevindingen besluit of dit wel of niet geagendeerd moet worden. Hij zal dit wel meenemen Dhr. Bottse, VVD wijst er op dat elk lid van de vergadering een stuk op de agenda mag zetten als daar een begeleidend schrijven bij zit met een toelichting. C. RONDVRAAG 229. Mw. Saranjam, NSS wijst erop dat er op 3 februari een armoedeconferentie is van de gemeente en dat daar punten naar voren worden gebracht. Ze stelt voor dat de commissie aan de hand daarvan punten kan agenderen Dhr. La Rose ziet met belangstelling uit naar stuk over arbeidsmarktbeleid. Hij vraagt naar een termijn. Binnenkort kom hij met een notitie naar de raad want er vindt veel overleg grootstedelijk plaats over de operationalisering van de nota die ter inzage is gekregen De voorzitter vraagt of mevrouw Arnhem enige synchroniteit kan aanhouden met de stukken voor de tijdsplanning Daarna sluit hij het overleg om 22:45 uur af en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. Concept verslag commissie W&D Pagina 12 van 12

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 149 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 mei 2009 De vaste

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 12 november 2008 van 12.30 uur tot 14.17 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie