Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties"

Transcriptie

1 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus EA Den Haag Inspectie OOV }. van Stolberglaan CL Den Haag Postbus EA Den Haag Contactpersoon B.P. van Dam T (070) Kenmerk Datum 27 mei 2009 Betreft Inspectie OOV Tussenrapportage 'Rampenbestrijding op orde' Bijlagen 2 Geachte heer/mevrouw, Onlangs ontving u de Tussenrapportage 'Rampenbestrijding op orde' van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Per abuis ontbrak de laatste pagina van de aanbiedingsbrief. Bijgevoegd stuur ik u nu de complete aanbiedingsbrief en de reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op dit inspectierapport. Mijn excuses voor het ongemak. Met vriendelijke groet, HET HOOFD VAN DE INSPECTIE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID, Pagina 1 van 1

2 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > R e touradres Postbus EA Den H aag Inspectie OOV Aan geadresseerde ]. van Stolberglaan CL Den Haag Postbus EA Den Haag Contactpersoon B.P. van Dam T (070) m inbzk.nl Kenmerk Datum 28 april 2009 Betreft Inspectie OOV Tussenrapportage 'Rampenbestrijding op orde' Bijlagen 2 Geachte heer/mevrouw, Onlangs heeft de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) haar tussenrapportage 'Rampenbestrijding op orde' uitgebracht. Deze heb ik recent aan de Tweede Kamer aangeboden. Bijgevoegd bied ik u de tussenrapportage 'Rampenbestrijding op orde', mijn reactie en de regiobeelden aan. In 2008 heb ik aangegeven dat de rampenbestrijding begin 2010 op orde moet zijn en dat de veiligheidsregio's dan minimaal moeten voldoen aan de basisvereisten crisismanagement uit het (concept) Besluit veiligheidsregio's. De Inspectie OOV houdt toezicht op de (voorbereiding op de) rampenbestrijding en onderzoekt hoe de regio's er voor staan. Landelijk beeld In de tussenrapportage geeft de Inspectie OOV voor de derde keer een beeld van de (voorbereiding van) de rampenbestrijding door de regio's. De tussenrapportage is gebaseerd op de bevindingen van de Inspectie OOV uit de nulmetingen 'risicoprofielen en bovenregionale samenwerking', de nulmeting 'multidisciplinair opleiden en oefenen', ADR-toetsing rampenbestrijding ( ), monitoring van de regio's en praktijktoetsen (nu 17 van de 25 regio's) in het kader van RADAR1 (sinds 2008). Risicoprofielen en bovenregionale samenwerking Uit de nulmeting 'risicoprofielen en bovenregionale samenwerking' blijkt dat de regionale beheersplannen over het algemeen goed op orde zijn. De regio's hebben een goede uitgangspositie om te komen tot een nieuw regionaal beleidsplan volgens de (concept) Wet veiligheidsregio's. De actualiteit van de risicoprofielen, de beschrijving van bovenregionale risico's en het maken van afspraken over bovenregionale samenwerking zijn belangrijke aandachtspunten. Aangezien de operationele prestaties voor het beheersen van de vastgestelde risico's altijd de eigen capaciteit overstijgen, zijn bovenregionale afspraken noodzakelijk. Bovendien betrekken regio's bij de totstandkoming van het regionaal beleidsplan vaak niet alle benodigde partners. 1RADAR: RAmpenbestrijding DooriichtingsARrangemertt. Pagina 1 van 3

3 Multidisciplinair opleiden en oefenen Uit de nulmeting van het stelsel 'multidisciplinair opleiden en oefenen' blijkt dat dit bij de veiligheidsregio's nog niet optimaal functioneert. De Inspectie OOV ziet voldoende mogelijkheden voor verbetering. Met enkele, overwegend kleine stappen is dit stelsel in korte tijd sterk te verbeteren. Aandacht verdienen de uitwerking van een aantal onderwerpen in het opleidings- en oefen(beleids)plan, het betrekken van de gemeenten bij de planvorming en het (opnieuw) bestuurlijk vaststellen van dat plan. Alle veiligheidsregio's moeten hun administratieve organisatie op orde brengen, zodat op eenvoudige wijze (minimaal kwantitatief) per sleutelfiinctionaiis informatie beschikbaar Is over zijn (basis)opleiding, bijscholing en (oefen)ervaringen. Oefenen heeft alleen zin als er wordt geëvalueerd en dat gebeurt nog niet met alle oefeningen (en inzetten). De Inspectie OOV is van mening dat de regio's op dit punt met relatief beperkte middelen grote winst kunnen behalen. Daün 28 april 2009 ICflnmaHs Samenstelling hoofdstructuur rampenbestrijding Wat betreft de samenstelling van het GBT wordt al aan de basisvereisten voldaan. Met uitzondering van de invulling van de functie van de informatiemanager geldt dat ook voor het ROT en het CoPI. Naast het ontbreken van informatiemanagers vormen de onvolledige invulling van het team Bevolkingszorg en het ontbreken van de burgemeesters van bron- en effectgemeenten in het RBT knelpunten. Volgens de Inspectie OOV moeten de regio's in staat zijn de hoofdstructuur van de rampenbestrijding nog voor 2010 in overeenstemming te brengen met de basisvereisten. Opkomsttijden hoofdstructuur rampenbestrijding Bij de simulaties en praktijktoetsen bleek in 40% van de gevallen de voorgeschreven opkomsttijd niet te worden gehaaid. Belangrijkste oorzaken zijn het vaak nog ontbreken van een mandaat om op meldkamemiveau op te schalen en een gebrekkige, of zelfs ontbrekende, automatisering van de alarmering. Volgens de Inspectie OOV zijn de regio's in staat om de opkomstprestaties van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding nog in 2009 in overeenstemming te brengen met de basisvereisten. Gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen De Inspectie OOV ziet het afgelopen jaar een duidelijke inhaalslag bij de gemeenten. Niettemin tonen de prestaties van de verschillende gemeenten aanzienlijke verschillen, bijvoorbeeld op het punt van de samenstelling en inbedding van het Team bevolkingszorg. Niet in alle gevallen wordt voldaan aan de opkomsteisen. De Inspectie OOV verwacht dat de gemeentelijke processen eind 2009 op het niveau kunnen zijn dat is voorgeschreven in de basisvereisten voor de uitvoerende diensten. Informatiemanagement De functie van informatiemanager is slechts in een enkele regio ingevuld. De Inspectie OOV is van oordeel dat het voor alle regio's haalbaar is nog in 2009 de functie van informatiemanager in te vullen bij de verschillende onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding. Pagina 2 van 3

4 Vrijwel geen enkele regio slaagt er in urgente gegevens binnen tien minuten te verwerken in het totaalbeeld van een ramp of calamiteit. Slechts enkele regio's maken gebruik van een netcentrisch informatiesysteem en dat gebruik is bovendien (nog) niet probleemloos. De Inspectie OOV verwacht dat eind 2009 slechts enkele regio's aan de norm van tijdige verwerking van gegevens kunnen voldoen. O a ïu m 28 april 2009 Kenmerk Vervolg Op basis van deze tussenrapportage krijgen veiligheidsregio's inzicht in hoe zij er op dit moment voor staan en wat er nog nodig is om de rampenbestrijding begin 2010 in ieder geval in de kern op orde te hebben. De Inspectie OOV concludeert dat met name informatiemanagement extra aandacht behoeft. Er is geconstateerd dat de regio's al de nodige inzet hebben getoond om de kwaliteit van de rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren. De Inspectie OOV acht de regio's ertoe in staat om op veel punten nog de nodige verbetering door te zetten. De Inspectie blijft de voortgang van de regio's monitoren. De bevindingen worden begin 2010 betrokken bij de eindrapportage 'Rampenbestrijding op orde'. Voor nadere informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de heer B.P. van Dam (via ). Via die weg kunt u tevens extra exemplaren van het rapport opvragen. Het rapport is ook te downloaden via de website van de Inspectie OOV, Met vriendelijke groet, HET HOOFD VAN DE INSPECTIE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID, Voor deze, Lid MT- in portefeuille Rampenbestrijding/Crisisbeheersing, / Pagina 3 van 3

5 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus A Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal direcioraat-generaal Veiligheid Programma Veiligheidsregio's Schedeldoekshaven EZ Den Haag Postbus EA Den Haag vtmw.minbzk.nl C ontactpersoon S.W. de Lange en 1. Lok T Datum 23 februari 2009 Betreft Bestuurlijke Rapportage Rampenbestrijding en Crisisbeheersing (BRRC) 2008 en tussenrapportage 'Rampenbestrijding op Orde' Inspectie OOV Kenmerk Bijlagen 1 Hierbij stuur ik u, conform artikel lof van de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo), mijn rapportage over de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing door de veiligheidsregio's (i.o.) in de periode van 1 juli 2007 tot 1 juli Ik baseer mijn rapportage op de bevindingen die de Commissarissen van de Koningin mij melden. Tevens bied ik u hierbij de tussenrapportage 'Rampenbestrijding op Orde' (bijlage) van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) aan. Stand van zaken m et betrekking tot de ram penbestrijding Hieronder geef ik de belangrijkste bevindingen van de Commissarissen van de Koningin en van de Inspectie OOV weer. Het gaat hier met name om de vorming van de veiligheidsregio's, de zorgvraag versus het zorgaanbod, het multidisciplinair opleiden en oefenen, de opkomsttijden tijdens opschaling en gemeentelijke processen en tenslotte het informatiemanagement. Hieruit trek ik vervolgens mijn conclusies. Vorming veiligheidsregio's Alle Commissarissen zijn te spreken over de inzet van de veiligheidsregio's en partners. De regio's onderkennen het belang van regionale beheersplannen en steken veel tijd in actualisering. Sommige regio's werken al toe naar de komst van het regionaal crisisplan, op basis van het wetsvoorstel Veiligheidsregio's. Daarnaast vindt de vorming van veiligheidsbureaus plaats. De regio's zijn bezig met de praktische uitwerking en de uitvoering van beleid ten aanzien van de netwerkorganisatie en samenwerking met andere hulpverleningsdiensten. Een enkele veiligheidsregio slaagt er nog onvoldoende in om alle crisispartners te betrekken bij het regionale proces van voorbereiding, besluitvorming en uitvoering. Sommige gemeenten stellen zich afwachtend op bij de actualisatie van de gemeentelijke rampenplannen vanwege onduidelijkheid over invoering van het wetsvoorstel Veiligheidsregio's, waarmee deze crisisplanvorming naar regionaal niveau zal worden getild. De Inspectie OOV stelt vast dat bij de totstandkoming van plannen de regio's niet altijd de benodigde partners betrekken. Klassieke partners worden niet altijd betrokken, nieuwe partners (als waterschappen en energieleveranciers) worden Pagina 1 van 3

6 nauwelijks betrokken, De inhoud van de regionale beheersplannen is echter over het algemeen goed op orde. Het risicoprofiel, dat mede als basis dient voor het beheersplan, is in een aantal gevallen wel gedateerd. Daarnaast vormt het maken van afspraken over bovenregionale samenwerking een punt van aandacht. Datum 23 Februari 2009 Kenmerk Zorgvraag versus zorgaanbod Er is volgens de Commissarissen nog veel discussie en onzekerheid in de regio's over de afstemming van de zorgvraag en het zorgaanbod voor grootschalige rampen en crises. Beleid is gericht op het inzichtelijk maken van de kwaliteit en kwantiteit van de hulpvraag voortkomend uit het risicoprofiel. Het willen afstemmen van de hulpcapaciteit van de hulpverleningsdiensten op de maximale zorgvraag is echter niet realistisch. Duidelijk is ook dat bij grotere ongevallen en rampen de regionale organisatie snel overvraagd zal worden en bijstand van buurregio's en andere diensten en organisaties voorbereid dient te worden. Multidisciplinair opleiden en oefenen De Inspectie OOV meldt dat in een aantal regio's het opleidings- en oefenbeleidsplan niet voldoet. De hoeveelheid grootschalige multidisciplinaire oefeningen en inzetten in de regio's is over het algemeen weliswaar voldoende, echter aan de uitkomsten van evaluaties van de oefeningen wordt onvoldoende gevolg gegeven. De Inspectie OOV heeft in algemene zin vastgesteld dat de veiligheidsregio's met name de administratieve organisatie ten aanzien van het oefenen en opleiden op orde moeten brengen. Opkomsttijden tijdens opschaling en gemeentelijke processen Bij simulaties en praktijktoetsen van de regio's bleek in een aantal gevallen de voorgeschreven opkomsttijd niet te worden gehaald. Belangrijkste oorzaken zijn het vaak nog ontbreken van een mandaat om op meldkamemiveau op te schalen en een gebrekkige automatisering van de alarmering. Bij de gemeenten heeft de Inspectie OOV het afgelopen jaar een duidelijke inhaalslag waargenomen, ook al tonen de prestaties van de gemeenten nog aanzienlijke verschillen. Zo wordt nog niet in alle gevallen voldaan aan de opkomsteisen van de gemeentelijke teams. Desalniettemin acht de Inspectie OOV de regio's en gemeenten in staat om de samenstelling van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding, de opkomsttijden van de functionarissen en de gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen nog voor 2010 in te richten in overeenstemming met de basisvereisten zoals die in het conceptbesluit Veiligheidsregio's staan. Informatiemanagement Volgens een aantal Commissarissen zijn in de regio's positieve ervaringen opgedaan met de toepassing van netcentrisch werken en het daarbij ingezette crisismanagement systeem. Slechts enkele regio's zijn in een vergevorderd stadium met de implementatie van de netcentrische werkwijze en een geautomatiseerd crisisinformatie management systeem. Daarbij zijn met name de organisatorische aspecten van belang, die hierbij worden ondersteund door techniek. De Inspectie OOV constateert echter dat in de meeste onderzochte regio's nog te weinig gebruik wordt gemaakt van een informatiemanager. De regio's geven Pagina 2 van 3

7 zonder uitzondering aan dat dit wel wenselijk zou zijn. Bovendien constateert de Inspectie OOV dat er nog te weinig wordt gewerkt met een netcentrisch informatiesysteem. Het gebruik van zo'n systeem kan tot aanzienlijke verbeteringen leiden. In de regio's die al wei gebruik maken van een netcentrisch informatiesysteem, vindt de toepassing niet altijd probleemloos plaats. Op een aantal punten is nog extra inspanning nodig: de Inspectie OOV verwacht dat slechts enkele regio's eind 2009 kunnen voldoen aan de vereisten omtrent het informatiemanagement. Bezien moet worden welke oorzaken hier aan ten grondslag liggen. Ik heb aangeboden om het netcentrisch werken te stimuleren en het ontwikkelde crisismanagement systeem Cedric aan te bieden aan de veiligheidsregio's. Inmiddels is duidelijk dat het Veiligheidsberaad een Bestuurscommissie Informatievoorziening gaat instellen die de netcentrische uitrol in goede banen gaat leiden. Ik zal die Bestuurscommissie ondersteunen in het scherp krijgen en realiseren van de organisatorische en financiële randvoorwaarden. Datum 23 februari 2009 Kenmerk Conclusies Ik stel vast dat alle regio's hard aan het werk zijn om de kwaliteit van de organisatie van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing te verbeteren. De Inspectie OOV acht de regio's in staat om eind 2009 op de meeste aspecten te voldoen aan de gestelde eisen. Het geheel overziend, verwacht ik dat de regio's eind 2009 een grote kwaliteitsverbetering hebben gerealiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De invoering van het wetsvoorstel veiligheidsregio's en het vastleggen van kwaliteitseisen in wet- en regelgeving geven duidelijkheid en zijn daarmee volgens mij belangrijke voorwaarden om een verdere kwaliteitsverbetering te kunnen realiseren. Ook in 2009 zal ik de ontwikkeling van de regio's blijven volgen. Hiertoe vinden gesprekken plaats met alle regio's. Na afloop van de gespreksronde zal uw Kamer worden geïnformeerd over de belangrijkste uitkomsten. Daarnaast gaat de Inspectie OOV door met het in beeld brengen van de kwaliteit van de voorbereiding op de rampenbestrijding. Begin 2010 verschijnt haar eindrapportage 'Rampenbestrijding op Orde'. DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, Mevrouw dr. G. ter Horst Pagina 3 van 3

8 P P I De raad van de gemeente Lelystad Postbus AB LELYSTAD GEM EENTE LELY STA D mg. 0 8 JUNI 2009 no. b & w - A kopie aan: b & w - B faad cie AFDOENING voor: f c n f - U uw brief van uw kenmerk ons kenmerk U datum 4 juni 2009 behandeld door P.B. Nieuwenhuis doorkiesnummer bijlagen 1 dossiernum mer onderwerp Aanbieding Rekenkamerrapport "Doeltreffendheid van het Grondbeleid" pr-nummer Geachte raad, De Rekenkamer Lelystad heeft het genoegen om u bij dit schrijven het onlangs voltooide rapport van het onderzoek naar de doeltreffendheid van het grondbeleid aan te bieden. Het rapport zal tevens rechtstreeks aan de leden van uw raad worden aangeboden. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek dat de Rekenkamer Lelystad in 2008 heeft laten uitvoeren door Deloitte Financial Advisory Services B.V. Met dit rapport beoogt de Rekenkamer Lelystad een betrouwbaar beeld te geven van de mate waarin de raad stuurt op de effectiviteit van het grondbeleid in Lelystad. In aansluiting op de bevindingen uit het onderzoek is de Rekenkamer tot een oordeel gekomen over de doeltreffendheid van het grondbeleid in termen van kaderstelling (doelstellingen en beleid), beheersing (taken, verantwoordelijkheden en risicomanagement) en tot slot verantwoording. De conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer, de reactie van het college hierop en het nawoord van de Rekenkamer kunt u lezen in bijgevoegd rapport. Bij het rapport is ter uwer informatie de nota van bevindingen van de onderzoekers gevoegd. De Rekenkamer is uiteraard graag bereid om een toelichting te geven op de uitkomsten van het onderzoek en om al uw vragen naar aanleiding van het rapport te beantwoorden. Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voorlopig voldoende hebben ingelicht. Met vriendelijke groet, de rekenkamer van de gemeente Lelystad, de secretaris, de voorzitter, J. Bonhof. Gemeente Lelystad Postbus gi 8200 AB Lelystad Stadhuisplein 2 t n F er.nl rekenkam lelystad.nl

9 P09-05Ï34 k o f'* M M ' S G llllll i GK... L ely stad 4 juni 2009 j,ii3' (H J(JH 20[ A a n Gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders van Lelystad P ostbus AB Lelystad ; C C : Rechtbank Zwolle/Lelystad; procedurenummer BESLU PRM A J.K. Abbes vs. Gemeente Lelystad p etreft: Bezwaarschrift en Beroep Geluidshinder rotonde Visarenddreef en Westerdreef, p o tte r G e a c h t College/Geachte Gemeenteraadsleden, O p 3 juni 2009 ontving ik een uitnodiging voor een gesprek per direct met wethouder J. Nuijt, w aarop ik mij zonder uitstel bij haar in het stadhuis heb gemeld. E r werd door haar gesuggereerd dat de Rechtbank Zwolle/Lelystad niet tegen uitstel was en d a t de datum van 5 juni 2009 voor het door mij geëiste besluit op bezwaar kon worden overschreden, mits ik daarmee akkoord wilde gaan. Ondertussen bent u door de burgemeester schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitkomsten v a n dit gesprek. W ij kwamen overeen dat de Gemeenteraad uiterlijk 25 juni 2009 het besluit op bezwaar gaat nemen. Daarbij maak ik de volgende kanttekeningen: 1. Van tevoren, dus vóór 25 juni 2009, wil ik het voorstel tot besluit op bezwaar ontvangen. 2. Uiterlijk maandag 29 juni 2009 wil ik de officiële mededeling van het besluit op bezwaar ontvangen, vergezeld van de stukken, die daarbij horen, zoals het advies van de Commissie van de Bezwaarschriften van 9 december 2008 (dat ik nog steeds niet ken!) en het advies naar aanleiding van de zitting van de Commissie van 17 juni Als ik maandag 29 juni het besluit niet op mijn huisadres is gearriveerd, stel ik opnieuw beroep in bij de Rechtbank op grond van fictieve weigering en vraag ik de rechtbank het besluit te nemen. Wethouder Nuijt heeft mij toegezegd dat zij zal bewerken dat ik op 17 juni 2009 alsnog door de Commissie voor de Bezwaarschriften zal worden gehoord. Ik heb gevraagd of ik dan eerst het advies op bezwaar van 9 december 2009 zou mogen ontvangen, maar dat werd mij geweigerd: het was tegen de procedure. Ik vraag de Raad daarom mij dit advies zo spoedig mogelijk toe te sturen. Verder heb ik gevraagd of mijn Aanvulling op Bezwaar van 20 januari 2009 op 17 juni 2009 kan worden besproken, omdat die nu eenmaal de nadere stukken bevat die ik aan de Commissie wilde voorleggen vóór ik gehoord zou worden. Dit zou de wethouder aan de Commissie vragen, maar ik ben van mening dat ik daar recht op heb. Verder wijs ik de Raad erop dat u de bevoegdheid hebt het besluit te amenderen en_datu. daarnaast het recht van initiatief hebt. U kunt een ander voorstel tot b siaih BpffeBEWaiuY Sl A D indienen. Als de meerderheid van de Raad een dergelijk initiatiefvoorstel ster^nj, mpntenngg Burgemeester en Wethouders het aldus genomen, alternatieve besluit pitvoerfenf RfeHh I'nnie aan: raad r A FD O B N TN G v o o r

10 Gezien de mogelijke consequenties van een nieuwe gang naar de rechtbank wil ik de Raad dat adviseren en wel om het navolgende. Ik heb tijdens mijn gesprek met de wethouder nogmaals kort mijn standpunt toegelicht, zoals ik ook in de u eerder toegekomen stukken heb gedaan: 1. Het gedeelte van de wijk Botter waar ik woon, is geen oude wijk volgens de criteria van Gemeente Lelystad, maar behoort tot de categorie nieuwe wijken met betrekking tot de Wet geluidhinder (er is ook een oudere Botter). De wethouder heeft dit niet bestreden. 2. Wanneer u dus zou besluiten mij de geluidwerende voorziening toe te kennen, met dezelfde hoogte als die van de Schoener, dan brengt u het bestaande beleid en de bijbehorende beleidskaders niet in gevaar, u handelt zoals bij de Schoener. 3. Ter plaatse aan de kant van mijn huis geldt een snelheid van 70 km. per uur (zoals bij de Schoener). 4. Ik heb aangetoond dat het geluidsonderzoek van het IJmeerbureau niet conform Standaard-rekenmethode II is uitgevoerd. De heersende windrichting en het motorgeluid van het optrekkende verkeer door een obstakel (= de rotonde) zijn niet meegerekend, terwijl dit onderdeel van de gekozen formule is. Bovendien zijn er aan mijn kant van de Visarenddreef geen tellingen gedaan.verder zijn er waarschijnlijk ook tellingen uit 2004 meegerekend, wat volgens de voorschriften niet mag. Ook de geluidsweerkaatsing van de te bouwen voorziening bij het Stadseiland in de richting van mijn huis ertegenover is niet meegerekend, enzovoort. Ik heb de wethouder aangeraden het IJmeerrapport in de prullenmand te deponeren, waarop zij geen commentaar gaf. 5. Door de provincie Flevoland zijn hogere waarden berekend. Geluidsberekening gaat volgens een logaritmische reeks: drie punten erbij betekent een verdubbeling van het geluid. De Provincie berekent echter meer dan drie punten hoger bij mijn huis. 6. De Visarenddreef en de Westerdreef hebben nieuwe verkeersbestemmingen gekregen en dan vervalt het onderscheid tussen oude en nieuwe wijken en dient men gewoon maatregelen tegen het verkeerslawaai te nemen. De Archipel heeft daarom ook een geluidswal gekregen, hoewel het een oude wijk is. Dit betekent dat er ook maatregelen voor de Gondel moeten komen. Ook die maatregelen brengen het bestaande beleid niet in gevaar, maar zijn conform de wet. Met betrekking tot artikel 1:3 Awb (zie het aangehouden voorstel tot besluit op bezwaar van burgemeester en wethouders van 12 en 28 mei 2009) meld ik u nog het volgende: het besluit van 2 oktober 2008 (het omstreden besluit) bestaat uit drie bladzijden die als zodanig zijn genummerd. Op blz. 1 staat: Voorgesteld besluit, waarna de kredietstelling en de inleiding volgen en nadere toelichtingen, in totaal drie bladzijden. Toen u dus het voorstel aannam, keurde u ook blz. 1 en 2 daarmee goed en niet alleen het kortere stuk met besluit van blz. 3. Dit laatste stuk is niet meer dan een conclusie van blz. 1 en 2. Dit laatste besluif is immers genummerd met blz. 3, terwijl blz. 1 begint met voorgesteld besluit, zoals ik al omschreef. Ook de data van vaststelling zijn gelijk. Op blz. 2 worden vervolgens de Botter (en de Gondel) genoemd, die daarmee de jure worden aangewezen als belanghebbende, maar die meteen worden buitengesloten van dezelfde te nemen kredietstelling met een onjuiste motivatie (zie de punten 1 tot en met 6 boven genoemd). Blz. 2 van 3

11 Met dit besluit zijn er dus rechtsgevolgen voor anderen vastgesteld, namelijk voor de Botter (en de Gondel). In de tweede plaats zal de uitvoering van het genomen besluit ( aanleg van geluidwerende maatregelen, blz. 3) voor Botter nog een rechtsgevolg hebben, omdat door de weerkaatsing van de te bouwen voorziening ( aanleg van geluidwerende maatregelen ) er meer lawaai aan mijn kant van de rotonde zal ontstaan. Het woord aanleg heeft in dit geval een rechtsgevolg voor een andere belanghebbende, namelijk voor mij (maar ook voor een deel van de Gondel). De door Burgemeester en Wethouders in het aangehouden voorstel tot besluit op mijn bezwaar aangehaalde jurisprudentie ( /1, 23 mei 2007 Raad van State) gaat over een geheel ander onderwerp, namelijk over het niet doorgaan van de bouw van een peuterzaal bij een school. De constructie van deze casus lijkt echter ook in abstracto in het geheel niet op mijn geval. Ik concludeer dan ook dat artikel 1:3 Awb niet op mijn bezwaar van toepassing kan zijn en dat het bezwaar daarom ontvankelijk dient te worden verklaard. Als u het argument 1:3 Awb toch accepteert, zal ik de niet-ontvankelijkheid aanvechten bij de Rechtbank. Het argument is in het verweerschrift van Gemeente Lelystad aan de Rechtbank al gebruikt en heeft de Rechtbank blijkbaar niet overtuigd. De rechtbank heeft mij in het gelijk gesteld waar het mijn argument van fictieve weigering betreft en verweerder (dat is Gemeente Lelystad) is tot de kosten van het proces veroordeeld, te weten 150 Euro, aan mij terug te betalen. Tot op heden heb ik niets ontvangen, mijn gironummer is t.n.v. J.K. Abbes te Lelystad. Op grond van persoonlijke ervaring weet ik dat sommige andere bestuurlijke instellingen (waaronder een gemeente) daar sneller mee zijn, die bellen meteen na de uitspraak op en vragen uit zichzelf naar het banknummer. Dr. J. K. Abbes, Botter KR Lelystad Tel Blz. 3 van 3

12 P Afdeling: Behandelaar: Registratiedatum Stuksoort: Processen: Afzender: Onderwerp: GRF Woltjer J. P /06/2009 berichten in mail J.K. Abbes Botter KR Lelystad Bezwaarschrift geluidshinder Westerdreef. Lelystad 4 juni 2009 Aan Gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders van Lelystad Postbus AB Lelystad CC: Rechtbank Zwolle/Lelystad; procedurenummer BESLU PRM A J.K. Abbes vs. Gemeente Lelystad Betreft: Bezwaarschrift en Beroep Geluidshinder rotonde Visarenddreef en Westerdreef, Botter Geacht College/Geachte Gemeenteraadsleden, Op 3 juni 2009 ontving ik een uitnodiging voor een gesprek per direct met wethouder J. Nuijt, waarop ik mij zonder uitstel bij haar in het stadhuis heb gemeld. Er werd door haar gesuggereerd dat de Rechtbank Zwolle/Lelystad niet tegen uitstel was en dat de datum van 5 juni 2009 voor het door mij geëiste besluit op bezwaar kon worden overschreden, mits ik daarmee akkoord wilde

13 gaan. Ondertussen bent u door de burgemeester schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitkomsten van dit gesprek. Wij kwamen overeen dat de Gemeenteraad uiterlijk 25 juni 2009 het besluit op bezwaar gaat nemen. Daarbij maak ik de volgende kanttekeningen: 1. Van tevoren, dus vóór 25 juni 2009, wil ik het voorstel tot besluit op bezwaar ontvangen. 2. Uiterlijk maandag 29 juni 2009 wil ik de officiële mededeling van het besluit op bezwaar ontvangen, vergezeld van de stukken, die daarbij horen, zoals het advies van de Commissie van de Bezwaarschriften van 9 december 2008 (dat ik nog steeds niet ken!) en het advies naar aanleiding van de zitting van de Commissie van 17 juni Als ik maandag 29 juni het besluit niet op mijn huisadres is gearriveerd, stel ik opnieuw beroep in bij de Rechtbank op grond van fictieve weigering en vraag ik de rechtbank het besluit te nemen. Wethouder Nuijt heeft mij toegezegd dat zij zal bewerken dat ik op 17 juni 2009 alsnog door de Commissie voor de Bezwaarschriften zal worden gehoord. Ik heb gevraagd of ik dan eerst het advies op bezwaar van 9 december 2009 zou mogen ontvangen, maar dat werd mij geweigerd: het was tegen de procedure. Ik vraag de Raad daarom mij dit advies zo spoedig mogelijk toe te sturen. Verder heb ik gevraagd of mijn Aanvulling op Bezwaar van 20 januari 2009 op 17 juni 2009 kan worden besproken, omdat die nu eenmaal de nadere stukken bevat die ik aan de Commissie wilde voorleggen vóór ik gehoord zou worden. Dit zou de wethouder aan de Commissie vragen, maar ik ben van mening dat ik daar recht op heb. Verder wijs ik de Raad erop dat u de bevoegdheid hebt het besluit te amenderen en dat u daarnaast het recht van initiatief hebt. U kunt een ander voorstel tot besluit op bezwaar indienen. Als de meerderheid van de Raad een dergelijk initiatiefvoorstel steunt, moeten Burgemeester en Wethouders het aldus genomen, alternatieve besluit uitvoeren. Blz. 1 van 3 Gezien de mogelijke consequenties van een nieuwe gang naar de rechtbank wil ik de Raad dat adviseren en wel om het navolgende.

14 Ik heb tijdens mijn gesprek met de wethouder nogmaals kort mijn standpunt toegelicht, zoals ik ook in de u eerder toegekomen stukken heb gedaan: 1. Het gedeelte van de wijk Botter waar ik woon, is geen oude wijk volgens de criteria van Gemeente Lelystad, maar behoort tot de categorie nieuwe wijken met betrekking tot de Wet geluidhinder (er is ook een oudere Botter). De wethouder heeft dit niet bestreden. 2. Wanneer u dus zou besluiten mij de geluidwerende voorziening toe te kennen, met dezelfde hoogte als die van de Schoener, dan brengt u het bestaande beleid en de bijbehorende beleidskaders niet in gevaar, u handelt zoals bij de Schoener. 3. Ter plaatse aan de kant van mijn huis geldt een snelheid van 70 km. per uur (zoals bij de Schoener). 4. Ik heb aangetoond dat het geluidsonderzoek van het IJmeerbureau niet conform Standaard-rekenmethode II is uitgevoerd. De heersende windrichting en het motorgeluid van het optrekkende verkeer door een obstakel (= de rotonde) zijn niet meegerekend, terwijl dit onderdeel van de gekozen formule is. Bovendien zijn er aan mijn kant van de Visarenddreef geen tellingen gedaan.verder zijn er waarschijnlijk ook tellingen uit 2004 meegerekend, wat volgens de voorschriften niet mag. Ook de geluidsweerkaatsing van de te bouwen voorziening bij het Stadseiland in de richting van mijn huis ertegenover is niet meegerekend, enzovoort. Ik heb de wethouder aangeraden het IJmeerrapport in de prullenmand te deponeren, waarop zij geen commentaar gaf. 5. Door de provincie Flevoland zijn hogere waarden berekend. Geluidsberekening gaat volgens een logaritmische reeks: drie punten erbij betekent een verdubbeling van het geluid. De Provincie berekent echter meer dan drie punten hoger bij mijn huis. 6. De Visarenddreef en de Westerdreef hebben nieuwe verkeersbestemmingen gekregen en dan vervalt het onderscheid tussen oude en nieuwe wijken en dient men gewoon maatregelen tegen het verkeerslawaai te nemen. De Archipel heeft daarom ook een geluidswal gekregen, hoewel het een oude wijk is. Dit betekent dat er ook maatregelen voor de Gondel moeten komen. Ook die maatregelen brengen het bestaande beleid niet in gevaar, maar zijn conform de wet. Met betrekking tot artikel 1:3 Awb (zie het aangehouden voorstel tot besluit op bezwaar van burgemeester en wethouders van 12 en 28 mei 2009) meld ik u nog het volgende: het besluit van 2 oktober 2008 (het omstreden besluit) bestaat uit drie bladzijden die ais zodanig zijn genummerd. Op blz. 1 staat: Voorgesteld besluit, waarna de kredietstelling en de inleiding volgen en nadere toelichtingen, in totaal drie bladzijden. Toen u dus het voorstel aannam, keurde u ook blz. 1 en 2 daarmee goed en niet alleen het kortere stuk met besluit van blz. 3. Dit laatste stuk is niet meer dan een conclusie van blz. 1 en 2. Dit laatste besluifis immers genummerd met blz. 3, terwijl blz. 1 begint met voorgesteld besluit, zoals ik al omschreef. Ook de data van vaststelling zijn gelijk. Op blz. 2 worden vervolgens de Botter (en de Gondel) genoemd, die daarmee de jure worden aangewezen als belanghebbende, maar die meteen worden buitengesloten van dezelfde te nemen kredietstelling met een onjuiste motivatie (zie de punten 1 tot en met 6 boven genoemd).

15 Blz. 2 van 3 Met dit besluit zijn er dus rechtsgevolgen voor anderen vastgesteld, namelijk voor de Botter (en de Gondel). In de tweede plaats zal de uitvoering van het genomen besluit ( aanleg van geluidwerende maatregelen, blz. 3) voor Botter nog een rechtsgevolg hebben, omdat door de weerkaatsing van de te bouwen voorziening ( aanleg van geluidwerende maatregelen ) er meer lawaai aan mijn kant van de rotonde zal ontstaan. Het woord aanleg heeft in dit geval een rechtsgevolg voor een andere belanghebbende, namelijk voor mij (maar ook voor een deel van de Gondel). De door Burgemeester en Wethouders in het aangehouden voorstel tot besluit op mijn bezwaar aangehaalde jurisprudentie ( /1, 23 mei 2007 Raad van State) gaat over een geheel ander onderwerp, namelijk over het niet doorgaan van de bouw van een peuterzaal bij een school. De constructie van deze casus lijkt echter ook in abstracto in het geheel niet op mijn geval. Ik concludeer dan ook dat artikel 1:3 Awb niet op mijn bezwaar van toepassing kan zijn en dat het bezwaar daarom ontvankelijk dient te worden verklaard. Als u het argument 1:3 Awb toch accepteert, zal ik de niet-ontvankelijkheid aanvechten bij de Rechtbank. Het argument is in het verweerschrift van Gemeente Lelystad aan de Rechtbank al gebruikt en heeft de Rechtbank blijkbaar niet overtuigd. De rechtbank heeft mij in het gelijk gesteld waar het mijn argument van fictieve weigering betreft en verweerder (dat is Gemeente Lelystad) is tot de kosten van het proces veroordeeld, te weten 150 Euro, aan mij terug te betalen. Tot op heden heb ik niets ontvangen, mijn gironummer is t.n.v. J.K. Abbes te Lelystad. Op grond van persoonlijke ervaring weet ik dat sommige andere bestuurlijke instellingen (waaronder een gemeente) daar sneller mee zijn, die bellen meteen na de uitspraak op en vragen uit zichzelf naar het banknummer. Met vriendelijke groet, Dr. J. K. Abbes, Botter KR Lelystad

16 De heer/mevrouw J.K. Abbes Botter KR Lelystad uw brief van 4 juni 2009 uw kenmerk ons kenmerk P datum 10 juni 2009 Behandeld door A. Aitink doorkiesnummer Bijlagen dossiernummer Onderwerp Ontvangstbevestiging. Geachte heer/mevrouw Abbes, Hiermee bevestig ik de ontvangst van de door u aan de gemeenteraad van Lelystad gezonden brief. Ten aanzien van de te volgen procedure vraag ik uw aandacht voor het volgende: een aan de gemeenteraad van Lelystad gerichte brief wordt geplaatst op een lijst met ingekomen stukken ; deze lijst wordt geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering, tenzij de agenda al is verzonden. Uw brief wordt aangeboden in de vergadering van 25 juni een ingekomen stuk wordt voorzien van een procedurevoorstel, waarin de raad wordt voorgesteld hoe een ingekomen brief zal worden afgehandeld; na behandeling in de raad wordt de brief in handen gesteld van diegene die hem inhoudelijk zal afdoen (bijvoorbeeld het college van de gemeente Lelystad of de commissie voor de bezwaarschriften).. Hoogachtend, de griffier van de gemeenteraad van Lelystad, Gemeente Lelystad Postbus AB Lelystad Stadhuisplein 2 T n Doe: BRBZ-BM aai F w w w.lelystad.nl g e m e e n le lysta d.n l

; - 3 JUNI 2009 fio^gzl. ouwaw 1- c\s. ! _^M^NT go_sterhout I

; - 3 JUNI 2009 fio^gzl. ouwaw 1- c\s. ! _^M^NT go_sterhout I ! _^M^NT go_sterhout I ; - 3 JUNI 2009 fio^gzl ouwaw 1- c\s Inspectie Openbare Orde en Veiligheid fainisterie van BirmenlandseZaken en Konmkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Inspectie

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. afdeling: steller: doorkiesnummer: adres: begrotingsparagraaf:

Voorstel aan de raad. afdeling: steller: doorkiesnummer:  adres: begrotingsparagraaf: Voorstel aan de raad afdeling: steller: doorkiesnummer: e-mailadres: begrotingsparagraaf: BLD M.A. Kok 278926 fwj.vander.steen@lelystad.nl Niet van toepassing 2009 Nr. B09-03724-1 Punt 12 van de agenda

Nadere informatie

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu?

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Leiden U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Met het door u ingediende bezwaarschrift heeft u aangegeven dat u het niet eens bent met een beslissing

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Veiligheidsberaad t.a.v. de voorzitter mw. G. Faber Postbus 7010 6801 HA ARNHEM Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland,

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland, gemeente Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Uw brief van Onderwerp resultaten Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling Uw kenmerk Bijlagen 1 Ons

Nadere informatie

Proces behandeling bezwaarschriften

Proces behandeling bezwaarschriften Proces behandeling en Uitgangspunten: - Voorliggend werkproces is tijdelijk, in het kader van de uitvoering van het plan van aanpak n.a.v. het rekenkameronderzoek Bezwaarlijke termijnen: tijd voor een

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Reactie op rapport loov en ADD over ICMS

Reactie op rapport loov en ADD over ICMS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-eneraal 6;^ Datum DV/CB Inlichtingen mr. M.S. van Eek T 070.4268844 F Uw kenmerk Onderwerp op rapport

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs.

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs. Voorstel aan de raad Nummer: 131041831 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: T.J. Caldenhoven Afdeling: bestuursmanager De Steiger Telefoon: 0320-278470 E-mail: tj.caldenhoven@lelystad.nl

Nadere informatie

Hilversum. De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus BB HUIZEN. Geacht bestuur,

Hilversum. De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus BB HUIZEN. Geacht bestuur, De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus 1080 1270 BB HUIZEN POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM AFDELING BELEIDSONTWIKKELING BEZOEKADRES: OUDE ENGHWEG 23 DATUM 30 juni 2014 ONS KENMERK

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Voorstel 1. Het verzoek tot openbaarmaking van gegevens met betrekking tot het instellen van een vuurwerkverbod

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Den Haag PER FAX Over het beroep met zaaknummer SGR 13/9215 BESLU V258 deel ik u het volgende mee.

de Rechtspraak Rechtbank Den Haag PER FAX Over het beroep met zaaknummer SGR 13/9215 BESLU V258 deel ik u het volgende mee. de Rechtspraak Rechtbank Den Haag ^'AANTEKENEN ] PER POST PER FAX Bestuursrecht De heer ir. Hagen Leeuwenberg 2 2635 GD Den Hoom bezoekadres Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag datum onderdeel contactpersoon

Nadere informatie

2 8 AÜG /BdG Wijziging gemeenschappelijke regeling 1 J.A. Reddingius

2 8 AÜG /BdG Wijziging gemeenschappelijke regeling 1 J.A. Reddingius Brandweer veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland Aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Postbus 234 7300 AE Apeldoorn Prins

Nadere informatie

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008 Agenda commissie Aan de leden van de commissie Wonen & Werken van de gemeente S t r i j e n Kenmerk Onderwerp : MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008 Geachte commissieleden, Namens de plv.

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding:

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding: Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Veiligheid Onderwerp: Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2016-2019 Aanleiding: De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam T.a.v. de gemeenteraad Postbus Amsterdam. Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Amsterdam T.a.v. de gemeenteraad Postbus Amsterdam. Geachte leden van de gemeenteraad, Gemeente Amsterdam T.a.v. de gemeenteraad Postbus 202 1000 Amsterdam datum 8 maart 2016 ons kenmerk RA_16_050 behandeld door M. van Doorn onderwerp Aankondiging opvolgingsonderzoek Toezicht op de voorscholen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Bestuur en Veiligheid Integrale Veiligheid en Handhaving de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Financieel- Begroting en Kaderstelling De wnd president van de Algemene Rekenkamer drs. A.P. Visser Lange Voorhout

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden,

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden, Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk : MB/ Onderwerp : Agenda vergadering Strijen, 26 augustus 2010 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Koers 1. Periodiek een beeld over het functioneren van de uitvoering 2. Achterliggende oorzaken 3. Meer op de keten gericht 4. Risicogericht toezicht (monitor)

Nadere informatie

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Agendapuntnr.: 14 Nr.: 142585 Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting:

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Rotterdam Hierbij zend ik u een kopie van de uitspraak van de rechtbank waarbij op bovenvermeld beroep is beslist.

de Rechtspraak Rechtbank Rotterdam Hierbij zend ik u een kopie van de uitspraak van de rechtbank waarbij op bovenvermeld beroep is beslist. de Rechtspraak Rechtbank Rotterdam Aantekenen De Raad van de gemeente Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam Sector Bestuursrecht bezoekadres Wilhelminaplein 100/125 datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Hoogeveen

Bezwaarschriftencommissie Hoogeveen Inkomende post Hoogeveen 15.0026723 liiiiiiiii Bezwaarschriftencommissie Hoogeveen Advies bezwaarschriftencommissie ONS NUMMER 15.0014632 DATUM 11 juni 2015 Geacht college, Aan de connmissie is ter advisering

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 050120.01-PG/BD FTZ-002333-sw drs. S. Windt (035) 7737 743

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 050120.01-PG/BD FTZ-002333-sw drs. S. Windt (035) 7737 743 Stichting Omrop Fryslân t.a.v. het bestuur Postbus 7600 8903 JP LEEUWARDEN Datum Onderwerp 31 maart 2005 bezwaarschrift Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 050120.01-PG/BD FTZ-002333-sw

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake een bezwaarschrift van Nieuw Leefbaar Nijmegen

Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake een bezwaarschrift van Nieuw Leefbaar Nijmegen Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake een bezwaarschrift van Nieuw Leefbaar Nijmegen Van: Commissie voor bezwaarschriften d.d. 13 juni

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Maart 2010 Missie Inspectie

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit-buiten behandeling (P) (GG))

Documentenlijst Besluit-buiten behandeling (P) (GG)) Documentenlijst Besluit-buiten behandeling (P) (GG)) Algemene informatie: Dossier:201616621 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het in- en uitwendig veranderen en vergroten van het kantoor Zeestraat 65-D

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Breda Hierbij zend ik u een kopie van de uitspraak waarbij op het beroep is beslist.

de Rechtspraak Rechtbank Breda Hierbij zend ik u een kopie van de uitspraak waarbij op het beroep is beslist. Niet op barcode schrijven!! Gemeente Bergen op Zoom de Rechtspraak Rechtbank Breda 106-027138 Reg. Datum: 19/10/2006 Eenheid: BJZ 4.06 datum doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk bijlage(n) onderwerp AANTEKENEN

Nadere informatie

B. Wouda. wethouder De Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 15A.00491 Datum: 12 mei 2015

B. Wouda. wethouder De Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 15A.00491 Datum: 12 mei 2015 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 15A.00491 Datum: 12 mei 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Grave; Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; besluiten:

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 B en W-nummer 15.0114; besluit d.d. 10-02-2015 Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014 Besluiten: 1. Kennis te nemen van de Inspectierapportage BAG-beheer 2. De brief voor het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant,

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, Raad vanstate 200700246/1. Datum uitspraak: 6 juni 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, tegen de uitspraak in zaak

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008BEM30-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 16 september 2008 Nummer PS : PS2008BEM30 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Registratienummer : 2008INT229327 Portefeuillehouder : Dekker

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26212/2011016210 Betreft: verzoek om bestuursrechtelijke handhaving op grond van artikel 6.13, tweede lid, aanhef en onder a, van de Mediawet 2008 Beslissing op bezwaar inzake

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Van: H. Steijn Tel.nr.: 06-35113525 Nummer: 14A.00453

Van: H. Steijn Tel.nr.: 06-35113525 Nummer: 14A.00453 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: H. Steijn Tel.nr.: 06-35113525 Nummer: 14A.00453 Datum: 27 mei 2014 Team: JLV Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Gemeente Delft VERZONDEN 2 4 JUNI Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft VERZONDEN 2 4 JUNI Geachte leden van de raad, Gemeentebrede Bedrijfsvoeringsondersteuning Gemeente Delft Juridische zaken De Torenhove Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Juridische

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 278 Besluit van 7 juli 2010, houdende regels inzake elektronisch verkeer met de bestuursrechter (Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter)

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

Totale kosten VR NHN (structureel) Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief. Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage

Totale kosten VR NHN (structureel) Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief. Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage Colleges van B&W in Noord-Holland Noord Datum 16 juni 2014 Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2014/312/PES E-mail pvesseveld@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 3 Uw bericht van - Onderwerp

Nadere informatie

LIT IE. Door deze brief wordt op de twee door u ingediende Wob-verzoeken besloten.

LIT IE. Door deze brief wordt op de twee door u ingediende Wob-verzoeken besloten. Organisatieonderdeel Korpsstaf, Team Juridische Zaken Wob-coördinatiedesk Behandeld door Functie Juridisch medewerker Bezoekadres Nieuwe Uitleg I 2514 BP Den Haag Telefoon E-mail Ons kenmerk KNPI6000II6

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

' s Sftg. de Rechtspraak. Over het beroep met procedurenummer 11 / 685 WOB JAN 1 deel ik u het volgende mee.

' s Sftg. de Rechtspraak. Over het beroep met procedurenummer 11 / 685 WOB JAN 1 deel ik u het volgende mee. ' s Sftg -IKdV.2011 de Rechtspraak datum onderdeel contactpersoon doorkiesnummer ons kenmerk uw kenmerk biilage(n) faxnummer afdeling onderwerp De heer mr. J.C. Binnerts Postbus 280 2000 AG Haarlem 28

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2007:BD6812

ECLI:NL:RBGRO:2007:BD6812 ECLI:NL:RBGRO:2007:BD6812 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 01-11-2007 Datum publicatie 10-07-2008 Zaaknummer AWB 07/159 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

Rijkswaterstaat T.a.v. de heer P. Vollenberg Postbus 1000 4330 ZW MIDDELBURG. Terneuzen, 16 oktober 2006. Betreft: tijdelijke vrijstelling artikel17

Rijkswaterstaat T.a.v. de heer P. Vollenberg Postbus 1000 4330 ZW MIDDELBURG. Terneuzen, 16 oktober 2006. Betreft: tijdelijke vrijstelling artikel17 Postadres: Postbus 35,4530 AA Terneuzen telefoon 0115-455 000, fax 0115-618 429 Bezoekadres: Oostelijk Bolwerk 4, Terneuzen E-mail: gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij beantwoording a.u.b.

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 25-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 10 / 938 Wmo Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw,

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw, inlichtingen bij mevrouw E.M. Rozeboom doorkiesnummer (035) 548 17 49 uw BSN ons kenmerk erm/jz/ 2008.4668 datum 7 juli 2008 De leden van de gemeenteraad onderwerp Jaarverslag 2007 bezwaarschriftencommissie

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Telefoon 015-362 62 62 Uitgave gemeente Pijnacker-Nootdorp, november 2007 Bezwaar

Nadere informatie

^chnft van het antwoord! Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastmctmir en Milieu

^chnft van het antwoord! Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastmctmir en Milieu ^ste auteur, denkt u a a n h e t ^chnft van het antwoord! Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastmctmir en Milieu > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag De Gemeenteraad van de

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

A.J. Gerritsen 25 september 2014

A.J. Gerritsen 25 september 2014 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 25 september 2014 Datum voorstel 15 juli 2014 Agendapunt Onderwerp Publicatie van gemeentelijke kennisgevingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTE SLUIS DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS; KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Aan de gemeente hebben we vervolgens schriftelijk een paar vragen voorgelegd. Op 17 september 2015 heeft de gemeente deze vragen beantwoord.

Aan de gemeente hebben we vervolgens schriftelijk een paar vragen voorgelegd. Op 17 september 2015 heeft de gemeente deze vragen beantwoord. 1 van 5 De heer M. Ons kenmerk 2015 057 Contactpersoon Mw. mr. P. Weggemans Datum 8 oktober 2015 Bijlage(n) Onderwerp uw klacht over Almelo Geachte heer M., De Overijsselse Ombudsman ontving uw klacht

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 Inleiding Dit jaarverslag geeft inzage in de adviezen die

Nadere informatie

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente.

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente. WAARDERINGSKAMER Gemeente Heerhugowaard T.a.v. mevrouw J. Dijkstra Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD *B201213314* ONTVANGEN 1 1 SEP 2Q12 ons kenmerk 12.2665 IL bijlage(n) 1 betreft: Voortgang uitvoering

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon

Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon gemeente Den Helder Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar: R. De Jonge Rapport van de Rekenkamercommissie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s. Niek Mestrum Manon Ostendorf

Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s. Niek Mestrum Manon Ostendorf Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s Niek Mestrum Manon Ostendorf Doel van deze presentatie Deel 1 (Niek): Wat staat er nu exact in de Wet veiligheidsregio s Waarom staat dit er zo

Nadere informatie