Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties"

Transcriptie

1 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus EA Den Haag Inspectie OOV }. van Stolberglaan CL Den Haag Postbus EA Den Haag Contactpersoon B.P. van Dam T (070) Kenmerk Datum 27 mei 2009 Betreft Inspectie OOV Tussenrapportage 'Rampenbestrijding op orde' Bijlagen 2 Geachte heer/mevrouw, Onlangs ontving u de Tussenrapportage 'Rampenbestrijding op orde' van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Per abuis ontbrak de laatste pagina van de aanbiedingsbrief. Bijgevoegd stuur ik u nu de complete aanbiedingsbrief en de reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op dit inspectierapport. Mijn excuses voor het ongemak. Met vriendelijke groet, HET HOOFD VAN DE INSPECTIE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID, Pagina 1 van 1

2 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > R e touradres Postbus EA Den H aag Inspectie OOV Aan geadresseerde ]. van Stolberglaan CL Den Haag Postbus EA Den Haag Contactpersoon B.P. van Dam T (070) m inbzk.nl Kenmerk Datum 28 april 2009 Betreft Inspectie OOV Tussenrapportage 'Rampenbestrijding op orde' Bijlagen 2 Geachte heer/mevrouw, Onlangs heeft de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) haar tussenrapportage 'Rampenbestrijding op orde' uitgebracht. Deze heb ik recent aan de Tweede Kamer aangeboden. Bijgevoegd bied ik u de tussenrapportage 'Rampenbestrijding op orde', mijn reactie en de regiobeelden aan. In 2008 heb ik aangegeven dat de rampenbestrijding begin 2010 op orde moet zijn en dat de veiligheidsregio's dan minimaal moeten voldoen aan de basisvereisten crisismanagement uit het (concept) Besluit veiligheidsregio's. De Inspectie OOV houdt toezicht op de (voorbereiding op de) rampenbestrijding en onderzoekt hoe de regio's er voor staan. Landelijk beeld In de tussenrapportage geeft de Inspectie OOV voor de derde keer een beeld van de (voorbereiding van) de rampenbestrijding door de regio's. De tussenrapportage is gebaseerd op de bevindingen van de Inspectie OOV uit de nulmetingen 'risicoprofielen en bovenregionale samenwerking', de nulmeting 'multidisciplinair opleiden en oefenen', ADR-toetsing rampenbestrijding ( ), monitoring van de regio's en praktijktoetsen (nu 17 van de 25 regio's) in het kader van RADAR1 (sinds 2008). Risicoprofielen en bovenregionale samenwerking Uit de nulmeting 'risicoprofielen en bovenregionale samenwerking' blijkt dat de regionale beheersplannen over het algemeen goed op orde zijn. De regio's hebben een goede uitgangspositie om te komen tot een nieuw regionaal beleidsplan volgens de (concept) Wet veiligheidsregio's. De actualiteit van de risicoprofielen, de beschrijving van bovenregionale risico's en het maken van afspraken over bovenregionale samenwerking zijn belangrijke aandachtspunten. Aangezien de operationele prestaties voor het beheersen van de vastgestelde risico's altijd de eigen capaciteit overstijgen, zijn bovenregionale afspraken noodzakelijk. Bovendien betrekken regio's bij de totstandkoming van het regionaal beleidsplan vaak niet alle benodigde partners. 1RADAR: RAmpenbestrijding DooriichtingsARrangemertt. Pagina 1 van 3

3 Multidisciplinair opleiden en oefenen Uit de nulmeting van het stelsel 'multidisciplinair opleiden en oefenen' blijkt dat dit bij de veiligheidsregio's nog niet optimaal functioneert. De Inspectie OOV ziet voldoende mogelijkheden voor verbetering. Met enkele, overwegend kleine stappen is dit stelsel in korte tijd sterk te verbeteren. Aandacht verdienen de uitwerking van een aantal onderwerpen in het opleidings- en oefen(beleids)plan, het betrekken van de gemeenten bij de planvorming en het (opnieuw) bestuurlijk vaststellen van dat plan. Alle veiligheidsregio's moeten hun administratieve organisatie op orde brengen, zodat op eenvoudige wijze (minimaal kwantitatief) per sleutelfiinctionaiis informatie beschikbaar Is over zijn (basis)opleiding, bijscholing en (oefen)ervaringen. Oefenen heeft alleen zin als er wordt geëvalueerd en dat gebeurt nog niet met alle oefeningen (en inzetten). De Inspectie OOV is van mening dat de regio's op dit punt met relatief beperkte middelen grote winst kunnen behalen. Daün 28 april 2009 ICflnmaHs Samenstelling hoofdstructuur rampenbestrijding Wat betreft de samenstelling van het GBT wordt al aan de basisvereisten voldaan. Met uitzondering van de invulling van de functie van de informatiemanager geldt dat ook voor het ROT en het CoPI. Naast het ontbreken van informatiemanagers vormen de onvolledige invulling van het team Bevolkingszorg en het ontbreken van de burgemeesters van bron- en effectgemeenten in het RBT knelpunten. Volgens de Inspectie OOV moeten de regio's in staat zijn de hoofdstructuur van de rampenbestrijding nog voor 2010 in overeenstemming te brengen met de basisvereisten. Opkomsttijden hoofdstructuur rampenbestrijding Bij de simulaties en praktijktoetsen bleek in 40% van de gevallen de voorgeschreven opkomsttijd niet te worden gehaaid. Belangrijkste oorzaken zijn het vaak nog ontbreken van een mandaat om op meldkamemiveau op te schalen en een gebrekkige, of zelfs ontbrekende, automatisering van de alarmering. Volgens de Inspectie OOV zijn de regio's in staat om de opkomstprestaties van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding nog in 2009 in overeenstemming te brengen met de basisvereisten. Gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen De Inspectie OOV ziet het afgelopen jaar een duidelijke inhaalslag bij de gemeenten. Niettemin tonen de prestaties van de verschillende gemeenten aanzienlijke verschillen, bijvoorbeeld op het punt van de samenstelling en inbedding van het Team bevolkingszorg. Niet in alle gevallen wordt voldaan aan de opkomsteisen. De Inspectie OOV verwacht dat de gemeentelijke processen eind 2009 op het niveau kunnen zijn dat is voorgeschreven in de basisvereisten voor de uitvoerende diensten. Informatiemanagement De functie van informatiemanager is slechts in een enkele regio ingevuld. De Inspectie OOV is van oordeel dat het voor alle regio's haalbaar is nog in 2009 de functie van informatiemanager in te vullen bij de verschillende onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding. Pagina 2 van 3

4 Vrijwel geen enkele regio slaagt er in urgente gegevens binnen tien minuten te verwerken in het totaalbeeld van een ramp of calamiteit. Slechts enkele regio's maken gebruik van een netcentrisch informatiesysteem en dat gebruik is bovendien (nog) niet probleemloos. De Inspectie OOV verwacht dat eind 2009 slechts enkele regio's aan de norm van tijdige verwerking van gegevens kunnen voldoen. O a ïu m 28 april 2009 Kenmerk Vervolg Op basis van deze tussenrapportage krijgen veiligheidsregio's inzicht in hoe zij er op dit moment voor staan en wat er nog nodig is om de rampenbestrijding begin 2010 in ieder geval in de kern op orde te hebben. De Inspectie OOV concludeert dat met name informatiemanagement extra aandacht behoeft. Er is geconstateerd dat de regio's al de nodige inzet hebben getoond om de kwaliteit van de rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren. De Inspectie OOV acht de regio's ertoe in staat om op veel punten nog de nodige verbetering door te zetten. De Inspectie blijft de voortgang van de regio's monitoren. De bevindingen worden begin 2010 betrokken bij de eindrapportage 'Rampenbestrijding op orde'. Voor nadere informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de heer B.P. van Dam (via ). Via die weg kunt u tevens extra exemplaren van het rapport opvragen. Het rapport is ook te downloaden via de website van de Inspectie OOV, Met vriendelijke groet, HET HOOFD VAN DE INSPECTIE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID, Voor deze, Lid MT- in portefeuille Rampenbestrijding/Crisisbeheersing, / Pagina 3 van 3

5 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus A Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal direcioraat-generaal Veiligheid Programma Veiligheidsregio's Schedeldoekshaven EZ Den Haag Postbus EA Den Haag vtmw.minbzk.nl C ontactpersoon S.W. de Lange en 1. Lok T Datum 23 februari 2009 Betreft Bestuurlijke Rapportage Rampenbestrijding en Crisisbeheersing (BRRC) 2008 en tussenrapportage 'Rampenbestrijding op Orde' Inspectie OOV Kenmerk Bijlagen 1 Hierbij stuur ik u, conform artikel lof van de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo), mijn rapportage over de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing door de veiligheidsregio's (i.o.) in de periode van 1 juli 2007 tot 1 juli Ik baseer mijn rapportage op de bevindingen die de Commissarissen van de Koningin mij melden. Tevens bied ik u hierbij de tussenrapportage 'Rampenbestrijding op Orde' (bijlage) van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) aan. Stand van zaken m et betrekking tot de ram penbestrijding Hieronder geef ik de belangrijkste bevindingen van de Commissarissen van de Koningin en van de Inspectie OOV weer. Het gaat hier met name om de vorming van de veiligheidsregio's, de zorgvraag versus het zorgaanbod, het multidisciplinair opleiden en oefenen, de opkomsttijden tijdens opschaling en gemeentelijke processen en tenslotte het informatiemanagement. Hieruit trek ik vervolgens mijn conclusies. Vorming veiligheidsregio's Alle Commissarissen zijn te spreken over de inzet van de veiligheidsregio's en partners. De regio's onderkennen het belang van regionale beheersplannen en steken veel tijd in actualisering. Sommige regio's werken al toe naar de komst van het regionaal crisisplan, op basis van het wetsvoorstel Veiligheidsregio's. Daarnaast vindt de vorming van veiligheidsbureaus plaats. De regio's zijn bezig met de praktische uitwerking en de uitvoering van beleid ten aanzien van de netwerkorganisatie en samenwerking met andere hulpverleningsdiensten. Een enkele veiligheidsregio slaagt er nog onvoldoende in om alle crisispartners te betrekken bij het regionale proces van voorbereiding, besluitvorming en uitvoering. Sommige gemeenten stellen zich afwachtend op bij de actualisatie van de gemeentelijke rampenplannen vanwege onduidelijkheid over invoering van het wetsvoorstel Veiligheidsregio's, waarmee deze crisisplanvorming naar regionaal niveau zal worden getild. De Inspectie OOV stelt vast dat bij de totstandkoming van plannen de regio's niet altijd de benodigde partners betrekken. Klassieke partners worden niet altijd betrokken, nieuwe partners (als waterschappen en energieleveranciers) worden Pagina 1 van 3

6 nauwelijks betrokken, De inhoud van de regionale beheersplannen is echter over het algemeen goed op orde. Het risicoprofiel, dat mede als basis dient voor het beheersplan, is in een aantal gevallen wel gedateerd. Daarnaast vormt het maken van afspraken over bovenregionale samenwerking een punt van aandacht. Datum 23 Februari 2009 Kenmerk Zorgvraag versus zorgaanbod Er is volgens de Commissarissen nog veel discussie en onzekerheid in de regio's over de afstemming van de zorgvraag en het zorgaanbod voor grootschalige rampen en crises. Beleid is gericht op het inzichtelijk maken van de kwaliteit en kwantiteit van de hulpvraag voortkomend uit het risicoprofiel. Het willen afstemmen van de hulpcapaciteit van de hulpverleningsdiensten op de maximale zorgvraag is echter niet realistisch. Duidelijk is ook dat bij grotere ongevallen en rampen de regionale organisatie snel overvraagd zal worden en bijstand van buurregio's en andere diensten en organisaties voorbereid dient te worden. Multidisciplinair opleiden en oefenen De Inspectie OOV meldt dat in een aantal regio's het opleidings- en oefenbeleidsplan niet voldoet. De hoeveelheid grootschalige multidisciplinaire oefeningen en inzetten in de regio's is over het algemeen weliswaar voldoende, echter aan de uitkomsten van evaluaties van de oefeningen wordt onvoldoende gevolg gegeven. De Inspectie OOV heeft in algemene zin vastgesteld dat de veiligheidsregio's met name de administratieve organisatie ten aanzien van het oefenen en opleiden op orde moeten brengen. Opkomsttijden tijdens opschaling en gemeentelijke processen Bij simulaties en praktijktoetsen van de regio's bleek in een aantal gevallen de voorgeschreven opkomsttijd niet te worden gehaald. Belangrijkste oorzaken zijn het vaak nog ontbreken van een mandaat om op meldkamemiveau op te schalen en een gebrekkige automatisering van de alarmering. Bij de gemeenten heeft de Inspectie OOV het afgelopen jaar een duidelijke inhaalslag waargenomen, ook al tonen de prestaties van de gemeenten nog aanzienlijke verschillen. Zo wordt nog niet in alle gevallen voldaan aan de opkomsteisen van de gemeentelijke teams. Desalniettemin acht de Inspectie OOV de regio's en gemeenten in staat om de samenstelling van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding, de opkomsttijden van de functionarissen en de gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen nog voor 2010 in te richten in overeenstemming met de basisvereisten zoals die in het conceptbesluit Veiligheidsregio's staan. Informatiemanagement Volgens een aantal Commissarissen zijn in de regio's positieve ervaringen opgedaan met de toepassing van netcentrisch werken en het daarbij ingezette crisismanagement systeem. Slechts enkele regio's zijn in een vergevorderd stadium met de implementatie van de netcentrische werkwijze en een geautomatiseerd crisisinformatie management systeem. Daarbij zijn met name de organisatorische aspecten van belang, die hierbij worden ondersteund door techniek. De Inspectie OOV constateert echter dat in de meeste onderzochte regio's nog te weinig gebruik wordt gemaakt van een informatiemanager. De regio's geven Pagina 2 van 3

7 zonder uitzondering aan dat dit wel wenselijk zou zijn. Bovendien constateert de Inspectie OOV dat er nog te weinig wordt gewerkt met een netcentrisch informatiesysteem. Het gebruik van zo'n systeem kan tot aanzienlijke verbeteringen leiden. In de regio's die al wei gebruik maken van een netcentrisch informatiesysteem, vindt de toepassing niet altijd probleemloos plaats. Op een aantal punten is nog extra inspanning nodig: de Inspectie OOV verwacht dat slechts enkele regio's eind 2009 kunnen voldoen aan de vereisten omtrent het informatiemanagement. Bezien moet worden welke oorzaken hier aan ten grondslag liggen. Ik heb aangeboden om het netcentrisch werken te stimuleren en het ontwikkelde crisismanagement systeem Cedric aan te bieden aan de veiligheidsregio's. Inmiddels is duidelijk dat het Veiligheidsberaad een Bestuurscommissie Informatievoorziening gaat instellen die de netcentrische uitrol in goede banen gaat leiden. Ik zal die Bestuurscommissie ondersteunen in het scherp krijgen en realiseren van de organisatorische en financiële randvoorwaarden. Datum 23 februari 2009 Kenmerk Conclusies Ik stel vast dat alle regio's hard aan het werk zijn om de kwaliteit van de organisatie van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing te verbeteren. De Inspectie OOV acht de regio's in staat om eind 2009 op de meeste aspecten te voldoen aan de gestelde eisen. Het geheel overziend, verwacht ik dat de regio's eind 2009 een grote kwaliteitsverbetering hebben gerealiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De invoering van het wetsvoorstel veiligheidsregio's en het vastleggen van kwaliteitseisen in wet- en regelgeving geven duidelijkheid en zijn daarmee volgens mij belangrijke voorwaarden om een verdere kwaliteitsverbetering te kunnen realiseren. Ook in 2009 zal ik de ontwikkeling van de regio's blijven volgen. Hiertoe vinden gesprekken plaats met alle regio's. Na afloop van de gespreksronde zal uw Kamer worden geïnformeerd over de belangrijkste uitkomsten. Daarnaast gaat de Inspectie OOV door met het in beeld brengen van de kwaliteit van de voorbereiding op de rampenbestrijding. Begin 2010 verschijnt haar eindrapportage 'Rampenbestrijding op Orde'. DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, Mevrouw dr. G. ter Horst Pagina 3 van 3

8 P P I De raad van de gemeente Lelystad Postbus AB LELYSTAD GEM EENTE LELY STA D mg. 0 8 JUNI 2009 no. b & w - A kopie aan: b & w - B faad cie AFDOENING voor: f c n f - U uw brief van uw kenmerk ons kenmerk U datum 4 juni 2009 behandeld door P.B. Nieuwenhuis doorkiesnummer bijlagen 1 dossiernum mer onderwerp Aanbieding Rekenkamerrapport "Doeltreffendheid van het Grondbeleid" pr-nummer Geachte raad, De Rekenkamer Lelystad heeft het genoegen om u bij dit schrijven het onlangs voltooide rapport van het onderzoek naar de doeltreffendheid van het grondbeleid aan te bieden. Het rapport zal tevens rechtstreeks aan de leden van uw raad worden aangeboden. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek dat de Rekenkamer Lelystad in 2008 heeft laten uitvoeren door Deloitte Financial Advisory Services B.V. Met dit rapport beoogt de Rekenkamer Lelystad een betrouwbaar beeld te geven van de mate waarin de raad stuurt op de effectiviteit van het grondbeleid in Lelystad. In aansluiting op de bevindingen uit het onderzoek is de Rekenkamer tot een oordeel gekomen over de doeltreffendheid van het grondbeleid in termen van kaderstelling (doelstellingen en beleid), beheersing (taken, verantwoordelijkheden en risicomanagement) en tot slot verantwoording. De conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer, de reactie van het college hierop en het nawoord van de Rekenkamer kunt u lezen in bijgevoegd rapport. Bij het rapport is ter uwer informatie de nota van bevindingen van de onderzoekers gevoegd. De Rekenkamer is uiteraard graag bereid om een toelichting te geven op de uitkomsten van het onderzoek en om al uw vragen naar aanleiding van het rapport te beantwoorden. Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voorlopig voldoende hebben ingelicht. Met vriendelijke groet, de rekenkamer van de gemeente Lelystad, de secretaris, de voorzitter, J. Bonhof. Gemeente Lelystad Postbus gi 8200 AB Lelystad Stadhuisplein 2 t n F er.nl rekenkam lelystad.nl

9 P09-05Ï34 k o f'* M M ' S G llllll i GK... L ely stad 4 juni 2009 j,ii3' (H J(JH 20[ A a n Gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders van Lelystad P ostbus AB Lelystad ; C C : Rechtbank Zwolle/Lelystad; procedurenummer BESLU PRM A J.K. Abbes vs. Gemeente Lelystad p etreft: Bezwaarschrift en Beroep Geluidshinder rotonde Visarenddreef en Westerdreef, p o tte r G e a c h t College/Geachte Gemeenteraadsleden, O p 3 juni 2009 ontving ik een uitnodiging voor een gesprek per direct met wethouder J. Nuijt, w aarop ik mij zonder uitstel bij haar in het stadhuis heb gemeld. E r werd door haar gesuggereerd dat de Rechtbank Zwolle/Lelystad niet tegen uitstel was en d a t de datum van 5 juni 2009 voor het door mij geëiste besluit op bezwaar kon worden overschreden, mits ik daarmee akkoord wilde gaan. Ondertussen bent u door de burgemeester schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitkomsten v a n dit gesprek. W ij kwamen overeen dat de Gemeenteraad uiterlijk 25 juni 2009 het besluit op bezwaar gaat nemen. Daarbij maak ik de volgende kanttekeningen: 1. Van tevoren, dus vóór 25 juni 2009, wil ik het voorstel tot besluit op bezwaar ontvangen. 2. Uiterlijk maandag 29 juni 2009 wil ik de officiële mededeling van het besluit op bezwaar ontvangen, vergezeld van de stukken, die daarbij horen, zoals het advies van de Commissie van de Bezwaarschriften van 9 december 2008 (dat ik nog steeds niet ken!) en het advies naar aanleiding van de zitting van de Commissie van 17 juni Als ik maandag 29 juni het besluit niet op mijn huisadres is gearriveerd, stel ik opnieuw beroep in bij de Rechtbank op grond van fictieve weigering en vraag ik de rechtbank het besluit te nemen. Wethouder Nuijt heeft mij toegezegd dat zij zal bewerken dat ik op 17 juni 2009 alsnog door de Commissie voor de Bezwaarschriften zal worden gehoord. Ik heb gevraagd of ik dan eerst het advies op bezwaar van 9 december 2009 zou mogen ontvangen, maar dat werd mij geweigerd: het was tegen de procedure. Ik vraag de Raad daarom mij dit advies zo spoedig mogelijk toe te sturen. Verder heb ik gevraagd of mijn Aanvulling op Bezwaar van 20 januari 2009 op 17 juni 2009 kan worden besproken, omdat die nu eenmaal de nadere stukken bevat die ik aan de Commissie wilde voorleggen vóór ik gehoord zou worden. Dit zou de wethouder aan de Commissie vragen, maar ik ben van mening dat ik daar recht op heb. Verder wijs ik de Raad erop dat u de bevoegdheid hebt het besluit te amenderen en_datu. daarnaast het recht van initiatief hebt. U kunt een ander voorstel tot b siaih BpffeBEWaiuY Sl A D indienen. Als de meerderheid van de Raad een dergelijk initiatiefvoorstel ster^nj, mpntenngg Burgemeester en Wethouders het aldus genomen, alternatieve besluit pitvoerfenf RfeHh I'nnie aan: raad r A FD O B N TN G v o o r

10 Gezien de mogelijke consequenties van een nieuwe gang naar de rechtbank wil ik de Raad dat adviseren en wel om het navolgende. Ik heb tijdens mijn gesprek met de wethouder nogmaals kort mijn standpunt toegelicht, zoals ik ook in de u eerder toegekomen stukken heb gedaan: 1. Het gedeelte van de wijk Botter waar ik woon, is geen oude wijk volgens de criteria van Gemeente Lelystad, maar behoort tot de categorie nieuwe wijken met betrekking tot de Wet geluidhinder (er is ook een oudere Botter). De wethouder heeft dit niet bestreden. 2. Wanneer u dus zou besluiten mij de geluidwerende voorziening toe te kennen, met dezelfde hoogte als die van de Schoener, dan brengt u het bestaande beleid en de bijbehorende beleidskaders niet in gevaar, u handelt zoals bij de Schoener. 3. Ter plaatse aan de kant van mijn huis geldt een snelheid van 70 km. per uur (zoals bij de Schoener). 4. Ik heb aangetoond dat het geluidsonderzoek van het IJmeerbureau niet conform Standaard-rekenmethode II is uitgevoerd. De heersende windrichting en het motorgeluid van het optrekkende verkeer door een obstakel (= de rotonde) zijn niet meegerekend, terwijl dit onderdeel van de gekozen formule is. Bovendien zijn er aan mijn kant van de Visarenddreef geen tellingen gedaan.verder zijn er waarschijnlijk ook tellingen uit 2004 meegerekend, wat volgens de voorschriften niet mag. Ook de geluidsweerkaatsing van de te bouwen voorziening bij het Stadseiland in de richting van mijn huis ertegenover is niet meegerekend, enzovoort. Ik heb de wethouder aangeraden het IJmeerrapport in de prullenmand te deponeren, waarop zij geen commentaar gaf. 5. Door de provincie Flevoland zijn hogere waarden berekend. Geluidsberekening gaat volgens een logaritmische reeks: drie punten erbij betekent een verdubbeling van het geluid. De Provincie berekent echter meer dan drie punten hoger bij mijn huis. 6. De Visarenddreef en de Westerdreef hebben nieuwe verkeersbestemmingen gekregen en dan vervalt het onderscheid tussen oude en nieuwe wijken en dient men gewoon maatregelen tegen het verkeerslawaai te nemen. De Archipel heeft daarom ook een geluidswal gekregen, hoewel het een oude wijk is. Dit betekent dat er ook maatregelen voor de Gondel moeten komen. Ook die maatregelen brengen het bestaande beleid niet in gevaar, maar zijn conform de wet. Met betrekking tot artikel 1:3 Awb (zie het aangehouden voorstel tot besluit op bezwaar van burgemeester en wethouders van 12 en 28 mei 2009) meld ik u nog het volgende: het besluit van 2 oktober 2008 (het omstreden besluit) bestaat uit drie bladzijden die als zodanig zijn genummerd. Op blz. 1 staat: Voorgesteld besluit, waarna de kredietstelling en de inleiding volgen en nadere toelichtingen, in totaal drie bladzijden. Toen u dus het voorstel aannam, keurde u ook blz. 1 en 2 daarmee goed en niet alleen het kortere stuk met besluit van blz. 3. Dit laatste stuk is niet meer dan een conclusie van blz. 1 en 2. Dit laatste besluif is immers genummerd met blz. 3, terwijl blz. 1 begint met voorgesteld besluit, zoals ik al omschreef. Ook de data van vaststelling zijn gelijk. Op blz. 2 worden vervolgens de Botter (en de Gondel) genoemd, die daarmee de jure worden aangewezen als belanghebbende, maar die meteen worden buitengesloten van dezelfde te nemen kredietstelling met een onjuiste motivatie (zie de punten 1 tot en met 6 boven genoemd). Blz. 2 van 3

11 Met dit besluit zijn er dus rechtsgevolgen voor anderen vastgesteld, namelijk voor de Botter (en de Gondel). In de tweede plaats zal de uitvoering van het genomen besluit ( aanleg van geluidwerende maatregelen, blz. 3) voor Botter nog een rechtsgevolg hebben, omdat door de weerkaatsing van de te bouwen voorziening ( aanleg van geluidwerende maatregelen ) er meer lawaai aan mijn kant van de rotonde zal ontstaan. Het woord aanleg heeft in dit geval een rechtsgevolg voor een andere belanghebbende, namelijk voor mij (maar ook voor een deel van de Gondel). De door Burgemeester en Wethouders in het aangehouden voorstel tot besluit op mijn bezwaar aangehaalde jurisprudentie ( /1, 23 mei 2007 Raad van State) gaat over een geheel ander onderwerp, namelijk over het niet doorgaan van de bouw van een peuterzaal bij een school. De constructie van deze casus lijkt echter ook in abstracto in het geheel niet op mijn geval. Ik concludeer dan ook dat artikel 1:3 Awb niet op mijn bezwaar van toepassing kan zijn en dat het bezwaar daarom ontvankelijk dient te worden verklaard. Als u het argument 1:3 Awb toch accepteert, zal ik de niet-ontvankelijkheid aanvechten bij de Rechtbank. Het argument is in het verweerschrift van Gemeente Lelystad aan de Rechtbank al gebruikt en heeft de Rechtbank blijkbaar niet overtuigd. De rechtbank heeft mij in het gelijk gesteld waar het mijn argument van fictieve weigering betreft en verweerder (dat is Gemeente Lelystad) is tot de kosten van het proces veroordeeld, te weten 150 Euro, aan mij terug te betalen. Tot op heden heb ik niets ontvangen, mijn gironummer is t.n.v. J.K. Abbes te Lelystad. Op grond van persoonlijke ervaring weet ik dat sommige andere bestuurlijke instellingen (waaronder een gemeente) daar sneller mee zijn, die bellen meteen na de uitspraak op en vragen uit zichzelf naar het banknummer. Dr. J. K. Abbes, Botter KR Lelystad Tel Blz. 3 van 3

12 P Afdeling: Behandelaar: Registratiedatum Stuksoort: Processen: Afzender: Onderwerp: GRF Woltjer J. P /06/2009 berichten in mail J.K. Abbes Botter KR Lelystad Bezwaarschrift geluidshinder Westerdreef. Lelystad 4 juni 2009 Aan Gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders van Lelystad Postbus AB Lelystad CC: Rechtbank Zwolle/Lelystad; procedurenummer BESLU PRM A J.K. Abbes vs. Gemeente Lelystad Betreft: Bezwaarschrift en Beroep Geluidshinder rotonde Visarenddreef en Westerdreef, Botter Geacht College/Geachte Gemeenteraadsleden, Op 3 juni 2009 ontving ik een uitnodiging voor een gesprek per direct met wethouder J. Nuijt, waarop ik mij zonder uitstel bij haar in het stadhuis heb gemeld. Er werd door haar gesuggereerd dat de Rechtbank Zwolle/Lelystad niet tegen uitstel was en dat de datum van 5 juni 2009 voor het door mij geëiste besluit op bezwaar kon worden overschreden, mits ik daarmee akkoord wilde

13 gaan. Ondertussen bent u door de burgemeester schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitkomsten van dit gesprek. Wij kwamen overeen dat de Gemeenteraad uiterlijk 25 juni 2009 het besluit op bezwaar gaat nemen. Daarbij maak ik de volgende kanttekeningen: 1. Van tevoren, dus vóór 25 juni 2009, wil ik het voorstel tot besluit op bezwaar ontvangen. 2. Uiterlijk maandag 29 juni 2009 wil ik de officiële mededeling van het besluit op bezwaar ontvangen, vergezeld van de stukken, die daarbij horen, zoals het advies van de Commissie van de Bezwaarschriften van 9 december 2008 (dat ik nog steeds niet ken!) en het advies naar aanleiding van de zitting van de Commissie van 17 juni Als ik maandag 29 juni het besluit niet op mijn huisadres is gearriveerd, stel ik opnieuw beroep in bij de Rechtbank op grond van fictieve weigering en vraag ik de rechtbank het besluit te nemen. Wethouder Nuijt heeft mij toegezegd dat zij zal bewerken dat ik op 17 juni 2009 alsnog door de Commissie voor de Bezwaarschriften zal worden gehoord. Ik heb gevraagd of ik dan eerst het advies op bezwaar van 9 december 2009 zou mogen ontvangen, maar dat werd mij geweigerd: het was tegen de procedure. Ik vraag de Raad daarom mij dit advies zo spoedig mogelijk toe te sturen. Verder heb ik gevraagd of mijn Aanvulling op Bezwaar van 20 januari 2009 op 17 juni 2009 kan worden besproken, omdat die nu eenmaal de nadere stukken bevat die ik aan de Commissie wilde voorleggen vóór ik gehoord zou worden. Dit zou de wethouder aan de Commissie vragen, maar ik ben van mening dat ik daar recht op heb. Verder wijs ik de Raad erop dat u de bevoegdheid hebt het besluit te amenderen en dat u daarnaast het recht van initiatief hebt. U kunt een ander voorstel tot besluit op bezwaar indienen. Als de meerderheid van de Raad een dergelijk initiatiefvoorstel steunt, moeten Burgemeester en Wethouders het aldus genomen, alternatieve besluit uitvoeren. Blz. 1 van 3 Gezien de mogelijke consequenties van een nieuwe gang naar de rechtbank wil ik de Raad dat adviseren en wel om het navolgende.

14 Ik heb tijdens mijn gesprek met de wethouder nogmaals kort mijn standpunt toegelicht, zoals ik ook in de u eerder toegekomen stukken heb gedaan: 1. Het gedeelte van de wijk Botter waar ik woon, is geen oude wijk volgens de criteria van Gemeente Lelystad, maar behoort tot de categorie nieuwe wijken met betrekking tot de Wet geluidhinder (er is ook een oudere Botter). De wethouder heeft dit niet bestreden. 2. Wanneer u dus zou besluiten mij de geluidwerende voorziening toe te kennen, met dezelfde hoogte als die van de Schoener, dan brengt u het bestaande beleid en de bijbehorende beleidskaders niet in gevaar, u handelt zoals bij de Schoener. 3. Ter plaatse aan de kant van mijn huis geldt een snelheid van 70 km. per uur (zoals bij de Schoener). 4. Ik heb aangetoond dat het geluidsonderzoek van het IJmeerbureau niet conform Standaard-rekenmethode II is uitgevoerd. De heersende windrichting en het motorgeluid van het optrekkende verkeer door een obstakel (= de rotonde) zijn niet meegerekend, terwijl dit onderdeel van de gekozen formule is. Bovendien zijn er aan mijn kant van de Visarenddreef geen tellingen gedaan.verder zijn er waarschijnlijk ook tellingen uit 2004 meegerekend, wat volgens de voorschriften niet mag. Ook de geluidsweerkaatsing van de te bouwen voorziening bij het Stadseiland in de richting van mijn huis ertegenover is niet meegerekend, enzovoort. Ik heb de wethouder aangeraden het IJmeerrapport in de prullenmand te deponeren, waarop zij geen commentaar gaf. 5. Door de provincie Flevoland zijn hogere waarden berekend. Geluidsberekening gaat volgens een logaritmische reeks: drie punten erbij betekent een verdubbeling van het geluid. De Provincie berekent echter meer dan drie punten hoger bij mijn huis. 6. De Visarenddreef en de Westerdreef hebben nieuwe verkeersbestemmingen gekregen en dan vervalt het onderscheid tussen oude en nieuwe wijken en dient men gewoon maatregelen tegen het verkeerslawaai te nemen. De Archipel heeft daarom ook een geluidswal gekregen, hoewel het een oude wijk is. Dit betekent dat er ook maatregelen voor de Gondel moeten komen. Ook die maatregelen brengen het bestaande beleid niet in gevaar, maar zijn conform de wet. Met betrekking tot artikel 1:3 Awb (zie het aangehouden voorstel tot besluit op bezwaar van burgemeester en wethouders van 12 en 28 mei 2009) meld ik u nog het volgende: het besluit van 2 oktober 2008 (het omstreden besluit) bestaat uit drie bladzijden die ais zodanig zijn genummerd. Op blz. 1 staat: Voorgesteld besluit, waarna de kredietstelling en de inleiding volgen en nadere toelichtingen, in totaal drie bladzijden. Toen u dus het voorstel aannam, keurde u ook blz. 1 en 2 daarmee goed en niet alleen het kortere stuk met besluit van blz. 3. Dit laatste stuk is niet meer dan een conclusie van blz. 1 en 2. Dit laatste besluifis immers genummerd met blz. 3, terwijl blz. 1 begint met voorgesteld besluit, zoals ik al omschreef. Ook de data van vaststelling zijn gelijk. Op blz. 2 worden vervolgens de Botter (en de Gondel) genoemd, die daarmee de jure worden aangewezen als belanghebbende, maar die meteen worden buitengesloten van dezelfde te nemen kredietstelling met een onjuiste motivatie (zie de punten 1 tot en met 6 boven genoemd).

15 Blz. 2 van 3 Met dit besluit zijn er dus rechtsgevolgen voor anderen vastgesteld, namelijk voor de Botter (en de Gondel). In de tweede plaats zal de uitvoering van het genomen besluit ( aanleg van geluidwerende maatregelen, blz. 3) voor Botter nog een rechtsgevolg hebben, omdat door de weerkaatsing van de te bouwen voorziening ( aanleg van geluidwerende maatregelen ) er meer lawaai aan mijn kant van de rotonde zal ontstaan. Het woord aanleg heeft in dit geval een rechtsgevolg voor een andere belanghebbende, namelijk voor mij (maar ook voor een deel van de Gondel). De door Burgemeester en Wethouders in het aangehouden voorstel tot besluit op mijn bezwaar aangehaalde jurisprudentie ( /1, 23 mei 2007 Raad van State) gaat over een geheel ander onderwerp, namelijk over het niet doorgaan van de bouw van een peuterzaal bij een school. De constructie van deze casus lijkt echter ook in abstracto in het geheel niet op mijn geval. Ik concludeer dan ook dat artikel 1:3 Awb niet op mijn bezwaar van toepassing kan zijn en dat het bezwaar daarom ontvankelijk dient te worden verklaard. Als u het argument 1:3 Awb toch accepteert, zal ik de niet-ontvankelijkheid aanvechten bij de Rechtbank. Het argument is in het verweerschrift van Gemeente Lelystad aan de Rechtbank al gebruikt en heeft de Rechtbank blijkbaar niet overtuigd. De rechtbank heeft mij in het gelijk gesteld waar het mijn argument van fictieve weigering betreft en verweerder (dat is Gemeente Lelystad) is tot de kosten van het proces veroordeeld, te weten 150 Euro, aan mij terug te betalen. Tot op heden heb ik niets ontvangen, mijn gironummer is t.n.v. J.K. Abbes te Lelystad. Op grond van persoonlijke ervaring weet ik dat sommige andere bestuurlijke instellingen (waaronder een gemeente) daar sneller mee zijn, die bellen meteen na de uitspraak op en vragen uit zichzelf naar het banknummer. Met vriendelijke groet, Dr. J. K. Abbes, Botter KR Lelystad

16 De heer/mevrouw J.K. Abbes Botter KR Lelystad uw brief van 4 juni 2009 uw kenmerk ons kenmerk P datum 10 juni 2009 Behandeld door A. Aitink doorkiesnummer Bijlagen dossiernummer Onderwerp Ontvangstbevestiging. Geachte heer/mevrouw Abbes, Hiermee bevestig ik de ontvangst van de door u aan de gemeenteraad van Lelystad gezonden brief. Ten aanzien van de te volgen procedure vraag ik uw aandacht voor het volgende: een aan de gemeenteraad van Lelystad gerichte brief wordt geplaatst op een lijst met ingekomen stukken ; deze lijst wordt geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering, tenzij de agenda al is verzonden. Uw brief wordt aangeboden in de vergadering van 25 juni een ingekomen stuk wordt voorzien van een procedurevoorstel, waarin de raad wordt voorgesteld hoe een ingekomen brief zal worden afgehandeld; na behandeling in de raad wordt de brief in handen gesteld van diegene die hem inhoudelijk zal afdoen (bijvoorbeeld het college van de gemeente Lelystad of de commissie voor de bezwaarschriften).. Hoogachtend, de griffier van de gemeenteraad van Lelystad, Gemeente Lelystad Postbus AB Lelystad Stadhuisplein 2 T n Doe: BRBZ-BM aai F w w w.lelystad.nl g e m e e n le lysta d.n l

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 17 december 2007 Inlichtingen bij drs. M.M.S. Mekel Uw kenmerk

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 27 februari 2013 Inhoud Inleiding... 4 1 Unité de doctrine... 6 2 GRIP Rijk... 10 3 Het koppelvlak tussen

Nadere informatie

De Kredietbank Rotterdam is in balans

De Kredietbank Rotterdam is in balans De Kredietbank Rotterdam is in balans Een onderzoek naar de dagelijkse praktijk gemeentelijke ombudsman Rotterdam maart 2014 Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit: Juliette

Nadere informatie

Geachte raadsleden, Vriendelijke groet, Claudio Bruggink. Secretaris-directeur

Geachte raadsleden, Vriendelijke groet, Claudio Bruggink. Secretaris-directeur Onderwerp: T.a.v. gemeenteraad: resultaat rekenkameronderzoek provinciaal toezicht op de gemeentefinanciën Geachte raadsleden, Onlangs hebben wij ons rapport Overijssels financieel toezicht: meerwaarde

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR REGELGEVING CVDR 2011 Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR Samenvatting Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (Web) zijn

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Reclassering Nederland regio Rotterdam

Reclassering Nederland regio Rotterdam Reclassering Nederland regio Rotterdam Doorlichting 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 12 1.1 Aanleiding 12 1.2 Objectbeschrijving 12 1.3 Doel- en probleemstelling 13 1.4 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Commissie Bevolkingszorg op orde Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie