Het volledig subsidiereglement Sport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het volledig subsidiereglement Sport"

Transcriptie

1 Het volledig subsidiereglement Sport 1. Beleidssubsidie (i.f.v. Sport voor Allen Decreet) Artikel 1.: Definities 1.1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan door de gemeente, in overeenstemming met het erkenningsreglement erkende Harelbeekse jeugdsportclubs en sportclubs. 1.2 De subsidiëring van het huidige werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de jeugdsportclub m.b.t. het voorgaande werkingsjaar/sportjaar van de club. Het tijdsstip wordt behandeld door de Sportdienst opgelegde timing die minimaal 2 maand op voorhand kenbaar gemaakt wordt aan de club. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie. Artikel 2: Timing 2.1 Het reglement is van kracht vanaf 1 januari De clubsecretaris van de erkende jeugdsportvereniging ontvangt jaarlijks, volgens de Sportdienst opgelegde timing, een oproepingsbrief voor het ophalen van de subsidie aanvraag- documenten. 2.3 Erkende jeugdsportclubs die voor de vooropgestelde datum, aansluitend op het werkingsjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, hun aanvraagdossier ingediend hebben op de gemeentelijke sportdienst komen in aanmerking voor verdere behandeling van het dossier. 2.4 Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te verifiëren. Indien blijkt dat: de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid de aanvrager de gevraagde inlichtingen weigert te verschaffen of de aanvrager de gevraagde inlichtingen niet tijdig verschaft vervalt voor de desbetreffende sportvereniging het recht op subsidiëring voor het betrokken jaar 2.5 De Sportdienst berekent de subsidies, legt deze voor advies voor aan de sportraad. 2.6 De sportraad geeft advies over de subsidieberekening volgens de Sportdienst opgelegde timing. 2.7 Het schepencollege beslist over de subsidie rekening houdend met het advies van de sportraad en deelt mee. 2.8 De uitbetaling van de subsidies gebeurt in principe volgens de Sportdienst opgelegde timing door de stadsontvanger door overschrijving op de rekening van de aanvrager/club. Artikel 3: Subsidiëringvoorwaarden 3.1 De vereniging moet als jeugdsportclub erkend zijn en zodoende voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden Artikel 4: Berekening van de subsidie 4.1. De subsidie wordt berekend op basis van kwalitatieve criteria en kwantitatieve criteria.

2 4.2. Er wordt gewerkt aan de hand van thema s Steeds wordt een omschrijving gegeven van de doelstelling, het kwaliteitscriterium en de parameter(s). A) Kwalitatieve criteria Thema: Kwaliteitsvolle begeleiding van leden van de sportvereniging Doelstelling: Beschikken over en werken met zo veel mogelijk gediplomeerde trainers. Kwaliteitscriterium: Aantal jeugdploegen met een gediplomeerd jeugdtrainer, ploegen die getraind worden door trainers zonder diploma worden niet mee verrekend. Parameter: a) het aantal ploegen en het soort diploma van de trainers (A B C diploma s en Bloso erkende instapmodules), een ploeg kan zijn score vermenigvuldigd zien met 0,5 voor een door Bloso erkende instapmodule 1 voor een C diploma, 1,5 voor een B diploma, of 2 voor een A diploma. Voorziene % : 15% b) Voor de individuele sporten (kajak, zeil, surf), daar waar een trainer werkt met individuen, worden dezelfde parameters gebruikt als voor punt a. Maximum % = 10% Doelstelling: Beschikken over erkende en actieve scheidsrechters Kwaliteitscriterium: Het aantal erkende, gediplomeerde en ook nog actieve scheidsrechters. Parameter: 1 scheidsrechter die voldoet = 1 punt Voorziene %: 5% Doelstelling: Beschikken over een sporttechnisch jeugdcoördinator Kwaliteitscriterium: De sporttechnische jeugdcoördinator moet een sportief diploma (minstens C diploma) hebben. Hij moet het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineren op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak. Parameter: 1 punt voor een jeugdcoördinator die daarnaast ook nog trainer is, 3 punten voor een jeugdcoördinator die enkel die functie vervult. Voorziene %: 5% Thema: Structuur, beleid, deontologie, communicatie, management Doelstelling: De clubs ertoe aanzetten om een duidelijke structuur te hebben en statutair een goede bescherming te hebben door onder meer een VZW te vormen. Kwaliteitscriterium: De clubs moeten een organogram op papier hebben en een VZW structuur nastreven. Parameter: beschikken over een organogram = 1 punt, een VZW zijn = 10 punten Voorziene %: 5% Doelstelling: Aandacht hebben voor het voorkomen van pesten, racisme, druggebruik, ongewenst seksueel gedrag, De leden van de club moeten duidelijk op de hoogte zijn van de gehanteerde spelregels in de club. Een deontologische code wordt nagestreefd. Kwaliteitscriterium: Het beschikken over een reglement van inwendige orde het beschikken over een deontologische code het naleven van de code

3 Parameter: Het beschikken over een reglement van inwendige orde = 1 punt het beschikken over een deontologische code = 3 punten het naleven van de code = 4 punten. De Sportdienst oordeelt of men de code degelijk hanteert (op jaarbasis). Voorziene %: 5% Doelstelling: De club zou moeten beschikken over een beleidsplan waar in order meer de volgende items opgenomen zijn: doelstellingen van de club, meerjarenintenties, communicatieplan. Kwaliteitscriterium: Beschikken en gebruiken van een goedgekeurd clubbeleidsplan dat door de leden van de club ook gekend is. Parameter: Een voldoende uitgewerkt en door de Sportdienst voldoende bevonden clubbeleidsplan = 5 punten de bewijsvoering van de ter jaarlijkse kennisgeving aan de clubleden van dit plan (of de aanpassingen) = 2 punten Voorziene % : 5% Doelstelling: De club zou moeten beschikken over degelijke webpagina waar zijn leden en de bevolking op terecht kunnen om info te vinden over de werking van de vereniging. Kwaliteitscriterium: De website moet over een aantal onderdelen beschikken, de website moet regelmatig aangevuld of geüpdatet worden. Parameter: beschikken over een website waar minimaal de volgende zaken terug te vinden zijn: naam, contactgegevens, trainingsmogelijkheden met vermelding van de uren en dagen = 1 punt; clubbeleidsnota voorhanden op de website = 1 punt; regelmatige update (zeker maandelijks) van de website = 1 punt Voorziene %: 5% Doelstelling: De clubs meer en meer te betrekken in de week van de jeugdsportclubs. Kwantiteitscriterium: de effectieve deelname. Parameter: deelname aan de week van de jeugdsportclub = 1 punt/club Voorziene %: 5% van de totale subsidiepot. Doelstelling: De clubs meer en meer te betrekken in infomomenten Sportdienst/sportraad. Kwantiteitscriterium: de aanwezigheid van minstens 1 lid van de club op de infosessie. Parameter: deelname aan de infomomenten Sportdienst/sportraad = 1 punt/club Voorziene %: 5% van de totale subsidiepot. B) Kwantitatieve criteria Thema: Beloning van de clubs op basis van hun ledenaantallen Doelstelling: De clubs die meer leden hebben belonen met meer punten en centen. Kwantiteitscriterium: Het aantal jeugdleden en aantal volwassenen in de club. Parameter: leden jonger dan 18 jaar = 3 punten per lid, leden ouder dan 18 jaar = 1 punt per lid. Voorziene %: 35% van de totale subsidiepot

4 TE VERDIENEN PUNTEN AANTAL KWALITEITSCRITERIA Ploegsporten (*) zie lijst assimilatietabel BLOSO 1. PLOEGEN MET TRAINERS REG OF LIC (A dipl) 2,00 2. PLOEGEN MET TRAINERS MET VOLL. TRAINERSDIPLOMA (B dipl) 1,50 3. PLOEGEN MET TRAINERS MET BASISDIPLOMA (C dipl) 1,00 4.PLOEGEN MET TRAINERS DOOR EEN BLOSO ERKENDE INSTAPMODULE 0,50 individuele sporten (*) zie lijst assimilatietabel BLOSO 1. TRAINERS REG OF LIC (A dipl) voor individuele sporten 2,00 2. TRAINERS MET VOLL. TRAINERSDIPLOMA (B dipl) 1,50 3. TRAINERS MET BASISDIPLOMA (C dipl) 1,00 4.PLOEGEN MET TRAINERS DOOR EEN BLOSO ERKENDE INSTAPMODULE 0,50 ACTIEVE SCHEIDSRECHTERS 1,00 SPORTTECHNISCH JEUGDCOORDINATOR TEVENS TRAINER 1,00 ENKEL SPORTTECHNISCH JEUGDCOORDINATOR 3,00 STRUCTUUR :ORGANOGRAM 1,00 STRUCTUUR :VZW 10,00 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 1,00 DEONTOLOGISCHE CODE 3,00 NALEVEN VAN DE DEONTOLOGISCHE CODE 4,00 BELEIDSPLAN 5,00 KENNISGEVING AAN CLUBLEDEN VAN BELEIDSPLAN 2,00 WEBSITE MET GEGEVENS 1,00 WEBSITE MET CLUBBELEIDSNOTA 1,00 MAANDELIJKSE UPDATE VAN WEBSITE 1,00 DEELNAME AAN DE WEEK VAN DE JEUGDSPORTCLUB 1,00 DEELNAME AAN DE INFOMOMENTEN 1,00 KWANTITEITSCRITERIA LEDEN < 18 JAAR 3,00 LEDEN > 18 jaar 1,00 (*) Assimilatietabel is terug te vinden op /110610_Assimilatietabel_VTS.pdf

5 Verdeling aan de hand van de criteria ifv SVA-decreet en de gehanteerde spelregels Voorbeeld voor het jaar.. procent KWALITEITSCRITERIA Begeleiding sporters gediplomeerde trainers en ploegen 25 actieve scheidsrechters 5 sporttechnisch jeugdcoördinator 5 Structuur en werking vzw structuur 5 deontologische code 5 beleidsplan 5 webpagina 5 deelname week jeugdsportclubs 5 Deelname aan infomomenten sd/sr 5 KWANTITATIEVE CRITERIA aantal leden 35 TOTAAL 100 Gevraagde bewijsstukken - lijst van ploegen - trainer(s)/ploeg het diploma v/d trainer - trainingsmomenten - copie s diploma - lijst van scheidsrechters + diploma - organogram - reglement van inwendige orde - deontologische code - beleidsplan - gegevens website - aansluiting ledenlijst 2. Subsidies organisatiecomités/wielerorganisatoren ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.: Definities 1.1. Dit reglement regelt de financiële tegemoetkoming van de stad aan de Harelbeekse wielerorganisatoren Elk jaar wordt in functie van de financiële mogelijkheden van de stad een krediet Voorzien op de stadsbegroting. Artikel 2: Timing 2.1. Dit reglement is van toepassing vanaf het jaar 2008 (!).

6 2.2. Tegen 1 november dienen de clubs hun lijst en de betaalwijzen in van de gerealiseerde wedstrijden samen met een kopie van de facturen van Medische Bijstand en de Signaalgevers of andere organisaties Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te verifiëren. Indien blijkt dat: * de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid * de aanvrager de gevraagde inlichtingen weigert te verschaffen of * de aanvrager de gevraagde inlichtingen niet tijdig verschaft vervalt voor de desbetreffende sportvereniging het recht op subsidiëring voor het betrokken jaar De sportdienst maakt de berekening. De sportraad geeft advies Het college van burgemeester en schepenen keurt de berekening goed en deelt het definitieve resultaat van de verdeling mee begin december aan de aanvrager De betaling van de subsidies gebeurt in principe voor het einde van het jaar door de stadsontvanger door overschrijving op de rekening van de aanvrager. Artikel 3: Subsidievoorwaarden art.1 De club moet erkend zijn als wielerorganisator art.2 Enkel de wedstrijden van Wielerbond Vlaanderen en de UCI komen in aanmerking. Artikel 4: Berekening van de subsidies art.1 Een bedrag van 7481 wordt verdeeld à rato van het prijzengeld en de inrichtingsvergunning welke bij iedere categorie anders is. De gegevens worden opgevraagd bij Wielerbond Vlaanderen. Het totaal van het prijzengeld en de inrichtingsvergunningen wordt gedeeld door het bedrag van de toelage voorzien in de stadsbegroting, zo bekomt men een coëfficiënt. art.2 In de periode zal de aanpassing voor de clubs die minder zullen hebben trapsgewijs gebeuren (2008:80% van het verschil met 2007.dit bedrag is 4 jaar van toepassing,2009:60%, enz.) art.3 Het resterende bedrag wordt verrekend op basis van onkosten Medische Bijstand en Signaalgevers. De diverse wedstrijden krijgen een bedrag toegewezen. Hiervoor is rekening gehouden met de duurtijd van de wedstrijd en de categorie. Naast wedstrijden in omlopen zijn er ook wedstrijden van stad tot stad, deze krijgen een grotere ondersteuning op het vlak van veiligheid art.4 Per categorie is een vast bedrag voorzien voor Medische Bijstand en voor Signaalgevers (zie hieronder). De clubs ontvangen en betalen de facturen. Reglement veiligheidsdiensten wielerwedstrijden duurtijd wedstrijd medische bijstand signaalgevers nieuwelingen 1u40min juniors 2u20min beloften/ezc 2u45min aspiranten 2u45min

7 profcriterium 2u30min Stad tot stad nationaal 1.12 of u45min Stad tor stad UCI 1.1 of 1.2 3u45min Stad tot stad UCI H.C. 4u45min Tweede wedstrijd op dezelfde dag Energiesubsidies ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.: Definities 1.1. Het stadsbestuur komt bij wijze van toelage tussen in de kosten voor energieverbruik (elektriciteit, water en gas), betreffende de stadioninfrastructuur van de voetbalclubs die met hun eerste ploeg spelen op het grondgebied van de stad Harelbeke en die aangesloten zijn bij de KBVB, en die een concessieovereenkomst hebben met de stad Harelbeke. Onder stadioninfrastructuur wordt verstaan : - voor het stadion in Hulste en Stasegem : de goederen begrepen in de concessieovereenkomst met de betrokken clubs, alsook alle met toelating van de stad opgerichte constructies die eigendom zijn van de concessiehouder en zich bevinden op de in concessie gegeven goederen. - voor het Forestiersstadion : de goederen begrepen in de concessieovereenkomst met de club, alsook alle met toelating van de stad opgerichte constructies die eigendom zijn van de concessiehouder en zich bevinden op de in concessie gegeven goederen met uitzondering van : a. de cafetaria "De Ratte" en aanhorigheden. b. de verlichting op de parking van het voetbalstadion. c. de verlichting van de oefenvelden de Mol Het stadsbestuur komt bij wijze van toelage tussen in de kosten voor energieverbruik (elektriciteit, water en gas) van de clublokalen van volgende clubs: De Harelbeekse Kanovereniging (HKV) en de Sint-Pieters Bosseniers. Artikel 2: Timing 2.1. Het reglement is van kracht vanaf het jaar Voor punt 1.2 is het reglement van toepassing vanaf het jaar De betaling van de toelagen zal pas geschieden na voorlegging van de betalingsbewijzen, de eventuele creditnota s en een kopie van de facturen van alle energieverbruik, en na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen De betalingen zullen gebeuren per drie maand en voor het laatste trimester op basis van de laatste afrekening van de energieleveranciers over het voorgaande kalenderjaar De laatste afrekening moet op de sportdienst binnengebracht zijn voor 1 april van het daarop volgende kalenderjaar. De betaling van de facturen hoeft daarom nog niet gebeurd te zijn.

8 2.5. Indien de laatste afrekening niet binnen de opgegeven limiet binnengebracht is, vervalt de toekenning van de toelage voor het te laat ingediende gedeelte. Bij het afleveren van de energiefacturen wordt indien gewenst door de club een afgiftebewijs afgetekend en meegegeven door de sportdienst. De energie facturen worden door de clubs persoonlijk bezorgd aan de sportdienst. De sportdienst hoeft de energiefacturen niet zelf op te vragen. Artikel 3: Subsidiëringvoorwaarden 3.1. De club moet erkend zijn als sportclub in Harelbeke en een concessieovereenkomst hebben met de stad m.b.t. het gebruik van een voetbalstadion 3.2. De clubs onder punt 1.2. komen tevens in aanmerking. Artikel 4: Berekening van de subsidie 4.1. De toelage bedraagt maximum EUR/kalenderjaar voor wat betreft het Forestiersstadion, EUR/kalenderjaar voor het stadion Stasegem en EUR/kalenderjaar voor het stadion Hulste De toelage bedraagt maximum 1000 EUR/kalenderjaar voor de St Pieters Bosseniers Karabijnschutters, voor de Kanovereniging 2100 EUR/kalenderjaar De berekening van het energieverbruik zal opgemaakt worden door de verenigingen zelf en zal ook voor de berekening van de toelage - geschieden op basis van de factuurbedragen, BTW niet inbegrepen. 4. Uitstralingssubsidie ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Definities 1.1. De uitstralingssubsidie is een subsidie aan Harelbeekse sportverenigingen die er voor zorgen via hun organisatie dat de stad Harelbeke in het bijzonder in de kijker wordt geplaatst. Deze uitstraling moet een provinciaal, federaal of nationaal karakter hebben. Er is geen cumulatie mogelijk met de projectsubsidie De uitstralingssubsidie is voorbehouden aan alle Harelbeekse sportclubs voor de organisatie van zeer grote tornooien of competities. Er wordt daar bij gedacht aan de organisatie van provinciale en reglementair via de bond georganiseerde kampioenschappen (halve finales en finales), aan grote tornooien die kunnen rekenen op een grote publieke belangstelling,.. Het gaat hier niet om de klassiek, jaarlijkse georganiseerde clubtornooien, regionale wedstrijden, regionale kampen,. Het feit dat een bepaald activiteit het ene jaar een subsidie kreeg leidt er niet tot dat de club automatisch ook het andere jaar die subsidie krijgt. Artikel 2: Timing 2.1. Het reglement is van kracht vanaf het jaar De aanvraag voor een uitstralingssubsidie kan ingediend worden tegen november. Er moet een goede omschrijving/motivatie gebeuren m.b.t. de aanvraag De uitstralingssubsidie wordt geadviseerd door de sportraad en is jaarlijks herzienbaar 2.4. Het schepencollege keurt het voorstel van de sportraad goed of kan natuurlijk ook anders beslissen.

9 2.5. De uitbetaling van de subsidie gebeurt voor het einde van het jaar door de stadsontvanger door overschrijving op de rekening van de aanvrager. Artikel 3: Subsidiëringvoorwaarden 3.1. De vereniging moet als sportclub erkend zijn en zodoende voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden 3.2. Wielerorganisatoren en organisaties/personen met winstoogmerk komen niet in aanmerking. Artikel 4: Berekening van de subsidie 4.1. De uitstralingssubsidie is een bedrag van 125 euro per activiteit of organisatie waarvan de uitstraling erkend werd door de sportraad en goedgekeurd werd door het schepencollege. 5. Subsidie voor startende clubs ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Definities 1.1 De subsidie is bedoeld voor startende Harelbeekse sportverenigingen of voor bestaande clubs die starten met een volledig nieuwe doelgroep (is verschillend van een jeugdafdeling). Artikel 2: Timing 2.1. De subsidie voor startende clubs wordt, volgens de Sportdienst opgelegde timing, samen met de beleidssubsidie opgevraagd De subsidie voor startende clubs wordt geadviseerd door de sportraad. Het schepencollege keurt de subsidie goed De uitbetaling van de subsidie gebeurt, volgens de Sportdienst opgelegde timing, samen met de beleidssubsidie door de stadsontvanger door overschrijving op de rekening van de aanvrager. Artikel 3: Subsidiëringvoorwaarden 3.1. Oprichting van een nieuwe club. De vereniging moet erkend zijn als nieuwe Harelbeekse sportclub Oprichting van een nieuwe werking i.f.v. een nieuwe doelgroep De bedoeling is een steun te verlenen aan die vereniging die een initiatief neemt om van start te gaan met een volledig nieuwe afdeling en doelgroep (bv een studaxafdeling, een kleuterwerking) of een nieuwe subsporttak (te beoordelen door de sportraad. Moet een echt nieuwe discipline zijn bvb minivoetbal bij veldvoetbal, kajakpolo bij kajak.). De nieuwe afdeling moet onder de leiding staan van een sporttrainer en duidelijk als een afzonderlijke groep bekeken worden, doch binnen de normale werking van de club. De werking moet minimaal 8 maand actief geweest zijn. Artikel 4: Berekening van de subsidie 4.1. Een startende vereniging krijgt een toelage van 50 euro Oprichten van een nieuwe werking ifv een nieuwe doelgroep, subsporttak De Sportdienst zal in eerste instantie kijken om via het Bloso of een andere instantie gratis lesgevershulp te bekomen voor twee lessenreeksen van 10 uur. Indien deze gratis lesgevershulp niet door bv het Bloso kan gegeven worden, zal

10 de sportdienst zorgen voor de betaling van de lesgever via Vlabus, via aangenomen factuur krediet sportpromotie. Indien deze regeling om de één of andere regel niet zou kunnen toegepast worden (bv niet beschikken over een volwaardig sportdiploma), dan zal de toelage voor de twee lessenreeksen 400 euro bedragen. Vanaf 2010 zal dit bedrag 500 euro bedragen. 6. Impulssubsidie Artikel 1.: Definities 1.1. In de periode kan de gemeente impulssubsidies krijgen van de Vlaamse Overheid. De overheid stelde duidelijk dat de subsidies moeten aangewend worden voor de verbetering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de jeugdsportclubs. Onder jeugdsportbegeleider wordt verstaan een sporttechnisch begeleider voor jeugdsport actief in een erkende sportvereniging aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. De grote van het bedrag is bepalend door het ter beschikking gestelde bedrag van Bloso of is gelijk aan dit bedrag. De subsidies van de overheid kan gebruikt worden met volgende regels: Minstens 51% van deze impulssubsidie van de overheid is bestemd voor rechtstreekse subsidiëring van sportverenigingen Maximum 49% van deze impulssubsidie van de overheid kan aangewend worden voor eigen initiatieven van de gemeente Indien de impulssubsidie bekomen van de overheid verminderd of niet meer zou uitbetaald worden, dan zal ook de subsidie naar de clubs toe in die zin aangepast worden. Deze subsidiëring zal normaal gezien in 2013 een laatste keer toegekend worden Enkele sporttechnische definities: Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een erkende sportverenging Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak. Hij/zij is exclusief bezig met het sportbeleid en kan bvb. geen cumul doen als bijvoorbeeld trainer. Artikel 2.: Timing 2.1 Als referteperiode voor het werkingsjaar geldt het volledig lopende werkingsjaar waarin de subsidie opgevraagd wordt. 2.2 De club secretaris van de jeugdsportclub ontvangt, door de Sportdienst opgelegde timing, een document ifv het invullen van de aanvraag tot het bekomen van de impulssubsidie. 2.3 De sportraad verstrekt een advies tijdens de door de Sportdienst opgelegde timing. Het schepencollege keurt de berekening van de toelage goed. 2.4 Het stadsbestuur behoudt zich het recht de gegeven informatie en bewijsstukken te verifiëren. Indien blijkt dat: de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid de aanvrager de gevraagde inlichtingen weigert te verschaffen of de aanvrager de gevraagde inlichtingen niet tijdig verschaft Vervalt voor de desbetreffende sportvereniging het recht op subsidiëring voor het betrokken jaar.

11 2.5 De uitbetaling van de subsidies gebeurt in principe voor het einde van het jaar door overschrijving op de rekening van de aanvrager (uitvoering door de stadsontvanger). Artikel 3.: Subsidievoorwaarden 3.1. Sportverenigingen die beschikken over gediplomeerde jeugdsportbegeleiders worden beloond op basis van dit subsidiereglement Alleen de door het schepencollege erkende jeugdsportverenigingen kunnen gebruik maken van de subsidiepot impulssubsidies. De erkenning gebeurt op basis van het reglement erkenning sportverenigingen en na advies van de sportraad Enkel de jeugdsportverenigingen die aangesloten zijn bij een door de Vlaamse overheid en door de gemeente erkende sportfederatie komen in aanmerking. Concreet betekent dit onder meer dat jeugdsportverenigingen die niet zijn aangesloten bij een sportfederatie geen aanspraak maken op deze subsidies. Artikel 4: Berekening van de subsidie 4.1. Het van de overheid (BLOSO) bekomen subsidiebedrag zal aangewend en gebruikt worden als volgt: De bekomen subsidie van de overheid bedraagt jaarlijks 0,8 euro per inwoner. De sportdienst organiseert zelf een aantal actiepunten tvv de jeugdsportclubs en de jeugdsportbegeleiders. Deze actiepunten worden opgenomen onder de strategische doelstelling nummer 5 van het beleidsplan (impulssubsidie). Alle kosten die voortvloeien uit de organisatie van de actiepunten onder dit hoofdstuk zullen voor afgenomen worden van het te bedelen budget (bekomen door de overheid). Naar het jaareinde toe zal de sportdienst dan ook een lijst van door de overheid erkende uitgaven op maken. Deze uitgaven dienen gecompenseerd te worden met het deel van de subsidie van de overheid dat hier voor gereserveerd is. Het budget dat nog bedeeld wordt naar de jeugdsportclubs toe omvat dus de rest van het bedrag. In het sportbeleidsplan, onder de strategische doelstelling 5 impulssubsidie kan een raming afgelezen worden van de vermoedelijke procentuele verdeling van de hoger omschreven onkosten en toelagen De verdeling van het bedrag van de subsidie gebeurt op basis van onderstaande kwalitatieve criteria waarbij door middel van het toekennen van punten en de berekening van een coëfficiënt tot een zeker toegekend bedrag gekomen wordt. 4.2.a Terugbetaling van de kosten voor erkende bijscholingen en vormingen van de jeugdsportbegeleider en/ of jeugdsportcoördinatoren Parameter: De effectieve kosten voor de organisatie van of de deelname aan bijscholingen en de deelnamegelden hier van. A) Jeugdsportverenigingen die hun jeugdsportbegeleiders een cursus of bijscholing laten volgen inzake jeugdsportbegeleiding georganiseerd door onderstaande organisatoren: - 1. De Vlaamse overheid (Bloso, sporttac, dynamo.) - 2. De erkende jeugdsportclubs aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

12 - 3. Sportdiensten of private instanties of organisatoren krijgen de deelnamekosten terugbetaald na voorlegging van de factuur en het betalingsbewijs. Ook de kilometerkosten voor deelname aan deze opleidingen worden terug betaald overeenkomstig de normen die gelden voor terugbetaling van kilometervergoedingen voor het gemeentepersoneel van Harelbeke. Ook kosten voor aankoop van bv een syllabus komen in aanmerking. B) Sportverenigingen die zelf een bijscholing of cursus organiseren inzake jeugdsportbegeleiding krijgen de organisatiekosten terugbetaald na voorlegging van de facturen en de bijhorende betalingsbewijzen * Ofwel is de deelnamekost aan dergelijke bijscholing gratis * ofwel mag de som van alle inkomsten (deelnamegelden en subsidies) de uitgaven niet overtreffen. Bedrag of percentage: De volle 100% van de kosten (of het verschil tussen de totale inkomsten (via andere subsidies of inkomgelden) en de totale uitgaven) zoals hier boven omschreven worden in aanmerking genomen. 4.2.b. Het beschikken over gediplomeerde jeugdsportbegeleiders/trainers Doelstelling: Beschikken en werken met zo veel mogelijk gediplomeerde trainers. Kwaliteitscriterium: Aantal jeugdploegen met een gediplomeerd jeugdtrainer, ploegen die getraind worden door trainers zonder diploma worden niet meer verrekend. Parameter: a. Het aantal ploegen getraind door één trainer en het soort diploma van de trainers. A diploma s = 2 punten (door Bloso erkende A diploma s = simulatietabel B diploma s = 1,5 punten C diploma s = 1 punt D diploma s = 0,5 punten (door Bloso erkende instap modules) b. Voor de individuele sporten (kayak, zeil, surf), daar waar een trainer werkt met individuen, worden dezelfde parameters gebruikt als voor punt a Bedrag of percentage: 60% van het bedrag dat nog overschiet na aftrek van het bedrag ifv 4.2.a komt in aanmerking voor 4.2.b. Deze 60% worden verdeeld als volgt: a = 45 % - b = 15% 4.2.c. Het beschikken over een gediplomeerde jeugdsportcoördinator Doelstelling: Beschikken over een sporttechnisch jeugdcoördinator Kwaliteitscriterium: De sporttechnische jeugdcoördinator moet een sportief diploma (minstens C diploma) hebben. Hij moet het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineren op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak. De jeugdsportbegeleider mag geen cumul doen (bv. ook trainer zijn). Parameter: Per jeugdsportcoördinator 1 punt Bedrag of percentage: 40% van het bedrag dat nog overschiet na aftrek van het bedrag ifv 4.2.a komt in aanmerking voor 4.2.c.

13 TE VERDIENEN PUNTEN AANTAL Ploegsporten (*) zie lijst assimilatietabel 1. PLOEGEN MET TRAINERS REG OF LIC (A dipl) 2,00 2. PLOEGEN MET TRAINERS MET VOLL. TRAINERSDIPLOMA (B dipl) 1,50 3. PLOEGEN MET TRAINERS MET BASISDIPLOMA (C dipl) 1,00 4. PLOEGEN MET TRAINERS MET INSTAPDIPLOMA (D dipl) 0,50 individuele sporten (*) zie lijst assimilatietabel 1. TRAINERS REG OF LIC (A dipl) voor individuele sporten 2,00 2. TRAINERS MET VOLL. TRAINERSDIPLOMA (B dipl) 1,50 3. TRAINERS MET BASISDIPLOMA (C dipl) 1,00 4. PLOEGEN MET TRAINERS MET INSTAPDIPLOMA (D dipl 0,50 ENKEL SPORTTECHNISCH JEUGDCOORDINATOR 1,00 (*) Assimilatietabel is terug te vinden op /110610_Assimilatietabel_VTS.pdf

Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders

Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders STEDELIJKE SPORTDIENST HARELBEKE Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders Artikel 1.: Definities 1.1. In de periode 2009-2013 kan de gemeente impulssubsidies krijgen van de Vlaamse Overheid. De overheid stelde

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema:

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema: Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019 Thema: Verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie

Reglement impulssubsidie GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE IMPULSSUBSIDIE VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN 1 Reglement impulssubsidie 2009-2013 De kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in de sportverenigingen aangesloten bij

Nadere informatie

I. ALGEMENE VOORWAARDEN

I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT : IMPULSSUBSIDIE VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING EN BEGELEIDING I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op artikel 764/332-02/002

Nadere informatie

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli. GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING EN KWALITATIEVE UITBOUW 1 GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Nijlen, goedkeuring gemeenteraad 5 oktober 00 NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES 009-03 VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel. ALGEMENE BEPALINGEN Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN VOOR SPORT- VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ EEN ERKENDE VLAAMSE SPORTFEDERATIE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (d.m.v. het erkenningreglement) kunnen

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER IN SPORTVERENIGINGEN VOOR DE PERIODE

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT JEUGDSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT JEUGDSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Dit reglement is van toepassing in het kader van het lokaal sportbeleid van de Vlaamse Overheid en de gemeente Nijlen. Binnen de perken van het meerjarenplan 2014-2019 verleent

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen;

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Subsidiereglement Impulssubsidie Gelet op artikel 42, 1 en 3, Gemeentedecreet; Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Gelet op het

Nadere informatie

GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT

GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VERHOGING VAN DE SPORTKWALIFICATIE VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN DE JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN DE SPORTVERENIGINGEN Definities: Jeugdsportbegeleider (JSB): Een sporttechnische

Nadere informatie

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK 2010-2013 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli 2010 1 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

Subsidiereglement: impulssubsidie 1

Subsidiereglement: impulssubsidie 1 Subsidiereglement: Impulssubsidie Verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal

Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal Strategische doelstelling: Kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen, aangesloten bij

Nadere informatie

b) Als we niet inspelen op deze kans verliezen we ons recht op de overgangssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap

b) Als we niet inspelen op deze kans verliezen we ons recht op de overgangssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap Vaststelling van een subsidiereglement impulssubsidie 2009-2013 voor meer en hoger sportgekwalificeerde en jeugdsportcoördinatoren, actief in meer erkende sportverenigingen. a) Zoals voorzien in het sportbeleidsplan

Nadere informatie

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt;

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt; 3.2. Het subsidiereglement - impulssubsidie De gemeenteraad, Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

Nadere informatie

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen SUBSIDIEREGLEMENT Werking van Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van I. Algemene voorwaarden Artikel 1: Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden:

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: ALGEMENE VOORWAARDEN Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Binnen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES 1 REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIES

IMPULSSUBSIDIES IMPULSSUBSIDIES 2014-2019 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten. SUBSIDIE REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN Deel I : Algemene bepalingen Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen te ondersteunen en zo bij te dragen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Burgemeester Schepenen Raadsleden Secretaris Roger Gabriëls Stijn Raeymaekers, Frans Witvrouwen, Hugo Cambré, Machteld Ledegen Freddy Kerkhofs, Jan

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen.

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de periode van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019 worden, binnen de perken van de

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende de subsidiëring van verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen 2014-2019 Artikel 1 1. Algemene

Nadere informatie

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld:

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld: Reglement impulssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013 wordt als volgt vastgesteld: Subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013: het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse sportverenigingen

Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse sportverenigingen Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse Verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de aangesloten bij een

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Gemeentebestuur Buggenhout De Pit, Platteput 14 B-9255 Buggenhout Tel. 052 33 84 53 fax 052 33 95 87 www.buggenhout.be sportdienst@buggenhout.be Dexia 777-5940664-72 sportdienst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE I. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding I. Algemene voorwaarden Art. 1: Met het reglement subsidiëring sportverenigingen wil het stadsbestuur

Nadere informatie

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: SUBSIDIEREGLEMENT RECREATIECLUBS GEMEENTE MEULEBEKE Actieplan AP 93: Lokale sportverenigingen blijven ondersteunen via werkings en projectsubsidies. Realisatietermijn: 2014 2019 Actie ACT 260: Sportverenigingen

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie sportverenigingen

Reglement impulssubsidie sportverenigingen Reglement impulssubsidie sportverenigingen Het reglement betreffende de subsidiering van sportverenigingen met jeugdwerking in het kader van de impulssubsidie 2009-2013 van de Vlaamse overheid wordt als

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas, binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De gemeente Houthalen-Helchteren zal, binnen de perken van de kredieten daartoe

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging A. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning

Nadere informatie

Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede

Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede Dit reglement werd opgesteld in het kader van het decreet van 06.07.2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : WERKINGSJAAR 1 SEPTEMBER 2014-31 AUGUSTUS 2015.!! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : WERKINGSJAAR 1 SEPTEMBER 2014-31 AUGUSTUS 2015.!! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE IMPULSSUBSIDIE NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be BETREFT: AANVRAAG IMPULSSUBSIDIE WERKINGSJAAR

Nadere informatie

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT SUBSIDIËRING VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDSPORTBEGELEIDING EN STRUCTURELE SAMENWERKINGEN (JEUGDSPORT- en SAMENWERKINGSSUBSIDIES) ARTIKEL 1 Binnen de

Nadere informatie

Sportverenigingen Subsidiereglement

Sportverenigingen Subsidiereglement Sportverenigingen Subsidiereglement Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 november 2014 Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 27 november 2014 Artikel 1.- Algemene bepalingen. Binnen

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING REGLEMENT BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM Doelstellingen Artikel 1 Dit reglement heeft als doelstelling de sportverenigingen die erkend zijn volgens artikel 5 financieel te ondersteunen. Het

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen

Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Doelstelling

SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Doelstelling SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 1.1. Doelstelling Het gemeentebestuur subsidieert erkende sportclubs met een actieve en kwalitatieve

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013 SUBSIDIEREGLEMENT IN FUNCTIE VAN BELEIDSPRIORITEIT 2 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Toelichting Het nieuwe decreet voor de sport Houdende

Nadere informatie

1.3.- De sportvereniging ontvangt geen subsidies via een ander gemeentelijk subsidiekanaal.

1.3.- De sportvereniging ontvangt geen subsidies via een ander gemeentelijk subsidiekanaal. BELEIDSPRIORITEIT SPORT 2 KWALITATIEVE UITBOUW VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING SAMENWERKINGSVERBANDEN INHOUD artikel 1 algemeen artikel 2 aanvraagprocedure artikel 3 doelstelling artikel 4 subsidievoorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN - Gelet op het advies van de gemeentelijke Sportraad in zitting van 06 september 16; - Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad

Nadere informatie

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap.

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder: Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Liersebaan Zandhoven. Sportdienst

Gemeente Zandhoven Liersebaan Zandhoven. Sportdienst Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven Sportdienst 03-484 16 65 sport@zandhoven.be Reglement inzake subsidie sportverenigingen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 juni 2008 Publicatie

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen

Subsidiereglement voor sportverenigingen Subsidiereglement voor sportverenigingen Zitting van 17 december 015. Gepubliceerd op december 015. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1) sport: activiteiten die individueel of

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTEN - SPORT

SUBSIDIEREGLEMENTEN - SPORT Reglement goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 15 december 2014. SUBSIDIEREGLEMENTEN - SPORT KADERVORMING BINNEN DE SPORTVERENIGINGEN Doel: Het vrijwilligerskader dat zich bezighoudt met de

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur REGLEMENT BETREFFENDE DE IMPULSSUBSIDIE VOOR HET VERHOGEN VAN HET AANTAL EN DE KWALITEIT VAN JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN VAN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: doel en duur van

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse, beleidsprioriteit 1, de gemeente verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2016. De stad Mechelen tracht via subsidiëring van Mechelse sportverenigingen

Nadere informatie

Art. 5. Subsidieperiode De periode van 12 maanden voorafgaand aan 30 juni van het subsidiejaar.

Art. 5. Subsidieperiode De periode van 12 maanden voorafgaand aan 30 juni van het subsidiejaar. Algemeen Artikel 1. Dit subsidiereglement bepaalt de voorwaarden voor toekenning van de subsidie aan de sportverenigingen binnen de perken van de door de gemeenteraad op de financiële nota van het budget

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Sportdienst Pittem Egemstraat 47 8740 Pittem 051 46 03 80 sportdienst@pittem.be GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Thema: Artikel 1 Het

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Glabbeekse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet wordt jaarlijks

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.

Pagina 1 van 6. Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Pagina 1 van 6 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE HERENTALSE SPORTVERENIGINGEN - IMPULSSUBSIDIES IN FUNCTIE VAN DE KWALITATIEVE VERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER EN DE JEUGDSPORTCOORDINATOR ARTIKEL 1 -

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren

Nadere informatie

uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen

uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 27 juni 2016 Vrije tijd/algemene financiering sport goedkeuring aanpassingen subsidiereglement beleidssubsidie en impulssubsidie.

Nadere informatie

Gemeente Destelbergen Reglement voor de subsidiëring van de jeugdsportverenigingen via de impulssubsidie

Gemeente Destelbergen Reglement voor de subsidiëring van de jeugdsportverenigingen via de impulssubsidie Gemeente Destelbergen Reglement voor de subsidiëring van de jeugdsportverenigingen via de impulssubsidie WAAROM DIT SUBSIDIEREGLEMENT? Om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider te verhogen in de sportverenigingen,

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen 2014-2019 De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Gelet het Meerjarenplan

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS ARTIKEL 1 ALGEMEEN Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de recreatiesportclubs, erkend door het gemeentebestuur,

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen

Reglement gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen Reglement gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen Artikel 1. Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meerhout keert jaarlijks subsidies uit aan erkende sportverenigingen van Meerhout en dit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014

Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014 Indienen vóór. Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014 Deze subsidie beoogt de verbetering of verhoging van de sportkwalificaties van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren

Nadere informatie

BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart!

BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart! Aanvraagformulier: - IMPULSSUBSIDIE BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart! OPMERKING: Enkel erkende clubs die georganiseerde jeugdsport aanbieden kunnen impulstoelagen

Nadere informatie

1. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen

1. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIERING VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN 1 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIERING VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN Gelet op de desbetreffende artikels uit het Gemeentedecreet;

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sport 2016-2019

Gemeentelijk subsidiereglement sport 2016-2019 1 I. Algemene voorwaarden Jaarlijks voorziet de gemeenteraad een krediet op het gemeentelijk budget voor de subsidiëring van de erkende Affligemse sportverenigingen. De sportsubsidie bestaat uit: een werkingssubsidie:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2017: BELEIDSSUBSIDIE VOOR SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGFORMULIER 2017: BELEIDSSUBSIDIE VOOR SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGFORMULIER 2017: BELEIDSSUBSIDIE VOOR SPORTVERENIGINGEN I: ALGEMENE VOORWAARDEN De sportvereniging moet door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven voorwaarden.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN KAPRIJKE

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN KAPRIJKE SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN KAPRIJKE Artikel 1 Een sportvereniging is een vereniging, die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd, waarin individueel of in ploegverband activiteiten met

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden GR 14.10.2014 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget

Nadere informatie

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland.

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Art.1. Iedere sportvereniging kan onder bepaalde voorwaarden erkend worden door de sportraad van Heuvelland.

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen

Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, worden aan de erkende sportclubs uit Kluisbergen, die een aanvraagdossier

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Glabbeekse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet wordt jaarlijks

Nadere informatie

Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen.

Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen. Artikel 1 Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen. Dit reglement bepaalt de gemeentelijke erkenningsvoorwaarden voor sportverenigingen en de voorwaarden voor toekenning

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging.

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging. 25 augustus 2014 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging. Algemene Bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Werkingsjaar:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE KORTENAKEN

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE KORTENAKEN SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE KORTENAKEN Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Kortenaakse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet

Nadere informatie

Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT 1

Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT 1 Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Dit subsidiereglement wil de voetbalclubs van Westerlo ondersteunen bij de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTERING JEUGDSPORTBEGELEIDING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT

SUBSIDIEREGLEMENTERING JEUGDSPORTBEGELEIDING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT SUBSIDIEREGLEMENTERING JEUGDSPORTBEGELEIDING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende

Nadere informatie

Subsidiereglement voor Damse sportverenigingen Ondersteuning van kwaliteitsvolle werking van Damse sportverenigingen voor Damse inwoners

Subsidiereglement voor Damse sportverenigingen Ondersteuning van kwaliteitsvolle werking van Damse sportverenigingen voor Damse inwoners Subsidiereglement voor Damse sportverenigingen Ondersteuning van kwaliteitsvolle werking van Damse sportverenigingen voor Damse inwoners Dienst volksontwikkeling SPORT sportdienst@damme.be 050 28 84 57

Nadere informatie

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013.

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013. Reglement betreffende de impulssubsidie voor het verhogen van het aantal en de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in erkende sportverenigingen. Artikel 1: doel en duur van het

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport

Subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport Subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen Artikel 1 : Algemene voorwaarden. Binnen de perken van de goedgekeurde kredieten, voorzien in de beheers- en beleidscyclus, verleent de gemeente

Nadere informatie

Zitting van 22 december 2008

Zitting van 22 december 2008 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 22 december 2008 Aanwezig : G. Naeyaert, voorzitter, N. De Cuyper, burgemeester, P. Vanthournout, A. Verhelst, W. Depoorter, L. Denolf, E.

Nadere informatie

Zitting van 23 december 08.

Zitting van 23 december 08. Provincie Vlaams- Brabant GEMEENTE KORTENAKEN Aanwezigen:. UITTREKSEL uit de NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING Zitting van 23 december 08. de heer Stefaan DEVOS, burgemeester, voorzitter Mevr. G. Vandewijngaerden,

Nadere informatie