Het volledig subsidiereglement Sport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het volledig subsidiereglement Sport"

Transcriptie

1 Het volledig subsidiereglement Sport 1. Beleidssubsidie (i.f.v. Sport voor Allen Decreet) Artikel 1.: Definities 1.1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan door de gemeente, in overeenstemming met het erkenningsreglement erkende Harelbeekse jeugdsportclubs en sportclubs. 1.2 De subsidiëring van het huidige werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de jeugdsportclub m.b.t. het voorgaande werkingsjaar/sportjaar van de club. Het tijdsstip wordt behandeld door de Sportdienst opgelegde timing die minimaal 2 maand op voorhand kenbaar gemaakt wordt aan de club. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie. Artikel 2: Timing 2.1 Het reglement is van kracht vanaf 1 januari De clubsecretaris van de erkende jeugdsportvereniging ontvangt jaarlijks, volgens de Sportdienst opgelegde timing, een oproepingsbrief voor het ophalen van de subsidie aanvraag- documenten. 2.3 Erkende jeugdsportclubs die voor de vooropgestelde datum, aansluitend op het werkingsjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, hun aanvraagdossier ingediend hebben op de gemeentelijke sportdienst komen in aanmerking voor verdere behandeling van het dossier. 2.4 Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te verifiëren. Indien blijkt dat: de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid de aanvrager de gevraagde inlichtingen weigert te verschaffen of de aanvrager de gevraagde inlichtingen niet tijdig verschaft vervalt voor de desbetreffende sportvereniging het recht op subsidiëring voor het betrokken jaar 2.5 De Sportdienst berekent de subsidies, legt deze voor advies voor aan de sportraad. 2.6 De sportraad geeft advies over de subsidieberekening volgens de Sportdienst opgelegde timing. 2.7 Het schepencollege beslist over de subsidie rekening houdend met het advies van de sportraad en deelt mee. 2.8 De uitbetaling van de subsidies gebeurt in principe volgens de Sportdienst opgelegde timing door de stadsontvanger door overschrijving op de rekening van de aanvrager/club. Artikel 3: Subsidiëringvoorwaarden 3.1 De vereniging moet als jeugdsportclub erkend zijn en zodoende voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden Artikel 4: Berekening van de subsidie 4.1. De subsidie wordt berekend op basis van kwalitatieve criteria en kwantitatieve criteria.

2 4.2. Er wordt gewerkt aan de hand van thema s Steeds wordt een omschrijving gegeven van de doelstelling, het kwaliteitscriterium en de parameter(s). A) Kwalitatieve criteria Thema: Kwaliteitsvolle begeleiding van leden van de sportvereniging Doelstelling: Beschikken over en werken met zo veel mogelijk gediplomeerde trainers. Kwaliteitscriterium: Aantal jeugdploegen met een gediplomeerd jeugdtrainer, ploegen die getraind worden door trainers zonder diploma worden niet mee verrekend. Parameter: a) het aantal ploegen en het soort diploma van de trainers (A B C diploma s en Bloso erkende instapmodules), een ploeg kan zijn score vermenigvuldigd zien met 0,5 voor een door Bloso erkende instapmodule 1 voor een C diploma, 1,5 voor een B diploma, of 2 voor een A diploma. Voorziene % : 15% b) Voor de individuele sporten (kajak, zeil, surf), daar waar een trainer werkt met individuen, worden dezelfde parameters gebruikt als voor punt a. Maximum % = 10% Doelstelling: Beschikken over erkende en actieve scheidsrechters Kwaliteitscriterium: Het aantal erkende, gediplomeerde en ook nog actieve scheidsrechters. Parameter: 1 scheidsrechter die voldoet = 1 punt Voorziene %: 5% Doelstelling: Beschikken over een sporttechnisch jeugdcoördinator Kwaliteitscriterium: De sporttechnische jeugdcoördinator moet een sportief diploma (minstens C diploma) hebben. Hij moet het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineren op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak. Parameter: 1 punt voor een jeugdcoördinator die daarnaast ook nog trainer is, 3 punten voor een jeugdcoördinator die enkel die functie vervult. Voorziene %: 5% Thema: Structuur, beleid, deontologie, communicatie, management Doelstelling: De clubs ertoe aanzetten om een duidelijke structuur te hebben en statutair een goede bescherming te hebben door onder meer een VZW te vormen. Kwaliteitscriterium: De clubs moeten een organogram op papier hebben en een VZW structuur nastreven. Parameter: beschikken over een organogram = 1 punt, een VZW zijn = 10 punten Voorziene %: 5% Doelstelling: Aandacht hebben voor het voorkomen van pesten, racisme, druggebruik, ongewenst seksueel gedrag, De leden van de club moeten duidelijk op de hoogte zijn van de gehanteerde spelregels in de club. Een deontologische code wordt nagestreefd. Kwaliteitscriterium: Het beschikken over een reglement van inwendige orde het beschikken over een deontologische code het naleven van de code

3 Parameter: Het beschikken over een reglement van inwendige orde = 1 punt het beschikken over een deontologische code = 3 punten het naleven van de code = 4 punten. De Sportdienst oordeelt of men de code degelijk hanteert (op jaarbasis). Voorziene %: 5% Doelstelling: De club zou moeten beschikken over een beleidsplan waar in order meer de volgende items opgenomen zijn: doelstellingen van de club, meerjarenintenties, communicatieplan. Kwaliteitscriterium: Beschikken en gebruiken van een goedgekeurd clubbeleidsplan dat door de leden van de club ook gekend is. Parameter: Een voldoende uitgewerkt en door de Sportdienst voldoende bevonden clubbeleidsplan = 5 punten de bewijsvoering van de ter jaarlijkse kennisgeving aan de clubleden van dit plan (of de aanpassingen) = 2 punten Voorziene % : 5% Doelstelling: De club zou moeten beschikken over degelijke webpagina waar zijn leden en de bevolking op terecht kunnen om info te vinden over de werking van de vereniging. Kwaliteitscriterium: De website moet over een aantal onderdelen beschikken, de website moet regelmatig aangevuld of geüpdatet worden. Parameter: beschikken over een website waar minimaal de volgende zaken terug te vinden zijn: naam, contactgegevens, trainingsmogelijkheden met vermelding van de uren en dagen = 1 punt; clubbeleidsnota voorhanden op de website = 1 punt; regelmatige update (zeker maandelijks) van de website = 1 punt Voorziene %: 5% Doelstelling: De clubs meer en meer te betrekken in de week van de jeugdsportclubs. Kwantiteitscriterium: de effectieve deelname. Parameter: deelname aan de week van de jeugdsportclub = 1 punt/club Voorziene %: 5% van de totale subsidiepot. Doelstelling: De clubs meer en meer te betrekken in infomomenten Sportdienst/sportraad. Kwantiteitscriterium: de aanwezigheid van minstens 1 lid van de club op de infosessie. Parameter: deelname aan de infomomenten Sportdienst/sportraad = 1 punt/club Voorziene %: 5% van de totale subsidiepot. B) Kwantitatieve criteria Thema: Beloning van de clubs op basis van hun ledenaantallen Doelstelling: De clubs die meer leden hebben belonen met meer punten en centen. Kwantiteitscriterium: Het aantal jeugdleden en aantal volwassenen in de club. Parameter: leden jonger dan 18 jaar = 3 punten per lid, leden ouder dan 18 jaar = 1 punt per lid. Voorziene %: 35% van de totale subsidiepot

4 TE VERDIENEN PUNTEN AANTAL KWALITEITSCRITERIA Ploegsporten (*) zie lijst assimilatietabel BLOSO 1. PLOEGEN MET TRAINERS REG OF LIC (A dipl) 2,00 2. PLOEGEN MET TRAINERS MET VOLL. TRAINERSDIPLOMA (B dipl) 1,50 3. PLOEGEN MET TRAINERS MET BASISDIPLOMA (C dipl) 1,00 4.PLOEGEN MET TRAINERS DOOR EEN BLOSO ERKENDE INSTAPMODULE 0,50 individuele sporten (*) zie lijst assimilatietabel BLOSO 1. TRAINERS REG OF LIC (A dipl) voor individuele sporten 2,00 2. TRAINERS MET VOLL. TRAINERSDIPLOMA (B dipl) 1,50 3. TRAINERS MET BASISDIPLOMA (C dipl) 1,00 4.PLOEGEN MET TRAINERS DOOR EEN BLOSO ERKENDE INSTAPMODULE 0,50 ACTIEVE SCHEIDSRECHTERS 1,00 SPORTTECHNISCH JEUGDCOORDINATOR TEVENS TRAINER 1,00 ENKEL SPORTTECHNISCH JEUGDCOORDINATOR 3,00 STRUCTUUR :ORGANOGRAM 1,00 STRUCTUUR :VZW 10,00 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 1,00 DEONTOLOGISCHE CODE 3,00 NALEVEN VAN DE DEONTOLOGISCHE CODE 4,00 BELEIDSPLAN 5,00 KENNISGEVING AAN CLUBLEDEN VAN BELEIDSPLAN 2,00 WEBSITE MET GEGEVENS 1,00 WEBSITE MET CLUBBELEIDSNOTA 1,00 MAANDELIJKSE UPDATE VAN WEBSITE 1,00 DEELNAME AAN DE WEEK VAN DE JEUGDSPORTCLUB 1,00 DEELNAME AAN DE INFOMOMENTEN 1,00 KWANTITEITSCRITERIA LEDEN < 18 JAAR 3,00 LEDEN > 18 jaar 1,00 (*) Assimilatietabel is terug te vinden op /110610_Assimilatietabel_VTS.pdf

5 Verdeling aan de hand van de criteria ifv SVA-decreet en de gehanteerde spelregels Voorbeeld voor het jaar.. procent KWALITEITSCRITERIA Begeleiding sporters gediplomeerde trainers en ploegen 25 actieve scheidsrechters 5 sporttechnisch jeugdcoördinator 5 Structuur en werking vzw structuur 5 deontologische code 5 beleidsplan 5 webpagina 5 deelname week jeugdsportclubs 5 Deelname aan infomomenten sd/sr 5 KWANTITATIEVE CRITERIA aantal leden 35 TOTAAL 100 Gevraagde bewijsstukken - lijst van ploegen - trainer(s)/ploeg het diploma v/d trainer - trainingsmomenten - copie s diploma - lijst van scheidsrechters + diploma - organogram - reglement van inwendige orde - deontologische code - beleidsplan - gegevens website - aansluiting ledenlijst 2. Subsidies organisatiecomités/wielerorganisatoren ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.: Definities 1.1. Dit reglement regelt de financiële tegemoetkoming van de stad aan de Harelbeekse wielerorganisatoren Elk jaar wordt in functie van de financiële mogelijkheden van de stad een krediet Voorzien op de stadsbegroting. Artikel 2: Timing 2.1. Dit reglement is van toepassing vanaf het jaar 2008 (!).

6 2.2. Tegen 1 november dienen de clubs hun lijst en de betaalwijzen in van de gerealiseerde wedstrijden samen met een kopie van de facturen van Medische Bijstand en de Signaalgevers of andere organisaties Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te verifiëren. Indien blijkt dat: * de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid * de aanvrager de gevraagde inlichtingen weigert te verschaffen of * de aanvrager de gevraagde inlichtingen niet tijdig verschaft vervalt voor de desbetreffende sportvereniging het recht op subsidiëring voor het betrokken jaar De sportdienst maakt de berekening. De sportraad geeft advies Het college van burgemeester en schepenen keurt de berekening goed en deelt het definitieve resultaat van de verdeling mee begin december aan de aanvrager De betaling van de subsidies gebeurt in principe voor het einde van het jaar door de stadsontvanger door overschrijving op de rekening van de aanvrager. Artikel 3: Subsidievoorwaarden art.1 De club moet erkend zijn als wielerorganisator art.2 Enkel de wedstrijden van Wielerbond Vlaanderen en de UCI komen in aanmerking. Artikel 4: Berekening van de subsidies art.1 Een bedrag van 7481 wordt verdeeld à rato van het prijzengeld en de inrichtingsvergunning welke bij iedere categorie anders is. De gegevens worden opgevraagd bij Wielerbond Vlaanderen. Het totaal van het prijzengeld en de inrichtingsvergunningen wordt gedeeld door het bedrag van de toelage voorzien in de stadsbegroting, zo bekomt men een coëfficiënt. art.2 In de periode zal de aanpassing voor de clubs die minder zullen hebben trapsgewijs gebeuren (2008:80% van het verschil met 2007.dit bedrag is 4 jaar van toepassing,2009:60%, enz.) art.3 Het resterende bedrag wordt verrekend op basis van onkosten Medische Bijstand en Signaalgevers. De diverse wedstrijden krijgen een bedrag toegewezen. Hiervoor is rekening gehouden met de duurtijd van de wedstrijd en de categorie. Naast wedstrijden in omlopen zijn er ook wedstrijden van stad tot stad, deze krijgen een grotere ondersteuning op het vlak van veiligheid art.4 Per categorie is een vast bedrag voorzien voor Medische Bijstand en voor Signaalgevers (zie hieronder). De clubs ontvangen en betalen de facturen. Reglement veiligheidsdiensten wielerwedstrijden duurtijd wedstrijd medische bijstand signaalgevers nieuwelingen 1u40min juniors 2u20min beloften/ezc 2u45min aspiranten 2u45min

7 profcriterium 2u30min Stad tot stad nationaal 1.12 of u45min Stad tor stad UCI 1.1 of 1.2 3u45min Stad tot stad UCI H.C. 4u45min Tweede wedstrijd op dezelfde dag Energiesubsidies ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.: Definities 1.1. Het stadsbestuur komt bij wijze van toelage tussen in de kosten voor energieverbruik (elektriciteit, water en gas), betreffende de stadioninfrastructuur van de voetbalclubs die met hun eerste ploeg spelen op het grondgebied van de stad Harelbeke en die aangesloten zijn bij de KBVB, en die een concessieovereenkomst hebben met de stad Harelbeke. Onder stadioninfrastructuur wordt verstaan : - voor het stadion in Hulste en Stasegem : de goederen begrepen in de concessieovereenkomst met de betrokken clubs, alsook alle met toelating van de stad opgerichte constructies die eigendom zijn van de concessiehouder en zich bevinden op de in concessie gegeven goederen. - voor het Forestiersstadion : de goederen begrepen in de concessieovereenkomst met de club, alsook alle met toelating van de stad opgerichte constructies die eigendom zijn van de concessiehouder en zich bevinden op de in concessie gegeven goederen met uitzondering van : a. de cafetaria "De Ratte" en aanhorigheden. b. de verlichting op de parking van het voetbalstadion. c. de verlichting van de oefenvelden de Mol Het stadsbestuur komt bij wijze van toelage tussen in de kosten voor energieverbruik (elektriciteit, water en gas) van de clublokalen van volgende clubs: De Harelbeekse Kanovereniging (HKV) en de Sint-Pieters Bosseniers. Artikel 2: Timing 2.1. Het reglement is van kracht vanaf het jaar Voor punt 1.2 is het reglement van toepassing vanaf het jaar De betaling van de toelagen zal pas geschieden na voorlegging van de betalingsbewijzen, de eventuele creditnota s en een kopie van de facturen van alle energieverbruik, en na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen De betalingen zullen gebeuren per drie maand en voor het laatste trimester op basis van de laatste afrekening van de energieleveranciers over het voorgaande kalenderjaar De laatste afrekening moet op de sportdienst binnengebracht zijn voor 1 april van het daarop volgende kalenderjaar. De betaling van de facturen hoeft daarom nog niet gebeurd te zijn.

8 2.5. Indien de laatste afrekening niet binnen de opgegeven limiet binnengebracht is, vervalt de toekenning van de toelage voor het te laat ingediende gedeelte. Bij het afleveren van de energiefacturen wordt indien gewenst door de club een afgiftebewijs afgetekend en meegegeven door de sportdienst. De energie facturen worden door de clubs persoonlijk bezorgd aan de sportdienst. De sportdienst hoeft de energiefacturen niet zelf op te vragen. Artikel 3: Subsidiëringvoorwaarden 3.1. De club moet erkend zijn als sportclub in Harelbeke en een concessieovereenkomst hebben met de stad m.b.t. het gebruik van een voetbalstadion 3.2. De clubs onder punt 1.2. komen tevens in aanmerking. Artikel 4: Berekening van de subsidie 4.1. De toelage bedraagt maximum EUR/kalenderjaar voor wat betreft het Forestiersstadion, EUR/kalenderjaar voor het stadion Stasegem en EUR/kalenderjaar voor het stadion Hulste De toelage bedraagt maximum 1000 EUR/kalenderjaar voor de St Pieters Bosseniers Karabijnschutters, voor de Kanovereniging 2100 EUR/kalenderjaar De berekening van het energieverbruik zal opgemaakt worden door de verenigingen zelf en zal ook voor de berekening van de toelage - geschieden op basis van de factuurbedragen, BTW niet inbegrepen. 4. Uitstralingssubsidie ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Definities 1.1. De uitstralingssubsidie is een subsidie aan Harelbeekse sportverenigingen die er voor zorgen via hun organisatie dat de stad Harelbeke in het bijzonder in de kijker wordt geplaatst. Deze uitstraling moet een provinciaal, federaal of nationaal karakter hebben. Er is geen cumulatie mogelijk met de projectsubsidie De uitstralingssubsidie is voorbehouden aan alle Harelbeekse sportclubs voor de organisatie van zeer grote tornooien of competities. Er wordt daar bij gedacht aan de organisatie van provinciale en reglementair via de bond georganiseerde kampioenschappen (halve finales en finales), aan grote tornooien die kunnen rekenen op een grote publieke belangstelling,.. Het gaat hier niet om de klassiek, jaarlijkse georganiseerde clubtornooien, regionale wedstrijden, regionale kampen,. Het feit dat een bepaald activiteit het ene jaar een subsidie kreeg leidt er niet tot dat de club automatisch ook het andere jaar die subsidie krijgt. Artikel 2: Timing 2.1. Het reglement is van kracht vanaf het jaar De aanvraag voor een uitstralingssubsidie kan ingediend worden tegen november. Er moet een goede omschrijving/motivatie gebeuren m.b.t. de aanvraag De uitstralingssubsidie wordt geadviseerd door de sportraad en is jaarlijks herzienbaar 2.4. Het schepencollege keurt het voorstel van de sportraad goed of kan natuurlijk ook anders beslissen.

9 2.5. De uitbetaling van de subsidie gebeurt voor het einde van het jaar door de stadsontvanger door overschrijving op de rekening van de aanvrager. Artikel 3: Subsidiëringvoorwaarden 3.1. De vereniging moet als sportclub erkend zijn en zodoende voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden 3.2. Wielerorganisatoren en organisaties/personen met winstoogmerk komen niet in aanmerking. Artikel 4: Berekening van de subsidie 4.1. De uitstralingssubsidie is een bedrag van 125 euro per activiteit of organisatie waarvan de uitstraling erkend werd door de sportraad en goedgekeurd werd door het schepencollege. 5. Subsidie voor startende clubs ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Definities 1.1 De subsidie is bedoeld voor startende Harelbeekse sportverenigingen of voor bestaande clubs die starten met een volledig nieuwe doelgroep (is verschillend van een jeugdafdeling). Artikel 2: Timing 2.1. De subsidie voor startende clubs wordt, volgens de Sportdienst opgelegde timing, samen met de beleidssubsidie opgevraagd De subsidie voor startende clubs wordt geadviseerd door de sportraad. Het schepencollege keurt de subsidie goed De uitbetaling van de subsidie gebeurt, volgens de Sportdienst opgelegde timing, samen met de beleidssubsidie door de stadsontvanger door overschrijving op de rekening van de aanvrager. Artikel 3: Subsidiëringvoorwaarden 3.1. Oprichting van een nieuwe club. De vereniging moet erkend zijn als nieuwe Harelbeekse sportclub Oprichting van een nieuwe werking i.f.v. een nieuwe doelgroep De bedoeling is een steun te verlenen aan die vereniging die een initiatief neemt om van start te gaan met een volledig nieuwe afdeling en doelgroep (bv een studaxafdeling, een kleuterwerking) of een nieuwe subsporttak (te beoordelen door de sportraad. Moet een echt nieuwe discipline zijn bvb minivoetbal bij veldvoetbal, kajakpolo bij kajak.). De nieuwe afdeling moet onder de leiding staan van een sporttrainer en duidelijk als een afzonderlijke groep bekeken worden, doch binnen de normale werking van de club. De werking moet minimaal 8 maand actief geweest zijn. Artikel 4: Berekening van de subsidie 4.1. Een startende vereniging krijgt een toelage van 50 euro Oprichten van een nieuwe werking ifv een nieuwe doelgroep, subsporttak De Sportdienst zal in eerste instantie kijken om via het Bloso of een andere instantie gratis lesgevershulp te bekomen voor twee lessenreeksen van 10 uur. Indien deze gratis lesgevershulp niet door bv het Bloso kan gegeven worden, zal

10 de sportdienst zorgen voor de betaling van de lesgever via Vlabus, via aangenomen factuur krediet sportpromotie. Indien deze regeling om de één of andere regel niet zou kunnen toegepast worden (bv niet beschikken over een volwaardig sportdiploma), dan zal de toelage voor de twee lessenreeksen 400 euro bedragen. Vanaf 2010 zal dit bedrag 500 euro bedragen. 6. Impulssubsidie Artikel 1.: Definities 1.1. In de periode kan de gemeente impulssubsidies krijgen van de Vlaamse Overheid. De overheid stelde duidelijk dat de subsidies moeten aangewend worden voor de verbetering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de jeugdsportclubs. Onder jeugdsportbegeleider wordt verstaan een sporttechnisch begeleider voor jeugdsport actief in een erkende sportvereniging aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. De grote van het bedrag is bepalend door het ter beschikking gestelde bedrag van Bloso of is gelijk aan dit bedrag. De subsidies van de overheid kan gebruikt worden met volgende regels: Minstens 51% van deze impulssubsidie van de overheid is bestemd voor rechtstreekse subsidiëring van sportverenigingen Maximum 49% van deze impulssubsidie van de overheid kan aangewend worden voor eigen initiatieven van de gemeente Indien de impulssubsidie bekomen van de overheid verminderd of niet meer zou uitbetaald worden, dan zal ook de subsidie naar de clubs toe in die zin aangepast worden. Deze subsidiëring zal normaal gezien in 2013 een laatste keer toegekend worden Enkele sporttechnische definities: Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een erkende sportverenging Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak. Hij/zij is exclusief bezig met het sportbeleid en kan bvb. geen cumul doen als bijvoorbeeld trainer. Artikel 2.: Timing 2.1 Als referteperiode voor het werkingsjaar geldt het volledig lopende werkingsjaar waarin de subsidie opgevraagd wordt. 2.2 De club secretaris van de jeugdsportclub ontvangt, door de Sportdienst opgelegde timing, een document ifv het invullen van de aanvraag tot het bekomen van de impulssubsidie. 2.3 De sportraad verstrekt een advies tijdens de door de Sportdienst opgelegde timing. Het schepencollege keurt de berekening van de toelage goed. 2.4 Het stadsbestuur behoudt zich het recht de gegeven informatie en bewijsstukken te verifiëren. Indien blijkt dat: de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid de aanvrager de gevraagde inlichtingen weigert te verschaffen of de aanvrager de gevraagde inlichtingen niet tijdig verschaft Vervalt voor de desbetreffende sportvereniging het recht op subsidiëring voor het betrokken jaar.

11 2.5 De uitbetaling van de subsidies gebeurt in principe voor het einde van het jaar door overschrijving op de rekening van de aanvrager (uitvoering door de stadsontvanger). Artikel 3.: Subsidievoorwaarden 3.1. Sportverenigingen die beschikken over gediplomeerde jeugdsportbegeleiders worden beloond op basis van dit subsidiereglement Alleen de door het schepencollege erkende jeugdsportverenigingen kunnen gebruik maken van de subsidiepot impulssubsidies. De erkenning gebeurt op basis van het reglement erkenning sportverenigingen en na advies van de sportraad Enkel de jeugdsportverenigingen die aangesloten zijn bij een door de Vlaamse overheid en door de gemeente erkende sportfederatie komen in aanmerking. Concreet betekent dit onder meer dat jeugdsportverenigingen die niet zijn aangesloten bij een sportfederatie geen aanspraak maken op deze subsidies. Artikel 4: Berekening van de subsidie 4.1. Het van de overheid (BLOSO) bekomen subsidiebedrag zal aangewend en gebruikt worden als volgt: De bekomen subsidie van de overheid bedraagt jaarlijks 0,8 euro per inwoner. De sportdienst organiseert zelf een aantal actiepunten tvv de jeugdsportclubs en de jeugdsportbegeleiders. Deze actiepunten worden opgenomen onder de strategische doelstelling nummer 5 van het beleidsplan (impulssubsidie). Alle kosten die voortvloeien uit de organisatie van de actiepunten onder dit hoofdstuk zullen voor afgenomen worden van het te bedelen budget (bekomen door de overheid). Naar het jaareinde toe zal de sportdienst dan ook een lijst van door de overheid erkende uitgaven op maken. Deze uitgaven dienen gecompenseerd te worden met het deel van de subsidie van de overheid dat hier voor gereserveerd is. Het budget dat nog bedeeld wordt naar de jeugdsportclubs toe omvat dus de rest van het bedrag. In het sportbeleidsplan, onder de strategische doelstelling 5 impulssubsidie kan een raming afgelezen worden van de vermoedelijke procentuele verdeling van de hoger omschreven onkosten en toelagen De verdeling van het bedrag van de subsidie gebeurt op basis van onderstaande kwalitatieve criteria waarbij door middel van het toekennen van punten en de berekening van een coëfficiënt tot een zeker toegekend bedrag gekomen wordt. 4.2.a Terugbetaling van de kosten voor erkende bijscholingen en vormingen van de jeugdsportbegeleider en/ of jeugdsportcoördinatoren Parameter: De effectieve kosten voor de organisatie van of de deelname aan bijscholingen en de deelnamegelden hier van. A) Jeugdsportverenigingen die hun jeugdsportbegeleiders een cursus of bijscholing laten volgen inzake jeugdsportbegeleiding georganiseerd door onderstaande organisatoren: - 1. De Vlaamse overheid (Bloso, sporttac, dynamo.) - 2. De erkende jeugdsportclubs aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

12 - 3. Sportdiensten of private instanties of organisatoren krijgen de deelnamekosten terugbetaald na voorlegging van de factuur en het betalingsbewijs. Ook de kilometerkosten voor deelname aan deze opleidingen worden terug betaald overeenkomstig de normen die gelden voor terugbetaling van kilometervergoedingen voor het gemeentepersoneel van Harelbeke. Ook kosten voor aankoop van bv een syllabus komen in aanmerking. B) Sportverenigingen die zelf een bijscholing of cursus organiseren inzake jeugdsportbegeleiding krijgen de organisatiekosten terugbetaald na voorlegging van de facturen en de bijhorende betalingsbewijzen * Ofwel is de deelnamekost aan dergelijke bijscholing gratis * ofwel mag de som van alle inkomsten (deelnamegelden en subsidies) de uitgaven niet overtreffen. Bedrag of percentage: De volle 100% van de kosten (of het verschil tussen de totale inkomsten (via andere subsidies of inkomgelden) en de totale uitgaven) zoals hier boven omschreven worden in aanmerking genomen. 4.2.b. Het beschikken over gediplomeerde jeugdsportbegeleiders/trainers Doelstelling: Beschikken en werken met zo veel mogelijk gediplomeerde trainers. Kwaliteitscriterium: Aantal jeugdploegen met een gediplomeerd jeugdtrainer, ploegen die getraind worden door trainers zonder diploma worden niet meer verrekend. Parameter: a. Het aantal ploegen getraind door één trainer en het soort diploma van de trainers. A diploma s = 2 punten (door Bloso erkende A diploma s = simulatietabel B diploma s = 1,5 punten C diploma s = 1 punt D diploma s = 0,5 punten (door Bloso erkende instap modules) b. Voor de individuele sporten (kayak, zeil, surf), daar waar een trainer werkt met individuen, worden dezelfde parameters gebruikt als voor punt a Bedrag of percentage: 60% van het bedrag dat nog overschiet na aftrek van het bedrag ifv 4.2.a komt in aanmerking voor 4.2.b. Deze 60% worden verdeeld als volgt: a = 45 % - b = 15% 4.2.c. Het beschikken over een gediplomeerde jeugdsportcoördinator Doelstelling: Beschikken over een sporttechnisch jeugdcoördinator Kwaliteitscriterium: De sporttechnische jeugdcoördinator moet een sportief diploma (minstens C diploma) hebben. Hij moet het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineren op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak. De jeugdsportbegeleider mag geen cumul doen (bv. ook trainer zijn). Parameter: Per jeugdsportcoördinator 1 punt Bedrag of percentage: 40% van het bedrag dat nog overschiet na aftrek van het bedrag ifv 4.2.a komt in aanmerking voor 4.2.c.

13 TE VERDIENEN PUNTEN AANTAL Ploegsporten (*) zie lijst assimilatietabel 1. PLOEGEN MET TRAINERS REG OF LIC (A dipl) 2,00 2. PLOEGEN MET TRAINERS MET VOLL. TRAINERSDIPLOMA (B dipl) 1,50 3. PLOEGEN MET TRAINERS MET BASISDIPLOMA (C dipl) 1,00 4. PLOEGEN MET TRAINERS MET INSTAPDIPLOMA (D dipl) 0,50 individuele sporten (*) zie lijst assimilatietabel 1. TRAINERS REG OF LIC (A dipl) voor individuele sporten 2,00 2. TRAINERS MET VOLL. TRAINERSDIPLOMA (B dipl) 1,50 3. TRAINERS MET BASISDIPLOMA (C dipl) 1,00 4. PLOEGEN MET TRAINERS MET INSTAPDIPLOMA (D dipl 0,50 ENKEL SPORTTECHNISCH JEUGDCOORDINATOR 1,00 (*) Assimilatietabel is terug te vinden op /110610_Assimilatietabel_VTS.pdf

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema:

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema: Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019 Thema: Verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Burgemeester Schepenen Raadsleden Secretaris Roger Gabriëls Stijn Raeymaekers, Frans Witvrouwen, Hugo Cambré, Machteld Ledegen Freddy Kerkhofs, Jan

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen 2 3 4 Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen Artikel 1.- Dit reglement regelt de uitvoering van de verordening nr. 91/19 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 22 januari 1992

Nadere informatie

Gemeentelijke subsidies voor sport

Gemeentelijke subsidies voor sport 1 Gemeentelijke subsidies voor sport Puntensysteem voor de toekenning van de subsidies aan gemeentelijk herkende sportverenigingen in de gemeente Wichelen. 1. Afspraken met het schepencollege en de gemeenteraad

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 15 topsporter : de elitesporter die op internationaal vlak tot de top behoort en die zich voorbereidt op en kan deelnemen aan Olympische Spelen, Paralympics, Wereldspelen, Wereldkampioenschappen en Europese

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het cofinancieren

Subsidiereglement voor het cofinancieren Subsidiereglement voor het cofinancieren van non-profit crowdfundingprojecten Wijs van Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari 2015 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET SUBSIDIES VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN

AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN AAN DE SLAG ALS PROJECTPROMOTOR LEADER VLAAMSE ARDENNEN Versie 2012 1 1. Financiële en administratieve afhandeling... 3 1.1 Declaratiedossiers... 4 1.1.1 Indienen declaratiedossiers... 4 1.1.2 Samenstelling

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN

BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN ADVIES 80 BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN ONTWERP VAN BESLUIT 28 augustus 2002 VRWB-R/ADV-80 28 augustus 2002 1/12 INHOUD SITUERING... 3 NIEUWE VERDEELSLEUTEL VOOR HET BOF... 3 BILATERALE

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie