ONZE STANDPUNTEN SAMENWERKENDE DORPSLIJSTEN. Verkiezingen 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONZE STANDPUNTEN SAMENWERKENDE DORPSLIJSTEN. Verkiezingen 2014"

Transcriptie

1 ONZE STANDPUNTEN Verkiezingen 2014 Op 19 maart 2014 is het weer zover, de gemeenteraadsverkiezingen! Het lijkt nog ver weg, maar natuurlijk zijn wij alweer volop bezig met de voorbereidingen. Hieronder kunt u lezen welke lijnen wij als samenwerkende dorpslijsten de komende jaren uit gaan zetten. Bestuur Als samenwerkende dorpslijsten willen we een gemeente waar het bestuur dagelijks zichtbaar aanwezig is, waar de deur voor inwoners open staat en waar inwoners actief betrokken zijn bij alles wat er in de gemeente gebeurt. Een gemeente, die voor zijn taken is toegerust. Waar dat niet alleen kan, kiezen we voor regionale samenwerking. Zeker als dat efficiënter, goedkoper en met meer kwaliteit kan. Herindeling is voor ons bespreekbaar als blijkt dat de voordelen daarvan groter zijn dan bij regionale samenwerking. In de tussentijd blijft Druten centrumgemeente in het Land van Maas en Waal, die aantrekkelijk is vanwege het hoge voorzieningenniveau en het feit dat er een breed onderwijsaanbod is. Buiten de hoofdkern zijn ook de kleine kernen heel belangrijk. Wij vinden het van groot belang dat niet alleen de leefbaarheid, maar ook het voorzieningenniveau op peil wordt gehouden en waar mogelijk wordt versterkt. De burger staat voorop. Zij vormen het sociaal kapitaal van onze dorpen en wijken. We blijven inwoners uitdagen en stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor wat er in onze gemeente gebeurt. Daarbij zorgt de gemeente voor middelen en vinden wij, dat de grenzen van wettelijke mogelijkheden moeten worden opgezocht. In de komende bestuursperiode wordt beleid ontwikkeld rondom vergrijzing. Trends als een ouder wordende bevolking, kleiner wordende huishoudens en toename van het aantal alleenstaanden zorgen er voor dat de druk op bepaalde voorzieningen toeneemt. Wij vinden dat er nog meer samengewerkt moet worden in een dorp en, indien gewenst, tussen dorpen om voorzieningen in stand te houden. Waar nodig neemt de gemeente hierin een regisseursrol op zich. Duurzaamheid en Milieu 1

2 Duurzame energieopwekking, energiebesparing, terugwinnen van afvalwarmte, terugwinnen van grondstoffen uit afval, duurzame mobiliteit e.d. zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor het terugdringen van kosten. Wij zorgen er voor dat dit gestimuleerd wordt door: Het geven van voorlichting; bij nieuwbouw duurzaamheid als leidend beginsel te hanteren; het faciliteren van burgerinitiatieven op dit gebied (bv. collectieve inkoop van zonnepanelen); eisen te stellen op het gebied van duurzaamheid bij subsidieverlening (bv. aan verenigingen) of opdrachtverlening (bv. aan bouwondernemingen); duurzaamheid een hoge prioriteit te geven bij investeringen van de gemeente zelf; zelf het goede voorbeeld te geven bij energiebesparing (bv. LED verlichting toepassen) en het gebruik van duurzame energie (bv. zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen). We realiseren 20% energiebesparing; De mogelijkheid te bieden waarbij snoeihout gratis aangeboden kan worden op vier zaterdagen in het voor en najaar; Duurzaamheidsleningen te verstrekken aan sportverenigingen. In 2014 wordt een beslissing genomen over een uitrol van de pilot Uw afval als grondstof over de rest van de gemeente. In Afferden en Deest ontvingen inwoners een container voor de inzameling van papier, kleding en kleine elektrische apparaten en een container voor plastic, drankenkartons en blik. Restafval wordt naar centrale ondergrondse containers gebracht. Met de proef wordt getest of door meer service te bieden op inzamelen van herbruikbaar afval en minder service op restafval de inwoners gemotiveerd worden om nog beter hun afval te scheiden. Tot slot zien wij graag een onderzoek naar de mogelijkheden om (een deel van) Westerhout Zuid te gebruiken als energieleverancier door middel van zonnepanelen. Op het gebied van duurzaamheid vinden wij het zinvol om burgers en bedrijven te vragen om mee te denken. Wonen Met locaties als Tichellande en Druten West denken we dat er in de komende periode nog voldoende voorzien kan worden in de woningbehoefte in de hoofdkern Druten. In de kleine kernen worden gemiddeld vijf woningen per kern per jaar gebouwd. Voorlopig gaan we nog uit van een lichte groei qua inwonertal in onze gemeente. Naast de kwantiteit moet er ook zeker aandacht zijn voor de kwaliteit van woningen die worden gebouwd. Maatregelen die dit bevorderen zijn: 2

3 Alleen zeer goede inbreidingslocaties toestaan. Niet ieder stukje groen wordt vol gebouwd om de dorpskern niet aan te tasten. Opvullen van gaten in lintbebouwing was en blijft voor ons een uitgangspunt. Zonder de agrarische functie aan te tasten vinden wij dat dit uitgangspunt ook kan worden doorgetrokken naar het buitengebied. Sloop van langdurig leegstaande panden en daarvoor vervangende nieuwbouw welke wel voldoet aan de vraag, Herbestemming van waardevolle leegstaande panden. Welstand alleen op bijzondere plekken (om onnodige bureaucratie te voorkomen en alleen kwetsbare plekken bijzonder aandacht krijgen). Wij willen graag extra aandacht geven aan twee verschillende doelgroepen op de woningmarkt: Starters. We blijven ons inzetten voor betaalbare huur en koopwoningen. De nu ingezette starterslening als stimuleringsmaatregel blijven wij ondersteunen. Senioren. Senioren moeten zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden. Daarbij hoort zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Wij vinden dat domotica meer moet worden gestimuleerd. Door slimme ict toepassingen in de thuissituatie zijn mensen meer zelfredzaam en hebben ze minder zorg nodig. Daarbij is een rol weggelegd voor de gemeente als aanjager, de woningcorporaties, zorginstellingen en het bedrijfsleven. Het WMO voorzieningenpakket moet worden uitgebreid met deze technische zorgsnufjes. Nieuwe woningen moeten levensloop bestendig worden gebouwd. Seniorenwoningen moeten zoveel mogelijk in combinatie met zorg worden gebouwd. Verkeer en vervoer Nu de N322 is doorgetrokken, kijken we naar mogelijkheden voor de aanleg van een carpoolplaats bij de ontwikkeling van tankstation Croonen. Daarnaast pleiten wij voor het verlengen van de invoegstroken vanuit Druten en Deest op de N322. Hierdoor komt de doorstroming beter op gang en worden files voorkomen. Veiligheid Wij zetten ons in om het veiligheidsgevoel van onze inwoners te vergroten. Dit bereiken we door goede afspraken te maken met de politie, de wijkagent en 3

4 leefbaarheidssurveillanten. Maar ook hier doen we een beroep op ondersteuning door onze inwoners via op te richten buurtpreventieteams en toepassing van moderne communicatiemiddelen (bijvoorbeeld facebook en twitter). Tot slot zien wij graag meer wijkagenten in de wijk. Digitalisering Wij zorgen voor een leverancier die op korte termijn glasvezel realiseert. Voor ons is wachten met de aanleg van glasvezel in 2018 geen optie. Ondernemerschap en Economie Bedrijvigheid is op vele fronten goed voor een gemeente. Wij willen daarom ondernemerschap stimuleren en faciliteren en de drempels voor ondernemerschap verlagen. Het is verstandig om alle registers open te trekken bij het stimuleren van ondernemerschap: Wegnemen van onnodige bureaucratische belemmeringen voor bedrijfsvestigingen en combinatie van woon werken mogelijk maken (bijvoorbeeld via vergunningen voor de aanbouw van werkruimten). Faciliteren van bedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemers en ZZP ers. Er moet een onderzoek komen naar een ondernemerscentrum op bedrijventerrein Westerhout Zuid. Een kantoor waar ZZP ers samen onder één dak werken. Een kantoor zonder personeel, zonder receptionist, maar wel iemand die om zeven uur 's morgens de deur opent. ZZP ers checken in en gaan aan het werk. De handel via internet neemt toe. Het bedrijfsleven hoort duidelijkheid te krijgen welke internethandel over de toonbank straks mogelijk is op welke locatie. Leegstaande panden verminderen de aantrekkelijkheid van een winkelgebied. Wij willen niet dat winkels onze gemeente verlaten. Wij spannen ons samen met de OVD in om dit te voorkomen. Het bestemmingsplan Westerhout Zuid moet zodanig worden gewijzigd, dat woonwerklandschappen mogelijk worden. Cultureel erfgoed Wij zijn voorstander van behoud van cultureel erfgoed. Van geval tot geval zal de instandhouding en subsidiëring ervan worden bezien. Jeugd Voor kinderen tot 12 jaar is het in onze dorpen goed toeven. Voor oudere kinderen is er niet veel te beleven. Wij achten het zinvol om jeugdclubs te faciliteren en gemeentelijke subsidies (indien nodig) vooral te richten op de jeugd. Wel dient te worden getoetst welk maatschappelijk doel wordt bereikt en in welke mate een subsidie noodzakelijk is. In het 4

5 geval van problemen met jeugdigen heeft een samenhangende aanpak van de jeugdzorg de voorkeur. Dit kan worden bereikt door de regiefunctie van het Centrum voor Jeugd en Gezin te versterken. Wij vinden dat we moeten doorgaan om jongeren te wijzen op het gevaar van overmatig alcohol en drugsgebruik. We moeten doorgaan met alcoholmatiging met als doel een daling van het alcoholgebruik onder vooral jongeren. Organisaties als Splash kunnen op onze steun blijven rekenen. Zorg Gemeenten krijgen meer taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de zorg (WMO, AWBZ, Jeugdzorg). Tegelijkertijd wordt er van alle kanten bezuinigd. Om dit goed op te kunnen vangen is het nodig om bestaande en nieuwe taken op het gebied van de zorg opnieuw te bekijken en te reorganiseren. Ook op dit gebied vinden wij regionale samenwerking zinvol. Onderwijs (huisvesting) Hoewel we een terugloop zien van het aantal leerlingen, zien wij goed onderwijs als een belangrijke voorwaarde voor sociale vitaliteit. De kwaliteit van het onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. De ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs houden we daarom nauwlettend in de gaten. Wij willende dat de gemeente een actieve rol speelt bij het aangrijpen van kansen om het onderwijsaanbod te versterken. Tot slot vinden we dat de samenwerking tussen verenigingen en het onderwijs gestimuleerd moet worden. Gebleken is dat verenigingen een rol kunnen spelen bij voor en naschoolse opvang. Wij vinden dat hier ook een rol is weggelegd voor combinatiefunctionarissen. Sport Sportcomplex De Gelenberg wordt herschikt. Verenigingen en gebruikers zijn met voorstellen gekomen. Bij die herschikking is ons doel om het zwembad af te stoten (privatiseren) en de sporthal uit het centrum van Druten te laten verdwijnen en op De Gelenberg een nieuwe sporthal te bouwen. Wij vinden daarnaast dat in de komende jaren buurtsportcoaches moeten worden ingezet. Geprobeerd moet worden om de beschikking te krijgen over budget dat door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hiervoor ter beschikking wordt gesteld. Financiën Wij pleiten voor kostenbesparing bij het uitvoeren van gemeentelijke taken via efficiëntieslagen, onder meer door de zero base benadering toe te passen. Dit betekent 5

6 dat we bij nul beginnen en bekijken welke taken noodzakelijk zijn en welke budget we eraan toekennen. Anders gezegd: wat hebben burgers zelf nodig van de gemeente in relatie tot zelfredzaamheid en hoe vertalen we dat naar het takenpakket van het ambtenarenapparaat. Daarbij gaat het vooral om het opsporen van onnodig of omslachtig beleid, waarbij geen enkele taak bij voorbaat mag worden uitgezonderd. Andere manieren om taken efficiënter uit te voeren zijn: verhogen van efficiency van taken die wel nodig zijn. Hoewel vaak gezegd wordt dat het niet met minder kan, blijkt dit toch te kunnen als het moet. Zo kunnen burgers en bedrijven worden gevraagd bepaalde zaken zelf ter harte te nemen. Daarbij denken we aan het zelf onderhouden van de gladheidsbestrijding van trottoirs, plantsoenen en groenstroken. een betere toepassing van het profijtbeginsel. De gebruiker betaalt. Bijvoorbeeld de bibliotheek voor volwassenen. samenwerking met andere gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop, en toetsing op efficiency van taken die in samenwerking worden uitgevoerd. adequate budgetbewaking: mogelijke budgetoverschrijdingen goed bewaken, overschotten niet zomaar herbestemmen voor andere doelen. gemeentelijke uitgaven zodanig transparant maken dat verkwisting wordt voorkomen, nieuwe uitgaven alleen toestaan na toetsing vooraf op doelmatigheid en doeltreffendheid. Arbeidsmarktbeleid We zien de vorming van een regionaal Werkbedrijf als een uitdaging om ondanks verminderd budget taken beter te organiseren. Gemeenten, sociale diensten, sociale werkplaatsen (sw) en UWV werken samen bij hun dienstverlening aan werkgevers. Ze gaan vacatures delen, lokale werkgeverscontacten uitwisselen, regionale arrangementen voor werkgevers opzetten en gezamenlijk scholingsprogramma s ontwikkelen. De verschillende organisaties willen met één gezicht naar buiten treden, zodat de werkgever weet waar hij moet zijn en welke hulp hij kan verwachten bij het vinden van werknemers. Een methode die ons zeer aanspreekt. Bijstandsgerechtigden doen vrijwilligerswerk. Als iemand, om wat voor reden dan ook, nog geen betaalde baan kan vinden, gaat hij of zij als vrijwilliger een tegenprestatie voor de uitkering leveren. Tot slot willen wij dat bij het aanbesteding van opdrachten social return wordt ingezet. Hierbij worden langdurig werklozen en/of arbeidsgehandicapten ingeschakeld bij de uitvoering van werken en diensten. 6

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018

Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018 Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018 Vooraf In de afgelopen raadsperiode heeft de Partij van de Arbeid Hardenberg zich met volle overtuiging ingezet voor de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Nijmegen Versie november 2013: Definitief programma, zonder opmaak 1 TOP 10 1. D66 verbindt ondernemers, onderwijs en overheid

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

WONEN WERKEN WELZIJN

WONEN WERKEN WELZIJN DUIVEN WONEN WERKEN WELZIJN Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 WAT WIL DE SP? Een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. Daarvoor strijden

Nadere informatie

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1. Sterk en Sociaal Voor een duurzaam Flevoland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.1 Waar de provincie over gaat De provincie gaat niet overal over. In 2011

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 0 Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar De Onafhankelijke Partij

Nadere informatie