BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG 2014 CO2-PRESTATIELADDER Holding Heezen B.V. Boven Zijde EB Eindhoven Datum: 7 mei 2015

2 1. Rapportage emissie inventaris 1.1 Bedrijfsgegevens Tabel 1: Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam Holding Heezen B.V. Adres Boven Zijde 7. Datum 7 mei Contactpersoon/verantwoordelijke Verantwoordelijkheden Inventarisatie jaar Naam hoofdonderneming KvK nummer I.M.J.A. van der Pasch Telefoon: De CO2-footprint wordt jaarlijks door Holding Heezen B.V. opnieuw opgesteld. De verantwoordelijke binnen Holding Heezen B.V. zorgt voor de beschikbaarheid van de benodigde middelen. Holding Heezen B.V. Aantal dochterondernemingen 2.2, tabel 3. Namen dochterondernemingen 2.2, tabel 3. Aantal vestigingen 2.2, tabel 3. Aantal medewerkers 2.2, tabel 3. Opbouw wagenpark Gedeclareerde kilometers (privévoertuigen) Biomassa GHG opname Zie materiaallijsten map CO2-Prestatieladder bijlagen. 1.6 Basis inventarisatie jaar Biomassa wordt niet opgenomen. Holding Heezen B.V. neemt geen CO2 op. Kwantificeringsmethode Scope indeling zoals de SKAO het heeft beschreven in Handboek 2.2. Wijzigingen kwantificeringsmethode Aangepast naar handboek SKAO, versie 2.2. CO2-emissiefactoren Verwerkt in CO2-footprint. Aangepast volgens Wijzigingenlijst Handboek CO2-Prestatieladder 3.0, 10 juni Normering De CO2-footprint is berekend aan de hand van ISO Verificatiedatum N.v.t. Certificatiedatum Audit (deel 1): 21 september Audit (deel 2): 22 september Scope van activiteiten Korte beschrijving van bedrijfsactiviteiten zoals op certificaat, waardoor emissie wordt gegenereerd: - Sloop en Grondwerken M. Heezen B.V. te Eindhoven; Het aannemen en uitvoeren van sloop-, grond-, en infrawerken. - Asbestsanering en Milieutechniek Heezen B.V. te Eindhoven; Het aannemen en uitvoeren van asbestsaneringsprojecten en milieutechnische werken. - Asbest & Milieutechniek Heezen Eindhoven B.V. te Eindhoven; Het aannemen en uitvoeren van asbestsaneringsprojecten en milieutechnische werken. - Heezen Renovatiesloopwerken B.V. te Eindhoven; Het aannemen en uitvoeren van renovatiesloopwerken. Pagina: 2/15

3 - Aannemings- en Handelsbedrijf Vissers B.V. te Oosterhout; Het aannemen en uitvoeren van sloopwerken. 1.3 Organisational boundary Bij het bepalen van het toepassingsgebied voor het CO2-bewust certificaat is geen methode toegepast. De directie heeft bepaald op concern niveau te certificeren. Hierbij is Holding Heezen B.V. het moederbedrijf, waarbij alle werkmaatschappijen binnen het toepassingsgebied vallen. Een opsomming van de werkmaatschappijen is weergeven in 2.2.4, tabel 3. De keuze voor "holding brede" certificering is gemaakt door de directie, vanwege het inzetten van dezelfde medewerkers en materieel binnen verschillende werkmaatschappijen. Zie bijlage 1: Organigram Holding Heezen B.V. 1.4 Uitgangspunten Voor het invullen van de CO2-Footprint zijn de volgende uitganspunten bekend: het gas- en elektriciteitsverbruik: - wordt mede veroorzaakt door bedrijven die geen onderdeel uitmaken van Holding Heezen B.V., maar wel gevestigd zijn in het kantoorpand aan de Boven Zijde 7 te Eindhoven; Te noemen: Heezen Cleaning Services B.V., WnO en Simon Trucks. - is op de vestiging Boven Zijde 7 bepaald aan de hand van meterstanden van verschillende meters, aanwezig in het gebouw en op het terrein; - is van Holding Heezen B.V. bepaald aan de hand van meterstanden van verschillende meters, aanwezig in het gebouw en op het terrein; - Holding Heezen B.V. neemt groene stroom af bij EON Benelux N.V., met een CertiQ groencertificaat voor de soort Hydro. Voor de locatie Boven Zijde 7 te Eindhoven wordt dit ingekocht sinds , voor de locatie Meidoornlaan 50 te Oosterhout sinds het dieselverbruik over 2014 is bepaald aan de hand van een jaaropgave voor geleverde diesel op locatie als op de tankplaats Boven Zijde 7; voor het bepalen van het propaanverbruik is uitgegaan van het volgende: 0,51 kg = 1 liter propaan; na telefonisch contact met Gas las centrum Eindhoven is bepaald, dat één tank LPG gelijk is aan 13 kg; bij de berekening van de CO2-footprint wordt het gas Acetyleen niet meegenomen. Het verbruik is 1-3 flessen Acetyleen. De CO2-emissie hiervan heeft marginaal effect op de totale CO2-footprint, daarom wordt Acetyleen weggezet onder onzekerheden. Tevens ontbreekt aankoopbewijs van Acetyleen over emissies uit airconditioning/koelmiddelen worden niet meegenomen voor de CO2-footprint; CO2-emissiefactoren zijn afkomstig van de nationale emissiefactoren website: versie januari De WTW (well-to-wheel) CO2-emissiefactoren zijn volgens de Wijzigingenlijst Handboek CO2-Prestatieladder 3.0, 10 juni 2015, reeds aangepast in de CO2-footprint van 2014 en met terugwerkende kracht in de CO2-footprint van 2013 (het basisjaar). De lijst CO2-emissiefactoren is een actualisatie van de reeds bestaande lijst, die gebruikt wordt door onder meer de footprint instrumenten CO2-Prestatieladder, de Milieubarometer en het programma "Lean and Green". Bij CO2-Prestatieladder Handboek 2.2 is het gebruik van de nationale emissiefactoren tot eind 2015 vrijwillig, vanaf CO2-Prestatieladder Handboek 3.0 is het gebruik hiervan verplicht. De CO2-footprint over 2015 wordt volledig volgens versie januari 2015 of actueler opgesteld. Pagina: 3/15

4 1.5 Logboek Tabel 2: Logboek van wijzigingen Datum Wie Onderwerp Commentaar Reactie KAM-jaarverslag bijlage CO2-Prestatieladder LS Verzamelen gegevens LS Invoeren gegevens. Nog niet alle benodigde gegevens zijn beschikbaar. Meeste gegevens zijn beschikbaar LS Voltooiing. Verslag is compleet LS Aanpassingen. N.a.v. vooronderzoek, uitgevoerd door TÜV, is het document aangepast. KAM-jaarverslag bijlage CO2-Prestatieladder AMS Verzamelen gegevens LS Invoeren gegevens. Gerapporteerd KAMjaarverslag Details energieverbruiken Holding Heezen B.V Zie bijlage overzichten energiestromen: - overzicht verbruik Vissers; - excellijst verbruiken van administratie. 2 Energie management actieplan & beoordeling Gegevens opnieuw uitvragen bij verantwoordelijke. 2.1 Directieverklaring Holding Heezen B.V. dient een Energie Management Systeem, nader genoemd als een EnMS, in te richten, documenteren, implementeren, onderhouden en verbeteren. Dit systeem is bedoeld als onderdeel voor de certificering op de CO2-Prestatieladder. Het energiemanagement actieplan is uitdrukkelijk niet bedoeld voor de certificatie van de internationale norm NEN-ISO Echter dienen we ons wel te houden aan de gestelde continue verbetering van haar energieprestaties, dit in combinatie met het bestaande KAM-zorgsysteem. 2.2 Uitgangspunten energieverbruik Energiegegevens gebouwen Energieverbruiken worden bepaald aan de hand van meetgegevens uit facturen of meterstanden. Bij het ontbreken van jaarrekeningen, maandverbruiken of in de situatie dat het tijdvak niet gelijk is aan het kalenderjaar, wordt via een berekening het jaarverbruik vastgesteld. Bij deze berekening wordt het elektriciteitsverbruik berekend naar rato van het gemiddelde elektriciteitsgebruik per dag Brandstofverbruik zakelijk verkeer: voertuigen van de zaak Het aantal zakelijke auto s wordt vastgesteld via de materiaallijst van wagenpark beheer. De verbruikte brandstof wordt via de eigen pomp, tankpassen en afleveringen getankt Brandstofverbruik zakelijk verkeer: privé auto s De zakelijke reizen met de privéauto s zijn bekend op basis van de declaraties. Hierbij worden de gereden kilometers in een verslagjaar gelijk gesteld aan de kilometers gedeclareerd in het verslagjaar. Van deze voertuigen is niet bekend hoeveel er op benzine/diesel rijden, daarom wordt er vanuit gegaan dat de brandstof onbekend is. Hiervoor worden de kilometers omgerekend aan de hand van de daarvoor bestemde conversiefactor. Pagina: 4/15

5 2.2.4 Aantal medewerkers Het aantal medewerkers is gelijk aan het aantal medewerkers met een arbeidscontract in december van het voorgaande verslagjaar. Voor kwartaal 4 van 2014 komt dit uit op: Tabel 3: Aantal medewerkers Holding Heezen B.V. Naam bedrijf Vestiging Aantal medewerkers Sloop- en Grondwerken M. Heezen B.V. 79 Asbestsanering en Milieutechniek Heezen B.V. Boven Zijde 7 48 Eindhoven Asbestsanering en Milieutechniek Heezen 2 Eindhoven B.V. Heezen renovatiesloopwerken B.V. 0 Aannemings en Handelsbedrijf Vissers B.V. Meidoornlaan 50 Oosterhout 61 Totaal Huidig inzicht energiestromen De energiestromen waarmee Holding Heezen B.V op kantoor en bij de projecten te maken heeft zijn: - Elektriciteitsverbruik op het kantoor/units op locatie door verlichting, computerapparatuur, gereedschappen, werkplaatsapparatuur en luchtbehandeling; - Gasverbruik voor het verwarmen van de ruimtes in het pand en het verwarmen van water; - Brandstofverbruik voor het transport van personen (zowel zakelijke als privé voertuigen) en goederen; - Brandstofverbruik van speciale voertuigen; - Gedeclareerde zakelijke kilometers gereden met privévoertuigen; - Snij- en lasgassen voor toepassing in de garage en op locaties; - Elektriciteits- en/of gasverbruik op locatie door verlichting, beveiliging en verwarming van de bouwplaats en bouwkeet. 11 Verdeling CO 2 -emissie Diesel Groene stroom Aardgas Bezine LPG Propaan Zakelijk verkeer privévoertuigen Pagina: 5/15

6 De totale CO2-emissie over 2014 bedraagt ton. Ca. 97% van de totale CO2-emissie wordt veroorzaakt door het dieselverbruik van de vrachtwagens en speciale voertuigen. Op basis van de totale CO2-emissie kan worden bepaald dat de onderneming tot de categorie "middelgroot bedrijf" behoort. De voorwaarde hierbij is dat: totale CO₂-emissie van de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal ( ) ton per jaar, en de totale CO₂-emissie van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal ( ) ton per jaar. Zie bijlage 2: CO2-footprint Holding Heezen B.V Reductiedoelstelling en onderzoek mogelijkheden reductie energieverbruik De directie realiseert zich dat een afname van de energiestromen niet alleen voordelige effecten heeft voor het milieu, maar ook voor het imago van het bedrijf en de portemonnee. De doelstelling is om de CO2-emissie binnen 3 jaar, de periode , te verkleinen met 8%. Dit is een absolute besparing van 239 ton CO2. Tot op heden is nog geen gunningsvoordeel verkregen voor een project, maar is wel nagedacht over mogelijke reductie maatregelen voor de projecten, namelijk: - een elektriciteitsmodule plaatsen, die via zonne- en windenergie elektriciteit opwekt; - het aantal bewegingen verminderen, door middel van breken op locatie; - medewerkers laten carpoolen naar de projectlocatie. De directie heeft als richtlijn voor de projecten een CO2-reductie van 5%, te halen binnen 3 jaar na het eerste gunningsvoordeel verkregen project. Op basis van de CO2-footprint 2013 is dit een absolute waarde van 150 ton CO2. Deze doelstellingen worden nageleefd door de actuele ontwikkelingen van kansen voor reductie van de CO2-emissie actief te onderzoeken. De KAM-coördinator controleert periodiek de "Duurzame Leverancier"-website op nieuwe besparingstips. Hierbij worden de meest materiele emissies, brandstof (diesel) en elektriciteit, hoofdzakelijk onderzocht, naast de emissies die slechts een kleine bijdrage leveren voor het behalen van de reductiedoelstelling. Wanneer nieuwe kansen voor reductie van de CO2-emissie zijn gevonden, worden deze besproken in het eerst volgende KAM-kader overleg. In het overleg wordt bepaald of de nieuwe kansen voor reductie van de CO2-emissie relevant zijn voor de bedrijfsactiviteiten en projectportefeuille. Relevant bevonden kansen voor reductie van de CO2-emissie worden meegenomen in het eerst volgende KAM-jaarverslag. Om de CO2-emissie van de ondernemingen te reduceren zijn de twee meest materiele energiestromen, brandstof en elektriciteit, bepalend. Een manier om de afname van elektriciteit bij de energieleverancier te verlagen, is het zelf opwekken van elektriciteit. De hoofdvestiging heeft ongeveer 2.000m 2 plat dak, geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit dak heeft een potentieel van ongeveer kwh elektriciteit per jaar. Een investering in zonnepanelen kan op langere termijn financiële voordelen en direct maatschappelijk voordeel opleveren. Holding Heezen B.V. onderzoekt ook de mogelijkheid tot het inkopen van groen gas. Helaas is dit beperkt beschikbaar. De mogelijkheid voor CO2-compensatie wordt onderzocht. Hierbij wordt gerealiseerd dat compensatiemaatregelen buiten het meetbereik van de ladder vallen. Het levert dus geen bijdrage voor het behalen van een hoger niveau op de CO2-Prestatieladder of het verlagen van de CO2-footprint. Een mogelijkheid om het brandstofverbruik te verlagen is rijvaardigheidstrainingen voor de medewerkers, die tijdens het werk gebruik maken van een vrachtwagen, kraan of bedrijfsauto. Door het gedrag van de medewerkers aan te passen is een besparing mogelijk op het brandstofverbruik van 5% bij transport in stedelijk gebied tot 20% bij lange afstand transport. Pagina: 6/15

7 2.5 Toegepaste reductiemogelijkheden Periode voor september 2014 (voor initiële ladderbeoordeling) Op het kantoor: - energiecontracten afgesloten voor groene stroom met een CertiQ groencertificaat soort: Hydro ; - gedeeltelijk automatische verlichting met bewegingssensoren; - beeldschermen dimmen automatisch bij inactiviteit; - computers gaan in stand-by stand bij inactiviteit. Op projectlocaties en onderweg: - brandstof- en energieverbruikende machines uitzetten tijdens pauzes; - efficiënt inplannen van materieel en mankracht, om lege ritten en onnodig brandstofgebruik te voorkomen; - lokaal inhuren van extra capaciteit, mankracht en materieel, om het aantal gereden kilometers te beperken; - actieve maatregelen voor brandstofbesparing, zoals inschakelen ECO-stand op machines; - carpoolen naar projectlocaties; - modern (milieuverantwoord en zuinig) materieel, bijvoorbeeld EURO 5 of het equivalent; - onderzoek naar de meest kostenefficiënte inzet van materieel, bijvoorbeeld groot materieel stilzetten voor werken en kleiner (meer gepaster) materieel huren is goedkoper. Groter materieel kan wel efficiënter werken, maar de kosten van het inhuren van ander materieel weegt niet op tegen het brandstof gebruik van groot materieel; - een tank registratie systeem, waardoor het werkelijke verbruik van materieel inzichtelijk is Periode september 2014 september 2015 (voor 1 e jaarlijkse ladderbeoordeling) Op het kantoor: - werkinstructie elektriciteit besparen op het kantoor intern verspreid onder medewerkers; - LED-verlichting geïnstalleerd in de werkplaats van de vestiging Boven Zijde 7; - binnen en buiten lichtsensoren geplaatst voor daglichtafhankelijke verlichting; - cursussen voor "het nieuwe rijden/draaien" zijn ingepland en gedeeltelijk uitgevoerd. Afgelopen periode hebben 3 medewerkers de cursus "het nieuwe rijden" gevolgd, de overige medewerkers worden komende periode ingepland; - inkoop beleid voor voertuigen en machines is aangepast; - toolbox voor maandelijkse controle bandenspanning is gegeven aan de chauffeurs en machinisten. Daarnaast is deze toolbox naar iedere medewerker g d; - voertuigen worden periodiek uitgelijnd in eigen werkplaats Evaluatie toegepaste reductiemogelijkheden en doelstellingen Zie 2.7 KAM-Jaarverslag 2014_Jaarplan Aanvullende opmerkingen: Hoewel de CO2-emissie van 2014 t.o.v met ca. 6 % is toegenomen, is de reductiedoelstelling om binnen 3 jaar, , de CO2-emissie met 8% te verlagen nog steeds haalbaar. Holding Heezen B.V. heeft het gas- en elektriciteitsverbruik met respectievelijk ca. 22% en 16% verlaagt. In 2014 was alle ingekochte elektriciteit groene stroom met een CertiQ groencertificaat voor de soort Hydro, in tegenstelling tot 2013 waar het merendeel nog grijze stroom was. Hierdoor is de CO2-emissie van elektriciteit gedaald naar 0 ton CO2. Inkoop van groen gas leidt tot een verdere reductie van de totale CO2-emissie. De doelstelling om zonnepanelen te plaatsen en hiermee onafhankelijk(er) en schoner te worden is uitgesteld, de zogenaamde SDE-subsidie is al wel aangevraagd. Holding Heezen realiseert zich dat met het plaatsen van zonnepanelen geen verdere CO2-reductie mogelijk is. De CO2-emissiefactor van zonneenergie is gelijk aan die van de huidige ingekochte groene stroom. Hier is alleen een mogelijk financieel of maatschappelijk verantwoord voordeel te behalen. Het dieselverbruik van Holding Heezen B.V. is daarin tegen met ca. 14% gestegen. Deze stijging is toe te wijzen aan de toegenomen dekking (brandstof verbruikend) materieel (uren materieel x tarief = omzet). Pagina: 7/15

8 Zoals beschreven in 2.7 van het KAM-jaarverslag/jaarplan. Sinds september 2014 hebben 3 medewerkers van Holding Heezen B.V. de cursus "het nieuwe rijden" gevolgd. De komende periode(s) volgen de resterende medewerkers deze cursus, waardoor het brandstof verbruik naar verwachting 10% zal dalen. Ook is geïnvesteerd in zuinig en milieuverantwoord materieel, wat een verdere reductie van de CO2-emissie realiseert. Pagina: 8/15

9 2.6 Beoordeling haalbaarheid van de reductiemogelijkheden Tabel 4: Haalbaarheid reductiemogelijkheid kantoor Maatregelen op kantoor Haalbaar? Prioriteit Uitwerking Vloerverwarming Nee Laag Zonneboilers Nee Laag Zonnepanelen Ja Hoog Uitschakelen lampen en computers Ja Hoog LED-verlichting Ja Middel Aandeel groene/alternatieve energie verhogen Daglichtafhankelijke verlichting Ja Ja Hoog Middel Het aanleggen van vloerverwarming vergt een grote verbouwing die veel kosten met zich meebrengen. Holding Heezen B.V. zal zich alleen bij het bouwen of verbouwen van panden inzetten voor vloerverwarming, hiervoor zal niet apart worden verbouwd. Voor de aanleg van zonneboilers en het daarbij behorende systeem moeten veel kosten gemaakt worden, een kosten baten analyse zal waarschijnlijk een negatief advies geven. Deze maatregel wordt niet doorgezet. Deze maatregel wordt voor het zonnepaneel gedeelte haalbaar geacht. Zonnepanelen leveren in tegenstelling tot windmolens geen overlast voor de omgeving op. Het is voor het personeel van Holding Heezen B.V. een kleine moeite om tijdens de pauze de lampen uit te schakelen en de computers op stand-by te zetten. Een werkinstructie is hier gepast. Investeren in LED-verlichting levert een besparing op voor het elektriciteitsverbruik, een terugverdientijd van 3-5 jaar wordt als realiseerbaar gezien. Holding Heezen B.V. heeft nog geen energiecontracten afgesloten voor biogas of alternatieve brandstoffen. Aanvragen zijn in behandeling. De vestiging aan de Boven Zijde 7 te Eindhoven heeft veel glaswerk, waardoor veel daglicht binnen komt. Hierdoor is het inschakelen van verlichting niet altijd nodig, maar is het zonder verlichting soms te donker. Het combineren van daglicht en daglichtafhankelijke verlichting geeft altijd de juiste lichtsterkte op het kantoor. Energie wordt bespaart door verlichting niet op volle sterkte in te schakelen. Deze investering heeft gemiddelde prioriteit, door de automatische verlichting wordt al energie bespaard. De extra besparing van daglichtafhankelijke verlichting is hierdoor beperkt. Pagina: 9/15

10 Tabel 5: Haalbaarheid reductiemogelijkheden wagenpark Maatregelen voor het wagenpark Haalbaar? Schone en zuinige voertuigen Ja Hoog Brandstof besparende banden Ja Prioriteit Haalbaarheid Hoog Er zijn voldoende voertuigen aanwezig op de markt die voldoen aan de gestelde eis van maximaal een C- label en minimaal EURO 5. Bij het vervangen van versleten banden kunnen ze vervangen worden door brandstof besparende banden. Bandenspanning Ja Hoog Het maandelijks controleren van de bandenspanning kan in het onderhoudsschema worden ingevoerd. Stikstof gevulde banden Ja Middel Zuinigste rijder van de maand Nee Laag Cursus "Het nieuwe rijden" Ja Hoog Brandstof besparende spoilers Bij het plaatsen van nieuwe banden kunnen deze gevuld worden met stikstof in plaats van perslucht, waardoor de banden ook nog langer meegaan. Holding Heezen B.V. monitort de verbruiken van de chauffeurs, maar gelooft niet in het initiatief zuinigste rijder van de maand. Daartegen wil Holding Heezen B.V. de chauffeur met de grootste gerealiseerde brandstofbesparing complimenteren bij toolboxen. Het brandstofverbruik is voor een overgroot deel verantwoordelijk voor de CO2-footprint van Holding Heezen B.V. Elke besparing op het brandstofverbruik heeft een groot effect op de CO2-footprint. Holding Heezen B.V. gaat investeren om het brandstofverbruik te verlagen door verandering van rijgedrag. Nee Laag Er kan een onderzoek worden ingesteld om de kosten tegen over de baten te zetten. Uitlijnen van de vrachtwagens Ja Hoog Deze kan ingevoerd worden in het onderhoudsschema van de vrachtwagens. Carpoolen Ja Laag Deze maatregel is voornamelijk voor het buiten personeel. Zij zouden kunnen carpoolen naar de projecten. Thuis werken Nee Laag Holding Heezen B.V. ziet in deze maatregel geen meerwaarde en wordt dus al niet haalbaar geacht. Percentage lege ritten verminderen Ja Laag Holding Heezen B.V. heeft al beschikking over een fleetmanagement systeem, waardoor efficiënt ritten gepland worden. Pagina: 10/15

11 2.7 Aanpak haalbare doelstellingen Tabel 6: Aanpak haalbare doelstellingen Onderwerp/maatregel Uitschakelen lampen en computers Besparing (±) 3% LED-verlichting 5% Daglicht afhankelijke verlichting Zonnepanelen op dak van kantoor Inkopen groen gas Cursus "Het nieuwe draaien & rijden" Voertuigen zijn minimaal van de categorie EURO 5 of maximaal een C label Brandstof besparende banden (waar mogelijk is) Maandelijkse controle bandenspanning Banden vullen met stikstof i.p.v. perslucht 45-55% 100% (op CO2- emissie 30% (op CO2- emissie) 10-15% - 5% 5% 5% Uitlijnen voertuigen 2-15% Aanpak Meting Datum realisatie Datum follow up Verantwoorde lijk Doelstelling gehaald? Werkinstructie elektriciteit besparen op het kantoor intern verspreiden onder medewerkers Directie Ja Afname van het elektriciteitsverbruik via facturen. Contact opnemen met leverancier LED-verlichting en offerte opvragen Directie Installatie/factuur. Contact opnemen met leverancier verlichting en offerte opvragen. Installatie/factuur. Offertes aanvragen bij zonnepanelenleverancier Installatie/factuur. Contact opnemen met energieleverancier over en groen gas. Factuur groen gas. Contact opnemen met rijvaardigheidsbedrijf. Factuur trainingen en meting van het brandstofverbruik. Inkoopbeleid voertuigen/machines aanpassen. Factuur en meting van het totale brandstofverbruik. Contact opnemen met leverancier brandstof besparende banden. Factuur/montage. Toolbox bandenspanning. Visuele inspectie banden. Contact opnemen met leverancier stikstofinstallatie. Factuur/installatie. Toolbox bandenspanning. Onderhoudsbeleid eigen garage aanpassen. Factuur en meting brandstofverbruik. Ja, voor de werkplaats Directie Ja Directie Uitgesteld. Subsidie aangevraagd Directie/ O ja O nee Directie/ Controller O ja O nee 3 medewerkers tot nu toe Directie Ja Chef werkplaats O ja O nee Chauffeurs Ja Chef werkplaats Chef werkplaats O ja O nee Ja Pagina: 11/15

12 Bijlagen (opgenomen in map "CO2-Prestatieladder" Heezen/Visser): - Organigram Holding Heezen B.V.; Nu in bijlage 1 van dit document - Materiaallijst Heezen en Vissers; In beheer van Holding Heezen B.V. - CO2-footprint_HoldingHeezenBV_2014; Nu in bijlage 2 van dit document - Overzicht verbruik Vissers Aangeleverd door Vissers en in beheer van Holding Heezen B.V. - Onderzoek naar reductiemaatregelen. Verwerkt in Stakeholdersanalyse Nu in bijlage 3 van dit document Pagina: 12/15

13 Bijlage 1: Organogram Holding Heezen B.V. Pagina: 13/15

14 Bijlage 2: CO2-footprint Holding Heezen B.V CO₂-footprint 2014 d.d Item Eenheid Boven Zijde 7 Meidoornlaan 50 Eindhoven Oosterhout Totaal CO2-emissiefactor Ton CO 2 Aardgas Nm³ ,825 Kg CO₂/Nm3 brandstof 57 1,80% Benzine liter ,780 Kg CO₂/liter brandstof 6 0,20% Scope 1 Diesel liter ,135 Kg CO₂/liter brandstof ,55% LPG liter ,860 Kg CO₂/liter brandstof 11 0,35% Propaan liter ,725 Kg CO₂/liter brandstof 9 0,28% Scope 2 Groene stroom "Hydro" kwh ,000 Kg CO₂/kWh 0 0,00% Zakelijk verkeer privévoertuigen km ,220 Kg CO₂/voertuigkm 26 0,81% Totale CO 2-emissie % Aantal medewerkers fte Per medewerker 15,79 0,50% Pagina: 14/15

15 Bijlage 3: Stakeholdersanalyse Holding Heezen B.V. Volgens ISO 26000: Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties is een stakeholder een individu dat of groep die een belang heeft bij besluiten of activiteiten van een organisatie. Een stakeholder ondervindt namelijk een positief of negatief effect van een organisatie. Daarom is het van belang dat Holding Heezen B.V. activiteiten onderneemt om het dialoog tussen stakeholder en organisatie te behouden. In de onderstaande tabel wordt per categorie stakeholder concrete namen genoemd van organisaties die effect ondervinden van de besluiten en activiteiten Holding Heezen B.V.: Categorie Voorbeelden Organisaties Branchegenoten Leveranciers Opdrachtgevers (N)GO's Omwonende en naastgelegen bedrijven - niet concurrenten; - concurrenten. - partijen op projecten voor samenwerking; - onderaannemers; - leveranciers (materiaal, materieel); - energieleveranciers; - banken en verzekeraars. - industriële bedrijven; - bouw-/aannemingsbedrijven; - agrarische bedrijven; - particulieren; - zorginstellingen; - (semi)overheidsinstanties; - projectontwikkelaars; - woningbouwverenigingen. - gemeente(s); - certificatie-instelling(en); - belangenverenigingen natuur, klimaat, energie; - kennisinstituten; - media. - naast projecten en eigen bedrijfspanden N.v.t. - Heijmans - BAM - Bomerik Groep, Van - Ballast Nedam - Dura Vermeer - Grondmij - Huybregts Systeembouw - HVB - KWS Infra - Rasenberg - Stam +Koning - Strukton Milieutechniek - Bouwborg zuid - Liebherr - Volvo - Driessen autogroep - Shell - Stacey - Gas las centrum Eindhoven - Eneco - Nuon - Phillips - DAF - VDL - Heijmans - BAM - Ballast Nedam - Dura Vermeer - Grondmij - KWS Infra - Rasenberg - Stam +Koning - Strukton Milieutechniek - Bouwborg zuid - GGzE - Catharina ziekenhuis Eindhoven - TU/e - Fontys Hogeschool - Eindhoven Airport - Woonbedrijf - Gemeente Eindhoven - TÜV/SGS Intron/Eerland Certificatie - Omroep Brabant - Eindhovensdagblad - Inspectie SZW - Inspectie LT - Provinciale Milieudienst Pagina: 15/15

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Update Augustus 2013 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep te Barendrecht CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep Zuideinde 68 2991 LK Barendrecht 10 januari 2014 CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 1 Inhoudsopgave Verklaring 3 Inleiding

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, directie & CO2-functionaris

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Algra B.V. Auteur(s): De heer K. Algra (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie