ENERGIE OVER NIEUWE KERNCENTRALES, DREIGENDE BLACK-OUTS EN BLINDE LIBERALISERING. Het regeerakkoord onder de loep. Dreigende black-outs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIE OVER NIEUWE KERNCENTRALES, DREIGENDE BLACK-OUTS EN BLINDE LIBERALISERING. Het regeerakkoord onder de loep. Dreigende black-outs"

Transcriptie

1 Het regeerakkoord onder de loep ENERGIE PVDA STUDIEDIENST OVER NIEUWE KERNCENTRALES, DREIGENDE BLACK-OUTS EN BLINDE LIBERALISERING Dreigende black-outs Nooit was het risico op een black-out groter dan vandaag. Nu blijkt dat de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 weleens de hele winter buiten strijd zouden kunnen zijn, en nu ook reactor 4 in Doel na de vermoedelijke sabotage van de stoomturbine zware schade heeft opgelopen, wordt pijnlijk duidelijk hoe belabberd de Belgische energievoorziening eraan toe is. Anno 2014, tien jaar na de liberalisering van de energiemarkt, kunnen we niet eens meer garanderen dat het licht blijft branden. En met deze regering wordt het niet bepaald beter. Het regeerakkoord van Michel-De Wever houdt het bij dezelfde vage beloftes als haar voorganger. De huidige regering neemt kennis van een potentieel problematische situatie met betrekking tot bevoorradingszekerheid op korte termijn. Ze zal, in overleg met de Gewesten, dit probleem terdege aanpakken om de risico s op een stroomtekort te vermijden. De regering zal het winterplan uitvoeren om de bevoorradingszekerheid van gezinnen en bedrijven veilig te stellen op korte termijn. De instrumenten waarover de regering en de netbeheerder beschikt, zoals vraagbeheersing, import en de strategische reserve, zullen worden ingezet. De regering zal ook een initiatief nemen opdat meer noodgroepen kunnen deelnemen aan de markt, inclusief haar eigen noodgroepen. (p. 68) Het wordt bang afwachten deze winter, met de billen dichtgeknepen, en met de laptop binnen handbereik. Kwestie van te weten wanneer in jouw stad of streek de stroom wordt afgeschakeld. En op lange termijn? Niets. In plaats van te investeren in onze eigen stroomvoorziening, kiest de regering voor import uit de buurlanden. Om de interne Europese energiemarkt te voltooien, zal ze erop toezien dat de vervoersnetbeheerders bijdragen tot de ontwikkeling van strategisch en Europees geïnterconnecteerde energienetwerken. (p. 67) Nieuwe hoogspanningslijnen met de buurlanden dus. Maar wat bij een strenge winter? Wat als de vrieskou niet alleen in België, maar ook in onze buurlanden toeslaat? Als ook Frankrijk, Duitsland en Nederland tegen hun limiet aanzitten, zullen bijkomende hoogspanningslijnen België niet uit de brand redden. In een gloednieuw rapport luidt het internationale energiebureau Capgemini de alarmbel. Het stroomtekort is structureel, klinkt het, en als er aan de huidige chaos niet snel een einde komt, zullen we zeer snel af te rekenen krijgen met langdurige stroompannes, niet alleen in België, maar ook in een hele reeks andere landen, waaronder Frankrijk. 1

2 Blinde liberalisering Nobelprijswinnaar Albert Einstein zei ooit: We kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze die voor de problemen heeft gezorgd. Dat is nochtans exact wat de regering doet. Achter de holle retoriek over een energiepact met alle stakeholders, en de zorg voor een zekere, betaalbare en duurzame energiebevoorrading voor ondernemingen en gezinnen schuilt een blind geloof in de Europese liberaliseringslogica. De regering zal werken aan een daadwerkelijke concurrentie zodat er een neerwaartse druk op de prijzen wordt uitgeoefend schrijft energieminister Marghem in haar beleidsverklaring. Echt? Dat sprookje horen we al tien jaar aan één stuk. Het resultaat: sinds de liberalisering werd elektriciteit 40 procent duurder, en gas zelfs 66 procent. De regering zal een stabiel en gunstig investeringsklimaat creëren, begeleid door een reglementair kader dat de marktwerking, transparantie en innovatie bevordert. (p. 67) Als we één conclusie moeten trekken uit dit energiedebacle van de voorbije jaren, dan wel dat de vrije energiemarkt failliet is. Het werkt gewoon niet. De marktprijzen zetten energiebedrijven helemaal niet aan tot nieuwe investeringen, zo blijkt keer op keer. Integendeel. Electrabel en co willen wel de vette brokken de afgeschreven, winstgevende kerncentrales maar halen hun neus op voor dure investeringen in nieuwe centrales die nodig zijn om ook op piekmomenten in onze stroombehoefte te voorzien. Zo kan het niet verder. We moeten het stuur van de samenleving zélf in handen nemen. Er moet dringend werk gemaakt worden van een strategisch stroomplan: een meerjarenplan dat de energiemix voor de komende jaren vastlegt, een stappenplan dat jaar na jaar vastlegt welke centrales er op welke locaties bijgebouwd moeten worden, op weg naar een duurzame energietoekomst. Alleen dan krijgen we weer greep op onze stroom. Als energiebedrijven zich in dat masterplan willen schikken, zoveel te beter. Maar als maximale winst en eigenbelang voorop blijven staan, dan moet de overheid het zelf maar doen. Onze energievoorziening is te belangrijk om in handen te laten van tegenstribbelende aandeelhouders. Daar kan, met een black-out voor de boeg, niemand nog aan twijfelen. In plaats daarvan gaat de regering-michel-de Wever plat op de buik voor Electrabel & co. De energiemultinationals houden onze samenleving in een houdgreep. Electrabel dreigt ermee om volgend jaar, na Ruien, Les Awirs en Herdersbrug ook de strategische gascentrale van Drogenbos stil te leggen. Terwijl we juist investeringen nodig hebben, geen nieuwe sluitingen. EDF Luminus wilde op 31 oktober ook de gascentrale van Seraing dicht. Tenzij de regering met vers geld over de brug kwam en de rendabiliteit van de centrale opkrikte. En zo geschiedde. Via het capaciteitsmechanisme uit het regeerakkoord (p. 69) past de regering voortaan de winsten bij van cruciale elektriciteitscentrales. Is dat niet bijzonder cynisch? Het zijn Electrabel en co die verantwoordelijk zijn voor de energiecrisis, maar het is de consument die de rekening krijgt. In plaats van strategische centrales onder controle van de samenleving te plaatsen, in plaats van Electrabel & co te onderwerpen aan wettelijke dwangmaatregelen, gaat de regering-michel-de Wever energiemultinationals subsidiëren om hun elektriciteitscentrales bij een stroomtekort beschikbaar te houden. Een stroomtekort dat ze zélf veroorzaakt hebben. Het VBO is baas Het klinkt goed, in het regeerakkoord. De regering zal haar verantwoordelijkheid opnemen door een zekere, betaalbare en duurzame energiebevoorrading voor ondernemingen en gezinnen na te streven. (p. 67). Helaas komt de aap al vlug uit de mouw. Vooral de bedrijven moeten gesoigneerd worden. De competitiviteit van de ondernemingen hangt niet enkel af van de loonkost, maar evenzeer van andere kostencomponenten, zoals de energiekost. (p. 7) En daar moet dus iets aan gebeuren. Een energienorm moet het prijzenniveau afstemmen op dat van de buurlanden, lezen we in het regeerakkoord, en lazen we eerder al in het het verkiezingsmemorandum van het VBO. De 2

3 bedoeling van deze energienorm (...) is ervoor te zorgen dat de verschillende componenten van de energiekost niet hoger liggen dan deze in onze buurlanden. (...) Een bijzondere aandacht zal daarbij uitgaan naar de gas- en elektriciteitskosten van de industrie met een energie-intens verbruiksprofiel. (p. 67) Ook het energiepact dat de federale regering aankondigt, is klakkeloze copy-paste uit het VBO-memorandum. Een dergelijk pact, schrijft het VBO, moet een investeringsklimaat scheppen dat zowel gunstig is voor de producenten, de netbeheerders en de leveranciers als voor de bedrijven, en meer bepaald de energie-intensieve bedrijven. Dat is de reden waarom het regeerakoord een Energiepact vooropstelt. Niet omdat we na tien jaar liberalisering op een magere tien procent groene stroom blijven steken. Niet omdat de energiearmoede groter is dan ooit gezinnen in ons land kampen met energie-armoede en niet omdat de energieongelijkheid blijft toenemen gezinnen betalen 3 tot 4 keer meer voor elektriciteit dan multinationals maar omdat een studie in opdracht van het VBO tot de vaststelling komt dat, in 2014, de Belgische industriële verbruikers gemiddeld 9 tot 47% meer betalen dan die in de buurlanden. Dáárom moet dat Energiepact er komen. Keuze voor kernenergie Aan holle frases geen gebrek in het regeerakkoord. Om de energiebevoorrading op lange termijn te verzekeren, kiest de regering voor een transitie naar een duurzaam energiesysteem. (...) Er wordt daarbij volop ingezet op onderzoek en ontwikkeling naar een verbreding van de energiemix. Dit zal met een deel van de nucleaire rente worden gefinancierd. (p. 68) Daar komt natuurlijk niks van in huis. Want waar het echt om gaat, staat vier alinea s verder. In plaats van snel en daadkrachtig te investeren in nieuwe bijkomende duurzame energie en gascentrales, wil de regering dit jaar nog beslissen om Doel 1 en 2 tot maximaal 2025 open te houden! De regering zal zo snel als noodzakelijk maar uiterlijk tegen 31 december 2014 over deze tienjarige verlenging (met de daaraan gekoppelde voorwaarden, met name over veiligheid, beveiliging enzovoort) beslissen en dit: rekening houdend met het mogelijk stilliggen van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2; rekening houdend met de bijkomende geplande interconnectiecapaciteit; rekening houdend met de mogelijkheid om buitenlandse capaciteit te integreren in het Belgische net; rekening houdend met de evolutie van de Belgische productiecapaciteit. (p. 68) Bovendien opent de rechtse regering-michel-de Wever de deur voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Gelet op de huidige zwakte met betrekking tot onze productiecapaciteit en de wil van de regering om een neerwaartse druk op de energieprijzen en CO2-uitstoot uit te oefenen, zal de regering, inzonderheid bij de uitwerking van de energievisie en het energiepact, objectief en transparant opnieuw alle opties onderzoeken om de bevoorradingszekerheid op korte en middellange termijn te garanderen. (p. 68) En voor wie dat niet duidelijk is, herhaalt de regering het nog een keer: In het kader van de energievisie zal elke energiebron overwogen kunnen worden, zonder taboes, afhankelijk van haar merites op het vlak van zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid waarbij veiligheid voorop staat. (p. 71) Deze twee citaten uit het regeerakkoord laten aan duidelijkheid niets te wensen over, en het feit dat de regering het moratorium op productievergunningen opheft, al evenmin. De regering plooit voor de nucleaire lobby. Het lijkt wel of niet Michel en De Wever, maar wel het Nucleair Forum bij deze passages de pen vasthielden. Kernenergie is veilig. Kernenergie is betaalbaar. Kernenergie is duurzaam want stoot geen CO2 uit. Pure waanzin. Terwijl in heel Europa de kerncentrales versneld worden uitgefaseerd, overweegt België er een nieuwe te bouwen. Momenteel staan in Europa maar twee nieuwe kerncentrales in de steigers: ééntje in Finland, en één in Frankrijk. De bouw van de centrale in Finland begon in 2005 en zou volgens de oorspronkelijke planning vier jaar duren en een investering vergen van 2,5 miljard euro. Maar de bouw is nog altijd niet af, en de kosten lopen al op tot 6,6 miljard euro. In Frankrijk werd in 2006 met de bouw begonnen. De centrale zal ten vroegste in 2016 af zijn. Kostprijs: 8,5 miljard euro, dat is bijna drie keer zo duur als oorspronkelijk verwacht. Niet echt een voorbeeld om na te volgen dus. 3

4 Bovendien klopt ook het sprookje niet dat een kerncentrale goed is voor het klimaat omdat er geen CO2-uitstoot is bij de productie. Bij de bouw van de centrale, en bij de winning en transport van uranium komt wél CO2 vrij. Véél meer dan bij echte groene energie zoals windmolens en zonnepanelen. En dan zwijgen we nog over de onverantwoorde veiligheidsrisico s van kernenergie en de opslag van nucleair afval, waarvoor nog altijd geen afdoende oplossing gevonden is. Dat begin oktober een schip met nucleair afval op weg naar Antwerpen op drift raakte voor de kust van Schotland bewijst welke enorme risico s voor mens en milieu nucleaire energie met zich meebrengt. Minder belastingen voor Electrabel En er is nog goed nieuws voor Electrabel. De nucleaire rente wordt herberekend, staat in het regeerakkoord. En herberekenen betekent in mensentaal verlagen. In de wandelgangen wordt gesproken over een schimmige deal tussen de regering en Electrabel waarbij de kerncentrales langer openblijven en Electrabel fiscale stabiliteit wordt beloofd. Lees: een lage vennootschapsbelasting en een verlaging van de taks op de nucleaire woekerwinsten. Goed nieuws voor Electrabel, dat al jaren afwil van de nucleaire taks, en nu bij de nieuwe regering een luisterend oor vindt. Zelfs rekening houdend met het uitvallen van Doel 3,4 en Tihange 2, kunnen de nucleaire winsten, bij de huidige marktprijzen, geraamd worden op 830 miljoen euro voor Voor 2015, ervan uitgaande dat de scheurtjesreactoren groen licht krijgen vanaf april, zoals Electrabel vooropstelt, en als de regering haar plannen doorzet om Doel 1 en 2 langer open te houden, loopt de nucleaire rente op tot boven het miljard euro. Op een moment dat Electrabel & co al jarenlang weigeren te investeren in broodnodige elektriciteitscentrales en niet eens meer kunnen garanderen dat het licht blijft branden deze winter, op een moment dat Electrabel een verdubbeling van de energieprijzen niet uitsluit, precies op dát moment beslist de regering om Electrabel méér winst te laten maken. Terwijl juist het omgekeerde moet gebeuren. Ten eerste: respecteer de kalender van de kernuitstap. Ten tweede: zolang de kerncentrales open blijven moeten we de woekerwinsten integraal afromen om ze te investeren in de duurzame energieproductie die we zo hard nodig hebben. Nul groene ambitie Terwijl klimaatwetenschappers het ene alarmerende rapport na het andere publiceren over de klimaatcrisis het is vijf ná twaalf wil België geen doelstellingen meer voor groene energie. De regering zal de Europese Unie voorstellen om nog maar één bindende klimaatdoelstelling per lidstaat op te leggen, lezen we in het regeerakkoord. En raad eens, België wil zich focussen op het vermijden van CO2-uitstoot. De regering zal daarbij voorstellen om slechts één enkele EU-doelstelling per lidstaat op te leggen: namelijk deze voor de uitstoot van broeikasgassen. De doelstellingen voor hernieuwbare energie en de energie-efficiëntie moeten als middelen worden beschouwd. (p. 72) Vertaald in mensentaal wil dat zeggen: de regering kiest voor kernenergie die geen CO2 uitstoot in plaats van te investeren in échte duurzame energieproductie. Van ambitieuze investeringen in groene stroom is in het regeerakkoord geen sprake. In het Cactusplan pleit de PVDA voor een ecologisch innovatiefonds om het onderzoek in onder meer duurzame energie te boosten, op kosten van de nucleaire woekerwinsten van Electrabel & co, die nog altijd maar voor een fractie worden afgeroomd. De PVDA wil ook de oprichting van openbare energiebedrijven die zelf investeren in groene energie. Maar buiten veel lippendienst en holle woorden staat er in het regeerakkoord niets concreets over groene investeringen. Integendeel, voor offshore windenergie bijvoorbeeld, een sector met toekomst, staat er letterlijk dat het geen euro mag kosten: De regering zal er binnen een budgettair neutraal kader toe bijdragen dat op het gebied van onderzoek en ontwikkeling ons land een pioniersrol blijft vervullen inzake offshore energie. (p. 69) 4

5 Zorgwekkend is ook dat de regering er geen geheim van maakt te willen investeren in het Myrrha-project, een proefreactor die tientallen miljoenen euro belastinggeld opslokt en de weg moet plaveien voor de kernreactoren van de vierde generatie. Ook hier krijgt de nucleaire lobby haar zin, terwijl de groene energiesector dichtgeknepen wordt. Myrrha is het paradepaardje van de nucleaire sector, een belangrijke schakel in de onderzoeksprogramma s van het Europese atoomagentschap Euratom, en stevig ingebed in het Strategic Energy Technology Plan van de Europese Commissie. Géén klimaatbeleid Het luik klimaatbeleid neemt nipt één pagina in, in het regeerakkoord dat 147 pagina s telt. Dat is hallucinant weinig. Geen letter over de uitbouw van klimaatvriendelijk openbaar vervoer, geen visie over revolutionair fietsvervoer. Geen masterplan isolatie. Geen actieplan schone lucht. Geen ecologisch innovatiefonds. Geen drastisch investeringsplan voor groene energie. Geen derdebetalersysteem voor energierenovatie zodat huizenblok na huizenblok de energieverspilling kan worden aangepakt. Klimaatvriendelijke mobiliteit wordt afgehandeld in twee nietszeggende paragrafen. Een flankerend beleid op het gebied van ( ) fietsen (een wát?) en de regering zal samen met de gewesten werk maken van een shift naar andere vervoersmodi. In dat opzicht kan onder meer een herwaardering van de binnenvaart een positief gegeven zijn... (p. 72). That s it. Klimaatbeleid? Daar komt dus niets van. De regering-michel-de Wever kan zo de geschiedenisboeken in als de regering die de klimaatcrisis aan zich voorbij liet gaan. Hoewel openbaar vervoer in het regeerakkoord wordt omschreven als een deel van de oplossing van het mobiliteitsprobleem, knipt de regering-michel-de Wever wel elk jaar 663 miljoen euro in de uitgaven voor de publieke spoordienst. Iedereen weet wat het gevolg gaat zijn: men zal verschillende spoorverbindingen moeten schrappen, de veiligheid komt in het gedrang en er komen tariefverhogingen. Wellicht zullen ook jobs bij de spoorwegen verdwijnen. Tegelijkertijd blijft de regering wel royaal subsidies uitdelen voor bedrijfswagens. Hoe absurd is dat, in tijden van galopperende klimaatopwarming? Als wij een omslag willen realiseren in vervoersmodi, dan is het openbaar vervoer de sleutel. Een sleutel om in te investeren, een sleutel ook voor een ecologische omslag. De consument is de klos In Europa delen zeven grote energiemultinationals de lakens uit (GDF Suez, EDF, Vattenfall...). Samen hebben ze de helft van de héle Europese energiemarkt in handen. Ze houden de prijzen hoog en gijzelen de consument. In plaats van die monopolies te kraken kiest de rechtse regering kant voor die multinationals. Het vangnetmechanisme, dat de consument minimaal beschermt tegen bruuske prijsstijgingen wordt uiterlijk op 31 december 2017 beëindigd. (p. 70) Vroeger moesten leveranciers prijsstijgingen op voorhand voorleggen aan de energiewaakhond CREG. Als de CREG oordeelde dat de prijsstijging economisch niet verantwoord was, dan ging de verhoging niet door. Energieleveranciers konden wél nog de prijs verhogen door ze te koppelen aan stijgende marktprijzen. Maar het vangnetmechanisme verhinderde wel dat structurele prijsverhogingen werden doorgevoerd, zoals in 2008, toen Electrabel haar gasprijs plots met 30 procent verhoogde. Dat wordt vanaf 1 januari 2018 dus opnieuw mogelijk. Electrabel & co krijgen, in naam van de vrije marktwerking opnieuw alle ruimte om hun prijzen en dus hun winstmarge te verhogen. Ook het consumentenakkoord, waarbij energieleveranciers zich verbinden tot een betere bescherming van de consument, wordt ten laatste in 2016 geëvalueerd. (p. 70) Hoe mager die beschermingsmaatregelen ook zijn, de kans is groot dat ze opnieuw verdwijnen. Energieleveranciers krijgen ook de mogelijkheid om koppelverkoop te organiseren. 5

6 Zonder de mobiliteit van de consumenten te beperken, zal de regering de mogelijkheid onderzoeken om de reglementering van koppelverkoop in energiediensten te versoepelen teneinde de leveranciers toe te laten om als derdepartij-investeerders tussen te komen. (p. 70) Dat opent de deur voor misbruik. In het buitenland zijn er bijvoorbeeld energiebedrijven die de consument ook allerlei onnodige verzekeringen aansmeren. Het zet de deur wagenwijd open voor consumentenbedrog en misleidende reclamepraktijken, waardoor méér mensen met energieschulden en betalingsproblemen geconfronteerd zullen worden. Bijzonder cynisch is dat mensen die hun energiefactuur niet meer kunnen betalen bijvoorbeeld door dat soort misleidende verkoopspraktijken voortaan in een nieuwe superdatabank voor wanbetalers terechtkomen. Dat is niet alleen een aanslag op de privacy, het maakt het energieleveranciers ook veel gemakkelijker om gezinnen met betalingsproblemen te weigeren. Wanbetalers op die zwarte lijst kunnen dan alleen nog terecht bij de veel duurdere distributienetbeheerders en komen zo van de regen in de drup terecht. Nieuwe prijsstijgingen In het regeerakkoord wordt met geen woord gerept over de 6% btw op elektriciteit. En dat is problematisch, want de btw-verlaging die door de regering-di Rupo werd beslist, na jaren protest en actie, is een tijdelijke maatregel die in 2015 geëvalueerd wordt. De kans is dus bijzonder groot dat de nieuwe rechtse regering de btw-verlaging niet wil verlengen. Tenzij er natuurlijk opnieuw actie gevoerd wordt. Als de btw op elektriciteit opnieuw verhoogt van 6% naar 21% betaalt een gemiddeld gezin in één klap 145 euro meer op de energiefactuur. Dat komt bovenop de andere prijsstijgingen die in de pijplijn zitten. Door de jarenlange oversubsidiëring van grootschalige zonnepanelenplantages van multinationals zullen de distributienettarieven op 1 januari 2015 wellicht met 179 euro per gezin stijgen. Een stijging van meer dan 30 procent. Bovendien heeft de Vlaamse regering ook de gratis elektriciteit afgeschaft, waardoor een gemiddeld gezin nog eens 100 euro extra moet uitgeven. Als we deze regeringen hun zin laten doen, stijgt de stroomfactuur de komende jaren met méér dan de helft. Het alternatief van de PVDA: HET CACTUSPLAN De PVDA verzet zich tegen de zienswijze van de regering-michel-de Wever. Daarom stelde ze haar eigen alternatieve plan op: het Cactusplan, prikkels voor sociale, ecologische en democratische vernieuwing. Meer info op 6 Voor meer informatie: : of 02/

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

14. HET IS ONZE ENERGIE

14. HET IS ONZE ENERGIE 14. HET IS ONZE ENERGIE Uit de verkiezingsenquête van de PVDA Vraag Hoe energie betaalbaar maken? Antwoord van 35% van de respondenten: Eenvoudige en verlaagde tarieven voor gas en elektriciteit zoals

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

Als het klimaat een bank was. dan was het al gered

Als het klimaat een bank was. dan was het al gered Als het klimaat een bank was dan was het al gered 23 klimaat #GoLeft3: Een sociale visie op klimaat Uit de verkiezingsenquête van de PVDA 12% van de ondervraagden kruist milieu aan voor de top 3 van de

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 We kozen ervoor om één programma te maken voor alle beleidsniveaus: Europees, federaal, Vlaams en Brussels. Achter elk voorstel

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

INHOUD. PVDA+ Gent Halvemaanstraat 7a 9040 Sint-Amandsberg (Gent) gent@pvdaplus.be Tel. 09 329 87 06

INHOUD. PVDA+ Gent Halvemaanstraat 7a 9040 Sint-Amandsberg (Gent) gent@pvdaplus.be Tel. 09 329 87 06 1 INHOUD 1. Inleiding: Gent op mensenmaat... 3 2. Programmapunten... 7 1. Recht op energie... 7 2. Recht op wonen... 13 3. Recht op een job... 19 4. Recht op een veilige stad... 22 5. Recht op mobiliteit...

Nadere informatie

betreffende een Vlaams en nationaal energiepact

betreffende een Vlaams en nationaal energiepact stuk ingediend op 106 (2014-2015) Nr. 1 25 september 2014 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Johan Danen en Hermes Sanctorum-Vandevoorde betreffende een Vlaams en nationaal energiepact verzendcode:

Nadere informatie

We moeten weer vooruit. Goedgekeurd verkiezingsprogramma

We moeten weer vooruit. Goedgekeurd verkiezingsprogramma We moeten weer vooruit Goedgekeurd verkiezingsprogramma 9 mei 2010 We moeten weer vooruit Hans Bonte Brussel-Halle-Vilvoorde renaat landuyt West-Vlaanderen ingrid lieten Limburg johan vande lanotte Senaat

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500. Ingrid Pouw (Essent) in serie Fresh Energy

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500. Ingrid Pouw (Essent) in serie Fresh Energy ENERGIE Actueel Dinsdag 27 november 2012, jaargang 15, nummer 14 Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten dinsdag 3 maart 2015 - jaargang 18 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 zie ook www.energieactueel.nl Plaatsing hart offshore windpark Medio februari is het transformatorstation

Nadere informatie

Gas blijft belangrijk de komende decennia

Gas blijft belangrijk de komende decennia dinsdag 4 maart 2014 - jaargang 17 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Schoonmaakrobot Een schoonmaakrobot voor windmolens van meer dan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

[Achtergrond] Het energielandschap

[Achtergrond] Het energielandschap [Achtergrond] Het energielandschap Bijna acht jaar na de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt in Vlaanderen (1 juli 2003) kan er bezwaarlijk van een vrije marktwerking gesproken worden. Van de

Nadere informatie

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle.

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle. dinsdag 2 juli 2013 - jaargang 16 nummer 6 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl De klant staat bij ons altijd centraal Duurzame educatie In Etten-Leur

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Lokale economie profiteert van windenergie

Lokale economie profiteert van windenergie dinsdag 29 januari 2013 - jaargang 16 nummer 1 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar. Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Nederland ontbeert nieuwsgierigheid en gevoel van urgentie Dick

Nadere informatie

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top dinsdag 11 november 2014 - jaargang 17 nummer 9 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame warmte Terwijl in Zuid-Holland de warmteprojecten zich

Nadere informatie

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Energie Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa Europa moet energie anders gaan produceren, transporteren en verbruiken. INHOUD Waarom een Europees energiebeleid?

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

10 jaar liberalisering Wat heeft het ons gebracht?

10 jaar liberalisering Wat heeft het ons gebracht? Kwartaalmagazine over energiebeleid nr 13 september 2008 www.lumen-magazine.nl markt maatschappij meningen Øystein Løseth, ceo van Nuon Een strategische partner kan ons helpen met het ontwikkelen van het

Nadere informatie

Participeren in de energievoorziening van de toekomst

Participeren in de energievoorziening van de toekomst 1 Participeren in de energievoorziening van de toekomst Een visie op de rol van inwoners en gemeenschappen bij de opwekking van duurzame energie 20 juni 2014 Agnes Mulder woordvoerder energie en duurzaamheid

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie