Veranderingen in de ISO-normen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veranderingen in de ISO-normen"

Transcriptie

1 1 Veranderingen in de ISO-normen Een kwaliteitsmanagementsysteem is geen statisch geheel. Eenmaal ingevoerd zal voortdurend getoetst moeten worden of het (nog) functioneert zoals bedoeld. Daarvoor dient onder andere de interne audit. Maar ook de norm zelf ontwikkelt zich verder. In 2000 zijn de volgende veranderingen in de normen doorgevoerd. ISO 9001 en 9002 en 9003 worden samengevoegd tot de nieuwe norm ISO 9001:2000. Eind 2000 is die nieuwe norm geïntroduceerd, maar de oude norm is dan nog drie jaar geldig. In afbeelding 1.1. wordt een en ander schematisch weergegeven. De Nederlandse vertaling van de norm wordt begin 2001 verwacht. Tot die tijd zijn concepten in omloop. Tot het moment van verschijnen kunnen al voorbereidingen voor certificering volgens de nieuwe norm genomen worden. De veranderingen betreffen het volgende: klanttevredenheid wordt de maatstaf; meer procesgericht en minder eng op kwaliteitsverbetering van het product gericht; continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem; de menselijke factor krijgt specifieke aandacht; het door de directie geformuleerde kwaliteitsbeleid moet naar relevante niveaus en functies vertaald worden. 11

2 WERKEN MET ISO 9001:2000 Termen als toeleverancier en leverancier zijn gewijzigd. Dit wordt in afbeelding 1.2. weergegeven. De oude ISO 9000-familie 4 richtlijnen voor keuze en toepassing: ISO 9000-serie 3 normen: ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003 Termen en definities: ISO richtlijnen voor kwaliteitsmanagement: ISO ondersteunende instrumenten: ISO serie 4 normen: De nieuwe ISO 9000-familie ISO 9000: definities ISO 9001: eisen ISO 9004: aanbevelingen voor prestatieverbetering ISO 10011: - de audit Daarnaast technische rapporten en brochures Afb. 1.1 De oude en de nieuwe ISO 9000-familie 12

3 VERANDERINGEN IN DE ISO-NORMEN Zoals het was: Toeleverancier Leverancier Klant Zoals het wordt: Leverancier Organisatie Klant Afb. 1.2 Dit betekent onder andere dat: voortaan wordt gesproken van een kwaliteitsmanagementsysteem; de norm ISO 9004:2000 is gericht op prestatieverbetering van de organisatie; het is geen echte norm maar een richtlijn; meer nadruk wordt gelegd op kwaliteitsplannen. Het topmanagement dient zeker te stellen dat de middelen om de kwaliteitsdoelen te bereiken worden bepaald en gepland in de vorm van een kwaliteitsplanning; de klantgerichtheid wordt in de nieuwe norm veel sterker benadrukt. Dit is een directieverantwoordelijkheid. Klantenbehoeften en -verwachtingen dienen vertaald te worden naar klanteneisen en vervolgens naar producteisen, om uiteindelijk klanttevredenheid te bereiken. Die dient ook gemeten en gecommuniceerd te worden met de klant (productinformatie, wijzigingen in contracten, reacties van klanten); de twintig paragrafen in de oude norm zijn teruggebracht naar vijf hoofdstukken, te weten: 13

4 WERKEN MET ISO 9001:2000 eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem (4); directieverantwoordelijkheden (5); management van de middelen (6); productrealisatie (7); meting, analyse en verbetering (8). In bijlage G is een overzicht opgenomen van de relaties tussen oude en nieuwe normparagrafen en omgekeerd. 14

5 2 Het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: Inleiding Het kwaliteitsmanagementsysteem is veranderd door de inwerkingtreding eind 2000 van de nieuwe ISO 9001:2000 norm. De oude normen (ISO 9001, 9002 en 9003) zijn daarmee komen te vervallen. Gedurende ongeveer drie jaar mogen bedrijven die volgens deze oude normen gecertificeerd zijn dan nog het accreditatiemerk blijven gebruiken. In hoofdstuk 1 werden de belangrijkste veranderingen al weergegeven. Hierna worden de hoofdstukken uit ISO 9001:2000 in chronologische volgorde beschreven. Deze dienen vervolgens als basis voor het schrijven van de kwaliteitsdocumenten, waarvan de belangrijkste hier besproken worden. In de tekst staan de betreffende paragrafen uit de norm waar die tekst betrekking op heeft tussen haakjes aangegeven. Uiteraard spelen in het systeem niet alleen de activiteiten binnen het bedrijf een rol, maar doet de omgeving ook mee. Bijvoorbeeld via overheden, productschap, leveranciers, samenleving en uiteraard niet in de laatste plaats de klant. Aan bod komen achtereenvolgens*: Onderwerp en toepassingsgebied (1) Termen en definities (3) Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem (4) Directieverantwoordelijkheden (5) 15

6 WERKEN MET ISO 9001:2000 Management van de middelen (6) Productrealisatie (7) Meting analyse en verbetering (8) *De betreffende paragrafen uit de norm waarop de tekst betrekking heeft, wordt tussen haakjes aangegeven. In bijlage B zijn de verplichte acties uit de norm gegroepeerd weergegeven De paragrafen nader bekeken Onderwerp en toepassingsgebied (1) De norm is zo opgesteld dat hij van toepassing is op alle organisaties, ongeacht de grootte en het type onderneming. Aantoonbare klanttevredenheid en continue kwaliteitsverbetering zijn essentiële onderwerpen in de nieuwe norm. Door effectieve toepassing van het systeem en uitvoering van processen, gericht op continue verbetering en het voorkomen van non-conformiteit, wordt voor (aantoonbare) klanttevredenheid gezorgd. De klant heeft nadrukkelijk een zeer belangrijke plaats in de norm gekregen. Hierop wordt in hoofdstuk 8 nog expliciet teruggekomen. Toelaatbare uitsluitingen (1.2) De reikwijdte van het kwaliteitsmanagementsysteem mag in sommige gevallen beperkt worden. Dat kan wanneer bepaalde eisen uit de norm niet van toepassing zijn vanwege: de aard van het aan te bieden product; eisen van de klant; eisen van wetgevende instanties. Deze beperkingen mogen uitsluitend betrekking hebben op paragraaf 7 Productrealisatie. De verantwoordelijkheid voor het zorgen voor klanttevredenheid blijft bestaan. Een en ander wordt vermeld in het kwali- 16

7 HET KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM ISO 9001:2000 teitshandboek, in het kader van de verplichting om de reikwijdte van het kwaliteitsmanagementsysteem te beschrijven. Uitsluitingen worden, uiteraard na erkenning, op het certificaat vermeld. Een voorbeeld van een uitsluiting is wanneer de organisatie zelf geen nieuwe producten ontwerpt en/of ontwikkelt. Termen en definities (3) Er worden vier categorieën van producten onderscheiden (3.1), te weten: hardware; software; diensten; bewerkte materialen. In die gevallen dat er sprake is van combinaties is het dominante element bepalend. Van de meest gangbare begrippen die in dit boek gebruikt worden is in bijlage H een overzicht opgenomen. Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem (4) Algemene eisen (4.1) De organisatie moet, overeenkomstig de eisen van de norm ISO 9001:2000, een kwaliteitsmanagementsysteem opstellen, documenteren, invoeren, onderhouden en voortdurend verbeteren. Dit houdt het volgende in. De processen die nodig zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem worden benoemd en beschreven. De processen die zich afspelen kunnen aan de hand van een model in beeld gebracht worden. In bijlage C is hiervan een in de literatuur vaak gebruikt model weergegeven. Zo nodig worden deelprocessen geformuleerd. Vervolgens moeten de volgorde en de interacties tussen die processen worden vastgesteld; hierdoor ontstaat een overzicht voor procedures met hun onderlinge samenhang. In hoofdstuk 3 worden voorbeelden van processen genoemd. Tevens komen daar de documenten uit een kwaliteitsmana- 17

8 WERKEN MET ISO 9001:2000 gementsysteem en hun onderlinge samenhang aan de orde. Criteria en methoden om een effectieve uitvoering en bewaking van die processen te waarborgen worden vastgesteld. De hiervoor benodigde informatie moet beschikbaar zijn. Die (gedocumenteerde) processen meten, bewaken, analyseren en de nodige maatregelen treffen zodat de geplande resultaten gehaald worden en er continu verbeteringen doorgevoerd worden. Al deze elementen uit het kwaliteitsmanagementsysteem komen in het kwaliteitshandboek aan de orde. Algemene eisen voor documentatie (4.2) Nodig zijn gedocumenteerde procedures. Die worden vermeld in het kwaliteitshandboek. Gedocumenteerd moet worden gelezen als: opgezet, gedocumenteerd, ingevoerd en onderhouden. Volgens de norm zijn er een zestal procedures verplicht, te weten: beheer en distributie van het kwaliteitshandboek en de daarvan afgeleide kwaliteitsdocumenten; interne audit; beheer van kwaliteitsregistraties; corrigerende maatregelen; preventieve maatregelen; beheersing van non-conformiteit. Daarnaast zijn er kwaliteitsdocumenten die door de organisatie zelf vereist worden om de uitvoering en beheersing van die processen te waarborgen. De omvang en complexiteit van de organisatie zijn bepalend voor de reikwijdte van deze documenten (zie het kwaliteitshandboek). Alle activiteiten in verband met kwaliteit worden gepland, gecontroleerd en geregistreerd, evenals alles wat mensen nodig hebben om het kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren en te handhaven. De gestelde (kwaliteits)doelen en alles wat nodig is om 18

9 HET KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM ISO 9001:2000 die doelen te bereiken, worden geformuleerd en op papier gezet. Kwaliteitshandboek (4.2.2) De volgende aspecten dienen in het kwaliteitshandboek opgenomen te zijn: a. de reikwijdte van het kwaliteitsmanagementsysteem; b. (verwijzing naar) gedocumenteerde procedures (procedures krijgen een unieke code); c. een beschrijving van de opeenvolging van en de interactie tussen de processen in het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast kunnen allerlei zaken opgenomen worden die de organisatie van belang vindt. Welke onderwerpen dat betreft, hangt mede af van het bedoeld gebruik ervan. Het kwaliteitshandboek dient goed te worden beheerst (zie 4.2.3). In hoofdstuk 3 komt het kwaliteitshandboek nader aan de orde. Beheersing van documenten (4.2.3) Documenten moeten worden beheerd en beheerst. Er dient een gedocumenteerde procedure te worden opgesteld om: documenten op hun geschiktheid te beoordelen voordat ze worden uitgegeven; documenten te herzien en opnieuw goed te keuren; de actuele revisiestatus van documenten aan te duiden; ervoor te zorgen dat de relevante van toepassing zijnde versies van documenten beschikbaar zijn op de werkplekken; ervoor te zorgen dat de documenten leesbaar, identificeerbaar en opvraagbaar (en dus traceerbaar) zijn; ervoor te zorgen dat uit externe bron afkomstige documenten als zodanig worden herkend en dat de distributie ervan wordt beheerst; onbedoeld gebruik van verouderde documenten wordt voorkomen en deze, wanneer ze voor welk doel dan ook worden bewaard, duidelijk als zodanig zijn te herkennen. 19

10 WERKEN MET ISO 9001:2000 Zorg voor een lijst van kwaliteitsdocumenten (zie bijlage E), met daarin ook aangegeven waar de documenten te vinden zijn en welke relatie ze hebben met de hoofdstukken uit de norm. Personen die bevoegd zijn om zich met revisie bezig te houden, moeten expliciet genoemd worden. Een en ander mag ook digitaal vastgelegd worden. Elementen die bij digitale vastlegging van gegevens van belang zijn: de gebruiker; het gebruikte applicatieprogramma en de applicatiebeheerder; het netwerkbesturingsprogramma; het databasemanagementsysteem; toegangsbeheersing van de software; het operating systeem; de in gebruik zijnde hardware. Vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn: Op welke server draait deze applicatie? Welk netwerk is op deze server aangesloten? Welk ICT-personeel ondersteunt dit netwerk? Hoe zijn de activiteiten ven het ICT-personeel verankerd in het kwaliteitsmanagementsysteem? Hoe is het maken van back-ups geregeld? Beheersing van kwaliteitsregistraties (4.2.4) In plaats van te beschrijven waar de registraties aan moeten voldoen, wordt in de nieuwe norm de eis gesteld dat de registraties worden beheerst. Een gedocumenteerde procedure dient te worden vastgesteld voor de identificatie, opslag, opvragen, bescherming, bewaartijd en vernietiging van kwaliteitsregistraties. Kwaliteitsregistraties kunnen een verschillende vorm hebben, zoals: tekeningen, foto s, scholingsoverzichten en plannen, inspecties, ontvangstbewijzen, procedures, kwaliteitshandboek, instructies, taken, manuals, inkooporders, afleverbonnen, kalibratiegegevens, verkooporders, orderbevestigingen, planningen, digitaal opgeslagen gegevens, enz. 20

11 HET KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM ISO 9001:2000 Verantwoordelijkheid van de directie (5) Achtereenvolgens komen aan de orde: betrokkenheid van de directie; klantgerichtheid; kwaliteitsbeleid; planning; beheer; beoordeling door de directie. Betrokkenheid door de directie (5.1) Voorwaarde voor het slagen van de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem is dat het gedragen wordt door de directie. In hoofdstuk 11 wordt hier nader op ingegaan. De betrokkenheid van de directie bij de ontwikkeling en verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem moet worden aangetoond. Dit kan door onder andere verslagen van vergaderingen, kwaliteitsdocumenten, publicaties en door de aanwezigheid van breed gedragen kennis over het kwaliteitsmanagementsysteem binnen de organisatie. In ieder geval wordt aandacht besteed aan: het belang om te voldoen aan de eisen van de klant en aan wettelijke eisen; het vaststellen en uitdragen van het kwaliteitsbeleid en het formuleren van kwaliteitsdoelstellingen; de regelmatige uitvoering van directiebeoordelingen (reviews). de beschikbaarheid van de nodige hulpbronnen. Een en ander vindt zijn weerslag in het kwaliteitshandboek. Klantgerichtheid (5.2) Dit onderdeel is nieuw in de norm. Menig bedrijf zal worstelen met de vraag hoe dit aangepakt moet worden. In hoofdstuk 8 wordt hierop inhoudelijk ingegaan. Hier worden de eisen die de norm stelt nader toegelicht. De directie moet zorgen dat wordt bepaald wat de behoeften en verwachtingen zijn van de klant, dat deze worden omgezet in producteisen en dat vervolgens aan die eisen wordt voldaan 21

12 WERKEN MET ISO 9001:2000 met het doel voor klanttevredenheid te zorgen. Vragen die zich hierbij aandienen zijn: Wie zijn mijn in- en externe klanten en wat zijn hun behoeften? Hoe meet ik de eisen van de klant? Hoe vertaal ik die in producteisen? Hoe klantgericht stellen wij ons op? Hoe tevreden is de klant? Hierbij dient uiteraard ook rekening te worden gehouden met wettelijke voorschriften en bepalingen. Klanttevredenheid moet worden gedocumenteerd. Kwaliteitsbeleid (5.3) Het kwaliteitsbeleid is een officieel kwaliteitsdocument dat onderhouden en beheerst moet worden. De directie moet ervoor zorgen dat het kwaliteitsbeleid: a. is afgestemd op het doel van de organisatie; b. een verplichting bevat dat er voldaan moet worden aan de gestelde kwaliteitseisen (afgeleid van de klanteneisen) en dat er aan continue kwaliteitsverbetering wordt gewerkt; c. een kader biedt voor het opstellen en beoordelen van meetbare kwaliteitsdoelen (5.4.1); d. bekend wordt gemaakt aan en begrepen wordt in alle relevante lagen van de organisatie. Dit betekent dat er, afhankelijk van de doelgroep, vertaalslagen gemaakt moeten worden. Het taalgebruik dient zo te zijn dat het voor de betrokkenen begrijpelijk is; e. wordt beoordeeld op blijvende geschiktheid; hiertoe zullen criteria geformuleerd dienen te worden; zo nodig dient het kwaliteitsbeleid bijgesteld te worden; f. wordt beheerd en beheerst (zie bijlage H voor een definitie hiervan). Het geformuleerde kwaliteitsbeleid wordt opgenomen in het kwaliteitshandboek. 22

13 HET KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM ISO 9001:2000 Planning (5.4) Kwaliteitsdoelstellingen (5.4.1) De directie dient ervoor te zorgen dat meetbare kwaliteitsdoelen worden vastgesteld, afgestemd op de relevante functies en niveaus binnen de organisatie. De geformuleerde doelen dienen te sporen met het kwaliteitsbeleid en dus ook met de eis van continue kwaliteitsverbetering. Ze omvatten ook doelstellingen die nodig zijn om aan de producteisen (en dus aan de klanteneisen) te voldoen. Een en ander kan opgenomen worden in het kwaliteitshandboek. Kwaliteitsplanning (5.4.2) Deze is niet meer rechtstreeks op kwaliteitseisen gericht, maar op de randvoorwaarden om de kwaliteitsdoelen te realiseren. Dit is een continu proces. De directie dient ervoor te zorgen dat hulpbronnen die nodig zijn om de kwaliteitsdoelen te realiseren, worden vastgesteld en gepland. De output van deze planning wordt gedocumenteerd (zie 5.5.6). Deze omvat: a. de processen van het kwaliteitsmanagementsysteem, rekening houdend met toelaatbare uitzonderingen (1.2); b. de daarvoor benodigde hulpbronnen; c. de continue verbetering van het systeem. Ook tijdens veranderingen dient de integriteit van het kwaliteitsmanagementsysteem te worden gehandhaafd. Veranderingen treden op doordat de eisen van de klant veranderen, het productieproces verandert of doordat de organisatie verandert. Veranderingen moeten beheerst verlopen. Door het procesmatige karakter zal het systeem die veranderingen volgen. Wanneer daar van tevoren niet goed over is nagedacht, zullen die veranderingen noodgedwongen al tijdens het implementatieproces in groten getale plaatsvinden. Dan is het gevaar groot dat de mensen op de werkvloer het spoor bijster raken en dat ze afhaken. Een houding van het zal mijn tijd wel duren of eerst zien en dan geloven is funest. Iedere fase uit de levenscyclus van het product, iedere activiteit die de kwaliteit beïnvloedt, moet worden beheerd en be- 23

14 WERKEN MET ISO 9001:2000 heerst; evenals alles wat mensen nodig hebben om het kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren, te handhaven, de kwaliteitsdoelen te realiseren en om de kwaliteit te verbeteren. Hier dient bij de planning rekening mee gehouden worden. Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie (5.5) Verantwoordelijkheden en bevoegdheden (5.5.1) Functies met verantwoordelijkheden en bevoegdheden en hun onderlinge verhouding dienen te worden vastgesteld en gecommuniceerd. Maak een organisatieschema met daarin de managementfuncties voor kwaliteitsaangelegenheden evenals alle sleutelfiguren. De verantwoordelijke manager(s) moet(en) de bevoegdheid hebben om over tekorten van het systeem, het proces en het product te rapporteren aan het leidinggevende management. Het doel hierbij is continue kwaliteitsverbetering. De gegevens die dit oplevert, zijn allemaal beheerde en geautoriseerde informatie. De bevoegdheden van de directievertegenwoordiger zijn in geregeld. Assessments (interne audits) worden apart geregeld (zie hoofdstuk 6). Directievertegenwoordiger (5.5.2) De directie moet een of meerdere leden van het management aanstellen die, los van andere verantwoordelijkheden, over verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschikken (zie ook 5.5.1) om: a. ervoor te zorgen dat de processen in het kwaliteitsmanagementsysteem worden vastgesteld en onderhouden; b. te rapporteren over de prestaties van het systeem en daarbij de eventuele noodzaak tot verbetering aan te geven; in de oude norm lag deze taak bij de directie; c. het bewustzijn van de eisen van de klant in alle lagen van de organisatie te bevorderen, ofwel: een klantgerichte houding te bevorderen. 24

15 HET KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM ISO 9001:2000 Interne communicatie (5.5.3) De directie dient ervoor te zorgen dat tussen de diverse niveaus en functies met betrekking tot de processen van het kwaliteitsmanagementsysteem en de effectiviteit gecommuniceerd wordt. Neem dit mee in de taakomschrijving van de betrokkenen en maak hiervoor een communicatieplan. Neem daarin de heikele punten mee die weerstand oproepen en geef aan hoe hiermee moet worden omgegaan. Beoordeling door de directie (5.6) Regelmatig vinden beoordelingen door de directie plaats op geschiktheid, adequaatheid (bruikbaarheid) en effectiviteit (5.6.1). De beoordeling omvat ook het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen. Dit gebeurt in het managementreview (bijlage I). De input en de output voor deze beoordelingen staan in respectievelijk paragraaf en van de norm weergegeven. Management van de middelen (6) Personeel krijgt bijzondere aandacht. Personeel dient aantoonbaar competent te zijn voor de haar opgedragen kwaliteitstaken, door opleiding, training (vaardigheden) en ervaring (6.2.1). Training, bewustzijn en competentie (6.2.2) van iedereen die taken uitvoert met betrekking tot kwaliteit, moeten worden vastgesteld. Zo nodig wordt training aangeboden. Deze wordt vastgesteld via een scholingsplan. De effectiviteit van de geboden training wordt beoordeeld. Iedereen dient zich bewust te zijn van het belang van zijn activiteiten met betrekking tot kwaliteit en hoe die activiteiten bijdragen tot het realiseren van de kwaliteitsdoelstellingen. Registraties van opleiding, training, ervaring en kwalificaties (zie 4.2.4) dienen bijgehouden te worden. Scholingsplannen en overzichten van gevolgde scholing vormen kwaliteitsdocumenten. Ze kunnen in de plaats komen van procedures. 25

16 WERKEN MET ISO 9001:2000 De organisatie dient ervoor te zorgen dat de middelen die nodig om het kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren en te verbeteren en om voor klanttevredenheid te zorgen, tijdig op de juiste plek aanwezig zijn (6.1). De organisatie zorgt voor de benodigde faciliteiten voor het bereiken van productconformiteit (6.3), waaronder: a. werkruimte en bijbehorende faciliteiten; b. uitrusting, hardware en software; c. ondersteunende diensten. Alle faciliteiten dienen goed onderhouden te zijn. Met faciliteiten worden de werkomgeving en de daarbij behorende faciliteiten, uitrusting, hard- en software en ondersteunende diensten bedoeld. Hiervoor kan bijvoorbeeld een onderhoudsplan gemaakt worden. Gereedschap moet aantoonbaar goed werken, onderhouden en opgeslagen worden. De fysieke aspecten van de werkomgeving die nodig zijn om productconformiteit te realiseren, moeten worden vastgelegd, ter beschikking gesteld en onderhouden. Bijvoorbeeld: lawaai, vocht, stressverhogende factoren, kwaliteit van meubilair, enz. Hier biedt de Arbowet aanknopingspunten. Productrealisatie (7) Planning van realisatieprocessen (7.1) Dit omvat naast alle processen die nodig zijn om het gewenste product te realiseren, de onderlinge raakvlakken tussen die processen. Alle (!) eisen worden vastgesteld en in criteria voor de beheersing van de processen vertaald. Vastgesteld dienen te worden (voorzover relevant): a. kwaliteitsdoelstellingen voor het product, project of contract; b. de noodzaak om voor het betreffende product processen in te richten en van documentatie, hulpmiddelen en faciliteiten te voorzien; 26

17 HET KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM ISO 9001:2000 c. procesverificatie- en validatieactiviteiten en de criteria voor de aanvaardbaarheid; d. de benodigde registraties om conformiteit van het proces en het product te kunnen waarborgen. Procesveranderingen worden geautoriseerd en gedocumenteerd. Formuleer hiertoe de kwaliteitsdoelen, maak een plan waarin staat wat wanneer gecontroleerd wordt, stel afkeurgrenzen vast, bepaal wie bevoegd is om het product vrij te geven, enz. Kortom schrijf een kwaliteitsplan waarin wordt aangegeven hoe de processen van het kwaliteitsmanagementsysteem moeten worden ingericht voor een specifiek project, een specifiek product of een specifieke dienst. Klantgerelateerde processen (7.2) Vaststelling van de eisen van de klant (7.2.1) Dit beperkt zich niet tot de eisen die direct aan het product gesteld worden, maar ook de beschikbaarheid, aflevering en latere ondersteuning. Ook dienen de eisen die niet door de klant worden gesteld, maar wel noodzakelijk zijn voor het voorgenomen of door de organisatie gespecificeerde gebruik, vastgesteld en vertaald te worden naar de organisatie. Ook wettelijke eisen moeten worden vastgesteld en vertaald naar producteisen. Bijvoorbeeld door middel van enquêtes, panels, gesprekken, marktonderzoek, contracten, tests, wetsartikelen, enz. Enkele van de onderwerpen die hier worden genoemd, worden in hoofdstuk 8 uitgewerkt. Beoordeling van producteisen (7.2.2) Deze vindt plaats voordat de organisatie zich verplicht tot levering, door: a. vertaling van de eisen van de klant naar producteisen; b. indien de klant geen gedocumenteerde eisen stelt, de eisen te bevestigen; met name bij mondelinge overeenkomsten is dit van belang; 27

18 WERKEN MET ISO 9001:2000 c. overeenstemming te bereiken over eventuele verschillen tussen deze eisen en die in bijvoorbeeld een eerdere offerte of prijsopgave. Als laatste wordt vastgesteld of de organisatie kan voldoen aan de eisen. Registreer deze beoordeling en de eventuele vervolgmaatregelen. Bij wijziging van de eisen dient de relevante documentatie te worden bijgesteld en dienen de betrokken personeelsleden te worden geïnformeerd. Communicatie met de klant (7.2.3) Dit betreft het vaststellen en implementeren van voorzieningen voor communicatie met de klant aangaande: a. productinformatie; dit is in sommige gevallen ook wettelijk geregelde informatie, zoals bij de etikettering van levensmiddelen; b. aanvragen, contracten of orderverwerking, inclusief wijzigingen daarop; c. terugkoppeling van de klant, inclusief klachten. Ontwerp en/of ontwikkeling (7.3) Planning van ontwerp en/of ontwikkeling (7.3.1) Deze planning omvat de volgende vaststellingen: a. de stadia in de ontwerp- en ontwikkelingsprocessen; b. beoordeling, verificatie en validatie van elk stadium; c. de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bij dit proces betrokken personen. Voor een effectieve communicatie dienen de communicatiekanalen te worden beheerd. De output van de planning moet worden bijgewerkt tijdens de voortgang van het proces (zie 7.3.3). Input van ontwerp en/of ontwikkeling (7.3.2) Deze input, verbandhoudend met producteisen, moet worden vastgesteld en gedocumenteerd. Zij omvat: 28

19 HET KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM ISO 9001:2000 a. functionele eisen en prestatie-eisen; b. wettelijke voorschriften en dergelijke; c. informatie van eerdere vergelijkbare ontwerpen; d. andere essentiële informatie. Problemen met onvolledige, dubbelzinnige en tegenstrijdige informatie moeten worden opgelost. Output van ontwerp en/of ontwikkeling (7.3.3) Deze output moet zodanig worden gedocumenteerd dat beoordeling ten opzichte van de input kan plaatsvinden. Zij moet voldoen aan de inputeisen, relevante informatie geven voor productie- en serviceactiviteiten, aanvaardingscriteria bevatten of ernaar verwijzen en aangeven welke producteigenschappen van essentieel belang zijn voor een veilig en correct gebruik. Beoordeling van ontwerp en/of ontwikkeling (7.3.4) In alle relevante stadia van het proces moeten beoordelingen plaatsvinden, om het vermogen om aan de gestelde eisen te voldoen te beoordelen en om problemen te signaleren en de nodige vervolgmaatregelen te treffen. De relevante functionarissen dienen deel te nemen aan de beoordelingen. Resultaten van beoordelingen en eventuele vervolgmaatregelen zijn kwaliteitsdata en moeten worden geregistreerd (zie 4.2.4). Verificatie van ontwerp en/of ontwikkeling (7.3.5) Deze vindt zodanig plaats dat de output overeenstemt met de input. De resultaten hiervan en eventuele vervolgmaatregelen worden geregistreerd. Voorafgaande aan de levering of de invoering van het product (voorzover mogelijk) moet validatie (7.3.6) plaatsvinden ter bevestiging dat het product aan de eisen van het beoogde gebruik voldoet. Uiteraard vindt ook weer registratie van de resultaten plaats. 29

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 www.dnvba.nl/training 9001 14001 18001 4 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 4 MILIEUMANAGEMENTSYSTEEMEISEN 4 ARBOMANAGEMENTSYSTEEMEISEN

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u graag over de introductie van de onlangs uitgebrachte 2015 versies van de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO normen.

Hierbij informeren wij u graag over de introductie van de onlangs uitgebrachte 2015 versies van de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO normen. Postbus 159 6700 AD Wageningen Nieuwe Kanaal 9C 6709 PA Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 Fax: (0317) 41 26 10 E-mail: mail@skh.org Website: http:/www.skh.org K.v.K. Arnhem 09190347 Rabobank rek. nr.

Nadere informatie

ISO 9001:2015 ReadinessReview

ISO 9001:2015 ReadinessReview ISO 9001:2015 ReadinessReview Organisatie Adres Certificaat Nr. Contactpersoon Functie Telefoon Email BSI is vastbesloten ervoor te zorgen dat klanten die willen certificeren op ISO 9001:2015 een soepele

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

Veranderingen ISO 9001

Veranderingen ISO 9001 Veranderingen ISO 9001 De herziening van ISO 9001:2015 introduceert een nieuwe structuur met 10 hoofdstukken en veel nieuwe eisen en termen. Gebruikers van de norm moeten er dus rekening mee houden dat

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan;

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan; SSB Guide 65 Deze standaard specificeert algemene eisen waar een derde partij, die een product certificatiesysteem opereert, aan moet voldoen wil het erkend worden als competent en betrouwbaar In deze

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

ISO 14001:2015 Readiness Review

ISO 14001:2015 Readiness Review ISO 14001:2015 Readiness Review Organisatie Adres Certificaat Nr. Contactpersoon Functie Telefoon Email BSI is vastbesloten ervoor te zorgen dat klanten die willen certificeren op ISO 14001:2015 een soepele

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

EISENPAKKET. versie 3 31-01-2012. Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen

EISENPAKKET. versie 3 31-01-2012. Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen EISENPAKKET versie 3 31-01-2012 Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 0.1. Algemeen 3 0.2. Procesbenadering 3 1. Onderwerp en toepassingsgebied 5 1.1. Algemeen

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER KALIBRATIE. RvA-F003-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER KALIBRATIE. RvA-F003-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER KALIBRATIE RvA-F003-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

Kennismaking met de inhoud van ISO 9001

Kennismaking met de inhoud van ISO 9001 Kennismaking met de inhoud van ISO 9001 Deze tekst is te gebruiken als eerste stap naar het toepassen van de standaard. Denk niet dat de standaard vraagt wat je denkt. Lees de standaard of doe navraag

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) Dit is een uitgave van de SCGM. 2017, Branche, Boeingavenue 2017,

Nadere informatie

Page 1 of 14. Deel 1: Procedures 1. Algemeen. Milieuhandboek Versie 1.0 1 april 2014. Page 1 of 14. 1.1.1: Inhoud en structuur handboek

Page 1 of 14. Deel 1: Procedures 1. Algemeen. Milieuhandboek Versie 1.0 1 april 2014. Page 1 of 14. 1.1.1: Inhoud en structuur handboek Milieu Page 1 of 14 Versie beheer Versie no. Datum Wijzigingen Auteur(s) 001 13-06-2014 H. Luksen Page 1 of 14 Milieu Page 2 of 14 Inhoud 0. MANAGEMENTVERKLARING 4 1. DOEL, INHOUD, STRUCTUUR MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Concretere eisen om te (kunnen) voldoen aan relevante wet- en regelgeving zijn specifiek benoemd

Concretere eisen om te (kunnen) voldoen aan relevante wet- en regelgeving zijn specifiek benoemd >>> Overgang Maatstaf 2016 Onderstaand overzicht bevat de selectie van de geheel nieuwe eisen uit de Maatstaf 2016 en de eisen waarbij extra of andere accenten zijn gelegd, inclusief een korte toelichting.

Nadere informatie

SAFER, SMARTER, GREENER. whitepaper auditvragenlijst iso 9001:2015. Hoe ver bent u met de nieuwe ISO normen?

SAFER, SMARTER, GREENER. whitepaper auditvragenlijst iso 9001:2015. Hoe ver bent u met de nieuwe ISO normen? SAFER, SMARTER, GREENER whitepaper auditvragenlijst iso 9001:2015 Hoe ver bent u met de nieuwe normen? www.dnvgl.nl/certificering 9001:2015 VRAGENLIJST 4 Context van de organisatie 4.1 Inzicht in de organisatie

Nadere informatie

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm.

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm. CHECKLIST Inhoudsopgave 4.1 Algemene eisen... 2 4.2 Documentatie-eisen... 2 5.1 Betrokkenheid van de Directie... 4 5.2 Klantgerichtheid... 6 5.3 Kwaliteitsbeleid... 6 5.4 Planning... 6 5.5 Verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Procesmanagement Werken met procedures, processen,

Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, 2 Organisatie van processen Het management moet bedrijfsdoelstellingen formuleren en verwezenlijken.

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

ISO 9000:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen Grondbeginselen en verklarende woordenlijst

ISO 9000:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen Grondbeginselen en verklarende woordenlijst 1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die dagelijks onderhoud uitvoeren aan woningen en die: - moet aantonen dat zij in

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst kwaliteitszorg Mede op basis van de inventarisatie van Q*Primair en Q5

Verklarende woordenlijst kwaliteitszorg Mede op basis van de inventarisatie van Q*Primair en Q5 Verklarende woordenlijst kwaliteitszorg Mede op basis van de inventarisatie van Q*Primair en Q5 (uit: Model Kwaliteitshandboek; Polderman, J en Sirre, W., uitgave Q*Primair) A Accountability Verantwoording

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot aantal HKZ-normen is ISO-compatibel.

Nadere informatie

JAARLIJKSE EMAS ONTMOETING

JAARLIJKSE EMAS ONTMOETING JAARLIJKSE EMAS ONTMOETING Revisie van Bijlagen I, II en III en integratie van de Norm ISO 14001-2015 Sébastien Paquot Europese Commissie Agenda 1. Goedkeuring van de herziene bijlagen voornaamste wijzigingen

Nadere informatie

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA Inleiding Systeemgerichte Contractbeheersing of: SCB Mr Joost Jansen MBA Programma: Voorstellen Doel Management summary Introductie ti SCB ISO 9001:2008 Toetsen Afronding Protocol managementaandacht (Vragen

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

ISO 9001 certificatie in de praktijk

ISO 9001 certificatie in de praktijk 1 1 ISO 9001 certificatie in de praktijk Ruud H.J. de Jong Atos Origin Technical Automation 16 april 2003 2 Even voorstellen 2 Ruud H.J. de Jong Hilversum 46 jaar, getrouwd, een dochter van 10 jaar Theoretische

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

BRL-Onderhoud Versie 2016

BRL-Onderhoud Versie 2016 BRL-Onderhoud Versie 2016 Inhoud: Blz. 1 Onderwerp en toepassingsgebied 3 2 Normatieve verwijzingen 3 3 Termen en definities 3 4 Context van de organisatie 3 5 Leiderschap 5 6 Planning 6 7 Ondersteuning

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Om welke HKZ-normen gaat het: Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50 INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteitsmanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing... 16 1.1.1.2. Het uitgangspunt van

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

2 OHSAS op hoofdlijnen

2 OHSAS op hoofdlijnen 2 OHSAS 18001 op hoofdlijnen De OHSAS 18001 is een norm voor arbomanagement. Met behulp van deze norm kunnen bedrijven en instellingen de zorg voor arbeidsomstandigheden structureel verankeren in de organisatie.

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen

Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen Kwaliteitshandboek van Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen INHOUD BELEIDSVERKLARING TEN AANZIEN VAN ISO- 9001:2008 INLEIDING Kantoorinrichter voor nieuw en gebruikt Breed assortiment

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Procedure # 02 Audits

Procedure # 02 Audits Procedure # 02 Audits Versie 4 Datum: 1 november 2017 Goedgekeurd door Bestuursvoorzitter CKZ: 1. DOEL Handtekening Het beschrijven van de wijze waarop, wanneer en door wie er audits worden uitgevoerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA RvA-F004-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur De constructeur heeft een gedocumenteerd overzicht van alle kritische functies Voor alle locaties is duidelijk

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

CO 2 Managementplan. Verwaal Transport. Lia Noordergraaf-Verwaal Autorisatiedatum: Versie: 1.0

CO 2 Managementplan. Verwaal Transport. Lia Noordergraaf-Verwaal Autorisatiedatum: Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Verwaal Transport Auteur: Lia Noordergraaf-Verwaal Autorisatiedatum: 21-04-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud

Nadere informatie

BQA Belgian Quality Association

BQA Belgian Quality Association Lijst van vestigingen Naam Straat Postcode Stad Land SB Management bvba Gemeentestraat 152 3010 Leuven België Lijst van de departementen en verantwoordelijken Code Afdeling Verantwoordelijke(n) AANK Aankoop

Nadere informatie

MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING

MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING Certificatieschema Contractcatering Module A Managementsysteemcertificatie Interpretatiedocument Contractcatering Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

Workshop Lean en de nieuwe ISO normen

Workshop Lean en de nieuwe ISO normen Workshop Lean en de nieuwe ISO normen Ingrid Ort Inhoud Nieuwe normen; HLS Structuur; Stakeholder analyse; Zelf aan de gang. Normontwikkelingstraject Duurzaam vertrouwd 2011 2012 2013 2014 2015 ISO 9001

Nadere informatie

VERWERKERS- OVEREENKOMST <NAAM BEDRIJF> Bestaande uit: Deel 1. Data Pro Statement Deel 2. Standaardclausules voor verwerkingen. Versie <versie/datum>

VERWERKERS- OVEREENKOMST <NAAM BEDRIJF> Bestaande uit: Deel 1. Data Pro Statement Deel 2. Standaardclausules voor verwerkingen. Versie <versie/datum> VERWERKERS- OVEREENKOMST Bestaande uit: Deel 1. Data Pro Statement Deel 2. Standaardclausules voor verwerkingen Versie DEEL 1: DATA PRO STATEMENT Dit Data Pro Statement vormt

Nadere informatie

Functieprofiel Functionaris Gegevensbescherming

Functieprofiel Functionaris Gegevensbescherming Functionaris Gegevensbescherming Inhoudsopgave 1. Doel van de functie 2. Plaats in de organisatie 3. Resultaatgebieden 4. Taken, verantwoordelijkheden & bevoegdheden 5. Contacten 6. Opleiding, kennis,

Nadere informatie

Voorwoord. Application Services Library en ISO 9001:2000. Machteld E.E. Meijer-Veldman, senior consultant, Maise

Voorwoord. Application Services Library en ISO 9001:2000. Machteld E.E. Meijer-Veldman, senior consultant, Maise Voorwoord Enkele jaren geleden hebben we veel vergelijkingen gemaakt tussen ASL en diverse andere modellen, frameworks en standaarden. Onderstaand artikel is in verkorte vorm verschenen in het blad Informatie

Nadere informatie

Eindverslag. Tel: 0495/ Fax: 016/ Directievertegenwoordiger De heer Van Rhee,

Eindverslag. Tel: 0495/ Fax: 016/ Directievertegenwoordiger De heer Van Rhee, Eindverslag Gegevens van de onderneming version 1.52 Naam SB Management bvba Straat Leuvenselaan, 191 Postcode Land 3300 TIENEN België Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138 Directievertegenwoordiger De heer

Nadere informatie

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor!

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Het doel van NCK B.V. is om voor bedrijven hun werkbaar en beheersbaar systeem om te zetten in een systeem- en/of procescertificaat waarbij

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

Zet de stap naar certificering!

Zet de stap naar certificering! ISO 13485:2016 CERTIFICERING Zet de stap naar certificering! Maak aantoonbaar dat u in staat bent een veilig en effectief medisch hulpmiddel of In Vitro Diagnostics (IVD) op de markt te brengen met ISO

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur(s) Erik Luiken Kenmerk 3.C.2 Datum 28-03-2017 Versie 6.0-1 - - 2 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen

Nadere informatie

CO 2 Managementplan. Ruigrok Nederland. Autorisatiedatum: Versie: 1.1. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

CO 2 Managementplan. Ruigrok Nederland. Autorisatiedatum: Versie: 1.1. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan Ruigrok Nederland Auteur: J.P.Hesp Autorisatiedatum: 30-11-2018 Versie: 1.1 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud INHOUD... 2

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Subsector:

Functiebeschrijving. Subsector: Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige Functiefamilie: deskundig-expert Functionele loopbaan: B1-B3 Cluster: ondersteuning & burger Sector: communicatie & ICT Subsector: Code: Doel van de

Nadere informatie

ZNA Nierkliniek. Op weg naar de ISO 9001:2008

ZNA Nierkliniek. Op weg naar de ISO 9001:2008 ZNA Nierkliniek Op weg naar de ISO 9001:2008 Het idee 2002 artsen dromen tijdens looptrainingen over samenwerking 2004 oprichting ZNA brengt ons dichter bij elkaar 2007 ZNA wordt één ziekenhuis 2011 artsen

Nadere informatie

KWALITEIT MANAGEMENT PLAN CO2 EMISSIE INVENTARIS SOGETI

KWALITEIT MANAGEMENT PLAN CO2 EMISSIE INVENTARIS SOGETI KWALITEIT MANAGEMENT PLAN CO2 EMISSIE INVENTARIS SOGETI Auteur René Speelman Versie V1.0 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur V 1.0 09-03-2015 Aangepast

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie