Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW"

Transcriptie

1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite : Groep B.V., gevestigd aan de Edisonweg 53K te Vlissingen. Faillissementsnummer : F.02/12/372 Datum uitspraak : 31 mei 2011 Curator : mr. F.T. Hiemstra Rechter-commissaris : mr. H.W.P.J. Hopmans (voorheen: mr. J.A. van Voorthuizen, : mr. M.C. de Regt en mr. F.H.E. Boerma) Activiteiten onderneming Omzetgegevens : InSite Groep B.V. heeft statutair ten doel: - het adviseren van bedrijven (consultancy en het verrichten van interim- managementdiensten; - het oprichten en verwerven van, deelnemen in, samenwerken met andere ondernemingen; - het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin, etc. : De statutaire doelomschrijving dekte al geruime tijd niet meer de : daadwerkelijke activiteiten van de onderneming. Deze activiteiten : betroffen met name het voeren van parkmanagement op : bedrijventerreinen en het adviseren over het opzetten, revitaliseren en : managen van bedrijfsparken. Tot enkele maanden voor datum : faillissement hield de vennootschap zich (via een dochtermaatschappij) : ook bezig met inkoop en distributie van energie. : Op basis van de geconsolideerde cijfers van Infra Groep B.V. : 2008: ,--, : 2009: ,--, : 2010: nog geen cijfers vastgesteld. 1

2 Personeel gem. aantal : 9. Saldo einde verslagperiode : Tot nu toe is een totaal actief gerealiseerd tot een bedrag van : ,04. : In de afgelopen verslagperiode is het boedelactief toegenomen tot : een bedrag van ,43. : Het huidige boedelactief bedraagt ,64. : Tot nu toe is een totaal actief gerealiseerd tot een bedrag van : ,36 : Het huidige boedelactief bedraagt ,42. : Het huidige boedelactief bedraagt ,65. : Het huidige boedelactief bedraagt ,23. : Het huidige boedelactief bedraagt ,38. Als bijlage 1 is : aan dit verslag een voorlopig financieel eindverslag gehecht. Verslagperiode : 3 mei t/m 7 november 2013 Bestede uren in verslagperiode : mr. F.T. Hiemstra: 4 uur : mr. E.M. van den Bergh: 12 minuten Bestede uren Totaal : 2011: mr. F.T. Hiemstra: 128 uur en 12 minuten : 2011: mr. B.F.C. van de Weijgert: 13 uur en 12 minuten : 2011: mr. S.M.W.L. van Boven: 12 minuten : 2012: mr. F.T. Hiemstra: 31 uur en 42 minuten : 2012: mr. B.J. Blok: 1 uur en 30 minuten : 2013: mr. F.T. Hiemstra: 6 uur en 36 minuten : 2013: mr. E.M. van den Bergh: 12 minuten 2

3 In dit verslag is de tekst van het laatste verslag opgenomen. De door de curator in dit nieuwe verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt weergegeven. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie InSite Groep B.V. (voorheen InSite Consult B.V.) is opgericht door de heren Albert Schuurmans, Peter Heeren en Frans van de Velde. De heer Schuurmans was bestuurder en aandeelhouder via zijn vennootschap Brandenburg Invest B.V., de heer Heeren was bestuurder en aandeelhouder via zijn vennootschap P. Heeren Beheer B.V. De heer Van de Velden was via zijn vennootschap Zastris Holding B.V. aandeelhouder. De aandeelhouders hielden ieder 1/3 e van de aandelen. De activiteiten van het bedrijf bestonden uit het verstrekken van advies over het management van bedrijfsparken. Al snel werd dit uitgebreid met het opzetten en revitaliseren van bedrijfsparken, alsmede het daadwerkelijke management van dergelijke parken. In 2007 had het bedrijf acht man personeel. In 2008 groeide het verder uit tot tien man. Op dat moment besloot het management dat het wilde meedoen met de grote projecten. Om dat doel te bereiken werd het aantal personeelsleden verder uitgebreid tot zestien. Kort daarna begon het aantal nieuwe opdrachten onder invloed van de recessie terug te lopen. Als gevolg van de recessie werden steeds minder bedrijfsparken opgezet. Daardoor was ook minder advies nodig over het opzetten en managen van dergelijke parken. Om de kosten te drukken is aan de nieuw aangenomen zes personeelsleden op korte termijn ontslag aangezegd. In 2008 is vervolgens nog wel een kleine winst gemaakt. Als gevolg van het teruglopen van het aantal opdrachten werd in 2009 echter een verlies gemaakt van ongeveer ,-. Ook in 2010 werden weinig nieuwe opdrachten binnengehaald en werd wederom verlies geleden. Omdat ook in begin 2011 nieuwe opdrachten uitbleven, heeft het management in mei 2011 besloten het faillissement aan te vragen. Het faillissement is uiteindelijk op eigen aanvraag op 31 mei 2011 uitgesproken. 3

4 De vennootschap heeft een aantal dochtermaatschappijen: - Parkmanagement Bakestein B.V. - Parkmanagement Alblasserdam B.V. - Parkmanagement Oostflakkee B.V. - Parkmanagement Ridderkerk B.V. De achtergrond van het aanhouden van diverse dochtermaatschappijen was dat per bedrijvenpark waar de vennootschap het management voor verrichtte, een aparte werkmaatschappij zou worden gebruikt. Toen bleek dat dit een hoop administratieve rompslomp en weinig voordelen met zich meebracht, zijn de activiteiten weer vanuit de vennootschap zelf verricht. In de dochtermaatschappijen worden op dit moment geen werkzaamheden verricht. Tot oktober 2010 was ook InSite Infra B.V. een dochtervennootschap van Insite Groep B.V. In InSite Infra B.V. waren alle activiteiten met betrekking tot inkoop en distributie van energie ondergebracht. In oktober 2010 is deze vennootschap, met de daarin ondergebrachte activiteiten, overgedragen aan P. Heeren Beheer B.V. Rond dat moment is P. Heeren Beheer B.V. ook teruggetreden als bestuurder van InSite Groep B.V. en is de heer Van de Velde, althans de door hem gecontroleerde vennootschap Van de Velde Publivisie B.V., benoemd als bestuurder. 1.2 Winst en verlies Blijkens de geconsolideerde jaarrekening van InSite Groep B.V. werd in de achterliggende jaren het volgende resultaat behaald : 3.436,-- winst (na belastingen); : ,-- verlies (na belastingen); : 1.3 Balanstotaal - per 31 december 2008: ,--, - per 31 december 2009: ,--, 4

5 1.4 Lopende procedures Op datum faillissement liep een door P. Heeren Beheer B.V. aangespannen procedure inzake een geldvordering. De curator heeft de vordering inmiddels erkend. Overigens is de curator niet gebleken van een procedure waarbij de failliete vennootschap betrokken is. 1.5 Verzekeringen Op datum faillissement waren alle lopende verzekeringen vooruitbetaald. In verband met het beoordelen van de mogelijkheden van een doorstart heeft de curator een aantal van deze verzekeringen laten doorlopen. Op dit moment lopen nog de verzekeringen met betrekking tot de inventaris en het bedrijfspand van de vennootschap. De overige verzekeringen zijn beëindigd of lopen op korte termijn af. Alle verzekeringen zijn inmiddels geëindigd. 1.6 Huur De failliete vennootschap huurde bedrijfsruimte te Vlissingen. De huurovereenkomst met betrekking tot deze bedrijfsruimte is door de curator met machtiging van de rechtercommissaris opgezegd. De gehuurde bedrijfsruimte is door de curator opgeleverd. Een deel van de inventaris is door de verhuurder overgenomen. Voorts is met de verhuurder afgesproken dat deze tegen een vergoeding van een bedrag van 50,-- het pand voor zover nodig verder zal leegruimen. In het pand in Vlissingen bevond zich een onderhuurder. De overeenkomst met de onderhuurder is komen te eindigen op dezelfde dag dat de hoofdhuurovereenkomst eindigde. 1.7 Oorzaak faillissement Volgens de bestuurders is de belangrijkste reden van het faillissement gelegen in de economische crisis. De meeste opdrachtgevers van de vennootschap waren gemeenten. 5

6 Die gemeenten zetten de laatste jaren aanzienlijk minder bedrijfsparken op dan voorheen. Daarnaast werd op het management van de bedrijfsparken bezuinigd. Dat heeft geleid tot een aanzienlijke terugloop van het aantal opdrachten voor de vennootschap. Hoewel de nog lopende projecten op zichzelf redelijk tot zeer winstgevend waren, was er te weinig werk voor het aantal personeelsleden. Gedurende twee jaar is geprobeerd om de situatie ten goede te keren. Volgens het bestuur zouden twee goede opdrachten al voldoende kunnen zijn geweest om de vennootschap te redden. Deze twee opdrachten zijn echter nooit gekomen. Toen ook nog een conflict ontstond met één van de werknemers en met een externe freelancer, verslechterde de liquiditeitspositie van de vennootschap steeds verder. De directe aanleiding tot de aanvraag van het faillissement was een gesprek met de huisadvocaat, waarna werd geconcludeerd dat de vennootschap het wellicht nog enkele maanden zou kunnen uithouden, maar dat een faillissement eigenlijk onafwendbaar was. Op dat moment is besloten om het faillissement aan te vragen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Op de datum van het faillissement waren binnen de failliete vennootschap negen mensen in dienst. Daarnaast was één werknemer vlak voor datum faillissement met pensioen gegaan. Verder werkte een oud-bestuurder van de vennootschap via zijn B.V. als freelancer. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging. Ontslagaanzegging 1 juni Een werknemer had een overeenkomst voor bepaalde tijd tot 31 mei Op datum faillissement heeft de curator aangegeven de overeenkomst niet te verlengen. 6

7 2.4 Werkzaamheden Contact met bestuur, personeel, rechter-commissaris en UWV. Bestudering personeelsdossier, beëindiging arbeidsovereenkomsten, bijeenkomst met personeel. Correspondentie met personeel over loonvorderingen, etc. Idem. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving InSite Groep B.V. is eigenares van een bedrijfspand met terrein en verder aan- en toebehoren, staande en gelegen aan de Daltonstraat 18 te (3335 LR) Zwijndrecht. Op het terrein van de vennootschap staat een transformatorhuisje en een gasschakelkast. Infra Netwerk B.V. (het voormalige InSite Infra B.V.) stelde kort na datum faillissement eigenaar te zijn van voornoemd transformatorhuisje. Omdat geen juridische levering van dit transformatorhuisje heeft plaatsgevonden, is dit echter eigendom van de vennootschap. De curator gaat er momenteel vanuit dat ook het distributienetwerk dat aan het transformatorhuis verbonden is eigendom van de vennootschap is. 3.2 Verkoopopbrengst De onroerende zaak is belast met een recht van hypotheek ten behoeve ABN AMRO. Het bedrijfspand is nog niet verkocht. De curator is in vergaande onderhandelingen over verkoop van het transformator- huis en de gasschakelkast. Op de datum van dit verslag heeft de verkoop nog niet plaatsgevonden. 7

8 In overleg met de hypotheekhouder en met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de gasschakelkast en het transformatorhuis voor een bedrag van 8.500,-- verkocht. Op de datum van dit verslag heeft levering nog niet plaatsgevonden. Het bedrijfspand is nog niet verkocht. Levering van de gasschakelkast en het transformatorhuis heeft inmiddels plaatsgevonden. Voor het bedrijfspand heeft zich een koper gemeld. De curator is in afwachting van ondertekening van de koopovereenkomst door de koper. In de afgelopen verslagperiode is het bedrijfspand te Zwijndrecht verkocht voor een bedrag van ,-- exclusief de zich daarin bevindende roerende zaken. Voor de roerende zaken is een bedrag van 4.000,-- betaald. Levering van het bedrijfspand met de roerende zaken heeft inmiddels plaatsgevonden. 3.3 Hoogte hypotheek De door hypotheek gedekte lening bedraagt op de datum van dit verslag ,50. Door afschrijving van rente is de door hypotheek gedekte lening opgelopen tot een bedrag van ,07. Van de opbrengst van het bedrijfspand is ,41 aangewend ter aflossing van de hypotheekschuld. De bank heeft nog geen exacte opgave gedaan van haar rechtsvordering, maar deze zal ongeveer ,-- bedragen. 3.4 Boedelbijdrage De bank beraadt zich nog op de wijze van executie van haar recht van hypotheek. Indien de curator hier een rol in zal spelen, zal een boedelbijdrage worden overeengekomen. De bank heeft besloten zelf over te gaan tot executie van een recht van hypotheek en heeft in dat kader een makelaar ingeschakeld. De verwachting is dat overwaarde zal worden gerealiseerd, zodat alsnog een bedrag aan de boedel zal toekomen. Indien de verkoop niet voldoende oplevert om de door hypotheek gedekte vordering van de bank te voldoen, zal de curator een boedelbijdrage ontvangen. 8

9 Voor de verkoop van de gasschakelkast en het transformatorhuis zal de curator een boedelbijdrage van 1.000,-- ontvangen. In geval van verkoop en levering van het bedrijfspand zal een boedelbijdrage van 1.500,-- worden betaald. De curator heeft een boedelbijdrage ontvangen van 1.500,--. Tevens is de curator opgekomen voor de vordering uit hoofde van Waterschapsbelastingen ten bedrage van 299,32. Ook dit bedrag is op de faillissementsrekening ontvangen. 3.5 Werkzaamheden Overleg met ABN AMRO, Solveon Incasso, kort overleg met een aantal geïnteresseerden, overleg met Infra Netwerk B.V. inzake een eventuele eigendomsclaim met betrekking tot het transformatorhuisje en de gasschakelkast. Nader overleg met de bank en de makelaar, telefonisch overleg met Infra Netwerk B.V. over eigendom transformatorhuisje. Overleg met de makelaar over de vraagprijs voor het pand en ontvangen biedingen. Idem. Overleg over verkoop. Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving In de bedrijfsruimte in Vlissingen bevindt zich standaard kantoorinventaris, waaronder stoelen, bureaus, computers en kopieer- en printapparaten. In het bedrijfspand te Zwijndrecht bevindt zich vergelijkbare inventaris. Tevens bevindt zich één auto in de boedel, welke is gestald in Zwijndrecht. 9

10 3.7 Verkoopopbrengst De bedrijfsmiddelen zijn nog niet verkocht. Het personeel van de vennootschap is in de gelegenheid gesteld om de door hen gebruikte laptops te kopen. Verder zal de curator bezien of de verhuurder van het pand te Vlissingen en de eventuele koper van het pand in Zwijndrecht interesse hebben in overname van de inventaris. De bedrijfsauto is onderhands aan de hoogste bieder verkocht. Verder is een deel van de laptops verkocht aan het voormalig personeel van de vennootschap, is een ander deel van de laptops alsmede een deel van de inventaris uit Vlissingen verkocht aan Infra Netwerk B.V. en is tot slot een deel van de inventaris in Vlissingen verkocht aan de verhuurder. De totale verkoopopbrengst bedraagt 4.738,70. Hiervan is uitgezonderd het door de verhuurder verschuldigde bedrag. Met de verhuurder is afgesproken dat de door hem verschuldigde koopprijs zal worden verrekend met de aan hem verschuldigde boedelvordering inzake huurtermijnen over de opzegtermijn van de huurovereenkomst met betrekking tot het bedrijfspand in Vlissingen. De potentiële koper van het bedrijfspand te Zwijndrecht (zie 3.4) zal tevens de inventaris overnemen. De koper van het bedrijfspand te Zwijndrecht heeft de zich daarin bevindende roerende zaken gekocht voor een bedrag van 4.000,-- (BTW verlegd). 3.8 Boedelbijdrage Op de bedrijfsmiddelen te Vlissingen rust geen pandrecht, zodat geen boedelbijdrage dient te worden gevraagd aan een eventuele pandhouder. Verder dient ABN AMRO Bank nog aan te tonen dat zij een pandrecht heeft op de inventaris en bedrijfsmiddelen die zich in het pand te Zwijndrecht bevinden. Indien dat het geval is en de curator tot verkoop overgaat, zal een boedelbijdrage worden overeengekomen. Inmiddels heeft de ABN AMRO Bank, althans Solveon Incasso, aangegeven geen beroep te doen op een pandrecht op de inventaris en bedrijfsmiddelen. 10

11 3.9 Bodemvoorrecht fiscus Indien de fiscus niet uit het vrije boedelactief kan worden voldaan, zal de curator de opbrengst van de inventaris opeisen, dan wel de executieverkoop van de inventaris ter hand nemen. Niet meer van toepassing Werkzaamheden Inschakelen taxateur, overleg met taxateur, correspondentie met geïnteresseerden, correspondentie met ABN AMRO/Solveon. Correspondentie met geïnteresseerden, het sluiten van koopovereenkomsten, correspondentie met de ABN AMRO/Solveon. Correspondentie over de verkochte activa. Voorraden / onderhanden werk 3.11 Beschrijving Gezien de activiteiten van de vennootschappen werden geen voorraden aangehouden. Het onderhanden werk bestond uit een aantal projecten op bedrijfsterreinen Verkoopopbrengst De curator is in onderhandeling met een aantal partijen over eventuele overname van een aantal projecten (zie ook 6.4). In de volgende verslagperiode verwacht de curator hier meer mededelingen over te kunnen doen. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderhandeld met diverse partijen over het overnemen c.q. het afkopen van lopende projecten. Omdat hier de medewerking van de opdrachtgevers voor nodig was, bleek overdracht van projecten slechts in een klein 11

12 aantal gevallen mogelijk. Twee projecten zijn overgedragen aan reeds voor datum faillissement door de vennootschap ingeschakelde onderaannemers. Het derde project is overgedragen aan een partij die een oud-werknemer van de failliete vennootschap in dienst nam. De totale opbrengst bedraagt 8.679,50 (waarvan 235,90 BTW) Boedelbijdrage Niet van toepassing Werkzaamheden Overleg met bestuur, personeel, opdrachtgevers en diverse gegadigden met betrekking tot lopende projecten. Overleg met diverse opdrachtgevers en gegadigden. Het sluiten van overeenkomsten met overnemende partijen. Andere activa 3.15 Beschrijving De vennootschap heeft voor datum faillissement een drietal overeenkomsten gesloten met leveranciers van energie. Op basis van deze overeenkomsten ontvangt de vennootschap een bepaalde fee voor energieverbruik van door haar aan de betreffende energieleverancier gekoppelde bedrijven. De curator is in overleg met de energiemaatschappijen over eventuele afkoop van deze contracten of overdracht van de uit de contracten voortvloeiende vorderingen c.q. de gehele contracten. Verder heeft de vennootschap een aantal domeinnamen die specifiek betrekking hebben op het parkmanagement van bepaalde bedrijventerreinen. De curator onderzoekt of hier geïnteresseerden voor zijn. Zie Eén van de energiemaatschappijen heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen contractovername van de twee met haar gesloten overeenkomsten. Zelf wil de 12

13 betreffende maatschappij de twee lopende overeenkomsten niet afkopen. De curator heeft één bod gekregen op de betreffende overeenkomsten, maar acht dit bod te laag. Voorlopig zal de curator daarom vanuit de boedel maandelijks een bedrag factureren aan de betreffende energieleverancier. De tweede energieleverancier heeft aangegeven de met haar lopende overeenkomst wel te willen afkopen. De curator beraadt zich op het aanbod dat deze leverancier onlangs heeft gedaan. Op basis van overleg met een oud-werknemer en een oud-bestuurder van de vennootschap meent de curator dat het gedane bod redelijk is. De rechter-commissaris is toestemming verzocht om het bod te accepteren. Na akkoord van de rechter-commissaris is het overeengekomen bedrag van 1.500,-- door de curator geaccepteerd. De verstuurde factuur is nog niet voldaan, maar zal de komende verslagperiode worden voldaan. Het bedrag van 1.500,-- is nog niet op de faillissementsrekening ontvangen. De curator heeft de debiteur een herinnering gestuurd. In de afgelopen verslagperiode is het bedrag van 1.500,-- (plus BTW) op de faillissementsrekening ontvangen. De failliete vennootschap had op datum faillissement vier dochtermaatschappijen. Deze maatschappijen waren opgericht om specifieke parkmanagement activiteiten in onder te brengen, maar deze constructie werd ruim een jaar voor datum faillissement teruggedraaid. Op datum faillissement waren de betreffende dochtermaatschappijen derhalve lege vennootschappen waarin geen activiteiten plaatsvonden. De curator heeft, met medewerking van de voormalig bestuurder van de failliete vennootschap, twee van de betreffende vennootschappen laten ontbinden. Op twee andere vennootschappen heeft de curator een bod ontvangen van 500,-- per vennootschap, welk bod door de curator is geaccepteerd. De curator is in afwachting van de notariële stukken die door een door de koper ingeschakelde notaris zullen worden opgesteld. 13

14 Eén van de vennootschappen is inmiddels geleverd. Het bedrag van 500,-- is ontvangen op de faillissementsrekening. De koper heeft aangegeven dat de levering van de tweede vennootschap waarschijnlijk begin 2012 zal plaatsvinden. De koper heeft aangegeven de tweede vennootschap toch niet te willen overnemen. De koper heeft de kosten van het doorlopen van de registratie bij de Kamer van Koophandel voldaan en de curator heeft de vennootschap laten ontbinden Verkoopopbrengst Nog niet van toepassing. Op basis van twee overeenkomsten met een van de energieleveranciers heeft de curator in de afgelopen verslagperiode een bedrag gefactureerd van in totaal 2.263,36. Het volledige bedrag is op de faillissementsrekening ontvangen. In de afgelopen verslagperiode is op basis van de overeenkomsten met de energieleverancier een bedrag van 4.621,32 op de faillissementsrekening ontvangen. Kort voor de datum van dit verslag heeft de curator een bod gekregen op twee domeinnamen en bijbehorende websites van de failliete vennootschap. De curator heeft dit bod in overweging. Nadat de curator het bod had geaccepteerd en de betaling op de faillissementsrekening had ontvangen, bleek dat de domeinnamen waren vervallen en de website niet meer overdraagbaar was. Van het bedrag van 500,-- dat inmiddels door de gemeente was betaald, zal de curator een bedrag van 350,-- terugstorten. Het resterende bedrag van 150,-- geldt als vergoeding van de gemaakte boedelkosten. In de afgelopen verslagperiode is op basis van de overeenkomst met de energieleverancier een bedrag van 4.918,63 op de faillissementsrekening ontvangen. In de afgelopen verslagperiode is van de energieleverancier een bedrag van 14

15 2.414,19 op de faillissementsrekening ontvangen. In de afgelopen verslagperiode is van de energieleverancier een bedrag van 3.078,88 op de faillissementsrekening ontvangen. In de afgelopen verslagperiode is van de energieleverancier een bedrag van 1.076,26 ontvangen. Daarnaast is een bedrag van 2.334,41 gefactureerd, maar nog niet op de faillissementsrekening ontvangen. De curator zal in de komende verslagperiode in overleg treden met de energieleverancier over afkoop van de contracten. In de afgelopen verslagperiode is van de energieleverancier een bedrag van 7.301,33 ontvangen. Tevens werd met de energieleverancier afkoop van de lopende contracten overeengekomen. De energieleverancier koopt de contracten over de periode maart tot en met december 2013 af voor een bedrag van 7.000,-- exclusief BTW. Dit bedrag is nog niet op de faillissementsrekening ontvangen. De afgelopen verslagperiode is de afkoopsom ten bedrage van 8.470,-- (inclusief BTW) op de faillissementsrekening ontvangen. Tevens zijn de termijnen voor de maanden januari en februari 2013 voldaan Werkzaamheden Onderzoek, overleg, opstellen conceptovereenkomst. Correspondentie over eventuele afkoop van energiecontracten, facturering, correspondentie over domeinnamen en websites. Correspondentie over energiecontracten, facturering, correspondentie over levering aandelen dochtermaatschappij, domeinnamen en websites. 15

16 Correspondentie over levering aandelen dochtermaatschappij, ontbinding dochtermaatschappij. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Volgens de administratie van de vennootschap zijn er debiteuren tot een totaalbedrag van circa ,--. Van dat bedrag betrof een vordering van circa ,-- een vooruitbetaling voor de tweede helft van Dit bedrag zal niet in rekening worden gebracht. Tevens stond een vordering op de debiteurenlijst ten bedrage van ongeveer ,--, welke vordering door de debiteur wordt betwist. Uit een eerste onderzoek lijkt te volgen dat de betreffende debiteur voldoende gronden heeft om in ieder geval een deel van deze vordering te betwisten. In de komende verslagperiode zal de curator dit verder bestuderen. Na datum faillissement heeft de curator nog een aantal werkzaamheden van voor datum faillissement laten facturen. Het totale bedrag van deze facturen bedraagt ongeveer 4.800,--. Verder heeft een freelancer van de vennootschap in verband met een conflict over onbetaalde declaraties urenlijsten onder zich gehouden met betrekking tot een groot aantal declarabele uren. De betreffende freelancer heeft deze informatie inmiddels wel aan de curator beschikbaar gesteld, zodat de curator in staat is om op korte termijn de betreffende werkzaamheden alsnog in rekening te brengen bij de klanten. De curator verwacht een bedrag van minimaal ,-- te kunnen facturen. In de afgelopen verslagperiode heeft een groot deel van de debiteuren betaald. Ook de werkzaamheden van voornoemde freelancer zijn inmiddels volledig gefactureerd en voldaan. De debiteuren die nog niet hebben betaald zijn nu voor de tweede maal aangemaand. Mochten deze partijen niet in de door de curator gestelde termijn betalen, dan zal de curator in overleg treden met de rechter-commissaris over het nemen van rechtsmaatregelen. 16

17 Inmiddels zijn vrijwel alle substantiële debiteurenvorderingen geïnd. Eén debiteur weigert de vordering de voldoen met een beroep op gebrekkige nakoming door de failliete vennootschap. Een andere debiteur heeft toegezegd te betalen, maar heeft dit nog niet gedaan. De curator verwacht de betaling van de betreffende debiteur in de komende verslagperiode te ontvangen. De betreffende debiteur heeft in de afgelopen verslagperiode de vordering ten bedrage van 1.196,-- voldaan. In de komende verslagperiode zal de curator nader overleggen met de voormalig bestuurder van de vennootschap over twee eventuele vorderingen op voormalig contractspartijen. De eerste vordering zou betrekking hebben op de afspraak dat bepaalde projecten aan de failliete vennootschap zouden worden gegund. Deze gunning heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden. De tweede eventuele vordering betreft een vordering op een voormalige contractspartij in verband met het direct verschaffen van een opdracht aan een freelancer die voorheen bij de failliete vennootschap in dienst was. Dit zou in strijd zijn geweest met een tussen partijen geldend beding over het in dienst nemen van of opdrachten verstrekken aan door InSite Groep ingeschakelde partijen. Na overleg met de voormalig bestuurder van de vennootschap zijn beide partijen aangeschreven. In overleg met de rechter-commissaris is een extern advocaat advies gevraagd over één van de twee vorderingen. Deze advocaat voert de correspondentie met de betreffende voormalige contractpartij. Op de datum van dit verslag is nog geen reactie ontvangen. De curator verwacht in de komende verslagperiode meer duidelijkheid te krijgen. Met een van de betreffende partijen is in de afgelopen verslagperiode met toestemming van de rechter-commissaris en op advies van de externe advocaat een minnelijke regeling getroffen. Het overeengekomen bedrag is nog niet op de faillissementsrekening ontvangen. 17

18 In de afgelopen verslagperiode is in het kader van een minnelijke regeling een bedrag van 3.500,-- op de faillissementsrekening ontvangen. Met de andere voormalige contractspartij is nog geen vooruitgang geboekt. De laatste brieven van de curator zijn niet meer beantwoord. De curator zal in de komende verslagperiode in overleg met de rechtercommissaris een beslissing nemen over het eventueel starten van een gerechtelijke procedure. De curator verwacht geen verdere incassomaatregelen te zullen nemen. De curator heeft op grond van artikel 29 lid 1 Wet OB 1968 de omzetbelasting over nietinbare debiteurenvorderingen teruggevorderd. De terug te betalen omzetbelasting zal volgens berekening van de curator 2.949,18 bedragen. De curator heeft nog geen beschikking op grond van artikel 29 lid 1 Wet OB 1968 ontvangen en heeft de Belastingdienst tot het afgeven van de beschikking aangemaand. In de afgelopen verslagperiode werd teruggave omzetbelasting op grond van artikel 29 lid 1 Wet OB ontvangen voor een bedrag van 2.919, Opbrengst Tot nu toe is in totaal 5.728,41 bij debiteuren geïncasseerd. In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van ,12 bij prefaillissementsdebiteuren geïncasseerd. Het totaal geïncasseerde bedrag bedraagt daardoor ,53. Daarnaast heeft een aantal boedelcrediteuren bedragen voldaan. Deze bedragen betreffen onder andere premierestituties, een niet gebruikt voorschot en door de onderhuurder verschuldigde huurpenningen. In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van 7.304,37 geïnd. Het totaal geïncasseerde bedrag bedraagt daardoor ,90. 18

19 Het totaal geïncasseerde bedrag bedraagt ,90. Het totaal (van de prefaillissementsdebiteuren) geïncasseerde bedrag bedraagt , Boedelbijdrage Niet van toepassing. 4.4 Werkzaamheden Bestudering administratie, overleg met freelancer inzake urenlijsten, telefonisch overleg met debiteuren, overleg met het bestuur, aanschrijven debiteuren, bijkomende werkzaamheden. Bestudering debiteurenadministratie, correspondentie met debiteuren en bestuurder van de failliete vennootschap inzake verweren van verschillende debiteuren, aanmanen debiteuren, bijkomende werkzaamheden. Idem. Overleg met bestuurder en extern advocaat over vordering(en) (zie 4.1). Idem. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Bij brief van 21 juni 2011 heeft Solveon namens ABN AMRO een vordering ingediend tot een bedrag van ,50. Na executie van het hypotheekrecht op het bedrijfspand te Zwijndrecht resteert een vordering van ongeveer ,--. 19

20 5.2 Leasecontracten Op datum faillissement liepen twee leasecontracten met betrekking tot auto s. Deze zijn beëindigd. De auto s zijn ingenomen door de leasemaatschappij. 5.3 Beschrijving zekerheden ABN AMRO heeft de volgende zekerheden bedongen: - het recht van hypotheek op het pand aan de Daltonstraat 18 te Zwijndrecht, - het pandrecht op de roerende zaken in het pand te Zwijndrecht die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of bestemd zullen worden om het registergoed duurzaam te dienen, etc. De bank heeft aangegeven geen beroep te doen op een pandrecht op roerende zaken. 5.4 Separatistenpositie Zie Boedelbijdragen Zie 3.4 en Eigendomsvoorbehoud Geen van de crediteuren heeft aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten Niet van gebleken. 5.8 Retentierechten Niet van gebleken. 5.9 Werkzaamheden Overleg en correspondentie met de bank, bestudering stukken. 20

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 Gegevens failliet: ISN Holding B.V. Handelend onder de naam Infraservice Nederland Gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 29 maart 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 29 maart 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV d.d. 29 maart 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap Sepatec BV : 16/13/198 F Datum uitspraak : 19 februari

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009)

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 31 december 2010 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 1 47653 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 Gegevens onderneming : T2 Entertainment BV KvK-nummer : 01113509 Adres : De Gaffel 25, 9206 AV Drachten Faillissementsnummer : F.17/14/257 Datum

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 12 maart 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMSTERDAM EXPO B.V. (hierna ook: EXPO ), tevens

Nadere informatie