FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie. Gegevens gefailleerde : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Foreign Media BV, gevestigd te (8913 CL) Leeuwarden aan de Westersingel 52 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland onder nummer Faillissementsnummer : F 10/196 (voorheen S 10/3) Datum uitspraak : 30 september 2010, nadat op 14 september 2010 voorlopige surseance van betaling was verleend Curator : Mr. W.M. Sturms van De Haan Advocaten, postbus 815, 8901 BR Leeuwarden R-C : Mr. M. Jansen Activiteiten onderneming : Beheersmaatschappij en als zodanig moedervennootschap van dochterondernemingen die actief waren/zijn op diverse mediagebieden (uitgave van boeken, CD s en DVD s). Omzetgegevens : De vennootschap zelf had geen zelfstandige omzet. De geconsolideerde omzet van de groep aan het hoofd waarvan Foreign Media stond bedroeg in 2009 volgens de concept jaarrekening Personeel gemiddeld aantal : Bij de gefailleerde vennootschap waren gemiddeld 20 FTE s en bij de gehele groep 90,5 FTE s (bron: concept cijfers 2009). Saldo verslagperiode : ,35 Verslagperiode : 13 augustus t/m 13 november 2011 Bestede uren in verslagperiode : 9,20 Bestede uren Totaal : in de surseanceperiode: 298,20 in faillissement: 239,20 1

2 1. Inventarisatie Verslag 5 Deze paragraaf is afgesloten. Verwezen wordt naar de verslagen 1 t/m Personeel Verslag 5 Deze paragraaf is afgesloten. Verwezen wordt naar de verslagen 1 t/m Activa 3.1 t/m 3.11 Dit onderdeel is afgesloten, zie het eerste tot en met het derde verslag. Andere activa 3.12 Beschrijving In de eerste drie verslagen is vrij uitgebreid verslag gedaan van de uitwinning van de overige activa, bestaande uit de aandelen in de dochtervennootschappen en internet domeinnamen. Voor wat betreft de verkoop van de aandelen in de dochtervennootschappen wordt naar deze verslagen verwezen. Van de domeinnamen zijn er twee verkocht en overgedragen door middel van een wijziging van de domeinnaamhouder bij de registrerende instanties. De curator heeft voor de verkoop van de thans resterende domeinnamen AtWorx ingeschakeld. Te koop staan thans de navolgende domeinnamen: - fmjazz.nl - de-erfenis.nl - detoegift.nl - entertainmentshop.nl - kerstpakketbon.nl - smskortingsbon.nl - entertainment-shop.nl Hangende het verkoopproces zijn deze domeinnamen op naam van de curator gesteld, ten einde doorhaling door SIDN te voorkomen. Het beheer van deze accounts wordt voor de curator gevoerd door AtWorx. Geïnteresseerden kunnen met AtWorx contact opnemen voor het uitbrengen van een onderhandse bieding. Bij gebreke van bevredigende onderhandse biedingen zal een online veiling plaatsvinden. Verslag 5 Er zijn (nog) geen biedingen op de resterende domeinnamen binnengekomen en de curator zal in overleg treden met AtWorx over het online veilen daarvan. 2

3 3.13 Verkoopopbrengst Voor de tot op heden gerealiseerde opbrengsten wordt verwezen naar het derde faillissementsverslag. In deze paragraaf zal in de volgende verslagperioden melding worden gemaakt van de verkoopopbrengsten van de hierboven genoemde zeven domeinnamen. Werkzaamheden Inventarisatie en zeer intensieve verkooponderhandelingen, die geleid hebben tot het sluiten van meerdere aandelentransacties. In de achterliggende verslagperiode hebben er de nodige contacten (telefonisch en schriftelijk) plaatsgevonden met SIDN s juridische afdeling, hostingbedrijf Denit, verkoopbegeleider AtWorx en de voormalig systeembeheerder van Foreign Media voor een correcte administratieve afwikkeling van de domeinnamen die op naam van Foreign Media geregistreerd stonden. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Er zijn de curator thans geen zelfstandige debiteuren bekend, die geïncasseerd kunnen worden. Mogelijk dat er echter nog een vordering ontstaat in het kader van een bepaalde filmproductie waarin is geparticipeerd. In het kader van de ontvlechting van de verkochte vennootschappen zijn de intercompany posities op nihil gezet. Overigens betrof dit bescheiden financiële posities, omdat er maandelijks werd afgerekend tussen de groepsvennootschappen. In de achterliggende verslagperiode is gebleken van een paar bescheiden debiteurenposten. De betreffende debiteuren zijn aangeschreven. Twee daarvan hebben betaald. In totaal is 1.278,98 geïncasseerd. Voorts is de curator gestuit op een mogelijke vordering op voormalig aandeelhoudster ABN AMRO Participaties uit hoofde van de aandeelhoudersovereenkomst die indertijd gold. Het gaat om een bedrag van ,--. De curator heeft ABN AMRO Participaties ter zake aangeschreven. ABN AMRO Participaties heeft in reactie daarop laten weten van oordeel te zijn dat de vordering niet bestaat, omdat aan de voorwaarden daarvan niet is voldaan. Ruw gezegd gaat het om de vraag of er sprake is geweest van een contractuele exit die zou moeten leiden tot een bijdrage in kosten. De curator heeft het standpunt van de ABN AMRO bestreden en haar uitgenodigd bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt van de juistheid van haar stelling. Ook op deze discussie zal in een later verslag nader worden teruggekomen. 3

4 Met ABN AMRO Participaties is verder gecorrespondeerd over de claim. ABN AMRO Participaties heeft naar aanleiding van de laatste brief van de curator besloten een advocaat in te schakelen, op wiens inhoudelijke reactie thans wordt gewacht. Namens ABN AMRO Participaties heeft zich een advocaat bij de curator gemeld, die namens haar de juistheid en redelijkheid van de vordering van de curator heeft betwist. De curator zal zich met de rechter-commissaris verstaan over het dagvaarden van ABN AMRO Participaties. Verslag 5 Inmiddels is de concept dagvaarding gereed gemaakt en zal toestemming gevraagd worden tot dagvaarden. 4.2 Opbrengst : Vooralsnog bedraagt de opbrengst 1.278, Boedelbijdrage : Nog niet van toepassing. Werkzaamheden Op dit onderdeel hoefde de curator in feite geen noemenswaardige werkzaamheden te verrichten. De curator heeft zich bezig gehouden met bestudering van administratie, aanschrijven van debiteuren en beantwoorden van post en telefonische reacties. In de achterliggende periode is gecorrespondeerd met ABN AMRO Participaties. Tegen een boedelvergoeding van 250,-- heeft de curator verder administratieve medewerking verleend aan de uitbetaling door de kredietverzekeraar aan één van de uitgevaren dochtervennootschappen van een debiteurenpost van deze dochtervennootschap, die failliet is gegaan. De uitkering kwam toe aan de betreffende dochter, doch de curator diende hiervoor administratieve medewerking te verlenen, welke werkzaamheden vergoed zijn. Werkzaamheden Er hebben contacten plaatsgehad met de advocaat van ABN AMRO Participaties. 5. Bank/Zekerheden Verslag 5 Deze paragraaf is afgesloten. Verwezen wordt naar de verslagen 1 t/m 4. 4

5 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden Van een voortzetting in de eigenlijke zin van het woord is geen sprake geweest. Wel is het zo dat in het kader van de verkoop de boedel zich gecommitteerd heeft mee te werken aan een administratieve en juridische ontvlechting van de groep. Dit is een vrij omvangrijk project en daar zijn een aantal personeelsleden nog tot 1 december 2010 mee bezig. Om dit mogelijk te maken heeft de curator aan een aantal dwangcrediteuren op gebied van ICT, lease en energie betalingsafspraken moeten maken. Deze zijn betaald over de boedelperiode en daarvan heeft doorbelasting aan kopers plaatsgevonden. 6.2 Financiële verslaglegging Aan de kopers is tot nu toe doorbelast een bedrag van ,40. Dit is geschied bij facturen van 28 oktober Betaling moet nog plaatsvinden. In het eerstvolgende verslag zal een definitieve afrekening van de boedelkosten worden gegeven. Er is thans aan de kopers doorbelast en door hen aan de boedel betaald een bedrag van ,38. Dit betreft kosten van dwangcrediteuren als energieleveranciers, ict-leveranciers en leasemaatschappijen. In de achterliggende verslagperiode zijn de laatste voortzettingskosten doorbelast aan de kopende partijen. Een kwart hiervan ( 858,17) is inmiddels aan de curator betaald. De resterende voortzettingskosten die waren doorbelast aan de kopers van de dochtervennootschappen zijn door hen in de afgelopen verslagperiode overgemaakt naar de faillissementsrekening. Het gaat daarbij in totaal om 2.574,51. Werkzaamheden De curator heeft de nodige besprekingen gevoerd, overleg met werknemers van Foreign Media en crediteuren alsook medewerking verleend aan een aantal contractsovernames waardoor de schuldenlast van de boedel is afgenomen. In de achterliggende periode zijn afrondende werkzaamheden verricht en heeft een laatste doorbelasting van kosten aan de overnemende partijen plaatsgehad. Het kost de curator moeite om tot een definitieve administratieve afwikkeling te komen met de energieleverancier en transporteur. Aan Enexis (energietransporteur) is een betaling van 1.581,24 gedaan, maar bijna dagelijks komen er wisselende facturen en overzichten binnen. Zulks ondanks het feit dat de contracten vanaf januari een einde hebben genomen. De curator tracht in de 5

6 komende verslagperiode tot een definitieve eindafrekening omtrent de energiekosten te komen. Met Essent en Enexis is de curator nog steeds aan het corresponderen over de afwikkeling en de definitieve eindafrekening, gelet op de door boedel verstrekte garantstelling. Verslag 5 De discussie over de juiste eindafrekening voor de energiekosten is afgerond en de laatste kosten zijn betaald. Doorstart 6.3 Beschrijving : Een doorstart van de vennootschap is niet aan de orde. 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid Deze paragraaf is door de curator vooralsnog afgesloten, verwezen wordt naar verslag Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen De hoogte van de boedelvorderingen is nog niet inzichtelijk. Dat er boedelschulden zijn (UWV, huurpenningen na datum surseance) staat wel vast maar de exacte omvang nog niet. Enerzijds omdat de curator nog niet van UWV een afrekening heeft gehad en anderzijds omdat met een van de verhuurders een discussie loopt over de in acht te nemen opzegtermijn. Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van ,62. Verder zijn er boedelvorderingen van de verhuurders. Tezamen gaat het daarbij om een bedrag van ,67. Het UWV heeft een aanvullende boedelvordering ingediend en haar boedelvordering bedraagt thans , Pref. vord. van de fiscus De preferente vordering van de fiscus dient ook nog definitief vastgesteld te worden en daarover vindt overleg plaats met fiscus en fiscalisten. Vast staat dat de fiscus vorderingen heeft uit hoofde van omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonbelasting. Voor wat betreft vennootschaps- en omzetbelasting moet vermeld worden dat de gefailleerde 6

7 vennootschappen en haar ontvoegde dochtervennootschappen tot 30 september 2010 een fiscale eenheid vormden voor zowel de vennootschaps- als de omzetbelasting. De door de curator op dit moment aangehouden voorlopige berekening komt uit op een totale fiscale schuld van ca ,-- maar dit is op basis van enkele aannames. In ieder geval staat vast dat er een Vpb schuld is van ruim ,-- vanwege een fiscaal compromis. Ten tijde van de verkooponderhandelingen was bekend dat deze naheffingsaanslag nog opgelegd zou gaan worden. De partijen aan wie de aandelen in de dochters zijn verkocht stelden als voorwaarde voor overname dat deze Vpb schuld zou worden voldaan en mede om dit mogelijk te maken heeft de boedel de hiervoor genoemde totale boedelbijdrage moeten vragen aan betrokkenen. Zoals gezegd is de Vpb schuld 2004 van ruim ,-- afgerekend. Voor het overige heeft er met de fiscus meerdere malen overleg plaatsgehad over de afwikkeling van de fiscale eenheden voor de vennootschapbelasting en BTW. Als gevolg van de aandelentransactie in de tweede helft van september 2010 hebben deze fiscale eenheden een einde genomen. Vanaf dat moment dienen de uitgevaren dochtervennootschappen zelfstandig aangifte te doen. De fiscus had ambtshalve over oktober 2010 nog een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd van ,--, maar heeft deze na daartegen door de curator gemaakt bezwaar weer vernietigd. In overleg met de controller van Foreign Media en de controllers van de doorstartende dochtervennootschappen zijn de aangiften BTW over augustus en september ingediend en met de fiscus besproken. Er dient door de fiscale eenheid nog een substantieel bedrag aan BTW over deze periode te worden betaald. Het gaat om bedragen die zijn toe rekenen aan de uitgevaren dochters. In overleg met de fiscus zijn deze dochtervennootschappen verzocht hun delen over te maken naar de derdenrekening van het kantoor van de curator, waarna ineens zal worden afgerekend met de fiscus. Voorts hebben de nodige besprekingen plaatsgehad met de fiscus en accountant over de afwikkeling van de vennootschapsbelasting. In het kader van de verkoop van de uitgevaren dochtervennootschappen zijn ook afspraken gemaakt over het meegeven van fiscaal verrekenbare verliezen. Hiervoor dienen nog aangiftes vennootschapsbelasting te worden gedaan. Daarvoor is medewerking van de accountant noodzakelijk. De accountant had zijn werkzaamheden opgeschort in verband met openstaande nota s. Hiervoor is een oplossing gevonden en inmiddels is door de accountant de eerste aangifte gereed gemaakt. Ten slotte heeft de fiscus in de verslagperiode nog een boekenonderzoek bij Foreign Media gedaan naar transacties met een Belgische partij naar aanleiding van een verzoek van de 7

8 Belgische fiscus. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is geweest van onregelmatigheden en dit leidt niet tot nadere fiscale vorderingen. Vooralsnog is de fiscus genoteerd als preferente crediteur voor ,--. Dit betreft grotendeels verschuldigde loonbelasting. In overleg met de kopers van de dochtervennootschappen heeft de curator de door de accountant gereed gemaakte aangiften vennootschapsbelasting over 2008 en 2009 ingediend. Thans dient enkel nog het jaar 2010 afgewikkeld te worden voor wat betreft de vennootschapsbelasting. Aannemende dat de fiscus de aangiften volgt, zal er geen Vpb schuld zijn. Voor wat betreft de BTW zijn de door de fiscale eenheid verschuldigde bedragen inmiddels definitief bekend en, zoals gezegd, is de afspraak gemaakt dat deze bedragen worden gestort op de derdenrekening van het kantoor van de curator, opdat in één keer kan worden afgerekend met de fiscus. Als alles loopt zoals het moet lopen en er zich geen nieuwe omstandigheden voordoen, blijft de preferente fiscale schuld beperkt tot eerder genoemde loonbelasting ad ,--. Inmiddels is door de curator ook de aangifte vennootschapsbelasting over 2010 ingediend. In de fiscale positie is verder nog geen wijziging gekomen. Afrekening van de BTW, door de entiteiten die tot de fiscale eenheid behoorden, dient nog plaats te vinden. Verslag 5 De curator heeft contact met de fiscus over de afwikkeling van de BTW schuld van de fiscale eenheid. 8.3 Pref. vord. van het UWV De preferente vordering van UWV is nog niet bekend. Inmiddels heeft UWV haar vorderingen ingediend. Een deel ad ,17 is aan te merken als preferente vordering, waarvan 3.897,91 preferent is ex art. 66 WW en daarmee gelijk in rang met de vordering van de fiscus en een deel ad ,26 preferent is ex art WW en daarmee gelijk in rang met bevoorrechte vorderingen ex art sub e BW e.a. 8.4 Andere pref. crediteuren Enkele werknemers hebben vorderingen ingediend voor toegezegde bonussen c.q. uitkeringen en daarbij zich erop beroepen dat het gaat om bevoorrechte vorderingen. De curator heeft dit nog in bestudering. 8

9 Hiervoor is in paragraaf 2.3 al toegelicht dat de curator vooralsnog de ingediende vorderingen waar het hier om gaat, betwist. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Het aantal crediteuren is wisselend. Merendeels is de lijst kleiner geworden doordat contracten overgenomen worden door de verkochte dochtervennootschappen. Op dit moment gaat de curator uit van 53 crediteuren exclusief banken. Er zijn inmiddels 45 crediteuren inclusief de banken op de lijst van voorlopig erkende crediteuren genoteerd. Er zijn inmiddels 50 crediteuren inclusief de banken op de lijst van voorlopig erkende crediteuren genoteerd. Er zijn inmiddels 51 crediteuren inclusief de banken op de lijst van voorlopig erkende crediteuren genoteerd. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren voorlopig erkend: ,54 te splitsen als volgt: Vordering banken ,-- Vordering handelscrediteuren ,54 Voorts is er één crediteur op de lijst van voorlopig betwiste crediteuren genoteerd voor een bedrag van , Verwachte wijze van afwikkeling Het is nog te vroeg om aan te kunnen geven hoe er afgewikkeld zal worden. Er zal eerst meer duidelijkheid moeten komen over de exacte omvang van baten en lasten. Werkzaamheden De werkzaamheden op dit onderdeel hebben uit de reguliere werkzaamheden bestaan waaronder inventarisatie en correspondentie. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : Niet van toepassing. 9.2 Aard procedure : Niet van toepassing. 9.3 Stand procedure : Niet van toepassing. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement 9

10 De curator streeft ernaar het faillissement binnen een jaar af te wikkelen Plan van aanpak De curator zal nader overleg voeren met de kopende partij over een van de aandelentransacties om daar een oplossing voor te vinden. Voorts zullen de resterende activa ten gelde gebracht worden, waarna de curator tot een afwikkeling wenst te komen. De curator heeft de nodige subdossiers aangelegd die afgewikkeld moeten worden. Zo zal een oplossing moeten worden gevonden voor de discussie met betrekking tot Foreign Media Licensing B.V. De overige dochtervennootschappen dienen geliquideerd te worden en een aantal verdere kwesties dienen te worden afgewikkeld, zoals de afwikkeling met de fiscus voor wat betreft de fiscale eenheden en de domeinnamen., 4,5 De curator gaat verder met de aangelegde subdossiers, waarbij de afwikkeling met de fiscus, de verkoop van de domeinnamen en de liquidatie van de resterende dochtervennootschappen Foreign Media International, Foreign Media Development en Foreign Media Belgium prioriteit hebben Indiening volgend verslag Het volgende verslag wordt over drie maanden ingediend. Leeuwarden, 29 december 2011 W.M. Sturms curator 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 20 juli 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 20 juli 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 20 juli 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 6 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 6 mei 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 6 mei 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 28 mei 2015 Faillissement Club Fysio Therapie B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 28 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 juni 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 30 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 30 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 30 augustus 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 4 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 4 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 4 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 4 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 4 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 4 juni 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden.

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 6 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 23 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 23 juli 2014 Faillissement Club Fysio Therapie B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 23 juli 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap ESMÉ INTERIEURBOUW B.V. (hierna: de vennootschap )

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap ESMÉ INTERIEURBOUW B.V. (hierna: de vennootschap ) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 27 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 23 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 23 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 23 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 mei 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 mei 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 mei 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 12 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 12 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 12 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 16 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 16 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 16 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 december 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 10 augustus 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 10 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 10 augustus 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/676 NL:TZ:0000008868:F001 01-11-2016 Mr. F. Daemen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap met

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 22 februari 2013

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 22 februari 2013 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 22 februari 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 19 januari 2012 t/m 18 april 2012 Bestede uren in verslagperiode : opgave volgt later Bestede uren Totaal : opgave volgt later

Verslagperiode : 19 januari 2012 t/m 18 april 2012 Bestede uren in verslagperiode : opgave volgt later Bestede uren Totaal : opgave volgt later FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 april 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 september 2013 t/m 30 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : 23,50 uren Bestede uren Totaal : 71,50 uren

Verslagperiode : 26 september 2013 t/m 30 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : 23,50 uren Bestede uren Totaal : 71,50 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

de hypotheekhouder getaxeerd. De hypotheekhouder en de curator zijn nog in overleg over de wijze van verkoop.

de hypotheekhouder getaxeerd. De hypotheekhouder en de curator zijn nog in overleg over de wijze van verkoop. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 14 augustus 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 3 Datum : 24 september 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 25 augustus 2014 t/m 24 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 10,8 uren Bestede uren totaal : 50,6 uren

Verslagperiode : 25 augustus 2014 t/m 24 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 10,8 uren Bestede uren totaal : 50,6 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 1 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 1 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 1 juli 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KLOK LOGISTICS NEDERLAND B.V., gevestigd te (6504 AC) Nijmegen, aan het

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 september 2012 t/m 28 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : 33,20 uren Bestede uren Totaal : Opgave volgt later

Verslagperiode : 12 september 2012 t/m 28 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : 33,20 uren Bestede uren Totaal : Opgave volgt later FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 januari 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruitlounge Media B.V. Faillissementsnummer : 08/93 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 11 november 2008 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juli 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juli 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juli 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KLOK LOGISTICS NEDERLAND B.V., gevestigd te (6504 AC) Nijmegen, aan

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Het uitoefenen van een reclamebureau Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Het uitoefenen van een reclamebureau Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juni 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 mei 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 1 Datum : 26 maart 2014 Gegevens onderneming : De

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BWORKING OOST NEDERLAND B.V., statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode : 13 september 2012 t/m 11 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 13 september 2012 t/m 11 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 december 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 18 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 18 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 18 april 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 2 Datum : 25 juni 2014 Gegevens onderneming : De

Nadere informatie

Verslagperiode : 11 juni 2014 tot en met 11 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 11 juni 2014 tot en met 11 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 12 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : Westerdijk Beheer B.V., Kamer van Koophandelnummer

Gegevens gefailleerde : Westerdijk Beheer B.V., Kamer van Koophandelnummer FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 29 augustus 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 14 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 14 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 14 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 augustus 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 augustus 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/15/464 NL:TZ:0000006452:F001 22-09-2015 mr. K. Overloop mr. MDE van der Borst-Leppens Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

Faillissementsverslag Nummer: 2 Datum: 9 juli 2009

Faillissementsverslag Nummer: 2 Datum: 9 juli 2009 Faillissementsverslag Nummer: 2 Datum: 9 juli 2009 Gegevens onderneming: : de heer P.Th. van der Leij, wonende aan de Weeninkweg 4, 7256 KX Keijenborg, handelend onder de naam Tehadruk Etikettendrukkerij,

Nadere informatie

Verslagperiode : 25 december 2013 t/m 27 maart 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 25 december 2013 t/m 27 maart 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 17 Datum: 28 maart 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven in het faillissement van 4Lease B.V. De curatoren baseren zich op aangetroffen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 juni 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 juni 2011 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap MARTIN HAIR B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/464 Rechter-Commissaris: Mr. I.C. Prenger-de Kwant Curator:

Nadere informatie

Nummer: 7. hierna: Namerich

Nummer: 7. hierna: Namerich FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 18 augustus 2016 Gegevens onderneming : 1. GOES BEHEER B.V., statutair gevestigd te Vleuten - De Meern, feitelijk gevestigd te (3454 PX) De Meern aan de Naamrijk

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Silger B.V., statutair gevestigd te Almere en aldaar kantoorhoudende, aan de Kantjilstraat

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode.

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 27 november 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: , fax: ) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: , fax: ) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Hakbijl B.V. Hakbijl B.V. t.h.o.d.n. Hakbijl Glas, statutair gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te (8211 AS) Lelystad,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Vastgoedbeleggingen B.V., statutair gevestigd te Hilversum

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/15/464 NL:TZ:0000006452:F001 22-09-2015 mr. K. van Overloop mr. TJ van Gessel Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 11 september 2012 t/m 3 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 11 september 2012 t/m 3 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 27 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 27 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boat to Business Events B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013 Gegevens gefailleerde: Datum faillissement: 2 november 2010 Bewindvoerder/curator: mr. J.P. Davids

Nadere informatie

Nummer: 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E2MA CONSUMER PROFILING B.V.,

Nummer: 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E2MA CONSUMER PROFILING B.V., FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 22 oktober 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E2MA CONSUMER PROFILING B.V., tevens handelende onder de namen Onlinewinnen.nl

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 11 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 11 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 11 juli 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen.

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 14 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden.

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 5 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 1 Datum: 29 augustus 2013

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 1 Datum: 29 augustus 2013 openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 1 Datum: 29 augustus 2013 Gegevens gefailleerde : Integral Security Consultancy B.V. Integral Security Services B.V. H & N Investment B.V. Pattiasina Beheer

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Verslagperiode : 11 oktober 2011 tot 4 november 2011 Bestede uren in verslagperiode : Opgave volgt later Bestede uren Totaal : Opgave volgt later

Verslagperiode : 11 oktober 2011 tot 4 november 2011 Bestede uren in verslagperiode : Opgave volgt later Bestede uren Totaal : Opgave volgt later FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 november 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beaux Frères B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de Herengracht 119 te (1398

Nadere informatie

In januari 2013 heeft Achmea het bedrag ad 15.059,10 overgemaakt naar de faillissementsrekening.

In januari 2013 heeft Achmea het bedrag ad 15.059,10 overgemaakt naar de faillissementsrekening. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 26 augustus 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 26 augustus 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 26 augustus 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KLOK LOGISTICS NEDERLAND B.V., gevestigd te (6504 AC) Nijmegen, aan

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement de besloten vennootschap A.P. van der Heijden B.V., tevens handelend onder de naam Van der Heijden Herenmode, statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie