Woonlastenonderzoek onder particuliere eigenaar/bewoners in Emmen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonlastenonderzoek onder particuliere eigenaar/bewoners in Emmen"

Transcriptie

1 Woonlastenonderzoek onder particuliere eigenaar/bewoners in Emmen Bert Weevers Menno Logemann Rapportnummer: /BW/ BuildDesk Benelux B.V. Arnhem, 15 mei 2013

2 COLOFON BuildDesk Benelux B.V. Postbus 694, 6800 AR Arnhem Gele Rijders Plein 11-2, Arnhem Telefoon: Telefax: Internet: Projectnummer: Projecttitel: Gemeente Emmen energie en armoede plus Opdrachtgever: Gemeente Emmen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BuildDesk Benelux BV.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Doelstelling Opzet rapport Energie- en woonlasten Wat zijn woonlasten? Betaalbare woonlasten en definitie Ontwikkeling van de energielasten Bepaling woonlasten Woonlastenontwikkeling en betalingsproblematiek Omvang van de woonlasten problematiek particuliere eigenaar bewoners Kwetsbare locaties en groepen Woonlasten geografisch bezien Woonlasten naar woningtype Woonlasten naar bouwjaar Samenvatting Business case Voorbeeldwoning A Korte kenschets Maatregelpakketten Energiedeel in woonlasten Totale woonlasten Voorbeeldwoning B Korte kenschets Maatregelpakketten Energiedeel in woonlasten Totale woonlasten Maatschappelijke kosten en baten MKB bij niet doen MKB bij forse energetische verbetering Bijdrage derden? Aanpak Bijlage 1: Methodiek Hypotheeklasten Energielasten Bijlage 2: Definities Besteedbaar inkomen Bijlage 3: Kerncijfers gemeente Emmen BuildDesk Benelux 1

4 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De afgelopen jaren zijn de energieprijzen sterk gestegen. De verwachting is dat deze stijging (zeker de komende jaren) zal doorzetten. Doordat de prijzen voor energie sneller stijgen dan de inflatie en het inkomen van de huishoudens, leidt dit mogelijk tot betaalbaarheidsproblemen en wellicht zelfs armoede. De best mogelijke oplossing voor dit probleem is het naar energieneutraal renoveren van de probleem -woningen. Immers alleen bij een energienotaloze woning is het huishouden gevrijwaard van energieprijsstijgingen. De vragen die dan opkomen zijn: Hoe groot is de ernst en omvang van het woon- en energielasten probleem? (een vraag naar de urgentie); Is er een rendabele business case? (een vraag naar de huidige haalbaarheid van een oplossing); Wat zijn de totale maatschappelijke kosten en baten van een dergelijke oplossing en kan van hieruit een bijdrage aan de oplossing geleverd worden? (een vraag naar mogelijk nieuwe financieringsopties). In een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd in Amsterdam, is de ernst en omvang van de woon- en energielastenproblematiek in beeld gebracht voor de sociale verhuur sector. Dit onderzoek, dat een vervolg is op het Amsterdamse onderzoek, is gericht op de particuliere eigenaar/bewoners en is mede een verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken/WWI. Beide cases samen geven een goed beeld van de invloed van de gestegen energielasten op de woonlasten; de betaalbaarheid ervan binnen twee gemeenten die exemplarisch zijn voor de grote steden enerzijds en een grote plattelands gemeente in Nederland anderzijds. Meer in het bijzonder voor Emmen geldt dat zij dit onderzoek kunnen gebruiken omdat: De gemeente stimuleert in het kader van gebiedsontwikkeling de plaatsing van 60 MW windmolens. De bedoeling is dat de opbrengsten worden geïnvesteerd in een fonds ten behoeve van het verbeteren van de woningvoorraad/gebiedsontwikkeling. Het woonlastenonderzoek kan een bijdrage leveren aan de keuze en prioritering van deze gelden. Emmen Revisited is een project met als doel het verbeteren van de kwaliteit van (samen) leven in de wijken en dorpen van de gemeente. Dorpsteams pakken dit op, ondersteund door de gemeente. De onderzoeksresultaten kunnen ook in dit project worden meegenomen. Emmen heeft te maken met krimp. Daarom zijn er moeilijke en harde keuzes nodig. Zo zullen er woningen uit de markt gehaald moeten worden. Het woonlastenonderzoek kan input leveren voor de afweging. BuildDesk Benelux 2

5 1.2 Doelstelling In dit onderzoek zijn drie vragen aan de orde: 1. Probleem in kaart: hoe groot is de ernst (het mogelijke woonlastenprobleem per huishouden) en de omvang (het aantal huishoudens dat in de problemen komt)? 2. Oplossingsrichting: Wat betekent het concreet voor de particuliere eigenaar/bewoners en de voor de gemeente als men een x-aantal van de bedoelde woningen met het laagste label renoveert c.q. sloopt/nieuw bouwt naar nulenergiewoningen voor de laagste inkomensgroepen? 3. Impact van oplossing op verschillende gebieden: Wat zijn de vermeden maatschappelijke kosten, wat zijn maatschappelijke baten? En: kunnen deze baten ingezet worden voor de financiering van de ingreep? 1.3 Opzet rapport In hoofdstuk 2 van dit onderzoek wordt het begrip woonlasten nader toegelicht, een visie gegeven op de prijsontwikkeling voor energie en wordt de onderzoeksmethode toegelicht. Hoofdstuk 3 brengt vervolgens de omvang van het probleem in Emmen in kaart. Ook staan in dit hoofdstuk de resultaten van een nadere analyse naar de kenmerken van locaties waar de woonlasten problematiek zich voordoet. De uitwerking van de business case staan in hoofdstuk 4. De resultaten van de quick scan maatschappelijke kosten en baten in hoofdstuk 5. BuildDesk Benelux 3

6 2 Energie- en woonlasten Dit hoofdstuk gaat in op het begrip woonlasten: wat kan er onder worden verstaan, wat zijn betaalbare woonlasten en welke definitie wordt in dit rapport gehanteerd? Daarna wordt ingegaan op het energieprijsscenario waarmee in dit rapport wordt gerekend. 2.1 Wat zijn woonlasten? Als we alle elementen van de kosten voor wonen op een rij zetten, leidt dat tot de volgende lijst: Hypotheeklast en servicekosten (VVE); Energie (gas, elektra, warmte) incl. belastingen; Water; Heffingen van Openbaar Publiekrechtelijke Lichamen (OPL); - Gemeentelijke belastingen en heffingen (OZB, reinigingsheffing), - Waterschaplasten; Verzekering (opstal); Onderhoud. De term woonlasten wordt vaak gebruik voor een deel van deze kosten. Zo gebruiken gemeenten de term woonlasten voor de lokale lasten (OZB, reinigingsheffing). Corporaties daarentegen definiëren woonlasten als de som van huur en energielasten. Blijkbaar is de mate van beïnvloedingsmogelijkheid van invloed op de definitie. Voor particuliere woningen worden de woonlasten gemiddeld in Nederland voor 53% bepaald door de hypotheeklasten (COELO, 2012). De overige 47% van de woonlasten wordt gevormd door de overige bijkomende kosten. In Figuur 2.1 is de gemiddelde verdeling voor deze overige woonlasten weergeven. Figuur 2.1: Componenten van de bijkomende woonlasten (euro per jaar en percentage van totaal) BuildDesk Benelux 4

7 In de figuur is te zien dat energie en energiebelasting een aanzienlijk deel van de bijkomende kosten vormen (52%). In dit rapport focussen we op som van: De hypothecaire lasten; De energielasten (inclusief belastingen). Deze componenten zijn samen goed voor gemiddeld 77% van de woonlasten. Deze twee posten bepalen niet alleen voor een groot deel de hoogte van de lasten, maar kennen ook een grote variatie. De hypothecaire lasten zijn sterk afhankelijk van de hoogte van de hypotheek en de energielasten van de energetische staat van de woning. De energielasten zijn te sturen door aanpassing van de energieprestatie van de woning en door gedrag van de bewoners. 2.2 Betaalbare woonlasten en definitie Woonlasten zijn in dit rapport gedefinieerd als de som van de hypothecaire lasten en de energielasten. Of de hoogte van de woonlasten leidt tot potentiële betalingsproblemen is afhankelijk van het inkomen en de overige kosten van een huishouden. Om inzicht te krijgen in de overige kosten bij een bepaald inkomen en de maximaal acceptabele woonlasten is een methodiek van het Nibud gebruikt. Deze methodiek van het Nibud wordt veel gebruikt, is breed geaccepteerd en wordt hieronder toegelicht. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) houdt de uitgaven van huishoudens in Nederland bij en berekent hoeveel geld zij maandelijks kwijt zijn aan verschillende uitgavenposten. Het basisbedrag bepaalt hierbij de kosten die een huishouden minimaal moet maken. De voorbeeldbedragen baseert het Nibud op cijfers van het CBS. Dit zijn bedragen die worden vastgesteld op basis van het werkelijke bestedingspatroon van de huishoudens. Op basis van dit basisbedrag en het voorbeeldbedrag wordt een normbedrag vastgesteld. Dit is het minimale acceptabele consumptieniveau bij een bepaald inkomen. Het inkomen minus de normbedragen voor overige uitgaven vormen de maximaal acceptabele woonlasten (figuur 2.2). Figuur 2.2 Berekeningswijze Nibud-richtlijnen. Bron: Nibud 2012 BuildDesk Benelux 5

8 De methode van het Nibud geeft een gedifferentieerd beeld voor de woonlastenruimte per huishouden- en inkomenstype. De data om dit gedetailleerde beeld voor Emmen te gebruiken is voor dit onderzoek niet beschikbaar. In dit onderzoek is daarom een vereenvoudigde methode toegepast om de ruimte voor woonlasten te bepalen. Als grens vanwaar potentiële betalingsproblemen kunnen ontstaan, is in dit onderzoek een percentage vastgesteld op basis van de voorbeeldbegroting van een standaardgezin met hoge hypotheeklasten. Deze hoge hypotheeklasten zijn blijkbaar nog betaalbaar. De energielasten in deze voorbeeldbegroting zijn gebaseerd op een woning met een C-label. Verondersteld wordt dat hogere lasten voor potentiële betalingsproblemen zorgen. Op basis van gemiddelde huishoudenskenmerken is gezocht naar een voorbeeldbegroting van het Nibud die past bij Emmen. Gekozen is voor een huishouden bestaande uit: twee volwassenen en één kind (tussen 1 en 12) met een gezamenlijk besteedbaar inkomen 1 van 2.500,- per maand (= bruto jaarinkomen van ongeveer 3.300,- per maand). De woonlasten van dit huishouden zien er uit als in tabel 2.1. Begrotingspost Inkomsten of kosten per maand Hypotheek 942,- Gas 81,- Elektriciteit 60,- Inkomen 2.500,- Tabel 2.1: Voorbeeldbegroting van het Nibud van een huishouden met twee volwassenen en één kind (tussen 1-12 jaar) met een besteedbaar inkomen van 2.500,- per maand (bron: budgethandboek 2012, Nibud). De woonlasten (hypotheek, gas en elektriciteit) van dit gezin zijn in totaal 1.083,- per maand. Dat is 43% van het besteedbaar inkomen. Het percentage van 43% wordt ook wel de woonquote genoemd. In dit onderzoek wordt de grens van 43% gebruikt als grens vanaf waar er betalingsproblemen zouden kunnen ontstaan. Hierbij moet worden opgemerkt dat een woonquote van 43% voor de lagere inkomens hoog is. Gemiddeld in Nederland is de woonquote 35,3% (TNO, 2011) 2.3 Ontwikkeling van de energielasten Zoals beschreven vormen de energielasten een belangrijke component van de woonlasten. Als gevolg van prijsstijging zijn de energielasten van woningen sterk gestegen. In vijftien jaar zijn de energieprijzen ruim drie keer zo hard gestegen als de prijzen van andere goederen en diensten. De energieprijzen zijn in januari 2012 bijna 120% hoger dan vijftien jaar geleden, de consumentenprijsindex (CPI) nam tussen januari 1997 en januari 2012 met 35% toe (Figuur 2). 1 Voor definities zie bijlage 2. BuildDesk Benelux 6

9 Figuur 2.3: CPI en Prijsontwikkeling energie (CBS Statline, 2012) Voor de ontwikkeling van de energiekosten baseert BuildDesk zich op haar prijsscenario voor energie. Hierbij wordt uitgegaan van het volgende scenario: Op de korte termijn zijn door de economische crisis, nieuwe ontdekkingen van bijvoorbeeld schaliegas, politieke onzekerheid in het Midden-Oosten en speculaties de energieprijzen waarschijnlijk nog aan sterke fluctuaties onderhevig. De verwachting op de lange termijn is dat de energieprijzen nog fors blijven stijgen, met name door de groeiende nieuwe economieën (China, India, Zuid Amerika) die de vraag doen opstuwen. De stijgende prijzen maken echter nieuwe winmethoden aantrekkelijk. Ook duurzame energie zal op een gegeven ogenblik concurrerende prijzen laten zien. Voor duurzame energietechnieken (met name zon en wind) zijn vooral kapitaalslasten doorslaggevend. Deze zijn redelijk stabiel, hoewel grondstoffengebruik en ruimtegebruik ook hier een prijsopdrijvend effect zullen hebben. Uiteindelijk echter leiden bovengenoemde ontwikkelingen tot een afzwakkende prijsstijging van energie. Op basis van dit geschetste toekomstscenario komt BuildDesk tot de nominale prijsstijgingen als weergegeven in (Tabel 1.2). Periode Elektriciteit Gas Inflatie % 8% 2% % 8% 2% % 7% 2% % 7% 2% % 5% 2% % 4% 2% % 2% 2% Tabel 1.2: Prijsscenario energie (BuildDesk, Notitie prijsontwikkeling leveringskosten energie, 2012) Om de prijzen in de tijd te kunnen vergelijken worden deze gecorrigeerd voor 2% inflatie. BuildDesk Benelux 7

10 2.4 Bepaling woonlasten De hypotheeklasten in dit onderzoek zijn gebaseerd op de WOZ-waarde. Op basis van WoOn 2009 zijn de hypotheeklasten uitgedrukt als percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde van de panden was voor dit onderzoek bekend. De energielasten zijn bepaald door de woningen te koppelen aan de referentiewoningen van Agentschap NL. Een uitgebreide beschrijving van de methodiek is te vinden in Bijlage 1. Het inkomen is bepaald aan de hand van het inkomen per buurt (bron: CBS, 2011). BuildDesk Benelux 8

11 3 Woonlastenontwikkeling en betalingsproblematiek 3.1 Omvang van de woonlasten problematiek particuliere eigenaar bewoners Of woonlasten zorgen voor betalingsproblemen is afhankelijk van de overige uitgaven en het inkomen van het huishouden (zie paragraaf 2.2). Het is dan ook niet mogelijk om op basis van enkel de woonlasten vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van betalingsproblemen. Wel kan worden vastgesteld voor welk percentage van de huishoudens de woonquote hoger ligt dan die van het standaardgezin met een hoge hypotheek uit paragraaf 2.2. Zo wordt een indicatie verkregen van de omvang van het probleem. Dit percentage wordt weergegeven in figuur 3.1. Figuur 3.1: Percentage huishoudens in Emmen met een woonquote hoger dan 43%. In de figuur is te zien dat voor de gemiddeld berekende hypotheeklasten (0,5% van WOZ; zie bijlage 1 voor een toelichting) voor woonlasten in % van de huishoudens een woonquote heeft die hoger is dan 43%. Bij gelijkblijvende hypotheeklasten en inkomens (gecorrigeerd voor inflatie) zal het aantal huishoudens met een hogere woonquote, als gevolg van de stijgende energielasten, oplopen tot 29% in 2020 en 54% in Voor huishouden met een relatief lage hypotheeklast (0,3% van WOZ) kent in % een hogere woonquote. In deze groep loopt het percentage met een te hoge woonquote op naar 17% in In tabel 3.1 wordt het aantal huishoudens weergegeven dat met een gemiddelde hypotheek een woonquote heeft hoger dan 43% weergeven Aantal HH Tabel 3.1: aantal huishoudens met een woonquote groter dan 43%. BuildDesk Benelux 9

12 De stijging in het aantal huishoudens met potentiële betalingsproblemen is het gevolg van de stijgende energielasten. In figuur 3.2 is te zien hoe de gemiddelde woonquote zich in Emmen ontwikkelt als gevolg van de stijgende prijzen voor energie. Figuur 3.2: Gemiddelde woonquote in Emmen. In de figuur is te zien dat de energiequote (aandeel energielasten van besteedbaar inkomen) oploopt van 8% in 2012 naar 20% in Dit betekent dat wanneer er geen energiebesparende maatregelen in de woningen worden aangebracht de energiekosten van een huishouden aanzienlijk toenemen. 3.2 Kwetsbare locaties en groepen In paragraaf 3.1 was te zien dat de hoeveelheid huishoudens met een hoge woonquote toeneemt. Om tijdig bij te kunnen sturen op de ontwikkeling van deze problematiek is het nuttig inzicht te verkrijgen in de locaties waar deze problematiek het grootst zal worden Woonlasten geografisch bezien Om een oordeel te kunnen geven over de hoogte van het besteedbaar inkomen of de woonlasten, zijn per buurt het gemiddelde inkomen en de gemiddelde woonlasten berekend. Vervolgens is de mediaan bepaald. Er wordt gesproken over een hoog inkomen of hoge woonlasten als deze hoger zijn dan de mediaan. Mediaan Gemiddelde Minimum Maximum Inkomen 2.088, , , ,- Woonlasten 897,- 938,- 530, ,- EI 1,90 1,85 0,89 2,17 Tabel 2.2: Mediaan, gemiddelde en extremen voor het inkomen, de woonlasten en EI in de buurten. BuildDesk Benelux 10

13 In figuur 3.3 is per buurt weergegeven of het inkomen of de woonlasten hoog zijn. Figuur 3.3: Hoogte van de woonlasten en het inkomen per buurt. In de figuur is te zien dat de hoge woonlasten in combinatie met de lage inkomens zich met name in de buitengebieden concentreren en in Emmen, Roswinkel en de oostzijde van Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek. Huishoudens met een laag inkomen en een energetisch slechte woning (slechte EIwaarde) zijn het gevoeligst voor de stijgende prijzen van energie. De energiecomponent van de woonlasten is in deze woningen immers groter dan bij energetisch goede woningen. Een stijging van de energielasten heeft op deze woningen een grotere impact dan op de energetische goede woningen. In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.3.4 is de hoogte van de EI weergeven ten opzichte van de mediaan; ditmaal in combinatie met het inkomen. In de figuur is te zien dat de lage inkomens zich voornamelijk in het noordoosten, zuiden en in Emmen concentreren. Relatief hoge inkomens zijn te vinden in het gebied rondom Emmen en tussen Barger-Compascuum en Nieuw-Schoonebeek. In Emmen wonen in Angelslo en Emmermeer de huishoudens met een laag inkomen in energetisch slechte woningen. Ook in Barger-Compascuum, in en rondom Nieuw- Schoonebeek en Emmer-Compascuum is deze combinatie te vinden. BuildDesk Benelux 11

14 Figuur 3.4: hoogte van de EI weergeven ten opzichte van de mediaan Woonlasten naar woningtype In figuur 3.5 zijn de woonlasten per woningtype weergegeven. Figuur 3.5: Gemiddelde woonlasten in 2012 per woningtype. BuildDesk Benelux 12

15 Opvallend in deze figuur is de hoge woonlasten van meergezinswoningen. Uit een nadere analyse blijkt dat deze woningen lage energielasten kennen, maar hoge hypotheeklasten. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat deze woningen relatief groot zijn in vergelijking tot de andere woningen in de gemeente Woonlasten naar bouwjaar In figuur 3.6 zijn de woonlasten per bouwjaar weergegeven. Figuur 3.6: Gemiddelde woonlasten in 2012 per bouwjaarcategorie van de woning. In deze figuur is te zien dat de nieuwste woningen de hoogste woonlasten kennen. Ook hier geldt dat de energiecomponent van de woonlasten gemiddeld lager is, maar de hypotheeklasten juist hoger. 3.3 Samenvatting Er zijn geen formele normen over betaalbaarheid van het wonen. Wanneer we uitgaan van een arbitraire, maar onderbouwde en relatief hoge woonquote van 43% als grens, dan zit nu ca 21% van de eigen woningbezitters in Emmen met te hoge woonlasten. Bij een afzwakkende stijging van de energieprijzen in de toekomst, neemt het de energiequote van de gemiddelde Emmense woningbezitter toe van 8% nu naar 20% in De energiequote geeft het aandeel energielasten weer als percentage van het besteedbaar inkomen. Bij veronderstelde gelijkblijvende inkomens en hypotheeklasten, neemt het aantal huishoudens met te hoge woonlasten door deze energielastenstijging toe van 21%, nu via 29% in 2020 naar 54% in Dit wil niet zeggen dat er per definitie betaalbaarheidsproblemen bij de hypotheekbank of energiebedrijf ontstaan; vaak wordt er bezuinigd op zaken als sportvereniging, sociale activiteiten e.d.. BuildDesk Benelux 13

16 Vooral het noordoostelijke en zuidelijke deel van de gemeente en Emmen zelf kunnen qua woonlasten als kwetsbaar gebied aangemerkt worden. Hier bevinden zich ook de energetisch slechtste woningen: wat dus ook betekent dat hier het grootste verbeterpotentieel zit. BuildDesk Benelux 14

17 4 Business case Nu we een beeld hebben van de ernst en omvang van de potentiële woonlastenproblematiek in de gemeente, gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen. Als voorbeeld zijn twee woningen in BargerCompascuum onderzocht op energie verbeteropties. Hieronder worden deze beknopt beschreven, worden de mogelijke verbetermaatregelen behandeld en conclusies getrokken over de effecten op de woonlasten Voorbeeldwoning A Korte kenschets Verlengde Oosterdiep WZ 98 Barger Compascuum Bouwjaar <1900 Renovatie eind jaren 70 Gbo 120 m 2 Huidig energielabel D. Het betreft een oud huis waarin vroeger een winkeltje zat, langs de vaart, die eind jaren 70 geheel is gerenoveerd tot woonhuis en daar bij onder andere is voor zien van een nieuw buitenspouwblad. De spouw is minimaal geïsoleerd (folie); het dak is geïsoleerd en pas onlangs voorzien van nieuwe bedekking. De gevelopeningen op de begane grond zijn voorzien van dubbele beglazing. 2 De afzonderlijke adviesrapporten per woning zijn bij de gemeente op te vragen. BuildDesk Benelux 15

18 4.1.2 Maatregelpakketten Er zijn drie maatregelpakketten onderzocht: Pakket Maatregelen Kosten Label Basispakket - Spouwisolatie - Dubbel glas naar HR++ - Vloerisolatie Voorbereid op - Spouwisolatie energieneutraal - Vloerisolatie - Drie-laags glas - Balansventilatie - Warmtepomp bodem - WP bodem tapwater - Zonneboiler Energieneutraal - Als hiervoor - 45 m 2 PV ,- A ,- A ,- A++ De woning is met het tweede pakket zo goed geïsoleerd dat er slechts een zeer geringe warmtevraag is, die volledig met een elektrische warmtepomp wordt verzorgd. Er is geen gasaansluiting meer, waardoor ook de vastrechtkosten hiervoor vervallen. Energieneutraal wil zeggen dat er op jaarbasis geen energie wordt ingekocht, ook niet voor huishoudelijk gebruik. PV-cellen zorgen voor het opwekken van elektriciteit, voldoende voor de ventilatie, warmtepomp en het huishoudelijk gebruik (tv, koelkast, pc s etc.). BuildDesk Benelux 16

19 4.1.3 Energiedeel in woonlasten De hypotheeklasten zijn uit privacyoverwegingen niet opgevraagd, evenmin als de inkomens van de bewoners. We gaan uit van gemiddelde of veel voorkomende bedragen om de effecten, los van deze individuele bewoners, zichtbaar te maken. Eerst kijken we naar de energielasten, zoals die zich ontwikkelen uitgaande van de prijsstijgingen die hiervoor (par. 2.3) zijn aangehouden. Zoals te verwachten, is de stijging van de energielasten in de huidige woning fors; ruim een verdrievoudiging binnen 20 jaar (nominaal). In een periode van 20 jaar wordt er bijna een ton (ruim ,-) aan het energiebedrijf betaald. Ook in de situaties na een energetische verbetering blijven de woonlasten gevoelig voor energieprijsstijgingen. Alleen de energieneutrale woning laat stabiele lasten zien. De energielasten van de energieneutrale woning (A++) zijn zelfs negatief, omdat de vaste lasten nodig voor de elektriciteitsaansluiting, ruim worden gecompenseerd door de heffingskorting. De twee zwaarste maatregelpakketten zijn echter relatief duur; het duurt erg lang voor deze zijn terugverdiend Totale woonlasten Als we ervan uitgaan dat er voor de investering een (tweede) hypotheek wordt afgesloten met een looptijd van 30 jaar en een rentepercentage van 4,6% dan ontstaat het volgende beeld. Voor de oude hypotheeklasten nemen we het fictieve bedrag van 620,- per maand netto, dat wil zeggen na verrekening van hypotheekrenteaftrek en eigenwoning forfait. BuildDesk Benelux 17

20 Wat opvalt is dat Pakket A vanaf moment nul tot lagere woonlasten leidt dan de huidige situatie. Dit voordeel wordt met de tijd groter. Voorbereid op energieneutraal is de eerste zes jaren onvoordeliger, daarna wordt het financiële voordeel elk jaar fors groter. Energieneutraal valt gunstiger uit, dit komt met name omdat PV-cellen als onderdeel van het pakket op dit moment al een rendabele investering vormen. Ook hier echter zijn de eerste jaren de woonlasten hoger dan huidig. Na vier jaar echter is het voordeliger dan huidig; na acht jaar is het ook voordeliger dan het Label A-pakket. 4.2 Voorbeeldwoning B Korte kenschets Meester v.d. Boschstraat 6 Barger Compascuum Bouwjaar 1949 Uitbreidingen div. jaren Gbo 106 m 2 Huidig label E BuildDesk Benelux 18

21 Het betreft een oud huis waarin vroeger een winkeltje zat, langs de vaart, die eind jaren 70 geheel is gerenoveerd tot woonhuis en daar bij onder andere is voor zien van een nieuw buitenspouwblad. De spouw is minimaal geïsoleerd (folie); het dak is geïsoleerd en pas onlangs voorzien van nieuwe bedekking. De gevelopeningen op de begane grond zijn voorzien van dubbele beglazing Maatregelpakketten Er zijn drie maatregelpakketten onderzocht: Pakket Maatregelen Kosten Label Basispakket - Spouwisolatie - Glasvervanging enkel naar HR++ - Glasvervanging dubbel naar HR++ - Dakisolatie Voorbereid op - Spouwisolatie energieneutraal - Glasvervanging enkel naar Triple - Glasvervanging dubbel naar Triple - Decentrale WTW ventilatie - Dakisolatie - Warmtepomp water - Tapwater WP - Zonneboiler Energieneutraal - Als hiervoor - 42 m 2 PV 5.800,- A ,- A ,- A++ De woning is met het tweede pakket zo goed geïsoleerd dat er slechts een zeer geringe warmtevraag is, die volledig met een elektrische warmtepompwater wordt verzorgd. (NB het verdient aanbeveling om samen met buurtwoningen te onderzoeken of een collectief systeem aangelegd kan worden, dit is kostenefficiënter). Er is geen gasaansluiting meer, waardoor ook de vastrechtkosten hiervoor vervallen. Energieneutraal wil zeggen dat er op jaarbasis geen energie wordt ingekocht, ook niet voor huishoudelijk gebruik. PV-cellen zorgen voor het opwekken van elektriciteit, voldoende voor de ventilatie, warmtepomp en het huishoudelijk gebruik (tv, koelkast, pc s etc.) Energiedeel in woonlasten De hypotheeklasten zijn uit privacyoverwegingen niet opgevraagd, evenmin als de inkomens van de bewoners. We gaan uit van gemiddelde of veel voorkomende bedragen om de effecten, los van deze individuele bewoners, zichtbaar te maken. Eerst kijken we naar de energielasten, zoals die zich ontwikkelen uitgaande van de prijsstijgingen die hiervoor (par. 2.3) zijn aangehouden. BuildDesk Benelux 19

22 Zoals te verwachten, is de stijging van de energielasten in de huidige woning fors; ruim een verdrievoudiging binnen 20 jaar (nominaal). In een periode van 20 jaar wordt er ca ,- aan het energiebedrijf betaald. Ook in de situaties na een energetische verbetering blijven de woonlasten gevoelig voor energieprijsstijgingen. Alleen de energieneutrale woning laat stabiele lasten zien. De energielasten van de energieneutrale woning (A++) zijn zelfs negatief, omdat de vaste lasten nodig voor de elektriciteitsaansluiting, ruim worden gecompenseerd door de heffingskorting. De twee zwaarste maatregelpakketten zijn echter relatief duur; het duurt erg lang voor deze zijn terugverdiend Totale woonlasten Als we ervan uitgaan dat er voor de investering een (tweede) hypotheek wordt afgesloten met een looptijd van 30 jaar en een rentepercentage van 4,6% dan ontstaat het volgende beeld. Voor de oude hypotheeklasten nemen we weer het fictieve bedrag van 620,- per maand netto, dat wil zeggen na verrekening van hypotheekrenteaftrek en eigenwoning forfait. BuildDesk Benelux 20

23 Wat opvalt is dat Pakket A vanaf moment nul tot lagere woonlasten leidt dan de huidige situatie. Dit voordeel wordt met de tijd groter. Voorbereid op energieneutraal is de eerste 10 jaren onvoordeliger, daarna wordt het financiële voordeel elk jaar fors groter. Energieneutraal valt gunstiger uit, dit komt met name omdat PV-cellen als onderdeel van het pakket op dit moment al een rendabele investering vormen. Ook hier echter zijn de eerste jaren de woonlasten hoger dan huidig. Al na twee jaar echter is het voordeliger dan huidig; na acht jaar is het ook voordeliger dan het Label A-pakket. BuildDesk Benelux 21

24 5 Maatschappelijke kosten en baten Er zijn tal van bezwaren en belemmeringen voor de individuele eigenaar bewoner om zijn woning ingrijpend te verduurzamen. Het is de moeite waard om te verkennen welke overige baten en lasten er zijn, voor andere partijen. Bij een positief saldo immers is het in theorie mogelijk om de voordeelhebbende partij mee te laten financieren, zodat de stimulans voor de eigenaar-bewoner vergroot kan worden. Er is derhalve een maatschappelijke kosten-baten-verkenning gemaakt, die in een bijeenkomst van enkele belangrijke stakeholders is besproken. Bij deze werksessie op 26 maart 2013 waren onder andere aanwezig vertegenwoordigers van bewoners, een lokale bank, bouwbedrijf, woningcorporaties, gemeentelijke diensten en GGD. Twee varianten zijn met elkaar vergeleken: maatschappelijke kosten en baten van niets doen en die van woningverbetering naar (bijna) energieneutraal. 5.1 MKB bij niet doen In deze variant wordt de huidige woningvoorraad niet verbeterd en ontwikkelen de woonlasten zich zoals beschreven in hoofdstuk 3. Er treden dan allerlei eerste en tweede graads c.q. directe en indirecte effecten op 3, die soms elkaar ook weer versterken of beïnvloeden. Effecten werken daarbij telkens in op één of meerdere belanghouders. Deze zijn aangegeven in de blauwe vakken, rechts in de figuur. Als voorbeeld: stijgende woonlasten zorgen bij gelijkblijvend inkomen voor een dalende koopkracht van huishoudens. Dit heeft een nadelig effect op de MKB/ middenstand in Emmen. 3 Zie onder andere effecten arena, voor nadere theoretische onderbouwing van maatschappelijke kosten en baten. BuildDesk Benelux 22

25 Figuur 5.1. Directe en indirecte effecten bij niets doen. Naast veel negatieve effecten zijn er ook een aantal positieve effecten te onderscheiden, zoals meer mogelijkheden voor starters bij een dalende woningprijs. Al met al is echter het plaatje vooral een trigger voor verandering. BuildDesk Benelux 23

Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam

Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam Bert Weevers Marjo Kroese Menno Logemann Rapportnummer: 110052/BW/122786 BuildDesk Benelux B.V. Arnhem, 24 december 2012 COLOFON BuildDesk Benelux B.V. Postbus

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens Welk type woning heeft U? Tot welk type bewoner behoort U? Welke woning/bewoner combinatie past bij U? - Grote Kans op Succes - Natuurlijk Duurzaam -

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Betalen door besparen. Is een ESCo het ei van Columbus?

Betalen door besparen. Is een ESCo het ei van Columbus? 1 2 Betalen door besparen Is een ESCo het ei van Columbus? Martine van Sprundel Studentnummer 68190 Masterthesis in het kader van de opleiding Master City Develop er Erasmu s Universiteit Rotterdam/ TU

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener CE CE Oplossingen voor milieu, Oplossingen economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting

Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van

Nadere informatie

Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit. Veenergie

Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit. Veenergie Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit Veenergie 2 INHOUD 1. HET VERTREKPUNT... 5 DRENTHE... 5 FOCUS VEENKOLONIËN... 5 2. DE UITDAGING... 7 TIJD VOOR ACTIE!... 7 3. DE

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Corporatie Governance Duurzaamheid

Corporatie Governance Duurzaamheid Corporatie Governance Duurzaamheid Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory 06 120 116

Nadere informatie

Mogelijkheden energiesprong in de zorg

Mogelijkheden energiesprong in de zorg ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2012 R10597 Mogelijkheden energiesprong in de zorg Behavioural and Societal Sciences Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866

Nadere informatie

UCI Utility Concepts & Innovations

UCI Utility Concepts & Innovations UCI Utility Concepts & Innovations Rapportage van UCI aan SenterNovem Handreiking implementatie energie-exploitatiemodellen of hernutsen met de Energie Exploitatie Maatschappij UCI, Utility, Concepts &

Nadere informatie

Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden. Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieën

Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden. Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieën Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieën Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang Frits Meijer m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher 2 Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk

Nadere informatie

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Gemeenten kunnen een belangrijke initiërende en ondersteunende

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers

Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers COLOFON Titel: Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening

SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening ! SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening! ! SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening - eindrapport - Dr.

Nadere informatie