btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398"

Transcriptie

1 NN/BtwBrfnn btw-brief Maart 2014 nr. 3 Jaargang 8 Maandelijks behalve in weken 1, 26-31, 52 Afgiftekantoor Antwerpen X P2A9398 inhoud Editoriaal Btw-tarief Elektriciteit: btw-verlaging voor huishoudelijke afnemers 1 Bezoldigd personenvervoer door buitenlandse belastingplichtigen Specifieke btw-regeling 4 Vrijstellingsregeling kleine ondernemingen Drempel opgetrokken tot euro vanaf 1 april Vrijstelling leveringen aan internationale organisaties Leverancier moet niet langer in het bezit zijn van een certificaat 7 Editoriaal Beste lezers, De laatste weken heeft de Belgische btw-administratie verschillende nieuwe beslissingen gepubliceerd over nieuwe en bestaande wetgeving. Allereerst hebben die betrekking op de btw-maatregelen van het relanceplan. Zo publiceerde de btw-administratie via FAQ meer toelichting over de btw-verlaging voor elektriciteit van 21 % naar 6 % die ingaat op 1 april Vanaf 1 april 2014 wordt eveneens de drempel voor de toepassing van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen opgetrokken van euro naar euro. Opmerkelijk is dat vanaf 1 juli alle kleine ondernemingen (d.w.z. ondernemingen met een jaaromzet in 2013 die niet hoger is dan euro) automatisch overschakelen naar de vrijstellingsregeling, tenzij ze vóór 1 juni 2014 expliciet opteren om het gewone btw-regime verder te blijven toepassen. Elke kleine onderneming zal dus voor haar eigen situatie de voor- en nadelen van de vrijstellingsregeling moeten afwegen en dit uiterlijk tegen 1 juni De btw-administratie heeft verder ook een nieuwe regeling uitgewerkt voor buitenlandse belastingplichtigen die in België bezoldigd personenvervoer over de weg verrichten. De bestaande regeling waaronder dergelijke buitenlandse dienstverrichters niet verplicht waren zich voor btw-doeleinden te registreren, vervalt. Tot slot staan we in deze Btw-brief stil bij de formaliteiten die vervuld moeten zijn opdat leveranciers/dienstverrichters de btw-vrijstelling kunnen toepassen wanneer zij doorlopende leveringen van goederen/diensten, zoals de levering van gas, water, telecommuncatiediensten, verrichten voor internationale organisaties. Daar wordt komaf gemaakt met de verplichting om jaarlijks nieuwe vrijstellingscertifcaten te bekomen van bestaande klanten wat een forse administratieve vereenvoudiging betekent. Veel leesgenot toegewenst, Johan Van der Paal Btw-tarief Elektriciteit: btw-verlaging voor huishoudelijke afnemers Vanaf 1 april 2014 daalt het btw-tarief voor leveringen van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers van 21 % naar 6 %. In afwachting van de publicatie van de gewijzigde wetteksten en de beslissing van de btw-administratie, heeft de FOD Financiën de belangrijkste voorwaarden voor de toepassing van dit verlaagd tarief in haar FAQ uiteengezet (

2 2 BTW-BRIEF NR 3 Maart 2014 KLUWER Verlaagd btw-tarief uitsluitend voor particulieren met een residentieel contract Automatische toepassing van het verlaagd btw-tarief Niet voor vennootschappen, vzw's,... Gemengd gebruik: aard van het contract bepalend Voorschotbedragen en eindfactuur Regularisatie voorschotfacturen met 21 % btw via afrekening Samen met de verlaging van het btw-tarief zal ook een nieuwe regel in werking treden voor de doorrekening van de federale bijdrage voor elektriciteit. Die wordt voortaan aangemerkt als een voorschot in de zin van artikel 28, 5 van het Btw-Wetboek. Bijgevolg moet de energieleverancier niet langer btw aanrekenen op deze federale bijdrage aan haar klanten, voor zover deze apart op de factuur vermeld wordt. Wie komt in aanmerking voor de toepassing van het verlaagd tarief? In het kader van haar relancepact besliste de federale overheid recent om de btw op de leveringen van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers te verlagen van 21 % naar 6 %. Deze maatregel werd uitgewerkt in een ontwerp-kb dat het KB nr. 20 zal wijzigen. Daarnaast werden ook detailregels uitgewerkt met de energiebedrijven rond de precieze toepassing. Meer algemeen publiceerde de FOD Financiën alvast een aantal verduidelijkingen op de website, onder de vorm van FAQ s. Het begrip huishoudelijke afnemer zoals gedefinieerd in artikel 2, 16 bis, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, heeft betrekking op de zogenaamde residentiële contracten. Dit zijn contracten afgesloten met een energieleverancier door natuurlijke personen (particulieren) voor de afname van elektriciteit voor (voornamelijk) huishoudelijk gebruik. Voor de natuurlijke personen die een residentieel contract met hun leverancier hebben afgesloten, is het btw-tarief van 6 % automatisch van toepassing vanaf 1 april Klanten die recht hebben op een sociaal tarief of klanten die geen tussentijdse voorschotfacturen betalen maar waarbij de voorafbetalingen gebeuren onder de vorm van het opladen van de kaart van de budgetmeter, sluiten verplicht een residentieel contract af waardoor zij automatisch genieten van het verlaagd btw-tarief van 6 % voor het verbruik vanaf 1 april Vennootschappen, andere rechtspersonen en, meer algemeen, iedereen die niet als een natuurlijke persoon kan worden aangemerkt, kunnen duidelijk niet van de toepassing van het verlaagd tarief genieten. Verenigingen van mede-eigenaars, vzw s en gemeenten en andere niet-huishoudelijke afnemers sluiten een professioneel contract af met hun elektriciteitsleverancier en kunnen niet genieten van het verlaagd btw-tarief. Wanneer een natuurlijke persoon elektriciteit afneemt voor zowel professioneel als huishoudelijk gebruik, hangt het toepasselijke btw-tarief af van de aard van het contract dat werd afgesloten, namelijk een professioneel dan wel residentieel contract. Wanneer het contract het btw-nummer of ondernemingsnummer van de natuurlijke persoon vermeldt, gaat het in de regel om een professioneel contract en is het standaard btw-tarief van toepassing. Hier is dus wat mogelijkheid tot keuze in hoofde van de klant. Welk btw-tarief is van toepassing op voorschotfacturen, afrekenings- en slotfacturen en prijsverminderingen? Elektriciteitsleveringen worden gekenmerkt door enkele specifieke gebruiken, met name rond het facturatieproces waar een eindfactuur bij de meteropname (doorgaans op jaarbasis) wordt voorafgegaan door forfaitair bepaalde voorschotbedragen die tussentijds worden gefactureerd. Met de toepassing van het verlaagd tarief stelt zich de vraag wat er moet gebeuren met voorschotfacturen uitgereikt vóór 1 april 2014, die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de levering van elektriciteit na voormelde datum. Met andere woorden, welk btwtarief moet toegepast worden voor een verbruiksperiode die aanvangt vóór en eindigt na het tijdstip van de tariefwijziging? Ondanks het feit dat vanaf 1 januari 2013 de factuur niet langer als een moment van opeisbaarheid geldt voor leveringen aan private afnemers (zie Btw-brief, nr. 2, 2013), wordt er om praktische redenen voor geopteerd om alle voorschotfacturen daterend van vóór 1 april 2014 volledig aan het oude btw-tarief van 21 % te onderwerpen. De mogelijks teveel aangerekende btw zal vervolgens via de afrekenings- of slotfactuur worden geregulariseerd. Op dat moment zal de maatstaf van heffing die het volledige verbruik tijdens de verbruiksperiode worden uitgesplitst zodat het gedeelte van die maatstaf van heffing dat betrekking heeft op het verbruik vóór 1 april 2014 belast wordt aan

3 KLUWER BTW-BRIEF NR 3 Maart Geen rekening houden met hoeveel gratis elektriciteit Vlaamse klanten Leverancierskortingen op basis het gebruik: uitsplitsing Federale bijdrage was onderworpen aan btw Vanaf 1 april 2014: geen btw meer op federale bijdrage voor alle klanten het normale btw-tarief van 21 % en het gedeelte van die maatstaf van heffing dat betrekking heeft op het verbruik vanaf 1 april 2014 belast wordt aan het verlaagd btw-tarief van 6 %. Dit gebeurt op basis van in de energiesector gehanteerde verbruiksprofielen, vermits het reële verbruik vóór en na 1 april 2014 niet voor alle afnemers exact kan worden gemeten. Bij de berekening en de uitsplitsing van de maatstaf van heffing van de afrekenings- of slotfactuur wordt evenwel geen rekening gehouden met de jaarlijkse wettelijk bepaalde hoeveelheid gratis kwh elektriciteit toegekend aan de Vlaamse klanten overeenkomstig het energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november De gratis elektriciteit toegekend voor het jaar 2014 wordt voor de toepassing van de btw aangemerkt als een prijsvermindering die door de elektriciteitsleverancier aan de klant wordt toegekend en die door deze laatste definitief is verworven op 1 januari Die prijsvermindering wordt bijgevolg in mindering gebracht op de bovenvermelde afrekenings- of slotfactuur met toepassing van het toen geldende tarief van 21 %. Een zelfde redenering wordt gehanteerd voor de zogenaamde eenmalige leverancierskortingen. Deze kortingen worden in mindering gebracht op de bovenvermelde afrekeningsof slotfactuur rekening houdend met het btw-tarief van toepassing op het moment dat de korting definitief door de klant is verworven. De leverancierskortingen daarentegen die toegekend worden door energieleveranciers in functie van het verbruik (de zogenaamde hoeveelheidskorting) moeten voor de toepassing van het correcte btw-tarief wel uitgesplitst worden over de betrokken verbruiksperiode. Geen btw verschuldigd op de federale bijdrage voor elektriciteit Het verlaagd btw-tarief van 6 % is van toepassing op alle componenten van de elektriciteitsfactuur met betrekking tot de levering van elektriciteit (energiekost, nettarieven, taksen, toeslagen en heffingen) die zijn onderworpen aan btw. Tot nu toe wordt ook de federale bijdrage voor elektriciteit, die apart op de factuur vermeld staat, als een component van de elektriciteitsfactuur aangemerkt die onderworpen is aan btw. De federale bijdrage heeft als doel de financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en het dekken van kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteitsmarkt. In concreto gaat het om een toeslag op de KWh die door de eindafnemers van het transmissie- of distributienet worden afgenomen. Het systeem werkt als volgt. De energieleverancier rekent de bijdrage aan aan de eindafnemer (i.e. de persoon/entiteit die de elektriciteit voor zijn eigen gebruik aanwendt). De energieleverancier heeft de verplichting om deze geïnde bedragen aan de distributienetbeheerder door te storten. Die laatste zal op zijn beurt de bedragen doorstorten aan de transmissienetbeheerder die de bijdrage aan de Staat moet doorstorten (cascadesysteem). Aangezien de eindafnemer overeenkomstig artikel 21bis van bovenvermelde wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt moet worden aangemerkt als de schuldenaar van de federale bijdrage, heeft de btw-administratie het standpunt ingenomen dat vanaf 1 april 2014 de betreffende federale bijdrage bij het doorrekenen moet aangemerkt worden als een voorschot in de zin van artikel 28, 5 van het Btw-Wetboek. De extra toeslagen aangerekend op de federale bijdrage door de netbeheerders en de energieleveranciers ter dekking van hun administratieve en financiële kosten worden voor btw-doeleinden tevens aangemerkt als een voorschot. Met andere woorden, vanaf 1 april 2014 is er geen btw meer verschuldigd op de federale bijdrage en de extra toeslagen voor zover deze apart op de factuur vermeld staan, en dit zowel voor residentiële als professionele klanten. Davy Keunen

4 4 BTW-BRIEF NR 3 Maart 2014 KLUWER Bezoldigd personenvervoer verricht in België onderworpen aan Belgische btw Bijzondere regeling voor buitenlandse belastingplichtigen Registratie voor btw-doeleinden vereist Bezoldigd personenvervoer door buitenlandse belastingplichtigen Specifieke btw-regeling Vanaf 1 januari 2014 werd een nieuw bijzonder btw-regime ingevoerd voor niet in België gevestigde belastingplichtigen die bezoldigd personenvervoer over de weg in België verrichten. In tegenstelling tot het verleden zijn dergelijke dienstverrichters nu in ieder geval verplicht om een Belgisch btw-nummer aan te vragen. Op het vlak van de te vervullen btw-formaliteiten houdt deze bijzondere regeling wel aanzienlijke verschillen in in vergelijking met het normale btw-regime. De toepassing van deze bijzondere regeling is facultatief, zodat de betrokken ondernemingen ook voor het gewoon btw-regime kunnen kiezen (Beslissing E.T. nr d.d. 20 februari 2014; zie Bezoldigd personenvervoer is een dienst die zowel in een B2B- als een B2C-context - plaatsvindt waar het vervoer wordt verricht, naar verhouding van de afgelegde afstanden. Tot nu toe waren buitenlandse belastingplichtigen die in België bezoldigd personenvervoer over de weg verrichten (bus- en taxireizen) ontheven van de verplichting om een btw-identificatienummer aan te vragen en konden zij de regeling van de spontane btwaangiften toepassen (voorzien in de administratieve aanschrijving nr. 4/2003). Deze regeling vervalt nu, maar wordt vervangen door een nieuwe bijzondere regeling. Belangrijke kenmerken van deze nieuwe regeling zijn de verplichting om een btw-nummer aan te vragen en de mogelijkheid om kwartaal of jaaraangiften in te dienen. Wie kan voor de nieuwe bijzondere regeling opteren? Enkel niet in België gevestigde belastingplichtigen die niet gehouden zijn periodieke btw-aangiften in te dienen naar aanleiding van andere handelingen dan bezoldigd personenvervoer in België, kunnen opteren voor deze regeling. Bovendien mag het vervoer niet uitsluitend worden verricht voor in België gevestigde afnemers die periodieke btw-aangiften indienen of voor niet in België gevestigde afnemers die een aansprakelijke vertegenwoordiger hebben laten erkennen in België. In dergelijke gevallen is de btw verschuldigd door de afnemer en is geen btw-registratie vereist. Daarnaast mag ook de omzet (excl. btw) van de in België verrichte vervoerdiensten (inclusief de vervoerdiensten waarop de verlegging van heffing van toepassing is en de Belgische btw dus voldaan wordt door de afnemer) niet meer dan EUR bedragen. Uitgesloten van de regeling zijn: het vrijgesteld zeevervoer van personen, het internationaal luchtvervoer van personen verricht in België; ander bezoldigd vervoer van personen dan vervoer over de weg, bijvoorbeeld spoorvervoer, luchtvervoer, vervoer per schip. Ook onder bijzondere regeling is btw-identificatie vereist Onder de nieuwe regeling zijn buitenlandse belastingplichtigen die in België bezoldigd personenvervoer verrichten, altijd gehouden een btw-identificatienummer aan te vragen via de indiening van een formulier 604A bij het Centraal btw-kantoor voor buitenlandse belastingplichtigen (CKBB). De afwijking opgenomen in circulaire 4/2003 die erin bestond dat dergelijke buitenlandse dienstverrichters geen btw-nummer moesten aanvragen en spontane btw-aangiften konden indienen, vervalt. Bij wijze van proef zijn de niet in de Gemeenschap gevestigde genieters van deze regeling niet gehouden een aansprakelijke vertegenwoordiger te laten erkennen.

5 KLUWER BTW-BRIEF NR 3 Maart Voorwaarden Geen jaarlijkse klantenlijst Niet langer gewone aangiftes, wel een specifieke btw-aangifte inzake bezoldigd personenvervoer Recht op aftrek Laatste aangifte altijd op kwartaalbasis Geen boek voor inkomende en uitgaande facturen De algemene verplichtingen inzake facturatie zijn onverminderd van toepassing onder de bijzonder regeling, alsook de verplichting om een dagboek van ontvangsten bij te houden voor de handelingen die zij verrichten aan natuurlijke personen die ze bestemmen voor hun privégebruik, waarvoor zij niet gehouden zijn een factuur uit te reiken. Wel worden de buitenlandse dienstverrichters er onder de bijzondere regeling van ontheven om een boek van inkomende en uitgaande facturen bij te houden wanneer zij de dubbels van de uitgereikte facturen en de originelen van de inkomende facturen bewaren volgens een aparte ononderbroken reeks volgnummers die worden toegekend bij de opmaak of ontvangst. Geen indiening van de jaarlijkse klantenlijst vereist Daarnaast zijn deze belastingplichtigen ook niet gehouden tot het indienen van de jaarlijkse lijst van de belastingplichtige afnemers. Indiening van de specifieke btw-aangifte inzake bezoldigd personenvervoer (formulier nr. 799) De voornaamste afwijking die de bijzondere regeling bevat ten aanzien van de gewone btw-regels, bestaat erin dat de verplichting tot het indienen van periodieke maand- of kwartaalaangiftes vervalt. In plaats daarvan moeten zij een specifieke btw-aangifte inzake bezoldigd personenvervoer (formulier nr. 799) indienen op kwartaal- of jaarbasis. De periodiciteit wordt bepaald aan de hand van het te betalen btw-bedrag (i.e. resp. lager of gelijk aan/hoger dan EUR). Het CKBB onderzoekt de periodiciteit en zal jaarlijks nagaan of toegepaste periodiciteit ook voor het volgend jaar nog geldig is. De aangiftes moeten ten laatste op het einde van de maand volgend op het kalenderkwartaal/kalenderjaar op papier worden ingediend bij het CKBB. De aangifte kan gedownload worden via de website van de administratie of kan bekomen worden bij het CKBB. Alle in België verrichte personenvervoerdiensten, met inbegrip van de vervoerdiensten die gebeuren met verlegging van heffing naar de medecontractant, moeten hierin worden opgenomen. In het geval waarin de belastingplichtige geen handelingen heeft gesteld binnen een bepaalde periode, moet een nihilaangifte worden ingediend. Recht op aftrek De betrokken belastingplichtigen kunnen alleen de Belgische btw in aftrek brengen die geheven werd op uitgaven die direct verband houden met het bezoldigd personenvervoer over de weg en dat via de specifieke btw-aangifte inzake bezoldigd personenvervoer. Bovendien moeten de originele inkomende facturen met betrekking tot zijn activiteit van bezoldigd personenvervoer bij de specifieke aangifte worden gevoegd. Het recht op aftrek voor andere inkomende handelingen kan worden uitgeoefend door middel van de teruggaafprocedure waarin richtlijn 2008/9/EG van de Raad van 12 februari 2008 voorziet. Overgang naar normale regeling en stopzetting activiteit Indien de buitenlandse belastingplichtige niet langer voldoet aan de voorwaarden om onder deze bijzondere regeling te vallen, moet hij het centraal btw-kantoor voor buitenlandse belastingplichtigen hiervan op de hoogte stellen bij gewone ondertekende brief. In dit geval zal hij een laatste kwartaalaangifte moeten indienen, ook al dient hij normaliter jaaraangiftes in. Dit geldt eveneens in het geval de belastingplichtige zijn activiteiten stopzet. Een buitenlandse belastingplichtige die bezoldigd personenvervoer in België verricht kan er ook voor opteren om de normale btw-regels toe te passen. Algemeen kan worden gesteld dat de bijkomende administratieve last buitenlandse transportondernemingen mogelijks zal doen afzien van het zich in regel te stellen voor de btw. Het effect van deze maatregel is dan ook onzeker. Elke De Koninck

6 6 BTW-BRIEF NR 3 Maart 2014 KLUWER Kleine ondernemingen: maximum euro omzet Berekening omzet 1 april 2014 Vanaf 1 juli 2014 in principe automatische toepassing Vrijstellingsregeling kleine ondernemingen Drempel opgetrokken tot euro vanaf 1 april 2014 Er is al enige tijd sprake van het optrekken van de drempel voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen (zie Btw-brief, nr. 6 en nr. 10, 2013). De btw-administratie heeft recent bevestigd dat de drempel vanaf 1 april 2014 zal worden opgetrokken van euro naar euro en dus niet naar euro waarvan eerst sprake was. Opmerkelijk is dat vanaf 1 juli 2014 ondernemingen met een jaarlijkse omzet die niet hoger is dan euro in principe automatisch onder de vrijstellingsregeling vallen tenzij ze hun bevoegd btw-controlekantoor expliciet laten weten dat ze het normaal btw-regime verder wensen toe te passen ( en Mond. Vr. nr Veerle Wouters, 8 januari 2014, Kamercom. Fin., Criv 53 Com 888, 11). Wie komt in aanmerking voor de vrijstellingregeling? Kleine ondernemingen (onder andere natuurlijke personen, personenvennootschappen, kapitaalvennootschappen, ) waarvan het jaarlijks omzetcijfer niet meer dan euro bedraagt, kunnen de btw-vrijstellingsregeling toepassen. De toepassing van de vrijstellingsregeling is daarentegen uitgesloten voor btw-eenheden, voor ondernemingen die (op niet incidentele wijze) handelingen verrichten die bestaan uit werken in onroerende staat, leveringen van goederen en diensten verrichten in de horecasector waarvoor zij gehouden zijn een kasticket uit te reiken door middel van een geregistreerd kassasysteem, leveringen verrichten van oude materialen, afval etc. Hoe wordt het drempelbedrag van euro bepaald? Voor de berekening van de omzet wordt rekening gehouden met de handelingen die plaatsvinden in België en die aan Belgische btw onderworpen zouden zijn indien ze zouden zijn verricht door een belastingplichtige onder de normale of forfaitaire btw-regeling. Daarnaast moet ook de omzet van een aantal vrijgestelde handelingen meegenomen worden in de berekening. Zo moet rekening gehouden worden met de omzet uit uitvoer, intracommunautaire leveringen (art. 39 tot 42 WBTW). Ook de volgende handelingen moeten mee opgenomen worden in de berekening (tenzij ze een bijkomstig karakter hebben): handelingen met betrekking tot onroerende goederen (art. 44, 3, 1 e 2 ) WBTW), financiële handelingen (art. 44, 3, 5 tot 11 WBTW), handelingen van verzekering en herverzekering (art. 44, 3, 4 WBTW). Voor nieuwe ondernemingen wordt het omzetcijfer geraamd. Vanaf wanneer kunnen ondernemingen van de nieuwe vrijstellingsregeling genieten? In dit verband zijn twee data van belang. Een onderneming die in de loop van het jaar 2013 een omzet heeft gerealiseerd van maximaal euro, exclusief btw, en die voldoet aan alle besproken voorwaarden, kan de vrijstellingsregeling al toepassen vanaf 1 april De keuze voor de toepassing van de vrijstellingsregeling moet worden meegedeeld aan het bevoegde btwcontrolekantoor via een specifiek daartoe bestemd formulier (te downloaden via Vanaf 1 juli 2014 zullen ondernemingen die in de loop van 2013 een omzet gerealiseerd hebben van maximaal euro in principe automatisch onderworpen worden aan de vrijstellingsregeling. De verdere toepassing van het normale btw-regime is alleen mogelijk op voorwaarde dat het lokale btw-controlekantoor hiervan op de hoogte wordt gesteld vóór 1 juni 2014.

7 KLUWER BTW-BRIEF NR 3 Maart Geen periodieke btw-aangiften, alleen nog jaarlijkse klantenlisting Overschakeling heeft gevolgen op het recht op aftrek en geeft aanleiding tot btw-herzieningen Vrijstelling - Formaliteiten Wanneer een kleine onderneming vanaf 1 januari 2015 wenst over te stappen naar de vrijstellingsregeling, moet dit gevraagd worden vóór 15 december Gevolgen van de overgang van de normale btw-regeling naar de vrijstellingsregeling Ondernemers die onder de vrijstellingsregeling vallen, moeten op hun uitgaande handelingen niet langer btw aanrekenen vanaf de datum dat die van toepassing wordt. Dit betekent een besparing indien hun klanten zelf de btw niet kunnen aftrekken. Bovendien moet een kleine onderneming geen periodieke btw-aangiften meer indienen, alleen nog een jaarlijkse klantenlijst. Dit houdt voor dergelijke ondernemingen een kostenbesparing in. Een onderneming die wegens het optrekken van de drempel overgaat van de normale regeling naar de vrijstellingsregeling verliest wel haar recht op aftrek. Tevens zal zij moeten overgaan tot het verrichten van een herziening van de btw-aftrek die zij eventueel heeft uitgeoefend. Dit betreft allereerst de volledige btw op de andere goederen dan bedrijfsmiddelen die nog niet werden vervreemd (voorraad) en van de diensten die nog niet werden gebruikt op het tijdstip van de wijziging. Bovendien moet een herziening worden verricht voor de bedrijfsmiddelen die op dat tijdstip bestaan in de onderneming, rekening houdende met de vijf- of vijftienjarige herzieningsperiode. Binnen de maand na de wijziging moet de inventaris hiervan in tweevoud worden ingediend bij het lokale btw-controlekantoor. Ondernemingen met een jaarlijkse omzet die euro niet overstijgt, zullen voor hun eigen situatie de voor- en nadelen moeten afwegen van de overgang van de normale btwregeling naar de vrijstellingsregeling. Indien zij wensen om het normale btw-regime verder toe te passen, zullen zij hun lokaal btw-controlekantoor hiervan op de hoogte moeten stellen vóór 1 juni Zeker voor ondernemingen die in 2013 eerder toevallig een lagere omzet (of geen omzet) hadden, bijvoorbeeld in het kader van een opstart van nieuwe activiteiten, is het zeer belangrijk deze formaliteiten in de gaten te houden om onaangename verrassingen te vermijden. Katrien Vermoote Vrijstelling leveringen aan internationale organisaties Leverancier moet niet langer in het bezit zijn van een certificaat Voor de doorlopende leveringen van water, gas en elektriciteit, en de diensten van telecommunicatie en kabeldistributie voor officieel gebruik van internationale organisaties zijn de betrokken leveranciers en dienstverrichters vanaf 1 januari 2014 niet langer vereist om gevalideerde certificaten voor de vrijstelling van btw en/of accijnzen op te vragen en bij te houden (Beslissing btw, nr. E.T /2, d.d. 29 januari 2014; zie Btw-vrijstelling voor de levering van goederen en diensten aan internationale instellingen Artikel 42, 3 van het Btw-Wetboek voorziet in een btw-vrijstelling voor de levering van goederen en diensten verricht voor internationale instellingen. Om deze btwvrijstelling te kunnen toepassen moeten evenwel een aantal formaliteiten vervuld zijn. Voorwaarde voor de btw-vrijstelling: document nr. 450 vs certificaat Om de btw-vrijstelling van artikel 42, 3 WBTW te kunnen toepassen, moet in principe het document nr. 450 Aanvraag voor btw-vrijstelling voor aankopen in België door di-

8 8 BTW-BRIEF NR 3 Maart 2014 KLUWER Certificaat Vanaf 1 januari 2014: certificaat niet langer vereist Instelling moet jaarlijkse lijst indienen bij btw-administratie Jaarlijkse lijst voor 2014 moet ingediend worden uiterlijk 15 juni 2014 plomatieke zendingen, consulaire posten, permanente vertegenwoordigingen en internationale organisaties (OFFICIEEL GEBRUIK) worden aangevraagd. De beslissing E.T van 1 oktober 2006 bepaalde dat vanaf 1 januari 2007 voor de doorlopende leveringen van water, gas en elektriciteit, niet langer het document nr. 450 moest aangevraagd worden, maar dat de begunstigde organisatie de vrijstelling éénmaal per jaar moest aanvragen door middel van het certificaat voor vrijstelling van btw en accijnzen. Dit certificaat moest door de administratie worden gevalideerd alvorens het door de begunstigde organisatie aan de leverancier of dienstverrichter werd overhandigd. De leverancier/dienstverrichter moest bijgevolg in het bezit te zijn van dit certificaat om de btw-vrijstelling te kunnen toepassen. Het aanwenden van het certificaat in plaats van het document 450 kaderde in het opzet om de nationale documenten op termijn te vervangen door het certificaat. Nieuwe beslissing: de leverancier moet niet langer in het bezit zijn van het certificaat In een recente administratieve beslissing heeft de btw-administratie beslist om de administratieve lasten die gepaard gaan met de btw-vrijstelling aanzienlijk te verlagen. Vanaf 1 januari 2014 zijn de begunstigde organisaties niet langer verplicht een gevalideerd Certificaat voor vrijstelling van Btw en/of accijnzen (Richtlijn 2006/112/EG - artikel en Richtlijn 2008/118/EG - artikel 13) uit te reiken aan hun leveranciers opdat deze laatsten de btw-vrijstelling kunnen toepassen. Enkel voor de doorlopende leveringen die dusver nog niet werden opgenomen in de jaarlijkse lijst (bv. omwille van een nieuw contract of een verandering in het leveringsadres) moeten de begunstigde organisaties voor 15 februari van het jaar volgend op de referentieperiode een certificaat (in tweevoud) en een kopie van de betreffende factuur indienen bij de btw-administratie. Na validatie van dit certificaat, zal de btw-administratie de betrokken leverancier hiervan op de hoogte brengen, en zullen de klantgegevens automatisch worden ingeschreven op de jaarlijkse lijst. De geldigheid van de btw-vrijstelling zal voortaan worden gevalideerd door de opname in een jaarlijkse lijst die de klantgegevens (naam, adres, enz.) en met uitzondering van mobiele telefoniediensten - het leveringsadres van de begunstigde organisatie vermelden. Deze lijst moet door de leverancier/dienstverrichter jaarlijks vóór 15 juni aan de btwadministratie worden bezorgd, bij voorkeur via mail op het volgend adres: De eerste lijst moet uiterlijk op 15 juni 2014 worden ingediend en moet een overzicht te bevatten van de klanten die gedurende het kalenderjaar 2014 doorlopende leveringen afnemen. De terugzending van deze lijst door de btw-administratie geldt als rechtvaardiging om de btw-vrijstelling toe te passen vanaf 1 januari van de referentieperiode, en kan worden verwacht uiterlijk op 30 maart van het jaar volgend op de referentieperiode. Het wegvallen van de verplichting voor de leverancier/dienstverrichter om de certificaten bij te houden, betekent een aanzienlijke vermindering van de administratieve last, zowel voor de begunstigde als voor de leverancier. Het is spijtig dat deze regeling voorlopig niet verder wordt uitgebreid naar andere recurrente diensten, zoals abonnementen, beheersdiensten voor gebouwen, etc. Evelien De Backer Redactie: Deloitte. Kernredactie: Johan Van Der Paal, Benoît Vanderstichelen, Mieke Van den berghe, Katrien Vermoote Coördinatie: Els Wyns, ISSN De nieuwsbrief btw-brief is een uitgave van Kluwer Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen. Kluwer klantenservice: tel (gratis oproep) (vanuit het buitenland), fax , Wolters Kluwer Belgium NV. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. Online archief gratis consulteerbaar op Vraag uw toegangscode aan de Kluwer klantenservice.

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.128.691 d.d. 17.08.2015 Elektriciteit Btw-tarief

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014)

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014) Kleine onderneming en btw: drempel wordt verhoogd tot 15.000 EUR Kleine btw-plichtigen die een economische activiteit uitoefenen, kunnen als zij dat willen, vallen onder het bijzondere btw-stelsel van

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Tijdens het weekend van 26 en 27 november 2011 bereikten de regeringsonderhandelaars

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN

BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector btw April 2016 WOORD VOORAF De op 1 januari 1993 ingestelde vrijstellingsregeling

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie BTW BASISREGELS (Artikelen 4, 50, 1, 53, 1 en 56bis van het Btw-Wetboek) PRINCIPE De natuurlijke persoon die geregeld diensten verricht in het kader

Nadere informatie

AANVRAAG TOT BTW-IDENTIFICATIE (formulier 604A)

AANVRAAG TOT BTW-IDENTIFICATIE (formulier 604A) FOD FINANCIEN Sector btw AANVRAAG TOT BTW-IDENTIFICATIE (formulier 604A) BELANGRIJK U bent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, of een vennootschap/vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en u moet

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012. De administratie

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

Door het toepassen van de Belgische BTW-wetgeving zijn wij nog in 2010 als organisator verplicht BTW aan te rekenen aan de buitenlandse exposanten.

Door het toepassen van de Belgische BTW-wetgeving zijn wij nog in 2010 als organisator verplicht BTW aan te rekenen aan de buitenlandse exposanten. belangrijk bericht voor BUITENLANDSE EXPOSANTEN IN eeg land BTW-recuperatie Door het toepassen van de Belgische BTW-wetgeving zijn wij nog in 2010 als organisator verplicht BTW aan te rekenen aan de buitenlandse

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten INFORMATIEDOSSIER BTW Hoe en wanneer BTW betalen? Btw betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeningnummer BTW Brussel 679 2003000 47 (uitzondering: zie bijzondere rekening). Vermeld steeds de gestructureerde

Nadere informatie

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben!

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! A. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe btw-wetgeving in voege. Deze houdt in dat het btw-bedrag voortaan niet meer zal moeten worden

Nadere informatie

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 22 oktober 2014 'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1403, p. 1, BIBLO Sedert begin 2013 geldt een factuur niet meer

Nadere informatie

Bijzondere regeling MANIFESTATIES, BEURZEN en MERCHANDISING

Bijzondere regeling MANIFESTATIES, BEURZEN en MERCHANDISING BESLISSING ET 116547 Beslissing nr. ET 116547 dd. 9 juni 2009 Bijzondere regeling MANIFESTATIES, BEURZEN en MERCHANDISING 1. Inleiding Deze regeling voorziet voor de niet in België gevestigde organisatoren

Nadere informatie

'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften

'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften Voortaan kunnen BTW maandaangevers per kwartaal weer indienen Inhoud Voortaan kunnen BTW maandaangevers per kwartaal weer indienen... 'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften verhoogd... Maand- of kwartaalaangifte...

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider Home > Recente wijzigingen > FAQ Btw Deeleconomie FAQ Btw Deeleconomie Betreft de mogelijkheid tot het ruilen en het delen van ruimtes, goederen of werktuigen tussen particulieren via een elektronisch

Nadere informatie

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing Fiscale Wenken nr. 2014/10 Met ingang van 1 januari 2010 werd het tarief van de btw voor restaurant-

Nadere informatie

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.127.884 d.d. 05.10.2015 Reisbureaus Verzekeringen

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht Non-profit sector BTW-aandachtspunten 2010 Instituut van de Bedrijfsrevisoren 25 januari 2010 Jan Van Moorsel Agenda BTW: een complexe, vaak onbekende en gevaarlijke aangelegenheid voor de non-profit sector

Nadere informatie

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten Algemene inhoud I A B Belgische wetgeving Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 3 juli 1969 5 Koninklijke besluiten Koninklijk besluit

Nadere informatie

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Inhoud Begin juli besliste de federale regering dat op de diensten van een advocaat btw moet worden betaald. Wat zijn de praktische gevolgen als u in

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening NIEUWSBRIEF BTW 31/01/2012 1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening Per 1 januari 2012 zijn notarissen en gerechtsdeurwaarders onderworpen aan btw. In een afzonderlijke mededeling

Nadere informatie

40 jaar Belgische btw Verleden, heden en toekomst

40 jaar Belgische btw Verleden, heden en toekomst 40 jaar Belgische btw Verleden, heden en toekomst Met bijdragen van: Piet Battiau Isabelle Desmeytere Marc Govers Ine Lejeune Sven Reynders Danny Stas Jeffrey Owens Patrick Wille Ragheno Business Park

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 A. Vooraf De nieuwe regels zijn ingevoerd om die conform te maken met de geldende EU BTW regels. Hieronder worden de meest ingrijpende wijzigingen vermeld. B.

Nadere informatie

Btw-eenheid in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Btw-eenheid in combinatie met een patrimoniumvennootschap Btw-eenheid in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1.1 Waarom een invoering van de btw-eenheid? De invoering van de btw-eenheid is nog niet zolang van kracht. Met ingang van 1 april 2007 voerde

Nadere informatie

Ligging van de woning

Ligging van de woning Afbraak en heropbouw van gebouwen: wanneer is het verlaagd BTW-tarief van 6 % van toepassing? Inhoudsopgave Ligging van de woning... Afbraak bij de heropbouw van een privéwoning... Komen dus niet in aanmerking

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium

Nadere informatie

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (27 juli 2017)

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (27 juli 2017) Directie Protocol - P1.1 Circulaire nota DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (27 juli 2017) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013)

Circulaire nota. DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) Directie Protocol - P1.1 Circulaire nota DE VERSCHILLENDE DOCUMENTEN VOOR VRIJSTELLING VAN B.T.W. (28 augustus 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Circulaire AAFisc Nr. 15/2015 (nr. E.T.123.725) dd. 07.04.2015

Circulaire AAFisc Nr. 15/2015 (nr. E.T.123.725) dd. 07.04.2015 FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Circulaire AAFisc Nr. 15/2015

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

6 % btw voor privéwoningen en sociale huisvesting. Een doeltreffend herstelplan. Maatregelen van kracht vanaf 1 januari tot en met 31 december 2009

6 % btw voor privéwoningen en sociale huisvesting. Een doeltreffend herstelplan. Maatregelen van kracht vanaf 1 januari tot en met 31 december 2009 6 % btw voor privéwoningen en sociale huisvesting Een doeltreffend herstelplan Maatregelen van kracht vanaf 1 januari tot en met 31 december 2009 L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Kerkhofstraat AT5300000000 5450071236 BUGGENHOUT De Bakker 9255 Marc 760Y F X Dankzij uw eni factuur

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt aanvang van de Wanneer vangt de ige activiteit aan? Belang : ontstaan recht op aftrek voorbelasting 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt probleem : men moet eerst bezig

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

MEDEDELING. Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel

MEDEDELING. Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel MEDEDELING Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen Wijziging vanaf 01.01.2016 Overgangsmaatregel De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

Update facturatieregels

Update facturatieregels Update facturatieregels Gonda Schelfhaut Accountant/Belastingconsulent Director VAT RSM InerTax - Raadslid IAB! AGENDA Regels factura-e verlenging toleran-e Diverse topics Regeling Kleine Ondernemingen

Nadere informatie

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Achtergrond Met ingang van 1 januari 2016 is er een verlaagd btw-tarief van 6% voor scholenbouw van toepassing. Het verlaagd tarief

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels Update BTW Facturatieregels in een nieuw kleedje. De nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 w ww. b oe kh ou d k a n to orm a ri

Nadere informatie

De federale overheid voor Financiën heeft voor 2009 een doeltreffend herstelplan ontwikkeld. Deze actie loopt tot 31 december 2009.

De federale overheid voor Financiën heeft voor 2009 een doeltreffend herstelplan ontwikkeld. Deze actie loopt tot 31 december 2009. 6% voor privé-woning De federale overheid voor Financiën heeft voor 2009 een doeltreffend herstelplan ontwikkeld. Deze actie loopt tot 31 december 2009. Nieuwbouw Bij de bouw van een nieuwe woning kunt

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige... i Voorwoord............................................... vii Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw........ 1 HENRI VANDEBERGH Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...............

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2013/11421]

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2013/11421] FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2013/11421] 17 AUGUSTUS 2013. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen!

Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen! Btw 6% op renovatiewerken: 5 jaar wordt 10 jaar overgangsbepalingen! Het is al heel vaak meegedeeld: in principe moest de ouderdomsvoorwaarden van 10 jaar (ipv 5 jaar), om het btw-tarief van 6% op renovatiewerken

Nadere informatie

2. EVOLUTIE IN DE JURISPRUDENTIE

2. EVOLUTIE IN DE JURISPRUDENTIE Onroerende verhuur met bijkomende diensten - Terbeschikkingstelling van ruimten die onroerend uit hun aard zijn in het kader van een complexe dienstprestatie door een bedrijvencentrum of dienstencentrum

Nadere informatie

2. Hof van Justitie bevestigt Seeling-mechanisme in hoofde van vennootschappen

2. Hof van Justitie bevestigt Seeling-mechanisme in hoofde van vennootschappen NIEUWSBRIEF BTW 27/04/2012 1. Geen btw-aftrek bij aankoop edele metalen De Belgische minister van financiën heeft in een antwoord op een parlementaire vraag verduidelijkt dat er geen recht op aftrek van

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Kerkhofstraat AT5300000000 5450071236 BUGGENHOUT De Bakker 9255 Marc 760Y F X Dankzij uw eni factuur

Nadere informatie

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE

BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE BTW-wijzigingen vanaf 1 januari 2010 VAT-PACKAGE Boekhoudkantoor Marien BVBA Boekhouding & Fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03.489.29.41 info@boekhoudkantoormarien.be www.boekhoudkantoormarien.be Waarover

Nadere informatie

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1 BTW Pakket Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Accountemps Maart 2010 Page 1 Administratieve commentaar aanschrijving 19 van 2009 aanschrijving 20 van 2009 (teruggave achtste richtlijn) aanschrijving

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Schardauwstraat VAN AT5300000000 5451501235 SINT-ELOOIS- Timmerman T.a.v. TOMME Christine WINKEL

Nadere informatie

AANGIFTEN BTW. Marc Govers Els Meynendonckx Heidi Deschacht

AANGIFTEN BTW. Marc Govers Els Meynendonckx Heidi Deschacht AANGIFTEN BTW Fiscale topics AANGIFTEN BTW Marc Govers Els Meynendonckx Heidi Deschacht Volledig geactualiseerd tot 1 maart 2014 Vijfde herziene uitgave 2014 Antwerpen Cambridge Eerste uitgave: 1999 Tweede

Nadere informatie

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector BTW OM UW BTW-TERUGGAAF VAN HET CREDITSALDO VAN UW REKENING-COURANT TE ONTVANGEN DIENT DIT FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD, TE WORDEN AFGEGEVEN AAN DE POST OF AAN

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte 10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte Oefening 1 De ontvangst van een creditnota voor 100 EUR i.v.m. een reclamedienst verricht door een Nederlands reclamebureau. De dienst werd echter

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.129.460 d.d. 01.07. Artikel 39bis van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie CIRCULAIRE AAFisc Nr. 53/2013 DLM Federale Overheidsdienst FINANCIEN ------------------------------------------- Algemene Administratie van de FISCALITEIT ------------------------------------------- Centrale

Nadere informatie

20/04/2016. Btw. Algemene noties. 19 april Manuela Dons. De kernvragen van btw

20/04/2016. Btw. Algemene noties. 19 april Manuela Dons. De kernvragen van btw Btw Algemene noties 19 april 2016 Manuela Dons De kernvragen van btw 1 Btw: kernvragen JA Wordt de handeling verricht door een belastingplichtige? NEEN Betreft het een btwhandeling? JA Vindt de handeling

Nadere informatie

Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek. Onder bezwarende titel? Neen. Nee. Buiten de werkingssfeer

Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek. Onder bezwarende titel? Neen. Nee. Buiten de werkingssfeer Bijlage 1: Schematisch overzicht toepassing van artikel 6 van het Wetboek "X" handelt in de uitoefening van een geregelde werkzaamheid en verricht een levering van een goed of een dienst? Onder bezwarende

Nadere informatie

van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat

van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat Opheffing van de btwvrijstelling voor de diensten van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat Opheffing van de btwvrijstelling voor de diensten van advocaten

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie