Verslag Algemene Ledenvergadering Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Udenhout U.A.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Algemene Ledenvergadering Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Udenhout U.A."

Transcriptie

1 Website : Kreitenmolenstraat BE Udenhout Verslag Algemene Ledenvergadering Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Udenhout U.A. Datum: Aanwezig: 40 leden 1. Opening en mededelingen Voorzitter Jan-Arie Scholten opent de bijeenkomst en heet allen hartelijk welkom op de eerste officiële Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Udenhout ook wel bekend onder de roepnaam ECU. De vereniging heeft zijn opstartfase gekend, met alle problemen van dien, maar nu komt er meer structuur, actie en duidelijkheid over de koers, de inhoud en beoogde activiteiten. Het moment om echte ledenbesluiten te nemen en officieel van start te gaan. Welkom aan de gastspreker van deze avond, dr. Hans van Driel, die nader zal ingaan op de ontwikkelingen rondom burgerinitiatieven bij een transitie van benadering en het geven van inhoud naar een participerende samenleving. 2. Inleiding voorzitter Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Udenhout De voorzitter gaat in het kort in op de ontstaansgeschiedenis van de energie coöperatie. Na de voorbereidingscommissie, de komst van een opstartbestuur de start met een eerste zonnepanelen project zijn we in een jaar al redelijk ver gekomen. De coöperatie is officieel opgericht, met een U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid) zijn de leden niet hoofdelijk aansprakelijk. Kernwaarden van ECU zijn: betrokkenheid, kleinschaligheid en directe invloed van leden. Het lidmaatschap staat open voor individuele leden en bedrijven, gevestigd in Udenhout. Bij een stemverhouding geldt het uitgangspunt: none man, one vote. Als ECU hechten we zeer aan een eigen autonomie en onafhankelijkheid, ook binnen de onlangs gestarte provinciale samenwerking van een aantal energie coöperaties in VEC Noord Brabant. Het doel van ECU is breed geformuleerd en kan in de nabije toekomst ruimer gaan dan de actie rondom de zonnepanelen. De organisatie heeft zich inmiddels ook gevormd: de Algemene Ledenraad, een Raad van Commissarissen die toezicht houdt, het Bestuur en de verschillende Werkgroepen. Voor een werkbare situatie zijn enkele eerdere werkgroepen verder geconcentreerd in de huidige twee, Zon & Warmte en Communicatie. Het bestuur erkend dat de communicatie met de leden nog niet geheel naar wens heeft gelopen. Hiervoor zijn nu nieuwe stappen gezet, de werkgroep is herzien, wat nu nog ontbreekt zijn twee leden die zich richten op het schrijven van de info naar stukken voor de website en andere communicatiekanalen bewerkt en iemand die zich bezighoudt met het vullen van de website. Het bestuur heeft zeven plaatsen beschikbaar, waarvan er nu vier zijn bezet. De vacante zetels houden we vrij voor de personen uit nieuw aan te boren disciplines of activiteiten. Om direct contact te houden met de werkzaamheden van de werkgroepen, sluiten de werkgroep voorzitters aan bij het bestuur overleg. Projecten

2 Het bestaansrecht van ECU bestaat niet alleen bij het project zonnepanelen. Ook andere projecten staan op stapel, bijvoorbeeld energiebesparing. Grootste besparing is te behalen met het duurzaam omgaan met de woning; isolatie ter voorkomen van warmteverlies en beperken van de energierekening. De Blok voor Blok regeling kan hiervoor worden aangesproken. Een mogelijkheid om bestaande woningen met subsidie te isoleren. In de nabije toekomst is ook productie van energie niet uitgesloten. Zeker wanneer ook opslag van opgewekte energie mogelijk wordt liggen er interessante opties. Toch is het een lange weg om een vergunning voor energieleverantie. Voor het collectief opwekken van energie en onderlinge levering aan leden komen steeds meer mogelijkheden. De gemeente Tilburg wil op Spinder drie windmolens plaatsen waarin de energie coöperaties en hun leden kunnen deelnemen. Het ECU bestuur heeft hierop in beginsel positief gereageerd. De statuten laten toe dat ECU participaties in dergelijke projecten kan nemen. Ook vergassing van biomassa is interessant, maar op dit moment nog geen ECU speerpunt. Energie staat midden in de belangstelling, ook op de lokale ene landelijke politiek. Het nationale Energieakkoord is hiervan een duidelijk bewijs. Daarnaast wil Tilburg de duurzaamst stad worden. ECU is in gesprek met de gemeente om een energieconvenant te sluiten. ECU heeft aangegeven te willen streven naar Udenhout als experimenteer gebied, een locatie waar nieuwe zaken buiten juridische en ruimtelijke ordeningsvoorwaarden kunnen worden getest. Daarnaast wordt in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014 met andere energie coöperaties een duurzaamheidsmanifest opgesteld. Tot slot wordt bezien of tot een zorgcoöperatie kan worden gekomen. Immers de centrale overheid trekt zich steeds meer terug, en op lokaal niveau kunnen nieuwe zorginitiatieven worden ontwikkeld. In Oisterwijk, Hulsel en Diessen wordt inmiddels ervaring met dergelijke coöperaties opgedaan; onderlinge hulp, nabuurschap, participatie op lokaal niveau, enz. Hierbij wordt ook gedacht om in het kader van de blok voor blokregeling woningen voor ouderen aan te passen zodat men langer thuis kan blijven wonen. Communicatie Het bestuur is zich bewust dat de communicatie met de leden nog verre van ideaal is. De werkgroep dient daartoe te worden uitgebreid en de website geactualiseerd. De voorzitter doet een oproep voor personen die zich willen ontfermen over het schrijven van de inhoud en het bijhouden van de website. Ook zullen energiecafe s worden georganiseerd waarin actuele informatie zal worden besproken en gedeeld. binnenkort wordt overlegd met het bestuur van Industriepark Kreitenmolen op welke wijze ECU iets voor de ondernemingen kan betekenen. Begin 2014 willen we starten met het uitvoeren van 0-metingen aan woningen om het warmteverlies te kunnen meten en een footprint van het energieverbruik in Udenhout te kunnen vaststellen. 3. Benoemingen Binnen de Energiecoöperatie Udenhout ligt de algehele zeggenschap bij de Algemene Ledenvergadering. De Raad van Commissarissen benoemt het bestuur en houdt toezicht op het gehele reilen en zeilen van de vereniging. Zij hecht goedkeuring aan de begroting, de uitgaven en stelt de accountant aan voor opmaak en controle van de financiën. Voor zitting in de RvC worden voorgesteld, Leo Dubbeldam, Theo Hoppenbrouwers en Cees van Roessel. De vergadering stemt in met deze personen. Na de voorbereidingscommissie heeft een eerste werkbestuur de bestuurstaken op zich genomen. Officieel wordt het bestuur benoemt door de RvC, de ALV kan kenbaar maken of het bestuur of een bestuurslid dient te worden vervangen. Daarnaast gelden volgens de statuten de zittingstermijnen van bestuursleden. Voor het eerste officiële bestuur wordt de instemming van de Ledenvergadering gevraagd.

3 De voordracht van Jan Arie Scholten, Jan Snelders, Sjef Leijs en Jan Besselink wordt door de ALV bekrachtigd. Door het bestuur zijn de statuten en enkele reglementen voorbereid. Deze reglementen staan op de ECU website vermeld, zodat ieder hiervan kennis heeft kunnen nemen. Over de Statuten, het Bestuursreglement het het Financieel reglement worden geen vragen gesteld, waarna alle regelementen door de Algemene Vergadering worden vastgesteld. 4. Begroting 2013 Penningmeester Sjef Leijs geeft een toelichting op de begroting van het lopende verenigingsjaar. Het betreft de begroting voor een nieuwe club waarvoor nog geenenkele referentie aanwezig is. Alles is vastgesteld op aannames. ECU onderneemt bedrijfsmatige activiteiten en valt daardoor onder de vennootschapsbelasting. De liquide middelen komen voort uit contributiegelden en bijdragen van derden. We gaan uit van 100 leden. Bij de aan vang werd nog gedacht aan gezamenlijke inkoop van energie, maar de overheid heeft dit, onder aanvoering van de grote energieleveranciers, geblokkeerd. Mogelijk dat we later wel extra middelen kunnen genereren. De totaal inkomstenbedragen nu zo n 7600 Euro. Uitgaven betreffen kosten voor bijeenkomsten en werkgroepen zoals het onderhoud van de website. Natuurlijk zoeken we naar ander inkomstenbronnen. Zo is een aanvraag gedaan bij RABO, waarvoor de penningmester de leden oproept om op het ECU project te stemmen en we willen trachten de subsidie voor de aanschaf van een warmte/infraroodmeter te kunnen financieren. Verder wordt de uitgifte van ledencertificaten voorzien, waarmee projecten kunnen worden gefinancierd; gerichte besteding waarover dividend kan worden uitgekeerd. De certificaten zullen onderling overdraagbaar worden. Hierover komen we in de toekomst opnieuw te spreken. 5. Project zonnepanelen Jan Snelders geeft een toelichting op het verloop van project voor de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. Door de werkgroep is een groslijst van voorwaarden en uitgangspunten m.b.t. kwaliteit, prijs, service en garantie opgesteld, die aan vier geselecteerde leveranciers is aangeboden voor het opstellen van een offerte. Van vier is de lijst teruggebracht naar twee aanbieders die op nieuw onderling werden vergleken en waarmee een nader gesprek werd gevoerd waarbij ook d solvabiliteit en provisie voor ECU van de leverancier werden besproken. We zijn niet gegaan voor de goedkoopste, maar de beste en meest betrouwbare. Uiteindelijk is gekozen voor Hoppenbrouwers die ook het voordeel had van lokale betrokkenheid. Inmiddels hebben 54 leden offerte aangevraagd, waarvan er 35 tot een overeenkomst en plaatsing hebben geleid. De voorradige panelen zijn nagenoeg geheel uitgegeven, zodat we nu toe zijn aan een tweede tranche, en een nieuwe offerte zal worden aangevraagd. Op 2 oktober is er bij Hoppenbrouwers een opnieuw een voorlichtingsbijeenkomst. De overheidssubsidie is echter geheel uitgegeven. Daarnaast wordt een eerste collectief zonnecollectorenproject voorbereid waarbij gezamenlijk een groot aantal panelen op een plaats worden gemonteerd en door participanten stroom kan worden afgenomen. Nu worden de juridische, fiscale en organisatorische aspecten hiervan onderzocht. Mogelijk kan een ESCO (Energie Service Coöperatie) worden gevormd, waarvoor een provinciale subsidie in het verschiet kan liggen. Ook in het kader van het Nationale Energie Akkoord zouden er faciliteiten voor energiecoöperaties worden geschapen, hierover komt pas later meer duidelijkheid. 6. Rondvraag Een van de aanwezige dames constateert dat de ECU een echt mannenbolwerk is, zij pleit ervoor meer vrouwen in het project t betrekken! Dit wordt ten volle door de vergadering ondersteunt, maar het is natuurlijk aan henzelf om zich hiervoor te melden. Gevraagd wordt of de ontwikkeling van een zorgcoöperatie niet op gespannen voet staat met de statuten.

4 De voorzitter antwoord dat dit niet zo is, de doelstelling van de coöperatieve vereniging is reed bij aanvang ruim geformuleerd om dergelijk ontwikkelingen in te kunnen passen. In de wijk Mortel wordt nieuwbouw voorbereid. In welke mate wordt rekening gehouden met duurzaamheid en energiezuinigheid? In Loon op Zand wordt een project ontwikkeld dat zou dienen te gaan voldoen aan de toekomstige behoeften en wensen; vriendelijk voor kinderen en ouderen, duurzaam ed. ECU zal contact opnemen met de gemeente om aandacht te vragen voor de eigentijdse wensen en eisen in het project Mortel. Eerder werd al het fenomeen energiecafé geopperd. De voorzitter vraagt aandacht voor deze bijeenkomsten waarbij aan uiteenlopende onderwerpen aandacht zal worden besteed. En zal worden getracht meer mensen enthousiast te maken om in speciale activiteiten deel te nemen. Om iets te bereiken hebben we nu eenmaal menskracht nodig. Te beginnen in de werkgroep Communicatie. Iemand die op aangeven van bestuur en anderen de stukjes kan schrijven of redigeren voor informatie, de website of andere uitingen. Hij of zij kan zich bij het bestuur melden. Verder wordt geen gebruik van de rondvraag gemaakt. De voorzitter sluit de eerste Algemene Vergadering en dankt ieder voor zijn /haar aanwezigheid en inbreng. Na de pauze wordt de bijeenkomst voortgezet met een voordracht. 7. Voordracht De inleiding wordt gehouden door dr. Hans van Driel, wetenschappelijk hoofddocent aan de Universiteit Tilburg. Hij houdt zich bezig met de veranderende wereld en gevolgen en ontwikkelingen. Om ons heen constateren we botsende werelden waarin oude structuren moeten wijken voor nieuwe initiatieven. Voorbeelden te over van ontwikkelingen die over ons komen, bijvoorbeeld muziek. Van platen, bandjes en cd s komen we nu in een tijdperk van downloaden en streaming. We hoeven niet alles meer in eigen bezit te hebben. Hetzelfde gebeurt met boeken en kranten en spellen; zie de opkomende gaming-industrie. Kortom: alles veranderd, veel al jaren bestaand is niet meer zeker, we gaan over van een informatie- en beleidseigenaar situatie naar een transparante alles overzienbare en controleerbare situatie. Met de website technologie ontwikkelt de eenrichting informatie/communicatie zich naar tweerichting. Bestaande instituten verdwijnen en hun plaats wordt ingenomen door netwerken en directe feedback. Grote intituten zoals de energieleveranciers worden bedreigd door kleine flexibele organisaties die snel en adequaat kunnen inspelen op vraag en omstandigheden, en daarmee voldoen aan de wens en vraag van leden. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de energie coöperatie. Vermijdt als bestuur om alles bij het oude te houden, maar maak de organisatie transparant en betrek leden door hen te vragen input te leveren. Creëer een (verdien) model dat eenvoudig in modules is in te delen. Dergelijk opzet vraagt ook een andere wijze van communicatie; werk daarvoor aan een digitale community. Vertaal de eigen coöperatie in vorm en gedrag naar een netwerk zonder specifieke eigenaar van de informatie, waarin de participatie van alle leden plaats maakt voor een enkel sturing door een bestuur. Het bestuur moet geen eigenaar willen zijn, de coöperatie kan een voorbeeld voor dergelijke transitie vormen: faciliteren en alle leden mede-eigenaar van de onderwerpen. Voor de ontwikkeling van de energiecoöperatie betekent dit - Formuleren van heldere en bereikbare doelen - Vrijgeven en transparant maken van informatie - Voorkomen van imitatiegedrag - Start bij de implementatie vanuit een veilige situatie - Deel kennis en expertise - Inventariseer welke kennis aanwezig is

5 - Genereer nieuwe kennis en blijf als ECU niet op de kennis zitten - Leden hebben ECU nodig om iets met de kennis te doen - Creëer netwerkjes die nieuwe dingen ondernemen en ontwikkelen - Betrek iedereen en maak ieder mede verantwoordelijk - Ontwikkel een Linked in of facebook achtige omgeving voor de leden De sheets bij de voordracht worden op de ECU website geplaatst. De voordracht geeft aanleiding voor inhoudelijke vragen vanuit en met de aanwezigen. De voorzitter dankt de heer Van Driel voor zijn presentatie waarbij hij onderkent dat we hele toekomst voor ons hebben, maar waarvoor nog wel wat werk moet worden verricht. 8. Energiecafé Na het officiële deel worden de aanwezigen uitgenodigd voor een eerste energiecafé om over het gepresenteerde na te praten.

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 3 mei 2013 (conceptversie voor ALV 30/5/2013) Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie.

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie. Stappenplan om te komen tot oprichting van een lokale energie coöperatie (LEC). Inhoud: 1: De voorfase 2: Hoe organiseren? 3: De opstart van de LEC 4: Na oprichting 5: Bezint eer ge begint 6: Drie belangrijke

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie