Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND"

Transcriptie

1 Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

2 Scheveningseweg KV Den Haag T (070) F (070) I Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - CROHO nr Hogeschool INHOLLAND Hobéon Certificering BV Versiedatum rapport: December 2007 Auditteam: R.J.M. van der Hoorn H. Frederik drs. K. Boonstra drs. J.K. Cappon G. Hommes Secretaris: ing. M. in t Veld

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Functie van het rapport Bereik van de beoordeling Algemene informatie opleiding Karakteristiek van de opleiding Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Beslisregels Auditteam Deelnemers visitatie Programma visitatie opleiding Management in de Zorg, 24 mei BEVINDINGEN EN BEOORDELING 10 Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding 10 Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen 10 Facet 1.2. Niveau Bachelor 13 Facet 1.3. Oriëntatie HBO 16 Onderwerp 2: Programma 18 Facet 2.1. Eisen HBO 18 Facet 2.2. Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma 22 Facet 2.3. Samenhang Programma 25 Facet 2.4. Studielast 28 Facet 2.5. Instroom 30 Facet 2.6. Duur 32 Facet 2.7. Afstemming tussen Vormgeving en Inhoud 33 Facet 2.8. Beoordeling en Toetsing 35 Onderwerp 3: Inzet van Personeel 39 Facet 3.1. Eisen HBO 39 Facet 3.2. Kwantiteit Personeel 41 Facet 3.3. Kwaliteit Personeel 43 Onderwerp 4: Voorzieningen 45 Facet 4.1. Materiële Voorzieningen 45 Facet 4.2. Studiebegeleiding 46 Onderwerp 5: Interne Kwaliteitszorg 49 Facet 5.1. Evaluatie Resultaten 49 Facet 5.2. Maatregelen tot Verbetering 51 Facet 5.3. Betrekken van Medewerkers, Studenten, Alumni en Beroepenveld 52 Onderwerp 6: Resultaten 54 Facet 6.1. Gerealiseerd Niveau 54 Facet 6.2. Onderwijsrendement 56 3 SAMENVATTEND OORDEEL Oordeelschema HBO bachelor opleiding MiZ, deeltijd 59 Bijlage I: Curricula Vitae auditoren en onafhankelijkheidsverklaringen auditoren Bijlage II: Programma visitatie 24 mei 2007

4 1 INLEIDING Het rapport is opgesteld naar aanleiding van de audit die het auditteam van Hobéon Certificering op 24 mei 2007bij de opleiding Management in de Zorg, verzorgd door de Hogeschool INHOLLAND, heeft uitgevoerd. Ten tijde van de audit waren nog geen afstudeerwerkstukken beschikbaar voor beoordeling. Deze zijn op een later moment door de opleiding aan het auditteam toegestuurd. De bevindingen uit het onderzoek van het auditteam naar de werkstukken zijn op een later moment aan de rapportage toegevoegd. Voor zover mogelijk is hier op een eenduidige wijze mee omgegaan in de rapportage. Wat niet wegneemt dat de kans aanwezig is dat ogenschijnlijke vreemde tijdsprongen in de rapportage voorkomen. De reden hiervoor ligt in het voorstaande. 1.1 Functie van het rapport Dit rapport bevat het advies van Hobéon Certificering als Visiterende en Beoordelende Instelling (VBI) aan de NVAO over de accreditatie van de HBO bachelor opleiding Management in de Zorg met CROHO nummer Bereik van de beoordeling De scope van de beoordeling betreft de deeltijd bachelor opleiding Management in de Zorg met als CROHO nummer Deze opleiding wordt aangeboden door Hogeschool INHOLLAND op de vestiging Amsterdam. Hobéon Certificering heeft zijn oordeel over de opleiding bachelor Management in de Zorg in dit rapport samengevat. Door de opleiding is een zelfevaluatie geschreven. Deze zelfevaluatie heeft als basis voor het onderzoek gediend. 1.3 Algemene informatie opleiding Vóórtraject In januari 2001 is de toenmalige opleiding Kader in de Gezondheidszorg, voorganger van de huidige opleiding Management in de Zorg, gevisiteerd. In de paragraaf Beschrijving van traject n.a.v. Visitatierapport 2001 wordt verder ingegaan op de daaruit voortgevloeide rapportage. In het kader van de Evaluatie bestuurlijke hantering visitatie kaderopleiding, is in opdracht van de NVAO een Stand van zaken notitie geschreven (d.d. juni 2004). Bij de accreditatieaanvraag van de opleiding is gebruik gemaakt van deze notitie. Dat heeft ertoe geleid dat op 29 november 2004 de NVAO heeft gemeld dat de opleiding bestuurlijk adequaat heeft gehandeld. In mei 2006 heeft de concerndienst OKR (Onderwijs Kwaliteit en Research & Development) van INHOLLAND een integrale accreditatiescan afgenomen, op basis waarvan de opleiding een projectplan voor de accreditatie heeft opgesteld. Het voor de accreditatie benodigde zelfevaluatierapport is opgesteld door een projectteam bestaande uit de opleidingsmanager, een projectleider, de kwaliteitscoördinator en een schrijver. Het concept- zelfevaluatierapport is besproken met de directie van de School of Health (SoH) en voorgelegd aan de opleidingscommissie en een werkveldvertegenwoordiging en in maart 2007 formeel vastgesteld. Visitatierapport Met zorg gewogen Het visitatierapport heeft betrekking op de opleiding Kader in de Gezondheidszorg, en dateert van januari Conclusies uit het Visitatierapport De belangrijkste aanbevelingen uit het visitatierapport zijn hieronder, puntsgewijs weergegeven. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding MiZ, Hogeschool INHOLLAND 1

5 Ten aanzien van de beroepsvoorbereiding en kwalificatie: In het beroepsbeeld, de eindtermen en het curriculum van de opleiding meer aandacht besteden aan de coördinatie van de directe zorg en de actuele ontwikkelingen op dat terrein; De kwaliteit van het curriculum borgen door de opbouw, inhoud en samenhang ervan te expliciteren; Komen tot een structurele bewaking van de kwalificaties van de afgestudeerden. Ten aanzien van de effectiviteit en efficiëntie De relatie van het onderwijs met de werksituatie van de student versterken in overleg met de instelling waar deze werkzaam is, met name de begeleiding en de toetsing in de praktijksituatie; De onderwijsvisie en de werkvormen beter schriftelijk vastleggen; De formulering van een integraal toetsbeleid met voortvarendheid ter hand nemen; Het beleid ten aanzien van instroom, doorstroom en uitstroom van studenten verbeteren; Een efficiënte leerroute van studenten waarborgen door o.a. betere spreiding van de toetsen en betere logistieke organisatie; Systematisering van de studiebegeleiding. Ten aanzien van de organisatieontwikkeling Verdere ontwikkeling en uitvoering van het kwaliteitsbeleid op academie- en opleidingsniveau concreet en voortvarend ter hand nemen; Het transformatieproces naar de taakgroepenstructuur voorzien van een stappenplan; Het personeelsbeleid op planmatige wijze vorm geven en daarin een heldere beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de diverse geledingen opnemen; Een heldere overleg- en besluitvormingsstructuur realiseren met het oog op de onderwijsontwikkeling en uitvoering; Actuele wetenschappelijke ontwikkelingen in het onderwijs integreren; o.a. meer recente nationale en internationale wetenschappelijke literatuur en onderzoeksresultaten in de mediatheek opnemen. Beschrijving van traject n.a.v. Visitatierapport 2001 Sinds 2001 heeft de opleiding het volgende bereikt. Ten aanzien van de beroepsvoorbereiding en -kwalificatie: Een uitgewerkt curriculum, waarbij de opbouw, inhoud en samenhang in het curriculum geëxpliciteerd en de eindkwalificaties structureel worden bewaakt. Sinds 2003 alle afstudeeropdrachten met de student, de docent en de opdrachtgever van de student besproken. Er wordt gekeken in welke mate het afstudeerproject actueel is, of het een middel is tot verbetering en of het een hulpmiddel is voor de desbetreffende instelling. Ten aanzien van de effectiviteit en efficiëntie: De relatie van het onderwijs met de werksituatie van de student is versterkt. De begeleiding in de praktijk is verbeterd. De praktijk heeft een adviserende rol gekregen bij de toetsing. De onderwijsvisie en de werkvormen zijn schriftelijk vastgelegd in het opleidingsprofiel, de studiegids, respectievelijk de periodeboeken. Aan het beleid ten aanzien van instroom, doorstroom en uitstroom van studenten is veel aandacht besteed. Er is een toetsbeleid ontwikkeld. De opleiding geeft systematische studiebegeleiding. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding MiZ, Hogeschool INHOLLAND 2

6 Ten aanzien van de organisatieontwikkeling: Het kwaliteitsbeleid is uitgewerkt. INHOLLAND werkt naar een integraal kwaliteitssysteem toe, waarbij het doorlopen van de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus op alle niveaus en in alle onderdelen van de organisatie richtinggevend is. De school of Health heeft een personeelsbeleid waarvan onder meer een personeelsplan, scholingsplan en een taaktoedelingsplan deel uitmaken. In de ICT-omgeving van INHOLLAND kunnen de studenten gebruikmaken van vele wetenschappelijke databanken. Vanaf 2004 wordt jaarlijks een studenten tevredenheidonderzoek (STO) uitgevoerd. Uit het STO 2005 kwam bijvoorbeeld naar voren dat de studenten hun klachten over de opleiding nergens konden neerleggen. Dit probleem is aanleiding geweest voor het instellen van een klachtenprocedure en de benoeming van een klachtencoördinator. De cijfers van het STO 2006 wijzen uit dat het probleem naar tevredenheid van de studenten is opgelost. De resultaten van het STO 2006 zijn vergelijkbaar met die van De volgende onderwerpen zijn opgenomen in het Jaarplan kwaliteitszorg : studieloopbaancoaching, cijferregistratie, afhandeling problemen/klachten, tevredenheid lesroosters, internationalisering en inhoudelijke terugkoppeling op toetsen. Op het moment van de audit werden in relatie tot de onderwijsontwikkeling de volgende knelpunten aangepakt: 1. meer internationale aandacht, 2. wetenschappelijke kennis inbedden via een lectoraat en 3. met hulp van gastdocenten financieel management beter in het programma inbrengen. Vanaf september 2006 is de minor budgettering en kostenbeheersing herschreven. Oordeel auditteam over opvolging bevindingen visitatie Het auditteam heeft kennisgenomen van het zelfevaluatierapport, april 2007,dat is opgesteld ten behoeve van de audit op 24 mei 2007 en de onderliggende documenten waarin de opleiding het verbeterbeleid heeft beschreven. In onderhavig rapport is bij de verschillende onderwerpen/facetten aangegeven wat de aandachtspunten waren vanuit de vorige visitatie, en wat de bevindingen hieromtrent zijn van het auditteam naar aanleiding van de audit die op 24 mei 2007 heeft plaatsgevonden. 1.4 Karakteristiek van de opleiding Plaats binnen de instelling De Hogeschool INHOLLAND is één van de grootste onderwijsinstellingen in Nederland en biedt met 2800 medewerkers aan ongeveer studenten onderwijs aan. Zij doet dit verspreid over 23 locaties. Binnen de instelling wordt de filosofie gehanteerd: klein van voren, groot van achteren. De student moet een kleine leeromgeving ervaren, die wordt gestuurd en ondersteund vanuit een grote organisatie. Om ervoor te zorgen dat de student daadwerkelijk deze kleine schaal ervaart is de hogeschool onderverdeeld in acht Schools. Alle zorggerelateerde opleidingen zijn in de School of Health ondergebracht. Zo ook de opleiding MiZ. Binnen de School of Health worden acht bacheloropleidingen & drie masteropleidingen aangeboden: De bacheloropleidingen zijn: 1. Management in de Zorg; 2. Medische Beeldvormende & Radiotherapeutische Technieken; 3. Pedagogiek; 4. Verpleegkunde; 5. Sport & beweging; 6. Biologie & laboratoriumonderzoek; 7. Chemie; Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding MiZ, Hogeschool INHOLLAND 3

7 8. Mondzorgkunde. De masteropleidingen zijn: 1. Hogere kaderpleiding Pedagogiek; 2. Advanced Nursing Practice; 3. Physician Assistant. Ontstaansgeschiedenis De bacheloropleiding Management in de Zorg (MiZ) is als erkende deeltijdopleiding in september 2005 van start gegaan. De ontstaansgeschiedenis van MiZ is terug te voeren tot de Kaderopleiding in de Gezondheidszorg (KGZ). Bij de omzetting van KGZ naar de bacheloropleiding MiZ is in het Landelijk Overleg Kaderopleidingen (LOK), in samenwerking met de brancheorganisaties, overeenstemming bereikt over de beroepskwalificaties en het opleidingsprofiel van de (operationeel - of procesmanager) middenmanager in de zorg- en dienstverlening. Toen is ook de instroomeis van de deelnemende studenten geformuleerd: de instromende student is minimaal tweeënhalve dag per week werkzaam in de zorg- of maatschappelijke dienstverlening en heeft minimaal twee jaar werkervaring in het relevante werkveld. Op basis hiervan vindt een generieke vrijstelling eerste studiejaar plaats. Huidige situatie Op het moment van de audit, 24 mei 2007, namen 89 studenten deel aan de opleiding. Dit is een kleiner aantal dan de voorgaande jaren. Er zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar om te spreken van een trend. De ratio docent student is voor de School of Health vastgesteld op 1:30, de opleiding MiZ kent (gezien de specifieke doelgroepen die zij bedient) verhoudingsgewijze een grotere docentinzet per student (1:22). Tijdens de audit waren er nog geen afgestudeerde studenten van de bacheloropleiding Management in de Zorg, welke in september 2005 is gestart. Gegevens over het functioneren van deze afgestudeerden zijn derhalve niet in de rapportage opgenomen. Structuur van de opleiding De opleiding is onderverdeeld in drie onderdelen: de major, de specialisatieminor en de differentiatieminor. Het majorprogramma beslaat de eerste helft van de opleiding. De specialisatieminor is gericht op het vakgebied van de student en loopt gedurende de gehele opleiding. De differentiatieminor is het vervolg op de major en kan of een vervolg zijn op de specialisatieminor of een verdieping geven in een andere richting. De major Het programma is gericht op brede ontwikkeling van Health-domeincompetenties binnen de context van het beroepshandelen als operationeel manager in de gezondheidszorgsector. De student leert te denken vanuit vraaggerichte zorgprocessen en klantgericht werken; hij leert de belangrijkste werkprocessen en (management-)vraagstukken in de zorgsector kennen en leert zich in toenemende mate als hboberoepsbeoefenaar binnen de sector op te stellen. De specialisatieminor Het programma van de specialisatieminor is gericht op thema s en competenties in specifieke managementdomeinen, zoals het coachen en begeleiden van medewerkers, en het organiseren van werkprocessen. De differentiatieminor Het programma van de differentiatieminor is afgestemd op de wensen uit het werkveld en individuele profilering van de student als middenmanager. Tot op heden volgen de studenten MiZ allen dezelfde verdiepende differentiatieminoren, mede omdat het aanbod voor deeltijdstudenten momenteel nog zeer beperkt is. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding MiZ, Hogeschool INHOLLAND 4

8 Onderwijsvisie De onderwijsvisie en het didactisch model van de opleiding zijn gebaseerd op competentiegericht onderwijs. Kenmerkend hiervoor is dat het onderwijs beroepsgerelateerd is; het is gericht op het adequaat handelen in kritische beroepssituaties. Voor het ontwikkelen van competenties is het oefenen in een reële context essentieel. De student leert actief en is zelf verantwoordelijk voor zijn leerproces. De beoordeling is gericht op het functioneren in een authentieke beroepssituatie. Om systematische competentieontwikkeling te stimuleren moeten kenmerkende situaties of beroepsproblemen gekoppeld zijn aan specifieke competenties. Het didactische model van de opleiding is gebaseerd op het leerlijnenmodel van De Bie en De Kleijn (Wat gaan we doen? Het construeren en beoordelen van opdrachten, 2001). De opleiding kent de volgende leerlijnen: de conceptuele leerlijn in de vorm van cursussen, gericht op het kunnen verantwoorden van het handelen als manager met behulp van theorieën; de vaardighedenleerlijn in de vorm van trainingen, gericht op het ontwikkelen en verbeteren van beroepsvaardigheden; de integrale leerlijn in de vorm van projecten, gericht op het ontwikkelen van beroepsproducten met een praktisch theoretische verantwoording; de ervarings- en reflectielijn met o.a. de studieloopbaancoaching (SLC), is enerzijds gericht op toenemende zelfsturing in het toepassen van kennis, vaardigheden en houding in de beroepspraktijk (door middel van praktijkopdrachten welke de student uitvoert op de eigen werkplek) en anderzijds op reflectie op het zelfstandig en verantwoord handelen in de beroepspraktijk. Opbouw van het programma De opleiding heeft uitgewerkt welke competenties in de major- en minoronderdelen worden getoetst. De competentie-indicatoren zijn in de periodeboeken uitgewerkt naar kleinere eenheden, de leerdoelen. In de periodeboeken is voor iedere periode terug te vinden aan welke competenties gewerkt wordt, welke opdrachten en leertaken gedefinieerd zijn en welke leerdoelen daarbij horen. Ook zijn de werkvormen en de toetsen in de periodeboeken beschreven. 1.5 Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze De opleiding is door Hobéon Certificering beoordeeld op basis van de criteria in het Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs. Dit kader is door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie vastgesteld. Voorafgaand aan het accreditatieonderzoek heeft Hobéon Certificering de opleiding voorbereid op de audit door een inhoudelijke toelichting te geven op het NVAO-Accreditatiekader. Met betrekking tot het specifieke referentiekader van de deeltijd bacheloropleiding Management in de Zorg, CROHO 34538, geldt het volgende: De opleiding heeft zich voor wat betreft beroepsprofiel, opleidingscompetenties en doelstelling tenminste gebaseerd op het landelijk beroepsprofiel en de opleidingscompetenties zoals vastgesteld in het landelijk overleg tussen de betreffende opleidingen en het beroepenveld. (Zie onder facet 1.1.: Domeinspecifieke Eisen ). Het auditteam heeft dit opleidingsspecifieke referentiekader beoordeeld en vastgesteld dat het in voldoende mate gespecificeerd is en passend is voor een bachelor Management in de Zorg, deeltijd, opleiding op HBO-niveau. Het auditteam heeft dit kader in zijn beoordeling betrokken. Zoals blijkt uit facet 1.1. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding MiZ, Hogeschool INHOLLAND 5

9 Voor de totstandkoming van het zelfevaluatierapport van de opleiding ten behoeve van de accreditatie is een projectteam samengesteld, bestaande uit de opleidingsmanager, een projectleider, de kwaliteitscoördinator en een schrijver. De NVAO-criteria zijn onder regie van de projectleider aan de hand van de PDCA-cyclus door het team van de MiZ opleiding uitgewerkt. Daarna zijn de resultaten besproken met de directie van de School of Health (SoH) en voorgelegd aan de opleidingscommissie en een werkveldvertegenwoordiging. Op basis van hun commentaar is in maart 2007 een definitieve versie gerealiseerd en door het College van Bestuur vastgesteld. In de systematiek van de PDCA-cyclus is voor het Act -deel overwegend gekozen voor de term Verbeteracties /ontwikkelpunten. Bij enkele facetten is de term Borging gebruikt, omdat dit meer bij de aard van de betreffende facetten past. De beoordelingsprocedure van Hobéon Certificering kent twee hoofdmomenten: Documentanalyse Het gaat hier om een analyse en beoordeling van door de opleiding aangeleverde schriftelijke informatie: Zelfevaluatie, april 2007; Studiegids; Onderwijs- en Examen Reglement OER; Visitatierapport Met Zorg Gewogen, januari 2001; Onderliggende documentatie betrekking hebbend op bijvoorbeeld: - strategische keuzen en de positie in de markt, - interne organisatie, - de (systematiek van) interne kwaliteitszorg en de daarmee samenhangende interne managementrapportages en verbetermaatregelen, - ontwikkelingen in het beroepenveld, - beroeps- en opleidingsprofielen, - (validatie) eindkwalificaties, - curricula en de interne en externe evaluatie daarvan, - werkvormen, - toetsing en beoordeling, - kwantitatief en kwalitatief personeelsbeleid, - internationalisering, - instroombeleid, - studiebegeleiding, - onderwijsrendement. Op basis van deze informatie, heeft het auditteam zich een beeld kunnen vormen van de primaire en secundaire processen van de opleiding. Het auditteam heeft dit beeld getoetst aan zaken als: ambitieniveau, toekomstgerichtheid, innovatief vermogen, kwaliteitsborging, arbeidsmarktrelevantie, resultaatgerichtheid, continuïteit, studenten- en docentenbelangen. Voorafgaand aan de visitatie (zie hieronder) werd het management van de betreffende opleiding op de hoogte gesteld van de voorlopige bevindingen van het auditteam op basis van zijn documentanalyse. Audit De audit was gericht op een actieve controle door middel van een visitatie 1, uitgevoerd door een auditteam waarvan deel uitmaakten twee externe onafhankelijke deskundigen op het gebied van het werkveld en het vakgebied, één student, één auditor onderwijs, een lead-auditor vanuit Hobéon Certificering en één secretaris, eveneens vanuit Hobéon Certificering. 1 Visitatie heeft op 24 mei 2007 plaatsgevonden. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding MiZ, Hogeschool INHOLLAND 6

10 Onder controle moet hier worden verstaan, dat het auditteam op verschillende niveaus (management, coördinatie, examencommissie, docenten, studenten, staf) heeft getoetst (i) of de in de documentatie beschreven beleidsvoornemens en de daaraan gerelateerde uitvoeringsprocessen zijn geïmplementeerd en (ii) of de overige in de documentatie vervatte informatie verifieerbaar is. Deze verificatie door het auditteam vond plaats door enerzijds, zoals hierboven reeds is aangegeven, meerdere malen hetzelfde onderwerp met verschillende geledingen te bespreken en anderzijds aan de hand van additionele documentatie en -daar waar het de huisvesting en de materiële voorzieningen betreft- ook door eigen waarneming. De additionele, tijdens de visitatie geraadpleegde, documentatie behelsde ondermeer: overzichten van de samenstelling van de werkveld-gremia waarmee de opleiding(en) overleg voeren; verslagen van die bijeenkomsten met het werkveld; overzicht CV s van (gast)docenten; netwerkoverzicht van docenten; verslagen van de functioneringsgesprekken met docenten; verslagen van docentevaluaties; verslagen van studievoortganggesprekken met studenten; detailbeschrijving van modules, cases en de daaraan gekoppelde opdrachten; stageverslagen en -beoordelingen; de beroepsproducten die gedurende de opleiding door studenten worden opgeleverd; de eindproducten van studenten. Aldus had het auditteam voldoende instrumenten om zich op gedetailleerd niveau op de hoogte te stellen van inhoud, opzet, uitvoering en resultaten van het opleidingsprogramma en van de daarmee samenhangende personele, organisatorische, materiële en ruimtelijke voorzieningen. Het auditteam heeft op deze wijze alle in het NVAO-Accreditatiekader vermelde facetten beoordeeld. Op basis hiervan is een samenvattend oordeel per onderwerp gegeven. Hobéon Certificering heeft een conceptrapport aan de opleiding voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden. In dit rapport geeft het auditteam haar accreditatieadvies over de accreditatiewaardigheid van de opleiding MiZ aan de NVAO. Dit advies komt voort uit de oordelen van het auditteam op de verschillende onderwerpen. De oordelen van het auditteam zijn in dit rapport onderbouwd. Bij het vormen van een oordeel zijn de onderstaande beslisregels gehanteerd Beslisregels Door Hobéon Certificering zijn beslisregels opgesteld die worden gehanteerd bij het vellen van een oordeel. Door de NVAO zijn in het document NVAO-Beslisregels Accreditatie de randvoorwaarden gesteld die als kader voor de beslisregels van Hobéon Certificering gelden. Volgens de NVAO Beslisregels Accreditatie kan een onderwerp slechts onvoldoende of voldoende scoren. Een facet daarentegen kan onvoldoende, voldoende, goed of excellent scoren. Onderwerp A. Een onderwerp scoort voldoende, indien alle facetten van dat onderwerp tenminste voldoende hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp onvoldoende en de overige tenminste voldoende hebben gescoord, mits een acceptabel verbeterplan beschikbaar is voor het facet met de score onvoldoende. B. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord en voor dit facet geen acceptabel verbeterplan beschikbaar is. C. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien meer dan één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord, ongeacht of er voor die facetten acceptabele verbeterplannen zijn. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding MiZ, Hogeschool INHOLLAND 7

11 Facet A. Binnen de beoordeling van een facet is ruimte voor een eigen afweging van het auditteam: uitvoering/praktijk weegt zwaarder dan beleid/theorie: beter een goed functionerende regeling die slecht is opgeschreven, dan omgekeerd; primaire processen wegen zwaarder dan secundaire. Extra aantekening B. Indien voor een onderwerp een hogere score dan voldoende gerechtvaardigd is, wordt dat als extra aantekening vermeld en wel met inachtneming van onderstaande regels: een onderwerp krijgt de extra aantekening goed, indien alle facetten van dat onderwerp goed hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp voldoende en de overige facetten goed of excellent hebben gescoord; 2 een onderwerp krijgt de extra aantekening excellent, indien alle facetten van dat onderwerp excellent hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp goed en de overige facetten excellent hebben gescoord; een onderwerp krijgt geen extra aantekening, indien één van de facetten van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord Auditteam Het auditteam was als volgt samengesteld: Voorzitter: Leden: Secretaris: Dhr. R.J.M. van der Hoorn Dhr. H. Frederik (onderwijsdeskundige) Dhr. drs. K. Boonstra (vakdeskundige) Dhr. drs. J.K. Cappon (werkvelddeskundige) Dhr. G. Hommes (student-lid) Dhr. ing. M. in t Veld Hobéon Certificering heeft ervoor gezorgd dat de noodzakelijke expertise voor het beoordelen van de opleiding MiZ in het auditteam vertegenwoordigd is. De heer Frederik is ingeschakeld voor zijn expertise met betrekking tot de onderwijskundige aspecten (i.c. het primaire proces, de ondersteunende processen en de organisatorische context) en de expertise met betrekking tot de inhoudelijke aspecten (i.c. het programma in relatie tot het specifieke domein). De werkvelddeskundige de heer Cappon heeft zich in zijn beoordeling met name gericht op de kwaliteit, actualiteit en relevantie van (i) het richtinggevend domeinspecifieke kader, (ii) de eindkwalificaties, (iii) de programma-inhoud en (iv) de interactie tussen opleiding en werkveld. Bovendien heeft hij de kwaliteit van het personeel en het gerealiseerde niveau beoordeeld. 2 Het NVAO-Accreditatiekader onderscheidt bij onderwerp 2 ( Programma ) acht facetten. Eén ervan betreft de duur van de opleiding. Het daarbij vermelde criterium (240 ECTS) is evenwel geen (kwaliteits)criterium, maar een formele vereiste waaraan het programma van een opleiding a priori moet voldoen, wil zij überhaupt in aanmerking kunnen komen voor een HBO Bachelor accreditatie. Duur is derhalve van een andere orde dan -bijvoorbeeld- Kwaliteit Personeel of Onderwijsrendement. Bij de beslissing of het onderwerp Programma een extra aantekening goed dan wel excellent verdient, wordt het facet Duur dan ook buiten beschouwing gelaten. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding MiZ, Hogeschool INHOLLAND 8

12 De heer Boonstra heeft in zijn vorige en huidige functies een aanmerkelijke ervaring opgebouwd die hem in staat stelt de programmaopbouw, het onderwijsproces en de organisatorische context waarbinnen de uitvoering plaatsvindt, te beoordelen in het perspectief van de eisen die aan HBO-opleidingen gesteld worden. De deskundige onderwijs heeft zich vooral gericht op de kwaliteit van de processen die direct en indirect de uitvoering van het programma raken. De heer Hommes is als studentlid verbonden aan het auditteam en heeft zich tijdens de audit vooral gericht op de studeerbaarheid van het programma, de studielast, toegankelijkheid, de (informatie) voorzieningen en de aansluiting van de opleiding op de instroom. Als voorzitter van het auditteam heeft de heer Van der Hoorn opgetreden. Hij heeft zich vooral gericht op de kwaliteit van de doelstellingen, organisatie, personeel en resultaten van de opleiding. De heer Van der Hoorn is al sinds 1976 actief in het hoger onderwijs op het gebied van bestuur, strategie en organisatie en combineert die kennis met jarenlange ervaring op het gebied van audits en certificering. De heer In t Veld heeft in dit team de rol van secretaris vervuld. Hij heeft als kwaliteitscoördinator en adviseur binnen Hobéon Certificering aanzienlijke ervaring op het gebied van kwaliteitszorg en auditting. Voor de curricula Vitae: zie Bijlage I Deelnemers visitatie Het auditteam heeft tijdens de visitatie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers vanuit de verschillende geledingen van de opleiding(en): management, coördinatoren, docenten, studenten en staf. In het visitatieprogramma is een volledig overzicht gegeven van de deelnemers aan de visitatie. Zie Bijlage II Programma visitatie opleiding Management in de Zorg, 24 mei 2007 Zie Bijlage II. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding MiZ, Hogeschool INHOLLAND 9

13 2 BEVINDINGEN EN BEOORDELING Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding Dit onderwerp kent drie facetten: 1. domeinspecifieke eisen; 2. niveau bachelor; 3. oriëntatie HBO. Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen Criterium Het facet Domeinspecifieke Eisen is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk)? Bevindingen Ontstaan van de opleiding De bacheloropleiding Management in de Zorg (MiZ) is als een erkende deeltijdopleiding in september 2005 van start gegaan. De ontstaansgeschiedenis van MiZ is terug te voeren tot de Kaderopleiding in de Gezondheidszorg (KGZ). In de periode voorafgaand aan de omzetting van KGZ naar de Bacheloropleiding MiZ is in het Landelijk Overleg Kaderopleidingen (LOK), in samenwerking met de brancheorganisaties, overeenstemming bereikt over de beroepskwalificaties en het opleidingsprofiel van de middenmanager in de zorg- en dienstverlening. De voormalig opleiding Kader in de Gezondheidszorg (KGZ) is in 2002, in samenwerking met Hogeschool Zeeland en Fontys Hogeschool, gestart met de ontwikkeling van een competentiegericht curriculum vanuit het landelijk beroepsprofiel, het zogeheten project OKKO (project OpleidingsKwalificatie KaderOpleiding). In het studiejaar 2004/2005 is het onderwijsprogramma van de deeltijdopleiding opnieuw aangepast aan het bachelorniveau, het project MiZ (Project Onderwijsontwikkeling Bacheloropleiding Management in de Zorg). De opleiding Management in de Zorg wordt alleen in deeltijd aangeboden en leidt studenten op tot operationeel - of procesmanager in de zorg (middenmanager). Op dit moment volgen 89 studenten de opleiding. De eerste studenten van de bachelor Management in de Zorg studeren in juni 2007 af. Bepaling landelijk opleidingsprofiel Het opleidingsprofiel is afgeleid van het landelijk beroepsprofiel. Het opleidingsprofiel is omschreven in het Opleidingsprofiel MiZ, gedateerd op november Door het auditteam is het opleidingsprofiel als volledig en adequaat beoordeeld. In het opleidingsprofiel vangt de opleiding aan met haar visie op de sector voor Zorg en Welzijn. Daarin betrekt zij drie benaderingen, die vanuit de vraagkant (klanten), vanuit de aanbodkant en vanuit de bedrijfsvoering. Uit deze visie zijn het beroepsprofiel en de competenties van de middenmanager in deze sector gedestilleerd. Ook actuele trends binnen de gezondheidszorg zijn hierin opgenomen. De opleiding heeft het door haar gehanteerde onderwijskundig kader omschreven op basis van een analyse van het beroepsprofiel en de vertaling hiervan naar het opleidingsprofiel. In het onderwijskundig kader, zo omschrijft de opleiding, gaat zij uit van competentiegericht onderwijs. Voor de invulling van het onderwijskundige kader maakt de opleiding gebruik van het onderwijsmodel van De Bie en De Kleijn. Bepaling van vakgebied Het beroepsprofiel is het resultaat van een intensieve samenwerking van de gezamenlijke opleidingen (vertegenwoordigd in het Landelijk Overleg van opleidingen voor Kader in Zorg (LOK)) en een brede groep afgevaardigden uit de werkvelden zorg- en dienstverlening. Daarnaast is het opleidingsprofiel en de invulling die INHOLLAND daaraan heeft gegeven met de werkveldcommissie besproken. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding MiZ, Hogeschool INHOLLAND 10

14 Overleg met werkveld, spiegeling en goedkeuring De werkveldcommissie is een gremium van evenwichtige vertegenwoordiging van het werkveld. De werkveldcommissie komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Tijdens de bijeenkomsten worden relevante ontwikkelingen in de beroepspraktijk besproken en van welke invloed deze zijn, of zouden moeten zijn, op de opleiding. In het verslag wordt een advies geformuleerd op basis waarvan de 0nderwijsontwikkelcoördinator het curriculum aanpast. Bij de afstemming met het werkveld over de beoordeling van de afstudeeropdracht bespreken de docenten de inhoud en de actualiteit van de opleiding. De gegevens die voortkomen uit deze gesprekken worden gedocumenteerd en besproken in het team. Internationalisering De opleiding heeft gekozen voor een behoudende visie met betrekking tot internationalisering. De nadruk ligt daarbij op internationalisering at home, waarmee ingespeeld wordt op de multiculturele samenleving. Binnen het Landelijk Overleg Kaderopleidingen (LOK) is vastgesteld dat de MiZ opleidingen de aansluiting bij internationale ontwikkelingen als onvoldoende ervaren. Het LOK organiseert daarom in oktober 2007 een dag voor studenten MiZ met als thema internationalisering. Ook gaat de opleiding een project internationalisering starten, waarbij de verschillende aspecten van internationalisering aan de orde komen. Hierin wordt een relatie gelegd tussen internationalisering, globalisering en diversiteit. De opleiding zoekt verder nog in het landelijk overleg (LOK) naar mogelijkheden om internationalisering te bevorderen, bijvoorbeeld door uitwisseling van studenten. De School of Health werkt met twee buitenlandse universiteiten samen: de London South Bank University en de Katholieke Universiteit Leuven. De laatste werkt nauw samen met twaalf Vlaamse hogescholen. Studenten MiZ kunnen een stageplaats in het buitenland vinden via het netwerk van de School. De vraag naar buitenlandse stageplaatsen heeft zich echter nog niet voorgedaan. Internationalisering vindt grotendeels at home plaats door onder meer leeropdrachten binnen een internationaal kader te plaatsen, zoals internationale en interculturele casuïstiek, gebruik van buitenlandse vakliteratuur, inbreng van de buitenlandervaring van docenten en aandacht voor diversiteit. Een aanzienlijk deel van het docentencorps heeft uitgebreide werkervaring in het buitenland en kan deze werkervaring binnen lesactiviteiten inbrengen. De studenten kunnen gebruik maken van nationale en internationale databanken via de bibliotheek van INHOLLAND en de VU. De opleiding onderzoekt de verdere mogelijkheden in de samenwerking tussen School of Health en de London South Bank University. De opleiding heeft zich voorgenomen reizen te organiseren naar het buitenland voor studenten, te beginnen met een bezoek aan de universiteit in Leuven. Voor het komende jaar staat de studiereis als zodanig reeds gepland. Oordeel: Voldoende Het auditteam kwalificeert dit facet voor de opleiding als voldoende en wel op grond van de volgende observaties: Het beroepsprofiel is vrij recent opgesteld in samenwerking met relevante partijen uit de beroepspraktijk. De door de opleiding gehanteerde eindkwalificaties zijn een adequate vertaling van dit beroepsprofiel. De landelijk overeengekomen kwalificaties zijn aantoonbaar door het beroepenveld gevalideerd: landelijk en door een aan de opleiding verbonden beroepenveldcommissie. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding MiZ, Hogeschool INHOLLAND 11

15 De beroepenveldcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van het werkveld en is betrokken bij de opleiding. Alle aspecten van de opleiding (doelstellingen, curriculum, werkvormen, maar ook wijze van begeleiden, toetsvormen en toetsniveaus) worden afgestemd op de wensen van de beroepspraktijk. De aanpak van het programma sluit voldoende aan bij het opleidingsprofiel en de kerntaken van een afgestudeerde. Actuele ontwikkelingen worden in voldoende mate verwerkt in de opleidingsmodules. De opleiding neemt een voorzichtig standpunt in ten opzichte van internationalisering. Het netwerk is voldoende uitgebreid voor realisatie van deze visie. Internationalisering zal in de komende periode vaker aan de orde komen en verder worden ontwikkeld. De eerste stappen hierin zijn aantoonbaar genomen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding MiZ, Hogeschool INHOLLAND 12

16 Facet 1.2. Niveau Bachelor Criterium Het facet Niveau Bachelor is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor? Bevindingen De opleiding heeft haar eindkwalificaties, zoals blijkt uit de beschrijvingen bij het vorige facet, gebaseerd op de competenties zoals die in het landelijk profiel zijn opgenomen. Deze competenties voldoen volgens het auditteam aan het niveau dat het werkveld van de opleiding vereist. Op europees niveau is het hbo-niveau beschreven in de Dublin Descriptoren. De opleiding heeft in een tabel de vergelijking getrokken tussen deze Dublin Descriptoren en de eindkwalificaties van de opleiding. Dit is in het document op de intranetsite van de opleiding helder weergegeven. Het auditteam heeft dit document bestudeerd en geconstateerd dat de daarin gemaakte vergelijking adequaat is. Met andere woorden: de eindcompetenties die door de opleiding zijn opgesteld komen, blijkens de gegeven vergelijking, overeen met de Dublin Descriptoren. Bij het maken van de vergelijking tussen het eindniveau van de opleiding en de internationaal gestelde eisen aan het niveau van een hbo-afgestudeerde, komt het auditteam met betrekking tot de verschillende onderwerpen uit de Dublin Descriptoren tot de volgende constateringen: Kennis en inzicht Na het afronden van de opleiding heeft de bachelor aantoonbaar kennis van en inzicht in het vakgebied. Daarbij wordt voortgebouwd op het niveau dat is bereikt in het voortgezet onderwijs. Met behulp van relevante vakliteratuur wordt kennis vergaard met betrekking tot actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied. Actuele ontwikkelingen worden door beleidscyclische afstemming opgenomen in het programma. De praktische vertaling vindt plaats in de periodeboeken. De relevantie en actualiteit wordt continu bewaakt door een daarvoor aangestelde medewerker. Toepassen Kennis en inzicht In het programma zijn onderdelen opgenomen op basis waarvan verwacht mag worden, zo oordeelt het auditteam, dat de bachelor in staat is om zijn kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn werkzaamheden of beroep aantoont. De bachelor bezit de competenties van het opstellen en staven van argumenten en het oplossen van problemen op zijn/ haar vakgebied. De onderwerpen die vanuit het onderwijsprogramma hier betrekking op hebben zijn: 1. het plannen en organiseren van inzet van personeel, 2. het plannen en beheren van financiële middelen, en 3. het bevorderen van de taakvervulling. Oordeelsvorming Aan het einde van de studie is de student in staat om relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. Binnen de opleiding is dit vertegenwoordigd in de volgende eindcompetenties: 4. het ontwikkelen van innovatief beleid voor de werkeenheid, passend binnen het strategische beleid van de organisatie; 5. het initiëren, faciliteren en implementeren van dit beleid; en 6. het stimuleren van individuele medewerkers tot verandering; voorwaarden scheppen voor een lerende organisatie van veranderingsprocessen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding MiZ, Hogeschool INHOLLAND 13

17 Communicatie De bachelor is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten en niet-specialisten. In de opleiding komt dit terug in de volgende eindkwalificaties: 7. Ontwikkelen, implementeren en evalueren van het opleidingsbeleid (als onderdeel van het HRM-beleid) van de eigen werkeenheid, afgestemd op het strategische beleid van de organisatie. 8. Stimuleren van samenwerking en ontwikkeling van samenwerkingsverbanden. 9 Coachen van medewerkers. Leervaardigheden De Dublin Descriptoren stellen de volgende eis met betrekking tot de te ontwikkelen leervaardigheid: de bachelor bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. Deze eis is door de opleiding in de volgende eindkwalificaties vertaald: 10. Ontwikkelen van het eigen beroepsmatig handelen, 11. Persoonlijke effectiviteit op peil houden; 12. Bijdrage leveren aan de ontwikkeling en professionalisering van het management in de zorg- en dienstverlening. Het auditteam heeft de eindkwalificaties van de opleiding geanalyseerd. Voor het bepalen van het bachelorniveau zijn de kernbegrippen van zowel de internationaal geaccepteerde Dublin Descriptoren als de nationaal geaccepteerde generieke kernkwalificaties voor de hbo-bacheloropleidingen van de HBO-raad in het opleidingsprofiel herkenbaar meegenomen. Het onderwijs voldoet volgens het auditteam aan het bachelorniveau. De opleiding heeft de (i) Dublin Descriptoren, (ii) de hbo-kwalificaties, (iii) de Health domeincompetenties en (iv) de Landelijke Opleidingscompetenties en (v) rollen van de middenmanager in de zorg- en dienstverlening met elkaar verbonden. Dit is uitgewerkt in een tabel. De titelbalk van deze tabel is hieronder opgenomen. Van links naar rechts staan de verschillende vertalingen opgenomen, in de tabel wordt de relatie hiertussen weergegeven. Dublin-descriptor hbo-kwalificaties Competentiekaarten Opleidingscompetenties LOK Rollen LOK De opleiding heeft de Dublin Descriptoren en de hbo-kernkwalificaties vertaald naar niveauaanduidingen in het onderwijsprogramma. Voor deze niveauaanduiding is gebruik gemaakt van drie kernbegrippen van het hbo-niveau: verantwoorden, transfer en complexiteit. Op basis van deze kernbegrippen heeft de opleiding vier competentieniveaus uitgewerkt niveau 4 is het bachelorniveau ofwel het startniveau van een beginnende beroepsbeoefenaar. Dit eindniveau wordt in de loop van het opleidingsprogramma gerealiseerd in een proces van: (a) toenemende complexiteit van taken/context en kennisontwikkeling; b. toenemende zelfsturing en verantwoordelijkheid; en (c.) toenemende reflectie en transfer. Deze niveaus zijn op de volgende wijze vertaald in het onderwijsprogramma: Niveau Accent Fase Jaar Beginner (niveau 1) Oriënteren en kiezen Propedeuse fase Jaar 1 Aspirant (niveau 2) Begrijpen/toepassen Kernfase 1 Jaar 2 Junior (niveau 3) Beslissen/verantwoorden Kernfase 2 Jaar 3 Bachelor (niveau 4) Innoveren/verbeteren Afstudeerfase Jaar 4 Deze niveaus zijn verder uitgewerkt in facet 2.3. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding MiZ, Hogeschool INHOLLAND 14

18 Oordeel: Goed Het auditteam kwalificeert dit facet van de opleiding als goed en wel op grond van de volgende observaties: De opleiding heeft haar eindkwalificaties verantwoord ten opzichte van de hbo-kernkwalificaties en de Dublin Descriptoren. Het niveau van de eindkwalificaties van de opleiding is op zijn minst vergelijkbaar met het hbo niveau. de Dublin Descriptoren, de hbo-kwalificaties, de Health domeincompetenties en de landelijke opleidingscompetenties en rollen van de middenmanager in de zorg- en dienstverlening zijn systematisch met elkaar in verband gebracht. In het programma wordt gestructureerd het niveau opgevoerd tot dat van bachelor. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding MiZ, Hogeschool INHOLLAND 15

19 Facet 1.3. Oriëntatie HBO Criteria Het facet Oriëntatie HBO is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Zijn de eindkwalificaties van de opleiding mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties? Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor de betreffende opleiding vereist of dienstig is? Bevindingen Zoals onder facet 1.1. reeds beschreven is het opleidingsprofiel afgeleid van het beroepsprofiel dat is opgesteld in het Landelijk Overleg van opleidingen voor Kader in Zorg (LOK). Bij dit overleg was zowel het relevante beroepenveld aanwezig (en actief betrokken) als andere opleidingen MiZ. Het beroepsprofiel is uitgewerkt in: een beschrijving van de ontwikkelingen in het beroepenveld; een positionering van het beroep manager en een typering van taken en activiteiten; en de beroepskwalificaties en generieke kwalificaties op bachelorniveau. Het beroepsprofiel is goedgekeurd door de HBO-raad in november Uit de bevindingen onder facet 1.2. blijkt reeds dat de eindkwalificaties van de opleiding (uitgewerkt in competenties) voldoen aan het bachelor niveau zoals bepaald in de Dublin Descriptoren en de hbokwalificaties. In het opleidingsprogramma is het niveau in drie oplopende levels verdeeld (zie facet 1.2.). Er vindt directe sturing plaats op de ontwikkeling van dit niveau. Uit gesprekken met ondermeer het werkveld en uit evaluaties blijkt dat het behaalde eindniveau voldoet aan dat wat door de opleiding wordt beoogd. De bachelor als beginnend beroepsbeoefenaar beschikt over de beroepscompetenties die in het beroepsprofiel zijn omschreven. Omdat ook het werkveld is betrokken bij het opstellen van het beroepsprofiel sluit dit goed aan bij de praktijk. Dit blijkt tevens uit de evaluaties die onder het werkveld en alumni zijn gehouden. In het LOK (Landelijk Overleg Kaderopleidingen) wordt periodiek het beroepsprofiel tegen het licht gehouden. Wijzigingen worden gebruikt voor de actualisatie van het programma. De opleiding heeft, naast het LOK, een werkveldcommissie ingesteld. Deze werkveldcommissie geeft advies over het opleidingsprogramma en de eindcompetenties en de relatie tot actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Door de opleiding worden gesprekken gevoerd met de werkveldcommissie en gesprekken met de instellingen waar studenten werken. Daaruit wordt geconcludeerd dat de student na zijn afstuderen een startbekwame middenmanager is, wat door het alumnionderzoek wordt bevestigd. Daarbij moet opgemerkt worden dat deze gegevens gebaseerd zijn op de studenten die afgestudeerd zijn van de voormalige kaderopleiding, die zoals te lezen in de toelichting op de opleiding, voorganger was van het huidige en in deze audit beoordeelde programma. Daarmee is de opleidingsdoelstelling met betrekking tot de oriëntatie op het relevante werkveld geborgd, te weten: het opleiden van studenten tot middenmanager die opereert in functies op hbo-niveau in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Daarbij is hij met name toegerust om functies te vervullen op het gebied van operationeel management, procesmanagement en human resource management. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding MiZ, Hogeschool INHOLLAND 16

20 Studenten kunnen, na het afronden van de MiZ-opleiding, ervoor kiezen om verder te studeren, bijvoorbeeld door het volgen van een masteropleiding. De opleiding overweegt binnen de School of Health in de toekomst een hbo-masteropleiding in Management te starten. Oordeel: Het auditteam kwalificeert dit facet van de opleiding als voldoende en wel op grond van de volgende observaties: De opleiding heeft actief deelgenomen aan het Landelijk Overleg van opleidingen Kader in Zorg. Bij dat overleg is ook het werkveld betrokken, in de vorm van de beroepsvereniging en vertegenwoordigers van relevante instellingen. In dit overleg is het beroepsprofiel opgesteld en overeengekomen. Dit beroepsprofiel is als basis gebruikt bij het opstellen van de eindkwalificaties van de opleiding. De eindkwalificaties zijn enerzijds afgestemd op het niveau en het profiel van een beginnend beroepsbeoefenaar (operationeel - of procesmanager middenmanager in de zorg- en dienstverlening) en anderzijds op het hbo niveau zoals dat is afgesproken in de Dublin Descriptoren en de hbokernkwalificaties. Uit evaluaties en gesprekken met relevante partijen blijkt dat studenten daadwerkelijk het beoogde niveau bereiken. SAMENVATTEND OORDEEL DOELSTELLINGEN OPLEIDING : VOLDOENDE Het auditteam beoordeelt het Onderwerp Doelstellingen Opleiding als voldoende. Alle facetten zijn als voldoende of goed beoordeeld. De opleiding heeft goed zicht op de ontwikkelingen in het werkveld. De opleiding heeft haar inzicht qua thematiek en diepgang adequaat vertaald naar opleidingsdoelstellingen waarbij zij het werkveld nadrukkelijk heeft betrokken. De opleidingsdoelstellingen voldoen aantoonbaar aan de niveaueisen die aan een bachelor gesteld worden. De oriëntatie is aantoonbaar gericht op hoger beroepsonderwijs. De opleiding is aantoonbaar bezig met het nadrukkelijker op de kaart zetten van internationalisering binnen de opleiding. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding MiZ, Hogeschool INHOLLAND 17

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd.

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd. Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd Hogeschool Hanzesteden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3 Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica deeltijd Hogeschool E3 Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING voltijd - deeltijd CROHO:

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd CROHO nr. 30100 Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd. INHOLLAND Select Studies

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd. INHOLLAND Select Studies Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd INHOLLAND Select Studies Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische bedrijfskunde voltijd

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Hogeschool van Utrecht Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Innovatie, Industrie

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool, Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede

Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemie,Chemische Technologie, Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek, voltijd Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHolland

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHolland Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Afdeling Management & Human Resources Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd. Haagse Hogeschool / TH Rijswijk

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd. Haagse Hogeschool / TH Rijswijk Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd Haagse Hogeschool / TH Rijswijk Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogescholen, locatie Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogescholen, locatie Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd Saxion Hogescholen, locatie Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal School of Agriculture & Technology Hogeschool INHOLLAND Delft Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleidingen Milieukunde en Milieutechnologie voltijd / deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleidingen Milieukunde en Milieutechnologie voltijd / deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleidingen Milieukunde en Milieutechnologie voltijd / deeltijd Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd Hogeschool voor Management en Documentaire Informatievoorziening Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo masteropleiding SZ-Professional deeltijd. Hogeschool ProgreSZ

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo masteropleiding SZ-Professional deeltijd. Hogeschool ProgreSZ Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo masteropleiding SZ-Professional deeltijd Hogeschool ProgreSZ Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo masteropleiding SZ-Professional deeltijd Hogeschool ProgreSZ

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding SPD Bedrijfsadministratie deeltijd. Hogeschool Saxion Next / Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding SPD Bedrijfsadministratie deeltijd. Hogeschool Saxion Next / Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding SPD Bedrijfsadministratie deeltijd Hogeschool Saxion Next / Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal Haagse Hogeschool Afdeling Sociaal Pedagogische Hulpverlening Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd - deeltijd

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd - deeltijd Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd - deeltijd Fiscale Economie voltijd Saxion Hogescholen Enschede en Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd CROHO nr. 34275 Haagse

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Saxion Hogescholen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Saxion Hogescholen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd Saxion Hogescholen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd CROHO nr.34479 Saxion Hogescholen Hobéon Certificering

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Academie Gezondheidszorg

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Academie Gezondheidszorg Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd Saxion Hogeschool Enschede Academie Gezondheidszorg Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd CROHO

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie ACADEMIE VAN BOUWKUNST - ARNHEM. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem

Adviesrapport Accreditatie ACADEMIE VAN BOUWKUNST - ARNHEM. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem Adviesrapport Accreditatie HBO MASTER OPLEIDING ARCHITECTUUR ACADEMIE VAN BOUWKUNST - ARNHEM ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem Adviesrapport Accreditatie HBO MASTER OPLEIDING ARCHITECTUUR deeltijd

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd Hogeschool Leiden Cluster Zorg en Welzijn Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO postinitiële Master opleiding Managing Human Resources deeltijd. Hogeschool Saxion, Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO postinitiële Master opleiding Managing Human Resources deeltijd. Hogeschool Saxion, Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO postinitiële Master opleiding Managing Human Resources deeltijd Hogeschool Saxion, Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Creatieve Therapie voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Creatieve Therapie voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Creatieve Therapie voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets nieuwe opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijke Werk en Dienstverlening deeltijd, afstandsonderwijs

Adviesrapport Toets nieuwe opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijke Werk en Dienstverlening deeltijd, afstandsonderwijs Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport Toets nieuwe opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijke Werk en

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport en Bewegen voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport en Bewegen voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport en Bewegen voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal Hogeschool INHolland, Haarlem Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit. Raad van bestuur. Saxion Hogescholen Enschede. Postbus KB ENSCHEDE

Besluit. Raad van bestuur. Saxion Hogescholen Enschede. Postbus KB ENSCHEDE Raad van bestuur Saxion Hogescholen Enschede Postbus 70000 7500 KB ENSCHEDE Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Biologie

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Archeologisch Onderzoeksassistent voltijd. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Archeologisch Onderzoeksassistent voltijd. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Archeologisch Onderzoeksassistent voltijd Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie