Voortgangsrapport MJA-monitoring over 2010 RUBBER- EN KUNSTSTOFINDUSTRIE. Datum 8 augustus 2011 Status Definitief Kenmerk /223/SA/SR/156018

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapport MJA-monitoring over 2010 RUBBER- EN KUNSTSTOFINDUSTRIE. Datum 8 augustus 2011 Status Definitief Kenmerk 1132183/223/SA/SR/156018"

Transcriptie

1 Voortgangsrapport MJA-monitoring over 2010 RUBBER- EN KUNSTSTOFINDUSTRIE Datum 8 augustus 2011 Status Definitief Kenmerk /223/SA/SR/156018

2

3 Colofon Projectnaam MJA-3 Monitoring RUBBER- EN KUNSTSTOFINDUSTRIE Projectnummer Versienummer Definitief Locatie Sittard Contactpersoon Sander Alers, Agentschap NL Ondersteunend BECO adviesbureau Pagina 3 van 42

4 Pagina 4 van 42

5 Inhoud Colofon 3 Voorwoord 6 MJA-3 Resultaten tot en met Bijlage 1 Deelnemers MJA-3 Rubber- en Kunststofindustrie 20 Bijlage 2 Ontvangst monitoringrapportages van bedrijven 23 Bijlage 3 Overleggroep Energiebesparing 24 Bijlage 4 Bijlage 5 Uitgevoerde energiebesparingsmaatregelen in 2010 en vergelijking met de verwachting 25 Overzicht van maatregelen per categorie genomen in Bijlage 6 Ontwikkeling energiegebruik 36 Bijlage 7 Benchmark 37 Bijlage 8 Toelichting op de methodiek MJA-3 39 Bijlage 9 Lijst met afkortingen en begrippen MJA 40 Pagina 5 van 42

6 Voorwoord Voor u ligt de voortgangsrapportage van de Meerjarenafspraak Energieefficiency (MJA-3) voor de Rubber- en Kunststofindustrie. Deel 1 bevat een weergave van de MJA-3 resultaten tot en met 2010 en een beknopt overzicht van de ontwikkelingen die het energieverbruik van de sector hebben beïnvloed. De basisgegevens en berekeningswijze die aan de basis liggen van de resultaten 2010 zijn ondergebracht in deel 2 van het rapport. De Rubber- en Kunststofindustrie heeft ook in 2010 tal van maatregelen uitgevoerd die een bijdrage leveren aan de efficiencyverbetering en energiebesparing. Pagina 6 van 42

7 DEEL 1 Resultaten 2010 Pagina 7 van 42

8 MJA-3 Resultaten tot en met 2010 Kerngegevens Aantal inrichtingen die deelnemen aan MJA-3 eind 2010: 94 Aantal inrichtingen die verplicht zijn deel te nemen aan de monitoring: 92 Aantal inrichtingen die hebben deelgenomen aan de monitoring: 92 Energieverbruik: 8,5 PJ (2005) en 9,1 PJ (2010) Resultaat in 2010: Met 232 energiebesparingsmaatregelen op het gebied van procesefficiency is in 2010 een besparing van 208 TJ bereikt. In 2010 zijn in totaal 110 ketenefficiencymaatregelen opgevoerd. Het betreft hier zowel nieuwe ketenmaatregelen die in 2010 voor het eerst zijn opgevoerd als bestaande maatregelen uit de periode die nog van kracht zijn. Deze maatregelen leveren een totale besparing in 2010 op van TJ ten opzichte van In vergelijking met 2009 is de totale besparing in 2010 met 288 TJ afgenomen. Met de nieuwe ketenmaatregelen is een besparing gerealiseerd van 460 TJ De totale inzet van duurzame energie bedraagt 8 TJ in Dit is 0,1% van het totale energieverbruik. De inzet is in 2010 met 68 TJ afgenomen ten opzichte van van de 92 inrichtingen voldoen aan de vastgestelde normen voor een energiezorgsysteem. Voor 4 inrichtingen is de norm nog niet van toepassing. 3 inrichtingen zijn buiten beschouwing gelaten i.v.m. softwareproblemen in het e-mjv. 1 bedrijf voldoet niet aan de norm voor energiezorg. Pagina 8 van 42

9 Figuur 1: Ontwikkeling primair energiegebruik voor de periode 2005 tot en met Energieverbruik (TJ / a) Overig Extern betrokken warmte Elektriciteit Aardgas Figuur 2: Effect van uitgevoerde maatregelen Effect maatregelen (TJ) PE-cumulatief vanaf 2001 KE-effect per jaar DE-effect per jaar Zie bladzijde 13 voor nadere toelichting m.b.t. PE-cumulatief, KE-effect en DE-effect per jaar. Pagina 9 van 42

10 Inleiding Afspraken en deelnemers Bedrijven die deelnemen aan de MJA-3: Spannen zich in 30 procent energie-efficiencyverbetering te bereiken in de periode Stellen vierjaarlijks een energiebesparingplan (EEP) op. Zijn verplicht zogenoemde zekere besparingsmaatregelen uit te voeren (terugverdientijd kleiner dan vijf jaar). Systematische energiezorg in te voeren. Zich in te spannen om energie-efficiency door middel van ketenefficiency en duurzame energie te realiseren. Jaarlijks te rapporteren over de voortgang van de uitvoering van het convenant. In 2010 namen in totaal 94 inrichtingen deel aan MJA-3. In 2010 is één inrichting uitgetreden omdat het bedrijf geconstateerd heeft dat ze te klein zijn om deel te nemen aan het convenant. Er zijn drie inrichtingen toegetreden in Van de 94 inrichtingen zijn er 2 bedrijven die i.v.m. recente toetreding nog niet hebben deelgenomen aan de monitoring. De overige 92 inrichtingen hebben tijdig hun monitoringgegevens aangereikt. Van 3 bedrijven konden de gegevens vanwege softwareproblemen bij het e-mjv niet opgenomen worden in de database. De gegevens zijn zoveel mogelijk handmatig meegenomen in deze rapportage. Een nadere toelichting is te vinden in bijlage 2. Energieefficiencyplannen en Meerjarenplan Van de aan MJA-3 deelnemende inrichtingen hebben 92 een energie efficiencyplan (EEP) opgesteld voor de periode In dit document is de energie-efficiencydoelstelling vastgelegd en gekoppeld aan concrete energiebesparingsmaatregelen evenals een planning om deze uit te voeren. Pagina 10 van 42

11 91 EEP s zijn door Agentschap NL van een positief advies voorzien en 1 EEP is nog in behandeling. 59 van de 91 EEP s zijn door het bevoegd gezag goedgekeurd en van 29 EEP s is nog geen reactie van het bevoegd gezag ontvangen. 1 MJA-3 bedrijf (Apollo Vredestein) valt onder ETS en zal dus geen reactie van het bevoegd gezag krijgen. De inhoud van de EEP s vormt de basis voor het meerjarenplan (MJP) van de Rubber- en Kunststofindustrie. Het MJP van de Rubber- en Kunststofindustrie voor de periode is in oktober 2010 geactualiseerd op basis van de EEP s die door de bedrijven zijn opgesteld in 2009 voor de periode Dit MJP kent voor 2012 een doelstelling ter verbetering van de energie-efficiency van 30% ten opzichte van het basisjaar Deze doelstelling is opgebouwd uit zekere en voorwaardelijke maatregelen uit de EEP s op het gebied van procesefficiency (7%), duurzame energie (1%) en ketenprojecten (16%). Daarnaast heeft de NRK een extra doelstelling van 6% opgenomen. In bijlage 4 is meer informatie gegeven over het MJP. Ontwikkelingen in de sector Door de hoge olieprijs en de herstellende wereldeconomie zijn de grondstofprijzen sterk gestegen. Er zijn lange levertijden en fysieke tekorten aan grondstoffen en additieven. De grondstofprijzen bleven in 2010 stijgen en bereikten per december waarden die soms meer dan een verdubbeling ten opzichte van april 2009 betekenden. De fysieke tekorten zijn in de rubberindustrie het grootst. Dit komt de effectiviteit van de productie en daarmee het energieverbruik niet ten goede. De snelle en sterke stijging van de grondstofprijzen is ook een aanslag op de marge en winstgevendheid van de bedrijven. Zij zijn niet in staat de kostprijsstijgingen volledig door te berekenen. Ook hebben zij bij de doorberekening last van vertraging door sterke concurrentie en weerstand bij de afnemers. Grote zorg bestaat ook over de ontwikkeling van het werkkapitaal. Door de noodzaak hoge voorraden aan te houden bij hoge prijsniveaus wordt het werkkapitaal sterk aangetast. Pagina 11 van 42

12 Dit terwijl de kredietruimte van de meeste bedrijven veelal is afgenomen. Behalve de bouw is er in 2010 sprake van (een licht) herstel na de crisis, maar dit herstel wordt belemmerd door het gebrek aan grondstoffen, zoals hierboven uitgelegd. Wel is het zo dat er per marktsegment grote verschillen bestaan. Met het herstel van rubber- en kunststofbedrijven maakten zij gemiddeld 50 tot 60% goed van het omzet verlies dat zij in eerdere jaren door de crisis leden. Resultaten 2010 Productie en energiegebruik De productie-index steeg in 2010 ca. 6,5% ten opzichte van het monitoringjaar Het totale energiegebruik van de deelnemende bedrijven in de sector is met 707 TJ (8,4%) toegenomen tot TJ. De gezamenlijke inzet van duurzame energie (8 TJ) bij de deelnemende inrichtingen bedraagt 0,1% van het totale energiegebruik van de sector. Het totale effect van alle bestaande en nieuwe maatregelen op het gebied van duurzame energie is 68 TJ negatief ten opzichte van 2009, omdat enkele bedrijven zijn gestopt met de inkoop van duurzame electriciteit. Resultaat door maatregelen Bedrijven kunnen maatregelen nemen in drie categorieën: procesefficiency, duurzame energie en ketenefficiency. In tabel 1 staan de maatregelen die zijn uitgevoerd. 1 De productie-index is bepaald op de verandering in de omvang van de prestatiematen. Pagina 12 van 42

13 Tabel 1: Uitgevoerde energiebesparende maatregelen (TJ) Nieuwe maatregelen in 2010 Bestaande en nieuwe maatregelen in 2010 tov 2009 Procesmaatregelen 208 n.v.t. Ketenmaatregelen waarvan in productieketen -Binnenlands -Buitenlands waarvan in productketen -Binnenlands -Buitenlands Duurzame energie 0-68 In kolom 1 worden de categorieën maatregelen opgesomd. Kolom 2 bevat de energiebesparing door nieuwe maatregelen. Dit zijn maatregelen die in 2009 nog niet werden uitgevoerd. Een intensivering van een bestaande maatregel wordt niet gezien als een nieuwe maatregel. Kolom 3 toont het totale effect van zowel de nieuwe als reeds eerder genomen maatregelen. Voor procesmaatregelen is dit niet van toepassing omdat alleen het effect gemeten wordt van de nieuwe maatregelen. Voor ketenprojecten en duurzame energie is de besparing afgenomen t.o.v. het voorafgaande jaar. In bijlage 4 treft staat een nadere toelichting m.b.t. de oorzaak van deze ontwikkeling. Op basis van de nieuwe proces- en ketenmaatregelen in 2010, die weergegeven zijn in kolom 2, kan een besparingspercentage als indicatie worden weergegeven: *100% = 7,2% Tabel 2 geeft de voortgang van de bereikte besparing over de periode PE- cumulatief is de som van het resultaat dat in de afzonderlijke jaren wordt gerealiseerd met nieuwe maatregelen. KE-effect per jaar en DE-effect per jaar is het resultaat dat in het monitoringjaar bereikt wordt met alle genomen maatregelen die vanaf 1998 genomen zijn. Pagina 13 van 42

14 Tabel 2: Effect van de besparingen in de periode Aspect Werkelijk energieverbruik verslagjaar Procesmaatregelen TJ % 2,6 1,9 1,4 1,8 2,3 Procesmaatregelen cumulatief* TJ Ketenprojecten TJ o Productieketen TJ o Productketen TJ Duurzame energie TJ o Eigen opwekking TJ o Inkoop TJ * hierbij is geen rekening gehouden met volume-effecten Voor procesefficiency is de gemiddelde besparing gelijk aan 2% per jaar. Verklaring van de ontwikkeling van het energiegebruik Om een kwalitatieve beoordeling te maken van de aangereikte gegevens is een analyse uitgevoerd. Deze analyse maakt het verschil in energiegebruik tussen het monitoringjaar en het jaar daarvoor inzichtelijk. Tabel 3 geeft de belangrijkste bedrijfsinterne en externe invloedsfactoren weer in volgorde van afnemende omvang. Stijgende effecten op het energieverbruik door invloedsfactoren zijn vooral bij overig en klimaat in het e-mjv gerapporteerd, ter grootte van 449 TJ. Invloedfactoren geven een verklaring voor de ontwikkeling van het energiegebruik. In figuur 3 zijn deze invloeden grafisch weergegeven. Tabel 3: Belangrijkste bedrijfsinterne en externe factoren Categorie Omvang in TJ ontsparend (O) of besparend (B) Overig (bedrijfsintern) Schaalgrootte en capaciteitsbezetting (bedrijfsextern) Klimaat (bedrijfsextern) 429 (O) 29 (B) 20 (O) Pagina 14 van 42

15 Energie (TJ) Energiegebruik vorig jaar; Volume-effect (meer productie tov vorig jaar) Overige factoren (per saldo ontsparend) Procesmaatregelen (besparend) Klimaat (ontsparend) Capaciteitsbezetting (besparend) Onverklaard Energiegebruik dit jaar; Figuur 3: Verklaring verschil energiegebruik ten opzichte van het vorige jaar (let op: y-as begint bij TJ). Het verschil tussen het energiegebruik vorig jaar en dit jaar wordt verklaard door een aantal factoren. Om te beginnen is er de verandering door besparende (proces)maatregelen. Daarnaast zijn er besparende en ontsparende factoren. Deze worden vooral bepaald door het gestegen productievolume. Daarnaast zijn er diverse andere factoren, die zowel beals ontsparend kunnen zijn. Aangezien meestal niet alle factoren verklaard kunnen worden, zal er altijd een restpost Onverklaard overblijven. Hiermee zijn niet alle factoren verklaard, waardoor er een restpost Onverklaard van 84 TJ overblijft. De restpost Onverklaard van 84 TJ bedraagt slechts 0,9 procent van het energiegebruik in Dit geeft de robuustheid van de verkregen gegevens weer. Deze restpost komt voor voornamelijk door onnauwkeurigheden in de bepaling van het volume-effect en door onzekerheden bij de identificatie en kwantificering van invloedsfactoren. Pagina 15 van 42

16 Energiezorg Bedrijven die deelnemen aan de MJA-3 verplichten zich tot het implementeren van een adequaat energiezorgsysteem. Daarmee betrekken zij het energiegebruik actief en systematisch in de bedrijfsvoering. 84 van de 92 inrichtingen voldoen aan de vastgestelde normen voor een energiezorgsysteem. Voor 4 inrichtingen is de norm nog niet van toepassing. Eén inrichting voldoet niet aan de norm. 3 inrichtingen zijn buiten beschouwing gelaten vanwege software problemen in het e-mjv. Van de 84 bedrijven die voldoen beschikken 42 deelnemende inrichtingen over een gecertificeerd ISO systeem waarin energiezorg is opgenomen. Zij voldoen daarmee aan de vastgestelde norm voor energiezorg. Inspanningen branchevereniging Focus De MJA-3 bedrijven, NRK, Agentschap NL en Berenschot hebben in 2010 een voorstudie Routekaart 2030 gepubliceerd. Deze studie schetst de belangrijkste ontwikkelingen voor de rubber- en kunststofindustrie en de keuzes die wenselijk zijn om te komen tot een vitale industrie en dito bedrijven in In de kern zien de bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie zich als een enabler in de waardeketen die daarmee actief bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van Nederland. De eigenlijke studie Routekaart 2030 wordt in 2011 uitgevoerd. Vanuit die duurzame context wordt de businessambitie in vijf doelen geformuleerd: Toekomstbestendige rendementen: > 10% meer toegevoegde waarde voor de hele sector in 2030 (3P s van MVO in strategie). Koolstofketens uit biologisch materiaal: 25% in 2030, met als gevolg een besparing in de keten van 5,8 PJ. Sluiten van de materiaalketen: > 60% gesloten in 2030, met als gevolg een besparing in de keten van 24,7 PJ. Pagina 16 van 42

17 Duurzame producten: het maken van duurzame producten (onder andere door beperking van energiegebruik in de gebruiksfase en de aanmaakfase (> -10%) en materiaalgebruik in de aanmaakfase en de recyclefase), met als gevolgen een besparing in de keten van 16,5 PJ. Energieverbetering eigen proces: het continu verlagen van het energiegebruik in het eigen proces en in de keten blijft een belangrijk thema (> 25%), met als gevolg een besparing van in het eigen (rki) energieverbruik van 2,5 PJ. Om deze doelen te bereiken is het belangrijk dat (nieuwe) grondstoffen beschikbaar zijn en komen en door actief onderzoek nieuwe mogelijkheden worden gerealiseerd. Zaken als optimalisering van grondstoffen, ontwikkeling van nieuwe additieven, biobased materialen, inzet van recyclaat, verlenging van levensduur en herstel van functie zijn belangrijke thema s die uiteindelijk moeten leiden tot hoogwaardige materialen die op basis van design voor next use geschikt zijn voor toepassing in een steeds breder assortiment producten. Gezien het groeiend belang van hergebruik en reverse logistic is verdere uitbouw van de capaciteit van de logistiek en de fysieke verwerking van afgedankte materialen (restmateriaal) cruciaal. De focus ligt daarbij op homogene stromen uit de Business-2-Business ketens, maar ook op consumenten restmateriaal dat via Plastic Heroes wordt ingezameld en herverwerkt. De noodzakelijke schaalsprong kan door de bedrijven worden gerealiseerd, mits de overheid voor het juiste flankerend beleid zorg draagt. Een belangrijke succesfactor van de vernieuwing is samenwerking in de keten. De toenemende complexiteit vergroot de noodzaak daartoe, terwijl die gelijkertijd lastiger wordt. Dit dilemma vraagt aandacht om nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Tot slot is het evident dat de vraag naar biobased producten zal toenemen. De NRK meent dat bovenstaande thema s ook in nauwe samenwerking tussen de partijen moeten worden aangepakt. Daartoe is samenwerking en convergentie met de overheid van groot belang, alsook de versterking van kenniscreatie en valorisatie via de topsector chemie(keten) en sector biobased, de meerjarenprogrammering in MJA-3 en het Innovatienetwerk RKI dat in april 2011 is opgericht door Agentschap NL, Syntens, DPI Value Centre, Hogeschool Windesheim en de NRK. Pagina 17 van 42

18 Ook in 2010 zijn meerdere projecten en gebruikersgroepen gecontracteerd: Type Procesefficiency Gebruikersgroep Gebruikersgroep Gebruikersgroep Ketenefficiency Gebruikersgroep Monitoring Sectorondersteuning Sectorondersteuning Communicatie Netwerk Energie Special Voorbereiding MJA-3 themamiddag: een toekomst met Biopolymeren Sector Sectorondersteuning Onderwerp Verbruikersmanagement & Procesverbetering Perslucht Verlichting Recycling Composieten Ondersteuning monitoring KE en DE Rekenvoorbeelden ketenefficiency: herziening en verbetering Voorlichting NRK-leden Voorlichting NRK-leden Publicatie voorstudie Routekaart 2030 Twee zaken willen we niet onvermeld laten. - De NRK heeft een actief voorlichtingsprogramma voor de deelnemers. In 2010 zijn voor de 3 e keer de MJA pluimen uitgereikt. Winnaars waren Moens Moulding te Beverwijk (proces), Quadrant EPP Nederland B.V. te Almelo (keten) en Curtec Nederland B.V. te Rijen (duurzame energie). - In 2010 zijn we gestart met het uitgeven van een 2 maandelijkse Nieuwsbrief gericht op KAM-coordinatoren. De verwachting is dat er meer NRK bedrijven lid zullen worden van MJA-3 en dat de MJA-3 bedrijven actiever meedoen in de verschillende MJA-projecten. Pagina 18 van 42

19 DEEL 2 Basisgegevens en berekeningswijze Pagina 19 van 42

20 Bijlage 1 Deelnemers MJA-3 Rubber- en Kunststofindustrie In het monitoringjaar 2010 namen 94 inrichtingen deel aan de MJA-3. Er zijn drie nieuwe toetreders (vet gedrukt) en 1 inrichting is uitgetreden. Van de drie nieuwe toetreders beschikken er 2 nog niet over een EEP (schuin gedrukt), reden waarom zij niet aan de monitoring over 2010 hebben deelgenomen. Tabel 4 Overzicht deelnemers MJA-3 Rubber- en Kunststofindustrie Inrichting Vestigingsplaats 4Pet Recycling Arnhem Arnhem Acodeq Kunststof Leek Advanced Medical Solution Etten-Leur AEP Flexible Packaging Apeldoorn AKG Vroomshoop Apollo Vredestein Enschede Bema Kunststoffen BV Zierikzee Berdal Almelo BN International Huizen BPI Indupac BV Hardenberg Caligen Europe Breda CeDo Recycling Geleen CurTec Nederland BV Rijen Depron BV Weert Desch Plantpak/Kunststof Industrie Waalwijk Waalwijk Draka Interfoam Hillegom DS Plastics S Heerenberg Dyka BV Steenwijk Elastogran BV Boxtel Enitor BV Buitenpost Ertecee BV Oldenzaal Euro Mouldings B.V. Nijverdal Fardem Packaging BV Edam Fenner- Dunlop Drachten Flestic Dronten Flevo Rubber Compounding Lelystad Flevo Rubber Extrusions B.V. Lelystad Folietechniek BV Raamsdonksveer Forbo-Novilon Produktiebedrijven BV Coevorden Future Pipe Industries BV Hardenberg Haval Disposables BV Gemert Helvoet Rubber & Plastic BV Hellevoetsluis Hertel Rubber Products Kampen Pagina 20 van 42

21 HK Plastics BV Hordijk Spuitgiet Verpakkingen BV Hordijk Verpakkingsindustrie BV (Delft) Hordijk Verpakkingsindustrie BV (Zaandam) Howden Netherlands BV KIVO Plastic Verpakkingen CV Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher BV Afd. Polyethyleen en Papier Krehalon Mauser Benelux MCi Nederland BV Medisize BV Moens Mouldings Oerlemans Plastics BV Oerlemans Plastics Parker Hannifin BV, Polyflex Division Parker Hose Hannifin Hoogezand Pekago kunststoffen Perfon BV Pipelife Nederland BV Plasthill BV Plastic Herverwerking Brabant BV Plastic Industrie Twente Plasticon The Netherlands BV Poly Products Polycomp BV Promens Zevenaar Quadrant EPP Nederland BV Recticel BV Renolit Nederland BV. Reobijn Riviera BV (Industrie en Handelsmij.) RPC Packaging Kerkrade RPC Tedeco-Gizeh Rubber Resources BV Ruma Holding BV Schoeller Arca Systems BV Sekisui Alveo BV Sekisui Jushi BV Simrax Freudenberg Snelcore BV Sonoco Crellin BV Sphere Nederland Stramit B.V. Sylvaphane Plastics BV Synbra Technology BV Synprodo Produktie BV Almelo Zevenhuizen Delft Zaandam Hengelo Volendam Rijsen Deventer Oosterhout Montfoort Hillegom Beverwijl Genderen Giessen Almelo Hoogezand Goirle Goor Enkhuizen Hillegom Waalwijk Almelo Hengelo Werkendam Vorden Zevenaar Almelo Kesteren Enkhuizen Haaksbergen Huizen Kerkrade Deventer Maastricht Hoogeveen Hardenberg Roermond Roermond Kerkrade Arnhem Berkel en Rodenrijs Hardenberg Someren Tolbert Etten-Leur Wijchen Pagina 21 van 42

22 Ten Cate Nicolon (Geosynthetics) Timmerije B.V. TPP, Technische Profielen Produktie Trelleborg Bakker BV Trelleborg BV Trelleborg Velp BV Trespa International BV Weert Vernay Europa BV Verpakkingsindustrie Velsen Voestalpine Polynorm Van Niftrik Wavin Diensten BV Wavin Nederland BV Wisa BV Witcom Engineering Plastics B.V. Wittenburg B.V. Thermoplastische afdeling Almelo Neede Vaassen Ridderkerk Hoogezand Ede Weert Oldenzaal Wieringerwerf Putte Hardenberg Hardenberg Arnhem Etten-Leur Nijkerkerveen Tabel 5. Lijst van in het monitoringjaar uitgetreden bedrijven Inrichting Vestigingsplaats Reden uittreding Artiplast BV Lelystad Inspanning weegt niet op tegen baten. Pagina 22 van 42

23 Bijlage 2 Ontvangst monitoringrapportages van bedrijven Bedrijven die deelnemen aan MJA-3 verplichten zich ertoe om jaarlijks te rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de afspraken. Van de 94 inrichtingen zijn er 2 bedrijven die i.v.m. recente toetreding nog niet hebben deelgenomen aan de monitoring. De overige 92 inrichtingen hebben tijdig hun monitoringgegevens aangereikt. Van 3 bedrijven konden de gegevens vanwege softwareproblemen bij het e-mjv niet opgenomen worden in de database. Het betreft de volgende bedrijven: Future Pipe Industries BV Hardenberg Howden Netherlands BV Hengelo RPC Packaging Kerkrade BV Kerkrade De gegevens van deze bedrijven zijn zoveel mogelijk handmatig in deze rapportage meegenomen. De energiezorggegevens van deze 3 bedrijven zijn buiten beschouwing gelaten. Pagina 23 van 42

24 Bijlage 3 Overleggroep Energiebesparing In het kader van de MJA-3 is de Overleggroep Energiebesparing (OGE) ingesteld met vertegenwoordigers van de partijen die de MJA-3 hebben ondertekend dan wel zijn toegetreden tot de MJA-3. Een van de taken van de OGE is het jaarlijks vaststellen van de vorderingen. Ten tijde van het verschijnen van deze voortgangsrapportage was de OGE voor de Rubber- en Kunststofindustrie als volgt samengesteld: Tabel 6: Overzicht deelnemers OGE Rubber- en Kunststofindustrie Naam Organisatie E. de Ruijter Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie, voorzitter OGE J. Neeft Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie G. Brinks Apollo Vredestein B.V. A.J. Vermeer Ministerie van EL&I R. van Mossevelde Agentschap NL, secretaris Pagina 24 van 42

25 Bijlage 4 Uitgevoerde energiebesparingsmaatregelen in 2010 en vergelijking met de verwachting In 2010 zijn de volgende maatregelen uitgevoerd: Tabel 7: Energiebesparingsmaatregelen, omvang energiebesparing in TJ in 2010 Categorie Subcategorie Aantal maatregele n in 2010 Omvang besparing 2010 Omvang besparing t/m 2010 t.o.v Procesefficiency Energiebesparingsprojecten in processen Energiebesparingsprojecten in utilities en gebouwen Energiezorg en good-housekeeping Strategische projecten Subtotaal procesefficiency Ketenefficiency Optimalisatie distributie Materiaalbesparing Optimalisatie van (gedeeltelijke) productafdanking / productherverwerking Samenwerking op locatie Optimalisatie van functievervulling Optimalisatie van levensduur Vermindering van energiegebruik tijdens productgebruik Subtotaal ketenefficiency Inzet duurzame energie Energie uit afval en biomassa Inkoop duurzame energie Omgevingswarmte Zonnewarmte Subtotaal inzet duurzame energie Negatieve cijfers in de voorlaatste kolom behoeven toelichting. Bij een negatief cijfer bij ketenprojecten is sprake van een geringere besparing van het project in 2010 ten opzichte van Een negatief cijfer bij duurzame energie betekent een lagere inzet van duurzame energie in 2010 ten opzichte van Pagina 25 van 42

26 De laatste kolom geeft aan dat de bedrijven ondanks de deels geringere besparing door ketenprojecten en de deels lagere inzet van duurzame energie in 2010 ten opzichte van 2009 een totale besparing met ketenprojecten bereiken ter grootte van TJ en hun energieverbruik met in totaal 8 TJ verduurzamen door de inzet van duurzame energie. De negatieve cijfers bij ketenprojecten worden veroorzaakt doordat: In de categorie optimalisatie van productafdanking één bedrijf is gestopt met het hergebruik van producten. In de categorie materiaalbesparing diverse bedrijven minder besparing hebben gerapporteerd. Dit kan liggen aan diverse oorzaken. De achterliggende reden is echter niet te herleiden aan de hand van de gevraagde input. Daar staat tegenover dat de besparing in de categorie levensduur is toegenomen t.g.v. intensivering van een maatregel. De afname in inzet duurzame energie, van ca. 70 TJ, wordt verklaard door een aantal bedrijven die zijn gestopt met de inkoop van duurzame elektriciteit (waarvan 55 TJ bij één bedrijf). De inkoop van duurzame energie bedraagt circa 3,2 TJ, waarvan 0,5 TJ niet als aandeel is erkend vanwege het feit dat de inkoopprijs gelijk was aan de inkoopprijs van grijze stroom. Tevens is er bij heroriëntatie van opgevoerde maatregelen geconstateerd dat er in het verleden bij nader inzien 2 maatregelen ten onrechte als duurzame energie zijn opgevoerd. Dit betreft respectievelijk 170 en 46 TJ. In deze rapportage is dit gecorrigeerd. Pagina 26 van 42

27 Tabel 8: Verwachte versus gerealiseerde energie-efficiencyverbetering op basis van maatregelen Categorie Subcategorie Verwachte energie efficiency verbetering Gerealiseerde energie efficiency verbetering (TJ) (TJ) Procesefficiency Energiebesparingsprojecten in het 248,4 207,8 en energiezorg proces Energiebesparingsprojecten in utilities 137,5 71,9 en gebouwen Energiezorg en good housekeeping 85,8 81,4 Strategische projecten 0,3-0,3 Subtotaal procesefficiency 472,1 360,8 Ketenefficiency Optimalisatie distributie 5,1 31,9 Materiaalbesparing 925,6 1009,5 Optimalisatie van (gedeeltelijke) 120,9 161,0 productafdanking / productherverwerking Samenwerking op locatie 1,1 0 Optimalisatie van functievervulling 0 0 Optimalisatie levensduur 0 0 Inzet duurzame energie Vermindering van energiegebruik 0 0 tijdens productgebruik Subtotaal ketenefficiency 1052,6 1211,2 Energie uit afval en biomassa 0 0 Inkoop duurzame energie 9,5 0 Windenergie 0 0 Zonnestroom 0 0 Omgevingswarmte 0,9 0,2 Subtotaal inzet duurzame energie 10,4 0,2 Totaal 1535,1 1571,8 De verwachte energie efficiencyverbetering is gebaseerd op de besparing door zekere en voorwaardelijke maatregelen uit de ingediende EEP s. De gerealiseerde ketenefficiency verbetering in tabel 8 is bepaald op basis van alle nieuwe ketenmaatregelen die in 2010 uitgevoerd zijn (zie ook tabel 1). Het meerjarenplan ofwel MJP van de branche geeft een verwachting over de periode van 2009 t/m 2012 aan. Het MJP van de Rubber- en Kunststofindustrie voor de periode is in oktober 2010 geactualiseerd op basis van de individuele Energieefficiencyplannen (EEP) van bijna 80% van de deelnemende bedrijven. Pagina 27 van 42

28 Het MJP van de Rubber- en Kunststofindustrie kent voor 2012 een doelstelling ter verbetering van de energie-efficiency van maximaal 30% ten opzichte van het basisjaar Deze doelstelling is opgebouwd uit zekere en voorwaardelijke maatregelen uit de EEP s op het gebied van procesefficiency (475 TJ), ketenefficiency (1066 TJ) en duurzame energie (10 TJ) en een extra ambitie van de branche van 6%. Tabel 9: Doelstellingen MJP Som Som EEP s EEP s bedrijven bedrijven (TJ) (%) Zekere maatregelen Voorwaardelijke maatregelen Onzekere maatregelen Aanvullende maatregelen Extra ambitie branche (%) Reeds uitgevoerd (TJ) Reeds uitgevoerd (%) % % 356 5% % 276 4% % - - 6% % Totaal % 6% % Pagina 28 van 42

29 Bijlage 5 Overzicht van maatregelen per categorie genomen in 2010 De 10 meest succesvolle energiebesparende maatregelen binnen de rubberen kunststofsector in 2010 zijn in tabellen 10 en 11 weergegeven. In de tabellen 12, 13 en 14 staan de afzonderlijke maatregelen die bedrijven in 2010 hebben genomen. Tabel 10: Meest succesvolle maatregelen in 2010 op het gebied van procesefficiency en energiezorg (in GJ). Aantal keer toegepast Totale besparing (GJ) Gemiddelde besparing per maatregel (GJ) Efficiënter inrichten van productieproces (o.a. optimalisatie planning, wijzigen instelparameters, verkorten van de ombouw- en cyclustijd, verlagen werk/machinetemperatuur) Motoren, frequentieregeling, compressoren (o.a. aanschaf energiezuinige/toerengeregelde motoren, toepassen frequentieregelaar) Perslucht- en vacuümsysteem (o.a.optimaliseren van het perslucht/vacuumsysteem, opsporen en verhelpen van lekkages, optimaliseren van de werkdruk) Stoomsysteem, warmteterugwinning/restwarmte toepassingen (o.a. optimaliseren stoomsysteem, nuttig gebruik maken van vrijkomende warmte uit proces, rookgassen, condensaat) Good housekeeping (o.a. preventief onderhoud, machines uitzetten/stand by bij stilstand, apparatuur uit na werktijd) Pagina 29 van 42

Meer producten, minder energie

Meer producten, minder energie Windesheimreeks kennis en onderzoek Lectoraat Kunststoftechnologie Windesheimreeks kennis en onderzoek Samenvatting Het SIA/RAAK-project is samen met elf deelnemende bedrijven door het Lectoraat Kunststoftechnologie

Nadere informatie

Dienst Huisvesting juli 2011.

Dienst Huisvesting juli 2011. Energiejaarverslag Sedumdak van Spectrum gebouw 2010 Dienst Huisvesting juli 2011. 1 Voorwoord bij het Energie Jaarverslag 2010 Het jaarverslag 2010 is bedoeld als naslagwerk en geeft een goed beeld van

Nadere informatie

Energiebesparing in de Industrie

Energiebesparing in de Industrie Kenniscentrum Design en Technologie Energiebesparing in de Industrie Vademecum energiebesparingsmaatregelen in bestaande bedrijven Kom verder. Saxion. saxion.nl/energiebesparing Het project Energie Prestatie

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013 beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afvalpreventie, het kader en de stand van zaken... 4 2.1 Stand van zaken:

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling

Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling EINDRAPPORT CREM-project nr. 10.E45 Marcel van Westerhoven (uitvoering) Drs. Victor de Lange (projectleiding) Amsterdam, 23 juni 2010 CREM BV Spuistraat

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014 Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland 30 april 2014 1 VOORWOORD Dit derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan (NEEAP) voor Nederland is opgesteld in het kader van de rapportageverplichting

Nadere informatie

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011 RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011 Introductie Jaarlijks publiceert DuPont Dordrecht een Responsible Care Jaarverslag. Dit jaar is gekozen voor een nieuwe aanpak. Leidraad hierbij is het Global Reporting

Nadere informatie

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen I n f o M i l > D u u r z a m e O n t w i k k e l i n g > E n e r g i e Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen Ten behoeve van energie in de milieuvergunning In opdracht van Inhoud 1. Inleiding 5

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie en helpt u bij het opzetten van gedragsveranderingscampagnes

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken September 2013 Verantwoording Projectleiding Marc Londo (ECN) en Pieter Boot (PBL) Met actieve medewerking van Bert Daniels,

Nadere informatie

Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters

Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters september 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Deel 1 Deel 2 Deel 3 Wereldbeeld 4 Inleiding 6 Het energetisch optimale datacenter 9 De EUE voorbij

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050 Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl tel +31 (0)30 280 83 00 fax +31 (0)30 280 83 01 e-mail info@ecofys.nl VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING:

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak eenergiezorg IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak 2 Inhoud Inleiding 4 Doelstellingen 5 Voorbeeld actieplan 6 Stap 0 -Kader scheppen voor energiezorg binnen

Nadere informatie

Energie en klimaat in de Agrosectoren

Energie en klimaat in de Agrosectoren Energie en klimaat in de Agrosectoren Energie- en klimaatmonitor Agrosectoren 212 1 Auteurs Albert Moerkerken (RVO.nl, projectleider) Timo Gerlagh (RVO.nl) Gryt de Jong (RVO.nl) David Verhoog (LEI-WUR).

Nadere informatie

Samenwerken aan een beter milieu. The Green retailer

Samenwerken aan een beter milieu. The Green retailer D e e l 1, d e v i s i e 5 j u l i 2 0 1 1 Samenwerken aan een beter milieu. The Green retailer Samenwerken aan een beter milieu The Green retailer Deel 1: de visie versie 5 juli 2011 Ambitie: Door gezamenlijke

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Opgesteld door: Rianne van der Veen Stichting Stimular Rotterdam, 30 juli 2015 In samenwerking met de 18 deelnemers van Blauwzaam

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie