Milieujaarverslag Academisch terrein Randwyck. Publieke versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieujaarverslag Academisch terrein Randwyck. Publieke versie"

Transcriptie

1 Milieujaarverslag 2013 Publieke versie

2

3

4 - 4 -

5 Inhoudsopgave 1. ORGANISATIE AZM / MAASTRO CLINIC / NOORDGEBOUW (3X) UM / BPCM / AVM / SCANNEXUS / SERVATIUS COMMUNICATIE, VOORLICHTING EN OPLEIDING INTERNE EN EXTERNE AUDITS EN INSPECTIES INTERNE AUDITS AZM / MAASTRO CLINIC / NOORDGEBOUW (3X) INTERNE AUDITS UM / BPCM / AVM / SCANNEXUS / SERVATIUS EXTERNE AUDITS AZM / MAASTRO CLINIC / NOORDGEBOUW (3X) EXTERNE INSPECTIE AZM / MAASTRO CLINIC / NOORDGEBOUW (3X) EXTERNE INSPECTIE UM / BPCM / AVM / SCANNEXUS / SERVATIUS MJA3 EN NO X -EMISSIEHANDEL AZM / MAASTRO CLINIC / NOORDGEBOUW (3X) UM / BPCM / AVM / SCANNEXUS / SERVATIUS DUURZAME ONTWIKKELING AZM / MAASTRO CLINIC / NOORDGEBOUW (3X) UM (BPCM / AVM / SCANNEXUS) MILIEUBELEIDSPLAN ACADEMISCH TERREIN RANDWYCK STAND VAN ZAKEN / VOORTGANG MILIEUBELEIDSPLAN DOELSTELLINGEN VERGUNNINGEN EN WETGEVING MILIEUVERGUNNING WET MILIEUBEHEER WVO-VERGUNNINGEN ACTIVITEITENBESLUIT PGS BODEM BOUWEN ASBEST SCIOS/ BEES/ F-GASSENREGELING LEGIONELLA VETPUTTEN EN OLIEAFSCHEIDER WML BIOLOGISCHE VEILIGHEID STRALINGSHYGIËNE KLACHTEN INCIDENTEN AZM / MAASTRO CLINIC / NOORDGEBOUW (3X) UM / BPCM / AVM / SCANNEXUS REGISTRATIES OVERZICHT AFVALSTOFFEN OVERZICHT ENERGIEVERBRUIK OVERZICHT WATERVERBRUIK RESULTATEN AFVALWATERANALYSES

6 Tabellenlijst Tabel 1: Overzicht communicatie, training en voorlichting milieu UM Tabel 2: Overzicht communicatie, training en voorlichting milieu azm Tabel 3: Maatregelen energie UM Tabel 4: CO 2 -footprint UM Tabel 5: Incidenten milieu UM Tabel 6: Bedrijfsafval Tabel 7: Gevaarlijk afval Tabel 8: Elektriciteitsverbruik Tabel 9: Aardgasverbruik Tabel 10: Waterverbruik Tabel 11: Resultaten afvalwateranalyses azm Tabel 12: Resultaten afvalwateranalyses UM / BPCM / Scannexus Grafiekenlijst Grafiek 1: Milieu-awareness MUMC+ (azm) Grafiek 2: Resultaten audit laboratoria FHML/FPN Grafiek 3: Resultaten audit kantoren FHML/FPN Grafiek 4: Bedrijfsafval Grafiek 5: Gevaarlijk afval Grafiek 6: Ziekenhuis en laboratoriumafval Grafiek 7: Elektriciteitsverbruik Grafiek 8: Aardgasverbruik Grafiek 9: Waterverbruik Figurenlijst Figuur 1: organisatie azm / Maastro Clinic / Noordgebouw (3X) Figuur 2: organisatie UM

7 Afkortingen A Arbo Arbeidsomstandigheden azm Academisch ziekenhuis Maastricht AKM Absorptiekoelmachine Armico Arbo en milieu contactpersoon AVM Academie Verloskunde Maastricht B BEES Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties BPCM Biopartner Center Maastricht B.V. C CFK Chloorfluorkoolwaterstof CO 2 Kooldioxide CVB College van Bestuur CRISP Centre for Research Innovation, Support and Policy E Ecosysteem Ecologisch systeem F FHML Faculty of Health, Medicine and Life Sciences FPN Faculty of Psychology and Neuroscience FD Facilitaire Dienst G GGO Genetisch gemodificeerde organismen I ISO International Standardization Organization ICIS International Centre for Integrated assessment and Sustainable development K KAM Kwaliteit, Arbo en Milieu KEW Kernenergiewet M MJA Meerjarenafspraak energie MZS Milieuzorgsysteem N NEN Nederlandse norm aan Europese Norm aangepast NER Nederlandse emissierichtlijnen R RTIL Radiotherapeutisch Instituut Limburg RVE Resultaat Verantwoordelijke eenheid RVB Raad van Bestuur S STEK Stichting erkenning koelinstallaties SCIOS Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties T TVB Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden U UM Universiteit Maastricht UMGO Maastricht University Green Office W WVO Wet verontreiniging oppervlaktewateren WKK Warmtekracht koppeling - 7 -

8 1. Organisatie In 2005 is voor het een milieuconvenant afgesloten. Aan het convenant nemen de volgende instellingen deel: - Academisch ziekenhuis Maastricht (azm) - Universiteit Maastricht (UM) - Stichting 3X (noordgebouw) - Maastro Clinic - Biopartner Center Maastricht BV (BPCM) - Servatius Op grond van de algemene zorgplicht die bedrijven en burgers hebben ten aanzien van het Ecosysteem, besteden de complexbedrijven aandacht aan de verschillende milieuaspecten van hun functioneren en de effecten daarvan op de omgeving. Om dit doel te bereiken hebben het azm en UM een milieuzorgsysteem conform ISO ontwikkeld en geïmplementeerd, het milieuzorgsysteem van het azm is gecertificeerd (door Lloyd s). Het systeem van UM is in 2013 volledig geactualiseerd. De effecten van de verschillende milieuaspecten zijn in kaart gebracht en via verbeterprojecten weggenomen of teruggedrongen. Daarnaast laten de overheden een versoepeling van de milieuvergunningaanvragen toe indien een bedrijf over een transparant milieuzorgsysteem beschikt. Naar aanleiding van het gecertificeerde milieuzorgsysteem van het azm en het milieuzorgsysteem van UM is in 2007 een milieuvergunning op hoofdlijnen verkregen voor de convenantpartners. Eveneens werd de WVO-vergunning van het azm in 2007 vernieuwd. UM en Biopartner Center Maastricht BV hebben gezamenlijk WVO-vergunningen (Universiteitssingel 50, 1992; Universiteitssingel 40, 1999 melding; Universiteitssingel 60 met Oxfordlaan 70, 2002). In 2013 is de aanvraag van een complexvergunning Wabo voor het lozen van bedrijfsafvalwater door de convenantpartners voorbereid en ingediend bij de Gemeente Maastricht. In april 2010 heeft een wijziging plaatsgevonden in het mandaat coördinerend milieudeskundigen in het kader van het convenant. De taken zijn overgenomen door de adviseur milieu van UM (Marc Fischer) en de milieucoördinator van het azm (Erna Hofs). In het overleg op 8 juli 2010 van de Bestuurlijke Afstemmingscommissie Milieu Randwijck is de nieuwe mandatering door de convenantpartners ondertekend. In 2013 zijn twee nieuwe convenantpartners op het opgenomen in het convenant. Sinds 1 januari 2013 maken naast bovengenoemde partners ook Zuyd Hogeschool, Academie Verloskunde Maastricht en Scannexus deel uit van het convenant en zijn de bijbehorende mandaten ondertekend. Voor beide partners treedt de adviseur milieu en duurzaamheid UM (Marc Fischer) op als contactpersoon naar het bevoegd gezag. Voor Servatius was 2013 het laatste jaar dat werd deelgenomen aan het convenant. Met ingang van 1 januari 2014 maakt Servatius geen onderdeel meer uit van de complexvergunning

9 1.1 azm / Maastro Clinic / noordgebouw (3X) azm / Noordgebouw (3X) De Raad van Bestuur van het azm is verantwoordelijk voor een adequate beheersorganisatie op het gebied van Milieuwet- en regelgeving en het toezicht daarop. De Raad van Bestuur heeft de organisatie van het aandachtsgebied milieu gemandateerd aan de directeur Facilitair Bedrijf. De mandaatnemer dient te beschikken over voldoende middelen om de milieuzorg gestalte te geven en deze ook adequaat in te zetten. Deze heeft op zijn beurt hiervoor een milieuorganisatie ingesteld en een milieucoördinator benoemd. De milieucoördinator initieert, overlegt, controleert en adviseert gevraagd en ongevraagd aangaande milieuzaken. De milieucoördinator is voorzitter het deskundigenplatform. Naast de taak om de directeur FB te adviseren over milieutaken heeft het deskundigenplatform als taak toe te zien en ondersteuning te verlenen bij het uniform implementeren van het milieuzorgsysteem. Bij het implementeren is het belangrijk dat de leden van het deskundigenplatform een vaste contactpersoon per afdeling hebben. Daarom is een milieucontactpersoon per afdeling ingesteld, ook Maastro Clinic en noordgebouw (3X) hebben milieucontactpersonen. In totaal zijn er ongeveer 100 milieucontactpersonen. Zij hebben tot taak om op afdelingsniveau ondersteuning te verlenen bij het implementeren van het milieuzorgsysteem. Daarnaast zijn ze het vaste aanspreekpunt voor zowel de leden van het deskundigenplatform als voor de collega s op de afdeling inzake milieuaangelegenheden. De Milieucoördinator stelt, na overleg met het deskundigenplatform, het te voeren beleid voor aan de directeur Facilitair Bedrijf, welke dit vervolgens aan de RvB voorlegt. Bij het uitvoeren van interne- en externe audits zal zoveel als mogelijk integratie worden nagestreefd met de auditprocedures van het Arbozorgsysteem systeem. Naast de mandateringsregeling en het instellen van een milieuorganisatie heeft ieder Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) zijn eigen verantwoordelijkheid t.a.v. milieu. Middels het accountoverleg tussen het RVE en de accountmanager van het FB komt de stand van zaken m.b.t. milieu aan de orde. Werkafspraken worden op afdelingsniveau gemaakt tussen de deskundigen en milieucontactpersonen versus afdelingshoofd. Voor de uitvoering van het milieubeleid dient het centrale management eveneens over voldoende middelen te beschikken. De exacte taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in het milieuhandboek weergegeven

10 RvB Aandachtsdirecteur Facilitair Bedrijf RVE bestuur Milieucoördinator Afvalcoördinator Energiecoördinator Milieudeskundige ADR veiligheidsadviseur GROS coördinator MCP s Figuur 1: organisatie azm / Maastro Clinic / Noordgebouw (3X) Maastro Clinic In 1974 werd het Radiotherapeutisch Instituut Limburg opgericht te Heerlen met als doel zorg te verlenen in de ruimste zin van het woord en meer in het bijzonder door middel van radiotherapie aan oncologische patiënten in Midden en Zuid-Limburg. Per 1 januari 2003 is de naam van de stichting Radiotherapeutisch Instituut Limburg officieel gewijzigd in stichting MAASTRO clinic. Sinds het voorjaar van 2006 ontplooit MAASTRO clinic haar activiteiten op haar locatie in Maastricht en daarnaast sinds 1 juli 2012 in een nieuw opgerichte dependance te Venlo. Daarmee is het adherentiegebied van MAASTRO clinic uitgebreid naar geheel Limburg. MAASTRO clinic is een categorale instelling en verzorgt de radiotherapie conform de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) voor kankerpatiënten. Daarnaast wordt er binnen MAASTRO clinic klinisch onderzoek gedaan binnen de radiotherapie. MAASTRO clinic werkt daarnaast samen met de vakgroep / afdeling Radiotherapie en met de onderzoeksschool GROW van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) aan een verdere optimalisatie van de behandeling van kankerpatiënten via onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. MAASTRO clinic kent alleen publieke activiteiten conform het bepaalde in de Wet Toelating Zorginstellingen en de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen

11 MAASTRO clinic is gericht op het geven van de beste behandeling. Dat is de behandeling die de beste kans op overleven en de beste kwaliteit van leven biedt. MAASTRO clinic heeft wetenschappelijk aangetoond dat door die beste behandeling te geven de tweejaarsoverleving voor veel long- en hoofdhalskankerpatiënten fors is gestegen, soms wel met meer dan 30%. Maar elke patiënt is anders, en elke tumor is anders. Om de beste behandeling te kunnen bieden houden we dan ook rekening met de biologische en genetische kenmerken van een tumor en de kenmerken van een patiënt. Minstens zo belangrijk is rekening houden met de wensen van de patiënt (de ene patiënt vindt bijwerkingen bijvoorbeeld tot op bepaalde hoogte meer acceptabel dan een andere patiënt) en het betrekken van de patiënt bij de besluitvorming. Alleen dan kunnen we zorg bieden die het beste is in de ogen van de individuele patiënt. Deze behandeling op maat is het centrale doel van MAASTRO clinic. Door de toepassing van geavanceerde medische technieken en wetenschappelijk onderzoek wil MAASTRO clinic de behandeling van de patiënt steeds beter laten aansluiten op zijn klinische, biologische en genetische kenmerken

12 1.2 UM / BPCM / AVM / Scannexus / Servatius UM De universiteit heeft op centraal niveau een milieudeskundige in dienst. Voor de complexvergunning academisch terrein Randwyck is vooral de organisatie van de milieuzorg in de Randwyckfaculteiten (Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) en Faculty of Psychology and Neuroscience (FPN)) van belang. Binnen de FHML en FPN is een 40-tal (arbo- en) milieu contactpersonen (armico s) aangesteld. Biopartner Center Maastricht BV, Academie Verloskunde Maastricht en Scannexus hebben zich middels het huisreglement gecommitteerd aan de milieuregels van de Universiteit Maastricht. Ten behoeve van een efficiënte en doeltreffende uitvoering van het Arbo- en Milieubeleid UM Randwyck is er binnen Randwyck een Arbo- en milieu organisatiestructuur vorm gegeven. De organisatie is zodanig opgezet dat een breed draagvlak verkregen wordt. De decaan van een participerende faculteit of de directeur van het participerende servicecentrum is eindverantwoordelijk voor alle Arbo- en milieuzorgactiviteiten binnen zijn jurisdictie op Randwyck. De decanen en directeuren hebben het opzetten en implementeren van een Arbo- en milieuzorgsysteem gedelegeerd aan de ARBO Commissie Randwyck. Dit is een breed samengesteld overleg- en adviesorgaan op het gebied van Arbo- en milieuzorg op Randwyck. Figuur 2: organisatie UM Iedereen die onder zijn gezag arbeid laat verrichten wordt gezien als leidinggevende. UM kent beherend bazen, werkbazen en vakbazen. De decaan of diensthoofd dient met de faculteitsraad respectievelijk dienstraad het te voeren Arbo en Milieu beleid te bespreken om deze in staat te stellen hiermee in te stemmen. Verschillende sleutelfiguren hebben een specifieke taak ten aanzien van de Arbo- en milieuzorg. Bepaald is dat elke leidinggevende (capaciteitsgroepvoorzitter, instituutsdirecteur of diensthoofd), zelf uitvoering dient te geven aan de Arbo- en milieuzorg binnen haar eigen eenheid. De coördinator, de auditoren en de adviseurs van Arbo en Milieu /FD zetten zich in voor heel het UM-complex op Randwyck

13 Hieronder staat een overzicht van de taken van sleutelfiguren Arbo- en Milieu op Randwyck, te weten: Decaan of directeur servicecentrum Faculteitsraad of Dienstraad ARBO Commissie Randwyck ARBO Coördinator Randwyck Capaciteitsgroepvoorzitter, Instituutdirecteur of Facultair Diensthoofd = Decentraal management Alle leidinggevenden (onder het decentraal management) Arbo en Milieu Contactpersonen (armico) Arbo en Milieu Auditoren Arbo & Milieu Adviseurs BPCM Biopartner Center Maastricht (BPCM) is een incubator organisatie voor medische starters op de Health Campus. Het is een broedplaats voor bedrijven die actief zijn in de life sciences. BPCM is opgericht door de Universiteit Maastricht en het MUMC+ en is een van de pijlers van Brains Unlimited. Het doel van BPCM is het versnellen van de groei van jonge life science bedrijven door hen een ondernemend klimaat te bieden binnen een onderzoeks- en klinische omgeving. Biopartner Center Maastricht ondersteunt starters en doorgroeiers ondermeer bij de acquisitie en biedt faciliteiten en een toegankelijk netwerk. Het gaat hierbij met name om ondernemers die biotechnologische geneesmiddelen, behandelmethoden en diagnostica ontwikkelen, vermarkten of produceren. In bijlage 1 en 2 zijn overzichten opgenomen van de bedrijven die in BPCM zijn gehuisvest AVM De Academie Verloskunde Maastricht bestaat uit de bachelor verloskunde, het lectoraat/ de vakgroep midwifery science en het Leven Lang Leren centrum. AVM draagt daarnaast bij aan een internationale master of science in midwifery en hoopt in 2014 voor deze master geaccrediteerd te worden. Zuyd behoort tot de drie hogescholen in Nederland die verloskunde als bachelor op - in totaal- vier locaties aanbieden. AVM is gehuisvest op de Health Campus van de Universiteit Maastricht. Studenten en medewerkers maken gebruik van de universiteitsbibliotheek, het studielandschap, de ICT omgeving, de mensa en andere facilitaire diensten. De locatie is van groot belang voor het aantrekken van landelijke studenten en medewerkers. De faculteit heeft een leerstoel bij UM die bekleed wordt door een Amerikaanse hoogleraar Scannexus Het jaar 2013 was het eerste volledige jaar dat Scannexus/ Brains Unlimited BV operationeel was. Nadat de 3-Tesla en 7-Tesla MRI-scanners in oktober 2012 geplaatst waren, is op deze systemen een geleidelijke toename in de projectactiviteit (gebruik) te zien geweest. De grootste scanner, één van slechts vier 9.4-Tesla systemen in de wereld, werd geplaatst in mei In de vier maanden na het plaatsen werd de installatie van

14 deze scanner afgerond en werden de nog resterende bouwactiviteiten uitgevoerd. In september 2013 werd de 9.4-Tesla scanner officieel door de fabrikant overgedragen aan Scannexus. De rest van het jaar werd besteed aan de voorbereiding van deze scanner voor het gebruik in onderzoeksprojecten startend vanaf het tweede kwartaal van Het komende jaar (2014) zal de 3-Tesla scanner op volledige capaciteit gaan werken (> uren), zal de activiteit op de 7-Tesla scanner geleidelijk worden uitgebreid, en wordt gestart met het toepassen van het 9.4-Tesla systeem. Als gevolg van deze activiteiten is de energieconsumptie van Scannexus in 2013 substantieel toegenomen ten opzichte van Scannexus ontvangt de energie via de Facilitaire Dienst UM. Ondanks de verwachte toename van de scanneractiviteit in het komende jaar zal het totale energieverbruik vermoedelijk niet veel verder stijgen aangezien de systemen continu operationeel zijn. In 2014 zal Scannexus starten met de voorbereiding en realisatie van een klein Biochemisch laboratorium ten behoeve van vooral (voor)bereiding en opslag van monsters voor scannertoepassingen Servatius De activiteiten van Servatius op het beperken zich tot het exploiteren van de sportvoorziening die door UM-Sport in gebruik is. 2. Communicatie, voorlichting en opleiding In 2013 heeft conform het convenant een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen alle convenantpartners. In dit bestuurlijk overleg werd de voortgang van de afstemming van het milieubeleid tussen de convenantpartners besproken. Het milieujaarverslag van 2012 werd in dit overleg goedgekeurd en getekend. De coördinerend milieudeskundigen van azm en UM hebben in keer overleg gehad over de afstemming van het milieubeleid. Daarnaast zijn de coördinerend milieudeskundigen 2 keer samengekomen met de Gemeente Maastricht/Regionale Uitvoeringsdienst voor regulier overleg over de complexvergunning. Aanvullend heeft tussen UM/azM en de Gemeente Maastricht/RUD en Waterschap Roer en Overmaas twee maal overleg plaatsgevonden over de aanvraag voor een complexvergunning voor lozing van bedrijfsafvalwater. Met het platform milieudeskundigen is in verslagjaar geen plenair overleg geweest. Wel zijn 5 individuele gesprekken geweest met convenantpartners over specifieke ontwikkelingen. Daarnaast heeft 5 keer afstemmingsoverleg plaatsgevonden tussen alle milieudeskundigen van het azm en UM. Onderstaande tabel geeft een overzicht van activiteiten van de adviseur milieu en duurzaamheid UM in het kader van communicatie, training en voorlichting milieu

15 Categorie Onderwerp frequentie Congres bijwonen Duurzaam Bouwen: Bouwcampus 1 x Duurzaamheidscongres / SBR Nationaal Congres Asbestfeiten 1 x Nationale uitreiking SustainaBul 1 x Nationaal Sustainability Congres 1 x Presentatie UM en UMGO Toespraak adviseur milieu en duurzaamheid tijdens Openingsceremonie Internationale Jeugdolympiade (INESPO) 1 x VSNU-SAAZunie overleg SAAZunie milieu 3 x Kennisuitwisseling asbest 1 x Pilot STARS (Surf) 2 x Gemeente Maastricht COOL Maastricht en/of Wethouder Duurzaamheid 11 x Intern UM Hoofd Arbo 7 x Arbocoördinator Randwyck / 11 x gebouwbeheerder Asbest overleg Crisisteam Asbest 1 x Afvaloverleg (stakeholders 1 x afvalinzameling UM) Energieoverleg (energiewerkgroep UM) 5 x Armicobijeenkomst Randwyck 2 x (toelichting vanuit milieu) Arbocommissie Randwyck (Dagelijks bestuur en Algemene vergadering) Beiden 4 x Tabel 1: Overzicht communicatie, training en voorlichting milieu UM. Het azm organiseerde in 2013 een milieupraktijkdag voor alle milieucontactpersonen. Het ene jaar blijven we kort bij huis en is de dag meer op milieu binnen het AZM gericht. Het andere jaar zoeken we het wat verderop en is de insteek ook breder. Dit jaar ging de milieupraktijkdag op pad en brachten we een bezoek aan Enexis te Maastricht. Het is een nieuw kantoor dar BREEAM gecertificeerd is. Daarnaast heeft het azm in 2013, 7 milieu-info s verspreid onder de milieucontactpersonen. In deze milieu-info s kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: - ISO MVO - Petroleumether - Afval - Energie In 2013 is het SAAZUnie overleg, waarin alle Nederlandse Universitaire Medische Centra en Universiteiten zijn vertegenwoordigt, 3 keer bezocht de milieudeskundigen

16 Onderstaande tabel geeft een overzicht van activiteiten van de milieucoördinator en de milieudeskundige van communicatie, training en voorlichting milieu. Categorie Onderwerp frequentie NFU SAAZ-unie overleg SAAZ-unie milieu 3 x SAAZ-unie Energie 2 x Gevaarlijke stoffen (GROS) 8 x MPZ Algemene ledenvergadering + congres 2 x Werkgroep Monitoring 1 x Gemeente Maastricht Handhavingsoverleg 2 x Vergunningen 2x OGE MJA 3 / EEP x Intern azm Deskundigenoverleg (milieu) 4 x Directiebeoordeling 1 x Opleiding ADR-veiligheidsadviseur 1 x EAT (energiewerkgroep azm) 5 x MCP-dag 1 x Opleiding MCP s 2 x Milieu-info s 7 x Tabel 2: Overzicht communicatie, training en voorlichting milieu azm

17 3. Interne en externe audits en Inspecties 3.1 Interne audits azm / Maastro Clinic / Noordgebouw (3X) Van alle afdelingen die in 2013 zijn bezocht, werd er per vraag gekeken hoeveel afdelingen deze vraag positief beantwoord hebben. Dit wordt weergegeven in een percentage. Het gemiddelde van al deze vragen geeft een score weer van de RVE. De gemiddelde score van alle RVE s die in 2013 werden bezocht, bedroeg: 84 %, dat is een daling van 3 % t.o.v Deze daling is toe te schrijven aan het grote aantal nieuw MCP s in de RvE s: Beschouwend en chronische ziekten (2) Hart- en Vaatcentrum (2) Geestelijk Gezondheidszorg en Klinische Neurowetenschappen (2) Beeldvorming en laboratoria (3) Milieu awareness MUMC+ (azm) Doelstelling 87 Grafiek 1: Milieu-awareness MUMC+ (azm) Beschouwend en chronische ziekten 2. Erfelijkheid, voortplanting en kind Medisch Interventie Centrum Oncologisch centrum 3. Facilitair Bedrijf 4. Hart en Vaatcentrum 5. Klinische Neurowetenschappen Geestelijke gezondheidszorg 6. Laboratoria - Beeldvorming

18 Voor 2013 had de milieuorganisatie tot doel gesteld om een gemiddeld resultaat van 85% te realiseren. De gemiddelde score voor 2013 bedroeg 84 %, dat is 1% lager dan de gestelde doelstelling. De milieuorganisatie telde in % nieuwe milieucontactpersonen op de diverse afdelingen en zal dan ook nel als in 2013, in 2014 extra aandacht schenken aan het opleiden en trainen van deze nieuwe milieucontactpersonen. Voor 2014 wil de milieuorganisatie deze doelstelling aanhouden en zal er dus eveneens gestreefd worden naar een gemiddelde score van 85%. 3.2 Interne audits UM / BPCM / AVM / Scannexus / Servatius UM Het legionellabeleid en de bijbehorende procedure zijn geaudit binnen de afdeling Facilitaire Dienst (FD)-Vastgoed. De resultaten zijn besproken met de aandachthouder legionella en het Hoofd Vastgoed en tijdens het overleg tussen de afdelingen MUO-Arbo en FD-Milieu. De belangrijkste conclusie uit de audit is dat de afgesproken procedures goed worden nageleefd, controles correct worden uitgevoerd, en de resultaten hiervan in de logboeken worden bewaard. In geval van besmetting wordt op de afgesproken wijze gehandeld. De audit heeft in 2013 geen nieuwe aandachtpunten opgeleverd. Tijdens de audit is ook de voortgang en de status van de aandachtpunten van de audit 2011 gecontroleerd. Hieruit bleek dat deze punten voldoende zijn opgepakt. Het asbestbeleidsplan en bijbehorende procedure zijn geaudit binnen de afdeling FD- Vastgoed. De resultaten van deze audit zijn besproken met Hoofd Vastgoed en zijn verder aan de orde geweest tijdens het overleg tussen de afdelingen FD-Vastgoed, MUO- Arbo en FD-Milieu. De belangrijkste conclusie uit de audit is dat vooral rondom asbestincidenten wordt gehandeld conform vastgestelde procedures. Ook de uitvoering van saneringen en het beheer van panden wordt grotendeels uitgevoerd zoals vastgelegd. Het onderwerp asbestinventarisatierapporten en beheersplannen laat echter nog wat aandachtpunten zien, die ook terugkomen in de andere onderwerpen van de audit. De audit op het beheer en onderhoud van HCFK apparatuur bij de afdeling FD-Vastgoed laat als belangrijkste conclusie zien dat het beheer en onderhoud van HCFKkoelinstallaties grotendeels wordt uitgevoerd conform vastgestelde procedures en weten regelgeving. De documentatie is grotendeels in orde. De jaarlijkse controle op het realiseren van de doelstelling uit het inkoopbeleid (100% toepassen van milieucriteria in de centrale aanbestedingen zoals geformuleerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)) aan de hand van de aanbestedingskalender toont aan dat in 2013 voor 11 van de afgeronde 37 inkooptrajecten duurzaamheidscriteria geformuleerd en toegepast zijn. Hiermee heeft UM in de centrale aanbestedingen aan de (eigen en overheids-)doelstelling voldaan. Er bestaat onvoldoende zicht op de inkoopactiviteiten die decentraal plaatsvinden. De doelstelling voor overheidsdiensten kan hierdoor mogelijk niet volledig worden gehaald door UM. Naast deze minimale eisen worden waar mogelijk en relevant aanvullende criteria op het gebied van milieu en duurzaamheid opgenomen

19 De milieuaudit FHML/FPN 2013 bij alle vakgroepen is gehouden om te bepalen wat de bekendheid is van relevante milieu-instructies bij de armico van de vakgroep (als belangrijke contactpersoon) met betrekking tot algemeen milieubeleid en energiezorg, hoe de organisatie van milieuzorg wordt ervaren, en hoe de naleving binnen de vakgroep is van de afvalstoffenregeling voor zowel kantoren als laboratoria en werkplaatsen. Specifiek voor laboratoriumgroepen is verder gekeken naar de bekendheid en naleving van milieu-instructies met betrekking tot opslag en etikettering van gevaarlijke stoffen en de afvoer van gevaarlijk afval op afdelingen, voortbordurend op de aandachtpunten uit eerdere audits. Over het algemeen blijkt binnen de laboratoriumgroepen (ruim) voldoende kennis en naleving van de regelgeving vanuit milieu. De afvalstoffenregeling wordt goed nageleefd en de opslag van gevaarlijke stoffen is bij de meerderheid van de vakgroepen voldoende in orde. Energiezorg blijkt wel aandacht te hebben, maar heeft geen prioriteit en speelt nauwelijks een rol bij de aanschaf van apparatuur. Bij de kantoorgroepen blijken grote verschillen te bestaan in de bekendheid van de regelgeving vanuit milieu. Toch blijkt de milieuzorg bij de meerderheid van de groepen op orde. Energiezorg laat eveneens grote verschillen tussen de groepen zien. De resultaten van de audit geven aanleiding tot het formuleren van een aantal aanbevelingen: 1) verbeteren van de bekendheid van de vindplaats van milieu-informatie, en de daaraan gekoppelde informatie en communicatie; 2) zo spoedig mogelijk plaatsen van de twee benodigde brandveiligheidkasten bij de vakgroepen waar de knelpunten in de audit zijn gesignaleerd; 3) centraal beschikbaar stellen van stickers van gevarensymbolen om etikettering van werkoplossingen te facilitairen. Daarnaast onderzoeken welke mogelijkheden bestaan voor een centraal beschikbaar systeem voor het genereren van correcte etiketten voor werkoplossingen. Grafiek 2: Resultaten audit laboratoria FHML/FPN

20 Grafiek 3: Resultaten audit kantoren FHML/FPN In december 2013 is onder de ontvangers van de Facility Flash, de e-nieuwsbrief van de FD, een enquête uitgezet. De vragen spitsten zich toe op de documenten met betrekking tot milieubeleid, energiezorg, milieujaarprogramma, afvalstoffenregeling, klachten, incidenten en rapportages. De respons bedroeg ongeveer 25%, waarbij Randwyck en de Binnenstad gelijk verdeeld waren. Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan bekend te zijn met het milieumanagementsysteem en ongeveer 80% beoordeelt de inhoud en doelstellingen als voldoende. Als verder wordt doorgevraagd over milieu- en energiebeleid neemt de bekendheid echter duidelijk af. De scores met betrekking tot de bekendheid van documenten zijn nagenoeg gelijk verdeeld over beide locaties terwijl de waardering op enkele punten duidelijke verschillen laat zien. Algemeen laat de enquête duidelijk zien dat de communicatie rondom het milieubeleid verbeterd kan worden. Het opgestelde communicatieplan over milieubeleid kan ondersteunen om de communicatie te verbeteren BPCM In 2013 zijn de bedrijven Vitak BV en Synapse bezocht om de opvolging van de aandachtpunten van de audit 2012 te controleren. Het bedrijf Vitak BV had alle punten voldoende opgepakt. Bij Synapse waren de meeste punten aangepakt, maar waren ook nog enkele restpunten open. Met beide bedrijven zijn de resultaten van de audits besproken met de contactpersonen en zijn verslagen ter ondertekening door de directie van de betreffende bedrijven gestuurd. Het bedrijf CRB Benelux zal in 2014 worden bezocht om de voortgang van de aandachtpunten te controleren

21 3.3 Externe audits azm / Maastro Clinic / Noordgebouw (3X) In het kader van het ISO certificaat heeft in januari 2013 de hercertificering plaatsgevonden door Lloyds Register Quality Assurance. Daarbij werd 1 Minor Nonconformity geconstateerd en enkele verbeterpunten. Daarnaast heeft op 17 september 2013 het surveillance onderzoek plaatsgevonden. Nonconformity: Nonconformity (07 t/m 11 januari 2013) Gesloten Bij de actiepunten in de actielijst calamiteitenorganisatie zijn geen beoordelingen van de noodzaak (prioriteit, deadline) voor maatregelen om een afwijking te voorkomen opgenomen. Ook is er geen beoordeling van de effectiviteit van de genomen maatregel. Verbeterpunten: Gesloten Verbeterpunten (07 t/m 11 januari 2013) Neem in de directiebeoordeling de conclusie van voldoen aan wettelijke eisen en andere eisen expliciet op. Gesloten SMART opstellen van doel- en taakstellingen. Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Neem actiepunten mee op expliciete actielijst in plaats van dat deze nu in de tekst staan vermeld. Kijk bij de leveranciersbeoordeling naar de meer SMART opstelling van de vragen, met betrekking tot ISO vraag naar de certificering tegen norm die AzM verwacht van het bedrijf. Bij opleiding kan de organisatie meenemen welke bekwaamheid het verwacht van het ingehuurde bedrijf, dit op basis van wat de organisatie vraagt aan de eigen medewerkers die dergelijke werkzaamheden zouden moeten uitvoeren. Inventariseer het risico bij vloeistoffen zonder lekbak. Inventariseer het risico ten aanzien van de grootte van de lekbak bij chemicaliën die in de lekbak staan. Is hier sprake van een risico neem dan adequate maatregelen. Verbeterpunten (17 september 2013) Bij deze stof geen aantoonbare MSDS en niet op een lekbak. Inventariseer de noodzaak van een MSDS en het risico dat bij deze vloeistof geen lekbak in gebruik is. Neem indien nodig adequate maatregelen. Wet- en regelgeving: Bij deze audit werden er geen tekortkomingen vastgesteld. Wel werden er enkele punten te verbetering geconstateerd: Het gedeelte wet- en regelgeving van het intern auditsysteem werd in handen gegeven van een extern deskundige die als intern auditor optreedt. De volgende verbeterpunten werden geconstateerd:

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave CIRO + Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene identificatiegegevens... 4 2.2. Juridische

Nadere informatie

Intakerapportage casus emissie- en energierapportage energiebedrijven

Intakerapportage casus emissie- en energierapportage energiebedrijven Intakerapportage casus emissie- en energierapportage energiebedrijven Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie. INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond...

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Stichting Avans

Jaarverslaggeving Stichting Avans Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Inleiding 7 Governance 8 1.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 1.2 Integrale kwaliteitszorg 9

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Dienst Huisvesting juli 2011.

Dienst Huisvesting juli 2011. Energiejaarverslag Sedumdak van Spectrum gebouw 2010 Dienst Huisvesting juli 2011. 1 Voorwoord bij het Energie Jaarverslag 2010 Het jaarverslag 2010 is bedoeld als naslagwerk en geeft een goed beeld van

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand!

Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Knelpunten van 20 verplichtingen aangepakt! Handreiking voor bedrijven en bevoegd gezag Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Knelpunten van 20 verplichtingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Een VBDO handleiding voor de structurele inbedding van MVO Consultancy and Research for Environmental Management Spuistraat 104d 1012

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Milieujaarverslag. Sappi Maastricht BV

Milieujaarverslag. Sappi Maastricht BV Milieujaarverslag 2013 Sappi Maastricht BV 2 Milieujaarverslag 2013 Sappi Maastricht BV over de milieuprestaties van 2013 (1 jan. t.e.m. 31 dec.), in het kader van zijn EMAS registratie (registratienummer

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Schepersmaat 2 9405 TA Assen Postbus 28000 9400 HH Assen Telefoon 0592-369111 Fax 0592-362200 Website www.nam.nl Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Directeur

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014 Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland 30 april 2014 1 VOORWOORD Dit derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan (NEEAP) voor Nederland is opgesteld in het kader van de rapportageverplichting

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

BIJBLIJVEN - 28 oktober 2014. Inhoudsopgave 1 MILIEU... 3 2 ENERGIE... 6 3 ARBO...10 4 KWALITEIT...12 5 BODEM EN WATER...15 6 DUURZAAMHEID...

BIJBLIJVEN - 28 oktober 2014. Inhoudsopgave 1 MILIEU... 3 2 ENERGIE... 6 3 ARBO...10 4 KWALITEIT...12 5 BODEM EN WATER...15 6 DUURZAAMHEID... Bijblijven KAM contactdag dinsdag 28 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 MILIEU... 3 2 ENERGIE... 6 3 ARBO...10 4 KWALITEIT...12 5 BODEM EN WATER...15 6 DUURZAAMHEID...18 2-19 1 Milieu Activiteitenbesluit en

Nadere informatie