Milieujaarverslag Academisch terrein Randwyck. Publieke versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieujaarverslag Academisch terrein Randwyck. Publieke versie"

Transcriptie

1 Milieujaarverslag 2013 Publieke versie

2

3

4 - 4 -

5 Inhoudsopgave 1. ORGANISATIE AZM / MAASTRO CLINIC / NOORDGEBOUW (3X) UM / BPCM / AVM / SCANNEXUS / SERVATIUS COMMUNICATIE, VOORLICHTING EN OPLEIDING INTERNE EN EXTERNE AUDITS EN INSPECTIES INTERNE AUDITS AZM / MAASTRO CLINIC / NOORDGEBOUW (3X) INTERNE AUDITS UM / BPCM / AVM / SCANNEXUS / SERVATIUS EXTERNE AUDITS AZM / MAASTRO CLINIC / NOORDGEBOUW (3X) EXTERNE INSPECTIE AZM / MAASTRO CLINIC / NOORDGEBOUW (3X) EXTERNE INSPECTIE UM / BPCM / AVM / SCANNEXUS / SERVATIUS MJA3 EN NO X -EMISSIEHANDEL AZM / MAASTRO CLINIC / NOORDGEBOUW (3X) UM / BPCM / AVM / SCANNEXUS / SERVATIUS DUURZAME ONTWIKKELING AZM / MAASTRO CLINIC / NOORDGEBOUW (3X) UM (BPCM / AVM / SCANNEXUS) MILIEUBELEIDSPLAN ACADEMISCH TERREIN RANDWYCK STAND VAN ZAKEN / VOORTGANG MILIEUBELEIDSPLAN DOELSTELLINGEN VERGUNNINGEN EN WETGEVING MILIEUVERGUNNING WET MILIEUBEHEER WVO-VERGUNNINGEN ACTIVITEITENBESLUIT PGS BODEM BOUWEN ASBEST SCIOS/ BEES/ F-GASSENREGELING LEGIONELLA VETPUTTEN EN OLIEAFSCHEIDER WML BIOLOGISCHE VEILIGHEID STRALINGSHYGIËNE KLACHTEN INCIDENTEN AZM / MAASTRO CLINIC / NOORDGEBOUW (3X) UM / BPCM / AVM / SCANNEXUS REGISTRATIES OVERZICHT AFVALSTOFFEN OVERZICHT ENERGIEVERBRUIK OVERZICHT WATERVERBRUIK RESULTATEN AFVALWATERANALYSES

6 Tabellenlijst Tabel 1: Overzicht communicatie, training en voorlichting milieu UM Tabel 2: Overzicht communicatie, training en voorlichting milieu azm Tabel 3: Maatregelen energie UM Tabel 4: CO 2 -footprint UM Tabel 5: Incidenten milieu UM Tabel 6: Bedrijfsafval Tabel 7: Gevaarlijk afval Tabel 8: Elektriciteitsverbruik Tabel 9: Aardgasverbruik Tabel 10: Waterverbruik Tabel 11: Resultaten afvalwateranalyses azm Tabel 12: Resultaten afvalwateranalyses UM / BPCM / Scannexus Grafiekenlijst Grafiek 1: Milieu-awareness MUMC+ (azm) Grafiek 2: Resultaten audit laboratoria FHML/FPN Grafiek 3: Resultaten audit kantoren FHML/FPN Grafiek 4: Bedrijfsafval Grafiek 5: Gevaarlijk afval Grafiek 6: Ziekenhuis en laboratoriumafval Grafiek 7: Elektriciteitsverbruik Grafiek 8: Aardgasverbruik Grafiek 9: Waterverbruik Figurenlijst Figuur 1: organisatie azm / Maastro Clinic / Noordgebouw (3X) Figuur 2: organisatie UM

7 Afkortingen A Arbo Arbeidsomstandigheden azm Academisch ziekenhuis Maastricht AKM Absorptiekoelmachine Armico Arbo en milieu contactpersoon AVM Academie Verloskunde Maastricht B BEES Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties BPCM Biopartner Center Maastricht B.V. C CFK Chloorfluorkoolwaterstof CO 2 Kooldioxide CVB College van Bestuur CRISP Centre for Research Innovation, Support and Policy E Ecosysteem Ecologisch systeem F FHML Faculty of Health, Medicine and Life Sciences FPN Faculty of Psychology and Neuroscience FD Facilitaire Dienst G GGO Genetisch gemodificeerde organismen I ISO International Standardization Organization ICIS International Centre for Integrated assessment and Sustainable development K KAM Kwaliteit, Arbo en Milieu KEW Kernenergiewet M MJA Meerjarenafspraak energie MZS Milieuzorgsysteem N NEN Nederlandse norm aan Europese Norm aangepast NER Nederlandse emissierichtlijnen R RTIL Radiotherapeutisch Instituut Limburg RVE Resultaat Verantwoordelijke eenheid RVB Raad van Bestuur S STEK Stichting erkenning koelinstallaties SCIOS Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties T TVB Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden U UM Universiteit Maastricht UMGO Maastricht University Green Office W WVO Wet verontreiniging oppervlaktewateren WKK Warmtekracht koppeling - 7 -

8 1. Organisatie In 2005 is voor het een milieuconvenant afgesloten. Aan het convenant nemen de volgende instellingen deel: - Academisch ziekenhuis Maastricht (azm) - Universiteit Maastricht (UM) - Stichting 3X (noordgebouw) - Maastro Clinic - Biopartner Center Maastricht BV (BPCM) - Servatius Op grond van de algemene zorgplicht die bedrijven en burgers hebben ten aanzien van het Ecosysteem, besteden de complexbedrijven aandacht aan de verschillende milieuaspecten van hun functioneren en de effecten daarvan op de omgeving. Om dit doel te bereiken hebben het azm en UM een milieuzorgsysteem conform ISO ontwikkeld en geïmplementeerd, het milieuzorgsysteem van het azm is gecertificeerd (door Lloyd s). Het systeem van UM is in 2013 volledig geactualiseerd. De effecten van de verschillende milieuaspecten zijn in kaart gebracht en via verbeterprojecten weggenomen of teruggedrongen. Daarnaast laten de overheden een versoepeling van de milieuvergunningaanvragen toe indien een bedrijf over een transparant milieuzorgsysteem beschikt. Naar aanleiding van het gecertificeerde milieuzorgsysteem van het azm en het milieuzorgsysteem van UM is in 2007 een milieuvergunning op hoofdlijnen verkregen voor de convenantpartners. Eveneens werd de WVO-vergunning van het azm in 2007 vernieuwd. UM en Biopartner Center Maastricht BV hebben gezamenlijk WVO-vergunningen (Universiteitssingel 50, 1992; Universiteitssingel 40, 1999 melding; Universiteitssingel 60 met Oxfordlaan 70, 2002). In 2013 is de aanvraag van een complexvergunning Wabo voor het lozen van bedrijfsafvalwater door de convenantpartners voorbereid en ingediend bij de Gemeente Maastricht. In april 2010 heeft een wijziging plaatsgevonden in het mandaat coördinerend milieudeskundigen in het kader van het convenant. De taken zijn overgenomen door de adviseur milieu van UM (Marc Fischer) en de milieucoördinator van het azm (Erna Hofs). In het overleg op 8 juli 2010 van de Bestuurlijke Afstemmingscommissie Milieu Randwijck is de nieuwe mandatering door de convenantpartners ondertekend. In 2013 zijn twee nieuwe convenantpartners op het opgenomen in het convenant. Sinds 1 januari 2013 maken naast bovengenoemde partners ook Zuyd Hogeschool, Academie Verloskunde Maastricht en Scannexus deel uit van het convenant en zijn de bijbehorende mandaten ondertekend. Voor beide partners treedt de adviseur milieu en duurzaamheid UM (Marc Fischer) op als contactpersoon naar het bevoegd gezag. Voor Servatius was 2013 het laatste jaar dat werd deelgenomen aan het convenant. Met ingang van 1 januari 2014 maakt Servatius geen onderdeel meer uit van de complexvergunning

9 1.1 azm / Maastro Clinic / noordgebouw (3X) azm / Noordgebouw (3X) De Raad van Bestuur van het azm is verantwoordelijk voor een adequate beheersorganisatie op het gebied van Milieuwet- en regelgeving en het toezicht daarop. De Raad van Bestuur heeft de organisatie van het aandachtsgebied milieu gemandateerd aan de directeur Facilitair Bedrijf. De mandaatnemer dient te beschikken over voldoende middelen om de milieuzorg gestalte te geven en deze ook adequaat in te zetten. Deze heeft op zijn beurt hiervoor een milieuorganisatie ingesteld en een milieucoördinator benoemd. De milieucoördinator initieert, overlegt, controleert en adviseert gevraagd en ongevraagd aangaande milieuzaken. De milieucoördinator is voorzitter het deskundigenplatform. Naast de taak om de directeur FB te adviseren over milieutaken heeft het deskundigenplatform als taak toe te zien en ondersteuning te verlenen bij het uniform implementeren van het milieuzorgsysteem. Bij het implementeren is het belangrijk dat de leden van het deskundigenplatform een vaste contactpersoon per afdeling hebben. Daarom is een milieucontactpersoon per afdeling ingesteld, ook Maastro Clinic en noordgebouw (3X) hebben milieucontactpersonen. In totaal zijn er ongeveer 100 milieucontactpersonen. Zij hebben tot taak om op afdelingsniveau ondersteuning te verlenen bij het implementeren van het milieuzorgsysteem. Daarnaast zijn ze het vaste aanspreekpunt voor zowel de leden van het deskundigenplatform als voor de collega s op de afdeling inzake milieuaangelegenheden. De Milieucoördinator stelt, na overleg met het deskundigenplatform, het te voeren beleid voor aan de directeur Facilitair Bedrijf, welke dit vervolgens aan de RvB voorlegt. Bij het uitvoeren van interne- en externe audits zal zoveel als mogelijk integratie worden nagestreefd met de auditprocedures van het Arbozorgsysteem systeem. Naast de mandateringsregeling en het instellen van een milieuorganisatie heeft ieder Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) zijn eigen verantwoordelijkheid t.a.v. milieu. Middels het accountoverleg tussen het RVE en de accountmanager van het FB komt de stand van zaken m.b.t. milieu aan de orde. Werkafspraken worden op afdelingsniveau gemaakt tussen de deskundigen en milieucontactpersonen versus afdelingshoofd. Voor de uitvoering van het milieubeleid dient het centrale management eveneens over voldoende middelen te beschikken. De exacte taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in het milieuhandboek weergegeven

10 RvB Aandachtsdirecteur Facilitair Bedrijf RVE bestuur Milieucoördinator Afvalcoördinator Energiecoördinator Milieudeskundige ADR veiligheidsadviseur GROS coördinator MCP s Figuur 1: organisatie azm / Maastro Clinic / Noordgebouw (3X) Maastro Clinic In 1974 werd het Radiotherapeutisch Instituut Limburg opgericht te Heerlen met als doel zorg te verlenen in de ruimste zin van het woord en meer in het bijzonder door middel van radiotherapie aan oncologische patiënten in Midden en Zuid-Limburg. Per 1 januari 2003 is de naam van de stichting Radiotherapeutisch Instituut Limburg officieel gewijzigd in stichting MAASTRO clinic. Sinds het voorjaar van 2006 ontplooit MAASTRO clinic haar activiteiten op haar locatie in Maastricht en daarnaast sinds 1 juli 2012 in een nieuw opgerichte dependance te Venlo. Daarmee is het adherentiegebied van MAASTRO clinic uitgebreid naar geheel Limburg. MAASTRO clinic is een categorale instelling en verzorgt de radiotherapie conform de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) voor kankerpatiënten. Daarnaast wordt er binnen MAASTRO clinic klinisch onderzoek gedaan binnen de radiotherapie. MAASTRO clinic werkt daarnaast samen met de vakgroep / afdeling Radiotherapie en met de onderzoeksschool GROW van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) aan een verdere optimalisatie van de behandeling van kankerpatiënten via onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. MAASTRO clinic kent alleen publieke activiteiten conform het bepaalde in de Wet Toelating Zorginstellingen en de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen

11 MAASTRO clinic is gericht op het geven van de beste behandeling. Dat is de behandeling die de beste kans op overleven en de beste kwaliteit van leven biedt. MAASTRO clinic heeft wetenschappelijk aangetoond dat door die beste behandeling te geven de tweejaarsoverleving voor veel long- en hoofdhalskankerpatiënten fors is gestegen, soms wel met meer dan 30%. Maar elke patiënt is anders, en elke tumor is anders. Om de beste behandeling te kunnen bieden houden we dan ook rekening met de biologische en genetische kenmerken van een tumor en de kenmerken van een patiënt. Minstens zo belangrijk is rekening houden met de wensen van de patiënt (de ene patiënt vindt bijwerkingen bijvoorbeeld tot op bepaalde hoogte meer acceptabel dan een andere patiënt) en het betrekken van de patiënt bij de besluitvorming. Alleen dan kunnen we zorg bieden die het beste is in de ogen van de individuele patiënt. Deze behandeling op maat is het centrale doel van MAASTRO clinic. Door de toepassing van geavanceerde medische technieken en wetenschappelijk onderzoek wil MAASTRO clinic de behandeling van de patiënt steeds beter laten aansluiten op zijn klinische, biologische en genetische kenmerken

12 1.2 UM / BPCM / AVM / Scannexus / Servatius UM De universiteit heeft op centraal niveau een milieudeskundige in dienst. Voor de complexvergunning academisch terrein Randwyck is vooral de organisatie van de milieuzorg in de Randwyckfaculteiten (Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) en Faculty of Psychology and Neuroscience (FPN)) van belang. Binnen de FHML en FPN is een 40-tal (arbo- en) milieu contactpersonen (armico s) aangesteld. Biopartner Center Maastricht BV, Academie Verloskunde Maastricht en Scannexus hebben zich middels het huisreglement gecommitteerd aan de milieuregels van de Universiteit Maastricht. Ten behoeve van een efficiënte en doeltreffende uitvoering van het Arbo- en Milieubeleid UM Randwyck is er binnen Randwyck een Arbo- en milieu organisatiestructuur vorm gegeven. De organisatie is zodanig opgezet dat een breed draagvlak verkregen wordt. De decaan van een participerende faculteit of de directeur van het participerende servicecentrum is eindverantwoordelijk voor alle Arbo- en milieuzorgactiviteiten binnen zijn jurisdictie op Randwyck. De decanen en directeuren hebben het opzetten en implementeren van een Arbo- en milieuzorgsysteem gedelegeerd aan de ARBO Commissie Randwyck. Dit is een breed samengesteld overleg- en adviesorgaan op het gebied van Arbo- en milieuzorg op Randwyck. Figuur 2: organisatie UM Iedereen die onder zijn gezag arbeid laat verrichten wordt gezien als leidinggevende. UM kent beherend bazen, werkbazen en vakbazen. De decaan of diensthoofd dient met de faculteitsraad respectievelijk dienstraad het te voeren Arbo en Milieu beleid te bespreken om deze in staat te stellen hiermee in te stemmen. Verschillende sleutelfiguren hebben een specifieke taak ten aanzien van de Arbo- en milieuzorg. Bepaald is dat elke leidinggevende (capaciteitsgroepvoorzitter, instituutsdirecteur of diensthoofd), zelf uitvoering dient te geven aan de Arbo- en milieuzorg binnen haar eigen eenheid. De coördinator, de auditoren en de adviseurs van Arbo en Milieu /FD zetten zich in voor heel het UM-complex op Randwyck

13 Hieronder staat een overzicht van de taken van sleutelfiguren Arbo- en Milieu op Randwyck, te weten: Decaan of directeur servicecentrum Faculteitsraad of Dienstraad ARBO Commissie Randwyck ARBO Coördinator Randwyck Capaciteitsgroepvoorzitter, Instituutdirecteur of Facultair Diensthoofd = Decentraal management Alle leidinggevenden (onder het decentraal management) Arbo en Milieu Contactpersonen (armico) Arbo en Milieu Auditoren Arbo & Milieu Adviseurs BPCM Biopartner Center Maastricht (BPCM) is een incubator organisatie voor medische starters op de Health Campus. Het is een broedplaats voor bedrijven die actief zijn in de life sciences. BPCM is opgericht door de Universiteit Maastricht en het MUMC+ en is een van de pijlers van Brains Unlimited. Het doel van BPCM is het versnellen van de groei van jonge life science bedrijven door hen een ondernemend klimaat te bieden binnen een onderzoeks- en klinische omgeving. Biopartner Center Maastricht ondersteunt starters en doorgroeiers ondermeer bij de acquisitie en biedt faciliteiten en een toegankelijk netwerk. Het gaat hierbij met name om ondernemers die biotechnologische geneesmiddelen, behandelmethoden en diagnostica ontwikkelen, vermarkten of produceren. In bijlage 1 en 2 zijn overzichten opgenomen van de bedrijven die in BPCM zijn gehuisvest AVM De Academie Verloskunde Maastricht bestaat uit de bachelor verloskunde, het lectoraat/ de vakgroep midwifery science en het Leven Lang Leren centrum. AVM draagt daarnaast bij aan een internationale master of science in midwifery en hoopt in 2014 voor deze master geaccrediteerd te worden. Zuyd behoort tot de drie hogescholen in Nederland die verloskunde als bachelor op - in totaal- vier locaties aanbieden. AVM is gehuisvest op de Health Campus van de Universiteit Maastricht. Studenten en medewerkers maken gebruik van de universiteitsbibliotheek, het studielandschap, de ICT omgeving, de mensa en andere facilitaire diensten. De locatie is van groot belang voor het aantrekken van landelijke studenten en medewerkers. De faculteit heeft een leerstoel bij UM die bekleed wordt door een Amerikaanse hoogleraar Scannexus Het jaar 2013 was het eerste volledige jaar dat Scannexus/ Brains Unlimited BV operationeel was. Nadat de 3-Tesla en 7-Tesla MRI-scanners in oktober 2012 geplaatst waren, is op deze systemen een geleidelijke toename in de projectactiviteit (gebruik) te zien geweest. De grootste scanner, één van slechts vier 9.4-Tesla systemen in de wereld, werd geplaatst in mei In de vier maanden na het plaatsen werd de installatie van

14 deze scanner afgerond en werden de nog resterende bouwactiviteiten uitgevoerd. In september 2013 werd de 9.4-Tesla scanner officieel door de fabrikant overgedragen aan Scannexus. De rest van het jaar werd besteed aan de voorbereiding van deze scanner voor het gebruik in onderzoeksprojecten startend vanaf het tweede kwartaal van Het komende jaar (2014) zal de 3-Tesla scanner op volledige capaciteit gaan werken (> uren), zal de activiteit op de 7-Tesla scanner geleidelijk worden uitgebreid, en wordt gestart met het toepassen van het 9.4-Tesla systeem. Als gevolg van deze activiteiten is de energieconsumptie van Scannexus in 2013 substantieel toegenomen ten opzichte van Scannexus ontvangt de energie via de Facilitaire Dienst UM. Ondanks de verwachte toename van de scanneractiviteit in het komende jaar zal het totale energieverbruik vermoedelijk niet veel verder stijgen aangezien de systemen continu operationeel zijn. In 2014 zal Scannexus starten met de voorbereiding en realisatie van een klein Biochemisch laboratorium ten behoeve van vooral (voor)bereiding en opslag van monsters voor scannertoepassingen Servatius De activiteiten van Servatius op het beperken zich tot het exploiteren van de sportvoorziening die door UM-Sport in gebruik is. 2. Communicatie, voorlichting en opleiding In 2013 heeft conform het convenant een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen alle convenantpartners. In dit bestuurlijk overleg werd de voortgang van de afstemming van het milieubeleid tussen de convenantpartners besproken. Het milieujaarverslag van 2012 werd in dit overleg goedgekeurd en getekend. De coördinerend milieudeskundigen van azm en UM hebben in keer overleg gehad over de afstemming van het milieubeleid. Daarnaast zijn de coördinerend milieudeskundigen 2 keer samengekomen met de Gemeente Maastricht/Regionale Uitvoeringsdienst voor regulier overleg over de complexvergunning. Aanvullend heeft tussen UM/azM en de Gemeente Maastricht/RUD en Waterschap Roer en Overmaas twee maal overleg plaatsgevonden over de aanvraag voor een complexvergunning voor lozing van bedrijfsafvalwater. Met het platform milieudeskundigen is in verslagjaar geen plenair overleg geweest. Wel zijn 5 individuele gesprekken geweest met convenantpartners over specifieke ontwikkelingen. Daarnaast heeft 5 keer afstemmingsoverleg plaatsgevonden tussen alle milieudeskundigen van het azm en UM. Onderstaande tabel geeft een overzicht van activiteiten van de adviseur milieu en duurzaamheid UM in het kader van communicatie, training en voorlichting milieu

15 Categorie Onderwerp frequentie Congres bijwonen Duurzaam Bouwen: Bouwcampus 1 x Duurzaamheidscongres / SBR Nationaal Congres Asbestfeiten 1 x Nationale uitreiking SustainaBul 1 x Nationaal Sustainability Congres 1 x Presentatie UM en UMGO Toespraak adviseur milieu en duurzaamheid tijdens Openingsceremonie Internationale Jeugdolympiade (INESPO) 1 x VSNU-SAAZunie overleg SAAZunie milieu 3 x Kennisuitwisseling asbest 1 x Pilot STARS (Surf) 2 x Gemeente Maastricht COOL Maastricht en/of Wethouder Duurzaamheid 11 x Intern UM Hoofd Arbo 7 x Arbocoördinator Randwyck / 11 x gebouwbeheerder Asbest overleg Crisisteam Asbest 1 x Afvaloverleg (stakeholders 1 x afvalinzameling UM) Energieoverleg (energiewerkgroep UM) 5 x Armicobijeenkomst Randwyck 2 x (toelichting vanuit milieu) Arbocommissie Randwyck (Dagelijks bestuur en Algemene vergadering) Beiden 4 x Tabel 1: Overzicht communicatie, training en voorlichting milieu UM. Het azm organiseerde in 2013 een milieupraktijkdag voor alle milieucontactpersonen. Het ene jaar blijven we kort bij huis en is de dag meer op milieu binnen het AZM gericht. Het andere jaar zoeken we het wat verderop en is de insteek ook breder. Dit jaar ging de milieupraktijkdag op pad en brachten we een bezoek aan Enexis te Maastricht. Het is een nieuw kantoor dar BREEAM gecertificeerd is. Daarnaast heeft het azm in 2013, 7 milieu-info s verspreid onder de milieucontactpersonen. In deze milieu-info s kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: - ISO MVO - Petroleumether - Afval - Energie In 2013 is het SAAZUnie overleg, waarin alle Nederlandse Universitaire Medische Centra en Universiteiten zijn vertegenwoordigt, 3 keer bezocht de milieudeskundigen

16 Onderstaande tabel geeft een overzicht van activiteiten van de milieucoördinator en de milieudeskundige van communicatie, training en voorlichting milieu. Categorie Onderwerp frequentie NFU SAAZ-unie overleg SAAZ-unie milieu 3 x SAAZ-unie Energie 2 x Gevaarlijke stoffen (GROS) 8 x MPZ Algemene ledenvergadering + congres 2 x Werkgroep Monitoring 1 x Gemeente Maastricht Handhavingsoverleg 2 x Vergunningen 2x OGE MJA 3 / EEP x Intern azm Deskundigenoverleg (milieu) 4 x Directiebeoordeling 1 x Opleiding ADR-veiligheidsadviseur 1 x EAT (energiewerkgroep azm) 5 x MCP-dag 1 x Opleiding MCP s 2 x Milieu-info s 7 x Tabel 2: Overzicht communicatie, training en voorlichting milieu azm

17 3. Interne en externe audits en Inspecties 3.1 Interne audits azm / Maastro Clinic / Noordgebouw (3X) Van alle afdelingen die in 2013 zijn bezocht, werd er per vraag gekeken hoeveel afdelingen deze vraag positief beantwoord hebben. Dit wordt weergegeven in een percentage. Het gemiddelde van al deze vragen geeft een score weer van de RVE. De gemiddelde score van alle RVE s die in 2013 werden bezocht, bedroeg: 84 %, dat is een daling van 3 % t.o.v Deze daling is toe te schrijven aan het grote aantal nieuw MCP s in de RvE s: Beschouwend en chronische ziekten (2) Hart- en Vaatcentrum (2) Geestelijk Gezondheidszorg en Klinische Neurowetenschappen (2) Beeldvorming en laboratoria (3) Milieu awareness MUMC+ (azm) Doelstelling 87 Grafiek 1: Milieu-awareness MUMC+ (azm) Beschouwend en chronische ziekten 2. Erfelijkheid, voortplanting en kind Medisch Interventie Centrum Oncologisch centrum 3. Facilitair Bedrijf 4. Hart en Vaatcentrum 5. Klinische Neurowetenschappen Geestelijke gezondheidszorg 6. Laboratoria - Beeldvorming

18 Voor 2013 had de milieuorganisatie tot doel gesteld om een gemiddeld resultaat van 85% te realiseren. De gemiddelde score voor 2013 bedroeg 84 %, dat is 1% lager dan de gestelde doelstelling. De milieuorganisatie telde in % nieuwe milieucontactpersonen op de diverse afdelingen en zal dan ook nel als in 2013, in 2014 extra aandacht schenken aan het opleiden en trainen van deze nieuwe milieucontactpersonen. Voor 2014 wil de milieuorganisatie deze doelstelling aanhouden en zal er dus eveneens gestreefd worden naar een gemiddelde score van 85%. 3.2 Interne audits UM / BPCM / AVM / Scannexus / Servatius UM Het legionellabeleid en de bijbehorende procedure zijn geaudit binnen de afdeling Facilitaire Dienst (FD)-Vastgoed. De resultaten zijn besproken met de aandachthouder legionella en het Hoofd Vastgoed en tijdens het overleg tussen de afdelingen MUO-Arbo en FD-Milieu. De belangrijkste conclusie uit de audit is dat de afgesproken procedures goed worden nageleefd, controles correct worden uitgevoerd, en de resultaten hiervan in de logboeken worden bewaard. In geval van besmetting wordt op de afgesproken wijze gehandeld. De audit heeft in 2013 geen nieuwe aandachtpunten opgeleverd. Tijdens de audit is ook de voortgang en de status van de aandachtpunten van de audit 2011 gecontroleerd. Hieruit bleek dat deze punten voldoende zijn opgepakt. Het asbestbeleidsplan en bijbehorende procedure zijn geaudit binnen de afdeling FD- Vastgoed. De resultaten van deze audit zijn besproken met Hoofd Vastgoed en zijn verder aan de orde geweest tijdens het overleg tussen de afdelingen FD-Vastgoed, MUO- Arbo en FD-Milieu. De belangrijkste conclusie uit de audit is dat vooral rondom asbestincidenten wordt gehandeld conform vastgestelde procedures. Ook de uitvoering van saneringen en het beheer van panden wordt grotendeels uitgevoerd zoals vastgelegd. Het onderwerp asbestinventarisatierapporten en beheersplannen laat echter nog wat aandachtpunten zien, die ook terugkomen in de andere onderwerpen van de audit. De audit op het beheer en onderhoud van HCFK apparatuur bij de afdeling FD-Vastgoed laat als belangrijkste conclusie zien dat het beheer en onderhoud van HCFKkoelinstallaties grotendeels wordt uitgevoerd conform vastgestelde procedures en weten regelgeving. De documentatie is grotendeels in orde. De jaarlijkse controle op het realiseren van de doelstelling uit het inkoopbeleid (100% toepassen van milieucriteria in de centrale aanbestedingen zoals geformuleerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)) aan de hand van de aanbestedingskalender toont aan dat in 2013 voor 11 van de afgeronde 37 inkooptrajecten duurzaamheidscriteria geformuleerd en toegepast zijn. Hiermee heeft UM in de centrale aanbestedingen aan de (eigen en overheids-)doelstelling voldaan. Er bestaat onvoldoende zicht op de inkoopactiviteiten die decentraal plaatsvinden. De doelstelling voor overheidsdiensten kan hierdoor mogelijk niet volledig worden gehaald door UM. Naast deze minimale eisen worden waar mogelijk en relevant aanvullende criteria op het gebied van milieu en duurzaamheid opgenomen

19 De milieuaudit FHML/FPN 2013 bij alle vakgroepen is gehouden om te bepalen wat de bekendheid is van relevante milieu-instructies bij de armico van de vakgroep (als belangrijke contactpersoon) met betrekking tot algemeen milieubeleid en energiezorg, hoe de organisatie van milieuzorg wordt ervaren, en hoe de naleving binnen de vakgroep is van de afvalstoffenregeling voor zowel kantoren als laboratoria en werkplaatsen. Specifiek voor laboratoriumgroepen is verder gekeken naar de bekendheid en naleving van milieu-instructies met betrekking tot opslag en etikettering van gevaarlijke stoffen en de afvoer van gevaarlijk afval op afdelingen, voortbordurend op de aandachtpunten uit eerdere audits. Over het algemeen blijkt binnen de laboratoriumgroepen (ruim) voldoende kennis en naleving van de regelgeving vanuit milieu. De afvalstoffenregeling wordt goed nageleefd en de opslag van gevaarlijke stoffen is bij de meerderheid van de vakgroepen voldoende in orde. Energiezorg blijkt wel aandacht te hebben, maar heeft geen prioriteit en speelt nauwelijks een rol bij de aanschaf van apparatuur. Bij de kantoorgroepen blijken grote verschillen te bestaan in de bekendheid van de regelgeving vanuit milieu. Toch blijkt de milieuzorg bij de meerderheid van de groepen op orde. Energiezorg laat eveneens grote verschillen tussen de groepen zien. De resultaten van de audit geven aanleiding tot het formuleren van een aantal aanbevelingen: 1) verbeteren van de bekendheid van de vindplaats van milieu-informatie, en de daaraan gekoppelde informatie en communicatie; 2) zo spoedig mogelijk plaatsen van de twee benodigde brandveiligheidkasten bij de vakgroepen waar de knelpunten in de audit zijn gesignaleerd; 3) centraal beschikbaar stellen van stickers van gevarensymbolen om etikettering van werkoplossingen te facilitairen. Daarnaast onderzoeken welke mogelijkheden bestaan voor een centraal beschikbaar systeem voor het genereren van correcte etiketten voor werkoplossingen. Grafiek 2: Resultaten audit laboratoria FHML/FPN

20 Grafiek 3: Resultaten audit kantoren FHML/FPN In december 2013 is onder de ontvangers van de Facility Flash, de e-nieuwsbrief van de FD, een enquête uitgezet. De vragen spitsten zich toe op de documenten met betrekking tot milieubeleid, energiezorg, milieujaarprogramma, afvalstoffenregeling, klachten, incidenten en rapportages. De respons bedroeg ongeveer 25%, waarbij Randwyck en de Binnenstad gelijk verdeeld waren. Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan bekend te zijn met het milieumanagementsysteem en ongeveer 80% beoordeelt de inhoud en doelstellingen als voldoende. Als verder wordt doorgevraagd over milieu- en energiebeleid neemt de bekendheid echter duidelijk af. De scores met betrekking tot de bekendheid van documenten zijn nagenoeg gelijk verdeeld over beide locaties terwijl de waardering op enkele punten duidelijke verschillen laat zien. Algemeen laat de enquête duidelijk zien dat de communicatie rondom het milieubeleid verbeterd kan worden. Het opgestelde communicatieplan over milieubeleid kan ondersteunen om de communicatie te verbeteren BPCM In 2013 zijn de bedrijven Vitak BV en Synapse bezocht om de opvolging van de aandachtpunten van de audit 2012 te controleren. Het bedrijf Vitak BV had alle punten voldoende opgepakt. Bij Synapse waren de meeste punten aangepakt, maar waren ook nog enkele restpunten open. Met beide bedrijven zijn de resultaten van de audits besproken met de contactpersonen en zijn verslagen ter ondertekening door de directie van de betreffende bedrijven gestuurd. Het bedrijf CRB Benelux zal in 2014 worden bezocht om de voortgang van de aandachtpunten te controleren

21 3.3 Externe audits azm / Maastro Clinic / Noordgebouw (3X) In het kader van het ISO certificaat heeft in januari 2013 de hercertificering plaatsgevonden door Lloyds Register Quality Assurance. Daarbij werd 1 Minor Nonconformity geconstateerd en enkele verbeterpunten. Daarnaast heeft op 17 september 2013 het surveillance onderzoek plaatsgevonden. Nonconformity: Nonconformity (07 t/m 11 januari 2013) Gesloten Bij de actiepunten in de actielijst calamiteitenorganisatie zijn geen beoordelingen van de noodzaak (prioriteit, deadline) voor maatregelen om een afwijking te voorkomen opgenomen. Ook is er geen beoordeling van de effectiviteit van de genomen maatregel. Verbeterpunten: Gesloten Verbeterpunten (07 t/m 11 januari 2013) Neem in de directiebeoordeling de conclusie van voldoen aan wettelijke eisen en andere eisen expliciet op. Gesloten SMART opstellen van doel- en taakstellingen. Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Neem actiepunten mee op expliciete actielijst in plaats van dat deze nu in de tekst staan vermeld. Kijk bij de leveranciersbeoordeling naar de meer SMART opstelling van de vragen, met betrekking tot ISO vraag naar de certificering tegen norm die AzM verwacht van het bedrijf. Bij opleiding kan de organisatie meenemen welke bekwaamheid het verwacht van het ingehuurde bedrijf, dit op basis van wat de organisatie vraagt aan de eigen medewerkers die dergelijke werkzaamheden zouden moeten uitvoeren. Inventariseer het risico bij vloeistoffen zonder lekbak. Inventariseer het risico ten aanzien van de grootte van de lekbak bij chemicaliën die in de lekbak staan. Is hier sprake van een risico neem dan adequate maatregelen. Verbeterpunten (17 september 2013) Bij deze stof geen aantoonbare MSDS en niet op een lekbak. Inventariseer de noodzaak van een MSDS en het risico dat bij deze vloeistof geen lekbak in gebruik is. Neem indien nodig adequate maatregelen. Wet- en regelgeving: Bij deze audit werden er geen tekortkomingen vastgesteld. Wel werden er enkele punten te verbetering geconstateerd: Het gedeelte wet- en regelgeving van het intern auditsysteem werd in handen gegeven van een extern deskundige die als intern auditor optreedt. De volgende verbeterpunten werden geconstateerd:

Milieujaarverslag Academisch terrein Randwyck. Publieke versie

Milieujaarverslag Academisch terrein Randwyck. Publieke versie Milieujaarverslag 2014 Publieke versie - 2 - Academisch terrein Ra Milieujaarverslag Academisch Terrein Randwyck 2014 Voor akkoord: Datum: ~. ~~ `~- ~.ols U Datum: ~ I~ ~ ~' Dhr. D. Florack Directeur Facilitair

Nadere informatie

Milieujaarverslag Academisch terrein Randwyck. Publieke versie

Milieujaarverslag Academisch terrein Randwyck. Publieke versie Milieujaarverslag 2016 Publieke versie - 2 - Inhoudsopgave 1. Organisatie... 6 1.1 Maastricht UMC+ / Maastro Clinic... 7 1.2 UM / BPCM / AVM / Scannexus.... 10 2. Communicatie, voorlichting en opleiding...

Nadere informatie

Organisatie Arbo en Milieu bij de Universiteit Leiden

Organisatie Arbo en Milieu bij de Universiteit Leiden De Demingcyclus als hulpmiddel bij risicobeheersing A. Noort, J.H.W. Maasen Adres : Interne Arbodienst Universiteit Leiden, Postbus 9500, 2300 RA Leiden e-mail : a.noort@arbodienst.leidenuniv.nl Organisatie

Nadere informatie

Notitie. 1 Achtergrond. 2 Aanleiding en doel. Theo Senden FNWI

Notitie. 1 Achtergrond. 2 Aanleiding en doel. Theo Senden FNWI Notitie Arbo- en Milieudienst Aan Van Theo Senden FNWI Huispost 980 Postbus 9101 6500 HB Nijmegen Route 980 Erasmuslaan 17 Datum Ons kenmerk Onderwerp x Taakomschrijving preventiemedewerkers Arbo en Milieu

Nadere informatie

Milieujaarverslag Academisch terrein Randwyck Publieke versie

Milieujaarverslag Academisch terrein Randwyck Publieke versie Milieujaarverslag 2011 Publieke versie Inhoudsopgave 1. Organisatie... 5 1.1 azm / Maastro Clinic / noordgebouw (3X)... 5 1.2 UM / BPCM... 7 2. Communicatie, voorlichting en opleiding... 10 3. Interne

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

Milieujaarverslag Academisch terrein Randwyck. Publieke versie

Milieujaarverslag Academisch terrein Randwyck. Publieke versie Milieujaarverslag 2015 Publieke versie - 2 - Inhoudsopgave 1. ORGANISATIE... 7 1.1 MAASTRICHT UMC+ / MAASTRO CLINIC... 8 1.2 UM / BPCM / AVM / SCANNEXUS.... 11 2. COMMUNICATIE, VOORLICHTING EN OPLEIDING...

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Handboek Milieumanagementsysteem Zernike Institute for Advanced Materials

Handboek Milieumanagementsysteem Zernike Institute for Advanced Materials Datum: 14-07-2010 Page: 1 of 10 Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 2 1 MILIEUJAARPLAN EN MILIEUACTIELIJST... 3 1.1 WERKWIJZE OPSTELLEN MILIEUACTIELIJST... 3 1.3 UITVOERING MILIEUACTIELIJST... 3 2 MILIEUASPECTEN...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Facilitaire Dienst Milieu. Managementreview Milieu 2012 (23 april 2013) Marc Fischer Adviseur Milieu & Duurzaamheid / Coördinator UM Green Office

Facilitaire Dienst Milieu. Managementreview Milieu 2012 (23 april 2013) Marc Fischer Adviseur Milieu & Duurzaamheid / Coördinator UM Green Office (23 april 2013) Marc Fischer Adviseur Milieu & Duurzaamheid / Coördinator UM Green Office FDu13.0468 Facilitaire Dienst Milieu Inhoud 1. AUDITS EN INSPECTIES 3 1.1. INTERNE AUDITS 3 1.1.1 Opslag gevaarlijke

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Een arbo en milieuzorgsysteem volgens ISO14001 en veilig werken op een ziekenhuislaboratorium

Een arbo en milieuzorgsysteem volgens ISO14001 en veilig werken op een ziekenhuislaboratorium Een arbo en milieuzorgsysteem volgens ISO14001 en veilig werken op een ziekenhuislaboratorium Het arbo en milieuzorgsysteem Het UMC Utrecht beschikt over een arbo-en milieuzorgsysteem. Het milieudeel is

Nadere informatie

SustainaBul 2016 #14 Erasmus Universiteit Rotterdam

SustainaBul 2016 #14 Erasmus Universiteit Rotterdam SustainaBul 2016 #14 Erasmus Universiteit Rotterdam Vraag 1 Aanbod cursussen & minoren Biedt de onderwijsinstelling minoren en/of cursussen aan gericht op duurzaamheid, die inzichtelijk en toegankelijk

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

SustainaBul 2016 #11 Hogeschool van Amsterdam

SustainaBul 2016 #11 Hogeschool van Amsterdam SustainaBul 2016 #11 Hogeschool van Amsterdam Vraag 1 Aanbod cursussen & minoren Biedt de onderwijsinstelling minoren en/of cursussen aan gericht op duurzaamheid, die inzichtelijk en toegankelijk zijn

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

SustainaBul 2016 #7 Vrije Universiteit Amsterdam

SustainaBul 2016 #7 Vrije Universiteit Amsterdam SustainaBul 2016 #7 Vrije Universiteit Amsterdam Vraag 1 Aanbod cursussen & minoren Biedt de onderwijsinstelling minoren en/of cursussen aan gericht op duurzaamheid, die inzichtelijk en toegankelijk zijn

Nadere informatie

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 1 edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2015: het edup

Nadere informatie

MVIE Geluidssystemen B.V.

MVIE Geluidssystemen B.V. MILIEUZORGSYSTEEM van MVIE Geluidssystemen B.V. tevens handelend onder: MVIE Audiovisuele Techniek MVIE Home Entertainment De scope van dit kwaliteitssysteem is: MVIE levert, installeert en onderhoud professionele

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energie Managementplan

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energie Managementplan VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Energie Managementplan Datum: 08/05/2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Beleid en doelstellingen... 4 3 Planning... 5 3.1 Identificatie en beoordeling energie

Nadere informatie

Bedrijfsmilieuplan 2012

Bedrijfsmilieuplan 2012 Bedrijfsmilieuplan 2012 Opgesteld door: Documentdatum: 01-08-2012 Documentversie: Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Milieubeleid... 4 2. Wet- en regelgeving... 4 3. Input vanuit de directiebeoordeling...

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Management review CO 2-prestatieladder 2014

Management review CO 2-prestatieladder 2014 Grouttech Management review 2014 Inleiding Grouttech heeft in november 2014 het CO 2-bewust certificaat niveau 3 voor de CO 2-Prestatieladder behaald. Halfjaarlijks worden in een managementreview de energieprestaties,

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Faculteit der Archeologie

Faculteit der Archeologie Rapport Faculteit der Archeologie Reuvensplaats 24 Leiden Faculteit der Archeologie Arbo en milieujaarverslag 2010 1 Maart 2011 Inhoud Blz. 1. Management review 3 2. Inleiding 3 3. Algemeen 3 4. Algemene

Nadere informatie

SustainaBul 2016 #3 Universiteit Utrecht

SustainaBul 2016 #3 Universiteit Utrecht SustainaBul 2016 #3 Universiteit Utrecht Vraag 1 Aanbod cursussen & minoren Biedt de onderwijsinstelling minoren en/of cursussen aan gericht op duurzaamheid, die inzichtelijk en toegankelijk zijn voor

Nadere informatie

Milieujaarplan. Auteur: Ellen M. Parma, milieucoördinator-mvo officer. OLVG. Beter in Amsterdam

Milieujaarplan. Auteur: Ellen M. Parma, milieucoördinator-mvo officer. OLVG. Beter in Amsterdam Milieujaarplan 2016 Auteur: Ellen M. Parma, milieucoördinator-mvo officer Datum: januari 2015 OLVG. Beter in Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelen en acties voor 2016 4 2.1 Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Energie Management Plan 2015

Energie Management Plan 2015 Energie Management Plan 2015 Bijlage bij het KAM jaarplan 2015 Voorlopig Versie 1.0 VBG 2015-09 22 Energie Management Plan 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Energie Management Plan 2015 1 Veiligheid 2

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

SustainaBul 2016 #6 Rijksuniversiteit Groningen

SustainaBul 2016 #6 Rijksuniversiteit Groningen SustainaBul 2016 #6 Rijksuniversiteit Groningen Vraag 1 Aanbod cursussen & minoren Biedt de onderwijsinstelling minoren en/of cursussen aan gericht op duurzaamheid, die inzichtelijk en toegankelijk zijn

Nadere informatie

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Energie auditverslag 2014... 4 Bedrijfsgrootte en organisatiegrenzen... 4 Inzicht... 5 CO2 Emissies onderverdeeld naar

Nadere informatie

Milieujaarplan OLVG, locatie West Postbus AE Amsterdam Jan Tooropstraat AE Amsterdam T

Milieujaarplan OLVG, locatie West Postbus AE Amsterdam Jan Tooropstraat AE Amsterdam T Milieujaarplan 2017 Afdeling HR-Gezondheid Auteur(s) Ellen Parma, milieucoördinator Datum april 2017 OLVG, locatie Postbus 95500 1090 HM Amsterdam erpark 9 1091 AC Amsterdam T 020 599 91 11 OLVG, locatie

Nadere informatie

Milieubeleidsplan 2011-2013 Radboud Universiteit Nijmegen

Milieubeleidsplan 2011-2013 Radboud Universiteit Nijmegen Milieubeleidsplan 2011-2013 Radboud Universiteit Nijmegen Dit milieubeleidsplan is een uitgave van Radboud Universiteit Nijmegen Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015 CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Opdrachtgever Rapportnummer Status Nebest Adviesgroep B.V. P0010 009 r04 v06 Definitief Rapportdatum 29 mei 2015 Autorisatie Naam Paraaf Datum Auteur Wilma

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Milieujaarverslag HVO-Querido 2016

Milieujaarverslag HVO-Querido 2016 Milieujaarverslag HVO-Querido 2016 13-06-2017 Documentnaam: Milieujaarverslag 2016 Pagina 1 van 14 Voorwoord Duurzame zorg, dat is waar we als organisatie voor gáán. HVO-Querido is een maatschappelijke

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs

MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Wetenschappelijk onderwijs Datum: 24 juni 2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/U&W/WJW/MS/157005 Locatie: Utrecht

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Aanleiding. Datum : 6 maart 2014

Aanleiding. Datum : 6 maart 2014 Datum : 6 maart 2014 Aan : CvB Van : Hans Nederlof Onderwerp : Beleidsplan duurzame bedrijfsvoering FB Kenmerk : Gewenste behandeling : Ter informatie ** Urgentie : normaal/hoog (door SD/CvB te bepalen)

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma ` Onderneming: Terrein en Groenvoorziening b.v. Opgesteld door: T&G Groep, Elsbeth de Jong Begeleiding: Conformiso B.V., Annette Willems Documentversie: mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Energiebeleid...

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

HAN DUURZAAM. Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP. Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt

HAN DUURZAAM. Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP. Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt HAN DUURZAAM Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt Opbouw presentatie Even de HAN voorstellen Wat is een MeerJarenAfspraak

Nadere informatie

Toelichting milieuneutrale verandering Abbott Healthcare Products B.V.

Toelichting milieuneutrale verandering Abbott Healthcare Products B.V. REPORT Weesp, The Netherlands Health, Safety & Environment Issue Date: 19 mei 2016 Toelichting milieuneutrale verandering Abbott Healthcare Products B.V. COPYRIGHT AND PROPERTY ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS

Nadere informatie

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 1 edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2016: het edup

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2015 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Procedure Energiemanagement... 3 2 Uitkomsten van het energie

Nadere informatie

PROCEDURE AUDITS. Inleiding. Werkwijze. Afspraken en rapportage. Afwijkingen en tekortkomingen

PROCEDURE AUDITS. Inleiding. Werkwijze. Afspraken en rapportage. Afwijkingen en tekortkomingen PROCEDURE AUDITS Inleiding Overeenkomstig de complexvergunning Randwijck 2009/0677-06 en de Regeling Stralingshygiëne Randwijck, worden per toepassing of afdeling schriftelijk interne toestemmingen (SIT)

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen 3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Den Haag, 14 juli 2016 dhr. L. Kalisvaart Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het volledige

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs

MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Wetenschappelijk onderwijs Datum: 16 mei 2013 Status: Eindversie Kenmerk: 1235678/223/BHW/AB/157005 Contactpersoon:

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3..1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-04-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Handboek CO 2 -Prestatieladder

Handboek CO 2 -Prestatieladder Handboek CO 2 -Prestatieladder + Van Aalsburg Griendhouthandel B.V. Paalgraaf 11 4174 LC Hellouw Inhoudsopgave handboek: 1. Energie en emissie beleid 2. Verantwoordelijkheden CO2 prestatieladder 3. Basis

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Energiemanagementplan Datum: 25-04-2013 Opgesteld: Thomas Heye Goedgekeurd: Bert Horsthuis (energiemanager BVGO) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Beleid en doelstellingen...

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2013

Management review Coolmark B.V. Mei 2013 Management review Coolmark B.V. Mei 2013 CO 2 Prestatieladder 2.1 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Managementreview Milieu 2013

Managementreview Milieu 2013 Managementreview Milieu Marc Fischer Adviseur Milieu & Duurzaamheid Coördinator UM Green Office FDu14.0390 April 2014 Facilitaire Dienst Managementreview Milieu Adviseur Milieu & Adviseur Milieu & 08-04-2014

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015:

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Pagina: 323.6-1 / 7 3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Periode: januari 2014 t/m december 2015 Versie: 2 Pagina: 323.6-2 / 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Reductiedoelstellingen... 2 3.

Nadere informatie

Raad 2 juli 2002 Agendanr. : 9 Doc.nr : B200208058 RAADSVOORSTEL. Onderwerp : Milieujaarverslag 2001. Inleiding

Raad 2 juli 2002 Agendanr. : 9 Doc.nr : B200208058 RAADSVOORSTEL. Onderwerp : Milieujaarverslag 2001. Inleiding Raad 2 juli 2002 Agendanr. : 9 Doc.nr : B200208058 Afdeling: : Milieu RAADSVOORSTEL Onderwerp : Milieujaarverslag 2001 Inleiding Artikel 21.1 eerste lid uit de Wet milieubeheer bepaalt dat het college

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Jellice Pioneer Europe te Kapitein Antiferstraat 31 te Emmen 2 INHOUDSOPGAVE 1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2014

Management review Coolmark B.V. Mei 2014 Management review Coolmark B.V. Mei 2014 CO 2 Prestatieladder 2.2 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma Akkoord directie: Dhr. Hans Smulders Paraaf: 3.B.2 Energiemanagementprogramma ` Onderneming: Terrein en Groenvoorziening b.v. Opgesteld door: T&G Groep, Elsbeth de Jong Documentversie: september 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanstelling en ontslag van functionarissen Biologische Veiligheid

Aanstelling en ontslag van functionarissen Biologische Veiligheid CRISP, Eenheid Biologische Veiligheid MUMC+ Versie 07-06-2010 Aanstelling en ontslag van functionarissen Biologische Veiligheid Doel van de procedure Het doel van deze procedure is te voldoen aan de wetgeving

Nadere informatie

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energiemanagementplan

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energiemanagementplan VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Energiemanagementplan Datum: 25-03-2015 Opgesteld: Thomas Heye Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Beleid en doelstellingen... 3 3 Planning... 4 3.1 Identificatie

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Energie Management Programma. InTraffic

Energie Management Programma. InTraffic Energie Management Programma InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2012 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 13/3/2012 Marije de Vreeze Gegevens 0.3 5/4/2012 Dirk Bijkerk Input

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

BIJLAGE B REDUCTIE 2015

BIJLAGE B REDUCTIE 2015 BIJLAGE B REDUCTIE 2015 Versie 1 april 2015 v1.0 Managementsysteem Fugro GeoServices B.V. Blz. 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 2015 3 3. Vaststelling van de reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Vario Grass B.V. Keteninitiatieven. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1. Koningslinde 5b. 7131 MP, Lichtenvoorde

Vario Grass B.V. Keteninitiatieven. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1. Koningslinde 5b. 7131 MP, Lichtenvoorde Keteninitiatieven CO2-Prestatieladder Eis: 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma Tauw

Energiemanagementprogramma Tauw Energiemanagementprogramma Tauw 17 april 2012 Energiemanagementprogramma Tauw Verantwoording Titel Energiemanagementprogramma Tauw Opdrachtgever Stuurgroep CO2-prestatieladder Projectleider Manja Buijen

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV Auteur René Speelman Versie V2.2 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -reductieprogramma A. Hak Neutraal 2020

Plan van Aanpak CO 2 -reductieprogramma A. Hak Neutraal 2020 Plan van Aanpak CO 2 -reductieprogramma A. Hak Neutraal 2020 Looptijd: 2016 t/m 2019 Opgesteld op 31 mei 2016 Auteurs Rianne van der Veen, adviseur duurzaam ondernemen, Stichting Stimular Jacqueline den

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie