Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing"

Transcriptie

1 1. VVH Collectieve festiviteiten 2016 Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten jaarlijks collectieve festiviteiten worden vastgesteld. De volgende dagen voor 2016 vast te stellen als collectieve festiviteiten: - Carnaval voor Goirle en Riel: 5 tot en met 9 februari. - Koningsdag voor Goirle en Riel: 27 april. - Kermis voor Goirle: 25 tot en met 29 juni. - Kermis voor Riel: 17 tot en met 20 september. - Oud en nieuw voor Goirle en Riel: 31 december. 2. ONT Wijziging van de GR Regionale Ambulancevoorziening De gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord is vastgesteld in 2009 en is om een aantal redenen aan herziening toe. De wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen verplichten tot aanpassing (waar nodig) voor 1 januari Daarnaast is er een aantal technische en redactionele wijzigingen. Omdat deze gemeenschappelijke regeling zowel door de colleges als door de gemeenteraden zijn aangegaan, dienen zowel de colleges als de raden van de gemeenten tot de wijzigingen te besluiten. Om dezelfde reden moet het aanwijzen door de gemeente van een lid voor de AB niet meer door het college gebeuren, maar door de raad. 1. Het college van B&W stemt in met de voorgestelde wijzigingen van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening; 2. De gemeenteraad via het bijgevoegde raadsvoorstel te verzoeken op 15 december in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening. 3. De gemeenteraad via het bijgevoegde raadsvoorstel te verzoeken op 15 december de portefeuillehouder, mevrouw M. Immink-Hoppenbrouwers, aan te wijzen als lid van het AB van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening.

2 3. OND BIZ Centrum Goirle 2016 Conform de Uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente Goirle en de Stichting BIZ Centrum Goirle (hierna te noemen "de Stichting"), moet de Stichting voor het jaar 2016 een subsidieaanvraag indienen. Deze aanvraag moet onderbouwd worden met de begroting en een activiteitenplan voor De tarieven voor 2016 worden aangepast conform de verordening BI-zone Centrum Goirle De tarieventabel 2016 behorende bij de verordening BI-zone Centrum Goirle 2015 moet vastgesteld worden. 1. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit; 2. Instemmen met de door Stichting BIZ Centrum Goirle ingediende begroting en activiteitenplan 2016; 3. BIZ-bijdrage 2016 als voorschotten uit te keren aan de Stichting, na aftrek van perceptiekosten Uitbetaling vindt plaats conform artikel 9 van de Uitvoeringsovereenkomst. Tekstuele aanpassing doorvoeren in het raadsvoorstel. 4. ONT Actualisering bestemmingsplannen in relatie tot Omgevingswet Om te komen tot een weloverwogen gestructureerd besluit met betrekking tot de actualisatie van de bestemmingsplannen in relatie tot de (naar verwachting in 2018) in werking tredende Omgevingswet is het wenselijk om verschillende opties tegen elkaar af te wegen waarbij tevens aandacht wordt gegeven aan de wenselijke mate van flexibiliteit in bestemmingsplannen. Grontmij opdracht geven tot opstellen van (1) Notitie RO Strategie en (2) Notitie Flexibiliteit.

3 5. SEC Diverse besluiten n.a.v. wijzigingen in de portefeuilleverdeling Op 19 oktober 2015 is besloten tot het aanbrengen van een wijziging in de volgorde van het loco-burgemeesterschap. In het verlengde daarvan heeft uw college op 23 oktober 2015 besloten de portefeuilleverdeling te wijzigen. Dat besluit is op schrift gesteld; daarnaast wordt uw college gevraagd ook t.a.v. andere aanverwante onderwerpen dienovereenkomstig te besluiten. 1. De portefeuilleverdeling als bedoeld in beslispunt 1 de volgende verkorte namen toe te kennen: a. Mevrouw Machteld Rijsdorp (Machteld), (hierna te noemen: Burgemeester Machteld Rijsdorp) Portefeuille Algemene Zaken, Dienstverlening, Openbare Orde en Veiligheid b. Mevrouw M.J.F. Immink-Hoppenbrouwers (Marijo), (hierna te noemen: Wethouder Marijo Immink) Wethouder Wmo, Welzijn, Jeugd, Sport en Volksgezondheidszorg c. De heer Th. van der Heijden (Theo), (hierna te noemen: Wethouder Theo van der Heijden) Wethouder Financiën, Economische zaken en Openbare ruimte d. De heer A.A.C.G. van der Put (Guus), (hierna te noemen: Wethouder Guus van der Put) Wethouder Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Milieu, Sociale zaken en Cultuur e. De heer J.J.W.M. Sperber (Sjaak), (hierna te noemen: Wethouder Sjaak Sperber) 2. de volgende portefeuilleverdeling per 23 oktober 2015 vast te stellen en wijst conform onderstaande volgorde de locoburgemeester aan op grond van artikel 77 van de Gemeentewet (zie aanduiding):

4 Burgemeester Machteld Rijsdorp - Algemene zaken - Kabinet en representatie algemeen - Internationale zaken - Openbare orde en integrale veiligheid - Vergunningen (excl. omgevingsrecht) - Personeel en organisatie - Communicatie - Dienstverlening (incl. ondernemerschap en digitale gemeente) - Facilitaire zaken - Burgerzaken - Handhaving (incl. dierenwelzijn) - Juridische zaken - Inkoop en aanbesteden - Bestuurlijke vertegenwoordiging regionale en intergemeentelijke samenwerking - erfgoed en archeologie Wethouder Marijo Immink (1 e locoburgemeester) - Positionering intergemeentelijke en regionale samenwerking - Transitie Wmo - Wmo - Welzijn (inclusief ouderen en gehandicapten) - Doelgroepenvervoer - Jeugdgezondheidszorg - Volksgezondheid - Buurtregie - Subsidies en accommodaties op bovengenoemde terreinen - Jeugd - Sport - Leerlingenvervoer Wethouder Theo van der Heijden (2 e locoburgemeester) - Financiën - Economische zaken - Evenementen - Recreatie en toerisme - Openbare ruimte (realisatie en beheer) - Beheer en onderhoud vastgoed en gemeentelijke eigendommen - Participatiewet

5 Wethouder Guus van der Put (3 e locoburgemeester) - Ruimtelijke ordening - Volkshuisvesting - Grondzaken / Grondbedrijf - Vergunningen (omgevingsrecht) - Duurzaamheid, milieu, water en riool - Verkeer en vervoer (incl. parkeerbeleid) - Onderwijs - Sociale zaken en arbeidstoeleiding (exclusief Wmo) - Armoede - Kunst, cultuur, monumenten - Subsidies en accommodaties op bovengenoemde terreinen Wethouder Sjaak Sperber (4e locoburgemeester) Geen inhoudelijke portefeuille 2. De onderlinge vervanging van de portefeuillehouders als volgt vast te stellen: a. Burgemeester Machteld Rijsdorp wordt vervangen door wethouder Marijo Immink; b. Wethouder Marijo Immink wordt vervangen door wethouder Guus van der Put ; c. Wethouder Theo van der Heijden wordt vervangen door wethouder Guus van der Put; d. Wethouder Guus van der Put wordt vervangen door wethouder Marijo Immink voor wat betreft zaken die vallen binnen het sociale domein; e. Wethouder Guus van der Put wordt - met in achtneming van hetgeen is bepaald in 2d - voor het overige vervangen door wethouder Theo van der Heijden; f. Indien vervanging conform a t/m e door omstandigheden niet mogelijk is, treedt de burgemeester op als vervanger.

6 4. Ten aanzien van verschillende gemeenschappelijke regelingen: a. Burgemeester Machteld Rijsdorp aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; b. De eerste locoburgemeester aan te wijzen als Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; c. Wethouder Marijo Immink aan te wijzen als Regio Hart van Brabant*; d. Wethouder Guus van der Put aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) e. Burgemeester Machteld Rijsdorp aan te wijzen als Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) f. Wethouder Marijo Immink aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant; g. Wethouder Guus van der Put aan te wijzen als GGD Hart voor Brabant; h. Wethouder Marijo Immink aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord i. Burgemeester Machteld Rijsdorp aan te wijzen als Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord; j. Wethouder Theo van der Heijden aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de Diamant-groep k. Wethouder Guus van der Put aan te wijzen als Diamant-groep; l. Wethouder Guus van der Put aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van het Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten; m. Wethouder Theo van der Heijden aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten; n. Burgemeester Machteld Rijsdorp aan te wijzen als voorzitter van de commissie voor Kunst en Cultuur; o. Wethouder Guus van der Put aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter van de commissie voor Kunst en Cultuur; p. Burgemeester Machteld Rijsdorp aan te wijzen als lid van het Georganiseerd Overleg; q. De eerste locoburgemeester aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het Georganiseerd overleg;

7 *: Op grond van de daarop betrekking hebbende gemeenschappelijke regeling is de burgemeester aangewezen lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant Voorts is het noodzakelijk vast te leggen wie de bestuurlijk vertegenwoordiger is bij andere (gemeenschappelijke) regelingen, zonder dat het aanwijzen van een lid noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat de gemeente 'slechts' aandeelhouder is, terwijl de regeling opgeheven wordt. Of omdat bij bestuurlijk overleg duidelijk is wie het aanspreekpunt zal zijn. 7. Ten aanzien van overige regelingen: a. Burgemeester Machteld Rijsdorp aan te wijzen als bestuurlijk vertegenwoordiger bij het Samenwerkingsverband Midden-Brabant (SMB) i.l.; b. Burgemeester Machteld Rijsdorp aan te wijzen als bestuurlijk vertegenwoordiger Bestuursacademie Zuid- Nederland i.l.; c. Burgemeester Machteld Rijsdorp aan te wijzen als bestuurlijk vertegenwoordiger Samenwerking ICT met Tilburg; d. Wethouder Theo van der Heijden aan te wijzen als bestuurlijk vertegenwoordiger ten aanzien van NV Brabant Water en de NV TWM; e. Wethouder Theo van der Heijden aan te wijzen als bestuurlijk vertegenwoordiger ten aanzien van de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG). f. Wethouder Marijo Immink aan te wijzen als bestuurlijk vertegenwoordiger van de Regiotaxi; Wethouder Guus van der Put aan te wijzen als plaatsvervangend bestuurlijk vertegenwoordiger van de Regiotaxi;

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. Secretaris Diverse besluiten m.b.t. de portefeuilleverdeling Op 3 februari 2016 is besloten tot het vaststellen van de portefeuilleverdeling. 1. De portefeuilleverdeling als bedoeld in beslispunt 1

Nadere informatie

Van: B. van Hell Tel.nr.: 8914 Nummer: 14A.00463

Van: B. van Hell Tel.nr.: 8914 Nummer: 14A.00463 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: B. van Hell Tel.nr.: 8914 Nummer: 14A.00463 Datum: 2 juni 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

vastgesteld BESLUITENLIJST VAN DE CONSTITUERENDE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP 23 APRIL 2019 VANAF 09:00 UUR

vastgesteld BESLUITENLIJST VAN DE CONSTITUERENDE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP 23 APRIL 2019 VANAF 09:00 UUR No. 17 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP VANAF 09:00 UUR AANWEZIG: M.J. BEZUIJEN B.D. LUGTHART L.I. BENTVELZEN A.F.M. VAN DE LAAR J.N. BESTEMAN,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op. 22 mei 2018

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op. 22 mei 2018 Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op 22 mei 2018 Aanwezig: Burgemeester Wnd. gemeentesecretaris drs. M.E. Smit mr. S.G. Ferraro H. Erol mw. B.G.P.

Nadere informatie

concept besluitenlijst constituerend beraad

concept besluitenlijst constituerend beraad concept besluitenlijst constituerend beraad Aanwezig Burgemeester M. Schoenmaker Afwezig - Wethouder T. van Vugt Wethouder C.P. Dijkstra Wethouder R.A. Tetteroo Wethouder M. Bunnik Wethouder H. Niezen

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze ter kennisgeving aan de raad te zenden

Advies: In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze ter kennisgeving aan de raad te zenden VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 17A.01321 Datum: 29 november 2017 Team: CZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt.

Nadere informatie

Ter inzage: 1. Beoogde verdeling 1 portefeuilles. Voorstel: 1. Het aantal wethouders voor de resterende bestuursperiode te bepalen op vier

Ter inzage: 1. Beoogde verdeling 1 portefeuilles. Voorstel: 1. Het aantal wethouders voor de resterende bestuursperiode te bepalen op vier oestuuriijke informatie 3 i JC , ev» 1 I -i zaak nr. UI ui < f f c 9 %F ^t-v-^ ^^v ^f. X"n\ emeente \ /) )atum: 1 3 oktober 2008 Nummer raadsnotck 0008067 Onderwerp: Vermindering aantal wethouders 'ortefeuillehouder:

Nadere informatie

van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen

van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen Nr.: 18 Besluitenlijst van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen d.d. 2 mei 2006 Aanwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouders: de secretaris: B.M. Groen M. Buijs A.A.G.

Nadere informatie

Portefeuilleverdeling College van B&W ( )

Portefeuilleverdeling College van B&W ( ) Portefeuilleverdeling College van B&W (2018-2022) 1. Programma Dichtbij en betrokken Portefeuillehouder Meedoen Bestuurlijke vernieuwing Dienstverlening Visie Kwaliteit dienstverlening Communicatie Visie

Nadere informatie

M.H.F. (Marianne) Schuurmans

M.H.F. (Marianne) Schuurmans M.H.F. (Marianne) Schuurmans Email: m.schuurmans@lingewaard.nl Bestuurlijke organisatie en coördinatie Openbare orde en veiligheid Vergunningverlening, toezicht en handhaving evenementen Representatie

Nadere informatie

Tevens regelen wij de onderlinge vervanging van wethouders (artikel 1 lid 2 van ons Reglement van Orde).

Tevens regelen wij de onderlinge vervanging van wethouders (artikel 1 lid 2 van ons Reglement van Orde). gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilleverdeling 2010-2014 (10 september 2013) portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 10 September 2013 inlichtingen A.S. Tuinstra

Nadere informatie

vastgesteld BESLUITENLIJST VAN DE CONSTITUERENDE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP 31 MEI 2018 VANAF 10:00 UUR

vastgesteld BESLUITENLIJST VAN DE CONSTITUERENDE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP 31 MEI 2018 VANAF 10:00 UUR No. 22B BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP VANAF 10:00 UUR AANWEZIG: M.J. BEZUIJEN, BURGEMEESTER M. BORSBOOM-TURABAZ, WETHOUDER B.D. LUGTHART J.J.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanwezig: Raad: De heren L.A.J. Schellekens (Lijst Riel-Goirle),

Nadere informatie

onderwerp Portefeuilleverdeling College van B&W , vervangingsregeling en locoburgemeesterschap

onderwerp Portefeuilleverdeling College van B&W , vervangingsregeling en locoburgemeesterschap gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Portefeuilleverdeling College van B&W 2014-2018, vervangingsregeling en locoburgemeesterschap portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 25 april

Nadere informatie

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren.

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren. B&W-vergadering van 20 mei 2014 Zaaknummer : 1039394 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap

Nadere informatie

1 VVH Wijzigen Collectieve festiviteiten met betrekking tot de Kermis van Riel

1 VVH Wijzigen Collectieve festiviteiten met betrekking tot de Kermis van Riel Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning Openbare besluitenlijst d.d. 13 maart 2019 Nr. afd. agendapunt/besluit 1 VVH Wijzigen Collectieve festiviteiten met betrekking tot de Kermis van Riel Op grond

Nadere informatie

Wie is wie in het AB?

Wie is wie in het AB? Leden Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant met contactinformatie: W. (Wim) Hillenaar Cuijk Burgemeester, met als portefeuille o.a. volksgezondheid en integratiebeleid. Voorzitter van het bestuur

Nadere informatie

1. Constituerend beraad Ter opvolging van mevrouw Schmalschläger is de heer A.N. Dellemijn op 1 juli 2013 door de raad benoemd als wethouder.

1. Constituerend beraad Ter opvolging van mevrouw Schmalschläger is de heer A.N. Dellemijn op 1 juli 2013 door de raad benoemd als wethouder. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS datum overleg dinsdag aanwezig voorzitter: secretaris: : afwezig wethouder: de heer T.J. Romeyn mevrouw C.C.H. van de Meent de heer A.N. Dellemijn

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 22 mei 2018

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 22 mei 2018 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 22 mei 2018 Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen, Slaets en Van der Zanden. Nr. B&W Onderwerp Com/ raad Beslissing Toelichting

Nadere informatie

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 2 april 2019 1358965 Openbaar drs. H.M.W. ter Heegde Waarneming

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 4 november 2014 17.00 uur

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 4 november 2014 17.00 uur BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 4 november 2014 17.00 uur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanwezig: Raad: De heren Bert Schellekens (Lijst Riel-Goirle),

Nadere informatie

1 VVH Beslissing op bezwaar herplantplicht Dr. Keyzerlaan

1 VVH Beslissing op bezwaar herplantplicht Dr. Keyzerlaan Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning Openbare besluitenlijst d.d. 08-05-2019 Nr. afd. agendapunt/besluit 1 VVH Beslissing op bezwaar herplantplicht Dr. Keyzerlaan Bij besluit van 11 september

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d. 11 april 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d. 11 april 2006 Portefeuille: burgemeester Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d. 11 april 2006 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 4 april 2006. Het college stelt

Nadere informatie

1. VVH Benoemen onbezoldigd buitengewoon opsporingsambtenaar

1. VVH Benoemen onbezoldigd buitengewoon opsporingsambtenaar 1. VVH Benoemen onbezoldigd buitengewoon opsporingsambtenaar Conform het collegevoorstel van 26 maart 2013 is een samenwerkingsovereenkomst BOA's aangegaan met de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek,

Nadere informatie

Het college heeft besloten dat de portefeuille van voormalig wethouder Gerdo van Grootheest

Het college heeft besloten dat de portefeuille van voormalig wethouder Gerdo van Grootheest Samenvatting Het college heeft besloten dat de portefeuille van voormalig wethouder Gerdo van Grootheest integraal wordt overgenomen door de recent door de raad benoemde wethouder Gert-Jan Krabbendam.

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Ambitiedocument 15 september College on Tour in de Rivierenwijk

Ambitiedocument 15 september College on Tour in de Rivierenwijk 15 september College on Tour in de Rivierenwijk (F)LUISTEREND BESTUREN College van burgemeester en wethouders maken samen met uw wijkpanel een tour door de Rivierenwijk en bezoeken diverse plaatsen. 1.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0150 Rv. nr.: 09.0150 B&W-besluit d.d.: 1-12-2009 B&W-besluit nr.: 09.1373 Naam programma +onderdeel: Bestuur & Dienstverlening, onderdeel Lokale en regionale samenwerking. Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden TER OPENBARE INZAGE Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden 1 Hierbij treft u de portefeuilleverdeling en onderlinge vervanging

Nadere informatie

: 14 april 2014 : 12 mei : dhr. G.H.J. Weierink : Onderwerp: Synchronisatieproces Planning- & controlcyclus Montfoort en IJsselstein

: 14 april 2014 : 12 mei : dhr. G.H.J. Weierink : Onderwerp: Synchronisatieproces Planning- & controlcyclus Montfoort en IJsselstein RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 14 april 2014 : 12 mei 2014 : dhr. G.H.J. Weierink : Zaaknummer :

Nadere informatie

BW besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2019

BW besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2019 BW besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2019 Onderwerp 1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 07-05-2019; 2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 1.

Nadere informatie

college van burgemeester en wethouders

college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BREDA * B E S L U I T E N L I J S T * voor de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 19-04-2010 Aanwezig: Burgemeester Van der Velden Wethouder Arbouw Wethouder Meeuwis

Nadere informatie

Raadsvergadering. Grondslag De gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Bunnik participeert is de basis van de besluitvorming.

Raadsvergadering. Grondslag De gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Bunnik participeert is de basis van de besluitvorming. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26-01-2017 17-008 Onderwerp Invulling vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen Aan de raad, Onderwerp Invulling vertegenwoordiging in gemeenschappelijke

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 03-11-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 03-11-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Evenementen legesvrij in het centrum In het collegeprogramma 2014-2018 staat, in paragraaf 4.8 Aantrekkelijk en levendig centrum, het volgende: Begin 2015 maakt het college een raadsvoorstel waarin

Nadere informatie

*577634* OPENBARE BESLUITENLIJST. van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, vastgesteld 22 november 2016

*577634* OPENBARE BESLUITENLIJST. van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, vastgesteld 22 november 2016 *577634* OPENBARE BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, vastgesteld 22 november 2016 Nr. ONDERWERP/ADVIES BESLUIT B EN W 1. Advies nr. 568193 Trefwoord: Welzijn

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 28 oktober 2014 19.30 uur

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 28 oktober 2014 19.30 uur BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 28 oktober 2014 19.30 uur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanwezig: Raad: De heren Bert Schellekens (Lijst Riel-Goirle),

Nadere informatie

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling Portefeuilleverdeling 2018-2022 (met de programma-indeling vanaf begrotingsjaar 2017) Algemeen 1 e loco-burgemeester J.P. Sinke 2 e loco-burgemeester D.A. Verburg 3 e loco-burgemeester C.A. Verburg Globale

Nadere informatie

Van 14 mei 2013 Openbaar Afwezig: burgemeester

Van 14 mei 2013 Openbaar Afwezig: burgemeester 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 1 mei 2013. Akkoord. BW-005434 2 Onderwerp Regionale samenwerking Leerplicht RMC gemeenten Nederweert en Weert. I De gemeenteraad conform bijgevoegd voorstel

Nadere informatie

12 februari februari 2019 Onderwerp Besluit Concept raadsvoorstel kadernota 2020 GGD West-Brabant

12 februari februari 2019 Onderwerp Besluit Concept raadsvoorstel kadernota 2020 GGD West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze 'B&W-belicht' informeren wij u over alle openbare besluiten van 12 februari 2019

Nadere informatie

van de vergadering van het college van Heusden d.d. 29 augustus 2006

van de vergadering van het college van Heusden d.d. 29 augustus 2006 Nr.: 34 Besluitenlijst van de vergadering van het college van Heusden d.d. 29 augustus 2006 Aanwezig: Afwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouder: de secretaris: B.M. Groen A.A.G. van

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 15 december 2015

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 15 december 2015 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, S. Siebenga, J.C.F. Broekhuizen, J.R. Zoetendal, mevrouw J. van der Laan en dhr. F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

Profielen en portefeuilleverdeling

Profielen en portefeuilleverdeling Mei 2018 Profielen en portefeuilleverdeling Profielen wethouders periode 2018-2022 PvdA, VVD, CDA en portefeuilleverdeling Het college van B & W van de gemeente Heerenveen bestaat, naast burgemeester Tjeerd

Nadere informatie

Vandaag hebben wij de verdeling van de portefeuilles vastgesteld. De verdeling is als volgt:

Vandaag hebben wij de verdeling van de portefeuilles vastgesteld. De verdeling is als volgt: GEMEENTERAAD VLISSINGEN POSTBUS 3000 4380 GV VLISSINGEN UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 1015258 / 1018501 BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN C. Nieuwenhuyzen Paul Krugerstraat 1 0118-487396

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

gemeente BrCSnSS 11111

gemeente BrCSnSS 11111 gemeente BrCSnSS 11111 Oplegnotitie Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening Registratiekenmerk 592478 Gemeenteblad nr. 49 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd omdat de raad

Nadere informatie

Het college ziet uit naar een constructieve samenwerking en vertrouwt er op u via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college ziet uit naar een constructieve samenwerking en vertrouwt er op u via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. /;:ente,,/ ~en Helder ~ Raadsinformatiebrief Nr. Rl16.0147 (2016) Betreft: Portefeuilleverdeling college van B&W Op 9 november 2016 is O.R. Wagner benoemd als wethouder van Den Helder. Op 15 november heeft

Nadere informatie

gemeente Hengelo Bijlage:

gemeente Hengelo Bijlage: A Overzicht vertegenwoordigingen Reactie termijn Opmerkingen Benoemen door Naam Vertegenwoordiging Grondslag Gemeenschappelijke regelingen: Verordening op de bestuurscommissie 1 Regio Twente Regio Twente

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing 1 ONT Akkoord plan van aanpak verhoogde asielinstroom Het concept-plan van aanpak verhoogde asielinstroom is besproken met de gemeenteraad. De raad heeft geen wensen en bedenkingen meegegeven aan B&W.

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. 6 december 2016 nummer van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. 6 december 2016 nummer van de vergadering van burgemeester en wethouders 6 december 2016 nummer 1163139 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de secretaris de notulist drs. J. van Belzen mr. D. Vermaat L.P. van der Linden

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden TER OPENBARE INZAGE Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden 1 Hierbij treft u de portefeuilleverdeling en onderlinge vervanging

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d. 09-06-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d. 09-06-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Aanschaf dienstvoertuig t.b.v. toezicht en handhaving VVH Van meerdere kanten zijn wij er op gewezen dat het uit veiligheidsoverwegingen in toenemende mate ongewenst is dat de toezichthouders/handhavers

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Aanwijzing toezichthouder Per 1 februari 2016 is X in dienst gekomen bij gemeente Goirle in de functie van toezichthoudster milieu op de afdeling Veiligheid, vergunningverlener en handhaving. Om

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 20-1-2015 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg College van Waalwijk

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek

De colleges van burgemeester en wethouders van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek CVDR Officiële uitgave van. Nr. CVDR483495_1 22 mei 2018 Meervoudige centrumregeling Noord-Veluwe 2017 vastgesteld bij besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van Hattem, Nunspeet, en van

Nadere informatie

Hamerstukken openbaar

Hamerstukken openbaar ADVIEZEN AAN B & W Vergadering van burgemeester en wethouders 10 januari 2017, week 2 Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, P.A. Bot, J.N. Brandes en H.J.W. Raat, wethouders, drs. H.H. Winthorst,

Nadere informatie

6. Bijlagen. Verantwoording

6. Bijlagen. Verantwoording 6. Bijlagen Verantwoording 2010 93 6.1. Samenstelling bestuur en organisatie 1. Samenstelling gemeenteraad (per 31 december 2010) Zetelverdeling (totaal 23 zetels): Opsterlands Belang 7 raadsleden PvdA

Nadere informatie

Aanwezig: Voorzitter: S. Adriaansen Secretaris: A. Baart Wethouders: H. de Waal, M. Groffen, L. van der Beek en J. van Agtmaal

Aanwezig: Voorzitter: S. Adriaansen Secretaris: A. Baart Wethouders: H. de Waal, M. Groffen, L. van der Beek en J. van Agtmaal Dossiercode: D-14.00016; document 2014.36208 Besluitenlijst van de in de vergadering van burgemeester en wethouders van Woensdrecht van 16 september genomen besluiten 8 t/m 12 september 2014 door parafen

Nadere informatie

Nevenfuncties collegeleden

Nevenfuncties collegeleden Nevenfuncties collegeleden Naam Partij/functie Functies, organisatie Bezoldiging Mw. J.S. van Egmond Burgemeester Veiligheidsregio (VRZ) Nee 40 uur per jaar Ja Stichting Inkoopbureau West-Brabant (SIW)

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 15 februari 2018 18-007 Onderwerp Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (GR Aan de raad, Onderwerp Wijziging

Nadere informatie

VERSLAG COLLEGEVERGADERING D.D. 3 NOVEMBER 2015

VERSLAG COLLEGEVERGADERING D.D. 3 NOVEMBER 2015 VERSLAG COLLEGEVERGADERING D.D. 3 NOVEMBER 2015 Aanwezig: burgemeester Hans Janssen, wethouders Ina Batenburg, Sjef Verhoeven en Peter Smit en gemeentesecretaris Ineke Depmann BESPREEKPUNTEN Vaststelling

Nadere informatie

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Voor de vergadering van het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

OPENBARE BESLUITENLIJST Voor de vergadering van het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OPENBARE BESLUITENLIJST Voor de vergadering van het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum vergadering: 21 augustus 2018 Aanwezig: de heer Dirk Heijkoop, burgemeester; mevrouw Trudy Baggerman, wethouder;

Nadere informatie

27 november De raad voor te stellen de gemeenschappelijke regeling voor archiefbeheer gemeente Teylingen 2007 te beëindigen.

27 november De raad voor te stellen de gemeenschappelijke regeling voor archiefbeheer gemeente Teylingen 2007 te beëindigen. LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 27 november 2018 Status Openbaar Aanwezig Definitief Ja ; ; Dhr. R.M. ten Boden, wethouder; ; Dhr. J.J.G. Covers,

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Ondergetekenden, de gemeente Woudenberg, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.A. de Kruif, wethouder en verantwoordelijk

Nadere informatie

Adviesnota raad. Vaststellen zienswijzen over de begrotingen 2020 van vier gemeenschappelijke regelingen

Adviesnota raad. Vaststellen zienswijzen over de begrotingen 2020 van vier gemeenschappelijke regelingen *19bs00036* Datum besluitraad : 14 mei 2019 Datum oordeelraad : 23 april 2019 Agendapunt : Datum B en W : 2 april 2019 Volgnummer : 19bs00036 19.017 Programma begroting : 0, 1, 3, 7 en 8 Gewijzigd voorstel

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14-01-2013. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14-01-2013. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Beslissing op bezwaarschrift inzake omgevingsvergunning bouw Dr. Keyzerlaan 23 te Goirle Bij besluit van 10 juli 2013 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het renoveren, uitbreiden

Nadere informatie

Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen

Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In verband met het aftreden

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 13 september 2005

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 13 september 2005 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 13 september 2005 05.0995 Vaststellen concept subsidieover-zicht 2006 voor inspraak. B&W heeft het subsidieoverzicht 2006 vastgesteld

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016 Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 1 november 2016 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg Colleges van

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E B E S L U I T V O R M E N D

O P L E G N O T I T I E B E S L U I T V O R M E N D O P L E G N O T I T I E B E S L U I T V O R M E N D Onderwerp Wijzigen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân Voorstel ter behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur Status Openbaar

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (14) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017

BESLUITENLIJST (14) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017 BESLUITENLIJST (14) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A.C. Bragt (loco) Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 Raadsvoorstel 49 Vergadering 8 mei 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 B&W vergadering : 27 maart 2007 Dienst / afdeling : SE. MOeD Aan de gemeenteraad, Als één van de uitwerkingen

Nadere informatie

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden TER OPENBARE INZAGE Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden 1 Hierbij treft u de portefeuilleverdeling en onderlinge vervanging

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 3 juli 2012 KNDK/2012/1345/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 3 juli 2012 KNDK/2012/1345/ *0010100120121345* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 3 juli 2012 KNDK/2012/1345/1497 6.5 Datum: 15 mei 2012 Verzonden: 28 juni 2012 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Wijziging van

Nadere informatie

Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, Afwezig - 1 Verslag van de vergadering d.d. 24 maart 2015 Vaststellen. Akkoord.

Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, Afwezig - 1 Verslag van de vergadering d.d. 24 maart 2015 Vaststellen. Akkoord. ADVIEZEN AAN B & W Vergadering van burgemeester en wethouders 31 maart 2015, week 14 Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, P.A. Bot, J.N. Brandes, H.J.W. Raat en mr. M. Veeningen, wethouders, mr.

Nadere informatie

V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en

V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en Braass e m gehouden op: 13 januari 2009, om 9.30 uur in het Gemeentehuis te Kaag en Braassem Aanwezig:

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Documentnaam Opgesteld door Register gemeenschappelijke regelingen Juridische Zaken Versie

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (12) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 3 april 2018

BESLUITENLIJST (12) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 3 april 2018 BESLUITENLIJST (12) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 3 april 2018 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder :

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 NOVEMBER 2015.

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 NOVEMBER 2015. CONCEPT *CONCEPT* BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 NOVEMBER 2015. Aanwezig: burgemeester D.H.A. van Hemmen, wethouders G. van den Berg, E.H. van der Geest, J. Groothuis en L.

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 13 december 2011

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 13 december 2011 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, L. Buwalda, S. Siebenga, A. Hartsuiker, mevrouw C. van der Laan en F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Toelichting Overzicht aantal leden en aan te wijzen door wie Overzicht leden voor de periode 2014-2018 Gemeenschappelijke regelingen 1) Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nadere informatie

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering H.P. Mittendorff 28 november 2013 Datum voorstel 15 oktober 2013 Agendapunt Onderwerp Organisatie gemeenschappelijke gezondheidsdienst De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Raadsvoorstel eling Strategie Ma; schappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder ft_], Adrïani

Raadsvoorstel eling Strategie Ma; schappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder ft_], Adrïani 2 013-37 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Wijziging GR GGD MN Datum 17 oktober 2013 Raadsvoorstel eling Strategie Ma; schappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder ft_], Adrïani 1 Onderwerp Wijziging gemeenschappelijke

Nadere informatie

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden TER OPENBARE INZAGE Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden 1 Hierbij treft u de portefeuilleverdeling en onderlinge vervanging

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016 Nr. e160018552 Casenr. 16e0004127 BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016 Aanwezig: De heer A.A.J. Baars, burgemeester De heer mr. J. van den Bosch, wethouder De heer

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

1. MDV Reactie op evaluatie beleidsregels resultaatgebied Huisvesting

1. MDV Reactie op evaluatie beleidsregels resultaatgebied Huisvesting 1. MDV Reactie op evaluatie beleidsregels resultaatgebied Huisvesting 2. ONT Inclusie agenda Vanaf de invoering van de Wmo 2015 voert de gemeente Goirle de lokale maatwerkvoorzieningen voor de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

B&W-stukken Het college heeft kennisgenomen van de werkwijze B&W-besluiten inclusief verslaglegging.

B&W-stukken Het college heeft kennisgenomen van de werkwijze B&W-besluiten inclusief verslaglegging. 09.00000 1 Constituerend beraad B&W-vergadering van 14 april 2010 nr. 15b Corsaregistratie : 10.18586 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman MPA wethouder

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Uitgangspunten en structuur ambtelijke organisatie

Hoofdstuk 1 Uitgangspunten en structuur ambtelijke organisatie CVDR Officiële uitgave van Reusel-De Mierden. Nr. CVDR303252_1 9 januari 2018 Organisatiebesluit Reusel-De Mierden 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden; gelet op artikel 160

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. ONT Netwerkbijeenkomst sociaal domein We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een goede ondersteuning voor onze inwoners. Dat heeft vruchten afgeworpen, zoals ook blijkt uit onze benoeming

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda 2016 en 1 e kwartaal 2017 per programma

Lange Termijn Agenda 2016 en 1 e kwartaal 2017 per programma 01 Bestuur Algemeen bestuur 411157 Najaarsnota 2016 250 Behandeling in de raad 16-51 R 413147 Onderzoeksplan 2017 600 Onderzoekplan aanbieden aan de raad 16-51 R 413118 Activiteitenplanning 2017 190 Voorleggen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 1 september 2015

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 1 september 2015 Burgemeester Röell Afwijzen verzoek handhavend optreden Drakenburgerweg Goeman Borgesiuslaan 1. Het verzoek om handhavend op te treden afwijzen. 2. Verzoeker via bijgevoegde (concept)brief van uw besluitvorming

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei 128251-195730 Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei 2019 1. Vaststellen van de concept besluitenlijst van de collegevergadering B&W van 7 mei 2019. 2. De openbare besluiten deel van collegevergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 23 mei 2017

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 23 mei 2017 Nr. e170018513 Casenr. 17e0003009 BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 23 mei 2017 Aanwezig: De heer A.A.J. Baars, burgemeester De heer mr. J. van den Bosch, wethouder De heer

Nadere informatie