DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN. Entiteit keuzetabel Geef aan tot welke entiteit de beheerder behoort.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN. Entiteit keuzetabel Geef aan tot welke entiteit de beheerder behoort."

Transcriptie

1 GEBOUWEN Gebouwbeheerder DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN De entiteit verantwoordelijk voor het gebouwbeheer wordt bepaald door de aanwezigheid van middelen voor de onderstaande taken. Het gebouwbeheer omvat de volgende verantwoordelijkheden: het beheer van het vastgoed (afsluiten van het vastgoedcontract; opvolgen van de As-Builtplannen en beheren van het dossier; gebouwinventarisatiesysteem actueel houden; verzekeringsdossiers opmaken en opvolgen; milieuvergunning actueel houden); herstellen van gebreken aan het gebouw (het afsluiten en opvolgen van de onderhoudscontracten; het herstellen van technische gebreken in het gebouw die niet volgens het onderhoudscontract kunnen gebeuren noch door de gebouwverantwoordelijke kunnen worden opgelost; oplossen van temperatuur- en klimaatregelingsproblemen); preventief onderhoud en controle (zorgen voor keuringsverslagen van gebouwgebonden installaties, zoals elektrische installaties, branddetectie-installaties, liften, poorten en hef- en lasttoestellen; zorgen voor het verslag van de brandweer; zorgen voor mobiele blusmiddelen; informeren betreffende vloerlast en controle hierop; preventief onderhoud technische installaties; opvolgen van het onderhoudscontract en de contractuele verplichtingen van de onderhoudsfirma); uitvoeren van werken in het gebouw( uitvoeren en opvolgen van inrichtingswerken; bijkomende installaties aan het gebouw; opvolging van de werken in het gebouw; zorgen dat de nodige vergunningen afgeleverd worden (vuurvergunning, werkvergunning, ); voorzien en in stand houden van de installatie voor toegangsveiligheid); beheer van de gemeenschappelijke serverlokalen; naleven van de voorwaarden van de milieuvergunning en de milieureglementering voor deze aspecten; nemen van de nodige dringende veiligheidsmaatregelen en het verzorgen van de communicatie rond deze bevoegdheden. Naam Vul hier respectievelijk de naam, voornaam van de beheerder in.voordbeeld: Janssen, Jan Mail Vul hier het adres van de beheerder in.voorbeeld: Telefoon Vul hier het telefoonnummer (inclusief de landcode en het netnummer zonder spaties). Voorbeeld: Entiteit keuzetabel Geef aan tot welke entiteit de beheerder behoort. Gebouwverantwoordelijke De gebouwverantwoordelijkheid wordt opgenomen door de ambtenaar met de hoogste rang en in voorkomend geval in onderling overleg tussen de ambtenaren met gelijke rang. Die ambtenaar kan daarbij een gebouwverantwoordelijke aanstellen, waarbij hij verantwoordelijk blijft als leidinggevende. Deze ambtenaren kunnen in overleg beslissen de onderstaande verantwoordelijkheden onderling te verdelen. Wanneer het Hoog Overlegcomité tot de oprichting van een HOC in een gebouw beslist, zit deze persoon ook deze vergadering voor. De Vlaamse Regering kan beslissen dat de gebouwverantwoordelijkheid ligt bij het Agentschap voor Facilitair Management. In dat geval ligt de volledige verantwoordelijkheid bij het Agentschap voor Facilitair Management, met uitzondering van het voorzitterschap van het HOC. Naam Mail De gebouwverantwoordelijkheid omvat de volgende verantwoordelijkheden: organiseren en voorzitten van het HOC van het betrokken gebouw; technische uitbating van het gebouw en de installaties (herstellen van kleine gebreken die geen vaktechnische kennis vereisen en geen bijkomende uitgaven genereren; signaleren van gebreken aan de onderhoudsfirma en/of de gebouwbeheerder; opmaak en beheer van het sleutelplan; organiseren van de telefonie in het gebouw (doorgeven defecten, plaatsen bijkomende toestellen en naamgeving van toestellen, doorschakelingen organiseren en profielen instellen); het aanpassen van de signalisatie in het gebouw naar aanleiding van verhuizingen of nieuwe bestemmingen van lokalen); verzorgen van de veiligheid in het gebouw (toegangscontrole van het gebouw en het beheren van de toegangsrechten tot specifieke lokalen; oplijsten van de zonevrijwilligers en permanente/tijdelijke minder mobiele personen per zone en verdieping; organiseren van een jaarlijkse evacuatieoefening; opvolgen van het maandelijkse testalarm; in geval van calamiteiten: nemen van de beslissing om de brandweer te verwittigen en om te evacueren, begeleiden en informeren van de hulpdiensten, gehele of volledige onbeschikbaarheid van het gebouw melden aan de voorzitter van het CCVO, opnemen van de leiding van het evacuatiecoördinerende team en het crisismanagementteam, wanneer die voor het betreffende gebouw werden opgericht; informeren van het crisiscommunicatieteam; nemen van voorzorgen bij stakingen, betogingen en andere acties buiten het gebouw; het ter beschikking houden van EHBO-lokalen en rustlokalen); de logistieke dienstverlening organiseren (het beheren van de gemeenschappelijke cateringautomaten; afvalbeheer; beheren van de parking; maken van afspraken en begeleiden van evenementen, filmopnames, persconferenties en tentoonstellingen; bevlaggen van het gebouw; praktisch ondersteunen van de kinderopvang in het gebouw; beheren van de gemeenschappelijke vergaderzalen; uitlenen van dienstfietsen en ander materiaal; vrijmaken van voetpaden bij sneeuw; distributie van de inkomende post over de diensten van het gebouw); energieverantwoordelijkheid: de toepassing van de maatregelen ter bevordering van het rationeel energiegebruik; naleven van de voorwaarden van de milieuvergunning en de milieureglementering voor deze aspecten; naleven van de stedelijke voorwaarden van brandveiligheid en evacuatieplanning; maken van afspraken met andere gebruikers van het gebouw (perriodiek overleg houden met andere huurders of bewoners in het gebouw; maken van afspraken rond de gemeenschappelijke ruimtes, zoals het EHBO-lokaal; maken van afspraken rond de beschikbaarheid van hulpverleners); nemen van de nodige dringende veiligheidsmaatregelen en het verzorgen van de communicatie rond deze bevoegdheden. Vul hier respectievelijk de naam, voornaam van de beheerder in.voordbeeld: Janssen, Jan Vul hier het adres van de beheerder in.voorbeeld: Telefoon Vul hier het telefoonnummer (inclusief de landcode en het netnummer zonder spaties). Voorbeeld: Entiteit keuzetabel Geef aan tot welke entiteit de verantwoordelijke behoort. Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

2 Verantwoordelijke archiefruimte Verantwoordelijke voor het archief dat zich in de archiefruimte bevindt. Deze verantwoordelijke zorgt er o.a. voor dat: - er duidelijke afspraken zijn, bv. met betrekking tot plaatsing van archieven, het nummeren van de rekken, de toegang tot de archiefruimte, ; - de gemaakte afspraken worden opgevolgd; - de archiefruimte in goede, geordende en toegankelijke staat blijft; - archieven die in de archiefruimte bewaard zullen worden, voor de overbrenging naar de archiefruimte ontsloten, verpakt en geëtiketteerd worden en dat een overdrachtslijst wordt opgemaakt; - een depotlijst wordt opgesteld waarin wordt aangegeven welke archieven op welke plaats in de archiefruimte zijn geplaatst. Contacteer eventueel de beleidsdomeinarchivaris van het beleidsdomein dat zich in je gebouw bevindt. De contactgegevens vind je op deze pagina: Naam Mail Vul hier respectievelijk de naam, voornaam van de verantwoordelijke in.voordbeeld: Janssen, Jan Vul hier het adres van de verantwoordelijke in.voorbeeld: Telefoon Vul hier het telefoonnummer (inclusief de landcode en het netnummer zonder spaties). Voorbeeld: Entiteit keuzetabel Geef aan tot welke entiteit de verantwoordelijke behoort. Gebruiker(s) De gebruiker neemt het gebouw of delen van het gebouw in gebruik. Er kunnen meerdere gebruikers in 1 gebouw aanwezig zijn. Entiteit keuzetabel De entiteit(en) van de Vlaamse overheid gehuisvest in dit gebouw. KBO nummer Het KBO nummer is hetzelfde als het ondernemingsnummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers. Het uniek ondernemingsnummer werd door de Federale Overheid ingevoerd om te voorzien in een unieke identificatiesleutel voor ondernemingen. Teneinde de administratieve last voor de bestaande ondernemingen tot een minimum te beperken werd er voor gekozen geen volledig nieuw nummer te implementeren, maar het BTWidentificatienummer om te vormen tot ondernemingsnummer. In een eerste fase vervangt dit nummer reeds: - Het handelsregisternummer; - Het rechtspersonennummer; - Het BTW-nummer. In geval van een onderneming is de ondernemingsnummer dus gelijk aan het BTW-nummer: BTW = KBOnummer (10 cijfers!) = Hoeveel personeelsleden van uw entiteit zijn effectief gehuisvest in dit gebouw ongeacht hun standplaats? Aantal werkplekken van uw entiteit in dit gebouw? Hier vult u het aantal personeelsleden in binnen uw entiteit dat in het gebouw tewerkgesteld is. Elk personeelslid mag maar één keer voorkomen. Als iemand deeltijds in gebouw X werkt en deeltijds in gebouw Y, neemt u de officiële standplaats van die persoon. Onder personeelslid wordt hier verstaan elke persoon waarvoor er een juridische band bestaat tussen werkgever (entiteit) en werknemer, hetzij een contractuele tewerkstelling, hetzij een aanstellingsbesluit (statutair of stagedoend statutair). Meer informatie hierover vindt u terug op Plaatsen waar individueel of in groep kan gewerkt worden (de types worden hieronder beschreven). Behoren niet tot werkplekken: gesloten vergaderenruimten, bibliotheek en zitplaatsen met een specifiek gebruik zoals ontvangstuimtes. Types van werkplekken: 1) Open werkplekken De open werkplekken zijn bedoeld voor doorsnee (administratief) werk waarvoor geregeld overleg met collega s nodig is. Er kan rustig en met gemiddelde frequentie getelefoneerd worden. 2) Cockpits Cockpits zijn akoestisch afgesloten ruimten met één of twee werkplekken waar men geconcentreerd werk kan verrichten. De ruimte is ook bedoeld voor het voeren van telefoongesprekken, waarbij men de anderen niet wil storen of voor telefoongesprekken met een meer confidentieel karakter. 3) Teamcockpits/Projectkamer Dit zijn akoestisch afgesloten ruimten, doorgaans uitgerust met een vergadertafel voor vier tot zes personen. 4) Touch down werkplekken Zijn kleine open werkplekken die een vast toegankelijke PC met internetverbinding hebben waarop tussen twee vergaderingen door voor korte tijd aan gewerkt kan worden (vb. mails raadplegen) zonder dat een open werkplek dient ingenomen te worden. 5) Ontvangstbalie Het is een (werk-)plek, zo kort mogelijk bij de inkom of liften waar bezoekers zich kunnen aanmelden. Deze behoren niet tot werkplekken: 1) Gesloten vergaderzalen 2) Ontvangstruimte/Loungeruimte Deze ruimte wordt gebruikt voor overleg of voor het ontvangen van bezoekers. Er worden in deze ruimte losse zitplaatsen voorzien die eventueel ook als werkplek gebruikt kunnen worden. Deze zijn echter geen volwaardige werkplekken. 3) Bibliotheek Een zone met documentatie, tijdschriften, dag- en weekbladen, literatuur, al dan niet beheerd op het niveau van het gebouw. In deze ruimte worden eventueel ook werkplekken voor studiewerk voorzien. Deze zijn echter geen volwaardige werkplekken. Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

3 Identificatie gebouw Archibus wordt automatisch ingevuld Geeft de code van het gebouw in het Archibus systeem. Identificatie Hier vult u uw eigen identificatienummer in. Dit nummer zal later kunnen gebruikt worden om het gebouw te identificeren. Voorbeeld: H21002 Type keuzetabel Geef aan tot welk type het gebouw behoort. Indien u het gebouw niet kan thuisbrengen in één van de types, kiest u Ander type gebouw Voorbeeld: Kantoorgebouw Publiek toegankelijk gebouw ja/nee Een gebouw dat openstaat voor het publiek of bedoeld is voor gemeenschappelijk gebruik, ook al is de toegang beperkt tot een of meer welbepaalde categorieën van personen, met uitzondering van de ruimtes die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, alsook van de technische ruimtes en opslagruimtes die niet dienen als archiefruimte, en van de toegangen en deuropeningen, gangen en overlopen en niveauverschillen die uitsluitend naar die ruimtes leiden. Als het gebouw over een loket- of onthaalfunctie beschikt, wordt ervan uitgegaan dat het door het publiek wordt bezocht. Gebouwen zoals loodsen, postsorteercentra edm zijn niet publiek toegankelijk. Instellingen voor onderwijs, welzijns- of gezondheidsvoorzieningen, sportvoorzieningen,... zijn dat wel. Gebouwnaam Gebouw site Kadastrale perceelsidentificatie capa wordt automatisch ingevuld Kadastrale perceelsidentificatie perc wordt automatisch ingevuld Hier vult u de naam van het gebouw in. Indien het gebouw geen naam heeft kan u hier ofwel niets invullen ofwel een omschrijving geven van het gebouw. Een gebouw is een bouwwerk met een bepaalde functie (huisvesting, commerciële of industriële activiteit,.) Voorbeeld: Boudewijngebouw Indien het gebouw tot een site behoort, geeft u de naam van de site op. Een gebouwsite is een voor u logische groepering van afzonderlijke gebouwen. De (kadastrale) perceelsidentificatie stemt overeen met een unieke identificatie van kadastrale percelen in een bepaald gebied. De twee van toepassing zijnde perceelsidentificatoren (CaPaKey en PERCID) zijn opgebouwd uit de deelsleutels kadastraal afdelingcode, kadastrale sectiecode en kadastraal perceelsnummer. De wijze van concatenatie van de deelsleutels verschilt voor de CaPaKey en de PERCID. De CaPaKey is een (kadastrale) perceelsidentificatie en is de unieke identificatie die de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (A.A.P.D.) toekent aan elk perceel in België. Bijvoorbeeld: 44056A0031/02F002. De (kadastrale) perceelsidentificatie stemt overeen met een unieke identificatie van kadastrale percelen in een bepaald gebied. De twee van toepassing zijnde perceelsidentificatoren (CaPaKey en PERCID) zijn opgebouwd uit de deelsleutels kadastraal afdelingcode, kadastrale sectiecode en kadastraal perceelsnummer. De wijze van concatenatie van de deelsleutels verschilt voor de CaPaKey en de PERCID. De PERCID is een (kadastrale) perceelsidentificatie en de unieke identificatie die sinds 2000 op niveau GIS-Vlaanderen wordt toegekend aan elk perceel in Vlaanderen. Vanaf 2008 wordt echter binnen het GIS-Vlaanderen de CaPaKey als (kadastrale) perceelsidentificatie gehanteerd. Bijvoorbeeld: 44056_A_0031_F_002_02. Zie ook [A-GISVL ], sectie (de PERCID wordt in de referentie samengestelde perceelsnotatie genoemd) Land keuzetabel Niet alle gebouwen zijn in België gelegen, vandaar dat wordt gevraagd hier het land in te voegen. Voorbeeld: België Postcode keuzetabel Hier vult u de postcode en de gemeente in waar het gebouw gelegen is. Voorbeeld: 1000 Brussel Gemeente keuzetabel Hier vult u de gemeente in waar het gebouw gelegen is. Voorbeeld: Brussel Straat keuzetabel Hier vult u de straatnaam in van het liggingsadres (niet het administratief adres). Bij voorkeur maakt u voor adressen in Vlaanderen daarbij gebruik van het CRAB. Het acroniem CRAB staat voor Centraal Referentieadressenbestand. Het CRAB is het adressenproject van het samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen. Nuttige link: Voorbeeld: Boudewijnlaan Nr Hier vult u het huisnummer van het liggingsadres (niet het administratief adres) en, in voorkomend geval, het busnummer in. Voorbeeld: 30/02 Adrespositie wordt automatisch ingevuld Coördinaten van het adrespunt. Vestigingsnummer wordt automatisch ingevuld Het vestigingsnummer wordt toegekend door de Kruispuntbank Ondernemingen en is een nummer dat bestaat uit 10 cijfers " ". Het eerste cijfer varieert van 2 tot 8. Het vestigingsnummer wordt toegekend aan een vestigingseenheid. Een vestigingseenheid is een plaats waar een economische activiteit wordt uitgeoefend, die men geografisch kan identificeren door een adres. Bijvoorbeeld: een bedrijfszetel, een vestiging, een productie-eenheid, een werkplaats, een fabriek, een winkel, een verkooppunt, een kantoor, een steengroeve Elke vestigingseenheid kan op een bepaald moment maar van één onderneming afhangen. U kan het vestigingsnummer opzoeken in de zoekmodule van de KBO website: Subadressen Indien een gebouw bv verschillende toegangen heeft, kan hetzelfde gebouw verschillende adressen hebben. Hier kunt u de subadressen vermlden zodat dubbele opname in de databank vermeden wordt. Land keuzetabel Niet alle gebouwen zijn in België gelegen, vandaar dat wordt gevraagd hier het land in te voegen. Voorbeeld: België Postcode keuzetabel Hier vult u de postcode en de gemeente in waar het gebouw gelegen is. Voorbeeld: 1000 Brussel Gemeente keuzetabel Hier vult u de gemeente in waar het gebouw gelegen is. Voorbeeld: Brussel Straat keuzetabel Hier vult u de straatnaam in. Bij voorkeur maakt u voor adressen in Vlaanderen daarbij gebruik van het CRAB. Het acroniem CRAB staat voor Centraal Referentieadressenbestand. Het CRAB is het adressenproject van het samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen. Nuttige link: Voorbeeld: Boudewijnlaan Nr Hier vult u het huisnummer en, in voorkomend geval, het busnummer in. Voorbeeld: 30 Adrespositie wordt automatisch ingevuld Coördinaten van het adrespunt. Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

4 Functionele gegevens Bouwjaar Het jaar waarin het gebouw voor de eerste maal in gebruik genomen werd. Voor gebouwen na 1962 geldt het jaar waarin de oorspronkelijke bouwvergunning werd afgeleverd. Bruto aantal m² bovengronds De gebruikte bovengrondse oppervlakte die wordt ingenomen door de gebruiker(s) (exclusief ondergrondse oppervlakte) - uitgedrukt in m². Bruto aantal m² ondergronds De gebruikte ondergrondse oppervlakte die wordt ingenomen door de gebruikers (exclusief ondergrondse oppervlakte) - uitgedrukt in m². Archiefruimte (m²) Een lokaal waar een dienst of meerdere diensten samen tijdelijk hun archief bewaren. Dit lokaal is meestal gevestigd in de onmiddellijke nabijheid van de kantoorruimte en wordt beheerd door de diensten zelf. Archief is procesgebonden informatie die een organisatie opgemaakt of ontvangen heeft om haar taken of bevoegdheden uit te oefenen of om haar rechten te handhaven. Documentatie (tijdschriften van een inhoudelijk verwante beroepsorganisatie, het staatsblad, ) is dus geen archief. Wanneer de gebouwbeheerder twijfelt of een ruimte als archiefruimte gebruikt wordt, verkiezen we ervoor om deze ruimte toch aan te geven als archiefruimte in de bevraging. Als we de contactpersoon en/of de gebruikende entiteit van een als archiefruimte aangeduide ruimte kennen, kunnen we dit verder gaan verfijnen. Geconditioneerde serverruimte ja/nee Ruimte waar servers staan en die adequaat voorzien is van moderne koeltechnieken, noodstroomvoorziening en beveiliging. Aantal parkeerplaatsen auto Een parkeerplaats is een parkeergelegenheid, niet onmiddellijk grenzend aan of afgescheiden van de (hoofd)rijbaan, bestemd voor het parkeren van 1 gemotoriseerd voertuig,, in dit geval voor een auto. Aantal parkeerplaatsen bromfietsen en motoren Een parkeerplaats is een parkeergelegenheid, niet onmiddellijk grenzend aan of afgescheiden van de (hoofd)rijbaan, bestemd voor het parkeren van 1 gemotoriseerd voertuig, in dit geval voor een bromfiets of motor. Aantal overdekte fietsplaatsen Het aantal beschikbare plaatsen voor het stallen van 1 fiets in een overdekte fietsenstalling. Aantal douches Het aantal douches voorzien in het gebouw of een doucheruimte. Hoeveel personeelsleden zijn effectief gehuisvest in dit gebouw ongeacht hun standplaats? Hier vult u het aantal personeelsleden in dat in het gebouw tewerkgesteld is. Elk personeelslid mag maar één keer voorkomen. Als iemand deeltijds in gebouw X werkt en deeltijds in gebouw Y, neemt u de officiële standplaats van die persoon. Onder personeelslid wordt hier verstaan elke persoon waarvoor er een juridische band bestaat tussen werkgever (entiteit) en werknemer, hetzij een contractuele tewerkstelling, hetzij een aanstellingsbesluit (statutair of stagedoend statutair). Meer informatie hierover vindt u terug op Aantal werkplekken in dit gebouw Plaatsen waar individueel of in groep kan gewerkt worden (de types worden hieronder beschreven). Behoren niet tot werkplekken: gesloten vergaderenruimten, bibliotheek en zitplaatsen met een specifiek gebruik zoals ontvangstuimtes. Types van werkplekken: 1) Open werkplekken De open werkplekken zijn bedoeld voor doorsnee (administratief) werk waarvoor geregeld overleg met collega s nodig is. Er kan rustig en met gemiddelde frequentie getelefoneerd worden. 2) Cockpits Cockpits zijn akoestisch afgesloten ruimten met één of twee werkplekken waar men geconcentreerd werk kan verrichten. De ruimte is ook bedoeld voor het voeren van telefoongesprekken, waarbij men de anderen niet wil storen of voor telefoongesprekken met een meer confidentieel karakter. 3) Teamcockpits/Projectkamer Dit zijn akoestisch afgesloten ruimten, doorgaans uitgerust met een vergadertafel voor vier tot zes personen. 4) Touch down werkplekken Zijn kleine open werkplekken die een vast toegankelijke PC met internetverbinding hebben waarop tussen twee vergaderingen door voor korte tijd aan gewerkt kan worden (vb. mails raadplegen) zonder dat een open werkplek dient ingenomen te worden. 5) Ontvangstbalie Het is een (werk-)plek, zo kort mogelijk bij de inkom of liften waar bezoekers zich kunnen aanmelden. Deze behoren niet tot werkplekken: 1) Gesloten vergaderzalen 2) Ontvangstruimte/Loungeruimte Deze ruimte wordt gebruikt voor overleg of voor het ontvangen van bezoekers. Er worden in deze ruimte losse zitplaatsen voorzien die eventueel ook als werkplek gebruikt kunnen worden. Deze zijn echter geen volwaardige werkplekken. 3) Bibliotheek Een zone met documentatie, tijdschriften, dag- en weekbladen, literatuur, al dan niet beheerd op het niveau van het gebouw. In deze ruimte worden eventueel ook werkplekken voor studiewerk voorzien. Deze zijn echter geen volwaardige werkplekken. Huur op jaarbasis (euro) Algemene huurprijs in euro (excl.btw) voor het gebouw (geen uitsplitsing in type ruimte bv kantoor, woning, archief, parking, ). Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

5 Vergunningen Stedenbouwkundige vergunning Recht van voorkoop Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister wordt automatisch ingevuld wordt automatisch ingevuld wordt automatisch ingevuld Een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) is een toestemming om een bouwwerk op te richten of aan te passen. De algemene regel stelt dat er voor het bouwen van een constructie een stedenbouwkundige vergunning (of bouwvergunning) nodig is. De reglementering is een gewestelijke bevoegdheid. Vlaanderen Brussels Hoofdstedelijk Gewest De Vlaamse overheid heeft in bepaalde gebieden een "recht van voorkoop". Als zij dit recht uitoefent, verwerft zij in de plaats van de kandidaat-koper de aangeboden landeigendommen. Zij betaalt dan de biedprijs van de kandidaat koper. De stedenbouwkundige bestemming is afhankelijk van de zone waarin het pand is gelegen, conform de aanduidingen van het Gewestplan. Als u de stedenbouwkundige bestemming kent, kunt u bijvoorbeeld weten of u woningen kunt bouwen op het betreffende terrein of als u er commerciële activiteiten mag uitvoeren. De stedenbouwkundige bestemming kan worden opgezocht via het sectorplan van het gewest, bv op Milieuvergunning Klasse Voorafgaande schriftelijke toelating om hinderlijke of ingedeelde inrichtingen te mogen exploiteren (plaatsen en gebruiken). Afhankelijk van de aard en belangrijkheid van de mogelijke milieueffecten van activiteiten, wordt er een klasse toegekend. De reglementering is een gewestelijke bevoegdheid. Voor het Vlaams Gewest: Klasse 1 - de meest hinderlijke activiteit, milieuvergunning vereist Klasse 2 - minder hinderlijk, maar een milieuvergunning is nog steeds vereist Klasse 3 - minst hinderlijk, meldingsplicht Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Klasse 1A/1B/1C/2/3 Begindatum Einddatum Datum vanaf wanneer de vergunning geldig is. Datum vanaf wanneer de vergunning niet meer geldig is. Het kan zijn dat de vergunning onbeperkt geldig blijft. Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

6 Eigendomsstatuut en toestand Eigenaar VO keuzetabel Lijst met alle rechtspersonen van de Vlaamse overheid. Eigenaar niet-vo Vul hier de rechtspersoon in die eigenaar is van het onroerend goed, indien het geen entiteit van de Vlaamse overheid betreft. KBO nummer In het geval dat de eigenaar de Vlaamse overheid is, hoeft dit veld niet ingevuld te worden. Het KBOnummer is hetzelfde als het ondernemingsnummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers. Het uniek ondernemingsnummer werd door de Federale Overheid ingevoerd om te voorzien in een unieke identificatiesleutel voor ondernemingen. Teneinde de administratieve last voor de bestaande ondernemingen tot een minimum te beperken werd er voor gekozen geen volledig nieuw nummer te implementeren, maar het BTWidentificatienummer om te vormen tot ondernemingsnummer. In een eerste fase vervangt dit nummer reeds: - Het handelsregisternummer; - Het rechtspersonennummer; - Het BTW-nummer. In geval van een onderneming is de ondernemingsnummer dus gelijk aan het BTW-nummer: BTW = KBOnummer (10 cijfers!) = Hier kunt u het KBO-nummer opzoeken op basis van naam: Type zakelijk of contractueel recht keuzetabel Zakelijke rechten verlenen het recht van genot op een bepaalde zaak (inclusief het recht op de vruchten ervan). Ze geven ook het recht om over het goed te beschikken. Tenslotte hebben ze betrekking op de zaak zelf. Bv: eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal, erfdienstbaarheid, recht van gebruik en bewoning. Een contractueel recht is een recht aangegaan per overeenkomst tussen 2 natuurlijke of rechtspersonen. Bv: huur. Inhoud Keuzetabel: Toestand volle eigendom Een volle eigenaar is diegene aan wie het goed toebehoort, en die dus het recht heeft er op de meest volstrekte wijze het genot van te hebben en over het goed te beschikken mede-eigendom Het is mogelijk dat verschillende personen samen eigenaar zijn van hetzelfde goed. In dit geval spreekt men over eigendom in onverdeeldheid of mede-eigendom. De verschillende eigenaars worden mede-eigenaars genoemd. erfpacht Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal 99 jaar. De persoon (of vennootschap) die dit recht verleent is de eigenaar. De persoon (of vennootschap) die het recht krijgt is de erfpachter. Kenmerken: 1) het betreft steeds onroerende goederen (gronden, woonhuizen); 2) het recht heeft een tijdelijk karakter met een minimumduur van 27 jaar en een maximumduur van 99 jaar; 3) de erfpachter moet jaarlijks een vergoeding, de pacht genoemd, betalen aan de eigenaar. Deze vergoeding kan ook eenmalig betaald worden bij de aanvang van de erfpacht. opstal Het recht van opstal is het recht om de eigendom van gebouwen of beplantingen te hebben op andermans grond, gedurende een periode van maximaal 50 jaar. De persoon die de eigenaar van de grond is en die dit recht verleent is de opstalgever. De persoon (of de vennootschap) die het recht verkrijgt de opstalhouder. De eigendom van de grond wordt dus afgesplitst van de eigendom van de gebouwen of opstallen = een horizontale splitsing van de eigendom. Kenmerken: 1) de opstalhouder is eigenaar van de door hem opgerichte gebouwen of van de reeds bestaande gebouwen; 2) het recht heeft een tijdelijk karakter en kan slechts toegekend worden voor een duur van 50 jaar, evenwel met mogelijk tot hernieuwing. vruchtgebruik Vruchtgebruik is het recht om andermans goed te gebruiken of er de vruchten (huuropbrengst, intrest) van op te strijken. De genieter van het vruchtgebruik wordt 'vruchtgebruiker' genoemd, de eigenaar zelf wordt 'naakte (of blote) eigenaar' genoemd. huur Artikel 1709 Burgerlijk Wetboek: Huur van goederen is een contract waarbij de ene partij zich verbindt om de andere het genot van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd, en tegen een bepaalde prijs, die de laatstgenoemde zich verbindt te betalen. Het Belgisch huurstelsel kent een algemeen regime en drie bijzonder regimes. Algemeen regime: geldt enerzijds voor alle huurovereenkomsten die niet vallen onder één van de drie bijzondere regimes en is anderzijds van kracht als aanvullende regeling voor alle materies of aangelegenheden die door de bijzondere regimes niet bepaald zijn. De bijzondere regimes zijn woninghuur, handelshuur en pacht. pacht Pacht is een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden, al dan niet met de op die grond staande 'hoeve', viswater of een veer of andere openbare dienst door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter. De opbrengst van het verpachte goed of de verpachte dienst komt in beginsel toe aan de pachter. Het is een zogenaamde bijzondere overeenkomst. Dat wil zeggen als de overeenkomst voldoet aan de voorwaarden die de wet stelt dat het dan ook geldt als pacht-overeenkomst, ook al hebben partijen iets anders bedoeld of gewild. Ook spoor- of buslijnen kunnen verpacht worden. Dan spreekt men eerder over OV-concessies. In België werden de buurtspoorweglijnen verpacht aan exploitatiemaatschappijen. terbeschikkingstelling Terbeschikkingstelling betekent dat er op een andere manier wordt toegelaten dat het gebouw wordt bezet (bezetting ter bede, kost en inwoon in ruil voor arbeid, bewust gedogen van krakers, ). concessie Een concessie is een sui generis overeenkomst die niet volledig onderworpen is aan de normale regels voor overeenkomsten uit het Burgerlijk Wetboek waarbij gronden gelegen op het privaat domein van de overheid voor een bepaalde duur ter beschikking worden gesteld van bedrijven/burgers tegen een vergoeding (canon). De concessie doet tussen de overheid en de concessiehouder rechten van contractuele aard ontstaan omtrent het privatief gebruik van het domein van Vlaamse Gewest en geschillen over die contractuele rechten behoren tot de bevoegdheid van hoven en rechtbanken. De rechten zijn geen zakelijke rechten (want het openbaar domein is onvervreemdbaar), maar de concessiehouder beschikt wel over een subjectief recht dat tegenstelbaar is aan derden, en de titularis is lastens het bestuur gerechtigd op een schadevergoeding wanneer de overheid de concessie wijzigt of beëindigt om redenen ontleend aan het algemeen belang. domeinvergunning Een (domein)vergunning verleent in ruil voor de betaling van een retributie een precair gebruiksrecht voor het domein van het Vlaamse Gewest op grond van het besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2002 (Retributiebesluit). andere Welke: keuzetabel Inhoud Keuzetabel: in gebruik Het gebouw is in gebruik genomen door mensen die toegelaten zijn er gebruik van te maken, indien de oppervlakte waarvan gebruikt wordt gemaakt groter is dan 50%. ongeschikt en onbewoonbaar Of een gebouw ongeschikt en onbewoonbaar wordt beschouwd, wordt bepaald obv een woningonderzoek. verwaarloosd Of een gebouw als verwaarloosd wordt beschouwd, wordt bepaald obv een technisch verslag. gekraakt Kraken is het zonder toestemming van de eigenaar in gebruik nemen van een onroerende zaak in de vorm van een ongebruikt terrein, gebouw of ruimte daarvan. leegstaand Een woning die langer dan 12 aaneensluitende maanden niet bewoond is of een gebouw waarvan de totale oppervlakte voor minstens 50% niet gebruikt wordt volgens de functie van het gebouw. Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

7 GEBOUWEN DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN Verbruiken: water, gas, elektriciteit, stookolie Facturatie Entiteit Type verbruik ja/nee keuzetabel keuzetabel keuzetabel ja/nee keuzetabel keuzetabel Leverancier Raamcontract EAN code Verbruik Naam Mail Tel keuzetabel herhaalt de bovenste cel, met mogelijkheid om iets anders in te vullen Energieverantwoordelijke herhaalt de bovenste cel, met mogelijkheid om iets anders in te vullen herhaalt de bovenste cel, met mogelijkheid om iets anders in te vullen Inhoud Keuzetabel: Leverancier Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan afnemers elektriciteit of aardgas verkoopt. Facturatie Hier vult u J (ja) of N (nee) in. U dient J (ja) in te vullen indien de energiefacturatie inhoudt dat --uw entiteit minstens een deel van de (door)facturering met betrekking tot energie (=elektriciteit, aardgas, water of stookolie) organiseert OF - uw entiteit instaat voor de goedkeuring van de energiefacturen (enkel facturen die rechtstreeks van de energieleverancier komen) voor elektriciteit, aardgas, water of stookolie. Indien uw entiteit bv. enkel aardgasfacturen goedkeurt, staat uw entiteit ook in voor energiefacturatie. U antwoordt N (nee) indien uw entiteit enkel de facturen betaalt, maar niet goedkeurt. Indien neen, moet uw entiteit voor dit gebouw geen gegevens meer invullen. Indien uw entiteit de elektriciteitsfactuur /aardgas/stookolie/waterfactuur betaalt, dient uw entiteit voor deze onderdelen de jaarlijkse verbruiksgegevens in te vullen. Entiteit Geef aan welke entiteit de facturen betaalt. Raamcontract Hier vult u J (ja) of N (nee) in. U dient J (ja) in te vullen indien het energiecontract met de bewuste leverencier valt onder een raamcontract bv een contract dat onderhandeld werd door AFM. Een raamcontract is een afspraak tussen een leverancier en een klant om een bepaald product of dienst voor een vaste looptijd voor een vooraf afgesproken prijs, en tegen vooraf afgesproken voorwaarden te leveren. Soms worden er ook minimum en/of maximum af te nemen aantallen afgesproken, die soms tegen gunstiger voorwaarden (bijvoorbeeld levertijd) worden geleverd. Type verbruik Hier kiest u het type verbruik. De volgende keuzes zijn mogelijk: gas, stookolie, elektriciteir of water. EAN code EAN staat voor European Article Numbering. Elke aansluiting op het elektriciteits- of aardgasnet heeft een uniek identificatienummer, een zogenaamde EAN-code. Deze codes worden in heel Europa toegepast. De EAN-code bestaat uit 18 cijfers: de eerste 2 cijfers vertegenwoordigen het land (België = 54), de vijf volgende de netbeheerder, de tien volgende cijfers het toegangspunt en het laatste getal is een controlegetal. De EAN-code is vast verbonden aan de fysieke locatie van de aansluiting. Bij verhuis van de netgebruiker wordt de EAN-code niet meegenomen. Via de EAN-code wordt een eenduidige identificatie van de toegangspunten mogelijk, wat het gevaar op misverstanden in de gegevensuitwisseling tussen netbeheerders en leveranciers zou moeten verminderen (bijvoorbeeld wat betreft de schrijfwijze van de naam of het adres van de afnemer). Je vindt de EAN-code terug op de energiefactuur (18 cijfers, begint met het getal 54). Verbruik Jaarlijks elektriciteitsverbruik Het betreft het werkelijk totaal elektriciteitsverbruik van 1 jaar. Dit verbruik is terug te vinden op de jaarafrekeningen van de energiefacturen of via een eigen energieboekhouding op basis van de meterstanden. Op te geven in kwh als een geheel getal (geen cijfers na de komma). Indien de elektriciteitsaansluiting een laagspanningsaansluiting betreft en indien de jaarafrekening van de elektriciteitsfactuur niet start op 1 januari (en eindigt niet op 31 december), dan heeft de elektriciteitsfactuur betrekking op het verbruiksjaar welke de meeste maanden telt in de jaarafrekening. Bijvoorbeeld: jaarafrekening factuur periode 15/04/ /04/2009 wordt beschouwd als de elektriciteitsfactuur voor het jaar 2008 gezien deze 8,5 maanden bevat. Indien de factuur is opgesplitst in meerdere soorten (dag/nachtteller,...), moeten deze delen worden opgeteld. Jaarlijks aardgasverbruik Het jaarlijks aardgasverbruik dient opgegeven te worden in kwh. Het betreft het werkelijk totaal aardgasverbruik. Dit verbruik is terug te vinden op de jaarafrekeningen van de energiefacturen of via een eigen energieboekhouding op basis van de meterstanden. Indien de aardgasaansluiting een residentiële aansluiting (klein gas) betreft en de jaarafrekening van de gasfactuur start niet op 1 januari (en eindigt niet op 31 december), dan heeft de gasfactuur betrekking op het verbruiksjaar welke de meeste maanden telt in de jaarafrekening. Bijvoorbeeld: jaarafrekening factuur periode 30/05/ /05/2009 wordt beschouwd als de aardgasfactuur voor het jaar 2008 gezien deze 7 maanden bevat. Op te geven in kwh als een geheel getal (geen cijfers na de komma). Jaarlijks stookolieverbruik Het jaarlijks stookolieverbruik dient opgegeven te worden in liter als geheel getal (geen cijfers na de komma), en wordt op de volgende manier bepaald: 1) stookoliedebietmeter aanwezig Het betreft het werkelijk totaal stookolieverbruik en niet het primair stookolieverbuik of graaddagen gecorrigeerd verbruik. Deze stookolieverbruiken worden bepaald aan de hand van de aflezing op de stookoliedebietmeter. 2) geen stookoliedebietmeter aanwezig Dit verbruik wordt berekend via de rekenmodule. Het jaarlijks stookolieverbruik dient opgegeven te worden in liter en dit als geheel getal. Jaarlijks waterverbruik Dit verbruik is terug te vinden op de jaarafrekeningen van de waterfacturen of via een eigen energieboekhouding op basis van de meterstanden. Op te geven in m³ als geheel getal (geen cijfers na de komma). Energieverantwoordelijke De persoon die over het algemeen werkzaam is binnen een van de entiteiten die het gebouw gebruiken die belast is met de toepassing van de maatregelen ter bevordering van het rationeel energiegebruik (REG). Naam Vul hier respectievelijk de naam, voornaam van de veranwoordelijke in.voordbeeld: Janssen, Jan Mail Vul hier het adres van de veranwoordelijke in.voordbeeld: Telefoon Vul hier het telefoonnummer (inclusief de landcode en het netnummer zonder spaties). Voorbeeld: Opmerkingen Opmerkingen Datum wordt automatisch ingevuld Ingevuld door wordt automatisch ingevuld Gelieve hier uw opmerkingen mee te delen bv in geval van incorrecte gegevens, suggesties naar authentieke bronnen, gebruiksvriendelijkheid, Wordt niet getoond in APEX. Wordt niet getoond in APEX. Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

8 GRONDEN DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN Identificatie grond Kadastrale perceelsidentificatie capa wordt automatisch ingevuld Kadastrale perceelsidentificatie perc wordt automatisch ingevuld De (kadastrale) perceelsidentificatie stemt overeen met een unieke identificatie van kadastrale percelen in een bepaald gebied. De twee van toepassing zijnde perceelsidentificatoren (CaPaKey en PERCID) zijn opgebouwd uit de deelsleutels kadastraal afdelingcode, kadastrale sectiecode en kadastraal perceelsnummer. De wijze van concatenatie van de deelsleutels verschilt voor de CaPaKey en de PERCID. De CaPaKey is een (kadastrale) perceelsidentificatie en is de unieke identificatie die de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (A.A.P.D.) toekent aan elk perceel in België. Bijvoorbeeld: 44056A0031/02F002. De (kadastrale) perceelsidentificatie stemt overeen met een unieke identificatie van kadastrale percelen in een bepaald gebied. De twee van toepassing zijnde perceelsidentificatoren (CaPaKey en PERCID) zijn opgebouwd uit de deelsleutels kadastraal afdelingcode, kadastrale sectiecode en kadastraal perceelsnummer. De wijze van concatenatie van de deelsleutels verschilt voor de CaPaKey en de PERCID. De PERCID is een (kadastrale) perceelsidentificatie en de unieke identificatie die sinds 2000 op niveau GIS-Vlaanderen wordt toegekend aan elk perceel in Vlaanderen. Vanaf 2008 wordt echter binnen het GIS-Vlaanderen de CaPaKey als (kadastrale) perceelsidentificatie gehanteerd. Bijvoorbeeld: 44056_A_0031_F_002_02. Zie ook [A-GISVL ], sectie (de PERCID wordt in de referentie samengestelde perceelsnotatie genoemd) Kadastrale perceelsoppervlakte wordt automatisch ingevuld Oppervlakte die in het kadaster aan het perceel in ha, a en ca wordt weergegeven. Land keuzetabel Niet alle gebouwen zijn in België gelegen, vandaar dat wordt gevraagd hier het land in te voegen. Voorbeeld: België Postcode keuzetabel Hier vult u de postcode en de gemeente in waar het gebouw gelegen is. Voorbeeld: 1000 Brussel Gemeente keuzetabel Hier vult u de gemeente in waar het gebouw gelegen is. Voorbeeld: Brussel Straat keuzetabel Hier vult u de straatnaam in. Bij voorkeur maakt u voor adressen in Vlaanderen daarbij gebruik van het CRAB. Het acroniem CRAB staat voor Centraal Referentieadressenbestand. Het CRAB is het adressenproject van het samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen. Nuttige link: Voorbeeld: Boudewijnlaan Nr Hier vult u het huisnummer en, in voorkomend geval, het busnummer in. Voorbeeld: 30 Adrespositie wordt automatisch ingevuld Coördinaten van het adrespunt. Werkelijk bebouwde oppervlakte De werkelijk bebouwde oppervlakte op het perceel is gelijk aan de oppervlakte in m² van de laagste bovengrondse verdieping, met inbegrip van de buitenmuren. Voorbeeld : 1000 Vergunningen Recht van voorkoop Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister wordt automatisch ingevuld wordt automatisch ingevuld De Vlaamse overheid heeft in bepaalde gebieden een "recht van voorkoop". Als zij dit recht uitoefent, verwerft zij in de plaats van de kandidaat-koper de aangeboden landeigendommen. Zij betaalt dan de biedprijs van de kandidaat koper. De stedenbouwkundige bestemming is afhankelijk van de zone waarin het pand is gelegen, conform de aanduidingen van het Gewestplan. Als u de stedenbouwkundige bestemming kent, kunt u bijvoorbeeld weten of u woningen kunt bouwen op het betreffende terrein of als u er commerciële activiteiten mag uitvoeren. De stedenbouwkundige bestemming kan worden opgezocht via het sectorplan van het gewest, bv op Eigendomsstatuut Eigenaar VO keuzetabel Lijst met alle rechtspersonen van de Vlaamse overheid. Eigenaar niet-vo keuzetabel Vul hier de rechtspersoon in die eigenaar is van het onroerend goed, indien het geen entiteit van de Vlaamse overheid betreft. KBO nummer Het KBOnummer is hetzelfde als het ondernemingsnummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers. Het uniek ondernemingsnummer werd door de Federale Overheid ingevoerd om te voorzien in een unieke identificatiesleutel voor ondernemingen. Teneinde de administratieve last voor de bestaande ondernemingen tot een minimum te beperken werd er voor gekozen geen volledig nieuw nummer te implementeren, maar het BTWidentificatienummer om te vormen tot ondernemingsnummer. In een eerste fase vervangt dit nummer reeds: - Het handelsregisternummer; - Het rechtspersonennummer; - Het BTW-nummer. In geval van een onderneming is de ondernemingsnummer dus gelijk aan het BTW-nummer: BTW = KBOnummer (10 cijfers!) = Type zakelijk of contractueel recht keuzetabel Zakelijke rechten verlenen het recht van genot op een bepaalde zaak (inclusief het recht op de vruchten ervan). Ze geven ook het recht om over het goed te beschikken. Tenslotte hebben ze betrekking op de zaak zelf. Bv: eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal, erfdienstbaarheid, recht van gebruik en bewoning. Een contractueel recht is een recht aangegaan per overeenkomst tussen 2 natuurlijke of rechtspersonen. Bv: huur. Inhoud Keuzetabel: volle eigendom Een volle eigenaar is diegene aan wie het goed toebehoort, en die dus het recht heeft er op de meest volstrekte wijze het genot van te hebben en over het goed te beschikken. mede-eigendom Het is mogelijk dat verschillende personen samen eigenaar zijn van hetzelfde goed. In dit geval spreekt men over eigendom in onverdeeldheid of mede-eigendom. De verschillende eigenaars worden mede-eigenaars genoemd. erfpacht Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal 99 jaar. De persoon (of vennootschap) die dit recht verleent is de eigenaar. De persoon (of vennootschap) die het recht krijgt is de erfpachter. Kenmerken: 1) het betreft steeds onroerende goederen (gronden, woonhuizen); 2) het recht heeft een tijdelijk karakter met een minimumduur van 27 jaar en een maximumduur van 99 jaar; 3) de erfpachter moet jaarlijks een vergoeding, de pacht genoemd, betalen aan de eigenaar. Deze vergoeding kan ook eenmalig betaald worden bij de aanvang van de erfpacht. opstal Het recht van opstal is het recht om de eigendom van gebouwen of beplantingen te hebben op andermans grond, gedurende een periode van maximaal 50 jaar. De persoon die de eigenaar van de grond is en die dit recht verleent is de opstalgever. De persoon (of de vennootschap) die het recht verkrijgt de opstalhouder. De eigendom van de grond wordt dus afgesplitst van de eigendom van de gebouwen of opstallen = een horizontale splitsing van de eigendom. Kenmerken: 1) de opstalhouder is eigenaar van de door hem opgerichte gebouwen of van de reeds bestaande gebouwen; 2) het recht heeft een tijdelijk karakter en kan slechts toegekend worden voor een duur van 50 jaar, evenwel met mogelijk tot hernieuwing. vruchtgebruik Vruchtgebruik is het recht om andermans goed te gebruiken of er de vruchten (huuropbrengst, intrest) van op te strijken. De genieter van het vruchtgebruik wordt 'vruchtgebruiker' genoemd, de eigenaar zelf wordt 'naakte (of blote) eigenaar' genoemd. Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

9 huur Artikel 1709 Burgerlijk Wetboek: Huur van goederen is een contract waarbij de ene partij zich verbindt om de andere het genot van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd, en tegen een bepaalde prijs, die de laatstgenoemde zich verbindt te betalen. Het Belgisch huurstelsel kent een algemeen regime en drie bijzonder regimes. Algemeen regime: geldt enerzijds voor alle huurovereenkomsten die niet vallen onder één van de drie bijzondere regimes en is anderzijds van kracht als aanvullende regeling voor alle materies of aangelegenheden die door de bijzondere regimes niet bepaald zijn. De bijzondere regimes zijn woninghuur, handelshuur en pacht. pacht Pacht is een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden, al dan niet met de op die grond staande 'hoeve', viswater of een veer of andere openbare dienst door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter. De opbrengst van het verpachte goed of de verpachte dienst komt in beginsel toe aan de pachter. Het is een zogenaamde bijzondere overeenkomst. Dat wil zeggen als de overeenkomst voldoet aan de voorwaarden die de wet stelt dat het dan ook geldt als pacht-overeenkomst, ook al hebben partijen iets anders bedoeld of gewild. Ook spoor- of buslijnen kunnen verpacht worden. Dan spreekt men eerder over OV-concessies. In België werden de buurtspoorweglijnen verpacht aan exploitatiemaatschappijen. terbeschikkingstelling Terbeschikkingstelling betekent dat er op een andere manier wordt toegelaten dat het gebouw wordt bezet (bezetting ter bede, kost en inwoon in ruil voor arbeid, bewust gedogen van krakers, ). concessie Een concessie is een sui generis overeenkomst die niet volledig onderworpen is aan de normale regels voor overeenkomsten uit het Burgerlijk Wetboek waarbij gronden gelegen op het privaat domein van de overheid voor een bepaalde duur ter beschikking worden gesteld van bedrijven/burgers tegen een vergoeding (canon). De concessie doet tussen de overheid en de concessiehouder rechten van contractuele aard ontstaan omtrent het privatief gebruik van het domein van Vlaamse Gewest en geschillen over die contractuele rechten behoren tot de bevoegdheid van hoven en rechtbanken. De rechten zijn geen zakelijke rechten (want het openbaar domein is onvervreemdbaar), maar de concessiehouder beschikt wel over een subjectief recht dat tegenstelbaar is aan derden, en de titularis is lastens het bestuur gerechtigd op een schadevergoeding wanneer de overheid de concessie wijzigt of beëindigt om redenen ontleend aan het algemeen belang. domeinvergunning Een (domein)vergunning verleent in ruil voor de betaling van een retributie een precair gebruiksrecht voor het domein van het Vlaamse Gewest op grond van het besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2002 (Retributiebesluit). andere Te noteren in het veld opmerkingen. Opmerkingen Opmerkingen Datum wordt automatisch ingevuld Ingevuld door wordt automatisch ingevuld Gelieve hier uw opmerkingen mee te delen bv in geval van incorrecte gegevens, suggesties naar authentieke bronnen, gebruiksvriendelijkheid, Wordt niet getoond in APEX. Wordt niet getoond in APEX. Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

10 DUURZAAMHEID DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN Label Toegekend(e) label(s) Inhoud Keuzetabel: keuzetabel BREEAM Meer info op: GreenCalc Meer info op: Vlaamse Maatstaf voor Meer info op: Duurzaam Wonen en Bouwen Waardering van Meer info op: kantoorgebouwen: Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid Valideo Meer info op: VIPA criteria duurzaamheid Meer info op: Score Duurzaamheidsmeter: Meer info op: Instrument voor duurzame scholenbouw De Groene Sleutel Meer info op: Lage energie gebouw Maximale energievraag is beperkt tot 30 kwh/m² per jaar Passiefgebouw Netto energiebehoefte voor verwarming 15 kwh/m²jaar. Luchtdichtheid n50 0,6 h-1 (obv een luchtdichtheidsmeting). Temperatuuroverschrijdingsfrequentie boven 25 C 5%. Andere Welke: Geen De score die vermeld staat op het label. Mobiliteit Aantal aangepaste parkeerplaatsen voor gehandicapten Aantal elektrische oplaadpunten voor auto, brommer en/of fiets De parkeerplaats is aangepast indien voor dwarsparkeren/schuinparkeren de breedte minimum 350 cm bedraagt. In het geval van langsparkeren dient de lengte minimum 600 cm te zijn. Een elektrisch oplaadpunt is een parkeerplaats met oplaadmogelijkheid, voorbehouden voor een elektrische auto, brommer en/of fiets. Het opladen gebeurt hetzij aan een standaard - al dan niet industrieel - stopcontact (16 A, 230V of 400V) in een afgesloten parkeerruimte, hetzij aan een laadpaal (eventueel wel publiek toegankelijk). Bereikbaarheid voor voetgangers vanaf hoofdstation openbaar vervoer Type(s) openbaar vervoer binnen 10 min wandelafstand via thematische bron wordt automatisch ingevuld en via thematische bron wordt automatisch ingevuld en Dmv GIS kan de bereikbaarheid bepaald worden. Er wordt er onderscheid gemaakt tussen minder dan 10 minuten stappen of 800 m of meerdan 10 minuten stappen of 800 m. Dmv GIS kunnen de types openbaar vervoer bepaald worden in de buurt van de gebouwen. Er wordt er onderscheid gemaakt tussen bus, tram, metro en/of trein. Water Groendak (m²) Gescheiden rioleringsstelsel In overstromingsgevoelig gebied wordt automatisch ingevuld en wordt automatisch ingevuld en Een groendak is een dak bedekt met vegetatie en een aantal onderliggende lagen die nodig zijn voor de ontwikkeling van deze Bij een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater door twee aparte stelsels afgevoerd. Terwijl het afvalwater naar het zuiveringsstation wordt geleid, wordt het regenwater in het oppervlaktewater geloosd. Informatie over de aanwezigheid van een gescheiden rioleringsstelsel kan opgevraagd worden bij de technische dienst van de gemeente of de rioolbeheerder. Er wordt een onderscheid tussen effectief overstromingsgevoelige gebieden en mogelijk overstromingsgevoelige gebieden. Effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn gebieden die recent overstroomd zijn of gebieden die een aanzienlijke kans hebben om te overstromen. Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn gebieden waar alleen overstromingen mogelijk zijn bij zeer extreme Landgebruik en ecologie Ecologische waarde bodemgebruik Groenvoorziening voor bewoners/werknemers in de vorm van een park of bos binnen 500 m wordt automatisch ingevuld en via thematische bron wordt automatisch ingevuld en De ecologische waarde kan gekoppeld worden aan een authentieke bron van het AGIV. Er kan een onderscheid gemaakt worden in bodemgebruik type 1 t.e.m. 4 van het bodemgebruiksbestand 2001 (AGIV) (kernstadbebouwing, andere bebouwing, industrie- en handelsinfrastructuur, andere infrastructuur). Dmv GIS kan de groenvoorziening in de omgeving bepaald worden. Vervuiling Bodemattest Een bodemattest is in Vlaanderen een officieel document dat sinds 1995 moet gevoegd worden bij een verkoopakte van wordt automatisch ingevuld en onroerend goed. Naast een gewone verkoop is het aanvragen van een bodemattest ook verplicht bij schenking, fusie, e.d. Het is bedoeld om kopers te informeren over de verontreinigingstoestand van de grond. Dit heeft als doel te voorkomen dat een nieuwe eigenaar moet opdraaien voor de kosten van de sanering van vervuilde grond. Het bodemattest is dus een attest dat weergeeft welke informatie de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) over een stuk grond heeft. Energie Waarde energieprestatiecertificaat (EPC / EPB / PEB in kwh/m²) Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) informeert over de energiezuinigheid van een gebouw. Op het EPC staat een kengetal (score). Het kengetal geeft het berekende energieverbruik weer per jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte. Het kengetal hangt af van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen, muur- en dakisolatie, ramen en deuren en de installaties voor verwarming en warm water. EPB is de benaming voor het gelijkaardige certificaat voor gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. PEB is de benaming voor het gelijkaardige certificaat voor gebouwen in het Waals Gewest. Percentage aangekochte groene stroom (%) Percentage van (netto) aangekochte groene stroom van de volledige energiefactuur. Groene stroom is elektriciteit die is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Bij bepaalde energieleveranciers is dit terug te vinden op de factuur. Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

11 Hernieuwbare energie Type Geïnstalleerd vermogen (kw of kwp) Opbrengst (kwh) op jaarbasis keuzetabel Inhoud Keuzetabel: Hernieuwbare energie Hernieuwbare niet-fossiele en niet-nucleaire energiebronnen, met name wind, zon, aerothermische, geothermische, Type Zonne-energie photovoltaïsch Hierbij wordt zonne-energie omgezet in elektriciteit. Zonne-energie thermisch Hierbij wordt zonne-energie omgezet in warmte bvb voor het verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik. Windenergie Dit is een installatie waarbij windkracht omgezet wordt in energie. Biomassa Energie kan ook gewonnen worden uit biomassa. Hieronder wordt verstaan: 1) biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van biologische oorsprong van land- en bosbouw en aanverwante bedrijfstakken 2) biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval (bv. biobrandstoffen, koolzaadolie, groenafval, houtafval (pellets), dierlijk afval, mest, slib) Geothermie Energie kan gewonnen worden in de vorm van warmte die onder het vaste aardoppervlak is opgeslagen. Dit zijn alle technologieën die gebruik maken van de bodem voor energetisch gebruik (bv. Boorgat Energie Opslag BEO, Koude-Warmte Opslag KWO) Waterkracht Waterkracht is de elektrische energie die een turbine uit stromend of vallend water kan halen. In de waterkrachtcentrale brengt het water een turbine in beweging. Naast voldoende water is er ook een zeker hoogteverschil nodig om de turbines van een waterkrachtcentrale in beweging te brengen. De turbines kunnen op hun beurt generatoren aandrijven, die elektriciteit produceren. WKK-installatie Een warmtekrachtkoppeling-installatie wekt tegelijk warmte en elektriciteit op. Geïnstalleerd vermogen (kw Het geïnstalleerd vermogen is de maximum capaciteit van de aanwezige toestellen/installatie. Het reëel vermogen is de of kwp) gemiddelde capaciteit die in werkelijkheid wordt gehaald. Opbrengst (kwh) op jaarbasis De werkelijk geproduceerde energie die af te lezen is van de opbrengstmeter. Indien de opbrengst niet start op 1 januari (en niet eindigt op 31 december), dan heeft de opbrengst betrekking op het jaar welke de meeste opbrengstmaanden telt. Bijvoorbeeld: opbrengsten in de periode 30/05/ /05/2009 worden beschouwd voor het jaar 2008 gezien deze 7 maanden bevat. Op te geven in kwh als een geheel getal (geen cijfers na de komma). Toegankelijkheid Is de toegang drempelloos of opgevangen door een correcte helling? ja/nee Wat is een correcte helling? Een hoogte tot 10cm mag max. een hellingsgraad van 10% hebben; Tot 25cm max. 8,3% ; Tot 50cm max. 6,25% Is het mogelijk voor gehandicapten om te circuleren in het gebouw? ja/nee Het wordt aangenomen dat het mogelijk is voor gehandicapten om te circuleren in het gebouw indien: - de publieke functies gelegen zijn op het gelijkvloers of bereikbaar zijn via een toegankelijke lift (kooimaat min. 110cm breed x 140cm diep); - de doorgangen en deuren min. 90 cm breed zijn; - op regelmatige punten, alsook voor en na deuren, er een vrije draairuimte van min. 150 cm is. Is er minstens één aangepast sanitair aanwezig? ja/nee Aangepast sanitair betekent: - de minimum maatvoering van de ruimte bedraagt 165 cm x 220 cm na afwerking; - de deur is naar buiten opengaand op de kortste zijde(165cm) van de ruimte; - de toiletpot staat recht tegenover de deur; - de wastafel is onderrijdbaar en staat dwars ten opzichte van de toiletpot, in de tegenoverliggende hoek. Voor meer specifieke informatie wordt verwezen naar het toegankelijkheidsdecreet. Opmerkingen Opmerkingen Gelieve hier uw opmerkingen mee te delen bv in geval van incorrecte gegevens, suggesties naar authentieke bronnen, gebruiksvriendelijkheid, Datum wordt automatisch ingevuld en Ingevuld door wordt automatisch ingevuld en Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

12 DATABEHEERDERS enkel zichtbaar voor administrators en vastgoedverantwoordelijken DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN Gebruiker detail Ldap Naam Mail Vul hier respectievelijk de naam, voornaam van de veranwoordelijke in.voordbeeld: Janssen, Jan Vul hier het adres van de veranwoordelijke in.voorbeeld: Telefoon Vul hier het telefoonnummer (inclusief de landcode en het netnummer zonder spaties). Voorbeeld: Entiteit keuzetabel Geef aan tot welke enititeit de gebouwverantwoordelijke behoort. Rol databeheerder/ Geef hier aan welke rol er wordt toebedeeld aan de persoon die gebouwen toegewezen krijgt. vastgoedverantwoordelijke / admin Actief? Is de status van deze persoon actief of passief. Entiteit keuzetabel De entiteit tot de welke de gebruiker behoort. Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

GEBOUWEN DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN. Gebouw

GEBOUWEN DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN. Gebouw GEBOUWEN Gebouw DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN De definitie van bouwwerk bestaat uit 4 voorwaarden: - constructie: dit is een driedimensionaal gebouwd object zoals bijvoorbeeld

Nadere informatie

DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN. Entiteit keuzetabel Geef aan tot welke enititeit de beheerder behoort.

DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN. Entiteit keuzetabel Geef aan tot welke enititeit de beheerder behoort. GEBOUWEN Gebouwbeheerder DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN De entiteit verantwoordelijk voor het gebouwbeheer wordt bepaald door de aanwezigheid van middelen voor de onderstaande

Nadere informatie

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000 Overzicht Vlaams gewest Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid (energiedecreet) van 8 mei 2009. Belgisch Staatsblad: 07.07.2009 Van kracht sinds: 01.01.2011 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN:

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN: RECHT VAN ERFPACHT BEGRIP Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal

Nadere informatie

Handleiding voor het invullen van het deelformulier indentificatie

Handleiding voor het invullen van het deelformulier indentificatie Handleiding voor het invullen van het deelformulier indentificatie Voor wie is deze handleiding? Deze handleiding is bedoeld voor de bedrijven en organisaties die het IMJV moeten invullen en indienen.

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres Gaat u binnenkort verhuizen? Denk er dan aan om uw elektriciteits- en aardgasleverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Via de onderstaande werkwijze kunt u bij uw verhuizing de elektriciteits-

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORT MEI 2017/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid

MANAGEMENTRAPPORT MEI 2017/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid MANAGEMENTRAPPORT MEI 2017/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid Een grondige inventaris van de met gegevens over s, eigendoms- en gebruiksrechten,... is essentieel voor een goed

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970)

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Sector btw (Stempel van de dienst) Vak bestemd voor de administratie Aangifte ontvangen onder nr.... Dossiernummer:... Dossier

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:.

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:. LOGBOEK Verwarmingssysteem type 2 van een flatgebouw Gebouw:. CONTEXT Het logboek is de 'referentie'-documentatie van de verwarmingssystemen. Het bijhouden van een logboek is een van de eisen van de EPB-reglementering

Nadere informatie

Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG

Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG Verhuisformulier: melding van uw nieuwe adres 1 a b c d 4a 4b 4 4c 5a 5 5b 6 7 Richtlijnen bij het invullen van het verhuisformulier melding

Nadere informatie

DE INVOERMODULE VAN DE VASTGOEDDATABANK

DE INVOERMODULE VAN DE VASTGOEDDATABANK DE INVOERMODULE VAN DE VASTGOEDDATABANK De entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen de gegevens van de vastgoeddatabank aanpassen via de invoermodule. Enkel vastgoedverantwoordelijken en databeheerders

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning I. AARD VAN DE AANVRAAG Deze aanvraag betreft: een registratie,

Nadere informatie

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 info@vdelegal.be 19 / 03 / 2009 Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE Inleiding - Uitgangspunt : o valorisatie

Nadere informatie

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE»

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het Gemeentehuis Aanvraag van een/de parkeerkaart(en)

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging):

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): 1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

DE INVOERMODULE VAN DE VASTGOEDDATABANK

DE INVOERMODULE VAN DE VASTGOEDDATABANK DE INVOERMODULE VAN DE VASTGOEDDATABANK De entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen de gegevens van de vastgoeddatabank aanpassen via de invoermodule. Enkel vastgoedverantwoordelijken en databeheerders

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

VESTIGINGSAANVRAAG Bedrijfsverzamelgebouw t Walletje Te Knokke-Heist 3 E FASE Verhuur loods

VESTIGINGSAANVRAAG Bedrijfsverzamelgebouw t Walletje Te Knokke-Heist 3 E FASE Verhuur loods VESTIGINGSAANVRAAG Bedrijfsverzamelgebouw t Walletje Te Knokke-Heist 3 E FASE Verhuur loods DEEL 1. TOELICHTING AGSO Knokke-Heist heeft zich door het afsluiten van een bijzondere samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Informatiefiche Erfpacht: Hoeve Bos van Aa 3 te 1980 ZEMST

Informatiefiche Erfpacht: Hoeve Bos van Aa 3 te 1980 ZEMST Informatiefiche Erfpacht: Hoeve Bos van Aa 3 te 1980 ZEMST 1. Algemeen Wat is een erfpacht: Het recht van erfpacht is het recht om tijdelijk het volle genot (eigendom) te hebben van een onroerend goed,

Nadere informatie

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management 29-5-2008 1 Agenda 1. Procedure 2. Definitief ontwerp 21.05.08 3. Project VAC functionaliteit en techniciteit 4. Gebruikers 5. Timing VAC Leuven 6. Voorstel principes en financiële voorwaarden 7. Huidige

Nadere informatie

BIJLAGE 1: AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN UITBATINGSVERGUNNING VOOR HET UITBATEN VAN KAMERS

BIJLAGE 1: AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN UITBATINGSVERGUNNING VOOR HET UITBATEN VAN KAMERS VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN UITBATINGSVERGUNNING VOOR HET UITBATEN VAN KAMERS 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN HET GEBOUW Adres: Kadastrale ligging: Aantal woningen in het gebouw: (opgelet: elk appartement,

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.. 17

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.. 17 Inhoudstafel Voorwoord.................................................... 1 Deel 1 - Bodemattest Overzicht... 5 1. Bodemattest in het Vlaams gewest... 8 1.1. Wanneer moet men in het Vlaams gewest beschikken

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

Inhoudstafel. dossier. 1. Uw vennootschap als volle eigenaar... 1. 2. Uw vennootschap als mede-eigenaar... 16

Inhoudstafel. dossier. 1. Uw vennootschap als volle eigenaar... 1. 2. Uw vennootschap als mede-eigenaar... 16 Inhoudstafel 1. Uw vennootschap als volle eigenaar... 1 1.1. Wat is het?... 1 1.1.1. Volle eigendom... 1 1.1.2. Hoe wordt uw vennootschap volle eigenaar?... 1 1.1.3. Wat zijn de belangrijkste regels voor

Nadere informatie

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 1.1 Registratie en inloggen energieprestatiedatabank... 1 1.1.1 Registratie als student type C... 1 1.1.2 Registratie

Nadere informatie

Aanloop tot wetswijziging

Aanloop tot wetswijziging De nieuwe Opstalwet FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Wet van 10 januari 1824 over het recht

Nadere informatie

Samenstelling energiefactuur

Samenstelling energiefactuur Samenstelling energiefactuur Persoonsgegevens en EAN-codes In de onderstaande afbeelding zie je het voorblad van een voorbeeld factuur/afrekening van Electrabel. De pijl verwijst naar de plek van je contactgegevens:

Nadere informatie

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS»

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het gemeentehuis Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en)

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/35895] 1 JUNI 2007. Ministerieel besluit inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de uitvoering van hun REG-actieplannen

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

DE INVOERMODULE VAN DE VASTGOEDDATABANK

DE INVOERMODULE VAN DE VASTGOEDDATABANK DE INVOERMODULE VAN DE VASTGOEDDATABANK De entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen de gegevens van de vastgoeddatabank aanpassen via de invoermodule. Enkel vastgoedverantwoordelijken en databeheerders

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER.

AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER. AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER. Stuur dit formulier, samen met de bijlagen, naar het volgende adres: BRUGEL Kunstlaan, 46 1000 Brussel Email: greenpower@brugel.brussels Het dossier zal

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid. Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid. Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN Deze aanvraag betreft: een nieuwe registratie in het

Nadere informatie

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015. Nieuwe,, verlaagde tarieven voor de schenking van onroerende goederen FAQ 1. Algemeen Wat is de doelstelling? Met deze nieuwe regelgeving zet de Vlaamse Regering in op vereenvoudiging en vergroening. Dit

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT

Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT LIGGING Binnen het project Koekhoven, fase I wordt 1 appartement opnieuw verkocht. Het gebouw is zeer rustig gelegen. Het terras

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

Dataproces Basisdata Bewoning. Jonas Verstraete - Data en Informatie - Stad Gent

Dataproces Basisdata Bewoning. Jonas Verstraete - Data en Informatie - Stad Gent Dataproces Basisdata Bewoning Jonas Verstraete - Data en Informatie - Stad Gent Dataproces Basisdata Bewoning 01. Vragen aan de data in data taal 02. Authentieke databronnen 03.a Adres = Adres? 03.b Relaties

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Flevostraat 14. Lemmer. Meer informatie op de-munt.nl 0527-614413

Flevostraat 14. Lemmer. Meer informatie op de-munt.nl 0527-614413 Flevostraat 14 Lemmer Meer informatie op de-munt.nl 0527-614413 Kenmerken Te koop of te huur Vraagprijs: Huurprijs: BTW: Kantoorruimte 795.000,- k.k. 6.300,- per maand BTW belast Oppervlakte: Ca. 1.050

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 2 : Opstalrecht

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 2 : Opstalrecht Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 2 : Opstalrecht Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent. De

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE DOSSIERNUMMER: VG04294 GEMEENTE: Meeuwen-Gruitrode, dienst ruimtelijke ordening en milieu, Dorpsstraat 44, 3670 Meeuwen- Gruitrode DATUM opmaak document: 18/08/2017

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

Te Huur. Vrijblijvende Projectinformatie. Kantoorruimte Prins Willem-Alexanderlaan 701-725 7311 ST APELDOORN. Object

Te Huur. Vrijblijvende Projectinformatie. Kantoorruimte Prins Willem-Alexanderlaan 701-725 7311 ST APELDOORN. Object Te Huur Vrijblijvende Projectinformatie Kantoorruimte Prins Willem-Alexanderlaan 701-725 7311 ST APELDOORN Object Te huur kantoorruimte gelegen op één van de mooiste locaties in Apeldoorn, aan de rand

Nadere informatie

KLeIn erfgoed SUBSIDIEAANVRAAG VOOR DE INSTANDHOUDINGSWERKEN AAN HET. Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Directie Monumenten en Landschappen

KLeIn erfgoed SUBSIDIEAANVRAAG VOOR DE INSTANDHOUDINGSWERKEN AAN HET. Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Directie Monumenten en Landschappen BrUsseLs HooFDsteDeLIJK GeWest Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Directie Monumenten en Landschappen SUBSIDIEAANVRAAG VOOR DE INSTANDHOUDINGSWERKEN AAN HET KLeIn erfgoed (Besluit van de Brusselse

Nadere informatie

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN WONINGEN Deel A: Identificatiegegevens

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN WONINGEN Deel A: Identificatiegegevens TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN WONINGEN Deel A: Identificatiegegevens A.1. Identificatiegegevens van het onderzoek Dossiernummer (van de woning in het gebouw): Datum van het onderzoek:

Nadere informatie

Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning

Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning A. NATUURLIJK PERSOON (Particulier niet geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen) AARD VAN DE AANVRAAG Deze

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT. model Kamer van Arbitrage en Bemiddeling

OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT. model Kamer van Arbitrage en Bemiddeling demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT model Kamer van Arbitrage en Bemiddeling My Rent demo 1 KAB 1 W E L K O M voor wat betreft het ter registratie aanbieden van het ondertekende huurcontract : zie demo

Nadere informatie

Versie 14 december 2015 pagina 1/5

Versie 14 december 2015 pagina 1/5 Versie 14 december 2015 pagina 1/5 Algemeen Om tegemoet te komen aan de informatieverplichtingen naar Eurostat, moet ABB een gestandaardiseerde gegevensverzameling van de langetermijnprojecten voor vastgoed

Nadere informatie

Aanvraag conformiteitsattest

Aanvraag conformiteitsattest Aanvraag conformiteitsattest Een conformiteitsattest toont aan dat de woning die u verhuurt minstens voldoet aan de Vlaamse woonkwaliteitsnormen. Het conformiteitsattest is een officiële verklaring dat

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs in Brussel Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs VAN DE INSCHRIJVING TOT DE AANKOOP VAN EEN GOMB-WONING WIE MAG EEN GOMB-WONING KOPEN? WELKE PLICHTEN ZIJN ER VERBONDEN AAN DE AANKOOP VAN EEN

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT CERTIFICATIE VAN EEN UITBREIDING VAN EEN FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE.

AANVRAAGFORMULIER TOT CERTIFICATIE VAN EEN UITBREIDING VAN EEN FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE. AANVRAAGFORMULIER TOT CERTIFICATIE VAN EEN UITBREIDING VAN EEN FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE. Stuur dit formulier, samen met de bijlagen, naar het volgende adres: BRUGEL Kunstlaan, 46 1000 Brussel Email:

Nadere informatie

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Agentschap voor Natuur en Bos Albert II-laan 20, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 81 02 Fax 02 553 81 05 E-mail: anb@vlaanderen.be ANB-01-20071015

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

DE INVOERMODULE VAN DE VASTGOEDDATABANK

DE INVOERMODULE VAN DE VASTGOEDDATABANK DE INVOERMODULE VAN DE VASTGOEDDATABANK De entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen de gegevens van de vastgoeddatabank aanpassen via de invoermodule. Enkel vastgoedverantwoordelijken en databeheerders

Nadere informatie

Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens. Bernard Govaert

Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens. Bernard Govaert Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens Bernard Govaert Om te kunnen weten hoe uw geleverde inspanningen evolueren, is het van belang van dat u uw energieverbruik registreert. Ondertekenaars

Nadere informatie

PRESENTATIE VERKOOP RUIME CENTRUMWONING MET GARAGE EN TUIN TE TEMSE

PRESENTATIE VERKOOP RUIME CENTRUMWONING MET GARAGE EN TUIN TE TEMSE PRESENTATIE VERKOOP RUIME CENTRUMWONING MET GARAGE EN TUIN TE TEMSE ALGEMENE BESCHRIJVING Vroegere kinesistenpraktijk staat te koop op een grond van 450 m² en een bewoonbare oppervlakte van maar liefst

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

Module Grond- en pandenbeleid

Module Grond- en pandenbeleid Module Grond- en pandenbeleid Voor het onderdeel grond-en pandenbeleid over het sociaal wonen in de gemeente zijn er administratieve data beschikbaar en deze zullen hier dus niet bevraagd worden. De vragen

Nadere informatie

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Forfaitaire verbruiken Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Versie 2009.04 1/6 1. Algemeenheden en toepassingsdomein Dit document stelt de regels vast inzake de elektriciteitsafname

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER VOOR EEN TIJDELIJKE WERF VOOR INKAPSELING EN/OF VERWIJDERING VAN ASBEST VAN KLASSE I.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER VOOR EEN TIJDELIJKE WERF VOOR INKAPSELING EN/OF VERWIJDERING VAN ASBEST VAN KLASSE I. BIM THURN & TAXIS-SITE HAVENLAAN 86 C, bus 3000 1000 BRUSSEL BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER VOOR EEN TIJDELIJKE WERF VOOR INKAPSELING EN/OF VERWIJDERING VAN ASBEST VAN KLASSE I.C KADER

Nadere informatie

De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015. Inhoud Algemeen... 3 Wat is de doelstelling?... 3 Vanaf wanneer treedt de nieuwe regeling in werking?... 3 Welke zijn de nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen?... 3 Blijft het bijzonder

Nadere informatie

CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche

CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche 17-06-2012 CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche A. PRINCIPE Het CAPELO-project omvat 2 gedeelten: Het 1 e gedeelte heeft betrekking op de gegevens vanaf 1 januari 2011. Hiertoe werden

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Indien natuurlijke persoon: 1) Naam en voornaam (indien aankoop door meerdere personen, alle namen vermelden):

Nadere informatie

Klanken uit het Energie Overleg. 4 de Vastgoedforum 27/2/2015

Klanken uit het Energie Overleg. 4 de Vastgoedforum 27/2/2015 Klanken uit het Energie Overleg 4 de Vastgoedforum 27/2/2015 Interne milieuzorg in 2003 Milieubeleidsverklaring Vlaamse Regering van 18 juli 2003 De Vlaamse overheid wenst inzake milieuzorg een voorbeeldfunctie

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 31/2015 van 10 december 2015 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Belastingdienst ( VLABEL ) om als rechtsopvolger van het Departement Financiën

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

TH: winkel, magazijn en kantoren in commerciële zone aan nieuwe Colruyt. Opp. min ±m²

TH: winkel, magazijn en kantoren in commerciële zone aan nieuwe Colruyt. Opp. min ±m² Adres : 3290 DIEST Leuvensesteenweg 72 gebouw 3 Traject : Diest is een provinciestad op de grens van de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen. Via de E314 is er een vlotte verbinding naar Leuven,

Nadere informatie