DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN. Entiteit keuzetabel Geef aan tot welke entiteit de beheerder behoort.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN. Entiteit keuzetabel Geef aan tot welke entiteit de beheerder behoort."

Transcriptie

1 GEBOUWEN Gebouwbeheerder DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN De entiteit verantwoordelijk voor het gebouwbeheer wordt bepaald door de aanwezigheid van middelen voor de onderstaande taken. Het gebouwbeheer omvat de volgende verantwoordelijkheden: het beheer van het vastgoed (afsluiten van het vastgoedcontract; opvolgen van de As-Builtplannen en beheren van het dossier; gebouwinventarisatiesysteem actueel houden; verzekeringsdossiers opmaken en opvolgen; milieuvergunning actueel houden); herstellen van gebreken aan het gebouw (het afsluiten en opvolgen van de onderhoudscontracten; het herstellen van technische gebreken in het gebouw die niet volgens het onderhoudscontract kunnen gebeuren noch door de gebouwverantwoordelijke kunnen worden opgelost; oplossen van temperatuur- en klimaatregelingsproblemen); preventief onderhoud en controle (zorgen voor keuringsverslagen van gebouwgebonden installaties, zoals elektrische installaties, branddetectie-installaties, liften, poorten en hef- en lasttoestellen; zorgen voor het verslag van de brandweer; zorgen voor mobiele blusmiddelen; informeren betreffende vloerlast en controle hierop; preventief onderhoud technische installaties; opvolgen van het onderhoudscontract en de contractuele verplichtingen van de onderhoudsfirma); uitvoeren van werken in het gebouw( uitvoeren en opvolgen van inrichtingswerken; bijkomende installaties aan het gebouw; opvolging van de werken in het gebouw; zorgen dat de nodige vergunningen afgeleverd worden (vuurvergunning, werkvergunning, ); voorzien en in stand houden van de installatie voor toegangsveiligheid); beheer van de gemeenschappelijke serverlokalen; naleven van de voorwaarden van de milieuvergunning en de milieureglementering voor deze aspecten; nemen van de nodige dringende veiligheidsmaatregelen en het verzorgen van de communicatie rond deze bevoegdheden. Naam Vul hier respectievelijk de naam, voornaam van de beheerder in.voordbeeld: Janssen, Jan Mail Vul hier het adres van de beheerder in.voorbeeld: Telefoon Vul hier het telefoonnummer (inclusief de landcode en het netnummer zonder spaties). Voorbeeld: Entiteit keuzetabel Geef aan tot welke entiteit de beheerder behoort. Gebouwverantwoordelijke De gebouwverantwoordelijkheid wordt opgenomen door de ambtenaar met de hoogste rang en in voorkomend geval in onderling overleg tussen de ambtenaren met gelijke rang. Die ambtenaar kan daarbij een gebouwverantwoordelijke aanstellen, waarbij hij verantwoordelijk blijft als leidinggevende. Deze ambtenaren kunnen in overleg beslissen de onderstaande verantwoordelijkheden onderling te verdelen. Wanneer het Hoog Overlegcomité tot de oprichting van een HOC in een gebouw beslist, zit deze persoon ook deze vergadering voor. De Vlaamse Regering kan beslissen dat de gebouwverantwoordelijkheid ligt bij het Agentschap voor Facilitair Management. In dat geval ligt de volledige verantwoordelijkheid bij het Agentschap voor Facilitair Management, met uitzondering van het voorzitterschap van het HOC. Naam Mail De gebouwverantwoordelijkheid omvat de volgende verantwoordelijkheden: organiseren en voorzitten van het HOC van het betrokken gebouw; technische uitbating van het gebouw en de installaties (herstellen van kleine gebreken die geen vaktechnische kennis vereisen en geen bijkomende uitgaven genereren; signaleren van gebreken aan de onderhoudsfirma en/of de gebouwbeheerder; opmaak en beheer van het sleutelplan; organiseren van de telefonie in het gebouw (doorgeven defecten, plaatsen bijkomende toestellen en naamgeving van toestellen, doorschakelingen organiseren en profielen instellen); het aanpassen van de signalisatie in het gebouw naar aanleiding van verhuizingen of nieuwe bestemmingen van lokalen); verzorgen van de veiligheid in het gebouw (toegangscontrole van het gebouw en het beheren van de toegangsrechten tot specifieke lokalen; oplijsten van de zonevrijwilligers en permanente/tijdelijke minder mobiele personen per zone en verdieping; organiseren van een jaarlijkse evacuatieoefening; opvolgen van het maandelijkse testalarm; in geval van calamiteiten: nemen van de beslissing om de brandweer te verwittigen en om te evacueren, begeleiden en informeren van de hulpdiensten, gehele of volledige onbeschikbaarheid van het gebouw melden aan de voorzitter van het CCVO, opnemen van de leiding van het evacuatiecoördinerende team en het crisismanagementteam, wanneer die voor het betreffende gebouw werden opgericht; informeren van het crisiscommunicatieteam; nemen van voorzorgen bij stakingen, betogingen en andere acties buiten het gebouw; het ter beschikking houden van EHBO-lokalen en rustlokalen); de logistieke dienstverlening organiseren (het beheren van de gemeenschappelijke cateringautomaten; afvalbeheer; beheren van de parking; maken van afspraken en begeleiden van evenementen, filmopnames, persconferenties en tentoonstellingen; bevlaggen van het gebouw; praktisch ondersteunen van de kinderopvang in het gebouw; beheren van de gemeenschappelijke vergaderzalen; uitlenen van dienstfietsen en ander materiaal; vrijmaken van voetpaden bij sneeuw; distributie van de inkomende post over de diensten van het gebouw); energieverantwoordelijkheid: de toepassing van de maatregelen ter bevordering van het rationeel energiegebruik; naleven van de voorwaarden van de milieuvergunning en de milieureglementering voor deze aspecten; naleven van de stedelijke voorwaarden van brandveiligheid en evacuatieplanning; maken van afspraken met andere gebruikers van het gebouw (perriodiek overleg houden met andere huurders of bewoners in het gebouw; maken van afspraken rond de gemeenschappelijke ruimtes, zoals het EHBO-lokaal; maken van afspraken rond de beschikbaarheid van hulpverleners); nemen van de nodige dringende veiligheidsmaatregelen en het verzorgen van de communicatie rond deze bevoegdheden. Vul hier respectievelijk de naam, voornaam van de beheerder in.voordbeeld: Janssen, Jan Vul hier het adres van de beheerder in.voorbeeld: Telefoon Vul hier het telefoonnummer (inclusief de landcode en het netnummer zonder spaties). Voorbeeld: Entiteit keuzetabel Geef aan tot welke entiteit de verantwoordelijke behoort. Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

2 Verantwoordelijke archiefruimte Verantwoordelijke voor het archief dat zich in de archiefruimte bevindt. Deze verantwoordelijke zorgt er o.a. voor dat: - er duidelijke afspraken zijn, bv. met betrekking tot plaatsing van archieven, het nummeren van de rekken, de toegang tot de archiefruimte, ; - de gemaakte afspraken worden opgevolgd; - de archiefruimte in goede, geordende en toegankelijke staat blijft; - archieven die in de archiefruimte bewaard zullen worden, voor de overbrenging naar de archiefruimte ontsloten, verpakt en geëtiketteerd worden en dat een overdrachtslijst wordt opgemaakt; - een depotlijst wordt opgesteld waarin wordt aangegeven welke archieven op welke plaats in de archiefruimte zijn geplaatst. Contacteer eventueel de beleidsdomeinarchivaris van het beleidsdomein dat zich in je gebouw bevindt. De contactgegevens vind je op deze pagina: Naam Mail Vul hier respectievelijk de naam, voornaam van de verantwoordelijke in.voordbeeld: Janssen, Jan Vul hier het adres van de verantwoordelijke in.voorbeeld: Telefoon Vul hier het telefoonnummer (inclusief de landcode en het netnummer zonder spaties). Voorbeeld: Entiteit keuzetabel Geef aan tot welke entiteit de verantwoordelijke behoort. Gebruiker(s) De gebruiker neemt het gebouw of delen van het gebouw in gebruik. Er kunnen meerdere gebruikers in 1 gebouw aanwezig zijn. Entiteit keuzetabel De entiteit(en) van de Vlaamse overheid gehuisvest in dit gebouw. KBO nummer Het KBO nummer is hetzelfde als het ondernemingsnummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers. Het uniek ondernemingsnummer werd door de Federale Overheid ingevoerd om te voorzien in een unieke identificatiesleutel voor ondernemingen. Teneinde de administratieve last voor de bestaande ondernemingen tot een minimum te beperken werd er voor gekozen geen volledig nieuw nummer te implementeren, maar het BTWidentificatienummer om te vormen tot ondernemingsnummer. In een eerste fase vervangt dit nummer reeds: - Het handelsregisternummer; - Het rechtspersonennummer; - Het BTW-nummer. In geval van een onderneming is de ondernemingsnummer dus gelijk aan het BTW-nummer: BTW = KBOnummer (10 cijfers!) = Hoeveel personeelsleden van uw entiteit zijn effectief gehuisvest in dit gebouw ongeacht hun standplaats? Aantal werkplekken van uw entiteit in dit gebouw? Hier vult u het aantal personeelsleden in binnen uw entiteit dat in het gebouw tewerkgesteld is. Elk personeelslid mag maar één keer voorkomen. Als iemand deeltijds in gebouw X werkt en deeltijds in gebouw Y, neemt u de officiële standplaats van die persoon. Onder personeelslid wordt hier verstaan elke persoon waarvoor er een juridische band bestaat tussen werkgever (entiteit) en werknemer, hetzij een contractuele tewerkstelling, hetzij een aanstellingsbesluit (statutair of stagedoend statutair). Meer informatie hierover vindt u terug op Plaatsen waar individueel of in groep kan gewerkt worden (de types worden hieronder beschreven). Behoren niet tot werkplekken: gesloten vergaderenruimten, bibliotheek en zitplaatsen met een specifiek gebruik zoals ontvangstuimtes. Types van werkplekken: 1) Open werkplekken De open werkplekken zijn bedoeld voor doorsnee (administratief) werk waarvoor geregeld overleg met collega s nodig is. Er kan rustig en met gemiddelde frequentie getelefoneerd worden. 2) Cockpits Cockpits zijn akoestisch afgesloten ruimten met één of twee werkplekken waar men geconcentreerd werk kan verrichten. De ruimte is ook bedoeld voor het voeren van telefoongesprekken, waarbij men de anderen niet wil storen of voor telefoongesprekken met een meer confidentieel karakter. 3) Teamcockpits/Projectkamer Dit zijn akoestisch afgesloten ruimten, doorgaans uitgerust met een vergadertafel voor vier tot zes personen. 4) Touch down werkplekken Zijn kleine open werkplekken die een vast toegankelijke PC met internetverbinding hebben waarop tussen twee vergaderingen door voor korte tijd aan gewerkt kan worden (vb. mails raadplegen) zonder dat een open werkplek dient ingenomen te worden. 5) Ontvangstbalie Het is een (werk-)plek, zo kort mogelijk bij de inkom of liften waar bezoekers zich kunnen aanmelden. Deze behoren niet tot werkplekken: 1) Gesloten vergaderzalen 2) Ontvangstruimte/Loungeruimte Deze ruimte wordt gebruikt voor overleg of voor het ontvangen van bezoekers. Er worden in deze ruimte losse zitplaatsen voorzien die eventueel ook als werkplek gebruikt kunnen worden. Deze zijn echter geen volwaardige werkplekken. 3) Bibliotheek Een zone met documentatie, tijdschriften, dag- en weekbladen, literatuur, al dan niet beheerd op het niveau van het gebouw. In deze ruimte worden eventueel ook werkplekken voor studiewerk voorzien. Deze zijn echter geen volwaardige werkplekken. Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

3 Identificatie gebouw Archibus wordt automatisch ingevuld Geeft de code van het gebouw in het Archibus systeem. Identificatie Hier vult u uw eigen identificatienummer in. Dit nummer zal later kunnen gebruikt worden om het gebouw te identificeren. Voorbeeld: H21002 Type keuzetabel Geef aan tot welk type het gebouw behoort. Indien u het gebouw niet kan thuisbrengen in één van de types, kiest u Ander type gebouw Voorbeeld: Kantoorgebouw Publiek toegankelijk gebouw ja/nee Een gebouw dat openstaat voor het publiek of bedoeld is voor gemeenschappelijk gebruik, ook al is de toegang beperkt tot een of meer welbepaalde categorieën van personen, met uitzondering van de ruimtes die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, alsook van de technische ruimtes en opslagruimtes die niet dienen als archiefruimte, en van de toegangen en deuropeningen, gangen en overlopen en niveauverschillen die uitsluitend naar die ruimtes leiden. Als het gebouw over een loket- of onthaalfunctie beschikt, wordt ervan uitgegaan dat het door het publiek wordt bezocht. Gebouwen zoals loodsen, postsorteercentra edm zijn niet publiek toegankelijk. Instellingen voor onderwijs, welzijns- of gezondheidsvoorzieningen, sportvoorzieningen,... zijn dat wel. Gebouwnaam Gebouw site Kadastrale perceelsidentificatie capa wordt automatisch ingevuld Kadastrale perceelsidentificatie perc wordt automatisch ingevuld Hier vult u de naam van het gebouw in. Indien het gebouw geen naam heeft kan u hier ofwel niets invullen ofwel een omschrijving geven van het gebouw. Een gebouw is een bouwwerk met een bepaalde functie (huisvesting, commerciële of industriële activiteit,.) Voorbeeld: Boudewijngebouw Indien het gebouw tot een site behoort, geeft u de naam van de site op. Een gebouwsite is een voor u logische groepering van afzonderlijke gebouwen. De (kadastrale) perceelsidentificatie stemt overeen met een unieke identificatie van kadastrale percelen in een bepaald gebied. De twee van toepassing zijnde perceelsidentificatoren (CaPaKey en PERCID) zijn opgebouwd uit de deelsleutels kadastraal afdelingcode, kadastrale sectiecode en kadastraal perceelsnummer. De wijze van concatenatie van de deelsleutels verschilt voor de CaPaKey en de PERCID. De CaPaKey is een (kadastrale) perceelsidentificatie en is de unieke identificatie die de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (A.A.P.D.) toekent aan elk perceel in België. Bijvoorbeeld: 44056A0031/02F002. De (kadastrale) perceelsidentificatie stemt overeen met een unieke identificatie van kadastrale percelen in een bepaald gebied. De twee van toepassing zijnde perceelsidentificatoren (CaPaKey en PERCID) zijn opgebouwd uit de deelsleutels kadastraal afdelingcode, kadastrale sectiecode en kadastraal perceelsnummer. De wijze van concatenatie van de deelsleutels verschilt voor de CaPaKey en de PERCID. De PERCID is een (kadastrale) perceelsidentificatie en de unieke identificatie die sinds 2000 op niveau GIS-Vlaanderen wordt toegekend aan elk perceel in Vlaanderen. Vanaf 2008 wordt echter binnen het GIS-Vlaanderen de CaPaKey als (kadastrale) perceelsidentificatie gehanteerd. Bijvoorbeeld: 44056_A_0031_F_002_02. Zie ook [A-GISVL ], sectie (de PERCID wordt in de referentie samengestelde perceelsnotatie genoemd) Land keuzetabel Niet alle gebouwen zijn in België gelegen, vandaar dat wordt gevraagd hier het land in te voegen. Voorbeeld: België Postcode keuzetabel Hier vult u de postcode en de gemeente in waar het gebouw gelegen is. Voorbeeld: 1000 Brussel Gemeente keuzetabel Hier vult u de gemeente in waar het gebouw gelegen is. Voorbeeld: Brussel Straat keuzetabel Hier vult u de straatnaam in van het liggingsadres (niet het administratief adres). Bij voorkeur maakt u voor adressen in Vlaanderen daarbij gebruik van het CRAB. Het acroniem CRAB staat voor Centraal Referentieadressenbestand. Het CRAB is het adressenproject van het samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen. Nuttige link: Voorbeeld: Boudewijnlaan Nr Hier vult u het huisnummer van het liggingsadres (niet het administratief adres) en, in voorkomend geval, het busnummer in. Voorbeeld: 30/02 Adrespositie wordt automatisch ingevuld Coördinaten van het adrespunt. Vestigingsnummer wordt automatisch ingevuld Het vestigingsnummer wordt toegekend door de Kruispuntbank Ondernemingen en is een nummer dat bestaat uit 10 cijfers " ". Het eerste cijfer varieert van 2 tot 8. Het vestigingsnummer wordt toegekend aan een vestigingseenheid. Een vestigingseenheid is een plaats waar een economische activiteit wordt uitgeoefend, die men geografisch kan identificeren door een adres. Bijvoorbeeld: een bedrijfszetel, een vestiging, een productie-eenheid, een werkplaats, een fabriek, een winkel, een verkooppunt, een kantoor, een steengroeve Elke vestigingseenheid kan op een bepaald moment maar van één onderneming afhangen. U kan het vestigingsnummer opzoeken in de zoekmodule van de KBO website: Subadressen Indien een gebouw bv verschillende toegangen heeft, kan hetzelfde gebouw verschillende adressen hebben. Hier kunt u de subadressen vermlden zodat dubbele opname in de databank vermeden wordt. Land keuzetabel Niet alle gebouwen zijn in België gelegen, vandaar dat wordt gevraagd hier het land in te voegen. Voorbeeld: België Postcode keuzetabel Hier vult u de postcode en de gemeente in waar het gebouw gelegen is. Voorbeeld: 1000 Brussel Gemeente keuzetabel Hier vult u de gemeente in waar het gebouw gelegen is. Voorbeeld: Brussel Straat keuzetabel Hier vult u de straatnaam in. Bij voorkeur maakt u voor adressen in Vlaanderen daarbij gebruik van het CRAB. Het acroniem CRAB staat voor Centraal Referentieadressenbestand. Het CRAB is het adressenproject van het samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen. Nuttige link: Voorbeeld: Boudewijnlaan Nr Hier vult u het huisnummer en, in voorkomend geval, het busnummer in. Voorbeeld: 30 Adrespositie wordt automatisch ingevuld Coördinaten van het adrespunt. Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

4 Functionele gegevens Bouwjaar Het jaar waarin het gebouw voor de eerste maal in gebruik genomen werd. Voor gebouwen na 1962 geldt het jaar waarin de oorspronkelijke bouwvergunning werd afgeleverd. Bruto aantal m² bovengronds De gebruikte bovengrondse oppervlakte die wordt ingenomen door de gebruiker(s) (exclusief ondergrondse oppervlakte) - uitgedrukt in m². Bruto aantal m² ondergronds De gebruikte ondergrondse oppervlakte die wordt ingenomen door de gebruikers (exclusief ondergrondse oppervlakte) - uitgedrukt in m². Archiefruimte (m²) Een lokaal waar een dienst of meerdere diensten samen tijdelijk hun archief bewaren. Dit lokaal is meestal gevestigd in de onmiddellijke nabijheid van de kantoorruimte en wordt beheerd door de diensten zelf. Archief is procesgebonden informatie die een organisatie opgemaakt of ontvangen heeft om haar taken of bevoegdheden uit te oefenen of om haar rechten te handhaven. Documentatie (tijdschriften van een inhoudelijk verwante beroepsorganisatie, het staatsblad, ) is dus geen archief. Wanneer de gebouwbeheerder twijfelt of een ruimte als archiefruimte gebruikt wordt, verkiezen we ervoor om deze ruimte toch aan te geven als archiefruimte in de bevraging. Als we de contactpersoon en/of de gebruikende entiteit van een als archiefruimte aangeduide ruimte kennen, kunnen we dit verder gaan verfijnen. Geconditioneerde serverruimte ja/nee Ruimte waar servers staan en die adequaat voorzien is van moderne koeltechnieken, noodstroomvoorziening en beveiliging. Aantal parkeerplaatsen auto Een parkeerplaats is een parkeergelegenheid, niet onmiddellijk grenzend aan of afgescheiden van de (hoofd)rijbaan, bestemd voor het parkeren van 1 gemotoriseerd voertuig,, in dit geval voor een auto. Aantal parkeerplaatsen bromfietsen en motoren Een parkeerplaats is een parkeergelegenheid, niet onmiddellijk grenzend aan of afgescheiden van de (hoofd)rijbaan, bestemd voor het parkeren van 1 gemotoriseerd voertuig, in dit geval voor een bromfiets of motor. Aantal overdekte fietsplaatsen Het aantal beschikbare plaatsen voor het stallen van 1 fiets in een overdekte fietsenstalling. Aantal douches Het aantal douches voorzien in het gebouw of een doucheruimte. Hoeveel personeelsleden zijn effectief gehuisvest in dit gebouw ongeacht hun standplaats? Hier vult u het aantal personeelsleden in dat in het gebouw tewerkgesteld is. Elk personeelslid mag maar één keer voorkomen. Als iemand deeltijds in gebouw X werkt en deeltijds in gebouw Y, neemt u de officiële standplaats van die persoon. Onder personeelslid wordt hier verstaan elke persoon waarvoor er een juridische band bestaat tussen werkgever (entiteit) en werknemer, hetzij een contractuele tewerkstelling, hetzij een aanstellingsbesluit (statutair of stagedoend statutair). Meer informatie hierover vindt u terug op Aantal werkplekken in dit gebouw Plaatsen waar individueel of in groep kan gewerkt worden (de types worden hieronder beschreven). Behoren niet tot werkplekken: gesloten vergaderenruimten, bibliotheek en zitplaatsen met een specifiek gebruik zoals ontvangstuimtes. Types van werkplekken: 1) Open werkplekken De open werkplekken zijn bedoeld voor doorsnee (administratief) werk waarvoor geregeld overleg met collega s nodig is. Er kan rustig en met gemiddelde frequentie getelefoneerd worden. 2) Cockpits Cockpits zijn akoestisch afgesloten ruimten met één of twee werkplekken waar men geconcentreerd werk kan verrichten. De ruimte is ook bedoeld voor het voeren van telefoongesprekken, waarbij men de anderen niet wil storen of voor telefoongesprekken met een meer confidentieel karakter. 3) Teamcockpits/Projectkamer Dit zijn akoestisch afgesloten ruimten, doorgaans uitgerust met een vergadertafel voor vier tot zes personen. 4) Touch down werkplekken Zijn kleine open werkplekken die een vast toegankelijke PC met internetverbinding hebben waarop tussen twee vergaderingen door voor korte tijd aan gewerkt kan worden (vb. mails raadplegen) zonder dat een open werkplek dient ingenomen te worden. 5) Ontvangstbalie Het is een (werk-)plek, zo kort mogelijk bij de inkom of liften waar bezoekers zich kunnen aanmelden. Deze behoren niet tot werkplekken: 1) Gesloten vergaderzalen 2) Ontvangstruimte/Loungeruimte Deze ruimte wordt gebruikt voor overleg of voor het ontvangen van bezoekers. Er worden in deze ruimte losse zitplaatsen voorzien die eventueel ook als werkplek gebruikt kunnen worden. Deze zijn echter geen volwaardige werkplekken. 3) Bibliotheek Een zone met documentatie, tijdschriften, dag- en weekbladen, literatuur, al dan niet beheerd op het niveau van het gebouw. In deze ruimte worden eventueel ook werkplekken voor studiewerk voorzien. Deze zijn echter geen volwaardige werkplekken. Huur op jaarbasis (euro) Algemene huurprijs in euro (excl.btw) voor het gebouw (geen uitsplitsing in type ruimte bv kantoor, woning, archief, parking, ). Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

5 Vergunningen Stedenbouwkundige vergunning Recht van voorkoop Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister wordt automatisch ingevuld wordt automatisch ingevuld wordt automatisch ingevuld Een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) is een toestemming om een bouwwerk op te richten of aan te passen. De algemene regel stelt dat er voor het bouwen van een constructie een stedenbouwkundige vergunning (of bouwvergunning) nodig is. De reglementering is een gewestelijke bevoegdheid. Vlaanderen Brussels Hoofdstedelijk Gewest De Vlaamse overheid heeft in bepaalde gebieden een "recht van voorkoop". Als zij dit recht uitoefent, verwerft zij in de plaats van de kandidaat-koper de aangeboden landeigendommen. Zij betaalt dan de biedprijs van de kandidaat koper. De stedenbouwkundige bestemming is afhankelijk van de zone waarin het pand is gelegen, conform de aanduidingen van het Gewestplan. Als u de stedenbouwkundige bestemming kent, kunt u bijvoorbeeld weten of u woningen kunt bouwen op het betreffende terrein of als u er commerciële activiteiten mag uitvoeren. De stedenbouwkundige bestemming kan worden opgezocht via het sectorplan van het gewest, bv op Milieuvergunning Klasse Voorafgaande schriftelijke toelating om hinderlijke of ingedeelde inrichtingen te mogen exploiteren (plaatsen en gebruiken). Afhankelijk van de aard en belangrijkheid van de mogelijke milieueffecten van activiteiten, wordt er een klasse toegekend. De reglementering is een gewestelijke bevoegdheid. Voor het Vlaams Gewest: Klasse 1 - de meest hinderlijke activiteit, milieuvergunning vereist Klasse 2 - minder hinderlijk, maar een milieuvergunning is nog steeds vereist Klasse 3 - minst hinderlijk, meldingsplicht Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Klasse 1A/1B/1C/2/3 Begindatum Einddatum Datum vanaf wanneer de vergunning geldig is. Datum vanaf wanneer de vergunning niet meer geldig is. Het kan zijn dat de vergunning onbeperkt geldig blijft. Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

6 Eigendomsstatuut en toestand Eigenaar VO keuzetabel Lijst met alle rechtspersonen van de Vlaamse overheid. Eigenaar niet-vo Vul hier de rechtspersoon in die eigenaar is van het onroerend goed, indien het geen entiteit van de Vlaamse overheid betreft. KBO nummer In het geval dat de eigenaar de Vlaamse overheid is, hoeft dit veld niet ingevuld te worden. Het KBOnummer is hetzelfde als het ondernemingsnummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers. Het uniek ondernemingsnummer werd door de Federale Overheid ingevoerd om te voorzien in een unieke identificatiesleutel voor ondernemingen. Teneinde de administratieve last voor de bestaande ondernemingen tot een minimum te beperken werd er voor gekozen geen volledig nieuw nummer te implementeren, maar het BTWidentificatienummer om te vormen tot ondernemingsnummer. In een eerste fase vervangt dit nummer reeds: - Het handelsregisternummer; - Het rechtspersonennummer; - Het BTW-nummer. In geval van een onderneming is de ondernemingsnummer dus gelijk aan het BTW-nummer: BTW = KBOnummer (10 cijfers!) = Hier kunt u het KBO-nummer opzoeken op basis van naam: Type zakelijk of contractueel recht keuzetabel Zakelijke rechten verlenen het recht van genot op een bepaalde zaak (inclusief het recht op de vruchten ervan). Ze geven ook het recht om over het goed te beschikken. Tenslotte hebben ze betrekking op de zaak zelf. Bv: eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal, erfdienstbaarheid, recht van gebruik en bewoning. Een contractueel recht is een recht aangegaan per overeenkomst tussen 2 natuurlijke of rechtspersonen. Bv: huur. Inhoud Keuzetabel: Toestand volle eigendom Een volle eigenaar is diegene aan wie het goed toebehoort, en die dus het recht heeft er op de meest volstrekte wijze het genot van te hebben en over het goed te beschikken mede-eigendom Het is mogelijk dat verschillende personen samen eigenaar zijn van hetzelfde goed. In dit geval spreekt men over eigendom in onverdeeldheid of mede-eigendom. De verschillende eigenaars worden mede-eigenaars genoemd. erfpacht Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal 99 jaar. De persoon (of vennootschap) die dit recht verleent is de eigenaar. De persoon (of vennootschap) die het recht krijgt is de erfpachter. Kenmerken: 1) het betreft steeds onroerende goederen (gronden, woonhuizen); 2) het recht heeft een tijdelijk karakter met een minimumduur van 27 jaar en een maximumduur van 99 jaar; 3) de erfpachter moet jaarlijks een vergoeding, de pacht genoemd, betalen aan de eigenaar. Deze vergoeding kan ook eenmalig betaald worden bij de aanvang van de erfpacht. opstal Het recht van opstal is het recht om de eigendom van gebouwen of beplantingen te hebben op andermans grond, gedurende een periode van maximaal 50 jaar. De persoon die de eigenaar van de grond is en die dit recht verleent is de opstalgever. De persoon (of de vennootschap) die het recht verkrijgt de opstalhouder. De eigendom van de grond wordt dus afgesplitst van de eigendom van de gebouwen of opstallen = een horizontale splitsing van de eigendom. Kenmerken: 1) de opstalhouder is eigenaar van de door hem opgerichte gebouwen of van de reeds bestaande gebouwen; 2) het recht heeft een tijdelijk karakter en kan slechts toegekend worden voor een duur van 50 jaar, evenwel met mogelijk tot hernieuwing. vruchtgebruik Vruchtgebruik is het recht om andermans goed te gebruiken of er de vruchten (huuropbrengst, intrest) van op te strijken. De genieter van het vruchtgebruik wordt 'vruchtgebruiker' genoemd, de eigenaar zelf wordt 'naakte (of blote) eigenaar' genoemd. huur Artikel 1709 Burgerlijk Wetboek: Huur van goederen is een contract waarbij de ene partij zich verbindt om de andere het genot van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd, en tegen een bepaalde prijs, die de laatstgenoemde zich verbindt te betalen. Het Belgisch huurstelsel kent een algemeen regime en drie bijzonder regimes. Algemeen regime: geldt enerzijds voor alle huurovereenkomsten die niet vallen onder één van de drie bijzondere regimes en is anderzijds van kracht als aanvullende regeling voor alle materies of aangelegenheden die door de bijzondere regimes niet bepaald zijn. De bijzondere regimes zijn woninghuur, handelshuur en pacht. pacht Pacht is een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden, al dan niet met de op die grond staande 'hoeve', viswater of een veer of andere openbare dienst door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter. De opbrengst van het verpachte goed of de verpachte dienst komt in beginsel toe aan de pachter. Het is een zogenaamde bijzondere overeenkomst. Dat wil zeggen als de overeenkomst voldoet aan de voorwaarden die de wet stelt dat het dan ook geldt als pacht-overeenkomst, ook al hebben partijen iets anders bedoeld of gewild. Ook spoor- of buslijnen kunnen verpacht worden. Dan spreekt men eerder over OV-concessies. In België werden de buurtspoorweglijnen verpacht aan exploitatiemaatschappijen. terbeschikkingstelling Terbeschikkingstelling betekent dat er op een andere manier wordt toegelaten dat het gebouw wordt bezet (bezetting ter bede, kost en inwoon in ruil voor arbeid, bewust gedogen van krakers, ). concessie Een concessie is een sui generis overeenkomst die niet volledig onderworpen is aan de normale regels voor overeenkomsten uit het Burgerlijk Wetboek waarbij gronden gelegen op het privaat domein van de overheid voor een bepaalde duur ter beschikking worden gesteld van bedrijven/burgers tegen een vergoeding (canon). De concessie doet tussen de overheid en de concessiehouder rechten van contractuele aard ontstaan omtrent het privatief gebruik van het domein van Vlaamse Gewest en geschillen over die contractuele rechten behoren tot de bevoegdheid van hoven en rechtbanken. De rechten zijn geen zakelijke rechten (want het openbaar domein is onvervreemdbaar), maar de concessiehouder beschikt wel over een subjectief recht dat tegenstelbaar is aan derden, en de titularis is lastens het bestuur gerechtigd op een schadevergoeding wanneer de overheid de concessie wijzigt of beëindigt om redenen ontleend aan het algemeen belang. domeinvergunning Een (domein)vergunning verleent in ruil voor de betaling van een retributie een precair gebruiksrecht voor het domein van het Vlaamse Gewest op grond van het besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2002 (Retributiebesluit). andere Welke: keuzetabel Inhoud Keuzetabel: in gebruik Het gebouw is in gebruik genomen door mensen die toegelaten zijn er gebruik van te maken, indien de oppervlakte waarvan gebruikt wordt gemaakt groter is dan 50%. ongeschikt en onbewoonbaar Of een gebouw ongeschikt en onbewoonbaar wordt beschouwd, wordt bepaald obv een woningonderzoek. verwaarloosd Of een gebouw als verwaarloosd wordt beschouwd, wordt bepaald obv een technisch verslag. gekraakt Kraken is het zonder toestemming van de eigenaar in gebruik nemen van een onroerende zaak in de vorm van een ongebruikt terrein, gebouw of ruimte daarvan. leegstaand Een woning die langer dan 12 aaneensluitende maanden niet bewoond is of een gebouw waarvan de totale oppervlakte voor minstens 50% niet gebruikt wordt volgens de functie van het gebouw. Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

7 GEBOUWEN DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN Verbruiken: water, gas, elektriciteit, stookolie Facturatie Entiteit Type verbruik ja/nee keuzetabel keuzetabel keuzetabel ja/nee keuzetabel keuzetabel Leverancier Raamcontract EAN code Verbruik Naam Mail Tel keuzetabel herhaalt de bovenste cel, met mogelijkheid om iets anders in te vullen Energieverantwoordelijke herhaalt de bovenste cel, met mogelijkheid om iets anders in te vullen herhaalt de bovenste cel, met mogelijkheid om iets anders in te vullen Inhoud Keuzetabel: Leverancier Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan afnemers elektriciteit of aardgas verkoopt. Facturatie Hier vult u J (ja) of N (nee) in. U dient J (ja) in te vullen indien de energiefacturatie inhoudt dat --uw entiteit minstens een deel van de (door)facturering met betrekking tot energie (=elektriciteit, aardgas, water of stookolie) organiseert OF - uw entiteit instaat voor de goedkeuring van de energiefacturen (enkel facturen die rechtstreeks van de energieleverancier komen) voor elektriciteit, aardgas, water of stookolie. Indien uw entiteit bv. enkel aardgasfacturen goedkeurt, staat uw entiteit ook in voor energiefacturatie. U antwoordt N (nee) indien uw entiteit enkel de facturen betaalt, maar niet goedkeurt. Indien neen, moet uw entiteit voor dit gebouw geen gegevens meer invullen. Indien uw entiteit de elektriciteitsfactuur /aardgas/stookolie/waterfactuur betaalt, dient uw entiteit voor deze onderdelen de jaarlijkse verbruiksgegevens in te vullen. Entiteit Geef aan welke entiteit de facturen betaalt. Raamcontract Hier vult u J (ja) of N (nee) in. U dient J (ja) in te vullen indien het energiecontract met de bewuste leverencier valt onder een raamcontract bv een contract dat onderhandeld werd door AFM. Een raamcontract is een afspraak tussen een leverancier en een klant om een bepaald product of dienst voor een vaste looptijd voor een vooraf afgesproken prijs, en tegen vooraf afgesproken voorwaarden te leveren. Soms worden er ook minimum en/of maximum af te nemen aantallen afgesproken, die soms tegen gunstiger voorwaarden (bijvoorbeeld levertijd) worden geleverd. Type verbruik Hier kiest u het type verbruik. De volgende keuzes zijn mogelijk: gas, stookolie, elektriciteir of water. EAN code EAN staat voor European Article Numbering. Elke aansluiting op het elektriciteits- of aardgasnet heeft een uniek identificatienummer, een zogenaamde EAN-code. Deze codes worden in heel Europa toegepast. De EAN-code bestaat uit 18 cijfers: de eerste 2 cijfers vertegenwoordigen het land (België = 54), de vijf volgende de netbeheerder, de tien volgende cijfers het toegangspunt en het laatste getal is een controlegetal. De EAN-code is vast verbonden aan de fysieke locatie van de aansluiting. Bij verhuis van de netgebruiker wordt de EAN-code niet meegenomen. Via de EAN-code wordt een eenduidige identificatie van de toegangspunten mogelijk, wat het gevaar op misverstanden in de gegevensuitwisseling tussen netbeheerders en leveranciers zou moeten verminderen (bijvoorbeeld wat betreft de schrijfwijze van de naam of het adres van de afnemer). Je vindt de EAN-code terug op de energiefactuur (18 cijfers, begint met het getal 54). Verbruik Jaarlijks elektriciteitsverbruik Het betreft het werkelijk totaal elektriciteitsverbruik van 1 jaar. Dit verbruik is terug te vinden op de jaarafrekeningen van de energiefacturen of via een eigen energieboekhouding op basis van de meterstanden. Op te geven in kwh als een geheel getal (geen cijfers na de komma). Indien de elektriciteitsaansluiting een laagspanningsaansluiting betreft en indien de jaarafrekening van de elektriciteitsfactuur niet start op 1 januari (en eindigt niet op 31 december), dan heeft de elektriciteitsfactuur betrekking op het verbruiksjaar welke de meeste maanden telt in de jaarafrekening. Bijvoorbeeld: jaarafrekening factuur periode 15/04/ /04/2009 wordt beschouwd als de elektriciteitsfactuur voor het jaar 2008 gezien deze 8,5 maanden bevat. Indien de factuur is opgesplitst in meerdere soorten (dag/nachtteller,...), moeten deze delen worden opgeteld. Jaarlijks aardgasverbruik Het jaarlijks aardgasverbruik dient opgegeven te worden in kwh. Het betreft het werkelijk totaal aardgasverbruik. Dit verbruik is terug te vinden op de jaarafrekeningen van de energiefacturen of via een eigen energieboekhouding op basis van de meterstanden. Indien de aardgasaansluiting een residentiële aansluiting (klein gas) betreft en de jaarafrekening van de gasfactuur start niet op 1 januari (en eindigt niet op 31 december), dan heeft de gasfactuur betrekking op het verbruiksjaar welke de meeste maanden telt in de jaarafrekening. Bijvoorbeeld: jaarafrekening factuur periode 30/05/ /05/2009 wordt beschouwd als de aardgasfactuur voor het jaar 2008 gezien deze 7 maanden bevat. Op te geven in kwh als een geheel getal (geen cijfers na de komma). Jaarlijks stookolieverbruik Het jaarlijks stookolieverbruik dient opgegeven te worden in liter als geheel getal (geen cijfers na de komma), en wordt op de volgende manier bepaald: 1) stookoliedebietmeter aanwezig Het betreft het werkelijk totaal stookolieverbruik en niet het primair stookolieverbuik of graaddagen gecorrigeerd verbruik. Deze stookolieverbruiken worden bepaald aan de hand van de aflezing op de stookoliedebietmeter. 2) geen stookoliedebietmeter aanwezig Dit verbruik wordt berekend via de rekenmodule. Het jaarlijks stookolieverbruik dient opgegeven te worden in liter en dit als geheel getal. Jaarlijks waterverbruik Dit verbruik is terug te vinden op de jaarafrekeningen van de waterfacturen of via een eigen energieboekhouding op basis van de meterstanden. Op te geven in m³ als geheel getal (geen cijfers na de komma). Energieverantwoordelijke De persoon die over het algemeen werkzaam is binnen een van de entiteiten die het gebouw gebruiken die belast is met de toepassing van de maatregelen ter bevordering van het rationeel energiegebruik (REG). Naam Vul hier respectievelijk de naam, voornaam van de veranwoordelijke in.voordbeeld: Janssen, Jan Mail Vul hier het adres van de veranwoordelijke in.voordbeeld: Telefoon Vul hier het telefoonnummer (inclusief de landcode en het netnummer zonder spaties). Voorbeeld: Opmerkingen Opmerkingen Datum wordt automatisch ingevuld Ingevuld door wordt automatisch ingevuld Gelieve hier uw opmerkingen mee te delen bv in geval van incorrecte gegevens, suggesties naar authentieke bronnen, gebruiksvriendelijkheid, Wordt niet getoond in APEX. Wordt niet getoond in APEX. Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

8 GRONDEN DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN Identificatie grond Kadastrale perceelsidentificatie capa wordt automatisch ingevuld Kadastrale perceelsidentificatie perc wordt automatisch ingevuld De (kadastrale) perceelsidentificatie stemt overeen met een unieke identificatie van kadastrale percelen in een bepaald gebied. De twee van toepassing zijnde perceelsidentificatoren (CaPaKey en PERCID) zijn opgebouwd uit de deelsleutels kadastraal afdelingcode, kadastrale sectiecode en kadastraal perceelsnummer. De wijze van concatenatie van de deelsleutels verschilt voor de CaPaKey en de PERCID. De CaPaKey is een (kadastrale) perceelsidentificatie en is de unieke identificatie die de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (A.A.P.D.) toekent aan elk perceel in België. Bijvoorbeeld: 44056A0031/02F002. De (kadastrale) perceelsidentificatie stemt overeen met een unieke identificatie van kadastrale percelen in een bepaald gebied. De twee van toepassing zijnde perceelsidentificatoren (CaPaKey en PERCID) zijn opgebouwd uit de deelsleutels kadastraal afdelingcode, kadastrale sectiecode en kadastraal perceelsnummer. De wijze van concatenatie van de deelsleutels verschilt voor de CaPaKey en de PERCID. De PERCID is een (kadastrale) perceelsidentificatie en de unieke identificatie die sinds 2000 op niveau GIS-Vlaanderen wordt toegekend aan elk perceel in Vlaanderen. Vanaf 2008 wordt echter binnen het GIS-Vlaanderen de CaPaKey als (kadastrale) perceelsidentificatie gehanteerd. Bijvoorbeeld: 44056_A_0031_F_002_02. Zie ook [A-GISVL ], sectie (de PERCID wordt in de referentie samengestelde perceelsnotatie genoemd) Kadastrale perceelsoppervlakte wordt automatisch ingevuld Oppervlakte die in het kadaster aan het perceel in ha, a en ca wordt weergegeven. Land keuzetabel Niet alle gebouwen zijn in België gelegen, vandaar dat wordt gevraagd hier het land in te voegen. Voorbeeld: België Postcode keuzetabel Hier vult u de postcode en de gemeente in waar het gebouw gelegen is. Voorbeeld: 1000 Brussel Gemeente keuzetabel Hier vult u de gemeente in waar het gebouw gelegen is. Voorbeeld: Brussel Straat keuzetabel Hier vult u de straatnaam in. Bij voorkeur maakt u voor adressen in Vlaanderen daarbij gebruik van het CRAB. Het acroniem CRAB staat voor Centraal Referentieadressenbestand. Het CRAB is het adressenproject van het samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen. Nuttige link: Voorbeeld: Boudewijnlaan Nr Hier vult u het huisnummer en, in voorkomend geval, het busnummer in. Voorbeeld: 30 Adrespositie wordt automatisch ingevuld Coördinaten van het adrespunt. Werkelijk bebouwde oppervlakte De werkelijk bebouwde oppervlakte op het perceel is gelijk aan de oppervlakte in m² van de laagste bovengrondse verdieping, met inbegrip van de buitenmuren. Voorbeeld : 1000 Vergunningen Recht van voorkoop Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister wordt automatisch ingevuld wordt automatisch ingevuld De Vlaamse overheid heeft in bepaalde gebieden een "recht van voorkoop". Als zij dit recht uitoefent, verwerft zij in de plaats van de kandidaat-koper de aangeboden landeigendommen. Zij betaalt dan de biedprijs van de kandidaat koper. De stedenbouwkundige bestemming is afhankelijk van de zone waarin het pand is gelegen, conform de aanduidingen van het Gewestplan. Als u de stedenbouwkundige bestemming kent, kunt u bijvoorbeeld weten of u woningen kunt bouwen op het betreffende terrein of als u er commerciële activiteiten mag uitvoeren. De stedenbouwkundige bestemming kan worden opgezocht via het sectorplan van het gewest, bv op Eigendomsstatuut Eigenaar VO keuzetabel Lijst met alle rechtspersonen van de Vlaamse overheid. Eigenaar niet-vo keuzetabel Vul hier de rechtspersoon in die eigenaar is van het onroerend goed, indien het geen entiteit van de Vlaamse overheid betreft. KBO nummer Het KBOnummer is hetzelfde als het ondernemingsnummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers. Het uniek ondernemingsnummer werd door de Federale Overheid ingevoerd om te voorzien in een unieke identificatiesleutel voor ondernemingen. Teneinde de administratieve last voor de bestaande ondernemingen tot een minimum te beperken werd er voor gekozen geen volledig nieuw nummer te implementeren, maar het BTWidentificatienummer om te vormen tot ondernemingsnummer. In een eerste fase vervangt dit nummer reeds: - Het handelsregisternummer; - Het rechtspersonennummer; - Het BTW-nummer. In geval van een onderneming is de ondernemingsnummer dus gelijk aan het BTW-nummer: BTW = KBOnummer (10 cijfers!) = Type zakelijk of contractueel recht keuzetabel Zakelijke rechten verlenen het recht van genot op een bepaalde zaak (inclusief het recht op de vruchten ervan). Ze geven ook het recht om over het goed te beschikken. Tenslotte hebben ze betrekking op de zaak zelf. Bv: eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal, erfdienstbaarheid, recht van gebruik en bewoning. Een contractueel recht is een recht aangegaan per overeenkomst tussen 2 natuurlijke of rechtspersonen. Bv: huur. Inhoud Keuzetabel: volle eigendom Een volle eigenaar is diegene aan wie het goed toebehoort, en die dus het recht heeft er op de meest volstrekte wijze het genot van te hebben en over het goed te beschikken. mede-eigendom Het is mogelijk dat verschillende personen samen eigenaar zijn van hetzelfde goed. In dit geval spreekt men over eigendom in onverdeeldheid of mede-eigendom. De verschillende eigenaars worden mede-eigenaars genoemd. erfpacht Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal 99 jaar. De persoon (of vennootschap) die dit recht verleent is de eigenaar. De persoon (of vennootschap) die het recht krijgt is de erfpachter. Kenmerken: 1) het betreft steeds onroerende goederen (gronden, woonhuizen); 2) het recht heeft een tijdelijk karakter met een minimumduur van 27 jaar en een maximumduur van 99 jaar; 3) de erfpachter moet jaarlijks een vergoeding, de pacht genoemd, betalen aan de eigenaar. Deze vergoeding kan ook eenmalig betaald worden bij de aanvang van de erfpacht. opstal Het recht van opstal is het recht om de eigendom van gebouwen of beplantingen te hebben op andermans grond, gedurende een periode van maximaal 50 jaar. De persoon die de eigenaar van de grond is en die dit recht verleent is de opstalgever. De persoon (of de vennootschap) die het recht verkrijgt de opstalhouder. De eigendom van de grond wordt dus afgesplitst van de eigendom van de gebouwen of opstallen = een horizontale splitsing van de eigendom. Kenmerken: 1) de opstalhouder is eigenaar van de door hem opgerichte gebouwen of van de reeds bestaande gebouwen; 2) het recht heeft een tijdelijk karakter en kan slechts toegekend worden voor een duur van 50 jaar, evenwel met mogelijk tot hernieuwing. vruchtgebruik Vruchtgebruik is het recht om andermans goed te gebruiken of er de vruchten (huuropbrengst, intrest) van op te strijken. De genieter van het vruchtgebruik wordt 'vruchtgebruiker' genoemd, de eigenaar zelf wordt 'naakte (of blote) eigenaar' genoemd. Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

9 huur Artikel 1709 Burgerlijk Wetboek: Huur van goederen is een contract waarbij de ene partij zich verbindt om de andere het genot van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd, en tegen een bepaalde prijs, die de laatstgenoemde zich verbindt te betalen. Het Belgisch huurstelsel kent een algemeen regime en drie bijzonder regimes. Algemeen regime: geldt enerzijds voor alle huurovereenkomsten die niet vallen onder één van de drie bijzondere regimes en is anderzijds van kracht als aanvullende regeling voor alle materies of aangelegenheden die door de bijzondere regimes niet bepaald zijn. De bijzondere regimes zijn woninghuur, handelshuur en pacht. pacht Pacht is een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden, al dan niet met de op die grond staande 'hoeve', viswater of een veer of andere openbare dienst door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter. De opbrengst van het verpachte goed of de verpachte dienst komt in beginsel toe aan de pachter. Het is een zogenaamde bijzondere overeenkomst. Dat wil zeggen als de overeenkomst voldoet aan de voorwaarden die de wet stelt dat het dan ook geldt als pacht-overeenkomst, ook al hebben partijen iets anders bedoeld of gewild. Ook spoor- of buslijnen kunnen verpacht worden. Dan spreekt men eerder over OV-concessies. In België werden de buurtspoorweglijnen verpacht aan exploitatiemaatschappijen. terbeschikkingstelling Terbeschikkingstelling betekent dat er op een andere manier wordt toegelaten dat het gebouw wordt bezet (bezetting ter bede, kost en inwoon in ruil voor arbeid, bewust gedogen van krakers, ). concessie Een concessie is een sui generis overeenkomst die niet volledig onderworpen is aan de normale regels voor overeenkomsten uit het Burgerlijk Wetboek waarbij gronden gelegen op het privaat domein van de overheid voor een bepaalde duur ter beschikking worden gesteld van bedrijven/burgers tegen een vergoeding (canon). De concessie doet tussen de overheid en de concessiehouder rechten van contractuele aard ontstaan omtrent het privatief gebruik van het domein van Vlaamse Gewest en geschillen over die contractuele rechten behoren tot de bevoegdheid van hoven en rechtbanken. De rechten zijn geen zakelijke rechten (want het openbaar domein is onvervreemdbaar), maar de concessiehouder beschikt wel over een subjectief recht dat tegenstelbaar is aan derden, en de titularis is lastens het bestuur gerechtigd op een schadevergoeding wanneer de overheid de concessie wijzigt of beëindigt om redenen ontleend aan het algemeen belang. domeinvergunning Een (domein)vergunning verleent in ruil voor de betaling van een retributie een precair gebruiksrecht voor het domein van het Vlaamse Gewest op grond van het besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2002 (Retributiebesluit). andere Te noteren in het veld opmerkingen. Opmerkingen Opmerkingen Datum wordt automatisch ingevuld Ingevuld door wordt automatisch ingevuld Gelieve hier uw opmerkingen mee te delen bv in geval van incorrecte gegevens, suggesties naar authentieke bronnen, gebruiksvriendelijkheid, Wordt niet getoond in APEX. Wordt niet getoond in APEX. Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

10 DUURZAAMHEID DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN Label Toegekend(e) label(s) Inhoud Keuzetabel: keuzetabel BREEAM Meer info op: GreenCalc Meer info op: Vlaamse Maatstaf voor Meer info op: Duurzaam Wonen en Bouwen Waardering van Meer info op: kantoorgebouwen: Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid Valideo Meer info op: VIPA criteria duurzaamheid Meer info op: Score Duurzaamheidsmeter: Meer info op: Instrument voor duurzame scholenbouw De Groene Sleutel Meer info op: Lage energie gebouw Maximale energievraag is beperkt tot 30 kwh/m² per jaar Passiefgebouw Netto energiebehoefte voor verwarming 15 kwh/m²jaar. Luchtdichtheid n50 0,6 h-1 (obv een luchtdichtheidsmeting). Temperatuuroverschrijdingsfrequentie boven 25 C 5%. Andere Welke: Geen De score die vermeld staat op het label. Mobiliteit Aantal aangepaste parkeerplaatsen voor gehandicapten Aantal elektrische oplaadpunten voor auto, brommer en/of fiets De parkeerplaats is aangepast indien voor dwarsparkeren/schuinparkeren de breedte minimum 350 cm bedraagt. In het geval van langsparkeren dient de lengte minimum 600 cm te zijn. Een elektrisch oplaadpunt is een parkeerplaats met oplaadmogelijkheid, voorbehouden voor een elektrische auto, brommer en/of fiets. Het opladen gebeurt hetzij aan een standaard - al dan niet industrieel - stopcontact (16 A, 230V of 400V) in een afgesloten parkeerruimte, hetzij aan een laadpaal (eventueel wel publiek toegankelijk). Bereikbaarheid voor voetgangers vanaf hoofdstation openbaar vervoer Type(s) openbaar vervoer binnen 10 min wandelafstand via thematische bron wordt automatisch ingevuld en via thematische bron wordt automatisch ingevuld en Dmv GIS kan de bereikbaarheid bepaald worden. Er wordt er onderscheid gemaakt tussen minder dan 10 minuten stappen of 800 m of meerdan 10 minuten stappen of 800 m. Dmv GIS kunnen de types openbaar vervoer bepaald worden in de buurt van de gebouwen. Er wordt er onderscheid gemaakt tussen bus, tram, metro en/of trein. Water Groendak (m²) Gescheiden rioleringsstelsel In overstromingsgevoelig gebied wordt automatisch ingevuld en wordt automatisch ingevuld en Een groendak is een dak bedekt met vegetatie en een aantal onderliggende lagen die nodig zijn voor de ontwikkeling van deze Bij een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater door twee aparte stelsels afgevoerd. Terwijl het afvalwater naar het zuiveringsstation wordt geleid, wordt het regenwater in het oppervlaktewater geloosd. Informatie over de aanwezigheid van een gescheiden rioleringsstelsel kan opgevraagd worden bij de technische dienst van de gemeente of de rioolbeheerder. Er wordt een onderscheid tussen effectief overstromingsgevoelige gebieden en mogelijk overstromingsgevoelige gebieden. Effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn gebieden die recent overstroomd zijn of gebieden die een aanzienlijke kans hebben om te overstromen. Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn gebieden waar alleen overstromingen mogelijk zijn bij zeer extreme Landgebruik en ecologie Ecologische waarde bodemgebruik Groenvoorziening voor bewoners/werknemers in de vorm van een park of bos binnen 500 m wordt automatisch ingevuld en via thematische bron wordt automatisch ingevuld en De ecologische waarde kan gekoppeld worden aan een authentieke bron van het AGIV. Er kan een onderscheid gemaakt worden in bodemgebruik type 1 t.e.m. 4 van het bodemgebruiksbestand 2001 (AGIV) (kernstadbebouwing, andere bebouwing, industrie- en handelsinfrastructuur, andere infrastructuur). Dmv GIS kan de groenvoorziening in de omgeving bepaald worden. Vervuiling Bodemattest Een bodemattest is in Vlaanderen een officieel document dat sinds 1995 moet gevoegd worden bij een verkoopakte van wordt automatisch ingevuld en onroerend goed. Naast een gewone verkoop is het aanvragen van een bodemattest ook verplicht bij schenking, fusie, e.d. Het is bedoeld om kopers te informeren over de verontreinigingstoestand van de grond. Dit heeft als doel te voorkomen dat een nieuwe eigenaar moet opdraaien voor de kosten van de sanering van vervuilde grond. Het bodemattest is dus een attest dat weergeeft welke informatie de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) over een stuk grond heeft. Energie Waarde energieprestatiecertificaat (EPC / EPB / PEB in kwh/m²) Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) informeert over de energiezuinigheid van een gebouw. Op het EPC staat een kengetal (score). Het kengetal geeft het berekende energieverbruik weer per jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte. Het kengetal hangt af van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen, muur- en dakisolatie, ramen en deuren en de installaties voor verwarming en warm water. EPB is de benaming voor het gelijkaardige certificaat voor gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. PEB is de benaming voor het gelijkaardige certificaat voor gebouwen in het Waals Gewest. Percentage aangekochte groene stroom (%) Percentage van (netto) aangekochte groene stroom van de volledige energiefactuur. Groene stroom is elektriciteit die is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Bij bepaalde energieleveranciers is dit terug te vinden op de factuur. Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

11 Hernieuwbare energie Type Geïnstalleerd vermogen (kw of kwp) Opbrengst (kwh) op jaarbasis keuzetabel Inhoud Keuzetabel: Hernieuwbare energie Hernieuwbare niet-fossiele en niet-nucleaire energiebronnen, met name wind, zon, aerothermische, geothermische, Type Zonne-energie photovoltaïsch Hierbij wordt zonne-energie omgezet in elektriciteit. Zonne-energie thermisch Hierbij wordt zonne-energie omgezet in warmte bvb voor het verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik. Windenergie Dit is een installatie waarbij windkracht omgezet wordt in energie. Biomassa Energie kan ook gewonnen worden uit biomassa. Hieronder wordt verstaan: 1) biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van biologische oorsprong van land- en bosbouw en aanverwante bedrijfstakken 2) biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval (bv. biobrandstoffen, koolzaadolie, groenafval, houtafval (pellets), dierlijk afval, mest, slib) Geothermie Energie kan gewonnen worden in de vorm van warmte die onder het vaste aardoppervlak is opgeslagen. Dit zijn alle technologieën die gebruik maken van de bodem voor energetisch gebruik (bv. Boorgat Energie Opslag BEO, Koude-Warmte Opslag KWO) Waterkracht Waterkracht is de elektrische energie die een turbine uit stromend of vallend water kan halen. In de waterkrachtcentrale brengt het water een turbine in beweging. Naast voldoende water is er ook een zeker hoogteverschil nodig om de turbines van een waterkrachtcentrale in beweging te brengen. De turbines kunnen op hun beurt generatoren aandrijven, die elektriciteit produceren. WKK-installatie Een warmtekrachtkoppeling-installatie wekt tegelijk warmte en elektriciteit op. Geïnstalleerd vermogen (kw Het geïnstalleerd vermogen is de maximum capaciteit van de aanwezige toestellen/installatie. Het reëel vermogen is de of kwp) gemiddelde capaciteit die in werkelijkheid wordt gehaald. Opbrengst (kwh) op jaarbasis De werkelijk geproduceerde energie die af te lezen is van de opbrengstmeter. Indien de opbrengst niet start op 1 januari (en niet eindigt op 31 december), dan heeft de opbrengst betrekking op het jaar welke de meeste opbrengstmaanden telt. Bijvoorbeeld: opbrengsten in de periode 30/05/ /05/2009 worden beschouwd voor het jaar 2008 gezien deze 7 maanden bevat. Op te geven in kwh als een geheel getal (geen cijfers na de komma). Toegankelijkheid Is de toegang drempelloos of opgevangen door een correcte helling? ja/nee Wat is een correcte helling? Een hoogte tot 10cm mag max. een hellingsgraad van 10% hebben; Tot 25cm max. 8,3% ; Tot 50cm max. 6,25% Is het mogelijk voor gehandicapten om te circuleren in het gebouw? ja/nee Het wordt aangenomen dat het mogelijk is voor gehandicapten om te circuleren in het gebouw indien: - de publieke functies gelegen zijn op het gelijkvloers of bereikbaar zijn via een toegankelijke lift (kooimaat min. 110cm breed x 140cm diep); - de doorgangen en deuren min. 90 cm breed zijn; - op regelmatige punten, alsook voor en na deuren, er een vrije draairuimte van min. 150 cm is. Is er minstens één aangepast sanitair aanwezig? ja/nee Aangepast sanitair betekent: - de minimum maatvoering van de ruimte bedraagt 165 cm x 220 cm na afwerking; - de deur is naar buiten opengaand op de kortste zijde(165cm) van de ruimte; - de toiletpot staat recht tegenover de deur; - de wastafel is onderrijdbaar en staat dwars ten opzichte van de toiletpot, in de tegenoverliggende hoek. Voor meer specifieke informatie wordt verwezen naar het toegankelijkheidsdecreet. Opmerkingen Opmerkingen Gelieve hier uw opmerkingen mee te delen bv in geval van incorrecte gegevens, suggesties naar authentieke bronnen, gebruiksvriendelijkheid, Datum wordt automatisch ingevuld en Ingevuld door wordt automatisch ingevuld en Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

12 DATABEHEERDERS enkel zichtbaar voor administrators en vastgoedverantwoordelijken DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN Gebruiker detail Ldap Naam Mail Vul hier respectievelijk de naam, voornaam van de veranwoordelijke in.voordbeeld: Janssen, Jan Vul hier het adres van de veranwoordelijke in.voorbeeld: Telefoon Vul hier het telefoonnummer (inclusief de landcode en het netnummer zonder spaties). Voorbeeld: Entiteit keuzetabel Geef aan tot welke enititeit de gebouwverantwoordelijke behoort. Rol databeheerder/ Geef hier aan welke rol er wordt toebedeeld aan de persoon die gebouwen toegewezen krijgt. vastgoedverantwoordelijke / admin Actief? Is de status van deze persoon actief of passief. Entiteit keuzetabel De entiteit tot de welke de gebruiker behoort. Definities en richtlijnen voor het invullen van de datavelden. Versie 12/11/

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN?

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? November 2011 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 2 Voorwoord: Land- en

Nadere informatie

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 COLOFON Auteur Kristof Vansteenkiste (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten)

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING 2 Voorwoord: Hoevezuivel: booming business? Hoeve- en zuivelproducten : twee begrippen die aanspreken. Daarom is

Nadere informatie

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE DE ONTEIGENINGSVERGOEDING FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Derde herziene druk Juni 2010 2010 Vlaamse overheid Departement Mobiliteit en Openbare

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

De huurgids TREVI G R O U P

De huurgids TREVI G R O U P De huurgids TREVI G R O U P Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 22 maart 2012 P 1 EDITORIAL Een goed verhuren, kan voor de eigenaar heel wat rompslomp meebrengen. Van een kandidaat zoeken, over onbetaalde

Nadere informatie

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen Kotatgent.be Gids voor kotbazen Inhoudstafel 04 1. TRENDS IN HET HOGER ONDERWIJS 29 5. FISCALITEIT VOORWOORD 04 Vaste structuur voor hoger onderwijs: bama 05 Samenwerking tussen hogeschool en universiteit

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden?

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden? Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 52 3 Algemene wetgeving In dit gedeelte worden de verschillende aspecten besproken waarmee een hotelier te maken krijgt bij de opstartprocedure.

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1 Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 2 Woord vooraf Het aantal land- en tuinbouwbedrijven wordt elk

Nadere informatie