Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008"

Transcriptie

1 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon

2 Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding Aanleiding Opzet Verantwoording 5 2. Het Energie Prestatie Advies 6 3. Huidige situatie Algemeen energieverbruik Nederlandse huishoudens Klimaatbelasting Energievragenlijst Gasverbruik van 29 Eurowoningen Elektraverbruik van 29 Eurowoningen Oorspronkelijke ventilatievoorzieningen Oorspronkelijke toegepaste constructies Energetisch gebruik van de woningen Technische mogelijkheden en beperkingen Isolatiemaatregelen Ventilatiemaatregelen Energievoorziening Mogelijkheden tot duurzame energie voorziening Overige, kleine maatregelen Technische beperkingen Energiebesparing en gedrag Beïnvloeding gasverbruik door gedrag Beïnvloeding elektraverbruik door gedrag Resultaten uit de DHV rapportage Investeringskosten Verlaging van de Energie index Bepaling vermindering gasverbruik Terugverdientijden Conclusie 30 Bijlagen 31 Bijlage 1 Samenstelling van het E-team 31 Bijlage 2 Gebruikte informatie en relevante websites 32 Bijlage 3 Energievragenlijst bewoners Park Rozendaal 33 Bijlage 4 Gas- en elektaverbruik bewoners respondenten energievragenlijst 36 Bijlage 5.1 Maatregelentabel en toelichting 38 Bijlage 5.2 Omschrijving werkzaamheden 42 Bijlage 6 Controverses en fabels rondom energiebesparing 43 Bijlage 7 Informatie over financieringsopties 45 Bijlage 8 Implementatiefase (vanaf 1 december 2008) 46 E-team Pagina 2 uit 47 C:\Documents and Settings\Souve001.WUR\Desktop\Adviesrapport versie 1.0 definitief.doc

3 Samenvatting Dit rapport is het resultaat van een zoektocht naar optimale energiebesparing voor de drive-in woningen in de wijk Rozendaal in Leusden. De 476 Eurowoningen zijn gebouwd vóór de energiecrisis van de jaren 70. De bouwvoorschriften in die tijd stelden nog nauwelijks eisen aan energieverbruik, waardoor de constructie maar beperkte mogelijkheden biedt om het energieverbruik te verlagen. Aanpak Een commissie van bewoners (E-team) uit deze wijk heeft een studie gedaan naar de verbetermogelijkheden. Gesteund door een subsidie van de provincie Utrecht is samengewerkt met het adviesbureau DHV 1 en de gemeente Leusden. Na een voorlichtingavond voor bewoners is allereerst een inventarisatie gemaakt van de huidige stand van zaken. Deze inventarisatie is deels gebaseerd op een enquête en deels op basis van onderzoek naar de bouwfysische mogelijkheden van de woningen zelf. Uit de bewonersenquête blijkt dat diverse bewoners in staat zijn de huizen zeer energiezuinig te bewonen. Vervolgens zijn voor een standaard tussenwoning en een standaard hoekwoning zeer gedetailleerde energie analyses gemaakt (sterk verbeterde energieprestatieadviezen (EPA)) van waaruit naar verbeteringen is gezocht. Op basis van de bouwfysische potenties blijken er vele verbetermaatregelen mogelijk. Daarvan geeft het rapport een kritisch overzicht. De maatregelen liggen op het gebied van isolatie van dak, vloer, borstwering, ramen en gevels, ventilatie en installaties die kunnen leiden tot minder energieverbruik (zoals ketels, zonneboilers en -cellen). Al deze maatregelen zijn op een rij gezet en in een matrix geordend naar investeringskosten, terugverdientijden, energie-efficiëntie en verlaging van de Energie index (EI) en daarbij de verbetering van het Energielabel. Het gaat hierbij primair om gasverbruik, elektra is vooral afhankelijk van gedrag. Conclusies Er zijn vele verbeteropties voor onze woningen. Dit komt mede doordat de eurowoningen stammen uit een periode waarin energiekosten geen enkele rol speelden bij de bouw. Winstgevende mogelijkheden zijn: bewonersgedrag beïnvloeden; er zijn grote verschillen in energieverbruik, die waarschijnlijk samenhangen met het bewonersgedrag ten aanzien van het al dan niet verwarmen van de garage, tuinkamer en kamers op de tweede verdieping; beter beheersbaar maken van de natuurlijke ventilatie, door bijvoorbeeld het vervangen van de huidige roosters door zelf regulerende roosters boven het dubbel glas in de ramen en deuren; isoleren van de onverwarmde garage ten opzichte van de rest van de woning (wanden en plafond); isoleren van de begane grondvloer; enkel glas vervangen op de begane grond en tweede verdieping (dit is alleen zinvol als de ruimten worden verwarmd); de regeling van het cv-systeem optimaliseren door thermostaatkranen en meer ruimtegerichte verwarming; op termijn de VR ketels vervangen door HR107 of HRe ketels (aanpassing van de rookgasafvoer heeft dit tot nu toe beperkt); 1 De door DHV gemaakte rapportage, Energiebesparing Park Rozendaal Leusden november 2008, is te downloaden vanaf de website van de Groenstichting. E-team Pagina 3 uit 47

4 wanneer de dakbedekking aan vervanging toe is, de daaronder gelegen isolatie vervangen; toepassen van zonneboilers. Erkend moet worden dat het bij energiebesparing gaat om meer dan alleen investeren in concrete veranderingen aan het huis zelf. Ook het bewonersgedrag speelt een grote rol, zowel bij elektriciteitsverbruik (aankoop van apparatuur), als ook bij het gebruik van gas, waar de meeste van dit in dit rapport genoemde maatregelen over gaan. Uit de vragenlijst die onder bewoners is verspreid, blijkt dat er al het nodige door de huidige bewoners is gedaan. Bij ca. 90% van de respondenten is op de woonverdieping al isolatieglas toegepast. E-team Pagina 4 uit 47

5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De wijk Park Rozendaal in de gemeente Leusden is gebouwd tussen 1970 en De 476 woningen in onze wijk staan bekend als de Eurowoningen. De opzet van het plan en de huizen bevallen in bijna alle opzichten prima. Echter, één van de weinige zwakke punten blijkt het energieverbruik. In de tijd dat deze huizen gebouwd werden, was er weinig aandacht voor isolatie en energiebesparing in Nederland. De oliecrisis die kort na de bouw van woningen plaatsvond, heeft daar ingrijpend verandering in gebracht. Inmiddels wordt energie steeds duurder (ruim 8% dit jaar, bron: CBS, ), we maken ons zorgen over het klimaat (het Al Gore -effect) en het comfort van onze huizen kan duidelijk beter (vooral de relatie tussen kierdichting en ventilatie). Deze redenen waren aanleiding voor een groep bewoners van de Eurowoningen om zich te verdiepen in de mogelijkheden van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Dit adviesrapport dient als informatiebron over deze onderwerpen voor bewoners van onze wijk. 1.2 Opzet Dit rapport is geheel toegesneden op besparingsmogelijkheden die voor de Eurowoningen relevant zijn. De besparingensmogelijkheden zijn voornamelijk gericht op besparing van gasgebruik. Op basis van de afmetingen en de constructie van de woningen zijn diverse berekeningen gemaakt. In hoofdstuk 2 van dit adviesrapport wordt ingegaan op het Energie Prestatie Advies (EPA) en het Energielabel dat ten grondslag ligt aan de resultaten van dit rapport. In hoofdstuk 3 worden de toegepaste constructies en ventilatievoorzieningen beschreven en wordt ingegaan op de resultaten van de vragenlijst die onder bewoners is verspreid. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de mogelijkheden op het gebied van ventilatie, technische beperkingen, isolatie, opwekking/ transport en opwekken van duurzame energie beschreven. Hoofdstuk 5 geeft informatie over de invloed van gedragsverandering op mogelijke energiebesparing. In hoofdstuk 6 worden de resultaten gepresenteerd en is een indicatie opgenomen van de mogelijke energiebesparing, de investeringskosten, de terugverdientijd en de invloed op het Energielabel, die met voorgestelde maatregelen behaald kunnen worden. Het rapport wordt in hoofdstuk 7 afgesloten met een conclusie. 1.3 Verantwoording Het project is mede tot stand gekomen met hulp van de Gemeente Leusden en de Provincie Utrecht. In het kader van de actie Utrecht warmt zich op heeft de Provincie een subsidie ter beschikking gesteld. Hiermee is de hulp aangetrokken van adviesbureau DHV, voor het maken van een eigen equivalent van de Energie Prestatie Adviezen (EPA s) voor onze woningen en het ondersteunen van het energieteam in onze wijk. Dit project is geaccepteerd als pilot in het nationale programma Meer met Minder dat energiebesparing in bestaande wijken /gebouwen propageert. E-team Pagina 5 uit 47

6 2. Het Energie Prestatie Advies Vanaf 1 januari 2008 is het verplicht bij bouw, verkoop of verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen een Energie Prestatie Certificaat (EPC) te overleggen (ook wel genoemd een Energielabel). Met het Energielabel krijgt de nieuwe gebruiker van een gebouw vooraf inzicht in het energieverbruik. Deze verplichting vloeit voort uit de Europese Richtlijn Energy Performance of Building Directive (EPBD), die moet leiden tot verbetering van de energieprestaties van de gebouwen in de Europese Unie. Bij het Energielabel wordt een zeer algemeen standaard bespaaradvies gegeven. Een Energie Prestatie Advies (EPA, ook wel genoemd maatwerkadvies) geeft meer zicht op de feitelijke besparingsmogelijkheden van het huis. Het Energielabel en het EPA hebben beiden tot doel om consumenten te stimuleren bestaande huizen energiezuiniger te maken en zo het milieu te sparen. De rekenmethodiek voor het opstellen van een Energielabel en een EPA is afgeleid van de rekenmethoden die al langer gelden voor nieuwbouw. De methodiek is echter sterk vereenvoudigd en gestandaardiseerd, om de kosten zo laag mogelijk te houden en het onderzoek met weinig specifieke vakkennis te kunnen uitvoeren. De Energie index (EI) die uit de berekening voor het Energielabel volgt, is uitdrukkelijk niet bedoeld om het werkelijke energieverbruik van een individuele woning nauwkeurig te voorspellen. Het daadwerkelijk energieverbruik hangt namelijk sterk af van aspecten als bewonersgedrag en de weercondities. Het is niet de bedoeling dat de EI ineens anders uitvalt bij verandering van het aantal bewoners, bewonersgedrag of een strenge of zachte winter. Voor het bepalen van de EI wordt uitgegaan van een gemiddeld bewonersgedrag, een gemiddelde etmaal temperatuur van 18 o C en een gemiddeld klimaatjaar ( ). Om te voorkomen dat voor iedere Energielabel en EPA berekening voor elk detail uitvoerige berekeningen moeten worden gemaakt, wordt vaak gebruik gemaakt van zogenaamde forfaitaire waarden. Dit zijn conservatieve schattingen, die gebruikt kunnen worden als veilige waarden. Hierdoor laat de berekeningsmethodiek slechts beperkt gedetailleerde berekeningen toe, waarmee het effect van besparingopties verzilverd kan worden. Een EPA wordt opgesteld voor de bewoner, die een zo nauwkeurig mogelijk advies wenst om daar zijn plannen op te baseren. Hieraan is echter wel onlosmakelijk een Energielabel verbonden, dat de overheid, een simpel getal (de EI) geeft voor haar rapportages in EU verband. Deze verschillende belangen botsen nogal eens, zoals ook het energieteam de afgelopen periode heeft ervaren. Enkele voorbeelden waaruit dit blijkt: Eurowoningen hebben grote glasvlakken met zeer slanke ongeïsoleerde aluminiumprofielen. In de berekening van het Energielabel wordt van een vaste verhouding uitgegaan van 75% glas en 25% kozijn/raam/deur oppervlak. Bij onze woningen is die verhouding ca. 88% - 12 %, wat aanzienlijk gunstiger is, maar niet in de berekening voor het Energielabel kan worden verwerkt. de garage kan op twee manieren in de berekening betrokken worden: 1. als nagenoeg onverwarmde ruimte, waarbij dus de binnenwanden van de garage de warmtescheiding vormen tussen de verwarmde en onverwarmde ruimte; 2. als inpandige berging (verwarmd) waarbij de garagedeur de thermische scheiding vormt met buiten. Figuur 2.1 Het Energielabel E-team Pagina 6 uit 47

7 Oplossingen voor beide manieren, het isoleren van de binnenwanden (1) of het aanbrengen van een nieuwe garagedeur, geven nagenoeg dezelfde energiewinst. Het isoleren van de binnenwanden is echter aanzienlijk goedkoper dan het aanbrengen van een nieuwe deur. De berekeningsmethode, waaraan het Energielabel is gekoppeld, laat oplossing 1 niet toe. Het EPA wordt uitgevoerd door diverse adviseurs, maar is de laatste maanden omstreden geraakt door ondermeer de kritiek van de Vereniging Eigen Huis. Voor dit rapport zijn EPA s opgesteld voor zowel een standaard tussenwoning als een standaard hoekwoning. Daarbij is volop gebruik gemaakt van onze eigen ervaring met de Eurowoningen, zodat wij een Energie Besparings Advies (EBA, een soort EPA advies maar dan expliciet toegesneden op de Eurowoningen) hopen te kunnen uitbrengen. E-team Pagina 7 uit 47

8 3. Huidige situatie 3.1 Algemeen energieverbruik Nederlandse huishoudens Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikte volgens het CBS in m 3 gas en 3402 kwh elektriciteit. Het grootste gedeelte van het gasverbruik gaat op aan verwarmen van de woning, terwijl wassen en drogen verantwoordelijk zijn voor een groot gedeelte van het elektriciteitsverbruik. Uit de tabellen 3.1 en 3.2 blijkt dat het verbruik in onze wijk redelijk op het landelijk gemiddelde ligt (bron: CBS 2006, energievragenlijst bewoners Park Rozendaal, paragraaf 3.3). Tabel 3.1 Gasverbruik gemiddeld huishouden (2,3 personen) in 2006 Activiteit Gemiddeld verbruik in (m3) Nederland Eurowoningen Verwarmen 1204 Warm water 385 Koken 63 Totaal Tabel 3.2 Elektriciteitverbruik gemiddeld huishouden (2,3 personen) in 2006 Activiteit Gemiddeld verbruik in (kwh) Nederland Eurowoningen Wassen en drogen 708 Koelen 590 Verlichten 543 Verwarmen en warm water 500 Diverse elektrische apparaten 1061 Totaal Mijn eerste idee Ik had al heel lang, sinds de discussies van de Club van Rome in de zeventiger jaren, een vaag gevoel dat de enorme toename van energieverbruik vast ergens niet goed zou gaan. Geleidelijk kreeg dat gevoel een duidelijker vorm, naarmate er meer bekend werd over gevolgen voor het klimaat. Toch is bij mij voorop blijven staan dat vermindering van het energieverbruik zelf nodig is, los van de invloed op het klimaat, omdat zo verspillend omgaan met eindige grondstoffen nooit duurzaam kan zijn. Het heeft echter, ook al omdat ik vaak in Afrika gewoond heb, lang geduurd voordat ik ook eens kritisch naar mijn eigen huis, dat ik al sinds 1973 bezit, ben gaan kijken. Als je dat dan eindelijk eens gaat doen, dan schrik je wel van alle vermijdbare verspilling. Een hoofdzaak blijft voor mij de spanning tussen aan de ene kant de noodzaak voor groei zoals door vele vooraanstaande economen en politici wenselijk wordt geacht en de gelijktijdige onmogelijkheid daarvan voor de continuïteit van de aarde, zoals de milieubeweging aangeeft. Wie gaat er eindelijk een brug slaan tussen die onverenigbare standpunten.mijn motief is daarom: teruggroeien naar een toekomst op één aarde. Ook in de kleine, weldadige wereld van onze wijk Rozendaal kunnen en ik vind moeten, we daaraan een bijdrage leveren. Dit soort veranderingen moet beginnen in de hoofden van mensen. Laat dat ook onze hoofden zijn! Bewoner Galicië 3.2 Klimaatbelasting Een belangrijk aspect van energie is de zogenaamde klimaatbelasting, die wordt vertaald in tonnen of kilogrammen CO 2 die bij energieverbruik vrijkomen en in de atmosfeer er voor zorgt dat de aarde opwarmt. In veel publicaties wordt aangegeven dat we een klimaatneutrale samenleving moeten nastreven, om te beginnen bij ons thuis! De klimaatbelasting wordt bepaald op basis van het gas- en elektriciteitsverbruik per woning. Een gemiddeld huishouden in een Euro- E-team Pagina 8 uit 47

9 woning veroorzaakt een CO 2 bijdrage als gevolg van gas- en elektraverbruik van 5,03 ton per jaar. Voor de bewoners van de Eurowoningen die hebben deelgenomen aan de energievragenlijst varieert de CO 2 bijdrage van 2,24 tot 10,50 ton per jaar. 3.3 Energievragenlijst Tijdens de bewonersvergadering van februari 2008 is een energievragenlijst uitgereikt aan geïnteresseerde bewoners. In deze vragenlijst werd gevraagd naar het energieverbruik en naar maatregelen die bewoners al hebben uitgevoerd om hun woning energiezuiniger te maken. In totaal zijn 31 vragenlijsten teruggestuurd. Behoudens een hoek/kopwoning allemaal tussenwoningen. De bewoning per huishouden is weergegeven in tabel 3.3. In de tabellen 3.4a t/m 3.4d zijn de staat van de isolatie en het type verwarmingsketel weergegeven. Voor de volledige vragenlijst wordt verwezen naar bijlage 4. Tabel 3.3 Bewoning per huishouden Type huishouden Aantal % 1 en 2 pers. huishoudens en meer pers huishoudens 6 19 onbekend 1 3 Tabel 3.4a t/m d Staat van isolatie en type verwarmingsketel a) Glas bg gr 1 e verd 2 e verd b) Dak aantal % enkel 32% 6% 42% oorspronkelijk dubbel incl. HR 68% 94% 58% geïsoleerd waarvan HR -glas 26% 29% 23% c) Borstweringen onder ramen aantal % d) Ketel aantal % oorspronkelijk VR deels 6 19 HR geïsoleerd 9 29 Conventioneel 1 3 In de vragenlijst is beperkt gevraagd naar bewonersgedrag. Vanuit de verzamelde gegevens is het niet mogelijk om aan te geven of laag of hoog gas- of elektraverbruik samenhangt met gedragsaspecten zoals het regelmatig bijverwarmen met hout (open haard/houtkachel), het koken op elektra, de bezetting van de woning in de winter ( ), het wel of niet verwarmen van ruimten op de begane grond en tweede verdieping en de thermostaatinstelling s avonds en s nachts. 3.4 Gasverbruik van 29 Eurowoningen Om inzicht te krijgen in het gasverbruik voor uitsluitend verwarming, moet het totale verbruik nog worden verminderd met het gasverbruik voor verwarmen van tapwater en koken (indien op gas wordt gekookt). Dit is ongeveer 25% van het totaal gasverbruik en mede afhankelijk van het aantal bewoners per woning. Het jaargebruik van de vier laagste en de vier hoogste gebruikers in 2007 bedroeg oplopend 780, 900, 1129, , 2584, 2800 en 3150 m 3. De modale tussenliggende gebruikers staan in 2007 gemiddeld op 1750 m 3. De winter was relatief mild. Zie voor een overzicht van de gasverbruiken, de genomen gedragsmaatregelen en de toegepaste isolatievoorzieningen tabel 1 in bijlage 4. E-team Pagina 9 uit 47

10 3.5 Elektraverbruik van 29 Eurowoningen De twee laagste en de twee hoogste gebruikers gebruikten oplopend: 1207, en 9100 kwh, een verbazend groot verschil. De hoogste twee verbruikers wijken zover af dat deze in de verdere analyse niet zijn betrokken. Het gemiddelde van de overige bewoners is 3444 kw/h per jaar. Alle bewoners gaven aan een deel spaarlampen te hebben en te kijken naar het Energielabel bij aanschaf van apparatuur. Het enorme verschil (van 1207 tot 6114 kwh per jaar) valt uit metingen niet te verklaren. Mogelijk is het zo dat de één een zeer ruim gebruik maakt van veel energieverbruikende apparatuur en/of permanente verbruikers aan heeft staan, terwijl een ander sommige apparatuur niet heeft of er zuinig mee omgaat. Zie voor een overzicht van elektraverbruiken en de reeds verrichte maatregelen tabel 2 in bijlage Oorspronkelijke ventilatievoorzieningen Ventilatie in een Eurowoning is gebaseerd op natuurlijke aan- en afvoer. De woningen zijn ruim voorzien van ventilatieopeningen, dit hangt samen met de flexibele indelingsmogelijkheden van onze woningen. Immers in iedere ruimte moet tenminste één ventilatieopening zijn. De rol van ventilatie in relatie tot energiebesparing is vaak onderbelicht bij de discussie over energiebesparing. Ook hier staan technische maatregelen (roosters), weer naast gedragsmaatregelen (bijvoorbeeld het niet sluiten van de klep van de open haard na gebruik). In oorspronkelijke staat beschikt een Eurowoning over de volgende ventilatieopeningen: in de friezen (dichte strook boven de ramen) zijn in totaal tien openingen die ventileren via de spouw en afsluitbaar zijn met een schuifje. De vrije doorlaat is ca. 40 cm 2 per rooster. De lucht wordt aangevoerd via de spouw in de betonelementen en gevoed door een spleet aan de onderzijde van de elementen; in het dak zijn drie openingen, met ieder een vrije doorlaat van 100 cm 2 voor ventilatie van de badkamer, het toilet op de tweede verdieping en de eventuele douche op de tweede verdieping; het toilet op de begane grond ventileert via een afvoerkanaal door het dak; de afzuigkap in de keuken voert af via een kanaal door het dak; ook als deze niet aanstaat; een schoorsteen voor de openhaard die afsluitbaar is met een klep in de haard. Bovendien vindt er ongecontroleerde ventilatie plaats via kieren in de acht schuiframen en acht schuifdeuren en de aansluitingen van de kozijnen met de wanden en vloeren. 3.7 Oorspronkelijke toegepaste constructies In deze paragraaf wordt ingegaan op de toegepaste constucties van de eurowoning, zoals dak, ramen en deuren, borstweringen, zijgevels, begane grondvloer, garage en de CV-installatie Dak Het dak bestaat uit een 20 cm gewapend betonnen plaat met afschotlaag. Op deze afschotlaag is 2 cm isolatie (roofmate) aangebracht met hierover een bitumen dakbedekking met ca 3 tot 5 cm grof grind als ballast Ramen en deuren De Eurowoningen hebben van oorsprong enkel glas in ongeïsoleerde aluminium schuifpuien en schuiframen en ongeïsoleerde kozijnen. In figuur 3.1 is duidelijk te zien dat de aluminium deurprofielen (rood) meer warmte doorlaten dan het glas (blauw). Ook zichtbaar is de warme lucht die via de kieren aan de bovenzijde van de schuifdeur ontsnapt. Figuur 3.1 Infraroodfoto voorgevel 1 e etage E-team Pagina 10 uit 47

11 3.7.3 Betonnen borstweringen De borstweringen onder de ramen (zie bijvoorbeeld figuur 3.2) bestaan uit een ca. 9 cm dikke prefab betonplaat met uitgewassen grind, een 28 cm brede luchtspouw, aan de binnenzijde 18 mm polystyreen met een 18 mm dikke spaanplaat Zijgevels De korte muren aan de zijkanten van onze woningen (zie figuur 3.3) zijn spouwmuren en bestaan uit een gestort betonnen binnenblad van ca. 13 cm, 2 cm polystyreenisolatie, 2 cm lucht spouw en een prefab beton buitenblad van ca. 9 cm met uitgewassen grind. Bij de kopwoningen is de zijgevel van ongeveer gelijke constructie, maar ontbreekt het uitgewassen grind en is een verdiept motief in de platen aangebracht. Figuur 3.2 Infraroodfoto ramen en borstwering 2 e etage Figuur 3.3 Infraroodfoto korte muur zijkant woning 1 e etage Begane grondvloer De begane grondvloer, die grenst aan de kruipruimte, is ongeïsoleerd en bestaat uit een 8 cm dikke gewapend betonvloer met een 4 cm afwerkvloer. De beide schachten aan weerszijden van de spiltrap, staan in open verbinding met de kruipruimte Garage De ongeïsoleerde garage kanteldeur bestaat uit een metalen frame met 9 mm hardhouten schrootjes. De wanden tussen de garage en de rest van de woning bestaan uit een houten frame met aan beide zijden een 9 mm gipsplaat, ook deze wanden zijn ongeïsoleerd. Op de infrarood foto in figuur 3.4 is het warmteverlies via de garagedeur duidelijk zichtbaar. Figuur 3.4 Infraroodfoto garage CV-installatie In weinig woningen zal de oorspronkelijke conventionele cv-ketel van 38 jaar geleden nog aanwezig zijn. Veelal is de ketel vervangen door een VR (verbeterd rendement) of HR (hoog rendement) ketel. De Eurowoningen hebben één-pijp distributiesysteem met één-punts radiatoren. Zowel het één-pijpsyteem als het type radiatoren staat niet bekend als energie efficiënt en biedt weinig regelmogelijkheden. De verwarmingsinstallatie is ontworpen om bij een buitentemperatuur van 10 o C en een windsnelheid van 5 m/sec. de volgende temperaturen te onderhouden: Entree 18 o C Hal 18 o C Woonkamer 22 o C Overige kamers 20 o C Badkamer 24 o C Garage 5 o C E-team Pagina 11 uit 47

12 3.8 Energetisch gebruik van de woningen Uit oogpunt van energiebesparing lijkt het aantrekkelijk om in minder frequent gebruikte ruimten de radiatorkranen dicht te draaien. De vraag is: wordt hiermee op de stookkosten bespaard? hoeveel dan wel? is het toepassen van isolatieglas en eventueel geïsoleerde kozijnen voor deze ruimte zinvol en een op termijn terug te verdienen investering? Bij het dichtdraaien van de radiatoren, blijft door de aan- en afvoerleidingen warm water stromen ten behoeve van het voeden van de andere radiatoren. De ruimte wordt hierdoor een beetje verwarmd. De onverwarmde ruimte grenst echter ook aan andere ruimten en deze zijn veelal wel verwarmd. Bijvoorbeeld: kamers op de tweede verdieping, deze ontvangen warmte via de ongeïsoleerde vloer die grenst aan de woonkamer en via aangrenzende ruimten op de tweede verdieping die verwarmd zijn; garage, deze ontvangt warmte via de gangwand, de wand van de tuinkamer als die verwarmd is en de vloer van de eerste verdieping. Lucht staat bekend als een uitstekende isolator. Echter alleen als gesproken wordt over stilstaande lucht. Dat is de lucht in een smalle spouw (2-4 cm) of lucht opgesloten in isolatiematerialen. De lucht in een onverwarmde ruimte gedraagt zich echter geheel anders. Er treden dan namelijk warmtestromingen op. Van isolatie door de lucht is in dat geval nauwelijks sprake meer. Afhankelijk van de isolatiewaarde van de binnenwanden en vloeren stroomt er dus een hoeveelheid warmte van de verwarmde naar de onverwarmde ruimte. De isolatiewaarde van deze scheidingsconstructies in onze woningen is zeer gering, dus de warmtestroom zal aanzienlijk zijn. Omdat warmtetransmissie direct samenhangt met het temperatuurverschil aan weerszijde van een constructie en de warmteweerstand van de constructie, zal het toepassen van isolatieglas in een onverwarmde ruimte dus minder effectief zijn dan in een verwarmde ruimte. Het temperatuurverschil aan weerszijde van het glas is immers kleiner omdat de temperatuur in de onverwarmde ruimte lager is. In hoofdstuk 6 wordt o.a. een indicatie gegeven van de energiebesparing die bereikt kan worden door de radiatoren in bepaalde ruimten dicht te zetten. Het eerste idee...! Pas twee jaar na onze verhuizing begon ik aan isolatie te denken. Die winter had het hard gestormd en ons huis tochtte aan alle kanten, met name die ventilatieroosters waren een ramp. Wat zit er eigenlijk onder dat kozijn waar het steeds kiert?? Ik besloot eens te gaan buurten en enkele andere bewoners hierover te benaderen. Helaas... bijna niemand wist er veel over te zeggen en bij sommigen zat er wel iets tussen, geloof ik. Ronddolend op internet ontdekte ik dat de lang bestaande interesse in energiebesparing zich nu niet meer beperkte tot de nieuwbouw. Men had het (in allerlei media) over de enorme aantallen bestaande woningen waarop pas echt meters konden worden gemaakt, d.w.z. werkelijke winst op het terugdringen van het energieverbruik. Uit de verschillende gesprekjes op straat merkte ik dat vrijwel niemand op de hoogte was van de mogelijkheden rondom energiebesparing. Ik bedacht dat we misschien met drie of vier huizen tegelijk (net als bij het verbeteren van de daken) ergens een offerte konden opvragen voor isolatie van de voor- en achterkozijnen. Maar waarom maar met 3 á 4 terwijl er nog 470 vrijwel identieke huizen naast staan? En we immers zo n prima Groenstichting samen overeind houden, dus... ontstond een oproep waar zes andere bewoners op af kwamen en ziedaar dit initiatief. Bewoner Essex E-team Pagina 12 uit 47

13 4. Technische mogelijkheden en beperkingen In dit hoofdstuk worden de technische mogelijkheden opgesomd die genomen kunnen worden om Eurowoningen energiezuiniger te maken. Hierbij is een indeling gemaakt in isolatiemaatregelen, ventilatiemaatregelen, opwekking- en distributie, mogelijkheden voor duurzame energie en kleine eenvoudige maatregelen. De laatste paragraaf beschrijft enkele technische beperkingen waarmee rekening gehouden moet worden. De voor- en nadelen van veel glas Eén van de redenen om een Eurowoning aan te schaffen, was het vele daglicht in o.a. de woonkamer. Heerlijk om die verbondenheid met de buitenomgeving te voelen. In onze eerste winter in de Eurowoning, merkten we echter ook de mindere kanten van het vele glas: s avonds zittende op de bank voelden we gewoon de kou van het raam afkomen. Dat was het moment dat we besloten om het glas te vervangen door dubbelglas. Via een folder die we in onze bus hadden gekregen, zijn we in contact gekomen met een glaszetterij die dubbelglas kon plaatsen in de bestaande kozijnen. In drie dagen tijd zijn alle ramen vervangen en sindsdien hebben we geen last meer van de vervelende koudeval, een stuk minder last van condensvorming en ook nog eens minder last van het voorbijrijdende verkeer op de Noorderinslag. Bovendien zijn onze stookkosten een stuk lager geworden. Bewoner Ardennen 4.1 Isolatiemaatregelen Dak Door bij vervanging van de dakbedekking, aan het einde van de levensduur, meteen rekening te houden met een nieuwe dikkere isolatielaag, kan bespaard worden op de stookkosten. Aan te raden is om het dak dan te isoleren met 6 cm isolatiemateriaal. Hiervoor dient wel de oude dakbedekking inclusief ballastlaag en roofmate isolatie verwijderd te worden. Een dikkere laag isolatie is niet aan te raden, omdat de hoogte van de dakranden dit niet toelaat. Bij meer dan 6 cm isolatie worden water en grind niet meer tegen gehouden door de dakranden, maar van het dak afgeblazen. Als de dakbedekking toch vervangen wordt, is het te overwegen om tevens aan beide zijden met de buren een waterkering op te nemen. Hierdoor wordt voorkomen dat bij een eventuele lekkage bij de naaste buren of nog verder weg, het water onder de dakbedekking door loopt naar uw dak en daar lekkage veroorzaakt. Ook is het misschien het moment om na te denken over zonneenergie in de toekomst. Hiervoor zijn bevestigingspunten voor de panelen en doorvoeren naar beneden voor waterleidingen en kabels nodig. Het vervangen van de dakbedekking en isolatie bij meerdere woningen gelijktijdig biedt de mogelijkheid om kwantum kortingen te bedingen Ramen en deuren De Eurowoningen hebben van oorsprong enkel glas in ongeïsoleerde aluminium schuiframen, deuren en kozijnen. Indien u kiest voor vervangen van het enkel glas dan zijn besparingen van het warmteverlies door het glas met ca. 40% (standaard isolatieglas) tot ca. 65% (HR++ 15 mm glas) mogelijk. Als de beglazing wordt vervangen, kunnen de ventilatieroosters boven de ramen vervallen en vervangen worden door ventilatieroosters in de schuiframen en -deuren. Hiermee wordt de gehele ventilatie in huis veel beter regelbaar en wordt ook op de stookkosten bespaard. Er bestaan zelfsluitende roosters die dicht gaan als er te veel wind op de gevel staat. E-team Pagina 13 uit 47

14 Wilt u nog verder gaan, dan kunt u overwegen de gehele puien te vervangen door geïsoleerde aluminium schuiframen en deuren en HR++ 15 mm glas. De extra isolatiewinst is door de slanke deur- en raamprofielen gering en de kosten van vervanging zijn aanzienlijk en op geen enkele wijze economisch terug te verdienen. Ook dan blijven de aansluitingen met de omliggende constructies nog steeds een zwakke plek. Bij vervanging of nieuw te plaatsen dubbel glas wordt in de beweegbare delen vaak glas met een spouw van 9 mm geplaatst, het is ook mogelijk glas met een spouw van 15 mm te plaatsen. De prijs is nagenoeg gelijk maar de isolatiewaarde van 15 mm is beter (U waarde, hoe lager hoe beter is bij 9 mm. 3.1 W/m 2 K en bij 15 mm. 2.7 W/m 2 K). Pas op met het toepassen van HR++ glas, hiervoor gelden vrij strikte gebruiksvoorwaarden Borstweringen onder de ramen Het goed na-isoleren van de borstweringen (gedeelte achter de radiatoren) is op twee manieren mogelijk: 1. handhaven van de spouwconstructie De huidige 2 cm polystyreen vervangen door 6 cm isolatie materiaal. Dit is alleen goed mogelijk door de radiatoren te verwijderen. Vervolgens moet de spaanplaat met polystyreen vervangen worden door bijvoorbeeld een 2 cm dikke plaat waarop 6 cm isolatie is gelijmd. Tussen de plaat en de isolatie kan nog een aluminium folie worden aangebracht voor reflectie van de warmtestralen van de radiatoren. Indien isolatie plaatsvindt zonder de radiatoren te verwijderen moet, om van boven af isolatiemateriaal aan te brengen, de vensterbank worden verwijderd. In de smalle spleet die zo ontstaat kan een plaat isolatiemateriaal worden geschoven. Er is echter onvoldoende ruimte om deze gecontroleerd te bevestigen, zodat de isolerende werking waarschijnlijk matig zal zijn; 2. laten vervallen van de spouwconstructie Een andere oplossing is om na verwijderen van de vensterbanken de hele spouw te vullen met steenwol of losse polystyreenkorrels. Bij toepassen van losse korrels moet wel opgelet worden dat alle openingen aan de onderzijde vooraf zijn afgesloten. Ook hiervoor geldt dat een materiaal gekozen moet worden dat geen vocht opneemt, want het betonnen buitenblad is niet volledig waterdicht Friezen boven de ramen Van belang is of men de bestaande ventilatieopeningen wil handhaven of vervangen door roosters boven het glas in de deuren. handhaven van de bestaande roosters Het isoleren van het fries boven de deuren in de tuinkamer, zal gezien de geringe hoogte nauwelijks een besparing opleveren en weegt niet op tegen het werk en de kosten. Bij de friezen op de verdiepingsvloeren kan men dezelfde methode kiezen als voor de borstweringen met handhaving van de spouw. Hierbij wordt een uitsparing in de isolatie gemaakt voor de roosters; laten vervallen van de bestaande roosters Deze methode is bij uitstek geschikt als er ventilatieroosters in de aluminium ramen en deuren worden geplaatst. De spaanplaat met polystyreen wordt vervangen door bijvoorbeeld een 2 cm dikke plaat waarop 6 cm isolatie is gelijmd Kop- en zijwanden Gezien de geringe spouw (2 cm) is het nauwelijks mogelijk, noch effectief, om deze vol te schuimen of met andere materialen te vullen, dus zijn hiervoor geen aanvullende maatregelen voorzien. Wat wel mogelijk is, is het aanbrengen van een isolatielaag aan de binnenzijde van de woning. Hierdoor wordt echter de gebruiksoppervlakte van de woning kleiner. E-team Pagina 14 uit 47

15 4.1.6 Begane grondvloer De betonnen begane grondvloer in de woningen is van oorsprong ongeïsoleerd. Deze vloer is inclusief afwerklaag slechts 12 cm dik en staat in verbinding met de koele kruipruimte. Hierdoor gaat veel warmte verloren. In verband met de vochtige omgeving moet het isolatiemateriaal geen vocht op kunnen nemen, omdat het anders zijn isolerende functie verliest. Omdat bij het zelf aanbrengen boven het hoofd gewerkt moet worden, zijn steenwol en glaswol weinig geschikt vanwege het vrijkomen van kleine deeltjes die huidirritatie geven. Polystyreenschuim (XPS, EPS), PUR platen e.d. laten zich goed verwerken. Vergeet ook niet om de opstaande wandjes tot op het zand mee te isoleren. Isolatiefirma s spuiten veelal een laag schuim aan tegen de onderzijde van de begane grondvloer. Figuur 4.1 Isolatielaag begane grond vloer Leidingen Als warmwater- en/of cv-leidingen door koude ruimtes (garage, schachten) lopen, gaat er warmte verloren. Door deze leidingen te isoleren wordt energieverlies voorkomen. Dit is eenvoudig zelf te doen door de diameter van de leidingen te meten en hiervoor passend isolatiemateriaal te kopen. Technische kennis is hiervoor niet noodzakelijk Garage Bijzondere aandacht vraagt de garage. Daar de aangrenzende scheidingen geen van allen geïsoleerd zijn, zal er een aanzienlijk warmtetransport plaatsvinden van de aangrenzende verwarmde ruimten naar de garage. De garage staat de warmte weer af aan de kruipruimte en via de garagedeur (ook al ongeïsoleerd en met geen enkele kierdichting) aan de buitenlucht. Om energie te besparen is het noodzakelijk om alle scheidingsvlakken te isoleren. De begane grondvloer is al genoemd. Bij de gipsplatenwanden kan men de gipsplaat aan de zijde van de garage verwijderen, in het houten framewerk van de wand steenwol platen aanbrengen en vervolgens nieuwe gipsplaten aan de zijde van de garage aanbrengen. Het warmtetransport vanuit de woonkamer kan men beperken door het plafond van de garage te isoleren. 4.2 Ventilatiemaatregelen Bij alle initiatieven tot vermindering van het warmteverlies van woningen moet vanaf de start ook de ventilatie meegenomen worden. Isoleren kan niet zonder ventileren. Vaak wordt gedacht dat het voldoende is om een uurtje een raam open te zetten. TNO-onderzoek heeft aangetoond dat het effect hiervan op de luchtkwaliteit snel verdwenen is, zelfs al een halfuur na het sluiten van het raam. Daarom is het belangrijk om tijdelijk luchten dus niet te verwarren met ventileren, want ventileren doe je 24 uur per dag. Te weinig ventilatie vergroot de vochtigheid in de woning, omdat een normaal gezin in gewone omstandigheden tussen 10 en 15 liter vocht per dag produceert (door koken, wassen, douchen en de aanwezigheid van mensen, planten, dieren etc.). Bij te weinig ventilatie bestaat de kans dat schadelijke stoffen, die normaal in zeer lage concentraties voorkomen, hogere concentraties bereiken en een risico voor de gezondheid vormen. Een maat voor de ventilatie is het ventilatievoud van een huis of ruimte. Dit is een getal dat aangeeft hoeveel keer per uur de ruimte van verse lucht wordt voorzien. Een ruimte met een ventilatievoud van 2 is een ruimte waarin de lucht twee keer per uur volledig wordt vervangen door verse lucht. In tabel 4.1 worden richtwaarden gegeven voor het ventilatievoud. E-team Pagina 15 uit 47

16 Tabel 4.1 Richtwaarden ventilatievoud Omschrijving minimaal maximaal Woonkamer 3 5 Slaapkamers 2 3 Dichte keuken Bad- en wasruimten 3 4 Gang /hal 1 2 Toilet 3 4 Bergruimte 2 3 Bij onvoldoende ventilatie treedt er schimmelvorming op vooral in de hoeken van het plafond tegenover de balkons. Deze hoeken grenzen aan twee zijden aan buitenwanden, waardoor het hier relatief kouder is dan op andere plaatsen. Goed ventileren is enorm belangrijk. Niet alleen omdat frisse en schone lucht in huis prettig is, maar vooral omdat het gezond is. Een vochtige en dus ongezonde lucht in huis veroorzaakt tal van klachten zoals hoofdpijn, keelpijn, allergieën, benauwdheid en astma. Niet alle mensen zijn zich hiervan bewust. Sterker nog, veel mensen kampen met vage klachten waarvan ze de oorzaak niet kennen. Een slechte binnenluchtkwaliteit kan hiervan een oorzaak zijn. Daarom is aandacht voor goed ventileren zo belangrijk. Niet een uurtje, maar 24 uur per dag, uiteraard afgestemd op de omstandigheden. Bij onze Eurowoningen is er altijd wat discussie over de rol van de ventilatieroosters. Er is geen eensluidende mening te geven bij de huidige stand van zaken; te veel hangt af van de vochtproductie in huis en van persoonlijke voorkeuren. Probleem bij de Eurowoningen is niet alleen de hoeveelheid ventilatielucht, maar vooral de slechte beheersbaarheid van de ventilatievoorzieningen. De roosters boven de ramen zijn bijvoorbeeld wel afsluitbaar, maar slecht bereikbaar. Bovendien ventileren deze roosters via de spouw wat eigenlijk niet de bedoeling is, omdat de spouw bedoeld is om vocht af te voeren naar buiten. Nu wordt het spouwvocht naar binnen afgevoerd. Tenslotte zijn de dakopeningen niet afsluitbaar Verbetervoorstellen Roosters Bij wind op de gevel komt al snel 5 10 maal meer lucht binnen dan voor ventilatie noodzakelijk is. Veelal wordt dit als tocht ervaren en sluit men de roosters om die vervolgens vaak niet meer open te zetten. Mogelijkheden zijn het: handhaven van de bestaande roosters Om de roosters eenvoudiger bedienbaar te maken kan men deze vervangen door roosters met een koordbediening, zodat ze beter bereikbaar zijn. Ook zal men de gewoonte aan moeten leren om roosters te sluiten en weer open te zetten. vervangen van de roosters door zelfregelende roosters boven in de deuren Bij het vervangen van het glas door isolatieglas doet zich een goed alternatief voor de bestaande roosters voor. Laat tegelijk met het nieuwe glas, boven in de ramen of deuren een afsluitbaar rooster plaatsen voorzien van gaas tegen insecten. Er zijn momenteel zelfregulerende ventilatieroosters, die afsluiten als er te veel wind op de gevel staat. Hiermee wordt onnodig warmteverlies voorkomen, zonder dat de ventilatie wordt aangetast. Dakopeningen ten behoeve van ruimten op de tweede verdieping De directe ventilatieopeningen in het dak ten behoeve van de badkamer, het toilet op de tweede verdieping en in de achterkamer kunnen afsluitbaar worden gemaakt en aangestuurd via de verlichting eventueel met een ventilator met vertraging. E-team Pagina 16 uit 47

17 Dakopening ten behoeve van ruimten op de begane grond In de verwarmingsruimte kan een centrale afzuigventilator worden geplaatst waarop de douche, het toilet en eventuele andere vochtproducerende ruimten kunnen worden aangesloten. Ook deze ventilator kan vraaggestuurd worden geschakeld. Tips Droog na het douchen de wanden en de douchebak, dan hoeft dit water niet te verdampen waardoor energie bespaard wordt en het binnenklimaat verbetert; Laat na het douchen de ventilatie nog ca. 20 min doorlopen; Kook met deksels op de pannen en laat na het koken de afzuiging nog minimaal 15 minuten doorlopen; Tussen de binnendeuren en de dorpels dient een luchtspleet aanwezig te zijn, anders treedt er geen luchtstroming op en werkt de natuurlijke ventilatie niet. 4.3 Energievoorziening HR ketel De ontwikkelingen op gebied van rendementverbetering hebben niet stilgestaan. De moderne HR 107 ketel heeft een rendement van 107% als gevolg van warmteterugwinning uit de rookgassen. Aanschaf van een nieuwe HR ketel is één van de meest effectieve besparingen. Zorg wel dat de ketel ook geschikt is voor het aansluiten van een zonneboiler in de toekomst. De meerkosten hiervan zijn gering en het opstellen van een zonneboiler te zijner tijd wordt dan niet bij voorbaat uitgesloten. Het blijkt zeker te lonen om voor een nieuwe ketel uw wensen goed te formuleren. Is de woning inmiddels zodanig geïsoleerd dat met een lager vermogen kan worden volstaan? Heeft u werkelijk een CW5 warmwater voorziening nodig. Dit zijn allemaal zaken die de prijs sterk beïnvloeden. Meerdere offerten aanvragen blijkt zeer interessant Distributiesysteem De Eurowoningen hebben een enkel pijpssysteem met één-punts radiatoren. Één-punt radiatoren worden nauwelijks meer geleverd en hebben daarnaast het nadeel dat ze ongeschikt zijn voor thermostaatkranen, laat staan voor allerlei andere moderne regeltechnieken. Bij ingrijpende verbouwingen is het zeker te overwegen om van dit één-pijpsdistributiesysteem af te stappen en over te gaan op een twee-pijpssysteem met nieuwe radiatoren en thermostaatkranen. Dit kan tegenwoordig zelfs met op afstand, tijd gestuurde kranen. De huisautomatisering doet hiermee zijn intrede, met de daarbij ongekende vraaggestuurde regelmogelijkheden zoals: watertemperatuur afstemmen op de buitentemperatuur; per ruimte de gewenste temperatuur kunnen instellen; tijdgestuurde thermostaatkranen, die op voor ingestelde tijden de radiator in bedrijf stellen; in plaats van de gebruikelijke klokthermostaat een regeling die ook gekoppeld is aan uw wekker en dus veel flexibeler; op afstand kunnen inschakelen van de kamerthermostaat via de mobiele telefoon; verlagen van de temperatuur op moment dat men het huis verlaat en de deur in het nachtslot gaat; de mechanische afzuiging van ruimten sturen via sensoren die de vochtigheidsgraad meten. 4.4 Mogelijkheden tot duurzame energie voorziening In deze paragraaf wordt ingegaan op de opties die er zijn om zelf duurzame energie op te wekken. Aangezien de overheid het opwekken van duurzame energie belangrijk vindt, zijn er subsidies in het leven geroepen die de terugverdientijden van verschillende opties verlagen. De subsidiepotten zijn echter snel leeg. Informeer op de website van SenterNovem (www.senternovem.nl) welke regelingen momenteel beschikbaar zijn. E-team Pagina 17 uit 47

18 4.4.1 Zonneboiler/ zonnecollector Een zonneboiler is een zonlichtsysteem dat toegepast kan worden voor het voorverwarmen van warm water en bestaat uit een zonnecollector, een opslagvat en een pomp. Als het zonlicht sterk genoeg is, wordt automatisch de pomp aangezet. In een leidingcircuit stroomt vloeistof door de op het dak geplaatste collector die door het zonlicht wordt verwarmd. De vloeistof geeft zijn warmte vervolgens via een warmtewisselaar af aan het leidingwater in het opslagvat. Wanneer het zonlicht wegvalt, dan stopt de pomp. Het warme tapwater blijft in het opslagvat bewaard voor gebruik. Bij voldoende zonlicht wordt de pomp weer aangezet om het water in de boiler verder op te warmen. Op een mooie zomerdag kan de temperatuur in het opslagvat gemakkelijk van 15ºC oplopen tot wel 85ºC. Draait u de warmwaterkraan open, dan stroomt het warme water uit het opslagvat naar de naverwarmer (meestal CV combiketel). Deze verwarmt het water indien nodig verder op, waarna het warme tapwater via de leidingen naar de diverse tappunten stroomt. Twee aspecten vragen bij Eurowoningen bijzondere aandacht: 1. De plaats van het opslagvat. Dit moet bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de naverwarmer (combiketel) geplaatst worden, maar in een Eurowoning is in de verwarmingskast hiervoor beperkte ruimte; 2. Met de steeds hoger wordende bomen in ons park, zal het voorgespiegelde rendement van een zonneboiler op diverse plaatsen in het park niet haalbaar zijn. Figuur 4.2 Werking zonneboiler Zonnepanelen (zonne-pv cellen) Door zonnepanelen op het dak te plaatsen, kunt u zelf duurzame energie opwekken. In de handel zijn pakketten te koop die u zelf op het dak kunt plaatsen. In verband met aanbrengen van gaten in het dak voor de daktoevoer en het zorgen van een goede, stevige constructie waarop de panelen in de juiste hoek op het dak staan, is het beter om dit werk uit te besteden aan een installateur (dan wel rechtstreeks via een aanbieding van de energieleverancier). Er zijn verschillende pakketten op de markt van 4 tot 20 zonnepanelen. Het maximale vermogen van een PV systeem wordt vaak uitgedrukt in Watt piek (Wp). Dit is het maximale vermogen dat een dergelijk systeem kan opwekken onder optimale omstandigheden. Als richtlijn kunt u het Watt piek vermogen vermenigvuldigen met een vaste factor om daarmee de gemiddelde jaaropbrengst in kwh uit te rekenen. Afhankelijk van het type zonnepaneel, bijbehorende omvormers en de jaarlijkse hoeveelheid zonneschijn zit er wel variatie in deze factor. Op basis van ervaringen in de Amersfoortse wijk Nieuwland in Nederland ligt deze factor in de praktijk tussen de E-team Pagina 18 uit 47

19 Voor grotere pakketten is vaak nog een extra groep nodig. Ook zijn niet alle elektrameters geschikt om de teruglevering aan het net te registreren. De, nieuwe, slimme meters moeten dan bijvoorbeeld worden vervangen door meters die wel instaat zijn de teruglevering te registreren. Ook in geval van zonnepanelen geldt de bij zonneboilers gemaakte opmerking over de hoge bomen in ons park, die het rendement nadelig kunnen beïnvloeden Windturbine Sinds enige tijd zijn er kleine windturbines op de markt die geschikt zijn om op het dak te worden geplaatst voor het opwekken van windenergie. Alle getallen gaan altijd uit van een gemiddelde windsnelheid van minimaal 6 m/s. De gemiddelde windsnelheid verschilt echter binnen Nederland aanzienlijk. Leusden behoort met een gemiddelde windsnelheid van ca 3,5 m/s niet tot de gebieden waar dit soort opwekking optimaal is. De turbines zijn relatief duur in aanschaf en bijkomende kosten (installatie, omvormer e.d.). Daarnaast is het zeer de vraag of dit soort molens in de bebouwde omgeving worden toegestaan. Figuur 4.3 Energy ball (bron: HRe-ketel De opvolger van de HR-ketel is de HRe-ketel, die behalve warmte voor verwarming en tapwater ook elektriciteit produceert. De HRe-ketel produceert met een hoog rendement warmte en wekt ook stroom op met een twee keer zo hoog rendement als bij traditionele centrale elektriciteitsopwekking het geval is. Het rendement is zelfs zo hoog dat er voor het eerst sprake is van hoog rendement (HR) stroomopwekking. Met een HRe-ketel voorzien van een Stirlingmotor kan 1 kw elektriciteit worden opgewekt als de cv-ketel brandt. De elektriciteitproductie is optimaal bij een lage temperatuur verwarming waarbij de ketel uur per jaar warmte levert en daardoor tot kwh aan elektriciteit produceert. Momenteel zijn de ketels nog in een proefstadium. Ze komen naar verwachting vanaf 2009 op de markt. De verwachting is verder dat deze ketels de komende jaren aanzienlijk goedkoper gaan worden. De elektriciteitproductie heeft wel extra gasverbruik tot gevolg, waardoor een deel van het voordeel van productie van goedkope stroom weer teniet wordt gedaan Warmtepompsystemen Een warmtepomp kan warmte uit de omgeving (lucht, water of bodem) op voldoende hoge temperatuur brengen voor toepassing van de verwarming en warm water. Er bestaan 2 typen warmte pompen: water/water- warmtepomp, deze onttrekt warmte aan de bodem (grondwater) en kost ca ,- incl. btw; lucht/water-warmtepomp, deze onttrekt warmte aan de buitenlucht of ventilatielucht van de woning en kost ca 7.000,- incl. btw en HR ketel. Een warmtepomp is het meest rendabel bij zeer goed geïsoleerde grotere woningen. Een warmtepomp presteert optimaal bij een klein warmteverschil tussen de bron en het afgiftesysteem. Hierdoor zijn warmtepompen vooral geschikt voor lage temperatuur verwarming met wand- en vloerverwarming waaruit volgt dat warmtepompen praktisch gesproken buiten de mogelijkheden van onze woningen liggen. E-team Pagina 19 uit 47

20 4.5 Overige, kleine maatregelen In tabel 4.2 is een overzicht opgenomen van kleine maatregelen, die relatief weinig geld kosten. Tabel 4.2 Kleine besparingsmaatregelen in en om het huis Maatregel Kosten Terugverdientijd Besparing per jaar Waterbesparende douchekop Vanaf 9, - < 1 jaar 40, - Gloeilamp vervangen Ca. 4, - < 1 jaar 10, - door spaarlamp Standbye-killers (sluipstroom 5, - < 1 jaar 38, - (200 kwh) tegengaan) Doorstroombegrenzer op 4, - - 7, - (per < 1 jaar 10, - kranen aanbrengen stuk) Radiatorfolie (per 4 m2) 10, - < 1 jaar 25, - (38 m3 gas) Buitenverlichting met bewegingsmelder Geringe meerkosten < 1 jaar 6, - (30 kwh) 4.6 Technische beperkingen De draagconstructie van de Eurowoningen bestaat uit een aan één stuk door gegoten betonskelet, dat niet gedilateerd is tussen de woningen. Met andere woorden alles zit aan elkaar vast. Lage Temperatuur Verwarming (LTV) Van diverse zijden wordt momenteel lage temperatuur verwarming aanbevolen als een energie zuinige manier van verwarmen. LTV vraagt door de veel lagere temperaturen van het cv water (35-40 gr) om grote verwarmingoppervlakken, dus geen radiatoren, maar hele vloer- en wandoppervlakken, die als verwarmingselement dienst doen. Door de lage temperatuur duurt het langer voor de woning is opgewarmd, maar de warmte is wel veel gelijkmatiger. Ook dienen de woningen een hoge isolatiewaarde te hebben. In nieuwbouw is dit geen probleem, maar toegepast in de Eurowoningen betekent dat dat in de ruimten voorzetwanden moeten worden toegepast en zwevende vloeren met hierin het warmte afgiftesysteem, om te voorkomen dat veel warmte via het betonskelet wegvloeit naar de buren. Voor bestaande woningen is dit een zeer kostbare voorziening. Vloerverwarming Alles is mogelijk, als de huidige afwerkvloer vervangen wordt door een isolatielaag, kan hierop in principe vloerverwarming worden aangelegd. Het hangt van het totale pakket (isolatie, vloerverwarming, vloerafwerking) af of het vloerpeil verhoogd wordt en alle binnendeuren en de trap moeten worden aangepast. Bij uitbouw of ingrijpende verbouwingen is deze vorm van verwarming zeker te overwegen. Buitenisolatie Het aanbrengen van buitenisolatie op de bestaande beton elementen wordt niet toegestaan door de Welstand Commissie van de Provincie Utrecht. Kunststof ramen en deuren Het vervangen van de aluminium kozijnen, ramen en deuren door een kunststof of houten variant wordt niet toegestaan door de Welstand Commissie van de Provincie Utrecht. Hetzelfde geldt voor het wijziging van de indeling van ramen en deuren. Groene daken Recent worden begroeide daken als een isolatie materiaal aangeboden. Vooralsnog is geheel onbekend welke isolatie op basis van praktijkmetingen mag worden verwacht. E-team Pagina 20 uit 47

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland en Produbo. Contactpersoon: Ruud Kos Ruud@produbo.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. uitgangspunten... 3

Nadere informatie

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis Met gemak energie besparen. Mijn energieplan Energieadvies op maat plaats hier de foto van het huis Energieadvies op maat met Meer Met Minder HR++-glas of een voorzetraam? Een HR-ketel of slimmer stoken

Nadere informatie

Energiebesparing in de Industrie

Energiebesparing in de Industrie Kenniscentrum Design en Technologie Energiebesparing in de Industrie Vademecum energiebesparingsmaatregelen in bestaande bedrijven Kom verder. Saxion. saxion.nl/energiebesparing Het project Energie Prestatie

Nadere informatie

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens Welk type woning heeft U? Tot welk type bewoner behoort U? Welke woning/bewoner combinatie past bij U? - Grote Kans op Succes - Natuurlijk Duurzaam -

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

Zonne-energie in de historische omgeving. Groene gids

Zonne-energie in de historische omgeving. Groene gids Zonne-energie in de historische omgeving Groene gids Overige groene gidsen of wegwijzers: Zonne-energieplannen en monumenten: wegwijzer voor vergunningverleners Zonne-energie en uw monument: wegwijzer

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing?

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Bel 0800 0513 Welkom in uw nieuwe woning. Welkom in uw nieuwe woning. Uw woning

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Energiehelden in Breda

Energiehelden in Breda Energiehelden in Breda In dit boekje komt een aantal mensen aan het woord over hun eigen huis. Mensen die met liefde en zorg aan het (ver)bouwen zijn gegaan en heel veel aandacht hebben besteed aan de

Nadere informatie

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk Hofstra Hulshof Bouw b.v. Noorderdiep 126a 9521 BG telefoon (0599) 21 29 77 fax (0599) 21 23 09 E-mail: info@hofstrahulshof.nl website: www.hofstrahulshof.nl Rabobank 3112.07.820 k.v.k. meppel 04065540

Nadere informatie

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Gebruikershandleiding ééngezinswoningen Olykampen naar aanleiding van uitgevoerd Groot Onderhoud in 2014 Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Raalte, 16 april 2014 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN

CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN INHOUD ELEKTRICITEITSVERBRUIK 4 IDENTIFICEER DE ENERGIEVRETERS 5 De energiemeter 5 HUISHOUDTOESTELLEN 6 Wasmachine en droogkast 6 Koelkast en diepvriezer

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

Informatiepakket. duurzaam zwaag

Informatiepakket. duurzaam zwaag Informatiepakket Duurzaam Zwaag Duurzaam Zwaag is een bewonersinitiatief waarbij we als buurtbewoners ons hebben verenigd in een coöperatie. Ons doel is om onze buurt te verbeteren en te verduurzamen.

Nadere informatie

Het groene boekje. Duurzaam is mooi. En nog mooier als het wat oplevert.

Het groene boekje. Duurzaam is mooi. En nog mooier als het wat oplevert. Het groene boekje Duurzaam is mooi. En nog mooier als het wat oplevert. Bespaartips in en rondom het huis Inleiding 5 Verwachte besparing gemiddelde eengezinswoning 6 A. BESPAREN IN EEN HANDOMDRAAI 9 Verwarmen

Nadere informatie

energiebesparing in een historische woning

energiebesparing in een historische woning energiebesparing in een historische woning Bespaar energie in uw historische woning. Behaal snel resultaat met eenvoudige maatregelen, zie de quick wins op pagina 6. dakisolatie pagina 8 duurzame energie

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af Organisatie: Datum: Locatie: Presentaties: Verslag: EnergieLokaal Wij krijgen Kippen en Servicepunt Hier opgewekt Noord- Holland 15 mei 2015 MiniRondeel Gaasterlandstraat 7 1079RH Amsterdam Bart Triep

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

BouwdetailWijzer Handboek duurzaam en energiezuinig renoveren. www.archidat.nl

BouwdetailWijzer Handboek duurzaam en energiezuinig renoveren. www.archidat.nl BouwdetailWijzer Handboek duurzaam en energiezuinig renoveren www.archidat.nl Voorwoord Renoveren kan sneller, slimmer en duurzamer Jarenlang is geroepen dat de bestaande bouw belangrijker wordt dan de

Nadere informatie

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard!

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! Nummer 1 > 2015 Magazine van Brabantse Waard Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! In dit nummer o.a. Comfortabel wonen Duurzame keuzes bij woningrenovatie en nieuwbouw Energiek Moerdijk Betaalbare

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3.

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. Natuur.huis MET DE STEUN VAN HET VLAAMS GEWEST BINNEN HET PRESTI5-PROGRAMMA 20 tips

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Namen auteurs: Studentnummer: Edwin Barth 312809 Erwin Buls 330967 Elwin

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

Innovatie in Energie. Overzicht van een aantal innovatieve energietechnieken voor de woningbouw

Innovatie in Energie. Overzicht van een aantal innovatieve energietechnieken voor de woningbouw In samenwerking met: Wonen, Wijken en Integratie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Dit is een publicatie van: Agentschap NL NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus

Nadere informatie

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid 1 2 mobiliteit Inhoud Inleiding 3 1. Gebouwen 5 1.1 Interne Milieuzorg 6 - Fiche: Meten is weten 6 - Fiche: Energiezorgsysteem, energieboekhouding

Nadere informatie