en hoe Gemeentelijke regie op de uitvoering van VVE conform landelijk opgestelde kaders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "en hoe Gemeentelijke regie op de uitvoering van VVE conform landelijk opgestelde kaders"

Transcriptie

1 Programma s, activiteiten en inzet voor jeugd in relatie tot veiligheidsplan (Waarbij geel = nauwelijks relatie, oranje = enige relatie rood = sterkere relatie heeft tot veiligheidsplan) Programma Onderwijs en Jeugd 1. VVE én instandhouding schakelklas om (vermoedelijke) onderwijsachterstanden te voorkomen en weg te nemen 2. Kijken en doen is Observatie, onderzoek en advies voor kinderen van 2-4 jaar met gedragsproblemen. 3.Schoolverzuim én VSV a. voorkomen / terugdringen) voortijdig schoolverlaten via gemeente (uitvoering Leerplichtwet) b. voorts impuls Rijk in het kader van RMC gericht op jongeren tussen 16 en 23 jaar die school verzuimen of (dreigen) het onderwijs (te) verlaten (jonge) kinderen een goede start geven Omdat er op de voorschoolse voorzieningen kwetsbare, jongere kinderen met ernstige gedragsproblemen zijn die ondersteuning nodig hebben. En vanuit de gedachte dat vroeg signalering en vroeg (be)handelen het meest effectief is. Alle jongeren tot 23 jaar optimale kansen bieden en laten benutten - tegengaan van taalachter-standen, - Stimuleren van ouderbe-trokkenheid bij de ont-wikkeling van hun kinderen, - voldoende plaatsen en kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie - Vroegtijdige onderkenning en snelle inzet van deskundige hulp voor kind, ouder(s), groepsleiding - Laagdrempelige hulpverlening in het belang van kind en ouder(s) (o.a. accep-tatieproces) - Voorkomen intensievere hulp in een later stadium - Groepsleiding is in staat om de kerntaken te realiseren ten aanzien van alle kinderen. - effectievere aanpak door vroegtijdig ingrijpen Behalen van een startkwa-lificatie of best mogelijke (duurzame) positie in de maatschappij / op de arbeidsmarkt - Scholen PO, - Peuterspeelzalen, - Kinderdagverblijven. Welstede, Trajectum, MEE, s Heerenloo, Kruiswerk West Veluwe, Lindenhout, Bureau Jeugdzorg en Integrale Vroeghulp. Scholen, hulpverleningsinstellingen, Raad voor de Kinderbescherming, politie, Officier van Justitie, werkgevers, UWW Gemeentelijke regie op de uitvoering van VVE conform landelijk opgestelde kaders Gemeente door gesprekken, subsidieeisen en inzicht in evaluaties. Gemeente kan via de leerplichtambtenaar een belangrijke rol spelen bij het oplossen van (thuiszitters)problematiek door naast leerplicht ook in te zetten op leerrecht. Dit door de regierol te nemen in de samenwerking tussen de betrokken organisaties en door bemiddelend op te treden. Wijkgericht, voorzieningen in nagenoeg alle kernen p.m. S (zie kanttekening in kolom ) p.m. in hoofdzaak uit Rijksbijdrage VVE ca. 3 M (pilot) budgettair deel uit VVE budget) Gemeente en regionaal p.m. (onderdeel van het budget bedrijfsvoering gemeente (fte. leerplicht) (VSV budget Ede ca. 100) - Rijksbeleid onderwijsachterstanden loopt tot en met Streven naar verdere harmonisatie van voorschoolse voorzieningen - Afspraken rondom doorgaandeleerlijn Zo mogelijk verdere inbedding in regulier VVE beleid februari

2 4. Subsidiering Schoolmaatschappelijk werk (basisonderwijs) Korte hulpverleningstrajecten (max. 5 gesprekken) van advisering en begeleiding van kinderen in schoolgaande leeftijd (en Het voorkomen van ernstige problematiek, schooluitval en op een positieve manier bijdragen aan de ontwikkeling en de schoolcarrière van het kind - Problemen worden vroegtijdig verholpen - Leerlingen binnen het onderwijs behouden - De ontwikkeling en schoolcarrière van het kind verloopt voorspoedig Opella Gemeente door gesprekken, subsidieeisen Diverse basisscholen 120 S Ambitie: verbreding naar alle basisscholen hun ouders) in probleemvolle situaties. Tevens adviesmogelijkheid over externe hulp aan scholen en/of thuissituaties van kinderen. - Er is minder instroom in de geïndiceerde jeugdzorg 5. Subsidiering Schoolmaatschappelijk werk (voortgezet onderwijs) Korte hulpverleningstrajecten (max. 5 gesprekken) van advisering en begeleiding van kinderen in schoolgaande leeftijd (en hun ouders) in probleemvolle situaties. Tevens adviesmogelijkheid over externe hulp aan scholen en/of thuissituaties van kinderen. Het voorkomen van ernstige problematiek, schooluitval en op een positieve manier bijdragen aan de ontwikkeling en de schoolcarrière van het kind - Problemen worden vroegtijdig verholpen - Leerlingen binnen het onderwijs behouden - De ontwikkeling en schoolcarrière van het kind verloopt voorspoeding - Er is minder instroom in de geindiceerde jeugdzorg Bureau Jeugdzorg en Opella Gemeente (gesprekken, subsidieeisen) 2 VO scholen in Ede 70 S : Voorts incidentele incentive vanuit VSV middelen voor de 2 andere VO scholen Ambiitie: incidentele incentives structureel maken 6. Subsidiering Onderwijs zorgcentrum Dagbehandeling, Observatie en Diagnostiek en Dagbehandeling nietschoolgaande jeugd voor jongeren v.a. 12 jaar. Voorkomen dat jongeren uitvallen uit school / werk en optimale participatie van jongeren in de maatschappij realiseren. - Leerlingen binnen het onderwijs behouden - Toeleiding naar werk en/of scholing Pactum/Radar Gemeente Gemeente 200 S Ambitie: voortzetten ook in afstemming met CJG 7. Instandhouding en doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Voor coordinatie en hulpverlening gericht op uiteenlopende opvoedings- en/of ontwikkelingsvraagstukken, variërend van licht tot zwaar(der) Soms worden gezinnen geconfronteerd met problemen in de opvoeding, de bedoeling is deze op te lossen of te voorkomen dat ze erger worden. Problemen in de opvoeding kunnen o.a. leiden tot overlast, schoolverzuim, alcohol- en drugsgebruik. Coordinatie en afstemming is noodzakelijk maar niet vanzelfsprekend - Gezinnen ontvangen passende hulpverlening - Ouders zijn gersterkt in hun opvoedvaardigheden - Kinderen groeien op in een goede (o.a. veilige, stimulerende) opvoedsituatie - Er is minder instroom in de geïndiceerde jeugdzorg Diverse aanbieders (o.a. maatschappelijk werk, welzijnsorganisaties, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorginstellingen) Gemeente via het CJG voor het preventieve deel. Vanaf 2014 voor de gehele jeugdzorg. Gemeente en wijken. 275 S t.b.v. de exploitatie van het CJG (personeel, huisvesting, automatisering e.d.) - Decentralisatie jeugdzorg - Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin - Doorontwikkeling Zorg Advies Team bo - Meer gebruik maken van eigen kracht gezinnen februari

3 8. Brugfunctie naar reguliere hulpverlening Een Marokkaans- Nederlandse moedercoach begeleidt moeders overwegend van Marokkaans afkomst via spreekuren, voorlichting (laagdrempelige) en indien wenselijk enkele gesprekken naar de reguliere hulpverlening 9. HomeStart HomeStart is lichte opvoedingsondersteuning door vrijwilligers voor ouders met tenminste één kind dat jonger dan 6 jaar is. 10. (PGO) Praktische Gezinsondersteunging Twee soorten trajecten: PGO 1 is kortdurend en veranderingsgericht met als doel versterking en ontwikkeling v/h gezinssysteem. PGO2 is het stutten- en steunen daar waar gevreesd wordt voor terugval om toch een stabiele gezins situatie te behouden. Voor gezinnen met ten-minste 1 kind in de leeftijd 0-12 jaar. - geen ouderbetrokkenheid bij school - beperkte culturele sensitiviteit; slechte aansluiting culturen - opvoedproblematiek - hoge drempel tot hulpverlening - psychische /lichamelijke problemen - Laag vertrouwen in de hulpverlening stimuleren Omdat er gezinnen zijn die net een beetje ondersteuning nodig hebben om zelf weer verder te gaan in een periode waarin het niet zo goed gaat door b.v. ziekte, opvoedingsproblemen of sociaal isolement. Voorkomen dat door opvoedings-, psychosociale- of gedragproblemen de veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in gevaar komen. - ouders vaker betrokken bij school - ouders begrijpen beter dat hun kinderen worden geconfronteerd met ver-schillende waarden thuis en buiten en weten daar hun kinderen beter in te begeleiden - ouders sterken in hun opvoed-vaardigheden - Laagdrempelige Brugfunctie van allochtone groepen naar reguliere hulp-verlening. - Vertrouwen in hulpverlening - Vroegtijdig hulp in allochtone gezinnen met Problemen - Ouders (her)vinden kracht om moeilijke situaties het hoofd te bieden - Ouders krijgen weer grip op het eigen leven - Ernstiger en langduriger problemen voorkomen - Zelfvertrouwen ouders vergroten, sociale relaties versterken; ouders worden gestimuleerd gebruik te maken van beschikbare diensten en voorzieningen - Ouders sterken in hun opvoedvaardigheden - Kinderen groeien op in een goede, veilige- en stimulerende) opvoedsituatie - Er is minder instroom in de geïndiceerde jeugdzorg Externe partijen: Marokkaans-Nederlandse moeders, Welstede V&R Veldhuizen 35 I incidenteel voor 2012 uit 40+ gelden Welstede Gemeente Gemeente 60 S, (onderdeel van het reguliere activiteitensubsidie aan Welstede) Icare/Opella Gemeente (gesprekken, subsidieeisen en directe betrokkenheid (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Gemeente 130 S 65 I en deels ook incidenteel Gewenst is continuering van laagdrempelige brugfunctie naar de reguliere hulpverlening op outreachende werkwijze (evt in de toekomst vanuit CJG, danwel Zorgoverleg Risicojeugd) Ambitie: voortzetting in afstemming met CJG Voortzetten en evt. ontwikkelenrichting gezinscoaching. Meer verbinden met CJG. februari

4 11. Praktische gezinsondersteuning voor allochtone gezinnen (PGO+) Outreachende praktische gezinsondersteuning voor gezinnen van allochtone afkomst met kinderen op de basisschool De reguliere hulpverlening krijgt moeilijk ingang bij een groep allochtone gezinnen met beginnende meervoudige problematiek. Problemen accumuleren tot dat de zorgen moeilijk te overzien zijn. Voor deze gezinnen is behoefte aan hulpverleners met culturele sensitiviteit die op een langdurige outreachende en laagdrempelige manier eerst vertrouwen kunnen winnen en daarna op praktische wijze ook aan opvoedondersteuning kunnen werken. De reguliere hulpverlening heeft behoefte aan extra scholing op culturele sensitiviteit om daarmee beter aansluiting te krijgen bij deze gezinnen. - Reguliere hulpverlening biedt op laagdrempelige, outreachende en praktische wijze hulp aan gezinnen die zelf geen hulp (durven / kunnen ) zoeken - Vroegtijdig, langdurig en intensief bijsturen in gezin-nen met risicofactoren. - Voorkomen dat problemen accumuleren en oplopen tot moeilijk oplosbare problematiek en zorg-mijdend gedrag. OBS De Bongerd OBS de Zuiderpoort Centrum Jeugd en Gezin Veiligheidshuis Opella SIPI V&R EWZ Gemeente (V&R ism MO) Wijkgericht (Veldhuizen en Ede Oud-Zuid) 115 I voor 2012 en 2013 totaal 115 uit de 40 + gelden - Inmiddels worden 35 gezinnen geholpen door PGO+ coaches. Met name de participerende basisscholen zijn uitermate positief over de aanpak en zien duidelijk resultaten op school. - 5 coaches, waaronder een Turkse en Marokkaanse, zijn opgeleid tot outreachende werkers die inzicht hebben in ver-schilende culturele achtergronden 12. Wijkgerichte Intensieve Gezinsbegeleiding (WIG) Intensieve gezinsondersteuning voor gezinnen met minstens 1 kind jongeren dan 12 jaar in de wijken Ede-West, Veldhuizen, de Maandereng en Oud-Zuid. Zonder wachtlijsten. Voorkomen dat kinderen met een verhoogd risico op de ontwikkeling van crimineel gedrag door gedragsproblemen en een problematische gezinssituatie daadwerkelijk crimineel worden. - Het kind kan zich verder ontwikkelen - Het sociale netwerk is sterk genoegd om het gezin te steunen - De draaglast is in evenwicht met de draagkracht - Ouders zijn in staat om hulp te vragen - Snelle inzet kan starten zonder indicatie BJZ Lindenhout Gemeente, door gesprekken, het volgen van casussen vanaf de zijlijn, subsidie-eisen Wijkgericht. 170 S Ambitie: voortzetting in afstemming met CJG / VH 13 Gezinsmanager De gezinsmanager biedt directe hulp, regisseert de zorg en maakt één plan voor het gezin. Gericht op gezinnen met kinderen in de leeftijd 0-18 jaar. - jongeren zoeken grenzen op straat, dit veroorzaakt overlast/criminaliteit - opvoedproblematiek - verstoorde gezagsrelatie ouders en kinderen - psychische en lichamelijke problemen bij allochtone ouders - er is relatief veel schoolverzuim en schooluitval - minder overlast op straat - ouders sterken in hun opvoedvaardigheden - gezinssituaties zijn gestabiliseerd - ouders zijn beter betrokken bij school - gezinnen ontvangen passende hulpverlening bij hun psychische en lichamelijke problemen - er is minder schoolverzuim Lindenhout Gemeente Wijkgericht 50 S 130 I t.m via Montfrans en vooral 40+ gelden Ambitie: voortzetting in afstemming met CJG / VH februari

5 Programma Sportcultuur en vrije tijd 1. Stimulering sport en beweging Aktieprogramma s voor het wijkgewijs stimuleren van sport, bewegen en een gezonde leefstijl onder jeugd en jongeren mbv combinatiefunctionarissen De functionarissen bieden verenigingen ondersteuning aan bij het aanbieden van activiteiten in de wijk en bij andere vraagstukken, zodat verenigingen sterkere verenigingen worden. Daarnaast ondersteunen de functionarissen het onderwijs bij het aanbieden van goed bewegingsonder-wijs en bij het aanbieden van lessen over een gezonde leefstijl. Via sport, bewegen een gezonde leefstijl stimuleren onder onze jeugd en jongeren. Jeugd en jongeren sporten en bewegen volgens de beweegnorm en gaan beseffen waarom een gezonde leefstijl belangrijk is. Door het aanbieden van sportactiviteiten jongeren kennis laten maken met sport en bewegen en ze een kwalitatief goed sportmoment aanbieden. Verenigingen ondersteunen bij het versterken van de vereniging en bij het ontwikkelen van een beweegaanbod in de wijken. Op scholen het bewegingsonderwijs versterken en een goed buitenschools beweegaanbod (doen) aanbieden. Sportservice Ede, Welstede, onderwijs, wijkwerk sportverenigingen Sportservice Ede voert de regeling uit en is ook werkgever van de functionarissen. In iedere wijk en kern in Ede worden er door de combinatiefunctionarissen gewerkt aan het stimuleren van sport, bewegen en een gezonde leefstijl onder jeugd en jongeren De Gemeente Ede is verdeeld in drie regio s: het buitengebied, Veldhuizen en Zuid 150 Rijk I 150 gemeente I In de structurele dekking van het gemeentelijk aandeel moet nog worden voorzien Op dit moent zijn er 5 fte aan functionarissen actief en is er per wijk een klein budget voor activiteiten. Een beperkte uitbreiding de regeling combinatiefnctionarissen is in voorbereiding 2. Stimuleren sport en beweging Tegemoetkoming voor het halen van een zwemdiploma voor kinderen van 7 en 8 jaar voor minimagezinnen 3, Stimulering sport en beweging Programma Pannavoetbal Kinderen moeten zich veilig in het water kunnen bewegen Dmv een sportieve activiteit met hele strakke regels jongeren laten ontspannen en tegelijkertijd leren om zich zonder discussie aan regels te houden Ieder kind een diploma A Gemeente Werk, Inkomen en Zorg Wekelijks pannavoetbal in 5 wijken. - Wijkagent - Wijkcoordinator - Opbouwwerk - Woonconsulent - Veiligheidshuis Youth for Christ en programmamanager jeugd van de gemeente Gemeente 50 I 2012 t.m uit de WWB middelen voor aanv. inkomensbeleid (ca. 1.3 M) Klaphekwijk, Zeeheldenbuurt, Rietkampen, Veldhuizen B Heyendaal en Veldhuizen B Constantijnschool 40 S Stuctureel uit de WWB middelen voor aanv. inkomensbeleid (ca. 1.3 M) Na evaluatie bezien op continuïteit Evalueren 2012 op basis hiervan indien gewenst continueren februari

6 4. Stimulering sport, cultuur en recreatie faciliteren minima: tegemoetkoming sport, cultuur en recreatie voor kinderen van 6 18 jaar Kinderen van minima kunnen meedoen aan sport, recreatie en cultuur. Er mag geen financiële drempel zijn om niet mee te doen aan activiteiten. Verder organiseert SSE informatiebijeenkomsten om ouders/ kinderen te informeren wat er aan moge-ijkheden zijn. Ouders die op deze informatiebijeenkomst komen krijgen een gratis aanbod om aan activiteiten deel te nemen. Kinderen zoveel mogelijk laten deelnemen aan de maatschappij Gemeente, Menzis, Sportservice Ede Gemeente (WIZ ism M&O en SSE Gemeente 80 tot (vanaf ) onderdeel van de WWB middelen voor aanv. inkomensbeleid (ca. 1.3 M); (2012) eveneens gebruik zgn. Menzisgelden (pilot) Ambitie: continueren (vanaf 2015 wijziging doelgroep naar 6- t/m 14 jaar) Programma Werk, inkomen en scholing 1. Re-integratie gericht op het verkleinen van de afstand tot school of de arbeidsmarkt.voor jongeren intensieve aanpak. 2. Schulddienstverlening Aanbieden vormen van schulddienstverlening aan jeugdigen met (dreigende) schulden en geven van voorlichting 3. Werkervaringsplaatsen Aanbieding werkervaringsplaatsen 4. Service Punt Jongeren Binnen het werkgeversserviceloket (WGSL) Jongeren versneld en intensief begeleiden naar school of werk. voorkomen dat jongeren in een problematische schuldsituatie geraken Marokkaanse en in mindere mate Turkse jongeren hebben het lastig op de arbeidsmarkt. Door het creëren van werkervaringsplaatsen en het succesvol plaatsen van jongeren uit deze doelgroep, willen we andere jongeren inspireren om het pad naar school of werk te bewandelen - jongeren op het juiste tijdstip de juiste informatie te verschaffen over hoe zij op het punt van hun leven verder kunnen komen door weer richting school of werk te gaan denken Jongeren snel inkomensonafhankelijk en zelfstandig maken voor de toekomst We geven voorlichting op scholen met als doel bewustwording (van financiële risico s, invloed van reclame) en zelfredzaamheid (kennen van voorzieningen) Voorbeeld jongeren die andere jongeren overtuigen om iets van hun leven te maken - Jongeren d.m.v. informatie op gang helpen richting een onafhankelijk bestaan. Voorwerk, WGSL, reintegratiebureaus ROC Gemeente Ede, Stichting De derde weg, (partners) wijkcoördinator Veldhuizen ROC, Leerplicht, VsV, gemeente, WGSL, gemeente Wageningen gemeente p.m. S. Deel uit rijksbijdrage Participatiebudget (totale budget ca. 2,6 mln) Bureau Schuldhulp en Budgetadvies Gemeente Ede, Werk, Inkomen en Zorg Gemeente Ede Stedelijk p.m. S Geen specifiek budget, bekostiging uit budget BSB Wijken 50 I (40 + gelden tm 2013) Jongeren uit Gemeente Ede en Wageningen p.m. S uit rijksbijdrage Participatiebudget (totale budget ca. 2,6 mln) De rijksbijdrage participatiebudget is belangrijk verlaagd Ambitie: continueren Eind 2012 afgerond februari

7 5. Taal / inburgeringsactiviteiten Taal en kennis Nederlandse samenleving bijbrengen (nieuwe) Nederlanders voldoende vaardigheden (taal en kennis Nederlandse samenleving) bijbrengen zodat zij voldoende mee kunnen doen in de maatschappij. Voor de een betekent dit arbeidsparticipatie, voor de ander maatschappelijke participatie - Tegengaan van taalachterstanden, en achterstanden kennis Nederlandse samenleving Bureaus die inburgeringslessen uitvoeren ROC A12 (alfabetisering, spreekgroepen) Zelforganisaties Vluchtelingenwerk (taalmaatjes en Voorleesexpress) Promapa (thuistaallessen) School&partners (taal en opvoeding) scholen, werkgevers Gemeente Ede Gemeente én wijkgericht p.m. S & I en incidenteel Inburgering via Rijksparticipatiebudget t/m2012 (1 mln) en deel uit Rijks WEB-budget (4,5 ton) Ivm vervallen inburgeringstaak in 2013 wordt dit voorjaar beleid ontwikkeld om de huidige taalketen zoveel mogelijk te kunnen behouden 6. VAVO-onderwijs Subsidiering van educatie voor (jong) volwassenen Programma Maatschappelijke dienst-verlening (ihb Welzijn w.o. minderheden) bieden voorziening voor jongeren/jongvolwassenen die binnen regulier onderwijs niet meer passen. Binnen VAVO behaalt deze doelgroep alsnog startkwalificatie Jongere/jongvolwassene behaalt startkwalificatie ROC A12, gemeente, voortgezet onderwijsinstellingen Gemeente Ede Stedelijk/regionaal 150 S tlv de WEB middelen Naar verwachting wordt VAVO landelijke taak vanaf Nog geen definitieve besluitvorming over genomen. Mocht het zover komen, is het de vraag of Ede daadwerkelijke bestede budget verliest (ongeveer eenvijfde) of de helft van het WEB-budget 1. Faciliteren koepel Marokkaanse gemeenschap (AMNE) De samenwerking is middels een convenant geformaliseerd 2. Bewonersagenda: Faciliteren huisvesting zelforganisaties waaronder El Karam, ETSCV, Sabiel, e.d. - aanspreekpunt / gespreks-partner voor College - ontwikkelingen met de gemeenschap kunnen bespreken - ontoereikende huisvesting voor zelforganisaties - onvoldoende faciliteiten voor zelforganisaties voor het bereiken en versterken eigen achterban - lage betrokkenheid allochtone bewoners bij zelforganisaties - 3 x per jaar bestuurlijk overleg - betere afstemming in het aanbod van integratiebevorderende activiteiten voor de Marokkaanse gemeenschap - vanuit eigen locatie hebben zelforganisaties tov hun achterban beter bereikt en versterkt - in de eigen locatie worden integratiebevorde-rende activiteiten georganiseerd. - allochtone vrouwengroepen (El Karam) hebben goede huisvesting - AMNE - Moskee - alle aangesloten Marokkaanse zelforganisaties Interne partijen - Welzijn - Maatschappelijke Voorzieningen Externe partijen - zelforganisaties - Welstede (migrantenwerk) - portefeuillehouder Integratie - beleidsadviseur integratie - portefeuillehouder Integratie - beleidsadviseur integratie Stedelijk Met AMNE wordt gekeken naar spreiding van het aanbod van activiteiten over de verschillende wijken Stedelijk, maar rekening houdend met de samenstelling van het aanbod in de verschillende wijken 20 S (gemeentelijk minderhedenbudget) 75 S 90 I (gemeentelijk minderhedenbudget tbv huisvesting en (waarderings-) subsidies voor zelforganisaties ook bijdragen ten laste van 40 + middelen (2012) 2011 ev februari

8 3. Bewonersagenda: integratie bevorderende activiteiten zoals fietsles, taallessen, sporten, voorlezen, cultuurbepaalde activiteiten - taalachterstand - opvoedproblematiek bij allochtone jongeren - gebrekkige mobiliteit allochtone vrouwen - moeilijke aansluiting van allochtone gezinnen bij NL-maatschappij/cultuur - achterstandspositie allochtone vrouwen - integratie allochtone burgers toegenomen - meer allochtonen spreken Nederlands - er wordt meer deelgenomen aan activiteiten in de wijk - mobiliteit van allochtone vrouwen vergroot Interne partijen - Welzijn Externe partijen - PROMAPA - Zelforganisaties - Welstede (migrantenwerk) - portefeuillehouder Integratie - beleidsadviseur integratie Stedelijk 60 S gemeentelijk minderhedenbudget bijdragen zijn laste van 40 + middelen 4. Interculturele ontmoeting Bekendheid andere culturen bevorderen Gebrek aan kennis Bevorderen tot kennis en contacten tussen jongeren uit verschillende culturen Sleutelfiguren + onderwijs Gemeente Ede, promoten projectmatig Subsidie verstrekken Buitengebied 20 I (geoormerkte gelden Nota Verschil mag er zijn) 2011/ Instandhouding jongerencentrum Subsidiering Peptalk als jongerencentrum in de kern van Ede Jongeren vragen om een eigen ontmoetingsruimte. Jongeren hebben een eigen plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten, actief bezig zijn rond muziek en terecht kunnen met vragen rondom thuis en studie. Er zijn verschillende inloopmomenten per week, georganiseerde feesten/muziekworkshops en voorlichting over thema s waar jongeren behoefte aan hebben. Jongeren ontmoeten leeftijdsgenoten en geven mede invulling aan de activiteiten. - Wijkagent - Wijkcoördinator - Opbouwwerk - Woonconsulent - Iriszorg - MD Veluwe - GGD - VO scholen Gemeente maakt resultaatafspraken; Welstede voert uit De programmamanager jeugd heeft regelmatig overleg om de voortgang te bewaken. Stedelijk 225 S (begrepen in activiteitensubsidie aan Welstede (i.c. pers. en activit en huisv ) Ambitie: met ingang van april 2012 een nieuw jongerencentrum in vm Harmoniegebouw 6. Ambulant jongerenwerk Aanreiken van mogelijkheden voor zinvolle vrije tijdsbesteding aan jongeren Jongeren een zinvolle vrije tijdsbesteding bieden aanvullend op wat zij vanuit thuis en school kunnen doen. Jongeren leren zelf om tot een zinvolle vrije tijdsbesteding te komen. Jongeren gaan actief aan de slag om hun wensen met de jw te concretiseren. Er zijn verschillende activiteiten waar jongeren aan deelnemen. - Wijkagent - Wijkcordinator - Opbouwwerk - Woonconsulent - Veiligheidshuis Gemeente maakt resultaatafspraken met Welstede en die voert het uit. De programmamanager jeugd heeft regelmatig overleg om de voortgang te bewaken. Stedelijk én buitengebied 200 S (deel van het activiteitensubsidie aan Welstede) Ambitie: continueren 7. Soembaplein Specifiek jeugdwerk Voorkomen dat jongeren op straat rondhangen op en rond het Soembaplein en afglijden naar ongewenst gedrag - afspraken met jongeren en omwonenden Soembaplein over gebruik van het Soembaplein. - een activiteitenaanbod in samenwerking met de Turkse Vereniging. - Wijkagent - Wijkcoordinator - Opbouwwerk - Turkse Vereniging (in Juliana van Stolberg) Welstede Ede-West 30 I (Bijdrage aan Welstede ten laste van de 40 + middelen) t/m 2014 februari

9 8. Tienerhuiskamer Laagdrempelige voorziening voor jongeren in de wijk faciliteren Voorkomen dat jonge tieners na schooltijd op straat rondhangen en afglijden naar ongewenst gedrag. Jongeren ler ze zich buiten school vermaken zonder hinderlijk op straat te hangen. Er is 3 x per week een activiteit in De Velder voor deze jongeren. De activiteit bereikt zowel autochtone als allochtone jongeren. - Basisscholen - Wijkagent - Wijkcoordinator - Opbouwwerk - Woonconsulent - CJG Welstede A en B Wijkgericht 100 S Sructureel (begrepen in het activiteitensubsidie aan Welstede) 9. Futsal Chabbab / MoveIn Ede Jongeren moeten deelnemen aan huiswerkbegeleiding en daarna mogen ze deelnemen aan de sportactiviteit en de bijbehorende compe-titie. Er zijn jongeren die extra aandacht, begeleiding en structuur nodig hebben. Kwetsbare jongeren leren dat voor wat hoort wat : jongeren moeten deelnemen aan huiswerkbegeleiding en daarna mogen ze deelnemen aan de sportactiviteit en de bijbehorende competitie. Jongeren hebben een groter toekomstperspectief. Jongeren hebben een zinvolle vrije tijdsbesteding en hun schoolprestaties en hun fysieke conditie neemt toe. - Welstede - Sport Service Ede - Wijkagent - Wijkcoordinator - Opbouwwerk - Woonconsulent - Veiligheidshuis Welstede en Sport Service Ede Ede Zuid 82 S (begrepen in het activiteitensubsidie aan Welstede) Welstede zet dit voort binnen de bestaande formatie 10. Meidenwerk 16+ Laagdrempelige voorziening voor jongeren in de wijk faciliteren Meiden komen niet op activiteiten waar jongens komen. Wel lopen ze tegen zaken aan waar ze thuis niet over kunnen praten. Een aantal meiden reageert over assertief. Meiden leren om op een positieve manier hun zaken te regelen. Er is een meidenkamer in t Riet waar ze 1 x per week bij elkaar komen en ze hebben een assertiviteitstraining gevolgd. Meiden worden zich bewust van hun gedrag en het effect daarvan op anderen. - ROC - VMBO - Steunpunt mantelzorg van De Medewerker - Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe (of Vallei) Welstede Ede Zuid 70 S (begrepen in het activiteitensubsidie aan Welstede) Welstede zet dit voort binnen de bestaande formatie. 11. Jaarwisseling Aanbieden van op jeugd gerichte activiteiten tijdens de jaarwisseling Om met jongeren een activiteit te organiseren waardoor ze zinvol bezig zijn en niet uit verveling gaan lopen vernielen. Jongeren zijn tot 24:00 betrokken bij de activiteit. Jongeren bedenken wat ze graag voor activiteit willen en helpen mee deze te organiseren. Jongeren bezoeken de activiteit en gaan na afloop als vanzelf in kleine groepjes uiteen waardoor er geen grote incidenten plaatsvinden. - Wijkagent - Wijkcoördinator - Opbouwwerk - Woonconsulent - Brandweer Welstede en programmamanager jeugd van de gemeente Stedelijk Peptalk (met ingang van 2012 naar het centrum én en Soembaplein 3 S (begrepen in het activiteitensubsidie aan Welstede) Voorts geoormerkte gelden nota Verschil mag er zijn Programma Maatschappelijke Zorg ihb volksgezondheid en zorg februari

10 1. Jeugdgezondheidszorg Subsidiering van specifiek op jeugdgezondheid gerichte activieiten Volgen van de ontwikkeling van de Edese jeugd Voorportaal in het kader van bewaken van de veiligheid van kinderen Screening van de ontwikkeling van de jeugd (0-19) Signalering van (ontwikkelings)problemen Kruiswerk West Veluwe VGGM Gemeente afd. MO Stedelijk p.m. S (in subsidie HGM 1.6 M) Voor grootste deel uitvoering rijksbeleid (basistakenpakket jeugdgezondheid JGZ) 2. Alcoholmatiging algemeen Regelgeving en handhaving aanscherpen en afstemmen i.s.m. regiogemeenten. Omgeving van de jongeren bewust maken van gezondheidsschade en eigen voorbeeldgedrag. Ontwikkelen van keurmerk alcoholvrije school.houden van alcohol actie maanden 3. Beheersing drankketen Drankketen in het buitengebied Ede aan banden leggen 4. VGGM Effectief Centrale Toegang werkeenheid en cliëntvolgsysteem (CVS) in De Valleiregio opdat partners in een strakke samenwerking doeltreffende persoonsgerichte ondersteuning geven aan cliënten ut de (O)ggz doelgroep Jongeren beginnen té jong met drinken van alcohol wat schade geeft aan de ontwikkeling van de hersenen. Het drankgebruik onder jongeren die een keet bezoeken is hoog en ook zijn de bezoekers soms onder de 16. Voorts is sprake van overlast en/of vormen van ongewenst gedrag Directe bijdrage leveren aan gezondheidsbevordering en preventie door voorkomen van verergering van (ernstige) problematiek en indirect een bijdrage aan overlastbestrijding Terugdringen van schadelijk alcoholgebruik onder jongeren tot 24 jaar. Voorkomen dat jongeren onder de 16 jaar beginnen met drinken en te veel en te vaak drinken tussen 16 en 24 jaar (zgn. binge drinken en soms comazuipen). De keten in kaart brengen, vertrouwensband opbouwen met jongeren, voorlichtingsen informatieavonden organiseren voor jongeren èn voor hun ouders. Zorgen voor een integrale, sluitende aanpak voor de preventie, opvang en herstel van sociaal kwetsbaren binnen de Valleiregio Ook jong volwassenen kunnen tot deze doelgroep horen. 7 gemeenten in de Vallei Hulpverlenende instellingen, GGD, scholen, kerken, horeca, sportverenigingen, Jongerenraad, lokale wijkteams. - Wijkagent - Wijkcoordinator - Opbouwwerk - Woonconsulent - Veiligheidshuis IrisZorg, RIBW AVV, Gemeente Ede (afdelingen WIZ, Wmo), Leger des Heils, Johanniter Opvang, ProPersona, GGZ Centraal, Opella en Politie, Spectrum Gelderland, VGGM. Regionaal: gemeente Scherpenzeel Lokaal: gemeente Ede Gemeente maakt resultaatafspraken met Welstede en die voert het uit. De programmamanager jeugd heeft zo vaak als nodig overleg om de voortgang te bewaken. Convenant Oggz stuurgroep fungeert als verbindend regieverband van Valleiregio-Gemeenten, zorgkantoren, woningcorporaties, instellingen en politie Buitendorpen van Ede en wijken van kern Ede. 50 S Onderdeel Food Valley 2012 t/m 2015 en Prov. Gld. Buitendorpen 70 I Bovenstedelijk budget. / centrumgemeente Ede: Valleiregio p.m. I (geoormerkte gelden nota Verschil mag er zijn) Bekostiging via centrumgemeente lijke (Rijks) bijdragen Resultaten tonen via nulmeting en eindmeting. Doorlopende activiteit o.b.v. halfjaar en kwartaal monitor. 5. Pro Persona: Indigo wijkgerichte collectieve GGZ preventie Preventieinzet op kwetsbare mensen in de wijk, die risico lopen op het ontwikkelen van psychische problematiek of verergering van bestaande psychische gezondheidsklachten. Doorbreken maatschappelijke uitsluiting door participatie en integratie i.s.m. informele zorg, welzijnsorganisaties, nadruk leggen op mobiliseren eigen kracht bewoners, wijkinstituties en -actoren. Van onderop in Ede Oud Zuid horen en voelen wat er leeft aan Ggz problematiek, dat omzetten in een wijkaanbod voor de doelgroep. Hoe bedien en begrijp je in de wijk beter mensen met psychische klachten en zorg je ervoor dat verwijzing met Ggz hulp makkelijker verloopt. Realiseren van kanteling in werkwijze, verandering aanbodgericht in vraag- en wijkgericht werken. In de wijk gevestigde ondernemers, winkeliers, wijkverenigingen, werkzame beroepskrachten, instellingen, sportclubs etc. Welstede: kwartier maken in de wijk. Monitoring gemeente (MO) Stedelijk p.m. S Bekostiging via centrumgemeente lijke (Rijks) bijdragen Pro Persona: projectnaam wijkgerichte GGZ preventie. IrisZorg, een cliënteninitiatief help mijn buurman verzuipt. Welstede Thuis in Oud-Zuid. februari

11 6. Wijkgebonden, lokaleen regionale verslavingspreventie, veldwerk en zorg o.m. ten behoeve van: - Onderwijs (voorgezet & ROC) ; - Vrijetijd (coffeeschops); - Uitgaansgelegenheden - Zorg & hulp (deskundigheidsbevordering) etc. - gericht op algemeen publiek, (hang)- jongeren, ouderen Een indirecte bijdrage leveren aan overlastbestrijding en een directe bijdrage aan gezondheidsbevordering en preventie c.a. voorkomen van verslavingsproblematiek Voorkomen en terugdringen van verslavingsproblematiek - Wijkwerk - Ouders - Winkeliers - Scholen - Fris Valley - Regiogemeenten - Politie - Welstede - Sportservice Ede Ede is cetrrumgemeente voor een aantal gemeenten in de West Veluwe in de preventie en aanpak van verslavingsproblematiek Wijkgericht, stedelijk en regionaal p.m. S Bekostiging via centrumgemeente lijke (Rijks) bijdragen Herverdeelmodel impliceert neerwaartse ombuiging Programma VEILIGHEID 1. Samenwerking Veiligheidshuis West- Veluwe Vallei. Instandhouden en ontwikkelen van een platform voor integrale aanpak van personen, groepen en/of andere systemen, die voor overlast en/of criminaliteit zorgen op de navolgende prioriteiten: jeugd, huiselijk geweld, veelplegers, nazorg exgedetineerden en lokale projecten Samenwerkingsplatform om zo goed mogelijk overlast en criminaliteit te bestrijden. Door vooral straf en zorg te combineren. - In de jeugdkamer van het veiligheidshuis worden afspraken op maat gemaakt om risicojongeren en de systemen waartoe zij behoren op het rechte pad te houden of te krijgen. - Systeembrede aanpak. Er wordt ook naar de con-text van het kind gekeken om niet alleen de sympto-men, maar ook de oorzaken van het gedrag aan pakken en recidive te reduceren Gemeente Ede Politie OM BJZ en BJZ/JR Reclassering NL Leerplicht enz V&R regionaal Pm S (uit budget voor bedrijfsmiddelen gemeente Ede) Wordt mede bezien in relatie tot regiocontract 2012 e.v. 2. Programmatische aanpak risicojeugd doelgerichte integrale aanpak van burgers met zorgen die gebruik maken van meerdere gemeentelijke voorzieningen Jongeren en gezinnen met meervoudige problematiek maken gebruik van verschillende gemeentelijke voorzieningen en instrumenten. De problematiek is dermate complex dat gangbare procedures, methodieken en activiteiten in veel gevallen niet toereikend zijn - Doelgerichte integrale aanpak van burgers met zorgen die gebruik maken van meerdere gemeentelijke voorzieningen - Eenduidige boodschap in de richting van gezinnen met meervoudige problematiek - Efficiënte aanpak en voorkomen dat gezinspa-tronen zich blijven herhalen - Alle relevante afdelingen EWZ, ROB, COA V&R Stedelijk Pm I Project; geen afzonderlijk budget februari

12 3. Verwijsindex Vivallei De verwijsindex is een signaleringssysteem, waarin professionals een jongere kunnen signaleren waarover zij zich zorgen maken Zorgsignalen over jongeren komen niet altijd bij elkaar, waardoor de ernst van de situatie zorg soms onderschat wordt. Er wordt niet goed samengewerkt en informatie gedeeld tussen professionals. - vroegtijdig jongeren in beeld krijgen waar professionals zich zorgen om maken - samenwerking tussen professionals verbeteren - informatie-uitwisseling tussen professionals verbeteren Gemeente Ede (V&R en EWZ) en een grote hoeveelheid maatschappelijke instellingen zoals BJZ, JGZ, MD Gemeente (V&R) Stedelijke, regionaal, provinciaal en landelijk Pm S (uit budget voor bedrijfsmiddelen gemeente Ede) Voortzetting en verdere optimalisering en positionering binnnen CJG en VH 4. Integrale bevraagmodule De integrale bevraagmodule is een systeem dat het mogelijk maakt op eenvoudige wijze relevante gemeenteinformatie op te vragen over kinderen (en hun gezin) die in het veiligheidshuis in beeld komen In dit systeem kan alleen gezocht worden op een naam. Als jongeren door hun gedrag in het veiligheidshuis in beeld komen is er vaak beperkte informatie over de gezinssituatie. Hierdoor kan niet altijd de juiste inschatting over de context van de problematiek worden gemaakt. Het systeem geeft een samenhangend beeld vaninformatie uit diverse relevante gemeentesystemen - Beter beeld of er sprake is van kindproblematiek of gezinsproblematiek die een bredere aanpak vereist. - Beter afgestemde aanpak bij de problematiek - Integrale samenwerking - Effectieve multiproblemaanpak V&R VH Leerplicht V&R Stedelijk 75 I (uit budget voor bedrijfsmiddelen gemeente Ede) GSO 3 gelden in Uitbreidining integrale bevraagmodule met Applicatie Profamily De integrale bevraagmodule kan worden uitgebreid met een zoekmodule die op grond van wetenschappelijke risico-indicatoren zelf gezinnen zoekt waar sprake is van veel risicoindicatoren en veel betrokken afdelingen. Gezinnen met meervoudige problematiek komen soms pas in een later stadium in beeld, terwijl de gemeente bronnen heeft die in samenhang eerder een zorgsituatie in beeld kunnen brengen. - Integrale infopositie van risicojongeren en gezinnen - Betere screening of het om incidenten of om structurele problematiek gaat - vroegere signalering van meervoudige problematiek op dezelfde wijze als het Prokid systeem van de politie. V&R I&A EWZ Dataminer V&R p.m. Nog geen raming voor gemaakt Speelt vanaf Shortlistanalyse /groepsaanpak (preventief, curatief en repressief voor hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen) 75 a 80% van de jeugdcriminaliteit vindt plaats in groepsverband. - Vroegtijdig risicojongeren signaleren - Overlast en criminaliteit reduceren. Politie Veiligheidshuis Wijkteams V&R Leerplicht V&R ism VH Stedelijk Pm (uit budget voor bedrijfsmiddelen gemeente Ede) - Resultaat bijv: Veldhuizen heeft na een ingreep op 3 groepen een periode van rela-tieve rust gekend. - 8 van 13 individueel begeleide jongeren zijn niet in beeld gekomen bij het VH februari

13 7. Jeugd PreventieTeam Kortdurende, outreachende, intensieve hulp voor risicojongeren, first offenders en licht criminele jongeren. Zonder wachtlijsten. Om te voorkomen dat een jeugdige in het criminele circuit terecht komt. - Een betere aansluiting tussen signalering van meervoudige problematiek en vroegtijdige hulpverlening vanuit het vrijwillige kader. - De jeugdige en/of het gezinfunctioneert weer zelfstandig en adequaat in de eigen leefomgeving en / of een passende doorverwij-zing wordt gerealiseerd. - Het voorkomen dat jeugdigen terechtkomen in de geïndiceerd jeugdzorg door snel in te grijpen bij een zorgmelding. Bureau Jeugdzorg Gemeente door gesprekken, het volgen van casussen vanaf de zijlijn, subsidie-eisen Gemeente 40 S Voortzetten, nieuw budgetcontract v.a Coaching jongeren in kader groepsaanpak Jongeren die in beeld komen als gevolg van overlast (groepsdruk)hebben soms tijdelijke begeleiding nodig op verschillende leefgebieden om op het rechte pad te blijven. - Jongeren weerbaar maken - Jongeren te begeleiden bij vraagstukken en intrinsieke motivatie ontwikkelen om andere activiteiten te ondernemen dan overlast of strafbaar gedrag. V&R EWZ Titan Leerplicht V&R Wijkgericht 130 I Incidentee130 l voor 2012 en 2013 tlv 40 + gelden GSO eindig; dekking en daarmee voortzeting ongewis 9. Titan - criminele, probleemveroor-zakende jongeren een traject aanbieden dat hen helpt weer op het rechte pad te komen en daardoor weer kans maken op school of de arbeidsmarkt - jongeren die ooit een verkeerde afslag hebben gekozen weer maatschappelijke en werkgerelateerde kaders geven waardoor zij in staat worden gesteld hun weg weer te vinden op school of qua werk Gemeente (WIZ, Veiligheid en Recht, jongerenloket), de Albin-groep, Gemeente Ede, Werk Inkomen en zorg Gemeente 350 I (t/m2013; bekostigd uit het rijksparticipatiebudget en deels uit reserve CJG) t/m Instandhouding van een Steunpunt huiselijk geweld regio West-Veluwe/Vallei In opdracht van het rijk in medebewind aanpakken van grootste geweldsvorm in Nederland Terugdringen en zo mogelijk voorkómen van huiselijk geweld Hulpverlenende organisaties (zoals maatschappelijk werk, vrouwenopvang, daderhulp, verslavingszorg, schuldhulp, ouderenzorg enz.), politie, Veiligheidshuis, bureau Jeugdzorg, Openbaar Ministerie enz. Ede afd. MO als centrumgemeente Bovenstedelijk/regionaal (t.b.v. 5 gemeenten totaal) p.m. Ede fungeert als centrumgemeente met gebruik van (Rijks) bi-dragen februari

14 11.Opleggen huisverbod Uitvoering Wet tijdelijk huisverbod In opdracht van het rijk in medebewind aanpakken van grootste geweldsvorm in Nederland Steunpunt huiselijk geweld, hulpverlenende organisaties (zoals maatschappelijk werk, vrouwenopvang, daderhulp, verslavingszorg, schuldhulp, ouderenzorg enz.), politie, Veiligheidshuis, bureau Jeugdzorg, Openbaar Ministerie enz. Ede afd. MO als centrumgemeente Bovenstedelijk/regionaal (t.b.v. 5 gemeenten totaal) p.m. Ede fungeert als centrumgemeente met gebruik van (Rijks) bi-dragen Programma Beheer openbare ruimte 1. Uitbreiding cameratoezicht & live uitkijken camerabeelden in weekend Direct overlast bestrijden, bewijslast overlastgevende jongeren - Afname overlast Soemba-plein - Afname overlast Veldhuizen - Verhogen pakkans Toezicht Politie V&R V&R Wijkgericht Pm 40 I Pm tlv 40 + gelden Deels reallocatie (straathoekwerl), deels nieuw beleid deels eigen middelen Toezicht 2. Buurtvaders buurtwacht; een samenwerkingsverband tussen allochtone en autochtone vaders die patrouilleren bij grotere evenementen s avonds op straat. Zij spreken jongeren aan op hun gedrag en geven waar nodig misstanden door aan de politie. - allochtone jongeren in de wijk zorgen voor overlast en vertonen asociaal gedrag tegenover medewijkbewoners - er is meer toezicht in de wijk door allochtone en autochtone vaders - de overlast in de wijk is gedaald - jongeren houden zich meer aan normen en waarden Interne partijen: - Welzijn - Ruimte en beheer - veiligheid en recht Externe partijen: - buurtbewoners - Jongerenwerk / SHW - Politie - zelforganisaties - Portefeuillehouder Integratie - beleidsadviseur V&R wijkgericht 60 I (voor 2012 zijn beperkt middelen beschikbaar vanui det 40 + gelden Loopt 3. Inzet Wijkboa s gemeenten nemen steeds meer taken van de Politie over en vullen soms nieuwe taken in. Het spectrum waarin dat gebeurt, laat zich omschrijven als laagdrempelig, in de wijk en op straat aanwezig zijn, direct herkenbaar, zichtbaar en aanspreekbaar. De samenleving verlangt van de overheid dat zij het toezicht in de openbare ruimte op een samenhangende wijze uitvoert. Doordat de Politie zich steeds meer gaat richten op kerntaken, dreigt er een vacuüm te ontstaan met betrekking tot toezicht in de openbare ruimte. De gemeenten worden geacht deze lacune over te nemen - Voorkomen en terugdringen van overlast - Gedragsverandering van burgers - Verhogen veiligheidgevoel Politie, Wijkteams, Veiligheidshuis, Jongerenwerk & Leerplicht Gemeente Ede via de wijkteams Wijkgericht (alle wijken van Ede) p.m. S (7 fte) Loopt februari

15 Inzet Jeugdboa s: - In contact treden met hinderlijke en overlastgevende groepen; - Inventariseren groepsleden - Uitwisselen namen en afgeven signalen Politie, Veiligheidshuis, Jongerenwerk, Wijkteam en Leerplicht - Afstemmen gezamenlijke aanpak partners - Aanspreken jongeren die overdag op school zouden moeten zitten en afstemming met Leerplicht - Afgegeven zorgsignalen in VIVallei De Politie richt zich steeds meer op haar kerntaken waarbij een verschuiving van preventief naar repressief optreden waarneembaar is. Hierdoor is er minder tijd voor de achtergronden van de jongeren. De hierdoor ontstane lacune wordt door de Jeugdboa s opgevuld. - Voorkomen en terugdringen van overlast - Gedragsverandering bij burgers - Verhogen veiligheidsgevoel - Verminderen schoolverzuim - Vroegtijdige signalering - Bij verplaatsing zicht blijven houden op de groepen Politie, Wijkteams, Veiligheidshuis, Jongerenwerk, & Leerplicht Afdeling Toezicht obv prioriteitsstelling shortlist en signalen vanuit de wijkteams Groepsgericht binnen geheel Ede 5,2 fte. S (5,2 fte) Deels reallocatie (straathoekwerl), deels eigen middelen Toezicht en deels nieuw beleid Bijlage bij Matrix februari

16 Beheer en openbare Ruimte Verseon nummer Maatschappelijke Zorg 1, 2, 4, 5-3, 4 Activiteit 6 1, 4, 5, 6, 9, 10 Onderwijs en Jeugd Dienstverlening 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 7, 11 Act.3 Act. 1, 2 Veiligheid 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13 Activiteit 2 Act. 1, 9, 10, 11-1, 2, 3, 4 Werk, inkomen en scholing (VVE) 1, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sport Cultuur en Vrije Tijd Veiligheid februari

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Ede Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Integrale veiligheid 3 3 Visie 3 4 Uitgangspunten integraal veiligheidsbeleid 3 5 Stand van

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Ede Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Integrale veiligheid 3 3 Visie 3 4 Uitgangspunten integraal veiligheidsbeleid 3 5 Stand van

Nadere informatie

Jeugdmatrix Ede 2014 Wat doen we en waarom? Wat willen we bereiken? Partners Beschikbaar budget

Jeugdmatrix Ede 2014 Wat doen we en waarom? Wat willen we bereiken? Partners Beschikbaar budget Jeugdmatrix Ede 2014 Wat doen we en waarom? Wat willen we bereiken? Partners Beschikbaar budget 1. Het voorkomen van achterstanden in het onderwijs 1A. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Kinderen die

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Aanpak Marokkaanse risicogroepen 2010-2012. Inleiding

Aanpak Marokkaanse risicogroepen 2010-2012. Inleiding Aanpak Marokkaanse risicogroepen 2010-2012 Inleiding In deze notitie worden de hoofdlijnen van beleid voor in eerste instantie 2010 aangegeven. De aanpak richt zich, zoals IMAR 2006-2009, op Marokkaanse

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht.

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Vierde nationaal congres opvoedingsondersteuning Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Ede,1 juni 2012 1 Opbouw workshop Coach je kind Kort voorstellen, warming up Presentatie van

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving Aanpak: Gezinsmanagement/WIG De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Veiligheidshuis

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ 1 18 maart 2014 1 Utrechts model Zorg voor Jeugd Een sterke samenleving: Gewoon Opvoeden Steun waar nodig: Een basiszorg voor jeugd met als spil de buurtteams

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b?

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b? Wat is een plusvoorziening? Een plusvoorziening is een combinatieprogramma van zorg en hulpverlening, onderwijs en (indien nodig) arbeidstoeleiding, waarbij een duidelijke structuur voor en verbondenheid

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

CJG Delft in transitie

CJG Delft in transitie Het CJG op weg naar het nieuwe jeudzorgstelsel CJG Delft in transitie Franciska Ederveen Coördinator CJG Delft 23 april 2013 Programma van vanavond De jeugdgezondheidszorg in het CJG Het jeugdmaatschappelijk

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

CONTOUREN ACTIEPLAN JGZ PREVENTIE SCHOOLVERZUIM

CONTOUREN ACTIEPLAN JGZ PREVENTIE SCHOOLVERZUIM CONTOUREN ACTIEPLAN JGZ PREVENTIE SCHOOLVERZUIM Snel terug naar school is veel beter! Meerjarenprogramma 2017-2020 Schoolverzuim is een actueel en groeiend maatschappelijk probleem. De JGZ-sector heeft

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Presentatie door Paul Beekman, ketenmanager, op 18 november 2010 2009 Veiligheidshuis West-Veluwe Valei pagina 1 van xx Inhoud van de presentatie. Landelijke ontwikkelingen;

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 23 oktober 2012 inzake Gelabelde middelen Beleidskader IV

Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 23 oktober 2012 inzake Gelabelde middelen Beleidskader IV Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 23 oktober 2012 inzake Gelabelde middelen Beleidskader IV Van: Het college van B&W van 23 oktober 2012 Doel: Toelichting: Opinie

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Werkvloer Jeugd & Gezin

Werkvloer Jeugd & Gezin Werkvloer Jeugd & Gezin 2016, september 2015 Thema/Bron/Beleid WMO Prestatieveld 2 Jeugdigen met problemen en ouders met problemen met opvoeden preventief/ ondersteuning Prestatie Projectnaam 1. Coachtraject

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS.

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS. Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ 19-11-2012. OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 Bijlage bij adviesnota AB 2 juli 2015 20 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gezondheidsbescherming

Nadere informatie

Onderwerp Project Op Jezelf voor risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt

Onderwerp Project Op Jezelf voor risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 13 mei 2009 / 53/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: eind april Onderwerp Project Op Jezelf voor risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt Programma

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0118 B&W verg. : 7-02-2012 Onderwerp:Jaarverslag leerplicht 2010-2011 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg.

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg. Aanpak: TASs/Mijn Zuid De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partner in

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

CJG Veenendaal. algemeen toegankelijk aanbod voor zorg voor jeugd

CJG Veenendaal. algemeen toegankelijk aanbod voor zorg voor jeugd CJG Veenendaal algemeen toegankelijk aanbod voor zorg voor jeugd Missie en ambitie Missie Voorkomen en oplossen van problemen op het terrein van opgroeien en opvoeden in Veenendaal. Ambitie Misschien wel

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

PS2009WMC14 - Bijlage 2

PS2009WMC14 - Bijlage 2 PS2009WMC14 - Bijlage 2 BIJLAGE 2: SUBSIDIE TOEKENNINGEN STIMULERINGSREGELING MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 2009 Totaal aantal aanvragen: 31 Aantal toegekend: 13 TOEGEKENDE SUBSIDIES IN 2009 PER THEMA

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% B. PEUTERSPEELZALEN Helemaal niet mee eens Helemaal mee eens 5.De peuterspeelzaal heeft meerwaarde naast de kinderopvang 6.Het is belangrijk dat de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf afzonderlijk

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten Bijlage I. Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten 3.1 schadelijk alcoholgebruik aansluitende lokale activiteiten uit het Plan van Aanpak uit. Het college zal nog een uitgewerkt

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Welzijnswerk Sociaal cultureel werk: Jongerenwerk/kinderwerk Gemeente Organisatie Taken

Welzijnswerk Sociaal cultureel werk: Jongerenwerk/kinderwerk Gemeente Organisatie Taken Welzijnswerk Definitie: Welzijnswerk is een verzamelnaam voor diensten gericht op het bevorderen van welzijn van burgers. Welzijnswerk bestaat uit diverse maatschappelijke diensten en voorzieningen voor

Nadere informatie

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS 14 juni 2017 Summersymposium Actualiteit van OGGZ en Jeugdgezondheidszorg Verwarde personen en kwetsbare kinderen De realiteit voor jeugdigen en ouders in 2017 HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp Wethouder Paans spreekt allereerst zijn steun uit aan professionals

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015 Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in de buurt 2 TYMPAAN 20 mei 2015 De bibliotheek is een laagdrempelige plek voor ontmoeting in de buurt, want: 3 Je kunt er altijd

Nadere informatie