Beleidsplan Zorg. Schoonhovens College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Zorg. Schoonhovens College"

Transcriptie

1 Beleidsplan Zorg Schoonhovens College Schoonhoven december 2010

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De Interne zorgorganisatie Overdracht van de leerlingen vanuit de basisschool Organisatievorm en zorgfunctionarissen Eerste lijn zorg en functionarissen Algemene tweede lijn zorg en functionarissen Specifieke tweede lijn zorg en functionarissen Derde lijn zorg en functionarissen Handelingsplannen Het dyslexiebeleid Scholing Passend onderwijs 12 Beleidsplan Zorg Schoonhovens College 2

3 Inleiding Het beleidsplan Zorg laat zien hoe wij als Schoonhovens College invulling geven aan de zorgstructuur op schoolniveau. Een zorgstructuur is een systeem en organisatievorm van begeleiding en ondersteuning van leerlingen met het oog op het behalen van een onderwijskwalificatie. Een zorgstructuur schept voorwaarden voor leerlingen met (speciale) onderwijsbehoeften om hun schoolloopbaan op efficiënte wijze te doorlopen en bij mogelijke belemmeringen adequate ondersteuning en begeleiding te krijgen. Op het Schoonhovens College functioneert een zorgteam per locatie. Er zijn twee locaties: AP (atheneum, havo, vmbo-t) en VW (vmbo-k/b). Voorzitter van het zorgteam is de afdelingsleider onderbouw van de locatie; deze is verantwoordelijk voor de beleidsvorming. De coördinator leerlingbegeleiding/coördinator lwoo initieert en bewaakt het proces van zorgactiviteiten. De coördinator fungeert als inhoudelijke spil, geeft leiding aan degenen die de zorg uitvoeren en innoveert daar waar het gaat om vorm en inhoud te geven aan de (specifieke) zorg voor leerlingen. Hij houdt zich bezig met de zorgbreedte (het aanbod van onderwijs-, begeleidings-, en opvangmogelijkheden) en zorgverbreding (versterking en uitbreiding van maatregelen, middelen en zorgactiviteiten) van de school. De coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg op beide locaties. Samen met de mentoren, docenten (met bijzondere taken) en functionarissen voor diverse zorggebieden geeft hij gestalte aan de zorg voor leerlingen. Beleidsplan Zorg Schoonhovens College 3

4 1. De interne zorgorganisatie 1.1. Overdracht van de leerlingen vanuit de basisschool De eerste informatie over de leerlingen in de onderbouw en dus ook van zorgleerlingen komt van de basisscholen. Lwoo- leerlingen worden bij de coördinator lwoo aangemeld. Overige zorgleerlingen en reguliere leerlingen worden aangemeld bij de coördinator/afdelingsleider onderbouw. De aanmelding gebeurt via een onderwijskundig rapport en een warme overdracht aan de afdelingsleiders en/of coördinatoren. De leerlingen worden in principe niet extra gescreend. Uitzondering betreft leerlingen voor wie een lwoo-beschikking aangevraagd moet worden. Zij worden door de basisscholen ook bij de PCL (Permanente Commissie Leerzorg) gemeld. Ook bij leerlingen bij wie het advies van de basisschool, de cito-score en de gewenste plaatsing niet overeenkomen behoudt het Schoonhovens College zich het recht voor een extra (intelligentie)test af te nemen. Tevens wordt bij alle leerlingen die niet via de PCL gemeld zijn, maar een cito-score onder de 518 hebben, nader onderzoek gedaan om eventueel een lwoo-beschikking aan te vragen. 1.2 Organisatievorm en zorgfunctionarissen De uiteindelijke zorgrealisatie is opgesplitst in een interne en externe zorgrealisatie. Er zijn diverse functionarissen belast met de ondersteuning en begeleiding van leerlingen. Hierbij maken we onderscheid tussen: 1. 1 e lijn zorg 2. 2 e lijn zorg 3. 3 e lijn zorg Eerste lijn zorg en functionarissen De docent De eerste lijn zorg begint bij de vakdocenten. Zij hebben vooral een signalerende functie. De docent signaleert bijzonderheden en geeft deze door aan de mentor. De handelingsplannen en de ingezette zorg worden vervolgens minimaal een keer per jaar geëvalueerd. Aan het begin van het schooljaar is er een informatiebijeenkomst voor docenten die werken met rugzakleerlingen, de coördinatoren en de ambulant begeleider. De mentor De mentor bewaakt de voortgang van de studie en het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen. De mentor geeft in de onderbouw één mentoruur per week. In dit mentoruur wordt voor de leerjaren 1 en 2 (uitgezonderd de lwoo-klassen) gebruik gemaakt van de lesmethode Leefstijl, waarin vooral veel aandacht wordt geschonken aan de sociale vaardigheden Beleidsplan Zorg Schoonhovens College 4

5 van de leerlingen. Ook is de mentor verantwoordelijk voor het uitvoeren van het pestpreventieprogramma. In de afdeling lwoo geeft de mentor zoveel mogelijk lessen aan zijn mentorgroep. Hier is de mentor ook verantwoordelijk voor de voorbereiding van het tweewekelijks overleg met het kernteam. Tijdens dit overleg wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerlingen en worden de handelingsplannen besproken. De mentor neemt aan het begin van het schooljaar de dossiers door. Hij maakt een lijst van bijzonderheden en bespreekt deze in de eerste begeleidingsvergadering. Bij deze begeleidingsvergadering zijn alle docenten van de betreffende klas aanwezig. De namen van leerlingen met een dyslexieverklaring worden voor het begin van het schooljaar doorgegeven aan de dyslexiecoach. Deze zorgt ervoor dat de leerling aan het begin van het jaar een dyslexiepas krijgt en informeert de docenten over de begeleidingsvorm van de leerling. De zorgleerlingen en rugzakleerlingen worden door de coördinator met de mentor besproken en de handelingsplannen (uitleg HP zie hoofdstuk 2) worden doorgenomen. Deze handelingsplannen worden uitgevoerd door de mentor en de mentor bespreekt ze waar nodig met de andere docenten van de betreffende leerling. Verder worden deze handelingsplannen minimaal twee keer per jaar geëvalueerd met de ambulant begeleider, de mentor, de ouders, de leerling en de coördinator. Indien nodig wordt dit plan bijgesteld. De mentor of afdelingsleider leidt de leerlingenbespreking en cijferbespreking tijdens de begeleidings-vergaderingen en rapportvergaderingen. De mentor inventariseert in zijn klas welke leerlingen er voor steunlessen of huiswerkbegeleiding in aanmerking komen. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. De mentor zorgt voor een correcte invulling van het leerlingvolgsysteem. In alle leerjaren worden de zorgleerlingen aan het begin van het schooljaar door de coördinator met de nieuwe mentoren besproken. Hierbij worden de handelingsplannen besproken, indien nodig aangepast en wordt er eventueel kennisgemaakt met ambulant begeleiders. Het Schoonhovens College investeert sterk in zorg op het niveau van de klas. Dat wil zeggen dat er een belangrijke taak ligt voor de mentor. De verwachting is dat eventuele problemen hierdoor eerder gesignaleerd worden en de leerling sneller geholpen kan worden Algemene tweede lijn zorg en functionarissen De afdelingsleider De afdelingsleider is verantwoordelijk voor de beleidsvorming van de leerlingbegeleiding en eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Dit beleid wordt in samenspraak met de directie vastgesteld. De coördinator Door de toename van het aantal leerlingen dat de school bezoekt met een rugzak en/of een lwoo-beschikking is de vraag naar specifieke deskundigheid toegenomen. De school heeft ervoor gekozen op de locatie VW een lwoo-coördinator aan te stellen. Een groot deel van de zorg op deze locatie betreft immers lwoo-leerlingen. Een deel van de coördinerende leerlingbegeleidingstaken op deze locatie wordt tevens uitgevoerd door de Beleidsplan Zorg Schoonhovens College 5

6 afdelingsleider onder- en bovenbouw. Op de locatie AP worden deze taken uitgevoerd door de coördinator(en) leerlingbegeleiding. Zij worden ondersteund door een psycholoog/orthopedagoog. De coördinator zorgt dat de zorgvragen op de goede plaats terechtkomen. Hij bepaalt, afhankelijk van de problematiek in samenspraak met het zorgteam, de leden van het ZAT en/of externe begeleiders, welke begeleiding of speciale zorg de leerling nodig heeft en bewaakt het proces van uitvoering. De coördinator stelt de handelingsplannen op en evalueert deze. De coördinator onderhoudt de contacten met externe instanties en stuurt binnen de school de functionarissen aan die de begeleiding uitvoeren (mentoren, docenten, RT ers, trainers en counselers). De coördinator is verantwoordelijk voor alle zorgleerlingen. Het zorgteam Op beide locaties functioneert een zorgteam, bestaand uit: AP: de coördinatoren van de locatie, de afdelingsleider onderbouw en de psycholoog/orthopedagoog VW: de coördinator lwoo, de coördinator bovenbouw vmbo, de afdelingsleider onderbouw. Tevens is op beide locaties de mentor van de te bespreken leerling aanwezig. Het team vergadert structureel eens in de drie weken en bespreekt in deze vergadering de leerlingen die zorg ontvangen en leerlingen die eventueel zorg behoeven (ingebracht door de mentor). Coördinatoren kunnen hun vragen of zorgen over bepaalde leerlingen in het zorgteam delen en samen het te bewandelen traject bepalen, in samenspraak met de afdelingsleider. Ook kan ervoor gekozen worden de leerling in het ZAT te bespreken. Op deze wijze wordt de continuïteit van de leerlingbegeleiding gewaarborgd en wordt voorkomen dat actie te lang uitblijft. Bij acute problemen onderneemt het zorgteam direct actie. De psycholoog/orthopedagoog De psycholoog/orthopedagoog valt onder de 2 de lijn zorg en heeft een adviserende taak op gebied van leerlingenzorg. Hij adviseert en ondersteunt de coördinatoren, mentoren, trainers en counselers. De orthopedagoog verricht op verzoek van de coördinator psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek, o.a. gericht op een verantwoorde plaatsing van de leerlingen in de school. Hij participeert in het zorgteam AP en heeft indien nodig een ondersteunende rol op de locatie VW. Indien noodzakelijk begeleidt en verwijst de psycholoog/orthopedagoog leerlingen naar externe instellingen voor hulpverlening. Dit gebeurt na terugkoppeling met de coördinator. De remedial teacher De remedial teacher helpt leerlingen die problemen hebben met taal en rekenen. Ook helpt hij leerlingen die problemen hebben met de structurering en planning van hun werk. Leerlingen met stoornissen in het autistisch spectrum worden door de remedial teacher geholpen hun weg in de school te vinden (AP). Beleidsplan Zorg Schoonhovens College 6

7 Vakdocenten en begeleiding: steunlessen In de brugklas is er voor individuele leerlingen de mogelijkheid tot het bijwonen van studiebegeleiding of steunlessen. Bedoeld voor leerlingen van wie vermoed wordt dat zij betere resultaten kunnen behalen door hun studiehouding te verbeteren of door extra uitleg en oefening. Hiervoor is één uur in de week ingeroosterd. Er worden steunlessen Engels, wiskunde, Nederlands en Frans aangeboden, alsmede huiswerkbegeleiding. De coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze lessen. Beleidsplan Zorg Schoonhovens College 7

8 Specifieke tweede lijn zorg en functionarissen De specifieke tweede lijn zorg bestaat onder andere uit: Hulp bij spelling: docent Nederlands of remedial teacher In september wordt door de docenten Nederlands in alle eerste klassen een signaleringsdictee dyslexie afgenomen. Dit wordt door de docenten Nederlands nagekeken. Leerlingen die veel spelfouten maken komen in aanmerking voor spellinglessen of remedial teaching. Indien noodzakelijk wordt er een onderzoek naar dyslexie gestart. In januari volgt een controledictee. Hulp bij dyslexie: de dyslexiecoach Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen ondersteuning van de dyslexiecoach. Deze geeft de leerlingen een dyslexiepas, waarop de faciliteiten staan waarvan een leerling gebruik kan maken. De dyslexiecoach informeert de docenten over de toegekende faciliteiten en is het persoonlijk aanspreekpunt van de dyslectische leerlingen. Hulp bij faalangst: de faalangstreductietrainer In november/december wordt een test afgenomen bij alle leerlingen van de eerste klas om onderzoek te doen naar mogelijke faalangst. Op basis van de gegevens van de test benadert de trainer individuele leerlingen die in aanmerking komen voor de faalangstreductietraining. Tevens worden de ouders op de hoogte gesteld. De leerlingen volgen een training van tien keer 1 uur. De training wordt zoveel mogelijk tijdens schooltijd gegeven en valt in de tweede periode van het schooljaar. Hulp bij sociale vaardigheden: de sova-trainer In de tweede periode van het schooljaar wordt door de mentoren van brugklas 1 gekeken welke leerlingen er in aanmerking komen voor de cursus sociale vaardigheden. Ook vullen alle leerlingen een digitale vragenlijst in. De betreffende leerlingen worden besproken met de coördinator en er wordt door de mentor contact opgenomen met ouders. De sova-training start in januari en wordt gegeven door gecertificeerde trainers. Hulp bij lichte sociaal-emotionele problemen: de counseler (locatie AP) Leerlingen die tijdelijk problemen hebben op sociaal-emotioneel gebied kunnen terecht bij de counseler. Er is een counseler voor de onder- en de bovenbouw. Beleidsplan Zorg Schoonhovens College 8

9 Derde lijn zorg en functionarissen Het Zorgadviesteam Het Schoonhovens College heeft een zorgadviesteam (ZAT) dat zes keer per jaar bijeen komt. In dit ZAT zijn vertegenwoordigd: de coördinator lwoo, de coördinator onderbouw, de jeugdarts of sociaal verpleegkundige, de leerplichtambtenaar en een medewerker van Bureau Jeugdzorg. De coördinatoren bovenbouw zijn aanwezig indien er leerlingen uit deze afdelingen besproken worden. Hetzelfde geldt voor de mentor van de te bespreken leerling. In het ZAT worden problemen van individuele leerlingen besproken en wordt naar oplossingen voor deze problemen gezocht. De coördinator lwoo is voorzitter van het ZAT. De leerlingen worden middels een meldingsformulier aangemeld door de coördinatoren bij de lwoo-coördinator. Dit gebeurt nadat de ouders/verzorgers toestemming gegeven hebben. Waar het nodig is wordt nauw samengewerkt met en doorverwezen naar diverse instanties zoals: Bureau Jeugdzorg Wijkagent GGZ Samenwerkingsverband Riagg CTVS De rebound De coördinator is eindverantwoordelijke in de communicatie met deze instanties. Het samenwerkingsverband De school maakt deel uit van het regionaal interzuilair samenwerkingsverband Midden- Holland en Rijnstreek. Het Samenwerkingsverband richt zich op: De inrichting en versterking van de zorgstructuur op de scholen Het realiseren c.q. organiseren van de additionele zorg Deskundigheidsbevordering binnen de scholen op het gebied van de zorg Beleidsplan Zorg Schoonhovens College 9

10 2. Handelingsplannen Een handelingsplan kan gericht zijn op een individuele hulpvraag of op een groepsaanpak. Bij lwoo- geïndiceerde leerlingen en rugzakleerlingen schrijft de wet een individueel handelingsplan voor. Voor de aanpak van sociaal-emotionele problematiek of gedragsproblematiek in een lesgroep kan men ook volstaan met een groepshandelingsplan. Het handelingsplan is een manier om de hulpvraag beter te kunnen formuleren en een gerichte aanpak aan te geven. Het handelingsplan is uitgangspunt voor leerlingbesprekingen waarbij de resultaten gevolgd worden en eventueel nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden. De mentor bewaakt (onder verantwoordelijkheid van de coördinator) de uitvoering van het handelingsplan en communiceert met de leerling en de ouders. De coördinator stelt i.s.m. de ambulant begeleider het handelingsplan op en is verantwoordelijk voor een juiste toedeling en adequate inzet van de hulpverlening. De hulpverlener is verantwoordelijk voor het bijhouden van de resultaten van de verleende hulp. De resultaten hiervan komen via een verslag in het leerlingvolgsysteem en zijn opvraagbaar. Alleen de personen die bevoegd zijn kunnen deze gegevens inzien. Beleidsplan Zorg Schoonhovens College 10

11 3. Het dyslexiebeleid Onderstaand beleid geldt voor de onderbouw. In de brugklas wordt in oktober en in januari een diagnostisch spellingsdictee afgenomen, waarmee de leerlingen met spellingsproblemen worden gesignaleerd. De geselecteerde leerlingen worden in twee groepen verdeeld. 1. Leerlingen met ernstige spellingsproblemen. 2. Mogelijke dyslectische leerlingen. De groep met spellingsproblemen krijgt steunlessen. De mogelijk dyslectische leerlingen worden verder getest door de orthopedagoog. Op grond van de aanwezigheid van een officiële (dyslexie)verklaring wordt aan de leerlingen een dyslexiepas uitgereikt. Op deze pas staat een korte omschrijving waar de leerling bij gebaat is of op welke facilitering de leerling recht heeft. Afhankelijk van de aard en intensiteit van de handicap kunnen dat zijn: (een aantal) schriftelijke toetsen vervangen door mondelinge toetsen extra tijd voor toetsen en examens een soepeler beoordeling van spelfouten vergrote opgaven gebruik van eigen laptop spraakprogramma s als Daisy en Kurzweil kunnen thuis gebruikt worden. De ouders schaffen dit zelf aan. toetsen worden aangeboden in een schreefloze letter (zoals Arial) lettergrootte punt 12 toestaan van ICT hulpmiddelen in uitzonderlijke gevallen dispensatie voor Frans of Duits Een dyslectische leerling is in principe bespreekgeval tijdens de overgangsrapportvergadering. Naleving: Leerlingen en vakdocenten hebben beiden hun verantwoordelijkheid t.a.v. de naleving van deze afspraken en aanbevelingen. Vakdocenten dienen ervan op de hoogte te zijn welke van hun leerlingen dyslectisch zijn en daarvoor de afgesproken voorzieningen te verzorgen. Hiertoe wordt aan het begin van elk schooljaar deze regeling verspreid met daaraan toegevoegd de namen van de betreffende leerlingen. De leerlingen die het betreft dienen er ook zelf op attent te zijn dat de afspraken worden nagekomen en moeten daar eventueel tijdig de docent op attenderen. De dyslexiecoach speelt hierbij een ondersteunende rol. Bovenbouw: In de bovenbouw hebben dyslectische leerlingen recht op tijdverlenging bij toetsen en vergrotingen van de opgaven. Ook kan besloten worden bepaalde schriftelijke toetsen te vervangen door mondelinge en kunnen leerlingen gebruik maken van ICT faciliteiten. Beleidsplan Zorg Schoonhovens College 11

12 4. Scholing De expertise betreffende de zorg zal uitgebreid worden door middel van na- en bijscholingscursussen voor coördinatoren en docenten met specifieke zorgtaken. Tevens worden cursusmomenten voor docenten georganiseerd, zodat zij de kennis en vaardigheden verwerven om zorgleerlingen op een juiste manier te kunnen ondersteunen/begeleiden. 5. Passend onderwijs In 2010 is de nieuwe zorgstructuur in werking gegaan onder de naam Vernieuwingen van de zorgstructuur/passend onderwijs. De school krijgt hiermee de verantwoordelijkheid om voor alle leerlingen een passend onderwijsarrangement aan te bieden. Met andere woorden: voor elk kind moet er een plek zijn. Wanneer de school dit aanbod niet (volledig) aan kan bieden, dan moeten wij dit in overleg met andere scholen en/of besturen realiseren. In de praktijk ziet het er als volgt uit: Ouders melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur. De school heeft de plicht om een passend onderwijsaanbod aan te bieden. De school moet ouders ondersteunen bij de beoordeling van het onderwijsaanbod. Eén indicatiesysteem voor alle leerlingen. De bekostiging is nog onzeker. Beleidsplan Zorg Schoonhovens College 12

13 Bijlagen A. Uitvoering locatie AP Basiszorg Doorlopende leer- en zorglijn po-vo Huiswerkbeleid Steunlessen Pestprotocol (aansturing) Dossierbesprekingen (zorg)leerlingen vei/jag/rve Opstellen en evalueren handelingsplannen vei/jag/rve Pestprotocol (uitvoering) Studievaardigheid Mentorgesprekken verantw. functionaris afdelingsleider coörd. leerlingbeg. coörd. leerlingbeg. coörd. leerlingbeg. uitvoerende functionaris coörd. leerlingbeg. coörd. leerlingbeg. mentor mentor, docent mentor Specifieke zorg Algemeen Testen Cognitief Taalproblemen (alg. taalregels) Rekenproblemen Spellingslessen Steunles vreemde talen Steunles wiskunde Dyslexie Sociaal-emotioneel Faalangst Sociaal onhandig Tijdelijke /lichte soc. em. problematiek Autistisch spectrum stoornissen (pdd-nos), vei/jag/rve ad(h)d Bijzondere zorg Cluster 1 (visuele beperking) Cluster 2 (dove of slechthorende ll., ook in combinatie met andere handicap) Ernstige gedragsproblematiek (zonder cluster 4 indicatie) uitvoerende functionaris orthopedagoog Remedial teacher Remedial teacher vakdocent vakdocent vakdocent dyslexiecoach trainer faalangstreductie sovatrainers counseler coörd. leerlingbeg. i.s.m. ambulant begeleider coörd. leerlingbeg. i.s.m. ambulant begeleider coörd. leerlingbeg. i.s.m. ambulant begeleider coörd. leerlingbeg.+ Rebound Beleidsplan Zorg Schoonhovens College 13

14 B. Uitvoering locatie VW Basiszorg Doorlopende leer- en zorglijn po-vo Huiswerkbeleid Steunlessen Pestprotocol (aansturing) Dossierbesprekingen (zorg)leerlingen Jaa/wal/vli Pestprotocol (uitvoering) Studievaardigheid Mentorgesprekken verantw. functionaris afdelingsleider afd.l/coörd. leerlingbeg. afd.l/coörd. leerlingbeg. afd.l/coörd. leerlingbeg. uitvoerende functionaris coörd. leerlingbeg. mentor mentor, docent mentor Specifieke zorg Algemeen Opstellen en evalueren handelingsplannen Testen (I.Q.) Testen leerachterstanden Cognitief Taalproblemen (alg. taalregels) Rekenproblemen Spellingslessen Steunles Engels Steunles wiskunde Dyslexie uitvoerende functionaris coörd. lwoo orthopedagoog coörd. Lwoo Remedial teacher Remedial teacher vakdocent vakdocent vakdocent dyslexiecoach Sociaal-emotioneel Sociaal onhandig/faalangst Tijdelijke /lichte soc. em. problematiek Autistisch spectrum stoornissen (pdd-nos), ad(h)d Bijzondere zorg Cluster 1 (visuele beperking) Cluster 2 (dove of slechthorende ll., ook in combinatie met andere handicap) Ernstige gedragsproblematiek (zonder cluster 4 indicatie) sovatrainers coörd lwoo/mentoren coörd. lwoo. i.s.m. ambulant begeleider coörd. lwoo. i.s.m. ambulant begeleider coörd. lwoo. i.s.m. ambulant begeleider coörd. lwoo.+ Rebound Beleidsplan Zorg Schoonhovens College 14

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

1 Missie en visie inzake Passend Onderwijs 3. 2. Interne leerlingbegeleiding 4 2.1 Eerste lijn 4 Docenten en mentoren 4 Afdelingsleider 5

1 Missie en visie inzake Passend Onderwijs 3. 2. Interne leerlingbegeleiding 4 2.1 Eerste lijn 4 Docenten en mentoren 4 Afdelingsleider 5 Zorgplan en ondersteuningsprofiel 2014-2015 1 Inhoud blz. 1 Missie en visie inzake Passend Onderwijs 3 2. Interne leerlingbegeleiding 4 2.1 Eerste lijn 4 Docenten en mentoren 4 Afdelingsleider 5 2.2 Tweede

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Zorgbeleid RML 2014 1

Zorgbeleid RML 2014 1 Dyslexie Voor dyslectische leerlingen worden de uitgangspunten uit het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (KPC groep 2013) zoveel mogelijk nagestreefd. De reguliere exameneisen op het gebied van spelling,

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave

Inleiding. Inhoudsopgave Inleiding Soms heeft een kind extra zorg nodig om beter te kunnen functioneren op de middelbare school. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Wat die reden ook is, wij willen er graag voor zorgen dat

Nadere informatie

ZORG en BEGELEIDING 2011

ZORG en BEGELEIDING 2011 ZORG en BEGELEIDING 2011 Zorgplan Het Nieuwe Eemland 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Visie op onderwijs en begeleiding 4 Visie op leerlingenzorg 4 Zorgstructuur Regulier en specifieke zorg 5 Aannamebeleid

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Ondersteuningsprofiel rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Inhoud Voorwoord... 3 0. De doelgroep van onze school/locatie... 4 1. Organisatie onderwijsondersteuning... 4 2. Interne ondersteuning... 5 3.

Nadere informatie

Dyslexiebeleid Zaanlands Lyceum augustus 2014

Dyslexiebeleid Zaanlands Lyceum augustus 2014 Dyslexiebeleid Zaanlands Lyceum augustus 2014 1. Inleiding De meest geaccepteerde definitie van dyslexie is: Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Werkgroep ondersteuningsprofiel.

Werkgroep ondersteuningsprofiel. [1] Werkgroep ondersteuningsprofiel. 1. Jan Brouwer 2. Henk Meijer 3. Kyra Landsmeer 4. Els ter Veen 5. Klaas Kooistra 6. Thomas van Dijk 7. Johannes Haanstra 8. Taede Haarsma 9. Sietske Koopmans. [2]

Nadere informatie

DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND

DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND 2011-2012 1 Voorwoord Op Het Nieuwe Eemland willen wij dat je je prettig en veilig voelt. Uiteraard gaat het er om dat je goede resultaten behaalt, maar ook dat je plezier

Nadere informatie

Dockinga College Ferwert

Dockinga College Ferwert Dockinga College Ferwert [1] Inleiding Voor de invoering van Passend Onderwijs zijn de scholen verplicht om de mogelijkheden binnen hun leerlingenzorg te beschrijven in een zgn. ondersteuningsprofiel.

Nadere informatie

ZORGPLAN Christelijk Lyceum Zeist

ZORGPLAN Christelijk Lyceum Zeist ZORGPLAN Christelijk Lyceum Zeist 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Zorgplan in samenhang 2. Visie op Onderwijs 3. Visie op Leerlingenzorg 4. Basispakket 5. Zorgaanbod a. Handelingsgericht werken b. Onderwijskundige

Nadere informatie

ACN Zorg en Begeleiding:Opmaak :21 Pagina 1 Zorg & Begeleiding

ACN Zorg en Begeleiding:Opmaak :21 Pagina 1 Zorg & Begeleiding Zorg & Begeleiding 2 Zorg & Begeleiding Hoe maak ik mijn huiswerk op de juiste manier? Hoe ga ik om met stress en frustraties? Hoe word ik zekerder zodat ik beter voor mezelf kan opkomen? En wat gebeurt

Nadere informatie

*Schoolondersteuningsprofiel

*Schoolondersteuningsprofiel *Schoolondersteuningsprofiel Algemeen Gegevens school Mencia de Mendoza Lyceum Mendelssohnlaan 1 4837 CV Breda Telefoon: 076-5601350 Contactpersoon: Maria Kops, ondersteuningscoördinator Website: www.mencia.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Algemeen

Schoolondersteuningsprofiel. Algemeen Schoolondersteuningsprofiel Algemeen Gegevens school Mencia Sandrode Akkermolenweg 2d 4881 BL Zundert Tel.: 076-5995050 Contactpersoon Mw. C. Cardon, zorgcoördinator www.mencia.nl Leerwegen sectoren Mavo

Nadere informatie

Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College. oktober 2012

Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College. oktober 2012 Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College oktober 2012 1 Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College Inleiding Sinds een aantal jaren voert het Gerrit Rietveld College een beleid op het gebied van dyslexie.

Nadere informatie

ZORGPLAN 2012-2013. December 2012

ZORGPLAN 2012-2013. December 2012 ZORGPLAN 2012-2013 December 2012 Zorgplan Het Nieuwe Eemland 2012-2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Visie op onderwijs en begeleiding 4 Visie op leerlingenzorg 4 Zorgstructuur Regulier en specifieke zorg

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege

Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege 2015-2016 Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege Integrale leerlingbegeleiding Inhoud Inleiding... 2 1. Uitganspunten begeleiding en ondersteuning... 3 2. SAVUE-model... 4 3. Nadere werkwijze...

Nadere informatie

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius Leerlingbegeleiding WARTBURG COLLEGE locatie Revius 2 Inhoudsopgave 1 Mentor en juniormentor 2 Dyslexiebegeleiding 3 Huiswerkbegeleiding 4 De vertrouwenspersonen 5 Psycholoog/orthopedagoog 6 Zorgadviesteam

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Piter Jelles YnSicht 2012-2013

Ondersteuningsprofiel. Piter Jelles YnSicht 2012-2013 Ondersteuningsprofiel Piter Jelles YnSicht 2012-2013 Woord vooraf Voor u ligt het ondersteuningsprofiel 2012-2013 van Piter Jelles YnSicht. Dit profiel maakt inzichtelijk welke ondersteuning wij als school

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Erasmus College Zoetermeer

Erasmus College Zoetermeer Samenwerkingsschool Daltonscholengemeenschap voor Gymnasium, Atheneum, HAVO en VMBO TL Van Doornenplantsoen 31 2722 ZA Zoetermeer Telefoon: 079-331 92 04 Fax: 079-331 45 71 E-mail: dalton@erasmuscollege.nl

Nadere informatie

Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum. December 2010

Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum. December 2010 Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum December 2010 INHOUD Voorwoord 3 1 Onderwijsvisie binnen VOH en het HML 4 2 Zorgstructuur 5 2.1 Zorglijnen 5 2.2 Procesbeschrijving zorg 6 2.3 Zorgstructuur op het HML

Nadere informatie

Zorgplan Willem de Zwijgercollege

Zorgplan Willem de Zwijgercollege Zorgplan Willem de Zwijgercollege Bussum, januari 2010 1 Inhoudsopgave 1. Betrokkenen bij de leerlingenzorg 3 2. Toelating zorgleerlingen 4 2.1.Toelating leerlingen met ASS 4 3. Signalering 4 3.1.Signalering

Nadere informatie

C. DYSLEXIE Dyslexie kan worden geconstateerd door een externe ter zake deskundige; er is dan een rapport of dyslexieverklaring aanwezig.

C. DYSLEXIE Dyslexie kan worden geconstateerd door een externe ter zake deskundige; er is dan een rapport of dyslexieverklaring aanwezig. FACILITEITEN VOOR LEERLINGEN MET DYSLEXIE of DYSCALCULIE 2017-2018 DOEL Het doel van het SGC is alle leerlingen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen binnen de mogelijkheden en kaders van het St-Gregorius

Nadere informatie

Ondersteuning. school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t

Ondersteuning. school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t Ondersteuning school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t Inhoud 1. Niveaus van begeleiding en zorg 3 1.1 Niveau 1: de dagelijkse gang (het Team) 4 1.1.1 Mentoraat 4 1.1.2 Didactische toetsen

Nadere informatie

Bijlage 1: Rolverdeling Cascademodel. Ouders/ verzorgers en leerling niveau Wat actie 1 mentor maakt klassenbeeld/ontwikkelingsperspectief

Bijlage 1: Rolverdeling Cascademodel. Ouders/ verzorgers en leerling niveau Wat actie 1 mentor maakt klassenbeeld/ontwikkelingsperspectief Bijlage 1: Rolverdeling Cascademodel. Ouders/ verzorgers en leerling niveau Wat actie 1 mentor maakt klassenbeeld/ontwikkelingsperspectief overleg met ouders en leerling(ouderavonden) 2 mentor maakt handelingsplan

Nadere informatie

Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College (EOC) Voorlichting schooljaar 2016-2017

Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College (EOC) Voorlichting schooljaar 2016-2017 Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College (EOC) Voorlichting schooljaar 2016-2017 Programma Team Dienst EOC Zorgstructuur Candea College Welke ondersteuning biedt Dienst EOC aan? Aanmeldprocedure

Nadere informatie

Instemming MR PROTOCOL DYSCALCULIE EN ERNSTIGE REKENPROBLEMEN

Instemming MR PROTOCOL DYSCALCULIE EN ERNSTIGE REKENPROBLEMEN Instemming MR 2016-06-30 2015-2016 PROTOCOL DYSCALCULIE EN ERNSTIGE REKENPROBLEMEN Inleiding Dit dyscalculie-protocol is samengesteld om ouders, leerlingen docenten en onderwijs ondersteuners te informeren

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Michaël college

Dyslexieprotocol Michaël college Dyslexieprotocol Michaël college 2016-2017 Doelstelling Doel van dit protocol is de leerlingen, ouders en docenten te informeren over de vastgelegde procedures en afspraken met betrekking tot dyslexie

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Oktober 2014

Ondersteuningsprofiel. Oktober 2014 Oktober 2014 ALGEMEEN INLEIDING CSG Wessel Gansfort onderdeel van CSG is een middelgrote vestiging voor VMBO-TL, HAVO, Atheneum en Atheneum+. De school heeft ongeveer 820 leerlingen. Onderwijs wordt in

Nadere informatie

Voorwoord Visie en Uitgangspunten 4

Voorwoord Visie en Uitgangspunten 4 ONDERSTEUNINGSPLAN LOCATIE RAAI CSG LIUDGER HERZIENE VERSIE NOVEMBER 2015 Inhoud Voorwoord 3 1. Visie en Uitgangspunten 4 2. Eerste lijnszorg 5 2.1. en en mentor 2.2. De teamleider en het team 2.3. Omschrijving

Nadere informatie

ZORGPLAN VEENSEWEG Akkoord directie: 26.06.2013 Akkoord MR: 20.11.2013

ZORGPLAN VEENSEWEG Akkoord directie: 26.06.2013 Akkoord MR: 20.11.2013 ZORGPLAN VEENSEWEG Akkoord directie: 26.06.2013 Akkoord MR: 20.11.2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Organisatie van de leerlingenzorg 1.1 Beschrijving reguliere begeleiding 1 e lijn 4 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op de NSG. Dat vinden we belangrijk. In hoofdstuk 1 zetten we onze uitgangspunten voor u op een rijtje.

Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op de NSG. Dat vinden we belangrijk. In hoofdstuk 1 zetten we onze uitgangspunten voor u op een rijtje. INHOUD Uitgangspunten in de leerlingenbegeleiding Basisondersteuning voor alle leerlingen Aanvullende zorg en begeleiding op maat Beste ouder(s), verzorger(s) Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Cambium College

Dyslexieprotocol Cambium College Dyslexieprotocol Cambium College Inhoud: Wat is dyslexie? Diagnosetraject op het Cambium. De dyslexieverklaring. Overzicht dispenserende en compenserende maatregelen: o Dispenserende maatregelen. (Vrijstellingen)

Nadere informatie

Dyslexiebeleid Rijnlands Lyceum Sassenheim. 1. Visie 2. Signalering 3. Begeleiding 4. Organisatie 5. Evaluatie 6. Sterkte-Zwakte analyse 7.

Dyslexiebeleid Rijnlands Lyceum Sassenheim. 1. Visie 2. Signalering 3. Begeleiding 4. Organisatie 5. Evaluatie 6. Sterkte-Zwakte analyse 7. Dyslexiebeleid Rijnlands Lyceum Sassenheim 1. Visie 2. Signalering 3. Begeleiding 4. Organisatie 5. Evaluatie 6. Sterkte-Zwakte analyse 7. Doelen 1. Visie op begeleiding van leerlingen met dyslexie Het

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Protocol Dyslexie RLS

Protocol Dyslexie RLS Protocol Dyslexie RLS 1 Inhoudsopgave 1. Visie van het Rijnlands Lyceum Sassenheim 2. Begeleiding van dyslectische leerlingen 3. Aangepaste regelingen voor leerlingen met een dyslexieverklaring Bijlage

Nadere informatie

Het dyslexiebeleid van de Stichting Markland College

Het dyslexiebeleid van de Stichting Markland College Het dyslexiebeleid van de Stichting Markland College Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of

Nadere informatie

Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie.

Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie. 1. Inleiding Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie. De volgende punten komen aan de orde: Wat is dyslexie? Signaleringsprocedure dyslexie

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

Dyslexieprotocol. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Dyslexieprotocol Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Actief College Koninginneweg 126 3262 JD Oud-Beijerland T: 0186-612130 E: administratie@actiefcollege.nl W: www.actiefcollege.nl

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Zorgplan 2012-2013. Algemeen

Zorgplan 2012-2013. Algemeen Zorgplan 2012-2013 Algemeen Uitgangspunt voor het Camphusianum is dat alle leerlingen die aan de toelatingscriteria voldoen (Cito 545 of hoger + VWO advies) welkom zijn. Gezien de omvang van de school

Nadere informatie

2 Wettelijke kaders m.b.t. het verlenen van ontheffing voor één der twee moderne vreemde talen Frans of Duits in het tweede leerjaar

2 Wettelijke kaders m.b.t. het verlenen van ontheffing voor één der twee moderne vreemde talen Frans of Duits in het tweede leerjaar Protocol vrijstelling van onderwijs Frans of Duits in het tweede leerjaar 1 Inleiding Dit protocol geldt voor de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud, met ingang van het schooljaar 2014-2015 en maakt

Nadere informatie

Zorgwijzer december 2012

Zorgwijzer december 2012 LWOO Leerlingen met een LWOO beschikking krijgen extra hulp en ondersteuning bij spelling, rekenen, huiswerk en met de gelden worden kleine klassen gerealiseerd waar de leerlingen met LWOO beter tot hun

Nadere informatie

Begeleiding en zorgstructuur.

Begeleiding en zorgstructuur. Begeleiding en zorgstructuur. Voor een succesvolle en plezierige opleiding is het noodzakelijk dat leerlingen ook leren de studie op een goede manier aan te pakken. Zij moeten bij iemand terechtkunnen

Nadere informatie

Dyslexieprotocol

Dyslexieprotocol Dyslexieprotocol 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Bladzijde Inleiding / protocol dyslexie in schema 1 Dyslexie, wat is dat? 2 Dyslexie & het 3 Van signalering tot diagnose 5 Hulp bij dyslexie 7 Dyslexiepas 10 Dispensatie

Nadere informatie

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum 6 juli 2014 Versie 0.1nmp en fnc Inleiding: In dit document worden de ondersteuningsstructuren van het Lorentz Lyceum beschreven. Het Lorentz Lyceum vindt het bieden

Nadere informatie

AANVULLENDE ZORG EN BEGELEIDING OP MAAT

AANVULLENDE ZORG EN BEGELEIDING OP MAAT HET INTERNE ZORGADVIESTEAM (ZAT) Soms heeft een leerling meer behoefte aan ondersteuning dan de mentor en docenten kunnen bieden. In dat geval wordt de leerling besproken in het interne ZAT. Dit team bekijkt

Nadere informatie

Dyslexie beleid. versie 2015-2016. Bettina Giovannangelo. Sascha van der Zon

Dyslexie beleid. versie 2015-2016. Bettina Giovannangelo. Sascha van der Zon L Dyslexie beleid Bettina Giovannangelo Sascha van der Zon Inhoud 1.WAT IS DYSLEXIE? ------------------------------------------------------------------------------------------ 2 1.1 Inleiding -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ZORGSTRUCTUUR VALUASCOLLEGE

ZORGSTRUCTUUR VALUASCOLLEGE ZORGSTRUCTUUR VALUASCOLLEGE Binnen de zorgstructuur van het Valuascollege onderscheiden we drie fasen: Fase 1: Zorg in het kernteam; Fase 2: Het klein ZAT Fase 3: Het Groot ZAT Soms maken de mentor, of

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1 ZORGPLAN 2015-2019 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Passend Onderwijs... 2 a. Algemeen... 2 b. Samenwerkingsverband... 3 c. Basiszorg en zorgprofiel... 3 d. Toelatingscriteria... 4 3. Zorg in de klas... 5

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Zwin College Oostburg

Dyslexieprotocol Zwin College Oostburg Dyslexieprotocol Zwin College Oostburg Dyslexie is een leerstoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op

Nadere informatie

1. Inleiding Definitie dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) herziene versie 2003:

1. Inleiding Definitie dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) herziene versie 2003: Dyslexiebeleid op de SSGN (versie januari 2015) 1. Inleiding Definitie dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) herziene versie 2003: "Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een

Nadere informatie

GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen. Leerlingbegeleiding

GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen. Leerlingbegeleiding GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen Leerlingbegeleiding Voorwoord Op de GSR willen we bijdragen aan de ontwikkeling van uw kinderen tot zelfstandige jonge mensen die klaar zijn om verder

Nadere informatie

LEERLINGBEGELEIDING. O.R.S. Lek en Linge. Lek en Linge

LEERLINGBEGELEIDING. O.R.S. Lek en Linge. Lek en Linge LEERLINGBEGELEIDING O.R.S. Lek en Linge Lek en Linge leuk en leerzaam! O.R.S. Lek en Linge Brugklaslocatie (bkl) Annie M.G. Schmidtpad 1 4103 NP Culemborg Vmbo-locatie (ibb) Ina Boudier-Bakkerstraat 2

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

ONZE LEERLINGEN AANDACHT EN ZORG VOOR ELKE LEERLING EXTRA ONDERSTEUNING OP MAAT. c in

ONZE LEERLINGEN AANDACHT EN ZORG VOOR ELKE LEERLING EXTRA ONDERSTEUNING OP MAAT. c in - rbegeleiding VAN ONZE LEERLINGEN AANDACHT EN ZORG VOOR ELKE LEERLING EXTRA ONDERSTEUNING OP MAAT c in BESTE OUDER(S), VERZORGER(S), Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op NSG Groenewoud. Dat

Nadere informatie

Protocol vrijstelling van onderwijs in één der drie moderne vreemde talen Frans, Duits of Spaans

Protocol vrijstelling van onderwijs in één der drie moderne vreemde talen Frans, Duits of Spaans Protocol vrijstelling van onderwijs in één der drie moderne vreemde talen Frans, Duits of Spaans 1. Inleiding Dit protocol geldt voor de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud, met ingang van het schooljaar

Nadere informatie

Zorgstructuur. Kim van de Belt 28 november 2012

Zorgstructuur. Kim van de Belt 28 november 2012 Zorgstructuur Kim van de Belt 28 november 2012 Inhoud presentatie Candea College Zorgstructuur Sterke punten en ontwikkelpunten Discussie Candea College 2400 leerlingen 3 locaties VMBO, HAVO, VWO Technasium,

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Missie Doelgroep Leerlingen met een dyslexieverklaring Signalering Het wonderlijke weer. : Hoe gevaarlijk is een tekenbeet?

Dyslexieprotocol Missie Doelgroep Leerlingen met een dyslexieverklaring Signalering Het wonderlijke weer. : Hoe gevaarlijk is een tekenbeet? Dyslexieprotocol Missie Het streven om elke leerling in staat te stellen een bij hem passende opleiding te volgen Het leveren van maatwerk d.m.v. goede communicatie tussen ouders, leerling en dyslexiecoach,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van het Kandinsky College, locatie Malderburchtstraat

Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van het Kandinsky College, locatie Malderburchtstraat Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van het Kandinsky College, locatie Malderburchtstraat Het Kandinsky College Malderburchtstraat is een school voor mavo, (tweetalig) havo en (tweetalig)

Nadere informatie

Dockinga College, Vmbo-GT, DOKKUM

Dockinga College, Vmbo-GT, DOKKUM Dockinga College, Vmbo-GT, DOKKUM [1] Inleiding Voor de invoering van Passend Onderwijs zijn de scholen verplicht om de mogelijkheden binnen hun leerlingenzorg te beschrijven in een zgn. ondersteuningsprofiel.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN. De Nieuwe Veste Hardenberg 2015-2016. juni 2015

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN. De Nieuwe Veste Hardenberg 2015-2016. juni 2015 SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Hardenberg 2015-2016 juni 2015 Inhoudsopgave Schoolgegevens bladzijde 3 Missie en visie bladzijde 4-5-6 Basisondersteuning bladzijde 7-8-9-10 Extra ondersteuning

Nadere informatie

OOB-kaart 2013-2014. Doel

OOB-kaart 2013-2014. Doel OOB-kaart 2013-2014 Doel In de OOB-kaart wordt een overzicht gegeven van de voorzieningen op het gebied van leerlingenondersteuning op vmbo t Venster. Ouders/verzorgers, leerlingen, mentoren en docenten

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom 15 november 2011

Informatieavond. Welkom 15 november 2011 Welkom Informatieavond Welkom 15 november 2011 Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege De Burgh Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

Dockinga College Vmbo- Vakschool, DOKKUM

Dockinga College Vmbo- Vakschool, DOKKUM Dockinga College Vmbo- Vakschool, DOKKUM [1] Inleiding Voor de invoering van Passend Onderwijs zijn de scholen verplicht om de mogelijkheden binnen hun leerlingenzorg te beschrijven in een zgn. ondersteuningsprofiel.

Nadere informatie

Zorgstructuur OVC. Havo/Vwo

Zorgstructuur OVC. Havo/Vwo Zorgstructuur OVC Havo/Vwo NW/nov 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ORTHOPEDAGOOG... 3 COUNSELING... 3 REMEDIAL TEACHING... 3 HET ZORGTEAM (ZT)... 4 HET ZORGADVIESTEAM (ZAT)... 4 ZORGMENTOREN... 4 HUISWERKKLAS...

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. Scholengemeenschap Sint Ursula. Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen. Schooljaar 2015-2016

Dyslexiebeleid. Scholengemeenschap Sint Ursula. Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen. Schooljaar 2015-2016 Dyslexiebeleid Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen Schooljaar 2015-2016 In het kader van passend onderwijs streeft Scholengemeenschap Sint Ursula voor elke

Nadere informatie

ZORGPLAN CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE RACHMANINOWLAAN EINDHOVEN

ZORGPLAN CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE RACHMANINOWLAAN EINDHOVEN ZORGPLAN CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE RACHMANINOWLAAN EINDHOVEN 2009-2010 Inhoudsopgave: 1. Inleiding blz. 2 2. Uitgangspunten blz. 3 3. Eerstelijnszorg blz. 3 3.1 Onderwijs in de jaarlaag 3.2 Begeleiding

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Pro College Regio Nijmegen. Boxmeer Nijmegen Veldstraat Nijmegen Celebesstraat Wijchen

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Pro College Regio Nijmegen. Boxmeer Nijmegen Veldstraat Nijmegen Celebesstraat Wijchen SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Pro College Regio Nijmegen Boxmeer Nijmegen Veldstraat Nijmegen Celebesstraat Wijchen Versie september 2013 Schoolondersteuningsprofiel Pro College regio Nijmegen Inleiding

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO Onderwijs en zorg op maat VMBO Basis & Kader met LWOO Leerlingen met extra of speciale ondersteuningsbehoeften kunnen bij ons terecht. We gaan uit van de mogelijkheden die elk kind bezit. Iedersland College

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Trinitas Gymnasium Almere

Ondersteuningsprofiel Trinitas Gymnasium Almere Ondersteuningsprofiel Trinitas Gymnasium Almere 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Algemeen 2. Het primaire proces 3. De zorgstructuur 4. Het onderwijsleerproces en de zorg voor leerlingen a. veiligheid b. het

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Beekdal Lyceum 2012-2013

Dyslexieprotocol. Beekdal Lyceum 2012-2013 Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum 2012-2013 versie november 2012 Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum 2012-2013 Het Beekdal Lyceum zet in op het zo optimaal mogelijk maken van de leeromgeving leerlingen. Vandaar

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Cambium College

Dyslexieprotocol Cambium College Dyslexieprotocol Cambium College Inhoud: 1. Wat is dyslexie? 2. Diagnosetraject op het Cambium. 3. De dyslexieverklaring. 4. Overzicht dispenserende en compenserende maatregelen: Dispenserende maatregelen.

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Profiel Schoolondersteuning

Profiel Schoolondersteuning De Rijzert School voor Praktijkonderwijs te s-hertogenbosch Profiel Schoolondersteuning 2014 2015 Mei 2014 Voorwoord De Rijzert is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is regulier voortgezet

Nadere informatie

Checklist onderwijszorgprofielen schooljaar 2011/2012

Checklist onderwijszorgprofielen schooljaar 2011/2012 Checklist onderwijszorgprofielen schooljaar 2011/2012 School Pro de Brug Input verwerkt Begin november 2011 1. Visie en beleid De school heeft een visie op leerlingenzorg uitgewerkt in het schoolzorgplan.

Nadere informatie

Vestiging Grootebroek Zorgplan

Vestiging Grootebroek Zorgplan Vestiging Grootebroek Zorgplan 2012-2013 Clusius College: Groen licht voor succes in een dynamische wereld Voorwoord In dit zorgplan wordt het huidige zorgbeleid van het Clusius College Grootebroek beschreven,

Nadere informatie

Protocol Dyslexie Pieter Nieuwland College

Protocol Dyslexie Pieter Nieuwland College Protocol Dyslexie Pieter Nieuwland College Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op

Nadere informatie

Presentatie door ondersteuningscoördinatoren over de vormgeving van extra ondersteuning binnen het Dendron College In groepen:

Presentatie door ondersteuningscoördinatoren over de vormgeving van extra ondersteuning binnen het Dendron College In groepen: 15 april 2014 Presentatie door ondersteuningscoördinatoren over de vormgeving van extra ondersteuning binnen het Dendron College In groepen: Leerlingen met dyslexie Leerlingen met een LWOO-beschikking/advies

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie De NSG telt ongeveer 1700 leerlingen. In het hoofdgebouw zijn 1400 leerlingen gehuisvest. Er is een lift en een gehandicaptentoilet. De

Nadere informatie

Zorgplan bijzondere leerlingenzorg CLD. maart 2012

Zorgplan bijzondere leerlingenzorg CLD. maart 2012 Zorgplan bijzondere leerlingenzorg CLD maart 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1. Inleiding 1.2. Zorgplan in samenhang met zorgplan samenwerkingsverband 1.3. Visie op leerlingenzorg 1.4. Algemene structuur

Nadere informatie

Dyslexie op het Augustinianum

Dyslexie op het Augustinianum Dyslexie op het Augustinianum Wat is dyslexie? Dyslexie is een complex probleem op neurologische basis met als gevolg specifieke taalverwerkingsproblemen die zich vooral uiten in problemen met lezen en/of

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL (wordt op dit moment geupdate!)

DYSLEXIEPROTOCOL (wordt op dit moment geupdate!) DYSLEXIEPROTOCOL (wordt op dit moment geupdate!) Dyslexie wordt gedefinieerd als "een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of

Nadere informatie

Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen. Algemeen

Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen. Algemeen Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen Algemeen Gegevens school Naam: Prinsentuin van Cooth VMBO Adres: Tuinzigtlaan 10 Plaatsnaam: Breda Contactpersoon: dhr. P. van Vessem Leerwegen sectoren Basis, kader,

Nadere informatie

Plan leerlingbegeleiding 2014-2015

Plan leerlingbegeleiding 2014-2015 Plan leerlingbegeleiding 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Passend Onderwijs op het Sint Vituscollege 2 2. Actoren en taken 3 3. Begeleidingsaanbod 5 4. Omschrijving onderdelen begeleiding: 4.1 Vakgerichte begeleiding

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, inclusief Praktijkonderwijs 2015-2016 juni 2015 Inhoudsopgave Schoolgegevens bladzijde 3 Missie en visie bladzijde 4-5 Basisondersteuning bladzijde 6-7-8-9

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Het Nieuwe Eemland November Inleiding

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Het Nieuwe Eemland November Inleiding Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Het Nieuwe Eemland November 2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een document waarin een individuele school vastlegt welke mogelijkheden er zijn

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ZORG. Uitgangspunten:

BELEIDSPLAN ZORG. Uitgangspunten: BELEIDSPLAN ZORG. Uitgangspunten: Het eerste uitgangspunt: Vanuit onze visie van kansen bieden aan leerlingen stimuleren we opstroom en voorkomen we afstroom. Het tweede uitgangspunt: De zorg vindt primair

Nadere informatie