september 2012 septembre 2012 tijdskrediet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be"

Transcriptie

1 september 2012 septembre 2012 tijdskrediet

2 Inhoud Inleiding...5 Basisprincipes...5 Wat verandert er ten opzichte van de CAO 77bis?...6 Wat blijft hetzelfde t.o.v. de CAO 77bis?...7 De nieuwe CAO 103: context...7 Tijdskredietreglementering...8 I. Toepassingsgebied Wie krijgt welk recht? Principe Uitsluitingen Bijkomende mogelijkheden tot uitsluiting...9 II. De verschillende formules Het recht op voltijds tijdskrediet of tot vermindering van de arbeidsprestaties tot halftijds of tot viervijfden, niet-gemotiveerd Vormen van het recht en uitoefening Voorwaarden inzake anciënniteit, loopbaan en tewerkstelling in hoofde van de werknemer Duur Maximumduur van het recht Verrekening van bepaalde loopbaanonderbrekingen Minimumduur van het recht Onderbreking van de arbeidsprestaties aan viervijfden: uitvoerings modaliteiten, principe en uitzonderingen De uitkeringen voor een niet-gemotiveerd tijdskrediet Bij overstap op halftijds...14 Voor de voltijdse werknemers...14 Voor de deeltijdse werknemers Bij volledige schorsing van prestaties Bij vermindering van de arbeidsprestaties tot viervijfden Het recht op voltijds tijdskrediet of op gemotiveerd tijdskrediet o.v.v. vermindering van arbeidsprestaties tot viervijfden Basisprincipes Het recht op een aanvullend gemotiveerd tijdskrediet gedurende 36 maanden...18

3 2.2.1 Basisprincipes De motieven in detail...19 a) Zorg over eigen kind tot de leeftijd van 8 jaar...15 b) Palliatieve verzorging...16 c) Medische verzorging en bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid...17 d) Het volgen van een opleiding Het aanvullend gemotiveerd tijdskrediet van 48 maanden Basisprincipes De motieven in detail...23 a) Zorg over kind met een handicap van minder dan 21 jaar...19 b) Verzorging of bijstand aan een ernstig ziek, minderjarig kind Anciënniteits- en tewerkstellingsvoorwaarden voor het gemotiveerd tijdskrediet Anciënniteitsvoorwaarden Tewerkstellingsvoorwaarden Minimum- en maximumperiodes van het gemotiveerd tijdskrediet Het gemotiveerd tijdskrediet bedraagt maximum 48 maanden (absoluut maximum) Verrekening van bepaalde eerder opgenomen periodes Viervijfde tijdskrediet: uitvoeringsmodaliteiten en uitzonderingen De uitkeringen voor het gemotiveerd tijdskrediet Bij overstap op halftijds...30 Voor de voltijdse werknemers...24 Voor de deeltijdse werknemers Bij volledige schorsing van prestaties...31 Voor de voltijdse werknemers...25 Voor de deeltijdse werknemers Bij vermindering van de arbeidsprestaties tot viervijfden Werknemers van 55 jaar en ouder hebben recht op landingsbanen Vormen van het eindeloopbaantijdskrediet (zgn. landingsbanen) Duur Leeftijdsgerelateerde afwijkende stelsels: het eindeloopbaantijdskrediet op 50 jaar Het halftijds tijdskrediet voor zware beroepen en knelpuntberoepen Het 4/5 tijdskrediet voor zware beroepen en lange loopbanen Het 1/2 en 4/5 tijdskrediet voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering Viervijfde tijdskrediet: uitvoeringsmodaliteiten, principe en uitzonderingen Voorwaarden in hoofde van de werknemer Verhoogde uitkering Het tijdskrediet september 2012

4 III Gemeenschappelijke bepalingen voor de verschillende rechten De tewerkstellingsvoorwaarden De verlengingen Bijzondere modaliteiten voor zeer kleine ondernemingen Neutralisatiemechanisme voor tijdskredietperiodes Mogelijkheid voor de werknemers in ziekteverlof langer dan 6 maanden en/of die geleidelijk aan het werk hervatten om van een tijdskrediet te genieten Mogelijkheid voor de werknemer die onder een crisismaatregel valt om te genieten van een tijdskrediet...45 IV De uitvoeringsmodaliteiten De schriftelijke kennisgeving Vormvereisten Termijn Zelfde vorm en zelfde termijn Attest van de RVA Inhoud en attesten Planningsysteem toepassing van de voorkeuren Principe: organisatorische drempel Wijziging van de organisatorische drempel Voorkeurstelsel Praktische uitvoering Uitstel, intrekking of wijziging van het tijdskrediet Redenen van uitstel Duur Praktische modaliteiten Bijzondere bepaling Intrekking of wijziging voor de werknemers die een niet-gemotiveerd, gemotiveerd of eindeloopbaantijdskrediet aan viervijfden opnemen...54 V Bijkomende bepalingen Ontslagbescherming...55 Het tijdskrediet september

5 2. Terugkeer in het bedrijf...55 VI VII Overgangsbepalingen...56 Bijkomende elementen Sociale zekerheid Principe Pensioenen Jaarlijkse vakantie Vervangingsplicht Bijkomende premies Cumul met inkomsten uit andere activiteiten (als zelfstandige of loontrekkende) Cumuleren met het pensioen Cumuleren met een opleidingsactiviteit/mentorschap Fiscaliteit Grensarbeiders of personen gedomicilieerd in een andere EU-lidstaat Tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) Tijdskrediet en opzeg...63 VIII. De thematische verloven Principes Overstap van een niet-gemotiveerd of gemotiveerd half tijds, 4/5tijds tijdskrediet of van een eindeloopbaan tijdskrediet op een van de thematische verloven, en vice versa.66 IX Indienen van de formuleren bij de RVA...67 Bijlage Overzichtelijk tabel met alle tijdskredietuitkeringen...68 Bijlage Overzichtelijk tabel met alle tijdskredietuitkeringen...68 Bedragen van toepassing op de tijdskredietuitkeringen die de RVA vanaf betaalt Het tijdskrediet september 2012

6 Inleiding Basisprincipes Op 27 juni 2012 werd in de schoot van de Nationale Arbeidsraad een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst goedgekeurd. Het gaat om de CAO nr Deze CAO, die sinds 1 september 2012 van toepassing is vervangt de vroegere CAO 77bis, die evenwel niet verdwijnt. In sommige gevallen zal de CAO 77bis immers van toepassing blijven via het mechanisme van de overgangsmaatregelen dat in de CAO 103 werd opgenomen. De bedoeling hiervan is de rechten van de werknemers die voor de goedkeuring van de CAO 103 in een tijdskredietsysteem zijn gestapt, te vrijwaren. De CAO 77bis behoudt dus zijn nut binnen deze complexe materie en maakt deel uit van de hele reglementering inzake tijdskrediet. U vindt de ACLVB-brochure met alle details over deze CAO 77bis op onze website. Het nieuwe systeem van de tijdskrediet ziet er voortaan als volgt uit : Het niet-gemotiveerd tijdskrediet of de mogelijkheid voor de werknemer (met werknemer worden uiteraard steeds zowel de mannelijke werknemer als de vrouwelijke werkneemster geviseerd) een voltijds tijdskrediet van 12 maanden op te nemen, of de loopbaan te verminderen gedurende 24 maanden halftijds of voor een periode van 60 maanden aan viervijfden te werken Het aanvullend gemotiveerd tijdskrediet onder vorm van een voltijds, halftijds of viervijfdentijds gedurende maximum 48 maanden Het eindeloopbaantijdskrediet voor werknemers of werkneemsters vanaf 55 jaar op voorwaarde dat ze 25 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende kunnen voorleggen of, in zeer specifieke gevallen, vanaf 50 jaar, wanneer ze een zwaar beroep hebben beoefend, langdurig hebben gewerkt of tewerkgesteld zijn in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering Deze verschillende rechten staan volledig los van mekaar, wat dus betekent dat ze gecombineerd kunnen worden binnen de vastgelegde limieten. Om er recht op te hebben moet men aan een reeks specifieke voorwaarden voldoen. Daarnaast zijn er ook bijzondere organisatorische regels voorzien. De verschillende tijdskredietformules staan ook los van de thematische verloven en kunnen daarmee dus worden gecombineerd. Deze zijn: het ouderschapsverlof, het verlof voor medi- Het tijdskrediet september

7 sche bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid of het verlof voor palliatieve verzorging. Alle informatie over de thematische verloven is online beschikbaar op de website van de ACLVB. Een beknopte analyse, op het einde van de brochure, vindt u terug onder titel VIII. De motieven die de toekenning van de thematische verloven rechtvaardigen, namelijk de zorg over een kind tot maximum 12 jaar, de medische bijstand of palliatieve verzorging komen deels ook in aanmerking voor een gemotiveerd tijdskrediet. De sociale partners hebben dit bewust gedaan: ze beogen hiermee een bepaalde synergie tussen het gemotiveerd tijdskrediet en de thematische verloven zodat de vereiste documenten en minimale en maximales periodes voor de uitoefening van het recht dezelfde zouden zijn. Wat verandert er ten opzichte van de CAO 77bis? De drie delen inzake tijdskrediet, vervat in de CAO 103 het niet-gemotiveerd tijdskrediet, het gemotiveerd tijdskrediet en het eindeloopbaantijdskrediet vervangen de drie delen van de CAO 77bis. Even ons geheugen opfrissen! In de CAO 77bis bestonden de volgende tijdskredietformules: het tijdskrediet sensu stricto (voltijdse of halftijdse onderbreking van een jaar over de hele beroepsloopbaan, door de sectoren of bedrijven eventueel te verlengen tot maximum vijf jaar), het viervijfde tijdskrediet (algemeen stelsel), dat maximum 5 jaar kon worden opgenomen, of het tijdskrediet voor werknemers vanaf 50 jaar of ouder dat halftijds of 4/5 tijds kon worden opgenomen op voorwaarde ook dat men minstens 20 jaar had gewerkt. Het viervijfde tijdskrediet (algemeen stelsel) werd overgenomen in het niet-gemotiveerd tijdskrediet en in het gemotiveerd tijdskrediet die voltijds, halftijds of viervijfdentijds kunnen worden genomen. De ondernemingen en sectoren hebben niet meer de mogelijkheid om het voltijds of halftijds tijdskrediet, bovenop het toegestane jaar, te verlengen. In de plaats daarvan bestaat nu het gemotiveerd tijdskrediet. Het eindeloopbaantijdskrediet (de zgn. landingsbanen) is voortaan pas mogelijk vanaf de leeftijd van 55 jaar. Vroeger was dat vanaf 50 jaar. Er bestaan hierop uitzonderingen, nl. als de werknemer een loopbaan als loontrekkende van 25 jaar kan aantonen, in plaats van vroeger 20 jaar. De wijzigingen in het nieuwe tijdskredietstelsel impliceren meestal een verstrenging van de regels maar niet altijd. Daar waar een werknemer vroeger, op basis van de CAO 77bis zijn arbeidsprestaties tot 4/5 kon verminderen gedurende 5 jaar over zijn hele loopbaan, heeft hij 6 Het tijdskrediet september 2012

8 nu, via de CAO 103, de (hypothetische) mogelijkheid 4/5 tijds te werken gedurende negen jaar, waarvan vijf zonder motief en vier jaar met motief, nl. als hij een van de in de CAO voorziene motieven kan doen gelden (bovenop de thematische verloven). Wat blijft hetzelfde t.o.v. de CAO 77bis? De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst verandert niet alles. Ze werd goedgekeurd op vraag van de regering om een einde te stellen aan de ongelijkheid tussen de toegang tot het tijdskrediet (CAO 77bis) en de toegang tot de tijdskredietuitkeringen waarvan de regels waren veranderd naar aanleiding van de goedkeuring van het koninklijk besluit van 28 december 2011 (zie context (lager) waarin de CAO 103 werd aangenomen). De nieuwe CAO 103 moest dit verschil dus wegwerken en er opnieuw voor zorgen dat er een overeenstemming was tussen de toegang tot het recht en de toegang tot de uitkeringen. De bepalingen m.b.t. het toepassingsgebied, de modaliteiten op het vlak van kennisgeving, uitstel en intrekking en de organisatorische regels werden niet gewijzigd, met uitzondering van de aanpassingen die nodig waren om aan de nieuwe logica van de CAO te beantwoorden. Let op! Voor de thematische verloven verandert er niets. De nieuwe CAO 103: context Op 1 december 2011 kondigde de regering aan dat het regeringsakkoord een wijziging van het reglementair kader van het tijdskrediet inhield, nl. striktere toegangsvoorwaarden. In navolging daarop werd het koninklijk besluit van 28 december 2011 goedgekeurd. Het wijzigde het koninklijk besluit van 12 december 2001 over de toegangsvoorwaarden van de tijdskredietuitkeringen. Let wel! De bedragen van de tijdskredietuitkeringen werden niet aangepast. Met dus de hoger genoemde ongelijkheid tot gevolg tussen de toegang tot het tijdskrediet, geregeld door de CAO 77bis, en de toegang tot de tijdskredietuitkeringen. Om de nieuwe maatregelen te versoepelen en beide rechten op tijdskrediet en op uitkeringen te harmoniseren startte er een onderhandeling tussen de sociale partners en de regering. Op 25 augustus 2012 kon een nieuw KB worden goedgekeurd dat het koninklijk besluit van 12 december 2001 wijzigt. De CAO 103 en het hoger genoemd koninklijk besluit volgen eenzelfde stramien ter bevordering van de leesbaarheid. Ze traden allebei op dezelfde dag in werking, nl. op 1 september Het tijdskrediet september

9 2012, om juridisch veilig gesteld te zijn. Tijdskredietreglementering De basiselementen van deze reglementering zijn: de collectieve arbeidsovereenkomst 103, gesloten op 21 juni 2012 binnen de Nationale Arbeidsraad, ter invoering van een systeem van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, gesloten op 19 december 2001 binnen de Nationale Arbeidsraad, waarbij een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en prestatievermindering tot halftijds ingesteld wordt; deze conventie vervangt integraal de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77, gesloten op 14 februari 2001; de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis werd aangepast door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77ter, gesloten op 10 juli 2002, om zo hoofdzakelijk een aantal overgangsproblemen van het oude systeem van loopbaanonderbreking naar het nieuwe systeem te regelen; de overeenkomst werd verder gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quater, gesloten op 30 maart 2007, in hoofdzaak om een aantal wijzigingen te integreren die voortvloeien uit het interprofessioneel akkoord ; de overeenkomst werd nadien gewijzigd op 20 februari 2009 door de CAO nr. 77quinquies, om aan de werknemer de mogelijkheid te bieden wederom meer te werken; tenslotte werd de CAO 77sexies van 15 december 2009 aangepast om de periodes van langdurige ziekte of van geleidelijke werkhervatting te neutraliseren ; de CAO 77septies van 2 juni 2010 maakt de neutralisatie mogelijk van de periodes van arbeidstijdvermindering door toepassing van de crisismaatregelen de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven, hoofdstuk IV het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 16 april 2002 en het koninklijk besluit van 8 juni 2007, dat voornamelijk de kwestie van de aan de werknemers betaalde uitkeringen regelt het koninklijk besluit van 21 januari 2003 dat de verschillende elementen inzake sociale zekerheid regelt het koninklijk besluit van 2 februari 2009 inzake bedrijfsvoorheffing. Opmerking: de vernoemde bedragen zijn van toepassing op de uitkeringen vanaf Ze zijn, net zoals de sociale uitkeringen, gebonden aan de gezondheidsindex. Op het einde van deze brochure vindt u een overzicht van alle uitkeringen die door de RVA worden uitbe- 8 Het tijdskrediet september 2012

10 taald. I. Toepassingsgebied Wie krijgt welk recht? 1. Principe Komen in aanmerking voor de onderscheiden rechten zoals uitgelegd onder titel II: werknemers gebonden door een arbeidsovereenkomst werknemers die anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst tegen loon arbeid ver richten onder het gezag van een andere persoon. 2. Uitsluitingen Jongeren die gebonden zijn door een leerovereenkomst vallen niet onder het toepassingsgebied. 3. Bijkomende mogelijkheden tot uitsluiting Bepaalde «personeelscategorieën» kunnen uitgesloten worden van het toepassingsgebied. Dit kan enkel via een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten: hetzij op niveau van het paritair (sub-)comité hetzij op ondernemingsvlak als het paritair comité waaronder de onderneming ressorteert deze mogelijkheid niet heeft uitgesloten Daar vloeit uit voort dat, als een onderneming de intentie zou hebben bepaalde werknemers uit te sluiten van het recht op tijdskrediet, zij dit enkel kan doen via een collectieve arbeidsovereenkomst, wat dus veronderstelt dat de representatieve vakbonden hun goedkeuring moeten geven. Een werknemer die een tijdskrediet wenst op te nemen zal eerst moeten nagaan of de personeelscategorie waartoe hij behoort niet werd uitgesloten. Zoja moet hij controleren of alles volgens de voorschriften van de CAO is verlopen. Het tijdskrediet september

11 II. De verschillende formules 1. Het recht op voltijds tijdskrediet of tot vermindering van de arbeidsprestaties tot halftijds of tot viervijfden, niet-gemotiveerd 1.1. Vormen van het recht en uitoefening De werknemer heeft het recht om, over zijn hele beroepsloopbaan, een niet-gemotiveerd tijdskrediet op te nemen gedurende maximum 12 maanden o.v.v. een volledige loopbaanonderbreking, of als volgt: hetzij dus een voltijds tijdskrediet van 12 maanden (op te nemen in schijven van minstens 3 maanden) hetzij een tijdskrediet o.v.v. vermindering van de arbeidsprestaties tot halftijds gedurende 24 maanden (op te nemen in schijven van minstens 3 maanden) hetzij een 4/5 tijdskrediet, waarbij hij zijn arbeidsprestaties met 1/5 vermindert over 1 dag of twee halve dagen per week, gedurende 60 maanden (op te nemen in schijven van minstens 6 maanden) hetzij een combinatie van de verschillende vormen Concreet : maximum 12 maanden voltijds equivalent komt overeen met: maximum 12 maanden in geval van voltijds tijdskrediet of, maximum 24 maanden in geval van halftijds tijdskrediet of, maximum 60 maanden in geval van viervijfde tijdskrediet of, een combinatie van de drie hoger beschreven vormen ten belope van een equivalente periode van 12 maanden voltijds, wetende dat een maand voltijdse onderbreking gelijkstaat met twee maanden halftijdse onderbreking wat dan weer gelijk is aan vijf maanden van verminderde arbeidsprestaties aan 4/5. Als de werknemer al een deel van zijn recht op een niet-gemotiveerd tijdskrediet heeft uitgeput, en hij nog kan genieten van een korte periode die kleiner is dan de door de reglementering toegestane minimumschijf (3 of 6 maanden al naargelang de formule) dan mag hij die kortere periode toch opnemen. Op die manier kan de werknemer zijn volledig tijdskredietkapitaal opgebruiken. Een werknemer heeft sowieso recht op een niet-gemotiveerd tijdskrediet, ook al heeft hij geen recht meer op de RVA-uitkeringen. Dit kan bvb nuttig zijn voor een werknemer die een nieuwe baan wil uitproberen. Let wel! Op die manier raakt het tijdskrediet opgebruikt. 10 Het tijdskrediet september 2012

12 1.2 Voorwaarden inzake anciënniteit, loopbaan en tewerkstelling in hoofde van de werknemer De werknemer moet voldoen aan een anciënniteit van 24 maanden bij zijn werkgever en minstens 5 jaar hebben gewerkt. De beroepsloopbaan van 5 jaar wordt berekend zoals de 25 jarige loopbaan die de werknemer moet aantonen wanneer hij aanspraak wil maken op een eindeloopbaantijdskrediet. Deze regels vindt u onder punt 3.5. De anciënniteitsvoorwaarde betreft de periode waarin de werknemer door een arbeidsovereenkomst verbonden is met de werkgever waaraan de tijdskredietaanvraag werd gericht. Aan beiden voorwaarden anciënniteit en loopbaan hoeft niet te worden voldaan in geval de werknemer rechtstreeks overstapt op een niet-gemotiveerd tijdskrediet nadat hij zijn volledig ouderschapsverlof heeft uitgeput voor al zijn rechthebbende kinderen. De werknemer moet daarnaast ook de voorwaarden vervullen die betrekking hebben op zijn arbeidsstelsel, m.a.w. de tewerkstellingsvoorwaarden. Om recht te hebben op een volledige loopbaanonderbreking: Hier is het arbeidsstelsel van de werknemer voltijds of halftijds niet van tel (het bedrag van de uitkering wordt wel beïnvloed door het arbeidsstelsel) Om te kunnen overstappen op halftijds: In dit geval moet het arbeidsstelsel ten minste 3/4 bedragen van een voltijds arbeidsstelsel binnen de onderneming, en dit gedurende de 12 maanden die aan de schriftelijke tijdskredietaanvraag die door de werknemer werd ingediend, voorafgaan. Om te kunnen overstappen op viervijfden: Hier moet het om een voltijds arbeidsstelsel gaan, verdeeld over vijf dagen of meer tijdens de 12 maanden die aan de schriftelijke aanvraag die door de werknemer werd ingediend, voorafgaan. Het tijdskrediet september

13 1.3 Duur Maximumduur van het recht Het niet-gemotiveerd tijdskrediet kan over de hele loopbaan maximaal 12 maanden voltijds opgenomen worden, of 24 maanden halftijds, of 60 maanden viervijfden. Deze maximumduur kan niet verlengd worden. Het gaat dus om een absoluut maximum en de sectoren of bedrijven hebben niet meer de mogelijkheid dit te verlengen. Even ons geheugen opfrissen: de CAO 77bis opende het recht op tijdskrediet, onder vorm van een volledige of halftijdse onderbreking gedurende één jaar, waarna de sectoren en de bedrijven de mogelijkheid hadden de duur van dit recht met vier jaar te verlengen om over de hele loopbaan maximum vijf jaar te bedragen. De mogelijkheid voor werknemers om hun tijdskrediet te verlengen is vervangen door het gemotiveerd tijdskrediet zorg & opleiding dat 36 maanden kan duren. De CAO 103 bepaalt dat het opnemen van dit tijdskrediet halftijdse of voltijdse onderbreking het bestaan van een sector- of bedrijfscao vereist (let wel: niet vereist als men kiest voor 4/5). De sector- of bedrijfscao s die gesloten worden in het kader van de CAO 77bis blijven van toepassing en dienen als basis voor het aanvullend halftijds of voltijds tijdskrediet van 36 maanden, en dit op grond van de overgangsbepalingen vervat in de CAO 103 (zie titel VI) Verrekening van bepaalde loopbaanonderbrekingen Het niet-gemotiveerd tijdskrediet over de hele loopbaan bedraagt maximaal 12 maanden voltijds, wat betekent dat de opgenomen tijdskredietperiodes in het kader van de CAO 77bis op basis van de artikels 3 en 6 in mindering zullen gebracht worden van deze maximumperiode van 12 maanden. Dit slaat op alle opgenomen periodes van arbeidsprestatieonderbreking (voltijds, haltijds, viervijfden). Ook bepaalde periodes van loopbaanonderbreking die nog werden genomen in het kader van de wet van 22 januari 1985 zullen worden verrekend, nl. de periodes van voltijdse loopbaanonderbreking of waarin de arbeidsprestaties met de helft werden verminderd. Het gaat hier om het algemeen verrekeningsbeginsel dat in principe stelt dat de vroegere opgenomen periodes in mindering moeten worden gebracht van het niet-gemotiveerd tijdskrediet. Voorbeeld: een werknemer heeft al 6 maanden halftijds tijdskrediet opgenomen in het kader van het algemeen stelsel georganiseerd door de CAO 77bis. Hij wenst nu te genieten van een voltijds tijdskrediet. De opgenomen 6 maanden halftijds tijdskrediet zullen afgehouden worden van de maximumduur van het voltijds tijdskrediet waar de werknemer recht op heeft. De 6 maanden halftijds tijdskrediet moeten dus omgerekend 12 Het tijdskrediet september 2012

14 worden: dit geeft 3 maanden voltijds tijdskrediet. Dit betekent dus dat de werknemer nog slechts 9 maanden voltijds tijdskrediet zal kunnen opnemen. Er bestaat, zoals verder uitgelegd onder punt 2.7. een afwijking op dit verrekeningsprincipe. Dit laat toe om de vroeger opgenomen tijdskredietperiodes niet in mindering te brengen van het niet-gemotiveerd tijdskrediet maar af te houden van het gemotiveerd tijdskrediet, om de werknemer de mogelijkheid te geven zijn niet-gemotiveerd tijdskredietkapitaal te behouden. Let op! De periodes van loopbaanonderbreking die werden genomen in het kader van de thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve verzorging of verlof voor medische bijstand aan een zwaar ziek familie- of gezinslid zie punt III lager) kunnen nooit in mindering gebracht worden op deze maximumduur Minimumduur van het recht Om organisatorische redenen binnen de onderneming is er ook een minimumduur voorzien voor het tijdskrediet. Het gaat om minimaal 3 maanden als de werknemer opteert voor een volledige of halftijdse onderbreking en om 6 maanden als hij kiest voor viervijfden. Deze minimale duurtijden zijn zowel van toepassing op de eerste tijdskredietaanvraag door de werknemer, als op alle volgende aanvragen tot verlenging van dit recht. Let op! Wanneer een werknemer deze minimumduur niet respecteert dan kan de RVA de terugbetaling eisen van de reeds gestorte tijdskredietuitkeringen voor de begonnen maar niet beëindigde periode, tenzij de werknemer uitzonderlijke omstandigheden kan doen gelden. 1.4 Onderbreking van de arbeidsprestaties aan viervijfden: uitvoeringsmodaliteiten, principe en uitzonderingen Principe De arbeidsprestaties verminderen tot viervijfden kan op twee manieren: ofwel onder vorm van een dag per week, ofwel o.v.v. twee halve dagen per week. De werknemer moet voltijds tewerkgesteld zijn bij zijn werkgever en dit gedurende de 12 maanden die aan de schriftelijke kennisgeving voorafgaan, meestal binnen een arbeidsstelsel van vijf dagen per week of meer. Uitzonderingen Voor de werknemers die in ploegen of cycli werken is het het paritair (sub)comité of de onderneming die per CAO vastlegt wat de organisatorische regels inzake het 4/5 tijdskrediet Het tijdskrediet september

15 moeten zijn, namelijk ten belope van een dag of twee halve dagen per week. Het is mogelijk dat de sector beslist de prestatievermindering per volledige dag door te voeren; het kan ook dat de sector de verantwoordelijkheid bij de onderneming legt die dan de praktische uitvoeringsmodaliteiten dient vast te leggen. Voor datzelfde ploegenpersoneel, en voor alle andere werknemers die de voorwaarden vervullen om in aanmerking te komen voor een 4/5 tijdskrediet, kunnen nog andere modaliteiten inzake de uitoefening van het recht voor een maximumduur van 12 maanden worden geregeld: Via een CAO, gesloten op sector- of bedrijfsniveau Als er geen syndicale afvaardiging is in het bedrijf, via een arbeidsreglement, met daarbovenop een schriftelijk individueel akkoord tussen de werkgever en de betrokken werknemer Deze alternatieve methode laat toe rekening te houden met de organisatorische werkingsnoden van het bedrijf, maar ook en vooral met de individuele behoeften van de werknemer om zijn werk beter te kunnen combineren met zijn privéleven, want, laten we niet vergeten dat dit de oorspronkelijke bedoeling van het tijdskrediet is. 1.5 De uitkeringen voor een niet-gemotiveerd tijdskrediet Belangrijke opmerking: de nieuwe reglementering wijzigt de bedragen van de uitkeringen niet. Het bedrag van de uitkering is afhankelijk van de door de werknemer gekozen tijdskredietvorm. Voor het niet-gemotiveerd en het gemotiveerd tijdskrediet gelden dezelfde bedragen Bij overstap op halftijds Het bedrag van uitkering zal variëren in functie van de anciënniteit van de werknemer in de onderneming. Bovendien is er een kleine bedrijfsvoorheffing verschuldigd op dit bedrag. Hierna vindt u de bruto- en nettobedragen, na afhouding van de bedrijfsvoorheffing (in vetjes). De bedrijfsvoorheffing voor het halftijds tijdskrediet werd opgetrokken van 17,15% naar 30% voor de werknemers < 50 jaar en wordt 35% voor de werknemers > 50 jaar. Voor alleenstaanden of uitsluitend samenwonend met een of meer kinderen waarvan ten minste een ten laste blijft de bedrijfsvoorheffing 17,15%. Ook voor de thematische verloven blijft ze 17,5% (zie punt Fiscaliteit). Deze percentages zijn van toepassing op alle aanvragen vanaf 1 januari 2009 en voor alle uitkeringen betaald vanaf 1 maart Voor de voltijdse werknemers Bedrijfsvoorheffing: 30% voor werknemers 50 jaar, behalve alleenstaanden (17,15%) 35% voor werknemers > 50 jaar, behalve alleenstaanden (17,15%) 14 Het tijdskrediet september 2012

16 Anciënniteit Minder dan 5 jaar anciënniteit 5 jaar en meer anciënniteit Niet-gemotiveerd tijdskrediet Overstap op halftijds 50 jaar >50 jaar 50 jaar >50 jaar Uitkering wordt betaald mits 2 j. anciënniteit en 5 j. loopbaan behalve i.g.v. opname tijdskrediet onmiddellijk na volledig opgebruikt ouderschapsverlof 235,78 165,05 195,35* 235,78 153,26 195,35* 314,38 220,07 260,47* 314,38 204,35 260,47 * (*) indien de werknemer alleenstaand is of uitsluitend samenwoont met een of meer kinderen waarvan ten minste een ten laste Voor de deeltijdse werknemers Bij een overgang naar halftijds dient de werknemer minstens 3/4 van een voltijds uurrooster in de onderneming te presteren. Hier ook zal de vergoeding proportioneel zijn aan het arbeidsstelsel van de werknemer voor zijn overstap naar halftijds. «Halftijdse» uitkering X Deeltijds arbeidsstelsel van de werknemer Voltijdse arbeidstijd binnen de onderneming Voorbeeld: binnen een onderneming waar de werkduur 38 uur bedraagt, stapt een werkne mer die drievierden of dus 28,5 uren is tewerkgesteld over op een systeem van halftijds tijdskrediet. Hij zal een brutobedrag van 176,83 (minder dan 5 jaar anciënniteit) of 235,78 krijgen (5 jaar anciënniteit of meer). Belangrijke opmerking: het feit dat een werknemer meer dan 5 jaar anciënniteit verkrijgt gedurende de periode van tijdskrediet heeft geen wijziging van het bedrag van de uitkering tot gevolg. Het tijdskrediet september

17 1.5.2 Bij volledige schorsing van prestaties Voor de voltijdse werknemers Bedrijfsvoorheffing: 10,13% Niet-gemotiveerd tijdskrediet o.v.v. volledige onderbreking Uitkering wordt betaald mits 2 j. anciënniteit en 5 j. loopbaan behalve i.g.v. opname tijdskrediet onmiddellijk na volledig opgebruikt ouderschapsverlof Minder dan 5 jaar anciënniteit 471,58 EUR 423,81 EUR 5 jaar anciënniteit en meer 628,78 EUR 565,09 EUR Voor de deeltijdse werknemers De hoger vermelde vergoeding is proportioneel aan het ar beidsstelsel van de werknemer. «Halftijdse» uitkering X Deeltijds arbeidsstelsel van de werknemer Voltijdse arbeidstijd binnen de onderneming Voorbeeld: als de arbeidstijd binnen de onderneming 38 uur bedraagt, heeft een deeltijdse werknemer met een uurrooster van 20 uur recht op 20/38ste van het basisbedrag volgens zijn anciënniteit, of dus 248,2 of 330,94 bruto. Belangrijke opmerking: het feit dat een werknemer meer dan 5 jaar anciënniteit verkrijgt gedurende de periode van tijdskrediet heeft geen wijziging van het bedrag van de uitkering tot gevolg Bij vermindering van de arbeidsprestaties tot viervijfden Vermits enkel de voltijdse werknemers recht hebben op een 4/5 tijdskrediet hoeft in dit geval geen proportionele berekening te gebeuren. De werknemer die een 4/5 tijdskrediet opneemt zal een brutomaanduitkering van 155,27 ontvangen. Dit maandbedrag is hoger als het gaat om een alleenstaande werknemer en bedraagt 200,38 bruto. 16 Het tijdskrediet september 2012

18 De alleenstaande werknemer is: de man of vrouw die alleen woont de man of vrouw die uitsluitend samenwoont met een of meer kinderen ten laste De reglementering voorziet een hoger bedrag voor de alleenstaande werknemer. Op het brutobedrag is evenwel nog een bedrijfsvoorheffing verschuldigd. Voor deze tijdskredietformule bedraagt de bedrijfsvoorheffing 35%, behalve wanneer de werknemer uitsluitend samenwoont met een of meer kinderen ten laste (17,15%). De bedoeling is de afhouding aan de bron (voorheffing) beter te laten overeenstemmen met wat uiteindelijk aan belastingen zal zijn verschuldigd. De bruto en nettomaandbedragen zijn: Niet-gemotiveerd tijdskrediet Vermindering arbeidsprestaties tot 4/5den Uitkering wordt betaald mits 2 j. anciënniteit en 5 j. loopbaan behalve i.g.v. opname tijdskrediet onmiddellijk na volledig opgebruikt ouderschapsverlof 155,27 EUR (200,38 EUR) 1 100,93 EUR (130,25 EUR) 2 (166,02 EUR) 3 1. Indien de werknemer alleenstaand is of uitsluitend samenwoont met een of meer kinderen waarvan ten minste een ten laste 2. Indien de werknemer alleen woont 3. Indien de werknemer uitsluitend samenwoont met een of meer kinderen waarvan ten minste een ten laste 2. Het recht op voltijds tijdskrediet of op gemotiveerd tijdskrediet o.v.v. vermindering van arbeidsprestaties tot viervijfden 2.1. Basisprincipes Naast een niet-gemotiveerd tijdskrediet heeft de werknemer de mogelijkheid en het recht een aanvullend gemotiveerd tijdskrediet op te nemen. Dit gemotiveerd tijdskrediet duurt 36 maanden voor de motieven «zorg en opleiding» en 48 maanden voor de motieven «zwaar ziek of gehandicapt kind». Deze 36 maanden en 48 maanden mogen gecumuleerd worden maar het absoluut maximum voor een gemotiveerd tijdskrediet is 48 maanden over de volledige beroepsloopbaan. Het tijdskrediet september

19 Voortaan zal een werknemer die een gemotiveerd tijdskrediet aanvraagt het bewijs moeten leveren aan zijn werkgever voor elkeen van de opgegeven motieven. Verder zal hij aan de RVA alle stavende documenten moeten doorsturen om te kunnen genieten van tijdskredietuitkeringen. Het gemotiveerd tijdskrediet staat los van het niet-gemotiveerd tijdskrediet. Beide formules kunnen bijgevolg gecumuleerd worden voor zover de werknemer zijn tijdskredietkapitaal niet al eerder heeft uitgeput via een loopbaanonderbreking op basis van de CAO 77bis of de wet van 22 januari Daarnaast is het niet nodig dat de werknemer eerst een niet-gemotiveerd tijdskrediet aanvraagt en dan pas een gemotiveerd tijdskrediet. Hij kan de gewenste tijdskredietformule vrij kiezen. Verder in dit document zullen we zien dat hij in bepaalde gevallen ook een strategische keuze kan maken. Beide tijdskredietformules (gemotiveerd en niet-gemotiveerd) zijn overigens volledig onafhankelijk van de thematische verloven. Bijgevolg zijn alle deze rechten combineerbaar. Voor elkeen van de opgegeven motieven kan de werknemer opteren voor een van de drie tijdskredietvormen: voltijdse onderbreking, halftijdse prestatievermindering, of vermindering van de arbeidsprestaties tot viervijfden. Let wel! De 36 maanden en 48 maanden worden niet proportioneel berekend: of men nu een voltijds, halftijds of viervijfden tijdskrediet opneemt, de duur blijft maximaal 36 en 48 maanden. 2.2 Het recht op een aanvullend gemotiveerd tijdskrediet gedurende 36 maanden Basisprincipes De werknemers hebben recht op een aanvullend tijdskrediet voltijdse onderbreking, halftijdse prestatievermindering, of vermindering van de arbeidsprestaties tot viervijfden gedurende maximum 36 maanden voor de volgende motieven: Zorg over eigen kind tot de leeftijd van 8 jaar Palliatieve verzorging Medische bijstand aan ernstig ziek gezins- of familielid Volgen van opleiding Het voltijds of halftijds onderbreken van de arbeidsprestaties kan alleen wanneer de sector of het bedrijf een collectieve arbeidsovereenkomst die dit recht regelt, heeft gesloten. Een dergelijke CAO is niet vereist als het gaat om een gemotiveerd 4/5 tijdskrediet. Welke CAO s voldoen? Deze die op basis van de CAO 77bis werden gesloten en die de bedoeling hadden het voltijds of halftijds tijdskrediet te verlengen tot maximum vijf jaar. 18 Het tijdskrediet september 2012

20 Via het artikel 3 van de CAO 77bis heeft de werknemer de mogelijkheid zijn arbeidsprestaties voltijds of halftijds te onderbreken gedurende één jaar over de volledige beroepsloopbaan (het tijdskrediet sensu stricto ). Deze CAO voorzag dat de sectoren en bedrijven dit recht konden verlengen (dat is: als geen enkele sectorcao een verbod oplegde) tot maximum vijf jaar. Met de komst van de nieuwe CAO 103 kan, op basis van deze sector- en bedrijfscao s, een aanvullend tijdskrediet voor 36 maanden worden aangevraagd voltijds of halftijds ongeacht of deze al dan niet een verwijzing naar een van de hoger vernoemde motieven, bevatten. Let wel! Het gemotiveerd tijdskrediet van 48 maanden vereist geen enkele CAO, ongeacht de door de werknemer gekozen tijdskredietformule of vorm (zie lager) De motieven in detail a) Zorg over eigen kind tot de leeftijd van 8 jaar Werknemers hebben de mogelijkheid een tijdskrediet op te nemen van 36 maanden om te zorgen voor hun kind van jonger dan 8 jaar. Dit betekent dus dat zij moeten gestart zijn met het voltijds, halftijds of 1/5tijds onderbreken van de arbeidsprestaties vooraleer hun kind de leeftijd van 8 heeft bereikt (en hetzelfde geldt voor een verlengingsaanvraag). Het feit dit recht op tijdskrediet uit te stellen in hoofde van de werkgever en het pas te laten aanvangen nadat het kind 8 is geworden, heeft geen invloed: de werknemer blijft recht hebben op het aangevraagde tijdskrediet. In geval van adoptie vangt het recht op tijdskrediet aan vanaf de datum van inschrijving in het volks- of vreemdelingenregister. De minimale duur van uitoefening hangt af van de door de werknemer gekozen formule. Bij het voltijds of halftijds onderbreken van de arbeidsprestaties is de minimumperiode 3 maanden. In geval van vermindering van de arbeidsprestaties tot 4/5, geldt als minimumperiode 6 maanden. De werknemer zal aan zijn werkgever het bewijs leveren dat zijn recht op tijdskrediet moet staven, namelijk de aanwezigheid van het kind in het gezin, en daarnaast ook de leeftijd van het kind.! Zoals gezegd is dit bijkomend recht van 36 maanden cumuleerbaar met het ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof werd opgetrokken van 3 naar 4 maanden voltijds (of 8 maanden halftijds of 20 maanden aan viervijden) en moet opgenomen worden vooraleer elk kind de leeftijd van 12 heeft bereikt. Het ouderschapsverlof kan opgenomen worden in schijven van een maand o.v.v. volledige onderbreking, in schijven van 2 maanden o.v.v. halftijdse onderbreking en in schijven van 5 maanden o.v.v. eenvijfde onderbreking. Het tijdskrediet september

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet

De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet De nieuwe CAO 103 betreffende het tijdskrediet I. Inleiding Deze nota begint, uitzonderlijk, met de kwestie van de inwerkingtreding van de nieuwe CAO 103. Laten we maar meteen duidelijkheid scheppen: de

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012)

Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012) 1 Tijdskrediet: wijzigingen (26.09.2012) Inhoud 1. Situering... 3 2. Recht op verlof, zoals geregeld in cao nr. 103... 4 2.1. Niet-gemotiveerd tijdskrediet... 4 2.1.1. Duur van het recht: minimum- en maximumperiode...

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF (304)

PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF (304) PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF (304) Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2015, genomen ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, gesloten op 27 juni 2012

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit, zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft. Hij kan de deur niet meer uit om voor zijn duiven

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 --------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit. Hij is echt oud en versleten. Zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft en hij de deur niet

Nadere informatie

Het tijdskrediet anno 2015

Het tijdskrediet anno 2015 OKTOBER 2015 P A TRICIA DE MARCHI AD VISEUR B AL AN S W ERK-PRIVÉLEVEN & EINDELOOPB AAN NOTA STUDIEDIENST Het tijdskrediet anno 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Cao Tijdskrediet en het nieuwe KB Uitkering

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

HET TIJDSKREDIET www.aclvb.be

HET TIJDSKREDIET www.aclvb.be juni 2010 HET TIJDSKREDIET www.aclvb.be Inhoud Inleiding...5 Basisprincipes...5 Reglementering...5 I. Toepassingsgebied Wie krijgt welk recht?...7 1. Principe...7 2. Uitsluitingen...7 3. Bijkomende mogelijkheden

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 BIS VAN 27 APRIL

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 BIS VAN 27 APRIL COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN, GE- WIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001

Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001 Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001 Algemeen stelsel zonder motief CAO nr. 103 Bepalingen voor het recht op tijdskrediet bij de werkgever Nieuwe bepalingen vanaf

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

1 Algemeen 3. 2 Het tijdskrediet zonder motief 5. 3 Tijdskrediet met motief 9

1 Algemeen 3. 2 Het tijdskrediet zonder motief 5. 3 Tijdskrediet met motief 9 FAQ CAO 103 van 27 juni 2012 Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen Datum: 08/08/12 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Over welke maatregelen van het regeerakkoord gaat het in deze FAQ? 3 1.2

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 TOT IN- VOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVAN- GING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVAN- GING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVAN- GING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVER-

Nadere informatie

Switchen tussen systemen tijdskrediet. Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210

Switchen tussen systemen tijdskrediet. Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210 Switchen tussen systemen tijdskrediet Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210 Tijdskrediet Principe -Schorsing Tijdelijk Volledig of gedeeltelijk -Uitkering Onderbrekingsuitkering Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof . Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof.1. Wat is ouderschapsverlof?.1.1. Omschrijving Ouderschapsverlof is een regeling waarbij uw werknemer zijn of haar arbeidsprestaties tijdelijk kan verminderen (naar

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

BEDRIJF TITEL. Even weg uit de dagelijkse sleur 90 minuten tijdskrediet. 3 oktober 2013. Els De Coninck Dag van de Payroll Professional Jill Everaert

BEDRIJF TITEL. Even weg uit de dagelijkse sleur 90 minuten tijdskrediet. 3 oktober 2013. Els De Coninck Dag van de Payroll Professional Jill Everaert BEDRIJF TITEL Even weg uit de dagelijkse sleur 90 minuten tijdskrediet Els De Coninck Dag van de Payroll Professional Jill Everaert 3 oktober 2013 1 P R O G R A M M E Test uw kennis! Let s Quiz Oplossing

Nadere informatie

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Thuis Patiënt: palliatieve premie sociaal fonds van de VLK (voor kankerpatiënten) Omgeving: werknemers: zelfstandigen: werklozen: loopbaanonderbreking:

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 16 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 16 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 16 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON DE NIEUWIGHEDEN ROND TIJDSKREDIET In uitvoering van het regeerakkoord wordt met ingang van 1 januari 2012 het recht op de onderbrekingsuitkeringen in

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

TIJDSKREDIET VIERDAGENWEEK EXTRA MOGELIJKHEDEN VANAF 50 JAAR

TIJDSKREDIET VIERDAGENWEEK EXTRA MOGELIJKHEDEN VANAF 50 JAAR TIJDSKREDIET VIERDAGENWEEK EXTRA MOGELIJKHEDEN VANAF 50 JAAR arbeid & gezin beter combineren september 2010 INHOUDSTAFEL INLEIDINg...3 DEEL I: NIEUWE STELSELS...4 1. HET TIJDSKREDIET VOOR ELKE WERKNEMER...4

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht JULI 2012 NIEUWE REGELS VOOR STUDENTENARBEID

Nieuwsbrief Arbeidsrecht JULI 2012 NIEUWE REGELS VOOR STUDENTENARBEID Nieuwsbrief Arbeidsrecht JULI 2012 NIEUWE REGELS VOOR STUDENTENARBEID Tijdens de zomervakantie beslissen heel wat studenten om te werken met het oog op het verwerven van werkervaring en om wat geld te

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

2240000 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen

2240000 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen 2240000 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen Verlenging van sommige bepalingen... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2013 (118.603)... 2 Verloning... 4 Collectieve

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.674 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.674 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.674 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------ Maatregelen inzake tijdskrediet - Cao nr. 77 bis - Uitvoering

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Stefan Maes, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel PUBLICATIEVERANTWOORDELIJKE Stefan Maes

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector 2012 tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie Procedure in de

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Aanvraag tijdskrediet 1/5 U wilt in de privésector uw prestaties verminderen met 1/5. Met dit formulier kunt u: - een 1/5-tijds tijdskrediet zonder motief en met uitkeringen aanvragen. U hebt over uw hele

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Infoblad RVA Onderwerp Het Tijdskrediet Datum augustus 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

Inleiding 6 I. Tijdkrediet en loopbaanvermindering 8

Inleiding 6 I. Tijdkrediet en loopbaanvermindering 8 Inleiding 6 I. Tijdkrediet en loopbaanvermindering 8 1. Wie kan gebruik maken van tijdkrediet en loopbaanvermindering? 9 2. Het recht op tijdkrediet 10 2.1 Wat houdt dit recht in? 10 2.2 Voorwaarden 11

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Arbeids- en loonvoorwaarden... 2 CAO van 22 maart 1999 (51.489)... 2 Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW SEPTEMBER 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW SEPTEMBER 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW SEPTEMBER 2012 Geachte heer Geachte mevrouw In onze nieuwsbrief van september willen we met jullie enkele onderwerpen bekijken. Zo komen we nog eens terug op de aanvullende vakantie,

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW MAART 2012

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW MAART 2012 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW MAART 2012 Geachte heer Geachte mevrouw De nieuwsbrief van deze maand heeft aardig wat interessante artikels voor u op een rij gezet. De werkgevers die met de sociale verkiezingen

Nadere informatie

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46 Artikel 46 Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie Tekst volgens het KB van 02.04.1970 Toepasselijk vanaf 01.01.1970 en voor het eerst op de

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Oude reglementering

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Oude reglementering Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Oude reglementering Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS Inhoud Inleiding 1 Titel I TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 1. Algemeen 5 2. Buitenlandse werknemers en grensarbeiders 6 Specificiteiten voor sommige sectoren 7 Ontslag

Nadere informatie

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief?

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de hoogste overheidsschuld? Welk land kent de grootste loonkloof

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

Zelfstandige in bijberoep

Zelfstandige in bijberoep Zelfstandige in bijberoep INHOUD - Inleiding - Sociale bijdragen - Sociale rechten - Voorwaarden - Activiteit - Gelijkgestelde periodes Hoofdberoep en bijberoep Onderscheid: Niet gebaseerd op inkomen Wel:

Nadere informatie