STATEN VAN CURA<;AO ZITTING STATEN VAN CURAI;AO ontv :NOVl 4 20J3 No.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATEN VAN CURA<;AO ZITTING 2013-2014. STATEN VAN CURAI;AO ontv :NOVl 4 20J3 No.:"

Transcriptie

1 STATEN VAN CURA<;AO ZITTING STATEN VAN CURAI;AO ontv :NOVl 4 20J3 No.: NOTA VAN WIJZIGING OP DE LANDSVERORDENING TOT V ASTSTELLING VAN DE BEGROTING VAN CURACAO VOOR HET DIENSTJAAR 2014

2

3 land Cura~ao 1 Nota van wijziging 2014 Reca pitu latiestaten

4 Land Curacao - 2- Tweede suppletoire begroting 2013 Qewone DieMt VlteaveD WIJZIOINO WIJZIGINO WIJZIOINQ WIJZIQINQ BBGRO'I'ING JAARREKI!:NINQ Hoo'df\anctle Staat80rganen en ovcrigc algcmcne organen 11 Miniaterie va.n Algemene taken 12 Ministerie van BestuurHjke Plannin.g en Dienstverlening 13 Ministerie van JUlltilie 14 Mini8lr.rie V8Jl Verkeer, Vervoer en Ruirntelijke Planning 15 Minislerie \fan Economische Ontwikkeling 16 Miniaterie van Onderwijs, Weu:nschap, Cultuur en Sport 17 Ministerie van Soeiale On twikkeling, Arbeid en Welzijn Ministerie van Oezondheid, Milieu en Natuur Mini:iterie van Financii:n > ,339, 100 Tor..a GeI"one Dieuat Inkom.et-CIn ~~fdfu.nctle 10 Staatl90rsanen en overige algemene organcn 11 Ministeric van Algemene wen 12 Ministerie van Bcstuurlijke Planning en Dien!Jtverlcning 13 Ministerie van JU!Jtltie 14 Ministerie van Verkccr. Vervoer e n Ruimtdijke Planning 13 Ministerie van Ec:onomiechc OntwikkcLing 16 MinLste ric van Onderwij9, WelenllChap, Cultuur en Sport 17 M.ioisterie van SociaJe Ontwikkelins, Arl>eid en Welzijn 18 Ministecic va.n Gezondheid, Milieu en Nlltuur ,700 WIJZIOINO WIJZIOINO WJJZIOINO WJJZ10ING BBGROTlNO JAARREKENIIfO Mini.f.eric van FinAnei';n T<>~ Oewone DieMt 8toldo Hoof~f\anctle WlJZIGlN'O 2014 WlJZI0lNO 3015 WlJZIGINO 2016 WlJZIOIHO BBGROTIHO JAARRBKI!:NIHO SlaatlJ()rgarlt'n en overige algemene organen 11 Minislerie van Algewene z.a.ken 12 Mini!lltuie van Bes(uurlijke Planning en Oienslverlening 13 Ministerie van Justilie 14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 115 Miniatc-rie va.n Economiache Ontwikkeling 16 Ministerie van Onderwija, Wetenschap, Cultuur en Sport 17 Ministerie van Sociale Ontwikke1ing. Arbeid en Welzijn 18 Minillllr-rie van Qezondheid, Milieu en Niltuur 19 Ministeri<e 'Ian FinAJ dil!n Tobal ,100

5 Land Curacao 3 Tweede suppletolre begroting 2013 x..pltaa14ienat Vlt.-ven HoofdfU.nctle WIJZIOllfG 2014 WIJZIOllfO 201~ WWZIGINO 2016 WlJZIGINO 2017 BBOROTINO 2013 JAARRBKElfllfO Staat50rganc:n en o\lcrigc alacmenc organen 11 Ministerie van AIgemenc. Wen Ministerie van Bcstuurlijke Planning en Dienstverlening 13 Ministerie van Justitic 14 Ministerie \/f.u1 Verkecr, Vervoer en Ruimtelijke Planning 15 Ministerie van conolllische Onrwikkeling 16 Ministerie van Ondcrwijs, Wetenschop, Culluur en Sport 17 Minis-lelic van Sociale Onrwikkeling, Arbeid en Welzijn 18 Ministerie van Gewndheid, Milieu en N~luur Minislerie van Financ.ii:n M Totul M. 61~. OOO Kapltaaldlenat lakonwten Hoofdf\mctJe WIJZIGIllO 2014 WIJZIOlffO 2015 WlJZIOINO 2016 W1JZIGllfO 2017 BBOROTIHO 2013 JAARREKENIHG Staal30rganen en overige algcmcne organen 11 Mini3terie van Algemene wen 12 Ministerie van BestuurLijke Planning tn Dienstverlcning 13 Ministeric van Justitie 14 Ministerie van Vcrkecr. Vervoer en Ruimtdijke Planning 15 Ministerie ViU'l Economische Onrwikkding 16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 17 MiJJisterie van SociB.le Ont'<Vikkeling, Arbeid en Wdzijn 18 Ministerie van Oerondheid, Milieu en N8tuur 19 Miniaterle van Financie" IDQ.09S.900 B Totul k8pjtaajdledat lialdo HoofdfuncUe WIJZIQII1G 2014 WlJZIGING 2015 W1JZIGllfO WlJZIOllfO BBGROTllfO JAARRJJ:KBlfING SLaaUlorganen en overige wgemene organen 11 Ministerie van Algemene wen 12 MiniBterie van Bestuurlijke PIBnni.ng en Dienslverlening 13 Min~terie van Juslitie 14 Min~terie van Verkeer, Vervoer en Ruirntelijke Planning 15 MiniBterie van Econorniache Ontwi.kkeling 16 Min.isterie van Ondel'"\\lija, Wctc:nschap. Cultuur en Sport 17 Ministerie van SociaJe Oncwikkeling. I\rbeid en Wdzijn 18 Ministerie VM Oeumdheid, Milieu en Nntuur 19 Mln u. tcrle va n FlnllneU! n Tou.al 'L300

6 Land Curacao - 4- Tweede suppleloire begroling 2013 Oewone-/Kapltaal-/Verd..ldleoat Ult&aven WIJZIGING WIJZIGING WlJZIOINO WlJZIQING BBOROTINO JAARRBKENJNO Categorl ~ BeioninR van PeMiloneel 4300 Verbruik Goederen en Dienstcn 4500 AfachriivinR Vaate Activa Intcreltt Subsidiu 4650 Ovcrdrachtcn SociaJe Zekerheid 47SO Andere UifARvcn VerwclVinR Nonfinciele Aclivfl FinancicrinR 5100 Belastingen 5200 SociaIc Voo.-zicningcn 5300 Schcnkingcn & Subsidies 5400 Andere Inkom.'fl.en 5909 Non Financiele Ac l.iva 5929 Financicring Tota ~.6IS.ooo 87.S24.3OO IS.648.7oo Oewone-/Kapltaal-/VerdeelcU.cD8t la.komaten WIJZIGING WIJZIOINO WlJZiOINO WlJZIOINO BBOROTINO JAARRBKENlNlO Cetelllol'te BeloninR van Pcrsonecl 4300 Vcrbruik Ooederen en Dicns lcn 4500 AIschriivirll{ Vule Activa 4550 Interest 4600 Subsidies 4650 Overdrachten 4700 Sociale ~kerheid 4750 Andere Uil,ll;aVen 4909 Verwervin,ll; Nonfinciele Activa 4929 I"inancierin,ll; 5100 BeI~stin.R:en 5200 SociaJe Voouienin,ll;en 5300 Sc::henkin,ll;en & Subsidies 5400 Andere Inkomsten Non Finllnciele Acliv n 5929 Financierin,ll; "otaal 109_09S.9OO IS.ooo 87.' I OeWOQo / Kaplta.l /VClJ'doeldICla.at 8eldo CatCl~l'lo WIJZIOINO 2014 WIJZIOINO 201. WlJZIOINO 2016 ~~~;NO BBOROTIIfO 2013 JAARRBKENllfG Bdoni~ van Penonee! 4300 Verbruik Gocdcrcn en Dicnstcn 4500 Afschriivin.: Vutc Ac tiva SO intere5t Subsidios 4650 Overdrachten Socialc Zckcrheid 4750 Andere UilRaven VerwcrvinR Nonfincielc Ac tiva FinancierinR 5100 BelaslinRen 5200 Sociale VoorzieninRen 5300 SchenkinRen & Subsidies 5400 Andere lnkomsten Non Financiele Activa 5929 Fin.ancierinR Tot-a)

7 Land Cura~ao 5 Nota van wijziging 2014 Beleidsdeel Gewone dienst Nota van wijziging 2014

8 6 17 Soclale Ontw,Arbeld & WelzlJn Bijstandverlening Maatschappelijke Zorg Vertlrulk van Goederen & Dienst 4650 Overdrachten Sociale Zekerheid

9 7 Wijzlging Wljzlging Wljziging Wijziglng Begroting Rekenlng Gewone DienS Soclale Ontw,Arbeld & WelzlJn 61 BiJstandverlening Maatschappelijke Zorg

10 Gezondheld, MIlieu & Natuur Ov. Uitg. Gezondh. Mil.Natuur Nieuw Ziekenhuis 4200 Beloning van Personeel 4400 Verbruik van Goederen & Dienst 4500 Afschrijving Vaste Activa 4650 Overdrachten

11 Ov. Uitg. Gezondh. MII.Naluur Nieuw Ziekenhuis 5400 Andere Inkomsten

12 Geldleningen 4550 Interest Aigemene Uitgaven en Inkomsten Onvoorziene uitgaven 4750 Andere Uitgaven

13 11 Ge.ooe Dienst Wijziging 2014 Wijziging 2015 Wijziging 2016 Wijziging 2017 Begroling 2013 Rekenlng Flnancien 93 Geldleningen Geldleningen 5 Aigemene Uilgaven en Inkomsten Onvoorziene uitgaven

14 Land Cura~ao 13 Nota van wijziging 2014 Beleidsdeel Kapitaaldienst Nota van wijziging 2014

15 14 Wijziging Wijziging Wijziging Wijzlglng Segroting Rekening Aigemene Zaken Aigemeen beheer Aigemene Zaken Kabinet Gevolmachtigd Minister 4909 VelWelVing Nonfinanciele Act

16 15 Wijziging Wijzlging 2015 Wijzlging 2016 WiJzlging 2017 Begroting Rekening Aigemene Zaken 3 Aigemeen beheer Aigemene Zaken Kabinet Gevolmachtigd Minister

17 16 18 Gezondheid, Milieu & Natuur Ov. Ultg. Gezondh. Mil.Natuur Nieuw Ziekenhuis 4909 Verwerving Nonfinanclele Act

18 17 Wljziglng Wijziglng Wijziging Wijziging Begroling Rekenlng 8 Gezondheld. Milieu & Natuur Ov. Uitg. Gezondh. Mil.Natuur Nieuw Ziekenhuis

19 18 Geldleningen Geldleningen Aigemene Uitgaven en Inkomsten Onvoorziene uitgaven 4909 Verwerving Nonfinanciele Act

20 19 Flnaneien Geldleningen Geldleningen 5929 Flnanciering (Inkorns!en) Aigemene Uitgaven en Inkomsten Onvoorziene ui!gaven

21 Land Cura~ao 1 Nota van wijziging 2014 Bijlagen

22 land Cura~ao 1 Nota van wijziging 2014 Staat van opgenomen geldleningen Nota van wijziging 2014

23 Land Curacao 2 Nota Van WIJzlglng op Begrotlng 2014 ~~- ~~- AECAPITULA rle Ifgurtlnd -op gehcle gujd~u5 (ANG) 1 Jl1n pl,.,ml! AUO:sslng J1 dc!'c 201" I "'IVIVCIV,LAIVU;'C LENINGEN OIG: 1. IN ANTILLlAANSE GULDENS (ANG) o o 10. PUBLIEK l b. PRIVAAT t,n'LA,rvU;", LENINGEN OIG SpeclNcetie In oorspronkelqke va/uta : p Nr D.llum OMSCHRt.JVING RE "Y. OPN AFL VAL SI.lnd ' 201 r -I Opfldme Atl05SIt'lg lsi:tnd 2 P :r 1 aec 1.1',4 1. BlNNENLANDSE LENINGEN OIG : In ANG <1 OBLIGATIELENING 2, ANG kl OBLIGA TIELENING 2, ANG <1 OBLIGATIELENING ANG okl OBLIGA TlELENING 3, ANG kl OBLIGATIELENING ANG OBLIGA TlELENING ANG OBUGATlELENING ANG Toreal Tn ANG BUITENLANDSE LENINGEN OIG : In EURO ~~I~ ~~~~--~--~. I----~. I----~. I--~. I~I ~. I Tofoolln EURO

24 land Cura~ao 1 Nota van wijziging 2014 Verzamel- en Consolidatiestaat Nota van wijziging 2014

25 Land Curacao Nota van Wijzlging op de Begrotlng 2014 Vcrznmcl en ConsoHdatic5tnat - UITGAVEN S Verbrulk VIU1 van loederod 011 Maebrijvlol VolCDummer en Totaal per.ooeel eilen.tod vute activa JDueet 8ubaldlea omachrijvidg GEWONE DIEN8T 10 Slaatsorganen en overige aigemene organen 11 Ministerie van Algemene zal<en 12 MiniHleri~ van Besluurlijke Planning en DiensLve-dening 13 Ministerie- van Justitie 14 Ministerie van Vnkeer. Vervoer en Ruimlelijke Planning 15 Ministcrie van &onomische Ontwikkeling 16 Ministel"ie van Onderwijs. Wetenscha,p, Cultuur en Sport 17 Ministeric van Socialc Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Ministerie van Gezondheid. Milieu en Natuur Ministeric van Financien TotaaJ Gnroae Dieuat KAPlTAALDIUST 10 $ taat8organen en ovenge algemene organen 11 Minislerie van AJgemene zaken Ministcric van BC!ltuurlijkc Planning en Dicnstvcrlcning 13 Ministerie van Justitie 141 Ministcrie van Vcrkeer, Vcrvoer en RuimtcLijke Planning 151 Ministerie van Economische Ontwikkeling 16' Ministcrie van Onderwijs, Wctcnschap, Cultuur cn Sport 17 Ministcne van Socialc Ontwikke1ing, Arbeid en WeLzijn 18 Ministcrie van Gezondheid. Milieu en Natuur Minist('rie van Finanden Totaa1 l(apltaalclleoat GBCOIl80LIDBBRDB UITGAVBN SECTOR OVItRH&lD lo

26 Land Curacao - 3- Nota van Wijziglng op de Begroting ~IIO OverdrachteD 4700 Soclale zek.,heid ADder. uupven 4909 Venrervlna: van DoaRnancUHe. ctlva 4950 Flnanciarlag 5100 Belaatiagen Verzartlel- cn Consolidatic:slool - UlTGAVEN Soclale voorzienla&en IfOD SchenidD.len ADdere lld..,dijle en aubaldie. lakom.ten activa 5929 FlDlUlcleriDI J

27 Land Curacao 4 Nola van WIJziging op de Begrotlng 2014 VCIZilmcl- en Consolidaticst.",t - INKOlllSTEN <110010, Verbrulk van...n loed.red eo. M..,hr\jriDa VolDummer eo Totaal er_o 1 diedatea v..t. &eu... IAb..t 8uboldl.. Totaal Paruraal 3 VD GItWOIfIt DIElfST 10 Staetsorganen en overigc ajgemene organen 11 Ministerie van Algemene zaken 12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlcning 13 Ministerie van Justitie 14 Ministene van Verkecl", Vervoer en Ruimtelijke Planning 15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 16 Ministerie van Onderwijs, Weten3chap, Cultuur en Sport 17 Ministerie van SociaJe Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 18 Ministerie van Ge7...ondheid, Milieu en Natuur 19 Ministerie van Financien TotaaJ GewODe DieDat KAPITAALDIEIfST 10 StaatBorganen en overige ajgemene organen 11 Ministerie van Aigemene 7..ake n 12 Ministeri(- van Ekstuurlijke Planning en Dienstverlening 13 Ministerie van Justitie 14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ru;rntelijke Planning 15 Ministene van Economische OntwikkeLing 16 Ministerie van Ondcrwijs, Wctenschap, Cultuur en Sport 17 Ministene van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 18 Ministcne van Gezondheid, Milieu en Nat'uur 19 Ministerie van Financiin Totaal Kapltaaldleo.t GItCOII'80LIDIEBRDIt I1fKOMSTItIf eector OVERHBlD

28 Land Curacao - 5- Nota van Wijziging op de Begroting 2014 Vcrzamcl en Consolid"licst..at INJ{OIlfSTEN Venrervlq 1100 Soclale ADdere van Soelale SehenkiD,eD ADdere fidlulclll. OvlU'draehteD zekerheld ultpved DODfinancUU. J'IDancieriog BelutiDgeo voonledidlfed en.ubaldle. LDkoaateo actl... J'1o&D<terID"

29 STATEN VAN CURA<;AO ZITTING D~4 Ontv.: No.: TOELICBTING OP DE NOTA VAN WIJZIGING OP DE LANDSVERORDENING TOT V ASTSTELLING VAN DE BEGROTING VAN CURACAO VOOR BET DIENSTJAAR 2014

30 TOELICHTING OP DE NOTA VAN WIJZIGING OP DE LANDSVERORDENING TOT VASTSTELLING VAN DE BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE ALGEMENEBESCHO~GEN pagina O. INLEIDING 2 I. ALGEMENE BESCHOUWING PER HOOFDSTUK MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 22 MINISTERIE VAN SOCIALE ONTWIKKELING, ARBEID EN 24 WELZIJN MINISTERIE VAN GEZONDHEID, MILIEU EN NATUUR 28 MINISTERIE VAN FINANCIEN 32 NOTA VAN FINANCIEN O. INLEIDING 3 L NOTA VAN FINANCIEN NOTA VAN WIJZIGING OP DE 4 BEGROTING 2014 II. BEGROTINGSUITGAVEN PER HOOFDSTUK 14

31 INHOUDSOPGAVE TABELLEN Pagina Tabel 1. Mutatie op Recapitulatie Tabel 2. Recapitulatie Begroting 2014 inclusief nota van wijziging Tabel 3. Mutatie op Recapitulatie Tabe14. Economische grootheden Tabel 5. Mutatie op de Gewone Dienst Tabel 6. Mutaties op Kapitaaldienst Tabel 7. Mutaties op saldo Kapitaaldienst Tabel 8. Bruto schuldpositie Tabel 9. Mutaties op de allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst Tabel 10. Mutatie op Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk Tabel 11. Mutatie op Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk Tabel 12. Mutatie op Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk Tabel 13. Mutatie op Gecorrigeerde Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk Tabel 14. Recapitulatiestaat Gewone dienst Tabel 15. Recapitulatiestaat Kapitaaldienst Tabel 16. Recapitulatiestaat Economische Categorie Bijlage ii

32 ALGEMENE BESCHOUWlNG

33 Inleidlng De onderhavige nota van wijziging strekt tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curac;ao voor het dienstjaar In het onderhavige ontwerp wordt de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curac;ao voor het dienstjaar 2014 gewijzigd teneinde de directe en indirecte financiering van het nieuwe ziekenhuis meerjarig te regelen. Anders dan verondersteld was in de Nota van wijziging op de eerste Suppletoire begroting 2013, zal de overheid een beroep doen op de kapitaalmarkt ter gedeeltelijke financiering van het nieuwe ziekenhuis. Er wordt uitgegaan van een verhouding van 70% publieke financiering en 30% private financiering welke een goede balans voor de business case, de collectieve lasten en investeringsklimaat weergeeft. Verder wordt in het onderhavige ontwerp wordt de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curac;ao voor het dienstjaar 2014 gewijzigd teneinde een tegemoetkoming aan verzekerden met lagere inkomens het effect van de heffing van de inkomensafhankelijke premie, krachtens het bepaalde in de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (P.B no.3), te verzachten door het invoeren van premie-inkomens tussengrenzen, de zogenaamde "glidingscale" meerjarig te regelen. Advies Raad van Advies De Raad van Advies van Adv'ies heeft bij brief van 6 november 2013, met nummer RA/36-13-LV, advies uitgebracht over het onderhavige ontwerp. Hieronder wordt op dit advies ingegaan. Hierbij wordt de structuur van dat advies aangehouden. 1. Financiering van het nieuwe ziekenhuis De Raad van Advies van Advies heeft op 14 oktober 2013 het adviesverzoek met betrekking tot het ontwerp van de Tweede Suppletoire begroting 2013 (zaaknummer 2013/059952) ontvangen. In het ontwerp van de Tweede Suppletoire begroting 2013 wordt het deel van de financiering van het nieuwe Algemene Beschouwing-2

34 ziekenhuis dat de overheid voor haar rekening neemt meerjarig geregeld. Met de onderhavige ontwerpnota van wijziging (het ontwerp) wordt ook beoogd ditzelfde deel van de financiering van het nieuwe ziekenhuis te regelen. In dit advies wenst de Raad, zoals dit ook is geschied in het advies d.d. 6 november 2013, RvA no. RA/32-13-LV) over voornoemde suppletoire begroting, de aandacht van de Regering te vragen voor het volgende. De Raad van Advies kan uit het ontwerp en de toelichting daarop opmaken dat de kosten voor het bouwen van een nieuw ziekenhuis ANG 397,1 miljoen zal bedragen en voor 70% door de overheid gefinancierd zal worden. Het totale bedrag voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis is niet toegelicht en niet gesubstantiveerd en het is voor de Raad van Advies ook niet duidelijk op welke gronden de Regering gekozen heeft voor het percentage van 70%. De Raad van Advies acht het gewenst dat in de toelichting een deugdelijke onderbouwing wordt opgenomen van het totale bedrag en van de financiering evenals van de gevolgen voor de kosten in de gezondheidszorg voor de meerjarenbegroting. De Raad van Advies adviseert de Regering om met inachtneming van het bovenstaande de toelichting aan te passen. De Regering brengt het volgende naar voren. De lening wordt aangewend voor de fmanciering van de bouw, medische inrichting en het IT systeem van het nieuwe ziekenhuis. Er wordt uitgegaan van een verhouding van 70% publieke financiering en 30% private financiering welke overeenkomstig de Memorandum of Understanding een goede balans voor de business case, de collectieve lasten en het investeringsklimaat weergeeft. De Regering heeft aangegeven dat voor de financiering van Hospital Nobo Otrabanda de voorkeur uitgaat naar een verdeling van 70% publieke en 30% private middelen. Het is het streven om dat ook te realiseren. Diverse private partijen hebben reeds aangegeven graag gezamenlijk te willen participeren. Zeer recent zijn enkele van deze partijen ook gezamenlijk in gesprek geweest met USONA. De wil om mee te doen met de financiering is daar nogmaals naar voren gekomen en 30% werd haalbaar geacht. De korte doorlooptijd tot besluitvorming is een belangrijk gespreksonderwerp geweest. Het zal niet eenvoudig zijn om private middelen al op zo'n korte termijn integraal beschikbaar te stellen. Gezien de looptijd van het project hoeven de middelen Algemene Beschouwing-3

35 echter ook niet al integraal begin 2014 beschikbaar te zijn. Bij voldoende comfort (op basis van de businesscase) en afspraken met de overheid hierover kunnen waarschijnlijk al wei toezeggingen worden gedaan. Daarom willen deze partijen nu al betrokken worden om mogelijkheden en onmogelijkheden te verkennen. Mocht blijken dat private partijen uiteindelijk niet bereid zijn te financieren, het beoogde bedrag niet volledig kunnen financieren, dan wei onaanvaardbare eisen hebben ten aanzien van bijvoorbeeld de rentepercentages of looptijd, dan zal de overheid haar participatie verruimen. Er kunnen geen leningen worden aangegaan die resulteren in een niet sluitende business case. In dat geval zal de overheid zijn wens voor een verhouding laten varen en 100% publiek financieren. De Regering kan een dergelijk "dubbelbesluit" nu reeds nemen. Mocht blijken dat alsnog geen overeenstemming wordt bereikt met de private partijen, dan kan in de loop van 2014 alsnog worden besloten om via de eerste suppletoire begroting de volledige 100% middels een obligatielening te verkrijgen. Verder geeft de Regering aan dat in de businesscase wordt gerekend met een bepaald niveau van inkomsten voor het Hospital Nobo Otrobanda, gebaseerd op productie en inkomsten SEHOS 2010, met een jaarlijkse indexering van 3% (inflatiecorrectie). De Regering heeft de intentie de indexering wettelijk te verankeren. De financieringssystematiek in de zorg staat daar los van. Deze systematiek is geen onderdeel van de businesscase en ook niet van de second opinion door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (voor de duidelijkheid: dehuidigebusinesscase gaat niet uit vanbudgetfmaneiering). Voor een sluitende businesscase wordt gerekend met een jaarlijkse indexering van 3%. In geval van tarieven (waar momenteel nog sprake van is) zouden de tarieven met 3% per jaar worden gerndexeerd, bij budgetfinanciering zou het budget jaarlijks met 3% worden gerndexeerd. WeI is aangegeven dat de budgetfinanciering duidelijke voordelen biedt. Deze voordelen zijn er met name op landsniveau, omdat budgetfinanciering een middel is om het doe1van kostenbeheersing te bereiken. Het besluit om over te gaan op budgetfinanciering is reeds genomen. Invoering daarvan voor de start Algemene Beschouwing-4

36 van 2014 is waarschijnlijk nog niet haalbaar, maar wei in de jaren daarna. Budgetfinanciering is een zeer effectief middel om perverse prikkels uit een systeem te halen en daarmee efficiencyverbetering door te voeren. Concluderend: Vanuit het perspectief van het land is het wenselijk om de budgetfinanciering wettelijk te verankeren. Dit is echter geen voorwaarde voor een sluitende businesscase voor Hospital Nobo Otrobanda. De Raad van Advies geeft aan dat het verder evenmin uit de toelichting is te achterhalen wat de rol van de overheid zal zijn voor wat betreft de relatie tussen het Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS) en het nieuwe ziekenhuis en of de overheid, zoals uit de media vernomen, in dit kader (een deei van) de openstaande schulden van het SEHOS zal overnemen en wat de effecten hiervan zuhen zijn v~~r de (meeijaren)begroting van het Land en de door te berekenen tarieven. De Regering geeft aan dat de planning is het SEHOS een vrijwaring te geven van uitstaande loonbelastingverplichtingen bij de Ontvanger per 1 december Dit heeft geen consequenties op de begroting. Immers, loonbelasting wordt confonn het kasstelsel verantwoord, en zijn in de ramingen voor 2013 en 2014 niet opgenomen. Verder zal bij het eind van de transitie fase het uitstaande voorschot van ANG 10,0 miljoen van het Land aan SEHOS zijn kwijtgescholden. Ook dit heeft geen consequenties op de begroting. WeI heeft dit consequenties voor de balans. Dit zal het eigenvennogen van het Land negatief bei"nvloeden. In de ontwerpbegroting 2014 in het jaar 2017 is rekening gehouden met een toevoeging aan de reserve van ruim ANG 30,5 miljoen. Per sajdo wordt het eigenvennogen niet negatiefbei"nvloed. 2. Aangekondigde aanpassing van de basisverzekering ziektekosten De Raad van Advies heeft op 29 augustus 2013 (RvA no. RA/19-13-LV) advies uitgebracht over de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2014 (ontwerpbegroting 2014) (zaaknummer 2013/042863). In dit advies 1 is reeds ingegaan op de aangekondigde aanpassing van de basisverzekering ziektekosten. De Raad van Advies wenst nogmaals de aandacht van de 'lie pagina 2, onderdeel "b. Aangekondigde aanpassing van de basisverzekering ziektekosten" van het advies. Algemene Beschouwing-5

37 regering v~~r het volgende te verzoeken. Bij de behandeling van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten in de Staten heeft de regering aangekondigd deze te zullen evalueren en dat zo spoedig mogelijk door middel van zogenaamde reparatiewetgeving de gebreken, moeilijkheden en ongewenste gevolgen van de basisverzekering ziektekosten te herstellen. Het is de Raad van Advies opgevallen dat in de ontwerpbegroting 2014 noch in de meetjarenbegroting rekening is gehouden met de aangekondigde aanpassing van de basisverzekering ziektekosten middels de beoogde reparatiewetgeving. De toelichting daarover geeft slechts aan dat "de voorstellen die nu in de eerste fase zijn gedaan" binnen het budget van de Sodale Verzekeringsbank worden opgevangen. Het is voor de Raad van Advies niet duidelijk of voornoemde aanpassing uiteindelijk een risico van negatieve gevolgen zal inhouden voor de Begroting voor het dienstjaar 2014 (Begroting 2014) of dat deze aanpassing budgetneutraal zal gebeuren. De Raad van Advies sluit niet uit dat bedoelde aanpassing v~~r belangrijke verschuivingen op de Begroting 2014 en de meetjarenbegroting zal zorgen en adviseert de Regering nu al daarop voorbereid te zijn, en die eventueel reeds nu aan te geven in de toelichting bij het ontwerp. De Regering geeft aan dat conform door de Sociaal Verzekeringsbank zal de voorgenomen uitbreiding van het verstrekkingenpakket maximaal ANG per jaar kosten, door de Sociaal Verzekeringsbank worden gecompenseerd door de lagere dan begrote kostenontwikkelingen bij andere zorgposten, zoals bij bijvoorbeeld farmacie. Dus deze uitbreiding van het pakket wordt binnen het budget van de Sociaal Verzekeringsbank gefinancierd en heeft geen budgettaire consequenties voor het Land. Begrotingsposten en De Regering licht in de toelichting toe hoe de financiering van het nieuwe ziekenhuis zal plaatsvinden, aldus de Raad van Advies. (Zie pagina's 4 en 5 van de Algemene Beschouwingen en pagina's 10 en 11 van de Nota van Financien.) Middels het ontwerp wordt geregeld hoe het door de overheid te financieren bedrag in de ontwerpbegroting 2014 zal worden opgevangen. De Raad van Advies constateert dat aan de lastenkant van de gewone dienst op de begrotingspost "18780l.4500 Afschrijving Vaste Activa" een bedrag van ANG 7,3 miljoen is begroot en aan de batenkant op de begrotingspost " Algemene Beschouwing-6

38 Andere Inkomsten" een bedrag van ANG 15,6 miljoen. In de tabellen op pagina's 4 en 5 van de Algemene Beschouwingen wordt ook het bedrag van ANG 7,3 genoemd dat voor het dienstjaar 2017 op de gewone dienst van de Begroting 2014 gereserveerd is op de "Functie 78 Overige Uitgaven Gezondheid, Milieu en Natuur". De Raad van Advies constateert dat in de toelichting het bedrag van ANG 7,3 miljoen niet wordt toegelicht. De Regering heeft de Algemene beschouwing naar aanleiding hiervan aangepast. Tevens wordt niet toegelicht uit welke componenten het bedrag van ANG 15,6 miljoen aan baten bestaat noch van welke instantie of personen dit bedrag aan de overheid zal gaan toekomen. De Raad van Advies adviseert de Regering om met inachtneming van het bovenstaande de toelichting aan te passen. De Regering geeft aan dat zoals opgenomen in de nota van financien de rente en afschrijving van de totale investering als de "kostprijs" wordt doorberekend aan het nieuwe ziekenhuis vanaf 2017, waarop de (gebruikers)tarieven dienen te worden/zijn gebaseerd, welke in principe kostendekkend zuhen moeten zijn. Dus Hospital Nobo Otrabanda zal het bedrag van ANG 15,6 miljoen (ANG 7,3 miljoen afschrijvingkosten en ANG 8,3 miljoen rentekosten) moeten betalen aan de overheid. In de hierna volgende hoofdstukken wordt waar nodig nader ingegaan op het advies van de Raad van Advies aangaande het onderhavige ontwerp. Teneinde de overzichtelijkheid te verbeteren wordt hier vorm aan gegeven met behulp van een markering in de linker zijlijn. Advies College financieel toezicht De nota van wijziging tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curac;ao voor het dienstjaar 2014 is, overeenkomstig het bepaalde in het Besluit financieel toezicht Curac;ao en Sint Maarten, voor advies voorgelegd aan het CoHege financieel toezicht. Het College financieel toezicht heeft bij brief van 6 november 2013, met kenmerk Cft , advies uitgebracht over het ontwerp. Algemene Beschouwing-7

39 Nieuwe ziekenhuis Het College financieel toezicht geeft aan om in de uiteindelijke tweede BW aan te geven welke rechtsvonn er wordt gekozen en op welke wijze de lening wordt aangewend. Op dit moment is het volgens het College financieel toezicht niet duidelijk wat de rechtsvonn zal zijn, oftewel wie de eigenaar van Hospital Nobo Otrobanda wordt. Uit ambtelijk overleg met het ministerie van Financien komt volgens het College financieel toezicht naar voren dat over de rechtsvonn nog geen besluit is genomen. Om te kunnen beoordelen of de voorgenomen lening voldoet aan de voorwaarden die volgen uit de Rijkswet en of er geleend kan worden bij de Nederlandse Staat, is voor het College noodzakelijk te weten welke rechtsvonn wordt toegepast en op welke wijze de lening wordt aangewend. De Regering geeft het volgende aan. 1: Ingevolge de Landsverordening comptabiliteit 2010 moeten de opbrengsten uit leningen worden aangewend voor kapitaalinvesteringen. Datzelfde is ook zo geregeld in de Rijkswet. Binnen die wettelijke kaders kan Cura~ao de opbrengsten van een lening rechtstreeks aanwenden voor de bouw van een ziekenhuis. Van een kapitaalinvestering is ook sprake als de opbrengsten uit leningen worden gestort op aandelen in een vennootschap. Dit biedt ruimte voor het bouwen, in eigendom houden en verhuren van een ziekenhuis door de vennootschap waarin Cura~ao (aile) aandelen houdt. Voor de uiteindelijk te kiezen rechtsvonn gaat de voorkeur op dit moment uit naar een Naamloze Vennootschap. Voor Cura~ao zal de doorslag geven de mate waarin Cura~ao doorslaggevende zeggenschap kan blijven uitoefenen in de wijze waarop het eigendom van het te bouwen ziekenhuis zal worden beheerd. 2: De lening wordt aangewend voor de financiering van de bouw, medische inrichting en het IT systeem van het nieuwe ziekenhuis. Het College Financieel Toezicht geeft tevens ook aan om duidelijkheid te verschaffen over de bij d rage van private partijen. Daarnaast geldt dat het College financieel toezicht geen oordeel over de publieke financiering kan geven zolang er geen zekerheid is over de resterende financiering van 30% door private partijen. Algemene Beschouwing-8

De minister van Financiën van Curaçao. Pier Hornstra oktober 2013 Cft /5

De minister van Financiën van Curaçao. Pier Hornstra oktober 2013 Cft /5 Aan De minister van Financiën van Curaçao College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999) 4619081 Telefax (+5999) 4619088

Nadere informatie

STATEN VAN CURACAO ZITTING 2013-2014- OLf 0

STATEN VAN CURACAO ZITTING 2013-2014- OLf 0 STATEN VAN CURACAO ZITTING 2013-2014- OLf 0 MEMORIE VAN TOELICHTING OP DE LANDSVERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE LANDSVERORDENING VAN DE 14 de FEBRUARI 2013 TOT V ASTSTELLING VAN DE BEGROTING VAN CURACAO

Nadere informatie

STATEN VAN CURAÇAO ZITTING

STATEN VAN CURAÇAO ZITTING STATEN VAN CURAÇAO ZITTING 2013 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING OP DE LANDSVERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE LANDSVERORDENING VAN DE 14 de FEBRUARI 2013 TOT VASTSTELLING VAN DE BEGROTING VAN CURACAO VOOR HET

Nadere informatie

STATEN VAN CURAC;AO ZITTING

STATEN VAN CURAC;AO ZITTING Ontv.: No.: STATEN VAN CURAC;AO ZITTING 2015-2016 TOELICHTING OP DE NOTA VAN WIJZIGING OP EERSTE SUPPLETOlRE DE BEGROTING VAN CURACAO VOOR HET DIENSTJAAR 2015 TOELICHTING Recapitulatie In de recapitulatie

Nadere informatie

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer B. Whiteman Fort Amsterdam 17 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/023478 Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer:

Nadere informatie

Aan dtkv. 2015/ Uw brief van: 3 augustus 2016 Ons nummer: Willemstad, 23 augustus 2016

Aan dtkv. 2015/ Uw brief van: 3 augustus 2016 Ons nummer: Willemstad, 23 augustus 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/046319 Uw brief van:

Nadere informatie

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081 Aa n De minister van Financien van Curac;ao o en Sint Maarten Adres kantoor Curacao De Rouvilleweg 39 Willemstad, C ura ~ ao Tel efoon ( + 5999 ) 461908 1 Telefa x (+5999) 46 19088 Adres kantoor Sint Ma

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 17 Landsverordening van de 20 ste januari 2014, tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2014 (Landsverordening

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999) 4619081 Telefaxk (+5999)

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Curaçao Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

2016/ Uw brief van: 30 december 2016 Ons nummer: Willemstad, 27 januari 2017

2016/ Uw brief van: 30 december 2016 Ons nummer: Willemstad, 27 januari 2017 Aan De Minister van Financiën De heer K.A. Gijsbertha Pietermaai # 4-4A Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: 2016/058402 Uw brief van: 30 december 2016 Ons nummer: 27012017.01 Willemstad, 27 januari 2017

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Surmarie Hortencia januari 2015 Cft /6 - Advies op basis van artikel 12 bij de vastgestelde begroting 2015

Surmarie Hortencia januari 2015 Cft /6 - Advies op basis van artikel 12 bij de vastgestelde begroting 2015 Aan De minister van Financiën van Curaçao College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999) 4619081 Telefax (+5999) 4619088

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Curaçao Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2017 1 2. Beleidsbegroting 2017 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba Aan De voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad, 14 augustus 2014

Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad, 14 augustus 2014 Aan De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. De heer Earl Balborda Seru Arrarat z/n Alhier Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad,

Nadere informatie

De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier. Aan dtkv.

De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier. Aan dtkv. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummers (letters): 2015/045014 2015/008927 Uw brief van: 3 februari

Nadere informatie

STATEN VAN CURAÇAO ZITTING

STATEN VAN CURAÇAO ZITTING STATEN VAN CURAÇAO ZITTING 2012 2013 001 ONTWERPBEGROTING (BELEIDSDEEL) VAN CURACAO VOOR HET DIENSTJAAR 2013 A 2013 N 10 PUBLICATIEBLAD Landsverordening van de 14 de februari 2013 tot vaststelling van

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 31 augustus 2016 Ons nummer: Willemstad, 3 oktober 2016

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 31 augustus 2016 Ons nummer: Willemstad, 3 oktober 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Financiën De heer José M.N. Jardim Pietermaai 4-4A Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/019044 Uw brief van: 31 augustus 2016 Ons nummer:

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 4 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 10 de januari 2014 tot vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van het Land aan het Algemeen Fonds

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE BEGROTING 2013 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2013 1 2. Beleidsbegroting 2013 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting 2013

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Advies Renteloze lening Onderwijshuisvesting Openbaar Lichaam Bonaire

Advies Renteloze lening Onderwijshuisvesting Openbaar Lichaam Bonaire Aan De Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Contactpersoon Telefoonnummer Dwight Tjin Kon Kiem (Cft) +5999 461 9081 Datum E-mail 23 mei 2013 info@cft.an Ons kenmerk Uw kenmerk Pagina Bijlagen 1/5

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Curaçao Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

De minister van Financiën van Curaçao. Pier Hornstra mei 2013 Cft /6 -

De minister van Financiën van Curaçao. Pier Hornstra mei 2013 Cft /6 - Aan De minister van Financiën van Curaçao College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999) 4619081 Telefax (+5999) 4619088

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Aan dtkv. Uw brief van: 8 april 2015 Ons nummer: Willemstad, 13 mei 2015

Aan dtkv. Uw brief van: 8 april 2015 Ons nummer: Willemstad, 13 mei 2015 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): 2014/035589 2014/061792 Uw brief van: 8 april

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Curaçao Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

STATEN VAN CURAÇAO ZITTING

STATEN VAN CURAÇAO ZITTING STATEN VAN CURAÇAO ZITTING 2015 2016 ONTWERPBEGROTING (BELEIDSDEEL) VAN CURACAO VOOR HET DIENSTJAAR 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Recapitulatiestaat 1 Gewone Dienst Kapitaal dienst 10 Staatsorganen en overige

Nadere informatie

College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba Aan De voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Sint Eustatius Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Curaçao Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 066 Belastingdienst Nr. 366 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 17 de januari 2012 tot wijziging van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 1 DE MINISTER VAN FINANCIËN

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Curaçao Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 Nr. 40 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

STATEN VAN CURAÇAO ZITTING

STATEN VAN CURAÇAO ZITTING STATEN VAN CURAÇAO ZITTING 2015 2016 LANDSVERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE LANDSVERORDENING VAN DE 17 e DECEMBER 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE BEGROTING VAN CURACAO VOOR HET DIENSTJAAR 2015 TWEEDE SUPPLETOIRE

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld 5. VERDIEPINGSBIJLAGE 5.1 Financiering staatsschuld In tabel 1 en 2 worden de opbouw van de uitgaven en ontvangsten en uitgaven sinds ontwerpbegroting 2001 toegelicht. Tabel 1: Opbouw uitgaven (x EUR 1

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 43 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 augustus 2016 tot wijziging van de dagloongrenzen voor 2015, genoemd in de Landsverordening ongevallen

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 3 Resultatenrekening over 31 december 2016 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

David Abrahams +5999 4619081. 17 juni 2015 info@cft.cw. Cft 201500123 1/5 - Reactie op de 1 e uitvoeringsrapportage 2015 Sint Maarten

David Abrahams +5999 4619081. 17 juni 2015 info@cft.cw. Cft 201500123 1/5 - Reactie op de 1 e uitvoeringsrapportage 2015 Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Contactpersoon Telefoonnummer David Abrahams +5999 4619081 Datum E-mail 17 juni 2015 info@cft.cw Ons kenmerk Uw kenmerk Pagina Bijlagen 1/5 - College financieel

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STATEN VAN CURAÇAO ZITTING 2016 2017

STATEN VAN CURAÇAO ZITTING 2016 2017 STATEN VAN CURAÇAO ZITTING 2016 2017 BEGROTING (BELEIDSDEEL) VAN CURACAO VOOR HET DIENSTJAAR 2017 STATEN VAN CURAÇAO ZITTING 2016 2017 - LANDSVERORDENING tot vaststelling van de begroting van Curaçao

Nadere informatie

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t.

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

2016/ Uw brief van: 28 september 2016 Ons nummer: Willemstad, 31 oktober 2016

2016/ Uw brief van: 28 september 2016 Ons nummer: Willemstad, 31 oktober 2016 Aan De Raad van Ministers Dtkv: De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Mevr. R. Larmonie-Cecilia Prinsenstraat 86 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/038349 Uw brief

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Mevr. S.F. Camelia-Römer Seru Arrarat z/n Alhier. 1 Inleiding

De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Mevr. S.F. Camelia-Römer Seru Arrarat z/n Alhier. 1 Inleiding Aan De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Mevr. S.F. Camelia-Römer Seru Arrarat z/n Alhier Uw nummers (letters): 2015/057697 2014/32937 2014/29066 2013/49274 2013/72906 Uw brief van:

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5 Inhoudsopgave Pagina Doelstelling, aandeelhouders en directie 3 Bericht aan aandeelhouders 4 Verslag van de directie 5 Balans per 31 december 1998 8 Toelichting op de balans 10 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Ministerio. Economico. y Asunto. di Finansa 1007-200 8-62,5)

Ministerio. Economico. y Asunto. di Finansa 1007-200 8-62,5) Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 IS Staten ZJ 2006-2014 - 376 STATEN VAN ARUBA Ingel%.1 4 JAN. Ito VoIgnr.. _ Par. ifi ( 08-0 Ministerio di Finansa y Asunto Economico \-) 2, cke,o, 1^% 0 S 1- ol

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Stichting Biljart- en Denksportcentra in Zaanstad JAARREKENING 2010. (verkort) Kraakstraat 42 1503BW Zaandam. www.bokosportcentrum.

Stichting Biljart- en Denksportcentra in Zaanstad JAARREKENING 2010. (verkort) Kraakstraat 42 1503BW Zaandam. www.bokosportcentrum. JAARREKENING 2010 (verkort) Kraakstraat 42 1503BW Zaandam www.bokosportcentrum.nl 1 Inhoudsopgave : Pagina Inhoudsopgave 2 Jaarrekening Algemene toelichting op de balans per 31 december 2010 3 Verslag

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Financiële kadernota 2017-2020 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Algemene Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020 401 Minder opbrengst precario S 40.000

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2015 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie