STATEN VAN CURA<;AO ZITTING STATEN VAN CURAI;AO ontv :NOVl 4 20J3 No.:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATEN VAN CURA<;AO ZITTING 2013-2014. STATEN VAN CURAI;AO ontv :NOVl 4 20J3 No.:"

Transcriptie

1 STATEN VAN CURA<;AO ZITTING STATEN VAN CURAI;AO ontv :NOVl 4 20J3 No.: NOTA VAN WIJZIGING OP DE LANDSVERORDENING TOT V ASTSTELLING VAN DE BEGROTING VAN CURACAO VOOR HET DIENSTJAAR 2014

2

3 land Cura~ao 1 Nota van wijziging 2014 Reca pitu latiestaten

4 Land Curacao - 2- Tweede suppletoire begroting 2013 Qewone DieMt VlteaveD WIJZIOINO WIJZIGINO WIJZIOINQ WIJZIQINQ BBGRO'I'ING JAARREKI!:NINQ Hoo'df\anctle Staat80rganen en ovcrigc algcmcne organen 11 Miniaterie va.n Algemene taken 12 Ministerie van BestuurHjke Plannin.g en Dienstverlening 13 Ministerie van JUlltilie 14 Mini8lr.rie V8Jl Verkeer, Vervoer en Ruirntelijke Planning 15 Minislerie \fan Economische Ontwikkeling 16 Miniaterie van Onderwijs, Weu:nschap, Cultuur en Sport 17 Ministerie van Soeiale On twikkeling, Arbeid en Welzijn Ministerie van Oezondheid, Milieu en Natuur Mini:iterie van Financii:n > ,339, 100 Tor..a GeI"one Dieuat Inkom.et-CIn ~~fdfu.nctle 10 Staatl90rsanen en overige algemene organcn 11 Ministeric van Algemene wen 12 Ministerie van Bcstuurlijke Planning en Dien!Jtverlcning 13 Ministerie van JU!Jtltie 14 Ministerie van Verkccr. Vervoer e n Ruimtdijke Planning 13 Ministerie van Ec:onomiechc OntwikkcLing 16 MinLste ric van Onderwij9, WelenllChap, Cultuur en Sport 17 M.ioisterie van SociaJe Ontwikkelins, Arl>eid en Welzijn 18 Ministecic va.n Gezondheid, Milieu en Nlltuur ,700 WIJZIOINO WIJZIOINO WJJZIOINO WJJZ10ING BBGROTlNO JAARREKENIIfO Mini.f.eric van FinAnei';n T<>~ Oewone DieMt 8toldo Hoof~f\anctle WlJZIGlN'O 2014 WlJZI0lNO 3015 WlJZIGINO 2016 WlJZIOIHO BBGROTIHO JAARRBKI!:NIHO SlaatlJ()rgarlt'n en overige algemene organen 11 Minislerie van Algewene z.a.ken 12 Mini!lltuie van Bes(uurlijke Planning en Oienslverlening 13 Ministerie van Justilie 14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 115 Miniatc-rie va.n Economiache Ontwikkeling 16 Ministerie van Onderwija, Wetenschap, Cultuur en Sport 17 Ministerie van Sociale Ontwikke1ing. Arbeid en Welzijn 18 Minillllr-rie van Qezondheid, Milieu en Niltuur 19 Ministeri<e 'Ian FinAJ dil!n Tobal ,100

5 Land Curacao 3 Tweede suppletolre begroting 2013 x..pltaa14ienat Vlt.-ven HoofdfU.nctle WIJZIOllfG 2014 WIJZIOllfO 201~ WWZIGINO 2016 WlJZIGINO 2017 BBOROTINO 2013 JAARRBKElfllfO Staat50rganc:n en o\lcrigc alacmenc organen 11 Ministerie van AIgemenc. Wen Ministerie van Bcstuurlijke Planning en Dienstverlening 13 Ministerie van Justitic 14 Ministerie \/f.u1 Verkecr, Vervoer en Ruimtelijke Planning 15 Ministerie van conolllische Onrwikkeling 16 Ministerie van Ondcrwijs, Wetenschop, Culluur en Sport 17 Minis-lelic van Sociale Onrwikkeling, Arbeid en Welzijn 18 Ministerie van Gewndheid, Milieu en N~luur Minislerie van Financ.ii:n M Totul M. 61~. OOO Kapltaaldlenat lakonwten Hoofdf\mctJe WIJZIGIllO 2014 WIJZIOlffO 2015 WlJZIOINO 2016 W1JZIGllfO 2017 BBOROTIHO 2013 JAARREKENIHG Staal30rganen en overige algcmcne organen 11 Mini3terie van Algemene wen 12 Ministerie van BestuurLijke Planning tn Dienstverlcning 13 Ministeric van Justitie 14 Ministerie van Vcrkecr. Vervoer en Ruimtdijke Planning 15 Ministerie ViU'l Economische Onrwikkding 16 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 17 MiJJisterie van SociB.le Ont'<Vikkeling, Arbeid en Wdzijn 18 Ministerie van Oerondheid, Milieu en N8tuur 19 Miniaterle van Financie" IDQ.09S.900 B Totul k8pjtaajdledat lialdo HoofdfuncUe WIJZIQII1G 2014 WlJZIGING 2015 W1JZIGllfO WlJZIOllfO BBGROTllfO JAARRJJ:KBlfING SLaaUlorganen en overige wgemene organen 11 Ministerie van Algemene wen 12 MiniBterie van Bestuurlijke PIBnni.ng en Dienslverlening 13 Min~terie van Juslitie 14 Min~terie van Verkeer, Vervoer en Ruirntelijke Planning 15 MiniBterie van Econorniache Ontwi.kkeling 16 Min.isterie van Ondel'"\\lija, Wctc:nschap. Cultuur en Sport 17 Ministerie van SociaJe Oncwikkeling. I\rbeid en Wdzijn 18 Ministerie VM Oeumdheid, Milieu en Nntuur 19 Mln u. tcrle va n FlnllneU! n Tou.al 'L300

6 Land Curacao - 4- Tweede suppleloire begroling 2013 Oewone-/Kapltaal-/Verd..ldleoat Ult&aven WIJZIGING WIJZIGING WlJZIOINO WlJZIQING BBOROTINO JAARRBKENJNO Categorl ~ BeioninR van PeMiloneel 4300 Verbruik Goederen en Dienstcn 4500 AfachriivinR Vaate Activa Intcreltt Subsidiu 4650 Ovcrdrachtcn SociaJe Zekerheid 47SO Andere UifARvcn VerwclVinR Nonfinciele Aclivfl FinancicrinR 5100 Belastingen 5200 SociaIc Voo.-zicningcn 5300 Schcnkingcn & Subsidies 5400 Andere Inkom.'fl.en 5909 Non Financiele Ac l.iva 5929 Financicring Tota ~.6IS.ooo 87.S24.3OO IS.648.7oo Oewone-/Kapltaal-/VerdeelcU.cD8t la.komaten WIJZIGING WIJZIOINO WlJZiOINO WlJZIOINO BBOROTINO JAARRBKENlNlO Cetelllol'te BeloninR van Pcrsonecl 4300 Vcrbruik Ooederen en Dicns lcn 4500 AIschriivirll{ Vule Activa 4550 Interest 4600 Subsidies 4650 Overdrachten 4700 Sociale ~kerheid 4750 Andere Uil,ll;aVen 4909 Verwervin,ll; Nonfinciele Activa 4929 I"inancierin,ll; 5100 BeI~stin.R:en 5200 SociaJe Voouienin,ll;en 5300 Sc::henkin,ll;en & Subsidies 5400 Andere Inkomsten Non Finllnciele Acliv n 5929 Financierin,ll; "otaal 109_09S.9OO IS.ooo 87.' I OeWOQo / Kaplta.l /VClJ'doeldICla.at 8eldo CatCl~l'lo WIJZIOINO 2014 WIJZIOINO 201. WlJZIOINO 2016 ~~~;NO BBOROTIIfO 2013 JAARRBKENllfG Bdoni~ van Penonee! 4300 Verbruik Gocdcrcn en Dicnstcn 4500 Afschriivin.: Vutc Ac tiva SO intere5t Subsidios 4650 Overdrachten Socialc Zckcrheid 4750 Andere UilRaven VerwcrvinR Nonfincielc Ac tiva FinancierinR 5100 BelaslinRen 5200 Sociale VoorzieninRen 5300 SchenkinRen & Subsidies 5400 Andere lnkomsten Non Financiele Activa 5929 Fin.ancierinR Tot-a)

7 Land Cura~ao 5 Nota van wijziging 2014 Beleidsdeel Gewone dienst Nota van wijziging 2014

8 6 17 Soclale Ontw,Arbeld & WelzlJn Bijstandverlening Maatschappelijke Zorg Vertlrulk van Goederen & Dienst 4650 Overdrachten Sociale Zekerheid

9 7 Wijzlging Wljzlging Wljziging Wijziglng Begroting Rekenlng Gewone DienS Soclale Ontw,Arbeld & WelzlJn 61 BiJstandverlening Maatschappelijke Zorg

10 Gezondheld, MIlieu & Natuur Ov. Uitg. Gezondh. Mil.Natuur Nieuw Ziekenhuis 4200 Beloning van Personeel 4400 Verbruik van Goederen & Dienst 4500 Afschrijving Vaste Activa 4650 Overdrachten

11 Ov. Uitg. Gezondh. MII.Naluur Nieuw Ziekenhuis 5400 Andere Inkomsten

12 Geldleningen 4550 Interest Aigemene Uitgaven en Inkomsten Onvoorziene uitgaven 4750 Andere Uitgaven

13 11 Ge.ooe Dienst Wijziging 2014 Wijziging 2015 Wijziging 2016 Wijziging 2017 Begroling 2013 Rekenlng Flnancien 93 Geldleningen Geldleningen 5 Aigemene Uilgaven en Inkomsten Onvoorziene uitgaven

14 Land Cura~ao 13 Nota van wijziging 2014 Beleidsdeel Kapitaaldienst Nota van wijziging 2014

15 14 Wijziging Wijziging Wijziging Wijzlglng Segroting Rekening Aigemene Zaken Aigemeen beheer Aigemene Zaken Kabinet Gevolmachtigd Minister 4909 VelWelVing Nonfinanciele Act

16 15 Wijziging Wijzlging 2015 Wijzlging 2016 WiJzlging 2017 Begroting Rekening Aigemene Zaken 3 Aigemeen beheer Aigemene Zaken Kabinet Gevolmachtigd Minister

17 16 18 Gezondheid, Milieu & Natuur Ov. Ultg. Gezondh. Mil.Natuur Nieuw Ziekenhuis 4909 Verwerving Nonfinanclele Act

18 17 Wljziglng Wijziglng Wijziging Wijziging Begroling Rekenlng 8 Gezondheld. Milieu & Natuur Ov. Uitg. Gezondh. Mil.Natuur Nieuw Ziekenhuis

19 18 Geldleningen Geldleningen Aigemene Uitgaven en Inkomsten Onvoorziene uitgaven 4909 Verwerving Nonfinanciele Act

20 19 Flnaneien Geldleningen Geldleningen 5929 Flnanciering (Inkorns!en) Aigemene Uitgaven en Inkomsten Onvoorziene ui!gaven

21 Land Cura~ao 1 Nota van wijziging 2014 Bijlagen

22 land Cura~ao 1 Nota van wijziging 2014 Staat van opgenomen geldleningen Nota van wijziging 2014

23 Land Curacao 2 Nota Van WIJzlglng op Begrotlng 2014 ~~- ~~- AECAPITULA rle Ifgurtlnd -op gehcle gujd~u5 (ANG) 1 Jl1n pl,.,ml! AUO:sslng J1 dc!'c 201" I "'IVIVCIV,LAIVU;'C LENINGEN OIG: 1. IN ANTILLlAANSE GULDENS (ANG) o o 10. PUBLIEK l b. PRIVAAT t,n'LA,rvU;", LENINGEN OIG SpeclNcetie In oorspronkelqke va/uta : p Nr D.llum OMSCHRt.JVING RE "Y. OPN AFL VAL SI.lnd ' 201 r -I Opfldme Atl05SIt'lg lsi:tnd 2 P :r 1 aec 1.1',4 1. BlNNENLANDSE LENINGEN OIG : In ANG <1 OBLIGATIELENING 2, ANG kl OBLIGA TIELENING 2, ANG <1 OBLIGATIELENING ANG okl OBLIGA TlELENING 3, ANG kl OBLIGATIELENING ANG OBLIGA TlELENING ANG OBUGATlELENING ANG Toreal Tn ANG BUITENLANDSE LENINGEN OIG : In EURO ~~I~ ~~~~--~--~. I----~. I----~. I--~. I~I ~. I Tofoolln EURO

24 land Cura~ao 1 Nota van wijziging 2014 Verzamel- en Consolidatiestaat Nota van wijziging 2014

25 Land Curacao Nota van Wijzlging op de Begrotlng 2014 Vcrznmcl en ConsoHdatic5tnat - UITGAVEN S Verbrulk VIU1 van loederod 011 Maebrijvlol VolCDummer en Totaal per.ooeel eilen.tod vute activa JDueet 8ubaldlea omachrijvidg GEWONE DIEN8T 10 Slaatsorganen en overige aigemene organen 11 Ministerie van Algemene zal<en 12 MiniHleri~ van Besluurlijke Planning en DiensLve-dening 13 Ministerie- van Justitie 14 Ministerie van Vnkeer. Vervoer en Ruimlelijke Planning 15 Ministcrie van &onomische Ontwikkeling 16 Ministel"ie van Onderwijs. Wetenscha,p, Cultuur en Sport 17 Ministeric van Socialc Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Ministerie van Gezondheid. Milieu en Natuur Ministeric van Financien TotaaJ Gnroae Dieuat KAPlTAALDIUST 10 $ taat8organen en ovenge algemene organen 11 Minislerie van AJgemene zaken Ministcric van BC!ltuurlijkc Planning en Dicnstvcrlcning 13 Ministerie van Justitie 141 Ministcrie van Vcrkeer, Vcrvoer en RuimtcLijke Planning 151 Ministerie van Economische Ontwikkeling 16' Ministcrie van Onderwijs, Wctcnschap, Cultuur cn Sport 17 Ministcne van Socialc Ontwikke1ing, Arbeid en WeLzijn 18 Ministcrie van Gezondheid. Milieu en Natuur Minist('rie van Finanden Totaa1 l(apltaalclleoat GBCOIl80LIDBBRDB UITGAVBN SECTOR OVItRH&lD lo

26 Land Curacao - 3- Nota van Wijziglng op de Begroting ~IIO OverdrachteD 4700 Soclale zek.,heid ADder. uupven 4909 Venrervlna: van DoaRnancUHe. ctlva 4950 Flnanciarlag 5100 Belaatiagen Verzartlel- cn Consolidatic:slool - UlTGAVEN Soclale voorzienla&en IfOD SchenidD.len ADdere lld..,dijle en aubaldie. lakom.ten activa 5929 FlDlUlcleriDI J

27 Land Curacao 4 Nola van WIJziging op de Begrotlng 2014 VCIZilmcl- en Consolidaticst.",t - INKOlllSTEN <110010, Verbrulk van...n loed.red eo. M..,hr\jriDa VolDummer eo Totaal er_o 1 diedatea v..t. &eu... IAb..t 8uboldl.. Totaal Paruraal 3 VD GItWOIfIt DIElfST 10 Staetsorganen en overigc ajgemene organen 11 Ministerie van Algemene zaken 12 Ministerie van Bestuurlijke Planning en Dienstverlcning 13 Ministerie van Justitie 14 Ministene van Verkecl", Vervoer en Ruimtelijke Planning 15 Ministerie van Economische Ontwikkeling 16 Ministerie van Onderwijs, Weten3chap, Cultuur en Sport 17 Ministerie van SociaJe Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 18 Ministerie van Ge7...ondheid, Milieu en Natuur 19 Ministerie van Financien TotaaJ GewODe DieDat KAPITAALDIEIfST 10 StaatBorganen en overige ajgemene organen 11 Ministerie van Aigemene 7..ake n 12 Ministeri(- van Ekstuurlijke Planning en Dienstverlening 13 Ministerie van Justitie 14 Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ru;rntelijke Planning 15 Ministene van Economische OntwikkeLing 16 Ministerie van Ondcrwijs, Wctenschap, Cultuur en Sport 17 Ministene van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 18 Ministcne van Gezondheid, Milieu en Nat'uur 19 Ministerie van Financiin Totaal Kapltaaldleo.t GItCOII'80LIDIEBRDIt I1fKOMSTItIf eector OVERHBlD

28 Land Curacao - 5- Nota van Wijziging op de Begroting 2014 Vcrzamcl en Consolid"licst..at INJ{OIlfSTEN Venrervlq 1100 Soclale ADdere van Soelale SehenkiD,eD ADdere fidlulclll. OvlU'draehteD zekerheld ultpved DODfinancUU. J'IDancieriog BelutiDgeo voonledidlfed en.ubaldle. LDkoaateo actl... J'1o&D<terID"

29 STATEN VAN CURA<;AO ZITTING D~4 Ontv.: No.: TOELICBTING OP DE NOTA VAN WIJZIGING OP DE LANDSVERORDENING TOT V ASTSTELLING VAN DE BEGROTING VAN CURACAO VOOR BET DIENSTJAAR 2014

30 TOELICHTING OP DE NOTA VAN WIJZIGING OP DE LANDSVERORDENING TOT VASTSTELLING VAN DE BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE ALGEMENEBESCHO~GEN pagina O. INLEIDING 2 I. ALGEMENE BESCHOUWING PER HOOFDSTUK MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 22 MINISTERIE VAN SOCIALE ONTWIKKELING, ARBEID EN 24 WELZIJN MINISTERIE VAN GEZONDHEID, MILIEU EN NATUUR 28 MINISTERIE VAN FINANCIEN 32 NOTA VAN FINANCIEN O. INLEIDING 3 L NOTA VAN FINANCIEN NOTA VAN WIJZIGING OP DE 4 BEGROTING 2014 II. BEGROTINGSUITGAVEN PER HOOFDSTUK 14

31 INHOUDSOPGAVE TABELLEN Pagina Tabel 1. Mutatie op Recapitulatie Tabel 2. Recapitulatie Begroting 2014 inclusief nota van wijziging Tabel 3. Mutatie op Recapitulatie Tabe14. Economische grootheden Tabel 5. Mutatie op de Gewone Dienst Tabel 6. Mutaties op Kapitaaldienst Tabel 7. Mutaties op saldo Kapitaaldienst Tabel 8. Bruto schuldpositie Tabel 9. Mutaties op de allocatie van de middelen op de Kapitaaldienst Tabel 10. Mutatie op Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk Tabel 11. Mutatie op Gecorrigeerde Gewone dienst uitgaven per hoofdstuk Tabel 12. Mutatie op Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk Tabel 13. Mutatie op Gecorrigeerde Kapitaaldienst uitgaven per hoofdstuk Tabel 14. Recapitulatiestaat Gewone dienst Tabel 15. Recapitulatiestaat Kapitaaldienst Tabel 16. Recapitulatiestaat Economische Categorie Bijlage ii

32 ALGEMENE BESCHOUWlNG

33 Inleidlng De onderhavige nota van wijziging strekt tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curac;ao voor het dienstjaar In het onderhavige ontwerp wordt de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curac;ao voor het dienstjaar 2014 gewijzigd teneinde de directe en indirecte financiering van het nieuwe ziekenhuis meerjarig te regelen. Anders dan verondersteld was in de Nota van wijziging op de eerste Suppletoire begroting 2013, zal de overheid een beroep doen op de kapitaalmarkt ter gedeeltelijke financiering van het nieuwe ziekenhuis. Er wordt uitgegaan van een verhouding van 70% publieke financiering en 30% private financiering welke een goede balans voor de business case, de collectieve lasten en investeringsklimaat weergeeft. Verder wordt in het onderhavige ontwerp wordt de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curac;ao voor het dienstjaar 2014 gewijzigd teneinde een tegemoetkoming aan verzekerden met lagere inkomens het effect van de heffing van de inkomensafhankelijke premie, krachtens het bepaalde in de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (P.B no.3), te verzachten door het invoeren van premie-inkomens tussengrenzen, de zogenaamde "glidingscale" meerjarig te regelen. Advies Raad van Advies De Raad van Advies van Adv'ies heeft bij brief van 6 november 2013, met nummer RA/36-13-LV, advies uitgebracht over het onderhavige ontwerp. Hieronder wordt op dit advies ingegaan. Hierbij wordt de structuur van dat advies aangehouden. 1. Financiering van het nieuwe ziekenhuis De Raad van Advies van Advies heeft op 14 oktober 2013 het adviesverzoek met betrekking tot het ontwerp van de Tweede Suppletoire begroting 2013 (zaaknummer 2013/059952) ontvangen. In het ontwerp van de Tweede Suppletoire begroting 2013 wordt het deel van de financiering van het nieuwe Algemene Beschouwing-2

34 ziekenhuis dat de overheid voor haar rekening neemt meerjarig geregeld. Met de onderhavige ontwerpnota van wijziging (het ontwerp) wordt ook beoogd ditzelfde deel van de financiering van het nieuwe ziekenhuis te regelen. In dit advies wenst de Raad, zoals dit ook is geschied in het advies d.d. 6 november 2013, RvA no. RA/32-13-LV) over voornoemde suppletoire begroting, de aandacht van de Regering te vragen voor het volgende. De Raad van Advies kan uit het ontwerp en de toelichting daarop opmaken dat de kosten voor het bouwen van een nieuw ziekenhuis ANG 397,1 miljoen zal bedragen en voor 70% door de overheid gefinancierd zal worden. Het totale bedrag voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis is niet toegelicht en niet gesubstantiveerd en het is voor de Raad van Advies ook niet duidelijk op welke gronden de Regering gekozen heeft voor het percentage van 70%. De Raad van Advies acht het gewenst dat in de toelichting een deugdelijke onderbouwing wordt opgenomen van het totale bedrag en van de financiering evenals van de gevolgen voor de kosten in de gezondheidszorg voor de meerjarenbegroting. De Raad van Advies adviseert de Regering om met inachtneming van het bovenstaande de toelichting aan te passen. De Regering brengt het volgende naar voren. De lening wordt aangewend voor de fmanciering van de bouw, medische inrichting en het IT systeem van het nieuwe ziekenhuis. Er wordt uitgegaan van een verhouding van 70% publieke financiering en 30% private financiering welke overeenkomstig de Memorandum of Understanding een goede balans voor de business case, de collectieve lasten en het investeringsklimaat weergeeft. De Regering heeft aangegeven dat voor de financiering van Hospital Nobo Otrabanda de voorkeur uitgaat naar een verdeling van 70% publieke en 30% private middelen. Het is het streven om dat ook te realiseren. Diverse private partijen hebben reeds aangegeven graag gezamenlijk te willen participeren. Zeer recent zijn enkele van deze partijen ook gezamenlijk in gesprek geweest met USONA. De wil om mee te doen met de financiering is daar nogmaals naar voren gekomen en 30% werd haalbaar geacht. De korte doorlooptijd tot besluitvorming is een belangrijk gespreksonderwerp geweest. Het zal niet eenvoudig zijn om private middelen al op zo'n korte termijn integraal beschikbaar te stellen. Gezien de looptijd van het project hoeven de middelen Algemene Beschouwing-3

35 echter ook niet al integraal begin 2014 beschikbaar te zijn. Bij voldoende comfort (op basis van de businesscase) en afspraken met de overheid hierover kunnen waarschijnlijk al wei toezeggingen worden gedaan. Daarom willen deze partijen nu al betrokken worden om mogelijkheden en onmogelijkheden te verkennen. Mocht blijken dat private partijen uiteindelijk niet bereid zijn te financieren, het beoogde bedrag niet volledig kunnen financieren, dan wei onaanvaardbare eisen hebben ten aanzien van bijvoorbeeld de rentepercentages of looptijd, dan zal de overheid haar participatie verruimen. Er kunnen geen leningen worden aangegaan die resulteren in een niet sluitende business case. In dat geval zal de overheid zijn wens voor een verhouding laten varen en 100% publiek financieren. De Regering kan een dergelijk "dubbelbesluit" nu reeds nemen. Mocht blijken dat alsnog geen overeenstemming wordt bereikt met de private partijen, dan kan in de loop van 2014 alsnog worden besloten om via de eerste suppletoire begroting de volledige 100% middels een obligatielening te verkrijgen. Verder geeft de Regering aan dat in de businesscase wordt gerekend met een bepaald niveau van inkomsten voor het Hospital Nobo Otrobanda, gebaseerd op productie en inkomsten SEHOS 2010, met een jaarlijkse indexering van 3% (inflatiecorrectie). De Regering heeft de intentie de indexering wettelijk te verankeren. De financieringssystematiek in de zorg staat daar los van. Deze systematiek is geen onderdeel van de businesscase en ook niet van de second opinion door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (voor de duidelijkheid: dehuidigebusinesscase gaat niet uit vanbudgetfmaneiering). Voor een sluitende businesscase wordt gerekend met een jaarlijkse indexering van 3%. In geval van tarieven (waar momenteel nog sprake van is) zouden de tarieven met 3% per jaar worden gerndexeerd, bij budgetfinanciering zou het budget jaarlijks met 3% worden gerndexeerd. WeI is aangegeven dat de budgetfinanciering duidelijke voordelen biedt. Deze voordelen zijn er met name op landsniveau, omdat budgetfinanciering een middel is om het doe1van kostenbeheersing te bereiken. Het besluit om over te gaan op budgetfinanciering is reeds genomen. Invoering daarvan voor de start Algemene Beschouwing-4

36 van 2014 is waarschijnlijk nog niet haalbaar, maar wei in de jaren daarna. Budgetfinanciering is een zeer effectief middel om perverse prikkels uit een systeem te halen en daarmee efficiencyverbetering door te voeren. Concluderend: Vanuit het perspectief van het land is het wenselijk om de budgetfinanciering wettelijk te verankeren. Dit is echter geen voorwaarde voor een sluitende businesscase voor Hospital Nobo Otrobanda. De Raad van Advies geeft aan dat het verder evenmin uit de toelichting is te achterhalen wat de rol van de overheid zal zijn voor wat betreft de relatie tussen het Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS) en het nieuwe ziekenhuis en of de overheid, zoals uit de media vernomen, in dit kader (een deei van) de openstaande schulden van het SEHOS zal overnemen en wat de effecten hiervan zuhen zijn v~~r de (meeijaren)begroting van het Land en de door te berekenen tarieven. De Regering geeft aan dat de planning is het SEHOS een vrijwaring te geven van uitstaande loonbelastingverplichtingen bij de Ontvanger per 1 december Dit heeft geen consequenties op de begroting. Immers, loonbelasting wordt confonn het kasstelsel verantwoord, en zijn in de ramingen voor 2013 en 2014 niet opgenomen. Verder zal bij het eind van de transitie fase het uitstaande voorschot van ANG 10,0 miljoen van het Land aan SEHOS zijn kwijtgescholden. Ook dit heeft geen consequenties op de begroting. WeI heeft dit consequenties voor de balans. Dit zal het eigenvennogen van het Land negatief bei"nvloeden. In de ontwerpbegroting 2014 in het jaar 2017 is rekening gehouden met een toevoeging aan de reserve van ruim ANG 30,5 miljoen. Per sajdo wordt het eigenvennogen niet negatiefbei"nvloed. 2. Aangekondigde aanpassing van de basisverzekering ziektekosten De Raad van Advies heeft op 29 augustus 2013 (RvA no. RA/19-13-LV) advies uitgebracht over de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2014 (ontwerpbegroting 2014) (zaaknummer 2013/042863). In dit advies 1 is reeds ingegaan op de aangekondigde aanpassing van de basisverzekering ziektekosten. De Raad van Advies wenst nogmaals de aandacht van de 'lie pagina 2, onderdeel "b. Aangekondigde aanpassing van de basisverzekering ziektekosten" van het advies. Algemene Beschouwing-5

37 regering v~~r het volgende te verzoeken. Bij de behandeling van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten in de Staten heeft de regering aangekondigd deze te zullen evalueren en dat zo spoedig mogelijk door middel van zogenaamde reparatiewetgeving de gebreken, moeilijkheden en ongewenste gevolgen van de basisverzekering ziektekosten te herstellen. Het is de Raad van Advies opgevallen dat in de ontwerpbegroting 2014 noch in de meetjarenbegroting rekening is gehouden met de aangekondigde aanpassing van de basisverzekering ziektekosten middels de beoogde reparatiewetgeving. De toelichting daarover geeft slechts aan dat "de voorstellen die nu in de eerste fase zijn gedaan" binnen het budget van de Sodale Verzekeringsbank worden opgevangen. Het is voor de Raad van Advies niet duidelijk of voornoemde aanpassing uiteindelijk een risico van negatieve gevolgen zal inhouden voor de Begroting voor het dienstjaar 2014 (Begroting 2014) of dat deze aanpassing budgetneutraal zal gebeuren. De Raad van Advies sluit niet uit dat bedoelde aanpassing v~~r belangrijke verschuivingen op de Begroting 2014 en de meetjarenbegroting zal zorgen en adviseert de Regering nu al daarop voorbereid te zijn, en die eventueel reeds nu aan te geven in de toelichting bij het ontwerp. De Regering geeft aan dat conform door de Sociaal Verzekeringsbank zal de voorgenomen uitbreiding van het verstrekkingenpakket maximaal ANG per jaar kosten, door de Sociaal Verzekeringsbank worden gecompenseerd door de lagere dan begrote kostenontwikkelingen bij andere zorgposten, zoals bij bijvoorbeeld farmacie. Dus deze uitbreiding van het pakket wordt binnen het budget van de Sociaal Verzekeringsbank gefinancierd en heeft geen budgettaire consequenties voor het Land. Begrotingsposten en De Regering licht in de toelichting toe hoe de financiering van het nieuwe ziekenhuis zal plaatsvinden, aldus de Raad van Advies. (Zie pagina's 4 en 5 van de Algemene Beschouwingen en pagina's 10 en 11 van de Nota van Financien.) Middels het ontwerp wordt geregeld hoe het door de overheid te financieren bedrag in de ontwerpbegroting 2014 zal worden opgevangen. De Raad van Advies constateert dat aan de lastenkant van de gewone dienst op de begrotingspost "18780l.4500 Afschrijving Vaste Activa" een bedrag van ANG 7,3 miljoen is begroot en aan de batenkant op de begrotingspost " Algemene Beschouwing-6

38 Andere Inkomsten" een bedrag van ANG 15,6 miljoen. In de tabellen op pagina's 4 en 5 van de Algemene Beschouwingen wordt ook het bedrag van ANG 7,3 genoemd dat voor het dienstjaar 2017 op de gewone dienst van de Begroting 2014 gereserveerd is op de "Functie 78 Overige Uitgaven Gezondheid, Milieu en Natuur". De Raad van Advies constateert dat in de toelichting het bedrag van ANG 7,3 miljoen niet wordt toegelicht. De Regering heeft de Algemene beschouwing naar aanleiding hiervan aangepast. Tevens wordt niet toegelicht uit welke componenten het bedrag van ANG 15,6 miljoen aan baten bestaat noch van welke instantie of personen dit bedrag aan de overheid zal gaan toekomen. De Raad van Advies adviseert de Regering om met inachtneming van het bovenstaande de toelichting aan te passen. De Regering geeft aan dat zoals opgenomen in de nota van financien de rente en afschrijving van de totale investering als de "kostprijs" wordt doorberekend aan het nieuwe ziekenhuis vanaf 2017, waarop de (gebruikers)tarieven dienen te worden/zijn gebaseerd, welke in principe kostendekkend zuhen moeten zijn. Dus Hospital Nobo Otrabanda zal het bedrag van ANG 15,6 miljoen (ANG 7,3 miljoen afschrijvingkosten en ANG 8,3 miljoen rentekosten) moeten betalen aan de overheid. In de hierna volgende hoofdstukken wordt waar nodig nader ingegaan op het advies van de Raad van Advies aangaande het onderhavige ontwerp. Teneinde de overzichtelijkheid te verbeteren wordt hier vorm aan gegeven met behulp van een markering in de linker zijlijn. Advies College financieel toezicht De nota van wijziging tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curac;ao voor het dienstjaar 2014 is, overeenkomstig het bepaalde in het Besluit financieel toezicht Curac;ao en Sint Maarten, voor advies voorgelegd aan het CoHege financieel toezicht. Het College financieel toezicht heeft bij brief van 6 november 2013, met kenmerk Cft , advies uitgebracht over het ontwerp. Algemene Beschouwing-7

39 Nieuwe ziekenhuis Het College financieel toezicht geeft aan om in de uiteindelijke tweede BW aan te geven welke rechtsvonn er wordt gekozen en op welke wijze de lening wordt aangewend. Op dit moment is het volgens het College financieel toezicht niet duidelijk wat de rechtsvonn zal zijn, oftewel wie de eigenaar van Hospital Nobo Otrobanda wordt. Uit ambtelijk overleg met het ministerie van Financien komt volgens het College financieel toezicht naar voren dat over de rechtsvonn nog geen besluit is genomen. Om te kunnen beoordelen of de voorgenomen lening voldoet aan de voorwaarden die volgen uit de Rijkswet en of er geleend kan worden bij de Nederlandse Staat, is voor het College noodzakelijk te weten welke rechtsvonn wordt toegepast en op welke wijze de lening wordt aangewend. De Regering geeft het volgende aan. 1: Ingevolge de Landsverordening comptabiliteit 2010 moeten de opbrengsten uit leningen worden aangewend voor kapitaalinvesteringen. Datzelfde is ook zo geregeld in de Rijkswet. Binnen die wettelijke kaders kan Cura~ao de opbrengsten van een lening rechtstreeks aanwenden voor de bouw van een ziekenhuis. Van een kapitaalinvestering is ook sprake als de opbrengsten uit leningen worden gestort op aandelen in een vennootschap. Dit biedt ruimte voor het bouwen, in eigendom houden en verhuren van een ziekenhuis door de vennootschap waarin Cura~ao (aile) aandelen houdt. Voor de uiteindelijk te kiezen rechtsvonn gaat de voorkeur op dit moment uit naar een Naamloze Vennootschap. Voor Cura~ao zal de doorslag geven de mate waarin Cura~ao doorslaggevende zeggenschap kan blijven uitoefenen in de wijze waarop het eigendom van het te bouwen ziekenhuis zal worden beheerd. 2: De lening wordt aangewend voor de financiering van de bouw, medische inrichting en het IT systeem van het nieuwe ziekenhuis. Het College Financieel Toezicht geeft tevens ook aan om duidelijkheid te verschaffen over de bij d rage van private partijen. Daarnaast geldt dat het College financieel toezicht geen oordeel over de publieke financiering kan geven zolang er geen zekerheid is over de resterende financiering van 30% door private partijen. Algemene Beschouwing-8

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 400 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 34 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 september 1995 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN

BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN MINISTERIE VAN FINANCIËN Agentschap van de Generale Thesaurie DEN HAAG, november 2009 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 6 2 SCHATKISTBANKIEREN: HISTORIE

Nadere informatie

September 2008. Het BBV en de IPSAS

September 2008. Het BBV en de IPSAS September 2008 Het BBV en de IPSAS Het BBV en de IPSAS In de literatuur over verslaggeving van de overheid duikt de laatste jaren een nieuw fenomeen op, de International Public Sector Accounting Standards

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ONTWERPBEGROTING DIENSTJAAR

TOELICHTING OP DE ONTWERPBEGROTING DIENSTJAAR LAND SINT MAARTEN TOELICHTING OP DE ONTWERPBEGROTING DIENSTJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...3 1. Algemene beschouwingen...4 2. Begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2018...7 3. Inkomsten...14 3.1.Toelichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen Inleiding In deze RJ-Uiting zijn tekstvoorstellen opgenomen voor wijzigingen van hoofdstuk 271.3 Personeelsbeloningen - pensioenen.

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 21

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

4. AGENTSCHAPPEN. 2. Strategie en doelstellingen op hoofdlijnen

4. AGENTSCHAPPEN. 2. Strategie en doelstellingen op hoofdlijnen 4. AGENTSCHAPPEN SENTER 1. Missie Senter is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) dat overheidsbeleid uitvoert op het terrein van technologie, energie, milieu, export en internationale

Nadere informatie

Basispakket zorgverzekering

Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 2015 Basispakket zorgverzekering Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 De tekst van het rapport Basispakket

Nadere informatie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie bezuinigingsmonitor: formatiereductie Rekenkamer Rotterdam oktober 2012 voorwoord De voorliggende bezuinigingsmonitor is een initiatief van de rekenkamer om het zicht van de raad op de realisatie van

Nadere informatie