Berekening Geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen. 1 Appartementen Deurningerstraat te Enschede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Berekening Geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen. 1 Appartementen Deurningerstraat 23-25 te Enschede"

Transcriptie

1 Berekening Geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen 1 Appartementen Deurningerstraat te Enschede Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne (T )

2 Berekening geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen Appartementen Deurningerstraat te Enschede projectnummer project Deurningerstraat te Enschede versie 1.0 datum 29 september 2013 auteur R.P.M. Munsterhuis / W. Buijvoets R.P.M. Munsterhuis Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg LD Borne (T )

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Inleiding 4 2 Wetgeving wegverkeer 5 3 Wegverkeersgegevens 8 4 Rekenresultaten geluidbelasting 9 5 Eis en Rekenmethode Gevelwering Eis Geluidwering Rekenmethode 12 6 Geluidwerende voorzieningen 14 7 Resultaten gevelwering 16 8 Conclusie 17 9 Bijlagen 18

4 1 Inleiding Door Munsterhuis Geluidsadvies B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer op de Deurningerstraat en naar de gevelwering voor een nieuw te bouwen woon, werkvilla, studio's en ruimte voor dienstverlening gelegen aan de Deurningerstraat te Enschede. De nieuw te bouwen appartementen vervangt een bestaande bouw (bedrijf) en ondervindt een geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Deurningerstraat. In bijlage 1 zijn de figuren, ligging van de beoordelingspunten en de weg opgenomen. Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie en het vaststellen van de gevelwering. De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift Geluid Nagegaan is welke geluidwerende voorzieningen aan de gevels van de te bouwen appartementen in het plan nodig zijn om te kunnen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, afdeling 3.1 art. 3.1 en 3.2. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende gegevens : - ontwerptekeningen met plattegronden en gevelaanzichten van Fons Nijland d.d , - geluidbelasting uit deze rapportage. projectnummer Pagina 4 van 18

5 2 Wetgeving wegverkeer Zone langs wegen De Wet geluidhinder (hierna te noemen: Wgh) stelt eisen aan de in de omgeving van een weg toelaatbaar geachte geluidniveaus. De omgeving waarbinnen bij een weg aandacht aan het geluid dient te worden besteed wordt de geluidzone rond een weg genoemd. De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). De omvang van de geluidzone is opgenomen in artikel 74 van de Wgh. De definities van het buitenstedelijk en binnenstedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 van de Wgh. Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg, die binnen de bebouwde kom ligt. Dit resulteert in de volgende zonebreedtes voor de beschouwde wegen, zie tabel 1. Tabel 1. Zonebreedte beschouwde wegen. Weg Binnen/buitenstedelijk Rijstroken Zonebreedte [m] Deurningerstraat Binnenstedelijk 1 of Grenswaarden geluidbelasting In de Wgh worden twee grenswaarden gesteld ten aanzien van wegverkeerslawaai, de zogenaamde voorkeursgrenswaarde en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. In onderstaande tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de grenswaarden die voor het plan van toepassing zijn. Tabel 2. Overzicht grenswaarden wegverkeerslawaai. aanwezige weg binnenstedelijk voorkeursgrenswaarde maximaal te verlenen nieuwe woning 48 db [artikel 82 lid 1 Wgh] ontheffingswaarde 63 db [artikel 83 lid 2 Wgh] Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffings-waarde, kan een hogere waarde worden vastgesteld door Burgemeester en Wethouders (hierna te noemen: B&W). projectnummer Pagina 5 van 18

6 Wanneer ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen bouw van woningen mogelijk tenzij deze worden voorzien van dove gevels of afschermende voorzieningen. Aftrek conform artikel 110g Wgh Op de berekende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai mag, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, een correctie worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.6 van het RMG 2006 is de te hanteren aftrek 5 db voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur en 2 db voor wegen waar een representatief te achten snelheid gelijk aan of hoger is dan 70 km/uur. Voor de onderzochte weg is een aftrek van 5 db toegepast. Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Hogere waarden Het vaststellen van een hogere waarde door B&W is mogelijk indien maatregelen om de geluidbelasting te reduceren aan de bron of tussen bron en ontvanger niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard ondervinden. Voorwaarden Daar waar maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting op de gevel van een geluidgevoelige bestemming onvoldoende doeltreffend is of stuit op bezwaren van stedenbouwkundige-, verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard zullen Burgermeesters en Wethouders alleen onder voorwaarden een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde vaststellen. Ten eerste dient een ontheffingscriterium van toepassing te zijn. Voor de realisatie van een geluidgevoelige bestemming (binnen de bebouwde kom) binnen de zone van een weg betekent dit in het kort dat de geprojecteerde woningen in een structuur- of bestemmingsplan gericht op stads- of dorpsvernieuwing dienen te worden opgenomen, of een doelmatige akoestische afschermende functie dienen te hebben, of ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond of bedrijfsgebondenheid of, door de gekozen situering een open plaats opvullen, of vervanging van bestaande bebouwing, of projectnummer Pagina 6 van 18

7 De gemeente Enschede heeft in haar beleid de volgende voorwaarden opgenomen: - Woningen komen slechts in aanmerking voor een hogere grenswaarde als er sprake is van minimaal één geluidluwe gevel - Verblijfsruimten zijn bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde van een woning - Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde. Voor appartementengebouwen (zoals onderhavige situatie) is deze eis niet altijd voor elk afzonderlijk appartement haalbaar: hiervoor geldt de geluidluwe gevel als uitgangspunt. Bouwbesluit Volgens hoofdstuk 3 van het Bouwbesluit dient de overeenkomstig NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied ten minste gelijk te zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en de volgens tabel 3 genoemde waarde, met een minimum van 20 db. Voor het plan dient voor wegverkeerslawaai hierbij te worden uitgegaan van de geluidbelasting zonder aftrek zoals hierboven bedoeld in alinea Aftrek conform artikel 110g Wgh Tabel 3. Overzicht grenswaarden Bouwbesluit conform afdeling 3.1. Gebruiksfunctie Grenswaarde Weg 1 woonfunctie b andere woonfunctie 2 ander verblijfsgebied 33 db projectnummer Pagina 7 van 18

8 3 Wegverkeersgegevens De verkeersgegevens van de geluidrelevante weg (Deurningerstraat) zijn afkomstig van verkeerstellingen van de gemeente Enschede geldig voor het jaar De gehanteerde verkeersgegevens zijn in onderstaande tabellen samengevat. De verkeersintensiteiten van een werkdag zijn omgerekend naar een weekdag (factor 0.89) en zijn in tabel 4 opgenomen. In tabel 5 zijn de overige situatie- en verkeersgegevens gegeven. Tabel 4: Verkeersintensiteiten en verdelingen voor het jaar 2023 Procentuele verdeling aantal motorvoertuigen Wegen Dag,- Lichte Middelzware Zware Etmaalintensiteit avond- voertuigen voertuigen voertuigen [mvt/dag] en nachtuur d a n d a n d a n d a n Deurningerstraat 6,7 3,7 0,6 94,7-95,76 96,0 3,2-2,56 2,5 2,1 1,68 1, Tabel 5: Situatie- en verkeersgegevens Deurningerstraat Snelheid Wegdekhoogte Wegdektype Beoordelingshoogte 50 km/uur 0 meter DAB 6,5 9,5 12,5 meter projectnummer Pagina 8 van 18

9 4 Rekenresultaten geluidbelasting Voor de nieuwbouw zijn ter plaatse van de voor en zijgevels beoordelingspunten ingevoerd op verschillende beoordelingshoogten. Er is voor het wegverkeer model gerekend met een bodemfactor van 0 (akoestisch hard). De invoergegevens zijn gegeven in bijlage 2. De rekenresultaten, inclusief en exclusief 5 db aftrek ex artikel 110 g Wgh, zijn opgenomen in bijlage 3. Resultaten geluidbelasting wegverkeerslawaai voor toetsing Wgh In de onderstaande tabel 6 en 7 zijn de maatgevende berekeningsresultaten per weg en per ontvangerpunt, inclusief 5 db aftrek ex artikel 110 g Wgh, samengevat. Tabel 6: Geluidbelastingen inclusief aftrek 5 db ex artikel 110 g Wgh Beoordelingspunt Geluidbelasting Lden [db] Deurningerstraat Hoogte t.o.v. maaiveld [meter] 6,5 m 9,5 m 12,5 m 1, 2 Plan Deurningerstraat voorgevel Plan Deurningerstraat noordgevel Plan Deurningerstraat zuidgevel Plan Deurningerstraat zuidgevel Plan Deurningerstraat zuidgevel Plan Deurningerstraat zuidgevel Overschrijding van 48 db. Uit tabel 6 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 db als gevolg van het wegverkeer op de Deurningerstraat wordt overschreden ter plaatse van de appartementen. Er dient een hogere grenswaarde procedure gevolgd te worden voor wegverkeerslawaai afkomstig van de Deurningerstraat. De hogere grenswaarde die aangevraagd dient te worden is maximaal 60 db voor de toekomstige appartementen langs de Deurningerstraat. projectnummer Pagina 9 van 18

10 Motivering hogere grenswaarde Het college kan een hogere waarde verlenen, volgens artikel 110a lid 5 Wgh, in die gevallen waarin de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting (vanwege de weg) van de uitwendige scheidingsconstructie van de betrokken woningen tot 48 db: a. onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel b. overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. De voorkeursvolgorde voor het treffen van maatregelen ter beperking van de geluidbelasting is op de eerste plaats bronmaatregelen (bijvoorbeeld beperken aantal voertuigen, toepassen ander wegdek of verlagen rijsnelheid), vervolgens overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld geluidschermen) en tot slot gevelmaatregelen. Het treffen van bronmaatregelen is in de onderhavige situatie waarschijnlijk niet aan de orde. Het beperken van het aantal voertuigen is niet mogelijk. Het toepassen van een stiller wegdek zou een optie kunnen zijn (dubellaags ZOAB). De reductie bedraagt ongeveer 5 à 6 db. Het blijkt dat het effect van stil asfalt onvoldoende is om aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen. De geluidbelastingen op het plan kunnen teruggebracht worden door een deel van de Deurningerstraat te voorzien van stilasfalt. Dit is echter vanuit onderhoudsoverwegingen niet wenselijk. De gehele Deurningerstraat vervangen door stil asfalt stuit op bezwaren van financiële aard. Het afwentelen van deze kosten op de initiatiefnemer maakt het plan financieel onhaalbaar. Omdat de Deurningerstraat deel uitmaakt van de hoofdwegenstructuur ligt dit niet voor de hand de snelheid van 50 naar 30 km/uur te verlagen. Mogelijk zullen hier ook andere aspecten zoals veiligheid en verkeerskundig een bezwaar opleveren. Wanneer de betreffende weg een 30 km/uur weg zou worden zal het geluidniveau worden verlaagd met circa 3 db. Het toepassen van een geluidscherm ter plaatse van de Deurningerstraat is in de onderhavige situatie niet aan de orde, omdat er bezwaren zijn van stedenbouwkundige aard. In de Geluidnota zijn voor het vaststellen van een hogere waarde voorwaarden opgenomen t.a.v. de aanwezigheid van een geluidluwe gevel en de situering van verblijfsruimten en buitenruimten. projectnummer Pagina 10 van 18

11 Omdat het plan bestaat uit aparte relatief kleine appartementen voor bijvoorbeeld studenten en studio s zijn deze voorwaarden niet van toepassing. Daarnaast zijn er geen buitenruimten aanwezig. Resultaten geluidbelasting wegverkeerslawaai voor toetsing bouwbesluit Ten behoeve van de bepaling van eventuele geluidwerende voorzieningen, dient gerekend te worden met de geluidbelasting exclusief de aftrek ex artikel 110 g Wet geluidhinder. Extra geluidwerende voorzieningen kunnen noodzakelijk om het maximale binnenniveau niet te overschrijden. Het maximaal toelaatbare binnenniveau ter plaatse van woningen bedraagt 33 db. Conform het Bouwbesluit wordt als uitgangspunt genomen dat een gevel van een gebouw een minimale gevelwering heeft van 20 db. Derhalve dient bij een geluidbelasting vanaf 53 db geluidwerende voorzieningen bepaald te worden. In tabel 8 wordt de maatgevende geluidbelasting gegeven. In bijlage 3.3 worden de uitgebreide rekenresultaten gegeven. Tabel 8: Rekenresultaten geluidbelasting exclusief aftrek ex artikel 110 g Wgh. Beoordelingspunt Geluidbelasting Lden [db] Deurningerstraat Hoogte t.o.v. maaiveld [meter] 6,5 m 9,5 m 12,5 m 1, 2 Plan Deurningerstraat voorgevel Plan Deurningerstraat noordgevel Plan Deurningerstraat zuidgevel Plan Deurningerstraat zuidgevel Plan Deurningerstraat zuidgevel Plan Deurningerstraat zuidgevel Overschrijding van 53 db. Uit tabel 8 blijkt dat de grenswaarde van 53 db ter plaatse van de gevels van appartementen wordt overschreden. Derhalve zijn er aanvullende geluidwerende voorzieningen noodzakelijk om aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 db te kunnen voldoen. De geluidwerende bouwakoestische voorzieningen worden behandeld vanaf hoofdstuk 5. projectnummer Pagina 11 van 18

12 5 Eis en Rekenmethode Gevelwering 5.1 Eis Geluidwering Volgens het Bouwbesluit moet de zgn. karakteristieke geluidwering G A;k van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied in een woning tenminste gelijk zijn aan de invallende geluidbelasting voor wegverkeerslawaai verminderd met 33 db; voor verblijfsruimten gelden 2 db lagere waarden voor de geluidwering G A;k. De voorschriften hebben tot doel de geluidbelasting L DEN binnenshuis in de verblijfsgebieden van een woning te beperken tot 33 db. Bij een maximale invallende geluidbelasting van 65 db is dus een G A;k vereist van (65-33 =) 32 db voor de gevels van de verblijfsgebieden van de woningen. Volgens de toelichting van het Bouwbesluit heeft een standaardgevel met normale ventilatieroosters een geluidwering G A;k van 20 dba. Het is daarom noodzakelijk alleen de geluidwering te controleren van gevels met een belasting van meer dan 53 db. De belasting van meer dan 53 db is aangegeven op de plattegrond in bijlage 4. Voor de gevels waar geen belasting is aangegeven zijn geen speciale maatregelen nodig en is de geluidwering niet gecontroleerd. Een groot aantal appartementen is van hetzelfde type maar met een variërende geluidbelasting. De geluidwering is gecontroleerd voor het type appartement met de hoogste belasting. 5.2 Rekenmethode De geluidwering van de gevels is berekend volgens de NPR 5272 Geluidwering in gebouwen. Geluidniveau-correctie C L De geluidbelasting is berekend voor de zwaarst belaste straatgevel. De lagere geluidbelasting op de overige gevels kan worden bepaald met een correctieterm C L, zoals aangegeven in de rekenmethode. Bouwbesluit en geluidwering In het Bouwbesluit zijn voor nieuwe gebouwen voorschriften opgesteld uit het oogpunt van gezondheid, waaronder enkele m.b.t. bescherming tegen geluid van buiten (afdeling 3.1 art 3.3). In deze voorschriften worden prestatie-eisen gesteld m.b.t. de in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering G A;k van een uitwendige scheidingsconstructie, die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht. In de NEN 5077 wordt aangegeven op welke wijze de geluidvoorschriften, d.m.v. een meting, nadat een gebouw gereed is, kunnen worden gecontroleerd. projectnummer Pagina 12 van 18

13 Berekening geluidwering Vooraf kan de geluidwering van een gevel G A van een verblijfsgebied cq. ruimte worden berekend volgens de NPR 5272 Geluidwering in gebouwen. De hieruit vast te stellen karakteristieke geluidwering G A;k is bepaald overeenkomstig formules uit de NEN De volgende formules worden gehanteerd : (1) G A = R A;gevel + 10xlog(V/(3xS)) - 3 [db(a)] (2) G A;k = G A - 10xlog(V/(3xS)) [db(a)] G A;k = R A;gevel - 3 [db(a)] waarin R A;gevel = geluidisolatie van de gevel V = volume van het verblijfsgebied(ruimte) S = oppervlakte van de betreffende gevel -3 = correctie voor invallend geluid Vrije indeelbaarheid Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat voor de berekening van de karakteristieke geluidwering G A;k het vertrekvolume oftewel de gebouwindeling niet meer van belang is wat overeenkomt met de mogelijkheid tot een vrije indeelbaarheid van het gebouw zonder dat de karakteristieke geluidwering hierdoor wijzigt. De karakteristieke geluidwering van de gevel van een verblijfsgebied, bestaande uit meerdere verblijfsruimten, kan worden berekend en gemeten door de karakteristieke geluidwering van de gevels van deze verblijfsruimten (energetisch) te middelen. Een andere mogelijkheid is de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een ingedeeld verblijfsgebied direct te berekenen door het verblijfsgebied te beschouwen als één niet ingedeelde ruimte. Praktijk De berekening bedoelt een goede benadering te geven van de te verwachten geluidwering; desondanks blijkt, dat de werkelijke geluidwering vaak lager is dan de berekende, afgezien van normale uitvoeringsfouten kan deze te wijten zijn aan o.a. : - onjuiste geluidsisolatiegegevens van beglazingen, borstweringpanelen, suskasten e.d.; - onvoldoende kierdichting, die in de praktijk fors kan afwijken van de aangenomen waarden; - onvoldoende genuanceerde correcties in de berekening voor de gevelreflectie, gevelvorm, positie suskasten e.d. Daarnaast is een zorgvuldige uitvoering van alle aangegeven voorzieningen van groot belang; controle van kierdichting, goede maatvoering e.d. zijn voor een goed resultaat onontbeerlijk. De geluidwerende bouwakoestische voorzieningen worden behandeld in hoofdstuk 6. projectnummer Pagina 13 van 18

14 6 Geluidwerende voorzieningen Aan de eisen kan worden voldaan met de volgende voorzieningen. Ventilatie In de woningen wordt op een natuurlijke wijze lucht toegevoerd en mechanisch afgezogen e.e.a. conform het de NEN-1087 en de NPR Voor de ventilatievoorziening geldt steeds dat en balanssituatie moet worden gecreëerd, d.w.z. dat evenveel verse lucht moet worden aangevoerd als dat vervuilde lucht wordt afgevoerd. Om de luchtstromen in de woning zelf van ruimte naar ruimte te laten stromen dienen in binnenwanden/ onder deuren spleten te worden aangebracht. Voor de belaste gevels is gerekend met susroosters van Duco type Ducomax, Glasmax of Minimax (zie detailbladen in bijlage 4). Voor de dakramen op de 3 e verdieping is gerekend met toevoer via Velux Ventil+ dakramen (zie plattegrond) aangevuld met toevoer via de luwe rechter zijgevel. Het type susrooster per verblijfsruimte is aangegeven op de plattegronden in bijlage 4. Zware gevels De zware gevels van metselwerk hebben door de hoge massa een hoge geluidisolatie van 51 dba of hoger tegen wegverkeerslawaai waardoor de geluidbelasting in het verblijfsgebied via deze constructies verwaarloosbaar klein is en niet relevant t.o.v. de kozijnen cq lichte constructies (kozijnen, zijwangen). Zware constructies met een hoge geluidisolatie hebben een gunstige invloed op de karakteristieke geluidwering G A,k van de totale gevel (zie hoofdstuk 5). Het type isolatiemateriaal in de spouw is nauwelijks relevant en vrij naar keuze. Kierdichting De kozijnen worden uitgevoerd in kunststof (met stalen kern) met een dubbele kierdichting op de bewegende delen (in de hoeken gelast), met per draairaam of -deur 2 knevelgrendels of een meerpuntssluiting. De schuifpuien moeten ook gelijkwaardig worden uitgevoerd (dus geen borsteldichting met rubbers, bijv hefschuif). De aansluitingen kozijn/metselwerk moeten kierdicht (éénzijdig gekit of een schuimband) worden uitgevoerd. projectnummer Pagina 14 van 18

15 Beglazing Er is uitgegaan van de volgende beglazing (zie ook plattegrond) : A2 (gelaagd met 2 akoestische folies) : R va = 37 dba in de voorgevels van de 1 e en 2 e verdieping A2 (gelaagd met 2 akoestische folies) : R va = 34 dba in de gevels van type F : R va = 30 dba in de l-zijgevels van de kamers 4B 5B en de gezamenlijke keuken/woonkamer 4 alle overige kozijnen en dakramen : mm : R va = 28 dba. Alternatieven zijn mogelijk mits de R va waarde in de praktijk minimaal gelijk is aan de waarde hiervoor genoemd (R va-waarde praktijk = gemeten laboratoriumwaarde 1.5 db). Hellend dak geluidbelasting L DEN > 53 db Een hellend dak van sandwichelementen (Undidek, Isobouw enz) heeft te weinig geluidwering. Voorgevel kamers 2C t/m 4C (code H plattegrond in bijlage 4) De oplossing is een geluidwerende dakplaat (bijv sporenkap) met minerale wol volgens code DH5c in detailblad DK1 in bijlage 4 of een geluidwerend plafond met een geluidwering R va van minimaal 35 dba. Een alternatief is een geluidwerend plafond tegen een verzwaarde sandwichplaat als volgt opgebouwd : - verwaarde sandwichplaat Unidek DLG of Isobouw Slimfix 8/8 (R va=28) - 40 mm Nevima centraalregels tegen het dakelement - 40 mm minerale wol (onverpakt) in de spouw - 22 mm regelwerk h.o.h. 40 cm dwars op de centraalregels - evt dampremmende laag mm gipskartonplaat Woon/slaapkamer 3 e verdieping zijgevel: (code I plattegrond in bijlage I) Gerekend is met een geïsoleerde dakplaat met schuimisolatie en daaronder een gipsplafond volgens detail DH6b of DH7a (zie detailblad DK1 en DK2 in bijlage 4). Een alternatief is een sporenkap of geluidwerend plafond als hiervoor genoemd (code H). Bij knieschotten kan de extra gipsplaat op het knieschot aansluiten. Van belang is een kierdichte aansluiting zowel van de elementen onderling als op de gevels enz. Zijwangen voorgevel Voor de zijwangen van de dakkapellen in de voorgevel is gerekend met een verwaarde constructie volgens code BP 3c (zie detailblad BP in bijlage 4) of een akoestisch gelijkwaardige constructie met een geluidwering R va = 33 dba. Van belang is een kierdichte aansluiting op het dak/plafond. projectnummer Pagina 15 van 18

16 7 Resultaten gevelwering De berekeningen van de geluidwering zijn opgenomen in bijlage 5. Er zijn controleberekeningen gemaakt voor de woningen met de hoogste belasting. Tabel 7.1 geeft een overzicht van de berekende geluidbelasting binnenshuis en van de berekende G A;k ; afgerond op hele db s. Tabel 7.1 Verblijfsgebied geluidbelasting (db) G A;k (db) buiten binnen berekend eis gezamenl. wnk/keuken 1 e en 2 e verd kamer 3B 1 e en 2 e verd kamer 2C en 4C 3 e verd kamer 3C 3 e verd kamer 1B r-zijg. 1 e en 2 e verd kamer 4B en 5B l-zijg. 1 e en 2 e verd gezamenlijke wnk/keuken 3 e verd woonkamer/slk l-zijg 1 e en 2 e verd woonkamer/slk l-zijg 3 e verd Voor de beschouwde verblijfsgebieden blijkt dat bij de geadviseerde voorzieningen aan de eis van de karakteristieke geluidwering G A;k wordt voldaan. Het blijkt dat inmiddels enkele gevels iets zijn gewijzigd ten opzichte van de berekende situatie (Zie bijlage 4). De ramen zijn in oppervlakte iets kleiner geworden waardoor er met dezelfde gevelopbouw akoestisch gezien een iets gunstiger situatie ontstaat. projectnummer Pagina 16 van 18

17 8 Conclusie In opdracht van Wiskaja Beleggingen BV is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting, afkomstig van het wegverkeer op Deurningerstraat ter plaatse van de gevels van de nieuw te bouwen woon, werkvilla, studio's en ruimte voor dienstverlening gelegen aan de Deurningerstraat te Enschede. Naast de geluidbelasting is nagegaan welke geluidwerende voorzieningen aan de gevels van de te bouwen appartementen in het plan nodig zijn om te kunnen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, afdeling 3.1 art. 3.1 en 3.2. De nieuw te bouwen appartementen vervangt een bestaande bouw (bedrijf) en ondervindt een geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Deurningerstraat. De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift Geluid Uit de rekenresultaten uit het onderhavig blijkt dat: - de voorkeursgrenswaarde van 48 db ten gevolge van de Deurningerstraat wordt ter plaatse van de appartementen overschreden. Hiervoor dient na afweging van maatregelen een hogere grenswaarde procedure gevolgd te worden. De hogere grenswaarde die aangevraagd dient te worden is maximaal 60 db voor de toekomstige appartementen. - de grenswaarde van 53 db voor de toetsing van het bouwbesluit ter plaatse van de appartementen wordt overschreden. Daarom zijn er aanvullende geluidwerende voorzieningen noodzakelijk om aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 db ten gevolge van wegverkeerslawaai in de verblijfsgebieden in woningen te kunnen voldoen. - voor de beschouwde verblijfsgebieden, bij de geadviseerde voorzieningen uit hoofdstuk 6 aan de eis van de karakteristieke geluidwering G A;k wordt voldaan. projectnummer Pagina 17 van 18

18 9 Bijlagen Bijlage 1 Situatie Bijlage 2 Invoergegevens Bijlage 3 Rekenresultaten geluidbelastingen Bijlage 4 Situatie met geluidbelasting; Plattegrond en gevels met geluidbelasting / maatregelen Detailbladen Bijlage 5 Berekeningen geluidwering projectnummer Pagina 18 van 18

19 Bijlage 1 Situatie + 3D overzicht

20

21 Plan Deurningerstraat te Enschede D overzichten Bijlage 1 3

22 Bijlage 2 Invoergegevens

23

24

25

26

27 Plan Deurningerstraat te Enschede Invoergegevens, gebouwen Bijlage 2 Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 1k 01 Plan Deurningerstraat 14,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 02 Plan Deurningerstraat 14,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 03 Deurningerstraat 27 12,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 04 Deurningerstraat 29 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 05 Deurningerstraat ,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 06 Deurningerstraat ,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 07 Deurningerstraat ,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 08 Deurningerstraat 21B 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 09 Gebouw 10,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 10 Gebouw 12,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 11 Deurningerstraat ,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 12 Deurningerstraat 4-6 6,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 Geomilieu V :40:27

28 Plan Deurningerstraat te Enschede Invoergegevens, bodem Bijlage 2 Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam Omschr. Bf 01 Deurningerstraat 0,00 02 park 1,00 Geomilieu V :41:23

29 Van: Programma Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Ontwerp Aan: Mevr. J. Delfsma Datum: A. Huidige (werkdag-)etmaalintensiteiten Straat tussen Etm.-int jaar Vwet Vfeit 1 Deurningerstraat Raiffeissenstraat - Hengelosestraat B. Functie, vormgeving en verharding en gem. dag-/avond-/nachtuurpercentage Straat functie aantal stroken verharding % % % rijbanen /richting daguur avonduur nachtuur 1 Deurningerstraat centrumweg 1 1 asfalt 6,70 3,70 0, C. Verdeling van verkeer naar voertuigsoort per periode Straat dag avond nacht %lmvt %mzvt %zwvt %lmvt %mzvt %zwvt %lmvt %mzvt %zwvt 1 Deurningerstraat 94,70 3,20 2,10 95,76 2,56 1,68 96,00 2,50 1, D. Groei van het verkeer Straat Verwachte (werkdag-)etmaalintensiteit Deurningerstraat Opmerkingen: Uitgaande van wegennet in 2023 met: 1) N18 gerealiseerd 2) Knippen van wegen in Twekkelo

30 Naam Omschr. Hdef. Type Hbron Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal 01 Deurningerstraat Relatief Verdeling 0,75 W ,00 Plan Deurningerstraat te Enschede Invoergegevens, weg Bijlage 2 Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Geomilieu V :42:55

31 :42:55 Plan Deurningerstraat te Enschede Invoergegevens, weg Bijlage 2 Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) 01 6,70 3,70 0,60 94,70 95,76 96,00 3,20 2,56 2,50 2,10 1,68 1,50 Geomilieu V2.30

32 Plan Deurningerstraat te Enschede Invoergegevens, ontvangers Bijlage 2 Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Gevel 01 Plan Deurningerstraat voorgevel 0,00 Relatief 6,50 9,50 12,50 Ja 02 Plan Deurningerstraat voorgevel 0,00 Relatief 6,50 9,50 12,50 Ja 03 Plan Deurningerstraat noordgevel 0,00 Relatief 6,50 9,50 12,50 Ja 04 Plan Deurningerstraat noordgevel 0,00 Relatief 6,50 9,50 12,50 Ja 05 Plan Deurningerstraat zuidgevel 0,00 Relatief 6,50 9,50 12,50 Ja 06 Plan Deurningerstraat zuidgevel 0,00 Relatief 6,50 9,50 12,50 Ja 07 Plan Deurningerstraat zuidgevel 0,00 Relatief 6,50 9,50 12,50 Ja 08 Plan Deurningerstraat zuidgevel 0,00 Relatief 6,50 9,50 12,50 Ja 09 Plan Deurningerstraat zuidgevel 0,00 Relatief 6,50 9,50 12,50 Ja 10 Plan Deurningerstraat zuidgevel 0,00 Relatief 6,50 9,50 12,50 Ja 11 Plan Deurningerstraat zuidgevel 0,00 Relatief 6,50 9,50 12,50 Ja Geomilieu V :43:20

33 Bijlage 3 Rekenresultaten

34 Plan Deurningerstraat te Enschede Rekenresultaten incl. 5 db aftrek conform art. 110g Wgh Bijlage 3 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel eerste model LAeq totaalresultaten voor toetspunten Deurningerstraat Ja Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 01_A Plan Deurningerstraat voorgevel 6,50 60,1 57,4 49,4 60,4 01_B Plan Deurningerstraat voorgevel 9,50 59,4 56,7 48,7 59,7 01_C Plan Deurningerstraat voorgevel 12,50 58,7 56,0 48,0 59,0 02_A Plan Deurningerstraat voorgevel 6,50 60,0 57,3 49,4 60,3 02_B Plan Deurningerstraat voorgevel 9,50 59,3 56,6 48,6 59,6 02_C Plan Deurningerstraat voorgevel 12,50 58,6 55,8 47,9 58,9 03_A Plan Deurningerstraat noordgevel 6,50 53,0 50,3 42,3 53,3 03_B Plan Deurningerstraat noordgevel 9,50 52,2 49,5 41,6 52,5 03_C Plan Deurningerstraat noordgevel 12,50 51,5 48,7 40,8 51,7 04_A Plan Deurningerstraat noordgevel 6,50 43,8 41,1 33,2 44,1 04_B Plan Deurningerstraat noordgevel 9,50 43,6 40,9 33,0 43,9 04_C Plan Deurningerstraat noordgevel 12,50 43,7 41,0 33,0 44,0 05_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 55,8 53,1 45,1 56,1 05_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 55,4 52,7 44,7 55,7 05_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 54,6 51,8 43,9 54,8 06_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 54,1 51,4 43,5 54,4 06_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 53,8 51,1 43,2 54,1 06_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 53,2 50,4 42,5 53,4 07_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 50,3 47,6 39,6 50,6 07_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 50,6 47,9 40,0 50,9 07_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 49,3 46,5 38,6 49,5 08_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 48,7 45,9 38,0 49,0 08_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 49,2 46,4 38,5 49,4 08_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 48,1 45,4 37,4 48,4 09_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 47,4 44,6 36,7 47,7 09_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 47,8 45,1 37,2 48,1 09_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 47,1 44,4 36,4 47,4 10_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 46,1 43,3 35,4 46,4 10_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 46,4 43,7 35,8 46,7 10_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 46,1 43,4 35,5 46,4 11_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 26,5 23,7 15,8 26,8 11_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 28,4 25,6 17,7 28,7 11_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 29,9 27,2 19,2 30,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :43:50

35 Plan Deurningerstraat te Enschede Rekenresultaten excl. 5 db aftrek conform art. 110g Wgh Bijlage 3.1 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel eerste model LAeq totaalresultaten voor toetspunten Deurningerstraat Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 01_A Plan Deurningerstraat voorgevel 6,50 65,1 62,4 54,4 65,4 01_B Plan Deurningerstraat voorgevel 9,50 64,4 61,7 53,7 64,7 01_C Plan Deurningerstraat voorgevel 12,50 63,7 61,0 53,0 64,0 02_A Plan Deurningerstraat voorgevel 6,50 65,0 62,3 54,4 65,3 02_B Plan Deurningerstraat voorgevel 9,50 64,3 61,6 53,6 64,6 02_C Plan Deurningerstraat voorgevel 12,50 63,6 60,8 52,9 63,9 03_A Plan Deurningerstraat noordgevel 6,50 58,0 55,3 47,3 58,3 03_B Plan Deurningerstraat noordgevel 9,50 57,2 54,5 46,6 57,5 03_C Plan Deurningerstraat noordgevel 12,50 56,5 53,7 45,8 56,7 04_A Plan Deurningerstraat noordgevel 6,50 48,8 46,1 38,2 49,1 04_B Plan Deurningerstraat noordgevel 9,50 48,6 45,9 38,0 48,9 04_C Plan Deurningerstraat noordgevel 12,50 48,7 46,0 38,0 49,0 05_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 60,8 58,1 50,1 61,1 05_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 60,4 57,7 49,7 60,7 05_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 59,6 56,8 48,9 59,8 06_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 59,1 56,4 48,5 59,4 06_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 58,8 56,1 48,2 59,1 06_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 58,2 55,4 47,5 58,4 07_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 55,3 52,6 44,6 55,6 07_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 55,6 52,9 45,0 55,9 07_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 54,3 51,5 43,6 54,5 08_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 53,7 50,9 43,0 54,0 08_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 54,2 51,4 43,5 54,4 08_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 53,1 50,4 42,4 53,4 09_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 52,4 49,6 41,7 52,7 09_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 52,8 50,1 42,2 53,1 09_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 52,1 49,4 41,4 52,4 10_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 51,1 48,3 40,4 51,4 10_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 51,4 48,7 40,8 51,7 10_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 51,1 48,4 40,5 51,4 11_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 31,5 28,7 20,8 31,8 11_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 33,4 30,6 22,7 33,7 11_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 34,9 32,2 24,2 35,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :45:37

36 Bijlage 4 Situatie met geluidbelasting Plattegrond en gevels met geluidbelasting/ maatregelen Detailbladen

37

projectnummer Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie.

projectnummer Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Hulshof Architecten B.V. Mevrouw I. Hulshof Postbus 2935 2601 CX DELFT telefoon 074 7676007 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie.

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Koraal Vastgoed De heer E. Kuijpers Postbus 29 8280 AA GENEMUIDEN telefoon 074 7676007 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Kuiper Makelaardij De heer T. Kuiper Apeldoornseweg SM ARNHEM. Geachte heer Kuiper,

Kuiper Makelaardij De heer T. Kuiper Apeldoornseweg SM ARNHEM. Geachte heer Kuiper, Aanslagsweg 22 Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Kuiper Makelaardij De heer T. Kuiper Apeldoornseweg 105 6816 SM ARNHEM 7622 LD Borne telefoon 074 7676 007 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen Gemeente Hof van Twente t.a.v. mevr. Roebert Ter Horst Postbus 54 7470 AB GOOR bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 DE HEER EN MEVROUW P. MEIJERS 2 juli 2015 077280972:C - Definitief B02046.000027.0100 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Uitgangspunten...3

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen

Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen Behandeld door: Opdrachtgever: G.E.M. van Opstal Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Waddinxveen

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Kemperbergerweg 221

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Kemperbergerweg 221 Geluidbelasting wegverkeer op woning Kemperbergerweg 221 te Arnhem versie 9 oktober 2012 opdrachtnummer 12-125 datum 9 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem auteur

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidwerende voorzieningen woning Akker- maalshout 2 te Ermelo. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Velthuis Bouw B.V. Postbus

Nadere informatie

Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer: 20134142.R01.V01 Document:

Nadere informatie

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessen Allee 58. te Klarenbeek

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessen Allee 58. te Klarenbeek Geluidbelasting wegverkeer op woningen Hessen Allee 58 te Klarenbeek versie 3 september 2012 opdrachtnummer 11-181 datum 3 september 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Fabriekstraat 19C 7005 AP Doetinchem

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10 Geluidbelasting wegverkeer op woning Deventerkunstweg 10 te Beltrum versie 1 juli 2010 datum 2 juli 2010 opdrachtgever Grenzland-makelaardij Spilmansdijk 9 7156 NV Beltrum auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie De Bloemerd

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie De Bloemerd Geluidbelasting wegverkeer op locatie De Bloemerd te Gemert versie 27 mei 2014 opdrachtnummer 14-077 datum 27 mei 2014 opdrachtgever Bouwbedrijf Raaijmakers Molenstraat 43 5421 KD Gemert auteur A.D. Postma

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede Geluidbelasting wegverkeer op woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede versie 21 oktober 2008 datum 21 oktober 2008 opdrachtgever LTO Noord Advies Postbus 77 7600 AB Almelo auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Ingenieursbureau Spreen Figuur 1 Wegen, objecten en bodemgebieden

Ingenieursbureau Spreen Figuur 1 Wegen, objecten en bodemgebieden De Stijll bv t.a.v. dhr. G. Reitsema Van Limburg Stirumstraat 19 7901 AM Hoogeveen Betreft : Notitie akoestisch onderzoek Hoogeveenseweg 13 te Zuidwolde Projectnr. : 20130724 Datum : 15 april 2013 Behandeld

Nadere informatie

Katoenstraat 7 Retouradres: Katoenstraat 7, 7572 CW Oldenzaal Vastbouw Oost BV De heer S. Berns Postbus 240 7460 AE RIJSSEN 7572 CW Oldenzaal telefoon 0541 539 333 telefax 0541 531 860 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Buro voor Bouwkunde - Ermelo Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Datum: 26 juli 2012

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax Datum: 26 juli 2012 Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer R. Peeten Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400 1 WEGVERKEERSLAWAAI De bestemmingsplanwijziging heeft betrekking op 28 geprojecteerde appartementen en 1 geprojecteerde grondgebonden woning. De geprojecteerde wooneenheden zijn gesitueerd binnen de geluidszone

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op locatie De Heikampen te Schijndel

Geluidbelasting wegverkeer op locatie De Heikampen te Schijndel Geluidbelasting wegverkeer op locatie De Heikampen te Schijndel Versie 27 augustus 2015 opdrachtnummer 15-072 datum 27 augustus 2015 opdrachtgever Econsultancy bv Rapenstraat 2 5831 GJ Boxmeer auteur Ad

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer. op woningen Pastoor. Brouwersstraat te Margraten

Geluidbelasting wegverkeer. op woningen Pastoor. Brouwersstraat te Margraten Geluidbelasting wegverkeer op woningen Pastoor Brouwersstraat te Margraten Versie 16 augustus 2012 opdrachtnummer datum 16 augustus 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam Geluidbelasting wegverkeer op locatie Kerkwijkweg te Didam versie 26 maart 2009 datum 26 maart 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

pagina 2 van 8 aftrek van 2 db gehanteerd.

pagina 2 van 8 aftrek van 2 db gehanteerd. Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor een woongebouw met 17 appartementen en bergingen op de begane grond en 5de verdieping op het perceel naast het adres Vurehout 20 te Zaandam

Nadere informatie

Westeinde 76 & Oosteinde 56 58, Nieuwleusen. -akoestisch onderzoek- Gemeente Dalfsen

Westeinde 76 & Oosteinde 56 58, Nieuwleusen. -akoestisch onderzoek- Gemeente Dalfsen Westeinde 76 & Oosteinde 56 58, Nieuwleusen -akoestisch onderzoek- Gemeente Dalfsen dsn-230 16 maart 2010 Westeinde 76 & Oosteinde 56-58, Nieuwleusen - akoestisch onderzoek - Gemeente Dalfsen projectnummer:

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen Geluidbelasting wegverkeer op woning Molenstraat te Swolgen versie 14 juni 2010 datum 15 juni 2010 opdrachtgever Econsultancy bv Rapenstraat 21 5831 GJ Boxmeer auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v.

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Rapportage geluidonderzoek

BIJLAGE 6. Rapportage geluidonderzoek BIJLAGE 6 Rapportage geluidonderzoek Rapport Akoestisch onderzoek Geplande woningbouw Weidenaar Aldeboarn projectnr. 176812 revisie D0 maart 2008 Auteur R. de Leeuw Opdrachtgever S. Weidenaar It Rak 1

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

Project begeleid wonen Händellaan 239/241 te Zwolle

Project begeleid wonen Händellaan 239/241 te Zwolle 10 Akoestisch onderzoek Expertisecentrum Zwolle ECL Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 44 82 Fax (038) 498 27 41 h.van.drongelen@zwolle.nl www.zwolle.nl Project

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie. Koekoekstraat te Vierakker

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie. Koekoekstraat te Vierakker wegverkeer op bouwlocatie Koekoekstraat te Vierakker versie 22 juni 2009 datum 22 juni 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

GEMEENTE VALKENSWAARD

GEMEENTE VALKENSWAARD 094-024 GEMEENTE VALKENSWAARD Bestemmingsplan Kerkakkerstraat Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai maart 2010 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 3 2. BELEID EN REGELGEVING... 4 2.1. Landelijk beleid en regelgeving

Nadere informatie

Goudsbloemvallei 's-hertogenbosch. Geluidbelasting van de gevel. Opdrachtnummer :

Goudsbloemvallei 's-hertogenbosch. Geluidbelasting van de gevel. Opdrachtnummer : Goudsbloemvallei 31-39 's-hertogenbosch Geluidbelasting van de gevel Opdrachtnummer : 13685-01 Document Status : Rap-01 : Definitief Datum : 22-05-2015 Project : Goudsbloemvallei 31-39 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeer. Westfriesedijk 14a te Schoorldam. projectnummer 132576. Versienummer: 3.0. Datum: 27 november 2013.

Akoestisch onderzoek Wegverkeer. Westfriesedijk 14a te Schoorldam. projectnummer 132576. Versienummer: 3.0. Datum: 27 november 2013. Akoestisch onderzoek Wegverkeer Westfriesedijk 14a te Schoorldam projectnummer 132576 Opdrachtgever: Familie De Wit Versienummer: 3.0 Datum: 27 november 2013 Auteur: I. Avontuur Controle: D.C. Blokland

Nadere informatie

Bijlage 2 Akoestisch onderzoek

Bijlage 2 Akoestisch onderzoek Bijlage 2 Akoestisch onderzoek 37 voorontwerp bestemmingsplan "Steverinkstraat bij 39-2009" wegverkeer op bouw Pierikstraat- Steverinkstraat te Gaanderen versie 30 oktober 2008 datum 31 oktober 2008 opdrachtgever

Nadere informatie

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân)

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage II (Plan van aanpak grondsanering) Bijlage III (Akoestische onderzoeken) Onderzoek naar de geluidsbelasting op de nieuw

Nadere informatie

ONTWERP Wet geluidhinder beschikking

ONTWERP Wet geluidhinder beschikking 1 ONTWERP Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden AKOESTISCH ONDERZOEK Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden Colofon Project : Bestemmingsplan Uden Noord 2, Hotel van der Valk Onderdeel : Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Opgesteld door

Nadere informatie

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT05281887 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. nieuwbouw Medisch Spectrum. Twente te Enschede

Geluidbelasting wegverkeer op. nieuwbouw Medisch Spectrum. Twente te Enschede Geluidbelasting wegverkeer op nieuwbouw Medisch Spectrum Twente te Enschede versie 27 augustus 2009 opdrachtnummer 09107 datum 27 augustus 2009 opdrachtgever Medisch Spectrum Twente Postbus 50000 7500

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee Geluidbelasting wegverkeer op woningen Hessenallee te Klarenbeek versie 24 september 2009 datum 24 september 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil Geluidbelasting wegverkeer op woning Prins Willem Alexanderstraat te Deil versie 4 maart 2010 datum 4 maart 2010 opdrachtgever Oostzee stedenbouw Postbus 9 6800 AA Arnhem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op enkele bouwblokken langs de Lonnekerweg.

Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op enkele bouwblokken langs de Lonnekerweg. Rapportnummer : 12.019.01 Datum : 16 februari 2012 AKOESTISCH RAPPORT Woningen Groenrijk Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op enkele bouwblokken langs de Lonnekerweg. Opdrachtgever : Bureau

Nadere informatie

Berekening gevelbelasting. Voorstraat 103 te Velddriel

Berekening gevelbelasting. Voorstraat 103 te Velddriel Berekening gevelbelasting Voorstraat 103 te Velddriel Berekening gevelbelasting Voorstraat 103 te Velddriel Rapportnummer: Naam opdrachtgever: Project locatie: Opsteller: M153184.001.001/JGO de heer E.

Nadere informatie

Project "Villa Malkenschoten" te Apeldoorn. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Datum 14 juni 2012 Referentie

Project Villa Malkenschoten te Apeldoorn. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Datum 14 juni 2012 Referentie Project "Villa Malkenschoten" te Apeldoorn. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Datum 14 juni 2012 Referentie 20120468-04 Referentie 20120468-04 Rapporttitel Project "Villa Malkenschoten" te Apeldoorn.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI Nieuwbouw woning aan de Zeesweg te Sevenum Datum : 15 maart 2012 Rapportnummer : 212-SZe-srm2-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 Fax. 0493-539804 E-mail.

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op woningen Pastoor de Katerstraat te Baarle-Nassau

Geluidbelasting wegverkeer op woningen Pastoor de Katerstraat te Baarle-Nassau Geluidbelasting wegverkeer op woningen Pastoor de Katerstraat te Baarle-Nassau Versie 17 december 2012 opdrachtnummer 12-073 datum 7 februari 2013 opdrachtgever Econsultancy bv Rapenstraat 2 5831 GJ Boxmeer

Nadere informatie

Datum: Versie: 1

Datum: Versie: 1 Titel: Kenmerk: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bremweg 15 te Venlo 0092-W-16-A Datum: 20-04-2016 Versie: 1 Adviseur: Opdrachtgever: ing. Aljan Gal Dhr. H. Eigenbrood Turfstraat 30 5914 XR Venlo

Nadere informatie

m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s Bouwplan loc

m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s Bouwplan loc m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s Bouwplan locatie Broek ongenummerd in Sevenum Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK WONINGEN VAN KRIEKENSTRAAT 15.084.01 Behandeld door: Ing. H.W. Tideman, 26 augustus 2015 Opdrachtgever : Bouwbedrijf Scharenberg b.v. St Isidorushoeve 1 Inleiding In opdracht van de

Nadere informatie

Bijlagenbundel bij bestemmingsplan Melisseweg

Bijlagenbundel bij bestemmingsplan Melisseweg Bijlagenbundel bij bestemmingsplan Melisseweg Bijlagen bij de toelichting Bijlage 1 Akoestisch onderzoek Bijlage 2 Archeologisch onderzoek Bijlage 3 Bedrijven en Milieuzonering Bijlage 4 Ecologische quickscan

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

BIJLAGE II. Invoergegevens wegverkeerslawaai Toelichting: De bebouwing op het industrieterrein en in de omgeving is afgeleid uit BAG. Vanwege de veelheid van gebouwen zijn deze niet als lijst aan de bijlagen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Zeelandsedijk 28-30a te Volkel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Zeelandsedijk 28-30a te Volkel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Zeelandsedijk 28-30a te Volkel Colofon Onderzoek : Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Zeelandsedijk 28 Projectleider : ing. T. Verhoeven Opdrachtgever

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v. wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Groot Lobberikweg. te Loerbeek

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Groot Lobberikweg. te Loerbeek wegverkeer op Groot Lobberikweg te Loerbeek versie 5 juli 2010 datum 5 juli 2010 opdrachtgever Econsultancy bv Fabrieksstraat 19c 7005 AP Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I

Nadere informatie

Rapportnummer: P

Rapportnummer: P Rapportnummer: P2012.041-02 Akoestisch onderzoek functiewijziging perceel Horsterweg 239 te Ermelo Opdrachtgever: Uitgevoerd door: Contactpersoon: Veluws Ontwerpburo, mevrouw A. Greefhorst de heer V. Lieuw-A-Fa

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. landgoed Nieuwe Weuste

Geluidbelasting wegverkeer op. landgoed Nieuwe Weuste Geluidbelasting wegverkeer op landgoed Nieuwe Weuste te Winterswijk versie 24 september 2008 datum 25 september 2008 opdrachtgever Grontmij Nederland bv Postbus 1364 8001 BJ Zwolle auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op woningen plan politiebureau Doorwerth

Geluidbelasting wegverkeer op woningen plan politiebureau Doorwerth Geluidbelasting wegverkeer op woningen plan politiebureau Doorwerth Versie 5 maart 2015 opdrachtnummer 15-045 datum 5 maart 2015 opdrachtgever Buro SRO bv Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG ARNHEM auteur

Nadere informatie

Ontwikkeling appartementengebouw aan het Verzetsplein te Amersfoort. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Ontwikkeling appartementengebouw aan het Verzetsplein te Amersfoort. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Ontwikkeling appartementengebouw aan het Verzetsplein te Amersfoort Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Ontwikkeling appartementengebouw aan het Verzetsplein te Amersfoort Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw woningen Project Nieuw Ambacht s-gravenzande. Opdrachtgever: Boele & Van Eesteren B.V.

Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw woningen Project Nieuw Ambacht s-gravenzande. Opdrachtgever: Boele & Van Eesteren B.V. Akoestisch onderzoek Nieuwbouw woningen Project Nieuw Ambacht s-gravenzande Opdrachtgever: Boele & Van Eesteren B.V. Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova BV Akoestisch

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de ligging van de 48/ db geluidscontouren

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. vijf starterswoningen. Sint Jansstraat te Meterik

Geluidbelasting wegverkeer op. vijf starterswoningen. Sint Jansstraat te Meterik Geluidbelasting wegverkeer op vijf starterswoningen Sint Jansstraat 20-22 te Meterik versie 12 juli 2012 opdrachtnummer 10-181 datum 12 juli 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer en woning Kottenseweg 170 te Winterswijk

Geluidbelasting wegverkeer en woning Kottenseweg 170 te Winterswijk Geluidbelasting wegverkeer en woning Kottenseweg 170 te Winterswijk Versie 8 juni 2015 opdrachtnummer 15-062 datum 8 juni 2015 opdrachtgever H. Lieverdink Kottenseweg 170 7107 AB Winterswijk auteur Ad

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Dorpshuisplein

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Dorpshuisplein Geluidbelasting wegverkeer op locatie Dorpshuisplein te Amerongen versie 24 januari 2008 07384 datum 24 januari 2008 opdrachtgever Bureau van Droffelaar Jollesstraat 5 6814 JE ARHEM auteur A.D. Postma

Nadere informatie

: Hennie van Emmerik, Gemeente Wijdemeren : Alex Bouthoorn, Royal HaskoningDHV : Ralf Buelens, Royal HaskoningDHV

: Hennie van Emmerik, Gemeente Wijdemeren : Alex Bouthoorn, Royal HaskoningDHV : Ralf Buelens, Royal HaskoningDHV HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Hennie van Emmerik, Gemeente Wijdemeren Van : Alex Bouthoorn, Royal HaskoningDHV Kopie : Ralf Buelens, Royal HaskoningDHV Dossier : BC7419-106-102 Project :

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Park Forum Zuid Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise, VM - Verkeer en Milieu oktober 2017 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise,

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Venrayseweg

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Venrayseweg Geluidbelasting wegverkeer op woningen Venrayseweg te Horst versie 19 juli 2013 opdrachtnummer 13-104 datum 19 juli 2013 opdrachtgever Dhr. Hay Philipsen Venrayseweg 151 5961 NS Horst auteur A.D. Postma

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Woningbouw project Buitenkans Tienrayseweg ong. te Horst

Akoestisch onderzoek. Woningbouw project Buitenkans Tienrayseweg ong. te Horst Akoestisch onderzoek Woningbouw project Buitenkans 10825AK01-04 A Projectgegevens Initiatiefnemer Naam : Willems Melderslo B.V. Adres : Hoebertweg 15 Postcode, plaats : 5966 ND America Handelsnaam en locatie

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v.

Nadere informatie

Landgoed "Buitengewoon" Heesch. Akoestisch onderzoek - Wegverkeerslawaai. Opdrachtnummer : 13344-01

Landgoed Buitengewoon Heesch. Akoestisch onderzoek - Wegverkeerslawaai. Opdrachtnummer : 13344-01 Landgoed "Buitengewoon" Heesch Akoestisch onderzoek - Wegverkeerslawaai Opdrachtnummer : 13344-01 Document Status : Rap-01 : Concept Datum : 01-07-2014 Project : Landgoed "Buitengewoon" Heesch Document

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer en. geluidwerende voorzieningen. woningen Villa Rutli

Geluidbelasting wegverkeer en. geluidwerende voorzieningen. woningen Villa Rutli Geluidbelasting wegverkeer en geluidwerende voorzieningen woningen Villa Rutli te Epe versie 26 juli 2010 datum 26 juli 2010 opdrachtgever Stichting Interact Contour Groep Eperweg 21 8071 AW Nunspeet auteur

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (fase 1) Duitse Weistraat Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (fase 1) Duitse Weistraat Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (fase 1) Duitse Weistraat Kerkdriel projectnummer: 1105/079/MD, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens 2 2.2 Gegevens

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe, Landgoed De Valouwe te Ede (locatie Wekeromseweg 44) rapportnummer E15.002 Versie: 1 Datum: 16 februari

Nadere informatie

Burggraaf nr. 6 te Meerkerk

Burggraaf nr. 6 te Meerkerk Burggraaf nr. 6 te Meerkerk Burggraaf nr. 6 te Meerkerk WEGVERKEERSLAWAAI HERBEREKE NING O.B.V. EMISSIERREGISTER De heer A. v.d. Wal Gorinchemsestraat 59 4231 DJ Meerkerk Datum: 14 februari 2014 Rapportnummer:

Nadere informatie

1 2014/ Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen

1 2014/ Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen 1 2014/174062 Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad voor het bestemmingsplan Wormerveer op grond van artikel

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Onderzoek naar de geluidsbelasting op de nieuw te realiseren woning voor de fam. J. Knegt aan het Oosterdiep Oostzijde 100 te Emmer-Compascuum

Onderzoek naar de geluidsbelasting op de nieuw te realiseren woning voor de fam. J. Knegt aan het Oosterdiep Oostzijde 100 te Emmer-Compascuum Onderzoek naar de geluidsbelasting op de nieuw te realiseren woning voor de fam. J. Knegt aan het Oosterdiep Oostzijde 100 te Emmer-Compascuum Rapport 4121304.R01 Onderzoek naar de geluidsbelasting op

Nadere informatie

Geluidonderzoek bestemmingsplan Nieuw Noord Zandvoort - Zandvoort

Geluidonderzoek bestemmingsplan Nieuw Noord Zandvoort - Zandvoort aan Gemeente Zandvoort van R. van Vliet t.a.v. telefoon 075-6553548 datum 25 april 2017 onderwerp Geluidonderzoek bestemmingsplan Nieuw Noord Zandvoort - Zandvoort Met bestemmingsplan Nieuw Noord maakt

Nadere informatie

Onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevels van het plan Veenweg 10 te Heerde

Onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevels van het plan Veenweg 10 te Heerde 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevels van het plan Veenweg 10 te Heerde H 4714-1-RA-001 Datum: 22

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer op. woningbouwlocatie. Knoevenoordstraat te Brummen

Geluidbelasting railverkeer op. woningbouwlocatie. Knoevenoordstraat te Brummen Geluidbelasting railverkeer op woningbouwlocatie Knoevenoordstraat te Brummen versie 5 februari 2007 datum 5 februari 2007 opdrachtgever H. van Ittersum Burg. Van Walsemstraat 11 8162 GC EPE auteur A.D.

Nadere informatie

Akoestisch rapport - Geluidbelasting van de gevel

Akoestisch rapport - Geluidbelasting van de gevel Rossinistraat 40 5344 AK Oss Postbus 402 5340 AK Oss Telefoon 0412 634945 Akoestisch rapport - Geluidbelasting van de gevel Project: Woning Rijvers aan de Maaijkant Ulicoten Opdrachtnummer: 12717-1 Document:

Nadere informatie

ingevolge de Wet geluidhinder in het kader van een planologische procedure voor het bouwplan Diesterbaan te Weert

ingevolge de Wet geluidhinder in het kader van een planologische procedure voor het bouwplan Diesterbaan te Weert AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI ingevolge de Wet geluidhinder in het kader van een planologische procedure voor het bouwplan Diesterbaan te Weert 5 oktober 2016 Akoestisch onderzoek ingevolge de

Nadere informatie

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1.

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel Gemeente Breda Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1 V&V Opgesteld door: Gemeente Breda ONT / Mobiliteit en Milieu Datum: 22-01-2016

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren rapportnummer L13.025 Versie: 1 Datum: 21 november 2013 Status: DEFINITIEF Auteur: Rikkert

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer en. industrielawaai op. bestemmingsplan Stekkenberg- West te Groesbeek

Geluidbelasting wegverkeer en. industrielawaai op. bestemmingsplan Stekkenberg- West te Groesbeek Geluidbelasting wegverkeer en industrielawaai op bestemmingsplan Stekkenberg- West te Groesbeek versie 16 november 2009 datum 16 november 2009 opdrachtgever Oosterpoort Postbus 31 6560 AA Groesbeek auteur

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde. ONTWERP-BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport I.2011.1201.01.R001 Groenhorst College, Velp Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie