Berekening Geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen. 1 Appartementen Deurningerstraat te Enschede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Berekening Geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen. 1 Appartementen Deurningerstraat 23-25 te Enschede"

Transcriptie

1 Berekening Geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen 1 Appartementen Deurningerstraat te Enschede Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne (T )

2 Berekening geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen Appartementen Deurningerstraat te Enschede projectnummer project Deurningerstraat te Enschede versie 1.0 datum 29 september 2013 auteur R.P.M. Munsterhuis / W. Buijvoets R.P.M. Munsterhuis Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg LD Borne (T )

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Inleiding 4 2 Wetgeving wegverkeer 5 3 Wegverkeersgegevens 8 4 Rekenresultaten geluidbelasting 9 5 Eis en Rekenmethode Gevelwering Eis Geluidwering Rekenmethode 12 6 Geluidwerende voorzieningen 14 7 Resultaten gevelwering 16 8 Conclusie 17 9 Bijlagen 18

4 1 Inleiding Door Munsterhuis Geluidsadvies B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer op de Deurningerstraat en naar de gevelwering voor een nieuw te bouwen woon, werkvilla, studio's en ruimte voor dienstverlening gelegen aan de Deurningerstraat te Enschede. De nieuw te bouwen appartementen vervangt een bestaande bouw (bedrijf) en ondervindt een geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Deurningerstraat. In bijlage 1 zijn de figuren, ligging van de beoordelingspunten en de weg opgenomen. Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie en het vaststellen van de gevelwering. De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift Geluid Nagegaan is welke geluidwerende voorzieningen aan de gevels van de te bouwen appartementen in het plan nodig zijn om te kunnen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, afdeling 3.1 art. 3.1 en 3.2. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende gegevens : - ontwerptekeningen met plattegronden en gevelaanzichten van Fons Nijland d.d , - geluidbelasting uit deze rapportage. projectnummer Pagina 4 van 18

5 2 Wetgeving wegverkeer Zone langs wegen De Wet geluidhinder (hierna te noemen: Wgh) stelt eisen aan de in de omgeving van een weg toelaatbaar geachte geluidniveaus. De omgeving waarbinnen bij een weg aandacht aan het geluid dient te worden besteed wordt de geluidzone rond een weg genoemd. De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). De omvang van de geluidzone is opgenomen in artikel 74 van de Wgh. De definities van het buitenstedelijk en binnenstedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 van de Wgh. Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg, die binnen de bebouwde kom ligt. Dit resulteert in de volgende zonebreedtes voor de beschouwde wegen, zie tabel 1. Tabel 1. Zonebreedte beschouwde wegen. Weg Binnen/buitenstedelijk Rijstroken Zonebreedte [m] Deurningerstraat Binnenstedelijk 1 of Grenswaarden geluidbelasting In de Wgh worden twee grenswaarden gesteld ten aanzien van wegverkeerslawaai, de zogenaamde voorkeursgrenswaarde en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. In onderstaande tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de grenswaarden die voor het plan van toepassing zijn. Tabel 2. Overzicht grenswaarden wegverkeerslawaai. aanwezige weg binnenstedelijk voorkeursgrenswaarde maximaal te verlenen nieuwe woning 48 db [artikel 82 lid 1 Wgh] ontheffingswaarde 63 db [artikel 83 lid 2 Wgh] Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffings-waarde, kan een hogere waarde worden vastgesteld door Burgemeester en Wethouders (hierna te noemen: B&W). projectnummer Pagina 5 van 18

6 Wanneer ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen bouw van woningen mogelijk tenzij deze worden voorzien van dove gevels of afschermende voorzieningen. Aftrek conform artikel 110g Wgh Op de berekende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai mag, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, een correctie worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.6 van het RMG 2006 is de te hanteren aftrek 5 db voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur en 2 db voor wegen waar een representatief te achten snelheid gelijk aan of hoger is dan 70 km/uur. Voor de onderzochte weg is een aftrek van 5 db toegepast. Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Hogere waarden Het vaststellen van een hogere waarde door B&W is mogelijk indien maatregelen om de geluidbelasting te reduceren aan de bron of tussen bron en ontvanger niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard ondervinden. Voorwaarden Daar waar maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting op de gevel van een geluidgevoelige bestemming onvoldoende doeltreffend is of stuit op bezwaren van stedenbouwkundige-, verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard zullen Burgermeesters en Wethouders alleen onder voorwaarden een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde vaststellen. Ten eerste dient een ontheffingscriterium van toepassing te zijn. Voor de realisatie van een geluidgevoelige bestemming (binnen de bebouwde kom) binnen de zone van een weg betekent dit in het kort dat de geprojecteerde woningen in een structuur- of bestemmingsplan gericht op stads- of dorpsvernieuwing dienen te worden opgenomen, of een doelmatige akoestische afschermende functie dienen te hebben, of ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond of bedrijfsgebondenheid of, door de gekozen situering een open plaats opvullen, of vervanging van bestaande bebouwing, of projectnummer Pagina 6 van 18

7 De gemeente Enschede heeft in haar beleid de volgende voorwaarden opgenomen: - Woningen komen slechts in aanmerking voor een hogere grenswaarde als er sprake is van minimaal één geluidluwe gevel - Verblijfsruimten zijn bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde van een woning - Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde. Voor appartementengebouwen (zoals onderhavige situatie) is deze eis niet altijd voor elk afzonderlijk appartement haalbaar: hiervoor geldt de geluidluwe gevel als uitgangspunt. Bouwbesluit Volgens hoofdstuk 3 van het Bouwbesluit dient de overeenkomstig NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied ten minste gelijk te zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en de volgens tabel 3 genoemde waarde, met een minimum van 20 db. Voor het plan dient voor wegverkeerslawaai hierbij te worden uitgegaan van de geluidbelasting zonder aftrek zoals hierboven bedoeld in alinea Aftrek conform artikel 110g Wgh Tabel 3. Overzicht grenswaarden Bouwbesluit conform afdeling 3.1. Gebruiksfunctie Grenswaarde Weg 1 woonfunctie b andere woonfunctie 2 ander verblijfsgebied 33 db projectnummer Pagina 7 van 18

8 3 Wegverkeersgegevens De verkeersgegevens van de geluidrelevante weg (Deurningerstraat) zijn afkomstig van verkeerstellingen van de gemeente Enschede geldig voor het jaar De gehanteerde verkeersgegevens zijn in onderstaande tabellen samengevat. De verkeersintensiteiten van een werkdag zijn omgerekend naar een weekdag (factor 0.89) en zijn in tabel 4 opgenomen. In tabel 5 zijn de overige situatie- en verkeersgegevens gegeven. Tabel 4: Verkeersintensiteiten en verdelingen voor het jaar 2023 Procentuele verdeling aantal motorvoertuigen Wegen Dag,- Lichte Middelzware Zware Etmaalintensiteit avond- voertuigen voertuigen voertuigen [mvt/dag] en nachtuur d a n d a n d a n d a n Deurningerstraat 6,7 3,7 0,6 94,7-95,76 96,0 3,2-2,56 2,5 2,1 1,68 1, Tabel 5: Situatie- en verkeersgegevens Deurningerstraat Snelheid Wegdekhoogte Wegdektype Beoordelingshoogte 50 km/uur 0 meter DAB 6,5 9,5 12,5 meter projectnummer Pagina 8 van 18

9 4 Rekenresultaten geluidbelasting Voor de nieuwbouw zijn ter plaatse van de voor en zijgevels beoordelingspunten ingevoerd op verschillende beoordelingshoogten. Er is voor het wegverkeer model gerekend met een bodemfactor van 0 (akoestisch hard). De invoergegevens zijn gegeven in bijlage 2. De rekenresultaten, inclusief en exclusief 5 db aftrek ex artikel 110 g Wgh, zijn opgenomen in bijlage 3. Resultaten geluidbelasting wegverkeerslawaai voor toetsing Wgh In de onderstaande tabel 6 en 7 zijn de maatgevende berekeningsresultaten per weg en per ontvangerpunt, inclusief 5 db aftrek ex artikel 110 g Wgh, samengevat. Tabel 6: Geluidbelastingen inclusief aftrek 5 db ex artikel 110 g Wgh Beoordelingspunt Geluidbelasting Lden [db] Deurningerstraat Hoogte t.o.v. maaiveld [meter] 6,5 m 9,5 m 12,5 m 1, 2 Plan Deurningerstraat voorgevel Plan Deurningerstraat noordgevel Plan Deurningerstraat zuidgevel Plan Deurningerstraat zuidgevel Plan Deurningerstraat zuidgevel Plan Deurningerstraat zuidgevel Overschrijding van 48 db. Uit tabel 6 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 db als gevolg van het wegverkeer op de Deurningerstraat wordt overschreden ter plaatse van de appartementen. Er dient een hogere grenswaarde procedure gevolgd te worden voor wegverkeerslawaai afkomstig van de Deurningerstraat. De hogere grenswaarde die aangevraagd dient te worden is maximaal 60 db voor de toekomstige appartementen langs de Deurningerstraat. projectnummer Pagina 9 van 18

10 Motivering hogere grenswaarde Het college kan een hogere waarde verlenen, volgens artikel 110a lid 5 Wgh, in die gevallen waarin de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting (vanwege de weg) van de uitwendige scheidingsconstructie van de betrokken woningen tot 48 db: a. onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel b. overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. De voorkeursvolgorde voor het treffen van maatregelen ter beperking van de geluidbelasting is op de eerste plaats bronmaatregelen (bijvoorbeeld beperken aantal voertuigen, toepassen ander wegdek of verlagen rijsnelheid), vervolgens overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld geluidschermen) en tot slot gevelmaatregelen. Het treffen van bronmaatregelen is in de onderhavige situatie waarschijnlijk niet aan de orde. Het beperken van het aantal voertuigen is niet mogelijk. Het toepassen van een stiller wegdek zou een optie kunnen zijn (dubellaags ZOAB). De reductie bedraagt ongeveer 5 à 6 db. Het blijkt dat het effect van stil asfalt onvoldoende is om aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen. De geluidbelastingen op het plan kunnen teruggebracht worden door een deel van de Deurningerstraat te voorzien van stilasfalt. Dit is echter vanuit onderhoudsoverwegingen niet wenselijk. De gehele Deurningerstraat vervangen door stil asfalt stuit op bezwaren van financiële aard. Het afwentelen van deze kosten op de initiatiefnemer maakt het plan financieel onhaalbaar. Omdat de Deurningerstraat deel uitmaakt van de hoofdwegenstructuur ligt dit niet voor de hand de snelheid van 50 naar 30 km/uur te verlagen. Mogelijk zullen hier ook andere aspecten zoals veiligheid en verkeerskundig een bezwaar opleveren. Wanneer de betreffende weg een 30 km/uur weg zou worden zal het geluidniveau worden verlaagd met circa 3 db. Het toepassen van een geluidscherm ter plaatse van de Deurningerstraat is in de onderhavige situatie niet aan de orde, omdat er bezwaren zijn van stedenbouwkundige aard. In de Geluidnota zijn voor het vaststellen van een hogere waarde voorwaarden opgenomen t.a.v. de aanwezigheid van een geluidluwe gevel en de situering van verblijfsruimten en buitenruimten. projectnummer Pagina 10 van 18

11 Omdat het plan bestaat uit aparte relatief kleine appartementen voor bijvoorbeeld studenten en studio s zijn deze voorwaarden niet van toepassing. Daarnaast zijn er geen buitenruimten aanwezig. Resultaten geluidbelasting wegverkeerslawaai voor toetsing bouwbesluit Ten behoeve van de bepaling van eventuele geluidwerende voorzieningen, dient gerekend te worden met de geluidbelasting exclusief de aftrek ex artikel 110 g Wet geluidhinder. Extra geluidwerende voorzieningen kunnen noodzakelijk om het maximale binnenniveau niet te overschrijden. Het maximaal toelaatbare binnenniveau ter plaatse van woningen bedraagt 33 db. Conform het Bouwbesluit wordt als uitgangspunt genomen dat een gevel van een gebouw een minimale gevelwering heeft van 20 db. Derhalve dient bij een geluidbelasting vanaf 53 db geluidwerende voorzieningen bepaald te worden. In tabel 8 wordt de maatgevende geluidbelasting gegeven. In bijlage 3.3 worden de uitgebreide rekenresultaten gegeven. Tabel 8: Rekenresultaten geluidbelasting exclusief aftrek ex artikel 110 g Wgh. Beoordelingspunt Geluidbelasting Lden [db] Deurningerstraat Hoogte t.o.v. maaiveld [meter] 6,5 m 9,5 m 12,5 m 1, 2 Plan Deurningerstraat voorgevel Plan Deurningerstraat noordgevel Plan Deurningerstraat zuidgevel Plan Deurningerstraat zuidgevel Plan Deurningerstraat zuidgevel Plan Deurningerstraat zuidgevel Overschrijding van 53 db. Uit tabel 8 blijkt dat de grenswaarde van 53 db ter plaatse van de gevels van appartementen wordt overschreden. Derhalve zijn er aanvullende geluidwerende voorzieningen noodzakelijk om aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 db te kunnen voldoen. De geluidwerende bouwakoestische voorzieningen worden behandeld vanaf hoofdstuk 5. projectnummer Pagina 11 van 18

12 5 Eis en Rekenmethode Gevelwering 5.1 Eis Geluidwering Volgens het Bouwbesluit moet de zgn. karakteristieke geluidwering G A;k van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied in een woning tenminste gelijk zijn aan de invallende geluidbelasting voor wegverkeerslawaai verminderd met 33 db; voor verblijfsruimten gelden 2 db lagere waarden voor de geluidwering G A;k. De voorschriften hebben tot doel de geluidbelasting L DEN binnenshuis in de verblijfsgebieden van een woning te beperken tot 33 db. Bij een maximale invallende geluidbelasting van 65 db is dus een G A;k vereist van (65-33 =) 32 db voor de gevels van de verblijfsgebieden van de woningen. Volgens de toelichting van het Bouwbesluit heeft een standaardgevel met normale ventilatieroosters een geluidwering G A;k van 20 dba. Het is daarom noodzakelijk alleen de geluidwering te controleren van gevels met een belasting van meer dan 53 db. De belasting van meer dan 53 db is aangegeven op de plattegrond in bijlage 4. Voor de gevels waar geen belasting is aangegeven zijn geen speciale maatregelen nodig en is de geluidwering niet gecontroleerd. Een groot aantal appartementen is van hetzelfde type maar met een variërende geluidbelasting. De geluidwering is gecontroleerd voor het type appartement met de hoogste belasting. 5.2 Rekenmethode De geluidwering van de gevels is berekend volgens de NPR 5272 Geluidwering in gebouwen. Geluidniveau-correctie C L De geluidbelasting is berekend voor de zwaarst belaste straatgevel. De lagere geluidbelasting op de overige gevels kan worden bepaald met een correctieterm C L, zoals aangegeven in de rekenmethode. Bouwbesluit en geluidwering In het Bouwbesluit zijn voor nieuwe gebouwen voorschriften opgesteld uit het oogpunt van gezondheid, waaronder enkele m.b.t. bescherming tegen geluid van buiten (afdeling 3.1 art 3.3). In deze voorschriften worden prestatie-eisen gesteld m.b.t. de in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering G A;k van een uitwendige scheidingsconstructie, die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht. In de NEN 5077 wordt aangegeven op welke wijze de geluidvoorschriften, d.m.v. een meting, nadat een gebouw gereed is, kunnen worden gecontroleerd. projectnummer Pagina 12 van 18

13 Berekening geluidwering Vooraf kan de geluidwering van een gevel G A van een verblijfsgebied cq. ruimte worden berekend volgens de NPR 5272 Geluidwering in gebouwen. De hieruit vast te stellen karakteristieke geluidwering G A;k is bepaald overeenkomstig formules uit de NEN De volgende formules worden gehanteerd : (1) G A = R A;gevel + 10xlog(V/(3xS)) - 3 [db(a)] (2) G A;k = G A - 10xlog(V/(3xS)) [db(a)] G A;k = R A;gevel - 3 [db(a)] waarin R A;gevel = geluidisolatie van de gevel V = volume van het verblijfsgebied(ruimte) S = oppervlakte van de betreffende gevel -3 = correctie voor invallend geluid Vrije indeelbaarheid Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat voor de berekening van de karakteristieke geluidwering G A;k het vertrekvolume oftewel de gebouwindeling niet meer van belang is wat overeenkomt met de mogelijkheid tot een vrije indeelbaarheid van het gebouw zonder dat de karakteristieke geluidwering hierdoor wijzigt. De karakteristieke geluidwering van de gevel van een verblijfsgebied, bestaande uit meerdere verblijfsruimten, kan worden berekend en gemeten door de karakteristieke geluidwering van de gevels van deze verblijfsruimten (energetisch) te middelen. Een andere mogelijkheid is de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een ingedeeld verblijfsgebied direct te berekenen door het verblijfsgebied te beschouwen als één niet ingedeelde ruimte. Praktijk De berekening bedoelt een goede benadering te geven van de te verwachten geluidwering; desondanks blijkt, dat de werkelijke geluidwering vaak lager is dan de berekende, afgezien van normale uitvoeringsfouten kan deze te wijten zijn aan o.a. : - onjuiste geluidsisolatiegegevens van beglazingen, borstweringpanelen, suskasten e.d.; - onvoldoende kierdichting, die in de praktijk fors kan afwijken van de aangenomen waarden; - onvoldoende genuanceerde correcties in de berekening voor de gevelreflectie, gevelvorm, positie suskasten e.d. Daarnaast is een zorgvuldige uitvoering van alle aangegeven voorzieningen van groot belang; controle van kierdichting, goede maatvoering e.d. zijn voor een goed resultaat onontbeerlijk. De geluidwerende bouwakoestische voorzieningen worden behandeld in hoofdstuk 6. projectnummer Pagina 13 van 18

14 6 Geluidwerende voorzieningen Aan de eisen kan worden voldaan met de volgende voorzieningen. Ventilatie In de woningen wordt op een natuurlijke wijze lucht toegevoerd en mechanisch afgezogen e.e.a. conform het de NEN-1087 en de NPR Voor de ventilatievoorziening geldt steeds dat en balanssituatie moet worden gecreëerd, d.w.z. dat evenveel verse lucht moet worden aangevoerd als dat vervuilde lucht wordt afgevoerd. Om de luchtstromen in de woning zelf van ruimte naar ruimte te laten stromen dienen in binnenwanden/ onder deuren spleten te worden aangebracht. Voor de belaste gevels is gerekend met susroosters van Duco type Ducomax, Glasmax of Minimax (zie detailbladen in bijlage 4). Voor de dakramen op de 3 e verdieping is gerekend met toevoer via Velux Ventil+ dakramen (zie plattegrond) aangevuld met toevoer via de luwe rechter zijgevel. Het type susrooster per verblijfsruimte is aangegeven op de plattegronden in bijlage 4. Zware gevels De zware gevels van metselwerk hebben door de hoge massa een hoge geluidisolatie van 51 dba of hoger tegen wegverkeerslawaai waardoor de geluidbelasting in het verblijfsgebied via deze constructies verwaarloosbaar klein is en niet relevant t.o.v. de kozijnen cq lichte constructies (kozijnen, zijwangen). Zware constructies met een hoge geluidisolatie hebben een gunstige invloed op de karakteristieke geluidwering G A,k van de totale gevel (zie hoofdstuk 5). Het type isolatiemateriaal in de spouw is nauwelijks relevant en vrij naar keuze. Kierdichting De kozijnen worden uitgevoerd in kunststof (met stalen kern) met een dubbele kierdichting op de bewegende delen (in de hoeken gelast), met per draairaam of -deur 2 knevelgrendels of een meerpuntssluiting. De schuifpuien moeten ook gelijkwaardig worden uitgevoerd (dus geen borsteldichting met rubbers, bijv hefschuif). De aansluitingen kozijn/metselwerk moeten kierdicht (éénzijdig gekit of een schuimband) worden uitgevoerd. projectnummer Pagina 14 van 18

15 Beglazing Er is uitgegaan van de volgende beglazing (zie ook plattegrond) : A2 (gelaagd met 2 akoestische folies) : R va = 37 dba in de voorgevels van de 1 e en 2 e verdieping A2 (gelaagd met 2 akoestische folies) : R va = 34 dba in de gevels van type F : R va = 30 dba in de l-zijgevels van de kamers 4B 5B en de gezamenlijke keuken/woonkamer 4 alle overige kozijnen en dakramen : mm : R va = 28 dba. Alternatieven zijn mogelijk mits de R va waarde in de praktijk minimaal gelijk is aan de waarde hiervoor genoemd (R va-waarde praktijk = gemeten laboratoriumwaarde 1.5 db). Hellend dak geluidbelasting L DEN > 53 db Een hellend dak van sandwichelementen (Undidek, Isobouw enz) heeft te weinig geluidwering. Voorgevel kamers 2C t/m 4C (code H plattegrond in bijlage 4) De oplossing is een geluidwerende dakplaat (bijv sporenkap) met minerale wol volgens code DH5c in detailblad DK1 in bijlage 4 of een geluidwerend plafond met een geluidwering R va van minimaal 35 dba. Een alternatief is een geluidwerend plafond tegen een verzwaarde sandwichplaat als volgt opgebouwd : - verwaarde sandwichplaat Unidek DLG of Isobouw Slimfix 8/8 (R va=28) - 40 mm Nevima centraalregels tegen het dakelement - 40 mm minerale wol (onverpakt) in de spouw - 22 mm regelwerk h.o.h. 40 cm dwars op de centraalregels - evt dampremmende laag mm gipskartonplaat Woon/slaapkamer 3 e verdieping zijgevel: (code I plattegrond in bijlage I) Gerekend is met een geïsoleerde dakplaat met schuimisolatie en daaronder een gipsplafond volgens detail DH6b of DH7a (zie detailblad DK1 en DK2 in bijlage 4). Een alternatief is een sporenkap of geluidwerend plafond als hiervoor genoemd (code H). Bij knieschotten kan de extra gipsplaat op het knieschot aansluiten. Van belang is een kierdichte aansluiting zowel van de elementen onderling als op de gevels enz. Zijwangen voorgevel Voor de zijwangen van de dakkapellen in de voorgevel is gerekend met een verwaarde constructie volgens code BP 3c (zie detailblad BP in bijlage 4) of een akoestisch gelijkwaardige constructie met een geluidwering R va = 33 dba. Van belang is een kierdichte aansluiting op het dak/plafond. projectnummer Pagina 15 van 18

16 7 Resultaten gevelwering De berekeningen van de geluidwering zijn opgenomen in bijlage 5. Er zijn controleberekeningen gemaakt voor de woningen met de hoogste belasting. Tabel 7.1 geeft een overzicht van de berekende geluidbelasting binnenshuis en van de berekende G A;k ; afgerond op hele db s. Tabel 7.1 Verblijfsgebied geluidbelasting (db) G A;k (db) buiten binnen berekend eis gezamenl. wnk/keuken 1 e en 2 e verd kamer 3B 1 e en 2 e verd kamer 2C en 4C 3 e verd kamer 3C 3 e verd kamer 1B r-zijg. 1 e en 2 e verd kamer 4B en 5B l-zijg. 1 e en 2 e verd gezamenlijke wnk/keuken 3 e verd woonkamer/slk l-zijg 1 e en 2 e verd woonkamer/slk l-zijg 3 e verd Voor de beschouwde verblijfsgebieden blijkt dat bij de geadviseerde voorzieningen aan de eis van de karakteristieke geluidwering G A;k wordt voldaan. Het blijkt dat inmiddels enkele gevels iets zijn gewijzigd ten opzichte van de berekende situatie (Zie bijlage 4). De ramen zijn in oppervlakte iets kleiner geworden waardoor er met dezelfde gevelopbouw akoestisch gezien een iets gunstiger situatie ontstaat. projectnummer Pagina 16 van 18

17 8 Conclusie In opdracht van Wiskaja Beleggingen BV is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting, afkomstig van het wegverkeer op Deurningerstraat ter plaatse van de gevels van de nieuw te bouwen woon, werkvilla, studio's en ruimte voor dienstverlening gelegen aan de Deurningerstraat te Enschede. Naast de geluidbelasting is nagegaan welke geluidwerende voorzieningen aan de gevels van de te bouwen appartementen in het plan nodig zijn om te kunnen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, afdeling 3.1 art. 3.1 en 3.2. De nieuw te bouwen appartementen vervangt een bestaande bouw (bedrijf) en ondervindt een geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Deurningerstraat. De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift Geluid Uit de rekenresultaten uit het onderhavig blijkt dat: - de voorkeursgrenswaarde van 48 db ten gevolge van de Deurningerstraat wordt ter plaatse van de appartementen overschreden. Hiervoor dient na afweging van maatregelen een hogere grenswaarde procedure gevolgd te worden. De hogere grenswaarde die aangevraagd dient te worden is maximaal 60 db voor de toekomstige appartementen. - de grenswaarde van 53 db voor de toetsing van het bouwbesluit ter plaatse van de appartementen wordt overschreden. Daarom zijn er aanvullende geluidwerende voorzieningen noodzakelijk om aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 db ten gevolge van wegverkeerslawaai in de verblijfsgebieden in woningen te kunnen voldoen. - voor de beschouwde verblijfsgebieden, bij de geadviseerde voorzieningen uit hoofdstuk 6 aan de eis van de karakteristieke geluidwering G A;k wordt voldaan. projectnummer Pagina 17 van 18

18 9 Bijlagen Bijlage 1 Situatie Bijlage 2 Invoergegevens Bijlage 3 Rekenresultaten geluidbelastingen Bijlage 4 Situatie met geluidbelasting; Plattegrond en gevels met geluidbelasting / maatregelen Detailbladen Bijlage 5 Berekeningen geluidwering projectnummer Pagina 18 van 18

19 Bijlage 1 Situatie + 3D overzicht

20

21 Plan Deurningerstraat te Enschede D overzichten Bijlage 1 3

22 Bijlage 2 Invoergegevens

23

24

25

26

27 Plan Deurningerstraat te Enschede Invoergegevens, gebouwen Bijlage 2 Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 1k 01 Plan Deurningerstraat 14,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 02 Plan Deurningerstraat 14,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 03 Deurningerstraat 27 12,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 04 Deurningerstraat 29 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 05 Deurningerstraat ,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 06 Deurningerstraat ,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 07 Deurningerstraat ,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 08 Deurningerstraat 21B 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 09 Gebouw 10,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 10 Gebouw 12,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 11 Deurningerstraat ,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 12 Deurningerstraat 4-6 6,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 Geomilieu V :40:27

28 Plan Deurningerstraat te Enschede Invoergegevens, bodem Bijlage 2 Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam Omschr. Bf 01 Deurningerstraat 0,00 02 park 1,00 Geomilieu V :41:23

29 Van: Programma Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Ontwerp Aan: Mevr. J. Delfsma Datum: A. Huidige (werkdag-)etmaalintensiteiten Straat tussen Etm.-int jaar Vwet Vfeit 1 Deurningerstraat Raiffeissenstraat - Hengelosestraat B. Functie, vormgeving en verharding en gem. dag-/avond-/nachtuurpercentage Straat functie aantal stroken verharding % % % rijbanen /richting daguur avonduur nachtuur 1 Deurningerstraat centrumweg 1 1 asfalt 6,70 3,70 0, C. Verdeling van verkeer naar voertuigsoort per periode Straat dag avond nacht %lmvt %mzvt %zwvt %lmvt %mzvt %zwvt %lmvt %mzvt %zwvt 1 Deurningerstraat 94,70 3,20 2,10 95,76 2,56 1,68 96,00 2,50 1, D. Groei van het verkeer Straat Verwachte (werkdag-)etmaalintensiteit Deurningerstraat Opmerkingen: Uitgaande van wegennet in 2023 met: 1) N18 gerealiseerd 2) Knippen van wegen in Twekkelo

30 Naam Omschr. Hdef. Type Hbron Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal 01 Deurningerstraat Relatief Verdeling 0,75 W ,00 Plan Deurningerstraat te Enschede Invoergegevens, weg Bijlage 2 Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Geomilieu V :42:55

31 :42:55 Plan Deurningerstraat te Enschede Invoergegevens, weg Bijlage 2 Model: eerste model Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) 01 6,70 3,70 0,60 94,70 95,76 96,00 3,20 2,56 2,50 2,10 1,68 1,50 Geomilieu V2.30

32 Plan Deurningerstraat te Enschede Invoergegevens, ontvangers Bijlage 2 Model: Groep: eerste model (hoofdgroep) Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Gevel 01 Plan Deurningerstraat voorgevel 0,00 Relatief 6,50 9,50 12,50 Ja 02 Plan Deurningerstraat voorgevel 0,00 Relatief 6,50 9,50 12,50 Ja 03 Plan Deurningerstraat noordgevel 0,00 Relatief 6,50 9,50 12,50 Ja 04 Plan Deurningerstraat noordgevel 0,00 Relatief 6,50 9,50 12,50 Ja 05 Plan Deurningerstraat zuidgevel 0,00 Relatief 6,50 9,50 12,50 Ja 06 Plan Deurningerstraat zuidgevel 0,00 Relatief 6,50 9,50 12,50 Ja 07 Plan Deurningerstraat zuidgevel 0,00 Relatief 6,50 9,50 12,50 Ja 08 Plan Deurningerstraat zuidgevel 0,00 Relatief 6,50 9,50 12,50 Ja 09 Plan Deurningerstraat zuidgevel 0,00 Relatief 6,50 9,50 12,50 Ja 10 Plan Deurningerstraat zuidgevel 0,00 Relatief 6,50 9,50 12,50 Ja 11 Plan Deurningerstraat zuidgevel 0,00 Relatief 6,50 9,50 12,50 Ja Geomilieu V :43:20

33 Bijlage 3 Rekenresultaten

34 Plan Deurningerstraat te Enschede Rekenresultaten incl. 5 db aftrek conform art. 110g Wgh Bijlage 3 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel eerste model LAeq totaalresultaten voor toetspunten Deurningerstraat Ja Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 01_A Plan Deurningerstraat voorgevel 6,50 60,1 57,4 49,4 60,4 01_B Plan Deurningerstraat voorgevel 9,50 59,4 56,7 48,7 59,7 01_C Plan Deurningerstraat voorgevel 12,50 58,7 56,0 48,0 59,0 02_A Plan Deurningerstraat voorgevel 6,50 60,0 57,3 49,4 60,3 02_B Plan Deurningerstraat voorgevel 9,50 59,3 56,6 48,6 59,6 02_C Plan Deurningerstraat voorgevel 12,50 58,6 55,8 47,9 58,9 03_A Plan Deurningerstraat noordgevel 6,50 53,0 50,3 42,3 53,3 03_B Plan Deurningerstraat noordgevel 9,50 52,2 49,5 41,6 52,5 03_C Plan Deurningerstraat noordgevel 12,50 51,5 48,7 40,8 51,7 04_A Plan Deurningerstraat noordgevel 6,50 43,8 41,1 33,2 44,1 04_B Plan Deurningerstraat noordgevel 9,50 43,6 40,9 33,0 43,9 04_C Plan Deurningerstraat noordgevel 12,50 43,7 41,0 33,0 44,0 05_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 55,8 53,1 45,1 56,1 05_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 55,4 52,7 44,7 55,7 05_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 54,6 51,8 43,9 54,8 06_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 54,1 51,4 43,5 54,4 06_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 53,8 51,1 43,2 54,1 06_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 53,2 50,4 42,5 53,4 07_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 50,3 47,6 39,6 50,6 07_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 50,6 47,9 40,0 50,9 07_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 49,3 46,5 38,6 49,5 08_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 48,7 45,9 38,0 49,0 08_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 49,2 46,4 38,5 49,4 08_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 48,1 45,4 37,4 48,4 09_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 47,4 44,6 36,7 47,7 09_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 47,8 45,1 37,2 48,1 09_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 47,1 44,4 36,4 47,4 10_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 46,1 43,3 35,4 46,4 10_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 46,4 43,7 35,8 46,7 10_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 46,1 43,4 35,5 46,4 11_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 26,5 23,7 15,8 26,8 11_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 28,4 25,6 17,7 28,7 11_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 29,9 27,2 19,2 30,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :43:50

35 Plan Deurningerstraat te Enschede Rekenresultaten excl. 5 db aftrek conform art. 110g Wgh Bijlage 3.1 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel eerste model LAeq totaalresultaten voor toetspunten Deurningerstraat Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 01_A Plan Deurningerstraat voorgevel 6,50 65,1 62,4 54,4 65,4 01_B Plan Deurningerstraat voorgevel 9,50 64,4 61,7 53,7 64,7 01_C Plan Deurningerstraat voorgevel 12,50 63,7 61,0 53,0 64,0 02_A Plan Deurningerstraat voorgevel 6,50 65,0 62,3 54,4 65,3 02_B Plan Deurningerstraat voorgevel 9,50 64,3 61,6 53,6 64,6 02_C Plan Deurningerstraat voorgevel 12,50 63,6 60,8 52,9 63,9 03_A Plan Deurningerstraat noordgevel 6,50 58,0 55,3 47,3 58,3 03_B Plan Deurningerstraat noordgevel 9,50 57,2 54,5 46,6 57,5 03_C Plan Deurningerstraat noordgevel 12,50 56,5 53,7 45,8 56,7 04_A Plan Deurningerstraat noordgevel 6,50 48,8 46,1 38,2 49,1 04_B Plan Deurningerstraat noordgevel 9,50 48,6 45,9 38,0 48,9 04_C Plan Deurningerstraat noordgevel 12,50 48,7 46,0 38,0 49,0 05_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 60,8 58,1 50,1 61,1 05_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 60,4 57,7 49,7 60,7 05_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 59,6 56,8 48,9 59,8 06_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 59,1 56,4 48,5 59,4 06_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 58,8 56,1 48,2 59,1 06_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 58,2 55,4 47,5 58,4 07_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 55,3 52,6 44,6 55,6 07_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 55,6 52,9 45,0 55,9 07_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 54,3 51,5 43,6 54,5 08_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 53,7 50,9 43,0 54,0 08_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 54,2 51,4 43,5 54,4 08_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 53,1 50,4 42,4 53,4 09_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 52,4 49,6 41,7 52,7 09_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 52,8 50,1 42,2 53,1 09_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 52,1 49,4 41,4 52,4 10_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 51,1 48,3 40,4 51,4 10_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 51,4 48,7 40,8 51,7 10_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 51,1 48,4 40,5 51,4 11_A Plan Deurningerstraat zuidgevel 6,50 31,5 28,7 20,8 31,8 11_B Plan Deurningerstraat zuidgevel 9,50 33,4 30,6 22,7 33,7 11_C Plan Deurningerstraat zuidgevel 12,50 34,9 32,2 24,2 35,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :45:37

36 Bijlage 4 Situatie met geluidbelasting Plattegrond en gevels met geluidbelasting/ maatregelen Detailbladen

37

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Vinkenberg 16 te Moergestel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Vinkenberg 16 te Moergestel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Vinkenberg 16 te Moergestel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Vinkenberg 16 te Moergestel Opdrachtgever : W.C. Wolfs Vinkenberg 16 5066 PD MOERGESTEL Projectnummer

Nadere informatie

Geluid? We willen het niet horen!

Geluid? We willen het niet horen! VROM-Inspectie www.vrom.nl Geluid? We willen het niet horen! Onderzoek verlenen hogere waarden Voorwoord Geluid is een groeiend milieuprobleem. Onderzoek van de gezondheidsraad 1 en de WHO 2 toont aan

Nadere informatie

TN/MER omlegging A9 te Badhoevedorp

TN/MER omlegging A9 te Badhoevedorp Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq TN/MER omlegging A9 te Badhoevedorp Bijlage geluid en trillingen 5 maart 2009 3 Beleidskader...............................................................................

Nadere informatie

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan Bovenbergweg 4 te Markelo NL.IMRO.1735.BGxBovenbergw-VS10

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon. De 'vereniging eigen huis': Inleiding. 1 Wereld van geluid 1.1 Geluid en geluidssterkte 1.2 Soorten geluid 1.

Inhoudsopgave. Colofon. De 'vereniging eigen huis': Inleiding. 1 Wereld van geluid 1.1 Geluid en geluidssterkte 1.2 Soorten geluid 1. Colofon De 'vereniging eigen huis': Inhoudsopgave Inleiding De 'vereniging eigen huis' is 1 mei 1974 opgericht als Consumentenorganisatie en service-instituut voor (a.s.) bewoners van een eigen huis. Als

Nadere informatie

R u i m t e l ij k e o n d e r b o u w i n g

R u i m t e l ij k e o n d e r b o u w i n g Gemeente B E R G E N -------------------------------------------------------------------- R u i m t e l ij k e o n d e r b o u w i n g ex. art. 2.12 Wabo t.b.v. een omgevingsvergunning voor een afwijking

Nadere informatie

Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort

Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort Theorie en praktijk over geluidisolatie en geluidabsorptie www.isover.nl Inhoud Hoeveel lawaai kunnen wij verdragen? 3 Wat is geluid? 4 Normen en wetgeving

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Handreiking omgevingslawaai. Een hulpmiddel bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten en actieplannen door agglomeratiegemeenten

Handreiking omgevingslawaai. Een hulpmiddel bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten en actieplannen door agglomeratiegemeenten Handreiking omgevingslawaai Een hulpmiddel bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten en actieplannen door agglomeratiegemeenten Handreiking omgevingslawaai Een hulpmiddel bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen

BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen Auteurs: ir. F. van Dijken ir. A.C. Boerstra Datum rapportage: 23 februari 2011 Opdrachtgever: Ministerie van VROM (per 13 oktober 2010

Nadere informatie

Datum Status. Definitief

Datum Status. Definitief Ontwerp-geluidsplan A2/A27 Everdingen - Lunetten Datum Status September 2014 Definitief Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Midden-Nederland Postbus 24094 3502

Nadere informatie

DE VERNIEUWDE TOEKOMST

DE VERNIEUWDE TOEKOMST 1 XIOS HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE DE VERNIEUWDE TOEKOMST Joris CLAES Afstudeerwerk ingediend tot het behalen van het diploma van industrieel ingenieur in bouwkunde

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Inhoudsopgav e Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Het projectgebied 5 1.3

Nadere informatie

BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN. voor

BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN. voor BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN voor Insula-attest en Insula-procescertificaat 2 Deze BRL is tot stand gekomen door inbreng

Nadere informatie

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Januari 2014 Gemeente Tholen INHOUD Begrippen... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Antihagelgeneratoren...

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN Kennisoverdracht Nederlandse markt In t Hart van de Bouw Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. Achtergrondrapport bouwfysica buitengevelisolatiesystemen

Nadere informatie

INZAGEVERSIE 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW

INZAGEVERSIE 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW In dit hoofdstuk wordt de gebouwopname door de EPA-opnemer/-adviseur beschreven. Hierbij komen de bron die de EPA-opnemer/-adviseur mag gebruiken en de instrumenten die hij nodig

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11 Gemeente Gemert-Bakel Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport december 2009 Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Colofon Dit MER is opgesteld in opdracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 VASTGESTELD Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding Separaat bijgevoegd: Zie hoofdstuk 7 van de toelichting voor de lijst met diverse

Nadere informatie