SCHOOLREGLEMENT schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLREGLEMENT schooljaar"

Transcriptie

1 SCHOOLREGLEMENT schooljaar

2

3 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING Pedagogisch project Engagementsverklaring tussen school en ouders... 5 DEEL II: HET REGLEMENT De inschrijving Onze scholengemeenschap Lesspreiding (dagindeling) vakantie- en verlofregeling Beleid inzake stages-werkplekleren en extra-murosactiviteiten Schoolrekening Studiereglement Aanwezigheid Te laat Afwezigheid Persoonlijke documenten Het taalbeleid van onze school Begeleiding bij je studies De deliberatie op het einde van het schooljaar Leefregels, afspraken, orde en tucht Praktische afspraken en leefregels op school Privacy Gezondheid Orde- en tuchtreglement DEEL III: INFORMATIE Wie is wie Studieaanbod Schoolkalender Jouw administratief dossier Bij wie kan je als leerling terecht als je het moeilijk hebt Het gaat over jou Geen geheimen Een dossier De cel leerlingenbegeleiding Je leraren Samenwerking met de politie Waarvoor ben je verzekerd? Zet je in voor de school als vrijwilliger... 59

4 Inleiding Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte vind je nog heel wat nuttige informatie in een derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Alle drie de delen werden besproken op de schoolraad. Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig. Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over je ouders * spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over de directeur of zijn afgevaardigde. Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, een graadcoördinator

5 Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project viio is een katholieke scholengemeenschap voor secundair onderwijs. Wij bieden vorming en opvoeding aan opgroeiende jongeren. viio staat voor optimale talentontwikkeling. Wij organiseren kansrijk en kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling. viio daagt jongeren uit en begeleidt hen in hun groei naar bekwame en sociaal voelende mensen. Hierbij hebben we aandacht voor de hele mens: hoofd, hart en handen. Wij doen dit in openheid, dialoog en met respect voor mekaar. 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders Beste ouders In de engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven. Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg: binnen onze scholengemeenschap viio, met de schoolraad. Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking. 1 Wederzijdse afspraken met betrekking tot het oudercontact Oudercontacten hebben als bedoeling u als ouders te betrekken bij het leven en leren van uw dochter of zoon op school. U bent immers onze belangrijkste partner. Tijdens het oudercontact bespreken we het leren en leven van uw kind opdat - wat goed is kan blijven doorlopen of kan verbeterd worden; - wat nog niet goed loopt kan verbeterd worden door hier afspraken over te maken. Wat verwacht de school van de ouders? De school verwacht dat u ingaat op uitnodigingen van de school. Indien het moment niet past, wordt een andere afspraak gemaakt, tijdens of aansluitend aan de schooluren. Hoe organiseren wij oudercontacten? We maken een onderscheid tussen geplande oudercontacten (deze momenten worden op voorhand vastgelegd) en oudercontacten op uitnodiging. - De volgende geplande oudercontacten worden voorzien: voor de kerstvakantie en op het einde van het schooljaar. Voor leerlingen van het 2 de 4 de 6 de jaar: info in verband met de studiekeuze. schoolreglement viio 5

6 Voor de leerlingen van het 1 ste jaar: info over het schoolleven en leerlingenbegeleiding Op deze oudercontacten wordt u schriftelijk uitgenodigd. U vindt de data ook in de schoolkalender en op de website. - Oudercontacten op uitnodiging Meestal wordt u telefonisch uitgenodigd op deze oudercontacten. - Ouders kunnen ook steeds om een afspraak vragen 2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid 2.1 Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat hij of zij volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel. Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken over te laat komen vindt u hier terug. De afspraken omtrent afwezigheden vindt u in het schoolreglement onder punt 3.3. Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag een leerling niet veelvuldig afwezig zijn. Als de schooltoelage dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald. Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten en ook telkens op tijd aanwezig is. Voor leerlingen die regelmatig te laat komen, voorzien we volgend stappenplan: Laatkomers krijgen van de medewerkers van het secretariaat een nota in hun schoolagenda. Deze nota moet worden ondertekend door de ouders. 1ste maal te laat: de leerling krijgt een waarschuwing: er komt enkel een nota in de agenda. De ouders ondertekenen deze nota. 2de maal te laat: de leerlingen krijgen een tweede waarschuwing. Een lid van het ondersteunend personeel neemt telefonisch contact op met de ouders. Er komt opnieuw een nota in de agenda. De ouders ondertekenen deze nota. 3de maal te laat: er volgt een eerste sanctie: de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de jaar schrijven 3 bladzijden straf. De leerlingen van de andere jaren schrijven 6 bladzijden. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van deze sanctie. schoolreglement viio 6

7 4de maal te laat: er volgt een tweede sanctie: een naschoolse studie. vanaf 5de maal te laat: leerlingen krijgen telkens een strafstudie. Bij het begin van het 2de en 3de trimester beginnen we met een propere lei. Voor leerlingen die onwettig afwezig zijn, behoudt de school zich het recht voor om bestraffend op te treden. Dit zal als volgt gebeuren: Op toetsen en taken kan een nul gegeven worden wanneer deze werden afgenomen op dagen waarop uw dochter of zoon afwezig was en wanneer deze dagen niet of niet tijdig gewettigd werden. Zie 3.2 in dit schoolreglement. Wij hopen uiteraard dat dit niet nodig zal zijn. 2.2 Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak. Van zodra de school de spijbelproblematiek als zorgwekkend beschouwt, speelt ze het dossier door naar het ministerie van onderwijs. In het kader van ons protocol met de politie werden de volgende afspraken gemaakt: Bij blijvende onwil of bij problematisch afwezigheden, kan de school contact opnemen met de afdeling Jeugd van de lokale politie. De wijkagent bemiddelt en de politie doet een huisbezoek, verhoort, controleert en maakt een PV op. Gedurende één maand wordt er gecontroleerd op spijbelen. Meer informatie over het spijbelbeleid van de school vindt u terug in het schoolreglement onder punt Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat uw kind het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat het hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft. 3 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding De school voorziet in individuele leerlingenbegeleiding op studievlak en op socioemotioneel vlak. Begeleiding op studievlak: de school voorziet in stappenplannen voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, hoogbegaafdheid en autisme. Deze stappenplannen starten we pas op na contact tussen de leerlingbegeleider en de ouders. Eventueel wordt ook de directie betrokken. Voor andere leerproblemen of voor specifieke moeilijkheden staat de school steeds open voor vormen van aanpak en begeleiding. Deze kunnen steeds besproken worden met de klassenleraar, de leerlingbegeleider of de directie. De school kan echter niet op alle vragen ingaan, zeker wanneer dit de draagkracht van de school overstijgt. Van de ouders verwachten wij actieve ondersteuning en opvolging hierbij. Dit kan gaan over het nakijken van schriften en agenda, het aanmoedigen van de leerling, het ingaan op uitnodigingen voor overleg enz. schoolreglement viio 7

8 Begeleiding op socio-emotioneel vlak: jongeren met socio-emotionele moeilijkheden kunnen in de eerste plaats terecht bij hun klassenleraar. Daarnaast voorziet de school leerlingbegeleiders per graad. Deze kan eventueel meer tijd vrij maken voor de leerling. 4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist. schoolreglement viio 8

9 Deel II: Het reglement 1 De inschrijving Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website ( viio bestaat uit verschillende administratieve scholen. Een inschrijving in de ene administratieve school geldt meteen ook voor de andere administratieve scho(o)l(en). Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel als: je zelf onze school verlaat; of je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd; of een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor jou niet mogelijk is om het gemeenschappelijk programma te blijven volgen. Je inschrijving kan dan na overleg met jou, je ouders en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende schooljaar, tenzij we een individueel aangepast programma haalbaar zien; of jij en je ouders niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement. Je inschrijving stopt dan op het einde van het lopende schooljaar; of je ondanks begeleiding blijft spijbelen (zie punt ). Om praktische redenen vragen we je wel om op het einde van elk schooljaar te bevestigen of je ook het volgende schooljaar bij ons blijft en zo ja, in welke studierichting. Meer informatie hierover vind je in deel III. We kunnen je niet inschrijven in het secundair onderwijs als je vóór de start van het schooljaar al 25 jaar bent geworden. Voor 3 de leerjaren van de derde graad en Se-n-Se (7 de jaar TSO) geldt deze maximumleeftijd niet. In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting vóór een bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan enkel in uitzonderlijke gevallen de toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. Je kan niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt. 2 Onze scholengemeenschap 2.1 Lesspreiding (dagindeling) vakantie- en verlofregeling Tijdens de normale lesdagen ben je in de school aanwezig vóór het eerste belsignaal tot aan het einde van de lessen. schoolreglement viio 9

10 Het overzicht van de dagindeling (lestijden en pauzes): viio Borgloon: 08:30 1ste lesuur 09:20 2de lesuur 10:10 onderbreking 10:20 3de lesuur 11:10 4de lesuur 12:00* middagpauze 12:45 5de lesuur 13:35 6de lesuur 14:25 onderbreking 14:35 7de lesuur 15:25 Einde Viio+ *Op woensdag eindigen de lessen om u. viio Tongeren Graad 1 Graad 2 Graad 3 08:25 1ste lesuur 1ste lesuur 1ste lesuur 09:15 2de lesuur 2de lesuur 2de lesuur 10:05 onderbreking onderbreking onderbreking 10:20 3de lesuur 3de lesuur 3de lesuur 11:10 4de lesuur 4de lesuur 4de lesuur 12:00* middagpauze 5de lesuur middagpauze 12:40 5de lesuur 5de lesuur 12:50 middagpauze 13:30 6de lesuur 6de lesuur 6de lesuur 14:20 7de lesuur 7de lesuur 7de lesuur 15:10 onderbreking onderbreking 8ste lesuur** of onderbreking 15:20 viio+/studie viio+/studie viio+/studie 16:00 studie studie studie 16:50 studie studie studie 17:30 einde einde einde * Op woensdag eindigen de lessen om u. ** Voor de leerlingen van de 3 de graad Elektromechanica, Industriële ICT en Industriële wetenschappen In uitzonderlijke gevallen kunnen we om organisatorische redenen afwijken van de normale dagindeling. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden en op schriftelijk verzoek van je ouders kan je van de directie de toelating krijgen om nog voor het einde van de lessen de school te verlaten. Ook tijdens de middagpauze blijf je op school. In de refter krijg je de gelegenheid je boterhammen op te eten. Enkel de leerlingen die in het begin van het schooljaar een schoolreglement viio 10

11 toelating ontvangen van de directie, na de schriftelijke aanvraag van de ouder(s), kunnen s middags de school verlaten om thuis te eten. Op een aantal momenten tijdens het schooljaar organiseert de school middagactiviteiten die in het pedagogisch project van de school kaderen. De data vind je terug in de jaarkalender. Alle leerlingen nemen verplicht deel aan deze middagactiviteiten. Een overzicht van de vrije dagen en de vakantieperiodes voor dit schooljaar vind je in deel III van het schoolreglement. Naschoolse studie Na de lessen bestaat de mogelijkheid om in de naschoolse studie te blijven. Hiervoor dien je je in te schrijven. Dit kan via het leerlingensecretariaat. Tijdens de naschoolse studie gelden specifieke afspraken. Je krijgt deze wanneer je je hebt ingeschreven voor de naschoolse studie. Uren naschoolse studie: viio Borgloon: u. tot u. (geen studie op woensdag) viio Tongeren: u. tot u. (met mogelijk uitstapmomenten om u. en u.) op woensdag: u. tot u. (met mogelijk uitstapmoment om u.) Toelating om vroeger naar huis te gaan in geval van afwezigheid van de leraar. Voor leerlingen van het 6 de en 7 de jaar gelden volgende afspraken wanneer er lessen wegvallen omwille van de afwezigheid van de leraar tijdens het laatste lesuur of tijdens het voorlaatste én het laatste lesuur van de dag. De school kan zelf beslissen of ze deze afspraken laat gelden. Leerlingen mogen de school (tijdens het laatste lesuur of het voorlaatste én het laatste lesuur) verlaten indien alle volgende voorwaarden vervuld zijn: de school bevraagt op 1 september de ouders of ze principieel akkoord gaan dat hun zoon/dochter de school mag verlaten indien de leraar het laatste lesuur of het voorlaatste én het laatste lesuur afwezig is; indien de ouders hiervoor de toelating geven, geldt dit voor het volledige schooljaar. Indien zij de toelating niet geven, blijft de leerling op school. op de dag dat de leraar afwezig is op het laatste of het voorlaatste én het laatste lesuur wordt in de planningsagenda van de leerling het uur van vertrek en de reden (b.v. afwezigheid van ) genoteerd; de ouders ondertekenen dit voor kennisname; bovendien wordt er via een smartschool een bericht aan de ouders verstuurd ter kennisgeving. de school controleert s anderendaags of de ouders dit ondertekend hebben; als dat niet gebeurd is, neemt de school contact op met de betrokken ouders. Indien een leraar op een ander lesuur afwezig is, blijven de leerlingen op school. schoolreglement viio 11

12 2.2 Beleid inzake stages-werkplekleren en inzake extra-murosactiviteiten Beleid inzake stage: Binnen een aantal studierichtingen van de 3 de graad voorzien we een periode van stage. Het volume (het aantal lestijden) en de spreiding (wekelijks of in blok) van de stage verschillen al naargelang de studierichting. De rechten en plichten van alle betrokkenen (leerling-stagiair, school en stagegever) worden vastgelegd in een leerlingenstageovereenkomst en in een stagereglement dat door alle betrokkenen wordt ondertekend. Enkel indien het stagecontract volledig is en op school werd ingeleverd, kan de leerling op stage gaan. Op de stageplaats wordt een aanwezigheidsregister bijgehouden door de stagementor en opgevolgd door de stagebegeleider. Bij afwezigheid tijdens de stage verwittigt de leerlingstagiair vòòr 08.30u de school, de stagebegeleider en de stagegever. De leerling-stagiair zal dan later een inhaalstage moeten doen; hij/zij wordt hierover schriftelijk verwittigd door de stagebegeleider via het document inhaalstage. De school houdt eraan alle nodige verzekeringen af te sluiten zoals voorgeschreven door de reglementering van de overheid. De leerlingenstage wordt niet bezoldigd. De verplaatsingskosten zijn ten laste van de leerling-stagiair. De kosten van de werkkleding zijn ten laste van de leerling-stagiair. De school verwacht van de leerlingen dat ze op de stageplaatsen de passende of opgelegde kledij dragen. Beleid inzake extra-murosactiviteiten: Zoals reeds vermeld in ons pedagogisch project (deel I, 1), betrachten wij de vorming van de hele mens: hoofd, hart en handen. Wij willen dan ook een opvoeding in ruime zin aanbieden, gericht op de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid. Dit houdt in dat er naast kennis, vaardigheden en attitudes aandacht is voor een brede culturele en maatschappelijke vorming. Concreet organiseren wij tijdens het schooljaar een aantal extra-murosactiviteiten of buitenschoolse activiteiten. 2.3 Schoolrekening Wat vind je terug in de bijdrageregeling? In de bijdrageregeling vind je een lijst met schoolkosten die we je ouders kunnen vragen. Je vindt de bijdrageregeling als bijlage bij dit schoolreglement. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven: Verplichte uitgaven zijn uitgaven die je ouders zeker zullen moeten maken zoals het betalen van je schoolboeken, kopieën Benodigdheden die je alleen bij ons kan aankopen, zoals voorgedrukt examenpapier, koop je verplicht bij ons. Er zijn ook benodigdheden die je zowel bij ons als ergens anders kan kopen. Je kiest zelf waar je die benodigdheden koopt, maar als je ze bij ons koopt, dan moeten je ouders ervoor betalen. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor benodigdheden die je niet moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan deelneemt. Als je ervan gebruik maakt, dan moeten je ouders ervoor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen: schoolreglement viio 12

13 Van sommige kosten kennen we op voorhand de prijs. Dat zijn de vaste prijzen. Van die prijs zullen we niet afwijken. Van sommige kosten kennen we de prijs niet op voorhand. We geven voor die kosten richtprijzen mee. Het bedrag dat je moet betalen zal in de buurt van de richtprijs liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. We baseren ons bij het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar heeft gekost. De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. Om de studiekosten te drukken beschikt onze school over een boekenfonds. Voor de leerjaren waarvoor de handboeken verhuurd worden, bedraagt de huurprijs ongeveer 25% van de effectieve kostprijs. De handboeken worden verschillende jaren gebruikt en het is dus vanzelfsprekend dat ze met zorg moeten behandeld worden. Voor leerlingen die in de loop van het schooljaar vroegtijdig overschakelen naar een andere school wordt de huurprijs aangerekend in verhouding met de maand waarop je de school verlaat (x/10 van de huurprijs). Werkboeken moeten steeds betaald worden. Hoe wordt de schoolrekening betaald? We hebben de volgende afspraken over de schoolrekening: Je ouders krijgen 4 keer per schooljaar een schoolrekening (oktober, december, maart en mei). We verwachten dat die afrekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 30 dagen na verzending (poststempel). Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we hen allebei kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als je ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, zullen we hen allebei een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening niet volledig is betaald, blijven je beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. De schoolrekeningen worden via een bankoverschrijving betaald. De aanwezigheid van geld in de klas, boekentas of jas kan zo tot een minimum beperkt worden. Uitzonderlijk wordt er via de klastitularis geld opgehaald. Wat als je ouders het moeilijk hebben om de schoolrekening te betalen? Als je ouders het moeilijk hebben om de schoolrekening te betalen, kunnen zij contact opnemen met de directie van de school. We gaan discreet om met elke vraag. We zoeken samen naar een oplossing en maken afspraken over een aangepaste manier van betalen. Wat als je ouders weigeren om de schoolrekening te betalen? Als we vaststellen dat je ouders weigeren de schoolrekening te betalen, zullen we het gesprek met hen aangaan. Zorgt dat niet voor een oplossing, dan kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we een intrestvoet aanrekenen op het bedrag dat nog niet betaald is. Dat is maximaal de wettelijke intrestvoet. Uiteindelijk zullen wij genoodzaakt zijn gerechtelijke stappen te ondernemen. Voor het versturen van een aangetekende ingebrekestelling zal een bedrag van 7 voor de kosten worden aangerekend. Als je afzegt voor een activiteit of op dat moment afwezig bent, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening. schoolreglement viio 13

14 3 Studiereglement 3.1 Aanwezigheid Als je ingeschreven bent in onze school verwachten we dat je vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten, projectdagen e.d. worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen of in het weekend of op woensdagnamiddag vallen. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Tijdens meerdaagse projectdagen worden leerplandoelstellingen nagestreefd. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen. We zullen jou en je ouders tijdig op de hoogte brengen van deze verplichte activiteiten. Ze zullen zoveel mogelijk vooraf opgenomen worden in onze jaarkalender. Verder verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op school. 3.2 Te laat Alle leerlingen dienen ten laatste bij het eerste belsignaal op de speelplaats aanwezig te zijn. Vertrek dus tijdig. Je begrijpt dat wie te laat komt, het klasgebeuren stoort. Indien je toch te laat komt, dan meld je je eerst aan het onthaal vóór je naar de klas gaat. Herhaaldelijk te laat komen zonder geldige reden heeft een sanctie tot gevolg. De leerlingen die met het openbaar vervoer naar school komen gebruiken de dichtstbijzijnde halte en komen dan rechtstreeks naar school. 3.3 Afwezigheid Zoals je hierboven kon lezen, ben je verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan de buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten. Dat staat ook zo in de engagementsverklaring die je ouders ondertekend hebben Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de juiste documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten tot en met Je ouders verwittigen ons in zulke gevallen zo snel mogelijk, als het mogelijk is op voorhand. In alle andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer informatie daarover vind je in punt Je bent ziek Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte? een verklaring van je ouders (handtekening + datum) volstaat voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Let op: dat kan maximaal vier keer in een schooljaar. Je gebruikt hiervoor de invulbriefjes vooraan in je agenda. een medisch attest is nodig: zodra je 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn; wanneer je ouders in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring; als je tijdens de proefwerken ziek bent. als je afwezig bent op de sportdag schoolreglement viio 14

15 Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet? In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als twijfelachtig: uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft dixit de patiënt ); de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid; begin- of einddatum zijn vervalst; het attest vermeldt een reden die niets met je medische toestand te maken heeft, bv. de ziekte van één van je ouders, hulp in het huishouden... We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig medisch attest als spijbelen Wanneer lever je een medisch attest in? Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op je eerste dag terug op school. Als je meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) afgeven, dus vóór je terugkomt. Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook als je dikwijls afwezig bent vanwege een chronische ziekte kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je ouders Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte? Als je wegens ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen, dan moet je aan je arts vragen om een medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school. Op die manier kan de leraar lichamelijke opvoeding zien wat je wel en niet kan in de lessen. Als je door ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften helemaal geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de leraar je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook beslissen je een aangepast lesprogramma te geven. Dat wil zeggen dat je tijdens die uren ofwel een ander vak zal volgen, ofwel de lessen lichamelijke opvoeding op een andere manier zal benaderen (bv. theoretisch). Een aangepast lesprogramma maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je ouders kunnen steeds de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De klassenraad zal de vraag onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht Wat is tijdelijk onderwijs aan huis? Als je door ziekte of ongeval tijdelijk minder dan de helft van de lessen op school kan volgen, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dat betekent dat je elke week 4 uur thuis les krijgt. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, welke vakken je tijdens die uren krijgt. TOAH is gratis. Je hebt recht op tijdelijk onderwijs aan huis als je aan deze voorwaarden voldoet: je bent 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig geweest. Als je na een periode van TOAH binnen 3 maanden hervalt of als je chronisch ziek bent, valt deze voorwaarde weg; je verblijft op 10 km of minder van de school; je ouders bezorgen een schriftelijke aanvraag bij de directeur samen met een medisch attest waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen, maar wel les kan krijgen. Als je aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. We starten met TOAH ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen. schoolreglement viio 15

16 Onze school heeft het afstandscriterium verruimd. Als je op minder dan 50 km van de school verblijft, heb je recht op TOAH Wat is synchroon internetonderwijs? Als je door ziekte of ongeval tijdelijk niet de lessen kan volgen, heb je mogelijk recht op synchroon internetonderwijs via Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen, samen met je klasgenoten. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directie. We zullen je ook op deze optie wijzen wanneer je aan de voorwaarden voldoet Je moet naar een begrafenis of huwelijk Je mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een familielid of van iemand die bij jou thuis inwoonde. Je bezorgt ons dan vooraf een verklaring van je ouders, een doodsbericht of een huwelijksaankondiging Je bent (top)sporter Als je een topsportstatuut hebt (A of B), kan je maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen Je hebt een topkunstenstatuut Als je een topkunstenstatuut hebt (A of B) kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline Je bent zwanger Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week gewettigde afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs (zie punt en ) Je bent afwezig om één van de volgende redenen je moet voor een rechtbank verschijnen; de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; op dagen waarop je proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; je bent preventief geschorst; je bent tijdelijk of definitief uitgesloten; je neemt als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering deel aan activiteiten van de Vlaamse Scholierenkoepel; om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Je ouders moeten dat wel vooraf schriftelijk melden. Het gaat om de volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de grondwet erkende religies: Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag) Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); schoolreglement viio 16

17 Orthodoxe Kerk (enkel voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke feest): Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag) Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze toestemming nodig (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten ). Daarvoor moet je je wenden tot de directeur. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. We kunnen je vragen om dit schriftelijk te verantwoorden (bv. een verklaring van je ouders) Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken? Als je om welke reden ook niet deelneemt aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Als je gewettigd afwezig was bij één of meer proefwerken, beslist de directeur of zijn afgevaardigde samen met de klassenraad of je de gemiste proefwerken moet inhalen. Hij beslist dan ook hoe en wanneer dat zal gebeuren. We brengen in dat geval je ouders op de hoogte Praktijklessen en stages inhalen Als je afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen dat je gemiste lesuren praktijk of stages moet inhalen. Hij bespreekt dit met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je de praktijklessen of stages zal inhalen Spijbelen kan niet Misschien ervaar je leren en schoollopen soms als lastig of als een minder leuke opdracht. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Als er moeilijkheden zijn, willen wij je samen met het CLB er weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve instelling. Als je te veel spijbelt, zullen we het ministerie van onderwijs op de hoogte brengen. Bovendien hebben we met de politie afspraken gemaakt (zie engagementsverklaring). Als je niet meewerkt, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je blijft spijbelen of wanneer het voor ons al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent Van school veranderen tijdens het schooljaar Als je beslist om in de loop van het schooljaar van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. 3.4 Persoonlijke documenten Schoolagenda De papieren agenda is een officieel document. Enkel de door de school voorgestelde agenda kan gebruikt worden. Er worden geen versieringen of stickers op aangebracht. Boodschappen die niets met het schoolse leven te maken hebben, horen er niet in thuis. Een blad verwijderen (uitgezonderd blad met afwezigheidbriefjes voor de ouders) uit de agenda is ook ten strengste verboden. Wie zijn agenda té veel beschadigt, zal een nieuwe agenda moeten aankopen en opnieuw invullen. schoolreglement viio 17

18 Zorg dat je je agenda steeds bij je hebt! Je noteert er alles in wat van praktisch belang is voor de studieplanning. Iedere les vul je op verzoek van de leerkracht je (plannings)agenda ordelijk in: huistaak, oefeningen en geplande overhoringen. Ben je afwezig, dan raadpleeg je de digitale agenda op smartschool. Je (plannings)agenda is ook het communicatiemiddel bij uitstek tussen ouders en school. Je neemt er alle schoolse mededelingen in op ter informatie aan je ouders. Ook meegegeven briefwisseling wordt genoteerd. Iedere week ondertekenen je ouders je agenda. De klassenleraar zal dit controleren. Op het einde van het schooljaar moeten de agenda s op de school ingeleverd worden. Het gebruik van de schoolagenda is verschillend voor de 1 ste graad enerzijds en de 2 de 3 de graad anderzijds. De 1 ste graad In de 1 ste graad werken we met een klassieke, papieren agenda. Iedere les vul je, op aanwijzing van de leraar, je schoolagenda ordelijk in: het lesonderwerp, eventueel de huistaak, met onderwerp en aard van de oefening. Een gewone verwijzing naar het leerboek volstaat niet. Elke leraar controleert voor zijn vak geregeld je agenda. Iedere week wordt je agenda door één van je ouders (*) ondertekend. De klassenleraar zal dit controleren. De 2 de -3 de graad Voor de leerlingen van de 2de 3de graad geldt volgende regeling: Op onze school gebruiken we in de 2de en 3de graad de digitale agenda op het schoolplatform smartschool. Leerlingen die niet over een internetverbinding beschikken, kunnen voor de lessen, na de lessen en tijdens de middagpauze gebruik maken van de ICT-infrastructuur op school. Naast de digitale agenda gebruiken we ook de papieren agenda, maar enkel als plannings- en communicatiemiddel Notitieschriften Elke leraar zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven en hoe dit dient te gebeuren. De vakleraar zal regelmatig je notitieschriften nakijken. Zorg ervoor dat je ze steeds nauwgezet en volledig invult Persoonlijk werk Je taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven. Bij één dag of enkele dagen afwezigheid wordt elke huistaak bijgewerkt. Deze verplichting vervalt echter bij een langere gemotiveerde afwezigheid Rapport(en) In de loop van het schooljaar wordt regelmatig een rapport uitgedeeld met vermelding van je studievorderingen (zie De evaluatie) Bewijsdocumenten Drie leerlingen per leerjaar/graad/studierichting verbinden zich ertoe al hun persoonlijke documenten/werkstukken die betrekking hebben op hun studie thuis te bewaren. Deze 3 leerlingen worden door de school aangeduid. schoolreglement viio 18

19 3.4.6 Handboeken De handboeken worden in de school gehuurd. Men zal ze dan ook met zorg behandelen en op het einde van het schooljaar inleveren, in de staat zoals men ze ontvangen heeft, zoniet vraagt de school een vergoeding. Leerlingen die een bijkomende proef of vakantietaak krijgen, leveren hun handboeken in op de dag van de bijkomende proeven. Een handboek dat aan het eind van het schooljaar niet wordt ingeleverd, moet vergoed worden Smartschool De school maakt gebruik van Smartschool, een elektronische leeromgeving, als didactisch instrument. Via internet kunnen leerlingen informatie verwerven, taken opvragen en indienen, communiceren met leerlingen en leerkrachten. Het gebruik van Smartschool is verplicht. Deze elektronische leeromgeving moet je als leerling dagelijks op weekdagen (en in het weekend minstens éénmaal) opvolgen, zeker na een seintje van je leerkracht. De school houdt toezicht op het gebruik van deze leeromgeving. Bij misbruik zullen maatregelen getroffen worden. De directie beslist bij overtreding. Indien de leerling thuis niet over een internetverbinding beschikt, kan hij gebruik maken van de infrastructuur op school. 3.5 Het taalbeleid van onze school Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien eind september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding aanbiedt. 3.6 Begeleiding bij je studies De klassenleraar Eén of twee van je leraren vervullen de taak van klassenleraar. Bij die leraar kun je altijd terecht met je vragen en je problemen in verband met je studie of je persoonlijke situatie. Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen verrichten. Een klassenleraar volgt elke leerling van zijn klas van zeer nabij. Hij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas De begeleidende klassenraad Op onze school heb je als leerling recht op een passende begeleiding. Om het contact met en de samenwerking tussen al je vakleraars te vergemakkelijken, komt er op geregelde tijdstippen een begeleidende klassenraad samen. Tijdens deze vergadering wordt ruime informatie of toelichting over je studie verstrekt. Door bespreking van de studieresultaten en attitudes zoekt men zo nodig naar een passende individuele begeleiding en kan een begeleidingsplan worden afgesproken. Na gesprek met de CLB-medewerker en je ouders (*) is het soms nodig inhaallessen te adviseren of extra taken op te leggen. Soms is doorverwijzing naar een begeleidend CLB-centrum of een andere instantie noodzakelijk. Van elke voorgestelde remediëring worden je ouders (*) via je schoolreglement viio 19

20 schoolagenda, via een smartschoolbericht, via je rapport of per brief op de hoogte gebracht. In het verslag van deze klassenraad wordt het resultaat van de bespreking evenals het geformuleerde advies aan je ouders (*) opgenomen. Je hebt het al begrepen: het hoofddoel is je studievordering te volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad voor te bereiden. Van elke leerling wordt een dossier bijgehouden. Dit dossier bevat alle relevante informatie over de leerling, ter ondersteuning van de klassenraadswerking Een aangepast lesprogramma Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meer vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat bij ons aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen. Bij specifieke onderwijsbehoeften Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je ouders dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De directie zal je situatie voorleggen op de eerstvolgende klassenraad. De klassenraad kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van wat hij vaststelt in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat jij nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren. Het kan dan bv. gaan om extra hulpmiddelen (bv. dyslexiesoftware) of om aangepaste doelstellingen, een spreiding van het lesprogramma. We werken hiervoor samen met het CLB. Bij ziekte, ongeval Als je wegens ziekte, ongeval één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen (bv. meer theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen. In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het lesprogramma over twee schooljaren, of het programma van een graad over drie schooljaren te spreiden. De klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren. Als je een bijkomend studiebewijs wil behalen Als je een bijkomend studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs wil behalen (= een bijkomende kwalificatie) kan de klassenraad beslissen om je een vrijstelling toe te kennen. Dat kan enkel op voorwaarde dat je de vakken of leerinhouden al eerder hebt gevolgd én al over een studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs beschikt. De klassenraad beslist of je in dat geval minder lesuren hebt of dat je een vervangend programma moet volgen. Bij (tijdelijke) leermoeilijkheden Als je te maken hebt met (tijdelijke) leermoeilijkheden kan de klassenraad je toestaan om andere lessen of activiteiten te volgen om makkelijker terug aan te sluiten bij de klas. In principe kan er nooit een volledig vak wegvallen, tenzij je tijdens de schoolreglement viio 20

21 vrijgekomen uren extra Nederlands krijgt. Een aangepast lesprogramma kan enkel in de volgende gevallen: wanneer je hoogbegaafd bent; wanneer je een tijdelijke achterstand moet wegwerken omdat je verandert van studierichting of de overgang maakt vanuit het buitenland of het Franstalig onderwijs; wanneer je als ex-okan-leerling een tijdelijke achterstand voor één of meer vakken moet wegwerken. Bij een Se-n-Se-opleiding Als je je inschrijft in een Se-n-Se-opleiding kan de klassenraad rekening houden met competenties of kwalificaties die je eerder al via beroepservaring of een andere opleiding hebt verworven. De klassenraad kan je zo een vrijstelling geven om de combinatie opleiding en werk te vergemakkelijken De evaluatie We geven je graag een woordje uitleg over de manier waarop de school je prestaties evalueert en hoe ze die informatie doorspeelt aan je ouders (*) Het evaluatiesysteem Algemene visie: de school hanteert een differentiatie per doelgroep en per graad (1 ste 2 de 3 de ) met een geleidelijke opbouw in moeilijkheidsgraad (per trimester (TR) of per semester (S)). In de eerste graad: 1A en 2A: dagelijks werk (40% van de punten) en drie examenperiodes (60% van de punten) waarbij elk trimester voor eenzelfde gewicht meetelt. 1B en 2B: permanente evaluatie In de tweede graad: Doorstromingsrichtingen (finaliteit 1 (academische bachelor) en finaliteit 2 (professionele bachelor)): dagelijks werk (40% van de punten) en twee of drie examenperiodes (60% van de punten). Twee examenperiodes (geen examens met Pasen) voor niet-richtingspecifieke vakken van één of twee wekelijkse lesuren (TR1: 40%; TR3: 60%); de andere vakken: drie examenperiodes (TR1: 40%; TR2: 30%; TR3: 30%). Techniekenrichtingen (finaliteit 3 (Se-n-Se of HBO)): dagelijks werk (50% van de punten) en twee of drie examenperiodes (50% van de punten). Twee examenperiodes (niet met Pasen) voor niet-richtingspecifieke vakken van één of twee wekelijkse lesuren (TR1: 40%; TR3: 60%); de andere vakken: drie examenperiodes (TR1: 40%; TR2: 30%; TR3: 30%). Studierichtingen met finaliteit 4 (arbeidsmarkt): permanente evaluatie In de derde graad: Doorstromingsrichtingen: o finaliteit 1 (academische bachelor): dagelijks werk (30% van de punten) en twee examenperiodes (70% van de punten; S1: 40%; S2: 60%). o finaliteit 2 (professionele bachelor): (40% van de punten) en twee examenperiodes (60% van de punten; ; S1: 40%; S2: 60%) Techniekenrichtingen (finaliteit 3 (Se-n-Se of HBO)): dagelijks werk (50% van de punten) en twee of drie examenperiodes (50% van de punten). Twee examenperiodes (niet met Pasen) voor niet-richtingspecifieke vakken van één of schoolreglement viio 21

22 twee wekelijkse lesuren (TR1: 40%; TR3: 60%); de andere vakken: drie examenperiodes (TR1: 40%; TR2: 30%; TR3: 30%). Studierichtingen met finaliteit 4 (arbeidsmarkt)): permanente evaluatie Voor de moderne vreemde talen en voor Nederlands is er een andere verhouding dagelijks werk en examen omwille van de geïntegreerde evaluatie van de vaardigheden. Je ontvangt de nodige uitleg hierover tijdens de eerste lesweken. Je studievorderingen doorheen het schooljaar: Je oefeningen, je persoonlijk werk, de resultaten van je overhoringen, je leerhouding, je inzet in de les, je medewerking aan opdrachten, groepswerk e.d. worden nauwgezet gevolgd en beoordeeld. Deze evaluatie verstrekt aan de leraar maar ook aan jezelf informatie over bepaalde aspecten van je studievordering en ontwikkeling. De leraar kan onaangekondigd in elke les leerstofonderdelen individueel of klassikaal overhoren en dit zowel mondeling als schriftelijk en hier een cijfer voor toekennen. Op geregelde tijdstippen zullen we je ouders uitnodigen voor een oudercontact om je resultaten en studievorderingen te bespreken. Daarnaast kunnen je ouders je resultaten volgen via toetsen, rapporten, Skore in Smartschool. Zie ook de schoolkalender. De begeleidende klassenraad bespreekt je studieresultaten en zoekt zo nodig naar een passende individuele begeleiding. Daarbij is het soms nodig inhaallessen te volgen of extra taken te maken. Soms kan een doorverwijzing naar het CLB of een andere instantie noodzakelijk zijn. Van de voorgestelde remediëring worden je ouders via je schoolagenda, per brief, per bericht via Smartschool of via het rapport op de hoogte gebracht. De examens De bedoeling hiervan is na te gaan of je grote gedeelten van de leerstof kunt verwerken. De school zelf bepaalt het aantal examens. De periodes worden in de schoolkalender opgenomen. Afwezige leerlingen halen de examens in: de klassenraad behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden hiervan af te wijken. Mits schriftelijke toestemming van de ouders kunnen de leerlingen tijdens de examens vanaf 's middags thuis studeren. In de derde graad mag de leerling na een mondeling examen onmiddellijk naar huis. Bijkomende proeven worden in de tweede helft van augustus afgenomen. (zie schoolkalender) Je wordt tijdig op de hoogte gebracht van de te beheersen materies voor de examens en andere examenopdrachten. De permanente evaluatie Permanente evaluatie is het regelmatig toetsen en opvolgen van theoretische en praktische kennis van zowel kleine als grote gehelen (leerproces), het is een voortdurend bijsturen, bijwerken en ondersteunen (remediëren) van kennis, vaardigheden en attitudes. Deze evaluatievorm wordt gebruikt voor een aantal vakken (zie lager) en vakonderdelen en voor de vaardigheden in het talenonderwijs. Voor deze vakken zijn er dus geen schoolreglement viio 22

23 examens voorzien. Het eindresultaat wordt bepaald door je resultaten gedurende het ganse jaar. De evaluatie omvat: toetsen, herhalingen, taken, persoonlijk werk, groepswerk, inzet, samenwerking, afwerking, creativiteit Tijdens de eerste lessen overloopt de leraar van ieder vak de evaluatievorm. Je verneemt dan of het betreffende vak permanent of met een examensysteem geëvalueerd wordt. De stage Voor de studierichtingen van de 3 de graad die op stage gaan, krijgt de evaluatie van die stage aparte aandacht. Dit omvat het uitvoeren van de stageopdrachten, stiptheid en correctheid, omgang en communicatie, het opmaken van de stageverslagen, een algemene beoordeling door de stagementor. De geïntegreerde proef De geïntegreerde proef is een jaarproject met tussentijdse evaluatie op basis waarvan wordt nagegaan of je voldoet voor de praktische, kunstzinnige of technische aspecten van je vorming. Alle concrete opdrachten en taken, de afspraken, het toekennen van de cijfers worden vermeld in de GIP-bundel. Deze proef wordt mee beoordeeld door deskundigen van buiten de school: het stipt afgeven van de taken en opdrachten is hierbij zéér belangrijk De beoordeling De proeven, toetsen of examens worden gequoteerd aan de hand van punten, letters en/of een competentie-inschaling. De vakleerkracht bespreekt dit met de leerlingen tijdens de eerste lesweken Fraude Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling te beïnvloeden, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een onregelmatigheid, kan de leraar beslissen om je voor die taak of toets een nul te geven. Wanneer je tijdens een proef of examen betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de persoon met toezicht de nodige bewijsstukken verzamelen en een ordemaatregel opleggen zodat de proef normaal kan verdergaan. Achteraf zullen we een gesprek met je hebben. Als je dat wil, kunnen je ouders daarbij aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna samen met de verklaring van de persoon die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de klassenraad bezorgd. Die zal oordelen of hij de onregelmatigheid als fraude beschouwt. De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders. Het plegen van fraude tijdens een proef of examen kan tot gevolg hebben dat je voor de bewuste proef het cijfer nul krijgt. Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien een tuchtprocedure opstarten. Als fraude pas achteraf aan het licht komt en je al een getuigschrift of diploma hebt behaald, is het mogelijk dat je de afgeleverde getuigschriften en diploma s zal moeten teruggeven. Dat zullen we enkel doen wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en we de beslissing als juridisch onbestaande moeten beschouwen. schoolreglement viio 23

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2019-2020 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar

SCHOOLREGLEMENT schooljaar SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2018-2019 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2017-2018 Onze-Lieve-Vrouwinstituut Kloosterweg 1 1640 Sint-Genesius-Rode 02/380 10 15 Beste leerling Beste ouder Wij heten jullie van harte welkom in het Onze-Lieve-Vrouwinstituut

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. Voorwoord Beste Ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. De directie, de leraren en alle andere personeelsleden zullen alles in het werk

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2019-2020 Molenbergstraat 25 011/88 17 55 3400 Landen bovenbouw@kolanden.be Inhoudsopgave Voorwoord --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU 1 Beste Ouders Het verheugt ons dat je voor het onderwijs en de opvoeding van jouw kind een beroep doet op onze school. Het directieteam,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A een goede school bouw je samen SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A Instituut Sancta Maria Aarschot INLEIDING Beste leerling Beste ouders Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind

Nadere informatie

Schoolreglement SMIKS SCHOOLJAAR

Schoolreglement SMIKS SCHOOLJAAR Schoolreglement SMIKS SCHOOLJAAR 2018-2019 Campus Keerbergen www.smiks.be Campus Schriek Tremelobaan 4 Leuvensebaan 4 3140 Keerbergen 2223 Schriek Tel. 015 51 10 35 Volg ons op Tel. 015 23 46 54 Fax. 015

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT S M A

SCHOOLREGLEMENT S M A een goede school bouw je samen SCHOOLREGLEMENT 2017-2018 S M A Instituut Sancta Maria Aarschot INLEIDING Beste leerling Beste ouders Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege. Tel.: 02/ Fax : 02/ Website :

Sint-Jozefscollege. Tel.: 02/ Fax : 02/ Website : Sint-Jozefscollege Woluwelaan 20 1150 Brussel Tel.: 02/761.03.80 Fax : 02/761.03.81 E-mail : info@sjcwoluwe.be Website : http://www.sjcwoluwe.be www.facebook.com/sjcwoluwe Inhoudsopgave Deel I PEDAGOGISCH

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Sint-Elisabeth-Instituut Merksem

SCHOOLREGLEMENT Sint-Elisabeth-Instituut Merksem SCHOOLREGLEMENT 2016-2017 Sint-Elisabeth-Instituut Merksem Schoolreglement 2016-2017 2 Inhoud DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT 2016-2017 2 WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Beste Ouders Het verheugt ons dat je voor het onderwijs en de opvoeding van jouw kind een beroep doet op onze school. Het directieteam,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O.

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O. SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O. Schoolreglement 2015-2016 2 Inhoud 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring tussen school en ouders... 6 2.1. Wederzijdse

Nadere informatie

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Schoolreglement 2015 2016 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar

Schoolreglement Schooljaar Schoolreglement Schooljaar 2017-2018 Heilig Graf, da s WIJS. Welkom! Je hebt gekozen voor het heilig Graf, een wijze beslissing. Wij zijn immers trots dat we onze school een WIJS label kunnen toekennen.

Nadere informatie

Campus Ledeberg Campus Maria Middelares SCHOOLREGLEMENT

Campus Ledeberg Campus Maria Middelares SCHOOLREGLEMENT Campus Ledeberg Campus Maria Middelares SCHOOLREGLEMENT 2017-2018 Inhoudstafel Voorwoord... blz. 1 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... blz. 2 1. Pedagogisch project... blz. 2 2. Engagementsverklaring...

Nadere informatie

Tel.: 02/ Fax : 02/ Website :

Tel.: 02/ Fax : 02/ Website : Woluwelaan 20 1150 Brussel Tel.: 02/761.03.80 Fax : 02/761.03.81 E-mail : secretariaat@sjc.skynet.be Website : http://www.sjcwoluwe.be 1 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 7 1. Wat beogen

Nadere informatie

Beste ouder(s) Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Beste ouder(s) Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Welkom Beste ouder(s) Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. De directie en de leraars zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven TECHNISCH INSTITUUT HEILIG HART Kleine Breemstraat 5 3500 HASSELT Instellingsnummer: 039107 Schoolreglement

Nadere informatie

Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs

Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs Schooljaar 2017-2018 Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

4.1. Praktische afspraken en leefregels op onze school 4.2. Orde- en tuchtreglement

4.1. Praktische afspraken en leefregels op onze school 4.2. Orde- en tuchtreglement Welkom 2 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 4 Deel II Het reglement 7 1. Inschrijvingen en toelatingen 2. Onze school 3. Studiereglement 4. Leefregels, afspraken, orde en tucht 4.1. Praktische

Nadere informatie

Beste ouder(s) Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Beste ouder(s) Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Welkom Beste ouder(s) Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. De directie en de leraars zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen

Nadere informatie

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 BPT klusjes 1 Inhoudsopgave HET SCHOOLREGLEMENT... 4 EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 PEDAGOGISCH PROJECT...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 VZW KSO Waregem-Anzegem-Avelgem SINT-VINCENTIUSINSTITUUT Kerkstraat 86 8570 Anzegem Tel.: 056/69 45 30 E-mail: info@vincentiusanzegem.be www.vincentiusanzegem.be WELKOM Beste

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Inhoudsopgave Deel I -Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1 Pedagogisch project... 3 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders... 4 2.1 Wederzijdse afspraken

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Dit schoolreglement geldt voor de leerlingen van de drie administratieve scholen onder de naam Damiaaninstituut: Damiaaninstituut A (123621) Damiaaninstituut B (031864)

Nadere informatie

BESTE OUDERS. Hartelijk welkom in het Technisch Berkenboom-Instituut!!

BESTE OUDERS. Hartelijk welkom in het Technisch Berkenboom-Instituut!! SCHOOLREGLEMENT Deel I Pedagogisch project... 6 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 6 2 ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS... 8 2.1 Wederzijdse afspraken in verband met het oudercontact... 8 2.2 Wederzijdse

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Welkom in het Heilig Graf Je bent welkom in onze school. Een school met een duidelijke missie: Het Heilig Graf is een warme en creatieve school met een brede waaier

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT 2019-2020 SINT-JOZEFINSTITUUT WEGVOERINGSSTRAAT 59 A 9230 WETTEREN 09 369 04 09 www.sjiwetteren.be vzw Katholiek Onderwijs Wetteren INHOUD DEEL 1: PEDAGOGISCH PROJECT - ENGAGEMENTSVERKLARING

Nadere informatie

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Inhoudsopgave WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU 3 INLEIDING 4 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 4 1 WAT BEOGEN WIJ? 4 2 ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS 5 2.1

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat Landen

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat Landen KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw Schoolreglement 2015-2016 Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 5 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 1.1.

Nadere informatie

T E C H N I C U M. Gildestraat Sint-Truiden. tel fax SCHOOLREGLEMENT

T E C H N I C U M. Gildestraat Sint-Truiden. tel fax SCHOOLREGLEMENT T E C H N I C U M Gildestraat 22 3800 Sint-Truiden tel 011 68 22 34 fax 011 67 49 80 SCHOOLREGLEMENT 1 september 2015-1 - Welkom in onze school: een school met een hart voor jou! Beste ouders het verheugt

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2014-2015 Dit schoolreglement geldt voor de leerlingen van de drie administratieve scholen onder de naam Damiaaninstituut: Damiaaninstituut A (123621) Damiaaninstituut B (031864)

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SINT-MARTINUSSCHOLEN MIDDENSCHOOL ASSE

SCHOOLREGLEMENT SINT-MARTINUSSCHOLEN MIDDENSCHOOL ASSE SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 SINT-MARTINUSSCHOLEN MIDDENSCHOOL ASSE 1 Welkom in onze school: een school voor jou... 3 Inleiding... 4 Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring... 4... 4 2.2. Wederzijdse

Nadere informatie

WELKOM. Beste ouder(s)(*)

WELKOM. Beste ouder(s)(*) WELKOM Beste ouder(s)(*) Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon of dochter uw vertrouwen stelt in onze school. Wij, personeel en directie, zullen alles in het werk stellen

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SINT-NORBERTUSINSTITUUT Stationsstraat 6 2570 DUFFEL Tel: 015 30 38 58 Fax: 015 30 38 95 e-mail: mail@snorduffel.be PEDAGOGISCH PROJECT EN SCHOOLREGLEMENT september 2015 1 2 PEDAGOGISCH

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2018-2019 Beste ouders Voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind doet u op onze school een beroep. De directie en de leerkrachten zullen dan ook alles in het werk stellen om de kansen

Nadere informatie

Dagindeling Middagstudie Huiswerkklas / plus-klas Dagindeling tijdens proefwerkperiodes Te laat komen...

Dagindeling Middagstudie Huiswerkklas / plus-klas Dagindeling tijdens proefwerkperiodes Te laat komen... Inhoudstafel DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 1. PEDAGOGISCH PROJECT KOSH EERSTE GRAAD... 6 2. ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS... 7 Wederzijdse afspraken m.b.t.

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT SINT-NORBERTUSINSTITUUT. Stationsstraat DUFFEL.

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT SINT-NORBERTUSINSTITUUT. Stationsstraat DUFFEL. SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 SINT-NORBERTUSINSTITUUT Stationsstraat 6 2570 DUFFEL Tel: 015 30 38 58 Fax: 015 30 38 95 e-mail: mail@snorduffel.be PEDAGOGISCH PROJECT EN SCHOOLREGLEMENT september 2014 1 2 PEDAGOGISCH

Nadere informatie

Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs

Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs 2018-2019 Emmaüs Aalter Secundaire School www.op-weg.be Emmaüs Aalter Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het

Nadere informatie

Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring

Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring Schoolreglement 2016 2017 2 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

Nadere informatie

Schoolreglement. schooljaar 2014 2015. Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN

Schoolreglement. schooljaar 2014 2015. Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN Schoolreglement schooljaar 2014 2015 VISO Industrieweg 230, 9030 Mariakerke - Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 - info@viso.be Vrij Instituut

Nadere informatie

Schoolreglement. Schoolreglement Sint-Franciscus Evergem secundair onderwijs 1

Schoolreglement. Schoolreglement Sint-Franciscus Evergem secundair onderwijs 1 Schoolreglement 2017 2018 Schoolreglement Sint-Franciscus Evergem secundair onderwijs 1 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar SCHOOLREGLEMENT. September 2015

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar SCHOOLREGLEMENT. September 2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT September 2015 vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant RPR 0421 912 980 SANCTA MARIAINSTITUUT Heerweg 77 1502 LEMBEEK

Nadere informatie

pedagogisch project en schoolreglement

pedagogisch project en schoolreglement 1 pedagogisch project en schoolreglement schooljaar 2019-2020 T +32 3 669 62 63 F 03 669 52 26 secretariaat@stella-matutina.be http://www.stella-matutina.be WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU...

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar

Schoolreglement Schooljaar Welkom... 2 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 4 Deel II Het reglement... 7 1. Inschrijvingen en toelatingen... 7 2. Onze school... 8 3. Studiereglement... 9 4. Leefregels, afspraken,

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen Afwezigheden 1. Gewettigde afwezigheid Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 1. 1 Afwezigheid om medische redenen a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer

Nadere informatie

KOHa Sint-Jozef. Schoolreglement

KOHa Sint-Jozef. Schoolreglement KOHa Sint-Jozef Schoolreglement 2017-2018 Jagerstraat 5 9220 Hamme sintjozef@kohamme.be http://www.kohamme.be 052 47 92 84 Pagina 1 van 56 Geachte ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de

Nadere informatie

Schooljaar Naam: Adres: Klas: Nr.: Klascoach:

Schooljaar Naam: Adres: Klas: Nr.: Klascoach: Schooljaar 2018-2019 Naam: Adres: Klas: Nr.: Klascoach: Tessenderlo, 3 september 2018 Welkom in onze school! Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. De directeur, de leraars en het ondersteunend

Nadere informatie

Het schoolreglement

Het schoolreglement MIDDENSCHOOL SV BOVENBOUW SL Lt. Dobbelaerestraat 16-9930 LIEVEGEM Dreef 47 9930 LIEVEGEM T 09 372 78 38 T 09 372 77 18 www.campuslievegem.be Het schoolreglement 2019-2020 WELKOM IN ONZE SCHOOL Beste ouder

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar

Schoolreglement Schooljaar Schoolreglement Schooljaar 2018-2019 Heilig Graf, da s WIJS. Welkom! Je hebt gekozen voor het heilig Graf, een wijze beslissing. Wij zijn immers trots dat we onze school een WIJS label kunnen toekennen.

Nadere informatie

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015 1 Schoolreglement 2014-2015 Inhoudsopgave pagina INLEIDING 4 DEEL

Nadere informatie

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement Schoolreglement Middenschool 2015-2016 >1 2015-2016 Schoolreglement WELKOM IN ONZE SCHOOL... JOUW SCHOOL!... 5 DEEL I ONS PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 Pedagogisch project... 6

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 Don Bosco Haacht ASO INHOUD INHOUD... 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 4 Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 Deel II: Reglement... 9 1 Inschrijving... 9 1.1 Eerste

Nadere informatie

Immaculata Maria- instituut

Immaculata Maria- instituut Immaculata Maria- instituut SCHOOLREGLEMENT Dit schoolreglement is geldig voor het schooljaar 2017-2018 vzw OZCS West-Brabant Ondernemingsnummer: 0421 912 980 Immaculata Maria-instituut Kapelleweide 5

Nadere informatie

Schooljaar

Schooljaar Schoolreglement Schooljaar 2018-2019 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring... 7 2.1 Wederzijdse afspraken

Nadere informatie

Schoolreglement. Montfortcollege Rotselaar

Schoolreglement. Montfortcollege Rotselaar Schoolreglement Montfortcollege Rotselaar Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school

Nadere informatie

Sint-Janscollege Meldert. Aalmoezeniers van de Arbeid SCHOOLREGLEMENT

Sint-Janscollege Meldert. Aalmoezeniers van de Arbeid SCHOOLREGLEMENT Aalmoezeniers van de Arbeid SCHOOLREGLEMENT 08-09 Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste hoofdstuk vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT 1e graad Lipsius Waversesteenweg 96 3090 Overijse tel. 02 687 82 46 fax 02 687 93 07 1egraad@smo-vzw.be 2e graad Lipsius Waversesteenweg 96 3090 Overijse tel. 02 687 72 70 fax 02 687 93 07 2egraad@smo-vzw.be

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL SCHOOLREGLEMENT

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL SCHOOLREGLEMENT VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL SCHOOLREGLEMENT SINT-JAN BERCHMANSMIDDENSCHOOL SINT-JAN BERCHMANSCOLLEGE www.sjb-avelgem.be sjb.college@sgsintpaulus.eu

Nadere informatie

Deel II Het reglement

Deel II Het reglement Deel II Het reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 2 Onze school 3 Studiereglement 3.1. Afwezigheid Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan alle lessen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht. SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO Stationsstraat 89 3150 Haacht Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.be SCHOOLJAAR 2014-2015 1 INHOUD... 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL...

Nadere informatie

Rozenberg Secundair Onderwijs Schoolreglement Schooljaar

Rozenberg Secundair Onderwijs Schoolreglement Schooljaar i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Rozenberg Secundair Onderwijs Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Rozenberg 2 2400 MOL tel.: 014 31 33 43 fax: 014 31 99 52 e-mail: info@rozenbergmol.be website: www.rozenbergmol.be

Nadere informatie

Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs

Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs 2017-2018 Emmaüs Aalter Emmaüs Aalter Secundaire School www.op-weg.be Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2016-2017 Dit schoolreglement geldt voor de leerlingen van de drie administratieve scholen onder de naam Damiaaninstituut: Opmerking vooraf: Damiaaninstituut A (123621) Damiaaninstituut

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2019-2020 Beste ouders Voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind doet u op onze school een beroep. De directie en de leerkrachten zullen dan ook alles in het werk stellen om de kansen

Nadere informatie

Schoolreglement Mater Dei Schooljaar

Schoolreglement Mater Dei Schooljaar Schoolreglement Mater Dei Schooljaar 2018-2019 Welkom op onze school! Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen

Nadere informatie

1 Inhoudsopgave. Schoolreglement

1 Inhoudsopgave. Schoolreglement 1 Inhoudsopgave 2 Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring... 4 2.1 Pedagogisch project: 10 krachtlijnen voor een unieke, degelijke, eigentijdse KASOG-pedagogie. 4 2.2 Engagementsverklaring

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 1 Inhoudstafel Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring... 7 2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 HET VRIJ TECHNISCH INSTITUUT VAN DIKSMUIDE Een school waar je echt thuis bent! Het schoolreglement Ons schoolreglement

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit 7 e Directie Dienst 71 Personeelsbeheer, Wedden en Pensioenen Provincieraadsbesluit betreft verslaggever PROVINCIAAL ONDERWIJS Aanpassing schoolreglementen de heer Ivan Verleyen De Provincieraad, Gelet

Nadere informatie

Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut.

Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut. Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut.be SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 De wijzigingen in vergelijking met vorig

Nadere informatie

Het schoolreglement 2015-2016

Het schoolreglement 2015-2016 MIDDENSCHOOL SV Luitenant Dobbelaerestraat 16 9930 ZOMERGEM 09 372 78 38 09 372 44 46 sv@svsl.be www.svsl.be vzw Instellingsnr. 047217 311 2 44080 1 BOVENBOUW SL Dreef 47 9930 ZOMERGEM 09 372 77 18 09

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 COLOMAplus Te r v u u r s e s t e e n w e g 2 2 8 0 0 M e c h e l e n Te l. : 015 42 27 0 3 i n f o @ c o l o m a p l u s. b e w w w. c o l o m a p l u s. b e Inhoud

Nadere informatie

Bijlage: Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016...40. Schoolreglement 2015 2016 1

Bijlage: Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016...40. Schoolreglement 2015 2016 1 1 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1.1 Pedagogisch project: 10 krachtlijnen voor een unieke, degelijke, eigentijdse KASOG-pedagogie 3 1.2 Engagementsverklaring tussen school en

Nadere informatie

Schoolbestuur Sint-Paulus EERSTE GRAAD TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD. Schoolreglement. deel 1. deel 2. Schoolreglement [0]

Schoolbestuur Sint-Paulus EERSTE GRAAD TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD. Schoolreglement. deel 1. deel 2. Schoolreglement [0] Schoolbestuur Sint-Paulus EERSTE GRAAD TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD Schoolreglement deel 1 deel 2 Schoolreglement 2018-2019 [0] Inhoudsopgave Deel 1: Pedagogisch project Engagementsverklaring tussen school

Nadere informatie

Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst! Deel I Engagementsverklaring tussen school en ouders... 13

Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst! Deel I Engagementsverklaring tussen school en ouders... 13 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Inhoudsopgave Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Engagementsverklaring tussen school en ouders... 13 1 Wederzijdse afspraken in verband met de

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2019-2020 1 Beste leerling Beste ouder Ons algemeen schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Ploegstraat 38 8380 Zeebrugge Tel. 050/55 96 10 Fax. 050/55 96 30 e-mail:zeebrugge@olvtd.be website : www.olvtd.be Schoolreglement O.L.V. Ter Duinen 1 schooljaar 2015-2016 Het

Nadere informatie

Het schoolreglement. Kloosterbaan ARENDONK

Het schoolreglement. Kloosterbaan ARENDONK Kloosterbaan 5 2370 ARENDONK Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

Nadere informatie

DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 HET SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT Campus Lipsius (1e en 2e graad) Waversesteenweg 96 3090 Overijse tel. 02 687 82 46 fax 02 687 93 07 lipsius@sintmartinusscholen.be Campus Nahon (3e graad) Brusselsesteenweg 147 3090 Overijse tel. 02 687

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Spectrumcollege campus Lummen Pastoor Frederickxstraat LUMMEN.

SCHOOLREGLEMENT. Spectrumcollege campus Lummen Pastoor Frederickxstraat LUMMEN. SCHOOLREGLEMENT Spectrumcollege campus Lummen Pastoor Frederickxstraat 9 3560 LUMMEN www.collegelummen.be www.fb.com/collegelummen schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave 1 Pedagogisch project... 6 2 Engagementsverklaring

Nadere informatie

Schoolreglement Mater Dei Schooljaar

Schoolreglement Mater Dei Schooljaar Schoolreglement Mater Dei Schooljaar 2015-2016 Welkom op onze school! Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen

Nadere informatie

Schoolreglement. Schooljaar

Schoolreglement. Schooljaar Schoolreglement Schooljaar 2019-20120 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring... 8 2.1 Wederzijdse afspraken

Nadere informatie

KOHa Sint-Jozef. Schoolreglement

KOHa Sint-Jozef. Schoolreglement KOHa Sint-Jozef Schoolreglement 2019-2020 Jagerstraat 5 9220 Hamme sintjozef@kohamme.be http://www.kohamme.be 052 47 92 84 Pagina 1 van 56 Geachte ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de

Nadere informatie

1 RHIZO School voor mens & samenleving

1 RHIZO School voor mens & samenleving 1 RHIZO School voor mens & samenleving Welkom in onze school Beste ouders Beste leerling Wij zijn blij dat jullie voor onze school hebben gekozen. De directie en alle personeelsleden zullen alles in het

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016

Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement 2015-2016 TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS 1 e GRAAD 2 e GRAAD 3 e GRAAD 1 e jaar A Industriële wetenschappen 2 e jaar Industriële wetenschappen Industriële wetenschappen Elektromechanica

Nadere informatie

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO Schoolreglement 2015-2016 Woord vooraf Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO In de opvoeding van de jeugd dragen de ouders de eerste verantwoordelijkheid. Ook de school wil haar steentje daartoe bijdragen.

Nadere informatie

Welkom in onze school: een school voor jou

Welkom in onze school: een school voor jou Welkom in onze school: een school voor jou Beste ouders Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Wij, directie, leraren en alle personeelsleden zullen

Nadere informatie

DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 HET SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind

Nadere informatie

SINT-URSULA-INSTITUUT tel fax SCHOOLREGLEMENT. 1 september 2018

SINT-URSULA-INSTITUUT  tel fax SCHOOLREGLEMENT. 1 september 2018 1 SINT-URSULA-INSTITUUT e-mail st-ursulawilrijk@suiwil.be tel. 03-828 03 86 fax 03-825 17 73 SCHOOLREGLEMENT 1 september 2018 2 WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Beste ouders, Het verheugt ons

Nadere informatie

Welkom in onze school, een school voor jou. Beste Ouders

Welkom in onze school, een school voor jou. Beste Ouders Welkom in onze school, een school voor jou. Beste Ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. De directie en de leraars zullen alles in

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 1 SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 WELKOM IN ONZE SCHOOL Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school beroep doet. De directie en het personeel zullen

Nadere informatie

HEILIGE FAMILIE SECUNDAIR HOFSTRAAT SINT-NIKLAAS

HEILIGE FAMILIE SECUNDAIR HOFSTRAAT SINT-NIKLAAS HEILIGE FAMILIE SECUNDAIR HOFSTRAAT 15 9100 SINT-NIKLAAS 03 776 68 38 - DIRECTIE@HFAMILIE.COM WWW.HFAMILIE.COM - FACEBOOK.COM/H.FAMILIE.SECUNDAIR SCHOOLREGLEMENT H. FAMILIE SECUNDAIR 2016-2017 Geachte

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR a SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2017-2018 Vzw De Ranken Sint-Romboutscollege Veemarkt 56-2800 Mechelen post@srco.be 015 20 24 10 http://www.srco.be Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste

Nadere informatie