Een opleiding werkt! kwaliteitsvol volwassenenonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een opleiding werkt! kwaliteitsvol volwassenenonderwijs"

Transcriptie

1 Een opleiding werkt! I Computercursussen I Hoger beroepsonderwijs (boekhouden / gids en reisleider) I Specifieke lerarenopleiding I Aanvullende algemene vorming I Secretariaatsmedewerker I Boekhoudkundig bediende I Medisch administratief bediende I Bedrijfsbeheer I Beauty & wellness I Filosofisch gespreksleider I Hout, bouw en technieken I Koken I Talen I Tweedekansonderwijs I Nederlands voor anderstaligen I Begeleider in de kinderopvang I Onthaalouderacademie I Zorgkundige I I kwaliteitsvol volwassenenonderwijs

2 Informatiebrochure Praktische info en nuttige tips Deze brochure bevat heel wat praktische informatie die je best doorneemt voordat je je cursus start. Misschien ontdek je dat je in aanmerking komt voor opleidingscheques, een bijkomende premie, betaald educatief verlof of een vrijstelling. Met andere woorden, deze brochure kan je niet alleen geld maar ook kostbare tijd besparen. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website of de secretariaatsmedewerker van dienst. Volgende onderwerpen komen in deze brochure aan bod: Het volwassenenonderwijs: van basisvorming tot hoger onderwijs p. 3 Het inschrijvingsgeld p. 3 Categorieën van volledige en gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld p. 3 Begrenzing inschrijvingsgeld per schooljaar en per opleiding p. 3 Opleidingscheques en KMO-portefeuille p. 4 Van 50 tot 75% korting met opleidingscheques p. 4 Subsidies met de KMO-portefeuille p. 4 Andere premies voor cursisten p. 4 Betaald educatief verlof p. 5 Tijdskrediet / loopbaanonderbreking p. 6 Kinderbijslag p. 6 Vrijstelling van stempelcontrole p. 6 Studietoelage p. 6 Niet-financiële informatie p. 7 Studiebewijzen p. 7 Modulaire opleidingen p. 7 Toelatingsvoorwaarden p. 7 Vrijstellingen p. 7 Gecombineerd onderwijs: meer dan een didactische werkvorm p. 7 Van ombudsdienst tot klachtenprocedure p. 7 Campussen, openingsuren en lesplaatsen p. 8 Open leercentrum p. 9 Het centrumreglement: zoveel meer dan een opsomming van regeltjes p. 9 Nuttige websites p. 9 Overzicht opleidingen CVO De Oranjerie p. 10 Meer info? deoranjerie.be kwaliteitsvol volwassenenonderwijs

3 Het volwassenenonderwijs: van basisvorming tot hoger onderwijs Het volwassenenonderwijs bestaat uit vier niveaus De basiseducatie organiseert opleidingen op het niveau van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Zij richt zich tot alle volwassenen die een basisvorming nodig hebben om maatschappelijk beter te kunnen functioneren of om een verdere opleiding te kunnen volgen. Het secundair volwassenenonderwijs biedt je een brede waaier aan opleidingen. Hier vind je opleidingen in de harde en de zachte sector, kan je kiezen uit een ruim talenaanbod, maar heb je ook de kans om een diploma secundair onderwijs te behalen (beroepsgerichte component én aanvullende algemene vorming). Deze opleidingen op het niveau van het secundair onderwijs bieden je dus de ideale mogelijkheid tot bijscholing in functie van je beroep, je hobby of gewoon om bij te leren. Met het hoger beroepsonderwijs (HBO5) biedt het volwassenenonderwijs ook volwaardig hoger onderwijs aan. Deze graduaatopleidingen situeren zich tussen het secundair onderwijs en een professionele bachelor in. Het zijn opleidingen gericht op de arbeidsmarkt of op doorstroom naar professionele bachelors. Het centrum maakt deel uit van het samenwerkingsverband PXL-Level 5: De specifieke lerarenopleiding leidt tot het diploma van leraar. Het inschrijvingsgeld Het bij inschrijving te betalen bedrag bestaat uit het inschrijvingsgeld en het cursusmateriaal. Voor de centra voor volwassenenonderwijs bedraagt het inschrijvingsgeld 1,50 euro per lestijd. Het inschrijvingsgeld wordt dus berekend door het aantal lestijden van een module te vermenigvuldigen met 1,50 euro. Voor gecombineerd onderwijs wordt het inschrijvingsgeld berekend alsof de opleiding volledig in contactonderwijs wordt verstrekt. Naast het inschrijvingsgeld betaal je een bijdrage in de reële kosten van het cursusmateriaal. Onder materiaalkosten verstaan we materialen, grondstoffen of diensten die verbonden zijn aan de cursus. Indien de materiaalkosten nog niet exact gekend zijn, wordt er een raming gegeven. Het blijft achteraf steeds mogelijk de materiaalkosten bij te sturen in positieve of negatieve zin aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten. Categorieën van volledige en gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld Volgende cursisten genieten van een vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld mits ze een attest ter staving voorleggen dat niet ouder is dan een maand op de dag van inschrijving. Volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld: alle cursisten in het studiegebied algemene vorming; asielzoekers die materiële hulp genieten, cursisten die een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon, alsook de cursisten die ten laste zijn van deze categorieën; gedetineerden, uitgezonderd gedetineerden die thuis verblijven met elektronische enkelband; cursisten tussen 12 en 16 jaar die Nederlands tweede taal volgen; cursisten die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk; niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven; inburgeraars die een inburgeringscontract hebben ondertekend of een inburgeringsattest hebben behaald voor de opleidingen Nederlands tweede taal op richtgraad 1 en 2. Verminderd inschrijvingsgeld van 0,60 euro per lestijd: alle andere cursisten voor een opleiding Nederlands tweede taal. Verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 euro per lestijd: cursisten met een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die niet worden gevolgd in een door de VDAB erkend traject naar werk of die ten laste zijn van een van deze categorieën; alle cursisten die in het bezit zijn van een van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten: - een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt; - een attest waaruit het recht blijkt op een integratietege moetkoming aan gehandicapten; - een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agent schap voor Personen met een Handicap blijkt; alle cursisten die gedurende twee opeenvolgende schooljaren opleiding hebben gevolgd in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs. Begrenzing inschrijvingsgeld per schooljaar en per opleiding Je betaalt per semester een maximum van 300 euro aan inschrijvingsgeld per opleiding. De plafonnering per schooljaar is niet overdraagbaar naar een ander centrum. deoranjerie.be kwaliteitsvol volwassenenonderwijs 3

4 Opleidingscheques en KMO-portefeuille Van 50 tot 75% korting met opleidingscheques Voor wie, wat? Ben je een werknemer of interimkracht, en woon je in Vlaanderen of in het Brussels gewest, dan kan je afhankelijk van je scholingsgraad, gebruik maken van de opleidingscheques van de Vlaamse overheid. * Ben je laag- of middengeschoold, dan heb je recht op opleidingscheques. * Ben je hooggeschoold, dan heb je recht op opleidingscheques als je een loopbaangerichte opleiding wil volgen in het kader van loopbaanbegeleiding. Voor elke opleiding die je met opleidingscheques betaalt, past de Vlaamse overheid per cheque de helft bij. Met de cheques kan je zowel inschrijvingsgeld als reële kosten betalen. Een voorbeeld: je wil een opleiding volgen waarvan het inschrijvingsgeld 120 euro bedraagt. Bestel dan cheques voor de waarde van je opleiding, nl. 120 euro. Aangezien de Vlaamse overheid de helft bijpast, moet jij daar slechts 60 euro voor betalen. Met je opleidingscheques ter waarde van 120 euro betaal je dan je inschrijvingsgeld. Per kalenderjaar kan je maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen. Voor opleidingen die geen recht geven op betaald educatief verlof (zie verder in deze brochure), kan je geen opleidingscheques inbrengen. De cheques kunnen worden aangevraagd tot 2 maanden na de start van een opleiding. Ze zijn 14 maanden geldig. De begin- en einddatum staan op de cheque. In de volgende gevallen worden de cheques terugbetaald: De opleiding is geannuleerd. Een overlijden, ziekte of ongeval. Andere gevallen van overmacht. Het bewijs hiervan lever je aan de VDAB - cel opleidingscheques en je cheques worden terugbetaald. Bijkomende vergoedingen? Heb je geen diploma secundair onderwijs? Heb je geen diploma hoger onderwijs en volg je een meerjarige opleiding hoger beroepsonderwijs of de specifieke lerarenopleiding? In deze gevallen kan je recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Je neemt best contact op met de secretariaatsmedewerker van jouw campus om te bekijken of jouw opleiding hiervoor in aanmerking komt. Je kan dan samen het aanvraagformulier invullen. Hoe bestellen? / meer info Via de website: Telefonisch via (elke werkdag van 8 tot 19 uur). Via een VDAB-kantoor of werkwinkel. Subsidies met de KMO-portefeuille Voor wie? Deze subsidiemaatregel is gericht aan zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen en vrije beroepen. Wanneer je een subsidieaanvraag doet, moet je dit ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de prestaties via de website indienen. Hoe subsidie aanvragen? Via de website Gegevens nodig om je aanvraag in te dienen De pijler is opleiding. Het erkenningsnummer is: DV.O (opgelet voor de derde letter = hoofdletter O) De datum van inschrijving is de startdatum van de cursusperiode. Deze bekom je via het secretariaat van onze school. De titel van het project is een beschrijving van de opleiding met de modules die zullen worden gevolgd. Contactpersoon: of Andere premies voor cursisten Tweedekansonderwijs Behaal je via het tweedekansonderwijs het diploma secundair onderwijs, dan wordt je een premie toegekend die gelijk is aan het inschrijvingsgeld dat je voor deze opleiding hebt betaald. Voor het bepalen van deze premie wordt het inschrijvingsgeld in rekening gebracht dat je hebt betaald, rekening houdend met de volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld waarvan je hebt genoten. Deze premies worden enkel toegekend voor de opleidingsonderdelen die werden gestart vanaf 1 september Om een premie te verkrijgen, moet je een aanvraagdossier indienen bij Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen, Afdeling volwassenenonderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Dit aanvraagdossier bestaat uit: een ingevuld aanvraagformulier; een kopie van het behaalde diploma; de originele bewijsstukken van het inschrijvingsgeld dat je voor de opleiding in kwestie hebt betaald, uitgereikt door het centrum of de centra waar je de opleiding geheel of gedeeltelijk hebt gevolgd. Je kan uiterlijk één jaar na het uitreiken van het diploma een premie aanvragen. Hierbij wordt rekening gehouden met de datum vermeld op het diploma. De afdeling Volwassenenonderwijs informeert je na uiterlijk 45 kalenderdagen of het aanvraagdossier voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een premie. Indien dit het geval is, informeert de afdeling Volwassenenonderwijs je ook over de betalingstermijn waarbinnen de premie zal worden uitbetaald. Je vindt de volledige informatie en het aanvraagformulier op: -> Voor cursisten -> Wat kost studeren in het volwassenenonderwijs? -> Premie bij diplomagerichte opleiding 4 deoranjerie.be kwaliteitsvol volwassenenonderwijs

5 Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid Het FVB komt tussen in de opleidingskost en de loonkost van bouwvakarbeiders, en ook aan de zaakvoerder als die zijn arbeiders vergezelt in de opleiding. Meer informatie over deze en andere voordelen vind je op de website > over het fvb > wat doet het fvb > A. opleidingen. Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden Ben je een (ex-)bediende tewerkgesteld in een bedrijf van het Paritair Comité 218 en volg je op eigen kosten een opleiding buiten de werkuren? Geniet dan dankzij Cevora van opleidingspremies. Op kan je alle voorwaarden nalezen. Social profit Meer info vind je op vormingsbudget. Betaald educatief verlof Alle cursussen van CVO De Oranjerie, behalve de opleidingen schoonheidsspecialist en kapper, geven recht op educatief verlof. Wens je documenten voor educatief verlof, dan meld je dit op het ogenblik van de inschrijving. Alle opleidingen die recht geven op educatief verlof kunnen 100 uren betaald educatief verlof per jaar opleveren wanneer de lessen niet samenvallen met de normale arbeidstijd, of 120 uren betaald educatief verlof wanneer de lessen samenvallen met de normale arbeidstijd. Voor een taalopleiding is de begrenzing vastgelegd op 80 uren. Een lesperiode van 50 minuten geeft recht op een verlof van een uur (60 minuten). Binnen het gecombineerd onderwijs komt enkel het contactonderwijs in aanmerking voor educatief verlof. Afstandsonderwijs geeft hierop geen recht. Daarenboven moeten opleidingen per jaar een minimum van 32 contacturen omvatten om in aanmerking te komen voor educatief verlof. Formaliteiten Je werkgever op de hoogte brengen: Wens je gebruik te maken van het betaald educatief verlof, dan licht je je werkgever hierover in door middel van een getuigschrift waarin wordt bevestigd dat je regelmatig bent ingeschreven om één of verschillende opleidingen te volgen. Je deelt hem de voorziene afwezigheden mee. Teneinde de collectieve planning in je onderneming te verzekeren, dienen de aanvragen voor betaald educatief verlof die betrekking hebben op een normaal schooljaar, te worden ingediend ten laatste op 31 oktober van elk schooljaar. In geval van laattijdige inschrijving, na 31 oktober, of bij inschrijving voor een opleiding die aanvangt na 31 oktober, of in geval van verandering van werkgever tijdens een zelfde schooljaar, dient de aanvraag voor betaald educatief verlof te gebeuren ten laatste binnen de vijftien dagen vanaf de inschrijving of vanaf de verandering van werkgever. Afwezigheid wettigen: Voor de wettiging van afwezigheden dienen de onderwijsinstellingen zich strikt te houden aan de gevallen die voorzien zijn, namelijk: medisch attest van de werknemer of van een lid van zijn familie dat onder hetzelfde dak woont; staking van het openbaar vervoer; staking of ziekte van de leraar; sluiting van de onderwijsinstelling; uitzonderlijke weersomstandigheden in de winter; om beroepsredenen op basis van een attest afgeleverd door de werkgever aan de school; klein verlet. Wettigingsattesten geef je zo spoedig mogelijk af op het secretariaat. Indien je per trimester meer dan 10% van het aantal ingerichte lestijden ongewettigd afwezig was, word je gedurende 6 maanden geschorst voor het opnemen van educatief verlof. Attest van nauwgezette aanwezigheid: Dit attest wordt door het secretariaat opgesteld na ontvangst van de aftekenlijsten aan het einde van een cursus of een trimester. Het attest van nauwgezette aanwezigheid moet zo snel mogelijk aan je werkgever worden bezorgd. Het educatief verlof moet worden opgenomen voor de einddatum van een cursus (zie inschrijvingsbewijs). Educatief verlof bij het stopzetten van de cursus: Wanneer je een cursus stopzet, meld je dit onmiddellijk aan het secretariaat en krijg je een attest van de reeds gevolgde uren. Onderbreek je een opleiding of geef je ze op, dan verlies je het recht op betaald educatief verlof vanaf de datum van kennisgeving aan je werkgever van deze onderbreking of opgave. Deze verwittiging moet gebeuren ten laatste binnen de vijf dagen die op de onderbreking of de opgave volgen. Het recht op verlof is vervallen tot wanneer je je opnieuw inschrijft voor het volgen van een opleiding bedoeld in de wet, of tot wanneer je de oude opleiding herneemt. Meer info > Verloven > Betaald educatief verlof deoranjerie.be kwaliteitsvol volwassenenonderwijs 5

6 Tijdskrediet / loopbaanonderbreking De combinatie werk-gezin-opleiding is soms erg moeilijk. Dankzij loopbaanonderbreking of tijdskrediet kan je meer tijd vrijmaken om te studeren. Deze regeling laat je toe je arbeidsprestaties tijdelijk te onderbreken, hetzij gedeeltelijk hetzij volledig. De minimum- en maximumduur van de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet zijn afhankelijk van een aantal factoren: de sector waarin je tewerkgesteld bent, periodes van loopbaanonderbreking die je in het verleden reeds hebt opgenomen e.d. Op vind je een antwoord op al je vragen over loopbaanonderbreking en tijdskrediet: voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op tijdskrediet, premies, aanvraagformulieren e.d. Bovenop de RVA-premie in het kader van loopbaanonderbreking of tijdskrediet, heb je in bepaalde gevallen recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie opleidingskrediet. Meer informatie vind je op Kinderbijslag Indien je jonger bent dan 25 jaar en ten laste van een van je ouders, kunnen je ouders onder bepaalde voorwaarden nog genieten van kinderbijslag. Hiervoor moet het formulier P7 worden ingevuld, dat normaal gezien naar je ouders wordt toegestuurd tijdens de maand september of oktober (wanneer het schooljaar voordien ook kinderbijslag werd getrokken en je je ondertussen niet inschreef als werkzoekende of in dienst trad bij een werkgever) of dat moet worden aangevraagd bij een kinderbijslagfonds (wanneer het niet automatisch werd toegestuurd of wanneer het schooljaar voordien geen kinderbijslag werd getrokken). Om recht te hebben op kinderbijslag moet je ingeschreven zijn voor gemiddeld minstens 17 lesuren per week en regelmatig aanwezig zijn. Hierin kunnen ook maximaal 4 lesuren per week zelfstudie in het Open Leercentrum vervat zijn. Voor een opleiding in het hoger beroepsonderwijs moet je ingeschreven zijn voor gemiddeld minstens 13 lesuren per week en regelmatig aanwezig zijn. Voor de specifieke lerarenopleiding ben je ingeschreven en regelmatig aanwezig voor 27 studiepunten. Vrijstelling van stempelcontrole Bij het begin van een opleiding kan je aan de RVA vrijstelling van stempelcontrole vragen en toestemming verkrijgen om tijdens de dag les te volgen. Hiertoe moet je bij de RVA of bij de betalingsinstelling de formulieren C 94A en C 98 bekomen die op het CVO worden ingevuld. Deze formulieren kunnen ook worden gedownload op: en Om recht te hebben op vrijstelling van stempelcontrole moet je volledig uitkeringsgerechtigd werkloos zijn, ingeschreven zijn voor minstens 20 lesuren per week en hoofdzakelijk gegeven vóór uur en regelmatig aanwezig zijn. De RVA kan echter nog andere criteria aanwenden om een vrijstelling toe te staan of te weigeren. De vakorganisatie, de VDAB en de RVA kunnen daar meer info over geven. Het formulier C 94A (aanvraag tot vrijstelling van stempelcontrole) wordt bij het begin van de opleiding ingevuld door jezelf en het centrum, en ingediend bij de RVA of de betalingsinstelling met een kopie van alle inschrijvingsfiches. Enkele weken later krijg je bericht van de RVA of de vrijstelling werd toegekend. Het formulier C 98 (maandelijks attest van aanwezigheid) kan de laatste dag van elke maand op het cursistensecretariaat worden ingevuld. Het bevestigt de regelmatige aanwezigheid en moet zo snel mogelijk aan de RVA of de betalingsinstelling worden bezorgd samen met de witte stempelkaart, zodat de eventuele uitkering kan worden uitbetaald. Studietoelage Voor het volwassenenonderwijs wordt in geen enkel geval een studietoelage toegekend. Aanvragen worden dus niet ingevuld, aangezien zij toch steeds tot een negatief resultaat leiden. Alle vragen hieromtrent kunnen worden gesteld aan het kinderbijslagfonds waarbij je ouders zijn aangesloten of aan: Rijksdienst voor Kinderbijslag > kindsituatie -> Je kind volgt secundair onderwijs. 6 deoranjerie.be kwaliteitsvol volwassenenonderwijs

7 Niet-financiële informatie Studiebewijzen CVO De Oranjerie reikt attesten, getuigschriften, diploma s, certificaten en deelcertificaten uit. De opleidingen van het CVO volgen een leerplan en een structuurschema die werden goedgekeurd door het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en leiden bijgevolg tot een studiebewijs dat wordt erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Attesten en deelcertificaten worden kort na het afsluiten van de module opgemaakt en kunnen op het cursistensecretariaat of tijdens de jaarlijkse proclamatie worden afgehaald. Wanneer alle modules van een opleiding werden doorlopen en behaald, wordt een diploma of een certificaat van de Vlaamse Gemeenschap uitgereikt. Alle certificaten en diploma s van de Vlaamse Gemeenschap zijn voorzien van de officiële droogstempel van het CVO en de handtekening van de directeur of de gemandateerde van het centrumbestuur. Je dient zelf nog de ontvangen studiebewijzen te voorzien van je handtekening. Voor een duplicaat van een bewijsstuk wordt een administratiekost van 15 euro aangerekend. Modulaire opleidingen In modulaire opleidingen wordt de leerstof onderverdeeld in modules en eenheden. Na elke module kan je een deelcertificaat behalen. Beschik je over alle nodige deelcertificaten, dan behaal je het uiteindelijke certificaat of diploma. Als cursist kan je in principe zelf je studiepakket samenstellen en de duur van je opleiding bepalen. Toelatingsvoorwaarden Om toegelaten te worden tot een opleiding gelden leeftijdsvoorwaarden. Om te starten in een opleiding van het hoger beroepsonderwijs of de specifieke lerarenopleiding moet je bovendien reeds beschikken over bepaalde getuigschriften, certificaten of diploma s. In bepaalde gevallen kan je starten via een toelatingsproef. Voor het volgen van sommige modules van een opleiding dien je je kennis van een voorafgaande module aan te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door een deelcertificaat van de voorafgaande module voor te leggen of door te slagen voor een toelatingsproef. Voor meer informatie verwijzen we je naar het centrumreglement, je lesgever of het secretariaat. Vrijstellingen De directeur kan op basis van een vrijstellingsproef, van studiebewijzen van gevolgde opleidingen (EVK) of van ervaring (EVC) vrijstelling verlenen van evaluaties. Het betekent een studieverkorting. De aanvraag tot vrijstelling (schriftelijke motivatie en dossier met stavende stukken) moet worden ingediend bij de lesgever of de coördinator. Op aanvraag kan je een afschrift van het ondertekende vrijstellingsattest bekomen. Gecombineerd onderwijs: meer dan een didactische werkvorm Gecombineerd onderwijs is een combinatie van contact- en afstandsonderwijs. Wil je onafhankelijk van plaats en tijd leren, dan kan je blijven rekenen op regelmatige ondersteuning via afstandsonderwijs. Het klaslokaal wordt als het ware uitgebreid tot het web. Via het elektronisch leerplatform, Moodle, krijg je toegang tot een gemeenschappelijke plaats voor vele vakgebonden activiteiten. Wie Moodle gebruikt, communiceert via het leerplatform met cursisten en lesgevers, kan nieuws posten, taken opgeven en ophalen, elektronische dagboeken en bronnen aanmaken en nog veel meer. De voordelen van gecombineerd onderwijs: afstandsonderwijs onder de vorm van verschillende opdrachten: je bepaalt zelf wanneer en waar je die opdrachten uitvoert; zelfstandiger leren op eigen tempo; optimale en persoonlijke ondersteuning door de lesgever; minder contactonderwijs: minder verplaatsingen per week. Opgelet! Binnen het gecombineerd onderwijs komt enkel contactonderwijs in aanmerking voor educatief verlof. Afstandsonderwijs geeft hierop geen recht. Daarenboven moeten opleidingen per jaar een minimum van 32 contacturen omvatten om in aanmerking te komen voor educatief verlof. Van ombudsdienst tot klachtenprocedure Een goede samenwerking tussen de cursist en het centrum is een noodzakelijke voorwaarde om kwaliteitsvol onderwijs te verzekeren. Als deze samenwerking toch niet volgens de afspraken verloopt, dan kan je terugvallen op onze ombudsdienst. Voor meer informatie, surf naar deoranjerie.be kwaliteitsvol volwassenenonderwijs 7

8 Campussen, openingsuren en lesplaatsen DIEST, Boudewijnvest AARSCHOT, Schoolstraat maandag, dinsdag en donderdag: van 8.45 tot uur van tot uur woensdag: van 8.45 tot uur van tot uur vrijdag: van 8.45 tot uur HAACHT, Verhaegenlaan 7 maandag t.e.m. donderdag: van tot uur en dinsdag: van 8.45 tot uur LEUVEN, Kolonel Begaultlaan 1A/51 SCHERPENHEUVEL, Isabellaplein 15a TIELT-WINGE, Halensebaan 16 bepaalde avonden en zaterdagen: zie website onder specifieke lerarenopleiding info in campus Diest info in campus Aarschot Gemeente Locatie Lesplaats AARSCHOT KAMSA Schoolstraat 1 SIBA Pastoor Dergentlaan 62 Velo-Aarschot Statieplein 18A Kapsalon Nijverheidslaan 12G DIEST Hoofdzetel Boudewijnvest 3 KTA1 Boudewijnvest 5 HAACHT Gemeentelijke basisschool Verhaegenlaan 7 HaBoBIB Verhaegenlaan 5 LEUVEN Genadedal Velderblok 12 Centrale gevangenis Geldenaaksevest 68 Hulpgevangenis Maria-Theresiastraat 74 Prevent-Academy Kolonel Begaultlaan 1A /51 SCHERPENHEUVEL Onthaalcentrum De Pelgrim Isabellaplein 15a TIELT-WINGE Basisschool De Winge Glabbeeksesteenweg 12 8 deoranjerie.be kwaliteitsvol volwassenenonderwijs

9 Open leercentrum Ook jij bent van harte welkom in ons open leercentrum OLC-café in Aarschot, Diest of Haacht. Wat kan je er allemaal doen? een cursus op eigen tempo leren bijkomende oefeningen maken studeren surfen op het internet samenwerken met anderen Een open leercentrum met permanentie en begeleiding om zelfstandig te werken, achterstand in te halen; om een computer te gebruiken, te internetten, iets af te drukken; om te zoeken waar je een gepaste cursus vindt; om hulp te vragen aan de begeleiders. Waar kan je terecht? Diest: je vindt het OLC-café op het gelijkvloers in de linkerhelft van het gebouw. Aarschot: je vindt het OLC-café op de eerste verdieping naast het secretariaat. Haacht: je vindt het OLC-café in de HaBoBib. Spring eens binnen en ontdek de vele mogelijkheden die je helpen bij het vinden van de juiste opleiding en bij het zelfstandig en permanent leren met of zonder persoonlijke begeleiding. Het centrumreglement: zoveel meer dan een opsomming van regeltjes Heb je in deze brochure geen antwoord gekregen op je vraag? Misschien vind je dat antwoord wel in het centrumreglement. Je kan het downloaden op de website of verkrijgen op het secretariaat. Nuttige websites deoranjerie.be kwaliteitsvol volwassenenonderwijs 9

10 VAN OPLEIDING TOT CAMPUS Aarschot Schoolstraat 1 Diest Boudewijnvest 3 Haacht Verhaegenlaan 7 Leuven, Prevent-Academy Kolonel Begaultlaan 1A/51 Scherpenheuvel Isabellaplein 15a Tielt-Winge Halensebaan 16 DAG AVOND Computercursussen Specifieke lerarenopleiding Hoger beroepsonderwijs Graduaat boekhouden * Opleiding gids en reisleider Secretariaatsmedewerker * Boekhoudkundig bediende * Medisch administratief bediende * Volledige opleiding Frans voor een medisch administratief bediende Engels voor een medisch administratief bediende Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang * Onthaalouderacademie Talen Frans Engels Spaans Italiaans Nederlands voor anderstaligen Bedrijfsbeheer Beauty & wellness Kapper * Schoonheidsspecialist * Kleur- en stijladvies Masseur Gespecialiseerd voetverzorger * Nagelstylist Voetreflexmassage Filosofisch gespreksleider Koken Hout, bouw en technieken Mecanicien lichte motoren * Mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens * Fietsenmaker, fietsmontage en onderhoud * Houtbewerking * Technicus gasvormige en vloeibare brandstoffen Basisopleiding elektriciteit metaal lassen Tweedekansonderwijs Aanvullende algemene vorming Zorgkundige *, verzorgende, logistiek assistent * Al deze opleidingen geven in combinatie met aanvullende algemene vorming een diploma secundair onderwijs. 10 deoranjerie.be kwaliteitsvol volwassenenonderwijs

11 Notities deoranjerie.be kwaliteitsvol volwassenenonderwijs 11

12

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT. Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO

CENTRUMREGLEMENT. Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO CENTRUMREGLEMENT Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO Directeur: Dirk Temmerman Dit centrumreglement in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs werd

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland ICT-OPLEIDINGEN ICT-opleidingen in het volwassenenonderwijs in het volwassenenonderwijs (regio Leuven-Hageland) (regio Leuven-Hageland) www.leereenlevenlang.be

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL September 2013 Welkom bij Centrum voor Basiseducatie Open School Beste cursist, Met deze brochure willen we je op de hoogte brengen van een aantal belangrijke

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Boekhouder. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Boekhouder. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Boekhouder HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun je het

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HBO5 Informatica-Programmeren HBO5 Informatica-Netwerkbeheer HBO5 Boekhouden-accountancy HBO5 Management Assistant

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

LANGE OPLEIDINGEN 2008/2009. www.syntra-ab.be MET ERKEND DIPLOMA OF GETUIGSCHRIFT. ANTWERPEN & VLAAMS-BRABANT uw opleiding onze zaak

LANGE OPLEIDINGEN 2008/2009. www.syntra-ab.be MET ERKEND DIPLOMA OF GETUIGSCHRIFT. ANTWERPEN & VLAAMS-BRABANT uw opleiding onze zaak LANGE OPLEIDINGEN MET ERKEND DIPLOMA OF GETUIGSCHRIFT 2008/2009 Kani, 33 jaar, volgde bedrijfsbeheer bij Syntra-AB www.syntra-ab.be ANTWERPEN & VLAAMS-BRABANT uw opleiding onze zaak Kies dan voor leertijd!

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie