TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR"

Transcriptie

1 TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR

2 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Stefan Maes, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel PUBLICATIEVERANTWOORDELIJKE Stefan Maes REDACTIE Stijn Coppens, Monica De Jonghe, Griet Vandewalle VORMGEVING EN PRE-PRESS Vanessa Solymosi, Landmarks DRUK Geers Offset WETTELIJK DEPOT D/0140/2013/3 Cette brochure est également disponible en français De inhoud van deze brochure vindt u eveneens op (Publicaties > Publicaties - betalend)

3 INLEIDING Hoe is deze brochure opgebouwd? Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het verduidelijken van de juridische beginselen door voorbeelden uit de praktijk Deze brochure heeft de bedoeling om aan de hand van negen hoofdstukken en een aantal samenvattende overzichtsfiches van de RVA in bijlage, een volledig overzicht te bieden van de materie van het tijdskrediet zoals die sinds 1 september 2012 voor de werkgevers en werknemers uit de privésector geregeld wordt door de nieuwe cao nr Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het verduidelijken van de juridische beginselen door voorbeelden uit de praktijk. Om didactische redenen wordt bepaalde informatie op diverse plaatsen herhaald, zodat alle relevante informatie voor het besproken onderwerp samen gegroepeerd staat, wat het zoeken op verschillende plaatsen in de brochure moet vermijden. Op die manier wil de brochure een volledige, overzichtelijke en praktische handleiding zijn bij de dagelijkse vragen die rond het thema van tijdskrediet in de ondernemingen gesteld worden In een eerste hoofdstuk wordt toegelicht waarom een nieuwe cao nr. 103 tot stand kwam. Door deze situering kunnen de nieuwigheden beter begrepen worden. Er wordt in dit hoofdstuk ook onmiddellijk aangegeven dat niet alle aanvragen vanaf 1 september 2012 gevat worden door de nieuwe cao nr. 103, maar dat de vroegere cao nr. 77bis in bepaalde situaties van toepassing blijft. Ook de link met de thematische verloven die naast cao nr. 103 en cao nr. 77bis bestaan, wordt toegelicht. Het tweede hoofdstuk gaat uitgebreid in op de drie stelsels tijdskrediet: tijdskrediet zonder motief, tijdskrediet met motief en de landingsbanen. Voor elk stelsel wordt toegelicht wie er aanspraak kan op maken, in welke vorm, voor welke periode en mits welke voorwaarden. Deze aspecten worden bij het begin van de respectieve stelsels in een kader bevattelijk samengevat. Aansluitend worden de bepalingen behandeld die gemeenschappelijk zijn voor de drie stelsels (berekening van de anciënniteitsvoorwaarde, de loopbaanvoorwaarde en tewerkstellingsvoorwaarde, met de daar-

4 bij gehanteerde gelijkstellingen en neutralisaties). Het hoofdstuk sluit af met de duiding van het verschil tussen een verlenging van eenzelfde stelsel en een overgang naar een ander stelsel Hoofdstuk drie schetst hoe de aanvraagprocedure in zijn werk gaat. In hoofdstuk vier wordt ingegaan op de verschillende mogelijkheden die de werkgever heeft om te reageren op een aanvraag tijdskrediet die hij ontving. Eén van de reactiemogelijkheden van de werkgever is dat de grens voor de gemeenschappelijke afwezigheden is bereikt. Hoofdstuk vijf licht deze drempel toe en de gevolgen ervan voor de organisatie van verdere aanvragen eenmaal de drempel bereikt is (voorkeurs- en planningsmechanisme). Cao nr. 103 zet de teller van het krediet tijdskrediet niet op nul. De in het verleden opgenomen periodes moeten verrekend worden aan de hand van verrekeningsregels die in hoofdstuk zes uiteengezet worden. De werknemer kan tijdens de uitoefening van een stelsel tijdskrediet een aantal waarborgen genieten, waar hoofdstuk zeven op ingaat. Het financiële aspect van het tijdskrediet wordt behandeld in hoofdstuk acht over de uitkeringen en de Vlaamse aanmoedigingspremies. De impact van het tijdskrediet op arbeidsrechtelijk vlak en op het vlak van bepaalde socialezekerheidsstelsels wordt belicht in hoofdstuk negen.

5 BEGRIPPEN Wat moet onder de diverse begrippen begrepen worden? In functie van de leesbaarheid van de brochure wordt de volledige omschrijving van de rechtsbronnen of de verschillende stelsels of betekenis van bepaalde begrippen niet telkens hernomen. Voor een goed begrip geven wij hier in de vorm van een begrippenlijst weer wat precies met elk begrip bedoeld wordt. STELSELS EN OPNAME- VORMEN TIJDSKREDIET IN RUIME ZIN: dit is een overkoepelende term die gebruikt wordt om de drie stelsels die door cao nr. 103 worden voorzien, te omvatten en die in verschillende vormen kunnen worden opgenomen: tijdskrediet zonder motief in de vorm van voltijds tijdskrediet, halftijdse loopbaanvermindering of 1/5 loopbaanvermindering; tijdskrediet met motief in de vorm van voltijds tijdskrediet, halftijdse loopbaanvermindering of 1/5 loopbaanvermindering; landingsbaan in de vorm van vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of in de vorm van 1/5 loopbaanvermindering. THEMATISCHE VERLOVEN: dit is een overkoepelende term die slaat op de drie stelsels die naast cao nr. 103 door een werknemer kunnen worden opgenomen: ouderschapsverlof op basis van cao nr. 64 van 29 april 1997 tot instelling van een recht op ouderschapsverlof of op basis van het KB van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan; verlof voor medische bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid op basis van het KB van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.binnen dit stelsel gelden specifieke regels voor de volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bijstand of verzorging van een minderjarig kind, tijdens of vlak na de hospitalisatie van het kind als gevolg van een zware ziekte. Deze bepalingen zijn opgenomen in het KB van 10 oktober 2012; palliatief verlof op basis van het KB van 22 maart 1995 inzake palliatief verlof en houdende uitvoering van artikel 100bis, 4 van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen. OPNAMEVORMEN: verlenging: wanneer de werknemer die in tijdskrediet is/was een aanvraag indient tot verderzetting binnen hetzelfde stelsel (zonder motief, met motief of landingsbaan), ongeacht of het om dezelfde of een gewijzigde opnamevorm gaat; overgang/overstap: wanneer de werknemer die in tijdskrediet is/was een nieuwe aanvraag indient om een ander stelsel (zonder motief, met motief of landingsbaan) op te nemen dan zijn vorige aanvraag, ongeacht of het

6 al dan niet om dezelfde opnamevorm gaat. OVERIGE BEGRIPPEN WERKNEMERS: diegenen die tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst of de gelijkgestelde personen die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van een andere persoon, met uitzondering van de leerlingen. WERKGEVERS: personen die de werknemers of de gelijkgestelde personen tewerkstellen. BIJKOMEND RECHT: slaat op het stelsel tijdskrediet met motief in de vorm van voltijds tijdskrediet, halftijdse loopbaanvermindering of 1/5 loopbaanvermindering. KREDIET: de maximumduur die de werknemer gedurende zijn gehele loopbaan binnen een bepaald stelsel kan opnemen. LOOPBAANVOORWAARDE: het aantal jaren loopbaan/ carrière als werknemer dat de werknemer op het moment van de schriftelijke kennisgeving moet kunnen aantonen om recht te hebben op een stelsel tijdskrediet in ruime zin. ANCIËNNITEITSVOOR- WAARDE: het aantal jaren dat de werknemer door een arbeidsovereenkomst verbonden moet zijn met de werkgever bij wie hij een aanvraag tijdskrediet in ruime zin indient. TEWERKSTELLINGSVOOR- WAARDE: de arbeidsregeling waarin de werknemer gedurende een bepaalde periode tewerkgesteld moet zijn op het moment van de schriftelijke kennisgeving om een stelsel tijdskrediet in ruime zin op te nemen. LEEFTIJDSVOORWAARDE: de vereiste leeftijd op het moment van de begindatum van de uitoefening van een landingsbaan. GELIJKSTELLING: in het kader van de loopbaanvoorwaarde worden een aantal dagen of periodes gelijkgesteld met dagen waarvoor loon werd uitbetaald, waardoor ze mogen in aanmerking genomen worden bij de berekening van de vereiste loopbaan; in het kader van de tewerkstellingsvoorwaarde worden een aantal dagen of periodes gelijkgesteld met tewerkstelling, waardoor ze in de berekening mogen worden meegeteld. NEUTRALISATIE: in het kader van de tewerkstellingsvoorwaarden worden een aantal dagen of periodes niet gelijkgesteld met tewerkstelling, waardoor ze niet in de berekening worden meegeteld. Deze periodes verlengen voor dezelfde duur de periode die in aanmerking wordt genomen om te bepalen of de werknemer recht heeft op een stelsel tijdskrediet in ruime zin. ZWAAR BEROEP: het werk in wisselende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang en die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak, op voorwaarde dat de werknemer van ploegen alterneert; het werk in onderbroken diensten waarbij de werknemer permanent werkt in dagprestaties waarvan de begintijd en eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking van

7 minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur; het werk in een arbeidsstelsel zoals bedoeld in artikel 1 van cao nr. 46 van 23 maart Dit is een arbeidsregeling met prestaties tussen 20 uur en 6 uur, met uitsluiting van : de werknemers die uitsluitend prestaties verrichten tussen 6 uur en 24 uur; de werknemers die gewoonlijk beginnen te werken vanaf 5 uur; de personen die werkzaam zijn in een familieonderneming waar gewoonlijk alleen bloedverwanten, aanverwanten of pleegkinderen arbeid verrichten onder het uitsluitend gezag van de vader, de moeder of de voogd; het varend personeel van de visserijbedrijven en van de koopvaardij, alsmede het varend personeel tewerkgesteld aan werken van vervoer in de lucht. KNELPUNTBEROEP: lijst van beroepen waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat. De minister van Werk bepaalt jaarlijks deze lijst, na unaniem advies van het Beheerscomité van de RVA. UITSTEL: beslissing van de werkgever om de uitoefening van het recht op tijdskrediet in ruime zin niet te laten ingaan wegens ernstige interne of externe redenen. INTREKKING: beslissing van de werkgever om de uitoefening van een stelsel tijdskrediet in te trekken en de werknemer tijdelijk terug aan het werk te roepen om zo bepaalde organisatieproblemen op te lossen. WIJZIGING: beslissing van de werkgever om de modaliteiten waarin een bepaald stelsel wordt opgenomen te wijzigen, eveneens om op die manier bepaalde organisatieproblemen op te lossen. DREMPEL: aantal werknemers in de onderneming of dienst dat gelijktijdig een recht op tijdskrediet in ruime zin uitoefent dat niet meer mag bedragen dan 5% van het totale aantal van de in de onderneming of afdeling tewerkgestelde werknemers. VOORKEURS- EN PLANNINGSMECHANISME: wanneer meer dan 5% van het totale aantal in de onderneming of afdeling tewerkgestelde werknemers gelijktijdig een stelsel tijdskrediet opnemen, wordt voor de behandeling van nieuwe aangevraagde afwezigheden een mechanisme toegepast waardoor bepaalde aanvragen voorrang krijgen om effectief het gevraagde stelsel op te nemen. OVERGANGSBEPALINGEN: op grond van deze regels zullen bepaalde aanvragen nog verder onder de toepassing blijven van cao nr. 77bis en dus niet op grond van cao nr. 103 worden geregeld. VLAAMSE AANMOEDI- GINGSPREMIE: aanvullende uitkering vanwege de Vlaamse overheid bovenop de onderbrekingsuitkeringen van de RVA in geval van zorgkrediet, opleidingskrediet en voor werknemers voor bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden.

8 TIJDSKREDIET INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 01 Aanleiding en datum van inwerkingtreding cao nr. 103 en overgangsbepalingen cao nr. 77bis Ratio legis 11 Toepassingsgebied ratione temporis 12 Overgangsbepalingen 12 HOOFDSTUK 02 De 3 stelsels tijdskrediet Voorwerp, rechtsbronnen en toepassingsgebied 19 Het tijdskrediet zonder motief 23 VORM EN DUUR 23 MINIMUMPERIODE 24 VOORWAARDEN VOLTIJDS TIJDSKREDIET 25 VOORWAARDEN HALFTIJDSE LOOPBAANVERMINDERING 26 VOORWAARDEN 1/5 LOOPBAANVERMINDERING 28 OPNAMEMODALITEITEN 29 UITKERINGEN 30 Het tijdskrediet met motief 30 WAT? 31 VORM EN DUUR 32 MINIMUM- EN MAXIMUMDUUR 33 VOORWAARDEN VOOR TIJDSKREDIET MET MOTIEF ALGEMEEN 33 VOORWAARDEN VOOR VOLTIJDS TIJDSKREDIET MET MOTIEF 33 VOORWAARDEN VOOR HALFTIJDSE LOOPBAANVERMINDERING MET MOTIEF 35 VOORWAARDEN VOOR EEN 1/5 LOOPBAANVERMINDERING MET MOTIEF 37 OPNAMEMODALITEITEN 39 BEWIJS VAN HET MOTIEF 40 UITKERINGEN 40 SPECIFIEKE BEPALINGEN 41 DE MOTIEVEN 41

9 De landingsbanen 46 DE REGEL: DE LANDINGSBANEN VANAF 55 JAAR 46 VORM EN DUUR 46 MINIMUMPERIODE 46 VOORWAARDEN HALFTIJDSE LOOPBAANVERMINDERING 47 VOORWAARDEN VOOR DE 1/5 LOOPBAANVERMINDERING 47 OPNAMEMODALITEITEN 48 UITKERINGEN 49 DE 4 UITZONDERINGEN: DE LANDINGSBANEN VANAF 50 JAAR 49 - Uitzondering 1: stelsel zwaar knelpuntberoep 49 VORM EN DUUR 49 MINIMUMPERIODE 49 VOORWAARDEN 50 - Uitzondering 2: stelsel zwaar beroep 51 VORM EN DUUR 51 MINIMUMPERIODE 51 VOORWAARDEN 51 - Uitzondering 3: stelsel lange loopbaan 53 VORM EN DUUR 53 MINIMUMPERIODE 53 VOORWAARDEN 53 - Uitzondering 4: stelsel herstructurering 55 VORM EN DUUR 55 MINIMUMPERIODE 55 VOORWAARDEN LANDINGSBANEN 55 OPNAMEMODALITEITEN 56 UITKERINGEN 57 De bepalingen gemeenschappelijk aan de drie stelsels 57 DE LOOPBAANVOORWAARDE 57 DE TEWERKSTELLINGSVOORWAARDE 58

10 HOOFDSTUK 03 Aanvraagprocedure Kennisgeving en attestatie aan de werkgever 68 WIJZE VAN UITOEFENING 70 ANTWOORD VAN DE WERKGEVER 70 AANVRAAG BIJ DE RVA 71 HOOFDSTUK 04 Uitstel, intrekking, wijziging en stopzetting Uitstel van elk stelsel tijdskrediet, loopbaanvermindering of landingsbaan 74 UITSTEL 1/5 LOOPBAANVERMINDERING 55-PLUSSERS MET SLEUTELFUNCTIE 75 UITSTEL TIJDSKREDIET OF LOOPBAANVERMINDERING OMWILLE VAN DE DREMPEL 76 INTREKKING EN WIJZIGING 1/5 LOOPBAANVERMINDERING (AL OF NIET IN HET KADER VAN DE LANDINGSBANEN) 76 WIJZIGING 1/5 LOOPBAANVERMINDERING 55-PLUSSERS MET SLEUTELFUNCTIE 77 VOORTIJDIGE STOPZETTING VAN HET TIJDSKREDIET, DE LOOPBAANVERMINDERING OF DE LANDINGSBAAN 78 HOOFDSTUK 05 Drempel en organisatieregels Organisatieregels van het tijdskrediet 80 BEREKENING DREMPEL 81 WIJZIGING VAN DE DREMPEL 85 AANREKENING OP DE DREMPEL 86 Het voorkeurs- en planningsmechanisme 87 BEHANDELING AANVRAGEN 87 VOORKEURS- EN PLANNINGSMECHANISME 88 HOOFDSTUK 06 Aanrekening van de vroeger genoten periodes van schorsing of vermindering van de arbeidsprestaties MAXIMUMDUUR VAN DE VERSCHILLENDE STELSELS VAN TIJDSKREDIET 92 VERREKENINGSREGELS 93 VOORBEELDEN 95

11 HOOFDSTUK 07 Waarborgen voor de uitoefening van het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering TERUGKEERGARANTIE 98 ONTSLAGBESCHERMING 98 HOOFDSTUK 08 Uitkeringen UITKERINGSKB 103 DUUR 104 BEDRAG 105 CUMUL, VERLIES, SCHORSING 106 AANVRAAG 110 BETALING EN TERUGVORDERING 111 VLAAMSE AANMOEDIGINGSPREMIE 114 HOOFDSTUK 09 Aspecten inzake arbeidsrecht en sociale zekerheid ARBEIDSRECHTELIJKE ASPECTEN 116 TIJDSKREDIET EN JAARLIJKSE VAKANTIE 117 TIJDSKREDIET EN ZIEKTEVERZEKERING 117 TIJDSKREDIET EN KINDERBIJSLAG 118 TIJDSKREDIET EN WERKLOOSHEID 118 TIJDSKREDIET EN WETTELIJK PENSIOEN 119 RECHTSBRONNEN 121 BIJLAGEN 122

12 01 Aanleiding en datum van inwerkingtreding cao nr. 103 en overgangsbepalingen cao nr. 77bis

13 Cao nr. 103 werd op 27 juni 2012 door de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad ondertekend en heeft als voornaamste doelstelling om het recht op tijdskrediet, dat door de cao wordt geregeld, opnieuw in overeenstemming te brengen met de nieuwe uitkeringsregels die de regering met ingang van 1 januari 2012 drastisch heeft aangepast. De cao maakt een onderscheid tussen drie autonome stelsels van tijdskrediet en loopbaanvermindering: het stelsel zonder motief, het stelsel met motief en de landingsbanen. Cao nr. 103 is van toepassing vanaf 1 september Op grond van de overgangsbepalingen blijven sommige werknemers verder onderworpen aan de bepalingen van cao nr. 77bis. RATIO LEGIS Waarom een nieuwe cao nr. 103 tijdskrediet? In uitvoering van het regeerakkoord van 1 december 2011 dat strengere toegangsvoorwaarden voor het tijdskrediet, de loopbaanonderbrekingen en landingsbanen vooropstelde, snoeide de regering in de landingsbanen, beperkte het recht op het gewone (niet gemotiveerde) tijdskrediet en voerde een nieuw stelsel met motieven in. Al deze wijzigingen hadden betrekking op het recht op uitkeringen. Een gevolg daarvan was dat er een belangrijke discrepantie ontstond tussen enerzijds het recht op tijdskrediet van cao nr. 77bis en anderzijds de nieuwe uitkeringsregels. Op het terrein werd het al gauw duidelijk dat de regelgeving dusdanig complex was geworden dat de toepassingsproblemen zich opstapelden en de rechtsonzekerheid exponentieel toenam. Een recht op tijdskrediet ging niet noodzakelijk gepaard met het recht op een uitkering, en omgekeerd konden bepaalde uitkeringen niet worden toegekend omdat de werknemer geen recht op tijdskrediet had. Het sluiten van een nieuwe cao was voor werkgevers en vakbonden de meest aangewezen oplossing om opnieuw orde op zaken te stellen. Voor de sociale partners was het hierbij de bedoeling om het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en een landingsbaan en het daaraan gekoppelde recht op uitkering opnieuw volledig met elkaar in overeenstemming te brengen. Het is dan ook in die zin dat de cao werd herschreven. Cao nr. 103 maakt geen tabula rasa met het verleden, maar behoudt grotendeels de principes van cao nr. 77bis. Toch zitten er ook een aantal belangrijke vernieuwingen in en is de tekst van de cao logisch en coherent opgebouwd. Er zijn nu drie autonome stelsels: het tijdskrediet en loopbaanvermindering zonder motief (artikel 3); het tijdskrediet en loopbaanvermindering met motief (artikel 4); de landingsbanen (artikel 8). Elk stelsel heeft eigen toepassingsvoorwaarden, maar wordt eveneens beheerst door de gemeenschappelijke bepalingen, die voor een belangrijk deel werden overgenomen uit cao nr. 77bis (bv. de organisatieregels, de gelijkgestelde periodes, de wijze van kennisgeving en attestatie, enz). Het VBO heeft er bij de onderhandelingen voor gezorgd dat: er geen te verregaande versoepeling van de diverse combinaties van tijdskrediet tot stand is gekomen, hetgeen de werkorganisatie nog meer zou bemoeilijken; TIJDSKREDIET 11

14 het stelsel met motief (het krediet van 36 maanden) alleen maar recht geeft op het voltijds tijdskrediet of de halftijdse loopbaanvermindering, voor zover een sectorale of ondernemings-cao dit recht bepaalt; de opname van tijdskrediet met motief ook daadwerkelijk wordt opgenomen voor het ingeroepen motief en niet voor de aanvang of uitbreiding van bezoldigde of zelfstandige activiteiten; op grond van correcte verrekeningsregels vroegere uitgeoefende rechten worden aangerekend op de nieuwe stelsels zonder motief en met motief; er maximaal sectorale mogelijkheden blijven bestaan om rekening te houden met de sectorale eigenheid, dit onder meer bij de uitwerking van het begrip knelpuntberoep en de uitzondering op de landingsbanen voor lange loopbanen; de afspraken die in het verleden sectoraal genomen werden inzake tijdskrediet maximaal behouden blijven. TOEPASSINGSGEBIED RATIONE TEMPORIS Wanneer treedt cao nr. 103 in werking? Vanaf 1 september 2012 is cao nr. 103 van toepassing op alle nieuwe aanvragen van tijdskrediet, loopbaanvermindering en een landingsbaan. Cao nr. 103 is in werking getreden op 1 september Het KB van 25 augustus tot wijziging van het KB van 12 de- 1. B.S. van , Ed. 2. cember 2001 (hierna het UitkeringsKB), dat op dezelfde dag in werking treedt, voert nog enkele versoepelingen in voor de landingsbanen als antwoord op een aantal eisen van de vakbonden in het tripartiet overleg en stemt alle bepalingen op het vlak van de uitkeringen, waar nodig, af op cao nr OVERGANGSBEPALINGEN Welke werknemers blijven onderworpen aan cao nr. 77bis? Een aantal werknemers blijft op grond van de overgangsbepalingen van artikel 22 van cao nr. 103 onderworpen aan de bepalingen van cao nr. 77bis. Cao nr. 77bis blijft van toepassing om de rechten van werknemers die vóór 1 september 2012 al in een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering of een landingsbaan zitten, te vrijwaren en voorziet hiervoor in enkele specifieke overgangsbepalingen. De overgangsbepalingen van artikel 22, 1, 2 en 3 onderscheiden drie situaties: eerste aanvragen en verlengingsaanvragen die werden ingediend vóór 1 september 2012; werknemers van 50 jaar en ouder die vóór 1 september 2012 al in een landingsbaan zitten en een eerste verlengingsaanvraag indienen na 1 september 2012; werknemers die vóór 1 september 2012 in een systeem van loopbaanvermindering zitten en onmiddellijk aansluitend daarop gebruik willen maken van de mogelijkheid om nog in een landingsbaan op basis van artikel 9 van cao nr. 77bis te stappen, voor zover de werkgever en de werknemer hierover een akkoord hebben gesloten. 12 TIJDSKREDIET

15 De overgangsbepaling van artikel 22, 4 voorziet daarnaast ook in de verdere toepassing van sectorale en ondernemings-cao s, arbeidsreglementen en akkoorden, die ingevolge cao nr. 77bis in specifieke bepalingen voorzien m.b.t. o.m. personeelscategorieën die worden uitgesloten van het toepassingsgebied; verlenging van het voltijds of halftijds tijdskrediet tot maximum 5 jaar; afwijkende bepalingen voor ploegen en cycli; het begrip van sleutelfunctie met het oog op het recht op uitstel; het vaststellen van de drempel; enz. Werknemers die hun eerste aanvraag of verlengingsaanvraag hebben ingediend vóór 1 september 2012 Werknemers die hun eerste aanvraag of verlengingsaanvraag tijdskrediet of loopbaanvermindering schriftelijk hebben meegedeeld aan hun werkgever vóór 1 september 2012, ongeacht of zij al dan niet vóór 1 september 2012 ook effectief het recht uitoefenen of verlengen, blijven onder de toepassing van de bepalingen van cao nr. 77bis. VOORBEELD Een werkneemster (< 50 jaar) brengt haar werkgever op schriftelijk op de hoogte dat zij een voltijds tijdskrediet wenst uit te oefenen vanaf Het is de eerste keer in haar loopbaan dat zij van dit recht gebruik wenst te maken. Zij zal moeten voldoen aan alle voorwaarden van cao nr. 77bis, die het recht op het voltijds tijdskrediet zal bepalen. Dit betekent dat zij recht heeft op 1 jaar voltijds tijdskrediet, tenzij indien de sector of onderneming een langere periode (tot maximum 5 jaar) bepaalt. De beperking van cao nr. 103 die het recht op het tijdskrediet zonder motief beperkt tot maximum 12 maanden, uitgedrukt in voltijds equivalent, is dus niet van toepassing. Maar opgelet, het gaat hier enkel over het recht op voltijds tijdskrediet. Wat het recht op uitkeringen betreft, gelden de nieuwe regels van het UitkeringsKB (in voege vanaf ). De werknemer die gebruik maakt van het gewone tijdskrediet (zonder motief) heeft enkel nog recht op een uitkering van maximum 12 maanden voltijds equivalent. VOORBEELD Een werknemer (< 50 jaar) heeft zijn arbeidstijd met 1/5 verminderd sinds voor de duur van 1 jaar en zou nog 1 jaar extra van deze regeling willen genieten. Hij brengt zijn werkgever op schriftelijk op de hoogte van zijn aanvraag tot verlenging van zijn 1/5 loopbaanvermindering tot Deze verlenging valt onder de toepassing van artikel 6 van cao nr. 77bis (krediet van 60 maanden). Wat zijn recht op uitkeringen betreft, zal hij rekening moeten houden met de nieuwe regels van het tijdskrediet en loopbaanvermindering zonder motief die sinds in voege zijn getreden, waardoor hij de totale periode van 2 jaar 1/5 loopbaanvermindering zal moeten aanrekenen op zijn krediet van 12 maanden voltijds equivalent. VOORBEELD Een werknemer die op jaar wordt, wil nog in toepassing van art. 9, cao nr. 77bis in een landingsbaan stappen. Hij brengt zijn werkgever hiervan schriftelijk op de hoogte op Hij zal in een oude landingsbaan kunnen stappen (vanaf de leeftijd van 50 jaar met minstens 20 jaar beroepsloopbaan), maar zal geen aanspraak meer kunnen maken op de uitkeringen van de RVA. Indien de werknemer deze landingsbaan zonder uitkeringen vroegtijdig zou willen stopzetten, moet hij hiervoor de toestemming van zijn werkgever hebben, zowel wat betreft de beëindiging van de landingsbaan als wat betreft de datum van deze beëindiging. Het spreekt voor zich dat de werknemers die nog uitkeringen ontvangen volgens de vroegere uitkeringsregels, omdat hun eerste TIJDSKREDIET 13

16 aanvraag of verlengingsaanvraag vóór 1 maart 2012 werd ontvangen bij de RVA, zij hun werkgever vóór 28 november 2011 schriftelijk op de hoogte hebben gebracht en hun tijdskrediet is ingegaan uiterlijk op 2 april 2012, ook onder de toepassing van cao nr. 77bis blijven. Zij blijven dus genieten van vroegere regels, zowel wat de rechten als wat de uitkeringen betreft. VOORBEELD Een werknemer van 54 jaar stapte op in een 1/5 landingsbaan tot aan zijn pensioenleeftijd. Hij blijft onderworpen aan de bepalingen van artikel 9 van cao nr. 77bis. Ook op het vlak van de uitkeringen blijft hij onderworpen aan de vroegere uitkeringsregels (o.m. behoud van leeftijdsvoorwaarde van 50 jaar en loopbaanvoorwaarde van 20 jaar). Werknemers van 50 jaar en ouder die vóór 1 september 2012 al in een landingsbaan zitten en een eerste verlengingsaanvraag indienen na 1 september 2012 Cao nr. 77bis blijft eveneens van toepassing op werknemers van 50 jaar en ouder, die al vóór 1 september 2012 in een landingsbaan zijn gestapt, maar niet voor onbepaalde duur en die na die datum een eerste verlengingsaanvraag indienen (deze bepaling werd opgenomen naar analogie met artikel 4, 2 van het KB van 28 december 2011 tot wijziging van het KB van 12 december 2001). VOORBEELD Een werkneemster van 51 jaar geniet sinds haar 50ste verjaardag (op ) van een 1/2 landingsbaan. In haar schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vroeg zij een landingsbaan voor de duur van 24 maanden. Haar landingsbaan zal in principe een einde nemen op Zij krijgt de mogelijkheid om de 1/2 landingsbaan één keer te verlengen (bv. tot aan de pensioenleeftijd) en hierdoor verder te genieten van de toepassingsvoorwaarden van cao nr. 77bis en de vroegere uitkeringsregels (die golden voor 1 januari 2012 met o.m. behoud van de leeftijdsvoorwaarde van 50 jaar en de loopbaanvoorwaarde van 20 jaar). Het gaat hierbij om een verlenging, wat wil zeggen dat de nieuwe periode onmiddellijk moet aansluiten op de afgelopen periode. In dit geval zal de verlenging onmiddellijk moeten aansluiten vanaf Werknemers die onmiddellijk aansluitend op een halftijdse of 1/5 loopbaanvermindering in het algemene stelsel gebruik willen maken van een landingsbaan op 50 jaar, zonder recht op uitkering Er wordt ook in een bijzondere overgangsbepaling voorzien voor werknemers die vóór 1 september 2012 in een systeem van loopbaanvermindering zitten en onmiddellijk aansluitend daarop gebruik willen maken van de toepassing van een (oude) landingsbaan zoals voorzien in artikel 9 van cao nr. 77bis, voor zover de werkgever en de werknemer hierover een akkoord hebben gesloten. De bedoeling van deze bepaling is om werknemers die nog geen 50 jaar oud zijn, maar die hun arbeidstijd vóór hun 50 jaar hebben verminderd tot 1/2 of 1/5 als gevolg van artikel 3 of artikel 6 van cao nr. 77bis, met de bedoeling dit nadien voort te zetten in het kader van de (oude) landingsbaan vanaf 50 jaar, de kans te geven om toch nog in een landingsbaan op de leeftijd van 50 jaar, in toepassing van artikel 9 van cao nr. 77bis, te kunnen stappen. De werkgever moet het hiermee wel eens zijn. De werknemer kan ook niet veranderen van arbeidsduurrege- 14 TIJDSKREDIET

17 ling het moet gaan om het voortzetten van dezelfde vorm. Artikel 22, 3 van cao nr. 103 legt dus de volgende cumulatieve voorwaarden op: de werknemer heeft zijn loopbaan vóór verminderd (1/2 of 1/5); de werknemer en werkgever hebben over deze overgang een akkoord gesloten; de werkgever werd vóór schriftelijk op de hoogte gebracht van de 1/2 of 1/5 loopbaanvermindering (van het algemeen stelsel); de landingsbaan volgt onmiddellijk aansluitend op en binnen dezelfde vorm als de lopende loopbaanvermindering. Deze werknemers kunnen evenwel geen aanspraak maken op een uitkering, omdat het nieuwe UitkeringsKB voorziet in de voorwaarde van 55 jaar (behoudens in het geval van 1 van de uitzonderingsstelsels van zwaar beroep, lange loopbaan of werken in een bedrijf in moeilijkheden of herstructurering). VOORBEELD In een onderneming werd op een cao gesloten in het kader van een reorganisatie (geen erkenning als onderneming in herstructurering/moeilijkheden) die uitdrukkelijk bepaalde dat een aantal werkneemsters vanaf 45 jaar in een halftijdse loopbaanvermindering zouden stappen. De sectorale cao voorziet in een uitbreiding van het voltijds tijdskrediet en halftijdse loopbaanvermindering tot 5 jaar. Vier werkneemsters vervulden reeds de leeftijdsvoorwaarde op Eén werkneemster wordt pas 45 op en had de bedoeling om dan in te stappen. Het opzet van de cao was om alle 5 de werkneemsters de kans te bieden om onmiddellijk aansluitend op de halftijdse loopbaanvermindering in het algemeen stelsel vanaf 50 jaar in een landingsbaan te stappen. Wat is nu de situatie van deze werkneemsters? De vier werkneemsters van 45+ genieten vóór reeds een halftijdse loopbaanvermindering en zullen in toepassing van artikel 22, 3 van cao nr. 103 op de leeftijd van 50 jaar nog in een oude landingsbaan kunnen stappen (stelsel TIJDSKREDIET 15

18 van cao nr. 77bis). Het akkoord met de werkgever volgt uit de cao van Zij brachten hun werkgever vóór schriftelijk op de hoogte dat zij gebruik zouden maken van de halftijdse loopbaanvermindering in het algemeen stelsel en kunnen bijgevolg op 50 jaar in een oude landingsbaan stappen, op voorwaarde dat deze onmiddellijk aansluit op en binnen dezelfde vorm als de huidige loopbaanvermindering wordt opgenomen, t.t.z. het moet gaan om een 1/2 landingsbaan. Op het vlak van de uitkeringen gelden echter de nieuwe regels (of overgangsbepalingen) van het UitkeringsKB, waardoor deze 4 werkneemsters geen uitkeringen zullen ontvangen. Daarnaast blijven de collectieve arbeidsovereenkomsten op sector- of ondernemingsniveau, arbeidsreglementen en akkoorden die in uitvoering van cao nr. 77bis van 19 december 2001 werden gesloten met betrekking tot o.m. het toepassingsgebied, de organisatieregels en de drempel, onverminderd van toepassing op cao nr Op die manier wilden de sociale partners vermijden dat de sectoren of ondernemingen al deze uitzonderingsbepalingen zouden moeten heronderhandelen. Afwijkende sectorale of ondernemingsakkoorden die betrekking hebben op onderstaande bepalingen, blijven overeenkomstig artikel 22, 5 van cao nr. 103 onverminderd van toepassing. De werkneemster die op niet beantwoordt aan de leeftijdsvoorwaarde van 45 jaar en bijgevolg ook niet tijdig in het systeem is kunnen instappen (de overgangsbepaling geldt enkel voor loopbaanverminderingen van het algemeen stelsel die al vóór lopende zijn en waarvan de werkgever vóór schriftelijk op de hoogte werd gebracht), zal deze overgangsregeling niet meer kunnen genieten. Verdere doorwerking collectieve arbeidsovereenkomsten en -akkoorden gesloten in het kader van cao nr. 77bis Cao nr. 103 voorziet in een bijzondere doorwerking van de sector- en/of ondernemings-cao s voor wat betreft het stelsel van de motieven (36 maanden) en de overeengekomen uitbreidingen van het krediet tot maximum 5 jaar voor het voltijds tijdskrediet en de halftijdse loopbaanvermindering. Deze regeling is vervat in artikel 4, 1, 3 van cao nr Zie hierover meer onder Hoofdstuk 2. Het gaat hierbij om volgende akkoorden: uitsluiting door een sectorale of ondernemings-cao van sommige personeelscategorieën uit het toepassingsgebied van cao nr. 77bis (en bijgevolg ook van cao nr. 103); sectorale cao die verbiedt om bepaalde personeelscategorieën uit te sluiten; sectorale of ondernemings-cao s die de organisatie van het recht op 1/5 loopbaanvermindering voor werknemers die tewerkgesteld zijn in ploegen en cycli nader regelen (zowel m.b.t. tot afwijkingen in toepassing van artikel 6, 2 als artikel 9, 2 van cao nr. 77bis); sectorale of ondernemings-cao s of arbeidsreglementen die voor de organisatie van het recht op 1/5 loopbaanvermindering voorzien in een andere gelijkwaardige regeling over een periode van maximum 12 maanden (in afwijking op het principe van 1 dag of 2 halve dagen per week zowel m.b.t. afwijkingen in toepassing van artikel 6, 3 als artikel 9, 3 van cao nr. 77bis); een ondernemingsakkoord dat verduidelijkt op welke wijze de spreiding gebeurt van dagen waarop het recht op loopbaanvermindering wordt uitgeoefend, opdat de continuïteit van de onderneming of dienst wordt gewaarborgd; 16 TIJDSKREDIET

19 in overleg met de ondernemingsraad of bij ontstentenis hiervan met de vakbondsafvaardiging of in het arbeidsreglement, de opgave van de redenen en hun duur die de werkgever machtigen om het recht op loopbaanvermindering in te trekken of te wijzigen; de verduidelijking bij sectorale of ondernemings-cao of door het arbeidsreglement van het begrip sleutelfunctie, die de werkgever machtigt om de uitoefening van een 1/5 loopbaanvermindering of landingsbaan door een werknemer van 55 jaar of ouder met maximum 12 maanden uit te stellen; regelingen tussen werkgever en werknemer die specificeren vanaf wanneer het recht op 1/5 loopbaanvermindering ingaat, rekening houdend met het uitstelrecht van maximaal Cao nr. 103 voorziet in een bijzondere doorwerking van de sector- en/of ondernemings-cao s voor wat betreft het stelsel van de motieven 12 maanden; sectorale of ondernemings-cao s die, rekening houdend met de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen, de drempel wijzigen, voor zover de sector de mogelijkheid hiertoe niet bij cao heeft uitgesloten; het voorkeurs- en planningsmechanisme zoals bepaald in overleg met de ondernemingsraad of bij ontstentenis ervan, met de vakbondsafvaardiging; afwijkende overeenkomsten tussen werkgever en werknemer die een andere datum bepalen vanaf wanneer de ontslagbescherming begint te lopen. thuishoren in het lijstje van sectorale of ondernemings-cao s, arbeidsreglementen en akkoorden, die verder blijven doorwerken. Neem nu bijvoorbeeld de verwijzing naar de regeling van artikel 7, 1, lid 2 van cao nr. 77bis, die beide partijen de mogelijkheid biedt om de anciënniteitsvoorwaarde van een werknemer van 50+ (tot 24m) of 55+ (tot 12m) te verminderen, in onderling akkoord. Een afwijkende regeling die in onderling akkoord tussen werknemer en werkgever is overeengekomen, en waarbij de voorwaarde intussen reeds vervuld is, behoeft in principe geen verdere doorwerking. Anders is het natuurlijk indien een sector- of ondernemingsakkoord in een dergelijke afwijkende regeling zou voorzien. In dat geval zal deze afwijkende regeling verder toepassing vinden. Ook de verwijzing naar artikel 11, 2, 4, 1ste lid cao nr. 77bis lijkt weinig nut te hebben gezien het hier gaat om een onderling akkoord tussen werkgever en werknemer om de opgenomen periode van volledig tijdskrediet of de halftijdse loopbaanvermindering te neutraliseren, teneinde de werknemer de mogelijkheid te bieden om over te stappen naar een stelsel waarin meer arbeidsuren gepresteerd worden (bijvoorbeeld de overgang van voltijds tijdskrediet naar een halftijdse loopbaanvermindering, of van een halftijdse naar een 1/5 loopbaanvermindering). Zoals hierboven al aangegeven, heeft het weinig zin om voor deze situatie in een doorwerking te voorzien. Cao nr. 103 heeft deze regels bovendien verder versoepeld en neutraliseert alle vormen van tijdskrediet waardoor geen onderling akkoord meer vereist is, zodat deze verwijzing zonder voorwerp is geworden. Over een aantal bepalingen van cao nr. 77bis, waarnaar artikel 22, 5 cao nr. 103 verwijst, kan men zich de vraag stellen of deze wel TIJDSKREDIET 17

20 02 De 3 stelsels tijdskrediet

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Het interprofessioneel akkoord verder in uitvoering

Het interprofessioneel akkoord verder in uitvoering Rob Stevens Het interprofessioneel akkoord verder in uitvoering Bijlage bij Vakbeweging nr. 672 25 december 2007 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579,

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602L De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Brochure voor de leden van Federgon Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue du Port 86c/302

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 --------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet met motief Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdskrediet met

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

1. Leven is meer dan werken alleen

1. Leven is meer dan werken alleen 1. Leven is meer dan werken alleen Een goede combinatie tussen arbeid, gezin en vrije tijd is niet altijd evident. We leven in een maatschappij met een hoge werkdruk, toenemende werkstress, vraag naar

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

Vademecum Ongeplande Zwangerschap

Vademecum Ongeplande Zwangerschap Vademecum Ongeplande Zwangerschap Sociale en juridische informatie i.v.m. ongeplande zwangerschap crz Kapucijnenvoer 33 3000 Leuven 016 33 69 54 www.crz.be Voorwoord Sinds de wet op zwangerschapsafbreking

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie