Brochure Centrum voor Advies, Bemiddeling en Begeleiding (CABB) Hasselt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure Centrum voor Advies, Bemiddeling en Begeleiding (CABB) Hasselt"

Transcriptie

1 Gezags- en verblijfsco-ouderschap in de praktijk Brochure Centrum voor Advies, Bemiddeling en Begeleiding (CABB) Hasselt maart 2011 Inleiding De laatste jaren is co-ouderschap een veel besproken onderwerp in tv-programma s en kranten. Maar het begrip is niet altijd even duidelijk. De nieuwe wet over het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvestiging van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging betreffende huisvestiging van het kind heeft de situatie er zeker niet duidelijker op gemaakt. Het merendeel van de bevolking heeft echter een verkeerd beeld over coouderschap. Ze associëren het meestal met de tweeverblijfsregeling, waarbij de kinderen na de echtscheiding afwisselend gedurende een gelijke periode bij elk van de ouders verblijven. Ten onrechte, co-ouderschap is altijd een overkoepelend begrip geweest voor een waaier van regelingen, die erg kunnen verschillen. Vaak is er ook onvoldoende kennis over de verschillende vormen van co-ouderschap. Eerst en vooral willen wij u dan ook beter kennis laten maken met co-ouderschap. Daarnaast wil deze brochure een duidelijk beeld geven over de verschillende vormen van co-ouderschap. Ook geeft deze brochure antwoord op in de praktijk vaak voorkomende problemen. Wanneer u voor co-ouderschap kiest moet u er echter eerst van bewust zijn dat er tussen u en de andere ouder nog een degelijke vorm van communicatie mogelijk is, omdat er vaak overleg tussen beide ouders dient te zijn. Co-ouderschap in de praktijk is dus niet mogelijk zonder een goede communicatie tussen beide ouders. Hebt u echter na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kan u altijd terecht bij het CABB. Begrippen Co-ouderschap omvat de begrippen verblijfsco-ouderschap en gezagsco-ouderschap. Verblijfsco-ouderschap betekent dat het kind afwisselend verblijft bij de moeder en bij de vader. Die regeling kan vele vormen aannemen. 1

2 Gezagsco-ouderschap Beide ouders blijven verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind. Concreet betekent dit dat één ouder geen beslissing kan nemen zonder medeweten of akkoord van de andere ouder. Kostenco-ouderschap betekent dat beide ouders de uitgaven voor het kind, eventueel via een kindrekening, beheren. Gezagsco-ouderschap en verblijfsco-ouderschap staan los van kostencoouderschap. De ouders kunnen bijvoorbeeld gezag- en verblijfsco-ouderschap uitoefenen, terwijl één ouder de uitgaven voor het kind beheert. Verschil tussen gezagsco-ouderschap en verblijfsco-ouderschap De wet over het ouderlijke gezag bepaalt de gezagsregeling in het belang van het kind. Gezagsco-ouderschap is de voorkeursregel. De ouders moeten samen al de belangrijke beslissingen nemen. De wet over de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijke gezag heeft niets te maken met wat men in de volksmond co-ouderschap noemt. Met co ouderschap bedoelt de gewone mens: de gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind of de bilocatieregeling. Verblijfsco-ouderschap houdt in dat het kind afwisselend voor een korte of langere periode verblijft bij de moeder en bij de vader.die regeling kan vele vormen aannemen. Verschil co-ouderschap en hoederecht Bij co-ouderschap blijven beide ouders verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Het systeem staat los van de verblijfsregeling die verschillende vormen kan krijgen. Co-ouders nemen samen de beslissingen over bv. de schoolkeuze van het kind. In geval het ouderlijk gezag aan één ouder (het vroegere hoederecht) wordt opgedragen kan die ouder eenzijdig de schoolkeuze bepalen. De voordelen en de nadelen van het gelijkmatig verdeeld verblijfscoouderschap Voordelen Kinderen kunnen met beide ouders een band opbouwen en beide ouders met de kinderen. Beide ouders hebben om beurten ook tijd voor zichzelf. Nadelen Alles twee keer aanschaffen of veel mee over en weer nemen 2

3 Problemen bij de uitoefening van het ouderlijk gezag : a) Wanneer ouders samenleven maar niet wederzijds instemmen met bepaalde beslissingen, kan één van de ouders de zaak bij de rechtbank aanhangig maken. De rechter kan aan één ouder alleen de toestemming verlenen om bepaalde handelingen te stellen b) Als de ouders niet samenleven blijven zij in de regel het ouderlijke gezag samen uitoefenen. Gezagsco-ouderschap is de regel, maar de rechter kan daarvan afwijken. Rijzen er problemen over de uitoefening van het ouderlijke gezag kan de rechter - ofwel bepalen voor welke specifieke handelingen nog instemming van beide ouders nodig is, terwijl voor het overige een van de ouders alleen verantwoordelijk is; - ofwel het ouderlijke gezag exclusief aan een van de ouders toekennen. In dit geval staat uitdrukkelijk in de wet ingeschreven dat de ouder die het ouderlijke gezag niet uitoefent, het recht behoudt om toezicht te houden op de opvoeding van het kind en hij kan bij de andere ouder of bij derden alle nuttige informatie hieromtrent inwinnen en zich in het belang van het kind tot de bevoegde rechtbank wenden. Enkele belangrijke aandachtspunten bij gelijkmatig verdeeld verblijfscoouderschap - Communicatie is heel belangrijk. Een goed contact met de andere ouder is vereist. - Maak goede afspraken en leg die vast in een overeenkomst. - Ga dicht bij elkaar wonen maar ook dicht bij school en vrienden. - Houd rekening met de kinderen, maak het voor hen zo overzichtelijk mogelijk De nieuwe regeling betreffende de gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind. Wanneer ouders niet meer wensen om samen te leven of gescheiden zijn en één van de ouders verzoekt het verblijfsco-ouderschap bij de bevoegde rechtbank, dan onderzoekt de rechter die regeling en kiest bij voorrang voor een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind bij de ouders. De wet tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind heeft de rechter voorgehouden om de week/week of andere gelijkmatig verdeelde regeling even ernstig te nemen als al de andere verblijfsregelingen. De rechter is niet verplicht om deze regeling op te leggen, hij dient bij voorkeur de mogelijkheid van het gelijkmatig verdeeld verblijf te onderzoeken wanneer dat door één van de ouders wordt gevraagd en hij is verplicht om welke beslissing hij dan ook neemt die grondig te motiveren. Geen enkele rechter kan dus het gelijkmatig verdeeld verblijfsco-ouderschap opleggen door verwijzing naar de wet 18 juli 2006 zonder uitvoerige motivering of de loutere motivering dat dit het wettelijke basismodel is. 3

4 De criteria waaraan de rechter zijn beslissingen dient te toetsen heeft deze wet niet formeel bepaald, behalve het algemene criterium van het belang van het kind en het nieuwe toegevoegde criterium van het belang van de ouders. De rechter kan rekening houden met o.a de beschikbaarheid van de ouders, de leeftijd van het kind, de mening van het kind zo het die kan en wenst te uiten, de opvoedkundige kwaliteiten van de ouders, de afstand tussen de woonplaatsen van de ouders, een gevaarsituatie, de sociale en culturele context die het kind de beste waarborgen kan bieden. De rechter heeft de mogelijkheid om het kind te horen (als de jeugdrechter bevoegd is heeft hij de verplichting het kind te horen indien het de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt). Die nieuwe wet kan niet op verzoek van het minderjarige kind worden opgelegd. De rechter behoudt in alle gevallen een zeer ruime beoordelingsmarge. De nieuwe wet verandert niet veel aan het bestaande systeem. De voorstelling van de nieuwe wet vanwege sommige media is fout. Er is geen omkering van de bewijslast weerhouden. Enkele antwoorden op vragen die in de praktijk voorkomen: 1. De officiële verblijfplaats van het kind De officiële verblijfplaats van het kind is het adres waarop het kind is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van een gemeente, in principe waar het zijn hoofdverblijfplaats heeft. Bij co-ouderschap kunnen de ouders beslissen waar het kind zijn wettelijke woonplaats (domicilie) heeft. 1. De onderhoudsplicht Beide ouders zijn wettelijk verplicht om in te staan voor de kosten voortvloeiend uit de opvoeding van het kind. Beide ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen hun bijdrage te leveren voor huisvestiging, levensonderhoud, toezicht, de opvoeding en een passende opleiding van het kind. De onderhoudsplicht stopt niet automatisch bij een bepaalde leeftijd van het kind. 2. De ziekteverzekering - Als beide ouders loontrekkend zijn, dan zijn de kinderen voor de ziekteverzekering ten laste van de oudste ouder. - Als één van de ouders zelfstandige is en de andere loontrekkend, dan zijn de kinderen sociaal gezien ten laste van de loontrekkende ouder. - Als slechts één ouder een beroepsactiviteit heeft, dan zijn de kinderen voor de ziekteverzekering ten laste van de werkende ouder 1. De hospitalisatieverzekering Elke ouder kan los van de gezagsregeling of verblijfsregeling zijn kind inschrijven bij zijn hospitalisatieverzekering, zolang het kind recht heeft op kinderbijslag of als het kind bij hem/haar zijn wettelijke verblijfplaats (domicilie) heeft. 4

5 2. De familiale verzekering Dienen er bij verblijfsco-ouderschap 2 familiale verzekeringen te worden afgesloten? In de praktijk past elke verzekeringsmaatschappij voor een stuk haar eigen regels toe. U doet er dus goed aan de voorwaarden van zowel uw eigen verzekeringsmaatschappij als die van de andere ouder grondig te controleren. Het merendeel van de verzekeringsmaatschappijen past in ieder geval bij elke scheidingsvorm één jaar lang de voorwaarden toe van de familiale gezinspolis. Bij co-ouderschap zijn beide ouders nog altijd aansprakelijk indien het kind gebeurlijke schade bij derden veroorzaakt en beiden dienen dan ook een gezinspolis af te sluiten. Gebeurt er een ongeval als het kind bij de vader verblijft, dan zorgt logischerwijze de familiale verzekering voor een schadevergoeding. Gebeurt er een ongeval als het kind bij de moeder verblijft, dan betaalt haar familiale verzekeringsmaatschappij de schadevergoeding. Heeft de moeder geen familiale polis, dan is de vader volgens de wet medeaansprakelijk en zal zijn familiale het vereiste bedrag vergoeden. In dit geval oefenen de meeste verzekeringsmaatschappijen geen verhaalrecht uit. 3. De Kinderbijslag - Bij scheiding ontvangt de moeder de kinderbijslag voor alle minderjarige kinderen, los van hun verblijfplaats, tenzij één van beide ouders het alleenbestuur of de exclusieve uitoefening van het ouderlijke gezag heeft. - Op verzoek van beide ouders kan de uitbetaling van de kinderbijslag gebeuren op een rekening waartoe zij beiden toegang hebben. - Als de vader niet akkoord gaat met de uitbetaling van de kinderbijslag aan de moeder omdat hij de kinderen opvoedt, dan heeft hij de volgende verweermiddelen : 1) Op voorwaarde dat de kinderen bij hem zijn gedomicilieerd kan hij het kinderbijslagfonds schriftelijk vragen om de kinderbijslag aan hem uit te betalen. 2) Hij kan bij de rechtbank verzet aantekenen tegen de betaling van de kinderbijslag aan de moeder ( sommendelegatie) 3) Hij kan de arbeidsrechtbank vragen hem aan te duiden als bijslagtrekkende - Als één van beide ouders zelfstandige is, dan opent de andere ouder een recht in het stelsel van de loontrekkende indien die ouder minstens een halftijdse betrekking heeft. - De moeder brengt het kinderbijslagfonds best op de hoogte indien ze langdurig werkloos of invalide is, indien de kinderbijslag uitbetaald wordt aan het gewone barema op basis van de prestaties van de vader. Het kinderbijslagfonds onderzoekt dan of er een verhoogd bedrag kan worden toegekend. Het ouderlijke gezag eindigt bij meerderjarigheid of ontvoogding van het kind. Voor deze kinderen wordt de kinderbijslag betaald aan de ouder die het kind feitelijk opvoedt of aan het kind als het alleen woont of gehuwd is. 5

6 Bij conflicten over de kinderbijslag kan de arbeidsrechtbank beslissen welke ouder de kinderbijslag krijgt toegewezen. De ouders kunnen ook afspreken dat het kinderbijslagfonds de kinderbijslag op een door beide ouders beheerde kinderrekening stort. 1. De Kinderrekening Wanneer ouders kiezen voor verblijfsco-ouderschap, dan kunnen ze vanaf de datum van de scheiding een kinderrekening openen bij een bankinstelling. Beide ouders hebben dan de volmacht over de bankrekening. Op deze rekening kunnen de ouders dan eventueel het belastingvoordeel overmaken. De kinderbijslag en eventuele door beide ouders overeengekomen maandelijkse bijdragen kunnen hierop gestort worden. Deze rekening kan dan dienen voor de studie- en medische kosten Ouders kunnen na een bepaalde periode (bijvoorbeeld na 3 maanden) een evaluatie maken van de kinderrekening. Het tekort of het tegoed kan dan verdeeld worden ieder voor hun helft. 2. Gelijkmatig verdeeld verblijfsco-ouderschap en OCMW-uitkering In de situatie van verblijfsco-ouderschap zal het OCMW de betreffende ouder voor de helft van de tijd het bedrag van alleenstaande of samenwonende toekennen naargelang van de situatie. De andere helft van de tijd zal het bedrag van de categorie persoon met gezinslast toegekend worden. 3. Gelijkmatig verdeeld verblijfsco-ouderschap en de RVA In geval van verblijfsco-ouderschap ontstaat er een discriminatie in hoofde van de ouder bij wie het kind niet gedomicilieerd is. Door een arrest van 7 oktober 2002 heeft het hof van cassatie een einde willen stellen aan die discriminatie. Er wordt niet langer een ononderbroken aanwezigheid in het gezin vereist. Er kan dus ook sprake zijn van samenwoonst van een ouder met zijn kind in geval van co-ouderschap met alternerende verblijfsregeling. Sinds 1 januari 2003 is het standpunt van de RVA dat een gemiddelde aanwezigheid van 2 dagen in de week volstaat. De betrokken ouder dient een formulier C1 in te vullen en dat samen met de rechterlijke beslissing op te sturen naar de RVA. U richt zich best tot uw lokaal RVA -kantoor voor verder informatie. 4. Fiscaal verblijfsco-ouderschap Indien co-ouders geen overeenkomst en ook geen gerechtelijke beslissing in verband met de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de kinderen hebben, blijft 6

7 het kind in principe fiscaal ten laste van die ouder bij wie het op 1 januari van dat aanslagjaar gedomicilieerd is. 5. De Oude fiscale regeling De hierna vermelde regeling is geldig tot en met inkomstenjaar 2006 ( aanslagjaar 2007) in te dienen voor 4 juli Indien de ouders het er beiden over eens zijn kunnen de kinderen voor de helft fiscaal ten laste worden genomen door de moeder en voor de andere helft door de vader. Voor de fiscus wordt dat bewezen door ondertekening van een gezamenlijke verklaring die bij hun belastingaangifte gevoegd wordt. In die verklaring moet worden gestipuleerd dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld wordt en dat beide ouders met deze verdeling van het belastingvoordeel akkoord gaan. Fiscaal ten laste nemen betekent dat het belasting vrijgestelde deel van hun inkomen verhoogd zal worden en zij minder belastingen zullen betalen. Om die verdeling te bekomen, dienen beide ouders dat vermelden op hun belastingaangifte. Het gevolg is dat de verhoging van de belastingvrije som voor de kinderen over beide partners verdeeld wordt. In de meeste gevallen blijft het voordeliger om de verhoging van de belastingvrije som volledig toe te kennen aan de ouder bij wie het kind of de kinderen werkelijk inwoont of inwonen. Daarna kan dan in onderling overleg de belastingbesparing tussen beiden onderling worden verdeeld. Het feit dat de belastingbesparing vaak groter is bij niet-verdeling ligt aan de progressiviteit van de personenbelasting. Bovendien verliest de ouder die onderhoudsuitkeringen betaalt zijn/ haar recht op aftrek. In één geval kan het eventueel voordeliger zijn om de verdeling te vragen. Wanneer de ouder bij wie het kind inwoont waarvoor de verdeling gevraagd wordt, slechts dit ene kind ten laste heeft en de ouder die de helft van de belastingvrije som krijgt, nog andere kinderen of personen ten laste heeft, dan speelt de progressiviteit in het voordeel van de verdeling. Die laatste ouder mag dan echter geen al te hoge onderhoudsuitkering voor het kind in kwestie betalen of het voordeel verdwijnt opnieuw omdat die onderhoudsuitkering bij de keuze voor fiscaal co-ouderschap niet langer aftrekbaar is. 6. De nieuwe fiscale regeling Vanaf het inkomstenjaar 2007 (aanslagjaar 2008) in te dienen voor 30 juni 2008, is er een nieuwe regeling van toepassing op het fiscale co-ouderschap. Beide ouders dienen zoals hoger vermeld akkoord te gaan voor hun keuze van het fiscale co-ouderschap. Vanaf het inkomstenjaar 2007 zullen de belastingvrije sommen voor kinderen ten laste alleen nog verdeeld worden als er een geregistreerde of door een rechter gehomologeerde (eenmalige) overeenkomst bestaat op 1 januari van het aanslagjaar. In die overeenkomst moet worden 7

8 gestipuleerd dat de huisvesting gelijkmatig verdeeld is over beide ouders en dat ze bereid zijn de verhoging van de belastingvrije sommen voor de kinderen te verdelen. Indien een van de ouders het daarmee niet eens is, dan kan er toch een verdeling van de bijkomende belastingvrije sommen worden toegepast als de rechterlijke beslissing vermeldt dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders. In de nieuwe regeling zal de verdeling van de bijkomende belastingvrije sommen nooit worden toegepast indien een van de ouders onderhoudsgelden die hij/zij betaalt voor de kinderen aftrekt. Dat is de omgekeerde regeling in vergelijking met de oude regeling, waar de onderhoudsgelden niet afgetrokken konden worden indien het fiscale co-ouderschap werd toegepast. Het fiscale co-ouderschap wordt voordeliger. Indien de ouders niet hertrouwd zijn hebben zij vanaf het inkomstenjaar 2007 recht op een bijkomende belastingvrije som omwille van alleenstaande ouder met kinderen ten laste. Enkel wanneer er aftrekbare onderhoudsgelden worden betaald zal het fiscaal interessanter zijn om de onderhoudsgelden af te trekken door de ouder die ze betaalt en de kinderen fiscaal ten laste te nemen door de andere ouder. 13. Fiscale voor en nadelen verblijfsco-ouderschap Fiscaal co-ouderschap is onder de oudere regeling meestal nadelig. Onder de nieuwe regeling is het in principe voordeliger, tenzij een van de ouders onderhoudsgelden betaalt en die fiscaal aftrekt. Belastingsaangiftes worden best op voorhand uitgerekend door beide ouders aan de hand van een belastingprogramma of door iemand met kennis ter zake. Wat moet u doen wanneer u merkt dat de andere ouder zich niet aan de verblijfsregeling houdt? Het is mogelijk dat de ouder die vaststelt dat de verblijfsregeling niet wordt nageleefd, klacht indient bij de politie die hiervan een proces-verbaal ( PV ) opstelt. Ouders die vaststellen dat de andere ouder de verblijfsregeling bij herhaling met de voeten treedt, kunnen op éénzijdig verzoekschrift terug naar de rechter. De rechter kan dan in een nieuw vonnis tot een andere verblijfsregeling besluiten en eveneens een beroep doen op dwangmaatregelen. Dave Princen, Stagiair Rechtspraktijk Annemie Janssens, Stageverantwoordelijke C.A.B.B. 8

9 Centrum voor Advies, Bemiddeling en Begeleiding Sint Katarinaplein 15/ Hasselt GSM 0477/ Tel: 011/ Website : Bronnen: - P.Senaeve, Co-ouderschap en omgangsrecht, Uitgeverij Maklu, Antwerpen Apeldoorn. - R.W B ,1422, De wet van 18 juli 2006 : Promotie van het gelijkmatig verdeeld verblijf voor kinderen van gescheiden ouders en optimalisering van de uitvoeringsmaatregelen tegen de onwillige ouders. - Mia Renders, Scheidingsbemiddeling:een theoretisch en praktisch model, Uitgeverij Scoop; Gent - Trends 10 juni RVA Hasselt - OCMW Hasselt 9

uitgave januari 2015

uitgave januari 2015 uitgave januari 2015 Veel kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkel over wat er met hen gebeurt als hun ouders uit elkaar gaan. Bijvoorbeeld of zij kunnen beslissen bij welke ouder ze willen wonen

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan INHOUD WORKSHOP (on)bekwaamheid minderjarige Ouderlijk gezag Co-ouderschap versus exclusief ouderlijk gezag Verblijfs- en omgangsregeling Positie minderjarige kinderen wanneer ouders uit elkaar gaan Bundel

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.11.2006 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Vaststelling

Nadere informatie

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden Principe 1 2 De algemene afwijking primeert op de individuele afwijking. De MO 599 vermeldt een groep personen gedefinieerd als de niet-voorrangsgerechtigde rechthebbende vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen Newsflash Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen Alle belastingplichtigen die winsten of baten behalen, moeten voorafbetalingen doen. Bij geen of ontoereikende

Nadere informatie

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen Programmawet (1) van 27 april 2007 - Maatregelen voor de eenoudergezinnen - Voorbeelden Eenoudergezinnen die enkel de gewone schaal ontvangen: specifieke toeslag van 20 EUR 1. Een koppel gaat gescheiden

Nadere informatie

Ouderschapsplannen in België De verblijfplaats van kinderen na scheiding Prof. dr. Charlotte Declerck Docent personen- en samenlevingsrecht UHasselt Advocaat Wet 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci. RH 331/598.621 (AOIF 37/2010). Personenbelasting. Kind ten laste. Alleenstaande belastingplichtige met kind.

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

Rolnummer 6260. Arrest nr. 80/2016 van 25 mei 2016 A R R E S T

Rolnummer 6260. Arrest nr. 80/2016 van 25 mei 2016 A R R E S T Rolnummer 6260 Arrest nr. 80/2016 van 25 mei 2016 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 132bis en 136 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige:

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige: Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007), deel I, nr. 68: 68. De inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen:

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 18.12.2009 uw ref. contact Hugo Bogaert adviseur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Artikel

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 46ste jaargang nr. 1 maart 2002. In dit nummer

Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 46ste jaargang nr. 1 maart 2002. In dit nummer Allocatief Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 46ste jaargang nr. 1 maart 2002 In dit nummer Nieuwe barema s Kinderbijslag betalen aan de vader? Het kan! Papier hier... Vragenlijsten al teruggestuurd?

Nadere informatie

Overeenkomst tot organisatie van het ouderlijk gezag.

Overeenkomst tot organisatie van het ouderlijk gezag. Overeenkomst tot organisatie van het ouderlijk gezag. ART. 1: PARTIJEN EN VOORAFGAANDE VERKLARINGEN. 1. De heer, (nationaliteit), geboren te *** op *** en wonende te *** (hierna genoemd: vader ); En 2.

Nadere informatie

Juridische afdeling Departement Controle CO 1356

Juridische afdeling Departement Controle CO 1356 Trierstraat 70 B-1000 Brussel Juridische afdeling Departement Controle CO 1356 datum 13.03.2006 III/06/CO 1356/FN onze ref. uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 FEBRUARI 2008 S.07.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0048.N XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS, vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 4, bus 3, eiseres,

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan

Als je ouders uit elkaar gaan Scheiding Als je ouders uit elkaar gaan Alles over scheiden Als je ouders apart gaan wonen www.tweehuizen.be De Kinderrechtswinkel, voor informatie over jouw rechten tel. 070 21 00 71 www.kinderrechtswinkel.be

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan

Als je ouders uit elkaar gaan Scheiding Als je ouders uit elkaar gaan Alles over scheiden Bemiddelen in familiezaken www.bemiddelingvzw.be Als je ouders apart gaan wonen www.tweehuizen.be De Scheidingsschool www.descheidingsschool.be

Nadere informatie

- zij het in verband met hun scheiding van belang vinden om over de opvoeding en verzorging van hun kinderen de volgende afspraken te maken;

- zij het in verband met hun scheiding van belang vinden om over de opvoeding en verzorging van hun kinderen de volgende afspraken te maken; Voorbeeld ouderschapsplan De ondergetekenden:.. (naam ouder 1) en.. (naam ouder 2) nemen in aanmerking dat: - zij met elkaar gehuwd zijn/een relatie met elkaar hebben gehad, - uit hun huwelijk/relatie

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 09.11.2010 uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23 98 02-237 21 11 Betreft: Ouderlijk

Nadere informatie

Vrouw:. Man:. - Uit het huwelijk zijn. de volgende (op dit moment nog) minderjarige kinderen geboren: 1.. (naam, datum, plaats)

Vrouw:. Man:. - Uit het huwelijk zijn. de volgende (op dit moment nog) minderjarige kinderen geboren: 1.. (naam, datum, plaats) [MODEL OUDERSCHAPSPLAN BVS ADVOCATEN] PARTIJEN: Vrouw:. Man:. Nemen het volgende in aanmerking: - Partijen zijn op. te. met elkaar gehuwd. Ze zijn op uit elkaar gegaan / feitelijk gescheiden; - Uit het

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 11 Aloïs Van oevelen. Alimentatieovereenkomsten tussen (ex)-partners in de belangrijkste samenlevingsvormen 15

Inhoud. Woord vooraf 11 Aloïs Van oevelen. Alimentatieovereenkomsten tussen (ex)-partners in de belangrijkste samenlevingsvormen 15 Inhoud Woord vooraf 11 Aloïs Van oevelen Alimentatieovereenkomsten tussen (ex)-partners in de belangrijkste samenlevingsvormen 15 Steven Brouwers Inleiding 15 1. Algemene principes 17 1.1. Alimentatieovereenkomsten

Nadere informatie

Samen ouder blijven: co-ouderschap

Samen ouder blijven: co-ouderschap Samen ouder blijven: co-ouderschap 4 maart 2012 Is co-ouderschap in het hedendaags taalgebruik een vrij courant begrip geworden, dan zullen weinigen vermoeden hoe complex deze materie wel is met betrekking

Nadere informatie

ONDERHOUDSBIJDRAGEN VOOR DE KINDEREN

ONDERHOUDSBIJDRAGEN VOOR DE KINDEREN ONDERHOUDSBIJDRAGEN VOOR DE KINDEREN I. OPVOEDINGSKOSTEN Beide ouders hebben een onderhoudsplicht en zijn wettelijk verplicht om te betalen voor de kosten van het kind. Beide ouders moeten een bijdrage

Nadere informatie

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen.

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen. GEZAG EN VOOGDIJ WAT IS GEZAG? De wet geeft als omschrijving van gezag: de plicht en het recht om een minderjarig kind (dat is een kind jonger dan 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. Wat betekent dit

Nadere informatie

De familie- en jeugdrechtbank

De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank (*) is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven,

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005 Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen uitgave 2005 Steeds meer kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkels over echtscheiding. Scheiden kan niet zomaar, je moet heel veel regels

Nadere informatie

Ouders, kinderen & scheiding. Mie Jacobs VCOK

Ouders, kinderen & scheiding. Mie Jacobs VCOK Ouders, kinderen & scheiding Mie Jacobs VCOK Deze workschop Juridische bril: ouders, kinderen & scheiding Hulp- en dienstverlening, informatie Conflictueuze scheiding: vaak voorkomende vragen Uw vragen

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

personalia BBB info ajr De Taxshift: Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (BS

personalia BBB info ajr De Taxshift: Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (BS De Taxshift: Wet 26.12.2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (BS 30.12.2015) Aj. 2016: basisbedrag 4095 4260 euro (NG) Ajr 2017: basisbedrag 4095 4260 euro (NG) Aj.

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en Gezag en voogdij Inhoud Wat is gezag? 2 De ouder 3 Gezag en erfrecht 3 Wie heeft het gezag? 4 Huwelijk 4 Man en vrouw 4 Vrouw

Nadere informatie

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Controle Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.12.2012 uw ref. contact Peter Savat Guy Tillieux sociaal inspecteurs telefoon 02-237 21 07 02-237 23 60

Nadere informatie

Brevet van rechthebbende

Brevet van rechthebbende Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam van de beheerder verantwoordelijk voor het dossier e-mail : tel.

Nadere informatie

Toelichting bij de verordening. Algemeen

Toelichting bij de verordening. Algemeen Toelichting bij de verordening Algemeen Het Rijk heeft per 1 januari jl. de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ) samengevoegd tot een nieuwe Wet werk en bijstand. Net zoals

Nadere informatie

Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere. uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk

Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere. uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk Inhoud 4 > Gezag en voogdij 5 > Voogdijregeling 5 > Tijdelijke voogdij 7 > Vereisten voorafgaand aan

Nadere informatie

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger De familierechtbank Inleiding De familierechtbank is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven, op

Nadere informatie

Voorbeeld ouderschapsplan

Voorbeeld ouderschapsplan CONCEPT OUDERSCHAPSPLAN De ondergetekenden: Naam moeder, wonende te ( )., gemeente.., aan de nr.., verder te noemen "de moeder"; en Naam vader, wonende te (.).., gemeente., aan de. nr.., verder te noemen

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

Hiermee ligt het algemeen principe van de alimentatie vast.

Hiermee ligt het algemeen principe van de alimentatie vast. Alimentatie: Principes en berekening (Onlineberekening op http://home.scarlet.be/~tlsoft01/gzb/) (Wet betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag 13 april 1995 B.W. art 203 1) (Onderhoudsgelden,

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Het OCMW Tervuren wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen. De gezinnen van deze kinderen worden geconfronteerd met hogere kosten

Nadere informatie

van Caroline Gennez en Rob Beenders

van Caroline Gennez en Rob Beenders ingediend op 1112 (2016-2017) Nr. 1 17 maart 2017 (2016-2017) Voorstel van decreet van Caroline Gennez en Rob Beenders houdende wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor

Nadere informatie

, verder te noemen de man, en, verder te noemen de vrouw,

, verder te noemen de man, en, verder te noemen de vrouw, OUDERSCHAPSPLAN Ondergetekenden, verder te noemen de man, en, verder te noemen de vrouw, De man en de vrouw zijn op, te gehuwd. Uit hun relatie is/zijn geboren het kind/de kinderen: De relatie van de ouders

Nadere informatie

DEEL I. HET VERBLIJFSCO-OUDERSCHAP ALS PRIORITAIR TE ONDERZOEKEN VERBLIJFSREGELING ILSE MARTENS... 1

DEEL I. HET VERBLIJFSCO-OUDERSCHAP ALS PRIORITAIR TE ONDERZOEKEN VERBLIJFSREGELING ILSE MARTENS... 1 INHOUD Voorwoord... xiii DEEL I. HET VERBLIJFSCO-OUDERSCHAP ALS PRIORITAIR TE ONDERZOEKEN VERBLIJFSREGELING ILSE MARTENS... 1 SITUERING... 3 1. Korte historiek... 3 2. Aanzet en motieven tot invoering

Nadere informatie

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN Inhoud 3 Inleiding 4 Algemeen uitgangspunt: co-ouderschap 11 Wat bij conflicten tussen ouders? 19 De positie van minderjarige kinderen wanneer ouders

Nadere informatie

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN Inhoud 3 Inleiding 4 Algemeen uitgangspunt: co-ouderschap 11 Wat bij conflicten tussen ouders? 19 De positie van minderjarige kinderen wanneer ouders

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Scheiden en Alimentatie

Scheiden en Alimentatie Scheiden en Alimentatie Dagelijks worden aan CSG Advocatuur tientallen vragen gesteld over Scheiden en Alimentatie. Op deze pagina vindt u de antwoorden op de aan CSG Advocatuur meest gestelde vragen over

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Kinderen

Verlies van een partner - Verwerking - Kinderen Verlies van een partner - Verwerking - Kinderen Bron: Wet tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen 29 april 2001 Jeugdbeschermingswet 8 april 1965 Afstammingswet,

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 (Vak in te vullen door SVK Woonweb) Datum dossier volledig.... /... / 2017 Puntenscore: Inschrijvingsnummer:.. Familie / Meneer / Mevrouw. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Protocol kind en scheiding

Protocol kind en scheiding Protocol kind en scheiding Versie 10 januari 2017, versie 2 Verantwoordelijke leidinggevende PSZ de Stampertjes Aantal pagina s 10 Geldig tot 31 januari 2018 Voorwoord Het doel van dit protocol is een

Nadere informatie

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding Ouderschapsplan opstellen bij scheiding en afschaffing van flitsscheiding Maart 2009 / F&A 9882 Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal datum 25.02.2008 II/A/C/996/81/hh onze ref. uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Sommendelegatie - Tegenstelbaarheid

Nadere informatie

- De ouders zijn op (huwelijksdatum) te (huwelijksplaats) met elkaar gehuwd in gemeenschap van goederen OF: op huwelijksvoorwaarden

- De ouders zijn op (huwelijksdatum) te (huwelijksplaats) met elkaar gehuwd in gemeenschap van goederen OF: op huwelijksvoorwaarden OUDERSCHAPSPLAN (verkorte versie) DE ONDERGETEKENDEN: (naam ouder 1), wonende te (postcode + plaats) aan de (straat + huisnummer), geboren op (geboortedatum) te (geboorteplaats), BSN: (invullen BSN-nummer),

Nadere informatie

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Sociale Praktijkstudies nr. 10002 Stof bijgehouden tot

Nadere informatie

Beleid Informatieverstrekking en beslissingsrecht gescheiden ouders

Beleid Informatieverstrekking en beslissingsrecht gescheiden ouders Beleid Informatieverstrekking en beslissingsrecht gescheiden ouders Inleiding In de dagelijkse praktijk hebben scholen vaak te maken met gescheiden ouders en blijkt dat scholen verschillend omgaan met

Nadere informatie

DEEL 3. Wettelijk samenwonen

DEEL 3. Wettelijk samenwonen DEEL 3 Wettelijk samenwonen DE RECHTEN VAN HET PAAR 1 Procedure Wettelijk samenwonen houdt het midden tussen samenwonen zonder meer (zonder bescherming voor de partners) en het huwelijk (dat de echtgenoten

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DE GOUW

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DE GOUW STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DE GOUW Beleid Informatieverstrekking gescheiden ouders Inleiding In de dagelijkse praktijk hebben scholen vaak te maken met gescheiden ouders en blijkt dat scholen verschillend

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen Ik ga scheiden Wat nu? U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap, maar wilt niet langer bij uw partner blijven. In dit geval kunt u gaan scheiden. Een echtscheiding is vaak verdrietig en

Nadere informatie

BREVET VAN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT

BREVET VAN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT BREVET VAN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam

Nadere informatie

Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt

Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt Partnerschap 2013 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

PROTOCOL KIND EN ECHTSCHEIDING

PROTOCOL KIND EN ECHTSCHEIDING PROTOCOL KIND EN ECHTSCHEIDING Versie september 2015, versie 01 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 8 Geldig tot 31 december 2017 Voorwoord/inhoud Het doel van dit protocol is

Nadere informatie

Jonggehandicapten: Jonggehandicaptenkorting 708 per jaar 59,00 per maand (Wajongkorting)

Jonggehandicapten: Jonggehandicaptenkorting 708 per jaar 59,00 per maand (Wajongkorting) Belastingscan 2013 d.d. 2 januari 2013 Algemeen en arbeid jonger dan AOW leeftijd: NAAM VTB & BEDRAGEN RELEVANTE CRITERIA VOOR TOEKENNING & WIJZE VAN AANVRAGEN Algemene * geldt voor alle belastingbetalers

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

Bijlage 2: vragen - antwoorden

Bijlage 2: vragen - antwoorden Bijlage 2: vragen - antwoorden Voorafgaande opmerking: Het fonds kan altijd trachten met andere elementen in het dossier vast te stellen dat de sociaal verzekerde wist of redelijkerwijs moest weten dat

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

Echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting van het huwelijk

Echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting van het huwelijk Echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting van het huwelijk Stephanie Smolders Stagair maatschappelijk werk CABB Stagebegeleider A.M. Janssens Met dank aan Ghislain Duchateau van Goudiwebstek voor

Nadere informatie

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Afstamming U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Inhoud Afstamming in het Belgische recht...3 Afstamming krachtens de wet...4 Afstamming langs moederszijde...4 Afstamming langs

Nadere informatie

Echtscheiding: algemeen - begrippen in verband met scheiding

Echtscheiding: algemeen - begrippen in verband met scheiding Echtscheiding: algemeen - begrippen in verband met scheiding A Alimentatie (onderhoudsbijdrage) (juridisch: onderhoudsbijdrage in de kosten van het levensonderhoud voor de kinderen) Ouders zijn aan hun

Nadere informatie

Rapport. Onduidelijke informatie over kinderbijdrage. Een onderzoek naar het optreden van het LBIO. Oordeel

Rapport. Onduidelijke informatie over kinderbijdrage. Een onderzoek naar het optreden van het LBIO. Oordeel Rapport Onduidelijke informatie over kinderbijdrage Een onderzoek naar het optreden van het LBIO Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Aanvraag om kinderbijslag MyFamily staat voor u klaar! MyFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen kinderbijslag@xerius.be 078 15 40 25?? Wanneer een formulier Aanvraag om kinderbijslag indienen? Meestal

Nadere informatie

De Boorder Schoots.

De Boorder Schoots. De Boorder Schoots Amsterdam Naarden Arnhem Koningslaan 35 Peperstraat 9a Jansbuitensingel 29 1075 AB Amsterdam 1411 PX Naarden 6811 AD Arnhem Tel: (020) 573 37 30 Tel: (035) 623 59 78 Tel: (026) 760 01

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 26 juni 2014 Rolnummer op JGR 2013/AB/1031 Arbeidshof te Brussel zevende kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2013/AB/1031 p. 2 SOCIALE

Nadere informatie

ABC Echtscheidingsbemiddeling KINDEREN IN DE SCHEIDING

ABC Echtscheidingsbemiddeling KINDEREN IN DE SCHEIDING ABC Echtscheidingsbemiddeling KINDEREN IN DE SCHEIDING ABC Echtscheidingsbemiddeling 2013 Samenvatting U wilt uw kinderen verdriet door de scheiding zoveel mogelijk besparen, u gunt hen immers een veilige,

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG Info zoals opgenomen op de website (m.i.v. 16.08.2017) : www.rechtbankentribunaux.be/rechtbank eerste aanleg Limburg INLEIDING FAMILIEZAKEN VANAF 1 SEPTEMBER 2017 U

Nadere informatie

Protocol informatieverstrekking bij gescheiden ouders

Protocol informatieverstrekking bij gescheiden ouders Protocol informatieverstrekking bij gescheiden ouders De Groningse Schoolvereniging (hierna: GSV) is een regionale basisschool die vindt dat de zorg voor haar leerlingen voorop moet staan, waarbij onder

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 oktober 2002 S.01.0109.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.01.0109.F.- RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, Mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen S. G. I. Bestreden beslissing

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Inschrijven bij de Merelbeekse Sociale Woningen kan elke werkdag van 9u tot 11u30. U kan het inschrijvingsformulier vooraf telefonisch

Nadere informatie

- 35 - 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de

- 35 - 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de - 35 - Afdeling 8. - KLEIN VERLET Artikel 131 In de gevallen voorzien in het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van

Nadere informatie

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier...

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier... WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vak

Nadere informatie

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1 INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden.....................................

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Afzender DIBISS P.B 17 Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer BE-182 Sint-Agatha-Berchem dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantoor verzendingsdatum

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

Protocol omgang met gescheiden ouders

Protocol omgang met gescheiden ouders Protocol omgang met gescheiden ouders 1. Algemeen Als ouders van een kind gaan scheiden is dat een zeer ingrijpende gebeurtenis. Dat geldt voor de ouders, maar zeker ook voor hun kinderen. Om duidelijk

Nadere informatie