Verslag. Harmonisatieoverleg 24 januari VOOR : Leden Harmonisatieoverleg. DATUM : 24 januari PLAATS : Gorinchem NUMMER :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag. Harmonisatieoverleg 24 januari 2013 1. VOOR : Leden Harmonisatieoverleg. DATUM : 24 januari 2013. PLAATS : Gorinchem NUMMER : 20146669"

Transcriptie

1 Verslag VOOR : Leden Harmonisatieoverleg DATUM : 24 januari 2013 PLAATS : Gorinchem NUMMER : AANWEZIG : Mevrouw H. van t Land (Dekra Certification BV), mevrouw M. Lucassen (SGS Nederland BV Systems & Services Certification), mevrouw M.J. Berkers (SGS Nederland BV Systems & Services Certification), de heer K. Houtman (DNV Business Assurance Group), mevrouw J. van Buuren (Sodexo), mevrouw I. Snijders (Albron), mevrouw E.M. Dirven (Veneca) en mevrouw J. van Straten (Cercat, voorzitter) AFWEZIG : - 1. Opening en behandeling van het verslag van 15 maart 2012 De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hierna wordt overgegaan tot de behandeling van het verslag van 15 maart Het verslag leidt niet tot vragen of opmerkingen. De actiepunten worden doorgenomen. De punten 5, 7, 8 en 9 zijn alle verwerkt in de brochure die Cercat heeft uitgebracht. De overige punten zijn eveneens afgewikkeld. Hierna wordt het verslag goedgekeurd. 2. Correspondentie en mededelingen Gevraagd wordt naar de stand van zaken van horizontaal toezicht door de NVWA en of er een relatie is met Cercat. Aangegeven wordt dat na een tijd van radiostilte het afsluiten van convenanten weer is opgepakt. De cateringorganisaties zijn in gesprek met de NVWA en enkelen hebben al een convenant kunnen afsluiten. Dat een convenant is af te sluiten komt mede doordat de cateringorganisaties middels het Cercat-certificaat kunnen aantonen dat zij de hygiëne goed borgen. De afgesloten convenanten geven verder geen aanleiding voor aanpassingen aan het schema. De Marine Steward Council (MSC, viskeurmerk voor duurzame vis) staat alleen vermelding in het openbaar toe van MSC als de locatie van de cateraar gecertificeerd is. Ook het melden van de hoeveelheid MSC inkoop in bijvoorbeeld de duurzaamheidsmonitor van de overheid zou niet mogelijk zijn. De vraag is of Cercat hierin een rol kan spelen om het MSC en cateraars gemakkelijker te maken te werken met MSC. Aangegeven wordt dat een gesprek door Cercat een goede zaak zou zijn. Voorkomen moet worden dat een hoeveelheid van keurmerken certificaten vraagt op locatieniveau. In het gesprek met MSC zou gekeken kunnen worden hoe e.e.a. is te regelen zodat MSC opgenomen is in de eigen systemen van Cercat en toch ook voldoet aan de wensen van MSC. Interpretatie en implementatie zijn niet het probleem. Wel de extra kosten die ermee gemoeid zijn en ook de rapportage is voor auditoren omvangrijk, waardoor tijd nodig is. Eenzelfde traject zou met het Beter Leven keurmerk opgepakt kunnen worden. Ook PIANOo legt een link naar de vele keurmerken. Reden te meer om e.e.a. te proberen te integreren in het Cercat-schema. Uitgangspunt bij dit alles blijft uiteraard dat bedrijven vrijwillig het certificaat zouden moeten kunnen halen. Denk aan een variant op de modules B en C. Cercat zal samen met een vertegenwoordiging van de commissie van Veneca het gesprek aangaan met MSC en Beter Leven, om te komen tot een in Cercat geïntegreerde aanpak. Harmonisatieoverleg 24 januari

2 3. Lering uit het verleden De recent uitgevoerde audits laten zien dat het aantal te bezoeken locaties volgens het nieuwe schema (MD 5) wel onnodig hoog is. Het levert geen toegevoegde waarde. Niet alleen de cateraars protesteren tegen de grote aantallen, ook de auditoren zijn van mening dat de grootte van de steekproef niet in verhouding staat tot wat het oplevert. Er wordt al heel zorgvuldig gekeken naar een variatie in soorten locaties groot, middelgroot en klein, veel outlets of weinig, bijzondere afwijkende concepten en dergelijke. Dan nog ontstaat een soort repeterende routine bij dit aantal te auditen locaties. Er komen geen nieuwe, andere zaken naar voren. Zelfs als de maximale reductie wordt toegepast, blijft het nog heel veel van hetzelfde laken een pak. Aangezien de interne audits zeer omvangrijk zijn en er heel goed gekeken wordt naar de hygiëne die gekoppeld is aan de ISO 9001 in het Cercat schema, is er geen enkele reden om zo omvangrijk nog de externe audit te doen. De vraag is ook of de definitie die in de eisen gegeven wordt van een site dezelfde betekenis heeft als een locatie. De cateringorganisaties zijn formulebedrijven en hebben één hoofdkantoor en van daaruit worden vele locaties van hun diensten voorzien. De definitie van een site lijkt veel meer betrekking te hebben op nevenlocaties van een bedrijf (bijvoorbeeld Sodexo die naast het kantoor in Rotterdam ook een kantoor in Nieuwegein heeft). De RvA is tot nu toe niet gevoelig gebleken voor onze argumenten, die uitvoerig daar besproken zijn op het hoogste niveau. Afgesproken wordt dit punt opnieuw aan te kaarten bij de RvA en ze daarbij uit te nodigen mee te lopen met een audit, om zelf te ervaren hoe catering werkt. Ook zal bij Ferco nagevraagd worden of zij weet hebben van cateringbedrijven in andere landen die met ISO 9001 werken en welke ervaringen daar zijn in relatie tot de multisiteregeling. Een andere mogelijkheid om tot kostenreductie te komen is tegelijkertijd met de Cercat audits ook de ISO mee te nemen. Het is te overwegen om ook deze te integreren in het Cercatschema. Dit zal allereerst besproken worden in de commissie. Verder levert efficiënt werken de mogelijkheid binnen de gestelde tijd zoveel mogelijk te kunnen bezoeken en zien. Dit levert ook kostenbesparing (bijvoorbeeld door minder reistijd) op. Gemiddeld genomen is er voor elke locatie evenveel tijd beschikbaar. Door meer tijd te nemen voor grote locaties en minder tijd voor kleine locaties kan tijd bespaard worden. Ook een slimme logistiek kan bijvoorbeeld reiskosten beperkt houden. Bij de inzet van auditdagen wordt gekeken naar de mate van uniformiteit van de locaties, de benodigde reistijd, de eisen van de steekproef, en de tijdseisen. Zo kun je de benodigde tijd optimaal inzetten. Een goede afstemming van auditor en cateraar levert zorgt voor een volledige doch scherp neergezette audit-aanpak. 4. Uitvoering schema Adviezen voor het schemabeheer a. Hoofdstuk 7.1 gaat over de planning van het realiseren van het product. Hierin wordt gesproken over het hebben van een menuplan volgens een vaste cyclus. Auditoren toetsen ook op deze wijze, doch is de vraag of het nog wel zo actueel is en aansluit bij de praktijk. Aangegeven wordt dat het indertijd zo is opgesteld, omdat het Voedingscentrum hierop stond. Het dateert nog uit de beginperiode van de ontwikkeling van kwaliteitseisen en is eigenlijk nooit bijgesteld. Het zou goed zijn om de passage Het menuplan wordt, waar dit het variabele deel van het assortiment betreft (.) schriftelijk vastgelegd te actualiseren. Er kunnen goede redenen zijn om af te wijken (bijvoorbeeld productbeschikbaarheid) en ook dan kan e.e.a. goed geborgd zijn. Auditoren vragen naar de redenen om af te wijken en hoe met afwijkingen omgegaan wordt. Dat wordt door allen belangrijker gevonden, dan dat het strak vastligt in aantallen dagen of weken e.d. Harmonisatieoverleg 24 januari

3 Besluit: Afgesproken wordt dat wel conform het gestelde in 7.1 wordt geaudit, met dien verstande dat afwijking hiervan mogelijk is, mits hiertoe een reden is en dit goed is geborgd. Besluit: Wanneer het schema aanpassingen behoeft, zal dit aangepast worden. b. Hoofdstuk 7.3 module A gaat over ontwerp en ontwikkeling. Hier wordt vooral gesproken over zaken rond de te leveren diensten aan de opdrachtgever en op welke wijze een offerte tot stand komt. Dit hoort evenwel meer thuis bij 7.2 klantgerelateerde processen. Hoofdstuk 7.3 is meer bedoeld voor daadwerkelijke innovaties waardoor het werkproces of een product wezenlijk vernieuwend is voor de sector. Men is het hierover eens. Besluit: Afgesproken wordt daarom om 7.3 wel te beoordelen, maar dan meer conform 7.2 uit ISO 9001 toe te passen. Een directe wijziging van het schema wordt niet nodig gevonden. Alle CI s zullen op bovengenoemde wijze handelen. Besluit: Als het schema aangepast moet worden, zal dit onderdeel ook meegenomen worden. Voorgesteld wordt om bij wijziging van het schema een verdeling te maken welk onderdeel door welke CI kritisch wordt bekeken, zodat het geheel weer actueel passend wordt. Verwachtingen ten aanzien van ISO 9001 in de toekomst. Men is ermee bekend dat ISO 9001 vernieuwd zal worden. Onduidelijk is nog wat de veranderingen zullen worden. Het lijkt goed om dit in de gaten te houden en na de vernieuwingen ook het eigen schema helemaal goed door te lopen. 5. Trends en vooruitblik Ontwikkelingen bij RvA: Cercat heeft een nieuwe auditor toegewezen gekregen. De heer Van Erp is opgevolgd door de heer Böckting. Dit past in het RvA beleid 4- jaarlijks te roteren. Marktontwikkelingen in contractcatering en certificering: De marktontwikkelingen in de catering zijn algemeen bekend. Krimpende markt en door de crisis een uitdaging de klanten te behouden. Bij de CI s heeft vorig jaar Tüv Rheinland het contract met Cercat opgezegd, waardoor we nu met de aanwezige drie CI s samenwerken. Veneca werkt samen met de Nederlandse Veiligheidsbranche aan de verbreding van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag van de schoonmaakbranche. Deze code is tot stand gekomen omdat er veel problemen zijn bij aanbestedingen die tezeer op prijs worden ingezet, waardoor het bijna niet meer ethisch verantwoord is om mee te doen. Sociale voorwaarden komen onder druk te staan en het werk kan niet meer naar behoren worden uitgevoerd. Dat geeft alleen maar verliezers. De code probeert dit te doorbreken en blijkt in de praktijk goed te werken. De kracht zit in de samenwerking hierop van opdrachtgevers, opdrachtnemers, vakbonden, intermediairs, die alle deze code ondertekenen. Aangegeven wordt dat het goed zou zijn de algemene voorwaarden van Veneca, vooral artikel 10, nog eens onder de loep te nemen. Ook het artikel 21 uit de Arbo-wet zou hierbij van belang kunnen zijn. Afgesproken wordt dat de commissie van Veneca tezamen met enkele juristen de Algemene Voorwaarden van Veneca zal bekijken en met aanpassingsvoorstellen komen. Linken met andere normen Harmonisatieoverleg 24 januari

4 Hierboven is al gesproken over de keurmerken. Directe relaties met andere normen zijn er niet. Dat wil zeggen normen als 26000, de MVO prestatieladder, ISO raken wel aan het werkveld van de catering. Tot nu toe is het werken met deze normen ook een bedrijfsaangelegenheid geweest. Als de cateraars aangeven dat de tijd rijp is om e.e.a. te integreren in Cercat, kan gekeken worden hoe dit op te pakken is. Dit zal nog een keer aan de orde worden gesteld in de commissie van Veneca. 6. Resultaten RvA audits Het auditrapport van de RvA heeft ieder kunnen lezen. Het is voor de CI s noch voor de cateraars aanleiding om aanpassingen in het schema te willen. De geconstateerde zaken zijn zodanig dat het gemakkelijk is op te lossen en raken niet aan het schema zelf. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat Cercat de zaken goed op orde heeft. Er is een nieuwe interne audit uitgevoerd in verband met de aantoonbaarheid van auditing op de nieuwe aangepaste versie van Dit heeft een kruistabel opgeleverd die ook in toekomstige audits ingezet kan worden, zodat altijd gelet wordt op aanpassingen in eisen vanuit RvA. Het bureau is erg blij met deze methode en vertrouwt er op dat daarmee in de toekomst gemakkelijker gelet kan worden op aanpassingen. Cercat heeft de overeenkomsten met de CI s aangepast door een geheimhoudingsverklaring er in op te nemen. Dit omdat de RvA hier nogal nadruk op legde. Aangegeven wordt dat dit eigenlijk een beetje dubbelop is, omdat de CI s en hun auditoren die geheimhoudingsplicht al hebben. Daarom zal DEKRA nog eens kijken met juristen of de gehanteerde formulering zo kan of dat het toch beter is het anders te formuleren (meer richting rol in het CCvD). 7. Toezenden certificaten Het Cercatbureau is verplicht te controleren of de gecertificeerde bedrijven nog steeds een actueel certificaat hebben. Daarom wordt aan de CI s gevraagd om nieuwe certificaten die zijn uitgebracht toe te sturen. Dit verloopt nog niet geheel naar wens. Om hierin verbetering aan te brengen, heeft Cercat een piepsysteem dat twee maal per jaar de CI s gevraagd wordt de nieuwe op te sturen. Het verzoek aan de CI s is om ook zelf alert te blijven en tijdig nieuwe certificaten of aanpassingen in certificaten op te sturen. Ook aan de cateraar wordt gevraagd tijdig hun nieuwe certificaten op te sturen. Deze zijn evenwel voor Veneca bedoeld, om zo te kunnen beoordelen of de leden nog voldoen aan de lidmaatschapscriteria. Dit zal ook nog een keer gevraagd worden in de vergadering van de commissie van Veneca. Ieder zal opnieuw intern er op wijzen. 8. Waarborg van kennis en kunde De RvA let streng op de borging van de benodigde kennis en kunde van de auditoren. Ook Cercat en de cateraars hebben belang bij auditoren die goed bekend zijn met de sector en professioneel werken. Om dit te borgen zijn meerdere middelen ingezet: Een jaarlijkse vragenlijst over kennis en kunde voor de CI s auditoren Het harmonisatieoverleg, met de verplichting voor de CI s om hierbij aanwezig te zijn. Het is opgenomen in het opleidings- en kwaliteitssyteem van de CI s conform de RvA regels. De CI s zijn geaccrediteerd voor Cercat, waarin ook de kennis t.a.v. de sector en de deskundigheid wordt beoordeeld. Door de deelname van een vertegenwoordiging van cateraars in het harmonisatieoverleg worden de ervaringen gedeeld en blijkt de kennis. Ter aanvulling wordt voorgesteld om voorafgaand aan een harmonisatieoverleg de leden van de commissie van Veneca specifiek te vragen naar hun ervaringen met de Harmonisatieoverleg 24 januari

5 CI s met betrekking tot dit punt. De portefeuillehouder van Veneca zal dit opnemen in de takenlijst. 9. Meelopen van audits voor collegeleden In het CCvD is afgesproken dat nieuwe leden 1x meelopen met een cateringaudit, zodat zij beter weten wat een catering audit behelst. Op dit moment gaat het nog om twee mensen, de heer Stassen van het INK en mevrouw De Vries van CNV vakmensen. Afgesproken wordt dat de heer Houtman en mevrouw Lucassen de auditdata door zullen sturen van de audits bij respectievelijk Albron en Sodexo. Per audit kan 1 persoon meelopen. Voorstel is om deze mensen een hele dag mee te laten lopen en vooral ook mee te nemen naar locaties. Als de data bekend zijn en een van de CCvD leden kan meelopen, zal dit worden doorgegeven aan de CI en de cateraar, zodat zij met elkaar verdere afspraken kunnen regelen. 10.Rondvraag en sluiting Een nieuwe datum wordt vastgesteld: Donderdag 30 januari 2014 Tijd: uur Plaats: Gorinchem Hierna wordt de vergadering met dank voor de inbreng van de aanwezigen gesloten. Harmonisatieoverleg 24 januari

6 Afgehandelde actiepunten: 5, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 Actiepuntenlijst behorende bij het verslag van de vergadering van 24 januari 2013 Nieuwe actiepunten: Nr.: Actie: Door wie: Om kosten zoveel mogelijk te beperken is het slim ISO 14000, MSC en Beter Leven te integreren in het Cercatschema. Dit zal allereerst voorgelegd worden aan de commissie Cercat zal samen met een vertegenwoordiging van de commissie van Veneca vervolgens het gesprek aangaan met MSC en Beter Leven, om te komen tot een in Cercat geïntegreerde aanpak. Steekproefgrootte opnieuw aankaarten bij de RvA en ze daarbij uitnodigen mee te lopen met een audit, om zelf te ervaren hoe catering werkt. Bij Ferco navragen of zij weet hebben van cateringbedrijven in andere landen die met ISO 9001 werken en welke ervaringen daar zijn in relatie tot de multisiteregeling. Secretariaat/ Commissie Secretariaat/ Commissie Secretariaat Secretariaat 17 Algemene Voorwaarden van Veneca en Arbo wet (artikel 21) bekijken en met aanpassingsvoorstellen komen i.v.m. de verbreding van de code verantwoordelijk marktgedrag 18 Aan de orde stellen van de norm, de MVO prestatieladder, ISO in de commissie of enigerlei integratie in Cercat zinvol is 19 Verzoek aan de commissie sleden om nieuwe certificaten te sturen aan het Veneca secretariaat. Deze kunnen opgevraagd worden door de accountant om te zien of de leden voldoen aan de lidmaatschapscriteria. Idem verzoek aan de CI s om nieuwe certificaten Secretariaat / commissie Secretariaat / commissie Secretariaat / commissie CI s Harmonisatieoverleg 24 januari

7 tijdig op te sturen naar het Cercatsecretariaat. 20 Voorafgaande aan het volgende overleg de commissie vragen naar de ervaringen met de CI s met betrekking tot de kennis en kunde 21 Auditdata doorgeven door CI s zodra de datums bekend zijn aan het secretariaat Secretariaat CI s Besluitenlijst behorende bij het verslag van de vergadering van 24 januari 2013 Besluit: Afgesproken wordt dat conform het gestelde in 7.1 wordt geaudit, met dien verstande dat afwijking hiervan mogelijk is, mits hiertoe een reden is en dit goed is geborgd. (voor toelichting zie verslag agendapunt 4) Besluit: Wanneer het schema aanpassingen behoeft, zal 7.1 aangepast worden. Besluit: Afgesproken wordt 7.3 wel te beoordelen, maar meer conform 7.2 uit ISO 9001 toe te passen. (voor toelichting zie verslag agendapunt 4) Besluit: Als het schema aangepast moet worden, zal 7.3 meegenomen worden. Harmonisatieoverleg 24 januari

Verslag. Harmonisatieoverleg 30 januari 2014 1. VOOR : Werkgroep Harmonisatieoverleg. DATUM : 30 januari 2014. PLAATS : De Meern (Albron)

Verslag. Harmonisatieoverleg 30 januari 2014 1. VOOR : Werkgroep Harmonisatieoverleg. DATUM : 30 januari 2014. PLAATS : De Meern (Albron) Verslag VOOR : Werkgroep Harmonisatieoverleg DATUM : 30 januari 2014 PLAATS : De Meern (Albron) NUMMER : 20277469 AANWEZIG : Mevrouw M.J. Berkers (SGS Nederland BV Systems & Services Certification), de

Nadere informatie

Kies voor. CERCAT gecertificeerde. catering

Kies voor. CERCAT gecertificeerde. catering Kies voor CERCAT gecertificeerde catering Uitgave en redactie: Stichting Certificatie Contractcatering, Gorinchem Vormgeving: BURO18 communicatie bv, Gorinchem Fotografie: Henk de Graaf Fotografie, Leiderdorp

Nadere informatie

Notitie. Verslag-07-0045-cerc, 23 augustus 2007. 1. Besluit: Benoeming secretaris mw. Van Straten

Notitie. Verslag-07-0045-cerc, 23 augustus 2007. 1. Besluit: Benoeming secretaris mw. Van Straten Notitie AAN : Bestuur Cercat VAN : Secretariaat Cercat DATUM : 1 april 2015 ONDERWERP : Besluitenlijst Bestuur Cercat NUMMER : 20131270 Verslag-07-0045-cerc, 23 augustus 2007 1. Besluit: Benoeming secretaris

Nadere informatie

Het certificatieschema ligt ter goedkeuring voor, uitsluitend gebaseerd op de inhoud. Het CCvD kan zich daarin vinden.

Het certificatieschema ligt ter goedkeuring voor, uitsluitend gebaseerd op de inhoud. Het CCvD kan zich daarin vinden. Notitie AAN : Centraal College van Deskundigen VAN : Secretariaat Cercat DATUM : 23 maart 2015 ONDERWERP : Besluitenlijst CCvD NUMMER : 20143875 Verslag-07-0069-cerc, 18 oktober 2007 1. Besluit: Goedkeuring

Nadere informatie

Tevredenheid over ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatie is hoog

Tevredenheid over ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatie is hoog Tevredenheid over ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatie is hoog In 2013 heeft SCCM onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van zowel ISO 14001- als OHSAS 18001-certificatie. Het onderzoek onder ISO

Nadere informatie

Certificatieschema Contractcatering KERNDOCUMENT

Certificatieschema Contractcatering KERNDOCUMENT Certificatieschema Contractcatering KERNDOCUMENT Certificatieschema Contractcatering KERNDOCUMENT Certificatieschema Contractcatering Kerndocument Inhoudsopgave 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1

Nadere informatie

Certificatieschema Contractcatering

Certificatieschema Contractcatering Stichting Certificatie Contractcatering Certificatieschema Contractcatering Vastgesteld door de Stichting Cercat Juli 2009 Copyright 2008 Veneca Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer Inhoud 1 Bereik... 2 2 Referentie... 2 3 Definities... 2 4 Certificering van bosbeheer... 2 4.1 Groepscertificering... 2 4.1.1 De groepsmanager... 2 4.1.2

Nadere informatie

Duurzaamheidscriteria van inkoopbeleid Ordina

Duurzaamheidscriteria van inkoopbeleid Ordina Duurzaamheidscriteria van inkoopbeleid Ordina Datum Auteur(s) Versie Classificatie Status 9 augustus 2013 Hke08033/Apo20090 1.1 Definitief Ordina Nederland B.V. ING Bank 069.68.64.649 KvK 30086514 BTW

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Certificatieschema Contractcatering

Certificatieschema Contractcatering Certificatieschema Contractcatering MODULE C Ik Kies Bewust Certificatieschema Contractcatering MODULE C Ik Kies Bewust Aanvullende systeemeisen bij het gebruik van het Ik Kies Bewust-logo in de contractcatering,

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB organisatie advies arbodienstverlening opleidingen & trainingen personeelsdiensten Eindverslag Rapport Interne Audit Hoppas Kinderopvang te Rijswijk NB Uitgevoerd voor: Uitgevoerd door: Hoppas Kinderopvang

Nadere informatie

Certificering Mechanisch boren

Certificering Mechanisch boren SIKB, 18 juni 2010 Partner for progress Certificering Mechanisch boren BRL 2100, protocol 2101 Jan Keijzer Inhoud van de prestatie 1. Inleiding 2. Het certificatieproces 3. Planning tot 31-12-2010 Presentatie

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Hoe werken interne en externe audits? Met de billen bloot of een constructieve dialoog?

Hoe werken interne en externe audits? Met de billen bloot of een constructieve dialoog? Hoe werken interne en externe audits? Met de billen bloot of een constructieve dialoog? Auditeren is het controleren of een organisatie voldoet aan de eisen uit de brl en onderliggende protocollen alsmede

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3)

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3) Blad : Pagina 1 van 9 COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Blad : Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Communicatie. 2.1 Stakeholders analyse. 4 2.2 Interne Communicatie. 6 Doelstellingen

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Leiderdorp

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Leiderdorp TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 281765 Datum onderzoek : 10 november - 23 december 2014

Nadere informatie

Raamovereenkomst audits ten behoeve van het Blik op Werk Keurmerk (inclusief bijlage 1)

Raamovereenkomst audits ten behoeve van het Blik op Werk Keurmerk (inclusief bijlage 1) Onderstaand vindt u de tekst van de raamovereenkomst zoals die is gesloten met alle certificerende instellingen. Voor het gemak is één document opgesteld waarbij in plaats van de naam van de certificerende

Nadere informatie

Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200705-20 d.d. 4 februari 2013 Auditrapport Organisatie : TRES Werkend leren Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie : Utrecht

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Audit datum/data : meerdere data februari 2013. Projectnummer : 89200737-30

Auditrapport. Vertrouwelijk. : Vluchtelingen Werk Noord Nederland. Audit datum/data : meerdere data februari 2013. Projectnummer : 89200737-30 Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200737-30 d.d. 15 februari 2013 Auditrapport Organisatie : Vluchtelingen Werk Noord Nederland Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie

Nadere informatie

Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO. MVO standaard voor de bouw Deel C: Toetsingsregeling. Versie: 1.4

Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO. MVO standaard voor de bouw Deel C: Toetsingsregeling. Versie: 1.4 Versie: 1.4 Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO MVO standaard voor de bouw Versie: 1.4 pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Organisatie van de certificatie-instelling 4 1.1 Algemene eisen 4 1.2 Toezicht 4 1.3 Openheid

Nadere informatie

Toelichting. Algemene Vergadering NOC*NSF. Bestuur NOC*NSF. Procedurehandboek Kwaliteit Sportaccommodaties. Donderdag 28 april 2011

Toelichting. Algemene Vergadering NOC*NSF. Bestuur NOC*NSF. Procedurehandboek Kwaliteit Sportaccommodaties. Donderdag 28 april 2011 Toelichting Aan Van Betreft Datum, Kenmerk Datum behandeling Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF Procedurehandboek Kwaliteit Sportaccommodaties Donderdag 28 april 2011 Dinsdag 17 mei 2011 Aanleiding

Nadere informatie

SCB in de praktijk. Ervaringen met S.C.B. In de uitvoering van UAV GC werken. GWW Advies 1

SCB in de praktijk. Ervaringen met S.C.B. In de uitvoering van UAV GC werken. GWW Advies 1 SCB in de praktijk Ervaringen met S.C.B. In de uitvoering van UAV GC werken GWW Advies 1 Inhoud presentatie Achtergronden SCB Praktijk werking Verbeteringen GWW Advies 2 Herkomst SCB gedachte SCB is vervolg

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

Werkwijze ISO- en VCA-certificering

Werkwijze ISO- en VCA-certificering Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Management Systeem

Welkom bij de demonstratie van het Management Systeem Welkom bij de demonstratie van het Management Systeem Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Document- en informatiebeheer/ procesmanagement ManageMent Systeem De organisatie,

Nadere informatie

De CO 2 -Prestatieladder

De CO 2 -Prestatieladder De CO 2 -Prestatieladder Verleden, heden en toekomst Duurzame Leverancier, Movares, Utrecht, 18-11-2014 Gijs Termeer, Projectleider CO 2 -Prestatieladder, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 29-11-2011, schriftelijk vastgesteld d.d. 15-12- 2011

Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 29-11-2011, schriftelijk vastgesteld d.d. 15-12- 2011 Besluitenlijst CCvD 2011 Besluitenlijst CCvD-bijeenkomst 29-11-2011, schriftelijk vastgesteld d.d. 15-12- 2011 Besluit CB29112011-01 Aanvullende eisen opfrisbijeenkomsten en geldigheidsduur diploma s BRL9500

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum De DIfAM Werkwijze Inleiding DIfAM Certification BV. is zich bewust van het feit dat transparantie een belangrijke bijdrage levert aan vertrouwen

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

NTA 8620 en certificatie managementsystemen

NTA 8620 en certificatie managementsystemen NTA 8620 en certificatie managementsystemen 13 november 2014 Onderwerpen - Introductie SCCM - Ervaringen met ISO 14001 bij Odfjell - ISO 14001/OHSAS 18001 bij BRZO-bedrijven - Visie op relatie toezicht

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5.2.C BIJLAGE 2 Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 In D&H: 16-09-2014 Steller: drs.

Nadere informatie

Duurzaamheid Certificaten, keurmerken, tools

Duurzaamheid Certificaten, keurmerken, tools KAM INFRA DAG 8 NOVEMBER 2012 Duurzaamheid Certificaten, keurmerken, tools Helen Visser Bouwend Nederland Enorme groei keurmerken en certificaten duurzaamheid Als gevolg van Duurzaamheid steeds belangrijker

Nadere informatie

Certificatieschema Kiwa Keurmerk. voor de. Groothandel voor Bouw en Industrie. Versie 3

Certificatieschema Kiwa Keurmerk. voor de. Groothandel voor Bouw en Industrie. Versie 3 Certificatieschema Kiwa Keurmerk voor de Groothandel voor Bouw en Industrie Versie 3 01 maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Norm... 3 Normcommissie... 3 Beoordelingsmethodiek en rapportage... 4 Certificatiecriteria...

Nadere informatie

Extract Benchmark Survey CI s 2007 2 (nr.4)

Extract Benchmark Survey CI s 2007 2 (nr.4) Extract Benchmark Survey CI s 2007 2 (nr.4) 1. Introductie In Nederland zijn er zeer veel organisaties die zich bezig houden met het beoordelen van organisaties en certificatie. Het merendeel van deze

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

MVO Prestatieladder versie juni 2010 Toevoeging Maatwerk tijdbesteding

MVO Prestatieladder versie juni 2010 Toevoeging Maatwerk tijdbesteding 5.7 Certificatie audit en tijdbesteding Dit zijn richtlijnen met een minimaal aantal mandagen voor een vestiging. In andere gevallen dienen ter aanvulling de IAF guidances voor tijdsbesteding bij samengestelde

Nadere informatie

Inleiding Disclaimer

Inleiding Disclaimer Inleiding De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen, eigenaar en beheerder van de CO 2 -Prestatieladder, organiseert in het kader van het schemabeheer regelmatig harmonisatiedagen. Doel

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Verantwoordelijke Directie/bestuur heeft schriftelijk een persoon aangewezen die verantwoordelijk

Nadere informatie

Harmelen, 28 juli 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 28 juli 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Communicatieplan Van Vliet ID 3C Harmelen, 28 juli 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2 Betrokkenen... 3 2. Stakeholders...

Nadere informatie

BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT. Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT. Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 02 DNV GL Training met impact Training met impact Organisaties verduurzamen en veranderen continu. Positieve bedrijfsresultaten

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Almere, 26 februari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Bedrijfsafbakening Knipscheer... 4 2. Doelstellingen... 5 3. Uitvoering... 5 3.1 Energieaspecten... 5 3.2. Referentiejaar... 6 3.3. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

AANTOONBAAR. MVO norm. Stichting MVO Aantoonbaar. Door Gerben Bekooy

AANTOONBAAR. MVO norm. Stichting MVO Aantoonbaar. Door Gerben Bekooy VO norm Stichting VO Aantoonbaar Door Gerben Bekooy Inhoud presentatie 1. aanleiding 2. doel 3. toelichting 4. relatie met andere VO initiatieven 5. status van de norm 6. vragen Door Gerben Bekooy Aanleiding

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid CE-markering managementsysteemcertificaat Fabrikant eigen verklaring

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

App asbestproces v 2.0. Jan Horyon 21 mei 2015

App asbestproces v 2.0. Jan Horyon 21 mei 2015 App asbestproces v 2.0 Jan Horyon 21 mei 2015 Programma Korte introductie HORYON b.v. Wat is de aanleiding / trigger voor de ontwikkeling van dergelijke App Wat maakt de inzet van de App zo interessant?

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Naleving van wetgeving geborgd met ISO 14001. Essentieel voor MVO en vernieuwing overheidstoezicht. Woensdag 18 mei 2011.

Naleving van wetgeving geborgd met ISO 14001. Essentieel voor MVO en vernieuwing overheidstoezicht. Woensdag 18 mei 2011. Mi ddagsymposi um Naleving van wetgeving geborgd met ISO 14001 Essentieel voor MVO en vernieuwing overheidstoezicht Woensdag 18 mei 2011 DCMR Schiedam Georganiseerd door: NEN en SCCM Programma Woensdag

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Workshop Schoonmaak. Regionale bijeenkomst PIANOo. Laat de markt haar waarde leveren Zwolle, 28 april 2011

Workshop Schoonmaak. Regionale bijeenkomst PIANOo. Laat de markt haar waarde leveren Zwolle, 28 april 2011 Workshop Schoonmaak Regionale bijeenkomst PIANOo Laat de markt haar waarde leveren Zwolle, 28 april 2011 1 Programma Eerste ronde Nico Koch, beleidssecretaris OSB Schets van de schoonmaakbranche Trends

Nadere informatie

Duurzaam inkopen en milieumanagementsystemen (ISO 14001)

Duurzaam inkopen en milieumanagementsystemen (ISO 14001) pag.: 1 van 8 code: SPE-MVI-art-017-bl Duurzaam inkopen en milieumanagementsystemen (ISO 14001) Bron: SCCM, pp. 1-7 Auteur(s): www.sccm.nl Duurzaam inkopen en milieumanagementsystemen (ISO 14001) 1 Duurzaam

Nadere informatie

CERTIFICERING & TRAINING NIEUWE ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 SAFER, SMARTER, GREENER

CERTIFICERING & TRAINING NIEUWE ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 SAFER, SMARTER, GREENER CERTIFICERING & TRAINING NIEUWE ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL dichtbij de bron van ISO 9001:2015 NIEUWE ISO 9001 23 september 2015 werd de nieuwste editie van ISO 9001

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. van de vergadering van de Raad van Toezicht van de. gehouden op 2 oktober 2014 te Coevorden

BESLUITENLIJST. van de vergadering van de Raad van Toezicht van de. gehouden op 2 oktober 2014 te Coevorden Pagina 1 van 5 BESLUITENLIJST van de vergadering van de van de gehouden op te Coevorden Aanwezig: voorzitter van de de heer R.J. Kempers, vice-voorzitter/secretaris van de mevrouw M.C. Stam, leden van

Nadere informatie

Bijlage BC. Uittreksel van de MSC certificeringseisen, versie 1.3. Marine Stewardship Council. Uitgiftedatum: 14 januari 2013

Bijlage BC. Uittreksel van de MSC certificeringseisen, versie 1.3. Marine Stewardship Council. Uitgiftedatum: 14 januari 2013 GECERTIFICEERD DUURZAME VISSERIJ Marine Stewardship Council Bijlage BC Uittreksel van de MSC certificeringseisen, versie 1.3. Uitgiftedatum: 14 januari 2013 Dit document is een uittreksel van de certificeringseisen

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Meteren, 11 maart 2015 Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus

Nadere informatie

Next Generation Risk Based Certification

Next Generation Risk Based Certification BUSINESS ASSURANCE Next Generation Risk Based Certification DNV GL Relatiedag - 11 november 2014 Albert Zwiesereijn 2014-06-05 1 SAFER, SMARTER, GREENER Albert Zwiesereijn 37 jaar Voor DNV GL Officier

Nadere informatie

VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie 12 april 2010

VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie 12 april 2010 VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie De Onafhankelijke adviescommissie praktijktoepassing ; Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o.

Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o. Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o. De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Veiligheidsladder ProRail

Veiligheidsladder ProRail Welkom Veiligheidsladder ProRail NVVK Veiligheidscongres 2015 Eigenaar: Dieter van Delft 31 maart 2015 Status: Definitief Vooraf 18-10-2014 de Volkskrant Veiligheidsladder ProRail 2 Agenda Aanleiding en

Nadere informatie

Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? www.dnvba.nl/informatiebeveiliging. DNV Business Assurance. All rights reserved.

Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? www.dnvba.nl/informatiebeveiliging. DNV Business Assurance. All rights reserved. 1 Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? Mike W. Wetters, Lead Auditor DNV Albertho Bolenius, Security Officer GGzE Informatiebeveiliging. Noodzakelijk kwaad of nuttig? 3 Wat is informatiebeveiliging?

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Wat certificatie voor u betekent. www.kbi.nl www.sikb.nl

Wat certificatie voor u betekent. www.kbi.nl www.sikb.nl Wat certificatie voor u betekent www.kbi.nl www.sikb.nl Arthur de Groof & Wil van Ophem Dordrecht & Amersfoort, 26 & 28 november 2013 Presentatie vandaag Ontwikkeling Regeling bodemkwaliteit en ondersteunende

Nadere informatie

Handleiding Milieuthermometer Zorg

Handleiding Milieuthermometer Zorg Handleiding Milieuthermometer Zorg Versie dd.: 5 januari 2015 Eigendom Het certificatieschema Milieuthermometer Zorg is eigendom van Vereniging MPZ en SMK (Stichting Milieukeur). Het gouden niveau is gekoppeld

Nadere informatie

Een jaar ervaring met de CCV schema s. Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties

Een jaar ervaring met de CCV schema s. Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties Een jaar ervaring met de CCV schema s Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties Kenmerken nieuwe certificatieschema s Alleen inspectiecertificatie verplicht vanuit de overheid

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting...

Nadere informatie

Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt:

Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt: Beleidslijn toepassing hardheidsclausule Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt: Hardheidsclausule bij (her-)certificatie

Nadere informatie

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV/PJ/JZ Inkoop van Energie 1- Notagegevens Notanummer 2007.06684 Opsteller Meiling G.J. Telefoon 3063 Datum 19-4-2007 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Welkom bij de systeem demonstratie van Interne Audits

Welkom bij de systeem demonstratie van Interne Audits Welkom bij de systeem demonstratie van Interne Audits Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Document- en informatiebeheer/ procesmanagement

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement plan. Aspect(en): 4.A.2-3.B.2

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement plan. Aspect(en): 4.A.2-3.B.2 CO 2 Prestatieladder Kwaliteitsmanagement plan Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 4.A.2-3.B.2 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 28 februari 2012 Inhoud Kwaliteitsmanagement plan... 3

Nadere informatie

ADR INTERNATIONAL REGISTER CERTIFICATION & REGISTRATION FOR ARBITRATORS, CONFLICTCOACHES & MEDIATORS

ADR INTERNATIONAL REGISTER CERTIFICATION & REGISTRATION FOR ARBITRATORS, CONFLICTCOACHES & MEDIATORS KERNGEGEVENS Document type: Onderwerp: Versie nummer: 2 Versie datum: Juli 2013 INHOUDSOPGAVE Modeldocument - Nederlands Uitnodigingsbrief, agenda, notulen, besluitenlijsten en actiepuntenlijsten voor

Nadere informatie

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V.

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Betrokkenen 3 1.3 Doelstelling 3 2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 4 3 Rapportage management overleg 5 3.1. Algemeen

Nadere informatie

ecommunicatie document met begeleidend schrijven

ecommunicatie document met begeleidend schrijven Bijlage 1 ecommunicatie document met begeleidend schrijven T.a.v. Betreft: TBlox ecommunicatie document voor leveranciers Beste leverancier, , 10 mei 2011

Nadere informatie

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Bijlage C Vaststellen van relevantie, significantie en prioriteit van MVO-onderwerpen NPR 9026 Versie: 2015 Auteurs Rob Boers Erwin Vos CSU CSU 1 Prioriteringsrapport

Nadere informatie