ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting"

Transcriptie

1 ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

2 Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse Casman, PANEL, Universiteit van Luik, België Daniëlle Dierckx, OASeS, Universiteit van Antwerpen, België Jan Vranken, OASeS, Universiteit van Antwerpen, België Dimitri Deflandre, PANEL, Universiteit van Luik, België Geert Campaert, OASeS, Universiteit van Antwerpen, België Al het mogelijke werd gedaan om de informatie in dit boek zo juist en actueel te maken als kan. Auteurs of uitgever kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke nadelen die lezers door eventuele onvolkomenheden in het boek zouden kunnen ondervinden.

3 Marie-Thérèse Casman, Jan Vranken, Daniëlle Dierckx, Dimitri Deflandre & Geert Campaert Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Pioniers van innovatie in de Belgische Federale Openbare Diensten

4 Marie-Thérèse Casman, Jan Vranken, Daniëlle Dierckx, Dimitri Deflandre & Geert Campaert Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Pioniers van innovatie in de Belgische Federale Openbare Diensten Antwerpen Apeldoorn Garant blz. 24 cm d/2010/5779/108 isbn nur 752 Omslagontwerp: F. De Baudringhien Cartoons: Ides Callebaut Garant-Uitgevers n.v. en de auteurs Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteurs en van de uitgever. Garant Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen Koninginnelaan 96, 7315 eb Apeldoorn

5 Inhoud Voorwoord... 7 Inleiding... 9 Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting: ervaringskennis, een methodologie en een functie Een project in volle ontwikkeling Van theoretisch project naar de praktijk: tien goede praktijkvoorbeelden Ervaringdeskundige in het Justitiehuis van Brussel: drijvende kracht voor een meer solidaire justitie Ervaringsdeskundige in het AZ Jan Palfijn Gent AV: begeleiding op maat voor kwetsbare patiënten Ervaringsdeskundige bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: e-government ten dienste van een betere toepassing van de rechten van de armen Ervaringsdeskundige bij Selor: het perspectief van mensen in armoede binnen de diversiteitswerking te brengen Ervaringdeskundige bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA): bijdragen tot een eerlijke beoordeling van het zoekgedrag naar werk Ervaringsdeskundige bij de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (HZIV): een aangepaste begeleiding voor kwetsbare cliënten Ervaringsdeskundige bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO s, Middenstand en Energie (FOD Economie): meer rekening houden met de rechten van de armen als consumenten Ervaringsdeskundige bij de rijksgevangenis van Dendermonde: de reïntegratie voorbereiden van gedetineerden met weinig sociaal kapitaal Ervaringsdeskundige bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) te Charleroi: personen zoeken die geen aanspraak maken op hun rechten Ervaringsdeskundige bij de Rijksdienst voor Pensioenen in Hasselt: op zoek naar gepensioneerden die niet op de hoogte zijn van hun rechten; uitbreiding van een bestaande goede praktijk Van pilootproject naar een generieke functie met blijvend karakter: een kritische reflectie over een veelbelovende start en de uitdagingen die nog moeten worden aangepakt

6

7 Voorwoord Beste lezer, 2010 is het Europese jaar van de bestrijding van armoede en dus moet dit meer dan ooit een jaar zijn van daadkrachtige stappen voorwaarts op het vlak van sociale insluiting. Alle inspanningen, goede bedoelingen, initiatieven op dat vlak zijn belangrijk en zinvol en ik moedig ze dan ook aan. Maar bij de voorstelling van deze publicatie wil ik toch uw aandacht vestigen op een project dat me bijzonder na aan het hart ligt: het project Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Het gaat hier om een nieuw soort deskundigen. Een nieuwe vorm van kennis die geworteld is in een persoonlijke ervaring met armoede en sociale uitsluiting. Die kennis wordt gericht ingezet bij het zoeken naar nieuwe sporen om de kloof tussen onze armste medeburgers en de rest van de samenleving te dichten, om hun rechten in de praktijk te brengen en hun burgerschap uit te oefenen. Ervaringsdeskundigen zijn professionals van sociale insluiting. Ze staan centraal in een nieuwe en inspirerende methodologie en dragen o.m. bij tot een beter eerstelijnsonthaal, een betere identificatie van de behoeften en oorzaken van onbegrip tussen de overheid en mensen die in armoede leven. Zij vormen het bewijs dat in onze samenleving niemand overbodig is en dat iedereen het recht heeft om bij te dragen tot de gemeenschap en te participeren in de manier waarop die gemeenschap functioneert. Participatie ligt in wezen aan de oorsprong van deze nieuwe functie, omdat we in België hebben begrepen dat, ongeacht iemands verantwoordelijkheidsniveau en ongeacht de aard van de organisatie waar hij of zij voor werkt, armoede niet kan worden bestreden zonder de armen zelf rechtstreeks en constructief bij deze strijd te betrekken. Dat is een kwestie van principe, maar ook (ja zelfs vooral) een kwestie van efficiëntie. In België worden sinds vele jaren armen betrokken bij het beleid dat hen aanbelangt, en tot mijn vreugde stel ik vast dat die insluiting in Europa meer en meer bekendheid verwerft, en soms zelfs wordt overgenomen. Onze traditie van dialoog en overleg is hier beslist niet vreemd aan. Met het project Ervaringsdeskundigen bevestigt ons land eens te meer dat het in dit domein een voortrekkersrol wil spelen.

8 8 Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting U, aandachtige lezer die de evolutie van sociale voorzieningen op de voet volgt, u, verantwoordelijke van een openbare dienst, u, militant die regeringsinitiatieven nauwlettend in het oog houdt, spaar uw opmerkingen, bemerkingen of kritiek niet. Geen maatschappelijke vooruitgang zonder een debat tussen burgers. Vernieuwing is vaak synoniem voor controverse. Nu en in de toekomst kan armoede enkel worden bestreden dankzij een krachtenbundeling. Met de ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting als nieuwe partners aan onze zijde, ben ik meer dan ooit vastbesloten om vorderingen te boeken. Philippe Courard Staatssecretaris voor maatschappelijke integratie en armoedebestrijding

9 Inleiding Toen de federale administratie, waarvan ik het geluk heb voorzitter te zijn, de taak kreeg om het project Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in te voeren, was ik mij onmiddellijk bewust van het innoverende karakter en van het feit dat dit project mogelijkheden kon scheppen. Het was een uitdaging die ik graag wilde beleven, omdat die beantwoordt aan onze missie en visie van dialoog met de deelnemende partijen. De federale Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) is immers een administratie die een inclusief federaal beleid voor maatschappelijke integratie voorbereidt, uitvoert, evalueert en opvolgt, zodat de sociale grondrechten aan iedereen op duurzame wijze gegarandeerd worden. Hij verbindt zich ertoe een permanente dialoog te voeren en het gelijkwaardige partnerschap te bevorderen met alle beleidsniveaus alsook met de representatieve verenigingen van personen in armoede. Doorgaans doen de overheidsdiensten waarvan de al dan niet uitdrukkelijke missie armoedebestrijding is een beroep op experts in klantrelaties, op consultants in communicatie, soms zelfs op verenigingen om hen nauwgezet te helpen bij de projecten tot verbetering van de informatiedocumentatie, of tijdens de organisatie van seminaries, lees in andere soorten initiatieven. Deze traditionele aanpak is erg gericht op een profiel van standaardburger. Deze aanpak veronderstelt dat de diensten reeds voldoende toegankelijk zijn en dat bepaalde verberingen nog hoogstens via enkele aanpassingen mogelijk zijn. De POD Maatschappelijke Integratie, zijn partners en de Ervaringsdeskundigen zelf hebben getracht een methodologie te ontwikkelen met een volledig andere doelstelling. Het project waarvan dit werkstuk u een onvolledige analyse biedt van de beste praktijken creëert een unieke functie in de Belgische federale overheidsdiensten. De expertise aan het werk is een andere vorm van kennis. De kennis gebaseerd op de persoonlijke ervaring van toestanden van armoede en sociale uitsluiting verklaren de organisatie van de diensten verleend aan de burgers op een andere manier. Via dit nieuwe standpunt kunnen de problemen en noden geïdentificeerd worden van de personen in armoede, dankzij de actieve medewerking van deze nieuwe experts die goed de problemen van hun medeburgers kennen en die, dankzij hun deelname aan dit project, ook de interne logica van de openbare diensten kennen.

10 10 Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Deze vernieuwende stap had nochtans niet de verwachte doelstellingen kunnen bereiken zonder het uitgesproken engagement van de leidende ambtenaren, van de diensthoofden, van de collega-mentoren en coaches die deelnemen aan de begeleiding van de Ervaringsdeskundigen: ik dank hen van harte. Innovatie, participatie, engagement zijn de belangrijkste woorden van dit project dat uniek is in zijn soort in Europa. De Ervaringsdeskundigen brengen een methodologie tot stand die een belangrijke bijdrage levert tot de versterking van de armoedebestrijding en tot de volledige toegang tot de diensten en tot de rechten van de burgers. Na lezing van deze publicatie hoop ik dat andere openbare diensten en andere landen hierdoor geïnspireerd zullen worden. Julien Van Geertsom Voorzitter van het Directiecomité Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

11 Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting: ervaringskennis, een methodologie en een functie Het project Ervaringsdeskundige heeft tot doel binnen de federale overheidsdiensten een innoverende strategie in de strijd tegen de armoede te ontwikkelen, via de creatie van een nieuwe functie ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting, die als eerste opdracht heeft om de ontbrekende schakel te vormen tussen de administratie en de armste burgers. Dit project is geïnspireerd op de methodologie van Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting, vanaf 1999 ontwikkeld in Vlaanderen door de vzw De Link die, net als dit project, gericht is op de opleiding van personen om hun persoonlijke ervaring met armoede te benutten in een professionele context. Het innoverende van dit project ligt dus minder in de methodologie op zich ook al diende die te worden aangepast aan het specifieke karakter van het werken binnen in een administratie dan in de wil om van dit nieuwe beroep een generieke functie te maken binnen alle federale overheidsdiensten. Omdat ze persoonlijk ervaring hadden met armoede, werden de ervaringsdeskundigen ingeschakeld in verschillende federale overheidsdiensten om daar te helpen de dienstverlening meer rekening te laten houden met de behoeften, specifieke kenmerken en perspectieven van deze doelgroep. In het kader van dit project moet het concept van ervaringsdeskundige zowel worden begrepen als een innoverende methodologie van insluiting, een kennis door ervaring en als een nieuwe functie die geleidelijk wordt ingepast binnen de concrete organisatie van de federale overheidsdiensten.

12 12 Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Een methodologie: De concrete ervaring met armoede op structurele wijze integreren om de kloof tussen de administratie en de armste burgers te verkleinen. Wie arm is, heeft het gevoel dat hij nergens goed voor is, dat hij niet meetelt, dat zijn leven niet belangrijk is. Hij leeft als het ware in de schaduw. Dat, veel meer dan materiële nood, is de ware vloek van de armoede. Wanneer we, zoals dat in de dialoog is geprobeerd, luisteren naar de ervaring van mensen die in armoede leven, naar de praktische kennis van hulpverleners en beleidsverantwoordelijken en naar de ideeën van deskundigen, dan leren we onze gemeenschappelijke problemen op een meer democratische en efficiënte manier aan te pakken. Deze aanpak verdient een toekomst. Algemeen Verslag over de Armoede, 1994 In België, net als in alle ontwikkelde landen, bestaan er tal van vormen van maatschappelijke steun en voorzieningen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. Toch stellen we vast dat die diensten op dit ogenblik vaak hun doel missen. Niet alleen is er nog altijd armoede en uitsluiting, maar gaan die ook vaak van de ene generatie over op de andere, waardoor kinderen die in armoede worden geboren weinig kansen hebben om echt sociaal op te klimmen. Een vaststelling die steeds vaker wordt aangehaald om de beperkte efficiëntie van de vele bestaande hulpvoorzieningen te verklaren, is dat zij onvoldoende de zienswijze van de doelgroep integreren en daardoor blind blijven voor de kloven die de doelgroep scheiden van de rest van de samenleving. Het gevolg is dat de hulpverlening vaak concreet weinig toegankelijk blijkt te zien, niet relevant ten opzichte van de behoeften, ja zelfs contraproductief en soms zelfs traumatiserend. Die kloven zijn divers en kunnen erg verschillen voor elk individu, zodat het zoeken naar een aangepaste oplossing onvermijdelijk nog ingewikkelder wordt. Zonder dat we aanspraak willen maken op volledigheid, onderscheiden we hierna vijf belangrijke kloven: De structurele kloof: onder structurele kloof verstaan we het enorme verschil dat armen ervaren op het gebied van tevredenheid over basisrechten die nochtans door de grondwet voor iedereen gegarandeerd zijn (recht op onderwijs, recht op recht, op huisvesting, gezondheid, enz.). Die kloof wordt structureel genoemd omdat ze verwijst naar collectieve infrastructuren (scholen, rechtbanken,

13 Pioniers van innovatie in de Belgische Federale Openbare Diensten 13 hulpinstellingen, enz.) die, niet alleen er niet in slagen hun eerste opdracht om een gelijke toegang tot rechten te vervullen, maar die bovendien door hun werking de structurele kloof voor een deel veroorzaken (het schoolsysteem draagt ertoe bij dat kinderen uit arme gezinnen al snel in beroepsopleidingen terechtkomen, jeugdzorgdiensten dragen ertoe bij dat arme gezinnen vaker te maken krijgen met justitie voor vragen als plaatsing van kinderen enz.) omdat ze niet vooraf konden optreden en de moeilijkheden verminderen, voordat die uitgroeiden tot een echt probleem. De participatiekloof: die uitsluiting uit alle gebieden van het leven verhindert participatie aan de samenleving. Bovendien zijn mensen in armoede economisch afhankelijk van systemen van sociale uitkeringen, zodat ze vaak worden gecontroleerd en in het oog gehouden door de diverse tussenkomende sociale organisaties en instellingen. Ze zijn voortdurend afhankelijk van de goede wil en beslissingen van anderen, en hebben vaak helemaal geen greep meer op hun eigen leven. De gevoelskloof: In armoede leven kan grote psychologische en sociale trauma s met zich brengen die een individu uiteindelijk zwaar tekenen. Gevoelens van schaamte, wantrouwen, bezorgdheid, depressie, enz. groeien uit tot een gevoelskloof die deze personen verlamt, waardoor ze geen beroep doen op de beschikbare hulp. De kenniskloof: ook al hebben ze voortdurend te maken met instellingen, toch hebben heel wat mensen die in armoede leven in werkelijkheid bijzonder weinig kennis van de werking van de maatschappij en dan vooral van administratieve reglementeringen. De kenniskloof wordt ook veroorzaakt door een wederzijdse blindheid. Vaak is de arme zich niet bewust van wat hij niet weet en weet hij trouwens ook niet waar en hoe hij de informatie moet halen die hij mist. Aan de andere kant geven veel van zijn gesprekspartners (maatschappelijk werkers, ambtenaren, enz.) zich er geen rekenschap van dat armen geen weet hebben van zaken die voor hen vanzelfsprekend lijken en denken ze er dus niet gewoon aan om die uit te leggen. Bovendien doen wij heel wat kennis op via informele bronnen, en veel arme mensen hebben slechts een beperkt sociaal netwerk dat bovendien nog vooral bestaat uit mensen die zelf in armoede leven. De vaardighedenkloof: omwille van familiale problemen tijdens hun kindertijd (onvoldoende existentiële vaardigheden verworven, breuken in gezinnen, hechtingsproblemen, enz.), missen veel armen vaak ook de nodige vaardigheden die nodig zijn om zich in de samenleving te kunnen handhaven op een manier die

14 14 Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting is aangepast aan de heersende cultuur. Dit kan zich uit op sociaal, pedagogisch of emotioneel vlak maar ook in meer praktische zaken als het huishouden of geldbeheer. De vaardighedenkloof bemoeilijkt de communicatie met de rest van de samenleving waarvan ze de verwachtingen moeilijk begrijpen en die, op zijn beurt, zich vaak beperkt tot het veroordelen als onaangepast van een gedrag dat hij niet wil begrijpen. De noodzaak om die kloven te dichten en de doelgroep te betrekken in de uitbouw van een beleid dat strijdt tegen de armoede is inmiddels stevig ingebed in de standpunten van beleidsmakers en in de besluitvormingsprocessen zelf. In België kwam de aanzet met de publicatie van het eerste Algemeen Verslag over de Armoede, in Dit document, resultaat van een jaar van overleg en gezamenlijk werk tussen de politieke, wetenschappelijke en verenigingswereld, besloot meer bepaald dat het noodzakelijk was om de opgestarte dialoog voort te zetten en de armen zelf veel systematischer te betrekken bij de reflectie over de politieke keuzes die hen aanbelangen. Die dynamiek van inclusie werd sindsdien voortdurend versterkt op institutioneel niveau en heeft niet alleen overtuigd van zijn democratische legitimiteit op het vlak van participatie, maar ook van zijn nut in termen van relevantie van het gevoerde beleid. Het project Ervaringsdeskundige past binnen de continuïteit van deze benadering, maar stelde zich tegelijk als doel om de insluiting uit te breiden buiten reflectie- en beslissingsfora en om rechtstreeks naar het centrum van de actie en de organisaties te gaan, precies daar waar uitsluiting zichtbaar is en ontstaat. Het oogmerk is dus om de al bestaande dynamiek van insluiting van bovenuit aan te vullen met een dynamiek van insluiting van onderuit, door tegelijk het perspectief van de doelgroep in de werking van de administratieve structuren binnen te brengen en veranderingen van binnenuit aan te moedigen. Ervaringsdeskundigheid: overleven op het scherp van de snede van het systeem Wat hebben een langdurig werkloze, een jonge werkzoekende die voortdurend tijdelijk werk doet, een moeder van een eenoudergezin en een jong koppel dat z n huur en z n schulden niet kan betalen met elkaar gemeen? Ze vertegenwoordigen stuk voor stuk een specifieke vorm van sociale uitsluiting: ze kunnen zich niet maatschappelijk integreren doordat ze geen werk hebben, en zo raken ze de band met de maatschappij kwijt. Robert Castel, Face à l exclusion, Verzamelwerk, Editions Esprit, Parijs 1991

15 Pioniers van innovatie in de Belgische Federale Openbare Diensten 15 Welke ervaring met armoede moet iemand hebben om te kunnen zeggen dat hij een ervaringsdeskundige is? Deze vraag verdient het om gesteld te worden, want in de praktijk verwijst armoede naar uiteenlopende realiteiten. Arm geboren worden, is niet hetzelfde als later armoede kennen door een toevalligheid in het leven. Net als iemand die langdurig werkloos is geweest niet noodzakelijk dezelfde ervaringsdeskundigheid heeft als iemand die, omwille van zijn problemen, jarenlang op straat heeft geleefd. Dit project vertrekt van het principe dat ervaringsdeskundigheid geen eenvormige kennis is en dat die diversiteit eerder moet worden benadrukt dan moet worden beschouwd als een methodologische hindernis. Het is duidelijk dat de mensen die werden gekozen om ervaringsdeskundige te zijn, niet allemaal dezelfde levensloop hebben en dus niet dezelfde vermogens en bekwaamheden hebben ontwikkeld (kennis van sociale rechten en fouten in de toepassing ervan, empathie, insluiting in de verenigingswereld of in militante milieus, begrip van de psychosociale spanningen die (geen) structuur geeft aan de relaties tussen rechthebbenden en het personeel van de openbare diensten, zich vereenzelvigen of solidair voelen met mensen die in armoede leven of uit de samenleving zijn uitgesloten, kennis van overlevingsstrategieën, enz.). Toch kunnen al die eigenschappen nuttig zijn in het werkkader van de ervaringsdeskundige. Elke ervaringsdeskundige wordt dus uitgenodigd om zijn bijdrage te leveren aan het project, door te steunen op de vaardigheden die hij verworven heeft tijdens zijn eigen leven en die zo goed mogelijk aan te vullen met de ervaring van anderen. Voor de benadering is het duidelijk niet belangrijk om te bepalen wie meer recht heeft dan een ander om de doelgroep te vertegenwoordigen, maar wel om mensen aan te werven die aan de andere kant hebben gestaan en zelf hebben meegemaakt wat het betekent om zich in de marge te bevinden, verbannen te worden naar de grenzen van een systeem en zich voortdurend moeten aanpassen aan kloven die de werking van de administratie scheiden van de dagelijkse realiteit zoals die, in een of andere vorm, wordt ervaren door sociale uitkeringstrekkers die afhankelijk zijn van de maatschappelijke steun die men voor hen heeft voorzien. Levenservaring staat centraal in dit instrument, maar is ook niet meer dan een startpunt. Opdat de ervaringsdeskundigheid nuttig zou zijn voor het project moet ze ook: Verwerkt zijn: opdat ervaringsdeskundigen hun taken efficiënt kunnen vervullen, moeten ze allereerst hun eigen leven in armoede goed hebben verwerkt. Dat houdt allereerst in dat ze het traumatiserende karakter ervan overstegen hebben, en verder dat ze armoede, de oorzaken, gevolgen en psychologische en

16 16 Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting sociale dynamiek ervan onder woorden kunnen brengen, begrijpen en in staat zijn om er een startpunt van te maken voor een meer algemene reflectie. Tijdens een vooropleiding, voor de aanwerving, kan men de kandidaten op dit punt evalueren. Vervolgens kan door het volgen van een pedagogische cursus het verwerkingsproces worden voortgezet. Worden aangevuld met een specifieke opleiding: tijdens de drie eerste jaren van hun indiensttreding, volgen de ervaringsdeskundigen halftijds een opleiding die bedoeld is om hen voor te bereiden op de activiteiten binnen de federale overheidsdiensten. Die opleiding heeft drie grote doelstellingen: voortzetting van de verwerking van de eigen levensloop van de ervaringsdeskundigen, op die ervaring een meer theoretische kennis van armoede enten en bijscholen in de basisvaardigheden die nodig zijn voor het werken in een administratie (schriftelijke vaardigheden, kennis van informatica, bureautica). Worden uitgebreid via uitwisseling en ervaringsdeskundigheid van anderen: de drie jaar durende opleiding is voor de ervaringsdeskundigen van eenzelfde lichting een gelegenheid om geregeld met elkaar in contact te komen en van gedachten te wisselen over hun respectievelijke levensloop. Het opleidingsproces is overigens gericht op een optimalisatie van die dynamiek van uitwisseling en expressie. Op die manier verrijkt de ervaringsdeskundigheid van elk die van de anderen, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van een veel bredere ervarings deskundigheid die een grote verscheidenheid aan situaties kan begrijpen. Geleidelijk worden verrijkt door werkervaring: ten slotte wordt de ervaringsdeskundigheid steeds meer verfijnd en uitgebreid tijdens het werk zelf. Door hun functies worden ervaringsdeskundigen ertoe aangezet om de behoeften van de doelgroepen op te sporen, te begrijpen en door te spelen, maar moeten ze ook innoverende manieren vinden om die behoeften te verzoenen met de realiteit en de verplichtingen eigen aan de administraties. Die diverse professionele ervaringen, die geënt zijn op hun eigen ervaringsdeskundigheid, dragen er toe bij om de ontwikkeling van een ware deskundigheid te voltooien.

17 Pioniers van innovatie in de Belgische Federale Openbare Diensten 17 Een functie: de toegankelijkheid van de openbare diensten verbeteren en bijdragen tot de efficiëntie van de maatschappelijke basisrechten voor iedereen De rol van elke ervaringsdeskundige verschilt naargelang van de dienst waar hij werkt en de functie die hij bekleedt, maar alle functies dragen ertoe bij de instellingen toegankelijker te maken via een nieuwe vorm van dialoog Ze komen tussen in het gevoel van onbegrip zowel langs de kant van de gebruiker (die niet wordt begrepen) als de instelling (die niet begrijpt). De ervaringsdeskundige is het verbindingsstreepje tussen de partijen. Doelstelling is om de breuk te vermijden. Samira, ervaringsdeskundige bij de HZIV Dit project is gestart als een pilootproject dat vooral de bedoeling had om de methodologie te testen en aan te passen aan de specifieke kenmerken van het werken binnen een federale overheidsdienst. Nu is het echter in zijn consolidatiefase en heeft het duidelijk als doel om te komen tot de erkenning van de ervaringsdeskundigheid als een volwaardige generieke functie en om die zo ruim mogelijk te verspreiden binnen alle federale instellingen. Een eerste stap in die richting werd gezet door de opstelling van een officieel erkende generieke functie die geïntegreerd is in de functie-architectuur van de federale overheidsdiensten. De activiteit van de ervaringsdeskundigen, zoals die werd bepaald in het kader van dit functieprofiel, draait rond vijf hoofdassen van actie en interventie. Maar volgens de laatste analyse ligt het specifieke karakter van die functie minder in het soort opdrachten of activiteiten die worden verricht door de ervaringsdeskundigen dan in de wijze waarop zij hun opdracht uitvoeren en integreren, doordat zij de zaken langs twee kanten bekijken, zowel vanuit het perspectief van de arme als dat van de administraties: Verbetering van het onthaal en de informatie aan de doelgroep: Om uiteenlopende redenen (laaggeschoold, zelfs analfabeet, psychologische problemen, sociale desoriëntatie, geestelijke uitputting, enz.) hebben mensen die in armoede leven vaker dan anderen problemen om de administratieve mallemolen en achterliggende logica te begrijpen. Op dezelfde wijze ondervinden ze vaak grotere moeilijkheden om zich verstaanbaar te maken bij ambtenaren van de administratie, die overigens niet opgeleid zijn om met de doelgroep om te gaan en bovendien aan elk cliënt slechts een beperkte tijd kunnen besteden. Hier ligt dus een taak voor de ervaringsdeskundigen om de rol van vertaler te spelen, tijd uit

18 18 Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting te trekken om te begrijpen waarom iemand naar een dienst kwam, om hem duidelijk uit te leggen welke stappen van hem worden verwacht en hoe hij tewerk moet gaan, of om hem eventueel door te verwijzen naar een geschikte dienst indien blijkt dat hij niet op de juiste plaats is voor zijn vraag. De gebruikers gidsen, begeleiden en vervangen bij hun administratieve procedure: aansluitend op het voorgaande, kunnen de ervaringsdeskundigen ook personen begeleiden bij de procedure, binnen de dienst waar ze werken of daarbuiten. Indien de toestand van de rechthebbende bijzonder kritiek is (bijvoorbeeld omwille van een mobiliteitsprobleem of grote psychosociale kwetsbaarheid) kunnen ze overigens zover gaan om die persoon te vervangen door alle of een deel van de administratieve verrichtingen in zijn plaats te doen. Die begeleiding kan gaan van een eenvoudig telefoontje om een specifieke inlichting te krijgen tot een opvolging op lange termijn om zich te verzekeren van de goede afloop van zijn dossier bij de verschillende diensten. Algemeen de kwaliteit en toegankelijkheid van de prestaties die de dienst levert voor de doelgroep verbeteren: naast het eerstelijnswerk hebben de ervaringsdeskundigen nog een andere belangrijke taak, namelijk het verbeteren van de prestaties die hun dienst voor de doelgroep verricht. Dat kan op verschillende manieren: administratieve vereenvoudigen of procedureaanpassingen voorstellen, bijdragen tot de verbetering van de communicatie-instrumenten (formulieren, folders, website, enz.), de doelgroep ontmoeten en tevredenheidsonderzoeken houden, een netwerk met de verenigingswereld uitbouwen en onderhouden, hun collega s en directie sensibiliseren voor de specifieke behoeften van de mensen in armoede, enz. Deze opdracht is dus veelomvattend en omvat onderzoekswerk, communicatie, pedagogisch werk, evalueren en verbeteren van het werkproces enz. Interdepartementale samenwerkingsverbanden doen ontstaan die de transversale doelstelling van de strijd tegen armoede versterken: het project Ervaringsdeskundige wil een concreet antwoord bieden op de wil van de ministers om binnen het gehele federale openbaar ambt een transversaal armoedebestrijdingsbeleid te ontwikkelen. De ervaringsdeskundigen zelf hebben dus als opdracht om die ambitie te helpen realiseren, door elke mogelijke piste voor interdepartementale samenwerking in die richting voor te stellen en, eventueel, mee te werken aan de oprichting daarvan. Verder verspreiden ze ook, binnen hun dienst, de informatie over de opvolging en evolutie van het Nationaal Actieplan sociale inclusie, van het Federaal Plan Armoedebestrijding, enz.

19 Pioniers van innovatie in de Belgische Federale Openbare Diensten 19 De behoeften en verwachtingen van de doelgroep doorspelen naar het beleidsniveau: Tot slot behoort het tot de taak van de ervaringsdeskundigen om ervoor te zorgen dat informatie bestemd voor de politieke wereld en de maatschappij in zijn geheel naar boven doorstroomt. Over het algemeen worden ze ertoe gebracht om, meestal gezamenlijk, standpunten over beleidsnota s te formuleren, deel te nemen aan opiniedebatten, de aandacht van de beleidsmakers te vestigen op situaties die onvoldoende rekening houden met de behoeften of specifieke kenmerken van de doelgroep, enz. Het specifieke karakter van hun inbreng, in vergelijking met de vertegenwoordigers van armen die al tussenkomen in talrijke reflectie- en consultatiefora, is de bevoorrechte positie die zij bekleden om problemen van administratieve aard aan te snijden (onaangepastheid van de procedures, barrières op het vlak van toegankelijkheid van rechten en steun, enz.). Op dit gebied kunnen ervaringsdeskundigen, net omdat ze de zaken langs twee kanten bekijken, informatie bieden die niet alleen erg gericht is op de behoeften van de doelgroep, maar ook past binnen de organisatorische, technische en wettelijke verplichtingen die wegen op de manoeuvreerruimte en het aanpassingsvermogen van de administraties. Ze zorgen voor duidelijkheid, zowel op inhoudelijk gebied als voor wat betreft de integratie in een proces. Rekening houdend met de verscheidenheid aan taken waar die vijf assen naar verwijzen, is het duidelijk dat de ervaringsdeskundigen niet alle mogelijke activiteiten werkelijk verrichten. In functie van hun persoonlijk profiel en de specifieke eigenschappen van de dienst waar ze werken en de concrete mogelijkheden die zich voordoen om bij te dragen tot meer rekening houden met de behoeften van armen (aard van de specifieke opdrachten van de dienst, al dan niet contact met de doelgroep, enz.), zal elk van hen zich noodzakelijk focussen op bepaalde soorten prestaties. Dit wordt concreet geïllustreerd in het deel van dit boek dat gewijd is aan de presentatie van de beste praktijken van dit project.

20

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs»

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» «Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» Fondation Travail- Université Analyse van de educatieve noden betreffende digitale media in het inclusief en buitengewoon onderwijs: de

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuvens Instituut voor Criminologie Werkcollege Criminologische Praktijk Academiejaar 2013-2014 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk.

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van

Nadere informatie

Als het leven jou citroenen geeft, moet je limonade maken. Ingrediënten voor een diversiteitsbeleid in gemeentelijke cultuurhuizen

Als het leven jou citroenen geeft, moet je limonade maken. Ingrediënten voor een diversiteitsbeleid in gemeentelijke cultuurhuizen Als het leven jou citroenen geeft, moet je limonade maken. Ingrediënten voor een diversiteitsbeleid in gemeentelijke cultuurhuizen Colofon Cultuur Lokaal Steunpunt voor het Lokaal Cultuurbeleid vzw Arenbergstraat

Nadere informatie

Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz

Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz Annemieke Hendriksen-Favier, Karla Nijnens en Sonja van Rooijen Handreiking implementatie herstelondersteunende zorg Het gedachtegoed van herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid wordt door steeds

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie