Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur De Opdracht Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend tot stand met Van Cooth Advocatuur en worden uitsluitend door Van Cooth Advocatuur uitgevoerd. Van Cooth Advocatuur is de handelsnaam van de besloten vennootschap Umbra B.V. Opdrachten aan Van Cooth Advocatuur leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen. Met Van Cooth Advocatuur in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Van Cooth Advocatuur verstrekte informatie. Aansprakelijkheid Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Van Cooth Advocatuur dan wel van zijn medewerkers of werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheids- verzekering van Van Cooth Advocatuur wordt uitgekeerd. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Vrijwaring De opdrachtgever vrijwaart Van Cooth Advocatuur tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of vanwege door Van Cooth Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en verstrekte adviezen. Declaraties Betaling van declaraties van Van Cooth Advocatuur dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van die termijn is van rechtswege sprake van verzuim, zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van intreden van verzuim is een rente verschuldigd van 1% per maand. De administratie van de Van Cooth Advocatuur strekt tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs, van hetgeen aan Van Cooth Advocatuur verschuldigd is. Alle feitelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van declaraties, komen voor rekening van de opdrachtgever. Van Cooth Advocatuur heeft een recht van retentie op al hetgeen hij voor de opdrachtgever onder zich heeft, zolang de opdrachtgever de declaratie niet of niet volledig heeft voldaan, en is bevoegd declaraties waarvan de betalingstermijn van veertien dagen is verstreken te verrekenen met de onder de Stichting derdengelden voor de opdrachtgever ontvangen bedragen. Hoofdelijkheid Voor de voldoening van declaraties van Van Cooth Advocatuur zijn hoofdelijk aansprakelijk: ingeval de dienstverlening plaats vindt ten behoeve van twee of meer partijen gezamenlijk: ieder van die partijen;

2 ingeval van dienstverlening aan een rechtspersoon: de rechtspersoon en de opdrachtgevende directeur; ingeval van dienstverlening aan een rechtspersoon die deel uitmaakt van een concern: de rechtspersoon, de opdrachtgevende directeur en bovendien de holding. Inschakeling derden Van Cooth Advocatuur zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de desbetreffende opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van Cooth Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Gevolgen verzuim Indien de opdrachtgever met enige verplichting in verzuim is gedurende een periode van één maand, is Van Cooth Advocatuur gerechtigd de werkzaamheden zonder nadere aankondiging te staken en gestaakt te houden totdat de opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan. Van Cooth Advocatuur is niet aansprakelijk voor, dientengevolge door de opdrachtgever en/of derden geleden schade. Gefinancierde rechtsbijstand Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vinden de werkzaamheden van Van Cooth Advocatuur niet plaats in het kader van gefinancierde rechtsbijstand. Indien de opdrachtgever meent in aanmerking te kunnen en willen komen voor gefinancierde rechtsbijstand, zal hij Van Cooth Advocatuur steeds tijdig informeren over wijzigingen in de eigen financiële positie die van belang kunnen zijn voor de beoordeling of de opdrachtgever in aanmerking komt of blijft komen voor gefinancierde rechtsbijstand en daartoe tijdig belastinggegevens verstrekken waaronder de opgave en aanslag Inkomstenbelasting over de twee voorafgaande jaren. Indien de betreffende stukken niet of niet tijdig aan Van Cooth Advocatuur ter hand zijn gesteld, wordt de opdrachtgever geacht geen gebruik te willen of te kunnen maken van gefinancierde rechtsbijstand. Gegevens derden De gegevens van de opdrachtgever en de wederpartij worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand dat wordt beheerd door Van Cooth Advocatuur. Tevens worden de gegevens opgenomen van de bij de zaak betrokken derden, waaronder in ieder geval-doch niet uitsluitend-gerechtelijke instanties, procureurs, gemeenten, deurwaarders en de belastingdienst. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de opdracht, waaronder mede is begrepen de declaratie van de werkzaamheden. Melding ongebruikelijke transacties Van Cooth Advocatuur is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever aan de betrokken autoriteiten melding te doen van transacties en rechtshandelingen indien Van Cooth Advocatuur van oordeel is dat van de transactie of rechtshandeling op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting melding gemaakt dient te worden. Geschillen De geschillenregeling van Van Cooth Advocatuur is van toepassing. Klachten dienen binnen drie maanden na het moment waarop de cliënt kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen/nalaten van de advocaat dat aanleiding tot de klacht heeft gegeven aan Van Cooth Advocatuur te worden voorgelegd. Klachten ten aanzien van een advocaat zullen uiteindelijk uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

3 Rechtskeuze, forumkeuze Op de rechtsverhouding tussen Van Cooth Advocatuur en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van die rechtsverhouding, die niet (meer) behoren tot de bevoegdheid van de Geschillencommissie Advocatuur, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te `s-hertogenbosch. Diversen Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen Van Cooth Advocatuur en de opdrachtgever zijn vastgelegd. Op de rechtsverhouding tussen Van Cooth Advocatuur en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Van Cooth Advocatuur in verband met door Van Cooth Advocatuur verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle voor Van Cooth Advocatuur werkzame personen. Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op werkzaamheden van en overeenkomsten met Van Cooth Incasso.

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten

Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten Toelichting Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Intermedica Kliniek

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Aitton notarissen

Algemene Voorwaarden van Aitton notarissen Algemene Voorwaarden van Aitton notarissen Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt

Nadere informatie

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN RAILCARE B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en/of verkopen en/of andere rechtsbetrekkingen van Railcare B.V., hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit; Algemene voorwaarden Interieur34 Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities a. Interieur34 te Heerhugowaard: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vennoot onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten en te sluiten overeenkomsten. 2. De toepasselijkheid

Nadere informatie

B.V. gevestigd te. A. Algemeen. tot het verrichten. gebeurt in. het kader 2. Aan de. oordeel. 2. Opdrachtnemer heeft het recht de

B.V. gevestigd te. A. Algemeen. tot het verrichten. gebeurt in. het kader 2. Aan de. oordeel. 2. Opdrachtnemer heeft het recht de Algemene Voorwaarden Algemenee Voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Mijncijfersklaar.nl B.V. gevestigd te Geldermalsen, hierna te noemen opdrachtnemer. A. Algemeen In deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Alberts & Muus

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord Algemene Voorwaarden 1. Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1.1 Beroepsfouten: tekortkomingen,

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 De onderstaande voorwaarden maken deel uit van alle rechtsverhoudingen waarbij wij Boonstra schadevoertuigen gevestigd aan de Dopplerlaan 4 te Drachten ingeschreven KVK Leeuwarden

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Definities. 1.1 Leverancier: Univacco Foils

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie 2015.2. Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V.

Algemene voorwaarden. Versie 2015.2. Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V. Algemene voorwaarden Versie 2015.2 Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V. 1.1 Toepasselijkheid De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden diensten waarin DUURZAAM energiezorg

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie