Eisen aan keurmerkeigenaren, keurmerkverleners en hun keurmerken ten behoeve van de Keurmerkentoets

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eisen aan keurmerkeigenaren, keurmerkverleners en hun keurmerken ten behoeve van de Keurmerkentoets"

Transcriptie

1 Eisen aan keurmerkeigenaren, keurmerkverleners en hun keurmerken ten behoeve van de Keurmerkentoets Inhoudsopgave A Inleiding A1 Verantwoording voor de totstandkoming van dit document A2 Functie van dit normatief document A3 Bepalingen over de uitvoering van de keurmerkentoets B Normatief document B1 Onderwerp van het normatief document B2 Eisen Bijlage Referenties A Inleiding A1 Verantwoording van de totstandkoming van dit document Dit document is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken opgesteld door de Raad voor Accreditatie. De opdracht van het Ministerie was om een toetsmethode op keurmerken en erkenningsregelingen te ontwikkelen. De opdracht is door het Ministerie verstrekt op 9 oktober 2006 nr behorend bij briefnummer EP/SB en door de Raad voor Accreditatie aanvaard op 20 oktober Het Ministerie van Economische Zaken heeft samen met de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, en van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit als doel: het inrichten van een openbare website met informatie over keurmerken. Die informatie wordt publiekelijk geboden om consumenten en andere geïnteresseerden inzicht te geven in bestaande keurmerken. Ontwerpversies van dit document zijn besproken in een door het Ministerie van Economische Zaken voor deze keurmerkensite ingerichte klankbordgroep. Publiekelijk is commentaar gevraagd aan belanghebbenden en geïnteresseerden via een mailing aan stakeholders, die geraadpleegd zijn bij voorafgaande inventarisatieonderzoeken. Voorts is openbaar gelegenheid gegeven aan derden om commentaar op de ontwerpversie van dit document in te dienen. Het document is opgesteld door de Raad voor Accreditatie en vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken. Deze versie van dit document is haar tweede versie. De bepalingen in sectie A3 zijn de wijzigingen ten opzichte van de eerste versie. A2 Functie van het normatief document Een normatief document bevat een verzameling eisen of technische specificaties die ergens aan gesteld worden. Een normatief document wordt gebruikt om vast te stellen in welke mate iets voldoet aan die eisen of technische specificaties. Dit document is een document met eisen die gesteld worden ten behoeve van de toets die voorafgaat aan vermelding op de keurmerkensite. RvA G:\OVERHEID\EZ\KEURMERKEN\TOETSSYSTEMATIEK\EINDVERSIES\NORMATIEF DOCUMENT 1

2 In dit normatief document worden eisen gesteld aan keurmerkeigenaren en / of keurmerkverleners over hun identificeerbaarheid, over hun onafhankelijkheid van keurmerkvoerders, over hun betrouwbaarheid voor de keurmerkverlening en over hun inzichtelijkheid, dat wil zeggen over de wijze waarop zij in het openbaar informatie geven over de wijze van hun keurmerkverlening. De doelgroep van de keurmerkensite zijn consumenten, zowel personen als organisaties, en professionele afnemers (inkopende bedrijven). De toets wordt uitgevoerd met een beoordeling tegen de eisen die in dit document opgenomen zijn. Elke eis is zodanig geformuleerd, dat de uitkomst van de beoordeling in wezen is, dat wel of niet aan die eis voldaan wordt. De eisen zijn nadrukkelijk niet zodanig geformuleerd dat de uitkomst van de beoordeling een beschrijving van een inventarisatie of een analyse is. Van elke keurmerkeigenaar en keurmerkverlener wordt vereist dat er beschrijvingen zijn. In dit document zijn daarover eisen opgenomen. Er wordt getoetst of die beschrijvingen er zijn, en of die beschrijving elkaar niet tegenspreken, maar met elkaar overeenstemmen, en logisch op elkaar aansluiten. Indien dat het geval is, worden beschrijvingen geacht correct te zijn. A3 Bepalingen over de uitvoering van de keurmerkentoets De gepubliceerde documenten van de keurmerkentoets en de daarin beschreven bepalingen zijn geldig en van toepassing. Bij de bevestiging van de aanvraag wordt de aanvraag tegelijkertijd door de Keurmerkensitebeheerder aan de RvA gemeld. De aanvraaggegevens worden daarbij aan de RvA beschikbaar gesteld. De RvA zendt aan de aanvrager een factuur voor de te vergoeden kosten voorafgaande aan de beoordeling. De te verwachten tijdsbesteding en de daaruit voortvloeiende kosten zijn één mandag, inclusief rapportagetijd. Het mandagtarief voor teamleiders van de RvA, zoals gepubliceerd op de RvA website in RvA-R5 RvA Tarieven, is van toepassing op de keurmerkentoets. Zoals in RvA-R5 RvA Tarieven is beschreven, is het mandagtarief exclusief BTW, en exclusief reis- en verblijfkosten, en reistijd voor beoordelingen in het buitenland. De RvA zendt de keurmerkverlener(s) een vragenlijst. De RvA zal de keurmerkentoets uitvoeren nadat de factuur voor de kosten is betaald en nadat de vragenlijst ingevuld geretourneerd is. De RvA voert de beoordeling uit op basis van de melding en aan de hand van de aanvraaggegevens. Als eerste registreert de RvA de aanvraag in de eigen administratie. Vervolgens neemt de RvA contact op met de keurmerkverlener en spreekt de datum (en bij een in een buitenland gevestigde aanvrager de taal) van de beoordeling af. De beoordeling wordt uitgevoerd op het kantoor van de keurmerkverlener. Van deze bepaling kan niet afgeweken worden in verband met een aantal eisen die gesteld zijn aan de identificeerbaarheid van de keurmerkverlener. De beoordeling bij de keurmerkverlener wordt uitgevoerd door één beoordelaar en duurt per beoordeling bij een aanvrager per keurmerk één mandag. Indien er voor een keurmerk meerdere keurmerkverleners zijn, zal de beoordeling uitgevoerd worden op de vestigingen van alle voor de Nederlandse samenleving relevante keurmerkverleners. Het aantal mandagen dat de gehele beoordeling in die omstandigheden duurt, is gelijk aan het aantal te bezoeken vestigingen. De RvA beoordelaars gedragen zich professioneel en zullen onpartijdig oordelen. Het is RvA beoordelaars niet toegestaan zich in situaties te begeven die hun onpartijdig oordelen in de weg staan. RvA G:\OVERHEID\EZ\KEURMERKEN\TOETSSYSTEMATIEK\EINDVERSIES\NORMATIEF DOCUMENT 2

3 Aan de rapportage is een scoringssystematiek gekoppeld. Die scoringssystematiek is opgenomen in een separaat beoordelingsdocument. De scoringssystematiek dient ervoor om de onderlinge vergelijkbaarheid voor de consumenten en gebruikers van de keurmerken te bevorderen en inzichtelijk te maken. De RvA zal deze werkzaamheden niet uitbesteden. Alle beoordelaars die optreden namens de RvA werken aan de hand van de voorschriften van de RvA. De beoordeling start met een formele opening ervan door de beoordelaar. De beoordelaar voert vervolgens het onderzoek uit. Dat onderzoek geschiedt door middel van interviews met gerichte vragen over vereiste zaken en het verifiëren van te tonen documentatie, inclusief registraties. Het onderzoek richt zich op de volgende aspecten: 1. de beschikbaarheid van zaken en regelingen; 2. de operationaliteit ervan (zijn de zaken daadwerkelijk geïmplementeerd en worden de regelingen daadwerkelijk gehanteerd conform hun beschrijving); 3. de doeltreffendheid van de zaken en regelingen. Onderdeel van de beoordeling is de toets van de teksten en gegevens die door de keurmerkverlener versterkt zijn en op de Keurmerkensite gepubliceerd zullen worden, indien de aanvrager daar uiteindelijk toe zal besluiten. De keurmerkverlener biedt de RvA alle mogelijke medewerking en toegang tot alle locaties, documenten en registraties zodat een beoordeling tegen alle eisen uitgevoerd kan worden. De RvA beoordeelt het voldoen aan de eisen op het moment van de keurmerkentoets. De plicht tot het aantonen dat aan eisen voldaan wordt en de plicht tot het tonen van documentatie ligt bij de keurmerkverleners. Het op die dag niet kunnen aantonen, om welke reden dan ook, dat aan een eis voldaan wordt, leidt om die reden leidt onvermijdelijk tot het oordeel, dat niet aan die eis voldaan wordt. Indien door toedoen van de keurmerkverlener van welke aard ook, de keurmerkentoets niet binnen de geplande tijd afgerond kan worden, is de RvA gerechtigd om over de niet behandelde eisen negatief te oordelen. De beoordeling leidt tot een oordeel per eis of er voldaan wordt aan die eis of niet. Het oordeel van de RvA is achteraf, na sluiting van de keurmerkentoets, niet meer aanvechtbaar. De samenvatting van de oordelen worden mondeling aan de keurmerkverlener gemeld. Daarna sluit de beoordelaar formeel de beoordeling. De rapportage zal schriftelijk aan de keurmerkverlener toegezonden worden. Daar waar de keurmerkeigenaar en de keurmerkverlener(s) gescheiden organisaties (rechtspersonen) zijn, zal het rapport over de keurmerkentoets integraal aan de betreffende keurmerkverlener en de keurmerkeigenaar ter beschikking gesteld zal worden. RvA G:\OVERHEID\EZ\KEURMERKEN\TOETSSYSTEMATIEK\EINDVERSIES\NORMATIEF DOCUMENT 3

4 Als de aanvrager aan de beheerder van de Keurmerkensite kenbaar maakt dat het keurmerk op die site gepubliceerd kan worden, zal de beheerder van de Keurmerkensite de rapportage bij de RvA opvragen. De oordelen worden gedocumenteerd gerapporteerd aan de beheerder van de keurmerkensite. De geldigheid van de RvA beoordelingen beperkt zich tot de dag van de beoordeling. Keurmerkeigenaren kunnen verzoeken tot hertoetsing of interim toetsingen indienen. De scope van de hertoetsing of interim toetsing betreft het beoordelen van een keurmerkregeling bij de keurmerkverlener(s) tegen een aantal eisen uit het normatieve document. Daar waar er een keurmerkeigenaar is met meer dan één keurmerkverlener, zullen de aangevraagde hertoetsing en interim toetsingen, wat ook de aanleiding tot de toets is, de toets op de van toepassing zijnde eisen uitgevoerd zal worden bij alle keurmerkverleners die het betreffende keurmerk verlenen. Met het zenden van de eindrapportage aan de aanvrager dan wel keurmerkverlener resp. de beheerder van de keurmerkensite eindigen de werkzaamheden van de RvA inzake die betreffende aanvraag. De keurmerkeigenaren / keurmerkverleners mogen de RvA nimmer in woord of geschrift in discredit brengen, en mogen zeker niet de indruk wekken dat een beoordeling relatie heeft of vergelijkbaar is met accreditatie, tenzij de keurmerkeigenaar / keurmerkverlener voor dat keurmerk door de RvA geaccrediteerd is. B1 Onderwerp van dit normatief document Dit normatief document bevat eisen aan keurmerken, aan keurmerkeigenaren en / of keurmerkverleners en hun werkwijze. Die eisen hebben betrekking op hun identificeerbaarheid, hun onafhankelijkheid ten opzichte van keurmerkvoerders, hun betrouwbaarheid en inzichtelijkheid inzake de keurmerkverlening, dat wil zeggen over de werkwijze van keurmerkverlening, en over de wijze waarop zij in het openbaar informatie geven over de wijze van hun keurmerkverlening. Keurmerken onderscheiden zich van bedrijfslogo s en reclamemerken in die zin, dat keurmerken collectieve merken zijn die gebruikt worden om in het openbaar aan te geven dat een of meer verschijnselen (zoals goederen, diensten, processen, objecten, organisatiesystemen en vakbekwaamheid van personen) aan vooraf gestelde eisen voldoen. Door een keurmerk wordt onderscheid gemaakt op basis van (kwaliteits)eisen, en niet op basis van een door een organisatie beschermd individueel merk, dat alleen door of met instemming van die organisatie gevoerd mag worden. Keurmerken dienen daarmee een openbaar doel en geven keurmerkvoerders het vermogen om zich op die wijze ten aanzien van die (kwaliteits)eisen te onderscheiden ten opzichte van anderen, en geven consumenten, gebruikers en geïnformeerde kopers de mogelijkheid (aankoop)gedragingen te bepalen op basis van keurmerkvoering. Er zijn in dit document geen goed- en afkeurcriteria. De beoordeling tegen dit normatief document zal niet leiden tot een besluit of een aanvrager op de keurmerkensite wordt vermeld. Het nemen van het besluit tot vermelding op de site is aan de aanvrager. De beoordeling tegen de eisen houdt wel in, dat per eis voldaan moet worden aan alle 3 aspecten, om voor die eis een positieve uitkomst van de beoordeling te krijgen: 4. de beschikbaarheid van zaken en regelingen (waarbij geldt dat de beschrijvingen elkaar niet mogen tegenspreken, maar met elkaar overeen moeten stemmen, en logisch op elkaar moeten aansluiten); 5. de werking ervan (zijn de zaken daadwerkelijk ingevoerd en worden de regelingen en voorschriften daadwerkelijk gehanteerd conform hun beschrijving); 6. de doeltreffendheid van de zaken en regelingen. RvA G:\OVERHEID\EZ\KEURMERKEN\TOETSSYSTEMATIEK\EINDVERSIES\NORMATIEF DOCUMENT 4

5 Indien een aspect niet van toepassing is, bijvoorbeeld een gedocumenteerd voorschrift dat nog nimmer gehanteerd heeft hoeven worden, wordt de aanvrager geacht voor die eis op dat aspect te voldoen. In een separaat document is een beschrijving gegeven van een puntensysteem, dat gebruikt wordt bij de beoordeling en rapportage. De verwoording van de eisen is in geledingen opgebouwd. In de linkerkolom zijn de doelstellingen vermeld die met de eisen beoogd zijn. In de tweede kolom zijn de van de doelstellingen afgeleide aspecten vermeld. In de derde kolom zijn de van de aspecten afgeleide indicatoren vermeld. In de vierde kolom zijn de eisen verwoord. In de vijfde kolom zijn referenties naar andere documenten vermeld. Bij de formulering van de eisen in dit document is onderscheid gemaakt aan wie die eisen gesteld zijn. Sommige eisen zijn gesteld aan de aanvrager, ongeacht of de aanvrager een keurmerkeigenaar, of een keurmerkverlener, of beiden is. Sommige eisen zijn specifiek gesteld aan keurmerkeigenaren omdat die omstandigheden, handelingen en werkwijzen betrekking hebben op gedragingen van keurmerkeigenaren. Sommige zijn specifiek gesteld aan keurmerkverleners omdat die omstandigheden, handelingen en werkwijzen betrekking hebben op gedragingen van keurmerkverleners. En sommige eisen zijn gesteld aan de verschijnselen zelf. RvA G:\OVERHEID\EZ\KEURMERKEN\TOETSSYSTEMATIEK\EINDVERSIES\NORMATIEF DOCUMENT 5

6 B2 Eisen Identiteit en identificeerbaarheid Juridisch Rechtspersoon vorm A1 De keurmerkeigenaar en de keurmerkverlener(s) moeten elk een rechtspersoon zijn. A2 A3 Toelichting De keurmerkeigenaar en keurmerkverlener kunnen en mogen dezelfde rechtspersoon zijn. Een scheiding in rechtspersoon tussen keurmerkeigenaar en keurmerkverlener is dus niet vereist. De formele namen en alle eventuele handelsnamen van de keurmerkeigenaar en de keurmerkverlener(s) moeten in het register van de Kamer van Koophandel vastgelegd zijn. De aanvrager en de keurmerkverlener moeten zelfstandig in het maatschappelijk verkeer (kunnen) opereren. De keurmerkverlener moet rechtsbevoegdheden hebben om zelfstandig te kunnen opereren. Het betreft hier de bevoegdheden die betrekking hebben op een eigen en zelfstandige financiële huishouding en budgettering, het recht om zelfstandig contracten met derden te sluiten, het recht om zelfstandig rechtszaken aan te spannen, en zich zelfstandig te (laten) verdedigen in aangespannen rechtszaken. Organisatorisch Vestiging A4 De keurmerkeigenaar en de keurmerkverlener(s) moeten gevestigd zijn en kantoor houden op de adressen, die vastgelegd zijn in het uittreksel van de Kamer van Koophandel. De vestigingsgegevens en adresgegevens van de keurmerkeigenaar en keurmerkverlener moeten in overeenstemming zijn met hun daadwerkelijke vestiging. Functionarissen A5 De keurmerkeigenaar en de keurmerkverlener(s) moeten over functionarissen (personen) beschikken die namens hen optreden. RvA G:\OVERHEID\EZ\KEURMERKEN\TOETSSYSTEMATIEK\EINDVERSIES\NORMATIEF DOCUMENT 6

7 Onafhankelijkheid Los staan van Juridisch B1 De keurmerkeigenaar en keurmerkverlener moeten onafhankelijk derden zijn van elke keurmerkvoerder. Niet afhankelijk van derden Betrouwbaarheid Beheer keurmerk Merkenrechtelijke bescherming De keurmerkvoerder mag niet dezelfde rechtspersoon zijn als de keurmerkeigenaar en als de keurmerkverlener. De keurmerkverlening geschiedt niet onafhankelijk, als de keurmerkeigenaar, dan wel de keurmerkverlener(s), en de personen en andere organisaties en hun functionarissen, die namens de keurmerkverlener(s) optreden, zodanige banden hebben dat de beslissingsvrijheid inzake het toetsen en het nemen van beslissingen over keurmerkverlening door die banden beperkt zou kunnen worden. De keurmerkverlening geschiedt niet onafhankelijk, als de keurmerkeigenaar, dan wel de keurmerkverlener(s), en de personen en andere organisaties en hun functionarissen, die betrokken zijn bij de oordeelsvorming over keurmerkverlening, betrokken zijn bij de ontwikkeling, voortbrenging, verkoop, of gebruik van het object waar het keurmerk betrekking op heeft. Organisatorisch B2 Personen die betrokken zijn bij de beoordeling en bij de besluitneming over keurmerkverlening mogen niet werkzaam zijn bij of voor een keurmerkvoerder. Commissies en besturen die een keurmerkeigenaar en keurmerkverlener(s) hebben, kunnen samengesteld zijn uit personen die (markt)belangen vertegenwoordigen, en voldoen aan deze eis, mits geen enkel belang eenzijdig overheerst. Financieel B3 De bezoldiging van functionarissen mag niet afhankelijk zijn van de uitkomst van beoordelingen en de uitkomst van de besluiten B4 tot het verlenen van keurmerkgebruik. Personen die namens de keurmerkverlener optreden mogen geen gunsten van derden aannemen. Personen B5 Personen die betrokken zijn bij de beoordeling en bij de besluitneming over keurmerkverlening mogen bij hun taakuitoefening niet door derden beïnvloed (kunnen) worden. C1.1 Het keurmerk moet merkenrechtelijk beschermd zijn. De aanvrager moet documentatie hebben waaruit blijkt dat het keurmerk gedeponeerd is bij een merkenbureau. Het keurmerk moet zich onderscheiden van alle andere woordmerken en RvA G:\OVERHEID\EZ\KEURMERKEN\TOETSSYSTEMATIEK\EINDVERSIES\NORMATIEF DOCUMENT 7

8 beeldmerken die de keurmerkeigenaar en / of keurmerkverlener eventueel heeft. Betekenis keurmerk C1.2 De betekenis van het keurmerk moet in eenduidige bewoordingen vastgelegd zijn. Bij de betekenis van het keurmerk moet vastgelegd zijn of het keurmerk een publiekrechtelijk (wettelijk) of een privaatrechtelijk (particulier) keurmerk is. De betekenis van het keurmerk moet stroken met de inhoud van het normatief document, en mag de inhoud van het normatief document niet overschrijden. Bij de betekenis van het keurmerk moet de relatie van het keurmerk met het onderwerp en de betreffende aspecten waar het keurmerk over gaat, vastgelegd zijn. Regeling keurmerkverlening Regelingen en documentatie Normatief document De keurmerkverlener moet aangeven wat het draagvlak en toegevoegde waarde van het keurmerk en het normatieve document is. C2.1 Voor de keurmerkverlening moet de keurmerkverlener schriftelijk vastgelegde voorschriften en bepalingen hebben. Indien de keurmerkverlener niet de depothouder van het keurmerk is, dient de keurmerkverlening contractueel herleidbaar te zijn naar de depothouder van het keurmerk. Indien keurmerkverlening inhoudt dat een keurmerkvoerder een machtiging verkrijgt om het keurmerk zelfstandig te hanteren, vallen zowel de relatie tussen de depothouder en de keurmerkverlener als ook de relatie tussen de keurmerkverlener en de keurmerkvoerder onder die eis tot herleidbaarheid. De keurmerkverlener moet daarbij werkwijzen hebben in het geval de keurmerkvoerder het toepassingsgebied van de licentieovereenkomst wil uitbreiden of inperken. Alle aanvragers (potentiële keurmerkvoerders) voor het keurmerk moeten op dezelfde wijze behandeld worden. De regelingen moeten de zaken zoals bedoeld in sectie C van dit document afdekken. C2.2 De keurmerkverlener moet een normatief document hebben met eisen die gerelateerd zijn aan het onderwerp en de betreffende aspecten waar het keurmerk over gaat. Die eisen moeten ten grondslag liggen aan het voeren van het keurmerk. RvA G:\OVERHEID\EZ\KEURMERKEN\TOETSSYSTEMATIEK\EINDVERSIES\NORMATIEF DOCUMENT 8

9 Tot de eisen behoren ook de goed- en afkeurcriteria voor het evalueren en het besluit nemen met betrekking tot keurmerkverlening. C2.3 De keurmerkverlener moet voorschriften hebben voor het openbaar maken van iedere wijziging van het normatieve document. Inhoudelijke beoordeling De keurmerkverlener moet een werkwijze hebben om bij wijziging van het normatief document een overgangsperiode vast te stellen en te hanteren. C2.4 Aan keurmerkverlening moet een contractuele relatie met de opdrachtgever ten grondslag liggen. De opdrachtgever is doorgaans de keurmerkvoerder of degene bij wie beoordeeld en het keurmerk aangebracht wordt. C2.5 De keurmerkverlener moet een beoordeling uit (laten) voeren. Er zijn meerdere typen beoordelingen en werkwijzen: steekproefneming, testen, inspecties, audits, assessments, verificaties, examens, reviews van documentatie, attestering en certificatie. Een keurmerkverlener voert doorgaans zelf de beoordeling uit, maar kan die beoordeling ook door anderen laten uitvoeren. C2.6 De keurmerkverlener moet de gerapporteerde bevindingen evalueren, om op basis van de goed- en afkeurcriteria te bepalen in welke mate, voldaan wordt aan de eisen uit het normatief document. C2.7 De keurmerkverlener moet een besluit tot het verlenen van het keurmerk nemen op basis van de gerapporteerde bevindingen en overeenkomstig de uitkomst van de evaluatie. Het is niet noodzakelijk dat het besluit genomen wordt door andere personen dan de beoordelaars. Indien de besluiten genomen worden door besturen of commissies die samengesteld zijn vanuit belangengroeperingen, dan geldt de toelichting bij B2 van dit document. RvA G:\OVERHEID\EZ\KEURMERKEN\TOETSSYSTEMATIEK\EINDVERSIES\NORMATIEF DOCUMENT 9

10 C2.8 De keurmerkverlener moet voorschriften hanteren voor acties bij wijzigingen die de keurmerkvoerder doorvoert inzake het onderwerp of aspecten waar het keurmerkgebruik op van toepassing is. Het betreft hier het onderwerp (of de aspecten daarvan) van de beoordeling, zoals de goederen waar het keurmerk op aangebracht is of de te produceren goederen waar het keurmerk geoorloofd op aangebracht zal gaan worden. Tot de te nemen acties behoren minimaal: het bepalen of en welke aanvullende beoordelingen nodig zijn; het uitvoeren en rapporteren van die beoordelingen; het evalueren van de bevindingen en het nemen van een besluit over de aangevraagde wijziging. C2.9 De beoordelingsmethode moet geschikt zijn. Geschikt houdt in dit verband in, dat de beoordeling gericht is op het toetsen tegen de eisen uit het normatieve document van de keurmerkverlener. Bij het verlenen van licenties aan keurmerkvoerders voor het mogen voeren van het keurmerk moet het uitvoeren van periodieke beoordelingen deel uitmaken van de keuringsmethode. Bij de keurmerkentoets wordt getoetst of de keurmerkverlener zelf met positief resultaat beoordeeld heeft of de beoordelingsmethode geschikt is. C2.10 Elke beoordeling moet uitgevoerd zijn en uitgevoerd worden onder geschikte omstandigheden en condities. Onder geschikte omstandigheden en condities wordt verstaan, dat elke beoordeling moet uitgevoerd zijn en uitgevoerd worden: in locaties en ruimtes die geschikt zijn voor hun voor hun doel; met apparatuur die geschikt is voor haar functie, en onderhouden is; met meet middelen die geschikt zijn voor hun functie, en gekalibreerd en onderhouden zijn; en door gekwalificeerde deskundige personen. Bij de keurmerkentoets wordt getoetst of de keurmerkverlener zelf met positief resultaat beoordeeld heeft of de beoordelingsmethode geschikt is. Regeling Aanbrengen van C2.11a De keurmerkverlener brengt het keurmerk deugdelijk aan. RvA G:\OVERHEID\EZ\KEURMERKEN\TOETSSYSTEMATIEK\EINDVERSIES\NORMATIEF DOCUMENT 10

11 keurmerkgebruik het keurmerk door de keurmerkverlener Deze eis geldt indien er geen sprake is van machtiging tot het gebruik van het keurmerk, noch op producten noch op ander wijze (zoals een plakkaat op een gebouw). In deze gevallen wordt het keurmerk aangebracht door de keurmerkverlener zelf. Er is in deze situatie geen keurmerkvoerder. De beoordelingsactiviteiten worden doorgaans inspectie genoemd. Inspecties kunnen leiden tot het aanbrengen van een keurmerk, hetgeen dan door de keurmerkverlener zelf (of onder direct toezicht van de keurmerkverlener) gedaan wordt. Aanbrengen van het keurmerk via een machtiging aan de keurmerkvoerder (licentie) C2.11b1 Opmerking: In deze situatie is de scoring van het aantal punten (percentage) gelijk aan het totaal van de eisen genoemd onder C2.11b. De machtiging tot het gebruik van het keurmerk door een keurmerkvoerder en de voorschriften voor het gebruik moeten contractueel tussen de keurmerkverlener en iedere keurmerkvoerder vastgelegd zijn. Toeliching: In het contract moeten de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd zijn. De inhoud van het contract moet de voorschriften en regelingen van de keurmerkeigenaar inzake het gebruik van het keurmerk afdekken. Daaronder wordt tenminste verstaan: Voorschriften voor het gebruik in relatie tot het onderwerp en de betreffende aspecten waar het keurmerk over gaat, of ook de goederen waarop het keurmerk aangebracht is of nog geoorloofd aangebracht gaat worden; de meldplicht van de keurmerkvoerder aan de keurmerkverlener in het geval van wijzigingen van het onderwerp en de betreffende aspecten waar het keurmerk betrekking op heeft of de goederen waar het keurmerk op aangebracht is of geoorloofd gaat worden; voorschriften voor het gebruik op documentatie en bij aanprijzingen in de markt; sanctiemogelijkheden bij verkeerd gebruik; bepalingen dat de keurmerkvoerder zich aan de voorschriften van de keurmerkeigenaar respectievelijk keurmerkverlener moet houden; bepalingen met de bedoeling dat verwarring in de markt over het keurmerk voorkomen wordt; RvA G:\OVERHEID\EZ\KEURMERKEN\TOETSSYSTEMATIEK\EINDVERSIES\NORMATIEF DOCUMENT 11

12 bepalingen dat het keurmerk zo wordt aangebracht, dat letters leesbaar en het symbool herkenbaar te zien zijn; (daar waar van toepassing) bepalingen voor het geval een leverancier het recht tot het feitelijk aanbrengen van het keurmerk op een object wil doorverlenen aan de vervaardiger van dat object. C2.11b2 De keurmerkverlener moet condities hanteren die betrekking hebben op het keurmerkgebruik. Maatregelen bij incorrect gebruik / misbruik C2.11b3 C2.11b4 C2.11b5 alleen indien de betekenis van het keurmerk betrekking heeft op producten (goederen en / of diensten), mag worden toegestaan, dat de keurmerkvoerder het keurmerk aanbrengt op de betreffende goederen of relateert aan de betreffende diensten. Het gebruik van het keurmerk moet beperkt te zijn tot zaken die in relatie staan tot het normatief document. De keurmerkeigenaar moet voorschriften hanteren voor het gebruik van het keurmerk door de keurmerkvoerder op documentatie en bij aanprijzingen aan de markt. De wijze waarop de keurmerkvoerder het keurmerk mag, dan wel moet aanbrengen op goederen, objecten en bij reclame-uitingen, moet vastgelegd zijn. De keurmerkverlener moet aantonen dat elke keurmerkvoerder telkens het keurmerk op de voorgeschreven wijze aangebracht heeft. Het aantonen kan geschieden door bewijs te geven, dat de keurmerkverlener een voorbeeld of beschrijving van de wijze waarop de keurmerkvoerder het keurmerk aanbrengt gezien en akkoord verklaard heeft. De keurmerkverlener moet een werkwijze hanteren om op verkeerd gebruik van het keurmerk door de keurmerkvoerders te letten. De keurmerkverlener moet een werkwijze hebben om verkeerd gebruik van het keurmerk te corrigeren. De voorschriften voor het gebruik van het keurmerk moeten bepalingen bevatten over maatregelen bij eventueel verkeerd gebruik van het keurmerk. In zulke gevallen moet de keurmerkverlener geschikte maatregelen (kunnen) nemen, waaronder het afdwingen van een recall, tijdelijke of blijvende ontzegging van het recht tot het gebruik van het keumerk, RvA G:\OVERHEID\EZ\KEURMERKEN\TOETSSYSTEMATIEK\EINDVERSIES\NORMATIEF DOCUMENT 12

13 respectievelijk herziening van de keurmerkregelingen. C2.11b6 De keurmerkverlener moet planmatig maatregelen nemen om vernomen of gebleken verkeerd gebruik van het keurmerk tegen te gaan. C2.11b7 C2.11b8 C2.11b9 C2.11b10 De keurmerkverlener moet corrigerende maatregelen afdwingen bij de keurmerkvoerder indien: bij de keurmerkverlener bekend gemaakt is of geworden is, dat er verkeerd gebruik van het keurmerk is gemaakt; het onderwerp en de betreffende aspecten waar het keurmerk over gaat, dan wel de goederen waarop het keurmerk aangebracht is of geoorloofd aangebracht gaat worden, niet (meer) voldoen aan het normatief document; de keurmerkvoerder zich niet aan de contractuele verplichtingen, de bepalingen en voorschriften van de keurmerkverlener houdt. Bij verkeerd gebruik door de keurmerkvoerder moet de keurmerkverlener de keurmerkvoerder daarvan in kennis stellen. De afgedwongen maatregelen moeten geschikt en effectief zijn, en stroken met de aard van het verkeerd gebruik van het keurmerk. De afgedwongen maatregelen omvatten het informeren van de gebruikers, het nemen van maatregelen ter reparatie (en waar nodig met inbegrip van recall) en het nemen van corrigerende maatregelen. Bij de werkwijze voor het afdwingen van maatregelen moet de keurmerkverlener de maximale termijn voor het mogen nemen van die maatregelen vastgelegd hebben. De keurmerkverlener moet beoordelen, evalueren en besluiten of de genomen maatregelen afdoende zijn. Tot de mogelijke besluiten behoort, dat de maatregelen inderdaad geschikt en effectief waren en, indien dat niet het geval is, het opleggen van sancties. Tot de contractuele sanctiemogelijkheden moeten behoren het tijdelijk ontzeggen van het recht het gebruik van het keurmerk, en het recht om de sanctie en haar aard openbaar te maken. RvA G:\OVERHEID\EZ\KEURMERKEN\TOETSSYSTEMATIEK\EINDVERSIES\NORMATIEF DOCUMENT 13

14 Tijdelijke ontzegging van het recht tot het gebruik van het keurmerk moet worden genomen indien: gebleken is dat door de aard van het onjuist gebruik onmiddellijke blijvende ontzegging tot het recht op keurmerk niet nodig is; gebleken is dat de opgelegde maatregelen niet geheel afdoende waren opgevolgd; de keurmerkvoerder zich niet aan voorschriften en bepalingen van de keurmerkverlener houdt; indien de keurmerkvoerder daar om vraagt. C2.11b11 Bij het tijdelijk ontzeggen van het recht tot het gebruik van het keurmerk dient de keurmerkverlener de periode van de tijdelijke ontzegging vast te stellen. C2.11b12 Tot de contractuele sanctiemogelijkheden moeten behoren het blijvend ontzeggen van het recht tot het gebruik van het keurmerk, het recht om de sanctie en haar aard openbaar te maken, en het nemen van juridische stappen. C2.11b13 C2.11b14 Blijvende ontzegging van het recht tot het gebruik van het keurmerk moet worden genomen indien: de keurmerkvoerder geen corrigerende maatregelen neemt; de corrigerende maatregelen van de keurmerkvoerder niet afdoende zijn; de termijn voor het tijdelijk ontzeggen van het recht tot het gebruik van het keurmerk verlopen is zonder corrigerende maatregelen; de keurmerkvoerder zich bij herhaling niet aan de contractuele verplichtingen, de bepalingen en voorschriften van de keurmerkverlener houdt; de keurmerkvoerder ophoudt te bestaan; de keurmerkvoerder daar zelf om verzoekt of het contract opzegt; indien het onderwerp dan wel de goederen waar het keurmerk betrekking op heeft niet meer bestaan dan wel niet meer vervaardigd worden. Bij blijvende ontzegging van het recht tot het gebruik van het keurmerk, moet de keurmerkverlener de licentieovereenkomst met de betreffende keurmerkvoerder opzeggen. Bij blijvende ontzegging van het recht tot het gebruik van het keurmerk, moet de keurmerkverlener de keurmerkvoerder en de gebruikers informeren en zich beraden op mogelijk noodzakelijke juridische stappen. RvA G:\OVERHEID\EZ\KEURMERKEN\TOETSSYSTEMATIEK\EINDVERSIES\NORMATIEF DOCUMENT 14

JA/NEE. Locatie van de beoordeling Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag. Naam van de beoordelaar van de ir. G.B. Nijhoff. vertegenwoordiger(s) van de

JA/NEE. Locatie van de beoordeling Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag. Naam van de beoordelaar van de ir. G.B. Nijhoff. vertegenwoordiger(s) van de Rapportagemodel Algemene gegevens: Naam van de aanvragende Stichting toetsing verzekeraars (Stv) organisatie Naam van de beoordeelde Stichting toetsing verzekeraars (Stv) organisatie Locatie van de beoordeling

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E.

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E. Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen ivendo Marketing en haar klanten. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Algemene voorwaarden 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 4ORANGE B.V. I II III IV INHOUDSOPGAVE DEFINITIES Artikel 1 Definities ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) & INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) Versie 1 januari 2014 www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ NL (AIV) Pagina 1/6 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

STW. Algemene Voorwaarden. van Technologiestichting STW

STW. Algemene Voorwaarden. van Technologiestichting STW Algemene Voorwaarden STW Algemene Voorwaarden van Technologiestichting STW Ingangsdatum:15 april 2015 Versie: 30 april 2015 Inhoud Inhoudsopgave... 2 Algemene Voorwaarden STW... 3 Definities... 3 Deel

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie BIJLAGE 1 Bijlage IIIa behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie Certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten verleend aan Xerus B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

@ ZZPstudio 1/14 1 november 2011

@ ZZPstudio 1/14 1 november 2011 @ 1/14 Algemene Voorwaarden / ZZPhost / ZZPcms / ZZPfacts Inleiding De Overeenkomst kan bestaan uit een Raamovereenkomst en de daarin genoemde bijlagen, of losse overeenkomsten. Alle in deze overeenkomsten

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Inhoud A: Algemene voorwaarden betreffende alle Diensten 4 B: Aanvullende voorwaarden betreffende ICT-diensten 16 C: Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie