I. VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE OUDERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE OUDERS"

Transcriptie

1 Informatief SOCIALE RECHTEN EN PLICHTEN I.V.M. ZWANGERSCHAP I. VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE OUDERS 1. MOEDERSCHAPSVERLOF Het moederschapsverlof bedraagt 15 weken (19 weken bij een meerling) en bestaat uit twee periodes: - een verplicht verlof dat 1 week voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum en 9 weken na de bevalling omvat (11 weken bij een meerling) - een vrij te kiezen (facultatief) verlof dat 5 weken (7 weken bij een meerling) bedraagt en dat (deels) vóór of (deels) na de bevalling kan genomen worden. Het moederschapsverlof kan dus ten vroegste starten vanaf de 6 de week (8ste week bij meerling) vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. Blijft men werken tot aan de verplichte week voorbevallingsrust dan kan men het facultatieve verlof aansluitend bij de verplichte 9 weken nabevallingsrust opnemen. Indien dit facultatieve verlof dan nog minstens 2 weken bedraagt, kan men opteren voor het nieuwe systeem van de verlofdagen van postnatale rust. Dit is van toepassing voor alle bevallingen vanaf 1 april Deze 2 weken facultatief verlof kunnen dan opgenomen worden in losse verlofdagen tot 8 weken na het einde van de ononderbroken periode van de verplichte 9 weken nabevallingsrust (11 weken bij meerling). Tenminste 4 weken voor het einde van de verplichte nabevallingsrust dient men de werkgever schriftelijk op de hoogte brengen van de omzetting en van de planning. Als je kindje doodgeboren is of na een miskraam van minstens 180 dagen, heb je ook recht op 9 weken nabevallingsrust, verlengd met maximum 5 weken facultatief verlof indien je effectief tewerkgesteld was voor de bevalling. Verlenging bij hospitalisatie pasgeborene Het moederschapsverlof wordt verlengd met iedere dag dat het kindje opgenomen blijft na de eerste 7 dagen volgend op de bevalling. Blijft een baby bijvoorbeeld 18 dagen in het ziekenhuis vanaf de geboorte dan wordt het moederschapsverlof verlengd met 11 dagen. De verlenging is niet verplicht maar dient wel bij de werkgever en de mutualiteit gemeld te worden voor het einde van de nabevallingsrust door middel van een getuigschrift van hospitalisatie van de pasgeborene. De vergoeding voor de verlenging bedraagt 75 % van het begrensde brutoloon. Verlenging ingeval van arbeidsongeschiktheid moeder Indien de moeder arbeidsongeschikt was door ziekte of ongeval tijdens de volledige 6 weken (8 weken bij een meerling) die de bevalling voorafgaan, kan het moederschapsverlof verlengd worden met 1 week. De arbeidsongeschiktheid moet aangetoond worden d.m.v. een medisch attest van de behandelende arts. Het ziekenfonds betaalt een moederschapsuitkering ten belope van 82 % van het gederfde loon tijdens de eerste 30 dagen en 75 % van het (begrensde) loon vanaf de 31ste dag tot en met de 15 de week (19 de week bij meerling) van de moederschapsrust. Werklozen die een uitkering genieten, zijn tijdens het zwangerschapsverlof ten laste van het ziekenfonds en ontvangen 79,5% van hun laatste brutoloon voor de eerste 30 dagen (indien die uitkering hoger is dan de werkloosheidsuitkering wordt het beperkt tot het werkloosheidsbedrag) en 75% vanaf de 31ste dag. Ambtenaren ontvangen tijdens het moederschapsverlof gewoon verder hun wedde.

2 Indien de moeder overlijdt, is het mogelijk dat de vader van het kind de overblijvende nabevallingsrust opneemt en de overeenstemmende moederschapsuitkering geniet. De vader moet met zijn werkgever een schorsing van de arbeidsovereenkomst overeenkomen om deze nabevallingsrust te kunnen opnemen. Werkverwijdering Sommige zwangere werkneemsters dienen omwille van beroepsrisico s hun werkplaats vroegtijdig te verlaten (bv. na 6 maanden zwangerschap). De arbeidsgeneesheer neemt deze beslissing op basis van een risicoanalyse van de werkplaats. Indien de werkgever geen ander werk kan aanbieden, ontvangen deze werkneemsters een uitkering van de mutualiteit. Die bedraagt 78,237 % van het (begrensd) brutoloon vóór de bevalling en 60 % van het (begrensd) brutoloon na de bevalling wanneer de werkneemster het werk niet mag hervatten omwille van borstvoeding. Zelfstandigen Vrouwelijke zelfstandigen en meewerkende echtgenotes van zelfstandigen hebben vanaf 1 juli 2007 recht op een moederschapsverlof van 8 weken (9 weken bij een meerling). Vanaf 1 januari 2009 wordt dit verlof opgesplitst in een verplichte rust van drie weken (1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en 2 weken na de bevalling) en een facultatieve moederschapsrust. Ten vroegste drie weken vóór de bevalling kan het moederschapsverlof ingaan. Na de bevalling kan de moeder de resterende moederschapsrust nemen in periodes van 7 kalenderdagen en dit tot maximum 21 weken na de verplichte nabevallingsrust. Net zoals bij werknemers kunnen zelfstandige moeders vanaf 1 januari 2010 gedurende een periode van maximaal 24 weken hun moederschapsverlof verlengen als hun kindje na de geboorte meer dan 7 dagen (te rekenen vanaf de geboorte) in het ziekenhuis moet blijven. De moederschapsuitkering bedraagt 383,24 euro per week en dient aangevraagd te worden bij de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. De uitkering wordt in twee schijven uitbetaald, de vergoeding voor de verplichte moederschapsrust en de vergoeding voor het facultatief verlof. Vanaf 2007 hebben zij eveneens recht op 105 gratis dienstencheques. Deze kunnen gebruikt worden voor schoonmaak van de woning, was- en strijkwerk, klaarmaken van eten of het doen van boodschappen en dienen aangevraagd te worden bij het sociaal verzekeringsfonds. Ten vroegste kan dit vanaf 6 maanden zwangerschap en ten laatste voor het einde van de 6 de week na de bevalling. De cheques blijven 8 maanden geldig. Vanaf 1 januari 2009 kunnen de cheques ook onmiddellijk na de geboorte gebruikt worden. Voordien kon dit pas vanaf de 6 de week na de bevalling. De cheques vormen niet langer een belastbaar voordeel. Vanaf 1 januari 2010 kan een zelfstandige vrijstelling krijgen van sociale bijdragen gedurende 1 kwartaal indien zij/hij de beroepsactiviteit onderbreekt voor de opvang van een zwaar ziek kind. Meer info: (doorklikken op publicaties, brochure "Wegwijs in werk en ouderschap ), en (Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen). 2. ADOPTIEVERLOF Zowel werknemers als zelfstandigen hebben recht op een adoptieverlof van 6 weken indien het kind bij het begin van het verlof jonger is dan drie jaar. Voor kinderen die reeds drie jaar zijn bij de adoptie bedraagt het adoptieverlof 4 weken. Het adoptieverlof eindigt op het moment dat een kind 8 jaar wordt tijdens dit verlof. Bij mindervalide kinderen verdubbelt het verlof.

3 Ambtenaren kennen een soortgelijk opvangverlof bij adoptie of pleegvoogdij. Voorwaarden Adoptieverlof dient uiterlijk binnen de twee maanden volgend op de inschrijving van het kind aan te vangen en moet tenminste één maand op voorhand aangevraagd worden bij de werkgever. De vergoeding wordt uitbetaald door het ziekenfonds. De eerste drie dagen ontvangt een werknemer gewoon zijn loon, nadien betaalt het ziekenfonds 82 % van het (begrensd) brutoloon. Zelfstandigen ontvangen 383,24 euro per week en dienen de aanvraag te doen uiterlijk op de dag van inschrijving van het kind in de hoofdverblijfplaats! 3. VADERSCHAPSVERLOF Het vaderschapsverlof bedraagt 10 dagen. Het dient opgenomen te worden binnen 30 dagen te rekenen vanaf de dag van de geboorte. Voor bevallingen vanaf 1 april 2009 wordt de periode van 30 dagen verlengd naar 4 maanden. Ondertussen kunnen ook federale en Vlaamse ambtenaren hiervan gebruik maken. Voorwaarden Voorlegging van uittreksel uit de geboorteakte. Statutaire ambtenaren ontvangen de gewone bezoldiging. Contractuele ambtenaren en werknemers uit de privé-sector krijgen hun gewone bezoldiging gedurende de eerste 3 dagen, de volgende 7 dagen een ziekte-uitkering van 82 % van het (begrensd) brutoloon uitbetaald door het ziekenfonds. 4. BORSTVOEDINGSVERLOF Een algemene regeling voor borstvoedingsverlof bestaat eigenlijk niet. In een beperkt aantal bedrijven is er een recht op borstvoedingsverlof voorzien. Enkel indien het werk gevaren inhoudt voor de zogende moeder (bv. bij verpleegsters, laboranten) en de werkgever geen alternatief kan aanbieden, heeft de werkneemster de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te laten schorsen. Dit zogenaamde lactatieverlof dient aangevraagd te worden via de arbeidsgeneesheer (zie ook bij werkverwijdering). Borstvoedingsverlof is onbezoldigd. Enkel bij het lactatieverlof ontvang je van je ziekenfonds een uitkering die 60% van je (begrensd) brutoloon bedraagt. Borstvoedingsverlof heeft in principe geen maximum termijn, een akkoord met de werkgever voor bijvoorbeeld 7 maanden is mogelijk. Om in orde te blijven met de ziekteverzekering zal er wel extra een persoonlijke bijdrage moeten betaald worden aan de mutualiteit. Deze voortgezette ziekteverzekering kan echter slechts tot maximum 5 maanden na de geboorte lopen. Ook de uitkering bij het lactatieverlof wordt slechts uitbetaald tot het einde van de 5 de maand na de bevalling. 5. BORSTVOEDINGSPAUZES Sinds 2002 hebben werkneemsters uit de privé-sector en federale statutaire en contractuele ambtenaren een recht op borstvoedingspauzes tot maximum 7 maanden na

4 de geboorte van hun kind. Vanaf 13 oktober 2010 werd de maximumtermijn in de privésector verlengd naar 9 maanden. Door borstvoedingspauzes krijgt de werkneemster de gelegenheid om borstvoeding te geven aan haar kind of om melk af te kolven. Een arbeidsdag van 4 uren geeft recht op een borstvoedingspauze van 30 minuten. Een arbeidsdag van minstens 7u30 geeft recht op 2 borstvoedingspauzes. De werkneemster dient dit 2 maanden op voorhand aan haar werkgever te melden. Vanaf de aanvang moet de betrokkene het bewijs leveren dat zij borstvoeding geeft. Dergelijk attest kan men verkrijgen bij een arts of bij de consultatiebureaus van Kind en Gezin. De vergoeding voor de borstvoedingspauzes bedraagt 82 % van het gederfde loon en wordt uitbetaald door uw mutualiteit. Federale ambtenaren behouden gewoon hun wedde. 6. OUDERSCHAPSVERLOF Ouderschapsverlof is een vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor ouders die een kind jonger dan 6 jaar hebben (slechts 4 jaar voor werknemers in het onderwijs). Werkt men in de privé-sector of in een lokaal of provinciaal bestuur dan kan het ouderschapsverlof toegekend worden zolang het kind de leeftijd van 12 jaar niet heeft bereikt. In geval van adoptie of handicap is de leeftijdsgrens eveneens 12 jaar voor werknemers in de privé-sector of in een lokaal of provinciaal bestuur maar slechts 8 jaar voor werknemers in de openbare sector of in het onderwijs. De arbeidsprestaties kunnen volledig onderbroken worden gedurende 3 maanden per kind. Dit verlof kan opgesplitst worden per maand of een veelvoud daarvan. Voltijdse werknemers kunnen hun prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking gedurende 6 maanden. Dit verlof kan gesplitst worden per periode van 2 maanden of een veelvoud daarvan. Voltijdse werknemers in de privé-sector kunnen eveneens hun prestaties verminderen met 1/5 gedurende 15 maanden. Dit verlof kan worden opgesplitst per periode van 5 maanden of een veelvoud daarvan. Werknemers in de privé-sector of in een lokaal of provinciaal bestuur kunnen gebruik maken van de mogelijkheid tot opsplitsen en kunnen bovendien de verschillende vormen van ouderschapsverlof combineren. Werknemers in de andere overheidssectoren en in de autonome overheidsbedrijven vragen hun mogelijkheden het best op bij hun personeelsdienst. In principe zal het ouderschapsverlof in 2011 verlengd worden met 1 maand, dus van 3 maanden voltijds naar 4 maanden. Voorwaarden De werknemer moet tenminste 12 maanden bij de werkgever tewerkgesteld zijn in de loop van de 15 maanden die de aanvraag voorafgaan (niet van toepassing voor openbare sector of onderwijs). Het ouderschapsverlof moet door de werknemer minstens 2 maanden en hoogstens 3 maanden vooraf schriftelijk aangevraagd worden met een aangetekende brief of een schriftelijke aanvraag waarvan een dubbel door de werkgever voor ontvangst is getekend. Het ouderschapsverlof wordt, net zoals de loopbaanonderbreking, vergoed door de RVA. De vergoeding bedraagt 741,40 euro bruto per maand voor een voltijdse werknemer die een volledige onderbreking neemt. Deeltijdse werknemers krijgen een vergoeding pro rata. Meer info:

5 De meeste ambtenaren kennen ook nog een onbezoldigd ouderschapsverlof. Het bedraagt 3 maanden per kind, jonger dan 10 jaar en er is gelijkstelling met dienstactiviteit. 7. TIJDSKREDIET (privé-sector) Het tijdskrediet vervangt de loopbaanonderbreking in de privé-sector sedert 1 januari Tijdskrediet is een recht voor 5% van het totaal aantal tewerkgestelde werknemers in de onderneming of in de technische bedrijfseenheid. De arbeidsprestaties kunnen volledig onderbroken worden gedurende minimum 3 en maximum 12 maanden tenzij een sectoriele CAO of een ondernemings-cao een verlenging toestaat (maximum 5 jaar). De werknemer moet voor de schriftelijke kennisgeving minstens 12 maanden in de onderneming gewerkt hebben. Werknemers die minimum 75 % werken kunnen hun prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking. Dit kan gedurende minimum 3 en maximum 12 maanden tenzij een sectoriele CAO of ondernemings-cao een verlenging toestaat (maximum 5 jaar). De werknemer moet tenminste 75 % van een voltijdse betrekking tewerkgesteld zijn in de onderneming, gedurende het jaar voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving. Voltijdse werknemers die minstens 5 jaar anciënniteit hebben in het bedrijf kunnen gedurende maximum 5 jaar hun arbeidsprestaties verminderen met 1/5 (één dag of twee halve dagen per week). De opname gebeurt in periodes van minimum 6 maanden. 453,28 euro bruto per maand bij een volledige onderbreking van een voltijdse tewerkstelling (604,38 euro bruto met 5 jaar anciënniteit). Pro rata bij deeltijdse betrekking. Vanaf het tweede jaar is er geen recht meer op deze uitkering tenzij u onderbreekt om zorg te dragen voor uw kind tot de leeftijd van 8 jaar, om palliatieve zorgen te verlenen, om een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad bij te staan of te verzorgen, om zorg te dragen voor een inwonend en thuis verzorgd gehandicapt kind of om een opleiding te volgen. Werknemers met minder dan 2 jaar anciënniteit ontvangen geen uitkering. 226,63 euro bruto per maand bij een halftijdse onderbreking van een voltijdse tewerkstelling (302,18 euro bruto met 5 jaar anciënniteit). Pro rata bij deeltijdse betrekking. 149,25 euro bruto per maand bij vermindering van de tewerkstelling met 1/5 de. Alleenstaande werknemers ontvangen 192,60 euro bruto per maand. Aanvraag Per aangetekende brief of door overhandiging van een geschrift met een ondertekend dubbel als ontvangstbewijs. - 3 maanden vooraf wanneer er meer dan 20 werknemers tewerkgesteld zijn - 6 maanden vooraf wanneer er minder dan 20 werknemers tewerkgesteld zijn. Meer info: 8. LOOPBAANONDERBREKING (openbare sector) De arbeidsprestaties kunnen volledig onderbroken worden gedurende minimum 3 en maximum 12 maanden. De totale duur mag 72 maanden niet overschrijden.

6 Werknemers die minimum 75 % werken kunnen hun prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking. Dit kan gedurende minimum 3 en maximum 72 maanden. Voltijdse werknemers kunnen hun prestaties verminderen met 1/5, 1/4, 1/3 of 1/2 (één dag of twee halve dagen per week). De opname gebeurt in periodes van minimum 3 en maximum 72 maanden. Voorwaarden De aanvraag dient in principe schriftelijk en drie maanden voor de aanvang ingediend te worden. Loopbaanonderbreking is een recht en kan enkel geweigerd worden in het belang van de goede werking van de dienst. 379,37 euro bruto per maand bij volledige loopbaanonderbreking voor een voltijdse werknemer gedurende het eerste jaar. Pro rata bij deeltijdse loopbaanonderbreking. Meer info: 9. VLAAMSE AANMOEDIGINGSPREMIE Vlaamse ambtenaren en werknemers uit de privé-sector die tewerkgesteld zijn in het Vlaamse Gewest kunnen in bepaalde situaties een bijkomende premie genieten wanneer ze tijdskrediet, loopbaanonderbreking of ouderschapsverlof nemen. Werknemers uit de social-profitsector en Vlaamse ambtenaren tewerkgesteld in het Brussels hoofdstedelijk gebied kunnen eveneens deze premie aanvragen. De premies en de toekenningsvoorwaarden verschillen van sector tot sector. Meer informatie kan u verkrijgen bij de Vlaamse Infolijn 1700 (van 9 tot 19 uur) of via de website: 10. WERKLOOSHEIDSONDERBREKING OMWILLE VAN FAMILIALE REDENEN Uitkeringsgerechtigde volledige werklozen kunnen tijdelijk hun werkloosheid onderbreken voor de opvoeding van hun kinderen van minder dan 4 jaar. De werkloze hoeft niet meer te gaan stempelen en dient niet langer beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Men mag eveneens een passende dienstbetrekking weigeren. De eerste onderbreking loopt tenminste 6 maanden en ten hoogste 12 maanden. In totaal kan men nooit langer dan 5 jaar de onderbreking opnemen. De aanvraag wordt ingediend bij de RVA via de uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas). De uitkering bedraagt 265,72 per maand tijdens de eerste 2 jaren en 215,80 per maand vanaf het derde jaar. 11. VERLOF VOOR PLEEGOUDERS Vanaf november 2008 hebben loontrekkende werknemers die door de rechtbank als pleegouder werden aangesteld recht op verlofdagen. Ze kunnen die dagen gebruiken om allerlei dingen te regelen die met het pleegouderschap te maken hebben. Bijvoorbeeld verschijnen voor de rechtbank, het treffen van regelingen met sociale diensten of het onderhouden van relaties met de biologische familie van het kind. Zowel de loontrekkende pleegmoeder als de loontrekkende pleegvader kan van de dagen gebruik maken, zolang de zes dagen per pleeggezin niet overschreden worden. Om een beroep te kunnen doen op de forfaitaire vergoeding van 99 euro per dag moeten de pleegouders een aanvraag indienen bij een RVA-kantoor.

7 II. DE GEBOORTEAANGIFTE Binnen de 15 dagen na de geboorte moet(en) vader en/of moeder op het gemeentehuis van de plaats waar de baby geboren is, aangifte doen van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. In sommige gemeenten is het nu ook mogelijk om de geboorteaangifte in de kraamkliniek zelf te doen. De aangifte gebeurt op dezelfde manier. Daarbij heb je volgende documenten nodig: * medisch attest met daarop dag, uur en plaats van geboorte en geslacht van de baby * identiteitskaarten van vader en moeder * trouwboekje (indien je gehuwd bent) of akte van erkenning * voornamen van je kind. Daarvóór is de gemeente reeds op de hoogte gebracht d.m.v. een formulier 'kennisgeving van geboorte'. In geval van een ziekenhuisbevalling gebeurt dit door de directeur van het ziekenhuis. Is het kindje thuis geboren, dan gebeurt deze melding door de arts of vroedvrouw die bij de bevalling aanwezig was. De gemeente bezorgt je een uittreksel uit de geboorteakte, een attest voor de verplichte inenting tegen kinderverlamming, een attest voor je ziekenfonds en een attest voor de aanvraag van kinderbijslag. De wetgeving van 1987 verzekert de gelijke rechten tussen alle kinderen ongeacht of ze geboren zijn binnen of buiten het huwelijk. Elk kind heeft voortaan recht om zijn afstamming juridisch te laten vastleggen t.a.v. zijn vader en zijn moeder, met uitzondering van incestueuze kinderen. Wie hierover vragen heeft, kan daarvoor terecht bij de Sociaal-Juridische Dienst van de Gezinsbond (zie verder). III. ARBEIDSBESCHERMING 1. Bescherming tegen ontslag Van zodra je werkgever op de hoogte is van je zwangerschap kan hij je niet ontslaan tenzij om redenen totaal vreemd aan je zwangerschap. Je hebt er dus alle belang bij hem zo vlug mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van je zwangerschap (door middel van een medisch attest). Word je ontslagen tussen het ter kennis geven van je zwangerschap en het werkelijke bevallingsverlof, dan begint de opzeggingstermijn gewoon te lopen met dien verstande dat hij geschorst wordt tijdens je bevallingsverlof. Word je ontslagen tijdens je bevallingsverlof, dan wordt de opzeggingstermijn geschorst tot na je bevallingsverlof. Indien de werkgever een verbrekingsvergoeding heeft uitbetaald dan vervalt je moederschapsuitkering. 2. Bescherming tegen ongezonde arbeid Bepaalde ongezonde werkzaamheden zijn verboden voor een zwangere vrouw of een vrouw die borstvoeding geeft. De lijst van deze werkzaamheden kan je verkrijgen bij de federale overheidsdienst Werkgelegenheid en Arbeid. De werkgever moet normaal aangepast werk bezorgen in de onderneming. Gaat dit niet dan geeft de arbeidsgeneesheer de vrouw een attest van arbeidsongeschiktheid ten laste van het ziekenfonds. De werkgever moet aan de medische adviseur van het ziekenfonds een bewijs sturen waarin duidelijk vermeld is dat hij de vrouw onmogelijk aangepast werk kan verschaffen. Nachtwerk kan wel bij vrouwen die normaal ook nachtwerk verrichten (bv. horeca, kinderverzorgsters...).

8 Meer info: doorklikken op publicaties, brochure Wegwijs in werk en ouderschap. IV. FINANCIELE TUSSENKOMSTEN 1. Kraamgeld of geboortepremie Dit kan vanaf de zesde maand zwangerschap aangevraagd worden en vanaf de zevende maand uitbetaald worden door de kas voor kinderbijslagen waar de werkgever van de vader (of de moeder indien haar echtgenoot zelfstandig is) bij aangesloten is of bij de weddedienst indien de vader staatsambtenaar is. Voor een eerste geboorte bedraagt deze premie 1.152,57 euro, voor de volgende 867,17 euro. Bij geboorten van twee- of meerlingen wordt altijd de toelage voor een eerste geboorte uitbetaald. Ook voor een adoptiekind krijg je een geboortepremie. Wanneer het kindje doodgeboren is of na een miskraam van ten minste 180 dagen zwangerschap wordt het kraamgeld eveneens uitbetaald. Het is altijd nuttig na te vragen of de werkgever, het ziekenfonds, de vakbond, de gemeente, enz. geen extra geboortepremie geeft. 2. Kinderbijslag Elk kind - ook een adoptiekind - heeft recht op kinderbijslag die uitbetaald wordt door de kas voor kinderbijslagen waarbij de werkgever van vader of moeder is aangesloten, de sociale verzekeringskas waarbij de vader/moeder als zelfstandige is aangesloten of de weddedienst indien vader/moeder staatsambtenaar is. Om deze kinderbijslag te kunnen ontvangen moet men het speciaal geboorteattest (dat afgeleverd wordt door de gemeente bij de aangifte van de geboorte) overmaken aan het bevoegd uitbetalingsorganisme. Meer info: 3. Gewaarborgde gezinsbijslag en kraamgeld Indien er in geen enkel stelsel (werknemer, staatsambtenaar, zelfstandige) recht bestaat op gezinsbijslag of kraamgeld en indien het gezin een laag gezinsinkomen heeft, kan men de gewaarborgde gezinsbijslag en kraamgeld aanvragen bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, Trierstraat 70, 1000 Brussel, T of Kosten voor zwangerschapsbegeleiding en postnatale gymnastiek Dergelijke lessen worden terugbetaald door het ziekenfonds indien ze worden voorgeschreven door je arts. Vraag hem dus om een voorschrift. Anders moet je het ereloon van de kinesist(e) volledig zelf betalen. Voor vroedvrouwen is geen medisch voorschrift nodig. 5. Ziekenhuis- en bevallingskosten De ziekenhuis- en bevallingskosten worden grotendeels gedragen door het ziekenfonds van de werkneemster of zelfstandige (enkel de grote risico's). Indien de moeder huisvrouw is, worden de kosten terugbetaald door het ziekenfonds van de vader. Het is aan te raden vooraf inlichtingen in te winnen over de prijzen in het ziekenhuis. Die kunnen nogal verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis. 6. Belastingvoordeel voor wie kinderen beneden de 12 jaar ten laste heeft

9 De kosten voor oppas van kinderen beneden de 12 jaar zijn voor 100 % aftrekbaar, met een max. van 11,20 per dag en per kind, op voorwaarde dat: - de uitgaven bewezen worden door geldige documenten - de uitgaven betaald werden aan kribben, diensten, instellingen, organisaties of privé onthaalmoeders die erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd worden door Kind en Gezin, door een lokaal openbaar bestuur of door de Vlaamse Gemeenschap. Wie geen opvangkosten in mindering brengt, krijgt per kind dat op 1 januari van het aanslagjaar nog geen 3 jaar is, een belastingvrije som van 510 euro (inkomsten 2009). V. ANDERE VOORDELEN 1. De laatste 4 maanden van je zwangerschap kan je met een tweedeklas kaartje van de NMBS in de eerste klas sporen. Je moet wel een medisch attest kunnen voorleggen 2. Gratis lidmaatschap van de Gezinsbond indien je nooit eerder gratis of betalend lid was. Dit aanbod is bedoeld ter kennismaking maanden lang Brieven aan Jonge Ouders gratis, indien je ons je adres en de geboortedatum van je baby laat weten (zie elders in dit nummer). 4. Voor drie- en vierlingen De ouders kunnen voor de geboorte van een meerling (vanaf een drieling) een aanvraag tot gratis bijstand indienen bij Kind en Gezin (adressen: zie elders in dit nummer). Meer weten? * Sociaal-Juridische dienst, Gezinsbond Troonstraat 125, 1050 Brussel T of Meer lezen? * De brochure Sociale wetgeving rond zwangerschap en geboorte van Kind en Gezin (www.kindengezin.be/kg/ouders/zwangerschap) * De brochure Wegwijs in werk en ouderschap van de FOD Werkgelegenheid en Arbeid (www.werk.belgie.be, publicaties). Laatste aanpassing: 3 december 2010.

SOCIALE RECHTEN EN PLICHTEN I.V.M. ZWANGERSCHAP

SOCIALE RECHTEN EN PLICHTEN I.V.M. ZWANGERSCHAP SOCIALE RECHTEN EN PLICHTEN I.V.M. ZWANGERSCHAP I. VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE OUDERS 1. Moederschapsverlof Het moederschapsverlof bedraagt 15 weken (19 weken bij een meerling) en

Nadere informatie

Informatief SOCIALE RECHTEN EN PLICHTEN I.V.M. ZWANGERSCHAP I. VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE OUDERS

Informatief SOCIALE RECHTEN EN PLICHTEN I.V.M. ZWANGERSCHAP I. VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE OUDERS Informatief SOCIALE RECHTEN EN PLICHTEN I.V.M. ZWANGERSCHAP I. VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE OUDERS 1. Moederschapsverlof Het moederschapsverlof bedraagt 15 weken (19 weken bij een

Nadere informatie

22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be. Moederschapsverlof

22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be. Moederschapsverlof 22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be Moederschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Je bent zwanger, je verwacht een kindje en je kan je geluk niet op. Maar snel rijzen er op het werk enkele problemen. Misschien is je baas wel niet

Je bent zwanger, je verwacht een kindje en je kan je geluk niet op. Maar snel rijzen er op het werk enkele problemen. Misschien is je baas wel niet Je bent zwanger, je verwacht een kindje en je kan je geluk niet op. Maar snel rijzen er op het werk enkele problemen. Misschien is je baas wel niet even gelukkig Kan hij je zomaar ontslaan? En mag je nog

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

5. Werken en zwangerschap

5. Werken en zwangerschap 5. Werken en zwangerschap U bent zwanger, u verwacht een kindje en u kan uw geluk niet op. Maar snel rijzen er op het werk enkele problemen. Misschien is uw baas wel niet even gelukkig Kan hij u zomaar

Nadere informatie

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof Wonen in Nederland, werken in België

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof Wonen in Nederland, werken in België Zwangerschaps- en ouderschapsverlof Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Hoeveel moederschapsverlof krijgt u? 2 Welke uitkering krijgt u? 2 Hoe vraagt u de uitkering aan? 2 Wat als 3 Hoeveel ouderschapsverlof

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit, zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft. Hij kan de deur niet meer uit om voor zijn duiven

Nadere informatie

GEBOORTEGids Uw baby is in goede handen. Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

GEBOORTEGids Uw baby is in goede handen. Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! GEBOORTEGids Uw baby is in goede handen Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! GEBOORTEgids Informatiegids van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit. Hij is echt oud en versleten. Zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft en hij de deur niet

Nadere informatie

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Thuis Patiënt: palliatieve premie sociaal fonds van de VLK (voor kankerpatiënten) Omgeving: werknemers: zelfstandigen: werklozen: loopbaanonderbreking:

Nadere informatie

Moederschapsbescherming. Toelichting. Infodocument. 201510/Provikmo-I-886

Moederschapsbescherming. Toelichting. Infodocument. 201510/Provikmo-I-886 Moederschapsbescherming - Toelichting Infodocument Moederschapsbescherming - Toelichting 1 Zwangerschapsverlof Indien de werkneemster niet reeds uit het werk verwijderd was, moet de werkgever haar op haar

Nadere informatie

Publicatiedatum: 6 februari 2012

Publicatiedatum: 6 februari 2012 Publicatiedatum: 6 februari 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo wordt een langere loopbaan vereist

Nadere informatie

MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF

MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF WETTELIJKE BASIS i Arbeidswet van 16 maart 1971. Wet van 13 april 2011 tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake

Nadere informatie

(THEMATISCHE) VERLOVEN. Vrije visie, eigen stem

(THEMATISCHE) VERLOVEN. Vrije visie, eigen stem (THEMATISCHE) VERLOVEN Vrije visie, eigen stem EEN GOUDEN REGEL OM MEE TE BEGINNEN Recht op verlof staat los van het recht op een uitkering!!! Volgen een aparte regelgeving Recht op verlof impliceert niet

Nadere informatie

Moederschapsbescherming

Moederschapsbescherming Moederschapsbescherming Moederschapsbescherming.docVersie: 01/08/2012 Pagina 1 van 6 MOEDERSCHAPSBESCHERMING Inleiding : In deze brochure vindt U een beknopt overzicht van de meest relevante informatie

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 11 INLEIDING 13 AFDELING 1 RECHTSBESCHERMING 15

INHOUD VOORWOORD 11 INLEIDING 13 AFDELING 1 RECHTSBESCHERMING 15 INHOUD VOORWOORD 11 INLEIDING 13 AFDELING 1 RECHTSBESCHERMING 15 1. VERBOD OP DISCRIMINATIE VAN ZWANGERE OF BEVALLEN VROUWEN 15 2. AANWERVING EN ZWANGERSCHAP 18 2.1. Probleemstelling 18 2.2. Het recht

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

SOCIAAL ASPECT VAN ZWANGERSCHAP EN GEBOORTE

SOCIAAL ASPECT VAN ZWANGERSCHAP EN GEBOORTE SOCIAAL ASPECT VAN ZWANGERSCHAP EN GEBOORTE 10 augustus 2015 - Depotnummer D/2013/4112/11 INHOUDSTAFEL WETTELIJKE BESCHERMING VAN HET MOEDERSCHAP 3 - BESCHERMING TEGEN ONTSLAG 3 - OPSCHORTING VAN OPZEGGING

Nadere informatie

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof . Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof.1. Wat is ouderschapsverlof?.1.1. Omschrijving Ouderschapsverlof is een regeling waarbij uw werknemer zijn of haar arbeidsprestaties tijdelijk kan verminderen (naar

Nadere informatie

26 dagen < 45 jaar 27 dagen: jaar 28 dagen > 50 jaar

26 dagen < 45 jaar 27 dagen: jaar 28 dagen > 50 jaar Voorwaarden Duur van de duur Recht op wedde Recht op JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF KB 19.11.98 Art. 10-13 Naar keuze van het personeelslid met inachtneming van de behoeften van de dienst één continu periode

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

561 Ziekte- en invaliditeitsverzekering Borstvoedingspauzes

561 Ziekte- en invaliditeitsverzekering Borstvoedingspauzes Borstvoedingspauzes 1. Definitie - Wat : Vanaf 1 juli 2002 hebben de werkneemsters recht op pauzes van een half uur tijdens de werkuren om hen in staat te stellen borstvoeding aan hun pasgeboren kind te

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

GEBOORTEGIDS UW BABY IS IN GOEDE HANDEN. socialistische MUtUAliteit VAn brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

GEBOORTEGIDS UW BABY IS IN GOEDE HANDEN. socialistische MUtUAliteit VAn brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! GEBOORTEGIDS UW BABY IS IN GOEDE HANDEN socialistische MUtUAliteit VAn brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! GEBOORTEgids Informatiegids van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 212.682

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 212.682 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 212.682 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 29 OKTOBER 2004 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV) 2. Uitkeringen 2.0 Methodologische nota In de uitkeringsverzekering onderscheidt men vier prestaties, deelsectoren genoemd, met name de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkeringen,

Nadere informatie

a. Anciënniteitsvoorwaarde

a. Anciënniteitsvoorwaarde Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo werd een langere loopbaan vereist van de werknemer, en werd het recht

Nadere informatie

TITEL V MOEDERSCHAPSVERZEKERING HOOFDSTUK I INSTELLINGEN

TITEL V MOEDERSCHAPSVERZEKERING HOOFDSTUK I INSTELLINGEN art. 111-113 TITEL V MOEDERSCHAPSVERZEKERING HOOFDSTUK I INSTELLINGEN Art. 111. De moederschapsverzekering wordt geleid en beheerd door de instellingen en organen die bevoegd zijn inzake uitkeringsverzekering.

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld

Aanvraag om kraamgeld T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Model E Dossiernummer / Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

Ouderschapsverlof en andere thematische verloven

Ouderschapsverlof en andere thematische verloven Ouderschapsverlof en andere thematische verloven Ouderschapsverlof en andere thematische verloven D/1831/2017/21/1 2 V.U. Brochure : Mario Coppens, A5 Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 10/2017 inhoudsopgave

Nadere informatie

SOCIAAL ASPECT VAN ZWANGERSCHAP EN GEBOORTE

SOCIAAL ASPECT VAN ZWANGERSCHAP EN GEBOORTE SOCIAAL ASPECT VAN ZWANGERSCHAP EN GEBOORTE januari 2017 - Depotnummer D/2017/4112/1 INHOUDSTAFEL WETTELIJKE BESCHERMING VAN HET MOEDERSCHAP 3 - BESCHERMING TEGEN ONTSLAG 3 - OPSCHORTING VAN OPZEGGING

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Wetgeving Voorwaarden en regels Administratieve en geldelijke toestand Mededeling aan het werkstation Tips en aandachtspunten 2 Wetgeving REGLEMENTERING Arbeidswet

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 VAN 27 NOVEMBER 2001 TOT INVOERING VAN EEN RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES, GEWIJZIGD

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 VAN 27 NOVEMBER 2001 TOT INVOERING VAN EEN RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES, GEWIJZIGD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 VAN 27 NOVEMBER 2001 TOT INVOERING VAN EEN RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 BIS VAN 13 OKTOBER 2010 ------------------

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr Zitting van dinsdag 27 november 2001

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr Zitting van dinsdag 27 november 2001 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 ------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 27 november 2001 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TOT INVOERING VAN EEN RECHT

Nadere informatie

Kinderkwesties. Sociale wetgeving rond zwangerschap en geboorte. 3 februari Depotnummer D/2005/4112/10

Kinderkwesties. Sociale wetgeving rond zwangerschap en geboorte. 3 februari Depotnummer D/2005/4112/10 Sociale wetgeving rond zwangerschap en geboorte 3 februari 2006 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 2 3 Wettelijke bescherming van het moederschap 5 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 9 Geldelijke

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Nog niet zo lang geleden brachten we de zwangerschapsbrochure uit. Nu is je kleine spruit daar en wil je er natuurlijk zoveel mogelijk bij zijn.

Nog niet zo lang geleden brachten we de zwangerschapsbrochure uit. Nu is je kleine spruit daar en wil je er natuurlijk zoveel mogelijk bij zijn. Nog niet zo lang geleden brachten we de zwangerschapsbrochure uit. Nu is je kleine spruit daar en wil je er natuurlijk zoveel mogelijk bij zijn. Ouderschapsverlof is dan een mogelijkheid. We krijgen hierover

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Zwangerschap en geboorte

Zwangerschap en geboorte Zwangerschap en geboorte Wettelijke regeling februari 2014 2 Inhoud De eerste vijf maanden 4 Kennisgeving van de zwangerschap Werkverwijdering Afwezigheid op het werk voor zwangerschapsonderzoeken Vanaf

Nadere informatie

P R A K T I S C H. Baby op komst

P R A K T I S C H. Baby op komst P R A K T I S C H Baby op komst Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 - F 09 235 64 85 Klantendienst,

Nadere informatie

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U wenst uw loopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF

ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF ZORGKREDIET VANAF 2 SEPTEMBER 2016 EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ONBETAALD VERLOF ZORGKREDIET Zorgkrediet Vanaf 2 september Is een recht voor iedereen (indien voldaan aan de voorwaarden) Enkel en alleen nog

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN versie 2 (update 15/04/2015) in CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN 101 werkelijk gepresteerde arbeid 102 zaterdag, zondag, of vervangdag 103 Wettelijke feestdag of vervangdag (geen

Nadere informatie

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Agentschap voor Onderwijsdiensten Opleiding schoolsecretariaten 08/02/2012 Personeel Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Agentschap

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs

Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs Agentschap voor Onderwijsdiensten Personeel Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Zwangerschap en geboorte

Zwangerschap en geboorte Zwangerschap en geboorte Wettelijke regeling maart 2015 2 Inhoud De eerste vijf maanden 4 Kennisgeving van de zwangerschap 4 Werkverwijdering 4 Afwezigheid op het werk voor zwangerschapsonderzoeken 4 Vanaf

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten

Opleiding voor schoolsecretariaten Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Bevallingsverlof: 1. Reglementering 2. Toepassingsgebied 3. Voorwaarden

Nadere informatie

Titel III. De prestaties van de moederschapsverzekering

Titel III. De prestaties van de moederschapsverzekering Titel III. De prestaties van de moederschapsverzekering I. Het werknemersstelsel Titel III - DE PRESTATIES VAN DE MOEDERSCHAPSVERZEKERING De periodes van moederschapsbescherming mogen niet worden beschouwd

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0124 24-11-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de wijziging van het collegebesluit nr. 94/268 van 20 oktober 1994 houdende de organisatie

Nadere informatie

Aanvraag dienstencheques

Aanvraag dienstencheques Aanvraag dienstencheques MOEDERSCHAPSHULP VOOR ZELFSTANDIGEN DEEL 1 TERUG TE STUREN NAAR ZENITO SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS WILLEBROEKKAAI 37 te 1000 BRUSSEL FAX : (02)403 06 62 E-MAIL : Info@zenito.be Aanvrager

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN.

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN. CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN. (voorlopige versie, 22 februari 2011) in 101 werkelijk gepresteerde arbeid 102 zaterdag, zondag, of vervangdag / / 103 Wettelijke feestdag of vervangdag

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

MOEDERSCHAPSBESCHERMING- TOELICHTING

MOEDERSCHAPSBESCHERMING- TOELICHTING 1/6 MOEDERSCHAPSBESCHERMING- TOELICHTING 1 Z wan ge rsc h ap sv e rl o f Indien de werkneemster niet reeds uit het werk verwijderd was, moet de werkgever haar op haar vraag verlof geven ten vroegste vanaf

Nadere informatie

RIZIV DIENST VOOR UITKERINGEN. Omzendbrief VI 2002/ 47bis/..

RIZIV DIENST VOOR UITKERINGEN. Omzendbrief VI 2002/ 47bis/.. RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering DIENST VOOR UITKERINGEN Omzendbrief VI 2002/ Brussel, 47bis/.. RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES. C.A.O. NR. 80 TOT INVOERING VAN EEN RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES.

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Rolnummer 5060. Arrest nr. 169/2011 van 10 november 2011 A R R E S T

Rolnummer 5060. Arrest nr. 169/2011 van 10 november 2011 A R R E S T Rolnummer 5060 Arrest nr. 169/2011 van 10 november 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 114 en 115 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Nadere informatie

Verlofmogelijkheden voor jonge ouders

Verlofmogelijkheden voor jonge ouders Verlofmogelijkheden voor jonge ouders 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider, ) hebben vanzelfsprekend betrekking op zowel vrouwen als mannen. NL-FR

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie Procedure in de

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof focus op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u meer tijd doorbrengen met uw jonge kinderen. Bij de meeste werkgevers

Nadere informatie

Zelfstandige in bijberoep

Zelfstandige in bijberoep Zelfstandige in bijberoep INHOUD - Inleiding - Sociale bijdragen - Sociale rechten - Voorwaarden - Activiteit - Gelijkgestelde periodes Hoofdberoep en bijberoep Onderscheid: Niet gebaseerd op inkomen Wel:

Nadere informatie

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 1/ 5 AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 2017-2018 Luik 1: Aanvraag van het personeelslid Ik, ondergetekende... stamboeknummer... wonende te... personeelslid

Nadere informatie

<45 jaar = 26 wd 45-49 jaar = 27 wd 50-54 jaar = 28 wd 55-59 jaar = 29 wd 60-61 jaar = 30 wd 62 jaar = 31 wd 63 jaar = 32 wd 64 jaar < = 33 wd

<45 jaar = 26 wd 45-49 jaar = 27 wd 50-54 jaar = 28 wd 55-59 jaar = 29 wd 60-61 jaar = 30 wd 62 jaar = 31 wd 63 jaar = 32 wd 64 jaar < = 33 wd Voorwaarden Duur van de duur Recht op wedde Recht op JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF Art. 10-13 Naar keuze van het personeelslid met inachtneming van de behoeften van de dienst één continu periode van ten minste

Nadere informatie

Titel III. De prestaties van de moederschapsverzekering

Titel III. De prestaties van de moederschapsverzekering Titel III. De prestaties van de moederschapsverzekering I. Het werknemersstelsel Titel III. DE PRESTATIES VAN DE MOEDERSCHAPSVERZEKERING De periodes van moederschapsbescherming mogen niet worden beschouwd

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de tussenkomst

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst van de RVA genieten om te zorgen voor of bijstand

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Loopbaanonderbreking / tijdskrediet Loopbaanonderbreking / tijdskrediet Informatie over uw loopbaanonderbreking tijdskrediet U kunt gedurende een bepaalde periode uw arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk onderbreken. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Werken en zwangerschap

Werken en zwangerschap je rechten op zak Werken en zwangerschap Je bent zwanger, je verwacht een kindje en je kan je geluk niet op. Maar tegelijk roept deze belangrijke gebeurtenis ook een resem vragen op rond je werk. Als toekomstige

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO.

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. Nr. 1000 Brussel, 6 februari 2012 BETREFT: NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. De voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet met uitkeringen worden strenger. Die uitkeringen

Nadere informatie

KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID

KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID Inleiding KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID HEVERLEE, MAART 2013 In 2011 bedroeg de gemiddelde werkzaamheidsgraad in Vlaanderen 71,8 %. Dit staat in schril contrast met de werkzaamheidsgraad van personen

Nadere informatie

Een kindje op komst?

Een kindje op komst? Een kindje op komst? Deel 1: Bedreigd door een beroepsziekte of moederschapsbescherming? Bedreigd door een beroepsziekte Je bent als zwangere vrouw 'bedreigd door een beroepsziekte' als je blootgesteld

Nadere informatie