Deel 1: De RVA Van waaruit is de RVA gegroeid? Wat is de RVA vandaag? Wat zijn de taken van de RVA?...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?..."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA Van waaruit is de RVA gegroeid? Wat is de RVA vandaag? Wat zijn de taken van de RVA?...13 Deel 2 : Het PWA Ontstaansgeschiedenis en doelstelling van het PWA Structuur van het PWA Inleiding De vzw PWA Wie kan er in het PWA werken? De ambtshalve ingeschreven werklozen De werklozen die niet actief zijn in het PWA De vrijwillig ingeschreven werklozen De vrijwilligers vanuit een andere gemeente De werklozen die leefloon genieten Wie kan er niet in het PWA werken? Enkele cijfergegevens Hoe gebeurt de inschrijving van de PWA er?...26

2 2.5 De gebruikers en de activiteiten De toegelaten activiteiten Enkele cijfergegevens Het aantal activiteitsuren en de verloning De uurvergoeding die de gebruiker betaalt PWA- cheques op naam Hoe bestellen? Geldigheidsduur van de cheques Fiscaal voordeel voor de gebruiker Naamloze PWA- cheques Hoe bestellen? Geldigheidsduur van de cheques Fiscaal voordeel voor de gebruiker Procedure gebruiker De aanvraag als gebruiker De activiteit De uitbetaling Voordelen voor de werkloze Statuut van de werkloze Financieel voordeel Fiscale regeling Het volgen van opleidingen Vrijstelling van de stempelcontrole De hervorming van het PWA Waarom wordt het PWA hervormd? Welke veranderingen worden ingevoerd en vanaf wanneer? Hoe kan je de PWA- werknemers stimuleren om over te stappen naar een volwaardige job? Erkenning van de vzw PWA als dienstenonderneming 45

3 Deel 3: Dienstencheques Wat is een dienstencheques? Wat zijn de toegelaten activiteiten? Welke werknemers komen in aanmerking Welke werkgevers komen in aanmerking? Wie kan gebruik maken van de activiteiten? Procedure gebruiker Enkele cijfergegevens? De grootste verschilpunten tussen PWA- en dienstencheques?...52 Deel 4: Biedt de dienstenonderneming een meerwaarde vanuit overstap van het PWA? Voorstelling stageplaats Is er een meerwaarde voor de regering? Is er een meerwaarde voor de gebruiker? Is er een meerwaarde voor het PWA- kantoor? Is er een meerwaarde voor de werkloze? Doorstroming? De negatieve aspecten van het PWA betreffende de doorstroming? De positieve aspecten van het PWA betreffende de doorstroming? Is het dienstensysteem een volwaardige vervanger voor het PWA? Op financieel vlak 69

4 Negatieve aspecten van het financiële statuut in het PWA Positieve aspecten van het financiële statuut in het PWA Biedt de dienstenonderneming een meerwaarde? Op sociaal vlak Negatieve aspecten van het sociaal statuut in het PWA Positieve aspecten van het sociaal statuut in het PWA Biedt de dienstenonderneming een meerwaarde?...74 Algemeen besluit 77 Literatuurlijst.79 Lijst van tabellen en figuren..84 Bijlagen...85

5 Woord vooraf Dit eindwerk zou niet tot stand gekomen zijn zonder steun en hulp van anderen. Graag zou ik hiervan gebruik maken om al die mensen eens te bedanken. Eerst en vooral wil ik mijn ouders bedanken, zij hebben het mogelijk gemaakt dat ik kon verder studeren en ze hebben me steeds gesteund. Ook als het even wat minder ging, waren zij daar om mij te motiveren. Ook verdient mijn vriend een dankwoordje; hij heeft mij gedurende mijn studies gesteund en geholpen. Ik dank de directeur van het werkloosheidsbureau die mij de kans gaf om mijn stage te lopen in de RVA. Vervolgens bedank ik mijn stagebegeleiders: Bart Vandenbulcke en Carina Dyck voor het geven van veel informatie en het lezen van mijn eindwerk. Ik wil ook de PWAbeambten van de kantoren Roeselare en Staden bedanken voor de goede samenwerking en begeleiding. Verder wil ik De heer Van Ovenberghe Gunther en De heer Braem Rik bedanken. Van Ovenberghe heeft ons enkele lessen gegeven over de scriptie waarbij hij ons de grote lijnen van een scriptie maken verduidelijkte. Braem was mijn scriptiebegeleider. Hij liet mij zelfstandig werken, maar stond toch altijd klaar met raad als ik die nodig had. Ten slotte bedank ik mijn collega s, omdat zij samen met mij probeerden het beste van te maken.

6

7 Verklarende woordenlijst KB s: koninklijke besluiten MB s: ministeriële besluiten B.S.: Belgisch Staatsblad RVA: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening VDAB: Vlaamse Dienst voor Beroepsopleiding PWA: Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen WIGW s: weduwen invaliden gepensioneerden wezen IGU: inkomstengarantie- uitkering DCS: dienstencheques Wn er: werknemer WB: werkloosheidsbureau UI: uitbetalingsinstelling OCMW: Openbaar Centrum voor Openbaar Welzijn

8

9 7 Inleiding In wat volgt bespreek ik de doorstroming van de PWA- actieven naar de dienstenonderneming. De vraag die centraal staat in mijn eindwerk, is of de tewerkstelling in de dienstenonderneming een meerwaarde biedt tegenover 4 partijen: 1 Voor de regering: hoeveel jobs zijn er al gecreëerd dankzij het systeem van de dienstencheques? 2 Voor de PWA- kantoren: hoeveel zijn er al erkend als dienstenonderneming en hoeveel PWA ers zijn er al doorgestroomd naar de dienstenonderneming? 3 Voor de gebruiker: biedt de tewerkstelling in een dienstenonderneming ook voor hen een meerwaarde? 4 Voor de werklozen: wat zijn nu de voordelen voor de PWA- werknemers die doorstromen naar de dienstenonderneming? Op deze vragen ga ik proberen een antwoord te vinden. In het derde jaar sociaal werk moeten de studenten 16 weken verplichte stage lopen. Iedereen krijg de keuze om zijn stageplaats zelf te kiezen. Ik koos voor de RVA in Roeselare omdat ik geïnteresseerd ben in de werkloosheidsreglementering en benieuwd was naar de verschillende tewerkstellingsmaatregelen waarin zij een rol spelen. Ik zou dan ook mijn eindwerk maken over de activering van de werklozen. De eerste drie weken van mijn stage maakte ik kennis met de verschillende diensten van de RVA. Elke dag leerde ik een andere dienst kennen, zoals de dienst toelaatbaarheid, betwiste zaken, verificatie, Ik kreeg ook enkele dagen uitleg van de PWA- coördinator van het WB over het PWA, over de dienstencheques en de werkwinkel. Omdat ik van plan was mijn eindwerk te maken over de activeringsmaatregelen, vond mijn stagebegeleider het een goed idee om een paar weken stage te lopen in het PWA- kantoor van

10 8 Roeselare, dat gelegen is in een werkwinkel. Daar kwam ik in contact met de PWAreglementering en ik leerde hoe het in praktijk verliep. Tijdens mijn stage in het PWAkantoor begon ik me af te vragen waarom die mensen nu niet doorstroomden naar het regulaire circuit. Dat was toch één van de doelstellingen van het PWA systeem? Ik besloot mijn eindwerk te richten naar het PWA en de conflicten van dat systeem te bespreken. In samenspraak met mijn stagebegeleider beslisten we, dat ik best de dienstenonderneming erbij betrok en een onderzoek deed of de dienstenonderneming nu een meerwaarde biedt voor de mensen die doorstromen vanuit het PWA. Daarna besloten de directeur en de PWA-coördinator dat ik best een paar weken stage ging lopen in een PWA kantoor dat niet gevestigd is in een werkwinkel. Ik werd dan verwezen naar het PWA- kantoor van Staden waar ik 8 weken stage heb gelopen. Hier heb ik vooral het beheer van de dienstenonderneming leren kennen. In deel I beschrijf ik kort de historiek, de definitie en de taken van de RVA. Vanuit de inschakelingsopdracht van de RVA kom ik bij de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen. In deel II komen de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen uitgebreid aan bod: Wat is het PWA? Wat is het doel van het PWA? Wie komt er in aanmerking om te werken in het PWA en wie kan er gebruik van maken? Hier bespreek ik ook de omvorming van de PWA s en kom ik bij de dienstencheques. In deel III beschrijf ik de dienstencheques gedetailleerd. Wat is dat? Welke werknemers komen in aanmerking? Welke gebruikers? Ik maak ook een vergelijking tussen het PWA en de dienstencheques en wijs op de grootste verschilpunten. In deel IV geef ik een antwoord op mijn centrale vraag en onderzoeken waarom ze het PWAsysteem aan het afbouwen zijn. Waarom stromen PWA ers nu niet door naar het regulaire circuit? Het PWA- werk is nochtans geen volwaardige job en biedt zeker niet de sociale voordelen van een gewone werksituatie. Wat zijn de knelpunten van het systeem en biedt de dienstenonderneming een oplossing voor deze knelpunten? Is er een meerwaarde verbonden voor de 4 partijen die ik al eerder vermeld heb? De moeilijkheden die ik ondervonden heb bij het maken van dit werk is dat ik enkel cijfers heb kunnen bemachtigen van de regio Roeselare. Dat laat mij niet toe een vergelijking te maken tussen de verschillende regio s. Ik behandel ook niet de eigenlijke werkloosheid. De datum van afsluiting voor opzoeking voor mijn eindwerk is 12 mei 2005.

11 9 Deel 1: De RVA In dit deel geef ik een korte schets met uitleg over de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Ik bespreek hoe de RVA is ontstaan, wat de RVA op vandaag is en wat haar opdrachten zijn. Die informatie heb ik gehaald uit een onthaalbrochure van de RVA en hun site. 1.1 Waaruit is de RVA gegroeid? 1 Het facet werkloosheid bevindt zich binnen de grote, complexe noemer: SOCIALE ZEKERHEID. Onder die noemer bevinden zich onder andere ook nog de pensioenen, de ziekte- en invaliditeitsverzekering, kinderbijslag, arbeidsongevallen en verzekering, beroepsziekten en jaarlijkse vakantie. De sociale zekerheid dient enerzijds om aan bepaalde personen een vervangingsinkomen te kunnen geven en anderzijds om extra kosten te vergoeden. Zoals u kunt denken, is er daarmee een omvangrijke som geld gemoeid. Daarom steunt het ganse stelsel op 2 pijlers: de verzekering en de solidariteit. Het idee van de sociale zekerheid is gegroeid uit de sociale toestanden van de 19 de eeuw. Het is de tijd van de overgang van de landarbeid en de ambachtelijke nijverheid op het platteland naar de fabrieksarbeid in de stad. Er zijn de lange werkdagen in de ongezonde en gevaarlijke omstandigheden, de lage lonen, de grote gezinnen en kinderarbeid, de onhygiënische woningen en de ondervoeding, In geval van ziekte, ongeval of werkloosheid vallen de arbeiders zonder inkomen. Voor medische verzorging of opvoeding van de kinderen is er geen geld. In het midden van de 19 de eeuw beginnen de arbeiders zich te verenigen en richten hun eigen solidariteitskassen op, die aan hen een inkomen moeten verzekeren in geval van ziekte of 1 RVA, Onthaalbrochure. Brussel, RVA, 1998, 1-7 blz. ( niet-gepubliceerd)

12 werkloosheid. Die fondsen voor onderlinge bijstand worden gefinancierd door bijdragen van de leden. Ze zijn nauw verbonden met het ontstaan van de vakbeweging. 10 Rond 1897 komen de eerste initiatieven van overheidswege: de stad Gent verleent subsidies aan individuele werklozen. De provincie Luik doet hetzelfde, maar subsidieert de organisaties van onderlinge bijstand. Begin 1900 subsidieert de centrale overheid de werkbeurzen, een voorloper van arbeidsbemiddeling. Een eerste bescheiden toelage wordt voorzien op de begroting van het toenmalige Departement van Industrie en Arbeid. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vallen de werkloosheidskassen zonder bestaansmiddelen en worden ze vervangen door het Nationaal Hulp- en Voedingscomité. Via Nationaal Crisisfonds, opgericht in 1920, worden uitkeringen toegekend aan werklozen die aangesloten zijn bij werkloosheidskassen. Vooraf wordt wel de staat van behoefte van de werkloze onderzocht. De werkloosheidsvergoeding is gebaseerd op een gemengd stelsel van vrijwillig gesubsidieerde verzekering en bijstand. Dat systeem blijft bestaan tot Ondertussen worden tal van wettelijke maatregelen getroffen om de activiteiten van de vele werkbeurzen te coördineren en te centraliseren. De Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid (N.D.A.W.) wordt opgericht. Die dienst krijgt twee belangrijke opdrachten: de arbeidsbemiddeling en de vergoeding van de werkloosheidsuitkeringen. Later komt daar de beroepsherscholing bij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt in het geheim het ontwerpakkoord van sociale solidariteit uitgewerkt door werknemers- en werkgeversorganisaties. Dat ontwerp ligt aan de basis van de Besluitwet van 28 december 1944 waaruit het Belgisch sociale zekerheidsstelsel is ontstaan. In 1945 voert men een voorlopig vergoedingsstelsel voor onvrijwillige werkloosheid in. De uitkering wordt uitbetaald door de erkende vakbonden. De gemeentebesturen organiseren de stempelcontrole.

13 11 Het Voorlopig Steunfonds voor Onvrijwillige Werklozen volgt de NWDA op. Het verdeelt de financiële middelen over de uitbetalingsinstellingen, en organiseert de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding. In 1951 wordt dat voorlopige stelsel van werkloosheidsverzekering definitief bij de wet van 14 juli Het Voorlopig Steunfonds verandert van naam en wordt Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid. 10 jaar later, in 1961 kiest men definitief voor de naam Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Met het Koninklijk besluit van betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid wordt de homogeniteit tussen een groot aantal wetteksten en reglementeringen hersteld. Intussen is dat K.B. echter vervangen door het K.B. van , dat sinds geldt als de voornaamste wettelijke basis voor de activiteiten van de RVA. Als gevolg van de institutionele hervormingen worden in 1979 de 2 grote opdrachten van de RVA opgesplitst. De arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding gaan naar de gewesten, terwijl de werkloosheid een nationale materie blijft. Op wordt de definitieve herstructurering van de RVA een feit. De opdrachten zijn verdeeld onder aparte instellingen: - de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening blijft als federaal orgaan bevoegd voor de uitvoering van de werkloosheidsreglementering ( vaststellen van het recht op werkloosheidsuitkeringen, uitbetalen van voorschotten aan de uitbetalingsinstellingen, werkloosheidsstatistieken, controle, ) - de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding staat onder de bevoegdheid van de Vlaamse Executieve en regelt de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding. De arbeidsbemiddeling is een Gewest materie, terwijl de beroepsopleiding een zaak voor de Vlaamse Gemeenschap is. De beroepsopleiding in het Nederlands in Brussel wordt ook door de V.D.A.B. georganiseerd.

14 12 - L Office communautaire et régional de formation et emploi (FOREM) is de Waalse tegenhanger van de VDAB. De tewerkstelling valt onder de bevoegdheid van het Waalse Gewest, de beroepsopleiding onder de bevoegdheid van de Franse en de Duitstalige Gemeenschap. Ook de beroepsopleiding in het Frans in Brussel wordt door de FOREM georganiseerd. - De Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (B.G.D.A.) is dus niet bevoegd voor de beroepsopleiding.

15 Wat is de RVA vandaag? 1 Sinds 1 januari 2002 heeft de RVA een bestuursovereenkomst afgesloten. Dat is een overeenkomst tussen de Staat en een openbare instelling van sociale zekerheid. Ze bepaalt klaar en duidelijk wat van de instelling verwacht wordt. Een klantgerichte dienstverlening staat hierbij centraal. De instelling krijgt de nodige financiële middelen om de doelstellingen te bereiken. Dat betekent een grote autonomie maar ook een grote verantwoordelijkheid Wat zijn de taken van de RVA? 2 De RVA heeft tal van opdrachten: de preventie-, vergoedings- en inschakelingsopdracht. Die ga ik toelichten: - preventieopdracht: De RVA probeert de contractuele band te behouden tussen de werkgever en werknemer zolang de toestand echter een tijdelijk karakter heeft. Zo wordt vermeden dat volledige werkloosheid zou ontstaan. o In het Belgisch werkloosheidsstelsel wordt bepaald dat een werknemer in sommige gevallen van schorsing van zijn arbeidsovereenkomst ten laste wordt genomen als tijdelijk werkloze. o In het kader van loopbaanonderbreking en tijdskrediet wordt de band tussen de werknemer en werkgever eveneens in stand gehouden. o In geval van herstructurering kan ook het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen die band verlengen door middel van een prefinanciering van het sociale luik. 3 - vergoedingsopdracht: wanneer de contractuele band tussen de werkgever en de werknemer wordt verbroken, wordt de werknemer opgevangen via: o een vergoeding in de gewone werkloosheid ( op basis van loonarbeid of op basis van gevolgd onderwijs); Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, De RVA,. Internet, (htpp:// de RVA/ beheer) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Opdrachten RVA. Internet, (htpp:// de RVA/opdrachten) Vandenbulcke, B., Mondelinge mededeling. Informeel gesprek, d.d. 4 maart 2005

16 14 o een vergoeding binnen het stelsel van het conventioneel brugpensioen; o onder bepaalde voorwaarden kent de RVA uitkeringen toe aan de werknemer die recht heeft op een verbrekingsvergoeding, een ziekteverzekering of een pensioen, maar die niet onmiddellijk die voordelen kan verkrijgen. Het betreft dus voorschotten die de continuïteit van de inkomsten, en dus de bestaanszekerheid van de betrokken werknemers, beogen. 1 - inschakelingsopdracht: als een werknemer volledig werkloos is, werkt de RVA mee aan maatregelen voor de wedertewerkstelling van werklozen. De rol van de RVA varieert naar gelang de maatregel: het gaat van de eenvoudige aflevering van een attest tot een veel actievere rol. o In het systeem van de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA s) is het de bedoeling in te spelen op de vraag naar bepaalde activiteiten waaraan niet wordt tegemoetgekomen door het normaal economisch circuit, en op de vraag naar arbeid van langdurig werklozen en mensen met een leefloon. Verder probeert men via dat systeem het zwartwerk weg te werken. Het promoten van verschillende tewerkstellingmaatregelen zoals: o Het activa-plan is een middel om de werkgelegenheidsgraad in het algemeen, en die van de oudere (45-plussers) en jonge werknemers in het bijzonder, te verhogen door de herinschakeling van de werklozen in het normale arbeidscircuit. Dat gebeurt door de toekenning van een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van werkgeversbijdragen voor de RSZ aan de werkgever en door een geactiveerde werkloosheidsuitkering (werkuitkering genaamd) die de werkgever in mindering kan brengen op het te betalen nettoloon. o Het systeem van de dienstencheques is ook een activeringsmaatregel. Het systeem wil extra banen scheppen via buurtdiensten en - banen voor laaggeschoolden, en het wil een deel van het zwartwerk wegwerken. De RVA is op verschillende niveaus bij dat project betrokken: het implementeren van een erkenningssysteem voor ondernemingen, het bevorderen van de mogelijkheden om van het PWA- stelsel door te stromen naar een volwaardig 1 Vandenbulcke, B., Mondelinge mededeling. Informeel gesprek, d.d. 4 maart 2005

17 werknemersstatuut binnen het systeem van de dienstencheques en het voeren van een promotiecampagne naar werkgevers, werknemers en gebruikers toe een opdracht tot handhaving van het stelsel: het Belgische stelsel van de werkloosheidsverzekering voorziet in bepaalde gevallen in de toekenning van een vergoeding die niet beperkt is in de tijd. Dat stelsel kon en kan behouden blijven dankzij preventie- en controleacties. De RVA wil mede via zijn preventie- en controleactiviteiten bijdragen tot het behoud van die sociale verworvenheid. Die hebben tot doel, door toezicht op de naleving van de sociale wetgeving, en meer in het bijzonder de werkloosheidsreglementering, oneigenlijk gebruik en georganiseerde fraude tegen te gaan. In dat opzicht blijft het Protocol betreffende de samenwerking tussen de diverse sociale inspectiediensten een sterk wapen tegen sociale fraude. Mijn eindwerk gaat over de inschakelingsopdracht van de RVA, namelijk de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en de dienstencheques. In mijn volgend deel ga ik het systeem van het PWA uitgebreid beschrijven. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit mijn stage in het kantoor van Roeselare en Staden zal ik theorie verduidelijken. 1 Duyck, C., Mondelinge mededeling. Informeel gesprek, d.d. 5 maart 2005

18 Deel 2: PWA Ontstaansgeschiedenis en doelstelling van het PWA 1 Tewerkstelling is één van de prioritaire doelstellingen van de regering. Daartoe werd in het kader van het Globaal Plan een maximum aan maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid opgenomen. Ook door de gemeenschappen en gewesten worden tewerkstellingsprogramma s ontwikkeld. Ondanks al die maatregelen op regionaal en federaal niveau is het onmogelijk om op korte of middellange termijn een regulaire tewerkstelling te garanderen aan alle werkzoekenden. Daarvoor is de economische heropleving te zwak. Aan de andere kant bestaan er in onze huidige maatschappij reële noden waaraan niet of weinig tegemoetgekomen wordt. Die noden komen voor op het vlak van hulp aan personen, bescherming van het milieu, veiligheid, vrije tijd, enz. Om een antwoord te bieden op die problemen introduceerde Minister Hansenne, toenmalige Minister van Tewerkstelling en Arbeid, in 1987 de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen of PWA s. Dat was een bijkomende en aanvullende maatregel boven op alle maatregelen, genomen ter bevordering van de regulaire tewerkstelling. De PWA s zoals we ze nu kennen, zijn tot stand gekomen door de fundamentele hervormingen in De toenmalige Minister van Tewerkstelling en Arbeid Miet Smet koos voor het uitbreiden of veralgemenen van het bestaande PWA- stelsel als eerste stap naar de buurtdiensten toe. Dat gebeurde in het kader van het Globaal Plan voor de Werkgelegenheid van de Belgische regering. Volgens artikel 73 van de wet op 30 maart 1994 was elke gemeente verplicht een PWA op te richten. 1 RVA, PWA-syllabus. Brussel, RVA, 1999, blz.4 (niet- gepubliceerde cursus)

19 17 Men koos voor de formule van PWA s omdat ze aan een groot aantal werkzoekenden de kans bieden om actief te zijn, uit hun isolement te treden, opnieuw contact te nemen met de arbeidswereld, weer een goede arbeidsattitude aan te leren en hun inkomen te verhogen, zelfs al gaat het hier niet om een regulaire job. Het doel van de diensten was vierdelig: - aan werklozen en leefloongenieters de kans bieden om actief te zijn; - het illegale gelegenheidswerk bestrijden door invoering van een wettelijk kader; - het fungeren als opstap voor werklozen naar de regulaire markt; - tegemoetkomen aan persoonlijke en maatschappelijke behoeften die in het regulaire arbeidscircuit niet ingevuld worden. De Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen ( PWA s) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ( RVA) zijn verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van dat systeem van activiteiten ( informatie over de werklozen, aanbieden van activiteiten, controle, ) Ambtenaren werden aangeworven om de administratieve opvolging van het systeem te waarborgen. Zij kregen daarvoor een doelgerichte opleiding. Sinds de oprichting van de PWA s zijn de taken van de PWA-beambten uitgebreid met enkele nieuwe maatregelen die functioneren via de PWA s zoals de promotie van activeringsmaatregelen naar zowel werknemers als werkgevers toe ( bijvoorbeeld activa maatregelen, dienstenbanen, ).

20 2.2 Structuur van het PWA Inleiding 1 Ter verduidelijking ga ik kort nog eens herhalen wat het PWA inhoudt. Een aantal personen (zie punt 2.3) wordt de mogelijkheid geboden om elke maand een aantal uren actief te zijn bij privé- personen, bij land- en tuinbouwers, bij verenigingen of bij de gemeentelijke overheid en onderwijsinstellingen. Het PWA richt zich tot langdurig werklozen. Mensen die langdurig werkloos zijn kunnen in die situatie kansarm worden op twee gebieden: 1 Op de arbeidsmarkt: door de lange werkloosheid is er verlies aan ervaring, vaardigheden en attitudes. 2 Op financieel vlak De VZW PWA 2 Het PWA is een vzw en sinds 1994 moet er in iedere gemeente een PWA opgericht worden. Het bestuur van die vereniging is in handen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur van die vzw wordt paritair en proportioneel samengesteld en telt ten minste 12 en ten hoogste 24 leden. - De helft van de leden bestaat uit leden aangewezen door de Gemeenteraad volgens de bestaande verhouding tussen meerderheid en minderheid. - De andere helft bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale partners van de organisaties die zitting hebben in de Nationale Arbeidsraad. 1 2 RVA, PWA-syllabus. Brussel, RVA, 1999, blz. 5 ( niet- gepubliceerd) RVA, PWA- syllabus. Brussel, RVA, 1999, blz.5 ( niet- gepubliceerd)

21 19 Zo heeft het PWA van Roeselare een algemene vergadering bestaande uit 12 leden. De vertegenwoordiging wordt als volgt verdeeld: 1 - De ene helft van de leden bestaat uit gemeenteraadsleden - De andere helft bestaat uit leden van werkgevers en werknemersorganisaties De werkgeversorganisaties zijn: De werknemersorganisaties zijn: Unizo ACV Boerenbond ABVV ACLBV Als principe kan gesteld worden dat die Raad van Bestuur een zeer belangrijke verantwoordelijkheid toegewezen krijgt. De raad van bestuur krijgt de taak de algemene vergadering te organiseren, de bestuursmandaten te verdelen, eventuele statutenwijzigingen ter publicatie naar het Belgisch Staatsblad te verzenden en de vereniging te beheren. 2 Tevens beschikt elk lid over een recht van beroep bij de directie van het regionaal werkloosheidsbureau indien hij niet akkoord gaat met een beslissing van de Raad van Bestuur betreffende de toegelaten activiteiten. Aan die Raad van Bestuur kunnen leden zonder stemrecht worden toegevoegd. 1 2 Dirk Williams, Mondelinge mededeling. Informeel gesprek, 1 maart 2005 RVA, Taken van de Raad van Bestuur. Roeselare, RVA, 1999 ( niet- gepubliceerd)

22 2.3 Wie kan er in het PWA werken? 1 20 Aangezien de werkloosheidsduur een bepalende factor speelt of iemand in aanmerking komt voor te werken in het PWA, wil ik eerst nog even verduidelijken hoe de berekening van de werkloosheidsduur gebeurt. De werkloosheidsduur die een inschrijving in het PWA voorafgaat is: - 2 jaar volledig vergoede werkloosheid: werkloosheidsuitkeringen ( toelaatbaar op basis van arbeidsprestaties) of wachtuitkeringen ( toelaatbaar op grond van studies); - 6 maand vergoede werkloosheid indien de werkloze 45 jaar of ouder is. Voor het bepalen van de vereiste duur worden alle periodes van vergoede volledige werkloosheid in rekening gebracht, zelfs indien de werkloze vrijstelling van inschrijving genoot ( als oudere werkloze of ingevolge beroepsopleiding, sociale en familiale redenen, studies en opleiding, ) behalve als de werkloze een inkomensgarantie- uitkering genoot bij zijn deeltijdse tewerkstelling. Volgende periodes worden gelijkgesteld met vergoede werkloosheid: - periodes van ziekte, ongeval, zwangerschap,internering, (ongeacht de duur), voor zover ze gesitueerd zijn in de vergoede werkloosheidsperiodes; - periodes van deeltijdse of voltijdse arbeid korter dan 3 volledige kalendermaanden; - andere niet vergoede periodes met een duurtijd korter dan 3 maanden ( bv. afzien van uitkeringen); - periodes van tewerkstelling in een erkend doorstromingsprogramma of in een erkende arbeidspost ( dienstenbaan); - de periodes van tewerkstelling in het kader van artikel 60 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende het OCMW. 1 RVA, PWA- syllabus. Brussel, RVA, 1999, blz.6-7.( niet- gepubliceerd)

23 21 De werklozen worden ingedeeld in 5 verschillende groepen: 1 Ambtshalve ingeschrevenen bij het PWA; 2 Vrijwillig ingeschrevenen; 3 Werklozen die het leefloon of een sociale hulp genieten; 4 Werklozen die niet actief zijn in het PWA; 5 Werklozen van buiten de gemeente die actief zijn in het PWA De ambtshalve ingeschreven werklozen 1 Maandelijks wordt door de RVA aan het PWA een lijst overgemaakt met alle werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die wonen in de gemeente van het PWA. Die lijst wordt opgemaakt door het hoofdbestuur RVA Brussel en wordt door de PWA-coördinator van het werkloosheidsbureau aan de kantoren bezorgd. De werkloze moet aan de volgende voorwaarden voldoen: - 2 jaar volledig uitkeringsgerechtigd werkloos zijn, of; - 6 maand volledig uitkeringsgerechtigd werkloos zijn indien men 45 jaar of ouder is. Eerst zal de RVA aan de ambtshalve ingeschreven werklozen een infobrief ( zie bijlage) richten die algemene informatie over de regeling bevat en die: - hen ervan op de hoogte brengt dat hun naam meegedeeld werd aan het PWA; - hen uitnodigt om zich bij het PWA aan te melden na hun oproeping van hun gemeentelijk PWA. De mensen op die lijst worden door de PWA- beambte uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek legt de beambte de werking van het PWA uit en wordt er gepeild naar de interesse van de werkloze om actief te zijn in het PWA. In het begin van het gesprek wordt duidelijk de nadruk gelegd op het feit dat het PWA niet verplicht is maar dat het wel enkele mooie voordelen biedt. De beambte deelt ook info mee over activeringsmaatregelen en de dienstencheques. 1 RVA, PWA- gids. Brussel, RVA, 1995, blz ( niet- gepubliceerde cursus) RVA, PWA- syllabus. Brussel, RVA, 1999, blz. 6. ( niet- gepubliceerde cursus)

24 22 Het recht op uitkeringen kan worden geschorst indien de werkloze zonder voldoende rechtvaardiging en na herhaling van de vraag niet ingaat op een uitnodiging om zich aan te melden bij het PWA. In praktijk gebeurt dit zeer zelden. Tijdens mijn stage in één van de PWAkantoren werd niemand geschorst om die reden, al waren er wel heel wat mensen die niet ingingen op de eerste uitnodigingen. Als de mensen na een tweede uitnodiging niet naar het gesprek gekomen zijn, dan wordt er een aangetekende brief verstuurd met de verwittiging dat hun werkloosheidsuitkering geschorst wordt. Na die brief komen de meeste af op de uitnodiging omdat ze bang geworden zijn hun uitkering een tijdje te verliezen. De werklozen worden ingeschreven per categorie met een bepaalde code in het PWA- pakket. De geïnteresseerde werklozen worden ingeschreven onder code J. Die mensen willen effectief werken in het PWA De werklozen die niet actief zijn in het PWA 1 De niet geïnteresseerde werklozen worden ingeschreven onder code K. Die mensen willen of kunnen niet actief zijn in het PWA. Bijvoorbeeld omdat ze veel interimarbeid doen of arbeidsongeschikt zijn. Ook mensen die een beroepsopleiding volgen, vallen hieronder De vrijwillig ingeschreven werklozen 2 Vrijwillig ingeschreven werklozen zijn: - De uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die voldoen aan de vereiste werkloosheidsduur doch vrijgesteld zijn van inschrijving als werkzoekende. Het betreft voornamelijk oudere werklozen die een vrijstelling hebben. Ook iemand 1 2 Scheldeman, C., Mondelinge mededeling. Informeel gesprek, d.d. 5 april 2005 RVA, PWA- procedure. Brussel, RVA, 1997, Blz ( niet- gepubliceerde cursus) RVA, PWA- syllabus. Brussel, RVA, 1999, blz. 10 ( niet- gepubliceerde cursus) 3 De oudere werkloze vanaf 50 jaar is vrijgesteld van aanmelding van de gemeentelijke stempelcontrole en van de inschrijving als werkzoekende. Hij moet niet beschikbaar zijn en blijven voor de arbeidsmarkt.

Infoblad - PWA-werknemers PWA-werknemers

Infoblad - PWA-werknemers PWA-werknemers Infoblad - PWA-werknemers PWA-werknemers Heb ik het recht om te werken in het PWA? U bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos U bent jonger dan 45 jaar Om in het kader van een PWA te werken, dient u:

Nadere informatie

Infoblad - werknemers PWA-werknemers

Infoblad - werknemers PWA-werknemers Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Art. 3.- Dit besluit treedt in werking op [1 januari 2000 (1)].

Art. 3.- Dit besluit treedt in werking op [1 januari 2000 (1)]. Koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3 van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Infoblad - PWA-werknemers PWA-werknemers

Infoblad - PWA-werknemers PWA-werknemers Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met uw uitbetalingsinstelling de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site

Nadere informatie

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag,

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag, Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering en activering van werklozen in België Congres SER Den Haag, 5 februari 2014 Ann Van Laer Nationaal Secretaris ACV 1 2 ACV = Algemeen Christelijk

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Persoonlijke werkloosheidsverklaring

Persoonlijke werkloosheidsverklaring Persoonlijke werkloosheidsverklaring Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor onder meer het toekennen van de stage-uitkering, het evalueren van de inspanningen

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

Hoe samenwerken als sociaal tolk/vertaler met Brussel Onthaal vzw in 2017?

Hoe samenwerken als sociaal tolk/vertaler met Brussel Onthaal vzw in 2017? Hoe samenwerken als sociaal tolk/vertaler met Brussel Onthaal vzw in 2017? Beste tolk/vertaler, voor een goede samenwerking is het belangrijk dat jullie goed nadenken over welk stauut jullie kiezen voor

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING)

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING) Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section CPAS Afdeling OCMW HET WIN-WIN-PLAN

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Attest doorstromingsprogramma (DSP)

Attest doorstromingsprogramma (DSP) Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de aflevering van attesten betreffend het recht op activeringsuitkeringen overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse

Nadere informatie

Aangifte van een vrijwillige activiteit voor een niet-commerciële organisatie

Aangifte van een vrijwillige activiteit voor een niet-commerciële organisatie Datumstempel van de uitbetalingsinstelling Aangifte van een vrijwillige activiteit voor een niet-commerciële organisatie U wenst een vrijwillige activiteit te verrichten voor een niet-commerciële organisatie

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Waarover gaat dit infoblad? Indien u als werkloze het werk deeltijds hervat, kunt u onder bepaalde voorwaarden boven op uw loon een

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 :

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : 1. Werkend 1.1. Werkend in loondienst 1.1.1. Werkend in één job in loondienst 1.1.2. Werkend in meerdere jobs in loondienst 1.2. Werkend als zelfstandige

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

Het PWA van Watermaal- Bosvoorde, oplossingen binnen handbereik!

Het PWA van Watermaal- Bosvoorde, oplossingen binnen handbereik! Het PWA van Watermaal- Bosvoorde, oplossingen binnen handbereik! Binnen de bevolking bestaat een ruime vraag naar buurt- en nabijheiddiensten waar het reguliere arbeidscircuit geen oplossingen voor biedt.

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991)

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [02 oktober 1992 tot wijziging van het

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE)

Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werkgevers Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE) Wat is de bedoeling van de SINE-maatregel?

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999

Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 Koninklijk besluit van 3 MEI 1999 tot uitvoering van artikel 7, 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 1 SCSZ/04/113 BERAADSLAGING NR 04/037 VAN 9 NOVEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN MET BETREKKING TOT DE PERIODES VAN INACTIVITEIT OF VAN TOEGELATEN DEELTIJDSE WERKHERVATTINGEN

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) Tweede deel In de vorige Stat info ging de studie globaal (ttz. alle statuten bijeengevoegd) over het verband

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/109 BERAADSLAGING NR. 17/048 VAN 6 JUNI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Persbericht van de ministerraad van 30 april 2009 Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Tijdelijke maatregelen tegen de crisis De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle

Nadere informatie

Het stelsel van de dienstencheques

Het stelsel van de dienstencheques Het stelsel van de dienstencheques Caroline Van Beveren 2 december 2010 Wat zijn dienstencheques? = een betaalmiddel waarmee particulieren een erkende onderneming kunnen betalen voor hulp van huishoudelijke

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997;

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997; TC/97/82 BERAADSLAGING Nr. 97/49 VAN 11 SEPTEMBER 1997 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS- VOORZIENING TOT HET RAADPLEGEN VAN HET WERKGEVERS- REPERTORIUM VAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-B dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

Vrijwilligers zonder werk?

Vrijwilligers zonder werk? 22/11/2011 Vrijwilligers zonder werk? Verenigingen kunnen voor het jaar 2011 aan hun vrijwilligers een kostenvergoeding toekennen van maximum 30,82 per dag of 1.232,92. Deze kostenvergoeding kan niet gecombineerd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/110 BERAADSLAGING NR. 17/049 VAN 6 JUNI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR 3 1 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 Bijkomende informatie... 10 28/02/2013 Administratieve instructies - Werkloosheid

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

A. Verduidelijkingen over het begin van de toekenningsperiode als werkzoekende

A. Verduidelijkingen over het begin van de toekenningsperiode als werkzoekende Jonge schoolverlater ingeschreven als werkzoekende - Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, 5, KBW. A. Verduidelijkingen

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Kinderopvang Procedure te volgen door de ondernemingen

Kinderopvang Procedure te volgen door de ondernemingen Kinderopvang Procedure te volgen door de ondernemingen I. De premie kinderopvang a. Oorsprong 1) Conform het sectorakkoord 2013-2014 kreeg het Sociaal Fonds van elk van de paritaire comités 202, 311 en

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

infobrochure voor de kunstenaar

infobrochure voor de kunstenaar kunstenaar? infobrochure voor de kunstenaar 1. Voor wie is deze brochure bestemd? Deze brochure is bestemd voor de uitvoerende, vertolkende of scheppende kunstenaar die zijn kunst beoefent als hoofdberoep,

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Stage in de onderneming: een flop?!?!?!? Openbaar HR-colloquium van 23.10.2014 GENT

Stage in de onderneming: een flop?!?!?!? Openbaar HR-colloquium van 23.10.2014 GENT Stage in de onderneming: een flop?!?!?!? Openbaar HR-colloquium van 23.10.2014 GENT De RVA in het algemeen Hoofdtaken van de RVA! Vergoeding! Preventie! (Her)inschakeling! Controle! Informatie! Verzoening

Nadere informatie

PWA Essen Vzw Gebruikersreglement

PWA Essen Vzw Gebruikersreglement PWA Essen Vzw Gebruikersreglement Heuvelplein 23 2910 ESSEN Tel. 03 670 01 30 pwa@essen.be pwa-essen.webnode.be Gebruikersreglement PWA Essen vzw Door de ondertekening van het gebruikersformulier verbindt

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

WERKLOOSHEID. Mevr.. Van Damme. Infosessies 11/2005 1

WERKLOOSHEID. Mevr.. Van Damme. Infosessies 11/2005 1 WERKLOOSHEID Mevr.. Van Damme Infosessies 11/2005 1 Wettelijk kader ASR-werkloosheid Wet Modernisering Beheer Sociale zekerheid van 24 februari 2003 en artikel 138 bis van het werkloosheidsbesluit (K.B.

Nadere informatie

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg RVA In het najaar 2013 stond een infosessie met de RVA gepland. Deze kon jammer genoeg door dienstnoodwendbaarheden niet doorgaan. Daarom ging het Steunpunt op een andere manier op zoek naar info. Alle

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart

Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart Waarom deze aangifte? U bent vrijgesteld van de verplichting in het bezit te zijn van een controlekaart indien u: ofwel minstens 60 jaar bent; ofwel

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Inleiding 1 - Inleiding Met een "Maandelijkse aangifte van arbeid in een programma ter activering van de werkloosheid"

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 4 juni 2008 VSKO/DB/08.06 V0806 Paritair Comité 152 Meesters-, vak- en dienstpersoneel: brugpensioen OPGELET, ENQUETE SCHOOLBESTUREN! Enkel de schoolbesturen die de enquête

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen Financiële voordelen en simulaties VVSG 29 september 2011 Inhoud Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen De Vlaamse Ondersteuningspremie 2 1 Doelgroepvermindering

Nadere informatie

Reglement huishoudelijke hulp dienstencheques

Reglement huishoudelijke hulp dienstencheques Reglement huishoudelijke hulp dienstencheques 1. Algemeen Met de dienstencheques kunnen particulieren, met financiële tussenkomst van de overheid, beroep doen op huishoudelijke hulp. De dienstencheque

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG HOOFDSTUK 1: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG 1 VANAF 58 JAAR I. Wat is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies

Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies Voortaan moet u, indien u in het Waals Gewest, in de Duitstalige Gemeenschap of in het Hoofdstedelijk Brussels

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

Nr maart 2016

Nr maart 2016 Nr. 225 17 maart 2016 Belgisch Staatsblad Nieuw formulier voor vrijstelling bedrijfsvoorheffing investering in steunzones Sedert april 2015 kunnen werkgevers die een investering doen in een door de overheid

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België P19Fisc-A De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

focus op het verblijfsbewijs

focus op het verblijfsbewijs focus op het verblijfsbewijs Sinds 15 december 2005 bestaat de gemeentelijke stempelcontrole niet meer. Uw andere verplichtingen als werkloze blijven ongewijzigd: - u moet steeds uw controlekaart bij u

Nadere informatie