17.4. i LOOPBAANONDERBREKING VOOR PALLIATIEVE ZORGEN. I neen. Art, VIIi.XV.2. Art. VIII.XV.5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "17.4. i LOOPBAANONDERBREKING VOOR PALLIATIEVE ZORGEN. I neen. Art, VIIi.XV.2. Art. VIII.XV.5"

Transcriptie

1 17.4. i LOOPBAANONDERBREKING VOOR PALLIATIEVE ZORGEN Art. VIII.XV.5 Art, VIIi.XV.2 I neen I nret-bezo{drgd, ilraar wei recht, op eert urtkeflng van: - 5A8,921maand voor voltijdse loopbaanonderbreking; - 254,461 nraand voor hatftijdse ioopbaanonderbreking; - 86,32lntaand voor deettr;ds nret l/5 vernrinderd. Voor het oersonee[stid dat uitstuitend samenwoont met een of meerdere kindererr dje het ten taste heeft, vrordt dit bedraq opqetrokken tot 116,08.

2 t-, L5 I Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening cl{ra, t nvfe Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek oí op de site. vwwv.rva be lnfoblad - werknemers Loopbaanonderbreking het kader van het palliatief verlof Wat is loopbaanonderbreking het kader van het palliatief verlof? Het gaat om een specif ieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om palliatieve zorgen te verstrekken. Onder palliatieve verzorging verstaat men elke vorm van bijstand (medische, sociale, administratieven psychologische) en van vezorging van ongeneeslijk zieke personen die zich in een terminale Íase bevinden. Welke reglementering is van toepassing? De toepasselijke reglementering hangt af van de sector waarin u tewerkgesteld bent - Het koninklijk besluit van is van toepassing: - op de werknemers tewerkgesteld bij een werkgever die onder de toepassing valt van de wer van betreffende de CAO's en de paritaire comités. Het betreft. - de werknemers van de privé-sector; - de werknemers van gemengde ondernemingen, - de niefgesubsidieerde contractuele personeelsleden van het vrij ondenvijs ; - het personeel van de vriie universiteiten; - de werknemers van de gemengde intercommunales voor gas- en elektriciteitsvoorziening; - de werknel"i: y1n gewestelilke en plaatselijke tram, bus en metro. - op de contractuele en statutaire personeelsleden van de lokal en provinciale besturen; - op de personeelsleden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers tewerkgesteld onder het statuut van medewerker van de erkende politieke fracties of onder het statuut van administratief medewerker van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. - op de contractuele personeelsleden van het onderwijs; - op de contractuele personeelsleden van de openbare diensten. - Het koninklijk besluit van is van toepassing op de statutaire personeelsleden van de openbare diensten; - Het koninklijk besluit van is van toepassing op de vastbenoemde of definitief aangeworven personeelsleden in het onderwijs en de CLB-centra van de gemeenschappen; - Het koninklijk besluit van is van toepassing op de statutairen contractuele personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven, d.w.z. de Post, Belgacom, de NMBS en Belgocontrol Bijgewerkt tot

3 Wie kan genieten van een loopbaanonderbreking het kader van het palliatief verlof? De meeste werknemers kunnen genieten van een loopbaanonderbreking het kader van het palliatief verlof. Indien u werkt in de openbare sector of in een autonoom overheidsbedrijf, neemt u best contact op met uw personeelsdienst om na te gaan of de overheid waarvan u afhangt de verschillende hierna vermelde mogelijkheden reglementair heeft voorzien. Welke vormen van loopbaanonderbreking zijn mogelijk in het kader van het palliatief verlof? Ongeacht de sector waarin u tewerkgesteld bent, kunt u. - helzij uw prestaties volledig schorsen gedurende 1 maand (verlengbaar met 'l maand), - helzij uw prestaties verminderen gedurende 1 maand (verlengbaar met 1 maand) U kunt maximum 2 attesten indienen per patiënt Kan de loopbaanonderbreking het kader van de palliatieve verzorging u geweigerd worden? Privé-sector en lokale en provinciale besturen Deze vorm van loopbaanonderbreking kan u niet geweigerd worden. Openbare sector en onderwijs Deze specifieke vorm van loopbaanonderbreking kan u niet geweigerd worden indien de overheid waaryan u afhangt, dit reglementair heeft voozien. Autonome overhêidsbed rijven Indren u een contractueel personeeslid bent van een autonoom overheidsbedrijf, neemt u best contact op met uw personeelsdienst om na te gaan of de mogelijkheid bestaat. De volledige loopbaanonderbreking Wat is de duur van de volledige Ioopbaanonderbreking? Ongeacht uw uurrooster (voltijds of deeltijds), kunt u uw prestaties volledig onderbreken gedurende 1 maand, verlengbaar met 1 maand per patiënt Op welke uitkering hebt u recht? Om de vermindering van uw inkomsten compenseren, ontvangt u een vergoeding van de overheid. Het gaat om een maandelijkse uitkering toegekendoor de RVA. Deze uitkering is forfaitair Bijgewerkt tot

4 Maandelijkse brutobedragen #n', Voltijdse tewerkstelli n g :ii' i:.,,.'i, Deeltijdse tewerkstel lin g 726,85 EUR 726,85 EUR x (aantal onderbroken uren) / (aantal uren voltijds) Maandelijkse nettobedragen (zie vraag over de belastbaarheid van de onderbrekingsu itkerin gen ) Voltijdse tewerkstellin g ri.lï f Deeltijdse tewerkstel ling 653,23 EUR 653,23 EUR x (aantal onderbroken uren) / (aantal uren voltijds) N.B.: Het bedrag van deze uitkeringen is van kracht sinds Voor een onvollediqe maand worden deze bedragen proporíioneel verminderd. De gedeeltelijke loopbaanonderbreking welke vormen van gedeeltelijke loopbaanonderbreking kunt u nemen? U kunt uw prestaties verminderen met 1/5 of tot een halftijdse betrekking. Indien u uw prestaties wenste verminderen met 1/5, moet u voltijds tewerkgesteld zijn. Indien u uw prestaties wenste vermínderen tot een halftijdse betrekking, moet u minstens 3/4 tewerkgesteld zijn. Wat is de duur van de gedeeltelijke loopbaanonderbreking? U kunt uw prestaties gedeeltelijk onderbreken gedurende 1 maand, verlengbaar met 1 maand oer oatiënt. Op welke uitkering hebt u recht? om de vermindering van uw inkomsten compenseren, ontvangt u een vergoeding van de overheid. Het gaat om een maandelijkse uitkering toegekendoor de RVA. Deze uitkering is forfaitair. Maandelijkse brutobedragen Maandelijkse nettobedragen (zie vraag over de belastbaarheid van de uitkeringen) ry.iry 1;il; ffih#tr - 50 jaar + 50 jaar - 50 jaar + 50 jaar 301,10 EUR 102,'15 510,73 EUR(.) EUR of 137,37 204,30 EUR(".) EUR(.) (-) Neem contact op met uw personeelsdienst of met de RVA om te weten of u recht hebt op dit verhoogde bedrag. ("-) Enkel voor alleenwonende werknemers ( behalve voor de statutairen van het onderwijs), d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen ten laste samenwonen. N.B.: Het bedrag van deze uitkeringen is van kracht sinds 01.0g Voor deeltijdse werknemers worden deze bedragen proporlioneel berekeno. Voor een onvolledige maand worden deze bedragen proporiioneel verminderd. Bijgewerkt tot

5 Welke zijn de voorwaarden om het recht op palliatief verlof te bekomen? U hebt recht op een loopbaanonderbreking het kader van het palliatief verlof, indien u een attest voorlegt van de behandelende geneesheer van de patiënt waaruit blijkt dat u bereid bent om palliatieve vezorging te verstrekken. Welke formaliteiten moet u vervullen? Ten opzichte van uw werkgever/administratie : U moet uw werkgever / uw administratieen aanvraagformulier voor onderbrekingsuitkeringen overhandigen waarin de behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve vezorging nodig heeft verklaart dat u bereid bent palliatieve vezorging te verstrekken aandeze persoon. Hiervoor is een vakje voozien op het aanvraagformulier. De identiteit van de patiënt moet niet vermeld worden. Uw recht gaat in op de 1"t" dag van de week die volgt op de week tijdens dewelke u het attest aan uw werkgever hebt overhandigd. Uw werkgever kan een kortere termijn aanvaarden. In geval van verlenging, moet u voormelde procedure opnieuw volgen. Bij overlijden van de patiënt vóór het einde van uw loopbaanonderbreking, kunt u in loopbaanonderbreking blijven tot de vooziene datum of het werk al eerder hervatten Ten opzichte van de RVA U moet onderbrekingsuitkeringen aanvragen door middel van het: - Formulier C61 SV indien u deel uitmaakt van de privé-sector. de openbare sector of de sector van het onderwijs; - Formulier C6lOB-SV indien u deel uitmaakt van het personeel van een autonoom overheidsbedrijf (Belgacom, de Post, de NMBS en Belgocontrol). U kunt deze formulieren ook downloaden van de RVA-site: www rva.be Deze formulieren zijn eveneens beschikbaar in de verschillende RVA-kantoren bij de Infodienst Loopbaanonderbreking van het Hoofdbestuur van RVA.. - U vult deel I van het aanvraagformulier in, en laat het vak "attest" invullen door de behandelende geneesheer; - Uw werkgever moet deel ll van dit document invullen. U stuurt het behoorlijk ingevuld, aangetekend, terug naar de dienst Loopbaanonderbreking van het RVA-kantoor van het ambtsgebied van uw woonplaats. De RVA aanvaardt eveneens verzendingen bij gewone brief, maar in geval van betwisting valt de bewijslast van de indiening van de aanvraag dan op u. N.B.:Woont u in een land dat behoori tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan dient u het formulier in bij de dienst Loopbaanonderbreking van het RVA-kantoor van het ambtsgebied waar de technische bedrijfseenheid van de onderneming of de overheid die u tewerkstelt, is gevestigd. De gegevens van de RVA-kantoren zijn beschikbaar op onze website. Zij kunnen u eveneens worden meegedeeld door de Infodienst Loopbaanonderbreking van het Hoofdbestuur van de RVA. Dit aanvraagformulier moet in voormeld RVA-kantoor aankomen ten laatste 2 maandena de aanvangsdatum de onderbreking. Zolang de maximumduur niet is bereikt, kunt u een verlenging van uw loopbaanonderbreking verkrijgen of een nieuwe aanvraag indienen. Opmerkinq: elke nieuwe aanvraag of vraag totverlenging, moet in dezelfde vormen en termijnen worden ingediend als een eerste aanvraag. Bijgewerkt tot

6 Waar moet u wonen tijdens de loopbaanonderbreking? Tijdens de periodes van loopbaanonderbreking moet u wonen: - in Belgié; - in een ander land van de Europese economische ruimte (dit wil zeggen de 27 landen van de Europese Unie + Noorwegen, ljsland en Liechtenstein); - in Zwitserland. Uitzondering Indien u uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijk samenwonende volgt die tijdelijk en beroepshalve voor rekening van zijnlhaar werkgever naar een land vertrekt dat gelegen is buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan mag u voor de duur van deze opdracht daar gedomicilieerd zijn. Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de samenlevingsvorm van 2 personen (ongeacht de aard van de verhouding en het geslacht) die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgelijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. In dat geval moet u een attest van de werkgevervan uw echtgeno(o)t(e) ofvan de werkgever van uw wettelijk samenwonende toevoegen, waaruit blijkt dat de professionele opdracht niet vereist dat u zich definitief in het buitenland vestigt. Als u uw wettelijk samenwonende volgt, moet u eveneens een bewijs van wettelijke samenwoning voegen bij uw uitkeringsaanvraag Waar worden de onderbrekingsuitkeringen betaald? De betaling van de onderbrekingsuitkeringen gebeurt uitsluitend in België. Welke inkomsten zijn cumuleerbaar met de uitkering toegekend in het kader van het palliatief verlof? De onderbrekingsuitkering kan onder bepaalde voonvaarden gecumuleerd worden met de inkomsten van ofwel de uitoefening van een politiek mandaat, ofwel een nevenactiviteit als loontrekkende die u reeds uitoefende qedurende minstens 3 maanden voorafqaand aan uw loopbaanonderbreking. In geval van vollediqe loopbaanonderbreking mag de uitkering worden gecumuleerd met de inkomsten van de uitoefening van een zelfstandige activiteit gedurendeen maximumperiode van een jaar. In geval van verminderde prestaties is deze cumulatie niet mogelijk. De rechthebbenden op een overlevingspensioen kunnen hun recht op loopbaanonderbreking behouden maar zonder uitkeringen. Indien u bij een autonoom overheidsbedrijf werkt en statutair bent: U kunt de onderbrekingsuitkeringen cumuleren met een mandaat als gemeenteraadslid of raadslid van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met uitsluiting van elk ander politiek mandaat. U kunt deze ook cumuleren met de inkomsten uit een nevenactiviteit als loontrekkende, op vooruvaarde dat deze gedurende minstens 12 maanden vóór het ingaan van de loopbaanonderbreking/verminderde prestaties werd uitgeoefend. In geval van volledige loopbaanonderbreking kunt u de uitkeringen cumuleren met de inkomsten uit een nevenactiviteit als zelfstandige, indien u die minstens gedurende de 12 maanden vóór de onderbreking hebt uitgeoefend. In dit laatste geval is de cumulatie toegelaten gedurendeen periode van maxtmum één jaar. De rechthebbenden op een overlevingspensioen behouden hun recht od looobaanonderbrekinq maar zonder uitkerinqen. Biigewerkt tot

7 Wat doet de directeur van het RVA-kantoor? De directeur van het RVA-kantoor: - kent u het recht op onderbrekingsuitkeringen toe en stuurt u het document C 62 waarop uw persoonlijke gegevens, het soort onderbreking, het bedrag van uw uitkeringen en de betrokken periode vermeld staan. Elke maand, na vervallen termijn, betaalt de RVA uw uitkering per circulaire cheque of per overschrijving. - of weigert u de onderbrekingsuitkeringen en deelt u zijn beslissing mee via het formulier C 62 dat u aangetekend wordtoegestuurd. Kunt u de beslissing van de RVA betwisten? Ja, u kunt in beroep gaan tegen de beslissing van de RVA bij de bevoegde arbeidsrechtbank. Voor meer informatie over de te volgen procedure, kunt u het infoblad "Beroep tegen de beslissing van de RVA inzake loopbaanonderbreking / tijdskrediet,, raadplegen. Dit infoblad is beschikbaar op onze website, in de verschillende RVA-kantoren en bii de infodienstijdskrediet van het Hoofdbestuur van de RVA. Hoe kunt u uw dossier opvolgen? U kunt uw dossieraadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid http.//wryvw.socialsecurity be, rubriek "On-line diensten" via De sociaal verzekerde / Dossier loopbaanonderbreking / Raadpleging. Om toegang te hebben moet u beschikken over een burgertoken of een elektronische identiteitskaart. Wilt u dit token aanvragen of informatie krijgen over de elektronrscne identiteitskaart, dan kunt u terecht op dezelfde site. NB:Via een link vanop de website van de RVA rubriek "Loopbaanonderbreking" / "Raadpleeg uw dossie/', kunt u eveneens toegang krijgen tot de poftaalsite van de sociale zekerheid om uw dossier op te volgen. Dankzij de toepassing E-LO, kunt u de volgende zaken on-line raadplegen. - de vooruitgang van uw dossier ; - het bedrag van de uitkeringen; - de betaaldatum ; - de historiek van de uitkerinoen : - de belastingsfiche; - de periodes onderbreking/tijdskrediet die u reeds genoten hebt. U kunt ook het formulier C62 (het formulier tot toekenning van een loopbaanonderbreking ) dat op u van toepassing is, raadplegen en afdrukken indien de beslissing positief is Sommige administraties kunnen u dit formulier C62 immers vragen om voordelen te bekomen. Wanneer verliest u uw recht op onderbrekingsuitkeringen? Jw recht op onderbrekingsuitkeringen gaat verloren. ' aan het einde van de maximum vergoedbaarheidstermijn of aan het einde van de termijn vermeld in de overeenkomst met uw werkgever, behalve indien deze termijn wordt verlengd na onderling akkoord; ' vanaf de dag waarop u het werk hervat bij dezelfde of bij een andere werkgever; ' vanaf de dag waarop uw arbeidsovereenkomst eindigt; vanafde dag waarop u een pensioen ontvangt; vanaf de dag waarop u een ander politiek mandaat uitoefent dan gemeenteraadslid of ocmw-raadslid (in geval van tewerkstelling bij een autonoom overheidsbedrijí); vanaf de dag waarop u een zelfstandige activiteit aanvatijdens een periode van gedeeltelijke onderbreking; vanaf de dag waarop u een zelfstandige activiteit aanvatijdens een periode van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking (in geval van tewerkstelling bij een autonoom overheidsbed rijf); Bijgewerktot PAL

8 - vanaf de dag waarop u gedurende meer dan 12 maanden een volledige loopbaanonderbreking cumuleert met een zelfstandige activiteit; - vanaf de dag waarop u een nevenactiviteit in loondienst aanvat, - vanaf de dag waarop u het aantal uren van uw nevenactiviteit in loondienst uitbreidt. Wan neer worden uw onderbreki n gs u itkerin gen terug gevorderd? Alle onrechtmatig geïnde onderbrekingsuitkeringen worden teruggevorderd, onder meer. - wanneer uw effectieve periode van loopbaanonderbreking met uitkeringen niet de minimumduur van één maand bereikt; N.B.: indien u omwille van uitzonderlijke omstandigheden deze minimumduur niet hebt gerespecteerd, kunt u een gemotiveerde aanvraag indrenen tot verzaking aan de terugvordering van de uitkeringen. U moet deze aanvraag opsture naar de directeur van het RVA-kantoor, die ze zal overmaken aan de administrateur-generaal. De administrateur-generaal kan afzien van de terugvordering van de uitkeringen, indien hij de omstandigheden als uitzonderlijk beschouwt. - wanneer u het RVA-kantoor niet vooraf schriftelijk op de hoogte brengt van het aanvatten of uitbreiden van een nevenactiviteit of van het uitoefenen van een zelfstandioe activiteit Komen de periodes van loopbaanonderbreking het kader van het palliatief verlof in aanmerking voor de berekening van de totale duur van de loopbaanonderbreking of van het <tijdskrediet)? NEEN, er wordt geen rekening gehouden met de periodes van loopbaanonderbreking het kader van het palliatief verlof voor de berekening van de maximumduur van de loopbaanonderbreking of van het <tijdskrediet> die u in het totaal kunt genieten tijdens uw loopbaan. Bent u tijdens het palliatief verlof beschermd tegen ontslag? Zowel bij volledige als bij gedeeltelijke loopbaanonderbreking bent u beschermd tegen ontslag. Deze bescherming gaat in op de dag van het akkoord of, indien u gebruik maakt van een recht, op de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Ze eindigt 3 maandena de loopbaanonderbreking Tijdens deze beschermde periode mag uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigen, tenzij om dringende of voldoende redenen. Als voldoende reden wordt beschouwd een door de rechter als zodanig erkende reden waarvan de aard en de oozaak vreemd zijn aan de loopbaanonderbreking. Ontslag wegens conventioneel brugpensioen geldt onder meer als voldoende reden. Geeft uw werkgever toch een opzegging wanneer u in volledige onderbreking bent, dan kan de opzeggingstermijn pas beginnen lopen na het einde van uw volledige onderbreking. De opzeggingstermijn kan daarentegen wel beginnen lopen tijdens een periode van vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking of met een vijfde. In geval van onmiddellijke verbreking van de overeenkomst (zonder het presteren van de opzegging), is de verbrekingsvergoeding gelijk aan de duur van de opzeggingstermijn (berekend alsof de werknemer zijn prestaties niet verminderd had) en in functie van het laatste loon (d.w.z. op grond van het verschuldigd loon voor verminderde prestaties) Ontslaat uw werkgever u tijdens de beschermde periode zonder dringende of voldoende reoen, dan moet hij u - bovenop de normale opzeggings- of verbrekingsvergoeding - een foíaitaire vergoeding betalen die gelijk is aan 6 maanden loon op grond van het verminderd loon in geval van vermindering van de prestaties. Bij ontslag moet u onmiddellijk en schriftelijk het bevoegde RVA-kantoor verwittigen Btgewerkl rot

9 Welke invloed hebben de onderbrekingsuitkeringen op uw belastingen? Vooraf: De hierna vermelde bepalingen behoren tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Financiên De onderbrekingsuitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt zij beschouwd als een verva ng ingsinkomen. Alle onderbrekingsuitkeringen zijn onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing sinds Door deze inhouding aan de bron daalt het bedrag van uw onderbrekingsuitkering maar het voordeel daarvan is dat u minder belastingen zal moeten bijbetalen na de definitieve berekening ervan. De bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op uw uitkering bedraagt 10,13% indien u in volledige loopbaanonderbreking bent en 17,15oÁ indien u uw prestaties verminderd hebt. Indien u een Franse grensarbeider bent en u hiervan het bewijs aan de RVA levert via het document 276 FRONï./GRENS, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën, kan u vrijstelling bekomen van bedrijfsvoorheffing op de onderbrekingsuitkering. Indien u tijdens de loopbaanonderbreking dit statuut verliest, dient u het RVA-kantoor te verwittigen omdat u dan geen recht meer heeft op de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing. Voor het invullen van uw belastingaangifte ontvangt u van de RVA een fiche , waarop het totaal van de in het Íiscale jaar ontvangen uitkeringen vermeld staat. ln geval van laattijdige betaling, zullen de ontvangen sommen vermeld staan op de fiche 28'1.10 van het jaarvan de betaling. Voor alle bijkomende vragen over de invloed van de onderbrekingsuitkeringen op de berekening van uw belastingen, dient u zich te wenden tot uw belastingsadministratie. U vindt de gegevens van de belastingsadministratie waarvan u afhangt in het telefoonboek of op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: htlp:l/www.rninfin fqov.be. Welke invloed heeft het palliatief verlof op uw pensioen? BUgewerkt tot Opgelet: Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen: - De werknemers tewerkgesteld in de privé-sector en de contractuele personeelsleden van de besturen (d.w.z de personen aangeworven met een arbeidsovereenkomst) ---> zie de bepalingen beschreven in punt A - en de statutaire personeelsleden van de besturen (d.w.z. de definief aangeworven personen) --> zie de bepalingen beschreven in punt B De werknemers uit de privé-sector en de contractuele personeelsleden van de besturen Vooraf: De pensioenregels van toepassing op de werknemers uit de privé-sector en de contractuele personeelsleden van de besturen, vallen onder de bevoegdheid van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). In het algemeen worden 12 maanden loopbaanonderbreking automatisch en kosteloos gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen. Voor de specifieke vormen van loopbaanonderbreking (dit wil zeggen het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand of het palliatief verlof), zijn evenwel speciale regels van toepassing! Om deze bijzonderheden te kennen, neemt u best contact op met de RVP. Voor alle vragen betreffende gelijkstelling van periodes van loopbaanonderbreking voor de toekenning van het pensioen, dienen werknemers van de privé-sector en contractuele personeelsleden van de besturen zich tot de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) te wenden. RVP: Zuidertoren te 1060 BRUSSEL // Dienst regularisatie loopbaanonderbreking - Tel.: (Nederlandstalige infolijn) / (Franstalige infolijn) // http./iwww. onprvp fgov. be. De statutaire personeelsleden van de besturen Vooraf: De pensioenregels van toepassing op de statutaire personeelsleden, vallen onder de bevoegdheid van de Pensioendienst voor de Overheidssector.

10 Voor de statutaire personeelsleden zijn de eerste 12 maanden (volledige of gedeeltelijke) loopbaanonderbreking principe automatisch en kosteloos toelaatbaar voor het pensioen, terwijl de volgende 48 maanden enkel toelaatbaar zijn mits betaling van een persoonlijke bijdrage, te storten aan de overheid of de instelling die het stelsel voor het overlevingspensioen van het personeelslid beheert. Geen enkele bijdrage is evenwel vereist gedurende maximum 24 maanden voor de periodes waarin de betrokken werknemer of zijn partner die onder hetzelfde dak woont, gezinsbijslagen ontvangt voor een kind jonger dan 6 jaar. Deze bepalingen gelden voor alle vormen van loopbaanonderbreking, dit wil zeggen zowel voor de gewone onderbreking als voor de specifieke vormen (dit wil zeggen het ouderschapsverlof, het verlof voor medische biistand of het palliatief verlof). Opmerkingen: - De toelaatbare periodes loopbaanonderbreking, kosteloos of na validering, kunnen nooit de duur van de effectieve prestaties van de loopbaan overschrilden en zijn in iedergeval beperkt tot 60 maanden (5 jaar) - Bovendien worden de toelaatbare periodes enkel in aanmerking genomen ten belope van een maximumduur die gelijk is aan een bepaald percentage (tussen 20 en 25%, naargelang het geboortejaar van het personeelslid) van de duur van de loopbaan Verloven gelijkgesteld met een dienstactiviteit tellen eveneens mee voor de berekenrnq van het percentage. Voor alle bijkomende vragen over de toelaatbaarheid van perrodes van loopbaanonderbreking voor het pensioen, dienen de statutaire personeelsíeden van de besturen zich te wenden tot de Pensioendienst voor de Overheidssector. De Pensioendienst voor de Overheidssector heeft een brochure uitgegeven met als titel "De loopbaanonderbreking en het pensioen van de openbare sector" Deze brochure beschrijft de regels die van toepassing zijn voor de statutaire personeelsleden. Ze is te verkrijgen bij de Pensioendienst voor de Overheidsector: Victor HoÍaplein 40 bus 30 - í060 BRUSSEL / Telefoon (centrale): // http iiwww pdos fgov be - E- mail fgov be. Hebt u recht op een aanmoedigingspremie? In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden betaalt de Vlaamse Gemeenschao. bovenop de uitkering van de RVA, een aanmoedigingspremie U vindt alle nuttige informatie omtrent voormelde Vlaamse aanmoedigingspremies op de website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap : http //mnr'v werk.be. Voor inlichtingen voorwaarden belt u het gratis nummer van de Vlaamse Infolijn 1700 of neemt u contact op via be. BÍgewerkt tot

11 $ Aanvraag om uitkeri ngen loopbaanonderbreki ng : - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen met uw jonge kinderen of; - om brjstand te verlenen aan een ernstig ziek gezins- of familielid of; - om te zorgen voor een persoon die ongeneeslijk ziek is en zich in een terminale fase bevindt. U wilt daarbij een financiéle tussenkomst van de RVA ontvangen Met dit formulier kunt u de onderbrekingsuitkeringen aanvragen. Wie moet dit formulier gebruiken? De statutairen contractuele personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven (DE POST, BELGACOM, NMBS, BELGOCONTROL). Wie moet dit formulier invullen? De werknemer moet deel I invullen en de werkgever deel ll. In geval van medische bijstand of palliatief verlof, moet de behandelende geneesheer het attest op blz 5 invullen. Alle delen van dit formulier moeten samen aan de RVA worden bezorgd. Links van de vragen vindt u bijkomende informatie die u helpt bij het invullen van het formulier. Stuur het ingevulde formulier terug: Hoe? Via een aangetekende brief. Wanneer? Ten laatste binnen de twee maanden die volgen op het begin van de loopbaanonderbreking. Waar? Naar het RVA-kantoor van uw woonplaats (zie adressenlijst op de laatste bladzijde). En verder? U ontuanqt van het RVA-kantoor een document C62 met daarop de beslissing. C61 OB-SV ool Hebt u bijkomende informatie nodig? Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen oí indien u andere inlichtingen wensi, raadpleeg het infoblad dat beschikbaar is in de RVA-kantoren of op de website van de RVA (www.rva.be) U kunt uw dossier eveneens online raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid indien u over een burgertoken of een elektronische identiteitskaart beschikt. Informatie over het burgertoken en over de elektronische identiteitskaart vindt u eveneens oo deze site..be

12 DEEL l: in te vullen door de werknemer UW IDENTITEIT Naam Voornaam Straat en nummer Postcode Gemeente Land Natronaliteit Dft rtummer staat in de rechter- INSZ-nummer - bovenhoek van de SlS-kaarÍ. U bent niet verylicht deze gegevens in te vullen. Telefoon E_mail U bent: ) Arbeider í) Bediende U bent: a) Statutair O Contractueel UW LOOPBAANONDERBREKING EN DE DUUR U vraagt (s/echís een mogelijkheid aankruisen): :) 1. ouderschapsverlof Naam en voornaam van het kind waarvoor u ouderschapsverlof vraagt: (ln geval van adoptie, een uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister en een aftest betreffende de adoptie bijvoegen. ln geval van ongeschiktheid. een attest van het kinderbijslagfonds dat een ongeschiktheid van 66 %o aantoont). ) 2. medische bijstand U woont uitsluitend samen met uw kind(eren) die u ten laste hebt. U vraagt medische bijstand voor uw kind dat maximum 16 jaar oud is?,) Neen,) Ja (een attest bijvoegen van de gemeentelijke overheid dat het bewijs leveft van de samenstelling van het gezin) Opgelet. U moet het attest op blz. 5 laten invullen door de behandeíende geneesheer. r ) 3. palliatief verlof Opgelet. U moet het attest op blz. 5 laten invullen door de behandelende oeneesheer. C61 OB-SV zool

13 Het ottderschapsverlof laat u toe meer tryd door te brengen bij uw jonge kinderen (jonger dan 6 jaal. U kunt ouderschapsverlof bekomen. - halftijds indien u volttjds tewerkgesteld bent; - 1/5 indien u voltijds tewerkgesteld bent. De medische bijstand laat u toe bijstand te verlenen aan een enstig zrck gezins- of familielid. Met palliatief verlof kunt u zorgen voor een ongeneeslijk ztek persoon in een terntinale fase. U kltnt medische bijstand of palliatief verlof bekomen: - halftijds indien u minstens 3/4 tewerkgesteld bent; - 1/5 indien u voltijds tewerkgesteld bent. U kiest het volgende type loopbaanonderbreking ís/echís één mogelijkheid aan kruisen): ) volledige loopbaanonderbreking ) vermindering van de arbeidsprestaties tot 1/2.) vermindering van de arbeidsprestaties met '115 De minimum- en maximuntperiode varieert per type van loopbaanonderbreking. lndren u deze nt in int u m pe riode n ie t re spectee ft. is het mogelijk dat u de reeds onfuangen uitkeringen moet terugbetalen. Raadpleeg het infoblad of de website van de RVA voor meer inlichtingen. U vlaagt uitkeringen voor de periode: van / _ totenmet I I _ UW PERSOONLIJKE SITUAÏIE Cumulatie is enkel toegelaten indien u deze bijkomende activiteit minstens 12 maanden vóór het begin van uw loopbaanonderbreking hebt uitgeoefend Oefent u een bijkomende activiteit als loontrekkende uit tijdens de loopbaanonderbreking? i) Neen.) Ja (een kopie van het contract bijvoegen) Aanvangsdatum: * _l l_ Aantal urenperweek: u min Opgelet. U verliest het recht op uitkeringen zodra u een activiteít als loontrekkende aanvat of uitbreidt tíjdens de loopbaanonderbrekíng. Indien u deze activiteit aanvat of uitbreidt, moet u dit vooraf en schriftelijk melden aan het RVA-kantoor. Zoniet moet u de onderbrekingsuitkeringen die reeds betaald zijn sinds het begin van de activiteit of van de uitbreiding ervan terugbetalen. C61 OB-SV ' zoas 3t7

in te vullen door de werknemer

in te vullen door de werknemer Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

FEBRUARI 2013. Ouderschapsverlof. en andere thematische. verloven. www.aclvb.be

FEBRUARI 2013. Ouderschapsverlof. en andere thematische. verloven. www.aclvb.be FEBRUARI 2013 Ouderschapsverlof en andere thematische verloven www.aclvb.be v.u.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent 2013/02 1. Ouderschapsverlof...5 Wat is ouderschapsverlof?...5 Voor wie is

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet met motief Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdskrediet met

Nadere informatie

Aanvraagprocedure van het tijdskrediet

Aanvraagprocedure van het tijdskrediet Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Aanvraagprocedure

Nadere informatie

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag?

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Welke zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS Sociale Statistieken Leuvenseweg 44-1000 Brussel Tel. : 02/ 548. 62.11 http://statbel.fgov.be DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS DE VRAGENLIJSTEN VAN 2004

Nadere informatie

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde - 2012 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten. INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE" (met een controlekaart C3C) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten

Nadere informatie

Vademecum Ongeplande Zwangerschap

Vademecum Ongeplande Zwangerschap Vademecum Ongeplande Zwangerschap Sociale en juridische informatie i.v.m. ongeplande zwangerschap crz Kapucijnenvoer 33 3000 Leuven 016 33 69 54 www.crz.be Voorwoord Sinds de wet op zwangerschapsafbreking

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 DE VESTIGINGSWET 5 HOE INSCHRIJVEN? 5 ACTIVITEITEN DIE ONDER DE VESTIGINGSWET VALLEN 5 VRIJGESTELDE

Nadere informatie