17.4. i LOOPBAANONDERBREKING VOOR PALLIATIEVE ZORGEN. I neen. Art, VIIi.XV.2. Art. VIII.XV.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "17.4. i LOOPBAANONDERBREKING VOOR PALLIATIEVE ZORGEN. I neen. Art, VIIi.XV.2. Art. VIII.XV.5"

Transcriptie

1 17.4. i LOOPBAANONDERBREKING VOOR PALLIATIEVE ZORGEN Art. VIII.XV.5 Art, VIIi.XV.2 I neen I nret-bezo{drgd, ilraar wei recht, op eert urtkeflng van: - 5A8,921maand voor voltijdse loopbaanonderbreking; - 254,461 nraand voor hatftijdse ioopbaanonderbreking; - 86,32lntaand voor deettr;ds nret l/5 vernrinderd. Voor het oersonee[stid dat uitstuitend samenwoont met een of meerdere kindererr dje het ten taste heeft, vrordt dit bedraq opqetrokken tot 116,08.

2 t-, L5 I Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening cl{ra, t nvfe Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek oí op de site. vwwv.rva be lnfoblad - werknemers Loopbaanonderbreking het kader van het palliatief verlof Wat is loopbaanonderbreking het kader van het palliatief verlof? Het gaat om een specif ieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om palliatieve zorgen te verstrekken. Onder palliatieve verzorging verstaat men elke vorm van bijstand (medische, sociale, administratieven psychologische) en van vezorging van ongeneeslijk zieke personen die zich in een terminale Íase bevinden. Welke reglementering is van toepassing? De toepasselijke reglementering hangt af van de sector waarin u tewerkgesteld bent - Het koninklijk besluit van is van toepassing: - op de werknemers tewerkgesteld bij een werkgever die onder de toepassing valt van de wer van betreffende de CAO's en de paritaire comités. Het betreft. - de werknemers van de privé-sector; - de werknemers van gemengde ondernemingen, - de niefgesubsidieerde contractuele personeelsleden van het vrij ondenvijs ; - het personeel van de vriie universiteiten; - de werknemers van de gemengde intercommunales voor gas- en elektriciteitsvoorziening; - de werknel"i: y1n gewestelilke en plaatselijke tram, bus en metro. - op de contractuele en statutaire personeelsleden van de lokal en provinciale besturen; - op de personeelsleden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers tewerkgesteld onder het statuut van medewerker van de erkende politieke fracties of onder het statuut van administratief medewerker van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. - op de contractuele personeelsleden van het onderwijs; - op de contractuele personeelsleden van de openbare diensten. - Het koninklijk besluit van is van toepassing op de statutaire personeelsleden van de openbare diensten; - Het koninklijk besluit van is van toepassing op de vastbenoemde of definitief aangeworven personeelsleden in het onderwijs en de CLB-centra van de gemeenschappen; - Het koninklijk besluit van is van toepassing op de statutairen contractuele personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven, d.w.z. de Post, Belgacom, de NMBS en Belgocontrol Bijgewerkt tot

3 Wie kan genieten van een loopbaanonderbreking het kader van het palliatief verlof? De meeste werknemers kunnen genieten van een loopbaanonderbreking het kader van het palliatief verlof. Indien u werkt in de openbare sector of in een autonoom overheidsbedrijf, neemt u best contact op met uw personeelsdienst om na te gaan of de overheid waarvan u afhangt de verschillende hierna vermelde mogelijkheden reglementair heeft voorzien. Welke vormen van loopbaanonderbreking zijn mogelijk in het kader van het palliatief verlof? Ongeacht de sector waarin u tewerkgesteld bent, kunt u. - helzij uw prestaties volledig schorsen gedurende 1 maand (verlengbaar met 'l maand), - helzij uw prestaties verminderen gedurende 1 maand (verlengbaar met 1 maand) U kunt maximum 2 attesten indienen per patiënt Kan de loopbaanonderbreking het kader van de palliatieve verzorging u geweigerd worden? Privé-sector en lokale en provinciale besturen Deze vorm van loopbaanonderbreking kan u niet geweigerd worden. Openbare sector en onderwijs Deze specifieke vorm van loopbaanonderbreking kan u niet geweigerd worden indien de overheid waaryan u afhangt, dit reglementair heeft voozien. Autonome overhêidsbed rijven Indren u een contractueel personeeslid bent van een autonoom overheidsbedrijf, neemt u best contact op met uw personeelsdienst om na te gaan of de mogelijkheid bestaat. De volledige loopbaanonderbreking Wat is de duur van de volledige Ioopbaanonderbreking? Ongeacht uw uurrooster (voltijds of deeltijds), kunt u uw prestaties volledig onderbreken gedurende 1 maand, verlengbaar met 1 maand per patiënt Op welke uitkering hebt u recht? Om de vermindering van uw inkomsten compenseren, ontvangt u een vergoeding van de overheid. Het gaat om een maandelijkse uitkering toegekendoor de RVA. Deze uitkering is forfaitair Bijgewerkt tot

4 Maandelijkse brutobedragen #n', Voltijdse tewerkstelli n g :ii' i:.,,.'i, Deeltijdse tewerkstel lin g 726,85 EUR 726,85 EUR x (aantal onderbroken uren) / (aantal uren voltijds) Maandelijkse nettobedragen (zie vraag over de belastbaarheid van de onderbrekingsu itkerin gen ) Voltijdse tewerkstellin g ri.lï f Deeltijdse tewerkstel ling 653,23 EUR 653,23 EUR x (aantal onderbroken uren) / (aantal uren voltijds) N.B.: Het bedrag van deze uitkeringen is van kracht sinds Voor een onvollediqe maand worden deze bedragen proporíioneel verminderd. De gedeeltelijke loopbaanonderbreking welke vormen van gedeeltelijke loopbaanonderbreking kunt u nemen? U kunt uw prestaties verminderen met 1/5 of tot een halftijdse betrekking. Indien u uw prestaties wenste verminderen met 1/5, moet u voltijds tewerkgesteld zijn. Indien u uw prestaties wenste vermínderen tot een halftijdse betrekking, moet u minstens 3/4 tewerkgesteld zijn. Wat is de duur van de gedeeltelijke loopbaanonderbreking? U kunt uw prestaties gedeeltelijk onderbreken gedurende 1 maand, verlengbaar met 1 maand oer oatiënt. Op welke uitkering hebt u recht? om de vermindering van uw inkomsten compenseren, ontvangt u een vergoeding van de overheid. Het gaat om een maandelijkse uitkering toegekendoor de RVA. Deze uitkering is forfaitair. Maandelijkse brutobedragen Maandelijkse nettobedragen (zie vraag over de belastbaarheid van de uitkeringen) ry.iry 1;il; ffih#tr - 50 jaar + 50 jaar - 50 jaar + 50 jaar 301,10 EUR 102,'15 510,73 EUR(.) EUR of 137,37 204,30 EUR(".) EUR(.) (-) Neem contact op met uw personeelsdienst of met de RVA om te weten of u recht hebt op dit verhoogde bedrag. ("-) Enkel voor alleenwonende werknemers ( behalve voor de statutairen van het onderwijs), d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen ten laste samenwonen. N.B.: Het bedrag van deze uitkeringen is van kracht sinds 01.0g Voor deeltijdse werknemers worden deze bedragen proporlioneel berekeno. Voor een onvolledige maand worden deze bedragen proporiioneel verminderd. Bijgewerkt tot

5 Welke zijn de voorwaarden om het recht op palliatief verlof te bekomen? U hebt recht op een loopbaanonderbreking het kader van het palliatief verlof, indien u een attest voorlegt van de behandelende geneesheer van de patiënt waaruit blijkt dat u bereid bent om palliatieve vezorging te verstrekken. Welke formaliteiten moet u vervullen? Ten opzichte van uw werkgever/administratie : U moet uw werkgever / uw administratieen aanvraagformulier voor onderbrekingsuitkeringen overhandigen waarin de behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve vezorging nodig heeft verklaart dat u bereid bent palliatieve vezorging te verstrekken aandeze persoon. Hiervoor is een vakje voozien op het aanvraagformulier. De identiteit van de patiënt moet niet vermeld worden. Uw recht gaat in op de 1"t" dag van de week die volgt op de week tijdens dewelke u het attest aan uw werkgever hebt overhandigd. Uw werkgever kan een kortere termijn aanvaarden. In geval van verlenging, moet u voormelde procedure opnieuw volgen. Bij overlijden van de patiënt vóór het einde van uw loopbaanonderbreking, kunt u in loopbaanonderbreking blijven tot de vooziene datum of het werk al eerder hervatten Ten opzichte van de RVA U moet onderbrekingsuitkeringen aanvragen door middel van het: - Formulier C61 SV indien u deel uitmaakt van de privé-sector. de openbare sector of de sector van het onderwijs; - Formulier C6lOB-SV indien u deel uitmaakt van het personeel van een autonoom overheidsbedrijf (Belgacom, de Post, de NMBS en Belgocontrol). U kunt deze formulieren ook downloaden van de RVA-site: www rva.be Deze formulieren zijn eveneens beschikbaar in de verschillende RVA-kantoren bij de Infodienst Loopbaanonderbreking van het Hoofdbestuur van RVA.. - U vult deel I van het aanvraagformulier in, en laat het vak "attest" invullen door de behandelende geneesheer; - Uw werkgever moet deel ll van dit document invullen. U stuurt het behoorlijk ingevuld, aangetekend, terug naar de dienst Loopbaanonderbreking van het RVA-kantoor van het ambtsgebied van uw woonplaats. De RVA aanvaardt eveneens verzendingen bij gewone brief, maar in geval van betwisting valt de bewijslast van de indiening van de aanvraag dan op u. N.B.:Woont u in een land dat behoori tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan dient u het formulier in bij de dienst Loopbaanonderbreking van het RVA-kantoor van het ambtsgebied waar de technische bedrijfseenheid van de onderneming of de overheid die u tewerkstelt, is gevestigd. De gegevens van de RVA-kantoren zijn beschikbaar op onze website. Zij kunnen u eveneens worden meegedeeld door de Infodienst Loopbaanonderbreking van het Hoofdbestuur van de RVA. Dit aanvraagformulier moet in voormeld RVA-kantoor aankomen ten laatste 2 maandena de aanvangsdatum de onderbreking. Zolang de maximumduur niet is bereikt, kunt u een verlenging van uw loopbaanonderbreking verkrijgen of een nieuwe aanvraag indienen. Opmerkinq: elke nieuwe aanvraag of vraag totverlenging, moet in dezelfde vormen en termijnen worden ingediend als een eerste aanvraag. Bijgewerkt tot

6 Waar moet u wonen tijdens de loopbaanonderbreking? Tijdens de periodes van loopbaanonderbreking moet u wonen: - in Belgié; - in een ander land van de Europese economische ruimte (dit wil zeggen de 27 landen van de Europese Unie + Noorwegen, ljsland en Liechtenstein); - in Zwitserland. Uitzondering Indien u uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijk samenwonende volgt die tijdelijk en beroepshalve voor rekening van zijnlhaar werkgever naar een land vertrekt dat gelegen is buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan mag u voor de duur van deze opdracht daar gedomicilieerd zijn. Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de samenlevingsvorm van 2 personen (ongeacht de aard van de verhouding en het geslacht) die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgelijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. In dat geval moet u een attest van de werkgevervan uw echtgeno(o)t(e) ofvan de werkgever van uw wettelijk samenwonende toevoegen, waaruit blijkt dat de professionele opdracht niet vereist dat u zich definitief in het buitenland vestigt. Als u uw wettelijk samenwonende volgt, moet u eveneens een bewijs van wettelijke samenwoning voegen bij uw uitkeringsaanvraag Waar worden de onderbrekingsuitkeringen betaald? De betaling van de onderbrekingsuitkeringen gebeurt uitsluitend in België. Welke inkomsten zijn cumuleerbaar met de uitkering toegekend in het kader van het palliatief verlof? De onderbrekingsuitkering kan onder bepaalde voonvaarden gecumuleerd worden met de inkomsten van ofwel de uitoefening van een politiek mandaat, ofwel een nevenactiviteit als loontrekkende die u reeds uitoefende qedurende minstens 3 maanden voorafqaand aan uw loopbaanonderbreking. In geval van vollediqe loopbaanonderbreking mag de uitkering worden gecumuleerd met de inkomsten van de uitoefening van een zelfstandige activiteit gedurendeen maximumperiode van een jaar. In geval van verminderde prestaties is deze cumulatie niet mogelijk. De rechthebbenden op een overlevingspensioen kunnen hun recht op loopbaanonderbreking behouden maar zonder uitkeringen. Indien u bij een autonoom overheidsbedrijf werkt en statutair bent: U kunt de onderbrekingsuitkeringen cumuleren met een mandaat als gemeenteraadslid of raadslid van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met uitsluiting van elk ander politiek mandaat. U kunt deze ook cumuleren met de inkomsten uit een nevenactiviteit als loontrekkende, op vooruvaarde dat deze gedurende minstens 12 maanden vóór het ingaan van de loopbaanonderbreking/verminderde prestaties werd uitgeoefend. In geval van volledige loopbaanonderbreking kunt u de uitkeringen cumuleren met de inkomsten uit een nevenactiviteit als zelfstandige, indien u die minstens gedurende de 12 maanden vóór de onderbreking hebt uitgeoefend. In dit laatste geval is de cumulatie toegelaten gedurendeen periode van maxtmum één jaar. De rechthebbenden op een overlevingspensioen behouden hun recht od looobaanonderbrekinq maar zonder uitkerinqen. Biigewerkt tot

7 Wat doet de directeur van het RVA-kantoor? De directeur van het RVA-kantoor: - kent u het recht op onderbrekingsuitkeringen toe en stuurt u het document C 62 waarop uw persoonlijke gegevens, het soort onderbreking, het bedrag van uw uitkeringen en de betrokken periode vermeld staan. Elke maand, na vervallen termijn, betaalt de RVA uw uitkering per circulaire cheque of per overschrijving. - of weigert u de onderbrekingsuitkeringen en deelt u zijn beslissing mee via het formulier C 62 dat u aangetekend wordtoegestuurd. Kunt u de beslissing van de RVA betwisten? Ja, u kunt in beroep gaan tegen de beslissing van de RVA bij de bevoegde arbeidsrechtbank. Voor meer informatie over de te volgen procedure, kunt u het infoblad "Beroep tegen de beslissing van de RVA inzake loopbaanonderbreking / tijdskrediet,, raadplegen. Dit infoblad is beschikbaar op onze website, in de verschillende RVA-kantoren en bii de infodienstijdskrediet van het Hoofdbestuur van de RVA. Hoe kunt u uw dossier opvolgen? U kunt uw dossieraadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid http.//wryvw.socialsecurity be, rubriek "On-line diensten" via De sociaal verzekerde / Dossier loopbaanonderbreking / Raadpleging. Om toegang te hebben moet u beschikken over een burgertoken of een elektronische identiteitskaart. Wilt u dit token aanvragen of informatie krijgen over de elektronrscne identiteitskaart, dan kunt u terecht op dezelfde site. NB:Via een link vanop de website van de RVA rubriek "Loopbaanonderbreking" / "Raadpleeg uw dossie/', kunt u eveneens toegang krijgen tot de poftaalsite van de sociale zekerheid om uw dossier op te volgen. Dankzij de toepassing E-LO, kunt u de volgende zaken on-line raadplegen. - de vooruitgang van uw dossier ; - het bedrag van de uitkeringen; - de betaaldatum ; - de historiek van de uitkerinoen : - de belastingsfiche; - de periodes onderbreking/tijdskrediet die u reeds genoten hebt. U kunt ook het formulier C62 (het formulier tot toekenning van een loopbaanonderbreking ) dat op u van toepassing is, raadplegen en afdrukken indien de beslissing positief is Sommige administraties kunnen u dit formulier C62 immers vragen om voordelen te bekomen. Wanneer verliest u uw recht op onderbrekingsuitkeringen? Jw recht op onderbrekingsuitkeringen gaat verloren. ' aan het einde van de maximum vergoedbaarheidstermijn of aan het einde van de termijn vermeld in de overeenkomst met uw werkgever, behalve indien deze termijn wordt verlengd na onderling akkoord; ' vanaf de dag waarop u het werk hervat bij dezelfde of bij een andere werkgever; ' vanaf de dag waarop uw arbeidsovereenkomst eindigt; vanafde dag waarop u een pensioen ontvangt; vanaf de dag waarop u een ander politiek mandaat uitoefent dan gemeenteraadslid of ocmw-raadslid (in geval van tewerkstelling bij een autonoom overheidsbedrijí); vanaf de dag waarop u een zelfstandige activiteit aanvatijdens een periode van gedeeltelijke onderbreking; vanaf de dag waarop u een zelfstandige activiteit aanvatijdens een periode van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking (in geval van tewerkstelling bij een autonoom overheidsbed rijf); Bijgewerktot PAL

8 - vanaf de dag waarop u gedurende meer dan 12 maanden een volledige loopbaanonderbreking cumuleert met een zelfstandige activiteit; - vanaf de dag waarop u een nevenactiviteit in loondienst aanvat, - vanaf de dag waarop u het aantal uren van uw nevenactiviteit in loondienst uitbreidt. Wan neer worden uw onderbreki n gs u itkerin gen terug gevorderd? Alle onrechtmatig geïnde onderbrekingsuitkeringen worden teruggevorderd, onder meer. - wanneer uw effectieve periode van loopbaanonderbreking met uitkeringen niet de minimumduur van één maand bereikt; N.B.: indien u omwille van uitzonderlijke omstandigheden deze minimumduur niet hebt gerespecteerd, kunt u een gemotiveerde aanvraag indrenen tot verzaking aan de terugvordering van de uitkeringen. U moet deze aanvraag opsture naar de directeur van het RVA-kantoor, die ze zal overmaken aan de administrateur-generaal. De administrateur-generaal kan afzien van de terugvordering van de uitkeringen, indien hij de omstandigheden als uitzonderlijk beschouwt. - wanneer u het RVA-kantoor niet vooraf schriftelijk op de hoogte brengt van het aanvatten of uitbreiden van een nevenactiviteit of van het uitoefenen van een zelfstandioe activiteit Komen de periodes van loopbaanonderbreking het kader van het palliatief verlof in aanmerking voor de berekening van de totale duur van de loopbaanonderbreking of van het <tijdskrediet)? NEEN, er wordt geen rekening gehouden met de periodes van loopbaanonderbreking het kader van het palliatief verlof voor de berekening van de maximumduur van de loopbaanonderbreking of van het <tijdskrediet> die u in het totaal kunt genieten tijdens uw loopbaan. Bent u tijdens het palliatief verlof beschermd tegen ontslag? Zowel bij volledige als bij gedeeltelijke loopbaanonderbreking bent u beschermd tegen ontslag. Deze bescherming gaat in op de dag van het akkoord of, indien u gebruik maakt van een recht, op de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Ze eindigt 3 maandena de loopbaanonderbreking Tijdens deze beschermde periode mag uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigen, tenzij om dringende of voldoende redenen. Als voldoende reden wordt beschouwd een door de rechter als zodanig erkende reden waarvan de aard en de oozaak vreemd zijn aan de loopbaanonderbreking. Ontslag wegens conventioneel brugpensioen geldt onder meer als voldoende reden. Geeft uw werkgever toch een opzegging wanneer u in volledige onderbreking bent, dan kan de opzeggingstermijn pas beginnen lopen na het einde van uw volledige onderbreking. De opzeggingstermijn kan daarentegen wel beginnen lopen tijdens een periode van vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking of met een vijfde. In geval van onmiddellijke verbreking van de overeenkomst (zonder het presteren van de opzegging), is de verbrekingsvergoeding gelijk aan de duur van de opzeggingstermijn (berekend alsof de werknemer zijn prestaties niet verminderd had) en in functie van het laatste loon (d.w.z. op grond van het verschuldigd loon voor verminderde prestaties) Ontslaat uw werkgever u tijdens de beschermde periode zonder dringende of voldoende reoen, dan moet hij u - bovenop de normale opzeggings- of verbrekingsvergoeding - een foíaitaire vergoeding betalen die gelijk is aan 6 maanden loon op grond van het verminderd loon in geval van vermindering van de prestaties. Bij ontslag moet u onmiddellijk en schriftelijk het bevoegde RVA-kantoor verwittigen Btgewerkl rot

9 Welke invloed hebben de onderbrekingsuitkeringen op uw belastingen? Vooraf: De hierna vermelde bepalingen behoren tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Financiên De onderbrekingsuitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt zij beschouwd als een verva ng ingsinkomen. Alle onderbrekingsuitkeringen zijn onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing sinds Door deze inhouding aan de bron daalt het bedrag van uw onderbrekingsuitkering maar het voordeel daarvan is dat u minder belastingen zal moeten bijbetalen na de definitieve berekening ervan. De bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op uw uitkering bedraagt 10,13% indien u in volledige loopbaanonderbreking bent en 17,15oÁ indien u uw prestaties verminderd hebt. Indien u een Franse grensarbeider bent en u hiervan het bewijs aan de RVA levert via het document 276 FRONï./GRENS, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën, kan u vrijstelling bekomen van bedrijfsvoorheffing op de onderbrekingsuitkering. Indien u tijdens de loopbaanonderbreking dit statuut verliest, dient u het RVA-kantoor te verwittigen omdat u dan geen recht meer heeft op de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing. Voor het invullen van uw belastingaangifte ontvangt u van de RVA een fiche , waarop het totaal van de in het Íiscale jaar ontvangen uitkeringen vermeld staat. ln geval van laattijdige betaling, zullen de ontvangen sommen vermeld staan op de fiche 28'1.10 van het jaarvan de betaling. Voor alle bijkomende vragen over de invloed van de onderbrekingsuitkeringen op de berekening van uw belastingen, dient u zich te wenden tot uw belastingsadministratie. U vindt de gegevens van de belastingsadministratie waarvan u afhangt in het telefoonboek of op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: htlp:l/ fqov.be. Welke invloed heeft het palliatief verlof op uw pensioen? BUgewerkt tot Opgelet: Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen: - De werknemers tewerkgesteld in de privé-sector en de contractuele personeelsleden van de besturen (d.w.z de personen aangeworven met een arbeidsovereenkomst) ---> zie de bepalingen beschreven in punt A - en de statutaire personeelsleden van de besturen (d.w.z. de definief aangeworven personen) --> zie de bepalingen beschreven in punt B De werknemers uit de privé-sector en de contractuele personeelsleden van de besturen Vooraf: De pensioenregels van toepassing op de werknemers uit de privé-sector en de contractuele personeelsleden van de besturen, vallen onder de bevoegdheid van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). In het algemeen worden 12 maanden loopbaanonderbreking automatisch en kosteloos gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen. Voor de specifieke vormen van loopbaanonderbreking (dit wil zeggen het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand of het palliatief verlof), zijn evenwel speciale regels van toepassing! Om deze bijzonderheden te kennen, neemt u best contact op met de RVP. Voor alle vragen betreffende gelijkstelling van periodes van loopbaanonderbreking voor de toekenning van het pensioen, dienen werknemers van de privé-sector en contractuele personeelsleden van de besturen zich tot de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) te wenden. RVP: Zuidertoren te 1060 BRUSSEL // Dienst regularisatie loopbaanonderbreking - Tel.: (Nederlandstalige infolijn) / (Franstalige infolijn) // http./iwww. onprvp fgov. be. De statutaire personeelsleden van de besturen Vooraf: De pensioenregels van toepassing op de statutaire personeelsleden, vallen onder de bevoegdheid van de Pensioendienst voor de Overheidssector.

10 Voor de statutaire personeelsleden zijn de eerste 12 maanden (volledige of gedeeltelijke) loopbaanonderbreking principe automatisch en kosteloos toelaatbaar voor het pensioen, terwijl de volgende 48 maanden enkel toelaatbaar zijn mits betaling van een persoonlijke bijdrage, te storten aan de overheid of de instelling die het stelsel voor het overlevingspensioen van het personeelslid beheert. Geen enkele bijdrage is evenwel vereist gedurende maximum 24 maanden voor de periodes waarin de betrokken werknemer of zijn partner die onder hetzelfde dak woont, gezinsbijslagen ontvangt voor een kind jonger dan 6 jaar. Deze bepalingen gelden voor alle vormen van loopbaanonderbreking, dit wil zeggen zowel voor de gewone onderbreking als voor de specifieke vormen (dit wil zeggen het ouderschapsverlof, het verlof voor medische biistand of het palliatief verlof). Opmerkingen: - De toelaatbare periodes loopbaanonderbreking, kosteloos of na validering, kunnen nooit de duur van de effectieve prestaties van de loopbaan overschrilden en zijn in iedergeval beperkt tot 60 maanden (5 jaar) - Bovendien worden de toelaatbare periodes enkel in aanmerking genomen ten belope van een maximumduur die gelijk is aan een bepaald percentage (tussen 20 en 25%, naargelang het geboortejaar van het personeelslid) van de duur van de loopbaan Verloven gelijkgesteld met een dienstactiviteit tellen eveneens mee voor de berekenrnq van het percentage. Voor alle bijkomende vragen over de toelaatbaarheid van perrodes van loopbaanonderbreking voor het pensioen, dienen de statutaire personeelsíeden van de besturen zich te wenden tot de Pensioendienst voor de Overheidssector. De Pensioendienst voor de Overheidssector heeft een brochure uitgegeven met als titel "De loopbaanonderbreking en het pensioen van de openbare sector" Deze brochure beschrijft de regels die van toepassing zijn voor de statutaire personeelsleden. Ze is te verkrijgen bij de Pensioendienst voor de Overheidsector: Victor HoÍaplein 40 bus 30 - í060 BRUSSEL / Telefoon (centrale): // http iiwww pdos fgov be - E- mail fgov be. Hebt u recht op een aanmoedigingspremie? In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden betaalt de Vlaamse Gemeenschao. bovenop de uitkering van de RVA, een aanmoedigingspremie U vindt alle nuttige informatie omtrent voormelde Vlaamse aanmoedigingspremies op de website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap : http //mnr'v werk.be. Voor inlichtingen voorwaarden belt u het gratis nummer van de Vlaamse Infolijn 1700 of neemt u contact op via be. BÍgewerkt tot

11 $ Aanvraag om uitkeri ngen loopbaanonderbreki ng : - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen met uw jonge kinderen of; - om brjstand te verlenen aan een ernstig ziek gezins- of familielid of; - om te zorgen voor een persoon die ongeneeslijk ziek is en zich in een terminale fase bevindt. U wilt daarbij een financiéle tussenkomst van de RVA ontvangen Met dit formulier kunt u de onderbrekingsuitkeringen aanvragen. Wie moet dit formulier gebruiken? De statutairen contractuele personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven (DE POST, BELGACOM, NMBS, BELGOCONTROL). Wie moet dit formulier invullen? De werknemer moet deel I invullen en de werkgever deel ll. In geval van medische bijstand of palliatief verlof, moet de behandelende geneesheer het attest op blz 5 invullen. Alle delen van dit formulier moeten samen aan de RVA worden bezorgd. Links van de vragen vindt u bijkomende informatie die u helpt bij het invullen van het formulier. Stuur het ingevulde formulier terug: Hoe? Via een aangetekende brief. Wanneer? Ten laatste binnen de twee maanden die volgen op het begin van de loopbaanonderbreking. Waar? Naar het RVA-kantoor van uw woonplaats (zie adressenlijst op de laatste bladzijde). En verder? U ontuanqt van het RVA-kantoor een document C62 met daarop de beslissing. C61 OB-SV ool Hebt u bijkomende informatie nodig? Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen oí indien u andere inlichtingen wensi, raadpleeg het infoblad dat beschikbaar is in de RVA-kantoren of op de website van de RVA ( U kunt uw dossier eveneens online raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid indien u over een burgertoken of een elektronische identiteitskaart beschikt. Informatie over het burgertoken en over de elektronische identiteitskaart vindt u eveneens oo deze site..be

12 DEEL l: in te vullen door de werknemer UW IDENTITEIT Naam Voornaam Straat en nummer Postcode Gemeente Land Natronaliteit Dft rtummer staat in de rechter- INSZ-nummer - bovenhoek van de SlS-kaarÍ. U bent niet verylicht deze gegevens in te vullen. Telefoon E_mail U bent: ) Arbeider í) Bediende U bent: a) Statutair O Contractueel UW LOOPBAANONDERBREKING EN DE DUUR U vraagt (s/echís een mogelijkheid aankruisen): :) 1. ouderschapsverlof Naam en voornaam van het kind waarvoor u ouderschapsverlof vraagt: (ln geval van adoptie, een uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister en een aftest betreffende de adoptie bijvoegen. ln geval van ongeschiktheid. een attest van het kinderbijslagfonds dat een ongeschiktheid van 66 %o aantoont). ) 2. medische bijstand U woont uitsluitend samen met uw kind(eren) die u ten laste hebt. U vraagt medische bijstand voor uw kind dat maximum 16 jaar oud is?,) Neen,) Ja (een attest bijvoegen van de gemeentelijke overheid dat het bewijs leveft van de samenstelling van het gezin) Opgelet. U moet het attest op blz. 5 laten invullen door de behandeíende geneesheer. r ) 3. palliatief verlof Opgelet. U moet het attest op blz. 5 laten invullen door de behandelende oeneesheer. C61 OB-SV zool

13 Het ottderschapsverlof laat u toe meer tryd door te brengen bij uw jonge kinderen (jonger dan 6 jaal. U kunt ouderschapsverlof bekomen. - halftijds indien u volttjds tewerkgesteld bent; - 1/5 indien u voltijds tewerkgesteld bent. De medische bijstand laat u toe bijstand te verlenen aan een enstig zrck gezins- of familielid. Met palliatief verlof kunt u zorgen voor een ongeneeslijk ztek persoon in een terntinale fase. U kltnt medische bijstand of palliatief verlof bekomen: - halftijds indien u minstens 3/4 tewerkgesteld bent; - 1/5 indien u voltijds tewerkgesteld bent. U kiest het volgende type loopbaanonderbreking ís/echís één mogelijkheid aan kruisen): ) volledige loopbaanonderbreking ) vermindering van de arbeidsprestaties tot 1/2.) vermindering van de arbeidsprestaties met '115 De minimum- en maximuntperiode varieert per type van loopbaanonderbreking. lndren u deze nt in int u m pe riode n ie t re spectee ft. is het mogelijk dat u de reeds onfuangen uitkeringen moet terugbetalen. Raadpleeg het infoblad of de website van de RVA voor meer inlichtingen. U vlaagt uitkeringen voor de periode: van / _ totenmet I I _ UW PERSOONLIJKE SITUAÏIE Cumulatie is enkel toegelaten indien u deze bijkomende activiteit minstens 12 maanden vóór het begin van uw loopbaanonderbreking hebt uitgeoefend Oefent u een bijkomende activiteit als loontrekkende uit tijdens de loopbaanonderbreking? i) Neen.) Ja (een kopie van het contract bijvoegen) Aanvangsdatum: * _l l_ Aantal urenperweek: u min Opgelet. U verliest het recht op uitkeringen zodra u een activiteít als loontrekkende aanvat of uitbreidt tíjdens de loopbaanonderbrekíng. Indien u deze activiteit aanvat of uitbreidt, moet u dit vooraf en schriftelijk melden aan het RVA-kantoor. Zoniet moet u de onderbrekingsuitkeringen die reeds betaald zijn sinds het begin van de activiteit of van de uitbreiding ervan terugbetalen. C61 OB-SV ' zoas 3t7

14 U wordt beschouwd alszelfstandige of als helper van een zelfstandige indien u zich verplicht moet in sch rijve n b ij ee n soci ale ka s voor zelfstandigen. Ont te vteten of u zich ntoet inschrijven als zelfstandige of als helper, neemt u contact op met het RSVZ (Rijksinstituut voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen) Cumulatie met uitkeringen is enkel toegelaten indien. - u voor volledige loopbaanonderbreking hebt gekozen EN - u de zelfstandige activiteit minstens 12 maanden vóór de begindatum van de volledige loopbaanonderbreking uitoefent. Het moet gaan om een bezoldigde activiteit voor rekening van een erke nd e n iet-go uverneme nte le organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. De onde rbre ki ng su itke ri nge n z ij n niet cumuleerbaar met een pensioen ten laste van de Belgische staat of krachtens een buitenlandse wet. De uitkeringen kunnen niet gecunruleerd worden met een politiek mandaat, met uitzondeing van een mandaat als gemeenteraadslid of als OCMW-raadslid Oefent u een bijkomende zelfstandige activiteit uit tijdens de loopbaanonderbreking als zelfstandige of als helper van een zelfstandige?.) Neen :) Ja Aanvangsdatum: _ Opgelet. U verliest het recht op uitkeringen zodra u een activiteít als zelfstandige aanvat tijdens de Ioopbaanonderbreking. Indien u deze activiteit aanvat, moet u dit vooraf en schriftelryk melden aan het RVA-kantoor. Zonjet moet u de onderbrekíngsuitkeringen die reeds betaald zijn sinds het begin van de activiteit terugbetalen Werkt u in de ontwikkelingssamenwerking? U verricht een bezoldigde activiteit in het kader van een erkend project inzake ontwikkelingssamenwerking en u verblijft in het buitenland: 1) Neen..) Ja (dan hebt u recht op loopbaanonderbreking zonder uitkeingen) Aanvangsdatum: _ I Ontvangt u een pensioen?,)neen )Ja Gaat het om een overlevingspensioen?,) Neen ) Ja (dan hebt u recht op loopbaanonderbreking zonder uitkeringen) Oefent u een politiek mandaat uit? i) Neen r) Ja Aanvangsdatum: l Gaat het om een mandaat als qemeenteraadslid of als OCMWraadslid?.) Neen 1) Ja Aanvangsdatum: _ - _ I l_ Enkel invullen in geval van vermindering met 1/5: Alleenstaand betekent dat u uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan er rnmslens één ten laste is van u. Bent u alleenstaande? i) Neen ') Ja U hebt recht op een verhoging van de onderbrekingsuitkering als u alleenstaande bent. Bent u een Franse grensarbeider?,.) Neen t) Ja (Voeg hierbij een kopie van het formutier 276 FRONT./GREiVS., afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën om zo een vrijstelling te bekomen van bedijfsvoorheffing op de onderbrekingsuitkering.) Opgelet. U verliest het recht op deze vrijstelling zodra u geen Franse grensarbeider meer bent tijdens de loopbaanonderbreking. U moet dit onmiddellijk melden aan het RVA-kantoor. C61 OB-SV ooa

15 BETALING Voor welke wijze van betaling kiest u? ) Via overschrijving op mijn rekeningnummer t t_*.) Via overschrijving op het rekeningnummer op naam van t t-_ ) Per circulaire cheque HANDTEKENING Uw verklaringen worden bewaard lk bevestig dat alle gegevens ingevuld op dit formulier juist zijn. in geinforntaliseerde bestandert., ^::^- lk verbind mij ertoe elke wíjzigíng van deze gegevens onmiddellijk en schriftelijk te Iveer tnrormaile over oe Descner- : mng var.t deze gegevens melden aan het RVA-kantOOr van mijn woonplaats. vindt u in de brochure omtrent de bescherming van de persoonlijke Datum I I _ levenssfeer. beschikbaar ín de RvA_kantoren. Handtekeníng van de werknemer ATTEST ATTEST IN TE VULLEN DOOR DE BEHANDELENDE GENEESHEER VAN DE PATIËNT DIE PALLIATIEVE ZORGEN OF MEDISCHE BIJSTAND BEHOEFT.) ln geval van palliatief verlof De bovengenoemde werknemer verklaart palliatieve zorgen te willen verstrekken aan de patiënt bij wie ik heb vastgesteldat zijlhij zich in een terminale fase bevindt..) In geval van medische bijstand De bovengenoemde werknemer verklaart bijstand of verzorging te willen verlenen aan een familielid (bloed- of aanverwant) tot de tweede graad of een gezinslid bij wie ik heb vastgesteldat zijlhij aan een ernstige ziekte lijdt. Datum_ l- l_ Handtekening en stempel van de behandelende geneesheer C61 OB-SV '20 a6.2oo8

16 DEEL ll: in te vullen door de werkgever HET AUTONOOM OVERHEIDSBEDRIJF Naam Adres van de hooídzetel Telefoon lnschrijvingsnummer RSZ OndernemingsnummeÍ DE WERKNEMER Naam Voornaam lk sta toe aan de werknemer zijn loopbaan als volgt te onderbreken: J volledig ' ) tol 112,.) met'l/5 voor de periode: Deze periode moet samenvallen van I _ met de periode die tle werknemer \raantt"iêriêêt n totgnmgt / Voór deze aanvraag had de werknemer een arbeidsovereenkomst of was hij benoemd voor u min per week. Een voltijds uurrooster bedraagt _ u * _ min per week. HANDTEKENING lk bevestig dat de gegevens ingevuld op dit formulier juist zijn. lk verbind mij ertoe elke wijziging van deze gegevens onmiddellijk en schriftelijk melden aan het RVA-kantoor van de woonplaats van miin werknemer. Datum_ l_ l_ Handtekening en stempel van de werkgever C61 OB-SV.2a o6.2aoa

17 ADRESSEN VAN DE RVA-KANTOREN 9300 Aalst 2018 Antwerpen 2850 Boom 8000 Brugge 9200 Dendermonde 9050 Gent 3500 Hasselt 8900 leper 8500 Kortrijk 3000 Leuven 2800 Mechelen 8400 Oostende 9700 Oudenaarde BB00 Roeselare 9100 Sinf Niklaas 3700 Tongeren 2300 Turnhout 1800 Vilvoorde Vlaams Gewest St-Jobstraat 196 Lentestraat 23 Kapelstraal 1 E de Neckerestraat 5 Geldroplaan 5 '1 Jan Samijnstraat Bampslaan 23 Lange Meersstraat 9 Marksesteenweg 5 Vaartkom 31 - bus 3 en 4 Populierendreef Kaaistraat 18 Bergstraat 5 Jan Mahieustraal 49 Plezantstraat 159 Hondsstraat 25 - bus 1 Spoorwegstraat 24 Leopoldstraat 25 A o Q Q Aarlen 7000 Bergen 6000 Charleroi 7500 Doornik 4500 Hoei 7100 La Louvière 4020 Luik 7700 Moeskroen 5100 Namen (Jambes) 1400 Nijvel 4800 Verviers Waals Gewest Rue Gén. Ph. Molitor 8 A Place des Archers 8 Rue du Pont-Neuf 7 Rue du Crampon 14 Avenue des Fossés 9 D Rue G. Boël 19 Rue Natalis 49 Bilemontstraat 225 Chaussée de Liege 219 Rue St-Georges 2 Galerie des 2 Places Place Verte A Brussel Brussels Hoofdstedel ijk Gewest Charlerloisesteenweg C61 OB-SV ' zaol

U wilt daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u de onderbrekingsuitkeringen aanvragen.

U wilt daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u de onderbrekingsuitkeringen aanvragen. Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen met uw

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u onderbrekingsuitkeringen

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen met uw

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Aanvraag tijdskrediet 1/5 U wil uw loopbaan met 1/5 onderbreken in de privésector. Met dit formulier kunt u: - een tijdskrediet 1/5 met uitkeringen aanvragen; - een tijdskrediet 1/5 zonder uitkeringen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u onderbrekingsuitkeringen

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u onderbrekingsuitkeringen

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan U wilt uw prestaties verminderen tot een 1/2-tijdse betrekking of met 1/5 tot aan de pensioenleeftijd in de privésector. Met dit formulier kunt u: - een 1/2-tijds of

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen met uw

Nadere informatie

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U wenst uw loopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen met uw

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde van een persoon die ongeneeslijk

Nadere informatie

in te vullen door de werknemer

in te vullen door de werknemer Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : http://www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

Wie moet dit formulier gebruiken? Wie moet dit formulier invullen? Stuur het ingevulde formulier terug: Hebt u bijkomende informatie nodig?

Wie moet dit formulier gebruiken? Wie moet dit formulier invullen? Stuur het ingevulde formulier terug: Hebt u bijkomende informatie nodig? Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van: ouderschapsverlof medische bijstand palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen om

Nadere informatie

Aanvraag volledig tijdskrediet

Aanvraag volledig tijdskrediet Aanvraag volledig tijdskrediet U wenst uw loopbaan in de privésector volledig te onderbreken. Met dit formulier kunt u: - een volledig tijdskrediet met uitkeringen aanvragen. U heeft recht op uitkeringen

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de tussenkomst

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Aanvraag tijdskrediet 1/5 U wilt in de privésector uw prestaties verminderen met 1/5. Met dit formulier kunt u: - een 1/5-tijds tijdskrediet zonder motief en met uitkeringen aanvragen. U hebt over uw hele

Nadere informatie

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector 0 FOCUS op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten. Via

Nadere informatie

in te vullen door de werknemer

in te vullen door de werknemer Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen U wilt als militair in het kader van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (TALO) een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen.

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst van de RVA genieten om te zorgen voor of bijstand

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet U wilt uw prestaties verminderen tot een 1/2-tijdse betrekking in de privésector. Met dit formulier kunt u: - een 1/2-tijds tijdskrediet zonder motief en met uitkeringen

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Aanvraag tijdskrediet 1/5 U wilt in de privésector uw prestaties verminderen met 1/5. Met dit formulier kunt u: - een 1/5-tijds tijdskrediet zonder motief en met uitkeringen aanvragen U hebt over uw hele

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Aanvraag tijdskrediet landingsbanen U wilt uw prestaties verminderen tot een 1/2-tijdse betrekking of met 1/5 tot aan de pensioenleeftijd in de privésector. Met dit formulier kunt u een 1/2-tijds of een

Nadere informatie

Aanvraag voltijds tijdskrediet

Aanvraag voltijds tijdskrediet Aanvraag voltijds tijdskrediet U wenst uw prestaties in de privésector voltijds te onderbreken. Met dit formulier kunt u: - een voltijds tijdskrediet zonder motief en met uitkeringen aanvragen. U hebt

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbeken om meer tijd door te brengen met uw kind in het kader van een ouderschapsverlof.

Nadere informatie

Aanvraag voltijds tijdskrediet

Aanvraag voltijds tijdskrediet Aanvraag voltijds tijdskrediet U wenst uw prestaties in de privésector voltijds te onderbreken. Met dit formulier kunt u: - een voltijds tijdskrediet zonder motief en met uitkeringen aanvragen U hebt over

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan?

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan? activa Het ACTIVA-plan (de werkkaart) ctiva februari 2008 Wat is het ACTIVA-plan? De overheid doet er alles aan om mensen (terug) aan het werk te krijgen. Een belangrijk wapen in die strijd is het ACTIVA-plan.

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Aanvraag tijdskrediet 1/5 Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5 met motief

Aanvraag tijdskrediet 1/5 met motief Aanvraag tijdskrediet 1/5 met motief Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen of indien u andere

Nadere informatie

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet met motief

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet met motief Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet met motief Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de tussenkomst van de RVA genieten: -- om bijstand te verlenen aan een ernstig

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen of indien u andere inlichtingen wenst, raadpleeg het infoblad dat beschikbaar is

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Aanvraag tijdskrediet 1/5 Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site :

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Aanvraag voltijds tijdskrediet met motief

Aanvraag voltijds tijdskrediet met motief Aanvraag voltijds tijdskrediet met motief Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde

Nadere informatie

Aanvraag volledig tijdskrediet

Aanvraag volledig tijdskrediet Aanvraag volledig tijdskrediet Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Nieuwe reglementering

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Nieuwe reglementering Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Nieuwe reglementering het tijdskrediet, beschikbaar bij één van de RVA-kantoren of op de website van de RVA www.rva.be. U wenst uw prestaties in de privésector te verminderen

Nadere informatie

Betreft : infoblad van de RVA T19 -Infoblad werknemers - ouderschapsverlof

Betreft : infoblad van de RVA T19 -Infoblad werknemers - ouderschapsverlof B 346/12 P/AD/GL/SVB Brussel, 16 augustus 2012 Uw corresp.: Guy Leten (317) AAN DE CENTRALES AAN DE GEWESTELIJK SECRETARISSEN T.A.V. DE DIENSTEN WERKLOOSHEID ARBEIDSRECHT WERKLOZENWERKING Betreft : infoblad

Nadere informatie

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Aanvraag voltijds tijdskrediet met motief

Aanvraag voltijds tijdskrediet met motief Aanvraag voltijds tijdskrediet met motief Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet met motief

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet met motief Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet met motief Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Oude reglementering

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Oude reglementering Aanvraag tijdskrediet 1/5 Oude reglementering Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Oude reglementering

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Oude reglementering Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Oude reglementering Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand

Nadere informatie

Aanvraag voltijds tijdskrediet

Aanvraag voltijds tijdskrediet Aanvraag voltijds tijdskrediet Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: ouderschapsverlof medische bijstand palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: ouderschapsverlof medische bijstand palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: ouderschapsverlof medische bijstand palliatief verlof Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen of indien u andere inlichtingen

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen U wilt als militair in het kader van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (TALO) een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen.

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Aanvraag tijdskrediet 1/5 U wilt in de privésector uw prestaties verminderen met 1/5. Met dit formulier kunt u: - een 1/5 de tijdskrediet zonder motief en met uitkeringen aanvragen U hebt over uw hele

Nadere informatie

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Aanvraag tijdskrediet landingsbanen U wilt uw prestaties verminderen tot een 1/2-tijdse betrekking of met 1/5 tot aan de pensioenleeftijd in de privésector. Met dit formulier kunt u een 1/2-tijds of een

Nadere informatie

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Oude reglementering

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Oude reglementering Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Oude reglementering Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

Aanvraag voltijds tijdskrediet Oude reglementering

Aanvraag voltijds tijdskrediet Oude reglementering Aanvraag voltijds tijdskrediet Oude reglementering Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in een openbare dienst

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in een openbare dienst 0 Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in een openbare dienst Dankzij een gewone loopbaanonderbreking in de openbare diensten, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten.

Nadere informatie

Aanvraag voltijds tijdskrediet

Aanvraag voltijds tijdskrediet Aanvraag voltijds tijdskrediet Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve

Nadere informatie

Aanvraag volledig tijdskrediet

Aanvraag volledig tijdskrediet Aanvraag volledig tijdskrediet U wenst uw prestaties in de privésector volledig te onderbreken. Met dit formulier kunt u: - een volledig tijdskrediet zonder motief en met uitkeringen aanvragen U hebt over

Nadere informatie

De RVA dicht bij u. De RVA beschikt over 30 kantoren verspreid over heel België.

De RVA dicht bij u. De RVA beschikt over 30 kantoren verspreid over heel België. Er zijn ook andere vormen van loopbaanonderbreking: medische bijstand, ouderschapsverlof en gewone loopbaan onderbreking. De infobladen en brochures over deze vormen van loopbaanonderbreking kunt u bij

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

in te vullen door de werknemer

in te vullen door de werknemer Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen

Nadere informatie

in te vullen door de werknemer

in te vullen door de werknemer Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen of indien u andere

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Infoblad RVA Onderwerp Het Tijdskrediet Datum augustus 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen

Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Aanvraag tijdskrediet landingsbanen Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor

Nadere informatie

in te vullen door de werknemer

in te vullen door de werknemer Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie