Infoblad - werknemers PWA-werknemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infoblad - werknemers PWA-werknemers"

Transcriptie

1 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : Infoblad - werknemers PWA-werknemers Heb ik het recht om te werken in het PWA? U bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos U bent jonger dan 45 jaar Om in het kader van een PWA te werken, dient u: ofwel, uitkeringsgerechtigd volledig werkloos te zijn en sinds minstens 2 jaar wachtuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen genieten; ofwel, uitkeringsgerechtigd volledig werkloos te zijn en in de 36 maanden voorafgaand aan uw inschrijving in het PWA, gedurende minstens 24 maanden wachtuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen genoten te hebben. U bent 45 jaar of ouder Om in het kader van een PWA te werken, dient u: ofwel, uitkeringsgerechtigd volledig werkloos te zijn en sinds minstens 6 maanden wachtuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen genieten; ofwel, uitkeringsgerechtigd volledig werkloos te zijn en in de 36 maanden voorafgaand aan uw inschrijving in het PWA, gedurende minstens 24 maanden wachtuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen genoten te hebben. U bent niet uitkeringsgerechtigd volledig werkloos U kunt eveneens in een PWA werken indien u het leefloon geniet of recht hebt op financiële bijstand van het OCMW en ingeschreven bent als niet werkende werkzoekende. Hoe kan ik mij inschrijven in het PWA? Waar kan ik terecht? Indien u aan de voormelde voorwaarden voldoet, moet u zich inschrijven in het PWA van uw gemeente vooraleer u PWA-activiteiten kunt verrichten. Bij de inschrijving zal u een PWAinschrijvingsbewijs worden overhandigd. Moet ik een PWA-arbeidsovereenkomst ondertekenen? Vooraleer uw arbeidsprestaties aan te vatten, ondertekent u een arbeidsovereenkomst met het PWA dat uw werkgever zal zijn. Het is op deze basis dat het PWA u de nodige prestatieformulieren zal bezorgen (formulier PWA 4). U vult deze zelf in op het ogenblik dat u prestaties verricht in het kader van het PWA. Hoe wordt de PWA-arbeidsovereenkomst beëindigd? Deze overeenkomst kan worden beëindigd middels een opzegging van 7 dagen. Indien u een betrekking vindt in het gewone arbeidscircuit, kunt u de PWA-arbeidsovereenkomst zonder opzeg en vergoeding beëindigen. Afgedrukt op PWA/ALE 1

2 Kan ik terugkeren naar het PWA na een tewerkstelling in het kader van de dienstencheques en/of een andere tewerkstelling? Indien u na afloop van de tewerkstelling opnieuw uitkeringsgerechtigd bent, kunt u terugkeren naar het PWA indien de volgende voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn: u moet op 1 maart 2004 verbonden zijn geweest met een PWA-arbeidsovereenkomst ; u moet de activiteit thuishulp met huishoudelijk karakter daadwerkelijk bij een gebruiker hebben uitgeoefend in de loop van de 18 kalendermaanden die voorafgaan aan de maand waarin u de activiteiten wil verrichten; u was op 1 juli jaar of ouder, of u heeft een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33%; u was na 1 maart 2004 niet verbonden door een arbeidsovereenkomst gedurende een ononderbroken periode van acht maanden of meer. U voldoet nog altijd aan de voorwaarden om in het PWA te werken. Eén van deze voorwaarden heeft betrekking op het statuut van de PWA-werknemer. U moet uitkeringsgerechtigd volledig werkloos (UVW) en onvrijwillig werkloos zijn. U bent onvrijwillig werkloos wanneer uw betrekking eindigt indien: uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur op de voorziene einddatum afloopt; uw vervangingsovereenkomst eindigt door de terugkeer van de vervangen persoon; uw arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd en u hieraan geen schuld heeft; u uw arbeidsovereenkomst beëindigt, wanneer uw betrekking als niet passend kan worden beschouwd of indien u een wettige reden kunt aanvoeren. De beoordeling van het onvrijwillige karakter van de werkloosheid, valt onder de bevoegdheid van de directeur van het werkloosheidsbureau. Toch wordt de terugkeer naar het PWA-stelsel ambtshalve één keer aanvaard, indien de overgang naar het systeem van de dienstencheques niet bevredigend is. In dat geval zal uw ontslag van een passende dienstbetrekking in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques ambsthalve één keer aanvaard worden; u blijft uitkeringsgerechtigd en zal kunnen terugkeren naar het PWA-systeem (onder de hierboven vermelde voorwaarden). Dit belet niet dat de directeur van het werkloosheidsbureau een beslissing kan nemen omwille van vrijwillige werkloosheid, bijvoorbeeld indien de werkgever de tewerkstelling heeft stopgezet omwille van dringende redenen. Welke activiteiten kan ik uitvoeren in het PWA? Een modellijst vermeldt de toegelaten activiteiten per categorie van gebruikers. Deze lijst van toegelaten activiteiten is verschillend voor elk PWA. U kunt op eenvoudig verzoek een exemplaar verkrijgen op het PWA-kantoor van uw gemeente. Welke zijn de toegelaten activiteiten bij privé-personen? Kleine onderhouds- en herstellingswerken aan de woning van de gebruiker die door professionelen worden geweigerd omwille van hun gering belang. Bewaken en verzorgen van huisdieren, in afwezigheid van de eigenaars (bijv. tijdens de vakantie), indien er in de buurt geen dierenpension is. Hulp voor klein tuinonderhoud. Hulp voor de opvang of de begeleiding van kinderen, zieken, bejaarden of gehandicapten (o.m. kinderopvang bij de gebruiker thuis, boodschappen doen voor bejaarden). Hulp bij het vervullen van administratieve formaliteiten. Thuishulp met huishoudelijk karakter: De activiteit van thuishulp met huishoudelijk karakter; mag enkel worden verricht door PWA-werknemers die op 1 maart 2004 verbonden waren door een PWA-arbeidsovereenkomst en die de vermelde activiteit effectief (minstens 1 uur) bij een gebruiker verricht hebben in de loop van de voorafgaande periode van 18 kalendermaanden (deze periode kan verlengd worden in geval van arbeidsongeschiktheid of overmacht). en indien de PWA-werknemer op 1 juli 2009 tenminste 50 jaar of ouder is. Opmerking: De PWA-werknemer die op 1 juli 2009 een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid heeft van tenminste 33% kan de activiteit thuishulp met huishoudelijk karakter verder blijven uitoefenen. Afgedrukt op PWA/ALE 2

3 Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing wanneer u terugkeert naar het PWA-systeem. Bovendien mag deze activiteit enkel verricht worden bij gebruikers die natuurlijke personen zijn en die op 1 maart 2004 in het bezit waren van een geldig gebruikersformulier voor de uitvoering van voornoemde activiteit. Na deze datum kunnen deze gebruikers hun inschrijving nog steeds hernieuwen. Welke zijn de toegelaten activiteiten bij lokale overheden? Hulp bij tijdelijke of uitzonderlijke taken die door recente maatschappelijke evoluties ontstaan zijn of sterk toegenomen zijn en die niet door het gewone personeel of in het gewone arbeidscircuit kunnen worden verricht. (o.a. occasionele hulp in de gemeentelijke bibliotheek, hulp bij het begeleiden van sociaal zwakkeren, hulp bij het beschermen van het leefmilieu en bij het tegemoetkomen aan buurtnoden, het verkeer regelen aan scholen). Welke zijn de toegelaten activiteiten bij VZW s en andere nietcommerciële verenigingen? Taken die door hun aard, hun omvang of door hun occasionele aard gewoonlijk door vrijwilligers worden verricht, en die niet tot het dagelijks beheer behoren. Het moet gaan om taken die niet door het gewone personeel of in het gewone arbeidscircuit kunnen verricht worden. (bijv. administratieve hulp in geval van uitzonderlijke activiteiten, hulp bij de organisatie en tijdens het verloop van verschillende evenementen, hulp voor het onderhoud van sportterreinen en kleedkamers, steward). Welke zijn de toegelaten activiteiten bij onderwijsinstellingen? Taken die door hun aard, hun omvang of door hun gelegenheidskarakter normaal door vrijwilligers worden verricht, en die niet door het gewone personeel of in het gewone arbeidscircuit kunnen verricht worden (o.a. vóór- en naschoolse kinderopvang, hulp bij de organisatie van buitenschoolse activiteiten, hulp bij het begeleiden van kinderen naar activiteiten, hulp bij het begeleiden van de schoolbus). Welke zijn de toegelaten activiteiten in de land- en tuinbouwsector? In verband met de tuinbouwsector : alle activiteiten die behoren tot de sector, met uitzondering van de champignonteelt en van het aanplanten en onderhoud van parken en tuinen. In verband met de landbouwsector: seizoensgebonden activiteiten toegestaan in piekperiodes, bijvoorbeeld het planten en oogsten. Het besturen van machines en het gebruik van chemische producten zijn uitgesloten. Hoeveel uren mag ik werken in het kader van het PWA? Het maximum aantal uren dat u mag presteren per kalenderjaar bedraagt 630 uur. Het maximum aantal te presteren uren per kalendermaand hangt af het type gebruiker en de aard van de activiteit, nl. voor de volgende activiteiten bedraagt het maximum aantal uren per kalendermaand 45 uren: ten behoeve van natuurlijke personen; thuishulp met huishoudelijk karakter (voor de PWA-werknemers die deze activiteit nog mogen uitoefenen; hulp voor het verrichten van administratieve formaliteiten. ten behoeve van de lokale overheden (activiteiten beantwoordend aan de noden waaraan niet tegemoet gekomen wordt door de reguliere arbeidscircuits, inzonderheid ingevolge het tijdelijke en exceptionele karakter van de nood of ingevolge het feit dat deze nood door recente maatschappelijke evoluties ontstaan of merkelijk toegenomen is); ten behoeve van verenigingen zonder winstoogmerk en andere niet-commerciële verenigingen (activiteiten die door hun aard of hun omvang of door hun occasioneel karakter gewoonlijk verricht worden door vrijwilligers, inzonderheid de activiteiten van personen die hulp verlenen ter gelegenheid van sociale, culturele, sportieve, caritatieve of levensbeschouwlijke manifestaties). voor de volgende activiteiten bedraagt het maximum aantal uren per kalendermaand 70 uren: ten behoeve van natuurlijke personen; Afgedrukt op PWA/ALE 3

4 de bewaking of begeleiding van zieken of kinderen; hulp voor klein tuinonderhoud; activiteiten ten behoeve van onderwijsinstellingen. voor de volgende activiteit bedraagt het maximum aantal uren per kalendermaand 150 uren: seizoens- en gelegenheidsgebonden activiteiten in de land- en tuinbouwsector. De PWA-werknemer die een toegelaten activiteit uitoefent, kan op basis van de nieuwe formulering deze activiteit aanvullen met andere activiteiten voor zover voor elke activiteit het maximaal toegelaten aantal uren per kalendermaand niet overschreden wordt. In totaal mag per kalenderjaar het maximum aantal activiteitsuren (630 uren) niet overschreden worden. Voorbeeld 1: Een PWA-werknemer werkt 40 uren per maand voor een gemeentebestuur. In diezelfde maand kan hij dus nog bijkomende activiteiten uitvoeren tot maximaal 30 uren, dit voor de bewaking of begeleiding van zieken of kinderen, hulp voor tuinonderhoud en/of activiteiten ten behoeve van onderwijsinstellingen. Voorbeeld 2: Een PWA-werknemer werkt 120 uren in het kader van seizoens- en gelegenheidsgebonden activiteiten in de land- en tuinbouwsector. In diezelfde maand kan hij dus nog bijkomende activiteiten uitvoeren tot maximaal 30 uren per maand, dit bijvoorbeeld voor activiteiten ten behoeve van lokale overheden of ten behoeve van onderwijsinstellingen. In uitzonderlijke gevallen en in het algemeen belang (bijv. overstromingen, ) kan de Minister afwijkingen toestaan op de voorziene uurgrenzen per maand (45, 70 en 150 uren) en ook op de jaargrens van 630 uren. Samenvatting 1 Activiteit Grens A Natuurlijke personen: thuishulp (beperkte 45 uren/maand doelgroep!) Natuurlijke personen: administratieve formaliteiten Lokale overheden Verenigingen B Stadswacht 53 uren/maand 636 uren/jaar in geval van uitsluitende tewerkstelling als stadswachter in het betreffende kalenderjaar C Natuurlijke personen: opvang van zieken en kinderen 70 uren/maand Natuurlijke personen: klein tuinonderhoud Scholen D Tuinbouw 150 uren/maand Samenvatting 2 Combinatie van activiteiten B + A C + A en/of B D + A en/of B en/of C Bijkomende grenzen na totalisatie 53 uren/maand 70 uren/maand 150 uren/maand Wat zal mijn vergoeding zijn? U wordt betaald met door de gebruikers aangekochte PWA-cheques. Voor elk gepresteerd of begonnen uur overhandigt de gebruiker u een PWA-cheque op het moment waarop u de activiteit beëindigt of ten laatste op de laatste dag van de maand waarin de prestaties werden geleverd. U blijft uw wachtuitkering of werkloosheidsuitkering genieten. U ontvangt daarenboven een belastingsvrij bedrag van 4,10 EUR per gepresteerd uur. Afgedrukt op PWA/ALE 4

5 U kunt dus tot 184,50 EUR per maand verdienen (voor 45 arbeidsuren), bovenop uw werkloosheidsuitkeringen. Deze vergoeding wordt betaald via uw uitbetalingsinstelling van de werkloosheidsuitkeringen (vakbond of HVW), waar u uw prestatieformulieren en de PWA-cheques indient die u van de gebruiker hebt ontvangen. Welke zijn mijn voordelen als ik in het PWA werk? Wat zal mijn statuut zijn? U blijft genieten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, kinderbijslag, en u behoudt dezelfde pensioenrechten als een vergoede werkloze. Ben ik beschermd door de wetten op de arbeidsbescherming? U bent beschermd door de wetten en reglementen inzake arbeidsbescherming, zondagsrust, nachtwerk, veiligheid en gezondheid, Worden mijn verplaatsingsonkosten vergoed? Ja, u hebt recht op een tussenkomst in uw verplaatsingsonkosten van minstens 0,15 EUR/km indien u meer dan 5 km moet afleggen om bij uw gebruiker te geraken. Deze tussenkomst is ten laste van het PWA of van de gebruiker. Ben ik gedekt door specifieke verzekeringen? Tijdens het verrichten van PWA-werkzaamheden, bent u gedekt door een verzekering «arbeidsongevallen» en een verzekering «burgerlijke aansprakelijkheid», gesloten door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De verzekering «arbeidsongevallen» dekt u in geval van een ongeval op weg naar en van het het werk of op de plaats van uw werk. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt u indien onopzettelijk schade veroorzaakt aan de gebruiker of aan zijn goederen of aan derden. Kan ik vrijstellingen genieten? Voorwaarden en formaliteiten U bent een PWAwerknemer Vrijstelling Voorwaarden en formaliteiten Gewone Mini 180 uur PWA / gedurende de 6 maanden die de aanvraag voorafgaan Aanvraag vrijstelling C79 A Met 33 % blijvende arbeidsongeschiktheid Tijdens een tewerkstelling als Stadswachter Maxi 180 uur PWA / gedurende de 6 maanden die de aanvraag voorafgaan Aanvraag vrijstelling C79 A Maxi Geen voorwaarden Aanvraag vrijstelling C79 A Gedekte periode 6 maanden na de referteperiode (hernieuwbaar) 6 maanden na de referteperiode (hernieuwbaar) Tijdens de tewerkstelling Van welke verplichtingen bent u vrijgesteld gedurende uw vrijstelling? Indien u de MINI-vrijstelling geniet, geniet u bij de RVA enkel een vrijstelling van de toepassing van de procedure voor de activering van het zoekgedrag naar werk (Voor bijkomende informatie hierover, zie verder "Mijn werk in het PWA en de procedure voor de activering van het zoekgedrag naar werk"). MAAR, u moet nog steeds: een passende dienstbetrekking aanvaarden; beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt; ingeschreven zijn als werkzoekende U moet dus ingaan op elke oproeping van de VDAB, Forem, Arbeitsamt of ACTIRIS Geniet u de MAXI-vrijstelling, dan: Afgedrukt op PWA/ALE 5

6 bent u niet verplicht een passende dienstbetrekking te aanvaarden; moet niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt; moet niet ingeschreven zijn als werkzoekende; geniet u een vrijstelling van de toepassing van de procedure voor de activering van het zoekgedrag naar werk (Voor bijkomende informatie hierover, zie verder "Mijn werk in het PWA en de procedure voor de activering van het zoekgedrag naar werk"). Opmerking De PWA-werknemers die vrijstellingen genieten (inschrijving als werkzoekende en beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt) op basis van de vrijstellingsregels voor de categorie oudere werklozen, behouden natuurlijk deze vrijstellingen. Mijn werk in het PWA en de procedure voor de activering van het zoekgedrag naar werk Indien u opgeroepen wordt in het kader van de activering van het zoekgedrag naar werk en deze oproeping zich situeert tijdens een periode van vrijstelling van de toepassing van de procedure voor de activering van het zoekgedrag naar werk, overeenkomstig artikel 79 4bis (180 uur PWA in een periode van 6 maanden) of artikel 79 ter, 5 (Stadswacht), zal uw oproeping als nietig worden beschouwd. Indien u na de oproeping in verband met de activering van het zoekgedrag naar werk een vrijstelling krijgt van de toepassing van de procedure voor de activering van het zoekgedrag naar werk, overeenkomstig artikel 79 4bis (180 uur PWA in een periode van 6 maanden) of artikel 79 ter, 5 (Stadswacht), zal de procedure opgeschort worden. De procedure zal haar normale verloop hernemen na afloop van de vrijstelling. Opgelet: u moet echter ingeschreven blijven als werkzoekende, beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt en een passende dienstbetrekking aanvaarden (behalve indien u hiervan bent vrijgesteld omwille van een andere reden: ongeschiktheid, stadswacht,...), zelfs indien u zich niet moet aanbieden voor het gesprek. U moet u eveneens blijven aanbieden bij de gewestelijke dienst van uw regio (VDAB, ACTIRIS, Forem, Arbeitsamt), indien u hiervoor wordt uitgenodigd. U moet ook uw bewijzen bewaren in verband met het zoeken naar werk tijdens de periodes gedekt door een vrijstelling. Voor meer informatie kunt u terecht bij het werkloosheidsbureau van de RVA van uw streek. Voor meer informatie omtrent de werking van het PWA kunt u terecht bij het PWA-kantoor van uw gemeente. Afgedrukt op PWA/ALE 6

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag?

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Welke zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Mag u werken als

Nadere informatie

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten. INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE" (met een controlekaart C3C) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten

Nadere informatie

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd

focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd Deze brochure belangt u aan indien u zich na het einde van uw studies hebt ingeschreven als werkzoekende

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap. Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be De dienstencheques

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be INHOUD 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? 3 2. Mag ik als student werken met een uitzendcontract? 3 3. Moet ik een contract

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag?

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op werkloosheidsuitkeringen?

Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op werkloosheidsuitkeringen? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat is de invloed

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet met motief Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdskrediet met

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie

Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie Waarom deze aangifte? U bent werkloze of werkloze met bedrijfstoeslag (voorheen bruggepensioneerde) en u wenst vrijwilligerswerk te

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Luxemburg

Uw socialezekerheidsrechten. in Luxemburg Uw socialezekerheidsrechten in Luxemburg De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale

Nadere informatie