Werken. voor de federale overheid. Een handleiding. Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. Copernicus Wetstraat 51 B Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken. voor de federale overheid. Een handleiding. Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. Copernicus Wetstraat 51 B- 1040 Brussel"

Transcriptie

1 Werken voor de federale overheid Een handleiding Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Copernicus Wetstraat 51 B Brussel

2

3 Inhoudstafel Beginnen werken bij de overheid De rol van de ambtenaar Vooroordelen: waar of onwaar? De plaats van tewerkstelling Wie kan ambtenaar worden? Een waaier van functies A. Universitaire opleiding of opleiding hoger onderwijs van het lange type B. Opleiding hoger onderwijs van het korte type C. Opleiding hoger secundair onderwijs D. Geen diplomavereisten De voordelen A. Mobiliteit B. Opleiding C. Combinatie van privé- en beroepsleven D. Pensioen De selectieprocedure A. Waar vind je de vacatures? B. Hoe stel je je kandidaat? C. Welke tests worden er gebruikt? De verloning A. De maandwedde B. Toelagen en vergoedingen Nuttige adressen Nuttige sites Een handleiding 3

4

5 Beginnen werken bij de overheid Heel wat mensen kiezen ervoor om zich ten dienste van de burgers te stellen door bij een of andere overheidsdienst te werken. Misschien zegt het je ook iets. Het overheidspersoneel wordt ambtenaar genoemd. Dit is een algemeen begrip dat nog vaak een negatieve bijklank heeft. Toch stemt dat imago van de ambtenaar niet meer met de werkelijkheid overeen. De meeste ambtenaren streven er immers naar om goed werk af te leveren en zijn trots op hun werk. De Copernicushervorming probeert die positieve houding aan te moedigen en te belonen. Iedereen die bij de overheid werkt, heeft immers te maken met nieuwe verwachtingen van de gebruikers (meer toegankelijke diensten, duidelijke informatie, ), maar ook met met nieuwe werkomstandigheden en nieuwe loopbaanperspectieven en mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing. De echte barometer van een goede overheidsdienst is de tevredenheid van de gebruikers van de openbare diensten én van het personeel. Deze brochure biedt je een bondig overzicht van de mogelijkheden om bij de federale, dat wil zeggen nationale, overheid te werken. De gegevens in deze brochure golden op 1 juli 2003 Een handleiding 5

6 1. De rol van de ambtenaar Bij de overheid werk je voor de gemeenschap. Je krijgt er te maken met domeinen waar iedereen wel eens mee geconfronteerd wordt, maar waar je in de privésector meestal minder mee te maken hebt: milieu, vluchtelingen, justitie, welzijn, sociale zekerheid, Ambtenaren dragen dikwijls een grote verantwoordelijkheid. Zij werken immers niet op kleine schaal, maar voor grote delen van de bevolking. De opdrachten die zij uitvoeren of waaraan zij meewerken zijn vaak een uitdaging, erg gevarieerd, en ze brengen vaak een groot aantal contacten met verschillende mensen mee. Kortom, vele functies hebben geen tegenhanger in de privé-sector. Als je weet dat er ongeveer ambtenaren bij de federale overheid werken, zal het je niet verbazen dat hun functies moeilijk onder een algemene noemer te brengen zijn. De precieze inhoud van de functie hangt heel nauw samen met het specifieke werkgebied. Belangrijke federale materies zijn onder andere financiën, justitie, binnenlandse zaken, volksgezondheid, werkgelegenheid, mobiliteit, economische zaken, buitenlandse zaken, sociale zekerheid, telecommunicatie, pensioenen, Werken voor de federale overheid 6

7 2. Vooroordelen: waar of onwaar? "Een ambtenaar kan geen enkel initiatief nemen, heeft niet de minste autonomie of verantwoordelijkheid." Onwaar. Net zoals in de privé-sector zijn er functies met veel verantwoordelijkheid en andere met minder. Uit een enquête (Artemis) onder ambtenaren kwam autonomie op de derde plaats van de aspecten die de ambtenaren het meest waardeerden in hun werk. "Je hele leven in hetzelfde kantoor, met dezelfde mensen en hetzelfde werk." Misschien... als je dat zelf zo wilt. Ook bij de overheid moet je zelf wat van je job maken. Heb je zin om bij te leren, iets te ondernemen? Dan kun je intern solliciteren voor een andere functie en je kunt heel wat opleidingen volgen die de poort openen voor nieuwe uitdagingen. "Er is geen flexibiliteit in de werktijden." Onwaar! Integendeel zelfs. Er zijn heel wat mogelijkheden om de werktijd zelf in te delen. Uit de Artemisenquête blijkt dat de ambtenaren bijzonder tevreden zijn over de mogelijkheden om hun beroeps- en privé-leven te combineren, halftijds te werken en flexibele werktijden te hebben. "Ik heb geen unief gedaan en kan dus geen ambtenaar worden!" Onwaar. "Ambtenaar" is een statuut voor mensen met heel wat verschillende beroepen. Vaak heb je daarvoor wel een diploma hoger onderwijs nodig, maar zeker niet altijd. Van de mensen die in 2001 via Selor werden aangeworven, had slechts een kleine helft een universiteits- of graduaatsdiploma. "Het salaris is niet je dat." Waar, maar dat zal niet lang meer duren. Het is de bedoeling dat de salarissen bij de federale overheid vergelijkbaar worden met die in de privé-sector. Een handleiding 7

8 3. De plaats van tewerkstelling De federale diensten bevinden zich vaak in de hoofdstad, maar er zijn zeker ook mogelijkheden om dichter bij huis te werken. Denk maar aan de lokale belastingdiensten, RVA-kantoren, Bovendien kan je je overplaatsing naar een andere dienst aanvragen. Er zijn verschillende soorten federale diensten waar de verschillende materies behandeld worden. Een groot deel van de federale ambtenaren werkt bij een federale overheidsdienst (FOD), de vroegere ministeries, waar het beleid van de bevoegde minister praktisch wordt uitgevoerd. Anderen werken bij een programmatorische overheidsdienst (POD), een instelling van openbaar nut (een parastatale ) of een wetenschappelijke instelling van de staat. Er bestaan veertien Federale Overheidsdiensten (FOD s) en ministeries:. Informatie- en Communicatietechnologie Personeel en Organisatie. Budget en Beheerscontrole Kanselarij en Algemene Diensten Justitie Sociale Zekerheid. Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Mobiliteit en Vervoer Binnenlandse Zaken Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Financiën Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Landsverdediging Programmatorische overheidsdiensten (POD s) zijn opgericht om specifieke, maatschappelijk belangrijke problemen aan te pakken. Ze hangen af van een bepaalde federale overheidsdienst (FOD). In principe bestaan ze slechts voor een beperkte tijd. Enkele voorbeelden: Telecommunicatie, Duurzame Ontwikkeling, Consumentenzaken. Werken voor de federale overheid 8

9 De instellingen van openbaar nut hangen af van een bepaalde federale overheidsdienst (FOD), maar hebben specifieke opdrachten. Algemeen gekende voorbeelden zijn de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Rijksdienst voor Pensioenen, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK). Tot slot hebben ook de personeelsleden van de wetenschappelijke instellingen van de staat het statuut van ambtenaar. Hiertoe behoren o.a. verschillende koninklijke musea, het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), de Koninklijke Sterrenwacht, de Koninklijke Muntschouwburg, Een handleiding 9

10 4. Wie kan ambtenaar worden? Alle staatsburgers van België en van de lidstaten van de Europese Unie kunnen in dienst treden bij de Belgische overheid, als ze beantwoorden aan de specifieke voorwaarden voor elke functie, zoals opleidingsniveau, talenkennis, enz.... EN U SPREEKT PERFECT NEDERLANDS? YES! Werken voor de federale overheid 10

11 5. Een waaier van functies De federale overheid is steeds op zoek naar bekwaam personeel. En er is een ruim aanbod aan functies; van algemene administratie tot wetenschappelijk onderzoek, van maatschappelijke taken tot technische specialisaties, van adviserende tot controlerende functies, van uitvoerende tot leidinggevende jobs, Aangezien de functies zeer uiteenlopend zijn, is het onmogelijk om ze allemaal op te sommen. Om het een beetje overzichtelijk te houden, zijn de functies over vier niveaus verdeeld. Het niveau geeft een aanduiding van de zwaarte en de inhoud van de functie. Vroeger bepaalde je diploma in welk niveau je tewerkgesteld werd, en hoeveel je verdiende. En naarmate je langer bij de overheid werkte, verdiende je ook meer. Het diploma speelt wel een belangrijke rol bij de aanwerving, maar de inhoud van de functie en je bekwaamheid wordt belangrijker. Je moet dus goed zijn in wat je doet, en ook bewijzen dat je de juiste competenties hebt. Maar daar staat dan ook tegenover dat je meer mogelijkheden hebt om naar een hoger niveau door te groeien en dat je loon naar werken krijgt. Aan de hand van het volgende overzicht krijg je een idee van een aantal mogelijkheden op elk niveau. De vermelde studies zijn de opleidingsvereisten bij aanwerving. Niveau A : universitaire opleiding of opleiding hoger onderwijs van het lange type Niveau B : opleiding hoger onderwijs van het korte type Niveau C : opleiding hoger middelbaar onderwijs Niveau D : geen diplomavereisten IS ER GEEN PLAATS VAN DIRECTEUR? Een handleiding 11

12 A. Universitaire opleiding of opleiding hoger onderwijs van het lange type De personeelsleden van niveau A kunnen hun carrière in twee richtingen sturen. Ze nemen ofwel de leidinggevende ofwel de expertise carrière of loopbaanladder. Vroeger kwamen ambtenaren van niveau A automatisch in een leidinggevende functie terecht. Sommige mensen hebben echter weinig of geen talent om leiding te geven, maar beheersen hun vak tot in de puntjes. Nu biedt de expertise loopbaanladder hen aangepaste mogelijkheden. De grote lijnen van beide mogelijkheden liggen vast, maar de details moeten nog verder uitgewerkt en in nieuwe regelgeving vastgelegd worden. Daarom gaat het in deze brochure meestal nog over niveau 1. Vast staat dat de keuze niet bepaald wordt door de opleiding: beide mogelijkheden staan open voor juristen, ingenieurs, taalkundigen, economen, psychologen, In de leidinggevende loopbaanladder zitten de functies met leidinggevende verantwoordelijkheden en taken. Een ambtenaar van niveau A begint op het eerste niveau als teamleider, op het vierde niveau is hij operationeel leidinggevende. Er zijn nog enkele hogere leidinggevende functies, de managementfuncties, maar die kunnen enkel met een mandaat van 6 jaar worden uitgeoefend. De expertise loopbaanladder omvat alle technische, professionele en op expertise gerichte functies. De individuele inhoudelijke bijdrage is hierbij erg belangrijk. Er zijn zes niveaus, van jong professioneel tot autoriteit. De keuze tussen expert of leidinggevende is niet onomkeerbaar: iemand kan van de ene naar de andere ladder gaan. Jan, ingenieur Ik werk nu al bijna vijf jaar als vastbenoemd ambtenaar bij de Eetwareninspectie van de FOD Volksgezondheid. Als gezondheidsinspecteur is het mijn voornaamste taak om erover te waken dat het voedsel dat wordt gefabriceerd en ten slotte in de handel wordt aangeboden, van goede kwaliteit en veilig is. In die grote taak heb ik 2 rollen: enerzijds hou ik me bezig met de reglementering van de hygiëne in de voedingssector en anderzijds Werken voor de federale overheid 12

13 sta ik in voor de informatica van onze dienst. Ik zorg ervoor dat de inspectiegegevens en analyseresultaten op een correcte manier verzameld en bestudeerd worden. Wat mij grote voldoening geeft in mijn job is het feit dat ik zelf initiatieven kan nemen om de werking van de dienst te verbeteren en dat ik het dagelijkse werk van onze controleurs concreet kan ondersteunen. Dat is natuurlijk lang niet altijd eenvoudig. Gelukkig geeft mijn dienst alle kansen aan initiatieven en moedigt ze die zelfs aan. Dat dit nog niet in alle overheidsdiensten het geval is, ondervind ik nog dagelijks. Volgens mij is het voor de nieuwe generatie ambtenaren een grote uitdaging om de negatieve bijklank van het woord ambtenaar om te buigen en begrippen als efficiëntie en beroepseer naar voor te schuiven. Ik vind dan ook mijn motivatie voor een groot deel in deze uitdaging. Fabienne, jurist Ik werk in een dienst van de FOD Buitenlandse Zaken. Mijn job impliceert contacten met heel veel mensen: andere Belgische overheidsdiensten, maar ook met de gewesten en gemeenschappen, beroepsfederaties, diplomaten van ambassades van andere Europese landen enz. Telefoneren, vergaderen en waarom niet af en toe een werklunch en een officiële ontvangst horen erbij. Ik ben verantwoordelijk voor de relaties met een aantal landen die lid willen worden van de Europese Unie. In die complexe onderhandelingen zorg ik ervoor dat de Belgische belangen en inzichten voldoende aan bod komen. Om onze standpunten beter te verdedigen en die landen grondiger te leren kennen vergezel ik de minister of hoge ambtenaren van Buitenlandse Zaken bij reizen naar het buitenland. Dit is geen 9-tot-5 kantoorjob, maar dat verwachtte ik ook niet. Routine hoef ik evenmin te vrezen: de rotatieregels van mijn dienst bepalen dat ik na drie jaar een andere opdracht krijg, waarschijnlijk in een Belgische ambassade in het buitenland. Een handleiding 13

14 B. Opleiding hoger onderwijs van het korte type De personeelsleden van niveau B worden deskundige genoemd. Binnen dit functieniveau zijn er vier graden, vier soorten deskundigen : - administratief deskundige, bv. een directiessecretaresse, vertaler of andere administratieve functies die vrij hoge vereisten stellen - financieel deskundige, bv. een boekhouder - technisch deskundige, bv. een landmeter, een paramedicus, een maatschappelijk assistent - ICT-deskundige, bv. een programmeur of programmerings-analist IK BEN DESKUNDIGE WE ZIJN DESKUNDIGEN! In principe moeten zij een graduaatsdiploma behaald hebben. Meer informatie vind je in het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen (Belgisch Staatsblad 26 september 2002). Maria, directiesecretaresse Dertig jaar geleden ben ik als contractueel opsteller beginnen te werken. Sindsdien heb ik talrijke examens afgelegd : regularisatie-examen, examen voor onderbureauchef en bestuurschef en verleden jaar ben ik geslaagd voor het examen van directiesecretaris. Ik heb van in het begin bij dezelfde FOD gewerkt, maar de sfeer is ondertussen veranderd en het imago is in de goede zin veranderd : toen ik bij de administratie begon, waren de vrouwen nog aan het breien. Nu is het werk interessant en werkt men echt van s morgens tot s avonds. soms ook wel een beetje te veel! Ik zou niet meer in de tijd willen terugkeren, want de godganse dag niets te doen hebben, is helemaal niets voor mij. Ik heb nooit in de privé-sector gewerkt, maar hetgeen ik hier ten zeerste waardeer is de werkzekerheid en de mogelijkheid die me geboden wordt om deeltijds te werken. Werken voor de federale overheid 14

15 C. Opleiding hoger secundair onderwijs Personeelsleden van niveau C zijn administratieve of technische assistenten. Hun taken zijn dan ook meestal administratief of technisch. Zo verrichten zij bijvoorbeeld secretariaatswerk, behandelen ze dossiers, of werken ze als technisch tekenaar, grafisch vormgever of drukker. In principe moeten ze ten minste een diploma hoger secundair onderwijs hebben. Meer informatie vind je in het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen (Belgisch Staatsblad 26 september 2002). Johan, redder Ik werk bij de FOD Binnenlandse Zaken, Civiele Bescherming. Ik ben 39 jaar oud en reeds 13 jaar actief bezig voor de overheid. Ik begon mijn carrière als tewerkgestelde werkloze, nadien kreeg ik het gescostatuut en nu ben ik statutair operationeel agent. NA ONZE INTERVENTIES WORDT HET IJS GEBROKEN! Mijn werk bestaat erin om zo snel mogelijk op te treden bij interventies (overstromingen, branden, pollutie e.d.), het rollend en niet-rollend materiaal te onderhouden en dagelijks praktische oefeningen uit te voeren. Ik vind de job persoonlijk heel gevarieerd; je kan wel stellen dat iedere dag anders is. Ik vind het ook tof dat er veel sociaal contact met de burgers is, vooral tijdens of na interventies. Een handleiding 15

16 Adrienne, bestuurschef Het is eigenlijk toeval dat ik ambtenaar, of beter, rijksambtenaar, geworden ben. In die tijd was het niet gebruikelijk dat meisjes uit kroostrijke gezinnen verder studeerden, dat was iets voor de jongens Ik ben dus uit mijn Ardennen weggetrokken naar onze hoofdstad. Ik ben dan als zeventienjarige als typiste bij de Post begonnen. Ik nam bij de eerste gelegenheid deel aan het examen van opsteller en ik slaagde meteen. Ik heb er toen voor gekozen om bij het Vast Wervingssecretariaat (nu SELOR) te gaan werken : mijn aankomst daar deed nogal wat stof opwaaien (eerste vrouw, van 18 jaar nog wel, in een dienst die alleen uit mannen bestond een gedenkwaardig moment!) Na nog een aantal examens ben ik nu bestuurschef. De Copernicushervorming is niet de meest opwindende gebeurtenis uit mijn loopbaan, maar voor de jongeren is het misschien een goede zaak. 37 jaar (goh, zo lang al!) werken bij een overheidsdienst heeft mij al bij al meer voldoening geschonken dan ergernis bezorgd. Het spreekt vanzelf dat ik meer dan eens de buikriem heb moeten aanhalen, want een kleine ambtenaar wordt nooit rijk maar de solidariteit en het gevoel om deel uit te maken van een groot korps heeft toch ook iets. Mocht het te herdoen zijn, wel ik zou het herdoen. Toch raad ik de jongeren ten stelligste aan het hoofd koel te houden, solidair te blijven en nooit te vergeten dat wij ten dienste staan van de anderen. De overheid blijft een instrument dat moet instaan voor de rechten van iedereen. Werken voor de federale overheid 16

17 D. Geen diplomavereisten Personeelsleden van niveau D, medewerkers, verrichten uitvoerend werk. Binnen deze groep zijn er drie graden, soorten medewerkers : - administratief medewerker - medewerker keuken/schoonmaak - technisch medewerker Voor de functies van niveau D zijn er geen diplomavereisten. Meer informatie vind je in het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen (Belgisch Staatsblad 26 september 2002). Véronique, schoonmaakster Ik werk sinds 12 jaar als schoonmaakster in een federaal ministerie. Daarvoor werkte ik in een supermarkt maar ik verkies zeker mijn ministerie, of federale overheidsdienst, zoals dat vandaag heet. Ik vind mijn job heel leuk en daar zijn veel redenen voor. Eerst en vooral ben ik geen bureautype en schoonmaken is iets wat ik echt graag doe. Waar ik werk, voel ik me goed want men respecteert mijn werk, men is er tevreden over mijn prestaties. Ik krijg ook de indruk dat mijn taken, zoals het kuisen van de bureaus, het klaarmaken van de koffie bijdragen tot het welzijn van iedereen. En dan zie ik ook één groot voordeel in een contract met de overheid en dat is dat ik het werk presteer dat in mijn contract staat. Alles is klaar en duidelijk vermeld en ik hoef me niet aan onaangename verrassingen te verwachten. Alles loopt dus best gesmeerd voor mij. Staf, medewerker onderhoud Dit is nu al het derde jaar dat ik in een ministerie werk. Ik ben begonnen op de dienst planning, maar met de hervorming van het ministerie naar federale overheidsdienst heb ik gevraagd om als werkman bij de logistieke diensten te werken omdat ik dat graag doe. Mijn werk is heel verscheiden. Dat gaat van kaders ophangen, burelen verplaatsen, zalen schikken tot kabels verleggen, geluidsinstallaties beheren en zelfs reservechauffeur zijn. De werksfeer is heel aangenaam en ik zou niet meer naar de privé-sector willen teruggaan. Ik heb zo n 14 jaar in een bedrijf gewerkt en bij de overheid is alles toch beter gestructureerd. Ik heb goed gedefineerde arbeidsvoorwaarden, ik krijg daarvoor een aangepast loon en dat wordt regelmatig gestort. Ik ben dus heel blij met mijn werk. Een handleiding 17

18 6. De voordelen In onze huidige samenleving, waar steeds meer aandacht uitgaat naar de behoeften en wensen van de werknemer, wil de overheid een toonaangevende rol spelen. Het is de bedoeling om de professionele activiteiten en de persoonlijke ontwikkeling van de ambtenaar op een optimale manier te laten samengaan. De federale overheid biedt daarbij een aantal voordelen. A. Mobiliteit Misschien wordt nog te vaak gedacht dat je als ambtenaar je hele loopbaan hetzelfde werk doet. In werkelijkheid is het perfect mogelijk om een frisse wind door je carrière te laten waaien. Het systeem van mobiliteit geeft je de mogelijkheid nieuwe werkterreinen bij andere, vaak heel verschillende overheidsdiensten te verkennen. Je hoeft dus nooit om een uitdaging verlegen te zitten. NAAR WELKE OVERHEIDS- DIENST? IK AARZEL NOG...! B. Opleiding Het overheidspersoneel krijgt volop kansen om zich bij te scholen in allerlei domeinen. Of het nu gaat om een vreemde taal, een nieuw computerprogramma, een bepaald soort recht of de recentste technieken op het vlak van human resources, je kan het allemaal onder de knie krijgen in de opleidingen die door het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) worden georganiseerd. De lessen zijn gratis en vinden plaats tijdens de kantooruren. Voor opleidingen gevolgd in andere erkende instellingen kan ook opleidingsverlof worden toegekend. Werken voor de federale overheid 18

19 C. Combinatie van privé- en beroepsleven Er zijn heel wat mogelijkheden om je privé-leven vlot te combineren met je werk. Het kan gaan om verlofdagen, bijvoorbeeld bij ziekte van een kind of ouderschapsverlof, of om systemen van verminderde prestaties. Je kunt bijvoorbeeld halftijds werken, of vier vijfde of een loopbaanonderbreking nemen.. IK HEB OUDERSCHAPS- VERLOF GENOMEN MAAR SOMMIGE GEWOONTES ZIJN DIEP INGEWORTELD! Dergelijke mogelijkheden zijn er ook in de privésector, maar daar is het vaak wat moeilijker om er gebruik van te maken. MAMA! D. Pensioen De overheidspensioenen van vastbenoemde ambtenaren zijn in twee belangrijke opzichten gunstiger dan de pensioenen in de privé-sector: het beginpensioen is hoger als het reële inkomen van de actieve ambtenaren stijgt, dan stijgt ook het inkomen van de gepensioneerde ambtenaren Bij de berekening van de pensioenen in de overheidsdienst wegen de laatste, best betaalde jaren uit de loopbaan zwaar door. De pensioenen van de contractuele personeelsleden volgen de regels van de privésector. Een handleiding 19

20 7. De selectieprocedure Je kunt bij de overheid werken als statutair (vastbenoemd) of als contractueel ambtenaar (met een arbeidsovereenkomst). De manier waarop je aangeworven wordt, verschilt in beide gevallen. De procedure voor statutaire functies bestaat doorgaans uit meerdere tests. Die zijn vaak computergestuurd en vaak is er een gesprek aan het einde. De tests worden afgenomen door SELOR, de selectiedienst van de federale overheid die de objectiviteit van de selectie garandeert. Wanneer een dienst op zoek is naar iemand met een specifiek profiel, is het mogelijk dat er nog een bijkomende test georganiseerd wordt. Als je uiteindelijk geselecteerd bent, moet je nog een stageperiode doorlopen. SELOR Voor contractuele functies is de procedure gewoonlijk korter en sneller. Vaak is er slechts één test, maar het is de toekomstige werkgever die dat bepaalt. Als de dienst dat wil, kan SELOR de selectie mee organiseren. A. Waar vind je de vacatures? SELOR, de selectiedienst van de federale overheid, publiceert de vacatures voor de statutaire functies en een deel van de contractuele functies. Je vindt ze: - op de website van SELOR : - in het Belgisch Staatsblad : - in de VDAB wis-computer : - op VRT-teletekst pagina 765. Afhankelijk van de functie wordt een vacature ook gepubliceerd in gespecialiseerde tijdschriften en de jobkatern van een aantal kranten. Werken voor de federale overheid 20

21 Voor de contractuele functies kun je het best de informatie van een dienst waar je wil gaan werken in het oog houden. De diensten hoeven immers geen beroep te doen op SELOR, dus daar vind je wel de meeste, maar niet alle vacatures. Steeds meer diensten publiceren hun vacatures op hun website. B. Hoe stel je je kandidaat? Bij de vacature staat steeds hoe je je kandidaat kunt stellen. In het algemeen zijn er de volgende mogelijkheden: - per brief of fax - per telefoon - per Zorg er wel voor dat je de formaliteiten respecteert. Let ook op de uiterste inschrijvingsdatum. C. Welke tests worden er gebruikt? Afhankelijk van de functie worden er één of meerdere tests gebruikt. Het kan gaan om: - psychotechnische tests, bv. een persoonlijkheidsonderzoek, een leer- of een redeneertest - assessment centers waarbij getest wordt hoe je je in een bepaalde situatie gedraagt en hoe je onder andere omgaat met problemen of andere leden van de groep - gevalstudies waarin een concrete situatie wordt voorgesteld waarover je nadien vragen moet beantwoorden - interviews met een aantal juryleden Voor steeds meer tests wordt de computer ingeschakeld. De tests zijn echter zo ontworpen dat je geen computerfreak hoeft te zijn om de test met succes af te leggen (tenzij je computervaardigheden getest worden, natuurlijk). TEST : KLASSEER DIT... IN HOEVEEL DAGEN?... IN ÉÉN UUR!... Een handleiding 21

22 Aanpassing van de verloning op 1 juli De verloning Hierbij vind je de maandwedde van een aantal functies en uitleg over de belangrijkste toelagen en vergoedingen. Alle bedragen zijn uitgedrukt in euro en aangepast aan de indexering van maart 2002 (coëfficient 1,2936). A. De maandwedde De maandwedde is afhankelijk van niveau (1, B, C, D) en wervingsgraad (bv. adjunct-adviseur is één van de wervingsgraden in niveau 1) bevordering (door verhoging in graad of door verhoging in weddenschaal ` binnen dezelfde graad) anciënniteit (jaarlijkse verhoging tijdens de eerste drie jaar, daarna om de twee jaar) Aangezien er nogal wat factoren de wedde bepalen, staan in de volgende tabellen slechts enkele voorbeelden van wat je per niveau kan verdienen. Het gaat hier steeds om de brutowedde van een ongehuwde ambtenaar zonder personen ten laste. Het nettobedrag is het brutobedrag min de sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing en bijzondere bijdrage sociale zekerheid. De nettowedde die hier vermeld wordt, geldt voor een statutair ambtenaar. Wedde niveau 1 Netto- maandwedde Brutomaandwedde Adjunct-adviseur (10A) minimum 2.276, ,46 Adviseur (13B) maximum 5.436, ,59 Werken voor de federale overheid 22

23 Wedde niveau B Administratief deskundige minimum 1.702, ,01 maximum 3.371, ,45 Technisch of financieel minimum 1.867, ,88 deskundige maximum 3.642, ,68 ICT-deskundige minimum 1.919, ,89 maximum 3.870, ,17 Wedde niveau C Administratief assistent minimum 1.609, ,96 maximum 2.987, ,18 Wedde niveau D Netto- maandwedde Brutomaandwedde Netto- maandwedde Brutomaandwedde Netto- maandwedde Brutomaandwedde Administratief medewerker minimum 1.455, ,96 maximum 2.177, ,78 Technisch medewerker minimum 1.490, ,95 maximum 2.608, ,33 Een handleiding 23

24 B. Toelagen en vergoedingen a. Haard- of standplaatstoelage Indien je brutojaarwedde lager is dan , 74, heb je recht op een bijkomende vergoeding. Naargelang je beroepstoestand ontvang je ofwel een haardtoelage, ofwel een standplaatstoelage die bij je wedde gevoegd wordt. De haardtoelage wordt toegekend aan de personeelsleden die gehuwd zijn of samenwonen, behalve wanneer hun echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie ze samenwonen de toelage krijgt ; de alleenstaande personeelsleden van wie één of meer kinderen die recht geven op kinderbijslag, deel uitmaken van het gezin. De standplaatstoelage wordt toegekend aan de personeelsleden die geen haardtoelage krijgen. Haard- en standplaatstoelage (Geïndexeerd brutobedrag) Jaarwedde Kleiner dan Tussen , ,73 en ,47 Haardtoelage/maand 79,15 39,57 Standplaatstoelage/maand 39,57 19,79 b. Competentietoelagen Wie slaagt voor een competentiemeting krijgt een competentietoelage. De competentiemetingen bakenen de verschillende fases in de loopbanen van de niveaus B en C af. De competentietoelage wordt elk jaar in één keer in de loop van de maand september uitbetaald op basis van de prestaties die geleverd werden gedurende de 12 afgelopen maanden. Als het personeelslid niet slaagt voor de tweede competentiemeting of de volgende, krijgt het gedurende de 12 maanden die volgen op de datum van verstrijking van de volgende meting de helft van het bedrag van de toelage. Werken voor de federale overheid 24

25 De competentietoelage wordt meegerekend voor de berekening van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage: desgevallend wordt ze eveneens meegerekend voor de berekening van het rustpensioen en het overlevingspensioen. NIVEAU / GRAAD JAARBEDRAG VAN DE GELDIGHEIDSDUUR COMPETENTIETOELAGE VAN DE COMPE- Tegen 100%, TENTIEMETING index Niveau C Administratief assistent Technisch assistent jaar Niveau B Administratief deskundige Financieel deskundige jaar Technisch deskundige ICT-deskundige jaar c. Premie voor leidinggevenden Een jaarlijkse directiepremie wordt toegekend aan bepaalde personeelsleden die ofwel rechtstreeks een ploeg leiden van ten minste 10 personen, ofwel door de hiërarchie werden aangeduid. De premie wordt maandelijks uitbetaald onder dezelfde voorwaarden als de wedde: ze wordt niet meegeteld voor het vakantiegeld, voor de eindejaarstoelage noch voor de berekening van het pensioen. NIVEAU / GRAAD JAARBEDRAG VAN DE PREMIE Tegen 100%, index Niveau D - statutair Administratief medewerker Technisch medewerker 500 Niveau D - contractueel Medewerker keuken/schoonmaak 500 Niveau C statutair Administratief assistent Technisch assistent Een handleiding 25

26 d. Vakantiegeld Voor de ambtenaren van niveau 1 en B Het vakantiegeld bestaat uit een vast en een veranderlijk gedeelte. - In 2002 bedraagt het vast gedeelte 921, Het veranderlijk gedeelte bedraagt 1,1% van de jaarlijkse brutowedde, berekend op basis van de wedde van de maand maart van het vakantiejaar. Voor de ambtenaren van niveau C en D. Het vakantiegeld bedraagt 92% van een maandwedde. e. Eindejaarstoelage Net als het vakantiegeld bestaat de eindejaarstoelage uit een vast en een veranderlijk bedrag. Ze wordt in de loop van de maand december uitbetaald. In 2002 bedraagt het vast gedeelte 290,2770. Het variabele gedeelte bedraagt 2,5% van de jaarlijkse brutobezoldiging op basis waarvan de wedde voor de maand oktober van het referentiejaar berekend werd. f. De kinderbijslagregeling Je hebt recht op kinderbijslag vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die waarin je kind geboren, geadopteerd of onder pleegvoogdij opgenomen werd. Dit zijn de maandelijkse bedragen van de kinderbijslag: Werken voor de federale overheid 26

Openbaar je talent. S e l e c t i e b u r e a u v a n d e o v e r h e i d

Openbaar je talent. S e l e c t i e b u r e a u v a n d e o v e r h e i d S e l e c t i e b u r e a u v a n d e o v e r h e i d Een bureau, de klanten, en jij Werken bij de overheid Denk je daarbij aan grijze jobs en saaie routine? Dan heb je het verkeerd voor. De overheidsdiensten

Nadere informatie

Respect voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Respect voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen Respect voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen De federale overheid: een diverse werkgever Hoe meer verschillende en tegengestelde stemmen, hoe mooier het concert. Angelus Silesius Respect voor gelijkheid

Nadere informatie

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE BEREKEIG COMPETETIETOELAGE 2007 Bijwerking van 14-08-2007 FOD FIACIE THESAURIE DIEST BETALIGE WEDDE & PESIOEE KUSTLAA 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be IHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening competentietoelage

Nadere informatie

EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR

EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR WIE IS SELOR? WIE IS SELOR? Selor : het selectiebureau van de (federale) overheid Werkt voor: Federale overheidsdiensten (FOD s: Binnenlandse Zaken, Economie, ) Programmatorische

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2006 inleiding...

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening vakantiegeld 2007 inleiding...3

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2008 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2008 inleiding...

Nadere informatie

Illustratie: Héléna Buono Alle rechten voorbehouden. Werken bij. de federale overheid. Laat je verleiden

Illustratie: Héléna Buono Alle rechten voorbehouden. Werken bij. de federale overheid. Laat je verleiden Illustratie: Héléna Buono Alle rechten voorbehouden Brochure Emploi Admin N 10/10/10 5:34 PM Page a Werken bij de federale overheid Laat je verleiden De elektronische versie van deze brochure is beschikbaar

Nadere informatie

Illustratie: Héléna Buono Alle rechten voorbehouden. Werken bij. de federale overheid. Laat je verleiden

Illustratie: Héléna Buono Alle rechten voorbehouden. Werken bij. de federale overheid. Laat je verleiden Illustratie: Héléna Buono Alle rechten voorbehouden Werken bij de federale overheid Laat je verleiden De elektronische versie van deze brochure is beschikbaar in PDF-formaat, op www.fedweb.belgium.be.

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2011 Bijwerking van 27-04-2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening

Nadere informatie

Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO

Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie Belgisch Instituut voor

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Principe 4.2

Nadere informatie

Respect voor. culturen. De federale overheid: een diverse werkgever

Respect voor. culturen. De federale overheid: een diverse werkgever Respect voor culturen De federale overheid: een diverse werkgever Hoe meer verschillende en tegengestelde stemmen, hoe mooier het concert. Angelus Silesius Respect voor culturen De federale overheid: een

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING 2014 Bijwerking van 05-09-2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel.. 2

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING 2013 Bijwerking van 14-08-2013 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel.. 2

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave Versie van 21-03-2011 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde

Nadere informatie

Lokale Politie Lier INFORMATIEBROCHURE REKRUTERING BURGERPERSONEEL (CALOG)

Lokale Politie Lier INFORMATIEBROCHURE REKRUTERING BURGERPERSONEEL (CALOG) Lokale Politie Lier INFORMATIEBROCHURE REKRUTERING BURGERPERSONEEL (CALOG) MEER INFO? - GRATIS GROEN NUMMER (0800)99 404 - INTERNET http:www.jobpol.be - EMAIL jobs.politie@jobpol.be - VDAB *wis-computer

Nadere informatie

Welkom bij de FOD Financiën. Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen

Welkom bij de FOD Financiën. Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen Welkom bij de FOD Financiën Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen De FOD Financiën als organisatie - De grootste FOD => Meer dan 23.000 personeelsleden - Ongeveer 120 werklocaties verspreid

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 12-10-2006 Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel 1 Wettelijke en reglementaire grondslagen 2 Principe 2.1 Begunstigden

Nadere informatie

GOB ALS WERKGEVER. Inhoudstafel

GOB ALS WERKGEVER. Inhoudstafel GOB ALS WERKGEVER Inhoudstafel GOB ALS WERKGEVER Wie zijn wij? Wat doen wij? Hoe leven wij? 1. Loopbaan 2. Evaluatie 3. Arbeidsregeling 4. Bezoldiging en voordelen 5. Vorming 6. Welzijn En u? Vraag en

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 21.02.2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave Versie van 03-09-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING 2012 Bijwerking van 25-07-2012 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel..

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 28.07.2017 FOD BOSA - PERSOPOINT Handelsstraat 96 1040 BRUSSEL www.persopoint.be www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave Versie van 18-12-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van

Nadere informatie

SELECTIE VOOR TECHNISCH MEDEWERKER CULTUURCENTRUM. Voltijdse contractuele functie - niveau C

SELECTIE VOOR TECHNISCH MEDEWERKER CULTUURCENTRUM. Voltijdse contractuele functie - niveau C SELECTIE VOOR TECHNISCH MEDEWERKER CULTUURCENTRUM Voltijdse contractuele functie - niveau C 1. STATUUT De functie van technisch medewerker cultuurcentrum (niveau C) is een contractuele functie. Na de selectieprocedure

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 2250001 Onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap DE INTERNATEN VAN HET VRIJ

Nadere informatie

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 Dit sectoraal akkoord is van toepassing op het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 4 juni 2014 Algemene administratie van de THESAURIE Betalingen Wedden Afz: Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Respect voor. personen met een handicap. De federale overheid: een diverse werkgever

Respect voor. personen met een handicap. De federale overheid: een diverse werkgever Respect voor personen met een handicap De federale overheid: een diverse werkgever Hoe meer verschillende en tegengestelde stemmen, hoe mooier het concert. Angelus Silesius Respect voor personen met een

Nadere informatie

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-059 datum : 2014-09-08 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING 2016 BIJWERKING VAN 5.09.2016 FOD P&O PERSOPOINT WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel 1 Berekening van de premie

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012 PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 mei 2011

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 mei 2011 PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 mei 2011 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Koninklijk Besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van s lands algemeen bestuur 1.

Koninklijk Besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van s lands algemeen bestuur 1. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2011-043 datum : 2011-06-09 gewijzigd : 2014-01-21 contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE REDDER Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent redder Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden

Nadere informatie

V-A-2. Personeel in de overheidssector, uitsluitend onderworpen aan de verzekering geneeskundige verzorging (30 juni)

V-A-2. Personeel in de overheidssector, uitsluitend onderworpen aan de verzekering geneeskundige verzorging (30 juni) 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Staat, Gemeenschappen en Gewesten 216.011 222.206 237.562 241.163 256.294 264.001 283.245 291.480 297.042 300.327 Leger (1) 42.632 43.879 41.521 39.929

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van Monitoring - Overheids Gebruik van de e-procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat juli 2013 september 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 3 juni 2015 Algemene administratie van de THESAURIE Betalingen Wedden Afz: Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. INFORMATIEBROCHURE VACATURE TECHNISCH ASSISTENT KLUSJESMAN Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent klusjesman Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

uw u kenmerk ons kenmerk Bijlage(n) de premie Dit Excelbestand als bijlage een Excelbestand. vermeld. uw bericht van

uw u kenmerk ons kenmerk Bijlage(n) de premie Dit Excelbestand als bijlage een Excelbestand. vermeld. uw bericht van Brussel, 1 juni 2017 Afz.: Handelsstraat 96, 1040 Brussel Nota aan de Ordodnnateurs uw bericht van uw u kenmerk ons kenmerk Bijlage(n) Premie voor competentieontwikkeling 2017 Waarderingstoelage 2017 (VSSE)

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2015 17 november 2015 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage

Nadere informatie

SELECTIE VOOR DESKUNDIGE OPENBARE

SELECTIE VOOR DESKUNDIGE OPENBARE SELECTIE VOOR DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN NIVEAU B 1. STATUUT De functie van deskundige openbare werken (niveau B) is een statutaire functie. Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 10 Inhoudsopgave DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE KAN IK ME INSCHRIJVEN?... 3 WIE KAN DEELNEMEN?... 4 WIE KAN NIET DEELNEMEN?...

Nadere informatie

VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL.

VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL. VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL. Dit document bevat het verslag van de werkgroep, opgericht binnen het Comité B, ter uitvoering van één van de aspecten van punt 1 van het op 22

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING 2017 BIJWERKING VAN 28.08.2017 FOD P&O PERSOPOINT WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel 1 Berekening van de premie

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S van 1 SEPTEMBER 2010 tot 30 APRIL 2011 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 september 2010 tot

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN C208 IBH7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 29 april 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN Vraag om uitleg van mevrouw Ann De

Nadere informatie

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten Aan de slag in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei juli 2013 2014 De openbare sector als wergever De openbare sector is de laatste jaren aantrekkelijker geworden als werkgever. Niet alleen vervul

Nadere informatie

De nieuwe loopbanen. Informatiebrochure. Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt - De nieuwe loopbanen (V4) - 2014 1

De nieuwe loopbanen. Informatiebrochure. Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt - De nieuwe loopbanen (V4) - 2014 1 De nieuwe loopbanen Informatiebrochure Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt De nieuwe loopbanen (V4) 2014 1 Intro De ontwerpteksten werden door het geheel van de syndicale organisaties verworpen, omdat

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken van

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013

PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 PARITAIR COMITÉ 331 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. De bijgevoegde

Nadere informatie

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij?

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? Wij maken ruimte voor talent Onze missie Wij geven vorm aan een dynamisch en strategisch federaal personeelsbeleid en leveren producten en diensten die inspelen

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN STATUTAIR PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN STATUTAIR PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN STATUTAIR PERSONEELSLID Bijwerking van 28.07.2017 FOD BOSA PERSOPOINT Handelsstraat 96 1040 BRUSSEL www.persopoint.be www.wedden.fgov.be 1 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...

Nadere informatie

VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN. Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing van de wetgeving in het ganse land

VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN. Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing van de wetgeving in het ganse land FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER WETSTRAAT 16 1000 BRUSSEL TEL. 02 501 02 11 4 september 2009 VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN EERSTE MINISTER Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

De loopbaanonderbreking Actualisatie

De loopbaanonderbreking Actualisatie De loopbaanonderbreking 1985-1998 - Actualisatie De belangrijkste wijzigingen van de koninklijke besluiten inzake loopbaanonderbreking De reglementering van de privé-sector K.B. van 22.03.1995 - Koninklijk

Nadere informatie

Rapporteert aan de administratief medewerker PR Geeft leiding aan de hostesses Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan de administratief medewerker PR Geeft leiding aan de hostesses Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE VERANTWOORDELIJKE CATERING Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief assistent catering Niveau D (D1-D2-D3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan de administratief

Nadere informatie

Weddenschalen Lokale en Regionale Besturen. vanaf 01/10/2008

Weddenschalen Lokale en Regionale Besturen. vanaf 01/10/2008 Weddenschalen Lokale en Regionale Besturen vanaf 01/10/2008 2 Beste militant Deze weddenbrochure is bedoeld als een hulp voor onze afgevaardigden bij de gemeenten, steden, OCMW s en provinciebesturen.

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en standtoelage... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juli 2016

PARITAIR SUBCOMITÉ LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juli 2016 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juli 2016 Het indexcijfer van de maand mei 2016 heeft de spilindex van 101.02 overschreden. Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Gemeente Sint-Pieters-Woluwe Gesolliciteerde betrekking (graad) : Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gemeente Sint-Pieters-Woluwe Gesolliciteerde betrekking (graad) : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gemeente Sint-Pieters-Woluwe Gesolliciteerde betrekking (graad) : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vragenlijst bestemd voor het niet-onderwijzend gemeentepersoneel A. SOCIALE EN VERTROUWELIJKE INLICHTINGEN

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen

Nadere informatie

Zelfstandige in bijberoep

Zelfstandige in bijberoep Zelfstandige in bijberoep INHOUD - Inleiding - Sociale bijdragen - Sociale rechten - Voorwaarden - Activiteit - Gelijkgestelde periodes Hoofdberoep en bijberoep Onderscheid: Niet gebaseerd op inkomen Wel:

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 23.06.2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v):

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): 1 deeltijds administratief medewerker 26/36 uren per week voor de gemeentelijke basisschool te Borgt vervangingstewerkstelling opdrachten: Zelfstandig zorg dragen voor

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 SEPTEMBER 2008 Het indexcijfer van de maand augustus 2008 heeft de spilindex van 110.51 punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 september

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2012 9 november 2012 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 5.10 : Vakantiegeld. Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 5.10 : Vakantiegeld. Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 5.10 : Vakantiegeld Inhoudstafel 1 Wettelijke en reglementaire grondslagen 1.1 Rechthebbenden 2 Definities 2.1 Volledige prestaties

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 juni 2011

Nadere informatie

Aanvraag 4505 Administratief assistent Contact center

Aanvraag 4505 Administratief assistent Contact center Aanvraag 4505 Administratief assistent Contact center Wij zijn 1. Organisatie Ik werk bij deze organisatie Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Deze aanvraag hoort tot de volgende behoefte Administratief

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2017 30 november 2017 FOD BOSA PERSOPOINT WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage 2017... 3 Voorbeelden

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016

PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016 PARITAIR COMITÉ 331 KINDEROPVANG LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 juni of 1 juli 2016 Het indexcijfer van de maand mei 2016 heeft de spilindex van 101.02 overschreden. De loonbarema's voor de kinderopvang behorende

Nadere informatie

De functie is gewaardeerd op het niveau E, d.w.z. dat er geen diplomavereiste wordt gesteld.

De functie is gewaardeerd op het niveau E, d.w.z. dat er geen diplomavereiste wordt gesteld. AANLEG WERVINGSRESERVE TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK NIVEAU E GRAAD E1-E3 1. STATUUT De functie van technisch beambte is een contractuele functie. Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd

Nadere informatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE JEUGDCENTRUMCOÖRDINATOR Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief deskundige jeugdcentrumcoördinator Niveau B (B1-B2-B3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert

Nadere informatie

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Voltijdse contractuele functie (B1 B3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Als projectwerker lokaal cultuurbeleid werk je mee aan de doelstellingen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 23 oktober

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 23 oktober A D V I E S Nr. 1.425 Zitting van woensdag 23 oktober 2002 --------------------------------------------------- Onderwerping aan de sociale zekerheid - federale autonome overheidsbedrijven x x x 1.958-1

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 4 februari 2008 Belg wil stoppen met werken op 62 jaar - Resultaten unieke bevraging overgang van werk naar pensionering - Werkende 50-plussers

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2016 21 november 2016 FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage

Nadere informatie