Nieuwsbrief SEMH SEMINAR 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief SEMH SEMINAR 2009"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief SEMH SEMINAR 2009 Maart 2009 Op 2 maart 2009 heeft het SEMH seminar plaatsgevonden. Het seminar stond in het teken van het Erkenningsschema Algemene eisen. Dit zijn de eisen waar iedere SEMH-erkende leverancier in de toekomst aan zal moeten voldoen. Alle branche-organisaties zijn betrokken geweest bij de opstelling van de Algemene eisen. Daarnaast worden per branche de branche-specifieke eisen opgesteld. Na ontvangst met koffie wordt in een volle zaal gestart met een woord van welkom door de dagvoorzitter, de heer R. Offers (voorzitter bestuur SEMH). Hij geeft aan dat tijdens dit seminar zal worden ingegaan op voor de leveranciers belangrijke ontwikkelingen, zoals de Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg en Cliq. Deze ontwikkelingen, die voortkomen uit de nieuwe wetgeving in de gezondheidszorg, zorgen ervoor dat de levering van medische hulpmiddelen zal veranderen van een productgerichte naar functioneel gerichte aanspraak. Voor een goede toepassing van de functiegerichte aanspraak wordt door de overheid aangedrongen op de ontwikkeling van een eensduidend indicatieproces (middels zorgprotocollen) en van een uniform classificatiesysteem. De SEMH is één van de twintig partijen geweest die op 4 december 2008 de Intentieverklaring Cliq heeft ondertekend. Daarin geven deze partijen in de zorg aan dat zij het doel nastreven en hieraan meewerken. De genoemde ontwikkelingen zijn geïmplementeerd in het Erkenningsschema Algemene eisen. De heer Offers verwelkomt in het bijzonder de gastsprekers van vandaag. Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg Mevrouw Y.F. Heerkens is programmaleider Classificatie & Verslaglegging bij het Nederlands Paramedisch Instituut en Lector Arbeid & Gezondheid bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij geeft aan samen met dhr. Bougie, de 2 e spreker van vandaag, als adviseur betrokken te zijn geweest bij de Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg. Ze verwacht dat haar presentatie een overlap zal hebben met de presentatie van de heer Bougie en vice versa. In Nederland maken miljoenen mensen gebruik van hulpmiddelen. De groei op dit gebied is sterker dan gemiddeld. Per jaar wordt 2,5 miljard euro (exclusief AWBZ) uitgegeven aan hulpmiddelen. De stelselwijzigingen in de gezondheidszorg geven aan dat functioneringsproblemen van de cliënt bepalend zijn voor het recht op en de keuze van de oplossing van het probleem. Minister Klink heeft in december 2008 bevestigd dat iedereen recht heeft op de meest adequate functionerende oplossing. De minister en een deel van de 2 e kamer dringen aan op ontwikkelingen van een uniform indicatieproces en protocollen. Het indicatieproces staat beschreven in de procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg. Deze is in 2005 ontwikkeld door CvZ en is nu in beheer bij de Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad. De procesbeschrijving hulpmiddelenzorg heeft het hele proces m.b.t. hulpmiddelen van het signaleren van het probleem tot evalueren opgedeeld in acht stappen. De cliënt staat hierin centraal; de activiteiten voor de zorgprofessional staan per stap beschreven. Alle aanwezigen zijn in het bezit van de procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg. Mevrouw Heerkens toont de schematisch vormgegeven procesbeschrijving, die bestaat uit de volgende stappen: Stap 1: probleem signaleren (arts/zorgverzekeraar) Stap 2: zorgvraag formuleren (leverancier in overleg met cliënt) Stap 3: bepaling oplossingsrichting (leverancier in overleg met cliënt) Stap 4: opstellen programma van eisen/zorgplan maken (leverancier in overleg met cliënt) Stap 5: selecteren, uitproberen en beslissen (leverancier in overleg met cliënt) Stap 6: leveren en instrueren (leverancier in overleg met cliënt) Stap 7: gebruiken (cliënt in overleg met leverancier) Stap 8: evalueren (leverancier in overleg met cliënt).

2 Stap drie, bepaling oplossingsrichting/zorgplan maken, is van groot belang. Het doel van het hulpmiddel moet worden vastgesteld (HRIU: Human Related Intended Use, ofwel: wat verwacht de cliënt van het hulpmiddel) en de eisen waaraan het hulpmiddel moet voldoen (PRIU: Product Related Intended Use, ofwel: het hulpmiddel heeft de volgende kenmerken). Pas als deze stappen zijn genomen kan de keuze voor het hulpmiddel worden genomen, ofwel: de match tussen HRIU en PRIU is gemaakt. Human Related Intended Use (HRIU) is uniek voor iedere gebruiker. Het geeft aan wat het hulpmiddel mogelijk moet maken of doen in de ogen van de gebruiker. Het hulpmiddel moet helpen bij het uitvoeren van activiteiten (b.v. een rollator bij het lopen) danwel het hulpmiddel moet bepaalde activiteiten overnemen (b.v. een lift als iemand geen trappen meer kan lopen). Daarnaast moet het hulpmiddel functies ondersteunen (b.v. incontinentiemateriaal bij mensen die incontinent zijn en een prothese voor iemand die een been mist). Product Related Intended Use (PRIU) is een productkenmerk waarmee fabrikanten aangeven wat de gebruiker van dit product kan en mag verwachten. Dit kenmerk heeft een wettelijke status. Er zijn diverse soorten productkenmerken: - functionaliteit van het hulpmiddel: a. activiteiten/participatie waarvoor/waarbij het hulpmiddel kan worden gebruikt dan wel die met behulp van het hulpmiddel worden getraind of gemeten b. functies en anatomische eigenschappen die door het hulpmiddel worden ondersteund, beschermd of vervangen dan wel met behulp van het hulpmiddel worden getraind of gemeten (hoe goed absorbeert het incontinentiemateriaal) - technische capaciteiten (bepalen in welke mate functionaliteit haalbaar is) - gebruiksvriendelijkheid en comfort van het hulpmiddel - uiterlijke kenmerken van het hulpmiddel (zonder dat ze van invloed zijn op de functionaliteit). Mevrouw Heerkens gaat nader in op de achterliggende classificaties. Op dit moment is dat ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health. Dit is een internationaal orgaan dat classificaties voor functies, anatomische eigenschappen, activiteiten, participatie en externe factoren en particiatie ontwikkelt. Vanuit Nederland wordt via deelname aan internationale werkgroepen een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ICF. Het ICF-schema gaat uit van drie perspectieven van het functioneren: 2/9

3 Door al deze stappen door te nemen wordt duidelijk wat het hulpmiddel moet doen. Dit kan voor een actieve, werkende 40-jarige vrouw een ander beeld geven dan een 16-jarige scholier of een 80-jarige man. Als ICF wordt gebruikt in het voorschrijfproces is het van belang om: - het huidig functioneren van de cliënt/functionaliteitsdiagnose - doel van de behandeling - wensen van de cliënt m.b.t. het hulpmiddel (HRIU) - behaalde doelen te beschrijven. ICF is dus met name bedoeld om te komen tot een goede keuze van het hulpmiddel. Ook voor de hulpmiddelen zelf is al een classificatiesysteem: ISO De heer Bougie gaat daar in zijn inleiding verder op in. De classificatie wordt gebruikt in de procesbeschrijving hulpmiddelen en toegepast voor de ontwikkeling van protocollen op basis van de procesbeschrijving. Dit ziet er als volgt uit: Op de vraag of dit systeem nu GPH vervangt, antwoordt mevrouw Heerkens. dat de Generieke Product Code al conform Cliq is. Van de mogelijkheid tot discussie wordt geen gebruikgemaakt. 3/9

4 De aansluiting van Cliq op de Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg De heer Ir. T. Bougie (directeur BRT-advies) is, zoals al gemeld, evenals mevrouw Heerkens, betrokken geweest als adviseur bij de Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg en Cliq. Hij geeft aan dat in zijn presentatie overlap zal zijn met de presentatie van mevrouw Heerkens. De heer Bougie geeft een overzicht van de hulpmiddelenzorg op hoofdlijnen en over de EU-richtlijn Medische hulpmiddelen. Basis is de bevordering van een open hulpmiddelenmarkt in Europa. Hulpmiddelen die aan de Europese richtlijnen voldoen krijgen een CE-markering. Medische hulpmiddelen zijn in Europa opgedeeld in drie risicoklassen. Voor de SEMH is klasse 1 van belang: niet levensbedreigend (b.v. bed, prothese, bril, etcetera). De fabrikant is verantwoordelijk voor het voldoen aan de Europese richtlijn. Daarna gaat de heer Bougie in op de Nederlandse wetgeving op het gebied van de hulpmiddelen en de deregulering van hulpmiddelenzorg vanaf De nieuwe zorgverzekeringswet van 2006 biedt de burgers keuzevrijheden. Iedere Nederlander heeft keuzevrijheid met betrekking tot de verzekeraar en zorgleverancier. Daarnaast is sprake van een naturapolis of restitutiepolis. Gebleken is dat 23% van de Nederlandse bevolking een restitutiepolis heeft (vrije keuze leveranciers en/of product, declaratie achteraf). De zorgverzekeringswet gaat uit van vraaggestuurde zorg en gaat uit van maatwerk. Hij laat zien wat de verschillen zijn in ZFW en Zvw Hulpmiddelenzorg. Hulpmiddelen worden in de Zorgverzekeringswet niet langer gestuurd door het aanbod, maar door de vraag. De leverancier moet functiegericht omschreven verzekerde prestaties leveren, uitgaande van de problemen (ICF) van de cliënt. De oude verstrekking met termijnen is vervangen door het recht op een te allen tijde functionerend hulpmiddel inclusief training en instructie. Dit recht heeft de minister van VWS in december 2008 in de 2 e kamer nogmaals bevestigd. Het functiegericht omschrijven is de feitelijke uitwerking van wat in de wet wordt genoemd. Als voorbeeld van functiegericht omschrijven wordt genoemd de therapeutisch elastische kous. De voorwaarden voor het type en de sterkte van de kous worden in termen van verloren gegane lichaamsfuncties omschreven. Met andere woorden: als de aderen functies verliezen, moet een kous worden voorgeschreven die deze functies herstellen. Het functiegericht omschrijven is al gestart: in 2002 zijn de circulatiestoornissen beschreven, in 2006 de armondersteuningen. Naar verwachting volgen dit jaar de orthesen en hulpmiddelen voor visuele stoornissen; in 2010 prothesen, hulpmiddelen voor ademhaling en pruiken. In 2011 en 2012 volgt de rest. Functies van orthesen kunnen zijn: - het stabiliseren, reduceren, accepteren van een standsafwijkingen; - het verminderen of vermeerderen van de bewegingsuitslag van gewrichten; - het verlengen van het skelet; - het compenseren van te geringe spierwerking en beheersbaar maken van overmatige spierwerking; - het verminderen en herverdelen van belasting. De heer Bougie gaat verder in op het belang van protocol en dossiervorming. Voor de cliënt betekent dit transparantie en eenduidigheid in de aanpak van zijn/haar probleem maar ook: waar ga ik mee akkoord?. De zorgverzekeraar biedt het transparantie van handelen en invulling van de zorgplicht. De behandelaar stelt de indicatie en communiceert hierover. De hulpmiddelen zorgleverancier onderbouwt de invulling van de functiegerichte omschreven aanspraken zoals: - via welke weg is het advies m.b.t. het hulpmiddel tot stand gekomen? - wie is betrokken (geweest) bij het opstellen van het advies? - hoe is de cliëntenparticipatie ingebed? 4/9

5 De zorgleverancier heeft een productaansprakelijkheid en moet in het dossier ook de gebruikte materialen en bijsluiter (zoals handleiding, gebruik, hygiëne, onderhoud, etc.) opnemen. Ook is de zorgleverancier verantwoordelijk voor de continuïteit van de hulpmiddelenzorg m.b.t. nieuwe verstrekking en veranderde indicatie. Als voorbeeld van een goed protocol noemt de heer Bougie het Hulpmidddelen Kompas TEK. Dit Hulpmiddelen Kompas laat in een aantal te nemen stappen zien welke patiëntenkenmerken en productie-eigenschappen leiden tot de keuze van een bepaalde kous. In dit kader verwijst de heer Bougie opnieuw naar de procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg en de hierin genoemde termen Human Related Intended Use (wensen en mogelijkheden van de gebruiker) en Product Related Intended Use (eigenschappen van het hulpmiddel). Een goed classificatiesysteem ondersteunt het keuzeproces om een geïndiceerd probleem op te lossen met een hulpmiddel. Hoe meer gestandaardiseerd de indeling is, hoe duidelijker het doel en de mogelijkheden van het hulpmiddel worden voor de gebruiker en de behandelaar. Om die reden is de Cliq classificatie ontworpen. Cliq is een uitbreiding op de internationale classificatie voor hulpmiddelen ISO 9999 en voegt hier niveaus aan toe. Cliq koppelt aan de categorie onderbeenprothese de categorie activiteitenniveau. Zo wordt het beoogde gebruik van het hulpmiddel omschreven. Alle aanwezigen zijn in het bezit van de Nictiz brochure Cliq classificatie voor hulpmiddelen. De heer Bougie benadrukt dat Cliq de productbeschrijvingen benoemt in relatie met het beoogde gebruik en de kenmerken van de stereotype gebruiker. Cliq is een dynamisch systeem; de productbeschrijvingen veranderen mee met de veranderingen in het marktaanbod. Cliq is opgebouwd uit meer dan 7000 codes, onderverdeeld in 16 modules: 1. Pro- en orthesen 2. Incontinentiematerialen 3. Loop en verplaatsingsmiddelen voor binnen 4. Communicatiehulpmiddelen voor mensen met visuele problemen 5. Therapeutisch Elastische Kousen 6. Communicatiehulpmiddelen voor mensen met hoorproblemen 7. Ademhalingsondersteunende hulpmiddelen 8. Verzorgingsproducten: stomahulpmiddelen en wondverzorgingsproducten 9. Communicatiehulpmiddelen voor mensen met motorische problemen 10. Schoenvoorzieningen 11. Diabeteshulpmiddelen 12. Inrichtingselementen voor woningen 13. Vervoersmiddelen voor buiten 14. Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en bescherming en woningsaanpassingen 15. Hulpmiddelen voor het huishouden 16. Overige: a. borstprothesen b. hulpmiddelen voor gelaryngectomeerden c. hulpmiddelen ter voorkoming van drukplekken d. stimulatoren en functionele neuromusculaire stimulatoren (FNS en FES). De eerste drie niveaus van de code komen uit ISO Hieraan worden, afhankelijk van het gewenste niveau van detaillering, een of meer niveaus toegevoegd om het beoogd gebruik van het hulpmiddel te omschrijven. Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van de Nederlandse vertaling van ICF (International Classification of Funtioning, Disability and Health), ISO standaarden en productkenmerken m.b.t. beoogd functioneren. Als voorbeeld van een Cliqcode noemt de heer Bougie: : beenkousen drukklasse : beenkousen drukklasse 3, onderbeen : beenkousen drukklasse, 3, onderbeen, rondbrei confectie enzovoort. Zo hoort bij code de volgende omschrijving: beenkousen drukklasse 3, onderbeen + heel bovenbeen, vlakbrei-maatwerk. 5/9

6 Als voorbeeld typeomschrijvingen noemt de heer Bougie het volgende: - orthese met Cliq-codes en in aanvulling daarop ICF-codes (bedoeld om te lopen) - incontinentiemateriaal met Cliq-codes en in aanvulling daarop ICF-codes (b.v. voor nachtgebruik) - TEK met Cliq-codes en in aanvulling daarop ICF-codes (b.v. bedoeld om staand werken in een koude omgeving te ondersteunen) - Borstprotheses met Cliq-codes en in aanvulling daarop ICF-codes (b.v. bedoeld om te sporten). De heer Bougie benadrukt dat Cliq een internationaal classificatiesysteem is. De GPH-code (Generieke Productcode Hulpmiddelen) is een toepassing van Cliq. Voordeel van Cliq is dat de uitvoering van een zorgplan eenvoudiger wordt. De ICF-terminologie die gebruikt wordt in de eerste stappen van de procesbeschrijving (wensen en mogelijkheden van de gebruiker van het hulpmiddel) komt terug in Cliq. Met Cliq kan eenvoudig worden gezocht op gebruikerskenmerken en het beoogd gebruik. Vanuit de zaal komt de vraag wanneer met Cliq codes gewerkt moet worden. De heer Bougie antwoordt dat de overheid niet actief is m.b.t. Cliq. Op dit moment hebben de zorgverzekeraars de regie m.b.t. het werken met Cliq in handen. Daarnaast is sprake van externe factoren, zoals medewerking van fabrikanten, leveranciers, etc. De heer Bougie geeft aan dat de gebruikersorganisaties zeer enthousiast zijn. De heeft Offers merkt op dat de ontwikkeling in fases zal gebeuren. De implementatie van Cliq kan parallel lopen met de functionele aanspraken. Cliq moet zorgbreed worden ingevoerd. Alle codes en producten komen in een te ontwikkelen database. Cliq gaat ook toegepast worden op de hulpmiddelen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) De aansluiting van het erkenningsschema Algemene eisen op de Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg De heer Ungerer (coördinator SEMH) licht toe dat de SEMH op dit moment zeven erkenningsregelingen heeft. Een groot deel van de eisen in de erkenningsregelingen (tussen de 60 en 70%) hebben overlap. Dat is de reden geweest dat de SEMH heeft besloten over te gaan op een Erkenningsschema Algemene eisen, een schema waar alle SEMH-leveranciers aan moet voldoen. De aanwezigen zijn in het bezit van het schema Algemene eisen. De heer Ungerer deelt mee dat dit schema per geldig is. Erkende leveranciers moeten per voldoen aan deze eisen. Daarnaast worden per branche branchespecifieke eisen opgesteld. Deze eisen worden/zijn opgesteld in werkgroepen, waarin onder meer de branche, leveranciers, toetsers, zorgverzekeraars en patientenbelangenorganisaties vertegenwoordigd zijn. Uit de inhoudsopgave van het erkenningschema Algemene eisen blijkt dat de punten 3.1. zorgvraag formuleren 3.2. zorgplan maken 3.3. selecteren, uitproberen en beslissen 3.4. leveren en instrueren 3.5. gebruiken 3.6. evalueren de stappen zijn die bij de procesbeschrijving hulpmiddelenzorg worden benoemd. Ook is dezelfde terminologie gebruikt. De vorige sprekers hebben aangegeven hoe de procesbeschrijving hulpmiddelenzorg en Cliq tot stand zijn gekomen en wat de relatie met elkaar is. Het is dus van belang dat de SEMH hierin participeert. De hierboven genoemde eisen vormen het primaire proces van de leveranciers. 6/9

7 De punten 3.7. beleid en organisatie 3.8. personeel en deskundigheid 3.9. fysieke omgeving en materialen 3.10 diensten door derden 3.11 documenten zijn randvoorwaarden en bepalen ook voor een belangrijk deel de tevredenheid van de cliënt in het proces van intake/indicatie tot nazorg (primaire proces). Nieuw is dat in de Algemene eisen richtlijnen worden opgenomen; dit zijn voorbeelden die laten zien hoe aan bepaalde eisen worden voldoen. De SEMH stelt deze richtlijnen in samenwerking met de branches op. Ook worden voor de branchespecifieke erkenningsregelingen richtlijnen opgesteld. Aan de hand van een persoonlijke ervaring licht de heer Ungerer de door de leverancier te nemen stappen toe (3.1 tot en met 3.6). Het is belangrijk dat er een functionaliteitsdiagnose wordt gesteld op het moment dat een cliënt een hulpmiddel wenst/moet. Ook is het van belang dat gedocumenteerd wordt waarom tot dat bepaalde hulpmiddel is overgegaan ( match tussen vraag en aanbod). Daarnaast is een evaluatie voor de zorgverzekeraar uiterst belangrijk; evenals het monitoren. Dus: is het behandeldoel bereikt? Uit de zaal komt protest. Nu ook nog monitoren, tussenevalueren, etcetera. Hoeveel formulieren moeten de leveranciers invullen? De dagvoorzitter benadrukt dat het juist formuleren van de zorgvraag essentieel is voor het opstellen van het zorgplan. Welk doel moet worden bereikt? Besloten wordt het eerste gedeelte van deze middag af te sluiten. De aanwezigen gaan na een korte pauze verder met één van de volgende workshops: 7/9

8 De toepassing van de Algemene eisen bij Orthopedische Schoentechnische Bedrijven De heer R. Verwaard (directeur Wittekamp en Broos) leidt deze workshop. Sheets die hij heeft getoond zijn te vinden op de website van de SEMH, onder seminar. De toepassing van de Algemene eisen bij leveranciers van Therapeutisch Elastische Kousen De heer M. Oldekamp (directeur Oldekamp Medische) leidt deze workshop. Sheets m.b.t. deze workshop zijn te vinden op de website van de SEMH, onder seminar. Deze workshop is dan wel gericht op het leveren van TEK, maar is op gelijke wijze toepasbaar op het leveren van haarwerken, mammacare, diabetes, stoma en incontinentie hulpmiddelen. De kwaliteitsmanagementsysteem eisen van de Algemene eisen De heer P. Launspach (toetser) leidt deze workshop. Sheets m.b.t. deze workshop zijn te vinden op de website van de SEMH, onder seminar. U vindt hier tevens diverse voorbeelden hoe aan een aantal eisen kan worden voldaan. Plenaire bijeenkomst met de mogelijkheid tot het stellen van vragen Om uur zijn alle aanwezigen terug in de plenaire zaal waar een discussie plaatsvindt over de vandaag gepresenteerde onderwerpen. Opnieuw komt de registratie/evaluatie etc. aan de orde. Hoeveel formulieren moeten er worden ingevuld? Kunnen zorgverzekeraars dit verwachten voor die geringe vergoeding? De heer Oldekamp geeft aan dat het werken conform de Algemene eisen in eerste instantie een enorme lastenverzwaring lijkt. Zijn bedrijf werkt al conform de nieuwe werkwijze. Door een standaardformulier op te stellen waarop alle stappen zijn vermeld en alles wordt vastgelegd (eventueel door het zetten van een kruisje) is dit tot een minimum te beperken. De heer Valk van NVOS/Orthobanda geeft aan dat de brancheorganisatie bezig is met het opstellen van protocollen. Dit wordt in samenwerking met zorgverzekeraars gedaan. In het voorjaar wordt een bijeenkomst belegd om de stand van zaken te inventariseren. Vanuit de zaal komt de vraag hoe om te gaan met andere certificerende instanties, b.v. Revakeur. Er is altijd wel sprake van overlap. Wordt daar naar gekeken? Vraagsteller is gestopt met Revakeur en richt zich nu op de SEMH-toetsing. De heer Ungerer merkt op dat het in het verleden gebruikelijk was om een bedrijf dat ISO-9000 gecertificeerd is, 1 maal per drie jaar op locatie te toetsen. De andere twee jaar gebeurde dat schriftelijk. Dat beleid is inmiddels gewijzigd. De resultaten van de toets op locatie waren vaak zodanig dat er veel corrigerende maatregelen moesten worden uitgeschreven. Daarnaast zijn sommige eisen simpelweg niet schriftelijk te toetsen. Een andere spreker vraagt zich af of het niet mogelijk is om bij een schriftelijke vragenlijst bepaalde vragen uit te sluiten. Dit om de hoeveelheid werk voor die schriftelijke toets te beperken. De heer Ungerer geeft aan dat vanuit de haarwerkbranche een dergelijke vraag ook is ontvangen. Bijvoorbeeld de vragen om diploma s: als er geen wijzigingen zijn geweest in het personeelsbestand moet de opleiding van de medewerkers bij de toetser al bekend zijn en hoeven geen kopieën van diploma s te worden meegestuurd. Op de vraag waarom bij de Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg geen aansluiting is gezocht met HKZ antwoordt mevrouw Heerkens dat HKZ zich met name richt op het kwaliteitsmanagementsysteem. De stappen in de Procesbeschrijving zijn nodig om een goed zorgplan te maken en dat is wat de leveranciers voor medische hulpmiddelen doen. De heer Ungerer merkt op dat HKZ over een erkenningsschema Apotheken beschikt. Vanuit de gebruikers bestaat de voorkeur om hierin ook de procesbeschrijving hulpmiddelenzorg te implementeren. Wel heeft CZ aangegeven dat HKZ minder goed is dan de Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg. 8/9

9 De heer Offers deelt mee dat de procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg niet is opgesteld door de SEMH. Wel is het zo dat de Algemene eisen gebaseerd is op de procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg. Door een vraagsteller wordt verwezen naar de verdeling van de taken m.b.t. het implementeren van Cliq en de procesbeschrijving. De zorgverzekeraar doet niets, maar legt alles bij de leverancier. Daarnaast loopt de leverancier risico m.b.t. vergoeding door de zorgverzekeraar. De heer Bougie bevestigt dat met het nieuwe systeem het risico voor de leverancier is. Daarnaast zou het goed zijn als er ook sprake zou zijn van een diensten-component. Het is logisch dat het aanbieden van diensten ook vergoed wordt en niet wordt gezien als onderdeel van het leveren van een hulpmiddel. Opgemerkt wordt dat de tariefstelling kritisch bekeken moet worden; een ander merkt op dat met clustertarief niets mis is, mits het tarief voldoende is. De heer Offers verwijst in dit verband naar NMA; er mogen geen prijsafspraken worden gemaakt. Op de stelling dat zorgverzekeraars wel SEMH-eisen vragen voordat een contract wordt gegeven maar dat hier niets tegenover staat merkt de heer Offers op dat de SEMH hier niets aan kan veranderen. SEMH lidmaatschap is een keuze van de leverancier. Er zijn geen verdere vragen. Vanuit de zaal geeft een spreker aan blij te zijn met de uiteenzettingen van vandaag. Het traject patiënt leverancier met de daaraan gekoppelde stappen en te leveren kwaliteit is helder en wordt wereldkundig gemaakt. Om uur sluit de voorzitter de bijeenkomst, onder dankzegging aan de aanwezigen, sprekers en inleider. Hij zegt toe dat de presentaties op de SEMH-website zullen worden gepubliceerd. Van de plenaire delen van vandaag zal per of in een nieuwsbrief verslag worden gedaan. 9/9

WAT WORDT BEDOELD MET FUNCTIEGERICHT VOORSCHRIJVEN? Masterclass NOVW 24 mei 2013

WAT WORDT BEDOELD MET FUNCTIEGERICHT VOORSCHRIJVEN? Masterclass NOVW 24 mei 2013 WAT WORDT BEDOELD MET FUNCTIEGERICHT VOORSCHRIJVEN? Masterclass NOVW 24 mei 2013 Even voorstellen Edith Hagedoren - Meuwissen Ergotherapeut Senior medewerker Vilans Projectleider Vilans Hulpmiddelenwijzer

Nadere informatie

Cliq. Classificatie voor hulpmiddelen

Cliq. Classificatie voor hulpmiddelen Cliq Classificatie voor hulpmiddelen Cliq Classificatie voor hulpmiddelen Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg Postbus 19121, 2500 CC Den Haag Oude Middenweg 55, 2491 AC Den Haag T 070 317 34 50

Nadere informatie

Protocollering hulpmiddelenzorg met als voorbeeld hulpmiddelenzorg voor mensen met stoma

Protocollering hulpmiddelenzorg met als voorbeeld hulpmiddelenzorg voor mensen met stoma Protocollering hulpmiddelenzorg met als voorbeeld hulpmiddelenzorg voor mensen met stoma 24 mei 2013 NOVW - 240513 1 Kennismaking Yvonne Heerkens, PhD Programmaleider Terminologie & Technologie Nederlands

Nadere informatie

Adviesrapport: gebruik van ICF, ISO9999 en Cliq in Nederland

Adviesrapport: gebruik van ICF, ISO9999 en Cliq in Nederland Adviesrapport: gebruik van ICF, ISO9999 en Cliq in Nederland Yvonne Heerkens & Theo Bougie (Publicatiedatum 07 01 2014) Inleiding Er zijn in Nederlands ongeveer 300.000 verschillende hulpmiddelen beschikbaar

Nadere informatie

! Introduc)e Project. 5 maart 2015

! Introduc)e Project. 5 maart 2015 Introduc)e Project 1 Betrokkenen verstrekking OST Cliënt / pa1ënt - > probleem + behoe9e Behandelaar medicus - > indiceerder Orthopedisch schoentechnicus - > leverancier Zorgverzekeraar - > betaler, contractgever

Nadere informatie

Seminar SEMH Onderwerp: Haarwerken

Seminar SEMH Onderwerp: Haarwerken Seminar SEMH 2011 Onderwerp: Haarwerken Ontvangst Een volle zaal wordt om 13.45 uur welkom geheten door de voorzitter van de SEMH (tevens dagvoorzitter), de heer R. Offers. Helaas hebben twee sprekers

Nadere informatie

SEMH. De erkende leverancier: een brevet van vermogen!

SEMH. De erkende leverancier: een brevet van vermogen! De erkende leverancier: een brevet van vermogen! Als een hulpmiddel noodzakelijk is? Via uw huisarts o f specialist heeft u een verwijzing gekregen voor het gebruik van een medisch hulpmiddel. Onder medische

Nadere informatie

Hulpmiddelenzorg. Cliënt centraal, één loket bij de zorgverzekeraar. Augustus 2009

Hulpmiddelenzorg. Cliënt centraal, één loket bij de zorgverzekeraar. Augustus 2009 Hulpmiddelenzorg Cliënt centraal, één loket bij de zorgverzekeraar. Augustus 2009 Inleiding De belangrijkste knelpunten voor gebruikers van hulpmiddelen zijn de lokettenproblematiek en het gevoel van het

Nadere informatie

Kwaliteitseisen SEMH. René Ungerer SEMH coördinator

Kwaliteitseisen SEMH. René Ungerer SEMH coördinator Kwaliteitseisen SEMH René Ungerer SEMH coördinator Onderwerpen Totstandkoming erkenningsschema s Opbouw van de eisen Eisen aan kwaliteitsmanagement systeem Erkenningsschema s Procesbeschrijving hulpmiddelenzorg

Nadere informatie

Functioneringsgericht voorschrijven

Functioneringsgericht voorschrijven Functioneringsgericht voorschrijven T.T. Prinzen en G.J. Dingemanse KNO/NVA vergadering, 26 april 2012 1 Functioneringsgerichte aanspraak Uitgaande van ICF model 2 Functioneringsgerichte aanspraak op hulpmiddelen

Nadere informatie

IMPRESSIE VAN HET SEMH SEMINAR SEMH

IMPRESSIE VAN HET SEMH SEMINAR SEMH NIEUWSBRIEF SEMH JUNI 2010 IMPRESSIE VAN HET Het jaarlijkse SEMH-seminar heeft dit jaar opnieuw als thema de verdere protocollering en het toepassen van richtlijnen in de praktijk. De SEMH gaat nader in

Nadere informatie

Suggesties Dr. William Goossen Dr. Yvonne Heerkens 0.3 12-12- Controle en afronding, aanpassing

Suggesties Dr. William Goossen Dr. Yvonne Heerkens 0.3 12-12- Controle en afronding, aanpassing TOEPASSING VAN HULPMIDDELEN Project: Eenheid van taal, Actiz 2007 en Digitaal Begrepen WMO pilot SRE 2007 Supply: Toepassing van hulpmiddelen File: ToepassenHulpmiddelenV07.xls Versie doc.: 0.7 Status:

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Plan op 2017 2017 Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid hulpmiddelenzorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlening 7 2.3

Nadere informatie

Algemene eisen. Code: ERKALG Volgnummer: 3 21 oktober 2013

Algemene eisen. Code: ERKALG Volgnummer: 3 21 oktober 2013 Algemene eisen Code: ERKALG Volgnummer: 3 21 oktober 2013 Secretariaat SEMH: Postbus 526 2400 AM Alphen aan den Rijn tel: 0172 414 814 fax: 020 524 8118 www.semh.info email: info@semh.info Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Het toekomstige bestuur en de Raden van Advies hopen u nog lang van dienst te kunnen zijn.

Het toekomstige bestuur en de Raden van Advies hopen u nog lang van dienst te kunnen zijn. Nieuwsbrief SEMH Jaargang 2007, nr. 1 Voorwoord door de voorzitter Dames en heren, Uw voorzitter maakt het kort deze keer. Door het bestuur en met heel veel inzet en inbreng van René Ungerer en medewerksters

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Plan op 2017 2017 Eno Zorgverzekeraar 2 Hulpmiddelenzorg 2017 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid hulpmiddelenzorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders

Nadere informatie

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen Het voorschrijven van stoma, kan alleen in context gehele (stoma)zorg worden gezien. Het is geen eenmalig maar meer een cyclisch gebeuren. Door evaluatie hulpmiddel maar vooral door de veranderde omstandigheden

Nadere informatie

Moderne wetgeving protheseverstrekking en daarbij behorende terminologie

Moderne wetgeving protheseverstrekking en daarbij behorende terminologie Moderne wetgeving protheseverstrekking en daarbij behorende terminologie ir. Theo H.M. Bougie theo.bougie@brt-advies.nl www.brt-advies.nl www.handy-wijzer.nl wijzer.nl Inhoud presentatie A. Beleid, wet-

Nadere informatie

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Hulpmiddelen stomazorg

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Hulpmiddelen stomazorg Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Hulpmiddelen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Hulpmiddelen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Prijsbeleid... 2 2.2 Minimumeisen... 3 2.3 Innovatief

Nadere informatie

Functioneringsgericht voorschrijven van stoma hulpmiddelen, waar staan we

Functioneringsgericht voorschrijven van stoma hulpmiddelen, waar staan we De module valt onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg. In het kwaliteitskader wordt in generieke ter men beschreven wat de uitgangspunten zijn voor (alle) goede hulpmiddelenzorg. Het gaat

Nadere informatie

Nederlandse Technische Afspraak NTA (nl)

Nederlandse Technische Afspraak NTA (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Op 27 november 2014 heeft een informatiebijeenkomst Outputmeting TEK plaatsgevonden. Hierbij ontvangt u de verslaglegging daarvan.

Op 27 november 2014 heeft een informatiebijeenkomst Outputmeting TEK plaatsgevonden. Hierbij ontvangt u de verslaglegging daarvan. NIEUWSBRIEF SEMH Verslag bijeenkomst Outputmeting TEK Geachte TEK-leverancier, Op 27 november 2014 heeft een informatiebijeenkomst Outputmeting TEK plaatsgevonden. Hierbij ontvangt u de verslaglegging

Nadere informatie

Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg. De cliënt staat centraal

Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg. De cliënt staat centraal Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg De cliënt staat centraal Cliënt Zorgverlener Een serieus Partijen Cliënt Zorg verlener Cliënt Familie Zorg verlener Cliënt Familie Vrienden Zorg verlener Cliënt Familie

Nadere informatie

Medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen Medische hulpmiddelen Brancheoplossing voor leveranciers in de gezondheidszorg Samen efficiënter werken Pasklare oplossingen leveren vanuit een integraal klantbeeld Als leverancier in de gezondheidszorg

Nadere informatie

Project Orthese handboek

Project Orthese handboek Project Orthese handboek Dr. Merel Brehm en prof. dr. Frans Nollet Academisch Medisch Centrum, afd. Revalidatie m.a.brehm@amc.uva.nl Projectgroep Dr. Merel-Anne Brehm (senior onderzoeker afd. Revalidatie

Nadere informatie

Overheid en marktwerking

Overheid en marktwerking Zorgkosten 2010 ziekenhuizen, specialistenpraktijken geestelijke gezondheidszorg huisartsen, tandartsen, paramedische zorg geneesmiddelen, hulpmiddelen overige curatieve zorg (gericht op genezing) Totaal

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Extramurale zorg Hulpmiddelen 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Extramurale zorg Hulpmiddelen 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Extramurale zorg Hulpmiddelen 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 1. Inhoudsopgave 3. Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Aanvullend Zorginkoopbeleid 2018

Aanvullend Zorginkoopbeleid 2018 Aanvullend Zorginkoopbeleid 2018 Hulpmiddelen Samengesteld op 1 juli 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Hulpmiddelen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 3 2.1 Prijsbeleid... 3 2.2 Minimumeisen... 3 2.3 Innovatief

Nadere informatie

Beheer en onderhoud GPH

Beheer en onderhoud GPH Beheer en onderhoud GPH Afkomstig van: Sandra van Beek-Jacobs Versie: 1.0 Datum: 25-7-2014 Inhoudsopgave 1. Documenthistorie 3 2. Inleiding 4 2.1 Opbouw document 4 2.2 Doel document 4 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Zorgovereenkomst verbandmiddelen, voorzetkamers, oogpleisters/bandagelenzen en toebehoren bij zwachtelen 2013

Zorgovereenkomst verbandmiddelen, voorzetkamers, oogpleisters/bandagelenzen en toebehoren bij zwachtelen 2013 Zorgovereenkomst verbandmiddelen, voorzetkamers, oogpleisters/bandagelenzen en toebehoren bij zwachtelen 2013 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar

Nadere informatie

I) Functiegerichte aanspraak. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

I) Functiegerichte aanspraak. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl k Bijlage(n)

Nadere informatie

Routekaart 1 advisering en inrichting Communicatie Ondersteunend Hulpmiddel 2 voor kinderen en jongeren 3

Routekaart 1 advisering en inrichting Communicatie Ondersteunend Hulpmiddel 2 voor kinderen en jongeren 3 Routekaart 1 advisering en inrichting Communicatie Ondersteunend Hulpmiddel 2 voor kinderen en jongeren 3 Figuur 1 Samenvatting Routekaart 4 Uitstappunt Geen hulpmiddel gebruiken Instappunt Voor vervanging

Nadere informatie

Hulpmiddelen en de zorgverzekering. Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel

Hulpmiddelen en de zorgverzekering. Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel Hulpmiddelen en de zorgverzekering Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel 2015 Hulpmiddelen en de zorgverzekering Als cliënt van OIM Orthopedie kom je in aanraking met de zorgverzekeringswet.

Nadere informatie

Aanpassingen toegespitst op leveranciers van Orthopedisch Schoeisel

Aanpassingen toegespitst op leveranciers van Orthopedisch Schoeisel Aanpassingen toegespitst op leveranciers van Orthopedisch Schoeisel Algemeen De nieuwe contracten van orthopedisch schoeisel eisen meer diversificatie in de declaraties. Dit betekent dat een aantal aanpassingen

Nadere informatie

PAS. Handleiding. Deel B. Persoonlijke Arbeidsvaardigheden Signaleren. Een hulpmiddel bij het zoeken naar passend werk

PAS. Handleiding. Deel B. Persoonlijke Arbeidsvaardigheden Signaleren. Een hulpmiddel bij het zoeken naar passend werk PAS Een hulpmiddel bij het zoeken naar passend werk Handleiding Deel B Handleiding Adviesgroep ErgoJob Auteurs: Senioradviseur: In opdracht van: Marije Goos Lieke van de Graaf Wendy Speksnijder Natascha

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Consulent therapeutische elastische kousen

Consulent therapeutische elastische kousen Consulent therapeutische elastische kousen Omschrijving Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met NVOS-Orthobanda en VATEK Tijdens deze cursus -die ook een praktijkperiode omvat- leert u alles over

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 mei 2015 Betreft Kamervragen. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 mei 2015 Betreft Kamervragen. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg

Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg Dit is een uitgave van Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg Postbus 19121, 2500 CC Den Haag www.nictiz.nl Publicatie 1e druk

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Klachten / Verbeteringen

Klachten / Verbeteringen Klachten / Verbeteringen Orthopedische hulpmiddelen op maat van de mens uitgave feb. 2007 Inhoud van de folder Kamer Orthopedie heeft speciaal voor u een serie folders gemaakt. Hierin proberen wij u zo

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Samengesteld op 30 maart Hulpmiddelen

Zorginkoopbeleid Samengesteld op 30 maart Hulpmiddelen Zorginkoopbeleid 2017 Samengesteld op 30 maart 2016 Hulpmiddelen Wat vindt u in het zorginkoopbeleid Hulpmiddelen 2017? 1 Zorginkoopbeleid... 2 1.1 Kwaliteitsbeleid... 2 1.2 Minimumeisen... 2 1.3 Innovatief

Nadere informatie

Vergoeding van onze hulpmiddelen

Vergoeding van onze hulpmiddelen Vergoeding van onze hulpmiddelen De medische hulpmiddelen die Focal levert worden in in het algemeen vergoed. Vergoeding kan evenwel vanuit verschillende bronnen plaats vinden. Vanuit welk wettelijk recht

Nadere informatie

Notitie. Gebruikers LH307v5.2 Datum: 16 april 2014, uitgave 2 LH307v5.2 gebruik A-GPH-1, A-GPH-2 en SRT

Notitie. Gebruikers LH307v5.2 Datum: 16 april 2014, uitgave 2 LH307v5.2 gebruik A-GPH-1, A-GPH-2 en SRT Notitie Aan: Gebruikers LH307v5.2 Betreft: 1 Inleiding Deze notitie bevat een aanvulling op de toelichting op het gebruik van de A-GPH-1, A-GPH-2 en SRT tabellen voor de LH307v5.2. Als gevolg van het niet

Nadere informatie

Special Klantendag 2005

Special Klantendag 2005 Nieuwsbrief SEMH Special Klantendag 2005 Zorgstelsel vanaf 2006 Op 20 september houdt de SEMH haar klantendag. Het thema van de klantendag is: Het zorgstelsel vanaf 2006 Vooraf wordt al duidelijk dat dit

Nadere informatie

Compressietherapie en mammacare in goede handen

Compressietherapie en mammacare in goede handen Compressietherapie en mammacare in goede handen THERAPEUTISCHE ELASTISCHE KOUSEN AAN- EN UITTREKHULPMIDDELEN B O R S T P R O T H E S E S E N P R O T H E S E - B H S H U I D V E R Z O R G I N G S P R O

Nadere informatie

Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg

Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg Procesbeschrijving hulpmiddelenzorg: de cliënt centraal Wat is de procesbeschrijving hulpmiddelenzorg? De procesbeschrijving brengt de gehele keten van activiteiten

Nadere informatie

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 ICF 2 staat voor International Classification of Functioning, Disability and Health en is een classificatiesysteem van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Nadere informatie

Inhoud. Protocol verstrekkingsproces. beenprothesen. Keuzes. beenprothesen. Amputatie en Revalidatie; kaders en richtlijnen Verenso 2011

Inhoud. Protocol verstrekkingsproces. beenprothesen. Keuzes. beenprothesen. Amputatie en Revalidatie; kaders en richtlijnen Verenso 2011 Amputatie en Revalidatie; kaders en richtlijnen Verenso 0 Marieke Paping revalidatiearts Inhoud Amputatie en Revalidatieartsen CBO Richtlijn Protocol verstrekkingsproces Behandelkader beenamputatie VRA

Nadere informatie

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen)

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen) 1 International Classification of Functioning, Disability and Health Het ICF-Schema ICF staat voor; International Classification of Functioning, Disability and Health. Het ICF-schema biedt een internationaal

Nadere informatie

Protocol hulpmiddelenzorg voor mensen met een stoma

Protocol hulpmiddelenzorg voor mensen met een stoma Project Hulpmiddelenzorg voor mensen met een stoma Protocol hulpmiddelenzorg voor mensen met een stoma Yvonne Heerkens & Anne Braakman Maart 2014 Amersfoort Nederlands Paramedisch Instituut / NPi Maarssen

Nadere informatie

100% Over welke hulpmiddelen hebben we het? Hulpmiddelen anders dan hoortoestellen. We bespreken. Ontwikkeling. Vergoeding Hulpmiddelen

100% Over welke hulpmiddelen hebben we het? Hulpmiddelen anders dan hoortoestellen. We bespreken. Ontwikkeling. Vergoeding Hulpmiddelen Over welke hulpmiddelen hebben we het? Hulpmiddelen anders dan hoortoestellen Rinske Tabak, Logopedist Dr. Liesbet Ruytjens, Klinisch fysicus audioloog Hulpmiddel volgen Van Dale : Middel om doel sneller,

Nadere informatie

Regie in maatwerk. Ontwikkelingen in de toepassing van de ICF. 26 maart 2010 9 e nationale congres indicatiestelling Julius Centrum UMC

Regie in maatwerk. Ontwikkelingen in de toepassing van de ICF. 26 maart 2010 9 e nationale congres indicatiestelling Julius Centrum UMC Regie in maatwerk Ontwikkelingen in de toepassing van de ICF 26 maart 2010 9 e nationale congres indicatiestelling Julius Centrum UMC Quirijn van Woerdekom Copyright 2009 Wat is de algemeen gedeelde visie

Nadere informatie

Hulpmiddelenzorg, hoe werkt het? Harrie Bulder & Jolanda Schreuder Zorginkopers hulpmiddelen

Hulpmiddelenzorg, hoe werkt het? Harrie Bulder & Jolanda Schreuder Zorginkopers hulpmiddelen Hulpmiddelenzorg, hoe werkt het? Harrie Bulder & Jolanda Schreuder Zorginkopers hulpmiddelen Menzis contracteert ongeveer 60 soorten hulpmiddelen. Top 5: hoorhulpmiddelen, incontinentiemateriaal, verbandmateriaal,

Nadere informatie

De Mammacare Adviseur van Ankie: Care 4 You is vakkundig en kan u optimaal adviseren.

De Mammacare Adviseur van Ankie: Care 4 You is vakkundig en kan u optimaal adviseren. Borstprotheses Informatie voor draagsters van borstprotheses Algemene informatie Voor vrouwen die een borstamputatie of een borstbesparende operatie hebben ondergaan is het uit het medische en emotioneel

Nadere informatie

Erkenningsschema Diabetes, Incontinentie, Stoma en/of WondVerzorging

Erkenningsschema Diabetes, Incontinentie, Stoma en/of WondVerzorging Erkenningsschema Diabetes, Incontinentie, Stoma en/of WondVerzorging Code: DISW Volgnummer: 3 Datum: 17 december 2015 Secretariaat SEMH Postbus 526 2400 AM Alphen aan den Rijn tel: 0172-414814 fax: 020-5248118

Nadere informatie

Beenorthesen bij neuromusculaire aandoeningen

Beenorthesen bij neuromusculaire aandoeningen Beenorthesen bij neuromusculaire aandoeningen FM.indd 1 7/12/14 4:55:03 AM FM.indd 2 7/12/14 4:55:03 AM Beenorthesen bij neuromusculaire aandoeningen Merel Brehm Frans Nollet Reed Business Education, Amsterdam

Nadere informatie

Onderscheid door Kwaliteit

Onderscheid door Kwaliteit Onderscheid door Kwaliteit 2010 Algemeen Binnen de intensieve overeenkomst fysiotherapie 2010 verwachten wij van u 1, en de fysiotherapeuten vallend onder uw overeenkomst, een succesvol afgeronde toets

Nadere informatie

Geschillenreglement SEMH. Leverancier Cliënt

Geschillenreglement SEMH. Leverancier Cliënt Geschillenreglement SEMH Leverancier Cliënt Geldig per 17 september 2014 Code: ERK Volgnummer: 2 Secretariaat SEMH (Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen): Postbus 526 2400 AM

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker!

Disclosure belangen spreker! 02-02-16 Indicatiematrix orthopedische schoentechniek diabetische voet Rob Verwaard ISPO NVOS-Orthobanda congres 29-01-2016 Disclosure belangen spreker Potentiele belangenverstrengeling: geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelen, bed in speciale uitvoering met vezelmatras en papegaai Zaaknummer : ANO07.048 Zittingsdatum : 21 maart 2007 1/6 Zaak: ANO07.048,

Nadere informatie

Erkenningsschema Diabetes, Incontinentie, Stoma en/of WondVerzorging

Erkenningsschema Diabetes, Incontinentie, Stoma en/of WondVerzorging Erkenningsschema Diabetes, Incontinentie, Stoma en/of WondVerzorging Code: DISW Volgnummer: 2 Geldig per: 12 juni 2012 Secretariaat SEMH Postbus 526 2400 AM Alphen aan den Rijn tel: 0172-414814 fax: 020-5248118

Nadere informatie

Masterpiece Autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem

Masterpiece Autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem Masterpiece Autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem Een beeld vormen en in kaart brengen van de autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEMH (versie 2) Juli 2010

NIEUWSBRIEF SEMH (versie 2) Juli 2010 NIEUWSBRIEF SEMH (versie 2) Juli 2010 Voorwoord Dames en heren, Voor velen van u is de vakantie al voorbij, voor anderen moet hij nog beginnen. Het is een relatieve periode van rust, mede omdat er van

Nadere informatie

Van Hulpmiddel naar Zorg

Van Hulpmiddel naar Zorg Van Hulpmiddel naar Zorg Gevolgen voor beleid en inkoop Gert van den Berg, Zorginhoudelijk Adviseur SEMH seminar 28 maart 2011 Rode draad: Van Hulpmiddel naar Hulpmiddelenzorg 1.Veranderde wetgeving 2.Hoe

Nadere informatie

TAAKOPDRACHT TASKFORCE VERBETERING AFBAKENING WTCG. 1. Aanleiding

TAAKOPDRACHT TASKFORCE VERBETERING AFBAKENING WTCG. 1. Aanleiding TAAKOPDRACHT TASKFORCE VERBETERING AFBAKENING WTCG 1. Aanleiding Op 1 januari jongstleden is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in werking getreden (Wtcg). 1 Deze wet behelst een nieuwe

Nadere informatie

De 7 zekerheden van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen

De 7 zekerheden van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen De 7 zekerheden van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen 1. U ontvangt een deskundig advies van vakmensen die zorgvuldig zijn opgeleid op gebied van advisering, vervaardiging en aanpassing van hulpmiddelen;

Nadere informatie

Steunkousen LIVIT ORTHOPEDIE LIVIT.NL. Uw specialist op het gebied van Therapeutisch elastische kousen. Volg ons ook op:

Steunkousen LIVIT ORTHOPEDIE LIVIT.NL. Uw specialist op het gebied van Therapeutisch elastische kousen. Volg ons ook op: Steunkousen LIVIT ORTHOPEDIE Uw specialist op het gebied van Therapeutisch elastische kousen Volg ons ook op: LIVIT.NL Steunkousen Heeft u problemen met de doorbloeding in uw benen of armen? Dan kunnen

Nadere informatie

Branche specifieke eisen Mammacare

Branche specifieke eisen Mammacare ranche specifieke Mammacare Geldig per 4 maart 2010 Code: ERKMMC Volgnummer: 5 Secretariaat SEMH: Postbus 526 2400 AM Alphen aan den Rijn tel: 0172 414 814 fax: 020 524 8118 www.semh.info email: info@semh.info

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B versus C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg; bad/waterprothese Zaaknummer : 2008.02312 Zittingsdatum : 12 augustus 2009 1/6 Zaak: 2008.02312 (Hulpmiddelenzorg; bad/waterprothese)

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door F te G, tegen C en E te D Zaak : Hulpmiddelen, inrichtingselementen, aangepaste stoel Zaaknummer : 2010.02137 Zittingsdatum : 2 februari 2011

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van E te F, vs. C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, incontinentiemateriaal Zaaknummer : 2009.00102 Zittingsdatum

Nadere informatie

Branche specifieke eisen Mammacare

Branche specifieke eisen Mammacare z ranche specifieke eisen Mammacare Geldig per: 1 april 2015 Code: ERKMMC Volgnummer: 6 Secretariaat SEMH: Postbus 526 2400 AM Alphen aan den Rijn tel: 0172 414 814 fax: 020 524 8118 www.semh.info email:

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015

INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015 INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015 22 oktober 2014. Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inkoopprocedure... 4 2.1. Inkoopprocedure op maat gemaakte Low Vision hulpmiddelen... 4 2.2. Inkoopprocedure

Nadere informatie

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 ICF 2 staat voor International Classification of Functioning, Disability and Health en is een classificatiesysteem van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Nadere informatie

Ontwikkelingen Zorginkoop Hulpmiddelen

Ontwikkelingen Zorginkoop Hulpmiddelen Ontwikkelingen Zorginkoop Hulpmiddelen zorginkoopbeleid zorgverzekeraars Dion van Bommel manager zorginkoop hulpmiddelen CZ 18-03-15 De markt voor hulpmiddelen totaalkosten 1,4 miljard Top 10 totale kosten

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Wat het beste bij je past, werkt het best.

Wat het beste bij je past, werkt het best. Wat het beste bij je past, werkt het best. Als pijn je leven dwarszit, dan is pijnrevalidatie het overwegen waard. Het maakt vloeibaar wat vast zit. Zo krijg je energie voor de dingen die je wilt doen.

Nadere informatie

Wat het beste bij je past, werkt het best. Pijnrevalidatie

Wat het beste bij je past, werkt het best. Pijnrevalidatie Pijnrevalidatie Wat het beste bij je past, werkt het best. Als pijn je leven dwarszit, dan is pijnrevalidatie het overwegen waard. Het maakt vloeibaar wat vast zit. Zo krijg je energie voor de dingen die

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

De vragen en antwoorden in dit document zijn ingedeeld in de volgende onderwerpen:

De vragen en antwoorden in dit document zijn ingedeeld in de volgende onderwerpen: Afspraken verwijzing: de FAQ mei 2017 De vragen en antwoorden in dit document zijn ingedeeld in de volgende onderwerpen: Overgang jeugd Van gb-ggz naar g-ggz en vice versa Informatie-uitwisseling Jaargrens

Nadere informatie

Obesitas, Komt u het ook steeds vaker tegen? Wij bieden geschikte hulpmiddelen!

Obesitas, Komt u het ook steeds vaker tegen? Wij bieden geschikte hulpmiddelen! Obesitas, Komt u het ook steeds vaker tegen? Wij bieden geschikte hulpmiddelen! Obesitas en geschikte hulpmiddelen Overgewicht vormt in Nederland een steeds groter maatschappelijk probleem. De World Health

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

ADDENDUM 2 bij HAND-OUTS I

ADDENDUM 2 bij HAND-OUTS I ADDENDUM 2 bij HAND-OUTS I BABYLONISCHE SPRAAKVERWARRING? EENHEID van TAAL! WELKE TAAL / TERMINOLOGIE? ICD Al heel lang behoefte aan gestructureerd vastleggen van gegevens: ca. 1880: ICD, International

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Om welke HKZ-normen gaat het: Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot

Nadere informatie

Begrippen Uitwerking van een selectie van een aantal begrippen, behorend bij de Bouwstenen voor het medicatieproces.

Begrippen Uitwerking van een selectie van een aantal begrippen, behorend bij de Bouwstenen voor het medicatieproces. Begrippen Uitwerking van een selectie van een aantal begrippen, behorend bij de Bouwstenen voor het medicatieproces. Historie van de begrippen In 2013 is door de Werkgroep Begrippen 1 een set van begrippen

Nadere informatie

Beleid veiligheid en gezondheid

Beleid veiligheid en gezondheid Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang Beleid veiligheid en gezondheid 1. Inleiding De Wet Innovatie en kwaliteit Kinderopvang (IKK) is gebaseerd op vier pijlers. Dat zijn: 1. De ontwikkeling van het

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb.5.1. versie 3 1/4 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Doel Artikel 46 1/2, 47 en bijlage 3 TOEPASSINGSGEBIED Alle medewerkers Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/03/2016 VERWANTE DOCUMENTEN

Nadere informatie

ANONIEM Bindend advies

ANONIEM Bindend advies ANONIEM Bindend advies Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, wijziging prothesemaker Zaaknummer : ANO07.369 Zittingsdatum : 21 november 2007 1/6 BINDEND ADVIES Zaak: ANO07.369 (Hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Vlot Solutions en het declareren bij AWBZ zorgkantoren

Vlot Solutions en het declareren bij AWBZ zorgkantoren en het declareren bij AWBZ zorgkantoren Algemeen Wanneer u gebruik maakt van de module Elektronisch declareren van hulpmiddelen dan kunt u vanaf softwareversie 8.30.02 declareren bij de AWBZ zorgkantoren

Nadere informatie

Branche specifieke eisen Haarwerkbedrijven

Branche specifieke eisen Haarwerkbedrijven Branche specifieke Haarwerkbedrijven Geldig per: 28 maart 2011 Code: ERKHWK Volgnummer: 2.1 Secretariaat SEMH: Postbus 526 2400 AM Alphen aan den Rijn tel: 0172 414 814 fax: 020 524 8118 www.semh.info

Nadere informatie